1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget"

Transkript

1 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter m.fl. under tiden Planärendet har handlagts med s.k. normaltplanförfarande. Under samrådstiden har följande yttranden inkommit: 1. Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att kommunen genom det nu aktuella detaljplanearbetet medverkar till att trafikplatsen Hova vid E20 kan förverkligas snart. 1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas om nedanstående beaktas. 1.3 Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser.

2 2(12) 1.4 De två aktuella vägarna (E20 och väg 200) är båda utpekade som farliga godsleder. Enligt Länsstyrelsens riskpolicy ska riskhanteringsprocessen hanteras vid framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från en farliggodsled. Detta betyder att en riskutredning/värdering avseende risknivån ska göras vilket kan leda till att skyddsåtgärder kan krävas. Planförslaget avsnitt gällande riskbedömning av farligt gods har kompletterats. Bedömningen omfattar resonemang om behov av skyddsåtgärder är nödvändigt. I texten hänvisats till Trafikverkets riskbedömning av farligt gods på E20, delen förbi Hova. Riskbilden för respektive väg beskrivs inte i planförslaget och inte heller finns något resonemang om eventuella behov av att införa flera skyddsåtgärder. Enligt planbeskrivning kommer E20 hamna lägre jämfört mot dagens E20 då den kommer gå under bro. Skulle vägen ligga lägre än planområdet är det i sig en barriär som motverkar att vätska kan rinna in på området. Detta måste dock framgå av handlingarna. Det framgår dock inte om E20 hamnar lägre än planområdet. Länsstyrelsen påpekar att det finns möjlighet att införa bestämmelser i form av skyddsåtgärder gällande exempelvis brandfast fasad och luftintags placering. Krav på skyddsåtgärder i form av tekniska lösningar på byggnader kommer att ställas i samband med bygglovsprocesser i de fall det bedöms lämpligt. För E20 har ett bebyggelsefritt område på 30 meter upprättats och för väg 200 finns ett område om 15 meter. Det framgår dock inte vad bakgrunden till det bebyggelsefria området är och om det är tillräckligt som enda skyddsåtgärd med avseende på farligt gods. De bebyggelsefria områdena på 30 meter från E 20 samt 15 meter från väg 200 har införts efter samråd med Trafikverket. Områdenas omfattning är oförändrade i det reviderade planförslaget. Det befintliga diket bedöms vara tillräcklig som skyddsåtgärd avseende farligt gods.

3 3(12) 1.5 Länsstyrelsen anser att plankartan med planbestämmelser ska synkroniseras och stämmas av med vägplanen som Trafikverket har arbetat fram. 1.6 Beteckningen HK inkluderar även den befintliga bensinstationen. Länsstyrelsen anser att denna beteckning inte är lämpligt för bensinstation. Beteckningen G, bilservice, ska användas i stället. Plankartan med planbestämmelser ska revideras med avseende på detta. Kommunen har stämt av Trafikverkets vägplan under detaljplanearbetet i syfte att planerna inte ska strida emot varandra. Plankartan har reviderats och beteckningen HK har byts ut till beteckningen GHK. 1.7 De bestämmelser som reglerar riktvärdena för buller inkluderar även bullervärdena inomhus, m2. Högsta tillåtna inomhusvärden regleras av BBR och inte av PBL, varför denna bestämmelse ska tas bort från plankartan med planbestämmelser. Bestämmelserna gällande högsta tillåtna bullervärden inomhus har tagits bort från plankartans planbestämmelser. 1.8 Av handlingarna framgår att För att ägaren till fastigheten Hova Prästbol 3:3 även fortsättningsvis ska ha tillgång till sin åkermark kommer den befintliga grusvägen vid skolområdets norra gräns att förlängas söderut. Länsstyrelsen anser det onödigt med en lokalväg utmed hela västra sidan av skolan som dessutom och enligt plankartan med planbestämmelser är en allmän väg. Länsstyrelsen anser att den befintliga grusvägen norr om skolan möjliggör tillgången till åkermarken i tillräcklig omfattning. I det reviderade förslaget har den allmänna lokalgatan ersatts av en enskild väg inom kvartersmark. Vägen kommer att stängas av och fastighetsägaren till Hova Prästbol 3:3 kommer att få längre avstånd till sin jordbruksmark och kan därmed lida ekonomisk skada. Kommunen anser därför att fastighetsägaren till Hova Prästbol 3:3 ska ha möjlighet att nå sin mark via en infart/utfart i skolområdets sydvästra gräns.

4 4(12) 1.9 När det gäller bestämmelser som reglerar de körbara ytorna så finns det tre olika varianter varav Körbar utfart får anläggas anses vara onödigt Länsstyrelsen anser att plankartan med planbestämmelser ska kompletteras med krav på lokalt omhändertagande av dagvatten. Bestämmelsen Körbar utfart får anläggas har tagit bort från plankartans bestämmelser. Marken ska istället vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning eller servitut. Plankartan med planbestämmelser har kompletteras gällande krav på lokalt omhändertagande av dagvatten Av handlingarna framgår att det befintliga diket, som ligger på ett markområde som kommer att användas för väg samt handel och serviceverksamhet, kommer att påverkas. Om detaljplanen kommer att antas innan Trafikverket fastställer vägplanen så ska kommunen ansöka om dispens i enlighet med kravet från Plan- och bygglagen. 2. Trafikverket Verksamhetsområdet i detaljplanen benämns flera gånger i planbeskrivningen med trafikplats. Trafikverket med flera kallar en planskild korsning med ramper för just trafikplats vilket leder till viss begreppsförvirring. En annan benämning, exempelvis verksamhetsområdet skulle vara lämplig. 2.2 Om den nya vägen som ska dras runt skolområde ska vara en lokalgata krävs möjlighet att vända. Verksamhetsområde har ersatt benämningen trafikplats i planförslaget. Den nya vägen kommer inte att vara allmän i det reviderade planförslaget och därför bedöms vändplats inte vara nödvändigt.

5 5(12) 2.3 I planbeskrivningen nämns ett avtal som ska skrivas med Trafikverket. Trafikverket är osäkra på vad detta är. Är detta något som ska skrivas bör det preciseras vad det är för något avtal. 2.4 Bensinstationen bör ha markanvändningen fordonsservice. 2.5 Cykelvägen som kommer att byggas på gamla E20 kommer inte, som det står i planbeskrivningen, att byggas på en lokalväg. Gamla E20 kommer även i fortsättningen att vara i allmän väghållning. 2.6 Infarten till den nya parkeringen vid skolan är placerad direkt intill utfarten. Utfartsförbudet bör om möjligt flyttas längre in från väg Illustrationsskissen redovisar fyra infarter till verksamhetsområden medan det står på plankartan att högst tre utfarter får anordnas. 2.8 Bullerfrågan har sedan denna remiss skickades ut preciserats i miljökonsekvensanalysen till vägplanen. Skrivningen gällande buller för det kvarvarande bostadshuset bör därför ändras. Planbeskrivningen har förtydligats gällande anvarsfördelningen mellan Trafikverket och kommunen. Se 1.6 Planbeskrivningen har reviderats och gamla E20 benämns som allmänväg istället för lokalväg. Utfartsförbudet har flyttats längre in från väg 200 med hänsyn till den nya parkeringens placering. Illustrationsskissen har reviderats och en infart har tagits bort. Texten gällande buller för det kvarvarande bostadshuset har ändrats.

6 6(12) 3. Miljö- och byggnadsnämnden Beteckningen HK ska revideras till GHK (bilservice, bensin m.m.) om intentionen är att även fortsättningsvis tillåta existerande verksamheter. 3.2 Utfartssituationen från fastigheten Hova Prästbol 1:9 är i samrådshandlingen oklar och ska förtydligas eftersom den på plankartan markerats som infart och i planbestämmelserna som utfart. Även symbolen för utfartsförbud är i kartan dragen på så sätt att det är oklart hur den förhåller sig till fastighetens möjligheter att anordna en planenlig utfart. Se 1.6 Utfartssituation från fastigheten Hova Prästbol 1:9 har förtydligats i det reviderade planförslaget. Mark kommer vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning eller servitut så att in- och utfart från den aktuella fastigheten sker via skolområdets södra in- och utfart. 3.3 Under rubrik Störningsskydd bör beteckningen m 2 ändras, för att följa gällande trafikbullernorm, på så sätt att det framgår att det är 70 db(a) maximalt (L-max) i stället för ekvivalent ljudnivå. 3.4 Planen bör redovisa ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten och beskriva hur hanteringen av dagvatten ska ske i området. Dagvatten från vägområdet samt området betecknat HK ska genomgå rening via oljeavskiljare innan det släpps vidare via dike till Hovaån. Planbestämmelserna gällande störningsskydd har tagits bort och finns inte med i det nya planförslaget. Planbestämmelser gällande lokalt omhändertagande av dagvatten har lagts till plankartan. Planen kommer inte innehålla krav gällande reningen av vattnet från vägområdet. Kommunen anser att frågan ska regleras enligt gällande lagstiftning.

7 3.5 Befintliga dagvattenledningar ska innan de byggs om eller rivs undersökas med avseende på förekomst av tungmetaller, främst kadmium och zink. Likaså dike utmed fastighetsgränsen till Hova 2:87 (bensinstation och servicebyggnad m.m.) behöver undersökas avseende föroreningar. 7(12) Planen kommer inte innehålla krav gällande föroreningar. Kommunen anser att frågan ska regleras enligt gällande lagstiftning. 4. Tekniska förvaltningen/gatuavdelningen I planbeskrivningen under rubrik Förändringar och konsekvenser: Natur- och kulturvärden anges att befintligt öppet dike ska tas i anspråk och dess biotopskydd upphävas. Här bör kompensationsåtgärder övervägas och redovisas i planen, detta kan till exempel knytas till dagvattenhantering alternativt genomföras på annan plats. 4.1 Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen har inget att erinra mot planförslaget. Trafikverket kommer att genomföra kompensationsåtgärder på utvalda platser längsmed vägsträckan. De aktuella områdena kommer dock ligga utanför planområdet. 5. Tekniska förvaltningen VAavdelning Texten under rubriken mark bör ändras kompletteras gällande grundvattenmagasinet Lokaåsen samt under rubriken teknisk försörjningen gällande dricksoch spillvatten och dagvatten. 5.2 Plankartan bör kompletteras gällande dagvattenhantering samt befintliga och planerade VA-ledningar. Planbeskrivningen har kompletterats gällande grundvattenmagasinet Lokaåsen samt teknisk försörjning. Plankartan har kompletterats gällande dagvattenhantering och planerade VA-ledningar.

8 6. Lantmäteriet Räddningstjänsten Östra Skaraborg U-område bör inte användas inom allmän plats utan endast finnas inom kvartersmark. I den mån man ändå anser det nödvändigt att precisera var ledningar ska utföras på allmän plats så kan andra planbestämmelser användas. Dessa ledningar skulle exempelvis kunna ges sin egen användningsbestämmelse eller så skulle man möjligen kunna se dessa som en utformningsbestämmelse för allmän plats U-områden inom kvartersmark bör även utgöras av "prickmark". 6.3 I genomförandebeskrivningen kan möjligheten att trygga ledningar inom u- områden med ledningsrätt nämnas. 7.1 Från räddningstjänstsynpunkt finns intet att erinra under förutsättning att räddningstjänstens behov av framkomlighet för utryckningsfordon tillgodoses, samt att räddningstjänstens behov av släckvatten från brandposter tillgodoses. Brandposterna förutsätts dimensionerade och utförda enligt anvisningarna i VAV P 76 och P 83. Inom planområdet är alternativsystemet inte tilllämpligt. 8(12) U-områden inom allmänplats (NATUR) finns kvar i det reviderade planförslaget. Syftet är att säkra tillgången till de underjordiska ledningarna. Kommunen bedömer att u-område är mer lämplig att använda än egna användningsbestämmelse eller en utformningsbestämmelse för allmän plats. U-områden inom kvartersmark på plankartan utgörs av prickmark i det reviderade förslaget. Kommunen kommer att säkra u- områdena med ledningsrätt under planens genomförandetid. Kommunen ansvarar för att räddningstjänstens behov sett ur framkomlighet för utryckningsfordon samt släckvatten från brandposter ska tillgodoses.

9 9(12) 8. Västtrafik VänerEnergi Telenor Sverige AB För verksamheter belägna i närheten av trafikplatsen rekommenderas att en särskild riskanalys utförs, i vilken bl.a. bör utredas om närliggande bebyggelse (t ex skolan) bör förses med styrning av ventilationen för att möjliggöra utrymning i händelse av olycka med farligt gods. 8.1 Västtrafik har tagit del av Detaljplan för trafikplatsen Hova vid E20 och har inga synpunkter. 9.1 VänerEnergi har inget att erinra mot föreslagen detaljplan för trafikplats vid Hova E20. Dock vill vi att vår fiberkabel till Regnbågsskolan och reningsverket beaktas i det slutliga planförslaget Telenor Sverige AB skall kallas i god tid till uppstartsmöte för projektet. Om eventuell omskarvning av befintlig Optokabel skulle behövas finns det föreskrifter för flytt av driftsatta fiber. Vid behöv av avbrott gäller 3 månaders planjobb efter nya kanalisationen är på plats. Paketet som ligger längs med denna sträcka är 3 st. 40mm slang varav en innehåller fiberkabel som är trafikerad. Själva sträckan har vi bifogad bild med vår anläggning ritat med blå färg. Se 1.4

10 10(12) 11. Svenska kraftnät Svenska kraftnät har tagit del av planhandlingarna och har ingenting att erinra mot upprättat förslag. Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. 12. Västergötlands museum Museet utförde 2008 en kulturhistorisk förstudie (Rapport 2008:18), och vidhåller de synpunkter som framfördes i rapporten. Den planerade vägsträckningen skär enligt utredningen genom en värdefull kulturmiljö och ett område som är aktuellt för arkeologisk utredning. Vad gäller bebyggelsen verkar det främst vara prästgårdens arrendatorsboställe med tillhörande ekonomibyggnader som påverkas i planen genom föreslagen rivning. Arrendatorsbostället och dess kulturhistoriska värde beskrivs på sidorna 23, 24 och 26. Särskilt betonas arrendatorsboställets koppling till den byggnadsminnesförklarade prästgården samt boställets del i den större kyrkomiljön i Hova. Planförslagets påverkan på den kulturhistoriska miljö redovisas i planbeskrivningen under rubriken Natur- och kulturvärden i avsnittet som tar upp planförslagets förändringar och konsekvenser.

11 11(12) 13. Lisa s Krog & Butik Lisa s Krog & Butik ser positivt på utbyggnaden av E20 men utgår från att en ny asfalterad uppställningsplats av samma storlek den befintliga ska anläggas. Ytan för uppställning av lastbilar är mycket viktig för verksamheten. Att iordningställa en ny yta med allt från markberedning till asfaltering bedöms vara alltför kostsamt för att verksamheten ska kunna stå för kostnaden. Kommunen anser att det är av stor vikt att verksamheten Lisa s Krog & Butik inte drabbas negativt av utbyggnaden av E20. Frågor gällande ersättningar för uppställningsplatsen behandlas av Trafikverket. 14. Björn och Siv Tedenljung Hova 4: Mariestads kommun Svenska kyrkan Skara stift Hova Prästbol 3:1 Anders Larsson, Elisabet Ericsson Hova Prästbol Tedenljung meddelar att det tidigare har skickats in önskemål om att öppna en ny in- och utfart till den befintliga E20 då den kommer att bli en lokalväg efter ombyggnaden. De informerar att en eventull ökning av ljudnivåer skulle påverka deras musikinspelningar negativt Mariestads kommun har ur mellankommunal synpunkt inget att erinra mot samrådsförslaget. Mariestads kommun är positiv till att detaljplanen skapar möjlighet att uppfylla Trafikverkets beslut om att anlägga en så kallad fyrfältsväg (E20) förbi Hova och att denna vägsträckning blir trafikseparerad. Mariestads kommun påtalar vikten av att detta projekt prioriteras och genomförs som planerat Godkänner planförslaget Detaljplanen omfattar inte det aktuella området och tillstånd för insamt utfarter till befintliga E20 kommer inte att ingå i förslaget. Trafikverket ansvarar för att utbyggnaden av E20 inte kommer leda till att boende drabbas av högre ljudnivåer än vad gällande regelverk tillåter.

12 12(12) UTLÅTANDE De framförda anmärkningarna har åtgärdats i enlighet med ovanstående kommentarer. Handlingarna har reviderats i juni Planförslaget föreslås härmed ställas ut för granskning. Hova Gullspångs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Anna Bjerndell Plan- och exploatering

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2 S AMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer