ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande"

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall (s) Magnar Sivertsen (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Mats Öhgren (m) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp) Jonas Stenzelius (kd) Kerstin Rosenkvist (c) Näringslivschef Göran Dahlen 30, Liisa Pettersson (s), Anita Höglund-Eriksson (s), Bertil Bresell (s), Maria Fredlund (v), kommunchef Kenneth Dalberg och sekreterare Ann-Kristin Lindh. Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Stenzelius Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare n/f!% ' Ann-Kris Lindh Ordförande Olle rer Justerande... Jan Stenzelius Organ Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslagets Datum för anslagets uppsättande... nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Blad 1 Innehåll Arboga kommuns regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2 Lokala ordningsföreskrifter för Arboga kommun Svar på medborgarförslag om nytt larm på Götgården Rapport från ODIN-projektet, projektår 1 Rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut Förköp och förvärvstillstånd avseende fastigheten Hjorten 8, Lilla Stjärnan Näringslivsinformation Ändrad bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB Verksamhetsberättelse för år 2008 för kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut beslutar att till handlingarna lägga Årets företagare Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

3 Blad 2 Ks 24 Au 17 Dnr 168/ Arboga kommuns regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Från barn- och utbildningsnämnden har inkommit protokollsutdrag från sammanträde den 10 december 2008, 60, med förslag till ändring av Arboga kommuns regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Av protokollsutdraget framgår att barn- och utbildningsnämndens ramminskning i budget för år 2009 medför att ett stört antal besparingsåtgärder måste vidtas. Ett besparingsförslag är att ändra på reglerna för barn som har begränsad vistelsetid i förskolan. Nuvarande regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har varit gällande sedan den 1 januari 2007 och antogs senast av kommunfullmäktige från 1 januari 2008 lyder: "Barn till arbetslösa föräldrar har rätt till förskola max 15 timmar per vecka. Barn till föräldralediga som är hemma med yngre syskon har rätt till förskola max 15 timmar per vecka" För avgiftsfri allmän förskola för 4-5-åringar gäller följande lydelse: "Allmän förskola innebär att alla barn erbjuds 525 avgiftsfria om året i förskolan från och med 1 augusti det år barnet fyller fyra år." Barn- och utbildningsnämnden föreslår en återgång till de regler som gällde före den 1 januari "För barn till föräldrar som är arbetslösa gäller att barnets/barnens vistelsetid är 3 timmar per dag under fem dagar i veckan. Detta gäller oavsett om barnets ena eller båda föräldrar är arbetslösa. För barn till föräldralediga gäller att barnets/ barnens vistelsetid är 3 timmar per dag under 5 dagar i veckan. Så långt det är möjligt ska kontinuitet eftersträvas så att barnet/barnen kan delta i de planerade pedagogiska aktiviteterna och behålla sin grupptillhörighet. Placeringstiden i förskolan blir sådan att barnet/ barnen inte kommer att närvara när lunch serveras i förskolan." Vad gäller avgiftsfri allmän förskola för 4-5-åringar föreslås en återgång till följande lydelse: "Den avgiftsfria allmänna förskolan för 4-5-åringar gäller från den 1 augusti det år barnet fyller 4 år. Omfattningen är 3 timmar per dag under 5 dagar i veckan enligt grundskolans läsårstider. Den årliga besparingen beräknas till kronor. På arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2009, 17, beslutades att "Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg" Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 3 fastställs enligt barn- och utbildningsnämndens förslag och att reglerna ska gälla från och med den 1 augusti Göran Edlund, fp, anser att det är olyckligt att de barn som vistas i förskolan tre timmar per dag under fem dagar i veckan, inte ska få närvara när lunchen serveras och yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Ingrid Noord Silversten, s, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och informerar om att de planerade pedagogiska aktiviteterna oftast äger rum under förmiddagarna. Kerstin Rosenkvist, c, Jonas Stenzelius, kd, Mats Öhgren, m, och forma Lindman, m, yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. "Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg" fastställs enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 2. Reglerna gäller från och med den 1 augusti Göran Edlund, fp, Kerstin Rosenkvist, c, Jonas Stenzelius, kd, Mats Öhgren, m, och Jonaa Lindman, m, reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

5 ARBOGA!GOMMUN Kommunkan',;-,t i Arboga kommun Diarieur Diarieplanbeteckn. Reservation mot att spara in på förskolebarns mat. Vänsterkartellen (s, opa och v), majoriteten i kommunstyrelsen, vill spara in på maten för de barn som har rätt till vistelse i förskolan 15 timmar per vecka, d.v.s. i huvudsak alla 4-5 åringar. De barnen ska inte längre få vara med på lunchen. De ska få sån placeringstid i förskolan att de inte är närvarande då lunchen serveras. Den årliga besparingen uppskattar man till kr Vi tycker beslutet är felaktigt. Vi är övertygade om att besparingarna kan göras på annat sätt och utan att drabba barn eller deras föräldrar. Vi reserverar oss mot beslutet och vill anföra följande. Förra veckan deltog förvaltningscheferna med verksamhets- och budgetgenomgång. Skolchefen berättade på förmiddagen att Barn- och utbildningsnämndens budget för 2008 redovisade ett underskott på kontot skolmat om mer än 1 miljon kr. Orsaken till underskottet var inte klarlagt. På eftermiddagen kom tekniske chefen, vars förvaltning producerar och levererar maten till skolförvaltningen. Han berättade, att produktionsköket 2008 dagligen levererade ca 2300 matportioner till kommunens skolor. Skolchefen kommenterade detta med att tekniska förvaltningen tycks leverera fler portioner än det forns elever i Arboga. Tekniska chefen svarade, att man levererat det antal portioner, som beställts från skolförvaltningen. På förfrågan från oss har nu kommunens kostchef (tekniska förvaltningen) meddelat att skolorna 2008 beställt i genomsnitt 2087 portioner per dag med undantag av av Götlunda och Medåkers skola, som köpt hel- och halvfabrikat, och därför bara beställt specialkost från tekniska förvaltningen. Förskolorna har dagligen beställts i genomsnitt 529 portioner. Tekniska förvaltningen har sålunda under 2008 dagligen leverat i genomsnitt skol- respektive förskoleportioner. Från skolkansliet har vi fatt besked att det fanns 1370 elever i Arbogas samtliga grundskolor (inklusive Götlunda och Medåker) och 315 i gymnasiet. I förskolorna fanns vid samma tid 531 barn. Framkomna uppgifter synes peka på att det beställts och levererats fler portioner än vad som kan antas gå åt. Man kan därför inte utesluta att en del mat kastats bort. Vi har yrkat att man, innan beslut om att ta mat från barn i förskolorna, ska utreda om besparingarna istället kan uppnås genom bättre uppföljning av mathanteringen. Det har dock avvisats av Vänsterkartellen trots att åtminstone Vänsterpartiet och Omsorgspartiet varit de som tidigare intensivast pläderat för att alla förskolebarn skulle beredas möjlighet delta i luncherna. Kerstin Rosenkvist Jönas Stenzelius Jonna Lindman och Mat'`. `.gren Gö an Edlund Centerpartiet Kristdemokraterna Moderaterna FIlkpartiet liberalerna 2.v ordf i Bun

6 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 4 Ks 25 Au 18 Dnr 26/ Lokala ordningsföreskrifter för Arboga kommun Arboga kommuns nu gällande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige Ordningsföreskrifterna var i behov av att ses över och därför har ett förslag till uppdaterade lokala ordningsföreskrifter tagits fram. Förslaget har tagits fram i samarbete med tekniska förvaltningen, miljöoch byggförvaltningen och socialförvaltningen. Synpunkter har även inhämtats från barn- och utbildningsförvaltningen, fritid- och kulturförvaltningen samt Arbogabygdens församling och polisen i Västmanland. På kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2008, 149, beslutades att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning. Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter, daterade den 22 januari 2009, har därefter inkommit. s arbetsutskott behandlade förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter vid sitt sammanträde den 9 februari 2009, 18, och önskemål framkom om en mindre ändring i förslaget när det gäller hundars vistelse på de kommunala badplatserna. Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter daterat den 11 februari 2009 har därefter inkommit. Ordföranden föreslår komplettering av texten i 18 fiskeförbud, som även skall gälla Västerbron, i 26 ridning, löpning och cykling där dessa aktiviteter heller inte får ske i anlagda eller markerade skidspår vid Haketorp/ golfbanan samt i Bilaga 1, andra områden jämställda med offentlig plats i Arboga kommun, där Lunger Bokärr ska läggas till texten om kommunala badplatser med angränsande strandområden. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 5 s förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslaget till lokala ordningsföreskrifter för Arboga kommun fastställs efter komplettering av texten enligt ovan. Kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justqrandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 2 1,

8 Blad 6 Ks 26 Au 26 Dnr 141/ Svar på medborgarförslag om nytt larm på Götgården Ett medborgarförslag om nytt larm på Götgården inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2008, 96. Medborgarförslaget remitterades till socialnämnden som vid sitt sammanträde den 19 november 2008, 124, beslutade överlämna tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2008 till kommunfullmäktige som nämndens svar på förslaget. Av tjänsteskrivelsen framgår att trygghetstelefonen för de boende på Götgården är kopplad till den boendes privata telefon och varje larmsituation resulterar i en samtalsmarkering för den boende. En uppgradering och utbyte av befintligt larmsystem på Götgården skulle uppgå till en kostnad på ca kronor. Av skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad den 4 februari 2009, framgår att det enskilda fallet som påtalats i medborgarförslaget har hanterats så att vårdtagaren inte erhåller orimlig kostnad för larmtjänst. s förslag till beslut i kommunfullmäktige I och med att det enskilda fallet som påtalats i medborgarförslaget har hanterats, får medborgarförslaget anses besvarat. Kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justg.jjgndes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

9 Blad 7 Ks 27 Au 29 Dnr 153/ Rapport från ODIN -projektet, projektår 1 Från socialnämndens sammanträde den 28 januari 2009, 12, har inkommit rapport från ODIN-projektets första projektår. Rapporten gällande projektets första år ska lämnas till länsstyrelsen innan medel för år två utbetalas. Utbetalade ej ianspråktagna medel för år 1 om kronor ska återbetalas till länsstyrelsen. beslutade den 8 oktober 2007, 137 att godkänna socialnämndens projektförslag för förebyggande insatser inom alkoholoch narkotikaområdet - ODIN-projektet. informerades den 6 oktober 2008, 135, om att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt att socialnämnden ansöker om medel för ODIN-projektet år 2. s beslut Rapporten från ODIN-projektets första projektår godkänns. Socialnämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

10 Blad 8 Ks 28 Au 30 Dnr 30/ Rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut Från socialnämndens sammanträde den 28 januari 2009, 7 har inkommit rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 för individ- och familjeomsorg och vård och omsorg samt 9 LSS (Lagen om stöd och service för funktionshindrade), som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten ska lämnas en gång per kvartal till länsstyrelsen, kommunens revision och kommunfullmäktige. De tio ej verkställda gynnande biståndsbesluten gäller LSS. Inga ej verkställda beslut har rapporterats gällande individ- och familjeomsorg eller vård och omsorg. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige Ordförandes sign. Jas vandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

11 Blad 9 Ks 29 Dnr 46/ Förköp och förvärvstillstånd avseende fastigheten Hjorten 8, Lilla Stjärnan Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade den 19 februari 2009, 25 en förfrågan om kommunen önskar utöva sin förköpsrätt eller påkalla prövningstillstånd avseende fastigheten Hjorten 8. Fastigheten Hjorten 8, även kallad Lilla Stjärnan, belägen på Vasagatan 9 är i ett mycket dåligt skick och kräver omfattande renoveringsåtgärder för att åter bli beboelig. Flera tidigare ägare av fastigheten har av miljö- och byggnämnden ålagts vite på grund av nedskräpning på tomten och vanskötsel av fastigheten. Bedömningen från tekniska förvaltningen är att en positiv utveckling av stadsdelen Vasastaden skulle underlättas om kommunen förvärvade Hjorten 8 i avsikt att omgående riva fastigheten. Yttrande har begärts in från Hyresgästföreningen. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige utöva sin förköpsrätt avseende fastigheten Hjorten 8 samt föreslår tekniska nämnden att konfirmera arbetsutskottets beslut. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att fastigheten ska rivas. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Arboga kommun utövar sin förköpsrätt avseende fastigheten Hjorten 8. Kommunfullmäktige Ordförandes sign. justrandes sign. Sekrete^ rgns sign. Utdragsbestyrkande e

12 Blad 10 Ks 30 Dnr 26/ Näringslivsinformation Näringslivschef Göran Dalilen informerar om pågående näringslivsinsatser. s beslut tackar för informationen. Ordförandes sign. Justedes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande K-uso

13 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 11 Ks 31 Dnr 54/ Ändrad bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB Från kommunstyrelseförvaltningen har inkommit skrivelse daterad den 2 mars 2009, varav framgår följande: "Arboga kommun äger tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB bolaget Sturestadens Fastighets AB. Ägarna äger lika många aktier i bolaget och står samma risk. När bolaget bildades föreskrev konsortialavtal och bolagsordning att bolagets styrelse skall bestå av fyra ordinarie ledamöter med högst lika många ersättare samt att Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB skulle utse vardera två ordinarie styrelseledamöter. I samband med att Sturestadens Fastighets AB:s engagemang, enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 september 2007, 94, utökades till kronor beslutades även att styrelsen skulle utökas med en ledamot som tillsätts av kommunen för att möjliggöra en plats för oppositionen. Detta innebar att Byggnadsfirman Lund AB erhöll en plats mindre i styrelsen trots att man stod samma risk som kommunen. Sturestadens Fastighets AB har därefter av ägarna ytterligare fått utökat engagemang och efter kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2007, 169, uppgår det till att omfatta högst kr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med hänvisning till detta, att bolagsordning och konsortialavtal ändras så att båda ägarna har lika stor representation i bolagets styrelse. Detta innebär att bolagsordningen och konsortialavtal ändras så att styrelsen utökas med en ledamot och en ersättare som tillsätts av Byggnadsfirman Lund AB eller bolagsstämman." s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Bolagsordning och konsortialavtal för Sturestadens Fastighets AB ändras enligt ovan redovisat förslag. 2. Föreslagen ändring får beslutas på årsstämman. Kommunfullmäktige Ordförandes sign. Otwndes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 12 Ks 32 Dnr 227/ Verksamhetsberättelse för år 2008 för kommunstyrelsen Från kommunstyrelseförvaltningen har inkommit verksamhetsberättelse för år 2008 för kommunstyrelsen daterad den 2 mars Verksamhetsberättelsen ger en övergripande beskrivning av den verksamhet som bedrivits under året, en beskrivning av hur förvaltningen lyckats uppnå de av kommunstyrelsen satta målen samt en kortfattad beskrivning av viktiga framtidsfrågor och förvaltningens verksamhet för år Kommunstyrelseförvaltningen visar på ett positivt ekonomiskt resultat på tkr för år Överskottet beror främst på en restriktiv hållning med anledning av kommunens totala ekonomi, bl a har förvaltningen avvaktat med att återbesätta vakanta tjänster. Det finns även ett större överskott inom kollektivtrafiken som beror på återbetalning av överskott från Västmanlands Lokaltrafik och från MIAB samt ett större överskott med anledning av ett bättre avtal för kommunens försäkringar än budgeterat. s beslut Verksamhetsberättelsen för år 2008 för kommunstyrelsen godkänns. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

15 Blad 13 Ks 33 Redovisning av delegationsbeslut Anmälan av från kommunchefen till ekonomichefen vidaredelegerat ärende nr 1/2009 från den 23 februari Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande (1127

16 Blad 14 Ks 34 beslutar att till handlingarna lägga 1. Ekonomirapport Meddelanden. 3. Arbetsutskottets protokoll från och Personalutskottets protokoll från Ordförandes sign. stereagdes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande tt 9

17 Blad 15 Ks 35 Dnr 67/ Årets företagare 2008 Företagarna Arboga har till Årets företagare 2008 nominerat P & B Bilservice i Arboga AB. Motiveringen är att P & B Bilservice genom målmedvetet arbete och med ett stort intresse och engagemang lyckats med att utveckla P & B Bilservice till ett rationellt och effektivt företag och ger därmed Arbogabor en säker och nära bilservice. s beslut Arboga kommun beslutar att utse P & B Bilservice i Arboga AB till Årets företagare 2008, i enlighet med Företagarna Arbogas nominering. Företagarna i Arboga Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13:15-15:25 13 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) IT-chef Mikael Lehmann, personalchef

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer