. Järnväg. . Parkering. Anpassning till befintlig bebyggelse. M l ö. o Trafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". Järnväg. . Parkering. Anpassning till befintlig bebyggelse. M l ö. o Trafik"

Transkript

1 .'. r,,i ui ii l-i ì Ü l-tft -'=i Í i,{., l',r,,,. : ; i ": IìTAD 3 \t1lii-f Ef\Tl(tl i'j i I l:l r: :,,,,' :-"1 Synpunkter på Detaljplan för Ängelholm 5:3 "Angela - Porten t ll södra Angelholm" Epadalen, Ängelholm, Ängelholms kommun 2û B 20Lt Undertecknade sakägare och andra boende i Epadalen, Ängelholm, vill härmed framföra synpunkter på det förslag på detaljplan som nu ligger ute på samråd fram till 2 januari2ot2. Våra synpunkter motiveras enligt punkterna nedan och omfattar områdena:. Järnväg o Trafik. Parkering. Anpassning till befintlig bebyggelse. M l ö

2 Järnvägen - farli4 godsled ldag trafikeras järnvägen på sträckningen Âstorp - Ängelholm av cirka fyra godståg per dygn. När tunneln genom Hallandsåsen inom några år blir klar kommer, enligt Trafikverket, antaltåg per dygn att utökas till 24 stycken initialt. lframtiden är det tänkt för ännu fler. Tanken med tunneln är att den tunga lastbilstrafiken över åsen ska avlastas. Urspårningar och sammanstötningar kan ge upphov till påverkan/skada på 3:e person på olika sätt. S.k. mekanisk påverkan, dvs när fordon, i detta fallet tågvagnar, lämnar spårområdet och skadar byggnader och personer i närheten av spåret, samt påverkan genom utsläpp av farligt gods. På denna sträckning av järnvägen fraktas gods som klassas som farligt. Det kan vara explosiva ämnen, som i händelse av olycka kan orsaka övertryck som i sin tur kan orsaka brand och skada/rasera byggnader, ge upphov till splitter och skada människor. Brännbara och giftiga gaser som kan ge upphov tilljetflammor och gasmolnsexplosion med frätskador, brännskador och förgiftning vid inandning som följd. Det transporteras även brandfarliga vätskor och fasta material, frätande och oxiderande ämnen. Allt enligt Räddningstjänsten. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram ett gemensamt dokument om riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskhanteringsområdet har fastställts till 150 meter. lnom detta område ska riskerna alltid hanteras och noga analvseras vid framtagande av detaljplan meter: Bebyggelsefritt om råde. Exempel på lämplig markanvändning; parkering (ytparkering), trafik, odling, friluftsområde, tekniska anläggningar meter: Markanvändningen och befolkningstätheten bör begränsas. Så få personer som uppehåller sig i området som möjligt och då alltid i vaket tillstånd. Exempel på lämplig markanvändning: Handel (sällanköpshandel), industri, bilservice, lager (utan betydande handel), tekniska anläggningar, parkering. Beräkningsförutsättningarna bygger på en befolkningstäthet på (1) en person per (1000) kvadratmeter meter: De flesta typer av markanvändning kan förläggas här, undantaget är sådan markanvändning som innefattar många eller utsatta personer. Exempel på lämplig markanvändning: Bostäder (småhusbebveselse). handel (övr. handel), kontor (i ett plan), lager, idrotts- och sportanläggningar (utan betydande åskådarplats), centrum, kultur. >150 meter: Övriga typer av markanvändning, utan särskilda analyser eller åtgärder. Exempel på markanvändning: Bostäder (flerbostadshus iflera plan), kontor (iflera plan), vård, skola, idrotts- och sportanläggningar (med betydande åskådarplats).

3 Ju högre persontäthet - många personer på samman ställe - ju större sannolikhet för ett stort skadeutfall. I detta projekt planeras det för höga flerfamiljshus med ca 150 lägenheter = ca personer på en yta av knappt L7 000 kvm. Statusen (vakna eller sovande) på personerna måste också beaktas. Sovande personer har mindre möjlighet att inse fara och påverka sin säkerhet. Frågon tir: hur hög exploateringsgrad dr just denna mark kimplig Íör i området meter? Vi anser inte att riskbedömningen har gjorts på ett övertygande och tillfredställande sätt. Vi ifrågasätter å det starkaste utredningen som kommunens konsulter har tagit fram för planområdet (Tyréns ) där man drar slutsatsen attflerbostadshus, dogis, cildreboende samt kontor i flero plan kan förlciggos nörmare rin 50 meter från forligt godsled. Samtidigt som vi inser att Länsstyrelsens riktlinjer är rekommendationer så ser vi inte att det finns några skäl att göra några större undantag från deras riktlinjer när det gäller markanvändningen för detta område. Vi anser att Tyréns rapport tar alltför stora avsteg från Länsstyrelsens rekommendationer. Enligt plan och bygglagen sko kommuner verka för att vid ny bebyggelse minska risker och vidto åtgärder för att öko skyddet i ntirheten av befintligo riskobjekt. Det hondlar om ott lokolisera bebvoqelse till mork utonför riskområden. ott skapo avstånd tillverksamheter som kan vørø riskfylldo eller ott utforma bvqonader med hönsvn till risker. Vi kan inte se att Angelholms kommun tagit hänsyn till ovanstående i denna fråga. Buller & vibrationer: Järnvägen används på denna sträcka endast av tunga godståg. Vibrationer och buller på över 90 decibel är ett problem redan idag för de boende. Ska man bereda plats för ny byggnation och en bussgata kommer ljudbilden att förändras kraftigt i hela området. Mängder av ljudabsorberande träd och annan vegetation kommer att behöva fällas och en bussgata/tunnel kommer att fungera som en resonanslåda. En ljudvall på 3 meters höjd bakom de nya flerfamiljshusen är ivår mening inte tillräckligt fcir att reducera det ökade bullret. lnte fcir de boende i Angela och inte för oss som redan bor i området Epadalen och Nypongatan. lngen ljudvall är i dagsläget planerad för den norra sidan av järnvägen, Nypongatan. Ett av många exempel på hur man i detta projekt visar mer hänsyn mot Angelas "nybyggare" än mot de som redan bor i området. Hur attraktivt blir ett höghusområde som ligger i direkt ongrtinsníng till en hårt trofikerod farligt godsled dtir de tunga godstågen skopor både besvtironde buller och vibrationer? Att plantera några större nya, ljudabsorberande träd på Angelas innergård och mot järnvägen är inte möjligt eftersom det underjordiska garaget inte lämnar tillräckligt med plats för trädens rotsystem. Här kommer endast att finnas plats för buskar och småträd.

4 Träd och vegetation, helst i olika lager och höjder, är en viktig komponent i stadsbebyggelse för bl.a bullerkontroll, absorption av avgaser och utsläpp samt för stadens estetik. Det finns mycket forskning som understödjer detta och det är en pr nc p som används i all modern stadsplanering. Den framtagna bullerutredningen redovisar inte hur bullret förändras för angränsande bebyggelse, varken när det gäller biltrafik eller järnväg. När en hel skog tas bort kommer ljudbilden att förändras på ett mycket markant sätt. Detta är ett obestridligt faktum. Vi kräver en mer komplett utredning i dessa frågor.

5 Trafik Då området redan idag bildar en flaskhals för trafik från Helsingborgsvägen - Kullavägen - Kristian ll's väg och vidare in mot centrum, hyser vi stora och befogade farhågor att trafiksituationen kommer att bl ännu svårare när det intilliggande stora bostadsområdet Fridhem byggs, med sina tusentals nya bostäder, om projektet "Angela" dessutom blir verklighet. Trafiksäkerheten, främst för våra barn, är allvarlist hotad! Kommunens förslag att "bygga igen" detta ur trafiksynpunkt strategiskt viktiga område går i vår mening tvärt emot vad man borde göra, nämligen att istället öka framkomligheten genom området ännu mer. Detta gör man inte genom att uppföra flertalet byggnader och genom att kraftigt försämra Bång- och cykelleder. Konsekvensen blir att området inte alls kommer att upplevas som "en port till södra Änselholm" lrtan som en barriär ett çto. med sin ökade brist oå framkomlis- och Eftersom kommunen inte kan tillhandahålla några aktuella mätningar över cykel- och gångtraflken i området har vi själva fått bilda oss en uppfattning om hur det ser ut, i verkligheten, för bilister, cyklister och gående. Då en av de överklagande sakägarna arbetar hemma ett par dagar i veckan, i ett hemkontor med utsikt över hela planområdet, inklusive Kullakiosken, alla vägar och gång/cykelleder, har hon under en väldigt lång tid och med stor regelbundenhet kunnat observera hur människor och bilar rör sig i området. Så här ser det ut: Mellan kl och vardagar är både gång-, cykel- och biltrafiken svnnerligen intensiv. Samtliea barn och ungdomar som går på Nyhemsskolan, Rönneskolan eller någon av de andra skolorna i centrum passerar fcirbi området antingen på Skansgatan och vidare ner på g/c leden mot centrum alternativt itunneln under Kristian ll's väg, eller förbi idroüsplatsen, genom tunneln under Kullavägen och vidare på någon av de båda g/c lederna. Dessutom går och cyklar en stor mängd vuxna personer på väg till sina arbeten på samma leder, något som torde vara glädjande ur ett miljöperspektiv och i enlighet med kommunens önskan om att fler ska avstå bilen. På Kullavägen är det, under dessa morgontimmar, utan avbrott en strid ström med bilar som passerar på Kullavägen mot Helsingborgsvägen och Kristian ll's väg. Också Helsingborgsvägen och Kristian ll's väg har synnerligen tät trafik. Inget konstigt i det; Helsingborgsvägen är ju en viktigt in- och utfartsled för pendlare i båda riktningar. Kristian ll's väg är den enda huvudleden in till centrum och vidare norrut. I omvänd riktning utnyttjar barn och föräldrar den enda säkra g/c leden till Södra Utmarkens skola, nämligen den genom tunneln under Kullavägen och förbi idrottsplatsen. Mellan kl och är det lunchrusning på Kullakioskens gatukök, vardag som helg. Genom att räkna antalet parkerade bilar under en tidsperiod har vi kommit fram till att det i genomsnitt står ca bilar parkerade runt kiosken. lbland är det fler, speciellt innan och efter Rögle- och ÄFF-matcher, under turistsäsong och när Gerts Motor har sina

6 evenemang. Under sommarsäsong samlas det ofta stora skaror motorcyklister här som upptar en stor del av parkeringen. Ofta nödgas bilar parkera både på Skansgatan och Sjöhusgatan. Mellan kl ärtrafiksituationen liknande den på morgonen. Under resterande tider på dagen går och cyklar det människor hela tiden i området. Man rastar sina hundar, går ut med barnvagnar, äldre går en promenad. Aktiviteter som lämpar sig på de fina och, framför allt, planskilda g/c-lederna. Området känns levande och säkert. När Rögle och Äf f spelar hemmamatcher är det återigen tät trafik på Kristian ll's väg och Kullavägen. Kommer man från centrum på Kristian ll's hänvisar en skylt mot Helsingborgsvägen då man ska till ishallen. lngen följer den hänvisningen utan alla kör på Kullavägen ändå eftersom den är närmast. Under en timme innan matchstart och under en timme efter matchavslut är det stora svårigheter för oss boende att ens ta oss ut från Skansgatan/Sjöhusgatan till Kullavägen. Och det under dagens trafikvillkor och persontäthet bland de boende, i framtiden kommer trafiken att vara ännu tätare när Fridhems tusentals invånare ska ta sig fram här. Under sommarhalvåret är motorcykeltrafiken högfrekvent på Skansgatan med motorcyklister på väg till Gerts motor. De har ofta jippon och tillställningar som drar till sig stora skaror människor. Våra gator används då som parkeringsplats när Gerts Motors egen inte räcker till. Slutsatsen av ovanstående obseruotioner blir att kommunens förslag ott to bort ollo befintligø planskilda göng- och cykelleder och erstitto dem med övergångsstölle i gatuplon, en buss- och cykeltunnel samt en bro tir en helt oacceptobel lösning för detta område. Sunt förnuft söger att mon inte tar bort något som fungerar bra och erstitter det med något mycket stimre. övergångsställe på Kullavägen, på Helsingborgsvägen och eventuellt på Kristian ll's väg i samma gatuplan måste anses som den sämsta av lösningar när trafiken är så hård och så många barn ska korsa leden. I en rondell koncentrerar man sig som bilist på andra bilar, inte på cyklister och gående. Att ta bort säkra och väl fungerande g/c-tunnlar är fullkomligt oacceptabelt både sett ur ett säkerhetsperspektiv och samhällsekonomiskt. Varje tunnel med tillhörande sträcka cykelväg har en gång kostat flera miljoner att anlägga. Siffror som Trafikverket har varit vänliga nog att ta fram till oss, när kommunens företrädare inte ville/kunde, visar att det kostar ca 6 miljoner att anlägga en vanlig 8-9 meter lång tunnel. I området finns tre tunnlar som man planerar aü lägga igen. En tunnel är ca 6 meter, den andra är ca L2 m och den tredje är 25 meter lång. En investering på minst miljoner alltså. Sedan tillkommer kostnader för alla cykelvägar, belysning mm. Kommunen propagerar i detta fall mycket för att g/c tunnlar är en säkerhetsrisk. I andra projekt hävdar man tvärtom; att tunnlar är bra, allt beroende på hur det passar. Här hävdar vi att det finns dåligt belägg för detta påstående (som kommunen har gjort till en

7 allenarådande "sanning") och att det istället är korsningar i gatuplan i tät trafik som är en mycket allvarligare säkerhetsrisk, likaså alla överfallsrisker som är förknippade med parkeringsgarage. Från och med 1970-talet började separata gång- och cykelvägar, helst planskilda från biltrafiken, att byggas i större omfattning med avsikt att öka trafiksäkerheten. Eftersom trafikvolymen började öka krafti4 såg man behovet av ett ökat trafiksäkerhetsmedvetande. Änselholms kommun eår här trafiksäkerhet. bakåt i sitt sätt att se oå Enligt Trafikverket ska gång- och cykelleder som korsar vrigar för motorfordon utformos så att gående och cyklande, tiven de med hjälpmedel och nedsatta funktioner, barn och cildre, kan korso körbanon uton dtt riskera ott dödos eller skodos allvarligt. Enligt Wl (Statens väg- och transportforskningsinstitut) ökar risken för död och svår skodo 4 gånger om man jtimför planskild korsning med korsning i gatuplon dör høstigheten tir km/tim. Risken ökar I gånger om hostigheten ör km/tim, en hastighet som tyvärr många bilister kommer att fortsätta att hålla på Kullavägen och Helsingborgsvägen även om kommunen bygger refuger, smalnar av vägen och ändrar till ett körfält eller installerar pållare. \fll konstaterar vidare; merpoften, ca 56%, av skodeføllen i olyckø mellon cyklist och motorfordon sker i korsning och överfarter. Procenttolen stiger om man tiven rtiknar in utfarter från fastigheter, nâgot som blir aktuellt på Skansgatan och Kristian ll's väg genom utfarter från Angelas underjordiska garage. En buss/cykel-tunnel under järnvägen Skansgatan - Södra vägen anser vi vara en dålig lösning eftersom man då drar in busstrafik på en liten villagata där så många barn cyklar och går. Vi hyser även stora farhågor att denna tunnel kommer att få karaktären "storstadsbetong-tunnel"/motorväg, likt den på Havsbadsvägen mot Råbocka. En sådan tunnel passar dål gt in med den äldre villabebyggelsen och inbjuder verkligen inte till att promenera i. Skansgatans karaktär kommer att förändras markant på grund av den kraftiga lutning som krävs för att dra vägen i en busstunnel underjärnvägen. Vi anser att sträckan är alltför kort på Skansgatan för att tillgodose dessa radikala ändringar av marknivåer. Vivill se ytterligare redovisning på hur Skansgatan kommer att påverkas i detta avseende. En annan frågeställning som inte har bearbetats tillräckligt är; vart tar alla skolbarnen vägen när de har passerat tunneln underjärnvägen och ut på södra vägen? Men sedan då? Ska de ut på den hårt trafikerade Landshövdingevägen (som blir ännu mer trafikerad när det nya badhuset och det nya bostadsområdet på Scan-tomten står klart)för att sedan ta sig vidare mot sina skolor? Här blir det tydligt att ansvariga på kommunen behandlar projektet "Angela" som en enskild cell som inte har någon koppling till resten av Ängelholm. Detta problem är tydligt på flera plan som vi ska återkomma till.

8 Förlaget på en g/c-bro över Kristian ll's väg ser vi som ett ogenomarbetat hast/nödförslag. Bron kommer inte att lösa de grundläggande trafikproblemen som finns i hela förslaget. När det gäller förslaget på en g/c led genom hela planområdet som ansluter till bron ser vi en risk med att allmänna g/c leder förläggs på privat mark. Är verkligen Riksbyggen medvetna om hur mycket gång- och cykeltrafik som kommer att genomkorsa Angelas innergård varje dag, på alla möjliga tider på dygnet? Även förslaget att smalna av både Kullavägen och Kristian ll's väg till l-filiga gator medan man vill göra rondellen 2-filig känns ogenomtänkt. Enligt kommunens egna beräkningar kommer trafikflödet genom rondellen att öka från dagensg-l2 000 bilar/dygn till bilar per/dygn när hela området är utbyggt. ldag känns Kristian ll's väg lagom stor och proportionerlig, helst i rusningstrafik, och då verkar det ologiskt att förbereda byggandet av Fridhems alla tusentals hushåll med att smalna av den idag ivardera riktning 2-filiga Kristian ll's väg och göra den l-filig. På så vis stryps trafikflödet och därmed framkomligheten ytterligare, något som inte blir nödvändi4 om g/c-lederna hålls planskilda från biltrafiken även fortsättningsvis. Som boende i Epadalen ser man tydl gt att man inte bara måste behålla Kristian ll's väg intakt med sina 2-filiga körfält, man behöver även komplettera med någon form av ringled i väster för att undgå flaskhalseffekter i framtiden. Ytterleden i öster gör ingenting för att avlasta vare sig Epadalen, Södra utmarken, Fridhem eller alla de som ska sig in till Ängelholms centrum från E6:an söderifrån. Ytterleden har heller ingen som helst betydelse för de boende i södra Ängelholm när de ska förflytta sig norrut; mot centrum, mot det nya köpområdet runt Maxi eller vidare norrut mot Valhall och Bjärehalvön. Man rör slg på Kristian ll's väg och, förhoppningsvis iframtiden, på en ringled iväster.

9 Parkering Redan idag är det problem med parkering i Epadalen. Husen är byggda mellan 1920 och L94O, på den tiden planerades det inte för uppfarter med bilar, detta innebär att familjer med två bilar redan nu parkerar på gatan. Ofta är det svårt att ta sig fram med fordon på till exempel på Sjöhusgatan och Skansgatan utan att zick-zacka sig fram. I vinterväglag kan oftast inte två bilar mötas pga parkerade bilar och snövallar. Vid fotbollsmatcher och vid evenemang på Gerts motor är det redan ett stort problem med utomstående som parkerar på våra gator. Man har i planförslaget räknat med (1) en bilparkering per lägenhet för boende och 5% bilparkeringsplatser för gäster. Det blir 8 gästparkeringsplatser på området Angela, vilket innebär att nästan 19 lägenheter ska samsas om en enda gästparkeringsplats. Dessa siffror kan passa i vilken storstad som helst, men boende i Ängelholm har fler bilar än storstadsborna då väldigt många arbetar i annan kommun. Var ska resten av de boende och deras besökare parkera sina bilar? På våra gator så att parkeringssituationen blir än mer olidlig? Det medför att våra barn utsetts för stor fara då sikten blir allt mer skymd. Antalet parkeringsplatser för boende och deras gäster är kraftigt underdimensionerade. På planen finns några (6) parkeringsplatser inritade utmed både på Skansgatan och (6) på Kullavägen. Tänker man sig att dessa platser är avsedda för besökande tillgatuköket eller de andra affärsverksamheterna? Hur förhindrar man att de inte används av gäster till de boende i Angela, av besökarna tillfotbollsmatcher eller Gerts motor? Eller av de boende själva; sannolikheten är väldi$ stor att man som boende på Angela frestas att parkera på några av alldeles för få ytparkeringsplatserna, eller på gatan, om man ska använda bilen igen samma dag. Och hur trafiksäkert är det att ha parkeringsplatser på den alltmer trafikerade Kullavägen, där skolbarnen dessutom ska passera på ett övergångsställe i gatuplan? I vilket fall så är parkeringsplatserna långt ifrån tillräckliga i sitt antal, även om man kompletterar med ytterligare några kundparkeringsplatser inne på området runt gatuköket. Vi ser stora och svåra problem här. Vi anser det som rimli4 att räkna med minst 1,5 bilar för boende per lägenhet, 1 gästparkering per 5 lägenheter (30 platser) samt 20 parkeringsplatser för eventuell gatuköks- och affärsverksamhet. Men då blir dilemmat att marken helt enkelt inte räcker till om exploateringsgraden och antal boende behålls som det är fcireslaget. Detta vet kommunen och därför har man s tt detaljplaneförslag kraftigt underdimensionerat kraven på antal parkeringsplatserför att projektet Angela överhuvudtaget ska kunna komma ifråga. Detta förfaringssätt ifrågasätter vi krafti$. Om en bussgata på Skansgatan - Södra vägen blir verklighet blir parkeringssituation ännu med prekär. Eftersom gatan är så smal, även i det nya förslaget, kan det omöjligt få plats

10 att parkera några bilar här om bussar ska passera. Det blir en helt ohållbar situation även säkerhetsmässigt. Var ska gäster till de boende på Skansgatan parkera? Ska de behöva parkera långt bort på en sidogata? Ska de kanske t.o.m. behöva betala för att parkera? Som exempel på ohållbar parkeringssituation kan nämnas Nypongatan där de boende och deras gäster har mycket svårt att hitta parkeringsplats eftersom gatan alltid är full av sjukhuspersonalens bilar. Även Kullakioskens parkering används regelbundet av sjukhuspersonal. Dessa problem är något som man egentligen inte skulle behöva ställas inför överhuvudtaeet som boende i ett villakvarter iänselholm.

11 Anpassning till befintlig bebyggelse Det verkar inte längre finnas något krav på att det ska byggas småskaligt och passa in mot det gamla Ängelholm? De föreslagna flerfamiljshusen i 4, 8 och 16 våningar passar inte alls in med befintlig bebyggelse, varken volym- eller stilmässigt. Kommunen ser det nya området som en isolerad cell som inte har någon som helst anknytning till Epadalens 2O-tals bebyggelse, trots att det ligger precis bredvid. Däremot lägger man hela sin fokus på att Angela ska passa in mot det nya området på Fridhem. Detta invänder vi oss emot. Frågan som måste ställas är; Skø man verkligen ta mer hänsyn tillframtido potentiella invånare tin till de som redon bor hör? Enligt pf an- och bygglagen sko bebyggelsen anpøssos till stods- och londskopsbilden, vara estetiskt tilltalonde, trofikstiker och inte medförø betydonde oltigenheter för grannor. Projektet Angela fallerar på samtliga punkter. Ängelholms kommun är en attraktiv och populär kommun att bo i både för de som är födda här och för de som fl tar in från andra kommuner. "En lagom stor stad som har det mesta, men som ändå har den mysiga småskaligheten kva/' lyder ofta omdömet. Epadalen tillhör ett av de mer attrakt va områdena att bo i Ängelholms kommun. Närheten till centrum, skolor, hav, skog, E6:an som på kort t d tar oss till Helsingborg, Malmö, Danmark mm lockar. som krav att bevara. Vi som har valt att bo i Ängelholm har qiort så eftersom vi inte vill bo i en storstad. Väldigt få av kommunens invånare är därför intresserade av Då tar man bort småskaligheten och därmed attraktiviteten som gör kommunen eftertrahad att bo i. I många andra kommuner av liknande storlek som Ängelholm har man medvetet valt att följa en linje där man inte bygger högre bebyggelse än 3-5 våningar, i hela kommunen. Denna allmänna uppfattning kan ansvariga politiker omöjligt bortse från. Andra projekt i kommunen, överklagade sådana, visar tyvärr på en osedvanligt dålig förmåga från politikernas sida att lyssna på sina invånare. Man har en tendens att försöka sjösätta "mastodont"projekt som inte har så mycket anknytning till vare sig verkligheten eller till en stad av Ängelholms karaktär och storlek. Därför är detta avsnitt i överklagan av största vikt. Det är en fråsa om vart Ängelholm är på väs. Det är en fråsa om demokrati. Förutsatt att den farliga godsleden inte sätter begränsningar på även denna typ av markanvändning så hade lämplig bebyggelse för planområdet t.ex varit bostadshus i

12 lägre våningar, t.ex max 2-3 våningshus i gatuhustyp vända mot befintliga villor på Skansgatan. Max 4-6 våningshus mot Kristian ll's väg och rondellen. Bebyggelsen på tomten hade hämtat drag från 2O-talsbebyggelsen i området, fast i en något mer modern utformning. På så vis hade man på ett passande sätt skapat en "brygga" mellan de gamla villakvarteren och den nya, högre bebyggelsen på Fridhem. Husen hade byggts runt befintliga g/c leder med stora ytor av grönområden mellan sig, tillgängliga för boende och alla andra som passerar området. lnspiration finns att hämta i Danmark där man är duktig på att inkorporera nytt med gammalt i sin stadsplanering. En annan bra användning av tomten kunde vara att inte bebygga området alls utan att man istället utökar framkomligheten samt skapar ett grönt rum, något som också kan vara en utmärkt "pott" till centrum och ett landmärke. Exempelvis förbättrar man gång/cykellederna ännu mer, kanske bygger en separat bussgata, bygger en park som fungerar som mötesplats för alla gamla och nya Ängelholmare, kanske med lekplats, skate/parkourbana, boule mm. Då hade man verkligen knutit ihop den södra stadsdelen med centrum och resten av vår stad. Så ser framtidens städer ut. En stor fördel med dessa två alternativa förslag hade varit att ingen av de närmast boende hade överklagat. Slutligen en jämförelse; Det blev ett nejtill att bygga nytt parkeringshus framför stadshuset iängelholm med motiveringen att den höga byggnaden skulle skymma stadshuset och därmed vara ett hån mot dess arkitekt, Sten Samuelsson. Det kunde man läsa i NST den 22 oktober ZOLL. Att placera 4-16 våningsbyggnader i extremt modern stilframför 20-talsvillorna i Epadalen vore inte bara ett hån mot alla de husens arkitekter, utan även mot de boende.

13 M r ö Vatten Då de djupa dränerade skärningarna för olika gång- och cykeltunnlar förslås tas bort i sin helhet samtidigt som marken kommer att bebyggas kraftigt med tillhörande hårdgjorda ytor och underjordiskt garage, ser vi en risk med dagvatten som inte har någonstans att ta vägen. översvämningar och ändrade grundvattennivåer kan bli en följd, något som man ser som ett gigantiskt problem på global nivå idag. Grundvattennivån i Epadalen är redan väldigt hög i dagsläget, något som regelbundet skapar problem i området. Undersökningar visar att man nästan alltid tenderar att underdimensionera vattenavledning i nya byggprojekt. Vilka garantier ställer kommunen här? Mer undersökningar eftersökes. Gröna stråk Enf igt kommunens rapport utgörs området av i huvudsøk övervuxen sly (en konsekvens av att kommunen inte har skött sin mark på ett tillfredställande sätt) och ott den befintligø vegetationen inte har några sörskilt storø vtirden. Om vegetation har några värden rent allmänt beror på vem man frågar. För en exploatör är det oftast av obetydligt värde eftersom det mest står i vägen för nya byggnader, gator mm. Frågar man en biolog utgör grönytor i städer en mycket viktig komponent, inte bara för människorna som bor där utan också för alla djur (fåglar, insekter, groddjur etc). Gröna stråk i städer är en grundförutsättning för den biologiska mångfalden man eftersträvar idag. De mest moderna städerna har väl planerade och väl tilltagna grönområden. Man planerar för sk gröna stråk, dvs "gato/' av sammanhängande grönområden som ringlar sig genom staden. Det är inte bara djuren som mår bra av detta, vi människor har också nytta av att skadedjur har kvar sina naturliga fiender genom den biologiska mångfalden. Vifår på köpet trevliga områden att cykla och promenera i, en av alla de ingredienser som gör en stad attraktiv. Studie efter studie visar hur vikti$ och stressreducerande det är med många och välplanerade gröna miljöer i en stad, en förutsättning för att människor ska tr vas, En överexploaterad innergård inträngd mellan alldeles för många byggnader och hårdgjorda ytor ger dåliga förutsättningar för biologisk mångfald. Vi ser det som direkt vildeledande att miljöerna runt Angelas byggnader visar mängder av stora träd och annan vegetation i arkitekternas illustrationer. De kommer att bliväldigt ont om plats på området och det underjordiska garaget ger dessutom inte tillräckligt med utrymme mellan dess tak och upp till marknivån för trädens rotsystem. Ett träds rotsystem breder ut sig minst lika mycket under jord som dess krona gör ovan jord. Vi kräver en fördjupad studie hur miljökraven kan förbättras, även med hänsyn till biologisk mångfald.

14 Solförhållanden Då det är endast under några veckor runt sommarsolståndet, mitt på dagen, som den föreslagna innergården på Angela kommer att ha solljus anser vi att det ytterligare stärker vår uppfattning att det föreslagna byggprojektet är helt fel för tomten. Vi som bor i området vet hur solförhållandena är i verkligheten. De omgivande befintliga villorna kommer även de att bli skuggade under vår, höst och allra mest på vintern. Solstudien som har gjorts är inte tillräckligt djupgående och representerar defìnitivt inte de tider på dagen och året som är av intresse för de boende, varken i Epadalen eller Angela. Övrist Vi tycker att det känns omodernt och miljöovänligt med så höga hus i en småstad. Vi undrar, i dessa klimatfokustider, om efterfrågan verkligen är så stor som Ängelholms kommun hävdar att bo på ett sådant sätt som detaljplan Angela visar? Vad händer då, om något år mitt i lågkonjunktur, när man står med ett färdigbyggt område där ingen vill bo? Tomma lägenheter i helt nybyggda hus är inget ovanligt problem i kommunerna runt omkring oss.

15 Slutkonstaterande Vi som bor i Epadalen är inte emot utveckling i staden. Tvärtom. Men stadsplanering måste gå till på ett mycket mer raffinerat, känsligt och modernt sätt än så här. Framförallt är det viktigt att man inte ser ett projekt av denna storlek som en isolerad cell i stadsplaneringen. Detta område är starkt sammanbundet med både 2O-talsvillorna i Epadalen, hela södra utmarken, det nya området Fridhem, badhusområdet och alla gator, gång- och cykelleder till och från området. I ett större perspektiv kommer utvecklingen på denna tomt att påverka trafikflöden för in- och utpendlingen mellan centrum - södra Ängelholm - vidare söderut på E6:an. För att undvika ett plottrigt, ofunktionellt och oestetiskt resultat, som på Midgårdsområdet, behöver man här ta större grepp för att skapa en fungerande och harmonisk helhet. Först då har man på allvar knutit ihop olika stadsdelar. Det är också helt fel att låta enbart ekonomi styra. I projektet "Angela" är det tydligt att man, för att maximera vinsten och lönsamheten för tomten, försöker att exploatera marken så hårt som det bara är möjligt utan att ta hänsyn till alla ovan nämnda problem man skapar i processen. stadsplanering! Tvärtemot vad kommunen hävdar är en överexploatering av Kullakiosktomten inte en "förutsättning" för bygga bostadsområdet på Fridhem, det kommer nog att byggas ändå, med eller utan Angela. Det finns många andra, mer moderna, sätt att utveckla denna tomt på så att det knyts ihop med centrum. Ett landmärke måste heller inte vara en skyhög, smal, hypermodern byggnad, det finns en mängd andra mer nytänkande alternativ. Vad som kan vara passande i New York, Stockholm eller Malmö är föga överraskande helt felför en stad som Ängelholm. Det hela känns oerhön otidsenligt och klumpigt. Kommunen har i sitt detaljplaneförslag inte bara förbisett alla de punkter som nämns i denna överklagan, man har också helt struntat i att lyssna på och vara lyhörda mot de boende i Epadalen, trots att man lovade att "föra en dialogl' med oss. Mycket tidigt signalerade vi att den föreslagna detaljplanen kommer att överklagas såvida den inte ändras markant. Trots detta väljer kommunen att köra på i sina planer, utan vare sig dialog eller några större ändringar, och går dessutom in i ett avtal med Riksbyggen som ger exploatören rätt till höga summor i kompensation i det fall projektet blir försenat t.ex på grund av överklaganden. Vi ifrågasätter detta förfarande från kommunens sida eftersom det är mycket skattefinansierade pengar som kommer att gå t ll spillo. Detta är en demokratifråga.

16 Vi anser att var och en av punkterna i överklagan är i sig nog för att få detaljplanen ogiltigförklarad. Nu är det väldi4, väldigt mycket som upplevs som problematiskt med den förslagna detaljplanen. Känslan är mycket stark att kommunen håller på att måla in sig i ett hörn, att man skapar stora problem för framtiden som blir omöjliga att ändra/rätta till när sedan södra Ängelholm är fullt utvecklat. Det är nu, innan allt är byggt, som man har chansen att göra rätt och då är "Angela" fullständigt fel väg att gå. Vi kräver att detaliplanen sörs om i sin helhet. Bättre underbyggd och med mer hänsynstagande till de reella villkoren. Tomten måste sättas in sitt sammanhang med resten av staden på ett helt annat sätt än vad som har gjorts nu. Man måste se planeringen i ett mycket längre tidsperspektiv. Man måste också visa respekt och hänsyn för de som redan bor i området. En del av oss har bott här sedan 1940-talet. De flesta har nog tänkt sig att de ska stanna i området under en stor del av livet, uppfostra våra barn här, leva och åldras. Sett ur dessa långa, mänskliga perspektiv förstår man att stadsplaneringen måste ske med oerhört mycket mer känslighet och lyhördhet än vad som har visats här. förödande konsekvenser för hela södra Ãneelholm under en låne tid framöver. Då utvecklingen på denna tomt berör så många människor i Epadalen och södra utmarken, främst då det gäller trafik- och parkeringsfrågor och även järnvägen, anser vi att hänsyn bör tas till överklaganden från alla boende som är berörda, inte bara sakägare. Sakägarförteckningen är för övrigt kortare än vad som utlovades av kommunens representanter under det möte som ägde rum i november 2010 mellan kommunen och de boende i Epadalen. Man lovade då att även de som bor ett hus in på varje sidogata (Skansgatan, Sjöhusgatan och Boställsgatan) ska anses som sakägare, så och de boende på Kullavägen som ligger framför dessa gator. Det gäller adresserna Skansgatan 3 och 4, Sjöhusgatan 3 och 4, Boställsgatan 3 och 4, Kullavägen L2, L4 och 16. Även på den östra sidan av Kristian ll's väg är sakägarlistan väldigt kort; endast en enda. Vi anser att fler på Kvarngatan och Stinsgatan blir direkt berörda och därmed borde anses som sakägare.

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening 1 (13) Håkanstorp_Johanneslust.doc För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust 1 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun Dnr SBN/2011:226 Riskanalys VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 2(9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Områdesbeskrivning... 3 - Detaljplan...

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Vinsta Villaägareförening tar inte ställning för eller emot Förbifart Stockholm, men om den byggs vill vi verka för att den skall bli så bra som möjligt

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om Tumba skog

Minnesanteckningar från dialogmöte om Tumba skog 1 [7] Stadsbyggnadsenheten 2015-03-06 Referens Olof Karlsson Minnesanteckningar från dialogmöte om Tumba skog Om mötet Den 11 februari 19:00 kallades de närboende till planområdet för Tumbaskog till ett

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer