ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning"

Transkript

1 JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: Bo Johansson Arkitekt SAR/MSA Yvonne Hagström Planarkitekt FPR/MSA ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

2 PLANFÖRSLAG INLEDNING Syfte Detaljplanen syftar till att säkerställa tillgången till mark lämplig för att exploateras som verksamhetsområde. Kommunen har genom olika fastighetsköp de senaste åren gjort det möjligt att få ett sammanhängande verksamhetsområde. Fastigheterna har lagts samman till en fastighet, Sjunnerup 2:9. Läge Planområdet ligger norr om tätorten och avgränsas i öster av väg 23, i söder av vägreservat för ny väg 13, i väster av Södra stambanan och i norr av Bökestorpsbäcken. Planområdets yta omfattar cirka 18 hektar varav 8,0 hektar är kvartersyta för verksamheter. Planens huvuddrag Verksamhetsområdet är en utvidgning av befintligt verksamhetsområde i söder. Området har ett strategiskt läge intill befintlig väg 23 nära planerad ny väg 13/23. Verksamhetsområdet lämpar sig därför för t.ex. mindre, ej störande småindustri, försäljning kopplad till tillverkning, handel med skrymmande varor och företag som vill exponera sig och behöver närhet till det övergripande vägnätet. En handelsverksamhet kan ses som en komplettering av den handel som nu finns i delar av det befintliga verksamhetsområdet. Planförslaget överensstämmer med Översiktsplan Huvudmannaskap Detaljplanen för verksamhetsområdet kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. Förenlighet med miljöbalkens 3, 4, och 5 kapitel Exploateringen av verksamhetsområdet stämmer med översiktsplanens intentioner. Tillskottet av verksamheter och en försiktig utbyggnad av vägar och dagvattenanläggningar bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte är nödvändig. Skälen för detta framgår under avsnittet Miljöbedömning. 2

3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tidigare ställningstagande Kommunstyrelsen beslutade att detaljplan för verksamheter skulle upprättas för Sågenområdet och angränsande fastigheter. I samband med detaljplanearbetet har utformningen av hela verksamhetsområde Nord studerats översiktligt bland annat för att utreda Trafikverkets vägalternativ. Efter samrådsskedet har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, en i söder och en i norr. Grönstråket mellan detaljplanerna kommer att utgöra gränsen mellan de två verksamhetsområdena. Trafikverkets, fd Vägverket, utredning från 1999, med ny sträckning av väg 23/13 öster om tätorten, är en viktig förutsättning för planeringen av verksamhetsområde Nord. Tillfarten till verksamhetsområdet från tätorten och från ny väg 23 har studerats i principskisser för att undersöka hur så god tillgänglighet som möjligt kan skapas för företagen och hur genomfartstrafik kan undvikas genom tätorten. Kommunen har genom köp av fastigheterna Sjunnerup 2:37 och Sjunnerup 1:11 säkerställt tillgången till mark lämpliga för verksamhetsområden i denna del av tätorten. Efter köpet av marken har en lantmäteriförättning genomförts och marken lagts samman till fastigheten Sjunnerup 2:9. Översiktsplan I antagen Översiktsplan 2002 för Höörs kommun redovisas hela området från Bilema/Citygross upp till Sjunnerups gård och Stjärnelund som verksamhetsområde. Detaljplan Detaljplan finns idag för Citygross och för del av området väster om väg 23. Delar av planområdet mellan väg 23 och järnvägen har under lång tid använts för extensiva verksamheter som sågverk, jordförbättring, m.m. Ingen detaljplan finns för det aktuella planområdet. Norra Rörumsvägen Översiktsplan utbyggnadsområde. 3 Översiktsplan program markanvändning.

4 Riksintressen Väg 23 och järnvägen, är av riksintressen för trafik. Väg 23 är riksintresse för vägtrafik eftersom den är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar både för persontåg och godståg. Kapaciteten behöver byggas ut och utökad korridor mellan Malmö och Hässleholm är av riksintresse. Natur Mark och vegetation Större delen av planområdet har under lång tid använts som sågverk eller som upplag för virke. Under senare tid har den sydligaste delen utnyttjats för hantering av miljöavfall. I norra delen av planområdet finns skogsområde som till största delen består av lövskog, bok, ek, al och björk. Delar av detta skogsområde har av Skogsstyrelsen pekats ut som ett område med naturvärde, ädellövskog. De låglänta områdena i norr, med lite fuktiga partier längs bäcken, håller på att växa igen. De innehåller bitvis sumpskog, bitvis videsnår omväxlande med högörtsängar och är fågelrikt. Planområdet är till större delen relativt flackt i de delar som använts för verksamheter. Däremot finns det brantare partier i de skogsbeklädda delar som angränsar till de låglänta delarna längs Böketorpsbäckens sträckning. Den nordvästra delen av föreslagen kvartersmark inrymmer en sluttning med ca fem meters nivåskillnad och den nordöstra delen en sluttning med ca tre meters nivåskillnad. Inom verksamhetsområdet finns en grävd damm, lokaliserad vid diket intill järnvägen i väster. Genom lågpartiet rinner Böketorpsbäcken som leder till Höörsån. Här finns också ett flertal diken, både parallellt och vinkelrätt med bäcken. Bäcken är i detta avsnitt mycket smal, 1-1,5 m och motsvarar ungefär ett djupare dike. Bäcken och dikena är en tillgång i området både för människor och djur. I den nordöstra delen finns små biflöden till bäcken som delvis är stensatta. Det finns inga stigar i området eftersom det under lång tid legat avskilt och dominerats av sågverksamhet, upplag och asfaltsverk. Grönstrukturprogram I inventeringarna till grönstrukturprogrammet redovisas några områden norr om sågenområdet som delområden med höga värden, klass 2 i en 4-gradig skala. Enligt inventeringen är de värdefullaste naturområdena området väster och norr om Sågenområdet. Vid Sågenområdet finns en trädrik höjdrygg med en numera ohävdad hagmark. Området är avskilt från angränsande mader med ett lågt slingrande stengärde. Här finns rikligt med grov, vidkronig bok och avenbok samt ganska fina ekar. Utdrag ur grönstrukturprogrammet. Där klass 1 är den högsta klassen och klass 4 är den lägsta. 4

5 Område med naturvärde/biotopskydd Delar av området har av Skogsstyrelsen utpekats som område med naturvärde. Inom området finns stengärdsgårdar, öppna diken och en våtmark som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken. För åtgärder som kan innebära skador för naturmiljön inom biotopskyddade partier krävs dispens från Länsstyrelsen. Dispens kan lämnas om det finns särskilda skäl. Det finns inget formellt hinder mot att en detaljplan antas även om den berör biotopskyddade partier, men planen får inte genomföras i dessa partier utan dispens. Redovisning av skyddsvärda biotoper. Bäcken från Bökestorp mot Höörsån. Stengärdsgårdar finns i norr, i kanten av de skogsbeklädda delar som angränsar till Böketorpsbäckens sträckning. Stengärdsgårdarna utgör en avgränsning mellan skogsmarken och det låglänta området som bäcken rinner igenom. Böketorpsbäcken rinner igenom den norra delen av planområdet och klassas som biotop. Bäcken är ett tillflöde till Höörsån som rinner väster om Södra stambanan. Höörsån i sin tur är ett vattendrag med skyddsvärda fiskarter. Böketorpsbäcken är omgiven av våtmark. Det är möjligt att bäcken i sin västra sträckning har blivit rätad för att få mer hanterliga brukningsytor. Sen 2009 finns det en miljökvalitetsnorm för vattenförekomst, d v s kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster. Böketorpsbäcken var 1951 aktuell för syneförrättning, men denna återkallades då kostnaden för en ny trumma under järnvägen ansågs bli för hög jämfört med nyttan. Nedströms järnvägen är diket reglerat genom dikningsföretaget Holma säteri av år Det finns inga registrerade täckdikningsplaner inom området, men det är troligt att det finns ledningar inom området som går ut i diket. Mark och luft Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts för planområdet av GeoExperten AB (2006). Informationen nedan är hämtad från den utredningen. Den södra delen av området är relativt plan i delen med pågående verksamhet. Norr om den befintliga verksamheten vidtar ett kuperat landskap med en långsträckt ås från nordost till sydväst och med sten i markytan. Berget inom området består av urberg med granit och gnejs. Berg i dagen har inte observerats inom området. Jordlagren består i huvudsak av relativt grov friktionsjord bestående av stening grusig 5

6 sand. I lågpartierna närmast Södra stambanan och väg 23 förekommer organisk lös jord. I den västra delen, i anslutning till släntpartiet, har det påträffats okontrollerad fyllning med schaktmassor, organisk jord, trä, sågspån etc. Sannolikt förekommer det organisk jord under fyllningen närmast släntpartiet. I den norra delen av planområdet, i lågpartiet, finns ett större sammanhängande kärrområde som tidvis står under vatten. Området avvattnas till Höörsån. Som mest påträffades organisk jord upp till 4,7 m. I kärrmarksområdena kan grundvattnet under stora delar av året förväntas ligga i nivå med markytan. Det förekommer även fria vattenytor. Grundvattenströmningen kan i stort förväntas vara riktad mot söder och sydväst. Fyllningsområden, blå randning och organisk jord, röda prickar enligt geoteknisk utredning Den organiska jorden i kärrmarkspartierna ger sättningar vid belastning. Stora sättningar och stabilitetsproblem kan förväntas vid uppfyllnader. För att kunna utnyttja kärrmarksområdena behövs grundförstärkningar vilket innebär fördyringar. Med hänsyn till detta bör dessa ytor i görligaste mån undantas från exploatering. Detsamma gäller även för ytorna med de okontrollerade utfyllnanderna med bl a trä och sågspån. För övriga ytor med friktionsjord föreligger gynnsamma geotekniska förhållande för industribebyggelse. Förorenad mark En miljöteknisk markundersökning har genomförts för sågenområdet av Prikon AB (2001). Undersökningen kommer fram till nedanstående. Inom sågverksområdet har det förekommit impregnering av virke genom doppning i olika kemikalier. Denna verksamhet var förlagd till den sydöstra delen av sågverksområdet. Provtagningar av jord har gjorts dels i anslutning till doppningen, dels på platser som bedömdes bli påverkade genom transport eller uppställning av virke. Resultatet av undersökningen visar att påvisade mängder av använda kemikalier i jord och vatten är mycket små och utgör ingen miljörisk eller hälsofara. Behovet av efterbehandling med avseende på använda kemikalier är obefinlig eller låg. Luftföroreningar Biltrafiken alstrar luftföroreningar, främst kvävedioxid och partiklar, som har betydelse för hälsa och miljö. Dessa faktorer omfattas av gällande miljökvalitetsnormer. Radon Radonmätning har inte utförts i samband med den geotekniska undersökningen, men i den översiktliga utredningen klassas området som normalriskområde. 6

7 Kultur Södra stambanan ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och redovisas som ett kulturmiljöstråk. Länsstyrelsen har gjort ett urval av kulturhistoriska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. Södra stambanan är historiskt av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska infrastrukturen. Arkeologi Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga fornlämningar inom planområdet. Trafik Vägar Planområdet angörs via väg 23 i öster. Nuvarande trafik på väg 23 i höjd med planområdet uppgår till cirka 9600 (2006) fordon/dygn. På Norra Rörumsvägen, väg 1324, är antalet fordon per dygn cirka 1500 (år 2004). Väg 23 har en hastighetsbegränsning på 70 km/h öster om Sågenområdet, och vid korsningen Norra Rörumsvägen/väg 23 är hastighetsbegränsningen 90 km/h. Mittemot den befintliga infarten till Sågen finns en trafikkontrollplats för norrgående trafik och söder om infarten finns trafikkontrollplatsen för södergående trafik. Kontrollplatserna har anlagts av Trafikverket och används av polisen. I de översiktliga vägplanerna och i översiktsplanen förutsätts det att väg 23/13 lokaliseras öster om tätorten. Det innebär att väg 23 utmed planområdet, i framtiden kommer att fungera som länsväg med lägre dignitet och som förbindelseväg till Norra Rörum. I de långsiktiga planerna ska väg 13 få linje 3 en förbindelselänk från ny trafikplats nordost om Citygross till Höör Väster. När väg 23/13 har flyttats till ny lokalisering kommer trafikbelastningen på vägsträckan att minska drastiskt och motsvara förväntad trafik på Norra Rörumsvägen. De befintliga trafikkontrollplatserna kommer inte ha någon funktion för trafikövervakningen när väg 23/13 flyttas öster om tätorten. linje 3+6 Det finns två ringbusslinjer som passerar planområdet. Ringbuss 3 som trafikerar Höör - Norra Rörum - Höör har två hållplatser utmed väg 23 som är i anslutning till planområdet. Och en hållplats utmed vägen till Norra Rörum. Ringbuss 6 som trafikerar Höör - Tjörnarp - Sösdala har samma hållplatser som tidigare linje 3+6 nämnda busslinje på väg 23. Busshållplatser i anslutning till planområdet. Järnväg Södra stambanan i planområdet västra gräns ligger växelvis i skärning och på bank och är därmed ett markant inslag i miljön samt en tydlig gräns i väster. Stambanan består av två spår, en i vardera färdriktning. Hänsyn ska tas till järnvägssträckningen vid förändring och exploatering i stambanans närområde. Stambanan trafikeras norrut av fem tågtyper, X2000, Pågatåg, Öresundståg, lokdragna tågsätt samt godståg. 7

8 Buller Riktvärdet för buller från vägtrafik vid arbetslokaler; utomhus 65 dba och inomhus 40 dba. Bullerutredning visar att dessa värden inte överskrids. För spårbunden trafik finns inga riktvärden för arbetslokaler. Riskbedömning Transport av farligt gods förekommer både på Södra stambanan och på väg 23. För bedömning av risker och lämpliga skyddsavstånd har utgångspunkten varit det underlag och de riktvärden som länsstyrelsen redovisar i sin rapport 2007:06, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM). Rapportens riktlinje är att marken i området meter från väg/järnväg bör utnyttjas för en begränsad markanvändning. Inom det angivna avståndsområdet får det uppföras sällanköpshandel, industri, bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. Mellan 0-30 meter från väg/ järnväg med farligt gods är det lämpligt med en markanvändning bestående av ytparkering, trafikändamål, odling, friluftsområde och tekniska anläggningar. Bebyggelse Inom planområdet finns det tidigare sågverkets bebyggelse kvar. Denna bebyggelse består av ett flertal byggnader varav några är relativt stora. Här finns också halvöppna förrådsbyggnader som utnyttjats för lagring/torkning av sågat virke. Magasinbyggnaden som vätter ut mot väg 23 är den största byggnaden med en längd på ca 76 meter och en höjd på ca 8 meter. Under senare tid har området hyst ett mobilt asfaltsverk för produktion av asfalt som nu avvecklats. I den södra delen finns relativt nyuppförda byggnader för hantering av miljöavfall. Sågenområdet sett från kontrollplatsen öster om väg 23. 8

9 PLANFÖRSLAG Övergripande inriktning Verksamhetsområdet ska byggas ut för att ge möjlighet att etablera nya verksamheter. Området kommer att vara väl synligt från väg 23. Bebyggelsen utefter vägen bör vara lägre för att ge en mjuk övergång till det omgivande landskapet och trafikmiljön. Gestaltningen av bebyggelsen och särskilt byggnader och anläggningar längs med väg 23 ska ägnas särskild omsorg. De inre delarna av området får bebyggas med högre byggnader. En stor del av marken inom planområdet utgörs av skogs- och våtmark som är värdefull och dessutom svår och dyrbar att exploatera. Landskapets förutsättningar har tagits tillvara genom att undanta vissa områden från exploatering. Särskild hänsyn har tagits vid anslutningen mellan bebyggelseområden och naturområden, tex bevarande av stenmurar. Genom att bibehålla de skogsbeklädda höjdryggarna inom området och naturområden i norr blir ingreppen mindre på landskapsbilden. De bevarade kullarna längs väg 23 är markanta inslag i miljön och utgör tillsammans med den värdefulla skogen ett intressant blickfång för trafikanterna. Bebyggelse och tomter Området omfattar totalt cirka 18 hektar varav cirka 8,0 hektar är tomtyta lämplig för olika verksamhetstyper. Den exploaterbara marken ska utnyttjas effektivt för att hushålla med markresurserna i området och i Höörs kommun. Illustrationsplanen redovisar tomter på mellan m 2. Möjlighet finns även att stycka mindre tomter. Områdets utbyggnadstakt är svårbedömbar och kan sträcka sig över en längre tid. Planen ger möjlighet att möta en efterfråga på olika typer av tomter, beträffande storlek, form och lokalisering. Den typ av verksamhet som förväntas lokalisera sig i området är t.ex. mindre, ej störande småindustri, försäljning kopplad till tillverkning, handel med skrymmande varor och företag som vill exponera sig och behöver närhet till det övergripande vägnätet. Avståndet mellan verksamhetsområdet och befintliga bostäder i norr är minst 200 meter och området utgörs av naturmark. Gatumarken inom det föreslagna verksamhetsområdet omfattar cirka 0,7 hektar vilket motsvarar cirka 630 m väg varav 230 m är vägreservat som ansluter till detaljplanen för Sjunnerup 2:9, norra delen. Naturmarken uppgår till cirka 7 hektar. Tomtmarken kommer att markberedas för att kunna bebyggas. På några ställen är det svåra grundläggningsförhållanden på grund av uppfyllnader med okontrollerade massor, trä och flis. Delar av dessa tomter kan inte bebyggas utan särskild grundläggning. Däremot bör de kunna användas som upplagsområde eller liknande. Detaljplanens bestämmelser är utformade med huvudsakligen följande inriktning. Den byggnadsfriazonen mot gatan är 8,0 meter. Mot intilliggande fastigheter och mot naturområden skall byggnader placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns. Byggnader mot väg 23 ska placeras invid förgårdsmark mot väg 23. Del av tomtmark bör bibehållas vegetationsklädd för att förbättra dagvattenhanteringen. Vegetationen kan utgöras av gräs samt träd och buskplanteringar, som också ger en mer tilltalande karaktär på området. 9

10 På tomterna närmast väg 23 är det särskilt viktigt att lastytor, lastbryggor och utomhusupplag inte dominerar miljön. Eventuella upplag inom fastigheten bör underordnas byggnadens volym och bäddas in i grönska. För bebyggelsen närmast väg 23 är största tillåten byggnadshöjd 6,0 meter. För övriga områden är högsta byggnadshöjden 8,0 meter. De områden som är tydligt exponerade för förbipasserande på väg 23 kräver särskild omsorg vid utformningen av bebyggelsen, skyltsättning, belysningen, markutformningen och vegetationen. Fasadmaterial bör inte uteslutande utgöras av plåt utan brytas av med trä, tegel, glas eller puts etc. Anläggande av sedumtak ses som positivt. Sedumtak rekommenderas också för att begränsa mängden dagvatten som de stora hårdgjorda ytorna genererar. Hantering av tak- och dagvatten ska följa kommunens dagvattenpolicy. Med hänsyn till trafiken på väg 23 får inga störande (t ex bildväxlande) reklamskyltar eller ljusanordningar uppföras. En skyltpelare per fastighet får uppföras. Pelaren får ha en höjd på 8,0 m och en bredd på 3,0 m. Skyltpelare och flaggstänger får inte placeras närmare vägkant till väg 23 än 15 meter. RIKTSAM:s riktlinjer för säkerhet mellan byggnad och farligt godsled förutsätter ett avstånd till väg 23 på 30 meter. Den föreslagna tomtmarken med ny exploatering utmed väg 23 har därför reglerats med prickmark, dvs marken får inte bebyggas, som ger detta avstånd. Trafik Verksamhetsområdet kommer att trafikförsörjas från väg 23. När väg 23/13 byggs ut öster om tätorten kommer vägstrukturen i verksamhetsområde Nords närområde att förändras. Enligt de översiktliga planerna kommer en ny trafikplats att anläggas nordost om Citygross/Bilema. Denna trafikplats kommer att fungera som den norra infarten till tätorten. Hur detta system av trafikplatser och infartsvägar ska se ut kommer att utredas när utbyggnaden av väg 23/13 aktualiseras. På nästa sida redovisas en principskisser på utbyggnad av vägsystemet och verksamhetsområdet. Detaljplanen redovisas i norra delen ett vägreservat norrut från föreslagen industrigata. Detta vägreservat ansluter till föreslagen vändplan i detaljplan Sjunnerup 2:9, norra delen. Reservatet kommer att vara grönyta fram till dess att det finns behov av att bygga en anslutande väg mellan verksamhetsområdena i norr och söder. Vägen mellan verksamhetsområdena ger en bättre tillgänglighet till det övergripande vägnätet. Verksamhetsområdet kommer att anslutas till väg 23 genom en trafikplats med plats för vänstersvängande trafik. Trafikplatsen bedöms ta lite ny mark i anspråk och trafikkontrollplatserna Trafikplatsen mellan väg 23 och den nya infarten till planområdet. 10

11 kan ligga kvar i deras nuvarande läge. Infarten till planområdet placeras söder om den västra kontrollplatsen. Med en arbetstäthet liknande befintliga verksamhetsområden beräknas cirka 100 personer arbeta inom området vid full utbyggnad. Detta bedöms alstra en trafik på cirka 500 personbilar/dygn och cirka 200 lastbilar/dygn. Inom verksamhetsområdet kommer vägområdet att ha en bredd på 13 m varav körbaneområdet är 9 m och sidoområdena 2 m. Sidoområdet är tänkt att innehålla dagvattendike och plats för belysning, kablar m.m. All parkering ska anordnas på tomtmark. Parkeringsytor bör bäddas in i trädplanteringar, buskage och öppna grönytor. Lastning och lossning ska kunna ske på egen fastighet så att trafik på gatorna inte störs. Plats reserveras för busshållplats i den södra delen av verksamhetsområdet, i anslutning till infarten till området. På den östra sidan av väg 23 bör parkeringsplatsen och polisens kontrollficka kunna användas till hållplats. Etapp 1 framtida gc-väg Etapp 2 väg 23 framtida gc-väg väg 23 City Gross City Gross Etapp 3 Etapp 4 ny väg 23/13 ny väg 23/13 ny väg 13 City Gross City Gross Principskisser utbyggnad av verksamhetsområde Nord. 11

12 Utmed Södra stambanan planläggs ett 12 m brett område för järnvägstrafik (T). Området för järnvägstrafik ger möjlighet för en utveckling av tågtrafiken på Södra stambanan. Gång- och cykelväg Längs väg 23 reserveras mark för en gång- och cykelväg med tillhörande skiljeremsor mot vägen och tomtmarken. Denna gång- och cykelväg kommer att knytas ihop med planerad gång- och cykelväg längs väg 23 redovisad i projektet tätortsåtgärderna genom Höör. Norrut kommer gång- och cykelvägen att kopplas samman med planerade stråk längs väg 23 och väg Teknisk försörjning Verksamhetsområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet söderifrån. Ledningar är framdragna till de sydligaste tomterna. Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark på varje fastighet enligt kommunens dagvattenpolicy. Längs gatorna kommer det att byggas ett dagvattensystem som leder till fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasin kan lämpligen placeras i lågpartiet i norr. Från dessa fördröjningsmagasin leds vattnet via bäcken till Höörsån. Fördröjningen måste vara så stor att områdena nedströms inte påverkas. Jordbruksverket har gjort en översiktlig utredning av hantering av dagvattnet inom planområdet. Utredningen inkluderar även den norra delen verksamhetsområdet. Det aktuella planområdet ligger inom Höörsåns avrinningsområde. Ett sidodike, Bökestorpsbäcken, går i dalgången i planområdets norra del. Diket är tänkt att utnyttjas både för dagvattenhantering och som ett gestaltningselement. Diket är recipient för dagvatten från större delen av planområdet. Vid dimensionering av ett dagvattensystem bör hänsyn tas till att den naturliga avrinningen har ökat och anses fortsätta öka. Magasinen utformas och dimensioneras i samband med projekteringen av va-systemet. Här finns möjlighet att, förutom att strypa utloppet, göra det möjlighet att stänga av vid ett eventuellt utsläpp av föroreningar. Detta ökar tryggheten för nedströms liggande dikningsföretag, Jordbruksverkets översiktskarta för avrinningsområden, underlagskartan utgörs av samrådshand- både avseende kvantitet och kvalitet. lingen. All anslutning av dagvatten sker öster om järnvägen. 12

13 Diket från norr kommer att nyttjas för fördröjning, innebär det i praktiken att även dräneringsvattnet kommer att fördröjas. Att fördröja dräneringsvattnet från norr innebär dessutom möjlighet till en permanent vattenyta under en längre tid av året. En eventuell uppdämning pga magasinets utlopp vid järnvägen bör avklinga inom planområdet. I annat fall kan de befintliga fastigheterna söder väg 1324 skadas. I samband med projektering av dagvattensystemet bör det även kontrolleras att trumman under järnvägen inte medför en skadlig uppdämning. Kraftringen Nät AB (Höörs energiverk) är eldistributör inom planområdet. Elförsörjningen till den södra delen av området förstärktes i samband med att det nu avvecklade asfaltsverket etablerades. Elanläggningarna behöver anpassas till den nya planbilden och nätet måste också förstärkas för att klara en utbyggnad. Kraftringen har meddelat att det behövs en transformatorstation inom planområdet, därmed kompletteras plankartan med en bestämmelse E som möjliggör utbyggnad av nätstation. Stationerna placeras så att de är nåbara från gata och de ska lokaliseras så att störningseffekten av markanvändningen minimeras. Fiberkablar kommer att läggas ner i gatorna. Natur Den värdefulla natur- och kulturmiljön har tagits tillvara genom att gator och tomter anpassats till t.ex. stenmurar och träddungar. I redovisade naturområden i detaljplanen har skogsdungar, höjdryggar och stenmurar sparats och dessa ingår tillsammans med de låglänta partierna och bäckfåran som naturmark i planen. Dessa naturelement ger ett intressant tillskott till miljön i verksamhetsområdet. Den befintliga naturen kan kompletterats med ny vegetation i gatumiljön, i den södra delen av området, för att ge ett intressant intryck när man kör in i området. Verksamhetsområdet kommer att innehålla stora områden med natur. De tidigare hagmarkerna på höjdryggarna med värdefull skog och slingrande stengärdsgårdar bevaras till största delen. Områdena bör göras mer tillgängliga med stigar, särskilt de som ligger nära gator och bebyggelse. Området bör få sköta sig självt vilket innebär fortsatt igenväxning och förvildning. Det sanka naturområdet bör ha kvar sin sumpskog och sina mer öppna partier för rening av dagvatten. I området kan det anläggas vattenytor som dels kan fungera som fågellokal, dels som dagvattenmagasin. I det sammanhanget kan tidigare slingrande sträckning på bäcken, som kan anas på äldre kartor, återskapas. Verksamhetsområdet avgränsas tydligt mot omgivningen av vägområdet och Södra stambanan. Vattenområden Den befintliga, grävda dammen vid järnvägen ligger i planförslaget inom kvartersmark och kommer att ersättas med nytt dagvattenmagasin längre norrut. Genom lågpartiet i norr rinner Böketorpsbäcken samt diken, både parallellt och vinkelrätt. Dessa är biotopskyddade och bör bevaras vid detaljprojekteringen och inordnas tekniskt och gestaltningsmässig i hanteringen av dagvattnet. Förändringar av de biotopskyddade områdena kräver dispens av Länsstyrelsen. 13

14 KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. Planenheten bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 5 kap 18 plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. De utredningar som har genomförts och de konsekvenser som redovisas nedan utgör bakgrunden i den behovsbedömning som kommunen har genomfört enligt kriterierna som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen. Följande undersökningar/ utredningar har genomförts: Översiktlig geoteknisk undersökning, Miljöteknisk undersökning och Bullerberäkning för vägtrafik Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts. Detaljplanen innebär att ett redan befintligt verksamhetsområde kommer att utökas. Utökningen är av mindre omfattning i den södra delen och bedöms här inte påverka landskapsbilden i någon större omfattning. Marken som kommer att tas i anspråk bedöms inte vara av någon större betydelse för pågående markanvändning. De värdefulla natur- och kulturvärden sparas och bedöms inte påverkas negativt och inte heller det rörliga friluftslivet. De effekter som planen kommer att medföra i form av ökad trafik och förorenat dagvatten bedöms vara hanterbara. Det finns värdefull vegetation och natur inom planområdet i form av träd, bl.a. gamla bokar och ekar m.m. I området finns också anläggningar som är en del av landskapets kulturhistoria. Det gäller bl.a. stengärdsgårdar och stensatta diken. Genomförandet av planförslaget innebär att en del av dessa anläggningar kommer att påverkas eller måste tas bort. Några träd och stenmurar kan ersättas med nya träd eller murar. Genom att placera tomtmark och vägar med hänsyn till natur- och kulturvärdena är det möjligt att spara de värdefullaste naturoch kulturvärdena. Genomförande av planförslaget innebär att ny mark för verksamheter skapas. Sammanvägning: Planområdet är idag till drygt hälften ianspråktaget för tidigare sågverksamhet, annan verksamhet eller påverkat av tidigare verksamheter. Genomförande av planförslaget innebär att det kommer att finnas ny mark för verksamheter. Förslaget berör ett naturskönt område med flera värdefulla natur- och kulturmiljöer som delvis kommer att påverkas. De anpassningar av tomtmark och vägar som gjorts i förhållande till natur- och kulturvärdena innebär att huvuddelen av de värdefullaste miljöerna kan bevaras. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 14

15 Landskapsbild Verksamhetsområdet är beläget på ett höjdparti söder om ett låglänt, dikat område. Södra stambanan passerar i väster, växelvis i skärning och på bank. I öster går väg 23. Området är väl synligt från vägen och stambanan. Den södra delen har utnyttjats som industriområde, sågverk under lång tid. Uppfyllnader och schaktningar har gjorts för att få plana ytor. Marken har banats av och sänkts. Skogsstyrelsen har pekat ut en del av området som område med naturvärde. Den värdefulla skogen består i huvudsak av lövskog, bok och ek, i ett kuperat landskap. Området har inventerats i grönstrukturprogrammet och delar av området har klassats i klass 2. Lågpartiet avvattnas åt sydväst mot Höörsån. Samlade grupper av bostäder finns cirka 250 m väster om stambanan vid Jularp och cirka 200 m nordost om föreslaget verksamhetsområde. Söder om planområdet finns ett vägreservat i gällande detaljplan. Föreslagen detaljplan anger att tillkommande verksamheter ska vara småskalig, inte störande verksamheter. De södra delarna hyser redan bebyggelse och har utnyttjats bl.a. som upplagsplats för timmer samt tillfälligt för ett asfaltsverk. Längs väg 23 bevaras skogsdungar och höjdryggar vilket delvis bevarar landskapsbilden. Eftersom området redan är bebyggt och använt kommer landskapbilden endast att påverkas i mindre omfattning. Den nya bebyggelsen kommer att få ungefär samma skala som befintlig bebyggelse på Sågenområdet. Mark, luft och vatten Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar. Fler verksamheter innebär att trafiken kommer att öka på omkringliggande vägar vilket kan ge en viss ökning av luftföroreningarna. Förändringen på väg 23 bedöms relativt liten eftersom antalet fordon på sträckan är stor. Dagvattenavrinningen från området kommer att förändras i och med att hårdgjorda ytor tillkommer. Dagvattnet ska tas om hand på tomten, i diken längs gatorna och i utjämningsmagasin. Bedömningen är att det finns goda möjligheter inom området för dessa anläggningar. Hälsa och säkerhet Trafiken kommer att öka något på omkringliggande vägar på grund av de nya verksamheterna, men i förhållande till den omfattande trafiken på väg 23 bedöms påverkan som liten. Natur- och kulturmiljö Mellan befintlig bebyggelse i nordost och verksamhetsområdet behålls befintlig vegetation och viss komplettering kan ske. Det innebär att påverkan på bostadsbebyggelsen blir mindre. Verksamhetsområdet avgränsas tydligt mot omgivningen av vägområdet och stambanan. 15

16 Huvuddelen av stengärdsgårdarna inom området kommer att bevaras som en avgränsning mellan tomt och natur eller mellan olika typer av naturmark. Inga fornlämningar finns inom planområdet. Administrativa frågor Genomförandetiden för planen är 10 år från det att planen vunnit laga kraft. Kommunen kommer att vara huvudman för allmän platsmark. 16

17 GENOMFÖRANDE Tidsplan Samråd har hållits under tiden t o m Detaljplanen kommer att ställas ut under april/maj Kommunfullmäktige beräknas anta planen i augusti/september Utbyggnadstakten för verksamhetsområdet är helt beroende av efterfrågan på tomtmark vilket i sin tur bl.a. beror på det ekonomiska läget i stort. Planförslaget innehåller områden för olika typer av verksamheter med olika behov och önskemål. Genomförandetid Genomförandetiden för planen är 10 år. Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar för att allmän platsmark, lokalgata, och natur iordningställs. Avtal kommer att upprättas mellan kommunen och Trafikverket för att reglera finansiering och genomförande av trafikplatsen. Utbyggnaden av vatten- och avlopp sker i kommunal regi. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Fastighetsbildning Området indelas i lämpliga fastigheter beroende på önskemål och efterfrågan. Illustrerade tomter har varierande storlekar, huvuddelen m 2. Allmänna gator och park/naturområden läggs till kommunal fastighet för kommunala gator och naturområden. Kommunen är ägare till nästan all obebyggd mark. De privata fastigheterna, Ekeröd 6:9 och 6:10, är berörda av detaljplanen. Rättighet att utnyttja trafikkontrollplatsen ska säkerställas med servitut eller liknande intill dess att ny väg 23 har byggts. Ny fastighetsbildning skall göras med utgångspunkt från denna plan. Tekniska frågor Den översiktliga geoteknisk utredning visar att utbyggnadsområdet innehåller mark som kräver grundförstärkningar för att kunna bebyggas. Vid dimensionering av ett dagvattensystem bör hänsyn tas till att den naturliga avrinningen har ökat och anses fortsätta öka. Fördröjningen måste vara så stor att områdena nedströms inte påverkas. Ekonomi En översiktlig exploateringskalkyl ska arbetas fram för att klarlägga vilka ekonomiska investeringar det behövs för att exploatera verksamhetsområdet. Kommunen bekostar detaljplan, marklösen, lantmäterikostnad och anläggande av vägar. Förrättningen som Lantmäterimyndigheten gör redovisar andelen privatägd mark som tas i anspråk och hur stor ersättning som ska utgå till berörd fastighetsägare. Erforderlig flyttning och markförläggningar av befintliga kabelanläggningar ska bekostas av exploatören. 17

18 Medverkande tjänstemän Vid framtagandet av utställningsförslaget har nedanstående angivna personer från Höörs kommun medverkat. Vid framtagandet av samrådshandlingen har planingenjör Inger Wickström medverkat. Utredningar som ligger till grund för planhandlingen har arbetats fram av olika konsultföretag. Dagvattenhanteringen - Jordbruksverket, Markundersökning - Prikon AB, Geoteknik - GeoExperten RS AB och Bullerutredning,Höörs kommun. Bo Johansson Stadsarkitekt SAR/MSA Yvonne Hagström Planarkitekt FPR/MSA 18

19 UTLÅTANDE Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen, Höörs kommun, Skåne län Enligt Kommunstyrelsens beslut har rubricerad detaljplan upprättat varit utställd för granskning under tiden t.o.m Kungörelse om utställningen har varit införd i tidningarna Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet lördagen den 16 april 2011 samt i Lokaltidningen onsdagen den 20 april Anslag har funnits på kommunens anslagstavla under tiden t.o.m Följande har erhållit underrättelse om utställning: Länsstyrelsen i Skåne län, Lantmäterimyndigheten i Skåne län, Trafikverket, Telia Sonera, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kraftringen Nät AB, Skogsstyrelsen, Skånetrafiken, angränsande kommuner och berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.

20 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Utlåtande Inkomna yttranden och kommentarer Länsstyrelsen Kommunen har beaktat de synpunkter som Länsstyrelsen framfört i samrådsskedet. Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på framtaget planförslag. Det ursprungliga planområdet (redovisat i samrådsskedet) har i utställningsskedet delats i två mindre områden. I planbeskrivningen redovisas även utbyggnad av hela verksamhetsområdet Nord (som kommer att ske i flera etapper). Länsstyrelsen yttrar sig därmed endast över den delen av området som omfattas av plankartan. Övriga centrala och regionala organ Lantmäterimyndigheten Har ingen erinran på detaljplanen. Trafikverket Trafikverket har redan yttrat sig i ärendet men vill påminna om kravet att ett genomförande- och finansieringsavtal ska tecknas mellan Trafikverket och kommunen innan detaljplanen kan föras till antagande. De förutsätter att det har skett en dialog mellan kommunen och polismyndigheten i Skåne gällande den planerade förflyttning av kontrollplats. Kommentar: Innan planen antas kommer det att upprättas ett avtal mellan kommunen och Trafikverket. Trafikkontrollplatsen ligger kvar i nuvarande läge intill dess att ny sträckning av väg 23 färdigställts. Klippans kommun Verksamhetsområdet planeras cirka 10 km från Klippans sydöstra gräns. Klippans kommun anser inte att genomförandet av verksamhetsområdet kommer att ha någon större inverkan på komunen. Hässleholms kommun Byggnadsnämnden i Hässleholms kommun har för detaljplanen inget att erinra i sak, men vill framhålla vikten av framkomligheten på framförallt väg 23 inte försämras tidsmässigt eller fysiskt samt att det inför kommande etapper görs konsekvensbeskrivningar för handeln i angränsande kommuner. Kommentar: I nuläget finns redan en in- och utfart till Sågen-området. Genom detaljplaneförslaget förbättras anslutningen till planområdet genom att in- och utfarten flyttas söderut (från befintlig) och det anläggs ett vänstersvängande körfält. Detta vänstersvängade körfält bedöms förbättra trafikflödet på väg 23 och därmed bör inte framkomligheten på väg 23 försämras. Skanova Skanova önskar att kommentaren från samrådsredogörelsen, att nödvändiga flyttningar och markförläggningar av befintliga kabelanläggningar ska bekostas av exploatören, ska föras in i genomförandebeskrivningen. I övrigt har Skanova inget ett erinra. 2

Arkivnr. HÖÖR 169. Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl norra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25

Arkivnr. HÖÖR 169. Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl norra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Arkivnr. HÖÖR 169 Dnr: KSF 2011/100 Proj nr 9993 väg 23 Norra Rörumsvägen JULARP Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl norra delen Höörs tätort, Höörs kommun,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2013-02-28 Detaljplan för Pumpen 3 m fl del av verksamhetsområde Nord, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-11-08 har varit ute på granskning under tiden 2012-11-26-2012-12-18.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011 GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer