miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk"

Transkript

1 miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk

2 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL TEXTDEL Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhet Verksamhetsområde Dimensionering och aktuell belastning Driftövervakning Simsholmens avloppsreningsverk Processchema Simsholmens avloppsreningsverk Reningsprocess Simsholmens avloppsreningsverk Slambehandling Gasproduktion Kemikaliehantering Avfallshantering Ledningsnät, pumpstationer och bräddningar Anslutna industrier Verksamhetens påverkan på miljön Gällande föreskrifter och beslut Tillstånd enligt miljöskyddslagen Kontrollprogram Förelägganden och beslut gällande tillsyn enligt miljölagstiftningen Gällande villkor och föreskrifter med kommentarer Drift- och produktionsförhållanden Produktionsmängd avloppsvatten Produktionsmängd gas Slam Energiförbrukning Förbrukning av kemiska produkter Avfall och restprodukter Driftförhållanden Bräddningar och förbiledningar Nederbörd Utförda åtgärder Åtgärdsplan Kontrollresultat Utsläppskontroll och utsläpp: Trender utsläppshalter Recipient och recipientkontroll Periodisk undersökning Kommunens beaktande av hänsynsreglerna Kunskapskravet Bästa möjliga teknik (BAT) Hushållning med råvaror och energi Produktvalsprincipen BILAGOR Bilaga 1 Anslutning och belastning Bilaga 2 Utsläppskontroll - vatten Bilaga 3 Ofullständigt renat avloppsvatten Bilaga 4 Totala utsläppsuppgifter till recipient inkl. bräddningar från verket Bilaga 5 Bräddningar på ledningsnät och pumpstationer Bilaga 6 Villkorsuppföljning Bilaga 7 Flödesberäkningar Bilaga 8 Slam (Årsvärden) Bilaga 9 Avfall, kemikalier och energi (24)

3 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport GRUNDDEL UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Simsholmens avloppsreningsverk Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Överskottet 1 Besöksadress: Herkulesvägen 18, Jönköping Kommun: Jönköpings kommun Huvudbransch och tillhörande kod 1 : Avloppsreningsanläggning B Övriga branscher och koder 1 : Kod för farliga ämnen 2 : Grund för avgiftsnivå 3 : Anslutna personekvivalenter mer än 2000 pe Tillstånd enligt: Miljöbalken Vattendom X Miljöskyddslagen Dispens Daterat: Tillståndsgivande myndighet: X Miljödomstol Länsstyrelsen Annat: Tillsynsmyndighet: X Länsstyrelsen Kommunal nämnd: Miljöledningssystem: EMAS ISO Annat: X Nej Emissionsdeklaration redovisas i SMP X Ja Nej UPPGIFTER OM HUVUDMAN Huvudman: Jönköpings kommun, Tekniska kontoret Organisationsnummer: Gatuadress: Västra Storgatan 16 Postnummer: Kontaktperson: Roger Rohdin Verksamhetschef VA Telefonnr: Ort: Jönköping 1 enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 enligt bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2000:13 3 enligt bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 3 (24)

4 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport TEXTDEL 3.1 Verksamhetsbeskrivning Organisation VA-frågor hanteras i Jönköpings kommun av Tekniska kontoret på avdelningen för VA och Avfall och Miljöhantering, under vilken Vatten och avlopp är ett av tre verksamhetsområden. Teknisk Direktör Thomas Bergholm Fastighet Daniel Håkansson Gata Park Therese Evertsdotter- Staaf VA och Avfall och Miljöhantering T.f. Thomas Bergholm Mark och exploatering Fredrik Norrå Vatten och avlopp Roger Rohdin Avfall Lisbeth Merkert Miljöhantering Jönköping Erik Gaude VA-abonnent /stab VA-nät/Drift Rolf Landin VAnät/Utveckling Jan-Eric Bengtsson VA-verk Nicklas Eriksson VA-lab Helena Hörling VA-verk/ Vattenverk Stefan Svensson VA-verk /Huskvarna avloppsreningsverk Jan-Erik Lönn VA-verk /Simsholmens avloppsreningsverk Hans Rosén Verksamhet Simsholmens avloppsreningsverk byggdes ursprungligen 1968 och är ett avloppsreningsverk med mekanisk, kemisk och biologisk rening Verksamhetsområde Simsholmens avloppsreningsverk renar avloppsvatten från Jönköpings, Norrahammars, Tabergs och Barnarps tätorter. Avloppsreningsverket är beläget vid Munksjöns östra strand och med cirka 800 meter till närmaste bostadsfastighet. Det generella upptagningsområdet ses i nedanstående bild: 4 (24)

5 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 Upptagningsområdet för Simsholmens avloppsreningsverk Dimensionering och aktuell belastning Dimensionerande värden för verket: pe = pe Flöde Q = 2700 m 3 /h BOD 7 = 6650 kg/d Fosfor (P) = 200 kg/d Kväve = 1000 kg/d Aktuella värden in till verket 2013: Anslutna = pe Flöde Q medel = 1185 m 3 /h BOD 7 = 3565 kg/d Fosfor (P) = 111 kg/d Kväve (N) = 910 kg/d Driftövervakning Simsholmens avloppsreningsverk Simsholmens avloppsreningsverk driftövervakas dygnet runt. 5 (24)

6 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport Processchema Simsholmens avloppsreningsverk Reningsprocess Simsholmens avloppsreningsverk Avloppsvattnet pumpas in till Simsholmens avloppsreningsverk och avloppsreningen sker med mekanisk, kemisk och biologisk rening. Den första delen av den mekaniska reningen utgörs av rensgaller där föroreningar som plast och toapapper tas bort. Renset tvättas, torkas och samlas upp i soptunnor samt transporteras bort till förbränning. I efterföljande sandfång kan tyngre material som sand och grus avskiljas. I sandfånget sker också en förluftning för att avskilja olja och fetter, men också för att hålla slammet flytande samtidigt som sandavskiljningen underlättas. I sandfånget tillsätts en fällningskemikalie för att fälla ut fosforn ur avloppsvattnet och utfällningen sker genom sedimentering. Slammet som sedimenterat skrapas ner i slamfickor och pumpas till rötning. Den biologiska reningen sker i aktivslamsteget där mikroorganismer lever på det organiska materialet och därmed minskar mängderna av dessa föreningar i vattnet. I den biologiska reningen minskar även mängden kväve genom att olika bakterier omvandlar ammonium till kvävgas. Kvävereningen sker i aeroba zoner, där det är god tillgång på syre, respektive anoxa zoner där det är fri tillgång på nitrat (NO 3 - ), men utan tillgång till syre. NH O 2 NO H + + H 2 O Nitrifikation - 5/4 C + ½ H NO 3 ½ N 2 + OH - + 5/4 CO 2 Denitrifikation Slammet från aktivslamsteget sedimenterar i mellansedimenteringsbassängerna och recirkuleras som returslam tillbaka till aktiv slamsteget för att hålla en hög biologisk aktivitet. Vattnet pumpas från mellansedimenteringsbassängerna till ytterligare ett eftersedimenteringssteg, där polymer kan tillsättas för att ytterligare reducera suspenderat material av utgående avloppsvatten. Det renade avloppsvattnet leds till en värmepumpsanläggning, som drivs av Jönköpings Energi AB. I värmepumpen återanvänds värmeenergin i avloppsvattnet varefter det via en utloppstub tillförs recipienten Munksjön. Normalt leds allt renat avloppsvatten från Simsholmen via värmepumpen, men annars när värmepumpen av någon anledning står still, rinner vattnet via en äldre utloppstub ut i Munksjön Slambehandling Slammet från reningsprocessen pumpas till en mekanisk slamförtjockare och vidare till rötkammaren för rötning. I en rötkammare, med en volym om ca 3000 m 3 (bruttovolym), rötas avloppsslammet mesofilt vid en temperatur på 37 C. 6 (24)

7 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 Efter rötning pumpas slammet vidare till ett slamlager. Från slamlagret leds slammet till centrifugering och efter tillsatts av polymer, som förbättrar avvattningsegenskaperna, uppgår TS-halten blir cirka %. Det centrifugerade slammet lagras i två silos innan avhämtning. Rejektvattnet återförs tillbaka till första steget i reningsprocessen. Externslam från trekammarbrunnar, slutna tankar och andra mindre reningsverk transporteras till Simsholmen med tankbil. Externslammet förtjockas innan det pumpas in till rötkammaren. Torrt centrifugerat slam från mindre avloppsreningsverk tas emot för uppblötning innan det rötas Gasproduktion Gasen, som produceras av avloppsslam, säljs till Jönköping Energi Biogas AB (JEBIO) som sedan har ansvaret för gasproduktionen och därmed tillhörande installationer och tillstånd. I JEBIO:s regi renas gasen i en vattenskrubber till minst 97 % metanhalt och efter komprimering kan gasen användas som fordonsgas. En eventuell överproduktion av gas som inte kan tillvaratas på annat sätt bränns i fackla, då metan är en mycket kraftig växthusgas och inte får släppas ut Kemikaliehantering De kemikalier som förbrukas är till största delen etanol, fällningskemikalier och polymerer. Fällningskemikalien förvaras i en kemikaliebyggnad och denna rymmer två stycken invallade polyestertankar med 40 m 3. Byggnaden rymmer även elrum och förråd. På området finns även två stycken invallade polyestertankar på 30 m 3 vardera som används som buffertlager för fällningskemikalier. För kvävereduktionen används etanol som förvaras i invallad stålcistern om 18 m 3 ovan mark. Polymererna är i fast form som levereras och förvaras i säckar om 0,7-0,8 ton inomhus nära doseringspunkterna. Säkerhetsdatabladen för använda kemikalier läggs in i ett webbaserat register Avfallshantering Farligt avfall uppstår normalt inte i verksamheten i några större mängder, men det som uppkommer (ex lysrör och batterier) transporteras av egen personal. Anmälan för egentransport av farligt avfall från de västra avloppsreningsverken är inlämnad till Länsstyrelsen Ledningsnät, pumpstationer och bräddningar Avloppspumpstationer och ledningsnät Uppemot 40 avloppspumpstationer inom verksamhetsområdet pumpar avloppsvattnet till Simsholmens avloppsreningsverk. Tabell Ledningsnätets längd inom Simsholmens upptagningsområde Typ av ledning Längd 2011 (m) Längd 2012 (m) Längd 2013 (m) Dricksvatten Dagvatten Kombinerat Spillvatten Dagvatten är separerat från spillvattenledningarna inom ett område som utgör cirka 50 % av verksamhetsområdets yta. Äldre områden av Jönköpings centrala delar (Bäckalyckan, Torpa, Centrala Öster, Centrala Väster, Liljeholmen) har inte separerade system eller har enbart gatuvatten separerat. Bräddningar Bräddningar beror oftast på stora nederbördsmängder under kort tid eller när det blir stopp i någon avloppsledning. Bräddpunkter finns innan verket, på verket, på pumpstationer och ute på ledningsnätet. En datormodell används för att verifiera bräddsituationen genom att beräkning görs då uppmätt nederbörd matas in i modellen. En klassificering av recipienterna har gjorts och ligger till grund för framtida insatser. Recipienterna är indelade i hög, medel och låg beroende på hur känslig recipienten är. Andelen spillvatten i bräddvattnet (utspädningsgraden) har beräknats och uppgår uppskattningsvis till ca 10 %. Denna huvudrapport Underlag för åtgärdsplanering, juni 98 bifogades miljörapporten Nederbörd Regnmätare finns anslutna till driftövervakningssystemet och uppgifterna från nederbördsmätarna ligger till grund för de bräddberäkningar som görs årligen. 7 (24)

8 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport Anslutna industrier Anslutna industrier är huvudsakligen verkstadsindustrier av olika slag. Därutöver kan nämnas Arla mejeri, Danish Crown och Länssjukhuset Ryhov med ca 800 vårdplatser, för övriga anslutna industrier se bilaga Verksamhetens påverkan på miljön Ett avloppsreningsverk har till främsta uppgift att förbättra miljön i recipienten, genom att minska utsläppen av syreförbrukande material och övergödande ämnen, men även ta bort synliga föroreningar. Om oönskade ämnen släpps ut till avloppsledningsnätet så kan det orsaka skador på ledningsnätet eller medföra risk för störningar i reningsprocessen. Slammet innehåller mycket näringsämnen som det är viktigt att ta till vara på i form av jordförbättringsmedel eller jordtillverkning, men om oönskade ämnen tillförs avloppsvattnet så kan detta medföra att slamkvaliteten försämras Inläckage av ovidkommande vatten till spillvattennätet ökar energiåtgången vid reningsprocessen och ökar risken för bräddningar. Bräddningar kan leda till olägenheter då orenat eller delvis renat vatten släpps ut i recipient genom att orsaka lukt- och synliga utsläpp. Ledningsnätets dimensioner är viktiga, men bräddningar kan även uppstå vid reparations- och underhållsarbete eller strömavbrott. 3.2 Gällande föreskrifter och beslut Tillstånd enligt miljöskyddslagen Koncessionsnämnden lämnade nr 74/71 tillstånd till utsläpp av renat avloppsvatten i Munksjön från Jönköpings tätort. Nytt beslut trädde ikraft , nr 58/91 med nedanstående villkor nr 94/88 lämnades tillstånd att avleda vatten till värmepump och släppa ut vattnet på ny plats i Munksjön enligt följande villkor. 1) Överledandet av avloppsvatten till värmepumpsanläggningen skall liksom utsläppet av kommunalt och industriellt avloppsvatten ske i huvudsaklig överensstämmelse med vad som sagts i ansökningshandlingarna. Mindre ändring får dock vidtas efter godkännande av länsstyrelsen om ändringen inte bedöms medföra ökning av förorening eller annan störning. Om länsstyrelsen inte godkänner föreslagen ändring äger kommunen rätt att underställa frågan till koncessionsnämnden för avgörande. 2) Länsstyrelsen äger rätt att förordna om annat sätt för utsläppet av avloppsvattnet än genom tuben på 16 m djup när så enligt länsstyrelsens uppfattning är påkallad av förhållandena i recipienten. Vid meningsskiljaktighet mellan länsstyrelsen och kommunen i denna fråga kan frågan hänskjutas till koncessionsnämnden för avgörande. 3) Kommunen skall, inom tid som länsstyrelsen bestämmer, upprätta och till länsstyrelsen för fastställelse inge förslag till revidering och komplettering av gällande kontrollprogram avseende reningsverket, utsläppet av avloppsvatten och recipientförhållanden som föranleds av detta beslut nr 58/91 lämnades nytt koncessionsbeslut med följande lydelse för villkorspunkterna 1-8 och nr 75/95 fastställdes utsläppsvillkoren enligt punkterna Koncessionsnämnden lämnar Jönköpings kommun tillstånd enligt miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten i Munksjön från tätbebyggelse i Jönköping, Norrahammar, Taberg-Månsarp och Barnarp och föreskriver följande villkor: 1) Verksamheten skall, såvida inte något annat föreskrivs i detta beslut, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen angett i ärendet. 2) Avloppsreningsverket skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt ekonomiskt rimliga insatser. 3) Slamhanteringen vid avloppsreningsverket skall ske på sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer samt i huvudsaklig överensstämmelse med naturvårdsverkets allmänna råd för hantering av slam från avloppsreningsverk. 4) Industriellt avloppsvatten få ej tillföras avloppsreningsverket i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen eller i recipienten. 5) Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten, dels förhindra utsläpp av obehandlat eller 8 (24)

9 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 otillräckligt behandlat avloppsvatten. Kommunen skall hålla en fortlöpande saneringsplan för ledningsnätet. Tillsynsmyndigheten skall årligen informeras om företagna och planerade åtgärder. 6) Avloppsreningsverket får inte ge upphov till omgivningen besvärande lukt. 7) Buller från avloppsreningsverket skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 db (A) dagtid (kl. 7-18), 45 db (A) kvällstid (kl ) och 40 db nattetid (kl ). 8) Kommunen skall genom att införa en ny teknisk utrustning utöka och effektivisera luftningen av Munksjön så att frisättningen av metaller mm från bottensedimenten på grund av dåliga syrgasförhållanden blir så liten som möjligt. Den nya luftningsutrustningen skall ha installerats senast den 1 juli ) Utsläppet av syreförbrukande material, mätt som BOD 7 enligt svensk standard (SS028143) från avloppsreningsverket får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l beräknat som kvartalsmedelvärde. 10) Utsläppet av syreförbrukande material, mätt som BOD 7 enligt svensk standard (SS028143) från avloppsreningsverket får som gränsvärde inte överstiga 10 mg/l beräknat som årsmedelvärde. 11) Utsläppet av fosfor mätt som totalfosfor enligt svensk standard (SS028127), från avloppsreningsverket får som riktvärde inte överstiga 0,5 mg/l, beräknat som månadsmedelvärde. 12) Utsläppet av fosfor mätt som totalfosfor enligt svensk standard (SS028127), från avloppsreningsverket får som gränsvärde inte överstiga 0,5 mg/l, beräknat som kvartalsmedelvärde. 13) Utsläppet av kväve, mätt som totalkväve från avloppsreningsverket får när ombyggnaden är klar, dock senast den 1 oktober 1998, som riktvärde inte överstiga 15 mg/l, beräknat som årsmedelvärde. Koncessionsnämnden överlåter med stöd av 20 andra stycket i miljöskyddslagen åt länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet att fastställa villkor för a) den närmare utformningen av avloppsreningsverket b) val av fällningskemikalier c) sådan tillfällig ändring av ovan angivna begränsningsvärden för BOD 7 och fosfor som kan erfordras i samband med avloppsreningsverkets ombyggnad och försöken i avloppsreningsverket med kvävereduktion d) åtgärder för sanering av avloppsledningsnätet Kontrollprogram Dokument för egenkontroll har redovisats för Länsstyrelsen Förelägganden och beslut gällande tillsyn enligt miljölagstiftningen Enligt SNFS 1990:14 skall COD cr analyseras i utgående avloppsvatten, men för att analysera COD cr i avloppsvatten används idag en metod som innehåller kvicksilver. Då kvicksilver är ett utfasningsämne så har denna parameter med stöd av SNFS 1994:7 ersatts med TOC från och med Länsstyrelsen underrättades om detta under 2008 i en skrivelsen daterad För att visa att kravet på COD cr angivet i tabell 1 i SNFS 1994:7, uppfylls i utgående avloppsvatten kommer COD cr istället att beräknas, då kvoten COD cr /TOC fastställts till 4. Kvoten COD cr /TOC på inkommande vatten har fastställts till 3, Gällande villkor och föreskrifter med kommentarer Nuvarande belastning ligger inom ramen för gällande tillståndsgivning nr 94/88 lämnades tillstånd att avleda vatten till värmepump och släppa ut vattnet på ny plats i Munksjön enligt följande villkor och Villkorspunkt 1 och 2: Överledningen av avloppsvatten till Jönköping Energi AB har utförts enligt ansökan, men utsläppsnivån har ändrats från 16 m till 4 meter i beslut riktat till Jönköpings energi AB daterat Villkorspunkt 3: Se kap (24)

10 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport nr 58/91 lämnades nytt koncessionsbeslut med följande lydelse för villkorspunkterna 1-8 och nr 75/95 fastställdes utsläppsvillkoren enligt punkterna Villkorspunkt 1: Anläggningen har drivits huvudsakligen i enlighet vad som uppgivits i ansökan. Villkorspunkt 2: Anläggningen har drivits så att högsta reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser. Villkorspunkt 3: Slamhantering har drivits enligt allmänna råd och inga klagomål har inkommit om olägenheter för omgivningen. Villkorspunkt 4: Tillförseln av industriellt avloppsvatten har ej föranlett några speciella störningar i reningsprocessen och det har inte föranlett några olägenheter för omgivning eller i recipienten. Villkorspunkt 5 Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt begränsa tillflödet till reningsverket. Se kapitel Utförda åtgärder och Åtgärdsplan. Villkorspunkt 6: Inga anmärkningar från allmänheten om besvärande lukt har, under året, inkommit till tekniska kontoret. Villkorspunkt 7: Inga rapporter från allmänheten om besvärande buller har noterats. En bullerkartering utfördes under 2011 och enligt den så ger inte verksamheten upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid närmaste bostad än vad villkor 7 medger. Villkorspunkt 8: Kommunen skall införa ny teknisk utrustning för att utöka och effektivisera luftningen av Munksjön. Under 2009, 2010 och 2011 luftades inte Munksjön efter dispens från Länsstyrelsen i beslut daterat gällande både Munksjö paper AB och Simsholmens ARV. Beslutet togs i samband med omprövning av tillstånd för Munksjö Paper AB. 31 januari 2011 erhöll Munksjö Paper AB nytt tillstånd från Miljödomstolen där nytt villkor om luftning ej föreskrevs Ansökte tekniska kontoret om att upphäva villkoret angående luftningen och under 2012 upphävde Länsstyrelsen i Östergötlands län detta villkor. Villkorspunkt 9: Utsläppet av syreförbrukande material, BOD 7 får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l, beräknat som kvartalsmedelvärde. Villkoret har uppfyllts, se bilaga 6 Villkorspunkt 10: Utsläppet av syreförbrukande material, BOD 7 får inte överstiga 10 mg/l, beräknat som årsmedelvärde. Villkoret har uppfyllts, se bilaga 6 Villkorspunkt 11: Utsläppet av fosfor, mätt som totalfosfor får som riktvärde inte överstiga 0,5 mg/l, beräknat som månadsmedelvärde. Villkoret har uppfyllts, se bilaga 6 Villkorspunkt 12: Utsläppet av fosfor, mätt som totalfosfor, får inte överstiga 0,5 mg/l, beräknat som kvartalsmedelvärde. Villkoret har uppfyllts, se bilaga 6 Villkorspunkt 13: Utsläppet av kväve, mätt som totalkväve får som riktvärde inte överstiga 15 mg/l, beräknat som årsmedelvärde. Villkoret har uppfyllts, se bilaga Drift- och produktionsförhållanden Produktionsmängd avloppsvatten Mängden renat avloppsvatten uppgick till m 3 under Produktionsmängd gas Total rågasproduktion m 3 varav till uppgraderingsanläggning m 3 varav uppskattningsvis till fackla m 3 10 (24)

11 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport Slam 5773 ton slam med 28,9 % TS har producerats på Simsholmens avloppsreningsverk under Energiförbrukning Elförbrukning Elförbrukning under året har uppgått till kwh vilket blir 0,38 kwh/m 3 behandlat avloppsvatten. Energin används till största delen till drift av blåsmaskiner och pumpar. Fjärrvärme Under 2013 har 2989 MWh fjärrvärme förbrukats Förbrukning av kemiska produkter Järnklorid i form av betbad (fällningskemikalie) 288 m 3 Plusjärn (fällningskemikalie) 131 m 3 Etanol (kolkälla till kvävereningen) 352 m 3 Polymer (totalt till alla steg) 17,4 ton Avfall och restprodukter 110 m 3 tvättat rens, 24 m 3 otvättat rens och 40 m 3 sand har avskilts i reningsprocessen Driftförhållanden Avloppsreningsverket har varit i full drift hela året och på ledningsnätet har följande driftstörningar erhållits och åtgärdats: Tabell Driftstörningar på ledningsnätet Typ av driftstörning Antal (st) Avloppsstopp Huvudledning 24 Avloppsstopp Servisledning 6 Driftproblem Huvudledning 1 Fel på anordning 1 Konditionsproblem 1 Rötter Huvudledning 2 Rötter Servisledning 3 Övriga problem 3 Marköversvämning Bräddningar och förbiledningar Bräddningar uppstår vid för höga flöden och bräddpunkt finns innan rensgallret. Innan biosteget finns en förbiledningspunkt som leder det mekaniskt renade avloppsvattnet förbi biosteget direkt till eftersedimentering. Detta är för att skydda biosteget från höga flöden. Totalt har m 3 letts förbi biosteget och inget har bräddat innan gallret. Pumpstationerna har bräddat 406,5 och ledningsnätet har enligt beräkning bräddat med uppskattningsvis m 3 plus m 3 gallerrenat avloppsvatten från Talavids pumpstation Nederbörd Under året har det regnat 564 mm Utförda åtgärder Avloppsreningsverket Nya skrapspel har installerats i ett par försedimenteringsbassänger och till det kommer installation av nya el- och styrskåp. Alla 12 ventiler är bytta i försedimenteringen tillika två ventiler i eftersedimenteringen. En ny slampump är monterad och luft från centrifuger passerar numera joniseringsutrustning för att minska luktpåverkan. Ny asfalt är lagd på gården och nytt staket är uppsatt. Doseringen av fällningskemikalie har förändrats så att en mindre mängd doseras under natten och två pumpstationer är nyrenoverade. 11 (24)

12 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 Ledningsnätet Delar av Axamofritidsområde har anslutits till Simsholmen genom två nya pumpstationer. 79 sträckor har rotskurits i ett kontinuerligt underhållsarbete. Den kombinerade ledningen mellan Talavids pumpstation och Friardalen har kompletterats med en ny dagvattenledning i dimension 1600 mm. På Granat- och Gevärsgatan har dagvatten separerats från 15 fastigheter. På Jungfrugatan är VA-ledningarna förnyade och på samma gata kommer dagvatten separerats från 7 fastigheter under Åtgärdsplan Avloppsreningsverket Resterande försedimenteringsbassänger kommer att få nya skrapspel. Ett nytt rörgalleri för slampumpningen kommer att installeras. Nyförstärkt luktbehandling med en skärmlösning kommer att minska risken för luktstörningar i samband med hämtning av centrifugerat slam. Ett underhållssystem kommer att köpas in och implementeras i verksamheten. Två pumpstationer kommer att renoveras. Ledningsnätet Arbetet med att separera dagvatten på Granat- och Gevärsvägen kommer att fortsätta liksom även förnyelsen av VAledningar på området Jönköping Söder och Stenbergsgatan. I takt med förnyelse av VA-ledningar kan även ytterligare fastigheter få separat dagvattenhantering. Delar av Västerjöns fritidsområde kommer att anslutas. 3.5 Kontrollresultat Utsläppskontroll och utsläpp: Vatten På inkommande och utgående avloppsvatten analyseras bland annat fosfor, kväve, BOD 7 och TOC i minst 48 dygnsprov om året medan metallerna mäts på inkommande vatten 12 gånger om året som dygnsprov och i utgående vatten i minst 12 veckoprov/år. Analyserna utförs på Simsholmens ackrediterade laboratorium och analysresultat ses i bilaga. Slam På det centrifugerade slammet tas 12 månadsprov om året och analyser görs av metaller, organiska föreningar, fosfor och kvävehalter. Analyserna görs på Simsholmens ackrediterade laboratorium och analysresultat ses i bilaga. Analysresultaten visar att slammet i stort uppfyller kraven i SFS 1998: Trender utsläppshalter Tabell Trender utsläppshalter Parameter Flödesvägt medel BOD 7 mg/l 5,8 3,9 4,1 Flödesvägt medel P tot mg/l 0,15 0,15 0,2 Flödesvägt medel N tot mg/l 13,9 11,5 11,9 Flödesvägt medel Beräknad COD mg/l 34,5 28,5 29, Recipient och recipientkontroll Recipienten Munksjön ingår i kontrollen för Vätterns vattensystem och redovisas separat i rapport från Vätternvårdsförbundet Periodisk undersökning En periodisk undersökning av verksamheten på Simsholmens avloppsreningsverk utfördes den 19 oktober 2011 av Sweco Environment AB. Enligt undersökningsrapporten sköts den dagliga driften på ett tillfredställande sätt, men egenkontrollen måste kompletteras på några punkter. 12 (24)

13 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport Kommunens beaktande av hänsynsreglerna Kunskapskravet Jönköpings kommun är engagerad i olika branschorganisationer som har till uppgift att sprida kunskaper inom vatten och avloppsområdet samt att ge erfarenhetsutbyten. Arbetsledare och drifttekniker deltar i kurser angående rötning samt drift och underhåll inom avloppsteknik, som exempelvis Svenskt vattens diplomkurs i avloppsteknik. Driftpersonalen är väl förtrogen med arbetsuppgifterna inom avloppsrening Bästa möjliga teknik (BAT) Med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser försöker personalen uppnå bästa möjliga reningsgrad på avloppsreningsverket Hushållning med råvaror och energi Åtgärder för att hushålla med energi prioriteras i samband med renoveringar. För att tillvarata den ändliga resursen fosfor, som finns i slammet, är målsättningen att slammet i första hand ska kunna spridas på åkermark, vilket därmed kan ersätta konstgödning till viss del. Slamproduktionen är därför certifierad enligt REVAQ Produktvalsprincipen På avloppsreningsverket försöker personalen i största möjligaste mån använda produkter som inte medför risker för människor eller miljö dock med bibehållen effektivitet Skälighetsprincipen Verksamheten är utformad så att risker för omgivande miljö ska vara minimerade. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska kontoret Astrid Löfdahl Tekniska nämndens 1:a vice ordförande Miljörapporten är inrapporterad i Naturvårdsverkets miljörapporteringsportal SMP mars (24)

14 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport BILAGOR Bilaga 1 Anslutning och belastning Kommun: Avloppsreningsverk: Jönköping Simsholmen Anslutning till verket Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (p) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (p) Totalt antal personekvivalenter (pe) beräknat utifrån BOD-belastning i inkommande vatten (70 g/person, dygn) -därav från industri (pe) därav externbelastning (uppskattad antal pe) - - mottagning av slam från enskilda m 3 avloppsanläggningar (uppskattat antal pe) - slam från andra avloppsreningsverk 1588 m 3 Lednings- och brunnsrens 172 m 3 Dimensionering (pe eller BOD 7 (kg/d)) Inkommande vattenflöde till verket, årsvärden Medelvärde, se Maxgvb bilaga pe pe pe Medelvärde (m 3 /h) 1185 Medelvärde (m 3 /d) Totala årsflödet (m 3 /år) Mängd ovidkommande vatten* (m 3 /år) Del av totala flödet (%) 31 % *Ovidkommande vatten=behandlat vatten-debiterad mängd vatten Dimensionerande flöde Q dim m 3 /h Q medel (Medeltillrinning) m 3 /d 14 (24)

15 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 Bilaga 2 Utsläppskontroll - vatten Inkommande vatten, årsmedel Medelvärde Maxvärde Mängd (t/år) inkl. rejekt Mängd (t/år) exkl. rejekt Typ av och antal prov mg/l kg/d mg/l kg/d BOD 7 125, st dygnsprov COD Cr 325, st dygnsprov (beräknad från TOC) TOC 84, st dygnsprov P tot 4, , ,5 51 st dygnsprov N tot 32, st dygnsprov Ingår rejektvatten i provtagning på inkommande vatten? Ja Nej x Utgående vatten, (årsmedel) Medelvärde Maxvärde Mängd (t/år) Reduktion (%) Typ av och antal prov mg/l kg/d mg/l Kg/d BOD 7 4, , ,6 Medelreduktion= 96 % 51 dygnsprov COD Cr 29, veckoprov ber.från TOC TOC 8, ,7 Medelreduktion =91 % 52 veckoprov P tot 0,2 5,9 0,4 14 2,1 Medelreduktion= 95 % 51 dygnsprov P tot 0,19 5,5 0, ,1 52 veckoprov N tot 11, Medelreduktion= 68 % 51 dygnsprov NH 4-N 5, ,1 51 dygnsprov SS 4, , dygnsprov Metaller Ingående vatten, (årsmedel) Medelvärde Maxvärde Mängd (kg/år) Typ av och antal prov μg/l kg/d μg/l kg/d Cd 0,06-0,1-0,62 13 dygnsprov Cu dygnsprov Zn dygnsprov Cr dygnsprov Ni dygnsprov Pb 2,1-4,8-21,80 13 dygnsprov Sn 1, ,72 13 dygnsprov Ag 0, ,19 13 dygnsprov As 1,1-1,4-11,42 13 dygnsprov Hg 0,1-0,6-1,04 13 dygnsprov Metaller Utgående vatten, (årsmedel) Medelvärde Maxvärde Mängd (kg/år) Typ av och antal prov μg/l kg/d μg/l kg/d Hg 0,1-0,1-1,04 12 veckoprov Cd 0,06-0,4-0,62 12 veckoprov Pb 0,46-1,9-4,77 12 veckoprov Cu 12, veckoprov Zn 23, veckoprov Cr 0,87-2,9-9,03 12 veckoprov Ni 2, ,10 12 veckoprov As 0,4-0,59-4,15 12 veckoprov Fe veckoprov Ag 0,15-0,3-1,56 12 veckoprov Sn 0,3-0,87-3,11 12 veckoprov 15 (24)

16 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 Vid mindre än värden (t ex <0,1) skall halva värdet användas vid beräkning. Beräkning av medelvärde halt och mängd, se bilaga 8 Bilaga 3 Ofullständigt renat avloppsvatten Ofullständigt renat vatten vid reningsverket Antal Antal h Antal Orsak bräddningar m 3 Kvartal 1 Delvis behandling snösmältning Utan behandling Kvartal 2 Delvis behandling Hög nederbörd Utan behandling Kvartal 3 Delvis behandling Hög nederbörd Utan behandling Kvartal 4 Delvis behandling Hög nederbörd Utan behandling Summa Typ av behandling av delvis renat vatten Mekanisk rening och kemisk rening Delvis renad volym i % av totala årsflödet 1 % Föroreningsmängder som härstammar från bräddningar vid reningsverket Antaget att föroreningsmängden i bräddvatten innehåller 10 % av koncentrationen i inkommande vatten Medelvärde (mg/l) Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (ton/år) BOD 7 12,6 1,3 COD Cr 32,5 3,5 P tot 0,4 0,04 N tot 3,2 0,3 Medelvärde (µg/l) Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (kg/år) Cd 0,006 0,0007 Cu 7,5 0,8 Zn 9 0,95 Cr 1,7 0,18 Ni 1,2 0,1 Pb 0,2 0,02 Sn 0,2 0,02 Ag 0,05 0,006 As 0,1 0,01 Hg 0,01 0,002 Kontinuerlig mätning och registrering av delvis renat flöde Ja X Nej Flödesproportionell provtagning Ja Nej x Ingår i provtagning utgående flöde 16 (24)

17 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 Bilaga 4 Totala utsläppsuppgifter till recipient inkl. bräddningar från verket Utsläppsparameter Mängd per år BOD 7 43,6 ton CODcr 303 ton TOC 86,7 ton P tot 2,0 ton N tot 123 ton NH 4-N 57,1 ton Hg 1,03 kg Cd 0,61 kg Pb 4,8 kg Cu 131 kg Zn 238 kg Cr 8,99 kg Ni 29,7 kg Fe 4,7 ton As 4,1 kg Ag 1,5 kg Sn 3,43 kg 17 (24)

18 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 Bilaga 5 Bräddningar på ledningsnät och pumpstationer Mängd vatten totalt (m 3 /år) Mängd pga. drifthaveri (m 3 /år) Mängd p.g.a. hydraulisk överbelastning (m 3 /år) 406,5 timmar och m3 gallerrensat avloppsvatten på pumpstationer, samt m 3 på ledningsnätet Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer (ange alla pumpstationer och bräddpunkter även om de inte bräddat) Bräddningspunkt Kontrollmetod Recipient Frekvens (se nedan) (ggr/år) NÖDUTLOPP- PUMPSTATION Sp1 Missionsskolan Kortebo Sp2 Kortebo Siriusvägen Rosenhill Sp3 Wilhelmsro vid kapellet Sp4 Kaptensbo, Kaptensbogatan Sp5 Hulukvarnsgatan Dunkehalla Sp6 Sveahäll Dalvik Rydalavägen Sp7 Väster,V.Storgatan22 2a Dike, Vättern (L) 0,6 2a Dike Vättern (L) 0 2a Vättern (L) 0 2a Vättern (L) 1,6 Antal timmar Volym (m 3 /år) Orsak (drifthaveri el. överbelastning) 2a Dunkehallaån (M) 1 Dunkehallaån 0 (M) 2a Vättern (M) 0 Ersatt av Talavid pst 2013 Sp8 Öster Östra Storgatan,-Norra Strandgatan Sp9 Fisktorget, Boktryckargatan 2 Sp10 Gjuterigatan, Munksjöleden Sp11 Rocksjöån, Herkulesvägen 2 2a Vättern (M) 0 2a Munksjön (L) 0 2a Munksjön (L) 5 2a Munksjön (L) 15,4 Sp12 Örnsjövägen, 1 Rocksjön (L) Kiselvägen1 Sp13 Sandkullegatan 9 2a Tabergsån (L) Sp14 Oskarshallsgatan, Folkparken Sp15 Strömsberg vid bäcken Sp16 Tokarp, Lovisagatan Sp17 Solåsvägen, Bangårdsgatan Sp18 Hagaberg, Pionjärvägen Sp19 Hemstigen, Norrahammar Sp20 Talluddsvägen, Norrahammar Sp21 Överåsliden, Taberg Sp22 Fabriksgatan, Tuvavägen Taberg 2a Munksjön (L) 0 2a Strömsbergsbäc 0 ken (M) 2a Dike (M) 2,2 2a Dike (M) 0,4 2a Tabergsån (L) 0 2a 2a Dike, Tabergsån (L) Tabergsån (L) 2a Dike (M) 0 2a Dike Tuvegölen (M) 0 12,3 18 (24)

19 Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 Sp23 Huluhammar, 2a Tabergsån (L) 1,4 Bruksvägen Taberg Sp24 Pools, Målargatan 2a Dike (M) Taberg Sp25 Hyacintstigen 2a Tabergsån (L) 3 Linnestigen Taberg Sp26 Månsarp jvg.station 2a Tabergsån (L) 3,9 Sp27 Odenslid, Barnarp 2a Dike (M) 0 Sp28 Skogsåsvägen, 2a Dike (M) Barnarp Sp29 Kylvägen, Torsvik 2a Dike (M) 0 Sp30 Möbelsvägen S 2a Dike (M) 12,2 Torsvik Sp31 Målövägen, 2a Dike (M) Industriomr. Taberg Sp32 Metrologvägen, 2a Dike (M) 6,1 Flygplatsen Kålgården 2a Rocksjön 0 Hedenstorp Barnarp Logistikvägen Månsarps by (Jonsson) 1 Ingelstorp Klämmestorp 2a 2a 2a 2a 2a Talavid 4 Vättern (M) m3 Gallerrensat BRÄDDAVLOPP S1 Öster Kortebovägen 5 Vättern (M) DNE vid Krönleinsstigen S2 Öster Kortebovägen 5 Vättern (M) DNE vid Sandbacksgatan S3a Trollhättegatan- 5 Vättern (L) DNE Kortebovägen S3b Trollhättegatan- 5 Dunkehallaån (L) 3 88 DNE Kortebovägen S4 V. Storgatan - 5 Vättern (H) 0 0 Bortbyggd 2012 Junegatan vid västra P- stn S5 Västra Storgatan vid 5 Vättern (H) DNE kursgården S6 Parkgatan- 5 Vättern (H) DNE Järnvägsgatan S7 Junegatan 5 Vättern (H) Bortbyggd 2012 S8 Smedjegatan- 5 Munksjön (LL) DNE Borgmästargränd S10 Kungsgatan- 5 Munksjön (LL) Grönagatan S11 Barnarpsgatan- 5 Munksjön (LL) DNE Kungsgatan S12 Dalslundgatan- 5 Dunkehallaån (L) 2 80 Villagatan S13 Östra Storgatan mitt 5 Vättern (M) emot Rosenlundsg. S14 Hermansvägen vid 5 Rocksjön (H) 1 9 DNE tenniskiosken S15 Kyrkogatan-Nygatan 5 Munksjön (LL) 0 0 S16 Norrahammarsvägen Lillån (M) (2 st) vid Lillån S17 Husargatan- 5 Vättern (M) DNE Viktoriavägen S18 Hermansvägen- 5 Vättern (M) 0 0 Starrgatan S20 Kortebovägen - 5 Vättern (H) 1 20 Björnebergsvägen S21 Björnebergsvägen- 5 Vättern (H) 0 0 Stjärnvägen S22 Trollhättegatan- 5 Dunkehallaån (L) 0 0 Sjömansvägen S23 Trollhättegatan 5 Dunkehallaån (L) (24)

20 Mjölnargatan Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 S24 Myntgatan- 5 Munksjön (LL) 0 0 Grönagatan S25 Grönagatan- 5 Munksjön (LL) DNE Sjögatan S26 Kyrkogatan- 5 Munksjön (LL) 2 33 Gjuterigatan S27 Gräshagsgatan vid 5 Tabergsån (L) Tabergsån S28 Hovforsvägen- 5 Tabergsån (L) Ravingatan Hovslätt S29 Hammarvägen i höjd 5 Tabergsån (L) med Kvarnv. S30 Hammarvägen vid ga 5 Tabergsån (L) förrådet Nhr S32 Hamiltonvägen 5 Tabergsån (L) Taberg S33 Hamiltonvägen 5 Tabergsån (L) Taberg S35 Hammarvägen i höjd 5 Tabergsån (L) med Mattesgatan Nhr S36 Per Rösiös väg 5 Tabergsån (L) Hovslätt S45 Visbynäsgatan G:a 5 Tabergsån (L) Råslätt S46 Kortebovägen vid 5 Dunkehallaån (L) 0 0 Dunkehallaån S47 Utanför östra 5 Vättern (M) DNE pumpstationen S S49 Lantmätargränd-N 5 Munksjön (LL) DNE Strandgatan Östra 1 63 Kontrollmetoder, 1) inte alls, 2a) uppskattning med flytkropp, 2b) uppskattning med maxnivågivare, 2c) uppskattning med frekvensgivare, 2d) uppskattning med frekvens+varaktighet 3) flödesmätning, 4) beräkning av pumpad mängd, 5) beräkning med flödesmodell 20 (24)

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

miljörapport 2013 Huskvarna avloppsreningsverk

miljörapport 2013 Huskvarna avloppsreningsverk miljörapport 2013 Huskvarna avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Välkommen till Källby avloppsreningsverk! Ett stort reningsverk Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT 2014 SÖSDALA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-02 /PÅN Orginaldokument: H:\Rapporter\MR 2014\MR-SÖS2014\MR-SÖS2014.indd 2 MILJÖRAPPORT FÖR ÅR 2014 Anläggningens (platsens)

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad Torekovs avloppsreningsverk Båstad Miljörapport 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Torekov avloppsreningsverk... 4 Ledningsnät...

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2010

MILJÖRAPPORT för år: 2010 Textdel MILJÖRAPPORT för år: 2010 Version 2008-01-08 Uppgifter om anläggningen Kalmar Avloppsreningsverk Anläggningens (platsens) namn: Kalmar Avloppsreningsverk Anläggningens (plats-) nummer: 0880-001

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Bergkvara avloppsreningsverk

Bergkvara avloppsreningsverk Bergkvara avloppsreningsverk Miljörapport 2013 Grunddel Bergkvara Avloppsreningsverk (0834-005) År: 2013 Version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljörapport 2013 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2013 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-001 Sida 1/22 Bilageförteckning...2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT 2014 HÄSTVEDA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-17 /PÅN Orginaldokument:K:\HLM-VA\VA-verk\LAB\Rapporter\Miljörapporter\MR2014\Indd-orginal2014\MR-HÄS2014\MR-HÄS2014.indd

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time)

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time) EXRT (extended sludge retention time) EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION Samarbetspartners i projektet IVL Har utvecklat tekniken och kör pilotanläggningen vid Hammerby Sjöstadsverk

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Kättilsmåla avloppsreningsverk (1080-50-009) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2014 1 (31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N

L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N M I L J Ö R A P P O R T 2 0 1 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel... 1 Uppgifter om huvudman... 1 Textdel... 2 1. Verksamhetsbeskrivning... 2 Verksamhetsområde...

Läs mer

Meetings with farmers and industry 7. 28/03/12, Östra Göinge Kommun

Meetings with farmers and industry 7. 28/03/12, Östra Göinge Kommun Meetings with farmers and industry 7 28/03/12, Östra Göinge Kommun Godkänt protokoll Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Minnesanteckningar vid möte Klockaregården,

Läs mer

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ÄR EN MILJÖVÄNLIG NATURPRODUKT SOM UTVINNS DIREKT UR KRETSLOPPET MINDRE UTSLÄPP OCH LÄGRE BULLERNIVÅ Biogas är idag det miljömässigt bästa fordonsbränslet.

Läs mer

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006.

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Norragatan 17 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 Fax. (018) 528601 BESLUT Ärendenummer MPN-03-7 Beslutsdatum 26.09.2007 Postningsdag 01.10.2007 Sökanden Ärende Beslut Kökar Kommun

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer