STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16"

Transkript

1 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: Laga kraft: Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad PLANBESKRIVNING

2 Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande Rådhuset Arkitekter AB Samhällsplanering & Miljö Box Uddevalla Tel: Uppdragsnummer: Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB där inget annat anges

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Planförslagets syfte och huvuddrag... 5 Planområdet... 6 Planprocessen... 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 8 Översiktsplaner... 8 Detaljplaner... 8 Planprogram Behovsbedömning Natur och Kulturguide Kulturmiljövårdsprogram Övriga kommunala beslut BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN...11 Riksintressen, 3 kap MB, särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER...12 Natur Bebyggelse Friytor och rekreation Service Trafik Teknisk försörjning Hälsa och säkerhet ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL...20 GENOMFÖRANDE...21 Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor ADMINISTRATIVA FRÅGOR...23 Fortsatt arbete Preliminär tidplan Medverkande i planarbetet Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

4 4 Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

5 5 INLEDNING Bakgrund På fastigheten Stadskärnan 1:172 ligger ett parkeringshus i tre plan. Väster om huset finns en mindre parkyta. Fastighetsägaren vill bygga en biograf i delar av parkeringshuset samt en glasad foajé på gräsytan vid husgaveln mot Göteborgsvägen. Gällande detaljplan anger markanvändning Parkering och bilservice samt Allmän plats. Ny detaljplan krävs för att biograf ska kunna medges. Miljö och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutade att vara beredd pröva detaljplan. Parkeringshusets fasad mot parkyta. Planförslagets syfte och huvuddrag Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en etablering av biograf med flera biosalonger. Det innebär att inom planområdet ändra användning i detaljplanen till Biograf och Parkering så att biograf mm kan medges inom del av kvarteret. Den gällande detaljplanen medger endast parkering och bilservice. För den del av parkeringshuset som inte förändras ändras användningen till enbart Parkering. För att kunna bygga en foajé behöver ca 200 m 2 av parkytan väster om parkeringshuset ändras från allmän plats till kvartersmark med användningen Biograf. Föreslagen inglasad foajé mot parkyta. Skiss axiometri. Thomas Voghera arkitektkontor Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

6 6 Planområdet Läge, areal och avgränsning Planområdet ligger centralt i Uddevalla vid korsningen mellan Göteborgsvägen och Asplundsgatan. Planområdet omfattar fastigheten Stadskärnan 1:172 samt en mindre del av Stadskärnan 1:136 som är allmän plats mot Göteborgsvägen. Planområdets yta är ca 3600 m 2. PLANOMRÅDET Planområdets läge i Uddevalla. Markerat med en blå ring. PLANOMRÅDET Ortofoto som visar planområdet. Röd linje markerar aktuellt planområde. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

7 7 Markägoförhållanden Fastigheten Stadskärnan 1:172 med parkeringshuset ägs av Citypark Lancaster AB. Fastigheten Stadskärnan 1:136 med parkytan ägs av Uddevalla kommun. För fullständig redovisning av ägoförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Planprocessen en (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. en innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. Normalt planförfarande Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. Läs mer under rubriken Fortsatt arbete. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

8 8 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplaner Översiktsplan (ÖP) Översiktsplanen för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige , hänvisar till fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort. Fördjupad översiktsplan (FÖP) I fördjupningen Översiktsplan centrala Uddevalla som antogs av kommunfullmäktige i januari 2000, är planområdet markerat som Parkering. Kv Ängön norr om Asplundsgatan anges som Bostäder och Centrum. Kv Rud och Kagg öster om Södra Drottninggatan, redovisas som kvarter med Bostäder (i viss mån centrum). Planförslaget överensstämmer inte helt med kommunens översiktsplan för det aktuella kvarteret. Att planförslaget ändras för att medge biografsalonger i nära anslutning till övriga centrumfunktioner motsäger däremot inte översiktsplanens intentioner. Detalj av markanvändingskartan i Översiktsplan centrala Uddevalla från 2000 för aktuellt kvarter med omgivning. Planområdet markerat med blå ring. Detaljplaner Gällande detaljplan för området är: Kvarteret Ridhuset (norra delen), Lancasterplatsen mm i Uddevalla, Uddevalla kommun, fastställd Arkivnummer är Ua P84/10. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. I kv Ridhuset är användningen bostäder. För aktuellt planområde är användningen parkering och bilservice. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

9 9 Gällande detaljplan Ändring av stadsplan för del av Kvarteret Ridhuset (norra delen), Lancasterplatsen mm i Uddevalla, Uddevalla kommun från Röd linje markerar aktuellt planområde. Öster om Södra Drottninggatan gäller Detaljplan för Kv Rud och Kagg (Stadskärnan 1:239 m fl), Uddevalla kommun som vann laga kraft Arkivnummer är Ua K-P09/1. På kvartersmarken närmast Södra Drottninggatan är användningen bostäder, i bottenvåningen medges även handel. I övrigt är användningen bostäder. Gällande detaljplan öster om planområdet Detaljplan för Kv Rud och Kagg (Stadskärnan 1:239 m fl), Uddevalla kommun från Röd linje markerar aktuellt planområde. Norr om planområdet gäller detaljplan för Kv Ängön. Detaljplanen har arkivnummer Ua UDD-10/1955. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

10 10 Söder om planområdet gäller detaljplan för Kv Hoxeröd inklusive Folkets hus. Detaljplanen har arkivnummer Ua UDD-218/1958. Planprogram Med anledning av att planförslaget i stort överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan och att planområdet redan är bebyggt har det inte ansetts nödvändigt att upprätta ett planprogram till detaljplanen. Behovsbedömning Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Innan kommunen tog ställning om eventuell betydande miljöpåverkan gavs länsstyrelsen tillfälle att yttra sig i samband med plansamrådet. Sammanfattning av behovsbedömningen Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Utbyggnaden på parkytan och om- och tillbyggnaden på parkeringshusets övre våningar och tak utgör en komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Tillbyggnaden innebär en viss förändring av stadsbilden i närområdet men bedöms inte medföra någon betydande påverkan på någon särskilt känslig stadsmiljö eller siktlinje. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller innebära et överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Ett genomförande av planförslaget påverkar inte människors hälsa eller säkerhet negativt. Planområdet ligger inom område som riskerar översvämmas vid höga vattenstånd. Risk för översvämning bör särskilt beaktas i planarbetet för att förhindra framtida skador på byggnaden. Planförslaget överrensstämmer inte helt med kommunen översiktsplan. Att bygga biografsalonger i nära anslutning till övriga centrumfunktioner motsäger däremot inte översiktsplanens intentioner. Omgivande verksamheter och bostäder bedöms inte heller medföra betydande påverkan på den parkering och biografverksamhet som planförslaget ger möjlighet till inom planområdet. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

11 11 Ställningstagande Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. (Samrådsyttrande ) Natur och Kulturguide Nordväst om planområdet, på andra sidan Göteborgsvägen ligger parken Teaterplantaget. Parken beskrivs i kommunens Natur och Kulturguide. Teaterplantaget är en finpark med gångvägar, gräsytor, träd av olika art, ålder och storlek samt planteringar med höga gräs, enar och krypande växter bland granitblock. Kulturmiljövårdsprogram Bebyggelsen i Kv Ängön som ligger på norr om planområdet är beskriven i Kulturmiljövårdsprogram för Uddevalla kommun, (antaget av kommunfullmäktige ). Värdet består i en huvudsakligen oförändrad bebyggelse från 1950-talet samt en byggnad med funktionalistiska stilideal från sent 1930-tal. Övriga kommunala beslut Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att vara beredd pröva detaljplan. Samtidigt togs beslut att verkställa plansamråd. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen. Samtidigt togs beslut att ställa ut detaljplanen för granskning. BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN Riksintressen, 3 kap MB, särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB eller av några särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

12 12 parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Bäveån och Byfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Föreslagen utbyggnad på det aktuella planområdet påverkar inte ekologisk eller kemisk status för Bäveån eller Byfjorden. PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, terräng och vegetation Området är plant och låglänt, ca 1,5 m över grundkartans nollplan. Gatuhöjderna varierar från 1,3 till 1,7 m över grundkartans nollplan. Runt parkeringshuset växer träd (rönn) och blandade buskage som varierar i höjd. Växter som ingår är som exempel aronia, häggmispel, schersmin, oxbär, måbär. Två större skogslönnar växer vid Södra Drottninggatan. Stor blodbok mot Göteborgsvägen. Mot Göteborgsvägen finns en mindre parkyta med gräs, en stor blodbok och två relativt nyplanterade brokbladiga tulpanträd. Tulpanträden berörs av föreslagen utbyggnad. Eftersom de är en ovanlig sort bör de flyttas. Det bör kunna genomföras p g a storleken. Blodboken och övriga träd runt parkeringshuset bedöms inte påverkas av planförslaget. Geoteknik En geoteknisk undersökning genomfördes 1978 inför byggnationen av parkeringshuset. Den naturliga jorden under dåvarande hus och fyllning utgörs av lös lera som vilar på friktionsjord på berg. Lerans mäktighet varierar mellan ca 20 till 30 m. Den lösa leran synes vara normalkonsoliderad. Jorden är tjälfarlig och inte självdränerande. Parkeringshuset är grundlagt med pålar. Lämpligt grundläggningssätt för tillbyggnad väster om parkeringshuset kommer att utredas i samband med projektering. Brokbladigt tulpanträd. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

13 13 Fornlämningar Området har tidigare varit föremål för arkeologisk provundersökning (1983 inför byggnationen av parkeringshuset) utan att kulturlager eller andra lämningar tillhörande stadslagret påträffades. Enligt historiska kartor fanns ingen bebyggelse här före 1820-talet och området har även under senare tid varit sparsamt bebyggt. Det medeltida stadslagret börjar direkt norr om Asplundsgatan. Bebyggelse Stadsbild och omgivande bebyggelse Norr om planområdet och Asplundsgatan ligger Kv Ängön med röda tegelbyggnader i fem våningar. Markplanet inrymmer handel och övriga plan inrymmer bostäder. Kv Ängön och Asplundsgatan till vänster, parkeringshuset inom planområdet till höger I kv Rud och Kagg, öster om planområdet, pågår byggnation av bostadshus i fyra och fem våningar. Mot Södra Drottninggatan medges enligt detaljplanen handel i bottenvåningen. Detaljplanen föreskriver fasadmaterial i tegel, puts eller infärgad betong. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 11,8 respektive 14,5 m över grundkartans nollplan. Bebyggelsen i kv Ridhuset söder om planområdet består av brunröda tegelbyggnader i fyra eller fem våningar med bostäder. Markplanet inrymmer parkering. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 11,8 respektive 14,5 m över grundkartans nollplan. Pågående byggnation inom kv Rud och Kagg Söder om den lilla parkytan ligger Folkets hus gula tegelbyggnad med ett glasat entréparti och med en bred entrétrappa mot parken. I väster, på andra sidan Göteborgsvägen, ligger en större park Teaterplantaget på ömse sidor av Asplundsgatan. Där finns även badhus och sporthall. Inom planområdet finns ett parkeringshus. Parkeringshuset är uppfört i mitten av 1980-talet. Fasaderna är av rött tegel och plåt i olika kulörer. Höjden understiger ett normalt trevåningshus. Våningarna är uppdelade i halvplan som förbinds invändigt med ramper. Högsta tillåtna byggnadshöjd för parkeringshuset är i gällande plan 9,0 meter över grundkartans nollplan. Nockhöjden på befintligt parkeringshus ligger på ca + 11 meter över grundkartans nollplan. Entrébyggnader, hisstoppar, trapphus, balustrader och skärmtak sticker upp två till tre meter över nocken. Fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 avser att bygga till och bygga om parkeringshuset så att en biograf ryms i byggnadens västra del. Fastighetsägarens förslag innebär dels att en bågformad, inglasad foajé uppförs på parkytan vid parkeringshusets västra gavel och dels att parkeringshusets västra del byggs om och till på höjden för att inrymma flera biosalonger. Tillbyggna- Kv Ridhuset och Södertullsgatan. Befintligt parkeringsgarage inom planområdet sett från korsningen mellan Drottninggatan och Asplundsgatan. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

14 14 den på parkytan ska bland annat inrymma entré, biljettförsäljning, kiosk och trappor till biosalongerna. Enligt planförslaget medges en tillbyggnad med en högsta tillåtna nockhöjd på 14,5 meter över grundkartans nollplan inom parkytan. För den västra delen av parkeringshuset föreslås en högsta nockhöjd på 17,5 meter över grundkartans nollplan. Takhöjden för den största biosalongen blir ca 6 meter högre än parkeringshusets nockhöjd. För de mindre biosalongerna blir takhöjden något lägre. Högsta tillåtna nockhöjd för befintligt parkeringsgarage är enligt planförslaget 11,5 meter över grundkartans nollplan. Utöver angivna höjder får ventilationsanläggningar och skyltar uppföras på biografdelens tak. På parkeringsdäcket får entrébyggnader, trapphus, balustrader, skärmtak och hisstoppar byggas till högst 3 m över nockhöjden. Fasader Thomas Voghera arkitektkontor Sektioner Thomas Voghera arkitektkontor Den inglasade foajén kommer att förändra stadsbilden lokalt runt platsen mellan Göteborgsvägen, Folkets hus och parkeringshuset. En tät tegelfasad kommer att ersättas av en luftigare glasfasad. Utbyggnaden kommer inte att skymma Folkets hus entré ifrån Göteborgsvägen. Biografens entré riktas mot den lilla platsen vid Göteborgsvägen. Entrén till Folkets hus är placerad på ett liknande sätt. Platsen kan fungera som mötesplats för biobesökare i samband med föreställningar. Folkets Hus mot parkytan. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

15 15 Föreslaget läge för biografens foajé Folkets hus och platsen framför parkeringshuset sett från Göteborgsvägen. Folkets hus entré kommer inte att skymmas av föreslagen foajé. Verksamheter På fastigheten Stadskärnan 1:172 ligger ett parkeringshus med tre plan och 480 parkeringsplatser. Det finns ingen annan typ av bilservice i huset. Planförslaget innebär en minskning av antalet parkeringsplatser med ca 80 st. I planförslaget föreslås användningen Parkering och användningen Biograf, vilket möjliggör biograf inom delar av planområdet. Det innebär en förändring av övre parkeringsdäcken i enlighet med Miljö och stadsbyggnadsnämndens planbesked. Mindre förråd, serviceutrymme och sophus tilllåts i del av parkeringen motsvarande max 50 m 2 vilket motsvarar 2-4 parkeringsplatser. I utbyggnaden (foajén) föreslås markanvändningen biograf och kiosk. Tillgänglighet Planområdet ligger cirka 300 meter från bussterminalen Kampenhof dit det är bra gång- och cykelväg. Det finns även busshållplatser i direkt anslutning till planområdet. Hela området är plant utan nämnvärda höjdskillnader. Anläggningen med biografsalonger kommer att vara tillgänglig med hiss från parkeringshus och entré. Friytor och rekreation Väster om planområdet med befintligt parkeringshus finns en mindre parkyta med ett par bänkar. På andra sidan Göteborgsvägen ligger en park. Där finns även en idrottshall och badhus. Planförslaget innebär att mindre gräsytor inom parkytan framför parkeringshuset kommer att försvinna. Befintliga gångstråk över parkytan påverkas inte. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

16 16 Service Planområdet ligger centralt i Uddevalla med tillgång till brett utbud av kommersiell och offentlig service. Planförslaget ger möjlighet att öka utbudet med fler biografsalonger. Trafik Gatunät Planområdet ligger centralt i Uddevalla och är lättillgängligt för bilar och varutransporter. Väster om planområdet går Göteborgsvägen. Vid en trafikmätning år 2005 låg en mätpunkt strax norr om planområdet. Där var trafikmängden fordon per årsmedeldygn varav 14 % tung trafik. Korsningen Göteborgsvägen Asplundsgatan strax norr om planområdet. Vid den senast mätningen år 2005 på Asplundsgatan norr om planområdet var trafikmängden fordon per årsmedeldygn varav 8 % tung trafik. Senaste mätningen på Södra Drottninggatan öster om planområdet visade ett trafikflöde på fordon per årsmedeldygn. Söder om planområdet finns Södertullsgatan med begränsad trafikmängd, i huvudsak angöringstrafik till parkeringshuset och bostadskvarter. Planens genomförande innebär att en ny biografanläggning kommer att ersätta en äldre biografanläggning två kvarter nordost om planområdet. Sammantaget kommer antalet transporter därför påverkas marginellt. Trafikmängderna på Södertullsgatan kommer däremot tidvis att öka i samband med filmvisningar när besökare ska parkera i parkeringshuset. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägen mellan parkeringshuset och Asplundsgatan samt gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen ingår i ett övergripande cykelvägssystem. Över den lilla parkytan går en plattsatt gångväg som även används som genväg av cyklister. Söder och öster om planområdet finns trottoarer för gångtrafiken utmed parkeringshuset. Gång- och cykelväg mellan parkeringshus Trafiksäkerhet In- och utfart från parkeringshuset sker till en lågt trafikerad gata, Södertullsgatan. Det finns inga utfarter till högt trafikerade gator som Asplundsgatan och Göteborgsvägen. För cyklister och fotgängare finns separerade gång- och cykelvägar samt trafikljus i anslutning till Asplundsgatan och Göteborgsvägen. På övriga gator utnyttjar cyklisterna samma utrymme som bilisterna. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

17 17 In/utfarter och varumottag In/utfart till parkeringshuset sker idag till Södertullsgatan. Även framtida in/utfart och varumottagning kommer att ske via denna gata. En bestämmelse om in- och utfartsförbud har införts i planförslaget mot övriga gator runt kvarteret. Parkering Parkeringshuset inom planområdet har sex halvplan. Totalt finns det 480 p- platser. På de två nedersta planen finns 100 platser för korttidsparkering. Den används främst när Folkets hus har aktiviteter på dagtid i övrigt är den sparsamt använd och sällan fullbelagd. På övriga plan finns 380 platser för långtidsparkering. Av dessa är 200 uthyrda och 180 lediga i dagsläget. In- och utfart från parkeringshuset till Södertullsgatan. Planförslaget innebär en minskning av antalet parkeringsplatser med totalt ca 80 st på de två övre planen. Det innebär att ca 400 parkeringsplatser kommer att vara kvar i parkeringshuset. Eftersom långtidsparkeringen har låg beläggning kan ytterligare platser användas för korttidsparkering. Parkeringsbehovet för biograferna beräknas till cirka 100 platser. Om 45 % av biobesökarna kommer med bil och att det är 2,5 pers/bil ger 545 sittplatser i biografsalongerna ett behov om 98 parkeringsplatser, vilket bedöms vara möjligt att tillgodose inom befintlig parkeringsanläggning. Illustration biosalonger och parkering. Thomas Voghera arkitektkontor Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

18 18 Kollektivtrafik Busshållplats finns på Södra Drottninggatan samt på Södertullsgatan (flexlinje). Det är knappt 300 m till bussterminalen på Kampenhof som är knutpunkt för regional- och lokalbussar. Teknisk försörjning VA och dagvatten Området ligger lågt och är känsligt för översvämningar. Marken är inte självdränerande. Befintligt parkeringshus är anslutet till kommunens dagvatten och VA-system. Förbindelsepunkt för VA ligger vid byggnadens västra fasad. Flera större underjordiska ledningar för vatten, avlopp och dagvatten passerar under parkytan väster om parkeringshuset. Biograf m m kommer att anslutas till de kommunala systemen. En större vattenledning och en dagvattenledning ligger inom den del av parkytan som berörs av föreslagen tillbyggnad. Dessa ledningar kommer att behöva flyttas för att det ska vara möjligt att genomföra planen. Befintlig förbindelsepunkt för VA och dagvatten behöver också flyttas något västerut. Vatten- och dagvattenledningar behöver flyttas Spillvatten/avlopp Vatten Dagvatten Befintliga VA ledningar Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

19 19 El, tele och datakommunikation El- och optokablar ligger i Södertullsgatan. En optokabel går genom parkytan och kommer att behöva flyttas vid föreslagen byggnation av biograf. Optokabel behöver flyttas Karta över fjärrvärme, el- och optokablar Värme och avfall I Södertullsgatan ligger en fjärrvärmekulvert. Det kan vara möjligt att ansluta biografbyggnaden till denna. Eftersom biografmaskiner alstrar mycket värme är det intressant att även ansluta till fjärrkyla när det blir möjligt. Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Hämtning sker vid fastighet och ombesörjs av kommunens renhållningsavdelning. Hälsa och säkerhet Radon I kommunens radonöversikt 1990 bedömdes inte området eftersom marken består av svämsediment (lera/silt) vilket ger låg risk avseende radon. Förorenad mark Innan parkeringshuset byggdes fanns en bensinstation i den östra delen av kvarteret. Marken är ej undersökt vad gäller eventuella föroreningar. Ingen förändring planeras i denna del. I den västra delen, där förändringar nu planeras, låg en kyrkobyggnad med parkeringsplats som numera är en gräsyta. Inga uppgifter finns om markföroreningar för denna del. Marken under och intill de lokaler där människor ska vistas stadigvarande måste dock undersökas och vid behov saneras innan startbesked till bygglov lämnas. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

20 20 Risk för höga vattenstånd Den högsta högvattennivå är +1,74 m i Bäveån/Byfjorden. För att undvika problem med översvämning bör gatunivån höjas i framtiden. Befintlig gatunivå är + 1,7 meter över grundkartans nollplan i korsningen Södra Drottninggatan - Asplundsgatan. En framtida höjning av gatunivån till +2,2 m är önskvärd. Aktuell detaljplan innebär inget hinder för en framtida höjning av gatunivån. Parkeringshusets bottenplan har idag en färdig golvhöjd på + 2,0 meter över grundkartans nollplan. Plankartan anger med en planbestämmelse att byggnadsdelar under nivån + 2,5 meter över grundkartans nollplan ska utföras med vattentålig konstruktion och material. Med hänsyn till översvämningsrisk borde färdigt golv för föreslagen tillbyggnad ligga på + 2,5 meter över grundkartans nollplan, men eftersom det då blir svårt att anpassa foajén till befintligt hus som ligger på +2,0 m bör ett undantag göras. Viktig utrustning och installationer ska dock placeras så att de klarar sig vid en översvämning. Räddningsvägar Kvarteret är omgivet av gator som alla är framkomliga för räddningstjänst. Utrymningsvägar för biografsalongerna hanteras i bygglovet. ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst relevanta för planförslaget: Begränsad klimatpåverkan Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om begränsad klimatpåverkan, genom en flyttning av biografer från ett centralt läge till ett annat lika centralt läge med god tillgång till kollektivtrafik. Förslaget bedöms inte ge upphov till ökade transporter. Anläggningen kan anslutas till fjärrvärme eller fjärrkyla när det blir möjligt. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

21 21 God bebyggd miljö Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd miljö genom att ge möjlighet att öka kulturutbudet i ett centralt läge med goda kollektiva kommunikationer. Befintlig infrastruktur kan nyttjas på ett effektivt sätt. Tillgängligheten är god för fotgängare och cyklister, det finns även en bra kollektivtrafikförsörjning. Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas. Det finns förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt byggande samt effektivare nyttjande av en befintlig byggnad. GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Genomförandetid Genomförandetiden för planen slutar 5 (fem) år efter det att planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ekonomiskt garanterade. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Det finns dock ingen allmän platsmark inom planområdet. Ansvarsfördelning Inom planområdet finns ingen allmän plats. För planens genomförande ansvarar fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172. Avtal Det fanns tidigare inlösensavtal för parkeringsplatser med Uddevalla Hem. Dessa är upphävda. Ett detaljplaneavtal upprättades 2 oktober 2011 mellan fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 och Miljö och Stadsbyggnad, Uddevalla kommun. I planavtalet regleras kostnader förenade med handläggning av detaljplanen. Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 och Uddevalla kommun. Det bör ske innan detaljplanen antas. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

22 22 Avtalet ska reglera marköverlåtelse enligt rubriken Markägande och fastighetsreglering nedan samt reglera en flytt av vatten- och dagvattenledningar i samband med planens genomförande, se vidare under rubrikerna Ekonomiska samt Tekniska frågor VA och dagvatten. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsägare och Fastighetsreglering Planområdet omfattas av fastigheten Stadskärnan 1:172 som är i privat ägo samt del av Stadskärnan 1:136 som Uddevalla kommun äger. Planens genomförande kräver fastighetsreglering genom att Stadskärnan 1:172 utökas med del av Stadskärnan 1:136. I samband med fastighetsregleringen kommer den ombildade fastigheten Stadskärnan 1:172 att få kvartersnamn. Fastighetsreglering: Stadskärnan 1:172 utökas med blåmarkerad del av Stadskärnan 1:136 Stadskärnan 1:172, privat ägo Fastighetsägare och fastighetsreglering Del av Stadskärnan 1:136, ägs av Uddevalla kommun Gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter Inom planområdet finns inga servitut. Fullständig sammanställning av kringliggande fastigheter och servitut inom och intill planområdet redovisas i tillhörande fastighetsförteckning. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

MARIEDAL 1:136 m.fl. Lysekils kommun. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

MARIEDAL 1:136 m.fl. Lysekils kommun. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Dnr: 08/52/214 Detaljplan för bilservice, handel och kontor MARIEDAL 1:136 m.fl. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av BMN 2014-09-22 Laga kraft 2014-10-16 Kanalkiosken Detaljplan för del av Centrum 2:2 samt Dalkarlen

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer