PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Dnr: LKS Datum: PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad

2 Detaljplanen består av: - Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 (A1), skala 1:2000 (A3). Till detaljplanen hör: - Planbeskrivning inklusive genomfrågor - Illustrationskarta, skala 1:1000 (A1), skala 1:2000 (A3). - Fastighetsförteckning Utredningar - Behov av miljöbedömning, Naturinventering, Eko Natura, juli Bedömning av damm på Sivik 1:5 som livs/reproduktionsmiljö för groddjur, Eko Natura, oktober Arkeologisk undersökning, Rapport Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat, GF Konsult AB, PM beträffande geotekniska förhållanden, GF Konsult AB, Geotekniska förstärkningsåtgärder, Norconsult Geoteknisk utredning PM, Norconsult PM beträffande bergras/blocknedfall, Norconsult VA- och vägutredning, GF Konsult AB, , revidering 2, VA-utredning för Dalskogen 5:1, AqVAtech, Riskbedömning med avseende på transport av farligt gods, Norconsult, DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

3 Innehåll INLEDNING... 4 PLANDATA... 6 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN... 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 9 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER NATUR BEBYGGELSEOMRÅDEN GATOR OCH TRAFIK TEKNISK FÖRSÖRJNING HÄLSA OCH SÄKERHET GENOMFÖRANDEFRÅGOR FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR EKONOMISKA FRÅGOR TEKNISKA FRÅGOR PLANPROCESSEN MEDVERKANDE I PLANARBETET DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 3

4 INLEDNING Bakgrund I finns behov av planlagd mark för olika typer av verksamheter. Inom de industriområden som finns idag är tomterna i det närmaste slut. Befintliga områden för verksamheter är förlagda väster om väg 162 och enligt ÖP 2006 är det företrädesvis där som utbyggnaden av tätortens verksamhetsområden ska ske. På industriområdet Dalskogen 2, där detaljplanen antogs år 2005 (1484-P46), är alla tomter sålda och bebyggda. År 2011 antogs en plan för Dalskogen 3 m.fl. Planen möjliggör sju till åtta nya tomter för verksamheter. På tomterna tillåts småindustri och handel med skrymmande varor samt kontor. För två av tomterna finns även möjlighet att etablera bilservice. Tomtmarken i den nyss antagna planen för Dalskogen 3 m.fl. anses bli för dyr. I och med det upprättas en ny detaljplan där kvartersmarken utökas med cirka 2500m 2. Planarbetet handläggs med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7,15, Plan och bygglagen, eftersom det endast gäller några mindre ändringar i planen. Planens syfte och huvuddrag Den nya detaljplanen syftar som ovan nämnt till några mindre ändring av den nyss antagna planen Dalskogen 3 m.fl., laga kraft I gällande plan möjliggörs ett utbyggnadsområde för industri. Det är en tredje etapp i ett tidigare utbyggt industriområde. Planen tillåter småindustri och handel med skrymmande varor samt kontor (J 1 ). På två tomter finns möjlighet att etablera bilservice (G). Verksamheterna får inte medföra påtagliga störningar för närboende i form av föroreningar, lukt, buller, vibrationer eller ljus. Området finns utpekat som industrimark i 2006 års översiktsplan och är beläget vid infarten till Lysekils tätort, nordväst om bostadsområdet Torpet. Den föreslagna detaljplanen hanterar ändringar av Dalskogen 3. Ändringarna innebär att kvartersmarken utökas genom att ta en del av den mark som i gällande plan har beteckningen naturmark i anspråk. De syftar exempelvis till att ta bort den planerade cykelvägen och planteringszonen som korsar området i nuvarande plan och ersätta den med kvartersmark. Man vill även utöka kvartersmarken åt nordväst, ta bort den östra industrigatan samt ersätta sidogatorna med två vändplaner. Byggrätten för befintliga tomter utökas även till 50 % av tomtytan. Det huvudsakliga syftet med ändringarna är att kunna erbjuda mer kvartersmark för att sänka tompriset per kvadratmeter. 4 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

5 Planprocessen Planprocessen drivs med så kallat enkelt planförfarande i enlighet med 5 kap 7,15, plan- och bygglagen, då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten samt är förenligt med kommunens översiktsplan. Detta innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas men att samrådskretsen begränsas och det ställs inte ut på utställning innan det kan tas upp för godkännande och antagande. Utställningen ersätts med en underrättelse direkt till samrådskretsen. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. Bild över enkelt planförfarande. Planen är nu i samrådskedet. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 5

6 PLANDATA Lägesbestämning, areal och avgränsning Planområdet Dalskogen 3 är beläget vid infarten till Lysekils tätort, nordost om industriområdet Dalskogen 2 och nordväst om bostadsområdet Torpet. För att undvika flera planer över samma område så görs en helt ny plan som ersätter den befintliga detaljplanen för Dalskogen 3 m.fl., laga kraft Planområdet utgörs alltså av samma planområde som nuvarande Dalskogen 3 m.fl. med undantag för att delområde 2 i den gällande planen inte tas med. Planområdet har en areal på ca m2. Markägoförhållanden Den obebyggda marken utgörs av Sivik 1:5 och ägs av kommunen. Industrifastigheterna Dalskogen 3:10, 3:11 och 3:15 är privatägda. Del av samfälld väg som försörjer Ulseröd 2:116 ingår i planområdet. Aktuellt planområde, Dalskogen 3, är markerat med röd heldragen linje. Gällande planer som berörs är utmarkerade i grönt, blått och rött. Nuvarande planförslag utgör samma planområde som den tidigare planen för Dalskogen 3 m.fl., med undantag för att delområde 2 inte tas med. 6 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

7 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för. Brukningsvärd jordbruksmark av nationell betydelse får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har nationell betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena. Järnvägen som passerar förbi planområdet är av riksintresse för totalförsvaret. Väg 162 är en rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB Stora delar av kustområdena i är av riksintresse enligt 4 kap 1 Miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt frilufsliv enligt MB 4:2 (LST). Kommentar: Kommunens bedömning är att de ändringar som görs i detaljplanen Dalskogen 3 området inte har något värde för det rörliga frilufslivet. Bestämmelserna är heller inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 7

8 Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB Planområdet omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 4 kap 1, 2 och 4. I 1 anges att området är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna ska dock inte hindra utvecklingen av tätorter eller det lokala näringslivet. I 2 sägs att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag. I 4 finns bestämmelser som ska förhindra ny fritidsbebyggelse annat än som kompletteringar till befintlig bebyggelse. Gulllmarsfjordens vattenområde är utpekat som Natura 2000-område och därmed klassat som riksintressen enligt 4 kap Miljöbalken. Planområdet ligger utanför Natura 2000-området men områdets dagvatten rinner ut i Gullmarsfjorden. Kommentar: Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Det ligger inte inom Natura 2000-området men dess dagvatten kan påverka fjordens vattenliv. I Natura 2000-områden är det nolltolerans och dagvattnet måste därför renas innan det når fjorden. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Enligt miljöbalkens 5 kap ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. Reglerna gäller förekomst av kvävedioxider, kväveoxider, svaveldioxider, kolmonoxid, bly och partiklar i luften. Kommentar: Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. De i planen föreslagna åtgärderna innebär inte att de beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd enligt 7 kap MB. Lokala miljömål Enligt miljömål för kommunen skall de lokala miljömålen som redovisas i ÖP 06 integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och samhällsekonomiska intressen. 8 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

9 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I översiktsplanen som antogs i juni 2006 har delar av det aktuella området beteckningen R7: Områden avsedda för industri och andra verksamheter i anslutning till eller utanför tätort. Detaljplan krävs i allmänhet. Övrig mark har beteckningen D: Område med detaljplan. Planområdet Utdrag ur Lysekil Översiksplan 2006, kartan Regler och rekommendationer. Kommunala program mm I samband med planarbetet gjordes ett planprogram som även omfattade det nu aktuella planområdet. Hela Dalskogenområdet studerades för att få fram lämpliga trafiklösningar och framtida expansionsområden för verksamheter. De flesta synpunkter som framfördes under programsamrådet tillgodosågs i planarbetet varför det inte kan anses nödvändigt med ett förnyat programsamråd i det aktuella planarbetet. Detaljplaner Den gällande detaljplanen för planområdet Dalskogen 3 m.fl. möjliggör sju till åtta nya tomter med verksamheter. På tomterna tillåts småindustri och handel med skrymmande varor samt kontor. För två tomter finns även möjlighet att etablera bilservice. I den föreslagna detaljplanen för Dalskogen 3 m.fl. görs några mindre ändringar som huvudsakligen innebär att kvartersmarken utökas, men antal tomter och övrigt består. Planprogram Under framställandet av den gällande detaljplanen för Dalskogen 3 upprättades inget planprogram eftersom detaljplanen överensstämde med gällande Översiktsplan från Eftersom den befintliga planen för Dalskogen 3 trädde i kraft relativt nyligen, laga kraft , så har inget ett nytt planprogram upprättats nu heller. De ändringar som föreslås i detaljplanen stämmer överens med ÖP DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 9

10 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument, daterat Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs också i denna planbeskrivning Sammanfattning Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 och miljöbalken 6 kap 11 för aktuell plan. Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Kommunens ställningstagande grundar sig vidare på att ett genomförande av planen: - inte har betydande påverkan på Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28 MB - inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt MKB-förordningens bilaga 1 och 3 - inte bedöms vara av betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan - inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål - inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc. - inte ger upphov till risker för människors hälsa eller miljön - inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids - inte har betydande påverkan på några områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus, t.ex. riksintressen eller naturreservat Kommunens ställningstagande Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen sammantaget inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas utan en redogörelse för miljöaspekterna inarbetas i planbeskrivningen. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen har givits tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och kommunens förslag till ställningstagande. Länsstyrelsen har skriftligen meddelat att Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslaget inte kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget behöver därmed inte miljöbedömas. 10 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

11 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER NATUR Mark och vegetation Förutsättningar: Inför den nyss antagna planen för Dalskogen 3 genomfördes en naturinventering av Thomas Andersson på Eko Natura i Lysekil, juli Syftet med inventeringen var att undersöka vegetation och fågelfauna samt att göra en bedömning av naturvärdena. Eftersom den tidigare planen för Dalskogen 3 m.fl. vann laga kraft har viss exploatering i området redan påbörjats. Naturen, så som den beskrivs i naturinventeringen, finns därför inte kvar idag. Enligt naturinventeringen utgjordes planområdet till dominerande del av plan, trädbevuxen mark av fuktig eller blöt karaktär. Den skog, företrädesvis björk och gran, som fanns utgjorde första generationen. Med ett fåtal undantag var trädens dimension mindre till knappt medelgrova. Någon lång skoglig kontinuitet fanns följaktligen inte inom området. Andelen död ved var heller inte hög. Fridlysta och röd-listade kärlväxtarter påträffades inte. Mossfloran bedömdes, med undantag av sumpbjörkskogen i östligaste delen norr om bensinstationen, vara av ordinär sammansättning. Området som helhet bedömdes därför ut vegetationssynpunkt inte ha några högre naturvärden som utgjorde hinder för en exploatering. Inga fynd av rödlistade fågelarter bland sjungande/stationära/revirhävdande eller tillfälligt besökande, gjordes under investeringstillfällena. De nya tomterna på planområdet ligger på en nivå som är 3-4 m lägre än Dalskogen 2. Vid tidpunkten för den ovan nämnda naturinventeringen var markytan relativt plan men varierade mellan ca +32 och ca +34. Eftersom den befintliga detaljplanen för Dalskogen 3 m.fl. antogs år 2011 har dock förberedelsearbetet på planområdet redan påbörjats till viss del och planområdet är sedan två år tillbaka förbelastat. På grund av detta är markytan idag huvudsakligen plan. Berg i dagen finns i söder och sydväst, i gränszonen mot Dalskogen 2, i väster i kanten mot kraftledningsgatan samt i mittersta delen i nordöstra kanten. Detaljplansområdet ansluter till ett upplagsområde i väst. Upplagsområdets högsta nivåpunkt ligger på ca +40. Högsta nivåpunkter på synligt berg i dagen ligger mellan ca +35 och ca +38. Förändringar: Det sker inga större förändringar gentemot den nyss antagna planen för Dalskogen 3 m.fl., laga kraft Den nya planen innebär att kvartersmarken utökas och ersätter en del av naturmarken i den gällande detaljplanen. Förändringen försvårar för djur och insekter att röra sig genom planområdet. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 11

12 GEOTEKNIK Grundläggning och markarbeten Förutsättningar: Flera geotekniska undersökningar har genomförts i området på uppdrag av. Enligt PM beträffande geotekniska förhållanden på Dalskogen 3, utförd av GF konsult AB daterad , bedöms marken inom den del av planområdet som inte tidigare är exploaterad bestå av lera som är sättningsbenägen för stora laster. Utredningen rekommenderar i första hand att hela planområdet förbelastas ca 1-2 år innan byggnation påbörjas för att få ut cirka hälften av slutsättningen i leran innan utbyggnaden av området påbörjas. Eftersom den befintliga detaljplanen för Dalskogen 3 m.fl. antogs år 2011 har förberedelsearbetet på planområdet redan påbörjats till viss del och planområdet är sedan två år tillbaka förbelastat. Byggnader rekommenderas preliminärt att grundläggas med pålar/plintar ner till fast botten. Byggnader som placeras i planområdets nordligaste del kan troligen grundläggas med platta på mark. Bergsprängning kan även bli aktuellt för dessa. Vid detaljprojektering bör grundläggningsförutsättningar för varje enskild byggnad utredas. Uppfyllnader inom området bör begränsas till max 1 m i direkt anslutning till byggnader under förutsättningar att 5-8 cm sättningar kan accepteras. Mark och anläggningsarbeten ska utföras enligt Geotekniskt PM sammanställd av Norconsult, och Geotekniska förstärkningsåtgärder, Blocknedfall och bergras Enligt utförd utredning av Norconsult gällande bergras/blocknedfall, , bedöms ej risk för bergras och/eller blocknedfall föreligga inom planområdet. Slänterna från upplagsområdet på Framfoods tomt väster om planområdet ska säkras mot sten/ blocknedfall. Utredningen rekommenderar att slänterna kläs med nät. Radon/Gammastrålning I Lysekil kommuns översiktsplan från 2006 finns ett ställningstagande om krav på radonsäkert byggande och uppföljande radongasmätning i alla nybyggda bostäder, skolor och förskolor. Bakgrunden till detta ställningstagande är att erfarenheten har visat att även mark som vid den översiktliga karteringen från 1980 (SGU) klassades som normalriskmark ibland har orsakat lokalt höga radonvärden i nya byggnader. Sprickor i berggrunden eller olämpligt material av fyllnadsmassa bör vara största orsaken till detta. Om man dessutom i samband med byggnationen måste göra sprängningar, schaktningar mm uppstår en helt ny situation med nya sprickor och kanaler som riskerar att leda fram ännu mera radon. Byggnader där människor stadigvarande vistas ska ha ett radonsäkert utförande. Detta regleras med en planbestämmelse på plankartan. Undersökningen visar att tomtmarken består av lera, varför risk för radon från befintlig mark inte föreligger. 12 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

13 BEBYGGELSEOMRÅDEN Bebyggelse Förutsättningar: Inom planområdet finns tre tomter, Dalskogen 3:10, 3:11 och 3:15. Dalskogen 3:10 rymmer ett företag som tillverkar hummertinor, på 3:11 finns en elfirma med butik och på 3:15 finns en försäljningslokal för trädgårdsmöbler. Närmast planområdet har bussbolaget en stor tomt med hall och uppställning av bussar. Norr om infarten från väg 162 finns en automatstation för bensinförsäljning. Avståndet från planområdet till närmsta bostadshus, Ulseröd 2:116, är ca 70 meter. Till bostadsbebyggelsen på Torpet är avståndet ca 150 m. Mellan Torpet och industriområdet ligger infartsvägen till Lysekils tätort som med sin trafiktäthet åstadkommer avsevärt högre bullernivåer än den tilltänkta industrin. Förändringar: Bebyggelsemöjligheterna förändras inte från gällande plan för Dalskogen 3, laga kraft , förutom att byggrätten för de befintliga tomterna utökas till 50 % av tomtytan. Den befintliga detaljplanen ger möjligheter till etablering av lättare industri, hantverk, lager, bilservice m.m. Största tillåtna byggnadsarea är 50 % av tomtytan. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 10 meter och en största taklutning på 22 grader är tillåten. Förändringarna från tidigare detaljplan för Dalskogen 3 innebär att kvartermarken utökas med cirka 2500 kvadratmeter samtidigt som naturmarken minskar med ungefär som samma storlek. Tomtstorlekarna regleras inte i planen, men illustrationen visar 7 nya tomter på mellan 2000 m² och 5700 m². Konsekvenser: Enligt den befintliga detaljplanen förändras landskapsbilden så till vida att ytterligare industribyggnader kommer att uppföras men dessa ansluter till befintlig industri. Tomterna är placerade ca 80 m från väg 162 och upplevs därför inte som särskilt påträngande. De ändringar som föreslås innebär att industribyggnaderna blir mer påtagliga från industrigatan som korsar planområdet eftersom planteringar längs med de framtida byggnaderna och gatan tas bort. Befintlig bebyggelse inom planområdet sedd från Dalskogen 3:13 i öster. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 13

14 Arkeologi Förutsättningar: En arkeologisk undersökning har under hösten 2007 utförts av Bohusläns museum. Utredningsområdet är ca m2. Största delen av undersökningsytan är täckt med blandskog eller sly men även partier med sankmark förekommer, speciellt i södra delen av utredningsområdet. I södra delen av undersökningsområdet finns en fornlämning, Raä 626, som tidigare har slutundersökts. Denna indikerade att okända fornlämningar skulle kunna förekomma inom utredningsområdet. De enda fynd som gjorts är två bitar slagen flinta varav ett avslag. Ur antikvarisk synpunkt föreligger inga hinder för exploatering av området. Norr om Dalskogen 2 finns däremot en fornlämning, Raä 551, en boplats med osäker datering, som bör förundersökas vid en exploatering. Utsnitt från Fornsök (www.fmis.raa.se) Raä 626 och Raä 551 markerat med blått. Kulturmiljö Förutsättningar: Planområdet berör ingen kulturhistorisk bebyggelse. En arkeologisk utredning är genomförd och ur antikvarisk synpunkt föreligger inga hinder för vidare exploatering av området. GATOR OCH TRAFIK Gator, gång- och cykelvägar Förutsättningar: Planområdet nås via den befintliga tillfarten från väg 162 som förlängs och slutar i en vändplan. Gatan förslås i den gällande planen för Dalskogen 3 bli 8 m bred och vändplanen dimensionerad så att 24 meter långa fordon ska kunna vända. Det två sidogatorna som betjänar de inre tomterna föreslås få en bredd av 7 m. I detaljplanen för Dalskogen 2 var anslutningen till de tomter som ligger nordväst om Kontorsvägen placerad på kvartersmark. För att kunna nå planområdet nordväst om Dalskogen 2 dras nu en ny gata, som utgörs av allmän plats, genom kvarteret. Denna föreslås få en bredd av 8 m. Förändringar och konsekvenser: Detaljplanen förändrar den gällande planen på så vis att den gata som betjänar de inre tomterna inte längre ger möjlighet till att köra runt de tomter som tillåter bilservice. Det blir istället två sidogator som var för sig leder in till tomterna innanför. Sidogatorna avlutas med varsin vändplan dimensionerad för en normal lastbil (LBN). Gång- och cykelvägnätet är utbyggt från Lysekils tätort, parallellt med väg 162 förbi hela Dalskogenområdet. Ändringen i detta detaljplaneförslag innebär att möjligheten att knyta ihop gc-vägnätet och ansluta till befintlig grusväg som leder från Siviksvägen till Lysekils Ridklubb 14 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

15 och Ulseröd 2:116 försvinner. Konsekvensera av denna förändring försämrar både trafiksäkerheten och möjligheterna att bygga ut ett heltäckande gång- och cykelvägnät, vilket är ett av målen i Lysekil översiktsplan från Kollektivtrafik Förutsättningar: Det finns i dagsläget ingen kollektivtrafik till Dalskogenområdet. Busstrafiken går via Ulserödsvägen för att fånga upp boende på Torpet, i Fiskebäck och det planerade bostadsområdet Norra Tronebacken. En möjlighet skulle vara att dra den lokala busslinjen för tätorten vidare genom Dalskogens industriområde. Parkering, varumottag, utfarter Förutsättningar: Parkering och varumottagning sker på egen tomt. Inga allmänna parkeringsplatser föreslås inom planområdet. Förändringar: Utfartsförhållanden ändras i och med att gång- och cykelvägen tas bort. In- och utfart för nya tomter ska regleras till max 16 meter. De tomter som ligger vid trafikkorsningar får inte lägga in- och utfarter närmare än 10 meter från korsningarna. TEKNISK FÖRSÖRJNING Dricksvatten- och avloppsvattenhantering Två alternativ för VA-anslutning har studerats i tillhörande va- och vägutredning, revidering 2, Alternativ A innebär en anslutning till befintliga ledningar i Siviksvägen med en ledningsdragning norr om planområdet. Alternativ B innebär anslutning till befintliga ledningar i Kontorsvägen. Alternativ B innebär att befintlig vattenledning behöver bytas ut till större dimension och att en ny tryckavloppsledning behöver anläggas. Enligt utredningen innebär båda alternativen att en avloppspumpstation behöver anläggas i öster. Vatten, spillvatten och dagvatten Förutsättningar och förändringar: Utbyggnaden av industriområdet innebär en ökad avrinning från hårdgjorda ytor, jämfört med dagvattenflöden från befintligt naturområde i planområdet. Även mängden föroreningar i dagvattnet förväntas öka vid en utbyggnad av området, huvudsakligen pga. ökad fordonstrafik. Förslagen dagvattenhantering innebär enligt genomförd va- och vägutredning att allt dagvatten från gator och tomter samt fastigheternas dräneringsvatten avleds via dagvattenledningar till en konstgjord våtmark för att erhålla flödesreglering och rening. Eftersom vattnet i planområdet rinner ner i Gullmarsfjorden, som är ett Natura 2000-område, ställs det höga krav på ordentlig rening av vattnet. Nolltolerans gäller i Natura 2000-områden. Den konstgjorda våtmarken föreslås anläggas i östra delen av planområdet. Våtmarken ansluts till befintlig bäck som rinner till vägdiket längs väg 162 och vidare mot Gullmarn. (VA- och vägutredning, GF Konsult AB, reviderad ) Dagvatten från vägytor föreslås avledas i gatuvecken alternativt längs kantstenen till rännstensbrunnar och vidare i dagvattenledningarna. Förbindelsepunkt för dagvatten föreslås enligt va- och vägutredningen upprättas för varje fastighet. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 15

16 I samband med att tomter och gator höjdsätts i området, bör erforderliga torrläggningsnivåer för byggnader studeras närmare. Önskvärda torrläggningsnivåer för byggnader är 1,0-1,5 m. Tomtmarken bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark. Dagvattenbrunnar på tomtmark ska förses med filter/oljeavskiljare som tar hand om de föroreningar som alstras av verksamheten. I detaljprojekteringsskedet ska definitiva lägen och dimensioner av dagvattenledningar fastställas. Utformningen och val av växter i våtmarken ska göras i samråd med sakkunnig i detaljprojekteringsskedet för att uppnå önskad utformning och funktion. Värme Förutsättningar: Fjärrvärmeledning finns längs med väg 162 och i Kontorsvägen. De nya industrifastigheterna bör därför anslutas till kommunens fjärrvärmenät. El, tele Förutsättningar: Längst i väster har Vattenfall två kraftledningar på vardera 40 kv, som försörjer Lysekils tätort med elkraft. Kraftledningen ligger inom ett 25m brett skyddsområde (E 2 ). Öster om planområdet längs väg 162 finns ledningsreservat för fjärrvärme. Befintlig transformatorstation finns på Kontorsvägen. Förändringar: Inga förändringar från föregående detaljplan för Dalskogen 3. Avfallshantering Verksamhetsavfall som till sin typ och sammansättning inte liknar hushållsavfall föreligger det inget kommunalt ansvar för, utan ansvaret för hantering och omhändertagande ligger på fastighetsägaren eller verksamhetsinnehavaren, t. ex bygg- och rivningsavfall, specifikt verksamhetsavfall, etc. Rambo kan vara behjälplig vid planering av avfallshantering och omhändertagande. HÄLSA OCH SÄKERHET Planen kommer att tillåta småindustri och handel med skrymmande varor samt kontor (J1). På två tomter finns möjlighet att etablera bilservice (G). Verksamheterna får inte medföra påtagliga störningar för närboende i form av föroreningar, lukt, buller, vibrationer eller ljus. Riskanalys Väg 162 är klassad som sekundär transportled för farligt gods. Enligt riskpolicyn som Länsstyrelsen i Västra Götalands län antagit ska riskerna utredas när en detaljplan görs för ett område som ligger närmare en transportled för farligt gods än 150 m. Riskutredningen genomförd av Norconsult visar att beräknade risker är acceptabla och att inga riskreducerande åtgärder krävs. Järnvägen ligger ca 120 meter öster om planområdet och här transporteras för närvarande inget farligt gods. Väg 162 ligger ca 90 meter öster om nytillkommande utbyggnad och här transporteras farligt gods ur klass 2 (t ex gasol) och 3 (t ex bensin). Den ringa mängden farligt gods i kombination med avståndet medför att risknivån inom planområdet ligger under de nationella kriterierna för individ- och samhällsrisk. 16 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

17 Bergras/Blocknedfall Enligt utförd utredning gällande bergras/blocknedfall, , bedöms ej risk för bergras och/eller blocknedfall föreligga inom planområdet. Slänterna från upplagsområdet på Framfoods tomt väster om planområdet ska säkras mot sten/blocknedfall. Utredningen rekommenderar att slänterna kläs med nät. Elektromagnetiska fält Effekten på levande organismer av elektromagnetiska fält bl.a. kraftledningar och sändare för mobiltelefoni har på senare tid aktualiserats. Inga svenska gränsvärden finns för allmänhetens exponering. Däremot har Strålskyddsinstitutet givit ut allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Hänsyn har tagits till Strålskyddsinstitutets allmänna råd och planens genomförande bedöms inte utgöra någon fara för människors hälsa. Avståndet mellan spänningsförande ledares yttersta fas och byggnad är minst 17 m. Brandsäkerhet Förutsättningar: Lämpliga lägen för brandposter studeras i samråd med räddningstjänsten och LEVA i Lysekil vid detaljprojekteringen. En riskbedömning med avseende på transporter med farligt gods har utförts av Norconsult. Utredningen visar att inga särskilda åtgärder behöver vidtagas. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 17

18 GENOMFÖRANDEFRÅGOR Allmänt En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är en handling som ingår i planhandlingen. Genomförandebeskrivningen redovisar principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Preliminär tidplan för planarbetet Beslut om samråd okt 2012 Samråd nov 2012 Underrättelse jan 2012 Godkännande i KS mars 2013 Antagande i KF april 2013 Genomförandetid Detaljplanen kommer att ha en genomförandetid på 5 år från den dag då planen vunnit laga kraft. Under denna tid får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, som kunnat förutses vid planläggningen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den eventuella skada de lider. Efter genomförandetiden får planen ersättas, ändras eller upphävas utan rättigheter som uppkommit genom planen, behöver beaktas. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Huvudmannaskap Med huvudmannaskap avses bl.a. iordningställande och underhåll samt ansvaret för allmänplatsmark inom ett planområde. LEVA i Lysekil AB, är huvudman för vatten- och spillvattenförsörjningen. Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde. LEVA i Lysekil AB, är huvudman för eldistributionen inom området. 18 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

19 Ansvarsfördelning Här nedan redovisas förslag till ansvarsfördelning. Anläggning (kartbeteckning) Anläggningens ägare Genomförandeansvarig * Driftsansvarig Allmänna platser LOKALGATA (inkl. gc-väg) INDUSTRIGATA NATUR (grönområde med gångstigar) TRAFIKPLATS (informationsplats) Vatten-, brand-, och spillvattenledningar LEVA LEVA Dagvattenledningar och dagvattendammar LEVA LEVA Gatubelysning, gc-vägar Fjärrvärme LEVA LEVA LEVA DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 19

20 Anläggning (kartbeteckning) Anläggningens ägare Genomförandeansvarig * Driftsansvarig Kvartersmark och vattenområden E 1 LEVA LEVA LEVA E 2 Vattenfall Eldistribution AB Befintlig Vattenfall Eldistribution AB E 3 LEVA LEVA J 1 Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare G Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare Vatten-, spillvatten och dagvattenledningar Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare * Genomförandeansvarig ansvarar för fördelningen av kostnader och utförande av exploatering med reglering genom avtal. AVTAL Detaljprojekteringen av våtmarken ska utföras av sakkunnig. Ett avtal om detta bör tecknas mellan och LEVA. Risken för ras från sten och block ska undanröjas innan planområdet byggs ut. Avtal om detta bör tecknas mellan och den eller de markägare som berörs av sprängstensupplaget väster om planområdet. 20 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer