Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl."

Transkript

1 Miljö- och byggförvaltningen Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Ortofoto med planområdet markerat (2013) Senast vill vi ha era synpunkter

2 1. Inledning och bakgrund Disposition Detta planprogram är disponerat på följande sätt; Först presenteras planprogrammets utgångspunkter i en kortare inledning. Sedan följer en inventering av de nuvarande förutsättningarna och hur dessa kan tänkas påverkas av en förändring av planbestämmelser. Sist i programmets presenteras även lite tankar och illustrationer hur planområdet i framtiden kan vidareutvecklas. Plandata och planläge Planområdet ligger söder om Kramfors centrum i Kramfors tätort. Det gränsar i syd till villabebyggelsen i Haga och Bromma. I väst gränsar planområdet till Riksväg 90 och Ådalsbanan samt i öst till Kramfors Idrottsplats. Planområdet omfattar ungefär 9 Hektar. Syfte Planprogrammets syfte är att utreda möjigheterna att ersätta äldre otidsenliga planbestämmelser med nya planbestämmelser som är anpassade till de befintliga förhållandena inom planområdet. Miljö- och byggnämnden bestämde med bakgrund i detta att påbörja arbete med att tydliggöra planförutsättningar. Som ett första led i detta arbete ett planprogram arbetats fram. I ett planprogram redovisas de generella riktlinjer och ställningstagande som sedan ligger till grund för det framtida arbetet med att ta fram detaljplaner för planområdet. Ytterligare ett syfte med planprogrammet är att i ett tidigt skede samråda med berörda i närområdet och med myndigheter så att förutsättningar och synpunkter blir kända inför det kommande detaljplanearbetet. Tidigare ställningstagare och planer I kommunens översiktsplan antagen pekas området ut som samhällsområde. Inom sådant utpekat område gäller att all ny bebyggelse skall föregås av detaljplan. Markägarförhållanden Illustration 1: Planområdets läge Marken inom planområdet ägs till stor del av respektive verksamhetsutövarna. Den resterande marken inom planområdet ägs av kommunen. Kommunens mark är gulmarkerad i illustration 2 nedan. De generella ställningstagande som faställts i Översiktplanen skall vara ledande i allt kommunalt planarbete. Det pågår i nuläget arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kramfors centrum. Detta arbete kommer att pågå parallellt med arbetet med detta planområde. Det är viktigt att den utveckling som är i linje med de riktlinjer som tas fram i den fördjupade översiktsplanen där planområdet ingår. Illustration 2: Ägarförhållanden inom planområdet 2 INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

3 2. Gällande förutsättningar Gällande planer Kartan t.h. visar vilka planbestämmelser som i nuläget gäller inom planområdet. Huvuddelen av planområdet är planerat som industri och även stora ytor är sk. prickmark, alltså mark som inte får bebyggas. Planområdet regleras i nuläget av 5 stycken olika detaljplaner. Vilka områden som de respektive detaljplanerna reglerar och planerna i dess helhet kan ses på kommunens hemsida. De hittas på Kramfors.se under rubrikerna: Boende och Miljö - Planer - Aktuella planer. Illustration 3: Gällande planbestämmelser Vad Vad får får göras göras enligt enligt plan plan? Nuvarande markanvändning Nedan redogörs för de verksamheter som idag ( ) bedrivs inom planområdet. Det är tydligt att de faktiska verksamheterna inte stämmer överens med vad de i plan är utpekade som. Någon industriverksamhet bedrivs inte inom planområdet. Istället bedrivs varierande verksamheter som handel, fordonsservice och verkstäder. Det finns även några enstaka bostäder finns inom planområdet. Industrimark Plangräns Mark som inte får bebyggas Parkmark Småindustri Gata & Lokalgata Nuvarande verksamheter Illustration 4: Nuvarande verksamheter 1. Möbelaffär mm. 2. Sparenergi 3. Sparenergi 4. Bussgarage 5. Järnhandel 6. Bilservice 7. Sportaffär 8. Bilhandel 9. Friliggande bostadshus 10. Bollstaskroten 11. Friliggande bostadshus 12. Färghandel 13. Post och Samhall 14. Trähandel, second-handbutik 15. Uppställningsplats för byggmateriell 16. Glasmästeri och Handel INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 3

4 Hälsa och säkerhet Bedömning av Miljöpåverkan När ett planprogram tas fram skall en bedömning av dess miljöpåverkan göras. Syftet med detta är att integrera miljöaspekter i planen och främja hållbar utveckling. Genomförande av kommande detaljplaner bedöms preliminärt inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11. Som stöd för denna bedömning har Miljö- och byggförvaltningens checklista används. Denna checklista finns som bilaga bifogat till detta planprogram. Förorenad mark Vid förändringar av nyttjandet eller exploatering av ny mark inom planområdet är det viktigt att i ett tidigt skede undersöka förekomst och riskerna med förorenad mark. Det har till detta planprogram gjorts en historisk inventering av planområdet. Detta för att preliminärt se vilka risker som finns att marken är förorenad av tidigare verksamheter som bedrivits inom planområdet. I detaljplaneskedet kan denna inventering kompletteras med ytterligare undersökningar. En stor del av planområdet var tidigare åkermark och de befintliga verksamheterna är de enda som bedrivits på marken. Det finns dock områden där tidigare verksamheter skulle kunna leda till markföroreningar och dessa behöver studeras mer ingående i ett detaljplaneskede. Den främsta avsikten med detta planprogram är att anpassa planbestämmelserna så att de stämmer med den faktiska användningen. Det föreslås inte några större förändringar i byggrätterna utan enbart av användningen. De befintliga verksamheterna är redan utbyggda och det är inte möjligt att genomföra en fullständig utredning under byggnaderna. De nya verksamheterna som diskuteras, handel, bilservice och kontor har samma krav riktvärden som industri. kommer under den fortsatta planprocessen att utreda detta ytterligare i de fall där det bedöms som nödvändigt. Historik För att ge en översyn huruvida marken kan vara förorenad av tidigare verksamheter har en översiktlig historisk inventering av planområdet gjorts. På llustration 5 på angränsande sida syns en sammanställning av vilka verksamheter som bedrivits inom planområdet och ungefär under vilken tid. Planområdet användes historiskt som åkermark och var praktiskt tagit obebyggt ganska långt in på 1900-talet. Allt eftersom Kramfors stad växte började planområdet tas i anspråk av andra verksamheter än jordbruk. Illustration 6 visar ett urklipp från Kramfors stadskarta från På denna kan man se hur flera verksamheter har tillkommit inom området. Två av dessa var Åströms skrot på Gränsgatan (ill. 7) och AGA s syrgasupplag på Ringvägen.(ill.8) Stadskartan visar också att så pass sent som som 1961 var en stor del av planområdet fortfarande obebyggt. På kartan finns även KF s centrallager på Gränsgatan utmärkt, detta blev senare under 1970-talet till Vanadis metallverkstad. Nederst till vänster på sidan 5( ill.10) ses Vanadisarbetare begrundandes arbetsuppgifterna. Den kvarvarande bilden (ill.9) är från korsningen Kungsgatan/Ringvägen under tidigt 1970-tal. Huset som visas är det där Möbler och hemkultur ligger och som bilden visar var det tidigare bilverkstad. Sammanfattningsvis har det varit många verksamheter tidigare bedrivits inom planområdet och hänsyn till detta kommer att tas i det framtida planarbete. Om det ska byggas nya hus eller anläggningar måste undersökningar ske redan idag. Miljö- och byggförvaltningen är väl förtrogen med att undersöka och arbeta med förorenad mark och 4 INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

5 Illustration 5: Tidigare verksamheter Illlustration 7: Åströms skrot på Gränsgatan Illlustration 8: Syrgasupplag på Ringvägen VERKSTADS VERKSAMHETER Illlustration 5: Tidigare verksamheter Illlustration 9: Bilverkstad på Ringvägen lllustration 6: Urklipp från Kramfors Stadskarta från 1961 lllustration 10: Vanadisarbetare utanför verkstaden på Gränsgatan INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 5

6 Radon De mätningar som har gjorts tidigare i anslutning till planområdet har inte visat det troligt att några höga radonhalter förekommer. Farligt gods Riksväg 90 och Ådalbanan som ligger i anslutning till planområdet i väster är rekommenderad som väg för transporter av farligt gods. Vid upprättande av nya detaljplaner i anslutning till Riksväg 90 respektive Ådalsbanan skall länsstyrelsen rikspolicy för markanvändning inom 150 meter från transportsleder för farligt gods vara vägledande i planprocessen. Illustration 11 visar skyddsavstånden i förhållande till planområdet. Gränserna är inte fasta utan bedömning görs i de enskilda fallen. Kramfors inom planområdet. I den senaste utförda trafikmängdsmätningen 2011(Illustration 12) var Ringvägen mellan Kungs- och Drottninggatan den mest trafikerade vägen med ett vardagsmedel 6588 fordon. I framtida detaljplan bör Ringvägen regleras som Huvudgata som främst är avsedd för trafik mellan områden i tätort. Korsningen Ringvägen/Kungsgatan är en av Kramfors mest trafikerade korsningar. Denna upplevs som bred och saknar i nuläget en tydlig passage för gång och cykeltrafik. Då Ringvägen korsas av många elever som går på Kramfors låg-, mellan- och högstadieskola samt då den ligger i direkt anslutning till idrottsplatsen så är det viktigt att denna kan korsas på ett säkert sätt. I samband med att området detaljplaneras bör detta ses över och planeras för en säkrare Illustration 11: Rekommenderade avstånd för transport av farligt gods Illustration 12: Fordonsmängder i anslutning till planområdet 6 Rekommenderade avstånd för farligt gods; ZON A 0-30 m.: Odling, markparkering, trafik,friluftsområde m.m. ZON B m. : Bilservice, industri, kontor, parkering, tekniska anläggningar, sällanköpshandel m.m. ZON C m. : Bostäder, centrum, vård, övrig handel, skola Trafik och Parkering Biltrafik Framtida detaljplaner skall utformar på ett sätt som främjar en höjd trafiksäkerhet för såväl fordon som oskyddade trafikanter. Preliminärt bedöms inte trafikmängderna inom planområdet att påverkas av de förändringar som föreslås i detta planprogram. Dock ligger några av de mest trafikerade gatorna i INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR gång- och cykelpassage. Exempel på sådana kan vara anläggande av cirkulationsplats, farthinder, sänkta hastigheter och avsmalning av vägen. Övergångsställen bör endast anläggas om de kompletteras med andra fartsänkande åtgärder för att de skall få önskade trafiksäkerhetshöjande effekter för oskyddade trafikanter. Gång och cykeltrafik Illustration 13 visar tillgången till cykelväg inom planområdet. De grönmarkerade sträckorna visar var det i nuläget finns gång- och cykelvägar. De orangemarkerade pilarna var det finns möjlighet att anlägga ytterligare för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

7 Kungsgatan fungerar som en länk mellan Kramfors centrum och Kyrkviken och bör vara ett stråk som inbjuder till gång- och cykeltrafik mellan dessa målpunkter. att förbättra förhållandena för gående och cyklister. Som tidigare nämnts skall det i den framtida detaljplaneringen ses på möjligheterna att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i korsningen Kungsgatan/Ringvägen. I Kramfors kommun nyligen antagna Översiktsplan föreslås att det tas fram Plan/riktlinjer för gångoch cykelnätet. Det pågår även arbete med att se över säkerheten för skolvägar. Arbete med dessa dokument pågår parallellt med detta planarbete kopplat och de riktlinjer som tas fram i dessa skall tas hänsyn till i detta planarbete. Parkering Inom planområdet finns i dagsläget framförallt besöksparkering för handel och service. Historiskt har ofta sådan parkering placeras på sk. prickmark, alltså mark som inte får bebyggas. I den nya Plan- och bygglagen från 2010 har dock defininitonen av ordet bebygga ändrats så om syftet är att prickmarken är att tillåta parkering är det viktigt att Prickmarken får planbestämmelsen Byggnad får inte uppföras. Det bästa sättet att hantera parkering i detaljplan är dock att kombinera parkeringen med alternativa användningar. På detta sätt kan marken användas för andra verksamheter om den inte behövs för parkering. Dessa kombinerade planbestämmelser skall i användas i det fortsatta planarbetet. Illustration 13: Gång och cykelvägar inom planområdet Ett arbete med att ta fram en parkeringsstrategi i Kramfors C pågår. Även tekniska kontoret har 2011 genomfört en parkeringsutredning. Dessa skall fungera vägledande i arbetet med parkering i detaljplan. Teknisk försörjning Det pågående arbetet med att iordningställa Gång- och Cykelväg på Gränsgatan Vatten och avlopp Planområdet är anslutet till det kommunala vattenoch avloppsnätet. El Planområdet är anslutet till E.ONs elnät. Markförhållanden Geotekniska undersökningar finns för delar av plan området. I detaljplaneskedet kommer dessa att utgöra underlag för framtida planering. Saknas geoteknisk undersökning kan en sådan behöva utföras. INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 7

8 Sociala faktorer Trygghet Det är viktigt i planeringsarbetet att arbeta med att skapa trygga miljöer. Trygghetsskapande faktorer som aktualiseras i planarbetet är exempelvis trafiksäkerhets- och belysningsfrågor. I allt planarbetet skall det arbetas för att skapa miljöer som är inbjudande och livfulla så stor del av dygnet som möjligt och skapa öppenhet i gatunivå inom planområdet. Exempel på principer som skall beaktas i planeringen är att : Vända entréer mot gatan för att skapa rörelse, minska trafikens barriäreffekter och skapande av stråk med belysning. Kommunikationer och Service Planområdet har god tillgång till kommunikationer och service med gångavstånd både till Resecentrum och Kramfors centrum med rikt utbud av handel och samhällsservice. Planområdet lämpar därför väl för kommunens uttalade policy att förtäta Kramfors stad. Bredbandsnätet är väl utbyggt i planområdet. Tillgänglighet Personer med olika funktionsnedsättningar ska självständigt eller med personligt stöd kunna parkera sitt fordon i nära anslutning till entréer,vilket skall framgå av detaljplan, alternativt bygglov. Jämställdhet All planering inom Kramfors kommun skall uppfylla de jämställdhetsmål som slagits fast i kommunens översiktsplan. Detta gäller vid detaljplaneringsärskilt vid planering av transportsystem, kollektivtrafik och trygghetfrämjande insatser. Utgångspunkter för det framtida planarbetet Det huvudsakliga målet för det framtida planarbetet är att anpassa gällande planbestämmelserna till de faktiska förutsättningarna. De nya planbestämmelserna bör vara flexibla för att stå sig över tid och ge möjligheten till att en funktionsblandad stadsmiljö inom planområdet. I detaljplaneskedet skall hälsa och säkerhet undersökas mer ingående och särskild fokus bör ligga på förorenad mark och de geologiska förutsättningar. De möjliga planbestämmelser som ses på andra sidan uppslaget är Fordonsservice, Handel, Kontor, Lager och Parkering. Vad dessa planbestämmelser innebär redovisas här kortfattat utifrån Boverkets rekommendationer som är vägledande: - Till begreppet Kontor räknas i huvudsak vanlig kontorsverksamhet, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering - Lager är ett område som är avsett för lagring av material och varor. Om inget annat sägs är lagerbyggnader med tillhörande driftskontor tillåtna. Handel i parti med lagervaror får förekomma - Fordonsservice är ett begrepp som omfattar service för fordon, förare och passagerare. - Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker eller stora varuhus, inomhus eller utomhus, med eller utan biltillgänglighet. - Till begreppet Parkering räknas alla slag av självständiga parkeringsanläggningar som till exempel markparkering, parkeringshus, källargarage med mera Planbestämmelserna skall främja att gång- och cykelbanor inom planområdet används. Dessa bör knyta samman planområdet med Resecentrum och Kramfors centrum. I det fortsatta planarbetet skall också trafiksäkerhet ses över, särskild prioritet bör ges åt korsningen Kungsgatan/Ringvägen. På de platser med prickmark avsedda för parkering skall planlydelsen ändras från marken får inte bebyggas till byggnad får inte uppföras. Detta för att stämma överens med gällande lagstiftning. Vidare bör parkeringsytorna där det är lämpligt ges alternativa planbestämmelser för att öka flexibiliteten. Både vad gäller gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parkering skall de principer som tas fram i parkerings- och cykelstrategi följas. Detta är de utgångspunkter skall lägga till för det framtida arbetet med att ta fram detaljplaner inom planområdet. I samband att detta planprogram arbetats fram har Miljö- och byggförvaltningen även tittat på de utvecklingsmöjligheter som finns inom planområdet. Dessa presenteras nu under rubriken Utveckling och möjligheter. 8 INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

9 Möjliga planbestämmelser G - FORDONSERVICE H - HANDEL K - KONTOR L - LAGER P - PARKERING Illustration 14 : Möjliga planbestämmelser vid framtida detaljplanering. Obeservera möjligheterna att ge ett område flera olika användningsbestämmelser. INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 9

10 3. Utveckling och möjligheter Den huvudsakliga ambitionen med detta planprogram är att anpassa detaljplanebestämmelserna inom planområdet till befintliga förutsättningar. I samband med arbetet med detta planprogram har Miljö- och byggförvaltningen även tittat på de möjliga framtida exploateringsmöjligheterna inom planområdet. Vi visar förslag på hur planområdet med små förändringar kan bli mer attraktivt och fått en mer stadslik känsla med koppling till Kramfors centrum. Förslagen visar också på de fysiska möjligheterna som finns att anlägga ytterligare verksamheter och genom detta förtäta planområdet. Illustrationerna i detta avsnitt skall se som just illustrationer, men visar på ett antal möjligheter som finns att utveckla området. Ett planprogram görs i ett tidigt skede av planprocessen och är därför ett bra tillfälle att få in åsikter och synpunkter rörande de möjlighet som finns att utveckla planområdet. Det kan vara synpunkter på de förslag som illustratrerats som här men också helt andra tankar om hur planområdet kan utvecklas välkomnas. Ännu en gång så poängteras att illustrationerna skall ses i ljuset av förslag och innan det kan bli aktuellt att realisera dessa krävs ytterligare utredningar rörande förorenad mark, geotekniska förhållanden m.m. Utvecklingsbara platser vid planområdet Illustration 15 : Utvecklingbara platser inom planområdet där förtätning eller andra åtgärder är möjliga. Siffrorna visar var inom området illustrationer på de nästa sidorna ligger. 10 UTVECKLING OCH MÖJLIGHETER

11 Visionsbilder över planområdet Baksidan av Kv. Braxen sett 1 från Nätgatan / Brommagatan. Denna syns från såväl och Riksväg 90 som från järnvägen och skulle kunna ge ett betydligt mer inbjudande intryck med planteringar och varför inte låta förslagsvis Ådalskolans duktiga esteter försköna den idag ganska tråkiga väggen. UTVECKLING OCH MÖJLIGHETER 11

12 2 Framsidan av Kv. Braxen i slutet av Gränsgatan. Denna fastighet har en stor oanvänd yta i direkt anslutning till Riksväg 90 och skulle kunna tänkas vara attraktiv för flertalet verksamheter. 12 UTVECKLING OCH MÖJLIGHETER

13 3 Vy österut över planområdet från viadukten över Riksväg 90. Lättare plantering och plank som skärmar av verksamheternas baksidor och ger en betydligt trevligare infart och första intryck av Kramfors C. UTVECKLING OCH MÖJLIGHETER 13

14 Planprogram Kv. Braxen, Ålen m.fl. 4 Fastigheten Muraren 8 på Ringvägen är idag obebyggd. Med sitt centrala läge och med Kramfors kommuns uttalade ambition att förtäta, bör det i samband med att detaljplan upprättas skapas förutsättningar för detta. Exakt vilken framtida explotering som kommer ske är inte möjligt att sia om, därför bör planbestämmelserna göras vida och flexibla. 14 UTVECKLING OCH MÖJLIGHETER

15 5 Den outnyttjade gräsytan vid Ringvägen mellan Kungsgatan och Drottninggatan ligger vid Kramfors mest trafikerade väg. Den skulle exempelvis kunna utnyttjas för uppställning av streetfoodvagnar. UTVECKLING OCH MÖJLIGHETER 15

16 6 Ringvägen sett från korsningen med Kungsgatan. Som ses på den välanvända gräsmattan används ytan redan av gående, att anlägga gång- och cykelväg skulle göra den tillgänglig för att fler Kramforsbor. Har du åsikter, idéer eller synpunkter på detta program? Senast den vill vi ha era synpunkter. Kontakta gärna ansvarig handläggare: Jonathan Nygaard, Fysisk planerare Telefon: Epost: Miljö- och byggförvaltningen Ringvägen 34, Kramfors Telefon Exp: Epost:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer