SO Våra synpunkter i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet"

Transkript

1 Datum Ert Dnr Föreståndarmeddelande 29/15 Handläggare Anders Wickander, Karin Winberg Augst, Alexander Augst, Johan Svantesson SO Synpunkter från Byggnads, Elektrikernas, Seko:s och Fastighets a-kassor på parlamentariska socialförsäkringsutredningens betänkande Mer trygghet och bättre försäkring Vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring. Nedan följer synpunkter på de delar av betänkandet som rör arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna. Våra synpunkter i korthet Förslaget till nytt inkomstunderlag och en försäkring utan normalarbetstid är intressant, men minimikravet på kvalifikationsoch beräkningsregler måste vara att dessa kan tillämpas i samtliga ärenden. Inför man nya regler ska de gamla, efter en skälig övergångstid, upphöra att gälla. Förslaget att deltidsarbetslösa ska uppge sin veckoinkomst medför en väsentligt ökad risk för feldeklarationer Kassorna tillämpar redan idag förvaltningslagen, varför detta inte behöver lagregleras Deltidsbegränsningsreglerna bör slopas

2 Del 1 Ett rättvisande inkomstunderlag Utredningen föreslår ett nytt sätt att beräkna arbetslöshetsersättningen. Avsikten är att avskaffa normalarbetstiden och skapa en arbetslöshetsförsäkring där ersättningen endast bygger på tidigare inkomst. Även kvalifikationsreglerna ska uttryckas i inkomst, inte i arbetade timmar. Tanken är att a-kassorna ska använda sig av de inkomstuppgifter som arbetsgivare månatligen ska inrapportera till Skatteverket. Denna s.k. e- inkomst ska ligga till grund för en ersättningsgrundande inkomst, EGI, som ska var gemensam för socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Vi ställer oss positiva till grundtanken med detta. Användandet av e-inkomst torde bespara a-kassorna problemet med tidsödande komplettering och korrigering av ofullständiga och inkorrekta arbetsgivarintyg. Vi ställer oss också positiva till att införa en gemensam EGI för socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, då detta ökar förutsebarheten för de sökande. Förslaget att en införandekommission ska leda införandet av en så genomgripande förändring är klokt. Det kan också verka klokt att föreslå ett införande i flera etapper, men det tyder också på att förslaget inte har utretts färdigt av utredningen, utan att utredarna själva är tveksamma till hur och om detta kommer att fungera. Etapp 1 Förändringen i etapp 1 avser beräkning av normalarbetstid och dagsförtjänst för sökande som haft en överenskommen arbetstid under hela ramtiden på 12 månader. Vi har inget att invända mot att förslaget i den inledande etappen endast omfattar enkla ärenden och att sökande med avgångsvederlag, anställning med särskilt anställningsstöd, bisyssla och överhoppningsbar tid inte omfattas. Vi instämmer också i att det under en övergångsfas kan vara lämpligt att behålla de gamla kvalifikations- och beräkningsreglerna för ärenden där man finner att dessa ger ett mer förmånligt resultat. Risken med dessa begränsningar av införandet i etapp 1 är dock att införandekommissionens utvärdering kommer att göras på grundval av ett alltför magert och problemfritt underlag. Utredningen föreslår att all inkomst som ligger till grund för betalning av socialavgifter ska ingå i inkomstunderlaget, oavsett om de är regelmässigt utbetalade eller inte. Vi ställer oss positiva till att frångå nuvarande ordning där vissa inkomster sorteras bort för att de inte utbetalats tillräckligt ofta. Vi instämmer med utredningen att det är smakfullt att samtliga inkomster som ligger till grund för betalning av socialavgifter också ska vara tillgodoräkningsbara till EGI. Problemet med det särskilda anställningsstödet är att inkomst från en sådan anställning skulle behöva skiljas ut i e-inkomsten, eftersom en sådan anställning inte är tillgodoräkningsbar i arbetslöshetsförsäkringen, utan endast överhoppningsbar. Det är dock inte möjligt att skilja ut dessa 2 (9)

3 inkomster från andra. Vi anser att det är en bra idé att även anställningar med särskilt anställningsstöd ska göras tillgodoräkningsbara. Det är svårbegripligt för den sökande som haft en sådan anställning varför just den subventionerade anställningen inte får tillgodoräknas, när andra subventionerade anställningar, såsom nystartsjobb, särskilt nystartsjobb och anställningar med lönebidrag, får räknas tillgodo till ett arbetsvillkor. Anställningar med särskilt anställningsstöd, samt de matchningsanställningar som föreslås i utredningen om matchningsanställningar bör vara tillgodoräkningsbara i arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen föreslår att det inte ska vara möjligt för företagare att medräkna socialförsäkringsförmåner till inkomstunderlaget. Orsaken sägs vara att detta inte är praktiskt tillämpligt. Vi överlåter till de a-kassor som organiserar företagare att avgöra huruvida utredningens resonemang i detta avseende stämmer. Vi anser dock att det är mindre lyckat att basera ersättning från en försäkring på ersättningar från andra försäkringar, såsom är fallet när sjuklön och socialförsäkringsförmåner ska medräknas i inkomstunderlaget till arbetslöshetsersättningen. Ett alternativ vore att även vid prövning av arbetsvillkor och fastställande av ramtid pröva den överhoppningsbara tiden dag för dag, såsom redan idag sker vid återknytande till en tidigare ersättningsperiod enligt 23 ALF. Det skulle innebära att arbetslöshetsersättningen i sin helhet kom att grundas på tidigare förvärvsinkomster och inte på ersättningar från socialförsäkringen. Utredningen föreslår att reglerna för fastställande av ramtid förändras så att den månad den sökande anmält sig som arbetslös på Arbetsförmedlingen aldrig ska ingå i ramtiden, eftersom detta skulle innebära att a-kassan var tvungen att invänta den månadens e-inkomst med en längre handläggningstid som följd. Det är en god tanke att förkorta handläggningstiden, men detta kan komma att innebära att innestående ersättningar och lönetillägg som utbetalas till den anställde med slutlönen inte kommer att ingå i EGI, med en lägre dagpenning för den sökande som följd. Det kan ju t.o.m. vara så att den sökande får sin slutlön månaden efter att denne anmält sig på Af. Utredningen föreslår att dagens dagpenningtak ersätts av ett tak för EGI. Detta torde påverka de fackliga tilläggsförsäkringar som idag verkar i spannet mellan dagpenningtaket och kompensationsnivån. Vi efterlyser en konsekvensanalys av vad denna ändring skulle innebära för dessa tilläggsförsäkringar. Etapp 2 I etapp 2 är avsikten av avskaffa normalarbetstiden och skapa en försäkring helt grundad på e-inkomst. Dagens arbetsvillkor ersätts av ett inkomstvillkor. Ett inkomstvillkor innebär att det görs enklare för en höginkomsttagare än en låginkomsttagare att uppfylla villkoret, vilket kan verka stötande. Vi 3 (9)

4 anser att villkoret bör vara lika för alla mätt i arbetsinsats. Som utredaren också påpekar, krävs det ändå sex månader med inkomst. En enstaka månad med hög inkomst innebär inte att den sökande uppfyller ett inkomstvillkor. Vi instämmer med utredningen i att dagens beräkning av normalarbetstid är tidsödande och svårförståelig. Att ta bort begreppet arbetstid visar sig dock inte vara så enkelt. Man föreslår att dagens regler ska kvarstå parallellt och tillämpas när den sökande inte uppfyller inkomstvillkoret, när de nuvarande beräkningsreglerna ger en högre dagpenning, när den sökande haft en anställning med särskilt anställningsstöd, när den sökande fått ett avgångsvederlag, när den sökande haft ett extraarbete vid sidan av sin huvudsakliga anställning, när den sökande har studerat jämsides sin tidigare anställning och fortsätter dessa studier under arbetslösheten, när den sökande kombinerat näringsverksamhet och anställning samt när den sökande bedrivit näringsverksamhet i någon annan företagsform än aktiebolag. Vår centrala invändning mot förslaget rör just det faktum att det i ett stort antal ärenden inte är möjligt att tillämpa de nya reglerna, utan att de nuvarande reglerna föreslås finnas kvar parallellt. Vi inser att det är en utmaning att avskaffa arbetstiden i försäkringen, men ett minimikrav på ett förslag till helt nya beräkningsregler är att dessa i allt väsentligt är möjliga att tillämpa i samtliga ärenden. De regler och omständigheter som inte är förenliga med de nya reglerna bör istället ses över och förändras. Istället för att behålla nuvarande arbetsvillkor som en andra chans för de sökande som inte uppfyller det nya inkomstvillkoret, är vårt förslag att man fastställer inkomstvillkoret till en något lägre nivå, så att man slipper finna att sökande som skulle uppfyllt arbetsvillkoret inte uppfyller inkomstvillkoret. När det gäller beräkningen av inkomstens storlek så anser vi att man måste acceptera att nya beräkningsregler inte ger exakt samma resultat som de gamla. Någon sökande kan få lite mer i ersättning med de nya reglerna, någon annan kanske lite mindre. Att för all framtid behålla de nuvarande reglerna som en extra livrem varje gång en sökande misstänker att dessa kanske skulle gett ett förmånligare resultat är inte lyckat. Detta kan möjligen vara nödvändigt under en period då e-inkomster saknas för månader längre bort vid överhoppningsbar tid, dvs. under en period av 5-6 år, men inte för all framtid. När det gäller dagens bisyssleregler så inser vi att dessa är svåra att tillämpa i en försäkring utan uppgifter om arbetad tid. Reglerna om bisyssla måste 4 (9)

5 då omformuleras. Möjligen kan man tänka sig att en sidoinkomst upp till en viss nivå kan få förekomma utan att denna påverkar ersättningen om medlemmen med ett anställningsbevis eller liknande styrker att extraarbetet bedrivits även före arbetslöshetens inträde. Här tror vi att det finns mycket mer att lära från de länder, både inom och utom Norden, som har en arbetslöshetsförsäkring helt baserad på inkomst. Utredningens förslag avseende bisyssla är istället att dessa ärenden beräknas på grundval av manuella periodiserade uppgifter om arbetad tid. Man föreslår dessutom att den sökande ska redovisa den inkomst som varje enskild vecka överstiger den genomsnittliga inkomsten från bisysslan under ramtiden. Man hävdar att detta ger en möjlighet till flexibilitet mellan bisyssla och deltidsarbete. Eftersom man också föreslår att deltidsbegränsningsregeln ska finnas kvar, fast med en gräns på 60 veckor istället för dagens 75 ersättningsdagar, så torde denna flexibilitet endast bestå i en risk för att bli utförsäkrad i deltidsbegränsningsregeln p.g.a. inkomster från en godkänd bisyssla och då gå miste om ersättning de veckor inkomsten från bisysslan överstiger det fastställda genomsnittet. Vi anser att utredningens förslag rörande bisyssla är ofullgånget och måste ses över. Frågan hur företagare ska inrymmas i de nya reglerna är om möjligt ännu svårare än bisysslor, då det endast kommer att finnas e-inkomst från aktiebolag. Även här bör det finnas internationella erfarenheter att bygga vidare på. Vi tycker att utredningen lite för lättvindigt konstaterar att sökande som bedrivit näringsverksamhet måste handläggas enligt nuvarande regler. Även reglerna för avgångsvederlag och studier måste justeras så att de är kompatibla med en försäkring helt baserad på inkomst. I en arbetslöshetsförsäkring där a-kassan inte kommer att förfoga över uppgifter om tidigare arbetad tid måste deltidsarbetslöshet beräknas på inkomstförlust. En följd av förslaget är att de sökande förutom arbetad tid också ska deklarera arbetsinkomst på sina kassakort. Här ser vi en ökad risk för felaktiga dagdeklarationer med återkrav som följd, särskilt som detta också torde gälla den som just har påbörjat en anställning och ännu inte har full överblick över sin inkomst och sina lönetillägg. Det blir också svårt för a-kassan att stämma av den inkomst den sökande deklarerat på sitt kassakort för en vecka mot e-inkomst för en månad. Även här skulle man möjligen kunna gå ett steg längre och övergå till en kassakortsdeklaration som avser en hel månad. På a-kassorna vet vi att det för många arbetslösa är ovant med den fjortondagarslön som dagens arbetslöshetsförsäkring erbjuder. Ännu ett problem vid kontroll av den inkomst som den sökande deklarerat på sina kassakort är att e-inkomsten redovisas enligt kontantprincipen, vilket innebär att lön avseende tidigare arbete kommer att redovisas för månader då den sökande är arbetslös. Redovisning enligt kontantprincipen förenklar uppgiftslämnandet för 5 (9)

6 arbetsgivarna och eliminerar en hel del korrigeringar av uppgifter i efterhand, men försvårar a-kassornas kontrollmöjlighet. Det kan också konstateras att en försäkring byggd på inkomstförlust inte alltid ger samma utfall vid deltidsarbetslöshet som en försäkring byggd på förlust av arbetstid, beroende på att storleken på inkomsten från deltidsarbetet kommer att påverka ersättningen på ett sätt som inte sker idag. Utredningen försöker förhindra detta genom en spärr som innebär att en sökande inte kan få ersättning för fler timmar än 40 minus omfattningen av deltidsarbetet. Detta fungerar dock endast för en sökande som arbetat heltid före arbetslösheten och får ett deltidsarbete med lägre timlön än i det tidigare heltidsarbetet. För en sökande som arbetat deltid även före arbetslösheten slår timlönen igenom, så att ett nytt deltidsarbete med låg lön ger utrymme för mer fyllnadsersättning än med dagens försäkring, medan ett nytt deltidsarbete med en hög lön ger mindre fyllnadsersättning än med dagens regler. Viss ersättning kommer således att avse inkomstförlust som inte har någon underliggande förlust av arbetstid. Det skulle kunna innebära att oseriösa arbetsgivare erbjuder en lägre lön med hänvisning till att den anställde kan få mellanskillnaden från arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen föreslår att grundförsäkringen görs inkomstrelaterad, med en kompensationsnivå på 40 procent och ett tak för EGI på kronor per år. Detta skulle ge ett högsta möjliga grundbelopp som motsvarar dagens 320 kronor per dag. Här saknar vi en analys av vad detta skulle innebära för företagare som under åren före arbetslöshetens inträde har bedrivit näringsverksamhet med låg lönsamhet, beroende på att de in i det längsta har fortsatt driva sitt olönsamma företag i hopp om en vändning. Dessa sökande får med dagens regelverk oftast ett grundbelopp på 320 kronor, då normalarbetstiden oftast blir 40 timmar per vecka. När även grundbeloppet görs inkomstrelaterat, torde denna grupp av arbetslösa riskera att helt bli utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta skulle möjligen kunna avhjälpas genom att det ges möjlighet att för företagare kunna beräkna villkor och ersättning som ett genomsnitt på flera år längre bakåt i tiden. Del 5 En trygg och rättvis arbetslöshetsförsäkring Det ökande antalet oförsäkrade på arbetsmarknaden är i regel inte kopplat till anslutningsgraden till den frivilligare inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen, utan till kvalifikationsvillkorens utformning. Kassorna förordar en lösning där kvalifikationsvillkoren för rätt till ersättning sänks generellt för alla sökande. Kassorna anser att den del av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen som medlemmarna står för bör sättas i relation till den grad av inflytande i föreningens verksamhet lagstiftaren önskar. Att underkasta kassorna förvaltningslagen och förordna om intern styrning, kontroll och 6 (9)

7 informationssäkerhet, vilket naturligtvis är en kostnadsdrivande åtgärd, torde följa först efter en sänkning av kassornas kostnader till staten. A-kassorna rättar sig sedan länge i allt väsentligt efter förvaltningslagens principer. För undertecknande kassor finns därmed inte skäl att avstyrka en lösning där arbetslöshetskassorna omfattas av förvaltningslagen. På samma sätt uppfyller a-kassorna redan idag den nivå av intern styrning och kontroll kommittén förespråkar. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetskrav för informationssäkerhet efterlevs i motsvarande grad. Vi kan dock se att mindre a-kassor kan komma att få svårt att efterleva vad kommittén föreslår, såväl personellt som resursmässigt. I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör därför preciseras hur en a-kassa som inte uppfyller ställda krav ska avvecklas. En ordning där Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utfärdar allmänna råd förordas av kassorna framför ett system med tolkningsbesked, varav det senare måste anses alltför administrativt betungande. Det är vår mening att a-kassorna är bättre lämpade att administrera aktivitetsstödet än Försäkringskassan, eller någon annan myndighet. Ställningstagandet utgår främst från följande två punkter: För att ersättningstagarna ska få ut rätt antal ersättningsdagar och rätt nivå på sin ersättning sker en elektronisk rapportering mellan a- kassorna och Försäkringskassan. Det är inte ovanligt att ersättningstagarna får vänta på arbetslöshetsersättning, efter ett avslutat program, mot bakgrund av att a-kassan måste invänta en återrapportering från Försäkringskassan. Även det omvända är problematiskt, att en ersättningstagare som precis påbörjat ett program erhåller lägstabeloppet i aktivitetsstöd till dess a-kassan rapporterat uppgifter om dagpenning och kvarvarande ersättningsdagar. A-kassorna är skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan om dagpenningens storlek. Det är sedan Försäkringskassan som fastställer aktivitetsstödets storlek med utgångpunkt i a-kassans uppgifter. En ersättningstagare som är missnöjd med aktivitetsstödets storlek ska anföra besvär hos Försäkringskassan, som saknar kännedom om hur dagpenningen räknats fram. A- kassans lämnande av uppgifter till Försäkringskassan kan däremot inte överklagas. Detta försätter den enskilde ersättningstagaren i en utsatt och rättsosäker position. Det är vår bestämda uppfattning att ytterligare en myndighet, eventuellt med befogenhet att även betala ut ersättning enligt grundförsäkringen, skulle skapa ytterligare rättsosäkerhet i handläggningsprocessen. Både arbetsförmedlande uppgifter och möjligheten att administrera kompletterande försäkringar ligger närmare fackförbundens verksamhet än a-kassornas, i vart fall för de undertecknande kassorna. I det fall a-kassorna ändå skulle ges sådana uppgifter bör det inte betraktas som myndighetsutövande mot enskild. 7 (9)

8 Vi menar att en regel som begränsar deltidsarbete jämsides med arbetslöshetsersättning nu har spelat ut sin roll. I och med det kontrollsystem som infördes i september 2013, med bland annat månatlig aktivitetsrapportering till Arbetsförmedlingen, säkerställs att var och en som söker ersättning också är beredd att i första hand anta ett heltidsarbete. Vi förordar därför att deltidsbegränsningsregeln tas bort, oavsett i vilken form den föreslås. Kommittén föreslår att nuvarande begränsning av ersättningsperioden i 300 ersättningsdagar (alternativt 450 ersättningsdagar när den sökande har barn under 18 år) bör kompletteras med en ramtidsbegränsning. Tiden inom vilken de 300/450 ersättningsdagarna ska förbrukas bör vara fem år d.v.s. samma tidsperiod som reglerna för överhoppningsbar tid avser. Vi ser ingen naturlig koppling mellan begränsningen i överhoppningsbar tid vid fastställande av arbetsvillkor och ett införande av begränsning i ersättningsperiodens längd. Effekterna på drivkrafterna för de sökande som skulle omfattas av förslaget ser vi som marginella. Vidare skulle förslaget sannolikt endast flytta kostnader från arbetslöshetsförsäkringen till aktivitetsstödet Ett återinförande av den så kallade 100-dagarsregeln välkomnas av kassorna, som delar uppfattningen att detta ger en bättre matchning och undviker onödig yrkesväxling. Undertecknande kassor förordar en indexering av ersättningsnivån. Vi menar att indexeringen bör knytas till prisbasbeloppet. Förutsebarheten för den enskilde ökar om såväl sjuk- som arbetslöshetsförsäkringen följer samma uppräkning, vilket är särskilt önskvärt då inkomstbegreppet blir gemensamt. Del 6 Bättre försäkringsskydd för vissa grupper Kommitténs uppfattning är att arbetslöshetsförsäkringen ska täcka inkomstbortfall vid förlorat förvärvsarbete. Studier kan därför inte ligga till grund för arbetslöshetsersättning. För att täcka försörjningen mellan arbete och studier föreslås att frågan om matchningslån utreds vidare snarare än att införa ett studerandevillkor eller liknande. Vi delar kommitténs uppfattning och har inget att invända mot förslagen. I dagens regelverk finns dock begränsningar i hur länge arbetslöshetsersättning får utgå under tid den sökande studerar. Dessa begränsningar gäller dessvärre även arbetslösa som bedriver SFI-studier. Då språkkunskaper i många fall är avgörande för möjligheterna att få ett arbete har begränsningarna en alltför negativ effekt på möjligheterna för denna grupp att bryta sig ur arbetslösheten och komma in på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför en förändring av regelverket så att det blir möjligt att bedriva SFI-studier under en längre tid med arbetslöshetsersättning. Under förutsättning att SFI-studierna inte utgör ett hinder för att söka och ta arbete bör de inte heller utgöra ett hinder för arbetslöshetsersättning. 8 (9)

9 Kommittén föreslår att möjligheten att få arbetslöshetsersättningen baserad på tidigare anställningsinkomster vid företagande ska förlängas till 36 månader. Då det kan ta flertalet år att bygga upp en lönsam näringsverksamhet kan förändringen motivera till ökat nystartande av företag. Vi välkomnar därför kommitténs förslag i denna del. Elektrikernas a-kassa Byggnads a-kassa Sekos a-kassa Fastighets a-kassa Alexander Augst Anders Wickander Karin Winberg Augst Johan Svantesson 9 (9)

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad Ulrika Vedin 2014-03-31 20130514 ERT DATUM ER REFERENS 2013-12-18 A2013/3986A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen SLUTBETÄNKANDETS INNEHÅLL Sammanfattning, Författningsförslag, Bakgrund, Allmänna överväganden

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring; FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Ulf Staffansson Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring; IAFFS 2014:5 Utkom från trycket den 16 oktober

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen 2014-03-31 Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Delbetänkande

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen SLUTBETÄNKANDETS INNEHÅLL Del 1: Ett rättvisande inkomstunderlag Del 2: En långsiktigt hållbar

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer Remissvar 2009-01-09 013-2008-05409 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Trygghetssystemen för företagare Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med remissyttrande på betänkandet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-10-29 1 (8) Försäkringsjuridiska enheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 Dnr: 2009/1620 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING I SAMBAND MED FÖRTROENDEUPPDRAG Redovisning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla 2015:19 Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/35 Samtliga arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

REMISSVAR Rnr 85.06. Till Näringsdepartementet. En arbetslöshetsförsäkring för arbete utkast till proposition N2006/8076/A

REMISSVAR Rnr 85.06. Till Näringsdepartementet. En arbetslöshetsförsäkring för arbete utkast till proposition N2006/8076/A Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-10-30 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 85.06 Till Näringsdepartementet En arbetslöshetsförsäkring för arbete utkast

Läs mer

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2010-11-22 Dnr 2010/411 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar 2010-04-30 Dnr 2010/185 T3 2010:5 Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev 2010 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen 1885-2015

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen 1885-2015 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 15 Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt 1 (10) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47)

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) REMISSYTTRANDE 1(14) Datum Diarienummer 2012-11-27 2012-152 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) (diarienummer S2012/4711/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)

2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54) 2008-08-14 Rnr 59.08 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (A2008/1592/AE) 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54) Sveriges Akademikers Centralorganisation

Läs mer

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/lena Wirkkala 2006-10-23 Direkttel: 08-782 91 54 E-post: lena.wirkkala@tco.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-08-17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Saco studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 2009-01-15 Rnr 96.08 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Allmänt Många av Saco-förbundens medlemmar verkar som egna företagare,

Läs mer