STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16"

Transkript

1 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: Laga kraft: Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad PLANBESKRIVNING

2 Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande Rådhuset Arkitekter AB Samhällsplanering & Miljö Box Uddevalla Tel: Uppdragsnummer: Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB där inget annat anges

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Planförslagets syfte och huvuddrag... 5 Planområdet... 6 Planprocessen... 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 8 Översiktsplaner... 8 Detaljplaner... 8 Planprogram Behovsbedömning Natur och Kulturguide Kulturmiljövårdsprogram Övriga kommunala beslut BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN...11 Riksintressen, 3 kap MB, särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER...12 Natur Bebyggelse Friytor och rekreation Service Trafik Teknisk försörjning Hälsa och säkerhet ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL...20 GENOMFÖRANDE...21 Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor ADMINISTRATIVA FRÅGOR...23 Fortsatt arbete Preliminär tidplan Medverkande i planarbetet Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

4 4 Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

5 5 INLEDNING Bakgrund På fastigheten Stadskärnan 1:172 ligger ett parkeringshus i tre plan. Väster om huset finns en mindre parkyta. Fastighetsägaren vill bygga en biograf i delar av parkeringshuset samt en glasad foajé på gräsytan vid husgaveln mot Göteborgsvägen. Gällande detaljplan anger markanvändning Parkering och bilservice samt Allmän plats. Ny detaljplan krävs för att biograf ska kunna medges. Miljö och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutade att vara beredd pröva detaljplan. Parkeringshusets fasad mot parkyta. Planförslagets syfte och huvuddrag Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en etablering av biograf med flera biosalonger. Det innebär att inom planområdet ändra användning i detaljplanen till Biograf och Parkering så att biograf mm kan medges inom del av kvarteret. Den gällande detaljplanen medger endast parkering och bilservice. För den del av parkeringshuset som inte förändras ändras användningen till enbart Parkering. För att kunna bygga en foajé behöver ca 200 m 2 av parkytan väster om parkeringshuset ändras från allmän plats till kvartersmark med användningen Biograf. Föreslagen inglasad foajé mot parkyta. Skiss axiometri. Thomas Voghera arkitektkontor Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

6 6 Planområdet Läge, areal och avgränsning Planområdet ligger centralt i Uddevalla vid korsningen mellan Göteborgsvägen och Asplundsgatan. Planområdet omfattar fastigheten Stadskärnan 1:172 samt en mindre del av Stadskärnan 1:136 som är allmän plats mot Göteborgsvägen. Planområdets yta är ca 3600 m 2. PLANOMRÅDET Planområdets läge i Uddevalla. Markerat med en blå ring. PLANOMRÅDET Ortofoto som visar planområdet. Röd linje markerar aktuellt planområde. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

7 7 Markägoförhållanden Fastigheten Stadskärnan 1:172 med parkeringshuset ägs av Citypark Lancaster AB. Fastigheten Stadskärnan 1:136 med parkytan ägs av Uddevalla kommun. För fullständig redovisning av ägoförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Planprocessen en (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. en innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. Normalt planförfarande Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. Läs mer under rubriken Fortsatt arbete. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

8 8 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplaner Översiktsplan (ÖP) Översiktsplanen för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige , hänvisar till fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort. Fördjupad översiktsplan (FÖP) I fördjupningen Översiktsplan centrala Uddevalla som antogs av kommunfullmäktige i januari 2000, är planområdet markerat som Parkering. Kv Ängön norr om Asplundsgatan anges som Bostäder och Centrum. Kv Rud och Kagg öster om Södra Drottninggatan, redovisas som kvarter med Bostäder (i viss mån centrum). Planförslaget överensstämmer inte helt med kommunens översiktsplan för det aktuella kvarteret. Att planförslaget ändras för att medge biografsalonger i nära anslutning till övriga centrumfunktioner motsäger däremot inte översiktsplanens intentioner. Detalj av markanvändingskartan i Översiktsplan centrala Uddevalla från 2000 för aktuellt kvarter med omgivning. Planområdet markerat med blå ring. Detaljplaner Gällande detaljplan för området är: Kvarteret Ridhuset (norra delen), Lancasterplatsen mm i Uddevalla, Uddevalla kommun, fastställd Arkivnummer är Ua P84/10. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. I kv Ridhuset är användningen bostäder. För aktuellt planområde är användningen parkering och bilservice. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

9 9 Gällande detaljplan Ändring av stadsplan för del av Kvarteret Ridhuset (norra delen), Lancasterplatsen mm i Uddevalla, Uddevalla kommun från Röd linje markerar aktuellt planområde. Öster om Södra Drottninggatan gäller Detaljplan för Kv Rud och Kagg (Stadskärnan 1:239 m fl), Uddevalla kommun som vann laga kraft Arkivnummer är Ua K-P09/1. På kvartersmarken närmast Södra Drottninggatan är användningen bostäder, i bottenvåningen medges även handel. I övrigt är användningen bostäder. Gällande detaljplan öster om planområdet Detaljplan för Kv Rud och Kagg (Stadskärnan 1:239 m fl), Uddevalla kommun från Röd linje markerar aktuellt planområde. Norr om planområdet gäller detaljplan för Kv Ängön. Detaljplanen har arkivnummer Ua UDD-10/1955. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

10 10 Söder om planområdet gäller detaljplan för Kv Hoxeröd inklusive Folkets hus. Detaljplanen har arkivnummer Ua UDD-218/1958. Planprogram Med anledning av att planförslaget i stort överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan och att planområdet redan är bebyggt har det inte ansetts nödvändigt att upprätta ett planprogram till detaljplanen. Behovsbedömning Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Innan kommunen tog ställning om eventuell betydande miljöpåverkan gavs länsstyrelsen tillfälle att yttra sig i samband med plansamrådet. Sammanfattning av behovsbedömningen Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Utbyggnaden på parkytan och om- och tillbyggnaden på parkeringshusets övre våningar och tak utgör en komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Tillbyggnaden innebär en viss förändring av stadsbilden i närområdet men bedöms inte medföra någon betydande påverkan på någon särskilt känslig stadsmiljö eller siktlinje. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller innebära et överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Ett genomförande av planförslaget påverkar inte människors hälsa eller säkerhet negativt. Planområdet ligger inom område som riskerar översvämmas vid höga vattenstånd. Risk för översvämning bör särskilt beaktas i planarbetet för att förhindra framtida skador på byggnaden. Planförslaget överrensstämmer inte helt med kommunen översiktsplan. Att bygga biografsalonger i nära anslutning till övriga centrumfunktioner motsäger däremot inte översiktsplanens intentioner. Omgivande verksamheter och bostäder bedöms inte heller medföra betydande påverkan på den parkering och biografverksamhet som planförslaget ger möjlighet till inom planområdet. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

11 11 Ställningstagande Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. (Samrådsyttrande ) Natur och Kulturguide Nordväst om planområdet, på andra sidan Göteborgsvägen ligger parken Teaterplantaget. Parken beskrivs i kommunens Natur och Kulturguide. Teaterplantaget är en finpark med gångvägar, gräsytor, träd av olika art, ålder och storlek samt planteringar med höga gräs, enar och krypande växter bland granitblock. Kulturmiljövårdsprogram Bebyggelsen i Kv Ängön som ligger på norr om planområdet är beskriven i Kulturmiljövårdsprogram för Uddevalla kommun, (antaget av kommunfullmäktige ). Värdet består i en huvudsakligen oförändrad bebyggelse från 1950-talet samt en byggnad med funktionalistiska stilideal från sent 1930-tal. Övriga kommunala beslut Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att vara beredd pröva detaljplan. Samtidigt togs beslut att verkställa plansamråd. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen. Samtidigt togs beslut att ställa ut detaljplanen för granskning. BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN Riksintressen, 3 kap MB, särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB eller av några särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

12 12 parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Bäveån och Byfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Föreslagen utbyggnad på det aktuella planområdet påverkar inte ekologisk eller kemisk status för Bäveån eller Byfjorden. PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, terräng och vegetation Området är plant och låglänt, ca 1,5 m över grundkartans nollplan. Gatuhöjderna varierar från 1,3 till 1,7 m över grundkartans nollplan. Runt parkeringshuset växer träd (rönn) och blandade buskage som varierar i höjd. Växter som ingår är som exempel aronia, häggmispel, schersmin, oxbär, måbär. Två större skogslönnar växer vid Södra Drottninggatan. Stor blodbok mot Göteborgsvägen. Mot Göteborgsvägen finns en mindre parkyta med gräs, en stor blodbok och två relativt nyplanterade brokbladiga tulpanträd. Tulpanträden berörs av föreslagen utbyggnad. Eftersom de är en ovanlig sort bör de flyttas. Det bör kunna genomföras p g a storleken. Blodboken och övriga träd runt parkeringshuset bedöms inte påverkas av planförslaget. Geoteknik En geoteknisk undersökning genomfördes 1978 inför byggnationen av parkeringshuset. Den naturliga jorden under dåvarande hus och fyllning utgörs av lös lera som vilar på friktionsjord på berg. Lerans mäktighet varierar mellan ca 20 till 30 m. Den lösa leran synes vara normalkonsoliderad. Jorden är tjälfarlig och inte självdränerande. Parkeringshuset är grundlagt med pålar. Lämpligt grundläggningssätt för tillbyggnad väster om parkeringshuset kommer att utredas i samband med projektering. Brokbladigt tulpanträd. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

13 13 Fornlämningar Området har tidigare varit föremål för arkeologisk provundersökning (1983 inför byggnationen av parkeringshuset) utan att kulturlager eller andra lämningar tillhörande stadslagret påträffades. Enligt historiska kartor fanns ingen bebyggelse här före 1820-talet och området har även under senare tid varit sparsamt bebyggt. Det medeltida stadslagret börjar direkt norr om Asplundsgatan. Bebyggelse Stadsbild och omgivande bebyggelse Norr om planområdet och Asplundsgatan ligger Kv Ängön med röda tegelbyggnader i fem våningar. Markplanet inrymmer handel och övriga plan inrymmer bostäder. Kv Ängön och Asplundsgatan till vänster, parkeringshuset inom planområdet till höger I kv Rud och Kagg, öster om planområdet, pågår byggnation av bostadshus i fyra och fem våningar. Mot Södra Drottninggatan medges enligt detaljplanen handel i bottenvåningen. Detaljplanen föreskriver fasadmaterial i tegel, puts eller infärgad betong. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 11,8 respektive 14,5 m över grundkartans nollplan. Bebyggelsen i kv Ridhuset söder om planområdet består av brunröda tegelbyggnader i fyra eller fem våningar med bostäder. Markplanet inrymmer parkering. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 11,8 respektive 14,5 m över grundkartans nollplan. Pågående byggnation inom kv Rud och Kagg Söder om den lilla parkytan ligger Folkets hus gula tegelbyggnad med ett glasat entréparti och med en bred entrétrappa mot parken. I väster, på andra sidan Göteborgsvägen, ligger en större park Teaterplantaget på ömse sidor av Asplundsgatan. Där finns även badhus och sporthall. Inom planområdet finns ett parkeringshus. Parkeringshuset är uppfört i mitten av 1980-talet. Fasaderna är av rött tegel och plåt i olika kulörer. Höjden understiger ett normalt trevåningshus. Våningarna är uppdelade i halvplan som förbinds invändigt med ramper. Högsta tillåtna byggnadshöjd för parkeringshuset är i gällande plan 9,0 meter över grundkartans nollplan. Nockhöjden på befintligt parkeringshus ligger på ca + 11 meter över grundkartans nollplan. Entrébyggnader, hisstoppar, trapphus, balustrader och skärmtak sticker upp två till tre meter över nocken. Fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 avser att bygga till och bygga om parkeringshuset så att en biograf ryms i byggnadens västra del. Fastighetsägarens förslag innebär dels att en bågformad, inglasad foajé uppförs på parkytan vid parkeringshusets västra gavel och dels att parkeringshusets västra del byggs om och till på höjden för att inrymma flera biosalonger. Tillbyggna- Kv Ridhuset och Södertullsgatan. Befintligt parkeringsgarage inom planområdet sett från korsningen mellan Drottninggatan och Asplundsgatan. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

14 14 den på parkytan ska bland annat inrymma entré, biljettförsäljning, kiosk och trappor till biosalongerna. Enligt planförslaget medges en tillbyggnad med en högsta tillåtna nockhöjd på 14,5 meter över grundkartans nollplan inom parkytan. För den västra delen av parkeringshuset föreslås en högsta nockhöjd på 17,5 meter över grundkartans nollplan. Takhöjden för den största biosalongen blir ca 6 meter högre än parkeringshusets nockhöjd. För de mindre biosalongerna blir takhöjden något lägre. Högsta tillåtna nockhöjd för befintligt parkeringsgarage är enligt planförslaget 11,5 meter över grundkartans nollplan. Utöver angivna höjder får ventilationsanläggningar och skyltar uppföras på biografdelens tak. På parkeringsdäcket får entrébyggnader, trapphus, balustrader, skärmtak och hisstoppar byggas till högst 3 m över nockhöjden. Fasader Thomas Voghera arkitektkontor Sektioner Thomas Voghera arkitektkontor Den inglasade foajén kommer att förändra stadsbilden lokalt runt platsen mellan Göteborgsvägen, Folkets hus och parkeringshuset. En tät tegelfasad kommer att ersättas av en luftigare glasfasad. Utbyggnaden kommer inte att skymma Folkets hus entré ifrån Göteborgsvägen. Biografens entré riktas mot den lilla platsen vid Göteborgsvägen. Entrén till Folkets hus är placerad på ett liknande sätt. Platsen kan fungera som mötesplats för biobesökare i samband med föreställningar. Folkets Hus mot parkytan. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

15 15 Föreslaget läge för biografens foajé Folkets hus och platsen framför parkeringshuset sett från Göteborgsvägen. Folkets hus entré kommer inte att skymmas av föreslagen foajé. Verksamheter På fastigheten Stadskärnan 1:172 ligger ett parkeringshus med tre plan och 480 parkeringsplatser. Det finns ingen annan typ av bilservice i huset. Planförslaget innebär en minskning av antalet parkeringsplatser med ca 80 st. I planförslaget föreslås användningen Parkering och användningen Biograf, vilket möjliggör biograf inom delar av planområdet. Det innebär en förändring av övre parkeringsdäcken i enlighet med Miljö och stadsbyggnadsnämndens planbesked. Mindre förråd, serviceutrymme och sophus tilllåts i del av parkeringen motsvarande max 50 m 2 vilket motsvarar 2-4 parkeringsplatser. I utbyggnaden (foajén) föreslås markanvändningen biograf och kiosk. Tillgänglighet Planområdet ligger cirka 300 meter från bussterminalen Kampenhof dit det är bra gång- och cykelväg. Det finns även busshållplatser i direkt anslutning till planområdet. Hela området är plant utan nämnvärda höjdskillnader. Anläggningen med biografsalonger kommer att vara tillgänglig med hiss från parkeringshus och entré. Friytor och rekreation Väster om planområdet med befintligt parkeringshus finns en mindre parkyta med ett par bänkar. På andra sidan Göteborgsvägen ligger en park. Där finns även en idrottshall och badhus. Planförslaget innebär att mindre gräsytor inom parkytan framför parkeringshuset kommer att försvinna. Befintliga gångstråk över parkytan påverkas inte. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

16 16 Service Planområdet ligger centralt i Uddevalla med tillgång till brett utbud av kommersiell och offentlig service. Planförslaget ger möjlighet att öka utbudet med fler biografsalonger. Trafik Gatunät Planområdet ligger centralt i Uddevalla och är lättillgängligt för bilar och varutransporter. Väster om planområdet går Göteborgsvägen. Vid en trafikmätning år 2005 låg en mätpunkt strax norr om planområdet. Där var trafikmängden fordon per årsmedeldygn varav 14 % tung trafik. Korsningen Göteborgsvägen Asplundsgatan strax norr om planområdet. Vid den senast mätningen år 2005 på Asplundsgatan norr om planområdet var trafikmängden fordon per årsmedeldygn varav 8 % tung trafik. Senaste mätningen på Södra Drottninggatan öster om planområdet visade ett trafikflöde på fordon per årsmedeldygn. Söder om planområdet finns Södertullsgatan med begränsad trafikmängd, i huvudsak angöringstrafik till parkeringshuset och bostadskvarter. Planens genomförande innebär att en ny biografanläggning kommer att ersätta en äldre biografanläggning två kvarter nordost om planområdet. Sammantaget kommer antalet transporter därför påverkas marginellt. Trafikmängderna på Södertullsgatan kommer däremot tidvis att öka i samband med filmvisningar när besökare ska parkera i parkeringshuset. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägen mellan parkeringshuset och Asplundsgatan samt gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen ingår i ett övergripande cykelvägssystem. Över den lilla parkytan går en plattsatt gångväg som även används som genväg av cyklister. Söder och öster om planområdet finns trottoarer för gångtrafiken utmed parkeringshuset. Gång- och cykelväg mellan parkeringshus Trafiksäkerhet In- och utfart från parkeringshuset sker till en lågt trafikerad gata, Södertullsgatan. Det finns inga utfarter till högt trafikerade gator som Asplundsgatan och Göteborgsvägen. För cyklister och fotgängare finns separerade gång- och cykelvägar samt trafikljus i anslutning till Asplundsgatan och Göteborgsvägen. På övriga gator utnyttjar cyklisterna samma utrymme som bilisterna. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

17 17 In/utfarter och varumottag In/utfart till parkeringshuset sker idag till Södertullsgatan. Även framtida in/utfart och varumottagning kommer att ske via denna gata. En bestämmelse om in- och utfartsförbud har införts i planförslaget mot övriga gator runt kvarteret. Parkering Parkeringshuset inom planområdet har sex halvplan. Totalt finns det 480 p- platser. På de två nedersta planen finns 100 platser för korttidsparkering. Den används främst när Folkets hus har aktiviteter på dagtid i övrigt är den sparsamt använd och sällan fullbelagd. På övriga plan finns 380 platser för långtidsparkering. Av dessa är 200 uthyrda och 180 lediga i dagsläget. In- och utfart från parkeringshuset till Södertullsgatan. Planförslaget innebär en minskning av antalet parkeringsplatser med totalt ca 80 st på de två övre planen. Det innebär att ca 400 parkeringsplatser kommer att vara kvar i parkeringshuset. Eftersom långtidsparkeringen har låg beläggning kan ytterligare platser användas för korttidsparkering. Parkeringsbehovet för biograferna beräknas till cirka 100 platser. Om 45 % av biobesökarna kommer med bil och att det är 2,5 pers/bil ger 545 sittplatser i biografsalongerna ett behov om 98 parkeringsplatser, vilket bedöms vara möjligt att tillgodose inom befintlig parkeringsanläggning. Illustration biosalonger och parkering. Thomas Voghera arkitektkontor Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

18 18 Kollektivtrafik Busshållplats finns på Södra Drottninggatan samt på Södertullsgatan (flexlinje). Det är knappt 300 m till bussterminalen på Kampenhof som är knutpunkt för regional- och lokalbussar. Teknisk försörjning VA och dagvatten Området ligger lågt och är känsligt för översvämningar. Marken är inte självdränerande. Befintligt parkeringshus är anslutet till kommunens dagvatten och VA-system. Förbindelsepunkt för VA ligger vid byggnadens västra fasad. Flera större underjordiska ledningar för vatten, avlopp och dagvatten passerar under parkytan väster om parkeringshuset. Biograf m m kommer att anslutas till de kommunala systemen. En större vattenledning och en dagvattenledning ligger inom den del av parkytan som berörs av föreslagen tillbyggnad. Dessa ledningar kommer att behöva flyttas för att det ska vara möjligt att genomföra planen. Befintlig förbindelsepunkt för VA och dagvatten behöver också flyttas något västerut. Vatten- och dagvattenledningar behöver flyttas Spillvatten/avlopp Vatten Dagvatten Befintliga VA ledningar Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

19 19 El, tele och datakommunikation El- och optokablar ligger i Södertullsgatan. En optokabel går genom parkytan och kommer att behöva flyttas vid föreslagen byggnation av biograf. Optokabel behöver flyttas Karta över fjärrvärme, el- och optokablar Värme och avfall I Södertullsgatan ligger en fjärrvärmekulvert. Det kan vara möjligt att ansluta biografbyggnaden till denna. Eftersom biografmaskiner alstrar mycket värme är det intressant att även ansluta till fjärrkyla när det blir möjligt. Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Hämtning sker vid fastighet och ombesörjs av kommunens renhållningsavdelning. Hälsa och säkerhet Radon I kommunens radonöversikt 1990 bedömdes inte området eftersom marken består av svämsediment (lera/silt) vilket ger låg risk avseende radon. Förorenad mark Innan parkeringshuset byggdes fanns en bensinstation i den östra delen av kvarteret. Marken är ej undersökt vad gäller eventuella föroreningar. Ingen förändring planeras i denna del. I den västra delen, där förändringar nu planeras, låg en kyrkobyggnad med parkeringsplats som numera är en gräsyta. Inga uppgifter finns om markföroreningar för denna del. Marken under och intill de lokaler där människor ska vistas stadigvarande måste dock undersökas och vid behov saneras innan startbesked till bygglov lämnas. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

20 20 Risk för höga vattenstånd Den högsta högvattennivå är +1,74 m i Bäveån/Byfjorden. För att undvika problem med översvämning bör gatunivån höjas i framtiden. Befintlig gatunivå är + 1,7 meter över grundkartans nollplan i korsningen Södra Drottninggatan - Asplundsgatan. En framtida höjning av gatunivån till +2,2 m är önskvärd. Aktuell detaljplan innebär inget hinder för en framtida höjning av gatunivån. Parkeringshusets bottenplan har idag en färdig golvhöjd på + 2,0 meter över grundkartans nollplan. Plankartan anger med en planbestämmelse att byggnadsdelar under nivån + 2,5 meter över grundkartans nollplan ska utföras med vattentålig konstruktion och material. Med hänsyn till översvämningsrisk borde färdigt golv för föreslagen tillbyggnad ligga på + 2,5 meter över grundkartans nollplan, men eftersom det då blir svårt att anpassa foajén till befintligt hus som ligger på +2,0 m bör ett undantag göras. Viktig utrustning och installationer ska dock placeras så att de klarar sig vid en översvämning. Räddningsvägar Kvarteret är omgivet av gator som alla är framkomliga för räddningstjänst. Utrymningsvägar för biografsalongerna hanteras i bygglovet. ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst relevanta för planförslaget: Begränsad klimatpåverkan Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om begränsad klimatpåverkan, genom en flyttning av biografer från ett centralt läge till ett annat lika centralt läge med god tillgång till kollektivtrafik. Förslaget bedöms inte ge upphov till ökade transporter. Anläggningen kan anslutas till fjärrvärme eller fjärrkyla när det blir möjligt. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

21 21 God bebyggd miljö Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd miljö genom att ge möjlighet att öka kulturutbudet i ett centralt läge med goda kollektiva kommunikationer. Befintlig infrastruktur kan nyttjas på ett effektivt sätt. Tillgängligheten är god för fotgängare och cyklister, det finns även en bra kollektivtrafikförsörjning. Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas. Det finns förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt byggande samt effektivare nyttjande av en befintlig byggnad. GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Genomförandetid Genomförandetiden för planen slutar 5 (fem) år efter det att planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ekonomiskt garanterade. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Det finns dock ingen allmän platsmark inom planområdet. Ansvarsfördelning Inom planområdet finns ingen allmän plats. För planens genomförande ansvarar fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172. Avtal Det fanns tidigare inlösensavtal för parkeringsplatser med Uddevalla Hem. Dessa är upphävda. Ett detaljplaneavtal upprättades 2 oktober 2011 mellan fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 och Miljö och Stadsbyggnad, Uddevalla kommun. I planavtalet regleras kostnader förenade med handläggning av detaljplanen. Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 och Uddevalla kommun. Det bör ske innan detaljplanen antas. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

22 22 Avtalet ska reglera marköverlåtelse enligt rubriken Markägande och fastighetsreglering nedan samt reglera en flytt av vatten- och dagvattenledningar i samband med planens genomförande, se vidare under rubrikerna Ekonomiska samt Tekniska frågor VA och dagvatten. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsägare och Fastighetsreglering Planområdet omfattas av fastigheten Stadskärnan 1:172 som är i privat ägo samt del av Stadskärnan 1:136 som Uddevalla kommun äger. Planens genomförande kräver fastighetsreglering genom att Stadskärnan 1:172 utökas med del av Stadskärnan 1:136. I samband med fastighetsregleringen kommer den ombildade fastigheten Stadskärnan 1:172 att få kvartersnamn. Fastighetsreglering: Stadskärnan 1:172 utökas med blåmarkerad del av Stadskärnan 1:136 Stadskärnan 1:172, privat ägo Fastighetsägare och fastighetsreglering Del av Stadskärnan 1:136, ägs av Uddevalla kommun Gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter Inom planområdet finns inga servitut. Fullständig sammanställning av kringliggande fastigheter och servitut inom och intill planområdet redovisas i tillhörande fastighetsförteckning. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012.

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012. 1 (6) Detaljplan för del av KV. HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund 1(9) Antagandehandling 2012-05-29

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund 1(9) Antagandehandling 2012-05-29 1(9) Dnr 0320/10 Antagandehandling 2012-05-29 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län DETALJPLAN för

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Tillbyggnad av Storsjöbadet Ägir 2 m fl Östersunds kommun

Detaljplan för Tillbyggnad av Storsjöbadet Ägir 2 m fl Östersunds kommun 1 Antagandehandling Detaljplan för Tillbyggnad av Storsjöbadet Ägir 2 m fl Östersunds kommun Dnr Ädh 257/2011 Dnr planmodul: P 11/0009 OSD Tillbyggnad Storsjöbadet Östersunds Camping Samråd pågår från

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(8) Anna Nilsson 2015-06-12 DNR: SBN/2015:525 Arkitekt Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan SP14/2 Orienteringskarta Strängnäs 2:1, m fl

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer