UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22"

Transkript

1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid Detaljplan för VÄSTRA BERGSÄTTER, Bergsätter, Motala kommun Bråstorp Centrum Bergsätter Metallvägen NORMALT PLANFÖRFARANDE Kommunledningsförvaltningen Stadsbyggnad Handläggare: Stefan Jonsson, Planeringsarkitekt Tfn: 0141: PMN Beslut uppdrag: PMN Beslut samråd: PMN Beslut utställning: PMN Beslut antagande: Laga kraft:

2 Detaljplan för VÄSTRA BERGSÄTTER, Bergsätter, Motala Kommun INLEDNING HANDLINGAR Samrådshandlingarna består av: Plankarta (skala 1:1 000) Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse PLANPROCESSEN Här är vi nu Uppdrag Program Samråd Utställning Antagande Laga kraft Uppdrag Program Samråd Mellan samråd - Och utställning Utställning Antagande Laga kraft Kommunstyrelsen eller plan- och miljönämnden ger stadsbyggnadsenheten i uppdrag att inleda program- /planarbete. Program som bestämmer detaljplanens inriktning och omfattning upprättas om så behövs. Samråd kring programmet genomförs. Förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter sammanställs. Detaljplanen bearbetas med hänsyn till inkomna synpunkter. Den bearbetade detaljplanen ställs ut. Möjlighet att lämna synpunkter bereds. Kommunfullmäktige eller plan- och miljönämnden antar detaljplanen. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft ca fyra veckor efter antagandet 1

3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av icke störande industri och kontor genom utökning av Bergsätters industriområde. Planen har initierats av en av företagarna i området med förfrågan om förvärv av mark väster om Bergsättersbäcken. För att marken skall bli tillgänglig krävs en omläggning av Bergsättersbäcken i ett västligare läge. För att åstadkomma lämpliga byggrätter på ömse sidor om bäckens nuvarande läge krävs att delar av gällande detaljplaner inkluderas i förslaget till ny detaljplan. Planen innefattar en sammanbindande lokalgata mellan Östra Bråstorp och Bergsätter. PLANDATA Planområdet är beläget i norra delen av Motala tätort i anslutning till Metallvägen som förbinder riksvägarna 50 i väster och 34 i öster. Planområdet avgränsas i väster av Kartorpsvägen, i söder av Metallvägen, i öster av Dynamovägen. Området omfattar cirka 13 hektar mark. Rv50 Rv34 Planområde Metallvägen Centrum

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplanen Planområdet omfattas av Översiktsplan för Motala kommun, antagen av kommunfullmäktige Översiktsplanen anger att det aktuella området skall utnyttjas för infiltration eller fördröjning av dagvatten. Förslaget till ny detaljplan är förenligt med översiktplanens intentioner genom att innefatta ytor för dagvattenhantering samt påvisa ytterligare ytor för dagvattenhantering nordväst om planområdet. Parallellt med översiktsplanearbetet upprättades en ny inriktning för kommunens handelspolicy. Kommunens övergripande inriktning innebär bl.a. följande: Dagligvaror lokaliseras i första hand till stadsdelscentra eller deras närhet. Bostadsområdenas tillgänglighet till service prioriteras för att medverka till minskat transportarbete. Av detta skäl tillåts inte ytterligare etableringar i Bråstorp eller i andra externa lägen. Dagligvaruhandel i industriområden kan försvåra verksamhetsutövning och är i allmänhet inte lämplig av trafiksäkerhetsskäl. Sällanköpsvaror lokaliseras i första hand till stadskärnan. Undantag görs för handel med skrymmande varor som ställer särskilda krav på lokalytornas storlek, tillgänglighet för transporter o dyl. Nyetableringar av handel med skrymmande varor lokaliseras i första hand till Bråstorpsområdet. I vissa fall kan en annan lokalisering vara motiverad för att samla branschföretag inom gemensamma områden, exempelvis bilförsäljning i Agneshög. Ställningstagande gällande markanvändningen inom planområdet återfinns i stycket markanvändning. Detaljplaneprogram Våren 2009 godkändes ett detaljplaneprogram för området. Programmet anger utgångspunkter och mål och utgör underlag för kommande detaljplaner. I programmet anges följande frågor som extra viktiga att utreda inom programområdet: 1: Störningar från industrier, lagerhantering och byggnader. 2: Påverkan av vattenflöde och vattenkvalitet i Bergsättersbäcken. 3: Trafikstörningar. 4: Påverkan på landskapsbild och naturmiljöer. 5: Förorenad mark. 6: Transporter av farligt gods på Metallvägen. Detaljplaner Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner: Stadsplan för Bergsätters gård (SP 134) Detaljplan för Magneten 2 m.m. (DP 490) Detaljplan för KV. Turbinen (DP 504) Nummer inom parantes hänvisar till kommunens planregister. 1

5 Policydokument Motala kommun har en särskild dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige Målsättningen är att omhändertagandet skall ske vid källan och att andelen öppna dagvattenlösningar där dagvattnet avleds ovan mark skall öka. Miljökonsekvensbeskrivning och behovsbedömning Kommunstyrelsen har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap. 11 MB då flera aspekter avseende hälsa och säkerhet berör planen. En miljöbedömning för planen genomförs därför parallellt med planarbetet och resultatet redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Platsens förutsättningar inom planområdet samt den påverkan detaljplanen, i ett maximalt utbyggt fall, bedöms innebära på miljön, hälsan och hushållningen redovisas i planbeskrivningen och i övriga till planen hörande handlingar. Avgränsningen av miljöbedömningen visar att följande miljöpåverkan bör studeras och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen: Farligt gods Vägtrafikbuller mot arbetsplatser och bostäder Störningar och risker från industri Påverkan på grund- och ytvatten Förorenad mark 2

6 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER RIKSINTRESSEN Metallvägen kommer att bli en del av riksväg 34 och därmed vara av riksintresse när riksväg 50 får en ny sträckning genom Motala år I övrigt berör detaljplaneområdet inte något riksintresse. NATUR Naturmiljö och landskapsbild Utefter Bergsättersbäckens dike finns en relativt tät vegetation. Vegetationen fungerar som en ridå som skärmar av industribyggnaderna från bostadsbebyggelsen på andra sidan åkermarken. En ny vegetationsridå kommer att upprättas vid ny dikesdragning. Området för dagvatten säkerställer ett skyddsavstånd på 100 meter till befintliga bostäder och ger plats åt en ny dragning av bäcken. Bergsättersbäcken är ett öppet dike som utgör en så kallad småbiotop och skyddas enligt 7 kap 11 miljöbalken. Syftet är att skydda diken och vattensamlingar från åtgärder som minskar deras betydelse för djurlivet. Det nya diket kommer att utformas för att ge förutsättningar för motsvarande biologiska värden som befintligt dike. Området för dagvatten ger plats för att en sida av diket skall utformas med flack slänt (lutning 1:3). Den flacka sidan läggs mot kvartersmarken och utgör en permanent zon för vegetation och därmed ökat erosionsskydd. Bergsättersbäcken Västra Bergsätter sett från Kartorpsvägen LANDSKAPSBILD Åkermark Område för dagvatten Kvartersmark Utrymme för underhåll Utrymme för vegetation 3

7 Den norra delen av verksamhetsområdet avgränsas tydligt mot jordbruksmarken av en vegetationsridå som uppkommit längs diket. När området utökas mot väster kommer landskapsbilden att förändras. För att bibehålla en visuell barriär mellan bostäderna vid Kartorpsvägen och verksamhetsområdet föreslås anläggande av ny vegetation på jordbruksmarken. I väster kommer ett gatt (A) mellan befintlig vegetation att planteras igen. På sikt kommer en vegetationsridå (B) att uppkomma naturligt kring det nya diket. Vegetation kommer att etableras på båda sidor om diket. Därmed återskapas linjeelementet i landskapet A. B. Plantering Naturlig återväxt Vy från punkt 1. Prickad linje visar läge för vegetationsridå efter dikesomläggningen. Heldragen linje: område för plantering. Vy från punkt 2. Bebyggelsen skyms delvis av nuvarande vegetation Prickad linje visar läge för vegetationsridå efter dikesomläggningen. 4

8 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Statens geotekniska institut (SGI) har på uppdrag av Motala kommun genomfört en geoteknisk undersökning för Västra Bergsätter 1 samt en geologisk/geoteknisk undersökning för omgrävning/uppdämning av Bergsättersbäcken 2. I rapporterna ges följande beskrivning och rekommendationer: Åkermarken inom området utgörs till största delen av finsediment av silt och lera. De södra delarna av området utgörs i huvudsak av morän med impediment av ängsmark. Området är flackt, med en svag höjning mot de sydvästra delarna. Den norra delen är belägen på en nivå kring ca + 96,5 m ö h medan marknivån i de södra delarna varierar på mellan + 97 och 102 m ö h. I områdets norra och mellersta delar har grundvattennivån i provtagningshålen uppmätts att ligga 1,2 1,8 m under markytan. Planområdet uppvisar s.k. genomgående torrskorpa ned till underliggande silt/sand eller morän. Normala uppfyllnader, i storleksordningen någon meter, kan därför utföras utan att några större sättningar sker. Grundläggning av lättare industribyggnader bedöms, inom området, kunna utföras med hel kantförstyvad platta av betong eller på sulor/plattor. Vid stora lastkoncentrationer, under exempelvis pelare i byggnader med större spännvidder, krävs detaljerade utredningar i aktuella byggnadslägen. Grundläggning av byggnades bärande delar skall nedföras till naturligt lagrad jord av morän eller lera/silt/sand, alternativt vid behov uppfyllnad, på fyllning av friktionsjord. All befintlig matjord/mulljord skall bortschaktas. Området utgörs generellt av mycket tjälfarliga jordarter och därför skall vid kall väderlek (minusgrader) schaktbotten och grundkonstruktionen skyddas noga mot tjäle. Schaktning ned till ca 2 m djup kan ske med öppet schakt och släntlutning 3:1 (höjd: längd) eller flackare. Vid schakt under grundvattenytan är den slitiga/finsandiga jorden mycket flytbenägen. Lutningarna är små i hela området och totalstabiliteten är därför tillfredsställande. I området utmed Bergsättersbäcken samt i områdena kring anslutande diken kan dock inte flytjordsproblem uteslutas och den lokala stabiliteten bör därför värderas då bäckens slutliga läge och utformning bestäms. Särskilt bör observeras att silten/finsanden är mycket erosionskänslig. Eventuella behov av erosionsskydd bör därför uppmärksammas. SGI har bedömt lämpliga åtgärder för omgrävning alternativt uppdämning av Bergsättersbäcken för att kunna bygga ut verksamhetsområdet. Genomförda undersökningar visar att båda alternativen ur geoteknisk synpunkt går att genomföra. Vid omgrävning bör det beaktas att tillräckligt jorddjup finns för att få önskad lutning på dikesbotten. Flytjordsproblem i schaktslänterna kan komma att uppstå. Öppna diken måste därför planteras på slänterna för att förhindra jordflytning. Hög sten- och blockhalt i moränen i områdets södra delar kan påverka schaktningsarbetet. 1 Statens geotekniska institut. Översiktlig geoteknisk utredning med markradonundersökning för detaljplan, Västra Bergsätter, Motala Statens geotekniska Institut. Översiktlig geologisk/geoteknisk utredning för omgrävning/uppdämning av Bergsättersbäcken, Motala kommun

9 FÖRORENAD MARK Området öster om vårdboendet (Herrefallet 1) har använts som snötipp. Eventuella föroreningar kommer framförallt ifrån tätorten och trafikleder men även luftburna föroreningar kan återfinnas i snön. En översiktlig markundersökning 3 har genomförts på platsen. Varken fält- eller laboratorieanalyser visar eller ger misstankar om att marken har påverkats av snödeponeringen. RADON Område för snötipp Statens geotekniska institut har på uppdrag av Motala kommun genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning med markradonundersökning 4. Slutsatsen är att hela området bedöms som högradonmark och att byggnadstekniska åtgärder behöver vidtas. Bestämmelse om radonsäkert uppförande införs i planen och lyder: Byggnader skall uppföras radonsäkert. FORNLÄMNINGAR Enligt Häradskartan kan rester efter äldre åkerparceller finnas inom området, liksom bebyggelselämningar efter bland annat ett jordtorp och en backstuga, vilka kan utgöra fasta fornlämningar. Förutom detta finns enligt fornminnesregistret några fossila åkrar med röjningsrösen strax utanför planområdet samt en kulturhistorisk lämning strax öster om Dynamovägen. Arkeologiska undersökningar omfattande etapp 1 och 2 kommer att utföras inom området. 3 PM Översiktlig undersökning vid fastigheten Västra Bergsätter, Structor Miljöteknik, Statens geotekniska institut. Översiktlig geoteknisk utredning med markradonundersökning för detaljplan, Västra Bergsätter, Motala

10 BEBYGGELSEOMRÅDEN Markanvändning Inom planområdet tillåts endast handel i begränsad omfattning, i enlighet med vad som ryms inom markanvändningen bilservice. Den övergripande inriktningen i översiktsplanens handelpolicy är att samla handel med skrymmande varor till Bråstorp. Bedömningen är att handel inom Västra Bergsätter leder till en utglesning av handelsområdet som försvagar Motala som handelsplats. Handelsetableringar skulle medföra en högre belastning på Turbinvägen, vilket bedöms som olämpligt med tanke på anslutningens utformning till Metallvägen. Bostäder Vid Kartorpsvägen finns ett gruppboende. Längre norrut finns en ej detaljplanelagd bebyggelsegrupp av bostäder bestående av ca 20 friliggande enbostadshus. Inga av dessa bostäder ingår i den nu aktuella planen, men i detaljplaneprocessen har särskilda aspekter gällande markanvändning och skyddsavstånd belysts med anledning av närheten till bostäderna, vilket återges i miljökonsekvensbeskrivningen. Bilservice Det södra kvarteret planläggs för icke störande industri, kontor och bilservice (J 1 K 1 G). Bilservice omfattar service både till bilar och bilister, exempelvis genom försäljning av bilar, drivmedel och tillbehör. Vid lokalisering av drivmedelshantering skall lokaliseringsprövning föregås av en riskutredning. Till användningen hör restauranger och motell. Separata försäljningsföretag med annat än bil- och bilistprodukter och därtill hörande tjänster får inte läggas på bilserviceområden. Icke störande industri Huvuddelen av området planläggs för icke störande industri och kontor (J 1 K). Med industri menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. En verksamhet är förenlig med planens syfte om den inte medför oacceptabla olägenheter eller risker för människors hälsa och miljö. Vid markförsäljning, bygglovsgivning och tillsyn skall aktuella riktvärden och normer forma utgångspunkten för bedömningen. Om en verksamhet förändras till en störande industri, kan verksamheten genom bestämmelsen och stöd i miljöbalken bli skyldig att vidta åtgärder för att begränsa uppkomna störningar. Vid varje sådan bedömning skall gällande riktlinjer och normer vara utgångspunkten i bedömningen. Ett skyddsavstånd på 100 meter har bedömts vara lämpligt mellan kvarteren och bostäderna. Särskild bestämmelse för att reducera störningar införs i planen. Bestämmelse om skydd tillåter uppförande av störningsreducerande åtgärder som t.ex. plank, vall eller vegetation inom prickmark. Markanvändningen har med anledning av närheten till bostäder disponerats i tre huvuddelar där hänsyn tagits till frågor kring miljö, hälsa och risk. Den första delen omfattar ett beaktande av befintlig vegetation kring bostäderna. Denna zon ger ett avståndsmässigt och visuellt skydd mot verksamheterna. Den andra zonen omfattar kvarter för kontor, samlingslokaler. En sådan markanvändning ger generellt upphov till få störningar och kan samlokaliseras med bostäder. Kvarteren för kontor fungerar här som en övergångszon mellan bostäder och industri. Kvartersdjup och byggnader bildar skydd mot störningar. Den tredje zonen omfattar kvarter för icke störande industri. Av planens kvm icke störande industri utgör kvm ett nytillskott till redan detaljplanelagd industrimark. 7

11 Kontor Förutom kontor inom kvarter med icke störande industri planläggs ca 8000 kvm för kontor, samlingslokaler och hantverk vid områdets västra del. Inom området gäller att byggnadsarean får uppgå till maximalt 30 % av fastighetsarean. Till begreppet kontor räknas vanlig kontorsverksamhet, hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande är att verksamheten inte medför störningar av betydelse för omgivningen t.ex. saknar utomhusverksamhet. Samlings- och föreningslokaler kan etableras inom kvarteret. TILLGÄNGLIGHET, JÄMSTÄLLDHETS- OCH TRYGGHETSFRÅGOR Verksamhetsområdet har utformats för att samtliga trafikantgruppers behov skall tillgodoses, god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter likväl som för biltrafikanter. Närmaste busshållplatser finns vid Bergsättersvägen och Östermalmsgatan. Utrymme lämnas åt hållplatser längs lokalgatorna för en eventuell framtida utökning av busslinjesträckningar. Inom planområdet skall allmänplatsmark belysas med beaktande av trygghetsaspekter. Platser skall belysas så att en tydlig information om rumslighet, avgränsningar, avstånd m.m. kan upplevas i omgivningen. BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING Industriområden kännetecknas ofta av förhållandevis enkla byggnadsvolymer med god tillgång till närliggande markparkering och angöringsytor. Några särskilda föreskrifter beträffande byggnaders volym, fasad eller takmaterial är inte aktuellt för denna typ av verksamhetsområde. Vissa byggnader kommer förhoppningsvis att få en god gestaltning genom viljan att skapa igenkännbarhet inom området. Däremot kräver dagvattenhanteringen viss omsorg beträffande markbehandlingen inom tomtmark, vilket också bör eftersträvas ur miljö- och upplevelsesynpunkt. Exempelvis bör målsättningen vara att stora parkeringsytor delas upp genom busk- och trädplanteringar. Infartsentréerna kan också med fördel markeras med trädrader eller andra grunddrag som tydligt markerar huvudinfarter. Skyltar skall uppföras och utformas i enlighet med av Motala kommun antagna riktlinjer för bygglovsprövning av skyltar. Inom kvarteren för Icke störande industri, kontor och Bilservice gäller bestämmelser om totalhöjd och största takvinkel om 11.0 meter respektive 25º. För kvarteret närmast Kartorpsvägen (kontor) gäller bestämmelser om högsta byggnadshöjd (7.5 meter), största takvinkel (25º) samt största byggnadsarea i procent av fastighetsarea (30 %). Syftet är att uppnå en skala och täthet som möter närliggande bostadsbebyggelse. Befintlig vegetation inom kvarteret bör så långt som möjligt bibehållas. 8

12 GATOR OCH TRAFIK Till planprogrammet för Bråstorp utfördes en trafikutredning 5 med syfte att utgöra underlag för ställningstaganden kring trafikförsörjningen av utvecklingsområdet Bråstorp. Utredningen beaktade särskilt trafiksäkerheten och kapaciteten i det övergripande vägnätet, anslutningar till Metallvägen och trafikföring inom Östra Bråstorp. Dygnsmedeltrafiken (åmd) på Metallvägen beräknas år 2010 uppgå till 7300 fordon. Det finns två aspekter som kommer att påverka den framtida utformningen av Metallvägen och dess anslutningar. 1: Metallvägen kommer att överföras till riksvägnätet i och med ombyggnaden av riksväg 50. 2: Successiv utbyggnad av Östra Bråstorp och Västra Bergsätter med handel och verksamheter. Ovan redovisade faktorer medför att Metallvägen vid följande korsningar kommer att uppvisa en mindre god standard: Metallvägen - Kartorpsvägen, Metallvägen - Turbinvägen och Metallvägen - riksväg 34. Målsättningen är att Metallvägen skall ha en hög trafiksäkerhet och framkomlighet. En trafikberäkning med förutsättningarna att Västra Bergsätter och Östra Bråstorp blir fullt utbyggda enligt pågående detaljplaneförslag ger en prognostiserad trafik på Metallvägen på fordon per åmd år Denna beräkning ligger till grund för föreslagna åtgärder och utförda bullerberäkningar. 5 Östra Bråstorp, Motala trafiktekniskt PM, WSP, Uppräkning av antal fordon som prognostiserats år 2025 för Östra Bråstorp Trafiktekniskt PM, WSP,

13 Östra Bråstorp Östra Bråstorp Bergsätter 6. Mineralvägen 4. Dynamovägen 1. Metallvägen Ny infart med cirkulationsplas Kartorpsvägen stängs mot Metallvägen sammanlänkning Trafikutredningen visar att cirkulationen vid Metallvägen Slingerbulten - Lasarettsgatan klarar en full utbyggnad av Bråstorpsområdet. Utrymme finns i gällande plan att utöka cirkulationen till två körfält för att öka kapaciteten (1). Dagens problem vid Kartorpsvägen (2) försvinner i och med att korsningen stängs för trafik. Kartorpsvägen ersätts som infart av en ny östra infart till Östra Bråstorp (3). Infarten byggs som cirkulation i samband med genomförandet av Östra Bråstorp Sammanlänkningen (4) mellan Bergsätter och Bråstorp kommer att avlasta korsningen vid Turbinvägen (5). Metallvägens korsningar med Turbinvägen och riksväg 34/Östermalmsgatan kommer på sikt att behöva åtgärdas i samband med att Metallvägem blir en del av riksväg 34. Dynamovägen är möjligt att förlänga mot norr (6). Dynamovägen förlängs mot Östra Bråstorp och fungerar som lokalgata för föreslagna kontors- och industrikvarter. Dynamovägen ansluts därmed till förlängningen av Mineralvägen som genom tidigare planläggning har getts en sådan dragning att genomfartstrafik mellan Bråstorp Centrum och Västra Bergsätter försvåras. Inga in- och utfarter inom planområdet tillåts mot Metallvägen. 10

14 GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET Gång- och cykelväg är utbyggd längs Metallvägen. Förbindelse finns mellan Dynamovägen och Bergsätters bostadsområde genom planskild korsning under Metallvägen. Gående och cyklister inom planområdet hänvisas till lokalgatorna. KOLLEKTIVTRAFIK Linje 303 har hållplats på Bergsättersvägen cirka 300 meter söder om planområdet. Linje 302 har hållplats på Östermalmsgatan strax söder om korsningen Metallvägen Riksväg 34. Hållplasten trafikeras även av den regionala busstrafiken. PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER Parkering skall i sin helhet tillgodoses inom tomtmark. Storleksordningen på parkering för industri uppskattas uppgå till 10 bilplatser/1 000 m 2 bruttoarea. För kontor: 20 bilplatser/1000 m 2 bruttoarea. Inga körbara förbindelser tillåts uppföras direkt mot Metallvägen. In- och utfart till det södra kvarteret förutsätts ske via gemensam tillfart, se genomförandebeskrivning. 11

15 RISKER OCH STÖRNINGAR Ingående redogörelse för respektive aspekt gällande risker och störningar återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning återfinns under stycket konsekvenser i denna planbeskrivning. Bestämmelsen skydd ger möjlighet att inom prickmark uppföra skyddsåtgärder mot störning. Externt industribuller En bestämmelse att verksamheter inte får ge upphov till högre bullernivåer vid närmaste bostad än gällande begränsningsvärden för externt industribuller gäller för hela planområdet. Riktvärdena kan komma att ändras i framtiden, därför anges inte riktvärdena som planbestämmelser. Nedan presenteras rådande riktvärden för externt industribuller, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. Tabell ur naturvårdsverkets allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983) Riktlinjer för externt industribuller. 12

16 Farligt gods Med anledning av Metallvägen som framtida prioriterad transportled för farligt gods tillåts inga byggnader uppföras närmre Metallvägen än 40 meter. Kvarteret närmast Metallvägen kan drabbas av ett stort skadeutfall i händelse av utsläpp av giftig gas. Genom bestämmelsen b 2 fastställs att: ventilationssystem skall utformas så att avstängning enkelt kan ske. Med luftintag på tak eller norrfasad. Luftintagen kan exempelvis förses med central nödbrytare som möjliggör en snabb och enkel avstängning. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Bergsättersbäcken samlar upp dagvatten från Bråstorp och Bergsätter. Bäcken kulverteras strax norr om Metallvägen och vattnet leds mot Boren. Planens genomförande medför att Bergsättersbäcken med parallell spillvattenledning flyttas meter väster om befintligt läge. Markområdet för teknisk anläggning (E 1 ) ger utrymme för befintlig pumpstation. Dike Avloppsledning D D Befintligt dike Läge för omlagt dike Utrymme för Dagvattendamm D Befintlig avloppsledning Läge för omlagd ledning 13

17 Dagvatten För att minska vattenflödet i Bergsättersbäcken och belastningen på recipienten Boren skall lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas (LOD). Traditionella dagvattenledningar kommer endast att byggas ut i begränsad omfattning och med reducerade dimensioner. En förutsättning för fungerande LOD-lösningar är tillgång på tillräckligt med infiltrerbar mark eller mark där dagvatten kan retarderas. För att undvika problem i samband med häftig nederbörd och vid snösmältning på tjälfrusen mark bör instängda lågpunkter undvikas. Dagvatten från allmänna ytor tas omhand och fördröjs inom allmän platsmark, dagvattenanläggning respektive dagvattendamm. Enligt planbestämmelserna skall dagvatten från kvartersmark i första hand omhändertas på tomtmark. I andra hand skall fördröjning ske på tomtmark innan avledning sker till det allmänna dagvattennätet. Området för DAGVATTEN fastställer den nya dikesdragningen och ger utrymme för underhåll. Detaljplanen utformas för att ge plats åt en framtida dagvattendamm norr om planområdet samt en damm inom området. VA-enheten ansvarar för utformandet och anläggandet av det allmänna dagvattensystemet. Dagvatten via befintlig ledning LOD Dagvatten via öppet dike Utrymme för dagvattendamm LOD 14

18 Fjärrvärme Vattenfall Värme AB har fjärrvärmeledningar längs Metallvägen och Dynamovägen. Vattenfall ansvarar för upprättande av förbindelsepunkter för fjärrvärme till respektive fastighet. El Genom de norra kvarteren sträcker sig en markförlagd 22 KV ledning. Ledningens sträckning säkerställs genom bestämmelsen u: Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Den norra ledningen står inför en flytt på initiativ av privat fastighetsägare i området. I detta fall säkerställer u-området mark ditt ledningarna skall flyttas. Ett område för teknisk anläggning transformatorstation (E 2 ) säkerställs inom den södra delen av planområdet. Avfall Kommunen ansvarar för hämtning av säck- och kärlavfall ADMINISTRATIVA FRÅGOR De administrativa frågorna utreds närmare i genomförandebeskrivningen. Genomförandetiden anges till 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 15

19 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet Prognostiserad trafikökning på Metallvägen med angränsade trafiksystem beror till största delen av riksvägsomläggningen och vägdragningen över Motalaviken. Planens genomförande medför inga drastiskt ökade transporter av farligt gods på Metallvägen. Skyddsåtgärder behöver dock vidtas till följd av framtida transporter av farligt gods, för att begränsa konsekvenserna vid en eventuell olycka kring kvarteret närmast Metallvägen. Bullerberäkningar visar att dagens riktvärden för trafikbuller klaras vid prognostiserade trafikflöden. Sociala konsekvenser Bostäderna vid Kartorpsvägen ligger idag avskilda från staden som en tätortsnära landsbygdsbebyggelse. Närliggande naturmark tas i anspråk. Sammantaget bedöms dock möjligheterna till naturvistelser som goda i närområdet. Att verksamheter successivt närmar sig bostäderna kan efterhand trots vidtagna skyddsavstånd och vegetationsridåer förändra den lantliga karaktären av området. Samtidigt är en ökad acceptans för blandningar mellan olika markanvändningar en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Ekonomiska konsekvenser Västra Bergsätter är ett ekonomiskt gynnsamt läge för exploatering med anledning av att befintlig infrastruktur kan utnyttjas i stor utsträckning. Norra delen av planen kan genomföras utan större utbyggnader av infrastruktur, befintliga verksamheter kan fortsätta att utvecklas utan omlokalisering. Metallvägen har kapacitet för ökad trafik, åtgärder behöver dock vidtagas för att höja trafiksäkerheten vid vissa punkter. Huvudstråk för gång- och cykel med planskilda passager av Metallvägen finns strax söder om planområdet. Klimatpåverkan och långsiktig hållbarhet Även då planen medför ianspråktagande av tidigare ej bebyggd mark, bör genomförandet av planen ses som en förtätning inom befintlig stadsstruktur, utan att större infrastruktur behöver anläggas. Detta är ett steg mot en mer sammanhållen och tätare stadsstruktur med minskat transportbehov som följd. Ny bebyggelse kan anslutas till biobränsleframställd fjärrvärme. Dagvattensystemet utformas för lokal infiltration, utjämning av höga flöden och rening, vilket skyddar grundvattnet, sjöar, vattendrag samt vegetation och bebyggelse. Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning Ett 40 meter brett bebyggelsefritt område längs Metallvägen bedöms som ett tillräckligt skydd med hänsyn till risken för olyckor med farligt gods på Metallvägen. Detta förutsätter att befintliga diken bibehålls, vegetation förstärks inom skyddsområdena samt att byggnadernas ventilationssystem utformas så att de enkelt kan slutas. Beräkningar av vägtrafikbuller påvisar att inga åtgärder behöver vidtas för att begränsa vägtrafikbuller mot arbetslokaler. Befintlig bullervall ger ett tillräckligt skydd för att begränsa ytterligare vägtrafikbuller för befintliga bostäder söder om Metallvägen. Verksamheter som etableras inom planområdet kan komma att ge upphov till störningar för närboende och andra verksamheter kring området. För sådana verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan enlig Miljöbalken, prövas lokalisering och eventuella åtgärder mot störningar i samband med markförsäljning och bygglov. Industrimarken inom planområdet ges bestämmelsen 16

20 icke störande industri. Med detta menas att en verksamhet är förenlig med planens syfte om den inte medför oacceptabla olägenheter eller risker för människors hälsa och miljö. Bestämmelsen medför att en noggrann lokaliseringsprövning behöver göras vid varje tillfälle en verksamhet vill etablera sig inom området. Vid uppföljning och tillsyn skall aktuella riktvärden och normer vara utgångspunkter för bedömningen. Större hårdgjorda ytor kan komma att påverka grundvattnets flöde och nivå. För att minska vattenflödet, föroreningsbelastningen och konsekvenserna vid olycka mot recipienten Boren skall LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas. Dagvatten skall i första hand omhändertas på tomtmark. I andra hand skall fördröjning ske på tomtmark innan avledning sker till det allmänna dagvattennätet. Det allmänna dagvattensystemet utformas med öppna diken och fördröjnings/reningsdammar vilket minskar risken för att föroreningar skall nå recipienten. Det nya diket skall utformas på ett sätt att minst motsvarande biologiska värden på sikt kan etableras som kring befintligt dike. Varken fält- eller laboratorieanalyser visar eller ger misstankar om att markområdet har påverkats i någon märkbar utsträckning av snödeponeringen. Den genomförda undersökningen visar att några restriktioner vad gäller områdets framtida utnyttjande inte behöver formuleras. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Arbetet med planen har bedrivits i en projektgrupp med deltagare från Tekniska förvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten, Gatuenheten, Park- och Naturenheten och Vatten- och avloppsenheten. Underhandssamråd har skett med övriga berörda intressenter och tjänstemän inom Motala kommun Detaljplanen och denna planbeskrivning är upprättad av Stefan Jonsson på kommunledningsförvaltningen/stadsbyggnad. 17

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

detaljplan BERGKRISTALLEN, Ålleberg center, Falköpings stad

detaljplan BERGKRISTALLEN, Ålleberg center, Falköpings stad PLANBESKRIVNING detaljplan BERGKRISTALLEN, Ålleberg center, Falköpings stad Vindängsskolan Kv. Stalaktiten "Ulricehamnsrondellen" Bangatan Kv. Bergkristallen foto över planområdet med Vindängsskolan och

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för Vendelsö 3:81 Vendelsö PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Enkelt planförfarande Dnr PLAN

Detaljplan för Vendelsö 3:81 Vendelsö PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Enkelt planförfarande Dnr PLAN Detaljplan för Vendelsö 3:81 Vendelsö PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Enkelt planförfarande 2016-04-12 Dnr PLAN 2013.03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 FÖRÄNDRINGAR - PLANFÖRSLAG...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-01-15 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Samrådshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014

Samrådshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44. HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta. Bilagor Fastighetsförteckning dat

Korsningen E20-rv 44. HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta. Bilagor Fastighetsförteckning dat Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta Bilagor Fastighetsförteckning dat 2008-05-29. DETALJPLAN - SAMRÅDSHANDLING för del av Götene 16:2 E20 etapp 5 Götene kommun, maj 2008 Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för. LYRAN 8 m.fl, AGNESHÖG. Motala kommun

UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för. LYRAN 8 m.fl, AGNESHÖG. Motala kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Utställningstid: 12 oktober 9 november 2009 - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Plankarta med bestämmelser och illustration - Samrådsredogörelse Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2010-02-15 Dnr SN 55/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD UTSTÄLLNING GODKÄNNANDE/

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Livsmedelsbutik i Lindalen

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Livsmedelsbutik i Lindalen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Livsmedelsbutik i Lindalen Kumla 33:2 samt del av Kumla 3:1264 och Snickaren 1. Inom

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT Detaljplan för Steglinge 1:14 m.fl, i Höganäs Höganäs kommun, Skåne län Kullabygdensflygfoto 2008 HANDLINGAR Plankarta,

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/48.319 Dp16-C-5:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Gestaltningsprogram Detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-11-17 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun Planområde

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer