STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16"

Transkript

1 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: Laga kraft: Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad PLANBESKRIVNING

2 Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande Rådhuset Arkitekter AB Samhällsplanering & Miljö Box Uddevalla Tel: Uppdragsnummer: Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB där inget annat anges

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Planförslagets syfte och huvuddrag... 5 Planområdet... 6 Planprocessen... 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 8 Översiktsplaner... 8 Detaljplaner... 8 Planprogram Behovsbedömning Natur och Kulturguide Kulturmiljövårdsprogram Övriga kommunala beslut BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN...11 Riksintressen, 3 kap MB, särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER...12 Natur Bebyggelse Friytor och rekreation Service Trafik Teknisk försörjning Hälsa och säkerhet ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL...20 GENOMFÖRANDE...21 Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor ADMINISTRATIVA FRÅGOR...23 Fortsatt arbete Preliminär tidplan Medverkande i planarbetet Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

4 4 Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

5 5 INLEDNING Bakgrund På fastigheten Stadskärnan 1:172 ligger ett parkeringshus i tre plan. Väster om huset finns en mindre parkyta. Fastighetsägaren vill bygga en biograf i delar av parkeringshuset samt en glasad foajé på gräsytan vid husgaveln mot Göteborgsvägen. Gällande detaljplan anger markanvändning Parkering och bilservice samt Allmän plats. Ny detaljplan krävs för att biograf ska kunna medges. Miljö och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutade att vara beredd pröva detaljplan. Parkeringshusets fasad mot parkyta. Planförslagets syfte och huvuddrag Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en etablering av biograf med flera biosalonger. Det innebär att inom planområdet ändra användning i detaljplanen till Biograf och Parkering så att biograf mm kan medges inom del av kvarteret. Den gällande detaljplanen medger endast parkering och bilservice. För den del av parkeringshuset som inte förändras ändras användningen till enbart Parkering. För att kunna bygga en foajé behöver ca 200 m 2 av parkytan väster om parkeringshuset ändras från allmän plats till kvartersmark med användningen Biograf. Föreslagen inglasad foajé mot parkyta. Skiss axiometri. Thomas Voghera arkitektkontor Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

6 6 Planområdet Läge, areal och avgränsning Planområdet ligger centralt i Uddevalla vid korsningen mellan Göteborgsvägen och Asplundsgatan. Planområdet omfattar fastigheten Stadskärnan 1:172 samt en mindre del av Stadskärnan 1:136 som är allmän plats mot Göteborgsvägen. Planområdets yta är ca 3600 m 2. PLANOMRÅDET Planområdets läge i Uddevalla. Markerat med en blå ring. PLANOMRÅDET Ortofoto som visar planområdet. Röd linje markerar aktuellt planområde. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

7 7 Markägoförhållanden Fastigheten Stadskärnan 1:172 med parkeringshuset ägs av Citypark Lancaster AB. Fastigheten Stadskärnan 1:136 med parkytan ägs av Uddevalla kommun. För fullständig redovisning av ägoförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Planprocessen en (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. en innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. Normalt planförfarande Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. Läs mer under rubriken Fortsatt arbete. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

8 8 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplaner Översiktsplan (ÖP) Översiktsplanen för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige , hänvisar till fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort. Fördjupad översiktsplan (FÖP) I fördjupningen Översiktsplan centrala Uddevalla som antogs av kommunfullmäktige i januari 2000, är planområdet markerat som Parkering. Kv Ängön norr om Asplundsgatan anges som Bostäder och Centrum. Kv Rud och Kagg öster om Södra Drottninggatan, redovisas som kvarter med Bostäder (i viss mån centrum). Planförslaget överensstämmer inte helt med kommunens översiktsplan för det aktuella kvarteret. Att planförslaget ändras för att medge biografsalonger i nära anslutning till övriga centrumfunktioner motsäger däremot inte översiktsplanens intentioner. Detalj av markanvändingskartan i Översiktsplan centrala Uddevalla från 2000 för aktuellt kvarter med omgivning. Planområdet markerat med blå ring. Detaljplaner Gällande detaljplan för området är: Kvarteret Ridhuset (norra delen), Lancasterplatsen mm i Uddevalla, Uddevalla kommun, fastställd Arkivnummer är Ua P84/10. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. I kv Ridhuset är användningen bostäder. För aktuellt planområde är användningen parkering och bilservice. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

9 9 Gällande detaljplan Ändring av stadsplan för del av Kvarteret Ridhuset (norra delen), Lancasterplatsen mm i Uddevalla, Uddevalla kommun från Röd linje markerar aktuellt planområde. Öster om Södra Drottninggatan gäller Detaljplan för Kv Rud och Kagg (Stadskärnan 1:239 m fl), Uddevalla kommun som vann laga kraft Arkivnummer är Ua K-P09/1. På kvartersmarken närmast Södra Drottninggatan är användningen bostäder, i bottenvåningen medges även handel. I övrigt är användningen bostäder. Gällande detaljplan öster om planområdet Detaljplan för Kv Rud och Kagg (Stadskärnan 1:239 m fl), Uddevalla kommun från Röd linje markerar aktuellt planområde. Norr om planområdet gäller detaljplan för Kv Ängön. Detaljplanen har arkivnummer Ua UDD-10/1955. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

10 10 Söder om planområdet gäller detaljplan för Kv Hoxeröd inklusive Folkets hus. Detaljplanen har arkivnummer Ua UDD-218/1958. Planprogram Med anledning av att planförslaget i stort överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan och att planområdet redan är bebyggt har det inte ansetts nödvändigt att upprätta ett planprogram till detaljplanen. Behovsbedömning Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Innan kommunen tog ställning om eventuell betydande miljöpåverkan gavs länsstyrelsen tillfälle att yttra sig i samband med plansamrådet. Sammanfattning av behovsbedömningen Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Utbyggnaden på parkytan och om- och tillbyggnaden på parkeringshusets övre våningar och tak utgör en komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Tillbyggnaden innebär en viss förändring av stadsbilden i närområdet men bedöms inte medföra någon betydande påverkan på någon särskilt känslig stadsmiljö eller siktlinje. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller innebära et överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Ett genomförande av planförslaget påverkar inte människors hälsa eller säkerhet negativt. Planområdet ligger inom område som riskerar översvämmas vid höga vattenstånd. Risk för översvämning bör särskilt beaktas i planarbetet för att förhindra framtida skador på byggnaden. Planförslaget överrensstämmer inte helt med kommunen översiktsplan. Att bygga biografsalonger i nära anslutning till övriga centrumfunktioner motsäger däremot inte översiktsplanens intentioner. Omgivande verksamheter och bostäder bedöms inte heller medföra betydande påverkan på den parkering och biografverksamhet som planförslaget ger möjlighet till inom planområdet. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

11 11 Ställningstagande Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. (Samrådsyttrande ) Natur och Kulturguide Nordväst om planområdet, på andra sidan Göteborgsvägen ligger parken Teaterplantaget. Parken beskrivs i kommunens Natur och Kulturguide. Teaterplantaget är en finpark med gångvägar, gräsytor, träd av olika art, ålder och storlek samt planteringar med höga gräs, enar och krypande växter bland granitblock. Kulturmiljövårdsprogram Bebyggelsen i Kv Ängön som ligger på norr om planområdet är beskriven i Kulturmiljövårdsprogram för Uddevalla kommun, (antaget av kommunfullmäktige ). Värdet består i en huvudsakligen oförändrad bebyggelse från 1950-talet samt en byggnad med funktionalistiska stilideal från sent 1930-tal. Övriga kommunala beslut Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att vara beredd pröva detaljplan. Samtidigt togs beslut att verkställa plansamråd. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen. Samtidigt togs beslut att ställa ut detaljplanen för granskning. BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN Riksintressen, 3 kap MB, särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB eller av några särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

12 12 parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Bäveån och Byfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Föreslagen utbyggnad på det aktuella planområdet påverkar inte ekologisk eller kemisk status för Bäveån eller Byfjorden. PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, terräng och vegetation Området är plant och låglänt, ca 1,5 m över grundkartans nollplan. Gatuhöjderna varierar från 1,3 till 1,7 m över grundkartans nollplan. Runt parkeringshuset växer träd (rönn) och blandade buskage som varierar i höjd. Växter som ingår är som exempel aronia, häggmispel, schersmin, oxbär, måbär. Två större skogslönnar växer vid Södra Drottninggatan. Stor blodbok mot Göteborgsvägen. Mot Göteborgsvägen finns en mindre parkyta med gräs, en stor blodbok och två relativt nyplanterade brokbladiga tulpanträd. Tulpanträden berörs av föreslagen utbyggnad. Eftersom de är en ovanlig sort bör de flyttas. Det bör kunna genomföras p g a storleken. Blodboken och övriga träd runt parkeringshuset bedöms inte påverkas av planförslaget. Geoteknik En geoteknisk undersökning genomfördes 1978 inför byggnationen av parkeringshuset. Den naturliga jorden under dåvarande hus och fyllning utgörs av lös lera som vilar på friktionsjord på berg. Lerans mäktighet varierar mellan ca 20 till 30 m. Den lösa leran synes vara normalkonsoliderad. Jorden är tjälfarlig och inte självdränerande. Parkeringshuset är grundlagt med pålar. Lämpligt grundläggningssätt för tillbyggnad väster om parkeringshuset kommer att utredas i samband med projektering. Brokbladigt tulpanträd. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

13 13 Fornlämningar Området har tidigare varit föremål för arkeologisk provundersökning (1983 inför byggnationen av parkeringshuset) utan att kulturlager eller andra lämningar tillhörande stadslagret påträffades. Enligt historiska kartor fanns ingen bebyggelse här före 1820-talet och området har även under senare tid varit sparsamt bebyggt. Det medeltida stadslagret börjar direkt norr om Asplundsgatan. Bebyggelse Stadsbild och omgivande bebyggelse Norr om planområdet och Asplundsgatan ligger Kv Ängön med röda tegelbyggnader i fem våningar. Markplanet inrymmer handel och övriga plan inrymmer bostäder. Kv Ängön och Asplundsgatan till vänster, parkeringshuset inom planområdet till höger I kv Rud och Kagg, öster om planområdet, pågår byggnation av bostadshus i fyra och fem våningar. Mot Södra Drottninggatan medges enligt detaljplanen handel i bottenvåningen. Detaljplanen föreskriver fasadmaterial i tegel, puts eller infärgad betong. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 11,8 respektive 14,5 m över grundkartans nollplan. Bebyggelsen i kv Ridhuset söder om planområdet består av brunröda tegelbyggnader i fyra eller fem våningar med bostäder. Markplanet inrymmer parkering. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 11,8 respektive 14,5 m över grundkartans nollplan. Pågående byggnation inom kv Rud och Kagg Söder om den lilla parkytan ligger Folkets hus gula tegelbyggnad med ett glasat entréparti och med en bred entrétrappa mot parken. I väster, på andra sidan Göteborgsvägen, ligger en större park Teaterplantaget på ömse sidor av Asplundsgatan. Där finns även badhus och sporthall. Inom planområdet finns ett parkeringshus. Parkeringshuset är uppfört i mitten av 1980-talet. Fasaderna är av rött tegel och plåt i olika kulörer. Höjden understiger ett normalt trevåningshus. Våningarna är uppdelade i halvplan som förbinds invändigt med ramper. Högsta tillåtna byggnadshöjd för parkeringshuset är i gällande plan 9,0 meter över grundkartans nollplan. Nockhöjden på befintligt parkeringshus ligger på ca + 11 meter över grundkartans nollplan. Entrébyggnader, hisstoppar, trapphus, balustrader och skärmtak sticker upp två till tre meter över nocken. Fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 avser att bygga till och bygga om parkeringshuset så att en biograf ryms i byggnadens västra del. Fastighetsägarens förslag innebär dels att en bågformad, inglasad foajé uppförs på parkytan vid parkeringshusets västra gavel och dels att parkeringshusets västra del byggs om och till på höjden för att inrymma flera biosalonger. Tillbyggna- Kv Ridhuset och Södertullsgatan. Befintligt parkeringsgarage inom planområdet sett från korsningen mellan Drottninggatan och Asplundsgatan. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

14 14 den på parkytan ska bland annat inrymma entré, biljettförsäljning, kiosk och trappor till biosalongerna. Enligt planförslaget medges en tillbyggnad med en högsta tillåtna nockhöjd på 14,5 meter över grundkartans nollplan inom parkytan. För den västra delen av parkeringshuset föreslås en högsta nockhöjd på 17,5 meter över grundkartans nollplan. Takhöjden för den största biosalongen blir ca 6 meter högre än parkeringshusets nockhöjd. För de mindre biosalongerna blir takhöjden något lägre. Högsta tillåtna nockhöjd för befintligt parkeringsgarage är enligt planförslaget 11,5 meter över grundkartans nollplan. Utöver angivna höjder får ventilationsanläggningar och skyltar uppföras på biografdelens tak. På parkeringsdäcket får entrébyggnader, trapphus, balustrader, skärmtak och hisstoppar byggas till högst 3 m över nockhöjden. Fasader Thomas Voghera arkitektkontor Sektioner Thomas Voghera arkitektkontor Den inglasade foajén kommer att förändra stadsbilden lokalt runt platsen mellan Göteborgsvägen, Folkets hus och parkeringshuset. En tät tegelfasad kommer att ersättas av en luftigare glasfasad. Utbyggnaden kommer inte att skymma Folkets hus entré ifrån Göteborgsvägen. Biografens entré riktas mot den lilla platsen vid Göteborgsvägen. Entrén till Folkets hus är placerad på ett liknande sätt. Platsen kan fungera som mötesplats för biobesökare i samband med föreställningar. Folkets Hus mot parkytan. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

15 15 Föreslaget läge för biografens foajé Folkets hus och platsen framför parkeringshuset sett från Göteborgsvägen. Folkets hus entré kommer inte att skymmas av föreslagen foajé. Verksamheter På fastigheten Stadskärnan 1:172 ligger ett parkeringshus med tre plan och 480 parkeringsplatser. Det finns ingen annan typ av bilservice i huset. Planförslaget innebär en minskning av antalet parkeringsplatser med ca 80 st. I planförslaget föreslås användningen Parkering och användningen Biograf, vilket möjliggör biograf inom delar av planområdet. Det innebär en förändring av övre parkeringsdäcken i enlighet med Miljö och stadsbyggnadsnämndens planbesked. Mindre förråd, serviceutrymme och sophus tilllåts i del av parkeringen motsvarande max 50 m 2 vilket motsvarar 2-4 parkeringsplatser. I utbyggnaden (foajén) föreslås markanvändningen biograf och kiosk. Tillgänglighet Planområdet ligger cirka 300 meter från bussterminalen Kampenhof dit det är bra gång- och cykelväg. Det finns även busshållplatser i direkt anslutning till planområdet. Hela området är plant utan nämnvärda höjdskillnader. Anläggningen med biografsalonger kommer att vara tillgänglig med hiss från parkeringshus och entré. Friytor och rekreation Väster om planområdet med befintligt parkeringshus finns en mindre parkyta med ett par bänkar. På andra sidan Göteborgsvägen ligger en park. Där finns även en idrottshall och badhus. Planförslaget innebär att mindre gräsytor inom parkytan framför parkeringshuset kommer att försvinna. Befintliga gångstråk över parkytan påverkas inte. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

16 16 Service Planområdet ligger centralt i Uddevalla med tillgång till brett utbud av kommersiell och offentlig service. Planförslaget ger möjlighet att öka utbudet med fler biografsalonger. Trafik Gatunät Planområdet ligger centralt i Uddevalla och är lättillgängligt för bilar och varutransporter. Väster om planområdet går Göteborgsvägen. Vid en trafikmätning år 2005 låg en mätpunkt strax norr om planområdet. Där var trafikmängden fordon per årsmedeldygn varav 14 % tung trafik. Korsningen Göteborgsvägen Asplundsgatan strax norr om planområdet. Vid den senast mätningen år 2005 på Asplundsgatan norr om planområdet var trafikmängden fordon per årsmedeldygn varav 8 % tung trafik. Senaste mätningen på Södra Drottninggatan öster om planområdet visade ett trafikflöde på fordon per årsmedeldygn. Söder om planområdet finns Södertullsgatan med begränsad trafikmängd, i huvudsak angöringstrafik till parkeringshuset och bostadskvarter. Planens genomförande innebär att en ny biografanläggning kommer att ersätta en äldre biografanläggning två kvarter nordost om planområdet. Sammantaget kommer antalet transporter därför påverkas marginellt. Trafikmängderna på Södertullsgatan kommer däremot tidvis att öka i samband med filmvisningar när besökare ska parkera i parkeringshuset. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägen mellan parkeringshuset och Asplundsgatan samt gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen ingår i ett övergripande cykelvägssystem. Över den lilla parkytan går en plattsatt gångväg som även används som genväg av cyklister. Söder och öster om planområdet finns trottoarer för gångtrafiken utmed parkeringshuset. Gång- och cykelväg mellan parkeringshus Trafiksäkerhet In- och utfart från parkeringshuset sker till en lågt trafikerad gata, Södertullsgatan. Det finns inga utfarter till högt trafikerade gator som Asplundsgatan och Göteborgsvägen. För cyklister och fotgängare finns separerade gång- och cykelvägar samt trafikljus i anslutning till Asplundsgatan och Göteborgsvägen. På övriga gator utnyttjar cyklisterna samma utrymme som bilisterna. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

17 17 In/utfarter och varumottag In/utfart till parkeringshuset sker idag till Södertullsgatan. Även framtida in/utfart och varumottagning kommer att ske via denna gata. En bestämmelse om in- och utfartsförbud har införts i planförslaget mot övriga gator runt kvarteret. Parkering Parkeringshuset inom planområdet har sex halvplan. Totalt finns det 480 p- platser. På de två nedersta planen finns 100 platser för korttidsparkering. Den används främst när Folkets hus har aktiviteter på dagtid i övrigt är den sparsamt använd och sällan fullbelagd. På övriga plan finns 380 platser för långtidsparkering. Av dessa är 200 uthyrda och 180 lediga i dagsläget. In- och utfart från parkeringshuset till Södertullsgatan. Planförslaget innebär en minskning av antalet parkeringsplatser med totalt ca 80 st på de två övre planen. Det innebär att ca 400 parkeringsplatser kommer att vara kvar i parkeringshuset. Eftersom långtidsparkeringen har låg beläggning kan ytterligare platser användas för korttidsparkering. Parkeringsbehovet för biograferna beräknas till cirka 100 platser. Om 45 % av biobesökarna kommer med bil och att det är 2,5 pers/bil ger 545 sittplatser i biografsalongerna ett behov om 98 parkeringsplatser, vilket bedöms vara möjligt att tillgodose inom befintlig parkeringsanläggning. Illustration biosalonger och parkering. Thomas Voghera arkitektkontor Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

18 18 Kollektivtrafik Busshållplats finns på Södra Drottninggatan samt på Södertullsgatan (flexlinje). Det är knappt 300 m till bussterminalen på Kampenhof som är knutpunkt för regional- och lokalbussar. Teknisk försörjning VA och dagvatten Området ligger lågt och är känsligt för översvämningar. Marken är inte självdränerande. Befintligt parkeringshus är anslutet till kommunens dagvatten och VA-system. Förbindelsepunkt för VA ligger vid byggnadens västra fasad. Flera större underjordiska ledningar för vatten, avlopp och dagvatten passerar under parkytan väster om parkeringshuset. Biograf m m kommer att anslutas till de kommunala systemen. En större vattenledning och en dagvattenledning ligger inom den del av parkytan som berörs av föreslagen tillbyggnad. Dessa ledningar kommer att behöva flyttas för att det ska vara möjligt att genomföra planen. Befintlig förbindelsepunkt för VA och dagvatten behöver också flyttas något västerut. Vatten- och dagvattenledningar behöver flyttas Spillvatten/avlopp Vatten Dagvatten Befintliga VA ledningar Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

19 19 El, tele och datakommunikation El- och optokablar ligger i Södertullsgatan. En optokabel går genom parkytan och kommer att behöva flyttas vid föreslagen byggnation av biograf. Optokabel behöver flyttas Karta över fjärrvärme, el- och optokablar Värme och avfall I Södertullsgatan ligger en fjärrvärmekulvert. Det kan vara möjligt att ansluta biografbyggnaden till denna. Eftersom biografmaskiner alstrar mycket värme är det intressant att även ansluta till fjärrkyla när det blir möjligt. Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Hämtning sker vid fastighet och ombesörjs av kommunens renhållningsavdelning. Hälsa och säkerhet Radon I kommunens radonöversikt 1990 bedömdes inte området eftersom marken består av svämsediment (lera/silt) vilket ger låg risk avseende radon. Förorenad mark Innan parkeringshuset byggdes fanns en bensinstation i den östra delen av kvarteret. Marken är ej undersökt vad gäller eventuella föroreningar. Ingen förändring planeras i denna del. I den västra delen, där förändringar nu planeras, låg en kyrkobyggnad med parkeringsplats som numera är en gräsyta. Inga uppgifter finns om markföroreningar för denna del. Marken under och intill de lokaler där människor ska vistas stadigvarande måste dock undersökas och vid behov saneras innan startbesked till bygglov lämnas. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

20 20 Risk för höga vattenstånd Den högsta högvattennivå är +1,74 m i Bäveån/Byfjorden. För att undvika problem med översvämning bör gatunivån höjas i framtiden. Befintlig gatunivå är + 1,7 meter över grundkartans nollplan i korsningen Södra Drottninggatan - Asplundsgatan. En framtida höjning av gatunivån till +2,2 m är önskvärd. Aktuell detaljplan innebär inget hinder för en framtida höjning av gatunivån. Parkeringshusets bottenplan har idag en färdig golvhöjd på + 2,0 meter över grundkartans nollplan. Plankartan anger med en planbestämmelse att byggnadsdelar under nivån + 2,5 meter över grundkartans nollplan ska utföras med vattentålig konstruktion och material. Med hänsyn till översvämningsrisk borde färdigt golv för föreslagen tillbyggnad ligga på + 2,5 meter över grundkartans nollplan, men eftersom det då blir svårt att anpassa foajén till befintligt hus som ligger på +2,0 m bör ett undantag göras. Viktig utrustning och installationer ska dock placeras så att de klarar sig vid en översvämning. Räddningsvägar Kvarteret är omgivet av gator som alla är framkomliga för räddningstjänst. Utrymningsvägar för biografsalongerna hanteras i bygglovet. ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst relevanta för planförslaget: Begränsad klimatpåverkan Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om begränsad klimatpåverkan, genom en flyttning av biografer från ett centralt läge till ett annat lika centralt läge med god tillgång till kollektivtrafik. Förslaget bedöms inte ge upphov till ökade transporter. Anläggningen kan anslutas till fjärrvärme eller fjärrkyla när det blir möjligt. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

21 21 God bebyggd miljö Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd miljö genom att ge möjlighet att öka kulturutbudet i ett centralt läge med goda kollektiva kommunikationer. Befintlig infrastruktur kan nyttjas på ett effektivt sätt. Tillgängligheten är god för fotgängare och cyklister, det finns även en bra kollektivtrafikförsörjning. Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas. Det finns förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt byggande samt effektivare nyttjande av en befintlig byggnad. GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Genomförandetid Genomförandetiden för planen slutar 5 (fem) år efter det att planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ekonomiskt garanterade. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Det finns dock ingen allmän platsmark inom planområdet. Ansvarsfördelning Inom planområdet finns ingen allmän plats. För planens genomförande ansvarar fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172. Avtal Det fanns tidigare inlösensavtal för parkeringsplatser med Uddevalla Hem. Dessa är upphävda. Ett detaljplaneavtal upprättades 2 oktober 2011 mellan fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 och Miljö och Stadsbyggnad, Uddevalla kommun. I planavtalet regleras kostnader förenade med handläggning av detaljplanen. Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan fastighetsägaren till Stadskärnan 1:172 och Uddevalla kommun. Det bör ske innan detaljplanen antas. Uddevalla, Uddevalla kommun Antagandehandling

22 22 Avtalet ska reglera marköverlåtelse enligt rubriken Markägande och fastighetsreglering nedan samt reglera en flytt av vatten- och dagvattenledningar i samband med planens genomförande, se vidare under rubrikerna Ekonomiska samt Tekniska frågor VA och dagvatten. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsägare och Fastighetsreglering Planområdet omfattas av fastigheten Stadskärnan 1:172 som är i privat ägo samt del av Stadskärnan 1:136 som Uddevalla kommun äger. Planens genomförande kräver fastighetsreglering genom att Stadskärnan 1:172 utökas med del av Stadskärnan 1:136. I samband med fastighetsregleringen kommer den ombildade fastigheten Stadskärnan 1:172 att få kvartersnamn. Fastighetsreglering: Stadskärnan 1:172 utökas med blåmarkerad del av Stadskärnan 1:136 Stadskärnan 1:172, privat ägo Fastighetsägare och fastighetsreglering Del av Stadskärnan 1:136, ägs av Uddevalla kommun Gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter Inom planområdet finns inga servitut. Fullständig sammanställning av kringliggande fastigheter och servitut inom och intill planområdet redovisas i tillhörande fastighetsförteckning. Antagandehandling Uddevalla, Uddevalla kommun

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun 1(8) Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun Dnr Ädh 1659/2008 Dnr planmodul: P 08/0018 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad 2012-01-20

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer