ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning"

Transkript

1 JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: Bo Johansson Arkitekt SAR/MSA Yvonne Hagström Planarkitekt FPR/MSA ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

2 PLANFÖRSLAG INLEDNING Syfte Detaljplanen syftar till att säkerställa tillgången till mark lämplig för att exploateras som verksamhetsområde. Kommunen har genom olika fastighetsköp de senaste åren gjort det möjligt att få ett sammanhängande verksamhetsområde. Fastigheterna har lagts samman till en fastighet, Sjunnerup 2:9. Läge Planområdet ligger norr om tätorten och avgränsas i öster av väg 23, i söder av vägreservat för ny väg 13, i väster av Södra stambanan och i norr av Bökestorpsbäcken. Planområdets yta omfattar cirka 18 hektar varav 8,0 hektar är kvartersyta för verksamheter. Planens huvuddrag Verksamhetsområdet är en utvidgning av befintligt verksamhetsområde i söder. Området har ett strategiskt läge intill befintlig väg 23 nära planerad ny väg 13/23. Verksamhetsområdet lämpar sig därför för t.ex. mindre, ej störande småindustri, försäljning kopplad till tillverkning, handel med skrymmande varor och företag som vill exponera sig och behöver närhet till det övergripande vägnätet. En handelsverksamhet kan ses som en komplettering av den handel som nu finns i delar av det befintliga verksamhetsområdet. Planförslaget överensstämmer med Översiktsplan Huvudmannaskap Detaljplanen för verksamhetsområdet kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. Förenlighet med miljöbalkens 3, 4, och 5 kapitel Exploateringen av verksamhetsområdet stämmer med översiktsplanens intentioner. Tillskottet av verksamheter och en försiktig utbyggnad av vägar och dagvattenanläggningar bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte är nödvändig. Skälen för detta framgår under avsnittet Miljöbedömning. 2

3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tidigare ställningstagande Kommunstyrelsen beslutade att detaljplan för verksamheter skulle upprättas för Sågenområdet och angränsande fastigheter. I samband med detaljplanearbetet har utformningen av hela verksamhetsområde Nord studerats översiktligt bland annat för att utreda Trafikverkets vägalternativ. Efter samrådsskedet har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, en i söder och en i norr. Grönstråket mellan detaljplanerna kommer att utgöra gränsen mellan de två verksamhetsområdena. Trafikverkets, fd Vägverket, utredning från 1999, med ny sträckning av väg 23/13 öster om tätorten, är en viktig förutsättning för planeringen av verksamhetsområde Nord. Tillfarten till verksamhetsområdet från tätorten och från ny väg 23 har studerats i principskisser för att undersöka hur så god tillgänglighet som möjligt kan skapas för företagen och hur genomfartstrafik kan undvikas genom tätorten. Kommunen har genom köp av fastigheterna Sjunnerup 2:37 och Sjunnerup 1:11 säkerställt tillgången till mark lämpliga för verksamhetsområden i denna del av tätorten. Efter köpet av marken har en lantmäteriförättning genomförts och marken lagts samman till fastigheten Sjunnerup 2:9. Översiktsplan I antagen Översiktsplan 2002 för Höörs kommun redovisas hela området från Bilema/Citygross upp till Sjunnerups gård och Stjärnelund som verksamhetsområde. Detaljplan Detaljplan finns idag för Citygross och för del av området väster om väg 23. Delar av planområdet mellan väg 23 och järnvägen har under lång tid använts för extensiva verksamheter som sågverk, jordförbättring, m.m. Ingen detaljplan finns för det aktuella planområdet. Norra Rörumsvägen Översiktsplan utbyggnadsområde. 3 Översiktsplan program markanvändning.

4 Riksintressen Väg 23 och järnvägen, är av riksintressen för trafik. Väg 23 är riksintresse för vägtrafik eftersom den är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar både för persontåg och godståg. Kapaciteten behöver byggas ut och utökad korridor mellan Malmö och Hässleholm är av riksintresse. Natur Mark och vegetation Större delen av planområdet har under lång tid använts som sågverk eller som upplag för virke. Under senare tid har den sydligaste delen utnyttjats för hantering av miljöavfall. I norra delen av planområdet finns skogsområde som till största delen består av lövskog, bok, ek, al och björk. Delar av detta skogsområde har av Skogsstyrelsen pekats ut som ett område med naturvärde, ädellövskog. De låglänta områdena i norr, med lite fuktiga partier längs bäcken, håller på att växa igen. De innehåller bitvis sumpskog, bitvis videsnår omväxlande med högörtsängar och är fågelrikt. Planområdet är till större delen relativt flackt i de delar som använts för verksamheter. Däremot finns det brantare partier i de skogsbeklädda delar som angränsar till de låglänta delarna längs Böketorpsbäckens sträckning. Den nordvästra delen av föreslagen kvartersmark inrymmer en sluttning med ca fem meters nivåskillnad och den nordöstra delen en sluttning med ca tre meters nivåskillnad. Inom verksamhetsområdet finns en grävd damm, lokaliserad vid diket intill järnvägen i väster. Genom lågpartiet rinner Böketorpsbäcken som leder till Höörsån. Här finns också ett flertal diken, både parallellt och vinkelrätt med bäcken. Bäcken är i detta avsnitt mycket smal, 1-1,5 m och motsvarar ungefär ett djupare dike. Bäcken och dikena är en tillgång i området både för människor och djur. I den nordöstra delen finns små biflöden till bäcken som delvis är stensatta. Det finns inga stigar i området eftersom det under lång tid legat avskilt och dominerats av sågverksamhet, upplag och asfaltsverk. Grönstrukturprogram I inventeringarna till grönstrukturprogrammet redovisas några områden norr om sågenområdet som delområden med höga värden, klass 2 i en 4-gradig skala. Enligt inventeringen är de värdefullaste naturområdena området väster och norr om Sågenområdet. Vid Sågenområdet finns en trädrik höjdrygg med en numera ohävdad hagmark. Området är avskilt från angränsande mader med ett lågt slingrande stengärde. Här finns rikligt med grov, vidkronig bok och avenbok samt ganska fina ekar. Utdrag ur grönstrukturprogrammet. Där klass 1 är den högsta klassen och klass 4 är den lägsta. 4

5 Område med naturvärde/biotopskydd Delar av området har av Skogsstyrelsen utpekats som område med naturvärde. Inom området finns stengärdsgårdar, öppna diken och en våtmark som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken. För åtgärder som kan innebära skador för naturmiljön inom biotopskyddade partier krävs dispens från Länsstyrelsen. Dispens kan lämnas om det finns särskilda skäl. Det finns inget formellt hinder mot att en detaljplan antas även om den berör biotopskyddade partier, men planen får inte genomföras i dessa partier utan dispens. Redovisning av skyddsvärda biotoper. Bäcken från Bökestorp mot Höörsån. Stengärdsgårdar finns i norr, i kanten av de skogsbeklädda delar som angränsar till Böketorpsbäckens sträckning. Stengärdsgårdarna utgör en avgränsning mellan skogsmarken och det låglänta området som bäcken rinner igenom. Böketorpsbäcken rinner igenom den norra delen av planområdet och klassas som biotop. Bäcken är ett tillflöde till Höörsån som rinner väster om Södra stambanan. Höörsån i sin tur är ett vattendrag med skyddsvärda fiskarter. Böketorpsbäcken är omgiven av våtmark. Det är möjligt att bäcken i sin västra sträckning har blivit rätad för att få mer hanterliga brukningsytor. Sen 2009 finns det en miljökvalitetsnorm för vattenförekomst, d v s kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster. Böketorpsbäcken var 1951 aktuell för syneförrättning, men denna återkallades då kostnaden för en ny trumma under järnvägen ansågs bli för hög jämfört med nyttan. Nedströms järnvägen är diket reglerat genom dikningsföretaget Holma säteri av år Det finns inga registrerade täckdikningsplaner inom området, men det är troligt att det finns ledningar inom området som går ut i diket. Mark och luft Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts för planområdet av GeoExperten AB (2006). Informationen nedan är hämtad från den utredningen. Den södra delen av området är relativt plan i delen med pågående verksamhet. Norr om den befintliga verksamheten vidtar ett kuperat landskap med en långsträckt ås från nordost till sydväst och med sten i markytan. Berget inom området består av urberg med granit och gnejs. Berg i dagen har inte observerats inom området. Jordlagren består i huvudsak av relativt grov friktionsjord bestående av stening grusig 5

6 sand. I lågpartierna närmast Södra stambanan och väg 23 förekommer organisk lös jord. I den västra delen, i anslutning till släntpartiet, har det påträffats okontrollerad fyllning med schaktmassor, organisk jord, trä, sågspån etc. Sannolikt förekommer det organisk jord under fyllningen närmast släntpartiet. I den norra delen av planområdet, i lågpartiet, finns ett större sammanhängande kärrområde som tidvis står under vatten. Området avvattnas till Höörsån. Som mest påträffades organisk jord upp till 4,7 m. I kärrmarksområdena kan grundvattnet under stora delar av året förväntas ligga i nivå med markytan. Det förekommer även fria vattenytor. Grundvattenströmningen kan i stort förväntas vara riktad mot söder och sydväst. Fyllningsområden, blå randning och organisk jord, röda prickar enligt geoteknisk utredning Den organiska jorden i kärrmarkspartierna ger sättningar vid belastning. Stora sättningar och stabilitetsproblem kan förväntas vid uppfyllnader. För att kunna utnyttja kärrmarksområdena behövs grundförstärkningar vilket innebär fördyringar. Med hänsyn till detta bör dessa ytor i görligaste mån undantas från exploatering. Detsamma gäller även för ytorna med de okontrollerade utfyllnanderna med bl a trä och sågspån. För övriga ytor med friktionsjord föreligger gynnsamma geotekniska förhållande för industribebyggelse. Förorenad mark En miljöteknisk markundersökning har genomförts för sågenområdet av Prikon AB (2001). Undersökningen kommer fram till nedanstående. Inom sågverksområdet har det förekommit impregnering av virke genom doppning i olika kemikalier. Denna verksamhet var förlagd till den sydöstra delen av sågverksområdet. Provtagningar av jord har gjorts dels i anslutning till doppningen, dels på platser som bedömdes bli påverkade genom transport eller uppställning av virke. Resultatet av undersökningen visar att påvisade mängder av använda kemikalier i jord och vatten är mycket små och utgör ingen miljörisk eller hälsofara. Behovet av efterbehandling med avseende på använda kemikalier är obefinlig eller låg. Luftföroreningar Biltrafiken alstrar luftföroreningar, främst kvävedioxid och partiklar, som har betydelse för hälsa och miljö. Dessa faktorer omfattas av gällande miljökvalitetsnormer. Radon Radonmätning har inte utförts i samband med den geotekniska undersökningen, men i den översiktliga utredningen klassas området som normalriskområde. 6

7 Kultur Södra stambanan ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och redovisas som ett kulturmiljöstråk. Länsstyrelsen har gjort ett urval av kulturhistoriska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. Södra stambanan är historiskt av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska infrastrukturen. Arkeologi Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga fornlämningar inom planområdet. Trafik Vägar Planområdet angörs via väg 23 i öster. Nuvarande trafik på väg 23 i höjd med planområdet uppgår till cirka 9600 (2006) fordon/dygn. På Norra Rörumsvägen, väg 1324, är antalet fordon per dygn cirka 1500 (år 2004). Väg 23 har en hastighetsbegränsning på 70 km/h öster om Sågenområdet, och vid korsningen Norra Rörumsvägen/väg 23 är hastighetsbegränsningen 90 km/h. Mittemot den befintliga infarten till Sågen finns en trafikkontrollplats för norrgående trafik och söder om infarten finns trafikkontrollplatsen för södergående trafik. Kontrollplatserna har anlagts av Trafikverket och används av polisen. I de översiktliga vägplanerna och i översiktsplanen förutsätts det att väg 23/13 lokaliseras öster om tätorten. Det innebär att väg 23 utmed planområdet, i framtiden kommer att fungera som länsväg med lägre dignitet och som förbindelseväg till Norra Rörum. I de långsiktiga planerna ska väg 13 få linje 3 en förbindelselänk från ny trafikplats nordost om Citygross till Höör Väster. När väg 23/13 har flyttats till ny lokalisering kommer trafikbelastningen på vägsträckan att minska drastiskt och motsvara förväntad trafik på Norra Rörumsvägen. De befintliga trafikkontrollplatserna kommer inte ha någon funktion för trafikövervakningen när väg 23/13 flyttas öster om tätorten. linje 3+6 Det finns två ringbusslinjer som passerar planområdet. Ringbuss 3 som trafikerar Höör - Norra Rörum - Höör har två hållplatser utmed väg 23 som är i anslutning till planområdet. Och en hållplats utmed vägen till Norra Rörum. Ringbuss 6 som trafikerar Höör - Tjörnarp - Sösdala har samma hållplatser som tidigare linje 3+6 nämnda busslinje på väg 23. Busshållplatser i anslutning till planområdet. Järnväg Södra stambanan i planområdet västra gräns ligger växelvis i skärning och på bank och är därmed ett markant inslag i miljön samt en tydlig gräns i väster. Stambanan består av två spår, en i vardera färdriktning. Hänsyn ska tas till järnvägssträckningen vid förändring och exploatering i stambanans närområde. Stambanan trafikeras norrut av fem tågtyper, X2000, Pågatåg, Öresundståg, lokdragna tågsätt samt godståg. 7

8 Buller Riktvärdet för buller från vägtrafik vid arbetslokaler; utomhus 65 dba och inomhus 40 dba. Bullerutredning visar att dessa värden inte överskrids. För spårbunden trafik finns inga riktvärden för arbetslokaler. Riskbedömning Transport av farligt gods förekommer både på Södra stambanan och på väg 23. För bedömning av risker och lämpliga skyddsavstånd har utgångspunkten varit det underlag och de riktvärden som länsstyrelsen redovisar i sin rapport 2007:06, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM). Rapportens riktlinje är att marken i området meter från väg/järnväg bör utnyttjas för en begränsad markanvändning. Inom det angivna avståndsområdet får det uppföras sällanköpshandel, industri, bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. Mellan 0-30 meter från väg/ järnväg med farligt gods är det lämpligt med en markanvändning bestående av ytparkering, trafikändamål, odling, friluftsområde och tekniska anläggningar. Bebyggelse Inom planområdet finns det tidigare sågverkets bebyggelse kvar. Denna bebyggelse består av ett flertal byggnader varav några är relativt stora. Här finns också halvöppna förrådsbyggnader som utnyttjats för lagring/torkning av sågat virke. Magasinbyggnaden som vätter ut mot väg 23 är den största byggnaden med en längd på ca 76 meter och en höjd på ca 8 meter. Under senare tid har området hyst ett mobilt asfaltsverk för produktion av asfalt som nu avvecklats. I den södra delen finns relativt nyuppförda byggnader för hantering av miljöavfall. Sågenområdet sett från kontrollplatsen öster om väg 23. 8

9 PLANFÖRSLAG Övergripande inriktning Verksamhetsområdet ska byggas ut för att ge möjlighet att etablera nya verksamheter. Området kommer att vara väl synligt från väg 23. Bebyggelsen utefter vägen bör vara lägre för att ge en mjuk övergång till det omgivande landskapet och trafikmiljön. Gestaltningen av bebyggelsen och särskilt byggnader och anläggningar längs med väg 23 ska ägnas särskild omsorg. De inre delarna av området får bebyggas med högre byggnader. En stor del av marken inom planområdet utgörs av skogs- och våtmark som är värdefull och dessutom svår och dyrbar att exploatera. Landskapets förutsättningar har tagits tillvara genom att undanta vissa områden från exploatering. Särskild hänsyn har tagits vid anslutningen mellan bebyggelseområden och naturområden, tex bevarande av stenmurar. Genom att bibehålla de skogsbeklädda höjdryggarna inom området och naturområden i norr blir ingreppen mindre på landskapsbilden. De bevarade kullarna längs väg 23 är markanta inslag i miljön och utgör tillsammans med den värdefulla skogen ett intressant blickfång för trafikanterna. Bebyggelse och tomter Området omfattar totalt cirka 18 hektar varav cirka 8,0 hektar är tomtyta lämplig för olika verksamhetstyper. Den exploaterbara marken ska utnyttjas effektivt för att hushålla med markresurserna i området och i Höörs kommun. Illustrationsplanen redovisar tomter på mellan m 2. Möjlighet finns även att stycka mindre tomter. Områdets utbyggnadstakt är svårbedömbar och kan sträcka sig över en längre tid. Planen ger möjlighet att möta en efterfråga på olika typer av tomter, beträffande storlek, form och lokalisering. Den typ av verksamhet som förväntas lokalisera sig i området är t.ex. mindre, ej störande småindustri, försäljning kopplad till tillverkning, handel med skrymmande varor och företag som vill exponera sig och behöver närhet till det övergripande vägnätet. Avståndet mellan verksamhetsområdet och befintliga bostäder i norr är minst 200 meter och området utgörs av naturmark. Gatumarken inom det föreslagna verksamhetsområdet omfattar cirka 0,7 hektar vilket motsvarar cirka 630 m väg varav 230 m är vägreservat som ansluter till detaljplanen för Sjunnerup 2:9, norra delen. Naturmarken uppgår till cirka 7 hektar. Tomtmarken kommer att markberedas för att kunna bebyggas. På några ställen är det svåra grundläggningsförhållanden på grund av uppfyllnader med okontrollerade massor, trä och flis. Delar av dessa tomter kan inte bebyggas utan särskild grundläggning. Däremot bör de kunna användas som upplagsområde eller liknande. Detaljplanens bestämmelser är utformade med huvudsakligen följande inriktning. Den byggnadsfriazonen mot gatan är 8,0 meter. Mot intilliggande fastigheter och mot naturområden skall byggnader placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns. Byggnader mot väg 23 ska placeras invid förgårdsmark mot väg 23. Del av tomtmark bör bibehållas vegetationsklädd för att förbättra dagvattenhanteringen. Vegetationen kan utgöras av gräs samt träd och buskplanteringar, som också ger en mer tilltalande karaktär på området. 9

10 På tomterna närmast väg 23 är det särskilt viktigt att lastytor, lastbryggor och utomhusupplag inte dominerar miljön. Eventuella upplag inom fastigheten bör underordnas byggnadens volym och bäddas in i grönska. För bebyggelsen närmast väg 23 är största tillåten byggnadshöjd 6,0 meter. För övriga områden är högsta byggnadshöjden 8,0 meter. De områden som är tydligt exponerade för förbipasserande på väg 23 kräver särskild omsorg vid utformningen av bebyggelsen, skyltsättning, belysningen, markutformningen och vegetationen. Fasadmaterial bör inte uteslutande utgöras av plåt utan brytas av med trä, tegel, glas eller puts etc. Anläggande av sedumtak ses som positivt. Sedumtak rekommenderas också för att begränsa mängden dagvatten som de stora hårdgjorda ytorna genererar. Hantering av tak- och dagvatten ska följa kommunens dagvattenpolicy. Med hänsyn till trafiken på väg 23 får inga störande (t ex bildväxlande) reklamskyltar eller ljusanordningar uppföras. En skyltpelare per fastighet får uppföras. Pelaren får ha en höjd på 8,0 m och en bredd på 3,0 m. Skyltpelare och flaggstänger får inte placeras närmare vägkant till väg 23 än 15 meter. RIKTSAM:s riktlinjer för säkerhet mellan byggnad och farligt godsled förutsätter ett avstånd till väg 23 på 30 meter. Den föreslagna tomtmarken med ny exploatering utmed väg 23 har därför reglerats med prickmark, dvs marken får inte bebyggas, som ger detta avstånd. Trafik Verksamhetsområdet kommer att trafikförsörjas från väg 23. När väg 23/13 byggs ut öster om tätorten kommer vägstrukturen i verksamhetsområde Nords närområde att förändras. Enligt de översiktliga planerna kommer en ny trafikplats att anläggas nordost om Citygross/Bilema. Denna trafikplats kommer att fungera som den norra infarten till tätorten. Hur detta system av trafikplatser och infartsvägar ska se ut kommer att utredas när utbyggnaden av väg 23/13 aktualiseras. På nästa sida redovisas en principskisser på utbyggnad av vägsystemet och verksamhetsområdet. Detaljplanen redovisas i norra delen ett vägreservat norrut från föreslagen industrigata. Detta vägreservat ansluter till föreslagen vändplan i detaljplan Sjunnerup 2:9, norra delen. Reservatet kommer att vara grönyta fram till dess att det finns behov av att bygga en anslutande väg mellan verksamhetsområdena i norr och söder. Vägen mellan verksamhetsområdena ger en bättre tillgänglighet till det övergripande vägnätet. Verksamhetsområdet kommer att anslutas till väg 23 genom en trafikplats med plats för vänstersvängande trafik. Trafikplatsen bedöms ta lite ny mark i anspråk och trafikkontrollplatserna Trafikplatsen mellan väg 23 och den nya infarten till planområdet. 10

11 kan ligga kvar i deras nuvarande läge. Infarten till planområdet placeras söder om den västra kontrollplatsen. Med en arbetstäthet liknande befintliga verksamhetsområden beräknas cirka 100 personer arbeta inom området vid full utbyggnad. Detta bedöms alstra en trafik på cirka 500 personbilar/dygn och cirka 200 lastbilar/dygn. Inom verksamhetsområdet kommer vägområdet att ha en bredd på 13 m varav körbaneområdet är 9 m och sidoområdena 2 m. Sidoområdet är tänkt att innehålla dagvattendike och plats för belysning, kablar m.m. All parkering ska anordnas på tomtmark. Parkeringsytor bör bäddas in i trädplanteringar, buskage och öppna grönytor. Lastning och lossning ska kunna ske på egen fastighet så att trafik på gatorna inte störs. Plats reserveras för busshållplats i den södra delen av verksamhetsområdet, i anslutning till infarten till området. På den östra sidan av väg 23 bör parkeringsplatsen och polisens kontrollficka kunna användas till hållplats. Etapp 1 framtida gc-väg Etapp 2 väg 23 framtida gc-väg väg 23 City Gross City Gross Etapp 3 Etapp 4 ny väg 23/13 ny väg 23/13 ny väg 13 City Gross City Gross Principskisser utbyggnad av verksamhetsområde Nord. 11

12 Utmed Södra stambanan planläggs ett 12 m brett område för järnvägstrafik (T). Området för järnvägstrafik ger möjlighet för en utveckling av tågtrafiken på Södra stambanan. Gång- och cykelväg Längs väg 23 reserveras mark för en gång- och cykelväg med tillhörande skiljeremsor mot vägen och tomtmarken. Denna gång- och cykelväg kommer att knytas ihop med planerad gång- och cykelväg längs väg 23 redovisad i projektet tätortsåtgärderna genom Höör. Norrut kommer gång- och cykelvägen att kopplas samman med planerade stråk längs väg 23 och väg Teknisk försörjning Verksamhetsområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet söderifrån. Ledningar är framdragna till de sydligaste tomterna. Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark på varje fastighet enligt kommunens dagvattenpolicy. Längs gatorna kommer det att byggas ett dagvattensystem som leder till fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasin kan lämpligen placeras i lågpartiet i norr. Från dessa fördröjningsmagasin leds vattnet via bäcken till Höörsån. Fördröjningen måste vara så stor att områdena nedströms inte påverkas. Jordbruksverket har gjort en översiktlig utredning av hantering av dagvattnet inom planområdet. Utredningen inkluderar även den norra delen verksamhetsområdet. Det aktuella planområdet ligger inom Höörsåns avrinningsområde. Ett sidodike, Bökestorpsbäcken, går i dalgången i planområdets norra del. Diket är tänkt att utnyttjas både för dagvattenhantering och som ett gestaltningselement. Diket är recipient för dagvatten från större delen av planområdet. Vid dimensionering av ett dagvattensystem bör hänsyn tas till att den naturliga avrinningen har ökat och anses fortsätta öka. Magasinen utformas och dimensioneras i samband med projekteringen av va-systemet. Här finns möjlighet att, förutom att strypa utloppet, göra det möjlighet att stänga av vid ett eventuellt utsläpp av föroreningar. Detta ökar tryggheten för nedströms liggande dikningsföretag, Jordbruksverkets översiktskarta för avrinningsområden, underlagskartan utgörs av samrådshand- både avseende kvantitet och kvalitet. lingen. All anslutning av dagvatten sker öster om järnvägen. 12

13 Diket från norr kommer att nyttjas för fördröjning, innebär det i praktiken att även dräneringsvattnet kommer att fördröjas. Att fördröja dräneringsvattnet från norr innebär dessutom möjlighet till en permanent vattenyta under en längre tid av året. En eventuell uppdämning pga magasinets utlopp vid järnvägen bör avklinga inom planområdet. I annat fall kan de befintliga fastigheterna söder väg 1324 skadas. I samband med projektering av dagvattensystemet bör det även kontrolleras att trumman under järnvägen inte medför en skadlig uppdämning. Kraftringen Nät AB (Höörs energiverk) är eldistributör inom planområdet. Elförsörjningen till den södra delen av området förstärktes i samband med att det nu avvecklade asfaltsverket etablerades. Elanläggningarna behöver anpassas till den nya planbilden och nätet måste också förstärkas för att klara en utbyggnad. Kraftringen har meddelat att det behövs en transformatorstation inom planområdet, därmed kompletteras plankartan med en bestämmelse E som möjliggör utbyggnad av nätstation. Stationerna placeras så att de är nåbara från gata och de ska lokaliseras så att störningseffekten av markanvändningen minimeras. Fiberkablar kommer att läggas ner i gatorna. Natur Den värdefulla natur- och kulturmiljön har tagits tillvara genom att gator och tomter anpassats till t.ex. stenmurar och träddungar. I redovisade naturområden i detaljplanen har skogsdungar, höjdryggar och stenmurar sparats och dessa ingår tillsammans med de låglänta partierna och bäckfåran som naturmark i planen. Dessa naturelement ger ett intressant tillskott till miljön i verksamhetsområdet. Den befintliga naturen kan kompletterats med ny vegetation i gatumiljön, i den södra delen av området, för att ge ett intressant intryck när man kör in i området. Verksamhetsområdet kommer att innehålla stora områden med natur. De tidigare hagmarkerna på höjdryggarna med värdefull skog och slingrande stengärdsgårdar bevaras till största delen. Områdena bör göras mer tillgängliga med stigar, särskilt de som ligger nära gator och bebyggelse. Området bör få sköta sig självt vilket innebär fortsatt igenväxning och förvildning. Det sanka naturområdet bör ha kvar sin sumpskog och sina mer öppna partier för rening av dagvatten. I området kan det anläggas vattenytor som dels kan fungera som fågellokal, dels som dagvattenmagasin. I det sammanhanget kan tidigare slingrande sträckning på bäcken, som kan anas på äldre kartor, återskapas. Verksamhetsområdet avgränsas tydligt mot omgivningen av vägområdet och Södra stambanan. Vattenområden Den befintliga, grävda dammen vid järnvägen ligger i planförslaget inom kvartersmark och kommer att ersättas med nytt dagvattenmagasin längre norrut. Genom lågpartiet i norr rinner Böketorpsbäcken samt diken, både parallellt och vinkelrätt. Dessa är biotopskyddade och bör bevaras vid detaljprojekteringen och inordnas tekniskt och gestaltningsmässig i hanteringen av dagvattnet. Förändringar av de biotopskyddade områdena kräver dispens av Länsstyrelsen. 13

14 KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. Planenheten bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 5 kap 18 plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. De utredningar som har genomförts och de konsekvenser som redovisas nedan utgör bakgrunden i den behovsbedömning som kommunen har genomfört enligt kriterierna som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen. Följande undersökningar/ utredningar har genomförts: Översiktlig geoteknisk undersökning, Miljöteknisk undersökning och Bullerberäkning för vägtrafik Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts. Detaljplanen innebär att ett redan befintligt verksamhetsområde kommer att utökas. Utökningen är av mindre omfattning i den södra delen och bedöms här inte påverka landskapsbilden i någon större omfattning. Marken som kommer att tas i anspråk bedöms inte vara av någon större betydelse för pågående markanvändning. De värdefulla natur- och kulturvärden sparas och bedöms inte påverkas negativt och inte heller det rörliga friluftslivet. De effekter som planen kommer att medföra i form av ökad trafik och förorenat dagvatten bedöms vara hanterbara. Det finns värdefull vegetation och natur inom planområdet i form av träd, bl.a. gamla bokar och ekar m.m. I området finns också anläggningar som är en del av landskapets kulturhistoria. Det gäller bl.a. stengärdsgårdar och stensatta diken. Genomförandet av planförslaget innebär att en del av dessa anläggningar kommer att påverkas eller måste tas bort. Några träd och stenmurar kan ersättas med nya träd eller murar. Genom att placera tomtmark och vägar med hänsyn till natur- och kulturvärdena är det möjligt att spara de värdefullaste naturoch kulturvärdena. Genomförande av planförslaget innebär att ny mark för verksamheter skapas. Sammanvägning: Planområdet är idag till drygt hälften ianspråktaget för tidigare sågverksamhet, annan verksamhet eller påverkat av tidigare verksamheter. Genomförande av planförslaget innebär att det kommer att finnas ny mark för verksamheter. Förslaget berör ett naturskönt område med flera värdefulla natur- och kulturmiljöer som delvis kommer att påverkas. De anpassningar av tomtmark och vägar som gjorts i förhållande till natur- och kulturvärdena innebär att huvuddelen av de värdefullaste miljöerna kan bevaras. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 14

15 Landskapsbild Verksamhetsområdet är beläget på ett höjdparti söder om ett låglänt, dikat område. Södra stambanan passerar i väster, växelvis i skärning och på bank. I öster går väg 23. Området är väl synligt från vägen och stambanan. Den södra delen har utnyttjats som industriområde, sågverk under lång tid. Uppfyllnader och schaktningar har gjorts för att få plana ytor. Marken har banats av och sänkts. Skogsstyrelsen har pekat ut en del av området som område med naturvärde. Den värdefulla skogen består i huvudsak av lövskog, bok och ek, i ett kuperat landskap. Området har inventerats i grönstrukturprogrammet och delar av området har klassats i klass 2. Lågpartiet avvattnas åt sydväst mot Höörsån. Samlade grupper av bostäder finns cirka 250 m väster om stambanan vid Jularp och cirka 200 m nordost om föreslaget verksamhetsområde. Söder om planområdet finns ett vägreservat i gällande detaljplan. Föreslagen detaljplan anger att tillkommande verksamheter ska vara småskalig, inte störande verksamheter. De södra delarna hyser redan bebyggelse och har utnyttjats bl.a. som upplagsplats för timmer samt tillfälligt för ett asfaltsverk. Längs väg 23 bevaras skogsdungar och höjdryggar vilket delvis bevarar landskapsbilden. Eftersom området redan är bebyggt och använt kommer landskapbilden endast att påverkas i mindre omfattning. Den nya bebyggelsen kommer att få ungefär samma skala som befintlig bebyggelse på Sågenområdet. Mark, luft och vatten Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar. Fler verksamheter innebär att trafiken kommer att öka på omkringliggande vägar vilket kan ge en viss ökning av luftföroreningarna. Förändringen på väg 23 bedöms relativt liten eftersom antalet fordon på sträckan är stor. Dagvattenavrinningen från området kommer att förändras i och med att hårdgjorda ytor tillkommer. Dagvattnet ska tas om hand på tomten, i diken längs gatorna och i utjämningsmagasin. Bedömningen är att det finns goda möjligheter inom området för dessa anläggningar. Hälsa och säkerhet Trafiken kommer att öka något på omkringliggande vägar på grund av de nya verksamheterna, men i förhållande till den omfattande trafiken på väg 23 bedöms påverkan som liten. Natur- och kulturmiljö Mellan befintlig bebyggelse i nordost och verksamhetsområdet behålls befintlig vegetation och viss komplettering kan ske. Det innebär att påverkan på bostadsbebyggelsen blir mindre. Verksamhetsområdet avgränsas tydligt mot omgivningen av vägområdet och stambanan. 15

16 Huvuddelen av stengärdsgårdarna inom området kommer att bevaras som en avgränsning mellan tomt och natur eller mellan olika typer av naturmark. Inga fornlämningar finns inom planområdet. Administrativa frågor Genomförandetiden för planen är 10 år från det att planen vunnit laga kraft. Kommunen kommer att vara huvudman för allmän platsmark. 16

17 GENOMFÖRANDE Tidsplan Samråd har hållits under tiden t o m Detaljplanen kommer att ställas ut under april/maj Kommunfullmäktige beräknas anta planen i augusti/september Utbyggnadstakten för verksamhetsområdet är helt beroende av efterfrågan på tomtmark vilket i sin tur bl.a. beror på det ekonomiska läget i stort. Planförslaget innehåller områden för olika typer av verksamheter med olika behov och önskemål. Genomförandetid Genomförandetiden för planen är 10 år. Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar för att allmän platsmark, lokalgata, och natur iordningställs. Avtal kommer att upprättas mellan kommunen och Trafikverket för att reglera finansiering och genomförande av trafikplatsen. Utbyggnaden av vatten- och avlopp sker i kommunal regi. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Fastighetsbildning Området indelas i lämpliga fastigheter beroende på önskemål och efterfrågan. Illustrerade tomter har varierande storlekar, huvuddelen m 2. Allmänna gator och park/naturområden läggs till kommunal fastighet för kommunala gator och naturområden. Kommunen är ägare till nästan all obebyggd mark. De privata fastigheterna, Ekeröd 6:9 och 6:10, är berörda av detaljplanen. Rättighet att utnyttja trafikkontrollplatsen ska säkerställas med servitut eller liknande intill dess att ny väg 23 har byggts. Ny fastighetsbildning skall göras med utgångspunkt från denna plan. Tekniska frågor Den översiktliga geoteknisk utredning visar att utbyggnadsområdet innehåller mark som kräver grundförstärkningar för att kunna bebyggas. Vid dimensionering av ett dagvattensystem bör hänsyn tas till att den naturliga avrinningen har ökat och anses fortsätta öka. Fördröjningen måste vara så stor att områdena nedströms inte påverkas. Ekonomi En översiktlig exploateringskalkyl ska arbetas fram för att klarlägga vilka ekonomiska investeringar det behövs för att exploatera verksamhetsområdet. Kommunen bekostar detaljplan, marklösen, lantmäterikostnad och anläggande av vägar. Förrättningen som Lantmäterimyndigheten gör redovisar andelen privatägd mark som tas i anspråk och hur stor ersättning som ska utgå till berörd fastighetsägare. Erforderlig flyttning och markförläggningar av befintliga kabelanläggningar ska bekostas av exploatören. 17

18 Medverkande tjänstemän Vid framtagandet av utställningsförslaget har nedanstående angivna personer från Höörs kommun medverkat. Vid framtagandet av samrådshandlingen har planingenjör Inger Wickström medverkat. Utredningar som ligger till grund för planhandlingen har arbetats fram av olika konsultföretag. Dagvattenhanteringen - Jordbruksverket, Markundersökning - Prikon AB, Geoteknik - GeoExperten RS AB och Bullerutredning,Höörs kommun. Bo Johansson Stadsarkitekt SAR/MSA Yvonne Hagström Planarkitekt FPR/MSA 18

19 UTLÅTANDE Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen, Höörs kommun, Skåne län Enligt Kommunstyrelsens beslut har rubricerad detaljplan upprättat varit utställd för granskning under tiden t.o.m Kungörelse om utställningen har varit införd i tidningarna Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet lördagen den 16 april 2011 samt i Lokaltidningen onsdagen den 20 april Anslag har funnits på kommunens anslagstavla under tiden t.o.m Följande har erhållit underrättelse om utställning: Länsstyrelsen i Skåne län, Lantmäterimyndigheten i Skåne län, Trafikverket, Telia Sonera, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kraftringen Nät AB, Skogsstyrelsen, Skånetrafiken, angränsande kommuner och berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.

20 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Utlåtande Inkomna yttranden och kommentarer Länsstyrelsen Kommunen har beaktat de synpunkter som Länsstyrelsen framfört i samrådsskedet. Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på framtaget planförslag. Det ursprungliga planområdet (redovisat i samrådsskedet) har i utställningsskedet delats i två mindre områden. I planbeskrivningen redovisas även utbyggnad av hela verksamhetsområdet Nord (som kommer att ske i flera etapper). Länsstyrelsen yttrar sig därmed endast över den delen av området som omfattas av plankartan. Övriga centrala och regionala organ Lantmäterimyndigheten Har ingen erinran på detaljplanen. Trafikverket Trafikverket har redan yttrat sig i ärendet men vill påminna om kravet att ett genomförande- och finansieringsavtal ska tecknas mellan Trafikverket och kommunen innan detaljplanen kan föras till antagande. De förutsätter att det har skett en dialog mellan kommunen och polismyndigheten i Skåne gällande den planerade förflyttning av kontrollplats. Kommentar: Innan planen antas kommer det att upprättas ett avtal mellan kommunen och Trafikverket. Trafikkontrollplatsen ligger kvar i nuvarande läge intill dess att ny sträckning av väg 23 färdigställts. Klippans kommun Verksamhetsområdet planeras cirka 10 km från Klippans sydöstra gräns. Klippans kommun anser inte att genomförandet av verksamhetsområdet kommer att ha någon större inverkan på komunen. Hässleholms kommun Byggnadsnämnden i Hässleholms kommun har för detaljplanen inget att erinra i sak, men vill framhålla vikten av framkomligheten på framförallt väg 23 inte försämras tidsmässigt eller fysiskt samt att det inför kommande etapper görs konsekvensbeskrivningar för handeln i angränsande kommuner. Kommentar: I nuläget finns redan en in- och utfart till Sågen-området. Genom detaljplaneförslaget förbättras anslutningen till planområdet genom att in- och utfarten flyttas söderut (från befintlig) och det anläggs ett vänstersvängande körfält. Detta vänstersvängade körfält bedöms förbättra trafikflödet på väg 23 och därmed bör inte framkomligheten på väg 23 försämras. Skanova Skanova önskar att kommentaren från samrådsredogörelsen, att nödvändiga flyttningar och markförläggningar av befintliga kabelanläggningar ska bekostas av exploatören, ska föras in i genomförandebeskrivningen. I övrigt har Skanova inget ett erinra. 2

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer