PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta som visar programområdets avgränsning och läge i Grillby. Copyright lantmäteriet. HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: Plan- och illustrationskarta, skala 1:1000, Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Dagvattenberäkning, Fastighetsägareförteckning, Programhandling, (finns på Enköpings kommuns hemsida, Redogörelse av programsamrådet Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-2(15) PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE Planen syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt verksamhetsområde i sydöstra Grillby. Planen är flexibel i sin användning med möjlighet att bygga småindustri, handel, hantverk, kontor och lager. Området som ligger i anslutning till Grillbys södra entré bör utformas på ett estetiskt tilltalande sätt från både länsvägen och även mot järnvägen. Området ligger dessutom i ett idag öppet odlingslandskap. Planteringar är önskvärda mot länsvägen och mot järnvägen för att bryta ner skalan på den föreslagna industri- och verksamhetsområdet. Dessutom finns behov av att skapa en planteringszon mot den befintliga industritomten som angränsar planområdets nordvästra del. Bebyggelsen inom området bör hållas ihop stilmässigt när det gäller färg, form och material. Planen som föreslås ha en flexibel markanvändning skapar i sin tur möjligheter för företag att etablera sig i Grillby som idag har en stor andel som pendlar med bil till annan ort. På sikt skulle man kunna minska bilpendlandet ut från orten och då även miljöbelastningen. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Detaljplanen är förenlig med ovanstående kapitel i Miljöbalken. Detaljplanen följer de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark och vatten enligt kapitel 3 MB. Området ingår inte i något av de områden som nämns i kapitel 4 MB. Planen medger inte till att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt kapitel 5 MB. PLANDATA Lägesbestämning Areal Markägoförhållanden Programområdet ligger i Grillby tätort som ligger ca 12 km öster om Enköping. Området är ca 10 ha stort och ligger i Grillbys sydöstra del. I norr avgränsas området av järnvägen, i öster av fastigheten Villbergaby s:2, väster av länsväg 530 och söder delvis av fastigheten Villberga- Backa 2:7. Planområdet är ca 10,5 ha stort. Planen omfattas av del av fastigheten Villberga-Mälby 1:4 som är i privat ägo. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I den fördjupade översiktsplanen för Grillby tätort pekas två områden ut för industri- och verksamhetsområden. Ett som ligger i anslutning till E18 (ca 21 ha) och där det idag finns en detaljplan och dels ett nytt industriområde (ca 9 ha) i omedelbar anslutning till järnvägen, på norra sida. Området omfattas i norr av område som i den fördjupade översiktsplanen för Grillby är utlagt som järnvägsområde. Planområdets nordvästra del tangeras av en påverkanszon (200 m) från silon till när-

3 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-3(15) maste ny bostadsbebyggelse. Övriga riktlinjer/mål från den fördjupade översiktsplanen: - Det vore önskvärt att få en bättre balans på in- och utpendling. Planen bör därför medge ett ökat antal arbetstillfällen i Grillbys omedelbara närhet. Riksintressen Biotopskydd Norra delen av planområdet omfattas av riksintresse för järnväg mellan Stockholm och Västerås. I och med Mälarbanans utbyggnad med snabbtågstrafik blir det ombyggnader längs sträckan i form av spårrätning och eventuellt utbyggnad av dubbelspår. I detaljplanen Dpl 1063 (laga kraft ) var syftet med detaljplanen att säkerställa en framtida utbyggnad av dubbelspår genom Grillby med höga hastigheter. I den detaljplanen avgränsade man ett lämpligt spårområde för tåg med hög hastighet. På järnvägen transporteras farligt gods vilket man ska ta hänsyn till i planeringen av området. I angränsning programområdets sydöstra del finns en åkerholme (ca 200 m 2 ) som omfattas av det generella biotopskyddet. Hänsyn tas till denna åkerholme i det fortsatta planarbetet. Foto taget på åkerholmen som angränsar i programområdets södra del. Biotopskyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden (upp till 5 ha) som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde (MB 7:11). Generellt biotopskydd gäller för: - allér - källor med omgivande våtmarker i odlingsmark - odlingsrösen i jordbruksmark - öppna diken, småvatten och våtmarker i jordbruksmark - stenmurar i jordbruksmark - åkerholmar Detaljplaner som an- Detaljplan, Dpl 1063, angränsar planområdets nordvästra del med en

4 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-4(15) gränsar till programområdet tomt för småindustri och hantverk samt att bostad för verksamhetens innehavare får anordnas. Mot järnvägen finns ett 20 m brett prickmarkområdet dvs mark som inte får bebyggas. I den nu föreslagna detaljplanen föreslås att denna bebyggelsefria zon utökas till 30 meter enligt Banverkets publikation Järnvägen i samhällsplaneringen. Utdrag från Dpl Vid korsningen länsvägen och Stora gatan finns en detaljplan för handel, se bild nedan. För att ansluta det föreslagna verksamhetsområdet till länsvägen vore det lämpligast med en anslutning mitt emot infarten till livsmedelsbutiken (Tempo) som höjdmässigt ligger bättre till än en anslutning till korsningen Stora gatan-länsvägen. Förslag till väganslutning till det nya verksamhetsområdet Program för planområdet Utdrag från detaljplan Dpl I och med att stöd saknas i gällande fördjupade översiktsplanen för Grillby så inleddes planarbetet med ett programskede. Beslut om att skicka ut planprogrammet på samråd togs av Miljö och byggnadsnämnden , 273/10. Planprogrammet har varit utsänt på samråd under tiden (6 veckor). I redogörelse av programsamråd, , finns en sammanställning av inkomna yttranden, kommentarer till yttrandena samt förslag till vidare handläggning. Programmet godkändes av kommunstyrelsen den 7 mars 2011 och gav Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Från programmets inkomna synpunkter har följande punkter tagits med i beaktande i den fortsatta planläggningen: - att se till att tillräckliga skyddsavstånd hålls mot järnvägen i norr. - att se till att bulleraspekterna dels från de föreslagna verksamheterna

5 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-5(15) efterlevs och de föreslagna verksamheterna klara bullernivåerna från järnvägen. - att hitta en lämplig teknisk och ekonomisk lösning på hur man kan hantera de befintliga kraftledningarna och kablarna som finns inom programområdet. - att klargöra i kommande planprocessen kring vatten- och avloppsanslutningen och uppvärmning av byggnaderna inom programområdet. - att planteringar efter järnvägen och länsvägen utformas enligt de riktlinjer som Trafikverket förordar. - att se över vilken väganslutning till verksamhetsområdet som är lämpligast. - att avfallshanteringen och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna tydliggöras i det fortsatta planarbetet. - att den nya bebyggelsen utformas på ett estetiskt tilltalande sätt. Behovsbedömning Kommunala beslut i övrigt Planens genomförande bedöms dock inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 18. Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen främst ur trafikoch stadsbildssynpunkt. Samråd har skett, , med länsstyrelsen angående behovsbedömningen. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 miljöbalken (MB). Miljö- och byggnadsnämnden beslutade , 91/10, att meddela sökanden att frågan om planändring för del av Villberga-Mälby 1:4 kommer att hanteras med normalt förfarande och inledas med ett programarbete. Beslut om att skicka ut programmet på samråd togs av miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträdet , 273/10. Vid sammanträde , 29, beslutade kommunstyrelsen att godkänna programmet för del av Villberga-Mälby 1:4 samt ge Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, vegetation, naturvärden Marken inom planområdet är idag jordbruksmark. Planområdet korsas av två kraftledningar i nordsydlig riktning. Det finns en åkerholme (ca 200 m 2 ) som angränsar planområdets sydöstra del. Den nya bebyggelsen får anpassas till denna åkerholme så att den biotopskyddade åkerholmen kan vara kvar (dock utan en 50 m zon runt åkerholmen). I planområdets sydvästra del finns en grönyta som reser sig ca 2 meter från omgivade terräng och bestående av några större träd och buskar. Denna grönyta avses att sparas för att rama in delar av verksamhetsområdet delvis om man kommer efter länsvägen söderifrån. På plankartan finns en planbestämmelse n 1 = Naturmarken skall bevaras. Marknivån får inte förändras, träd får inte fällas.

6 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-6(15) Foto taget på grönytan som sparas i planens sydvästra del. Planområdet Bild tagen från länsvägen på planområdet i riktning mot söder. Geotekniska förhållanden Marken består i den översiktliga jordartskartan av lerjord. Ytterligare geotekniska utredningar ska göras för att bestämma grundläggningssätt inom planområdet. Utredningen ska ske inför varje utbyggnadsetapp. Se utdrag nedan från den översiktliga jordartskartan. Programområdet Utdrag från den översiktliga jordartskartan. Copyright Enköpings kommun.

7 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-7(15) Förorenad mark Fornlämningar I planområdets närhet finns några MIFO-objekt i form av en helikopterlandningsplats ca 350 meter öster om planområdet (vid Mälby Gård) samt bilservice, verkstad på fastigheten Villbergaby 4:23. Helikopterlandningsplatsen 350 meter från planområdet bedöms inte vara ett problem ur eventuell föroreningssynpunkt pga avståndet. Verksstadsdelen som angränsar till planområdet i nordväst har en låg riskklassning. De verksamheter som föreslås i detaljplanen hamnar under Naturvårdsverkets klassning för mindre känslig markanvändning (MKM). Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Däremot finns en fornlämning strax sydost om området. Om man vid anläggningsarbete inom området påträffar fornlämningar som ej tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse i närområdet Grillby är en tätort som till stor del är bestående av bostadsbebyggelse men med inslag av industri främst i Grillbys sydöstra del. En dominerande byggnad (ca 50 meter hög) i Grillby är silon som ligger efter järnvägen. Norr om järnvägen finns ett industriområde som tillåter en högsta byggnadshöjd på 8 meter. Intill planområdets nordvästra del finns en industritomt som tillåter småindustri i en våning. Dom flesta byggnader i Grillby är i 1-2 våningar. Foton tagna på industribebyggelse norr om järnvägen. Foto tagen på silon i Grillby. I förgrunden syns en enplansvilla. Foto taget på verksamheten/bostaden som angränsar programområdet i nordväst Ny bebyggelse Inom verksamhetsområdet tillåts markanvändningarna handel, hantverk, kontor, lager och småindustri av icke störande karaktär. Med tanke på planområdets läge i anslutning till entrén till Grillby är utform-

8 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-8(15) ningen av området viktig. Inom verksamhetsområdet gäller därför att högst 35 % av fastighetsarean får bebyggas för att inte få ett allt för kompakt verksamhetsområdet. Placering och utformning av bebyggelse skall vara sådan att lastzon inte exponeras mot allmän gata/väg eller järnväg. Upplag skall skärmas från insyn. Byggnader skall huvudsakligen utföras i gråskala. Mindre byggnadsdel kan dock accentueras i avvikande färg och tak får utföras som s.k. grönt tak, dvs sedumtak. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter för den nya bebyggelsen inom planområdet. Planteringar efter järnvägen och länsvägen För att bryta ner skalan på det nya industri-/verksamhetsområdet och rama in området föreslås att skyddsplanteringar efter länsväg 530 samt mot järnvägen. Planteringar föreslås även mot den angränsande bebyggelsen i nordväst. Den befintliga grönytan som finns i planområdets sydvästra del föreslås bli kvar som grönyta. I publikationen Järnvägen i samhällsplaneringen som Banverket gett ut finns riktlinjer hur nära och vilken typ av planteringar som är möjlig att plantera mot järnvägen. På plankartan finns en planbestämmelse n = Skyddsplantering skall utföras i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Se planbeskrivningen kap. Planteringar efter järnvägen och länsvägen. Principfigur för träd och buskar intill spår. Figuren taget från publikationen Järnvägen i samhällsplaneringen (Banverket 2009).

9 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-9(15) Fotomontage på den föreslagna skyddsplanteringen efter järnvägen När det gäller planteringen ut mot länsväg 530 gäller följande riktlinjer som Trafikverket har. Längs med allmänna vägar finns en säkerhetszon som skall vara fri från fysiska hinder i form av oeftergivliga föremål. Träd med en diameter större är 100 mm räknas som ett oeftergivligt föremål. Säkerhetszonen är det område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, som skall vara fritt från fysiska hinder i form av oeftergivliga föremål. Vid hastighetsbegränsningen 50 km/h skall säkerhetszonen vara 3 meter och vid 70 km/h skall densamma vara 7 meter. Trafikverket anser att minst 12 meter skall vara bebyggelsefritt mellan vägområdet (bakslänt dike) och planerade byggnader. I dagsläget råder 50 km/h (i höjd med infarten till fastigheten Villberga-Backa 1:116) utefter länsvägen och då skall plantering vara minst 3 meter från vägbanas stödremsa. Fotomontage på den föreslagna skyddsplanteringen mot länsväg 530. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Det nya verksamhetsområdet kommer att kunna rymma nya arbetsplatser inom småindustri, handel, hantverk, kontor och lager.

10 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-10(15) Offentlig service Kommersiell service I Grillby finns en kommunal grundskola och förskola. Det finns dessutom en enskild förskola (Solstrålens personalkooperativ) samt ett fritidshem (Rosa huset). I Grillby finns ett servicehus för de äldre. I Grillby finns en idrottsplats, Skogsvallen med fotbollsplaner, sporthall och ett antal tennisbanor. Söder om skolan finns även ett antal fotbollsplaner varav en är en grusplan. I Grillby finns även en fritidsgård, Flamman. Kommersiell service är i dagsläget aningen bristfällig men det finns en livsmedelsbutik vid korsningen Stora gatan länsväg 530. I Grillby finns även ett värdshus, pizzeria och café. Det skulle behövas mer kundunderlag för den kommersiella servicen. Tillgänglighet Byggnadskultur och gestaltning Friytor Grönytor Foto taget på livsmedelsbutiken. Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens entréer, gång- och cykelvägar samt friytor. Vid bygglovsskedet hanteras frågor kring att god tillgänglighet uppnås inom planområdet. Av PBL 3 kap 1-2 framgår att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden. Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Byggnader och tomter ska utformas så att inte inlastning, upplag och andra sidofunktioner vänds mot de stora trafiklederna. På plankartan finns en planbestämmelse p = Lastzon skall inte exponeras mot allmän gata/väg/järnväg. Upplag skall avskärmas från insyn. När det gäller gestaltning av den nya bebyggelsen inom planområdet finns en planbestämmelse f=byggnader skall huvudsakligen utföras i gråskala. Mindre byggnadsdelar kan accentueras i avvikande färg och tak får utföras som sk grönt tak (sedumtak). Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter. Planområdet omfattar dagens åkermark med en biotopskyddad åkerholme detta definieras som generellt biotopskyddsområden.

11 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-11(15) Utdrag av ortofoto. Streckade linjerna visar på grönytor som sparas i planområdet. Copyright Enköpings kommun Naturområden som sparas Motiv till dispens från biotopskyddet Grönytor inom det nya verksamhetsområdet Inom planområdet finns två befintliga grönytor (åkerholmen samt en grönyta mot länsvägen) som avses att sparas för att rama in delar av verksamhetsområdet om man kommer efter länsvägen söderifrån till Grillby. På plankartan finns en planbestämmelse n 1 = Naturmarken skall bevaras. Marknivån får inte förändras, träd får inte fällas. Läget intill länsvägen, samt i anslutning till Grillby, är mycket väl lämpat för nya verksamhetstomter. Föreliggande detaljplans planområde är därmed en naturlig vidareutveckling av Grillby. I Enköpings kommun finns ett behov av nya i verksamhetstomter, inte minst i kommunikationsmässigt gynnsamma lägen. Möjligheten att kunna tillgodose behovet är en mycket viktig fråga för tätortsutvecklingen inte bara i Enköpings tätort utan även i Grillby. Ambitionen är att skapa en tätort med både bostads- och arbetstillfällen för en långsiktig hållbarhet. Att utveckla tätorten Grillby och kommunens arbetsmarknad och näringsliv är av allmänt intresse. Många som bor i Grillby arbetspendlar till annan ort. Genom att skapa möjligheter för en lokal arbetsmarknad i Grillby skulle även möjligheterna att både jobba och bo på orten öka och då även minska miljöbelastningen. På plankartan finns en generell planbestämmelse, Minst 15 % av fastighetsarean skall vara grönyta dvs antingen gräsyta, planteringsyta eller sk gröna tak (sedumtak). På parkeringsytorna skall planteras 1 träd per 8 p-platser, som reglerar att det ska finnas en andel grönyta dels för att få ett attraktivare verksamhetsområde och dels för att fördröja en del av de dagvattenflöden som de hårdgjorda ytorna bidrar till. Grönytorna kan med fördel nyttjas som fördröjningsmagasin. I planområdets sydvästra del intill den grönyta som avses att sparas anläggs en fördröjningsdamm för dagvatten. Beräkning har dagvattenflödena har gjorts av byggkonsultföretaget Ackurat Projekt. Utredningen visar att det behövs en ca 800 m 2 fördröjningsdamm för att inte påverka anslutande dikessystem. Detta förutsätter att varje fastighet har en viss fördröjning av dagvatten innan den släpps till dagvattendammen i det sydvästra hörnet av detaljplanen. På plankartan finns en planbestämmelse n 2 =Dagvattendamm.

12 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-12(15) Gator och trafik Gatunät, gång, cykeloch mopedtrafik Länsvägen trafikeras av 1870 fordon/dygn (ÅDT) som är en mätning från 2009 och varav 140 fordon/dygn (ÅDT) är tung trafik dvs 7,5 %. Planområdet ansluts till länsvägen mitt emot infarten till livsmedelsbutiken (Tempo). Utfartsförbud råder i övriga delar mot länsvägen. Det föreslagna verksamhetsområdet kommer att bidra med en del tung trafik. Trafikmängden är beroende på vilken typ av verksamheter som etablerar sig i området. Planen är flexibel i sin markanvändning med möjlighet att bygga småindustri, handel, hantverk, kontor och lager. Enköpings kommun är inte huvudman för det interna gatunätet inom planområdet. I samband med ett plangenomförande finns behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av svängande körfält efter länsvägen samt en trafiksäker gång- och cykelpassage över länsvägen. Gång- och cykelnät i Grillby Gång- och cykelnätet i Grillby är bristfälligt i hela orten och separata gång- och cykelvägar är en ovanlig företeelse. För att ta sig som gående till det nu föreslagna området så finns en trottoar efter Stora Gatan. Om man är cyklist så får man cykla på biltrafikens körbana. För att angöra området som gång- och cykeltrafikant finns behov att göra en säker passage över länsvägen. Denna passage placeras lämpligast intill den föreslagna väganslutningen till verksamhetsområdet. Foto taget på Stora gatan västerut. Kollektivtrafik Parkering, varumottagning, utfarter Grillby ligger bra till med närhet till E18 för dom som pendlar med bil. Dock finns inget tågstopp för att kunna tågpendla mot Stockholm eller Västerås. Länstrafiken angör Grillby med linje 223 (Enköping-Grillby). Sedan finns busslinjer från Enköping vidare mot Uppsala och Västerås. Närmaste busshållplats ligger ca 150 meter från planområdet. Parkering inom verksamhetsområdet skall skötas inom varje fastighet. Planen har försetts med en bestämmelse om p 1 om att lastzon inte skall exponeras mot allmän gata/väg och att upplag skall skärmas från insyn. Störningar

13 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-13(15) Buller, störningar från verksamheter, järnvägen Kraftledning Trafik Planområdet påverkas av buller från länsvägen i väster och även järnväg som angränsar området i norr. Verksamheter inom planområdet får ej vara av miljöstörande karaktär. Verksamheterna skall utformas så att eventuellt buller från verksamheten underskrider riktvärdet för externa industribuller (SNV 1978:5), vid angränsande bostäder väster och norr om planområdet. Riktvärdet gäller för nyetablerad industri. Banverket har tillsammans med Naturvårdsverket utarbetat riktlinjer för buller: Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik riktlinjer och tillämpning (Dnr.S /SA60), För arbetslokaler gäller riktvärdet maximal ljudnivå 60 dba inomhus. Inga riktvärden är utarbetade vad gäller ekvivalent nivå. Boverkets Byggregler BBR samt svensk standard för ljudklassning (SS25268:2007) beaktas vid ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler. Med en normal fasadkonstruktion bedöms riktvärdet för ljudnivåer inomhus uppnås. Inom detaljplaneområdet finns idag två stycken kraftledningar i nordsydlig riktning. Den västra luftledningen är en 24 kv ledning och den östra en 11 kv ledning. Ledningarna avses att ligga kvar i befintligt stråk och säkerställas i detaljplanen med en l-bestämmelse. Ledningsområdet är 10 meter på vardera sida om ledningen. För att klara elsäkerhetsmässigt så måste man byta ut stolparna på 24 kv ledningen till längre stolpar. Genomförandet av planen kommer att innebära en viss ökning av trafik vilket för med sig vissa olägenheter i form av buller och luftföroreningar. Området är idag redan påverkan av trafik från länsvägen så planområdets tillskott av buller och luftföroreningar ses som marginella i sammanhanget. I Grillby finns inte så stor arbetsmarknad utan många som bor i Grillby jobbar på annan ort. Genom att skapa arbetstillfällen lokalt på orten skapas förutsättningar att bo och arbeta i Grillby vilket även ger en positiv effekt med minskad arbetspendling. I strax norr om planområdet finns busshållplats som skapar goda förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik. Farligt gods Efter järnvägen transporteras farligt gods. I detaljplanen föreslås en 30 meter bred bebyggelsefri zon. Dock kan viss verksamhet finnas där människor endast tillfälligt uppehåller sig, exempelvis parkeringar, garage förråd etc. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Närvärme från Mälby gård Ny tillkommande bebyggelse är möjlig att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det kommunala vatten- och reningsverket kommer att behöva uppgraderas om byggnationerna inom det aktuella planområdet och bostadsområdet på Grillbyängen byggs ut helt. Inom planområdet finns plats för en pumpstation utlagd i den östra delen av planområdet som ligger tillgänglig från interngatan. Byggnaderna inom planområdet avses att värmas upp med närvärme från Mälby gård. På Mälby gård finns en halmeldad närvärmeanläggning som har tillräcklig överkapacitet för att värma hela verksamhetsområdet.

14 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-14(15) El Avfall Planområdet ligger inom Vattenfalls verksamhetsområde för elförsörjning. Plats för att ställa upp en transformatorstation föreslås i anslutning till entrén till verksamhetsområdet som är tillgänglig från interngatan på en yta som är 10*10 meter stor. Avfallshanteringen anpassas enligt renhållningsförordningen för Enköpings kommun. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. PLANENS KONSEKVENSER Landskapsbild, grönytor Planområdet ligger i en av Grillbys entréer i ett idag öppet landskap. Detaljplanen medför viss påverkan på det öppna odlingslandskapet. Efter planområdets södra del finns en biotopskyddad åkerholme samt en grönyta i planens sydvästra del intill länsvägen. Dessa grönytor ska bevaras och skyddas i detaljplanen med planbestämmelser. Någon skyddszon runt åkerholmen skapas dock inte. För att bryta ner bebyggelseskala ska en skyddsplantering utföras efter länsvägen samt efter järnvägen och finns reglerat i detaljplanen. I planen finns planbestämmelser som reglerar utformning och till viss del gestaltning av området för att få en enhetlig bebyggelse. Trafik Buller Genomförandet av planen kommer att innebära en viss ökning av trafik vilket för med sig vissa olägenheter i form av buller och luftföroreningar. Området är idag redan påverkan av trafik från länsvägen samt så planområdets tillskott av buller och luftföroreningar ses som marginella i sammanhanget. I Grillby finns inte så stor arbetsmarknad utan många som bor i Grillby jobbar på annan ort. Genom att skapa arbetstillfällen lokalt på orten skapas förutsättningar att bo och arbeta i Grillby vilket även ger en positiv effekt med minskad arbetspendling. Ca 150 meter väster om planområdet finns en busshållplats som skapar goda förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik. De verksamheter som föreslås i detaljplanen medför en viss bullerpåverkan dels från trafiken till och från området och dels buller från verksamheten. Järnvägen som angränsar planområdet i norr bidrar även till en del buller som påverkar den verksamhet som föreslås inom planområdet och då är det främst kontorsverksamheten som den känsligaste delen. Bedömningen är dock att bullerriktvärden kan efterlevas. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Mika Viisteensaari i samråd med avdelningschef Patrik Holm, Miljö och stadsbyggnad. Dagvattenberäkningen till detaljplanen har byggkonsultföretaget Ackurat Projekt genom Tomas Nicklasson, tagit fram. Andra medverkande tjänstemän från Enköpings kommun

15 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-15(15) Carl-Rune Pettersson, VA, teknikförvaltningen Patrik Holm Planavdelningschef Mika Viisteensaari Planarkitekt

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av BMN 2014-09-22 Laga kraft 2014-10-16 Kanalkiosken Detaljplan för del av Centrum 2:2 samt Dalkarlen

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Ängsbackens vård- och omsorgsboende

Ängsbackens vård- och omsorgsboende Diarienummer Datum Sidan 1(7) B2012/165 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av BMN 2012-12-11 Laga kraft 2013-01-11 Ängsbackens vård- och omsorgsboende Ändring av detaljplan för del av Västanbyn

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården)

Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården) UTSTÄLLNINGSHANDLING Datum: 2013-02-20 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården) GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN Diarenummer: 2009.430. 214. Gällivare kommun

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT UTSTÄLLNINGSHANDLING 2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Upprättat

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Planen syftar också till att möjliggöra en ny infart till kvarteret från Pershyttevägen i söder.

Planen syftar också till att möjliggöra en ny infart till kvarteret från Pershyttevägen i söder. Förslag till detaljplan för Väghyveln 1 m fl i Nora, Nora kommun, Örebro län Diarienummer 2010-S429 Planbeskrivning Handlingar Detaljplanen omfattar följande handlingar: - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG Datum 2009-10-27 Diarie nr SN 0035/09 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer