UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22"

Transkript

1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid Detaljplan för VÄSTRA BERGSÄTTER, Bergsätter, Motala kommun Bråstorp Centrum Bergsätter Metallvägen NORMALT PLANFÖRFARANDE Kommunledningsförvaltningen Stadsbyggnad Handläggare: Stefan Jonsson, Planeringsarkitekt Tfn: 0141: PMN Beslut uppdrag: PMN Beslut samråd: PMN Beslut utställning: PMN Beslut antagande: Laga kraft:

2 Detaljplan för VÄSTRA BERGSÄTTER, Bergsätter, Motala Kommun INLEDNING HANDLINGAR Samrådshandlingarna består av: Plankarta (skala 1:1 000) Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse PLANPROCESSEN Här är vi nu Uppdrag Program Samråd Utställning Antagande Laga kraft Uppdrag Program Samråd Mellan samråd - Och utställning Utställning Antagande Laga kraft Kommunstyrelsen eller plan- och miljönämnden ger stadsbyggnadsenheten i uppdrag att inleda program- /planarbete. Program som bestämmer detaljplanens inriktning och omfattning upprättas om så behövs. Samråd kring programmet genomförs. Förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter sammanställs. Detaljplanen bearbetas med hänsyn till inkomna synpunkter. Den bearbetade detaljplanen ställs ut. Möjlighet att lämna synpunkter bereds. Kommunfullmäktige eller plan- och miljönämnden antar detaljplanen. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft ca fyra veckor efter antagandet 1

3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av icke störande industri och kontor genom utökning av Bergsätters industriområde. Planen har initierats av en av företagarna i området med förfrågan om förvärv av mark väster om Bergsättersbäcken. För att marken skall bli tillgänglig krävs en omläggning av Bergsättersbäcken i ett västligare läge. För att åstadkomma lämpliga byggrätter på ömse sidor om bäckens nuvarande läge krävs att delar av gällande detaljplaner inkluderas i förslaget till ny detaljplan. Planen innefattar en sammanbindande lokalgata mellan Östra Bråstorp och Bergsätter. PLANDATA Planområdet är beläget i norra delen av Motala tätort i anslutning till Metallvägen som förbinder riksvägarna 50 i väster och 34 i öster. Planområdet avgränsas i väster av Kartorpsvägen, i söder av Metallvägen, i öster av Dynamovägen. Området omfattar cirka 13 hektar mark. Rv50 Rv34 Planområde Metallvägen Centrum

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplanen Planområdet omfattas av Översiktsplan för Motala kommun, antagen av kommunfullmäktige Översiktsplanen anger att det aktuella området skall utnyttjas för infiltration eller fördröjning av dagvatten. Förslaget till ny detaljplan är förenligt med översiktplanens intentioner genom att innefatta ytor för dagvattenhantering samt påvisa ytterligare ytor för dagvattenhantering nordväst om planområdet. Parallellt med översiktsplanearbetet upprättades en ny inriktning för kommunens handelspolicy. Kommunens övergripande inriktning innebär bl.a. följande: Dagligvaror lokaliseras i första hand till stadsdelscentra eller deras närhet. Bostadsområdenas tillgänglighet till service prioriteras för att medverka till minskat transportarbete. Av detta skäl tillåts inte ytterligare etableringar i Bråstorp eller i andra externa lägen. Dagligvaruhandel i industriområden kan försvåra verksamhetsutövning och är i allmänhet inte lämplig av trafiksäkerhetsskäl. Sällanköpsvaror lokaliseras i första hand till stadskärnan. Undantag görs för handel med skrymmande varor som ställer särskilda krav på lokalytornas storlek, tillgänglighet för transporter o dyl. Nyetableringar av handel med skrymmande varor lokaliseras i första hand till Bråstorpsområdet. I vissa fall kan en annan lokalisering vara motiverad för att samla branschföretag inom gemensamma områden, exempelvis bilförsäljning i Agneshög. Ställningstagande gällande markanvändningen inom planområdet återfinns i stycket markanvändning. Detaljplaneprogram Våren 2009 godkändes ett detaljplaneprogram för området. Programmet anger utgångspunkter och mål och utgör underlag för kommande detaljplaner. I programmet anges följande frågor som extra viktiga att utreda inom programområdet: 1: Störningar från industrier, lagerhantering och byggnader. 2: Påverkan av vattenflöde och vattenkvalitet i Bergsättersbäcken. 3: Trafikstörningar. 4: Påverkan på landskapsbild och naturmiljöer. 5: Förorenad mark. 6: Transporter av farligt gods på Metallvägen. Detaljplaner Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner: Stadsplan för Bergsätters gård (SP 134) Detaljplan för Magneten 2 m.m. (DP 490) Detaljplan för KV. Turbinen (DP 504) Nummer inom parantes hänvisar till kommunens planregister. 1

5 Policydokument Motala kommun har en särskild dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige Målsättningen är att omhändertagandet skall ske vid källan och att andelen öppna dagvattenlösningar där dagvattnet avleds ovan mark skall öka. Miljökonsekvensbeskrivning och behovsbedömning Kommunstyrelsen har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap. 11 MB då flera aspekter avseende hälsa och säkerhet berör planen. En miljöbedömning för planen genomförs därför parallellt med planarbetet och resultatet redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Platsens förutsättningar inom planområdet samt den påverkan detaljplanen, i ett maximalt utbyggt fall, bedöms innebära på miljön, hälsan och hushållningen redovisas i planbeskrivningen och i övriga till planen hörande handlingar. Avgränsningen av miljöbedömningen visar att följande miljöpåverkan bör studeras och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen: Farligt gods Vägtrafikbuller mot arbetsplatser och bostäder Störningar och risker från industri Påverkan på grund- och ytvatten Förorenad mark 2

6 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER RIKSINTRESSEN Metallvägen kommer att bli en del av riksväg 34 och därmed vara av riksintresse när riksväg 50 får en ny sträckning genom Motala år I övrigt berör detaljplaneområdet inte något riksintresse. NATUR Naturmiljö och landskapsbild Utefter Bergsättersbäckens dike finns en relativt tät vegetation. Vegetationen fungerar som en ridå som skärmar av industribyggnaderna från bostadsbebyggelsen på andra sidan åkermarken. En ny vegetationsridå kommer att upprättas vid ny dikesdragning. Området för dagvatten säkerställer ett skyddsavstånd på 100 meter till befintliga bostäder och ger plats åt en ny dragning av bäcken. Bergsättersbäcken är ett öppet dike som utgör en så kallad småbiotop och skyddas enligt 7 kap 11 miljöbalken. Syftet är att skydda diken och vattensamlingar från åtgärder som minskar deras betydelse för djurlivet. Det nya diket kommer att utformas för att ge förutsättningar för motsvarande biologiska värden som befintligt dike. Området för dagvatten ger plats för att en sida av diket skall utformas med flack slänt (lutning 1:3). Den flacka sidan läggs mot kvartersmarken och utgör en permanent zon för vegetation och därmed ökat erosionsskydd. Bergsättersbäcken Västra Bergsätter sett från Kartorpsvägen LANDSKAPSBILD Åkermark Område för dagvatten Kvartersmark Utrymme för underhåll Utrymme för vegetation 3

7 Den norra delen av verksamhetsområdet avgränsas tydligt mot jordbruksmarken av en vegetationsridå som uppkommit längs diket. När området utökas mot väster kommer landskapsbilden att förändras. För att bibehålla en visuell barriär mellan bostäderna vid Kartorpsvägen och verksamhetsområdet föreslås anläggande av ny vegetation på jordbruksmarken. I väster kommer ett gatt (A) mellan befintlig vegetation att planteras igen. På sikt kommer en vegetationsridå (B) att uppkomma naturligt kring det nya diket. Vegetation kommer att etableras på båda sidor om diket. Därmed återskapas linjeelementet i landskapet A. B. Plantering Naturlig återväxt Vy från punkt 1. Prickad linje visar läge för vegetationsridå efter dikesomläggningen. Heldragen linje: område för plantering. Vy från punkt 2. Bebyggelsen skyms delvis av nuvarande vegetation Prickad linje visar läge för vegetationsridå efter dikesomläggningen. 4

8 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Statens geotekniska institut (SGI) har på uppdrag av Motala kommun genomfört en geoteknisk undersökning för Västra Bergsätter 1 samt en geologisk/geoteknisk undersökning för omgrävning/uppdämning av Bergsättersbäcken 2. I rapporterna ges följande beskrivning och rekommendationer: Åkermarken inom området utgörs till största delen av finsediment av silt och lera. De södra delarna av området utgörs i huvudsak av morän med impediment av ängsmark. Området är flackt, med en svag höjning mot de sydvästra delarna. Den norra delen är belägen på en nivå kring ca + 96,5 m ö h medan marknivån i de södra delarna varierar på mellan + 97 och 102 m ö h. I områdets norra och mellersta delar har grundvattennivån i provtagningshålen uppmätts att ligga 1,2 1,8 m under markytan. Planområdet uppvisar s.k. genomgående torrskorpa ned till underliggande silt/sand eller morän. Normala uppfyllnader, i storleksordningen någon meter, kan därför utföras utan att några större sättningar sker. Grundläggning av lättare industribyggnader bedöms, inom området, kunna utföras med hel kantförstyvad platta av betong eller på sulor/plattor. Vid stora lastkoncentrationer, under exempelvis pelare i byggnader med större spännvidder, krävs detaljerade utredningar i aktuella byggnadslägen. Grundläggning av byggnades bärande delar skall nedföras till naturligt lagrad jord av morän eller lera/silt/sand, alternativt vid behov uppfyllnad, på fyllning av friktionsjord. All befintlig matjord/mulljord skall bortschaktas. Området utgörs generellt av mycket tjälfarliga jordarter och därför skall vid kall väderlek (minusgrader) schaktbotten och grundkonstruktionen skyddas noga mot tjäle. Schaktning ned till ca 2 m djup kan ske med öppet schakt och släntlutning 3:1 (höjd: längd) eller flackare. Vid schakt under grundvattenytan är den slitiga/finsandiga jorden mycket flytbenägen. Lutningarna är små i hela området och totalstabiliteten är därför tillfredsställande. I området utmed Bergsättersbäcken samt i områdena kring anslutande diken kan dock inte flytjordsproblem uteslutas och den lokala stabiliteten bör därför värderas då bäckens slutliga läge och utformning bestäms. Särskilt bör observeras att silten/finsanden är mycket erosionskänslig. Eventuella behov av erosionsskydd bör därför uppmärksammas. SGI har bedömt lämpliga åtgärder för omgrävning alternativt uppdämning av Bergsättersbäcken för att kunna bygga ut verksamhetsområdet. Genomförda undersökningar visar att båda alternativen ur geoteknisk synpunkt går att genomföra. Vid omgrävning bör det beaktas att tillräckligt jorddjup finns för att få önskad lutning på dikesbotten. Flytjordsproblem i schaktslänterna kan komma att uppstå. Öppna diken måste därför planteras på slänterna för att förhindra jordflytning. Hög sten- och blockhalt i moränen i områdets södra delar kan påverka schaktningsarbetet. 1 Statens geotekniska institut. Översiktlig geoteknisk utredning med markradonundersökning för detaljplan, Västra Bergsätter, Motala Statens geotekniska Institut. Översiktlig geologisk/geoteknisk utredning för omgrävning/uppdämning av Bergsättersbäcken, Motala kommun

9 FÖRORENAD MARK Området öster om vårdboendet (Herrefallet 1) har använts som snötipp. Eventuella föroreningar kommer framförallt ifrån tätorten och trafikleder men även luftburna föroreningar kan återfinnas i snön. En översiktlig markundersökning 3 har genomförts på platsen. Varken fält- eller laboratorieanalyser visar eller ger misstankar om att marken har påverkats av snödeponeringen. RADON Område för snötipp Statens geotekniska institut har på uppdrag av Motala kommun genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning med markradonundersökning 4. Slutsatsen är att hela området bedöms som högradonmark och att byggnadstekniska åtgärder behöver vidtas. Bestämmelse om radonsäkert uppförande införs i planen och lyder: Byggnader skall uppföras radonsäkert. FORNLÄMNINGAR Enligt Häradskartan kan rester efter äldre åkerparceller finnas inom området, liksom bebyggelselämningar efter bland annat ett jordtorp och en backstuga, vilka kan utgöra fasta fornlämningar. Förutom detta finns enligt fornminnesregistret några fossila åkrar med röjningsrösen strax utanför planområdet samt en kulturhistorisk lämning strax öster om Dynamovägen. Arkeologiska undersökningar omfattande etapp 1 och 2 kommer att utföras inom området. 3 PM Översiktlig undersökning vid fastigheten Västra Bergsätter, Structor Miljöteknik, Statens geotekniska institut. Översiktlig geoteknisk utredning med markradonundersökning för detaljplan, Västra Bergsätter, Motala

10 BEBYGGELSEOMRÅDEN Markanvändning Inom planområdet tillåts endast handel i begränsad omfattning, i enlighet med vad som ryms inom markanvändningen bilservice. Den övergripande inriktningen i översiktsplanens handelpolicy är att samla handel med skrymmande varor till Bråstorp. Bedömningen är att handel inom Västra Bergsätter leder till en utglesning av handelsområdet som försvagar Motala som handelsplats. Handelsetableringar skulle medföra en högre belastning på Turbinvägen, vilket bedöms som olämpligt med tanke på anslutningens utformning till Metallvägen. Bostäder Vid Kartorpsvägen finns ett gruppboende. Längre norrut finns en ej detaljplanelagd bebyggelsegrupp av bostäder bestående av ca 20 friliggande enbostadshus. Inga av dessa bostäder ingår i den nu aktuella planen, men i detaljplaneprocessen har särskilda aspekter gällande markanvändning och skyddsavstånd belysts med anledning av närheten till bostäderna, vilket återges i miljökonsekvensbeskrivningen. Bilservice Det södra kvarteret planläggs för icke störande industri, kontor och bilservice (J 1 K 1 G). Bilservice omfattar service både till bilar och bilister, exempelvis genom försäljning av bilar, drivmedel och tillbehör. Vid lokalisering av drivmedelshantering skall lokaliseringsprövning föregås av en riskutredning. Till användningen hör restauranger och motell. Separata försäljningsföretag med annat än bil- och bilistprodukter och därtill hörande tjänster får inte läggas på bilserviceområden. Icke störande industri Huvuddelen av området planläggs för icke störande industri och kontor (J 1 K). Med industri menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. En verksamhet är förenlig med planens syfte om den inte medför oacceptabla olägenheter eller risker för människors hälsa och miljö. Vid markförsäljning, bygglovsgivning och tillsyn skall aktuella riktvärden och normer forma utgångspunkten för bedömningen. Om en verksamhet förändras till en störande industri, kan verksamheten genom bestämmelsen och stöd i miljöbalken bli skyldig att vidta åtgärder för att begränsa uppkomna störningar. Vid varje sådan bedömning skall gällande riktlinjer och normer vara utgångspunkten i bedömningen. Ett skyddsavstånd på 100 meter har bedömts vara lämpligt mellan kvarteren och bostäderna. Särskild bestämmelse för att reducera störningar införs i planen. Bestämmelse om skydd tillåter uppförande av störningsreducerande åtgärder som t.ex. plank, vall eller vegetation inom prickmark. Markanvändningen har med anledning av närheten till bostäder disponerats i tre huvuddelar där hänsyn tagits till frågor kring miljö, hälsa och risk. Den första delen omfattar ett beaktande av befintlig vegetation kring bostäderna. Denna zon ger ett avståndsmässigt och visuellt skydd mot verksamheterna. Den andra zonen omfattar kvarter för kontor, samlingslokaler. En sådan markanvändning ger generellt upphov till få störningar och kan samlokaliseras med bostäder. Kvarteren för kontor fungerar här som en övergångszon mellan bostäder och industri. Kvartersdjup och byggnader bildar skydd mot störningar. Den tredje zonen omfattar kvarter för icke störande industri. Av planens kvm icke störande industri utgör kvm ett nytillskott till redan detaljplanelagd industrimark. 7

11 Kontor Förutom kontor inom kvarter med icke störande industri planläggs ca 8000 kvm för kontor, samlingslokaler och hantverk vid områdets västra del. Inom området gäller att byggnadsarean får uppgå till maximalt 30 % av fastighetsarean. Till begreppet kontor räknas vanlig kontorsverksamhet, hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande är att verksamheten inte medför störningar av betydelse för omgivningen t.ex. saknar utomhusverksamhet. Samlings- och föreningslokaler kan etableras inom kvarteret. TILLGÄNGLIGHET, JÄMSTÄLLDHETS- OCH TRYGGHETSFRÅGOR Verksamhetsområdet har utformats för att samtliga trafikantgruppers behov skall tillgodoses, god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter likväl som för biltrafikanter. Närmaste busshållplatser finns vid Bergsättersvägen och Östermalmsgatan. Utrymme lämnas åt hållplatser längs lokalgatorna för en eventuell framtida utökning av busslinjesträckningar. Inom planområdet skall allmänplatsmark belysas med beaktande av trygghetsaspekter. Platser skall belysas så att en tydlig information om rumslighet, avgränsningar, avstånd m.m. kan upplevas i omgivningen. BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING Industriområden kännetecknas ofta av förhållandevis enkla byggnadsvolymer med god tillgång till närliggande markparkering och angöringsytor. Några särskilda föreskrifter beträffande byggnaders volym, fasad eller takmaterial är inte aktuellt för denna typ av verksamhetsområde. Vissa byggnader kommer förhoppningsvis att få en god gestaltning genom viljan att skapa igenkännbarhet inom området. Däremot kräver dagvattenhanteringen viss omsorg beträffande markbehandlingen inom tomtmark, vilket också bör eftersträvas ur miljö- och upplevelsesynpunkt. Exempelvis bör målsättningen vara att stora parkeringsytor delas upp genom busk- och trädplanteringar. Infartsentréerna kan också med fördel markeras med trädrader eller andra grunddrag som tydligt markerar huvudinfarter. Skyltar skall uppföras och utformas i enlighet med av Motala kommun antagna riktlinjer för bygglovsprövning av skyltar. Inom kvarteren för Icke störande industri, kontor och Bilservice gäller bestämmelser om totalhöjd och största takvinkel om 11.0 meter respektive 25º. För kvarteret närmast Kartorpsvägen (kontor) gäller bestämmelser om högsta byggnadshöjd (7.5 meter), största takvinkel (25º) samt största byggnadsarea i procent av fastighetsarea (30 %). Syftet är att uppnå en skala och täthet som möter närliggande bostadsbebyggelse. Befintlig vegetation inom kvarteret bör så långt som möjligt bibehållas. 8

12 GATOR OCH TRAFIK Till planprogrammet för Bråstorp utfördes en trafikutredning 5 med syfte att utgöra underlag för ställningstaganden kring trafikförsörjningen av utvecklingsområdet Bråstorp. Utredningen beaktade särskilt trafiksäkerheten och kapaciteten i det övergripande vägnätet, anslutningar till Metallvägen och trafikföring inom Östra Bråstorp. Dygnsmedeltrafiken (åmd) på Metallvägen beräknas år 2010 uppgå till 7300 fordon. Det finns två aspekter som kommer att påverka den framtida utformningen av Metallvägen och dess anslutningar. 1: Metallvägen kommer att överföras till riksvägnätet i och med ombyggnaden av riksväg 50. 2: Successiv utbyggnad av Östra Bråstorp och Västra Bergsätter med handel och verksamheter. Ovan redovisade faktorer medför att Metallvägen vid följande korsningar kommer att uppvisa en mindre god standard: Metallvägen - Kartorpsvägen, Metallvägen - Turbinvägen och Metallvägen - riksväg 34. Målsättningen är att Metallvägen skall ha en hög trafiksäkerhet och framkomlighet. En trafikberäkning med förutsättningarna att Västra Bergsätter och Östra Bråstorp blir fullt utbyggda enligt pågående detaljplaneförslag ger en prognostiserad trafik på Metallvägen på fordon per åmd år Denna beräkning ligger till grund för föreslagna åtgärder och utförda bullerberäkningar. 5 Östra Bråstorp, Motala trafiktekniskt PM, WSP, Uppräkning av antal fordon som prognostiserats år 2025 för Östra Bråstorp Trafiktekniskt PM, WSP,

13 Östra Bråstorp Östra Bråstorp Bergsätter 6. Mineralvägen 4. Dynamovägen 1. Metallvägen Ny infart med cirkulationsplas Kartorpsvägen stängs mot Metallvägen sammanlänkning Trafikutredningen visar att cirkulationen vid Metallvägen Slingerbulten - Lasarettsgatan klarar en full utbyggnad av Bråstorpsområdet. Utrymme finns i gällande plan att utöka cirkulationen till två körfält för att öka kapaciteten (1). Dagens problem vid Kartorpsvägen (2) försvinner i och med att korsningen stängs för trafik. Kartorpsvägen ersätts som infart av en ny östra infart till Östra Bråstorp (3). Infarten byggs som cirkulation i samband med genomförandet av Östra Bråstorp Sammanlänkningen (4) mellan Bergsätter och Bråstorp kommer att avlasta korsningen vid Turbinvägen (5). Metallvägens korsningar med Turbinvägen och riksväg 34/Östermalmsgatan kommer på sikt att behöva åtgärdas i samband med att Metallvägem blir en del av riksväg 34. Dynamovägen är möjligt att förlänga mot norr (6). Dynamovägen förlängs mot Östra Bråstorp och fungerar som lokalgata för föreslagna kontors- och industrikvarter. Dynamovägen ansluts därmed till förlängningen av Mineralvägen som genom tidigare planläggning har getts en sådan dragning att genomfartstrafik mellan Bråstorp Centrum och Västra Bergsätter försvåras. Inga in- och utfarter inom planområdet tillåts mot Metallvägen. 10

14 GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET Gång- och cykelväg är utbyggd längs Metallvägen. Förbindelse finns mellan Dynamovägen och Bergsätters bostadsområde genom planskild korsning under Metallvägen. Gående och cyklister inom planområdet hänvisas till lokalgatorna. KOLLEKTIVTRAFIK Linje 303 har hållplats på Bergsättersvägen cirka 300 meter söder om planområdet. Linje 302 har hållplats på Östermalmsgatan strax söder om korsningen Metallvägen Riksväg 34. Hållplasten trafikeras även av den regionala busstrafiken. PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER Parkering skall i sin helhet tillgodoses inom tomtmark. Storleksordningen på parkering för industri uppskattas uppgå till 10 bilplatser/1 000 m 2 bruttoarea. För kontor: 20 bilplatser/1000 m 2 bruttoarea. Inga körbara förbindelser tillåts uppföras direkt mot Metallvägen. In- och utfart till det södra kvarteret förutsätts ske via gemensam tillfart, se genomförandebeskrivning. 11

15 RISKER OCH STÖRNINGAR Ingående redogörelse för respektive aspekt gällande risker och störningar återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning återfinns under stycket konsekvenser i denna planbeskrivning. Bestämmelsen skydd ger möjlighet att inom prickmark uppföra skyddsåtgärder mot störning. Externt industribuller En bestämmelse att verksamheter inte får ge upphov till högre bullernivåer vid närmaste bostad än gällande begränsningsvärden för externt industribuller gäller för hela planområdet. Riktvärdena kan komma att ändras i framtiden, därför anges inte riktvärdena som planbestämmelser. Nedan presenteras rådande riktvärden för externt industribuller, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. Tabell ur naturvårdsverkets allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983) Riktlinjer för externt industribuller. 12

16 Farligt gods Med anledning av Metallvägen som framtida prioriterad transportled för farligt gods tillåts inga byggnader uppföras närmre Metallvägen än 40 meter. Kvarteret närmast Metallvägen kan drabbas av ett stort skadeutfall i händelse av utsläpp av giftig gas. Genom bestämmelsen b 2 fastställs att: ventilationssystem skall utformas så att avstängning enkelt kan ske. Med luftintag på tak eller norrfasad. Luftintagen kan exempelvis förses med central nödbrytare som möjliggör en snabb och enkel avstängning. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Bergsättersbäcken samlar upp dagvatten från Bråstorp och Bergsätter. Bäcken kulverteras strax norr om Metallvägen och vattnet leds mot Boren. Planens genomförande medför att Bergsättersbäcken med parallell spillvattenledning flyttas meter väster om befintligt läge. Markområdet för teknisk anläggning (E 1 ) ger utrymme för befintlig pumpstation. Dike Avloppsledning D D Befintligt dike Läge för omlagt dike Utrymme för Dagvattendamm D Befintlig avloppsledning Läge för omlagd ledning 13

17 Dagvatten För att minska vattenflödet i Bergsättersbäcken och belastningen på recipienten Boren skall lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas (LOD). Traditionella dagvattenledningar kommer endast att byggas ut i begränsad omfattning och med reducerade dimensioner. En förutsättning för fungerande LOD-lösningar är tillgång på tillräckligt med infiltrerbar mark eller mark där dagvatten kan retarderas. För att undvika problem i samband med häftig nederbörd och vid snösmältning på tjälfrusen mark bör instängda lågpunkter undvikas. Dagvatten från allmänna ytor tas omhand och fördröjs inom allmän platsmark, dagvattenanläggning respektive dagvattendamm. Enligt planbestämmelserna skall dagvatten från kvartersmark i första hand omhändertas på tomtmark. I andra hand skall fördröjning ske på tomtmark innan avledning sker till det allmänna dagvattennätet. Området för DAGVATTEN fastställer den nya dikesdragningen och ger utrymme för underhåll. Detaljplanen utformas för att ge plats åt en framtida dagvattendamm norr om planområdet samt en damm inom området. VA-enheten ansvarar för utformandet och anläggandet av det allmänna dagvattensystemet. Dagvatten via befintlig ledning LOD Dagvatten via öppet dike Utrymme för dagvattendamm LOD 14

18 Fjärrvärme Vattenfall Värme AB har fjärrvärmeledningar längs Metallvägen och Dynamovägen. Vattenfall ansvarar för upprättande av förbindelsepunkter för fjärrvärme till respektive fastighet. El Genom de norra kvarteren sträcker sig en markförlagd 22 KV ledning. Ledningens sträckning säkerställs genom bestämmelsen u: Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Den norra ledningen står inför en flytt på initiativ av privat fastighetsägare i området. I detta fall säkerställer u-området mark ditt ledningarna skall flyttas. Ett område för teknisk anläggning transformatorstation (E 2 ) säkerställs inom den södra delen av planområdet. Avfall Kommunen ansvarar för hämtning av säck- och kärlavfall ADMINISTRATIVA FRÅGOR De administrativa frågorna utreds närmare i genomförandebeskrivningen. Genomförandetiden anges till 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 15

19 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet Prognostiserad trafikökning på Metallvägen med angränsade trafiksystem beror till största delen av riksvägsomläggningen och vägdragningen över Motalaviken. Planens genomförande medför inga drastiskt ökade transporter av farligt gods på Metallvägen. Skyddsåtgärder behöver dock vidtas till följd av framtida transporter av farligt gods, för att begränsa konsekvenserna vid en eventuell olycka kring kvarteret närmast Metallvägen. Bullerberäkningar visar att dagens riktvärden för trafikbuller klaras vid prognostiserade trafikflöden. Sociala konsekvenser Bostäderna vid Kartorpsvägen ligger idag avskilda från staden som en tätortsnära landsbygdsbebyggelse. Närliggande naturmark tas i anspråk. Sammantaget bedöms dock möjligheterna till naturvistelser som goda i närområdet. Att verksamheter successivt närmar sig bostäderna kan efterhand trots vidtagna skyddsavstånd och vegetationsridåer förändra den lantliga karaktären av området. Samtidigt är en ökad acceptans för blandningar mellan olika markanvändningar en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Ekonomiska konsekvenser Västra Bergsätter är ett ekonomiskt gynnsamt läge för exploatering med anledning av att befintlig infrastruktur kan utnyttjas i stor utsträckning. Norra delen av planen kan genomföras utan större utbyggnader av infrastruktur, befintliga verksamheter kan fortsätta att utvecklas utan omlokalisering. Metallvägen har kapacitet för ökad trafik, åtgärder behöver dock vidtagas för att höja trafiksäkerheten vid vissa punkter. Huvudstråk för gång- och cykel med planskilda passager av Metallvägen finns strax söder om planområdet. Klimatpåverkan och långsiktig hållbarhet Även då planen medför ianspråktagande av tidigare ej bebyggd mark, bör genomförandet av planen ses som en förtätning inom befintlig stadsstruktur, utan att större infrastruktur behöver anläggas. Detta är ett steg mot en mer sammanhållen och tätare stadsstruktur med minskat transportbehov som följd. Ny bebyggelse kan anslutas till biobränsleframställd fjärrvärme. Dagvattensystemet utformas för lokal infiltration, utjämning av höga flöden och rening, vilket skyddar grundvattnet, sjöar, vattendrag samt vegetation och bebyggelse. Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning Ett 40 meter brett bebyggelsefritt område längs Metallvägen bedöms som ett tillräckligt skydd med hänsyn till risken för olyckor med farligt gods på Metallvägen. Detta förutsätter att befintliga diken bibehålls, vegetation förstärks inom skyddsområdena samt att byggnadernas ventilationssystem utformas så att de enkelt kan slutas. Beräkningar av vägtrafikbuller påvisar att inga åtgärder behöver vidtas för att begränsa vägtrafikbuller mot arbetslokaler. Befintlig bullervall ger ett tillräckligt skydd för att begränsa ytterligare vägtrafikbuller för befintliga bostäder söder om Metallvägen. Verksamheter som etableras inom planområdet kan komma att ge upphov till störningar för närboende och andra verksamheter kring området. För sådana verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan enlig Miljöbalken, prövas lokalisering och eventuella åtgärder mot störningar i samband med markförsäljning och bygglov. Industrimarken inom planområdet ges bestämmelsen 16

20 icke störande industri. Med detta menas att en verksamhet är förenlig med planens syfte om den inte medför oacceptabla olägenheter eller risker för människors hälsa och miljö. Bestämmelsen medför att en noggrann lokaliseringsprövning behöver göras vid varje tillfälle en verksamhet vill etablera sig inom området. Vid uppföljning och tillsyn skall aktuella riktvärden och normer vara utgångspunkter för bedömningen. Större hårdgjorda ytor kan komma att påverka grundvattnets flöde och nivå. För att minska vattenflödet, föroreningsbelastningen och konsekvenserna vid olycka mot recipienten Boren skall LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas. Dagvatten skall i första hand omhändertas på tomtmark. I andra hand skall fördröjning ske på tomtmark innan avledning sker till det allmänna dagvattennätet. Det allmänna dagvattensystemet utformas med öppna diken och fördröjnings/reningsdammar vilket minskar risken för att föroreningar skall nå recipienten. Det nya diket skall utformas på ett sätt att minst motsvarande biologiska värden på sikt kan etableras som kring befintligt dike. Varken fält- eller laboratorieanalyser visar eller ger misstankar om att markområdet har påverkats i någon märkbar utsträckning av snödeponeringen. Den genomförda undersökningen visar att några restriktioner vad gäller områdets framtida utnyttjande inte behöver formuleras. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Arbetet med planen har bedrivits i en projektgrupp med deltagare från Tekniska förvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten, Gatuenheten, Park- och Naturenheten och Vatten- och avloppsenheten. Underhandssamråd har skett med övriga berörda intressenter och tjänstemän inom Motala kommun Detaljplanen och denna planbeskrivning är upprättad av Stefan Jonsson på kommunledningsförvaltningen/stadsbyggnad. 17

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer