PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Dnr: LKS Datum: PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad

2 Detaljplanen består av: - Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 (A1), skala 1:2000 (A3). Till detaljplanen hör: - Planbeskrivning inklusive genomfrågor - Illustrationskarta, skala 1:1000 (A1), skala 1:2000 (A3). - Fastighetsförteckning Utredningar - Behov av miljöbedömning, Naturinventering, Eko Natura, juli Bedömning av damm på Sivik 1:5 som livs/reproduktionsmiljö för groddjur, Eko Natura, oktober Arkeologisk undersökning, Rapport Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat, GF Konsult AB, PM beträffande geotekniska förhållanden, GF Konsult AB, Geotekniska förstärkningsåtgärder, Norconsult Geoteknisk utredning PM, Norconsult PM beträffande bergras/blocknedfall, Norconsult VA- och vägutredning, GF Konsult AB, , revidering 2, VA-utredning för Dalskogen 5:1, AqVAtech, Riskbedömning med avseende på transport av farligt gods, Norconsult, DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

3 Innehåll INLEDNING... 4 PLANDATA... 6 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN... 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 9 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER NATUR BEBYGGELSEOMRÅDEN GATOR OCH TRAFIK TEKNISK FÖRSÖRJNING HÄLSA OCH SÄKERHET GENOMFÖRANDEFRÅGOR FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR EKONOMISKA FRÅGOR TEKNISKA FRÅGOR PLANPROCESSEN MEDVERKANDE I PLANARBETET DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 3

4 INLEDNING Bakgrund I finns behov av planlagd mark för olika typer av verksamheter. Inom de industriområden som finns idag är tomterna i det närmaste slut. Befintliga områden för verksamheter är förlagda väster om väg 162 och enligt ÖP 2006 är det företrädesvis där som utbyggnaden av tätortens verksamhetsområden ska ske. På industriområdet Dalskogen 2, där detaljplanen antogs år 2005 (1484-P46), är alla tomter sålda och bebyggda. År 2011 antogs en plan för Dalskogen 3 m.fl. Planen möjliggör sju till åtta nya tomter för verksamheter. På tomterna tillåts småindustri och handel med skrymmande varor samt kontor. För två av tomterna finns även möjlighet att etablera bilservice. Tomtmarken i den nyss antagna planen för Dalskogen 3 m.fl. anses bli för dyr. I och med det upprättas en ny detaljplan där kvartersmarken utökas med cirka 2500m 2. Planarbetet handläggs med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7,15, Plan och bygglagen, eftersom det endast gäller några mindre ändringar i planen. Planens syfte och huvuddrag Den nya detaljplanen syftar som ovan nämnt till några mindre ändring av den nyss antagna planen Dalskogen 3 m.fl., laga kraft I gällande plan möjliggörs ett utbyggnadsområde för industri. Det är en tredje etapp i ett tidigare utbyggt industriområde. Planen tillåter småindustri och handel med skrymmande varor samt kontor (J 1 ). På två tomter finns möjlighet att etablera bilservice (G). Verksamheterna får inte medföra påtagliga störningar för närboende i form av föroreningar, lukt, buller, vibrationer eller ljus. Området finns utpekat som industrimark i 2006 års översiktsplan och är beläget vid infarten till Lysekils tätort, nordväst om bostadsområdet Torpet. Den föreslagna detaljplanen hanterar ändringar av Dalskogen 3. Ändringarna innebär att kvartersmarken utökas genom att ta en del av den mark som i gällande plan har beteckningen naturmark i anspråk. De syftar exempelvis till att ta bort den planerade cykelvägen och planteringszonen som korsar området i nuvarande plan och ersätta den med kvartersmark. Man vill även utöka kvartersmarken åt nordväst, ta bort den östra industrigatan samt ersätta sidogatorna med två vändplaner. Byggrätten för befintliga tomter utökas även till 50 % av tomtytan. Det huvudsakliga syftet med ändringarna är att kunna erbjuda mer kvartersmark för att sänka tompriset per kvadratmeter. 4 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

5 Planprocessen Planprocessen drivs med så kallat enkelt planförfarande i enlighet med 5 kap 7,15, plan- och bygglagen, då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten samt är förenligt med kommunens översiktsplan. Detta innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas men att samrådskretsen begränsas och det ställs inte ut på utställning innan det kan tas upp för godkännande och antagande. Utställningen ersätts med en underrättelse direkt till samrådskretsen. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. Bild över enkelt planförfarande. Planen är nu i samrådskedet. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 5

6 PLANDATA Lägesbestämning, areal och avgränsning Planområdet Dalskogen 3 är beläget vid infarten till Lysekils tätort, nordost om industriområdet Dalskogen 2 och nordväst om bostadsområdet Torpet. För att undvika flera planer över samma område så görs en helt ny plan som ersätter den befintliga detaljplanen för Dalskogen 3 m.fl., laga kraft Planområdet utgörs alltså av samma planområde som nuvarande Dalskogen 3 m.fl. med undantag för att delområde 2 i den gällande planen inte tas med. Planområdet har en areal på ca m2. Markägoförhållanden Den obebyggda marken utgörs av Sivik 1:5 och ägs av kommunen. Industrifastigheterna Dalskogen 3:10, 3:11 och 3:15 är privatägda. Del av samfälld väg som försörjer Ulseröd 2:116 ingår i planområdet. Aktuellt planområde, Dalskogen 3, är markerat med röd heldragen linje. Gällande planer som berörs är utmarkerade i grönt, blått och rött. Nuvarande planförslag utgör samma planområde som den tidigare planen för Dalskogen 3 m.fl., med undantag för att delområde 2 inte tas med. 6 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

7 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för. Brukningsvärd jordbruksmark av nationell betydelse får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har nationell betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena. Järnvägen som passerar förbi planområdet är av riksintresse för totalförsvaret. Väg 162 är en rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB Stora delar av kustområdena i är av riksintresse enligt 4 kap 1 Miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt frilufsliv enligt MB 4:2 (LST). Kommentar: Kommunens bedömning är att de ändringar som görs i detaljplanen Dalskogen 3 området inte har något värde för det rörliga frilufslivet. Bestämmelserna är heller inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 7

8 Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB Planområdet omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 4 kap 1, 2 och 4. I 1 anges att området är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna ska dock inte hindra utvecklingen av tätorter eller det lokala näringslivet. I 2 sägs att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag. I 4 finns bestämmelser som ska förhindra ny fritidsbebyggelse annat än som kompletteringar till befintlig bebyggelse. Gulllmarsfjordens vattenområde är utpekat som Natura 2000-område och därmed klassat som riksintressen enligt 4 kap Miljöbalken. Planområdet ligger utanför Natura 2000-området men områdets dagvatten rinner ut i Gullmarsfjorden. Kommentar: Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Det ligger inte inom Natura 2000-området men dess dagvatten kan påverka fjordens vattenliv. I Natura 2000-områden är det nolltolerans och dagvattnet måste därför renas innan det når fjorden. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Enligt miljöbalkens 5 kap ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. Reglerna gäller förekomst av kvävedioxider, kväveoxider, svaveldioxider, kolmonoxid, bly och partiklar i luften. Kommentar: Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. De i planen föreslagna åtgärderna innebär inte att de beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd enligt 7 kap MB. Lokala miljömål Enligt miljömål för kommunen skall de lokala miljömålen som redovisas i ÖP 06 integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och samhällsekonomiska intressen. 8 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

9 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I översiktsplanen som antogs i juni 2006 har delar av det aktuella området beteckningen R7: Områden avsedda för industri och andra verksamheter i anslutning till eller utanför tätort. Detaljplan krävs i allmänhet. Övrig mark har beteckningen D: Område med detaljplan. Planområdet Utdrag ur Lysekil Översiksplan 2006, kartan Regler och rekommendationer. Kommunala program mm I samband med planarbetet gjordes ett planprogram som även omfattade det nu aktuella planområdet. Hela Dalskogenområdet studerades för att få fram lämpliga trafiklösningar och framtida expansionsområden för verksamheter. De flesta synpunkter som framfördes under programsamrådet tillgodosågs i planarbetet varför det inte kan anses nödvändigt med ett förnyat programsamråd i det aktuella planarbetet. Detaljplaner Den gällande detaljplanen för planområdet Dalskogen 3 m.fl. möjliggör sju till åtta nya tomter med verksamheter. På tomterna tillåts småindustri och handel med skrymmande varor samt kontor. För två tomter finns även möjlighet att etablera bilservice. I den föreslagna detaljplanen för Dalskogen 3 m.fl. görs några mindre ändringar som huvudsakligen innebär att kvartersmarken utökas, men antal tomter och övrigt består. Planprogram Under framställandet av den gällande detaljplanen för Dalskogen 3 upprättades inget planprogram eftersom detaljplanen överensstämde med gällande Översiktsplan från Eftersom den befintliga planen för Dalskogen 3 trädde i kraft relativt nyligen, laga kraft , så har inget ett nytt planprogram upprättats nu heller. De ändringar som föreslås i detaljplanen stämmer överens med ÖP DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 9

10 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument, daterat Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs också i denna planbeskrivning Sammanfattning Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 och miljöbalken 6 kap 11 för aktuell plan. Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Kommunens ställningstagande grundar sig vidare på att ett genomförande av planen: - inte har betydande påverkan på Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28 MB - inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt MKB-förordningens bilaga 1 och 3 - inte bedöms vara av betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan - inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål - inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc. - inte ger upphov till risker för människors hälsa eller miljön - inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids - inte har betydande påverkan på några områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus, t.ex. riksintressen eller naturreservat Kommunens ställningstagande Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen sammantaget inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas utan en redogörelse för miljöaspekterna inarbetas i planbeskrivningen. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen har givits tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och kommunens förslag till ställningstagande. Länsstyrelsen har skriftligen meddelat att Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslaget inte kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget behöver därmed inte miljöbedömas. 10 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

11 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER NATUR Mark och vegetation Förutsättningar: Inför den nyss antagna planen för Dalskogen 3 genomfördes en naturinventering av Thomas Andersson på Eko Natura i Lysekil, juli Syftet med inventeringen var att undersöka vegetation och fågelfauna samt att göra en bedömning av naturvärdena. Eftersom den tidigare planen för Dalskogen 3 m.fl. vann laga kraft har viss exploatering i området redan påbörjats. Naturen, så som den beskrivs i naturinventeringen, finns därför inte kvar idag. Enligt naturinventeringen utgjordes planområdet till dominerande del av plan, trädbevuxen mark av fuktig eller blöt karaktär. Den skog, företrädesvis björk och gran, som fanns utgjorde första generationen. Med ett fåtal undantag var trädens dimension mindre till knappt medelgrova. Någon lång skoglig kontinuitet fanns följaktligen inte inom området. Andelen död ved var heller inte hög. Fridlysta och röd-listade kärlväxtarter påträffades inte. Mossfloran bedömdes, med undantag av sumpbjörkskogen i östligaste delen norr om bensinstationen, vara av ordinär sammansättning. Området som helhet bedömdes därför ut vegetationssynpunkt inte ha några högre naturvärden som utgjorde hinder för en exploatering. Inga fynd av rödlistade fågelarter bland sjungande/stationära/revirhävdande eller tillfälligt besökande, gjordes under investeringstillfällena. De nya tomterna på planområdet ligger på en nivå som är 3-4 m lägre än Dalskogen 2. Vid tidpunkten för den ovan nämnda naturinventeringen var markytan relativt plan men varierade mellan ca +32 och ca +34. Eftersom den befintliga detaljplanen för Dalskogen 3 m.fl. antogs år 2011 har dock förberedelsearbetet på planområdet redan påbörjats till viss del och planområdet är sedan två år tillbaka förbelastat. På grund av detta är markytan idag huvudsakligen plan. Berg i dagen finns i söder och sydväst, i gränszonen mot Dalskogen 2, i väster i kanten mot kraftledningsgatan samt i mittersta delen i nordöstra kanten. Detaljplansområdet ansluter till ett upplagsområde i väst. Upplagsområdets högsta nivåpunkt ligger på ca +40. Högsta nivåpunkter på synligt berg i dagen ligger mellan ca +35 och ca +38. Förändringar: Det sker inga större förändringar gentemot den nyss antagna planen för Dalskogen 3 m.fl., laga kraft Den nya planen innebär att kvartersmarken utökas och ersätter en del av naturmarken i den gällande detaljplanen. Förändringen försvårar för djur och insekter att röra sig genom planområdet. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 11

12 GEOTEKNIK Grundläggning och markarbeten Förutsättningar: Flera geotekniska undersökningar har genomförts i området på uppdrag av. Enligt PM beträffande geotekniska förhållanden på Dalskogen 3, utförd av GF konsult AB daterad , bedöms marken inom den del av planområdet som inte tidigare är exploaterad bestå av lera som är sättningsbenägen för stora laster. Utredningen rekommenderar i första hand att hela planområdet förbelastas ca 1-2 år innan byggnation påbörjas för att få ut cirka hälften av slutsättningen i leran innan utbyggnaden av området påbörjas. Eftersom den befintliga detaljplanen för Dalskogen 3 m.fl. antogs år 2011 har förberedelsearbetet på planområdet redan påbörjats till viss del och planområdet är sedan två år tillbaka förbelastat. Byggnader rekommenderas preliminärt att grundläggas med pålar/plintar ner till fast botten. Byggnader som placeras i planområdets nordligaste del kan troligen grundläggas med platta på mark. Bergsprängning kan även bli aktuellt för dessa. Vid detaljprojektering bör grundläggningsförutsättningar för varje enskild byggnad utredas. Uppfyllnader inom området bör begränsas till max 1 m i direkt anslutning till byggnader under förutsättningar att 5-8 cm sättningar kan accepteras. Mark och anläggningsarbeten ska utföras enligt Geotekniskt PM sammanställd av Norconsult, och Geotekniska förstärkningsåtgärder, Blocknedfall och bergras Enligt utförd utredning av Norconsult gällande bergras/blocknedfall, , bedöms ej risk för bergras och/eller blocknedfall föreligga inom planområdet. Slänterna från upplagsområdet på Framfoods tomt väster om planområdet ska säkras mot sten/ blocknedfall. Utredningen rekommenderar att slänterna kläs med nät. Radon/Gammastrålning I Lysekil kommuns översiktsplan från 2006 finns ett ställningstagande om krav på radonsäkert byggande och uppföljande radongasmätning i alla nybyggda bostäder, skolor och förskolor. Bakgrunden till detta ställningstagande är att erfarenheten har visat att även mark som vid den översiktliga karteringen från 1980 (SGU) klassades som normalriskmark ibland har orsakat lokalt höga radonvärden i nya byggnader. Sprickor i berggrunden eller olämpligt material av fyllnadsmassa bör vara största orsaken till detta. Om man dessutom i samband med byggnationen måste göra sprängningar, schaktningar mm uppstår en helt ny situation med nya sprickor och kanaler som riskerar att leda fram ännu mera radon. Byggnader där människor stadigvarande vistas ska ha ett radonsäkert utförande. Detta regleras med en planbestämmelse på plankartan. Undersökningen visar att tomtmarken består av lera, varför risk för radon från befintlig mark inte föreligger. 12 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

13 BEBYGGELSEOMRÅDEN Bebyggelse Förutsättningar: Inom planområdet finns tre tomter, Dalskogen 3:10, 3:11 och 3:15. Dalskogen 3:10 rymmer ett företag som tillverkar hummertinor, på 3:11 finns en elfirma med butik och på 3:15 finns en försäljningslokal för trädgårdsmöbler. Närmast planområdet har bussbolaget en stor tomt med hall och uppställning av bussar. Norr om infarten från väg 162 finns en automatstation för bensinförsäljning. Avståndet från planområdet till närmsta bostadshus, Ulseröd 2:116, är ca 70 meter. Till bostadsbebyggelsen på Torpet är avståndet ca 150 m. Mellan Torpet och industriområdet ligger infartsvägen till Lysekils tätort som med sin trafiktäthet åstadkommer avsevärt högre bullernivåer än den tilltänkta industrin. Förändringar: Bebyggelsemöjligheterna förändras inte från gällande plan för Dalskogen 3, laga kraft , förutom att byggrätten för de befintliga tomterna utökas till 50 % av tomtytan. Den befintliga detaljplanen ger möjligheter till etablering av lättare industri, hantverk, lager, bilservice m.m. Största tillåtna byggnadsarea är 50 % av tomtytan. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 10 meter och en största taklutning på 22 grader är tillåten. Förändringarna från tidigare detaljplan för Dalskogen 3 innebär att kvartermarken utökas med cirka 2500 kvadratmeter samtidigt som naturmarken minskar med ungefär som samma storlek. Tomtstorlekarna regleras inte i planen, men illustrationen visar 7 nya tomter på mellan 2000 m² och 5700 m². Konsekvenser: Enligt den befintliga detaljplanen förändras landskapsbilden så till vida att ytterligare industribyggnader kommer att uppföras men dessa ansluter till befintlig industri. Tomterna är placerade ca 80 m från väg 162 och upplevs därför inte som särskilt påträngande. De ändringar som föreslås innebär att industribyggnaderna blir mer påtagliga från industrigatan som korsar planområdet eftersom planteringar längs med de framtida byggnaderna och gatan tas bort. Befintlig bebyggelse inom planområdet sedd från Dalskogen 3:13 i öster. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 13

14 Arkeologi Förutsättningar: En arkeologisk undersökning har under hösten 2007 utförts av Bohusläns museum. Utredningsområdet är ca m2. Största delen av undersökningsytan är täckt med blandskog eller sly men även partier med sankmark förekommer, speciellt i södra delen av utredningsområdet. I södra delen av undersökningsområdet finns en fornlämning, Raä 626, som tidigare har slutundersökts. Denna indikerade att okända fornlämningar skulle kunna förekomma inom utredningsområdet. De enda fynd som gjorts är två bitar slagen flinta varav ett avslag. Ur antikvarisk synpunkt föreligger inga hinder för exploatering av området. Norr om Dalskogen 2 finns däremot en fornlämning, Raä 551, en boplats med osäker datering, som bör förundersökas vid en exploatering. Utsnitt från Fornsök (www.fmis.raa.se) Raä 626 och Raä 551 markerat med blått. Kulturmiljö Förutsättningar: Planområdet berör ingen kulturhistorisk bebyggelse. En arkeologisk utredning är genomförd och ur antikvarisk synpunkt föreligger inga hinder för vidare exploatering av området. GATOR OCH TRAFIK Gator, gång- och cykelvägar Förutsättningar: Planområdet nås via den befintliga tillfarten från väg 162 som förlängs och slutar i en vändplan. Gatan förslås i den gällande planen för Dalskogen 3 bli 8 m bred och vändplanen dimensionerad så att 24 meter långa fordon ska kunna vända. Det två sidogatorna som betjänar de inre tomterna föreslås få en bredd av 7 m. I detaljplanen för Dalskogen 2 var anslutningen till de tomter som ligger nordväst om Kontorsvägen placerad på kvartersmark. För att kunna nå planområdet nordväst om Dalskogen 2 dras nu en ny gata, som utgörs av allmän plats, genom kvarteret. Denna föreslås få en bredd av 8 m. Förändringar och konsekvenser: Detaljplanen förändrar den gällande planen på så vis att den gata som betjänar de inre tomterna inte längre ger möjlighet till att köra runt de tomter som tillåter bilservice. Det blir istället två sidogator som var för sig leder in till tomterna innanför. Sidogatorna avlutas med varsin vändplan dimensionerad för en normal lastbil (LBN). Gång- och cykelvägnätet är utbyggt från Lysekils tätort, parallellt med väg 162 förbi hela Dalskogenområdet. Ändringen i detta detaljplaneförslag innebär att möjligheten att knyta ihop gc-vägnätet och ansluta till befintlig grusväg som leder från Siviksvägen till Lysekils Ridklubb 14 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

15 och Ulseröd 2:116 försvinner. Konsekvensera av denna förändring försämrar både trafiksäkerheten och möjligheterna att bygga ut ett heltäckande gång- och cykelvägnät, vilket är ett av målen i Lysekil översiktsplan från Kollektivtrafik Förutsättningar: Det finns i dagsläget ingen kollektivtrafik till Dalskogenområdet. Busstrafiken går via Ulserödsvägen för att fånga upp boende på Torpet, i Fiskebäck och det planerade bostadsområdet Norra Tronebacken. En möjlighet skulle vara att dra den lokala busslinjen för tätorten vidare genom Dalskogens industriområde. Parkering, varumottag, utfarter Förutsättningar: Parkering och varumottagning sker på egen tomt. Inga allmänna parkeringsplatser föreslås inom planområdet. Förändringar: Utfartsförhållanden ändras i och med att gång- och cykelvägen tas bort. In- och utfart för nya tomter ska regleras till max 16 meter. De tomter som ligger vid trafikkorsningar får inte lägga in- och utfarter närmare än 10 meter från korsningarna. TEKNISK FÖRSÖRJNING Dricksvatten- och avloppsvattenhantering Två alternativ för VA-anslutning har studerats i tillhörande va- och vägutredning, revidering 2, Alternativ A innebär en anslutning till befintliga ledningar i Siviksvägen med en ledningsdragning norr om planområdet. Alternativ B innebär anslutning till befintliga ledningar i Kontorsvägen. Alternativ B innebär att befintlig vattenledning behöver bytas ut till större dimension och att en ny tryckavloppsledning behöver anläggas. Enligt utredningen innebär båda alternativen att en avloppspumpstation behöver anläggas i öster. Vatten, spillvatten och dagvatten Förutsättningar och förändringar: Utbyggnaden av industriområdet innebär en ökad avrinning från hårdgjorda ytor, jämfört med dagvattenflöden från befintligt naturområde i planområdet. Även mängden föroreningar i dagvattnet förväntas öka vid en utbyggnad av området, huvudsakligen pga. ökad fordonstrafik. Förslagen dagvattenhantering innebär enligt genomförd va- och vägutredning att allt dagvatten från gator och tomter samt fastigheternas dräneringsvatten avleds via dagvattenledningar till en konstgjord våtmark för att erhålla flödesreglering och rening. Eftersom vattnet i planområdet rinner ner i Gullmarsfjorden, som är ett Natura 2000-område, ställs det höga krav på ordentlig rening av vattnet. Nolltolerans gäller i Natura 2000-områden. Den konstgjorda våtmarken föreslås anläggas i östra delen av planområdet. Våtmarken ansluts till befintlig bäck som rinner till vägdiket längs väg 162 och vidare mot Gullmarn. (VA- och vägutredning, GF Konsult AB, reviderad ) Dagvatten från vägytor föreslås avledas i gatuvecken alternativt längs kantstenen till rännstensbrunnar och vidare i dagvattenledningarna. Förbindelsepunkt för dagvatten föreslås enligt va- och vägutredningen upprättas för varje fastighet. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 15

16 I samband med att tomter och gator höjdsätts i området, bör erforderliga torrläggningsnivåer för byggnader studeras närmare. Önskvärda torrläggningsnivåer för byggnader är 1,0-1,5 m. Tomtmarken bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark. Dagvattenbrunnar på tomtmark ska förses med filter/oljeavskiljare som tar hand om de föroreningar som alstras av verksamheten. I detaljprojekteringsskedet ska definitiva lägen och dimensioner av dagvattenledningar fastställas. Utformningen och val av växter i våtmarken ska göras i samråd med sakkunnig i detaljprojekteringsskedet för att uppnå önskad utformning och funktion. Värme Förutsättningar: Fjärrvärmeledning finns längs med väg 162 och i Kontorsvägen. De nya industrifastigheterna bör därför anslutas till kommunens fjärrvärmenät. El, tele Förutsättningar: Längst i väster har Vattenfall två kraftledningar på vardera 40 kv, som försörjer Lysekils tätort med elkraft. Kraftledningen ligger inom ett 25m brett skyddsområde (E 2 ). Öster om planområdet längs väg 162 finns ledningsreservat för fjärrvärme. Befintlig transformatorstation finns på Kontorsvägen. Förändringar: Inga förändringar från föregående detaljplan för Dalskogen 3. Avfallshantering Verksamhetsavfall som till sin typ och sammansättning inte liknar hushållsavfall föreligger det inget kommunalt ansvar för, utan ansvaret för hantering och omhändertagande ligger på fastighetsägaren eller verksamhetsinnehavaren, t. ex bygg- och rivningsavfall, specifikt verksamhetsavfall, etc. Rambo kan vara behjälplig vid planering av avfallshantering och omhändertagande. HÄLSA OCH SÄKERHET Planen kommer att tillåta småindustri och handel med skrymmande varor samt kontor (J1). På två tomter finns möjlighet att etablera bilservice (G). Verksamheterna får inte medföra påtagliga störningar för närboende i form av föroreningar, lukt, buller, vibrationer eller ljus. Riskanalys Väg 162 är klassad som sekundär transportled för farligt gods. Enligt riskpolicyn som Länsstyrelsen i Västra Götalands län antagit ska riskerna utredas när en detaljplan görs för ett område som ligger närmare en transportled för farligt gods än 150 m. Riskutredningen genomförd av Norconsult visar att beräknade risker är acceptabla och att inga riskreducerande åtgärder krävs. Järnvägen ligger ca 120 meter öster om planområdet och här transporteras för närvarande inget farligt gods. Väg 162 ligger ca 90 meter öster om nytillkommande utbyggnad och här transporteras farligt gods ur klass 2 (t ex gasol) och 3 (t ex bensin). Den ringa mängden farligt gods i kombination med avståndet medför att risknivån inom planområdet ligger under de nationella kriterierna för individ- och samhällsrisk. 16 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

17 Bergras/Blocknedfall Enligt utförd utredning gällande bergras/blocknedfall, , bedöms ej risk för bergras och/eller blocknedfall föreligga inom planområdet. Slänterna från upplagsområdet på Framfoods tomt väster om planområdet ska säkras mot sten/blocknedfall. Utredningen rekommenderar att slänterna kläs med nät. Elektromagnetiska fält Effekten på levande organismer av elektromagnetiska fält bl.a. kraftledningar och sändare för mobiltelefoni har på senare tid aktualiserats. Inga svenska gränsvärden finns för allmänhetens exponering. Däremot har Strålskyddsinstitutet givit ut allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Hänsyn har tagits till Strålskyddsinstitutets allmänna råd och planens genomförande bedöms inte utgöra någon fara för människors hälsa. Avståndet mellan spänningsförande ledares yttersta fas och byggnad är minst 17 m. Brandsäkerhet Förutsättningar: Lämpliga lägen för brandposter studeras i samråd med räddningstjänsten och LEVA i Lysekil vid detaljprojekteringen. En riskbedömning med avseende på transporter med farligt gods har utförts av Norconsult. Utredningen visar att inga särskilda åtgärder behöver vidtagas. DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 17

18 GENOMFÖRANDEFRÅGOR Allmänt En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är en handling som ingår i planhandlingen. Genomförandebeskrivningen redovisar principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Preliminär tidplan för planarbetet Beslut om samråd okt 2012 Samråd nov 2012 Underrättelse jan 2012 Godkännande i KS mars 2013 Antagande i KF april 2013 Genomförandetid Detaljplanen kommer att ha en genomförandetid på 5 år från den dag då planen vunnit laga kraft. Under denna tid får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, som kunnat förutses vid planläggningen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den eventuella skada de lider. Efter genomförandetiden får planen ersättas, ändras eller upphävas utan rättigheter som uppkommit genom planen, behöver beaktas. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Huvudmannaskap Med huvudmannaskap avses bl.a. iordningställande och underhåll samt ansvaret för allmänplatsmark inom ett planområde. LEVA i Lysekil AB, är huvudman för vatten- och spillvattenförsörjningen. Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde. LEVA i Lysekil AB, är huvudman för eldistributionen inom området. 18 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

19 Ansvarsfördelning Här nedan redovisas förslag till ansvarsfördelning. Anläggning (kartbeteckning) Anläggningens ägare Genomförandeansvarig * Driftsansvarig Allmänna platser LOKALGATA (inkl. gc-väg) INDUSTRIGATA NATUR (grönområde med gångstigar) TRAFIKPLATS (informationsplats) Vatten-, brand-, och spillvattenledningar LEVA LEVA Dagvattenledningar och dagvattendammar LEVA LEVA Gatubelysning, gc-vägar Fjärrvärme LEVA LEVA LEVA DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL 19

20 Anläggning (kartbeteckning) Anläggningens ägare Genomförandeansvarig * Driftsansvarig Kvartersmark och vattenområden E 1 LEVA LEVA LEVA E 2 Vattenfall Eldistribution AB Befintlig Vattenfall Eldistribution AB E 3 LEVA LEVA J 1 Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare G Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare Vatten-, spillvatten och dagvattenledningar Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare Resp. fastighetsägare * Genomförandeansvarig ansvarar för fördelningen av kostnader och utförande av exploatering med reglering genom avtal. AVTAL Detaljprojekteringen av våtmarken ska utföras av sakkunnig. Ett avtal om detta bör tecknas mellan och LEVA. Risken för ras från sten och block ska undanröjas innan planområdet byggs ut. Avtal om detta bör tecknas mellan och den eller de markägare som berörs av sprängstensupplaget väster om planområdet. 20 DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3, LYSEKIL

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 03/033/214 Datum: 2010-01-19 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl., INLEDNING Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder inom Norra

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 10/71/214 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN Del av Slätten 1:339 m.fl., GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Syftet med planen är att ändra markanvändningen så att

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för småindustri öster om Hällebäck, MUNKERÖD 1:21 m.fl. Stenungsunds kommun Tillhör Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslut 2008-12-15 228 Laga kraft 2009-01-13 Jonas Sverkén Sekreterare

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan inom Fors industriområde Följande detaljplan berörs: - Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.), Avesta kommun, Dalarnas län Tillägg till

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer