PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING (17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)"

Transkript

1 Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, (17)

2 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft. Planbeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Följande handlingar antas: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Granskningsutlåtande PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nytt resecentrum för samordning av transportslag, järnvägstrafik, bussar och godstransporter, samt eventuellt taxi. Planområdet omfattar nuvarande järnvägsstation och närliggande markområden mellan järnvägen och Stationsgatan (se figur 1). Det aktuella planområdet är utpekat som område för nytt resecentrum i Älvsbyns kommuns översiktsplan från I den gällande stadsplanen från 1956 betecknas området som Tj, område för järnvägsändamål. En viktig utgångspunkt för planeringen av resecentrum är att det ska vara en attraktiv plats där besökaren känner sig välkommen, trygg och säker. Det ska finnas möjlighet att tillgodose efterfrågan på varor och service av enklare slag. Att skapa ett funktionellt resecentrum som ger möjlighet till effektiva byten mellan olika trafikslag är ett steg i att förstärka och förbättra möjligheterna för resande både på lokal och regional nivå. Detta är en viktig satsning för att bidra till att uppnå kommunens vision om invånare till år Planen upprättas med normalt planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900). FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN Planområdet berörs inte av några riksintressen enligt miljöbalken. Enligt kommunens bedömning kommer detaljplanens genomförande inte att leda till betydande miljöpåverkan. Inget överskridande av miljökvalitetsnormer för vatten eller luft (5 kap. MB) kan befaras. Detaljplanens genomförande motverkar inte kommunens miljökvalitetsmål. En positiv påverkan kan förväntas på de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö, till följd av en utbyggd kollektivtrafik. Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kap (17)

3 PLANDATA Lägesbeskrivning Planområdet gränsar mot järnvägen i norr och mot Stationsgatan i söder. Planområdet ligger i Älvsbyns centralort. Avståndet till nuvarande busstation i centrum är ca 800 meter. Planområdets avgränsning har gjorts med tanke på vilka markområden som kan komma ifråga för utbyggnad av resecentrum och tillhörande trafikytor. Figur 1. Översiktskarta över planområdet. (www.eniro.se) Areal Planområdet omfattar ca 1,7 hektar tidigare planlagd mark. Markägoförhållanden Planområdet omfattar fastigheterna Älvsbyn 25:102, 25:103, en del av fastigheten Järnvägen 100:1 samt del av Älvsbyn 22:1 (Stationsgatan). Fastigheterna Älvsbyn 25:102 och 25:103 är i privat ägo. Fastigheten Järnvägen 100:1 ägs av staten/trafikverket. Stationsgatan hör till fastigheten Älvsbyn 22:1 som ägs av kommunen (17)

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan För Älvsbyns kommun gäller en kommuntäckande översiktsplan antagen Tillsammans med grönområdet på andra sidan Stationsgatan är planområdet där utpekat som område för nytt resecentrum. I dagsläget ligger järnvägsstationen, busstationen och taxistationen långt ifrån varandra. Genom att samla dessa funktioner till ett resecentrum med anslutande parkeringsmöjligheter kan användningen av kollektivtrafiken underlättas, vilket kan skapa bättre kommunikationslösningar och ett hållbart samhälle. En samordning av trafikslagen kan bidra till att miljöbelastningen från fordon minskar i centrala Älvsbyn. I miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen konstateras att ett resecentrum bidrar till uppfyllandet av miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Detaljplaner Området berörs delvis av gällande stadsplan för Älvsbyns Köping, laga kraft (se figur 2). Marken betecknas där som område för järnvägsändamål (Tj). Övriga delar är inte detaljplanelagda. Figur 2. Detalj ur stadsplanen från Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsen beslutade KS 171 att en ny detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102 ska upprättas. I planen ska även en trafikplan i anslutning till området ingå. Mellankommunala intressen Regional utveckling inom infrastruktur är av mellankommunalt intresse. Genom att samla tåg- och busstrafik vid ett nytt resecentrum kan samverkan och samspel mellan olika transportslag förbättras. Bättre kommunikationslösningar leder till ett ökat resande med kollektivtrafik och därmed till ett hållbart samhälle. Det kan även bidra till regionförstoring i enlighet med den regionala utvecklingsplanen (17)

5 BEHOVSBEDÖMNING Enligt den så kallade MKB-förordningen ska kommunen alltid göra en bedömning av huruvida genomförandet av en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Med miljöpåverkan avses bl a risker för människors hälsa eller för miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på kulturarvet eller på skyddad natur. Denna bedömning kallas behovsbedömning. En behovsbedömning har genomförts av Älvsbyns kommun. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 11. Någon miljöbedömning enligt MB 6 kap behöver därför inte göras. Länsstyrelsen i Norrbottens län har yttrat sig angående beslutet. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att genomförandet av detaljplanen ej kan anses ha en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig. Följande frågor ska enligt behovsbedömningen behandlas i planbeskrivningen: Stadsbild Översvämningsrisk Ljud/trafikbuller Hälsoaspekter Effekter av ökad trafik vid resecentrumet Dessa frågor samt eventuella konsekvenser av detaljplanens genomförande redovisas under rubriken Förutsättningar, förändringar och konsekvenser. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Historia Stambanan genom övre Norrland byggdes under perioden Sträckan genom Älvsbyn invigdes i augusti Stationshuset uppfördes på 1890-talet inför stambanans öppnande. Byggnadens exteriör ändrades i början av 1900-talet då det byggdes ut på den sydvästra gaveln, en byggnadsdel som har taket orienterat vinkelrätt mot spåren och den övriga byggnaden. Från det att järnvägen byggdes och lång tid framöver var Älvsbyn fortfarande en liten jordbruksby och järnvägen förlades i byns utkant. Så var förhållandet ända fram till mitten av 1900-talet då olika industrier med Älvsbyhus i täten etablerade sig på järnvägens nordvästra sida. Älvsbyns centrum ligger idag längs det stråk som går mellan kyrkan och järnvägsstationen. Tätorten har vuxit och villaområden har fyllt upp jordbruksmark söder och väster om kyrkan fram till stambanan och även på järnvägens nordvästra sida intill älven. Kulturmiljö Älvsbyns tätort inklusive Storgatan och järnvägsstationen ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram Den gamla landsvägen Gammelvägen-Storgatan utgör dagens huvudgata. Efter järnvägens tillkomst 1894 blev landsvägsstråket från kyrkan mot järnvägsstationen, nuvarande Storgatan, handelscentrum. Stationsbyggnaden är uppförd i två våningar med inredd vind och sadeltak. Fasaden består av omväxlande liggande och stående träpanel. Byggnaden är målad i en varmgul/ockragul kulör med röda detaljer som fönsterfoder och knutar. Dörrarna är gröna. Fasaden kommer att förändras något vid ombyggnaden men de ursprungliga karaktärsdragen ska bevaras i största möjliga mån (17)

6 I närheten av stationsbyggnaden finns ett vattentorn, en åttakantig tegelbyggnad som förr användes som vattenreservoar för ångloken (se bild på första sidan). Denna byggnad ska bevaras och ges beteckningen q1, byggnaden får inte rivas. Fornlämningar Inga kända forn- eller kulturlämningar berörs av detaljplanen. Mark och vegetation Marken inom planområdet är relativt flack med en slänt mot järnvägen och består till största delen av hårdgjorda ytor eller grusytor. Några mindre, gräsbevuxna ytor förekommer också. I östra delen av fastigheten 25:102 finns en träddunge bestående av ett tiotal höga tallar, granar och björkar. Denna träddunge ligger precis där den nya infarten till resecentrum planeras och kommer förmodligen att behöva tas ned. I den mån det är möjligt ska befintliga träd bevaras. Genom återplantering av nya träd och buskar kan en ny grönstruktur skapas. Viktigt att tänka på är att den järnvägsnära vegetationen inte inkräktar på spårområdet utan hålls låg minst 10 meter från spåren (se figur 3). Figur 3. Principskiss på träd och buskar intill järnvägsspår (Järnvägen i samhällsplaneringen Underlag för tillämpning av miljöbalken och planoch bygglagen, Banverket 2009) Geotekniska förhållanden Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består marken i Älvsbyns centralort huvudsakligen av isälvssediment eller lera-finmo (http://vvv.sgu.se). Mer detaljerade geotekniska undersökningar behöver utföras på de markområden som ska bebyggas. Markradon I Älvsbyn liksom på många andra ställen i vårt land förekommer på sina håll höga halter av radon i berggrunden. Förekomst av radon ska undersökas i samband med grundläggningen. Om höga nivåer uppmäts ska grundläggningen ske med radonsäkert utförande. Boverkets byggregler ska tillämpas. Risk för skred och höga vattenstånd Det bedöms inte finnas någon risk för ras eller skred inom eller i närheten av planområdet. En stor del av Älvsbyns centralort berörs av höga vattenflöden i Piteälven (100- och 1000-års flöden). Översiktliga översvämningskarteringar visar att planområdet med största sannolikhet inte berörs av ett 100-årsflöde. Däremot ligger området inom gränsen för det högsta beräknade flödet för Piteälven/Korsträskbäcken, liksom större delen av Älvsbyns tätort (se figur 3) (17)

7 Figur 4. Översvämningskartering. Bebyggelse Detaljplanen omfattar nuvarande järnvägsstation (se figur 5) och närliggande byggnader och parkeringsytor, samt angränsande fastighet i väster (se figur 6). Denna fastighet ska utgöra ett reservområde för att kunna utöka parkeringsytor och liknande samt för framtida kontorsverksamhet. Övriga befintliga byggnader utgörs bl. a. av en personalbyggnad, ett före detta godsmagasin och ett bostadshus som idag används som kontor. Planområdet ligger mellan järnvägen och Stationsgatan och är därför avskilt från närliggande småhusbebyggelse. I dagsläget ger området ett ganska skräpigt och ostrukturerat intryck. Figur 5. Järnvägsstationen. (Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012) (17)

8 Figur 6. Västra delen av planområdet där Vakt & Frakt idag bedriver verksamhet. (Vy från Google Earth) En idéskiss för resecentrum i Älvsbyn har tagits fram. Förslaget innebär att en helt ny byggnad uppförs intill nuvarande stationsbyggnad med en överbyggd genomgång mellan byggnaderna (se figur 7). Från den nya byggnaden kan av- och påstigning från bussar ske. Bussgods ska hanteras i den östra delen av den nya byggnaden (se figur 7 och 8). Figur 7. Illustration resecentrum, fasad mot Stationsgatan där nya huvudentrén och genomgången i glas syns i mitten. (MAF Arkitektkontor AB, 2012) Figur 8. Illustration, resecentrum. Till vänster syns befintlig bebyggelse. (MAF Arkitektkontor AB, 2012) (17)

9 Resecentrumbyggnaden ska inrymma en väntsal och ett café. Lokaler för godshantering, biljettförsäljning, kontorsutrymmen samt personalutrymmen planeras i den nya byggnadsdelen. Behovet av nybyggnad är ca 300 m². Totalt kommer hela resecentrumbyggnaden (stationshus och tillbyggnad) att täcka en yta av ca 740 m² (se figur 9). Figur 9. Situationsplan, resecentrum. (MAF Arkitektkontor AB, 2012) Östra delen av planområdet får användningen Trafik, resecentrum (T 1 ) på plankartan. Detaljplanen medger byggrätt för resecentrum i två våningar med träfasad och sadeltak. Byggrätten följer husliv men inkluderar även skärmtak. Den befintliga byggnaden precis väster om stationen utgör gränsen för nästa byggrätt som även den får vara högst två våningar. Området närmast resecentrumområdet får användningen Trafik (T) i detaljplanen, samt en byggrätt på ca 370 m 2 som följer nuvarande byggnad på platsen. Västra delen av planområdet får användningen Kontor (K) med en maximal byggrätt på ca 3200 m 2, för att möta framtida efterfrågan. Byggnadernas högsta tillåtna höjd fastslås till två våningar med träfasad och sadeltak, likt resecentrumbyggnaden. Offentlig och kommersiell service Kommunal service i form av skolor, vård och omsorg, handel, m.m. finns i Älvsbyns centrala delar. Busstationen i Älvsbyn ligger idag vid Nyvägen i centrala Älvsbyn, ca 1 km från järnvägsstationen. Stationen har öppet måndag-fredag I anslutning till busstationen finns en grillbar och en telefonautomat. Där ligger också några bensinmackar med ett visst serviceutbud. När busstrafiken flyttats till resecentrum kan den nuvarande busstationen användas till mer centrumrelaterade verksamheter. Resecentrum ska innehålla utrymmen för biljettförsäljning, trafikantinformation, väntsal och toaletter. Där ska också finnas någon form av kommersiell verksamhet, såsom café, restaurang, kiosk eller liknande (se figur 9). Tillgänglighet Nya byggnader och anläggningar ska utformas enligt gällande tillgänglighetskrav, så att dessa kan användas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det finns idag en mötesplats för ledsagarservice utomhus vid 30 minuters-parkeringen närmast stationshusets högra gavelvägg sett från Stationsgatan (se figur 10). Denna plats ska återskapas på lämplig plats vid resecentrum (17)

10 Älvsbyns bangård är i dåligt skick och behöver åtgärdas bl. a. avseende tillgänglighet. Idag är mittplattformen för låg för att vara anpassad till de tillgängliga tågen som trafikerar järnvägen från och med hösten Därför behöver sidoplattformen rustas upp och förlängas. Även mittplattformen behöver anpassas för korta tåg, dvs. ca 100 meter. Inom Trafikverkets projekt Stationer för alla (gäller perioden ) finns pengar avsatta för tillgänglighetsanpassning av stationen i Älvsbyn. Påverkan på stadsbild och landskapsbild Stadsbilden förväntas genomgå en positiv förändring då området kring järnvägsstationen rustas upp. En upprustning av byggnader och av området i sin helhet leder till en mer attraktiv stadsmiljö. Älvsbyns resecentrum blir en viktig entré till tätorten. Därför är det viktigt att området ges en tilltalande utformning. Större ytor, såsom parkeringar och uppställningsplatser bör delas av med avskärmande vegetation i form av träd, buskar eller häckar. Även parkeringsfälten kan delas av med planteringar för att ge ett grönare och trevligare intryck. När busstationen flyttar från centrum till järnvägsstationen, frigörs ytor i centrum som kan användas till att förtäta bebyggelsen, enligt kommunens intentioner i översiktsplanen. Figur 10. Älvsbyns järnvägsstation (Resplus Stationsinfo, Gator och trafik Gatunät Infart till resecentrum ska anordnas från Stationsgatan, i ett nytt läge vid korsningen med Storgatan. Utfart sker längre västerut mot Stationsgatan, vilket skapar ett enkelriktat trafikflöde förbi resecentrum (se figur 9). Nya angöringsplatser, uppställningsplatser och parkeringsplatser för bussar, lastbilar och personbilar ska anordnas inom området. I övrigt sker ingen större förändring av gator och vägar i området. Det är viktigt att utformningen av resecentrum görs så att obehörig trafik (personbilar, gående, cyklister) förhindras att komma in på bussarnas område. Detta kan göras med fysisk utformning och tydlig skyltning. Gestaltningen av resecentrum och den parallella lokalgatan (17)

11 (Stationsgatan) ska samordnas för att ge ett enhetligt och välkomnande intryck. Även Storgatans utformning bör ses över i detta sammanhang. Busstrafik Älvsbyns busstation trafikeras idag av nio olika busslinjer. Flera av Länstrafikens bussavgångar är synkroniserade så att de stämmer överens med tågavgångarna för smidiga byten mellan trafikslagen. Bussarnas färdvägar kommer till viss del att förändras i och med att busstationen flyttas till resecentrum. Färdvägarna idag och i framtiden redovisas i bilaga 1. Länstrafiken har en busshållplats på södra sidan av Stationsgatan vid järnvägsstationen. Hållplatsen kommer att tas bort när resecentrum är färdigtbyggt. Bussarna kommer istället att angöra resecentrumet vid uppställningsplatser vid huvudentrén samt vid en lastkaj i östra delen av byggnaden (bussgods). Totalt planeras fem angöringsplatser för bussar samt en avlämningsplats (se figur 8 och 9). Resecentrum behöver utrustas med ett utvecklat system för informationshantering så att resenären kan få uppdaterad information om avgångstider och hållplatslägen. Järnvägstrafik Stambanan trafikeras främst av godståg, men även några persontåg nattetid. Ett antal regionaltåg trafikerar sträckan Vännäs-Boden via Älvsbyn. Stationsbyggnaden nås endast från södra sidan om spåren. En skiss över dagens stationsområde visas i figur 10. Taxi Älvsby Taxi håller idag till vid Nygrensvägen i Älvsbyn. Det finns idag inga planer på att flytta taxistationen till resecentrum. Detaljplanen utformas för att ge möjlighet till en eventuell framtida taxistation med plats för uppställda taxibilar, om det blir aktuellt i framtiden. Gång- och cykeltrafik Befintliga gång- och cykelförbindelser mellan centrum och järnvägsstationen samt till och från omgivande bostadsområden behöver ses över. Det är viktigt med ett sammanhängande gång- och cykelstråk för att underlätta för gång- och cykeltrafikanter. Det ska vara lätt för alla att ta sig till och från resecentrum och kopplingen mellan centrum och Resecentrum behöver göras tydlig och attraktiv. För att ytterligare främja cykling anordnas i planförslaget en cykelparkering med plats för ca 20 cyklar under tak. Det behövs en säker och tydlig passage över Stationsgatan och hela vägen fram till resecentrums huvudentré. Ett markerat övergångsställe finns idag på Stationsgatan vid nuvarande infart till järnvägsstationen. I samband med att infarten flyttas bör placeringen och utformningen av övergångsstället ses över och förbättras. Detta kan ske på olika sätt, t ex genom en avsmalnande, s.k. timglashållplats eller genom en upphöjd gångpassage. Ytterligare övergångsställen behövs längs Stationsgatan om området byggs ut med kontor och parkeringsplatser. Förslag på nya övergångsställen samt gångstråk genom planområdet ges på plankartans illustration. Trafikverket äger vägen mot stationen från centrum (Storgatan). Storgatan behöver rustas upp med en separat gång- och cykelbana då det idag endast finns trottoarer. Belysningen behöver kompletteras för att göra det tryggt och säkert att färdas mellan resecentrum och centrum när det är mörkt. Även järnvägsövergången öster om resecentrum behöver ses över och rustas upp avseende trafiksäkerhet för gående och cyklister. Tydliga, sammanhängande gång- och cykelbanor saknas. Kommunen ansvarar för detta, då det är deras väg (17)

12 Bilparkering Vid järnvägsstationen finns idag parkeringsplatser för personbilar i anslutning till stationsbyggnaden. Nya parkeringsplatser för personal och besökare/resenärer ska anordnas i anslutning till resecentrumet. Vid utfarten mot Stationsgatan planeras ca 20 resenärsparkeringar varav några personalparkeringar. Några längsgående korttidsparkeringar för personbilar ska anordnas på norra sidan av Stationsgatan. Vid bussgodshanteringen anordnas två parkeringsplatser för personbilar där uthämtning av tunga paket kan ske. Parkering för rörelsehindrade kan anordnas vid stationsbyggnadens västra kortsida. Figur 11 visar lokaliseringar för de olika parkeringarna. Figur 11. Planillustration, östra delen av planområdet. Godshanteringen är markerad med blått, korttidsparkeringen Med lila, parkering för rörelsehindrade med rött, personal- och långtidsparkering med orange och långtidsparkering med utrymme för taxiverksamhet med gult. Vid behov finns utrymme att utöka besöksoch resenärsparkeringen västerut (se gul markering figur 11). På planområdets västra del med användningen Kontor lämnas område som inte får bebyggas, vilket markeras med prickmark. Här kan behovet av parkering till de framtida kontoren ordnas (se figur 12). Figur 12. Planillustration, västra delen av planområdet med användningen Kontor. Här syns förslag på kontorsbyggnader samt parkeringslösning, grönytor och nya övergångsställen (17)

13 Förändrade trafikflöden En samordning mellan trafikslag förväntas leda till fler kollektiva resor och färre resor med egen bil, med lägre energiförbrukning och mindre utsläpp som följd. Ett ökat kollektivt resande bidrar till att minska miljöbelastningen i form av buller och utsläpp från fordon i de centrala delarna av Älvsbyn. I samband med att busstationen och bussgodsverksamheten flyttas till resecentrum kommer trafikflöden på omgivande lokalgator och i centrum att förändras. En övergripande analys av trafiksituationen i tätorten presenteras i bilaga 1. Teknisk försörjning VA-nät Ny bebyggelse kan anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar. Dagvattenhantering ska ske så att negativ påverkan på grundvattnet förhindras. Grönytorna inom området kan fungera som infiltrationsytor. Värme Resecentrumbyggnaden kan anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. El Elförsörjning till området sker via befintliga elledningar med anslutning i tomtgräns. Avfall Kommunen ansvarar för avfallshanteringen i området. Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Störningar och risker Trafikbuller Trafiken på Stationsgatan och närliggande gator förväntas öka under byggtiden och efter att det nya resecentrumet tagits i bruk. Trafikflödet i närområdet kan öka till följd av att kollektivtrafiken (buss och på lång sikt kanske även taxi) samlas till resecentrumet. Även anslutningsresor med bil kan komma att öka. Detta kan eventuellt orsaka störande buller för de boende i området. Trafikflödet på Storgatan (väg 671), på sträckan mellan Nyvägen och Stationsgatan, är enligt Trafikverkets uppgifter 3502 f/d (osäkerhet 10 %) varav tung trafik 156 f/d (osäkerhet 20 %). Hastigheten på samma sträcka är 40 km/h. Följande riktvärden gäller för trafikbuller vid nybyggnad av bostadsbebyggelse (Infrastrukturpropositionen 1996/97:3, antagen av riksdagen i mars 1997): Bostäder Ekvivalent ljudnivå* Maximal ljudnivå* Utomhus 55 dba (vid fasad) 70 dba (uteplats) Inomhus 30 dba 45 dba (nattetid) *Ekvivalent ljudnivå är ett slags medelljudnivå under en given tidsperiod, t.ex. ett dygn, och maximal ljudnivå är den högsta momentana ljudnivån under en enstaka bullerhändelse, t.ex. en fordonspassage. Risken för att riktvärdet 55 db(a) för bullernivå vid fasad (betraktas som god miljö vid nybyggnation) ska överskridas bedöms som liten. I dagsläget bedriver en fraktfirma åkeriverksamhet på fastigheten 25:103. Denna verksamhet kan ge upphov till störningar i form av störande ljud från de lastbilar som färdas till och från fastigheten. I framtiden är det möjligt att åkerifirman flyttar, men för tillfället finns inga sådana planer. För att visa att kommunen inte stödjer en utökning av den idag störande verksamheten begränsas markanvändningen på den västra delen av planområdet till kontorsverksamhet (17)

14 Buller från järnvägen och från angränsande industriområde Planområdet angränsar till järnvägen i norr. Bakom järnvägen ligger Altuna industriområde, där bl. a. Älvsbyhus och Polarbröd har sina verksamheter. Transporter till och från dessa industrier sker dels på järnväg via separata stickspår in till industrierna, dels längs Ställverksvägen norr om järnvägen. Ingen lastning och lossning av gods sker idag vid järnvägsstationen. Buller från järnvägen och industriområdet kan förekomma dagtid men i mindre utsträckning. Markanvändningen Kontor på västra delen av planområdet svarar mot ett möjligt framtida behov av kontorsplatser. Samtidigt kan placeringen av kontorsbyggnaderna längsmed spåren minska bullret från järnvägen för de boende på andra sidan Stationsgatan. Detta kan vara av stor nytta om spårtrafiken ökar i framtiden. Farligt gods Stambanan trafikeras av persontåg och godståg varav en del transporterar farligt gods. Tabell 1 visar länsstyrelsens rekommenderade markanvändning för olika avstånd från järnvägen. Viktigt att komma ihåg är att placeringen av byggrätterna ligger nära spårområdet, närmare än 30 meter. Därför kommer antagligen olika åtgärder behöva sättas in för att t.ex. förhindra olyckor vid urspårning och spridning av farligt gods. Detta måste utredas i bygglovskedet. Tabell 1. Markanvändning som normalt är möjlig utan särskild riskhantering. Avstånd gäller från väg- och rälskant. 0 m 30 m 70 m 150 m 0-30 m m m Över 150 m Markanvändning bör avgränsas till icke stadigvarande vistelse. Det bör heller inte exploateras på ett sådant sätt att eventuella olycksförlopp förvärras. Markanvändningen bör endast innefatta få personer som alltid är i vaket tillstånd. Exempel: Odling Trafikytor Ytparkering Friluftsområden Exempel: Bilservice Industri Mindre handel Tekniska anläggningar Parkering (annan parkering) Lager De flesta typer av markanvändning kan förläggas här med undantag av markanvändning som innefattar särskilt många personer eller personer som inte själva kan påverka sin säkerhet. Exempel: Bostäder (max 2 plan) Mindre samlingslokaler Handel Mindre kontor Kultur- och idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats Praktiskt taget alla typer av markanvändning kan förläggas här då nyttan av ytterligare skyddsavstånd är svår att påvisa. Exempel: Bostäder (över 2 plan) Vård Kontor i flera plan Hotell Skola Större samlingslokaler Kultur- och idrottsanläggningar med betydande åskådarplats Enligt Vägar och gators utformning (VGU, Vägverket 2004) bör principutformningen som visas enligt figur 13 eftersträvas om man planerar parkeringsplatser vid ett spårområde. Detta avstånd gör att skador på uppställda fordon, som t.ex. orsakas av avfallande last eller isblock från tågen, kan undvikas. Figur 13. Avstånd mellan järnväg och parkeringsanläggning (efter figur i VGU, s.28 figur 2-1) (17)

15 Sociala konsekvenser Ett resecentrum förväntas ha en positiv inverkan på det sociala livet, då verksamheten skapar liv och rörelse i området. Tillgängligheten till och inom stationsområdet kommer att öka. Samordningen mellan tåg och busstrafik skapar bättre möjligheter till byten mellan transportsslag och en ökad tillgänglighet. Gående och cyklister som ska korsa gator som redan har höga trafikflöden kanske redan idag upplever barriäreffekter. Om trafikflödet på dessa gator ökar - främst i form av ökad busstrafik kan dessa barriäreffekter upplevas som svårare. Därför är det viktigt att se över passagemöjligheter längs berörda gator och se till att gående och cyklisters framfart inte hindras utan främjas. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Allmänt Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Detta kapitel ska fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Organisatoriska frågor Preliminär tidplan Detaljplanen kan skickas ut för samråd under våren 2013 och granskning beräknas ske under sommaren Planprocessen beräknas ta ca månader. Antagande och laga kraft kan ske tidigast till hösten Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid börjar efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och pågår i 15 år. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla tills ny detaljplan tar över. Ansvarsfördelning Ett samarbetsavtal upprättas med parterna i fråga. Samarbetsavtalet är en avsiktsförklaring för att reglera ansvarsfrågor mellan parterna. Huvudmannaskap Älvsbyns kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet (17)

16 Fastighetsrättsliga frågor En ny fastighetsbildning krävs för att fastighetsindelningen ska överensstämma med den nya markanvändningen i detaljplanen. Den del av fastigheten Järnvägen 100:1 som ingår i detaljplanen föreslås överföras till fastigheten 25:102. Detta sker via en fastighetsreglering. Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Allmänna ledningar inom u-områden säkras genom ledningsrätt. Fastigheterna 25:102 och 25:103 belastas av följande rättigheter: Ledningsrätt för fjärrvärme Servitut för stationshållning: Rätt till utrymme inom fastigheten för allmänna ändamål (allmänna utrymmen). Härmed avses publika utrymmen, för resande med tåg som trafikerar linjefastigheten (tågresenärer), innehållande väntsal med allmänna toaletter samt inre och yttre kommunikationsareor. I servitutsupplåtelsen ingår: rätt för tågresenär att ha tillgång till allmänna utrymmen, rätt för tågresenär att ta väg över fastigheten med syfte att säkerställa angöring till linjefastigheten och till allmänna utrymmen. Järnvägstrafik: Rätt att för järnvägstrafikändamål bibehålla, underhålla och förnya befintlig trafikantinformationsutrustning inom allmänna utrymmen. Trafikantinformationsanläggningarnas läge och omfattning skall utgöra den faktiska lokaliseringen av servitutet. anläggningarna omfattar kablar, tavlor skyltar, högtalaranläggningar, monitorer och klockor. Rätt att bibehålla, underhålla och förnya befintliga signalanläggningar. Anläggningarnas läge och omfattning skall utgöra den faktiska lokaliseringen av servitutet. Det som ingår i signalanläggningar är kablar. Rätt att för järnvägstrafikändamål utnyttja, bibehålla och förnya teknisk utrustning med tillhörande kabelsystem i befintligt utrymme i hus 27a samt rätt att ta väg för drift och underhåll av där befintlig utrustning. Ekonomiska frågor Älvsbyns kommun ansvarar för upprättande av detaljplan. Kostnaderna för bygglov tas ut enligt gällande taxa. Ersättningar för nödvändiga marköverföringar på kvartersmark bestäms i första hand genom förhandlingar mellan berörda fastighetsägare (17)

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Gamla skolan, del av Pajala 28:1 inom kv. Vakten

Detaljplan för Gamla skolan, del av Pajala 28:1 inom kv. Vakten Detaljplan för Gamla skolan, del av Pajala 28:1 inom kv. Vakten Pajala kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I UTSTÄLLNINGSSKEDET Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Prästen 3 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för nytt resecentrum (Kalix 23:2 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av Nyborg, fastigheten KYRKOSTADEN 1:969 mfl, inom Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Detaljplan för del av Nyborg, fastigheten KYRKOSTADEN 1:969 mfl, inom Jokkmokks kommun, Norrbottens län Detaljplan för del av Nyborg, fastigheten KYRKOSTADEN 1:969 mfl, inom Jokkmokks kommun, Norrbottens län Handlingar I planen ingår följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer