UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22"

Transkript

1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid Detaljplan för VÄSTRA BERGSÄTTER, Bergsätter, Motala kommun Bråstorp Centrum Bergsätter Metallvägen NORMALT PLANFÖRFARANDE Kommunledningsförvaltningen Stadsbyggnad Handläggare: Stefan Jonsson, Planeringsarkitekt Tfn: 0141: PMN Beslut uppdrag: PMN Beslut samråd: PMN Beslut utställning: PMN Beslut antagande: Laga kraft:

2 Detaljplan för VÄSTRA BERGSÄTTER, Bergsätter, Motala Kommun INLEDNING HANDLINGAR Samrådshandlingarna består av: Plankarta (skala 1:1 000) Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse PLANPROCESSEN Här är vi nu Uppdrag Program Samråd Utställning Antagande Laga kraft Uppdrag Program Samråd Mellan samråd - Och utställning Utställning Antagande Laga kraft Kommunstyrelsen eller plan- och miljönämnden ger stadsbyggnadsenheten i uppdrag att inleda program- /planarbete. Program som bestämmer detaljplanens inriktning och omfattning upprättas om så behövs. Samråd kring programmet genomförs. Förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter sammanställs. Detaljplanen bearbetas med hänsyn till inkomna synpunkter. Den bearbetade detaljplanen ställs ut. Möjlighet att lämna synpunkter bereds. Kommunfullmäktige eller plan- och miljönämnden antar detaljplanen. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft ca fyra veckor efter antagandet 1

3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av icke störande industri och kontor genom utökning av Bergsätters industriområde. Planen har initierats av en av företagarna i området med förfrågan om förvärv av mark väster om Bergsättersbäcken. För att marken skall bli tillgänglig krävs en omläggning av Bergsättersbäcken i ett västligare läge. För att åstadkomma lämpliga byggrätter på ömse sidor om bäckens nuvarande läge krävs att delar av gällande detaljplaner inkluderas i förslaget till ny detaljplan. Planen innefattar en sammanbindande lokalgata mellan Östra Bråstorp och Bergsätter. PLANDATA Planområdet är beläget i norra delen av Motala tätort i anslutning till Metallvägen som förbinder riksvägarna 50 i väster och 34 i öster. Planområdet avgränsas i väster av Kartorpsvägen, i söder av Metallvägen, i öster av Dynamovägen. Området omfattar cirka 13 hektar mark. Rv50 Rv34 Planområde Metallvägen Centrum

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplanen Planområdet omfattas av Översiktsplan för Motala kommun, antagen av kommunfullmäktige Översiktsplanen anger att det aktuella området skall utnyttjas för infiltration eller fördröjning av dagvatten. Förslaget till ny detaljplan är förenligt med översiktplanens intentioner genom att innefatta ytor för dagvattenhantering samt påvisa ytterligare ytor för dagvattenhantering nordväst om planområdet. Parallellt med översiktsplanearbetet upprättades en ny inriktning för kommunens handelspolicy. Kommunens övergripande inriktning innebär bl.a. följande: Dagligvaror lokaliseras i första hand till stadsdelscentra eller deras närhet. Bostadsområdenas tillgänglighet till service prioriteras för att medverka till minskat transportarbete. Av detta skäl tillåts inte ytterligare etableringar i Bråstorp eller i andra externa lägen. Dagligvaruhandel i industriområden kan försvåra verksamhetsutövning och är i allmänhet inte lämplig av trafiksäkerhetsskäl. Sällanköpsvaror lokaliseras i första hand till stadskärnan. Undantag görs för handel med skrymmande varor som ställer särskilda krav på lokalytornas storlek, tillgänglighet för transporter o dyl. Nyetableringar av handel med skrymmande varor lokaliseras i första hand till Bråstorpsområdet. I vissa fall kan en annan lokalisering vara motiverad för att samla branschföretag inom gemensamma områden, exempelvis bilförsäljning i Agneshög. Ställningstagande gällande markanvändningen inom planområdet återfinns i stycket markanvändning. Detaljplaneprogram Våren 2009 godkändes ett detaljplaneprogram för området. Programmet anger utgångspunkter och mål och utgör underlag för kommande detaljplaner. I programmet anges följande frågor som extra viktiga att utreda inom programområdet: 1: Störningar från industrier, lagerhantering och byggnader. 2: Påverkan av vattenflöde och vattenkvalitet i Bergsättersbäcken. 3: Trafikstörningar. 4: Påverkan på landskapsbild och naturmiljöer. 5: Förorenad mark. 6: Transporter av farligt gods på Metallvägen. Detaljplaner Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner: Stadsplan för Bergsätters gård (SP 134) Detaljplan för Magneten 2 m.m. (DP 490) Detaljplan för KV. Turbinen (DP 504) Nummer inom parantes hänvisar till kommunens planregister. 1

5 Policydokument Motala kommun har en särskild dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige Målsättningen är att omhändertagandet skall ske vid källan och att andelen öppna dagvattenlösningar där dagvattnet avleds ovan mark skall öka. Miljökonsekvensbeskrivning och behovsbedömning Kommunstyrelsen har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap. 11 MB då flera aspekter avseende hälsa och säkerhet berör planen. En miljöbedömning för planen genomförs därför parallellt med planarbetet och resultatet redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Platsens förutsättningar inom planområdet samt den påverkan detaljplanen, i ett maximalt utbyggt fall, bedöms innebära på miljön, hälsan och hushållningen redovisas i planbeskrivningen och i övriga till planen hörande handlingar. Avgränsningen av miljöbedömningen visar att följande miljöpåverkan bör studeras och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen: Farligt gods Vägtrafikbuller mot arbetsplatser och bostäder Störningar och risker från industri Påverkan på grund- och ytvatten Förorenad mark 2

6 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER RIKSINTRESSEN Metallvägen kommer att bli en del av riksväg 34 och därmed vara av riksintresse när riksväg 50 får en ny sträckning genom Motala år I övrigt berör detaljplaneområdet inte något riksintresse. NATUR Naturmiljö och landskapsbild Utefter Bergsättersbäckens dike finns en relativt tät vegetation. Vegetationen fungerar som en ridå som skärmar av industribyggnaderna från bostadsbebyggelsen på andra sidan åkermarken. En ny vegetationsridå kommer att upprättas vid ny dikesdragning. Området för dagvatten säkerställer ett skyddsavstånd på 100 meter till befintliga bostäder och ger plats åt en ny dragning av bäcken. Bergsättersbäcken är ett öppet dike som utgör en så kallad småbiotop och skyddas enligt 7 kap 11 miljöbalken. Syftet är att skydda diken och vattensamlingar från åtgärder som minskar deras betydelse för djurlivet. Det nya diket kommer att utformas för att ge förutsättningar för motsvarande biologiska värden som befintligt dike. Området för dagvatten ger plats för att en sida av diket skall utformas med flack slänt (lutning 1:3). Den flacka sidan läggs mot kvartersmarken och utgör en permanent zon för vegetation och därmed ökat erosionsskydd. Bergsättersbäcken Västra Bergsätter sett från Kartorpsvägen LANDSKAPSBILD Åkermark Område för dagvatten Kvartersmark Utrymme för underhåll Utrymme för vegetation 3

7 Den norra delen av verksamhetsområdet avgränsas tydligt mot jordbruksmarken av en vegetationsridå som uppkommit längs diket. När området utökas mot väster kommer landskapsbilden att förändras. För att bibehålla en visuell barriär mellan bostäderna vid Kartorpsvägen och verksamhetsområdet föreslås anläggande av ny vegetation på jordbruksmarken. I väster kommer ett gatt (A) mellan befintlig vegetation att planteras igen. På sikt kommer en vegetationsridå (B) att uppkomma naturligt kring det nya diket. Vegetation kommer att etableras på båda sidor om diket. Därmed återskapas linjeelementet i landskapet A. B. Plantering Naturlig återväxt Vy från punkt 1. Prickad linje visar läge för vegetationsridå efter dikesomläggningen. Heldragen linje: område för plantering. Vy från punkt 2. Bebyggelsen skyms delvis av nuvarande vegetation Prickad linje visar läge för vegetationsridå efter dikesomläggningen. 4

8 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Statens geotekniska institut (SGI) har på uppdrag av Motala kommun genomfört en geoteknisk undersökning för Västra Bergsätter 1 samt en geologisk/geoteknisk undersökning för omgrävning/uppdämning av Bergsättersbäcken 2. I rapporterna ges följande beskrivning och rekommendationer: Åkermarken inom området utgörs till största delen av finsediment av silt och lera. De södra delarna av området utgörs i huvudsak av morän med impediment av ängsmark. Området är flackt, med en svag höjning mot de sydvästra delarna. Den norra delen är belägen på en nivå kring ca + 96,5 m ö h medan marknivån i de södra delarna varierar på mellan + 97 och 102 m ö h. I områdets norra och mellersta delar har grundvattennivån i provtagningshålen uppmätts att ligga 1,2 1,8 m under markytan. Planområdet uppvisar s.k. genomgående torrskorpa ned till underliggande silt/sand eller morän. Normala uppfyllnader, i storleksordningen någon meter, kan därför utföras utan att några större sättningar sker. Grundläggning av lättare industribyggnader bedöms, inom området, kunna utföras med hel kantförstyvad platta av betong eller på sulor/plattor. Vid stora lastkoncentrationer, under exempelvis pelare i byggnader med större spännvidder, krävs detaljerade utredningar i aktuella byggnadslägen. Grundläggning av byggnades bärande delar skall nedföras till naturligt lagrad jord av morän eller lera/silt/sand, alternativt vid behov uppfyllnad, på fyllning av friktionsjord. All befintlig matjord/mulljord skall bortschaktas. Området utgörs generellt av mycket tjälfarliga jordarter och därför skall vid kall väderlek (minusgrader) schaktbotten och grundkonstruktionen skyddas noga mot tjäle. Schaktning ned till ca 2 m djup kan ske med öppet schakt och släntlutning 3:1 (höjd: längd) eller flackare. Vid schakt under grundvattenytan är den slitiga/finsandiga jorden mycket flytbenägen. Lutningarna är små i hela området och totalstabiliteten är därför tillfredsställande. I området utmed Bergsättersbäcken samt i områdena kring anslutande diken kan dock inte flytjordsproblem uteslutas och den lokala stabiliteten bör därför värderas då bäckens slutliga läge och utformning bestäms. Särskilt bör observeras att silten/finsanden är mycket erosionskänslig. Eventuella behov av erosionsskydd bör därför uppmärksammas. SGI har bedömt lämpliga åtgärder för omgrävning alternativt uppdämning av Bergsättersbäcken för att kunna bygga ut verksamhetsområdet. Genomförda undersökningar visar att båda alternativen ur geoteknisk synpunkt går att genomföra. Vid omgrävning bör det beaktas att tillräckligt jorddjup finns för att få önskad lutning på dikesbotten. Flytjordsproblem i schaktslänterna kan komma att uppstå. Öppna diken måste därför planteras på slänterna för att förhindra jordflytning. Hög sten- och blockhalt i moränen i områdets södra delar kan påverka schaktningsarbetet. 1 Statens geotekniska institut. Översiktlig geoteknisk utredning med markradonundersökning för detaljplan, Västra Bergsätter, Motala Statens geotekniska Institut. Översiktlig geologisk/geoteknisk utredning för omgrävning/uppdämning av Bergsättersbäcken, Motala kommun

9 FÖRORENAD MARK Området öster om vårdboendet (Herrefallet 1) har använts som snötipp. Eventuella föroreningar kommer framförallt ifrån tätorten och trafikleder men även luftburna föroreningar kan återfinnas i snön. En översiktlig markundersökning 3 har genomförts på platsen. Varken fält- eller laboratorieanalyser visar eller ger misstankar om att marken har påverkats av snödeponeringen. RADON Område för snötipp Statens geotekniska institut har på uppdrag av Motala kommun genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning med markradonundersökning 4. Slutsatsen är att hela området bedöms som högradonmark och att byggnadstekniska åtgärder behöver vidtas. Bestämmelse om radonsäkert uppförande införs i planen och lyder: Byggnader skall uppföras radonsäkert. FORNLÄMNINGAR Enligt Häradskartan kan rester efter äldre åkerparceller finnas inom området, liksom bebyggelselämningar efter bland annat ett jordtorp och en backstuga, vilka kan utgöra fasta fornlämningar. Förutom detta finns enligt fornminnesregistret några fossila åkrar med röjningsrösen strax utanför planområdet samt en kulturhistorisk lämning strax öster om Dynamovägen. Arkeologiska undersökningar omfattande etapp 1 och 2 kommer att utföras inom området. 3 PM Översiktlig undersökning vid fastigheten Västra Bergsätter, Structor Miljöteknik, Statens geotekniska institut. Översiktlig geoteknisk utredning med markradonundersökning för detaljplan, Västra Bergsätter, Motala

10 BEBYGGELSEOMRÅDEN Markanvändning Inom planområdet tillåts endast handel i begränsad omfattning, i enlighet med vad som ryms inom markanvändningen bilservice. Den övergripande inriktningen i översiktsplanens handelpolicy är att samla handel med skrymmande varor till Bråstorp. Bedömningen är att handel inom Västra Bergsätter leder till en utglesning av handelsområdet som försvagar Motala som handelsplats. Handelsetableringar skulle medföra en högre belastning på Turbinvägen, vilket bedöms som olämpligt med tanke på anslutningens utformning till Metallvägen. Bostäder Vid Kartorpsvägen finns ett gruppboende. Längre norrut finns en ej detaljplanelagd bebyggelsegrupp av bostäder bestående av ca 20 friliggande enbostadshus. Inga av dessa bostäder ingår i den nu aktuella planen, men i detaljplaneprocessen har särskilda aspekter gällande markanvändning och skyddsavstånd belysts med anledning av närheten till bostäderna, vilket återges i miljökonsekvensbeskrivningen. Bilservice Det södra kvarteret planläggs för icke störande industri, kontor och bilservice (J 1 K 1 G). Bilservice omfattar service både till bilar och bilister, exempelvis genom försäljning av bilar, drivmedel och tillbehör. Vid lokalisering av drivmedelshantering skall lokaliseringsprövning föregås av en riskutredning. Till användningen hör restauranger och motell. Separata försäljningsföretag med annat än bil- och bilistprodukter och därtill hörande tjänster får inte läggas på bilserviceområden. Icke störande industri Huvuddelen av området planläggs för icke störande industri och kontor (J 1 K). Med industri menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. En verksamhet är förenlig med planens syfte om den inte medför oacceptabla olägenheter eller risker för människors hälsa och miljö. Vid markförsäljning, bygglovsgivning och tillsyn skall aktuella riktvärden och normer forma utgångspunkten för bedömningen. Om en verksamhet förändras till en störande industri, kan verksamheten genom bestämmelsen och stöd i miljöbalken bli skyldig att vidta åtgärder för att begränsa uppkomna störningar. Vid varje sådan bedömning skall gällande riktlinjer och normer vara utgångspunkten i bedömningen. Ett skyddsavstånd på 100 meter har bedömts vara lämpligt mellan kvarteren och bostäderna. Särskild bestämmelse för att reducera störningar införs i planen. Bestämmelse om skydd tillåter uppförande av störningsreducerande åtgärder som t.ex. plank, vall eller vegetation inom prickmark. Markanvändningen har med anledning av närheten till bostäder disponerats i tre huvuddelar där hänsyn tagits till frågor kring miljö, hälsa och risk. Den första delen omfattar ett beaktande av befintlig vegetation kring bostäderna. Denna zon ger ett avståndsmässigt och visuellt skydd mot verksamheterna. Den andra zonen omfattar kvarter för kontor, samlingslokaler. En sådan markanvändning ger generellt upphov till få störningar och kan samlokaliseras med bostäder. Kvarteren för kontor fungerar här som en övergångszon mellan bostäder och industri. Kvartersdjup och byggnader bildar skydd mot störningar. Den tredje zonen omfattar kvarter för icke störande industri. Av planens kvm icke störande industri utgör kvm ett nytillskott till redan detaljplanelagd industrimark. 7

11 Kontor Förutom kontor inom kvarter med icke störande industri planläggs ca 8000 kvm för kontor, samlingslokaler och hantverk vid områdets västra del. Inom området gäller att byggnadsarean får uppgå till maximalt 30 % av fastighetsarean. Till begreppet kontor räknas vanlig kontorsverksamhet, hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande är att verksamheten inte medför störningar av betydelse för omgivningen t.ex. saknar utomhusverksamhet. Samlings- och föreningslokaler kan etableras inom kvarteret. TILLGÄNGLIGHET, JÄMSTÄLLDHETS- OCH TRYGGHETSFRÅGOR Verksamhetsområdet har utformats för att samtliga trafikantgruppers behov skall tillgodoses, god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter likväl som för biltrafikanter. Närmaste busshållplatser finns vid Bergsättersvägen och Östermalmsgatan. Utrymme lämnas åt hållplatser längs lokalgatorna för en eventuell framtida utökning av busslinjesträckningar. Inom planområdet skall allmänplatsmark belysas med beaktande av trygghetsaspekter. Platser skall belysas så att en tydlig information om rumslighet, avgränsningar, avstånd m.m. kan upplevas i omgivningen. BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING Industriområden kännetecknas ofta av förhållandevis enkla byggnadsvolymer med god tillgång till närliggande markparkering och angöringsytor. Några särskilda föreskrifter beträffande byggnaders volym, fasad eller takmaterial är inte aktuellt för denna typ av verksamhetsområde. Vissa byggnader kommer förhoppningsvis att få en god gestaltning genom viljan att skapa igenkännbarhet inom området. Däremot kräver dagvattenhanteringen viss omsorg beträffande markbehandlingen inom tomtmark, vilket också bör eftersträvas ur miljö- och upplevelsesynpunkt. Exempelvis bör målsättningen vara att stora parkeringsytor delas upp genom busk- och trädplanteringar. Infartsentréerna kan också med fördel markeras med trädrader eller andra grunddrag som tydligt markerar huvudinfarter. Skyltar skall uppföras och utformas i enlighet med av Motala kommun antagna riktlinjer för bygglovsprövning av skyltar. Inom kvarteren för Icke störande industri, kontor och Bilservice gäller bestämmelser om totalhöjd och största takvinkel om 11.0 meter respektive 25º. För kvarteret närmast Kartorpsvägen (kontor) gäller bestämmelser om högsta byggnadshöjd (7.5 meter), största takvinkel (25º) samt största byggnadsarea i procent av fastighetsarea (30 %). Syftet är att uppnå en skala och täthet som möter närliggande bostadsbebyggelse. Befintlig vegetation inom kvarteret bör så långt som möjligt bibehållas. 8

12 GATOR OCH TRAFIK Till planprogrammet för Bråstorp utfördes en trafikutredning 5 med syfte att utgöra underlag för ställningstaganden kring trafikförsörjningen av utvecklingsområdet Bråstorp. Utredningen beaktade särskilt trafiksäkerheten och kapaciteten i det övergripande vägnätet, anslutningar till Metallvägen och trafikföring inom Östra Bråstorp. Dygnsmedeltrafiken (åmd) på Metallvägen beräknas år 2010 uppgå till 7300 fordon. Det finns två aspekter som kommer att påverka den framtida utformningen av Metallvägen och dess anslutningar. 1: Metallvägen kommer att överföras till riksvägnätet i och med ombyggnaden av riksväg 50. 2: Successiv utbyggnad av Östra Bråstorp och Västra Bergsätter med handel och verksamheter. Ovan redovisade faktorer medför att Metallvägen vid följande korsningar kommer att uppvisa en mindre god standard: Metallvägen - Kartorpsvägen, Metallvägen - Turbinvägen och Metallvägen - riksväg 34. Målsättningen är att Metallvägen skall ha en hög trafiksäkerhet och framkomlighet. En trafikberäkning med förutsättningarna att Västra Bergsätter och Östra Bråstorp blir fullt utbyggda enligt pågående detaljplaneförslag ger en prognostiserad trafik på Metallvägen på fordon per åmd år Denna beräkning ligger till grund för föreslagna åtgärder och utförda bullerberäkningar. 5 Östra Bråstorp, Motala trafiktekniskt PM, WSP, Uppräkning av antal fordon som prognostiserats år 2025 för Östra Bråstorp Trafiktekniskt PM, WSP,

13 Östra Bråstorp Östra Bråstorp Bergsätter 6. Mineralvägen 4. Dynamovägen 1. Metallvägen Ny infart med cirkulationsplas Kartorpsvägen stängs mot Metallvägen sammanlänkning Trafikutredningen visar att cirkulationen vid Metallvägen Slingerbulten - Lasarettsgatan klarar en full utbyggnad av Bråstorpsområdet. Utrymme finns i gällande plan att utöka cirkulationen till två körfält för att öka kapaciteten (1). Dagens problem vid Kartorpsvägen (2) försvinner i och med att korsningen stängs för trafik. Kartorpsvägen ersätts som infart av en ny östra infart till Östra Bråstorp (3). Infarten byggs som cirkulation i samband med genomförandet av Östra Bråstorp Sammanlänkningen (4) mellan Bergsätter och Bråstorp kommer att avlasta korsningen vid Turbinvägen (5). Metallvägens korsningar med Turbinvägen och riksväg 34/Östermalmsgatan kommer på sikt att behöva åtgärdas i samband med att Metallvägem blir en del av riksväg 34. Dynamovägen är möjligt att förlänga mot norr (6). Dynamovägen förlängs mot Östra Bråstorp och fungerar som lokalgata för föreslagna kontors- och industrikvarter. Dynamovägen ansluts därmed till förlängningen av Mineralvägen som genom tidigare planläggning har getts en sådan dragning att genomfartstrafik mellan Bråstorp Centrum och Västra Bergsätter försvåras. Inga in- och utfarter inom planområdet tillåts mot Metallvägen. 10

14 GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET Gång- och cykelväg är utbyggd längs Metallvägen. Förbindelse finns mellan Dynamovägen och Bergsätters bostadsområde genom planskild korsning under Metallvägen. Gående och cyklister inom planområdet hänvisas till lokalgatorna. KOLLEKTIVTRAFIK Linje 303 har hållplats på Bergsättersvägen cirka 300 meter söder om planområdet. Linje 302 har hållplats på Östermalmsgatan strax söder om korsningen Metallvägen Riksväg 34. Hållplasten trafikeras även av den regionala busstrafiken. PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER Parkering skall i sin helhet tillgodoses inom tomtmark. Storleksordningen på parkering för industri uppskattas uppgå till 10 bilplatser/1 000 m 2 bruttoarea. För kontor: 20 bilplatser/1000 m 2 bruttoarea. Inga körbara förbindelser tillåts uppföras direkt mot Metallvägen. In- och utfart till det södra kvarteret förutsätts ske via gemensam tillfart, se genomförandebeskrivning. 11

15 RISKER OCH STÖRNINGAR Ingående redogörelse för respektive aspekt gällande risker och störningar återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning återfinns under stycket konsekvenser i denna planbeskrivning. Bestämmelsen skydd ger möjlighet att inom prickmark uppföra skyddsåtgärder mot störning. Externt industribuller En bestämmelse att verksamheter inte får ge upphov till högre bullernivåer vid närmaste bostad än gällande begränsningsvärden för externt industribuller gäller för hela planområdet. Riktvärdena kan komma att ändras i framtiden, därför anges inte riktvärdena som planbestämmelser. Nedan presenteras rådande riktvärden för externt industribuller, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. Tabell ur naturvårdsverkets allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983) Riktlinjer för externt industribuller. 12

16 Farligt gods Med anledning av Metallvägen som framtida prioriterad transportled för farligt gods tillåts inga byggnader uppföras närmre Metallvägen än 40 meter. Kvarteret närmast Metallvägen kan drabbas av ett stort skadeutfall i händelse av utsläpp av giftig gas. Genom bestämmelsen b 2 fastställs att: ventilationssystem skall utformas så att avstängning enkelt kan ske. Med luftintag på tak eller norrfasad. Luftintagen kan exempelvis förses med central nödbrytare som möjliggör en snabb och enkel avstängning. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Bergsättersbäcken samlar upp dagvatten från Bråstorp och Bergsätter. Bäcken kulverteras strax norr om Metallvägen och vattnet leds mot Boren. Planens genomförande medför att Bergsättersbäcken med parallell spillvattenledning flyttas meter väster om befintligt läge. Markområdet för teknisk anläggning (E 1 ) ger utrymme för befintlig pumpstation. Dike Avloppsledning D D Befintligt dike Läge för omlagt dike Utrymme för Dagvattendamm D Befintlig avloppsledning Läge för omlagd ledning 13

17 Dagvatten För att minska vattenflödet i Bergsättersbäcken och belastningen på recipienten Boren skall lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas (LOD). Traditionella dagvattenledningar kommer endast att byggas ut i begränsad omfattning och med reducerade dimensioner. En förutsättning för fungerande LOD-lösningar är tillgång på tillräckligt med infiltrerbar mark eller mark där dagvatten kan retarderas. För att undvika problem i samband med häftig nederbörd och vid snösmältning på tjälfrusen mark bör instängda lågpunkter undvikas. Dagvatten från allmänna ytor tas omhand och fördröjs inom allmän platsmark, dagvattenanläggning respektive dagvattendamm. Enligt planbestämmelserna skall dagvatten från kvartersmark i första hand omhändertas på tomtmark. I andra hand skall fördröjning ske på tomtmark innan avledning sker till det allmänna dagvattennätet. Området för DAGVATTEN fastställer den nya dikesdragningen och ger utrymme för underhåll. Detaljplanen utformas för att ge plats åt en framtida dagvattendamm norr om planområdet samt en damm inom området. VA-enheten ansvarar för utformandet och anläggandet av det allmänna dagvattensystemet. Dagvatten via befintlig ledning LOD Dagvatten via öppet dike Utrymme för dagvattendamm LOD 14

18 Fjärrvärme Vattenfall Värme AB har fjärrvärmeledningar längs Metallvägen och Dynamovägen. Vattenfall ansvarar för upprättande av förbindelsepunkter för fjärrvärme till respektive fastighet. El Genom de norra kvarteren sträcker sig en markförlagd 22 KV ledning. Ledningens sträckning säkerställs genom bestämmelsen u: Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Den norra ledningen står inför en flytt på initiativ av privat fastighetsägare i området. I detta fall säkerställer u-området mark ditt ledningarna skall flyttas. Ett område för teknisk anläggning transformatorstation (E 2 ) säkerställs inom den södra delen av planområdet. Avfall Kommunen ansvarar för hämtning av säck- och kärlavfall ADMINISTRATIVA FRÅGOR De administrativa frågorna utreds närmare i genomförandebeskrivningen. Genomförandetiden anges till 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 15

19 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet Prognostiserad trafikökning på Metallvägen med angränsade trafiksystem beror till största delen av riksvägsomläggningen och vägdragningen över Motalaviken. Planens genomförande medför inga drastiskt ökade transporter av farligt gods på Metallvägen. Skyddsåtgärder behöver dock vidtas till följd av framtida transporter av farligt gods, för att begränsa konsekvenserna vid en eventuell olycka kring kvarteret närmast Metallvägen. Bullerberäkningar visar att dagens riktvärden för trafikbuller klaras vid prognostiserade trafikflöden. Sociala konsekvenser Bostäderna vid Kartorpsvägen ligger idag avskilda från staden som en tätortsnära landsbygdsbebyggelse. Närliggande naturmark tas i anspråk. Sammantaget bedöms dock möjligheterna till naturvistelser som goda i närområdet. Att verksamheter successivt närmar sig bostäderna kan efterhand trots vidtagna skyddsavstånd och vegetationsridåer förändra den lantliga karaktären av området. Samtidigt är en ökad acceptans för blandningar mellan olika markanvändningar en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Ekonomiska konsekvenser Västra Bergsätter är ett ekonomiskt gynnsamt läge för exploatering med anledning av att befintlig infrastruktur kan utnyttjas i stor utsträckning. Norra delen av planen kan genomföras utan större utbyggnader av infrastruktur, befintliga verksamheter kan fortsätta att utvecklas utan omlokalisering. Metallvägen har kapacitet för ökad trafik, åtgärder behöver dock vidtagas för att höja trafiksäkerheten vid vissa punkter. Huvudstråk för gång- och cykel med planskilda passager av Metallvägen finns strax söder om planområdet. Klimatpåverkan och långsiktig hållbarhet Även då planen medför ianspråktagande av tidigare ej bebyggd mark, bör genomförandet av planen ses som en förtätning inom befintlig stadsstruktur, utan att större infrastruktur behöver anläggas. Detta är ett steg mot en mer sammanhållen och tätare stadsstruktur med minskat transportbehov som följd. Ny bebyggelse kan anslutas till biobränsleframställd fjärrvärme. Dagvattensystemet utformas för lokal infiltration, utjämning av höga flöden och rening, vilket skyddar grundvattnet, sjöar, vattendrag samt vegetation och bebyggelse. Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning Ett 40 meter brett bebyggelsefritt område längs Metallvägen bedöms som ett tillräckligt skydd med hänsyn till risken för olyckor med farligt gods på Metallvägen. Detta förutsätter att befintliga diken bibehålls, vegetation förstärks inom skyddsområdena samt att byggnadernas ventilationssystem utformas så att de enkelt kan slutas. Beräkningar av vägtrafikbuller påvisar att inga åtgärder behöver vidtas för att begränsa vägtrafikbuller mot arbetslokaler. Befintlig bullervall ger ett tillräckligt skydd för att begränsa ytterligare vägtrafikbuller för befintliga bostäder söder om Metallvägen. Verksamheter som etableras inom planområdet kan komma att ge upphov till störningar för närboende och andra verksamheter kring området. För sådana verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan enlig Miljöbalken, prövas lokalisering och eventuella åtgärder mot störningar i samband med markförsäljning och bygglov. Industrimarken inom planområdet ges bestämmelsen 16

20 icke störande industri. Med detta menas att en verksamhet är förenlig med planens syfte om den inte medför oacceptabla olägenheter eller risker för människors hälsa och miljö. Bestämmelsen medför att en noggrann lokaliseringsprövning behöver göras vid varje tillfälle en verksamhet vill etablera sig inom området. Vid uppföljning och tillsyn skall aktuella riktvärden och normer vara utgångspunkter för bedömningen. Större hårdgjorda ytor kan komma att påverka grundvattnets flöde och nivå. För att minska vattenflödet, föroreningsbelastningen och konsekvenserna vid olycka mot recipienten Boren skall LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas. Dagvatten skall i första hand omhändertas på tomtmark. I andra hand skall fördröjning ske på tomtmark innan avledning sker till det allmänna dagvattennätet. Det allmänna dagvattensystemet utformas med öppna diken och fördröjnings/reningsdammar vilket minskar risken för att föroreningar skall nå recipienten. Det nya diket skall utformas på ett sätt att minst motsvarande biologiska värden på sikt kan etableras som kring befintligt dike. Varken fält- eller laboratorieanalyser visar eller ger misstankar om att markområdet har påverkats i någon märkbar utsträckning av snödeponeringen. Den genomförda undersökningen visar att några restriktioner vad gäller områdets framtida utnyttjande inte behöver formuleras. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Arbetet med planen har bedrivits i en projektgrupp med deltagare från Tekniska förvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten, Gatuenheten, Park- och Naturenheten och Vatten- och avloppsenheten. Underhandssamråd har skett med övriga berörda intressenter och tjänstemän inom Motala kommun Detaljplanen och denna planbeskrivning är upprättad av Stefan Jonsson på kommunledningsförvaltningen/stadsbyggnad. 17

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Västra Bergsätter, Bergsätter, Motala kommun Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Kommunledningsförvaltningen Stadsbyggnad Handläggare:

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planen syftar också till att möjliggöra en ny infart till kvarteret från Pershyttevägen i söder.

Planen syftar också till att möjliggöra en ny infart till kvarteret från Pershyttevägen i söder. Förslag till detaljplan för Väghyveln 1 m fl i Nora, Nora kommun, Örebro län Diarienummer 2010-S429 Planbeskrivning Handlingar Detaljplanen omfattar följande handlingar: - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG Datum 2009-10-27 Diarie nr SN 0035/09 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Dnr 2009/284 Samrådshandling 2010-02-10 1(7) Detaljplan för Del av Kristina 4:14 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition Dnr 0212/05 Samrådshandling 2013-05-16 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition i Jörlanda Stenungsunds kommun Västra Götalands län DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

D 190. Detaljplan för del av. Smedstorp 2:38. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2012-03-26 Laga kraft 2012-04-27.

D 190. Detaljplan för del av. Smedstorp 2:38. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2012-03-26 Laga kraft 2012-04-27. D 190 Detaljplan för del av Smedstorp 2:38 i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2012-03-26 Laga kraft 2012-04-27 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar upprättats:

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården)

Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården) UTSTÄLLNINGSHANDLING Datum: 2013-02-20 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården) GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN Diarenummer: 2009.430. 214. Gällivare kommun

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE Ä PBL (1987:10) Detaljplan för Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl., Kalkstensvägen Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer