Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Vår beteckning Slagsta Eskilstuna Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun"

Transkript

1

2 3.11 Vår beteckning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths gamla tomt Ärna gamla tomt Eskilstunaån Ekeby våtmark Trafikövningsplats Rastplats Reningsverk Närjeholme Lindhaga Rävbacken Klippbergen Eskilstunaån Trafikövningsplats Rastplats Reningsverk Slagsta Närjeholme Lindhaga Ärna Klippbergen Eskilstunaån Ärnaberget 131 m

3 Vår beteckning Aktnr 3.11 Antagandehandling Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun Planbeskrivning plannummer 1353 INLEDNING Handlingar Syfte Läge och areal Detaljplanen består av plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser, denna planbeskrivning, konsekvensbeskrivning samt genomförandebeskrivning. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att etablera kontor, handel, lätt industri och bilservice inom planområdet. Plandata Planområdet består av två geografiskt åtskilda delar inom stadsdelarna Slagsta och Valhalla intill Västerleden, och omfattar delar av fastigheterna Slagsta 1:1, 1:6, Valhalla 2:2, 2:10, del av Slagsta 1:10, samt Slagsta 1:9. Planområdet har en areal på c:a m2. 1

4 Markägande Översiktsplan Detaljplan Övrigt Slagsta 1:1, Valhalla 2:2 och Valhalla 2:10 ägs av Eskilstuna kommun. Slagsta 1:9 ägs av Fastighets AB L E Lundberg, och Slagsta 1:10 ägs av Brofast AB. Kommunala ställningstaganden I den fördjupade översiktsplanen för stadsbygden anges det aktuella planområdet som utredningsområde för arbetsplatser respektive handel. Området intill Klippbergen föreslås som naturpark. Huvuddelen av området är inte tidigare planlagt. För Slagsta 1:9 och angränsande ytor gäller plan För Slagsta 1:10 och angränsande ytor gäller plan Planområdet är låglänt och ligger delvis lägre än Eskilstunaåns medelvattennivå. Ån är invallad längs den aktuella sträckan, och om inte vallen hade funnits skulle området tidvis vara översvämmat. SMHI har gjort bedömningen att stora delar av området kommer att översvämmas åtminstone vart 100 år. Delar av planområdet ligger inom en skredriskzon. FÖRUTSÄTTNINGAR Mark, vegetation Markradon Geoteknik Markföroreningar Historik Kulturmiljövärden Natur och kultur Planområdet utgörs i huvudsak av plan åkermark. I väster, nära ån, finns ett stråk med träd och buskvegetation. Strax norr om planområdet ligger Klippbergen. Detta höjdparti med värdefull ekskog anges som ett viktigt område för den biologiska mångfalden i den fördjupade översiktsplanen för stadsbygden, och fungerar som rekreationsområde. I anslutning till områdets östra del finns höjdpartier med ekar. En mindre del av ett av dessa höjdpartier ligger inom planområdet. Stora delar av marken inom planområdet ligger i nivå med eller strax under åns medelvattennivå, c:a 0,7 i Eskilstunas lokala höjdsystem. Planområdet är klassat som lågriskområde. Marken inom planområdet består av upp till 20 meter djupa lerlager. Under lerlagren finns medelfasta till fasta jordlager bestående av silt och sand. Troligen finns morän med inslag av block under jordlagren. Öster om Västerleden finns ett mindre parti med berg i dagen. Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Området har inte tidigare varit exploaterat. Inga särskilda kulturmiljövärden finns inom planområdet. 2

5 Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Vid Klippbergen strax norr om planområdet finns fornlämningar, bestående av bl.a. en vallanläggning och ett antal hällristningar. Länsstyrelsen har meddelat att inga krav på arkeologisk utredning av planområdet kommer att ställas. Bebyggelseområden Planområdet är idag obebyggt. Omedelbart intill planområdet, norr om E20, finns byggnader som inrymmer bensinstation med servicebutik, hamburgerrestaurang, samt en möbelhandel. Öster om planområdet finns småhusbebyggelse i Slagsta, respektive byggnader för handel och industri i Valhalla. Friytor Planområdet består i huvudsak av friytor. Vattenområden Eskilstunaån löper längs planområdets västra kant. Medelvattenståndet i denna del av ån är c:a 0,7 i Eskilstunas lokala höjdsystem, högsta högvatten är c:a ± 0,0. På sträckan intill planområdet är ån invallad med en jordvall. Längs delar av sträckningen ligger vallens överkant lägre än ± 0,0, vilket innebär att stora delar av planområdet kan komma att översvämmas vid höga vattenstånd. Strandskydd gäller inom 100 meter från Eskilstunaån. En begäran om upphävande av strandskydd inom del av planområdet har skickats till Länsstyrelsen. Gator och trafik Västerleden är genomfart och huvudgata genom området, med en trafik på f.n. c:a 7000 fordon per vardagsmedeldygn på sträckan norr om E20, och c:a fordon på sträckningen söder om E20. E20 har c:a fordon per vardagsmedeldygn. Befintliga fastigheter intill planområdet har tillfart direkt från Västerleden. Västerleden har inga separata gång- eller cykelbanor. Planområdet har ingen kollektivtrafikförsörjning. Närmaste busshållplatser finns vid Hedevägen i villaområdet i Slagsta, samt vid Folkestaleden intill Ekeby våtmark. 3

6 Störningar En kraftledning löper parallellt med E20 genom den södra delen av planområdet. Trafikbuller från E20 respektive Västerleden är märkbart inom hela planområdet. Vatten och avlopp Elnät Värme Avfall Dagvatten Teknisk försörjning Ledningar för vatten och avlopp finns inom planområdet. Området försörjs av Eskilstuna Energi & Miljö. Fjärrvärmenätet är inte utbyggt inom planområdet. Idag produceras inget avfall inom planområdet. Planområdet avvattnas genom öppna diken anslutna till det dräneringsdike som löper parallellt med Eskilstunaån. Vatten pumpas från diket till ån. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Mark, vegetation Natur och kultur På grund av översvämningsrisken och närheten till ån måste marken inom stora delar av planområdet höjas med upp till drygt en meter jämfört med dagens nivå för att kunna tas i anspråk för bebyggelse, till en plushöjd på lägst ± 0,0 i Eskilstunas lokala höjdsystem. Den nya högre plushöjden gäller som lägsta nivå för färdig mark intill nya byggnader samt för passager mellan byggnader och kommunal gata. Lägsta höjd för färdigt golv i nya byggnader är + 0,3 i Eskilstunas lokala höjdsystem. Höjningen av marknivån ställer särskilda krav på grundläggning av såväl byggnader som mark, se vidare under underrubriken Grundläggning. Större delen av planområdet kommer att omvandlas till kvartersmark och hårdgöras eller bebyggas. Nya vegetationsinslag inom kvartersmark kan utgöras av träd och/eller planteringar i anslutning till kommande etableringar. De delar av planområdet som ligger intill ån planläggs som naturområde, med plats för befintlig invallning. Planområdets nordligaste del mot Klippbergen planläggs som parkmark mellan Västerleden och naturstråket längs ån. För Västerleden säkerställs ett markreservat med en bredd som medger anläggande av gång- och cykelbanor, samt anläggande av en ny cirkulationsplats i områdets norra del. Övriga delar av planområdet planläggs som kvartersmark. 4

7 Fornlämningar Fornlämningarna vid Klippbergen ligger utanför det aktuella planområdet. Länsstyrelsen har under planarbetet framfört önskemål om att viss visuell kontakt mellan fornlämningarna och ån skall bibehållas genom att ett område lämnas obebyggt mellan Klippbergen och tillkommande bebyggelse. Detta anspråk tillgodoses i planen genom att den nordligaste delen av planområdet planläggs som parkmark. Utformning Fastighetsbildning Grundläggning Bebyggelseområden Byggnader får uppföras till en högsta nockhöjd om 12 meter över angränsande färdig mark inom området väster om Västerleden, och till en högsta nockhöjd om 9 meter inom området öster om Västerleden. Byggnader skall placeras på det avstånd från kvartersgränsen som anges på plankartan, dock minst 5 meter. Byggnader ska utföras utan källare. Erforderlig parkering, erforderliga kör- och angöringsytor samt plats för hantering av dagvatten ska rymmas inom den egna fastigheten. Avståndet ska vara minst 55 meter mellan den befintliga kraftledningen söder om E20 och de byggnader, bensinpumpar, bensintankar etc. som kan tillkomma inom den mark som medger användning för handel, kontor, lätt industri och bilservice. Fastighetsbildning får ske fritt inom de begränsningar som anges på plankartan. Ingen övre eller nedre gräns för fastigheters storlek anges i planen. Fastigheter får inte bildas på ett sådant sätt att resterande del eller delar av kvartersmarken inte kan bebyggas eller på annat sätt utnyttjas i enlighet med planens intentioner. Fastigheter får inte bildas på ett sådant sätt att resterande del eller delar av kvartersmarken inte kan angöras. Slagsta 1:9 får tas i anspråk för en avfart från ny cirkulationsplats på Västerleden och för nya fastigheter. I anslutning till planarbetet har en översiktlig geoteknisk undersökning och analys av planområdet genomförts av SGI. En exploatering av området väster om Västerleden kommer att medföra kraftiga sättningar om inte geotekniska förstärkningsåtgärder vidtas. För att så långt som möjligt begränsa grundläggningskostnaderna för byggnader inom denna zon bör dessa i så stor utsträckning som möjligt placeras i de östra delarna av området, intill Västerleden. Den höjning av marknivån med upp till drygt en meter som krävs inom stora delar av området ställer särskilda krav på grundläggningen. En uppfyllning kommer att resultera i kraftiga sättningar och försämrade stabilitetsförhållanden om inte jordlagren först förstärks. I SGIs analys rekommenderas kompensationsgrundläggning eller grundläggning på pålar för byggnader, och kalk-cementpelarförstärkning för icke bebyggda ytor. Eventuellt kan kompensationsgrundläggning användas för obebyggda ytor. För alla exploateringar inom de delar av planområdet som ligger väster om Västerleden måste mer ingående geotekniska undersökningar genomföras innan bygglov kan lämnas och detaljprojektering påbörjas. 5

8 Vid grundläggning med kalk-cementpelarförstärkning måste först inblandningsförsök för den aktuella jordtypen genomföras. Markföroreningar Verksamheter Om misstanke om markföroreningar framkommer ska marken undersökas och samråd hållas med Miljö- och byggförvaltningen om vilka åtgärder som behöver vidtas. Inom de delar av planområdet som ligger väster om Västerleden får marken bebyggas och på annat sätt utnyttjas för handel, småindustri och kontor. Inom del av planområdet söder om E20 får marken även bebyggas och på annat sätt utnyttjas för bilservice. Inom del av planområdet öster om Västerleden får marken bebyggas och på annat sätt utnyttjas för handel och kontor. Friytor Planområdets nordligaste del planläggs som parkmark. Området längs ån och dräneringsdiket planläggs som naturmark. Övriga befintliga fria ytor inom planområdet planläggs som kvartersmark. Vattenområden Jordvallarna längs Eskilstunaån är i behov av underhåll, och de behöver generellt sett höjas om de ska kunna fungera som ett skydd mot översvämningar vid mycket höga vattenstånd. För att bli verkningsfull måste emellertid en höjning av vallarna genomföras längs en längre sammanhängande sträcka än inom det aktuella planområdet. Samtidigt kräver en höjning av vallen sannolikt omfattande och kostsamma förstärkningsåtgärder av vallarnas undergrund om höjningen ska bli varaktig och stabiliteten i angränsande mark inte ska äventyras. Arbetsgruppens bedömning har därför varit att en förstärkning och höjning av vallarna är angelägen och eftersträvansvärd, men att ett sådant arbete inte kan rymmas inom denna detaljplan. En ansökan om upphävande av strandskydd kommer att lämnas till Länsstyrelsen. Den mark som idag omfattas av strandskyddet har bedömts som möjlig för exploatering för kontor, handel, lätt industri och bilservice, och i kommunens centrala delar är det svårt att hitta andra lägen med motsvarande goda tillgänglighet för denna typ av verksamheter utan att störningarna för närboende blir mycket omfattande. Strandskyddets syfte att säkra allmänhetens tillgång till Eskilstunaån tillgodoses i planen genom att invallningsområdet planläggs som naturmark, och en passage inom område betecknat med g3 på plankartan garanterar den allmänna tillgängligheten till detta område. Gatunät och trafik Gator och trafik I planområdets norra del anläggs en ny cirkulationsplats på Västerleden. All tillfart till angränsande fastigheter samlas till avfarterna från 6

9 cirkulationsplatsen. Befintlig tillfart till Slagsta 1:10 läggs igen, och ny tillfart ordnas via gemensamhetsanläggningar. I planområdets södra del sker tillfart till de nya fastigheterna via en gemensamhetsanläggning som ansluts till det kommunala gatunätet vid Ebba Malmborgs rondell och vid Mått Johanssons rondell. Gång och cykel Parkering I planen har Västerleden givits en bredd som medger anläggande av gång- och cykelbanor på båda sidor om körbanan. Passagemöjligheter över Västerleden för gående och cyklister ordnas i anslutning till den nya cirkulationsplats som anläggs. Tillsammans med Slagstavägen och Nordviksvägen erbjuder de nya avfarterna från cirkulationsplatsen en sammanhängande öst-västlig förbindelse för gående och cyklister genom Slagsta och planområdet. Möjligheten att i framtiden anlägga en gång- och cykelbro, och därigenom förlänga denna förbindelse fram till det befintliga gång- och cykelstråket längs Eskilstunaåns västra sida, hålls öppen i detaljplanen. Erforderlig parkering ska ordnas inom den egna fastigheten. Gällande parkeringstal för Eskilstuna kommun skall följas. Störningar Transporter och besökstrafik till de verksamheter som tillkommer inom planområdet innebär att trafiken längs Västerleden kommer att öka, och därmed även trafikbullret. Trafikökningen bedöms dock inte bli så omfattande att den kommer att leda till att några riktvärden för buller överskrids för bostadsfastigheterna öster om planområdet. Tillkommande bebyggelse inom fastigheterna öster om Västerleden ska utformas och placeras på ett sådant sätt att byggnaderna bidrar till att dämpa trafikbuller från Västerleden för bakomliggande enfamiljshus. Buller som genereras av verksamheter som bedrivs inom dessa fastigheter ska hanteras genom anläggande av plank eller andra bullerdämpande åtgärder. Den ekvivalenta nivån får inte överstiga 55 db(a) dagtid och 45 db(a) nattetid vid tomtgräns till befintliga bostadsfastigheter. I kvartersgränsen mot Klippbergens koloniområde ska bullerskydd ordnas, så att den ekvivalenta bullernivån vid koloniområdets södra gräns inte överstiger 55 db(a). Vatten och avlopp Teknisk försörjning Vatten och avloppsledningar finns framdragna inom planområdet. Befintliga ledningsstråk i mark säkras i planen genom u-områden. Anslutning av enskilda fastigheter ska ske i samråd mellan fastighetsägare och huvudman för ledningsnätet. Befintliga vatten- och avloppsledningar inom del av Slagsta 1:1 öster om Västerleden ska flyttas till ett nytt läge i samband med exploatering av marken mellan Slagsta 1:10 och område betecknat med g3. 7

10 Elnät Värme Tele Avfall Dagvatten Elledningar finns framdragna inom planområdet. Befintliga ledningsstråk i mark säkras i planen genom u-områden. Befintlig luftledning i planområdets södra del som löper parallellt med Eskilstunaån flyttas och förläggs i mark. Anslutning av enskilda fastigheter ska ske i samråd mellan fastighetsägare och huvudman för ledningsnätet. Fjärrvärme kan byggas ut till den del av planområdet som ligger söder om E20. Den norra delen av planområdet ligger för närvarande inte inom området för fjärrvärmedistribution, men en utbyggnad till detta område är tänkbar i samband med de exploateringar som denna detaljplan ger möjlighet till. Befintlig luftledning för telefon öster om Västerleden flyttas och förläggs i mark intill Västerleden. Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga telefonledningar. Gällande regler för avfallshantering i Eskilstuna kommun ska följas. Dagvatten ska tas omhand och renas inom den egna fastigheten. 8

11 ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark. ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Eleonore Albenius Lennart Almrud Svante Andersson Håkan Björnfot Patrik Bäckström Johan Forsberg Fredrik Granlund Kristina Knutsson Inga Krekola Henrik Storbjörk Fredrik Tinglöw Eskilstuna STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Johan Johansson Planarkitekt Ingrid Carlsson Förvaltningschef 9

12 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Handläggare: Johan Johansson 1.40 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna kommun Samrådsredogörelse Plannummer 1353 ALLMÄNT Samrådsredogörelsen, som fogas till planhandlingarna, redovisar inkomna synpunkter från sakägare under samrådstiden. Dessutom omfattar samrådsredogörelsen planavdelningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska beaktas under den fortsatta hanteringen av planärendet. Samrådsredogörelsen informerar slutligen om den fortsatta handläggningen av planärendet och den politiska beslutsprocessen. SAMRÅD Förslag till detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. har varit föremål för samråd mellan den 29 maj 2006 och den 19 juni Samråd har skett med länsstyrelsen, berörda statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare m fl. Planförslaget har skickats ut till alla berörda och har under samrådstiden varit utställt för synpunkter vid Medborgarkontoret Centrum, Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna. INKOMNA SYNPUNKTER 15 skriftliga yttranden har inkommit under samrådstiden, varav 12 med synpunkter. Efter samrådstidens utgång har ytterligare 8 skriftliga yttranden inkommit, varav 3 med synpunkter, från TeliaSonera, Vattenfall och från ägaren till fastigheten Äggkoppen 160 med flera undertecknare. Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna skriftliga synpunkter och planavdelningens bemötande. Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på planavdelningen. 1

13 1.40 Ägare till fastigheten Äggkoppen 160, tillsammans med ägare till följande 29 fastigheter: Äggkoppen 28, 29, 30, 33, 39, 43, 49, 88, 90, 91, 93, 94, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171 Ädelstenen 6 Äggkakan 3 Vi boende inom närområdet tycker att utbyggnadsförslaget är mycket dåligt framför allt av två orsaker: 1) Vårt närområde förstörs då en planerad utbyggnad inkräktar i det enda närliggande grönområde vi har (Trumpetvägen). Här finns vackra ekar, fina slånbärssnår och ett rikt fågelliv med fasaner, hackspettar m.fl. fågelarter. Vid en utbyggnad öster om Västerleden blir det området som sedan blir kvar ytterligare nedsmutsat jämfört med idag. Det blir mycket skräp redan idag från MIO möbler, Statoil och McDonalds, vilket kommunen aldrig städar upp utan det gör vi boende och framför allt då samfälligheten Äggkoppens medlemmar vid sina årliga städdagar. Flera affärer m.m. skulle innebära ytterligare nedskräpning i vårt fina område. Här leker idag våra barn och här rastar vi våra hundar m.m Att det kan bli fastigheter på fyra våningar (12 meter höga) bara 65 meter från våra hus kommer inte att göra vårt boende särskilt attraktivt. Många har valt att bo här mycket p.g.a. närliggande grönområden. 2) Trafiken på Västerleden är redan besvärlig och då särskilt när vi ska ta oss ut och in från vårt område. Även inom området befarar vi ökad trafik av såväl bilar, mopeder, cyklar och gående. Vi befarar att cyklar och mopeder kommer att ta vägen bakom våra hus som ligger närmast skogsdungen som avgränsar det nya området och Äggkoppens mark. Vi tror även att många kommer att använda framsidan på matargatan närmast Västerleden (Trumpetvägen ). Här bor många små barn. Redan idag förekommer vis sådan trafik och där flera incidenter har inträffat. Förslag i prioritetsordning: A) Skrinlägg alla planer på utbyggnad enligt denna plan. Det finns andra mera lämpliga områden. Området väster Tuna Park ser som mera lämpligt eller ute vid Folkesta. B) Bygg endast vid området mitt emot Bilia. C) Bygg inte ut vid området öster om västerleden. Innan ni går till beslut skulle vi gärna se att ansvariga får planeringen jämte kommunens politiker ordnar en träff med alla berörda i Slagsta, men även andra intressenter. Bilaga Politiker och beslutsfattare, när jag skrev denna skrivelse och sedan gick runt i området hann jag tyvärr inte runt till så många fastigheter. Hade jag hunnit gå runt till alla så hade nog alla eller så gått som alla skrivit på. En del menade dock att det är redan bestämt och man lyssnar inte på oss. Andra saknar förmågan att skriva ner sina tankar enligt vad flera sade. Jag hoppas dock att beslutande politiker visar att ni bryr sig om vad vi tycker och att ni som politiskt valda företräder oss i området och tar stor hänsyn till våra åsikter. Vi förstår att man även behöver handel och kontor, men då på platser som är bra för alla. Visa att ni lyssnar på oss och våra åsikter! Svar: Det område som enligt detaljplanen får tas i anspråk för bebyggelse är zonen närmast öster om Västerledens vägområde. Mellan de planerade nya fastigheterna och befintliga villa- och radhustomter har en meter bred grönzon sparats. Befintliga ekar och höjdpartier, liksom övrig natur inom området som enligt Eskilstuna kommuns fördjupade Översiktsplan för Stadsbygden bedömts ha gynnsamma förutsättningar för biologisk mångfald, har till största delen lämnats utanför de nya fastigheterna. Bebyggelseområdet öster om Västerleden har mot bakgrund av de synpunkter som inkommit under samrådstiden minskats, så att inga ingrepp görs i den befintliga kullen väster om 2

14 1.40 kvarteret Äggkoppen. Härigenom kan samtliga ekar i detta läge sparas. I söder, omedelbart norr om befintlig byggnad för Mio möbler, kommer några av de befintliga ekarna att behöva fällas. Större delen av höjdpartiet och huvuddelen av växtligheten på detta kommer emellertid att finnas kvar även om detaljplanen genomförs. Arbetsgruppens bedömning är att den zon mellan befintliga småhus och planerade kontors- eller handelsbyggnader som har sparats som en grönzon är den del av området som har störst betydelse både för den biologiska mångfalden och för närboendes och andras rekreationsmöjligheter. Även efter ett bebyggande i enlighet med denna detaljplan kommer det att finnas möjlighet att leka, promenera och rasta hundar i denna zon. Avståndet mellan befintliga småhus och tillkommande byggnader inom de nya fastigheterna kommer inte att kunna bli mindre än 64 meter. I de flesta lägen kommer avståndet att uppgå till mer än 70 meter. Befintliga höjdpartier med träd och annan vegetation kommer att dölja stora delar av de nya byggnadernas fasader mot befintliga villa- och radhustomter. Den maximala höjden 12 meter är höjden upp till taknock eller murkrön, inklusive takuppbyggnad med fall, värmeisolering, skorstenar etc. Inom denna höjd ryms byggnader med en, två eller tre våningar, beroende på verksamhetens art och de våningshöjder som den aktuella verksamheten kräver. Endast mindre delar av dessa byggnader kommer att vara synliga från existerande småhustomter. De tillkommande verksamheterna längs Västerleden kommer att ge upphov till en ökning av den totala fordonstrafiken längs vägen, men detta innebär inte i sig att olycksrisker och bullernivåer kommer att öka. Om en cirkulationsplats anläggs på Västerleden i enlighet med denna detaljplan kommer trafiktempot på den aktuella sträckan att sänkas, bullernivåerna att sjunka något och olycksriskerna att minska. De tillkommande fastigheterna ska tillgodose behovet av parkeringsplatser inom sin egen mark, i enlighet med Eskilstuna kommuns parkeringstal. Området för besöks- och lasttrafik inom de nya kontors- och handelsfastigheterna har förlagts mot Västerleden, med de nya byggnaderna som bullerskärmar mot befintliga bostadshus. Nordviksvägen och övriga gator i Slagsta är vanliga kommunala gator, och på dessa är både gång-, cykel-, moped- och biltrafik tillåten. I den mån problem med bristande respekt för trafikregler och hastighetsbegränsningar förekommer är detta problem som inte kan åtgärdas genom en detaljplan. Möjliga och verksamma åtgärder mot sådana överträdelser kan istället vara tydligare skyltning, skärpt trafikövervakning eller hastighetsdämpande ombyggnader av gator. Ett möte öppet för närboende och andra intresserade kommer att ordnas i samband med att det bearbetade detaljplaneförslaget ställs ut. Det finns inte några platser för ny bebyggelse i en stad av Eskilstunas storlek som är bra för alla i den meningen att alla intressenter kan få alla sina önskemål tillgodosedda fullt ut. Det område som här är aktuellt för exploatering har ett centralt läge i kommunen med mycket god tillgänglighet med bil, vilket gör att många intressenter vill etablera sina verksamheter just i detta läge, trots komplicerade grundläggningsförhållanden. Andra lägen som har föreslagits för denna typ av etableringar är antingen mer perifert belägna och därmed mindre lättillgängliga och mindre intressanta för näringslivet, eller belägna i ett sammanhang där störningarna berör fler närboende och blir mer omfattande än längs Västerledens sträckning intill Slagsta och Valhalla. Att placera den nya bebyggelsens trafiksida ut mot Västerleden så att de nya byggnaderna fungerar som bullerskydd för befintliga småhus, samtidigt som en grönzon med höjdpartier bevaras mellan bostäder och verksamheter, har i detta fall bedömts som en rimlig avvägning mellan näringslivets önskemål om att få etablera verksamheter i ett läge med mycket god tillgänglighet och de närboendes önskemål om en grön och tyst närmiljö intill den egna tomten. 3

15 1.40 Ägare till fastigheten Ädelkorallen 5, tillsammans med ägare till följande 52 fastigheter: Ädelkorallen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Ädelstenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Äggformen 1, 2, 3 Äggulan 6, 7, 9 Äggkakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 Ägglådan 1, 2, 3, 4, 5 Äggskeden 8 Älgörten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Äxingen 1, 2, 3, 4 De förslag i detaljplanen vi vänder oss mot är: Bebyggelse på östra sidan av Västerleden. Att upprätta byggnader för kontor och handel i direkt anslutning till bostadsområdet tycker vi är olämpligt. Att dessutom göra det på parkområdet är mer än olämpligt. Det skulle förstöra hela parkområdet. Vi vänder oss också mot att en cykelbana bebyggs så att trafiken leds in i bostadsområdet. Det är inte gång- och cykeltrafiken vi är oroliga för, utan en ökad mopedtrafik. Redan idag används området tillviss del som genomfart av mopeder. Det är både störande och en olägenhet för lekande barn. Vi befarar att mopedtrafiken ökar om cykelbanan anläggs så att trafiken leds rätt igenom bostadsområdet. Därmed ökar störningen och olycksrisken. Övrigt Självklart finns även en oro för att en ökad trafik på Västerleden leds till ökat buller och ökat utsläpp, men det går vi inte djupare in på. För övrigt anser vi att informationen till boende i området borde skötts på ett bättre sätt. Bara de som bor närmast det parkområde man tänker bebygga har fått information. Det här är inte bara en fråga för det som ev. kan få kontorsbyggnader till grannar utan är en angelägen fråga för alla boende i området. Det visar också att man på plankontoret missbedömt hur viktigt området är för alla boende. Den information som finns att hämta på webben är också vilseledande. Av den första kartbild man kommer till (Lantmäteriet MS 2006/1416) framgår inte att området öster om Västerleden ska bebyggas. Vidare framgår det inte heller på ett tydligt sätt i konsekvensbeskrivningen att området öster om Västerleden avses. Förslag Att informationen varit bristfällig och att man på plankontoret missbedömt hur viktig frågan om parkområdet är för oss boende i området kan man rätta till med ett möte med boende i området. Svar: Den föreslagna bebyggelsen ligger inte i direkt anslutning till befintliga bostäder. Den del av grönytan mellan Västerleden och småhusen som ligger längst bort från Västerleden, och som har bedömts ha det största biologiska och rekreativa värdet, kommer inte att bebyggas eller på annat sätt förändras, jämför föregående svar. En 40 till 65 meter bred grönzon kommer att sparas ut mellan de nya etableringarna och befintliga bostadsfastigheter. Planen ger möjlighet att anlägga cykelbanor längs Västerleden, då dagens lösning med cykeltrafik som går i körbanan på genomfartsleden är mindre lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessa cykelbanor kan knytas samman med gatunätet i Slagsta via en förbindelse till Nordviksvägen. Att förbjuda mopedtrafik på en sådan förbindelse är möjligt med hjälp av skyltning, men det går inte att garantera att förbudet efterlevs. Det är inte heller möjligt att förbjuda mopedtrafik på det kommunala gatunätet i Slagsta. I den mån trafiköverträdelser förekommer måste dessa hanteras med hjälp av andra verktyg än en detaljplan, jämför föregående svar. 4

16 1.40 Planavdelningen beklagar att avgränsningen på en av de kartor som hade lagts ut på internet var missvisande. Konsekvensbeskrivningen till samrådsförslaget avsåg främst områdena väster om Västerleden. I utställningsförslaget har konsekvensbeskrivningen bearbetats så att området öster om Västerleden lyfts fram på ett tydligare sätt. Ett möte öppet för närboende och andra intresserade kommer att ordnas i samband med att det bearbetade detaljplaneförslaget ställs ut. Ägare till fastigheten Ädelstenen 7 Jag ser inget possitivt med det nya bygget vid västerleden, tycker bara att det är så onödigt. Jag har nyss flyttat till slagsta och trivs där som det är. Jag vill inte att hela fårhagen ska bli massa byggnader som stör min utsikt. Jag vill ha den fina grönskan kvar, ju mer affärer ju mer liv kommer det bli för vår del. Varför kan inte detta ligga på måttjohanssonsväg? Svar: Planområdet går inte att se från Ädelstenen 7. Planavdelningen har därför svårt att se hur utsikten från denna fastighet kan störas eller på annat sätt påverkas av planförslaget. Nya verksamheter innebär förvisso ett tillskott av människor och därigenom mer liv. Då de nya fastigheterna kommer att angöras från Västerleden torde de nya verksamheterna emellertid endast bidra med ett marginellt tillskott av liv i det befintliga villaområdet, sannolikt främst i form av enstaka cyklande och gående människor på väg genom området. Intill Mått Johanssons väg är nästan samtliga tomter redan bebyggda, och efterfrågan på tomtmark för handel, kontor och småindustrier i denna del av Eskilstuna är idag större än tillgången. Därför föreslås i planen att den mark intill Västerleden som genom sitt läge omedelbart intill vägen är starkt bullerstörd får tas i anspråk för nya exploateringar. Grönområdet närmast de befintliga bostadsfastigheterna berörs inte av detaljplanen, jämför föregående svar. Ägare till fastigheten Äggkoppen 17 Motsäger mig kraftfullt utbyggnad på Västerleden. Vi som bor på trumpetvägen har redan idag stora svårigheter att svänga ut på Västerleden och även svänga av från d:o. Redan har fler olyckor inträffat. Med mer trafik till och från tänkta byggnader blir det ännu värre. Redan idag bör 50km gränsen flyttas fram att gälla förbi infarten Orkestervägen. Svar: I detaljplanen ges möjlighet att anlägga en cirkulationsplats på Västerleden. En ny cirkulationsplats i föreslaget läge innebär att trafiktempot sänks och att olycksriskerna minskar. Samtliga tillfarter till föreslagna nya etableringar norr om E20 kommer att samlas till cirkulationsplatsen. Avfarten vid Orkestervägen ligger utanför planområdet och påverkas därför inte av denna detaljplan. Frågor om hastighetsbegränsning av vägar regleras inte i detaljplaner utan genom lokal trafikstadga. Ägare till fastigheten Äggkoppen 128 Framför allt uppskattar jag de gröna områden runt Miomöbler som enligt planen ska bebyggas: den dunge som ligger till vänster om nuvarande infart till möbelaffären och cykeloch promenadvägen till husen vid Trumpetvägen, samt ekbacken på höger sida. De kanske inte är anslående vackra i en utomståendes ögon, men av stor betydelse för mig och många andra boende. Det behöver inte alltid vara enastående havsutsikt som berikar ens liv, det kan räcka med den begränsade grönska som finns i ens närhet. Promenader, skidåkning, hundrastning: Området används mycket, och till mycket. Jag går där med min katt, utekatt med kattlucka, men hon vill helst ha matte med sig. 5

17 1.40 Lekplats: Lekar på ängen, bygga kojor Mina barn och deras kamrater använde den stora fina stenen (kallas krokodilstenen ) som mål för egna utflykter med fika i ryggsäcken, så snart de fick tillåtelse att själva gå över matargator och Trumpetvägen. Blommor: vitsippor, gullvivor, mandelblom, liljekonvaljer. Jag ser, plockar, gläds. Fåglar: massor. Själv känner jag bara igen bofink och koltrast, men jag kan njuta av alla de andra också. Fotbollsplanen: I Skiftinge invigs en spontanfotbollsplats, som kommunen bekostat här ska den bebyggas. Det är barnens när- och lekmiljö vilka olycksrisker kan uppstå med all trafik som blir följden av bebyggelsen? Idag finns ett ständigt buller från E20 och Västerleden, uthärdligt men det bör inte öka. I konsekvensbeskrivningen sägs att planen inte har uppenbart positiva eller negativa konsekvenser för människors hälsa Jag tror att de flesta av oss som valt att bo på Trumpetvägen föredrar grönska och rekreationsområden framför shoppingmöjligheter. Jag vet att min livskvalitet och därmed min psykiska hälsa förbättras av min närmiljö och jag tror det gäller övriga boende på Trumpetvägen, de flesta säkert goda skattebetalare i Eskilstuna kommun. Därför hoppas jag mina synpunkter blir beaktade och att grönområdena får finnas kvar och dessutom rensas och vårdas för att ge ännu större glädje för oss som vistas där. Svar: Ytan för bebyggelse har minskats jämfört med samrådsförslaget, så att höjdpartiet intill kvarteret Äggkoppen med gångväg, ekar och övrig växtlighet kan bevaras i sin helhet. Även om detaljplanen genomförs kommer möjligheter att promenera, leka och plocka blommor m.m. att finnas kvar i det gröna område som sparas mellan befintliga småhus och de nya etableringarna. Den yta som har iordningställts för fotbollsspel intill Mio möbler påverkas inte på något sätt av denna detaljplan, och inga planer finns för närvarande på att bebygga den. Genom att nya byggnader uppförs mellan Västerleden och bostäderna i Slagsta kommer trafikbullret från Västerleden att minska. Grönskan närmast de befintliga småhusen kommer till övervägande del att finnas kvar, samtidigt som bullernivåerna minskar och vissa nya serviceverksamheter kan tillkomma inom gångavstånd, dock utan att trafiken till dessa verksamheter påverkar befintliga småhusmiljöer. Planavdelningens bedömning och förhoppning är att denna avvägning inte kommer att innebära någon försämring av livskvaliteten för boende i Slagsta. Ägare till fastigheten Älgörten 6 Jag har följande synpunkter på etableringar Öster om Västerleden. Hänsyn måste tas till boende intill det planerade området, t.ex. Älgörten 1 och Ädelkorallen 1, som förslaget är utformat kan man inte ha tänkt speciellt mycket på de som bor i närområdet idag. 12 m höga byggnader på 40 m s avstånd är fasansfullt att ha till granne. Vad händer med fastighetspriserna på dom hus som ligger närmast det planerade området? Mitt krav är följande: Ingen etablering får ske öster om Västerleden. Om etablering ändå kommer till stånd får byggnadernas höjd inte överstiga MIO-möblers försäljningslokals höjd. Jag bor på baksidan av MIO-möbler och jag kan säga att det finns trevligare utsikt än MIO s plåtbaksida (60 m s avstånd), framför allt vintertid när grönska saknas. Svar: Där de nybildade fastigheterna ligger närmast befintliga villafastigheter, vid Älgörten 1 och Ädelkorallen 1, kommer avståndet från tomtgräns till tomtgräns att uppgå till c:a 40 meter. Avståndet från byggnad till byggnad kommer dock inte att kunna bli mindre än 64 meter. 6

18 1.40 I detaljplanen har ambitionen varit att minimera eventuella störningar för närboende till följd av de nya etableringarna. Trafik och placering av byggnader har styrts på ett sådant sätt att inverkan på befintliga fastigheter ska bli så liten som möjligt, och så att trafikbullret ska minska. Om ett ökat serviceutbud tillkommer inom gångavstånd, samtidigt som trafikbullret på villatomterna minskar, kan detta antas ha en positiv effekt på fastighetsvärdena, men det går inte att med säkerhet avgöra hur värdet på befintliga villor kan komma att påverkas genom etableringen. Situationen vid de nybildade fastigheterna kommer att vara annorlunda än vid Mio möbler, vars baksida är helt exponerad samtidigt som marken är plan och iordningställd för fotboll, varför träd och buskar saknas. Bakom de nya etableringarna kommer befintliga höjdpartier med vegetation, bl.a. i form av stora ekar, att finnas kvar, och höjdpartierna kommer att dölja stora delar av utblicken mot de nya byggnadernas fasader från angränsande villatomter. Klippbergens Koloniträdgårdsförening Klippbergens Koloniträdgårdsförening vill framföra följande synpunkter på förslaget till detaljplan. Vid tomtgränsen mot koloniområdet och den planerade parken vill vi att det byggs ett bullerskydd, antingen i form av ett plank eller i form av en vall. Området som är planerat för handel, kontor och småindustri på Slagsta 1:1 får ej bli parkeringsplats för långtradare. Detta bör också skrivas in i planen så att området om möjligt blir inhägnat. Utmed Västerleden vill vi att det avsätts mark så att gång- och cykelvägar kan anläggas från Glömstarondellen och fram till Mått Johanssons väg. Svar: Västerleden har i detaljplanen givits en bredd som medger att gång- och cykelbanor anläggs på båda sidor om vägen. En bestämmelse om bullerskydd har lagts till i planen. Bestämmelsen anger att bullerskydd ska utföras i tomtgränsen mot Klippbergen och koloniområdet, så att den ekvivalenta bullernivån vid gränsen till koloniområdet inte överstiger 55 db(a), d.v.s. det värde som brukar tillämpas för permanentbostäder. Statoil Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att etablera kontor, handel, lätt industri och bilservice inom planområdet. Hur Statoil kommer att beröras på ett direkt eller indirekt sätt är svårt att utläsa ur planen särskilt avseende trafikfrågor. Statoil förbehåller sig rätten att i ett senare skede av processen återkomma med eventuella synpunkter. Svar: Statoil har möjlighet att lämna eventuella synpunkter på planförslaget under utställningsskedet. TeliaSonera TeliaSonera har undersökt eran skrivelse, ang. byggnation på ovan adress, och TeliaSonera har en kabel som går över området som är på den östra sidan om Västerleden. Kabeln är matning till Möbelfirman och McDonald s, ev. måste den flyttas. Svar: Kontakt har tagits med TeliaSonera. Kabeln kommer att flyttas i samband med en exploatering öster om Västerleden, och med största sannolikhet kommer luftledningen då att ersättas av en markkabel inom planområdet. Ansvars- och ersättningsfrågor i samband med flytten behandlas i genomförandebeskrivningen. 7

19 1.40 Vattenfall Den ledning som korsar planområdet i öst-västlig riktning strax söder om E20 verkar, till viss del, vara lokaliserad relativt nära kvartersmark. Eftersom den del av kvartersmarken som är närmast ledningen är angiven som mark som inte får bebyggas, bedömer Vattenfall att detaljplanen inte verkar komma i konflikt med befintlig ledning. Det ska finnas ett säkerhetsavstånd på minst 10 meter mellan ledningen och närmaste befintliga byggnadsdel. Helst bör I-område om minst 10 meter reserveras på vardera sida om ledningen, för att tydliggöra att det finns en luftledning där. Svar: Planavdelningen har haft kontakter med Vattenfall om 135 kv-ledningen sedan planarbetet inleddes, vilket har resulterat i att kvartersgränsen har placerats 10 meter eller mer från luftledningens centrumlinje. Gränsen för den yta som får bebyggas eller underbyggas har i enlighet med Vattenfalls muntliga rekommendationer placerats på 55 meters avstånd från luftledningens centrumlinje, då det inom denna del av planområdet är tillåtet att idka potentiellt brandfarlig verksamhet som bilserviceanläggning, bensinstation och motsvarande. Eskilstuna Naturskyddsförening Vi delar inte författarnas beskrivning av effekterna på biologisk mångfald som finns på sidan 3 i Konsekvensbeskrivningen. Vi anser att skogsområdet/grönområdet norr om MIO-möbler har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Området kan få ökad betydelse för den biologiska mångfalden genom lämpliga ekologiskt anpassade skötselåtgärder för de bryn som finns. Vi betraktar det som ett ur folkhälsoperspektiv värdefullt närströvområde. Vi anser att en utökad etablering för kontor och handel norr om MIO-möbler skulle öka bullerproblemen för villaområdet öster därom. Vi anser därför, att ingen form av bebyggelse skall ske i skogsoch grönområdet norr om MIO-möbler. När det gäller delarna mellan Västerleden och ån kan det för kommunens del vara en fördel att få etablering av ytterligare en drivmedelsmack förutsatt att denna mack lever upp till kraven på försäljning av alternativa bränslen. Det skulle vara intressant att undersöka möjligheterna för etablering av en mack som säljer biogas närmare E 20 än det nuvarande tankstället. Kostnaderna för en sådan tankplats längs Västerledens norra del borde bli relativt lågt med tanke på närheten till produktionsplatsen. Vid Haga norra i Stockholm finns en mack som säljer både E 85 och biogas. Om Eskilstuna vill vara en miljökommun bör man även verka för att det skall finnas tillgång till miljöbränslen hos de vanligaste mackägarna i anslutning till bland annat E 20. Vi är förvånade över intresset att bebygga återstående mark mellan Västerleden och Eskilstunaån främst med tanke på skredbenägenheten. Fyller man på med ytterligare massor ökar ju marktrycket med åtföljande förhöjd skredrisk, något som hänt på åtskilliga platser. När det gäller nivåskillnaden mellan marken och ån är vi oroliga för att en byggnation här kan medföra krav på hårdare reglering av Eskilstunaån uppströms inkl. Hjälmaren, vilket kan strida mot EU:s ramdirektiv för vatten. Vem skall ta hand om dagvattnet i det öppna dike som kommer från bl.a. Bilias anläggning och mynnar på åkermarken mitt emot rondellen vid Mått Johanssons väg för att höja vattenkvaliteten i ån? Svar: Konsekvensbeskrivningens bedömning om biologisk mångfald avser främst området väster om Västerleden. För marken mellan Slagsta och Västerleden kan, som Naturskyddsföreningen påpekar, en viss påverkan på biologisk mångfald ske till följd av planförslaget, eftersom planen innebär ingrepp i moränpartier med äldre tallar, ekar, oxlar och andra lövträd. Den fördjupade Översiktsplanen för Stadsbygden anger att området har goda förutsättningar för biologisk mångfald, och det har även betydelse som ett område för närrekreation. 8

20 1.40 Mot bakgrund av de synpunkter som inkommit från bl.a. Naturskyddsföreningen har gränsen för planområdet därför justerats, så att hela moränpartiet med ekar väster om kvarteret Äggkoppen har undantagits. Höjdpartiet med växtlighet kan därigenom bevaras i sin helhet. De biologiskt och rekreativt mest betydelsefulla delarna av grönområdet undantas till största delen från planområdet. Endast brynet omedelbart norr om Mio möbler påverkas i det reviderade planförslaget. Planavdelningen delar inte Naturskyddsföreningens uppfattning att ny bebyggelse mellan Västerleden och bostäderna i Slagsta per definition innebär ökade bullerproblem för småhusområdet i Slagsta. Om bebyggelsen placeras som en skärm mot trafiksidan, i enlighet med detaljplanen, så bidrar den tvärtom till att sänka bullernivåerna för de närbelägna bostäderna. Planavdelningen ser positivt på ett ökat utbud av biogas inom kommunen, men saknar möjligheter att styra bensinstationernas sortiment. Om en fullsorterad bensinstation tillkommer inom planområdet bör denna placeras inom en fastighet som är så väl tilltagen att tankar för biogas kan inrymmas inom fastigheten i framtiden, om dagens efterfrågan och fordonspark inte räcker till för att motivera att biogas erbjuds på tankstället redan från början. Någon utfyllnad utan föregående grundundersökning och grundförstärkning är inte aktuell inom planområdet, vilket framgår av planbeskrivningen. Det åligger de enskilda exploatörerna att med utgångspunkt i den översiktliga grundundersökningen och idag kända skred- och översvämningsrisker inom planområdet genomföra ytterligare markundersökningar som underlag för beslut om grundläggningsmetoder och byggtekniska lösningar. Detaljplanen föreskriver en lägsta höjd för färdig mark och en lägsta höjd för färdigt golv i byggnader. Exploatörer ska redovisa hur dessa höjder uppnås och vilka undersökningar som ligger till grund för de valda tekniska lösningarna innan bygglov beviljas. Att planarbetet vid Västerleden i sig skulle föranleda krav på en hårdare reglering av Eskilstunaån är att tillmäta detta planärende en betydelse och räckvidd som det inte riktigt har, ett eventuellt beslut om reglering av ån är beroende av många andra och långt mer betydelsefulla faktorer. När det gäller dagvatten ska detta så långt som möjligt renas och fördröjas inom den egna fastigheten. Miljöpartiet de Gröna Eskilstuna Området söder om E20 mellan ån och Västerleden. Yttrande: Vi är ytterst tveksamma till etablering. Kanske något eller några små områden alldeles intill Västerleden där det går bäst. Området mellan ån, Västerleden, befintlig bilvårdsanläggning och Klippbergen Yttrande: Ingen etablering bör ske på detta ställe. Området öster om detta på andra sidan Västerleden norr om möbelvaruhuset. Yttrande: Ingen etablering bör ske på detta ställe. Vi är imponerade av den geotekniska undersökningen för de två västligaste områdena. Det är svårt att dra någon annan slutsats av den än att det är ytterst krångligt och dyrt att i områdena efter ån fullfölja planen! Marken ligger för lågt med översvämningsrisk och är för instabil för denna typ av verksamhet. Det fungerar varken med utfyllnad för att höja marknivån eller påbyggnad av vallen utan att genomföra kostsamma geotekniska förstärkningar. Trots kvalitén på utredningen så undrar vi om utredarna haft förutsättningen att det planeras för en bensinmack i området. Man nämner bara Biltema. Täcker verkligen utredningens genomgång de speciella åtgärder som måste till vid den tilltänkta bensinmacken? Där ska mycket tunga tankar ligga i mark där sättningarna kan bli stora. 9

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer