PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta som visar programområdets avgränsning och läge i Grillby. Copyright lantmäteriet. HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: Plan- och illustrationskarta, skala 1:1000, Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Dagvattenberäkning, Fastighetsägareförteckning, Programhandling, (finns på Enköpings kommuns hemsida, Redogörelse av programsamrådet Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-2(15) PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE Planen syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt verksamhetsområde i sydöstra Grillby. Planen är flexibel i sin användning med möjlighet att bygga småindustri, handel, hantverk, kontor och lager. Området som ligger i anslutning till Grillbys södra entré bör utformas på ett estetiskt tilltalande sätt från både länsvägen och även mot järnvägen. Området ligger dessutom i ett idag öppet odlingslandskap. Planteringar är önskvärda mot länsvägen och mot järnvägen för att bryta ner skalan på den föreslagna industri- och verksamhetsområdet. Dessutom finns behov av att skapa en planteringszon mot den befintliga industritomten som angränsar planområdets nordvästra del. Bebyggelsen inom området bör hållas ihop stilmässigt när det gäller färg, form och material. Planen som föreslås ha en flexibel markanvändning skapar i sin tur möjligheter för företag att etablera sig i Grillby som idag har en stor andel som pendlar med bil till annan ort. På sikt skulle man kunna minska bilpendlandet ut från orten och då även miljöbelastningen. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Detaljplanen är förenlig med ovanstående kapitel i Miljöbalken. Detaljplanen följer de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark och vatten enligt kapitel 3 MB. Området ingår inte i något av de områden som nämns i kapitel 4 MB. Planen medger inte till att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt kapitel 5 MB. PLANDATA Lägesbestämning Areal Markägoförhållanden Programområdet ligger i Grillby tätort som ligger ca 12 km öster om Enköping. Området är ca 10 ha stort och ligger i Grillbys sydöstra del. I norr avgränsas området av järnvägen, i öster av fastigheten Villbergaby s:2, väster av länsväg 530 och söder delvis av fastigheten Villberga- Backa 2:7. Planområdet är ca 10,5 ha stort. Planen omfattas av del av fastigheten Villberga-Mälby 1:4 som är i privat ägo. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I den fördjupade översiktsplanen för Grillby tätort pekas två områden ut för industri- och verksamhetsområden. Ett som ligger i anslutning till E18 (ca 21 ha) och där det idag finns en detaljplan och dels ett nytt industriområde (ca 9 ha) i omedelbar anslutning till järnvägen, på norra sida. Området omfattas i norr av område som i den fördjupade översiktsplanen för Grillby är utlagt som järnvägsområde. Planområdets nordvästra del tangeras av en påverkanszon (200 m) från silon till när-

3 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-3(15) maste ny bostadsbebyggelse. Övriga riktlinjer/mål från den fördjupade översiktsplanen: - Det vore önskvärt att få en bättre balans på in- och utpendling. Planen bör därför medge ett ökat antal arbetstillfällen i Grillbys omedelbara närhet. Riksintressen Biotopskydd Norra delen av planområdet omfattas av riksintresse för järnväg mellan Stockholm och Västerås. I och med Mälarbanans utbyggnad med snabbtågstrafik blir det ombyggnader längs sträckan i form av spårrätning och eventuellt utbyggnad av dubbelspår. I detaljplanen Dpl 1063 (laga kraft ) var syftet med detaljplanen att säkerställa en framtida utbyggnad av dubbelspår genom Grillby med höga hastigheter. I den detaljplanen avgränsade man ett lämpligt spårområde för tåg med hög hastighet. På järnvägen transporteras farligt gods vilket man ska ta hänsyn till i planeringen av området. I angränsning programområdets sydöstra del finns en åkerholme (ca 200 m 2 ) som omfattas av det generella biotopskyddet. Hänsyn tas till denna åkerholme i det fortsatta planarbetet. Foto taget på åkerholmen som angränsar i programområdets södra del. Biotopskyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden (upp till 5 ha) som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde (MB 7:11). Generellt biotopskydd gäller för: - allér - källor med omgivande våtmarker i odlingsmark - odlingsrösen i jordbruksmark - öppna diken, småvatten och våtmarker i jordbruksmark - stenmurar i jordbruksmark - åkerholmar Detaljplaner som an- Detaljplan, Dpl 1063, angränsar planområdets nordvästra del med en

4 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-4(15) gränsar till programområdet tomt för småindustri och hantverk samt att bostad för verksamhetens innehavare får anordnas. Mot järnvägen finns ett 20 m brett prickmarkområdet dvs mark som inte får bebyggas. I den nu föreslagna detaljplanen föreslås att denna bebyggelsefria zon utökas till 30 meter enligt Banverkets publikation Järnvägen i samhällsplaneringen. Utdrag från Dpl Vid korsningen länsvägen och Stora gatan finns en detaljplan för handel, se bild nedan. För att ansluta det föreslagna verksamhetsområdet till länsvägen vore det lämpligast med en anslutning mitt emot infarten till livsmedelsbutiken (Tempo) som höjdmässigt ligger bättre till än en anslutning till korsningen Stora gatan-länsvägen. Förslag till väganslutning till det nya verksamhetsområdet Program för planområdet Utdrag från detaljplan Dpl I och med att stöd saknas i gällande fördjupade översiktsplanen för Grillby så inleddes planarbetet med ett programskede. Beslut om att skicka ut planprogrammet på samråd togs av Miljö och byggnadsnämnden , 273/10. Planprogrammet har varit utsänt på samråd under tiden (6 veckor). I redogörelse av programsamråd, , finns en sammanställning av inkomna yttranden, kommentarer till yttrandena samt förslag till vidare handläggning. Programmet godkändes av kommunstyrelsen den 7 mars 2011 och gav Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Från programmets inkomna synpunkter har följande punkter tagits med i beaktande i den fortsatta planläggningen: - att se till att tillräckliga skyddsavstånd hålls mot järnvägen i norr. - att se till att bulleraspekterna dels från de föreslagna verksamheterna

5 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-5(15) efterlevs och de föreslagna verksamheterna klara bullernivåerna från järnvägen. - att hitta en lämplig teknisk och ekonomisk lösning på hur man kan hantera de befintliga kraftledningarna och kablarna som finns inom programområdet. - att klargöra i kommande planprocessen kring vatten- och avloppsanslutningen och uppvärmning av byggnaderna inom programområdet. - att planteringar efter järnvägen och länsvägen utformas enligt de riktlinjer som Trafikverket förordar. - att se över vilken väganslutning till verksamhetsområdet som är lämpligast. - att avfallshanteringen och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna tydliggöras i det fortsatta planarbetet. - att den nya bebyggelsen utformas på ett estetiskt tilltalande sätt. Behovsbedömning Kommunala beslut i övrigt Planens genomförande bedöms dock inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 18. Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen främst ur trafikoch stadsbildssynpunkt. Samråd har skett, , med länsstyrelsen angående behovsbedömningen. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 miljöbalken (MB). Miljö- och byggnadsnämnden beslutade , 91/10, att meddela sökanden att frågan om planändring för del av Villberga-Mälby 1:4 kommer att hanteras med normalt förfarande och inledas med ett programarbete. Beslut om att skicka ut programmet på samråd togs av miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträdet , 273/10. Vid sammanträde , 29, beslutade kommunstyrelsen att godkänna programmet för del av Villberga-Mälby 1:4 samt ge Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, vegetation, naturvärden Marken inom planområdet är idag jordbruksmark. Planområdet korsas av två kraftledningar i nordsydlig riktning. Det finns en åkerholme (ca 200 m 2 ) som angränsar planområdets sydöstra del. Den nya bebyggelsen får anpassas till denna åkerholme så att den biotopskyddade åkerholmen kan vara kvar (dock utan en 50 m zon runt åkerholmen). I planområdets sydvästra del finns en grönyta som reser sig ca 2 meter från omgivade terräng och bestående av några större träd och buskar. Denna grönyta avses att sparas för att rama in delar av verksamhetsområdet delvis om man kommer efter länsvägen söderifrån. På plankartan finns en planbestämmelse n 1 = Naturmarken skall bevaras. Marknivån får inte förändras, träd får inte fällas.

6 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-6(15) Foto taget på grönytan som sparas i planens sydvästra del. Planområdet Bild tagen från länsvägen på planområdet i riktning mot söder. Geotekniska förhållanden Marken består i den översiktliga jordartskartan av lerjord. Ytterligare geotekniska utredningar ska göras för att bestämma grundläggningssätt inom planområdet. Utredningen ska ske inför varje utbyggnadsetapp. Se utdrag nedan från den översiktliga jordartskartan. Programområdet Utdrag från den översiktliga jordartskartan. Copyright Enköpings kommun.

7 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-7(15) Förorenad mark Fornlämningar I planområdets närhet finns några MIFO-objekt i form av en helikopterlandningsplats ca 350 meter öster om planområdet (vid Mälby Gård) samt bilservice, verkstad på fastigheten Villbergaby 4:23. Helikopterlandningsplatsen 350 meter från planområdet bedöms inte vara ett problem ur eventuell föroreningssynpunkt pga avståndet. Verksstadsdelen som angränsar till planområdet i nordväst har en låg riskklassning. De verksamheter som föreslås i detaljplanen hamnar under Naturvårdsverkets klassning för mindre känslig markanvändning (MKM). Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Däremot finns en fornlämning strax sydost om området. Om man vid anläggningsarbete inom området påträffar fornlämningar som ej tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse i närområdet Grillby är en tätort som till stor del är bestående av bostadsbebyggelse men med inslag av industri främst i Grillbys sydöstra del. En dominerande byggnad (ca 50 meter hög) i Grillby är silon som ligger efter järnvägen. Norr om järnvägen finns ett industriområde som tillåter en högsta byggnadshöjd på 8 meter. Intill planområdets nordvästra del finns en industritomt som tillåter småindustri i en våning. Dom flesta byggnader i Grillby är i 1-2 våningar. Foton tagna på industribebyggelse norr om järnvägen. Foto tagen på silon i Grillby. I förgrunden syns en enplansvilla. Foto taget på verksamheten/bostaden som angränsar programområdet i nordväst Ny bebyggelse Inom verksamhetsområdet tillåts markanvändningarna handel, hantverk, kontor, lager och småindustri av icke störande karaktär. Med tanke på planområdets läge i anslutning till entrén till Grillby är utform-

8 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-8(15) ningen av området viktig. Inom verksamhetsområdet gäller därför att högst 35 % av fastighetsarean får bebyggas för att inte få ett allt för kompakt verksamhetsområdet. Placering och utformning av bebyggelse skall vara sådan att lastzon inte exponeras mot allmän gata/väg eller järnväg. Upplag skall skärmas från insyn. Byggnader skall huvudsakligen utföras i gråskala. Mindre byggnadsdel kan dock accentueras i avvikande färg och tak får utföras som s.k. grönt tak, dvs sedumtak. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter för den nya bebyggelsen inom planområdet. Planteringar efter järnvägen och länsvägen För att bryta ner skalan på det nya industri-/verksamhetsområdet och rama in området föreslås att skyddsplanteringar efter länsväg 530 samt mot järnvägen. Planteringar föreslås även mot den angränsande bebyggelsen i nordväst. Den befintliga grönytan som finns i planområdets sydvästra del föreslås bli kvar som grönyta. I publikationen Järnvägen i samhällsplaneringen som Banverket gett ut finns riktlinjer hur nära och vilken typ av planteringar som är möjlig att plantera mot järnvägen. På plankartan finns en planbestämmelse n = Skyddsplantering skall utföras i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Se planbeskrivningen kap. Planteringar efter järnvägen och länsvägen. Principfigur för träd och buskar intill spår. Figuren taget från publikationen Järnvägen i samhällsplaneringen (Banverket 2009).

9 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-9(15) Fotomontage på den föreslagna skyddsplanteringen efter järnvägen När det gäller planteringen ut mot länsväg 530 gäller följande riktlinjer som Trafikverket har. Längs med allmänna vägar finns en säkerhetszon som skall vara fri från fysiska hinder i form av oeftergivliga föremål. Träd med en diameter större är 100 mm räknas som ett oeftergivligt föremål. Säkerhetszonen är det område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, som skall vara fritt från fysiska hinder i form av oeftergivliga föremål. Vid hastighetsbegränsningen 50 km/h skall säkerhetszonen vara 3 meter och vid 70 km/h skall densamma vara 7 meter. Trafikverket anser att minst 12 meter skall vara bebyggelsefritt mellan vägområdet (bakslänt dike) och planerade byggnader. I dagsläget råder 50 km/h (i höjd med infarten till fastigheten Villberga-Backa 1:116) utefter länsvägen och då skall plantering vara minst 3 meter från vägbanas stödremsa. Fotomontage på den föreslagna skyddsplanteringen mot länsväg 530. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Det nya verksamhetsområdet kommer att kunna rymma nya arbetsplatser inom småindustri, handel, hantverk, kontor och lager.

10 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-10(15) Offentlig service Kommersiell service I Grillby finns en kommunal grundskola och förskola. Det finns dessutom en enskild förskola (Solstrålens personalkooperativ) samt ett fritidshem (Rosa huset). I Grillby finns ett servicehus för de äldre. I Grillby finns en idrottsplats, Skogsvallen med fotbollsplaner, sporthall och ett antal tennisbanor. Söder om skolan finns även ett antal fotbollsplaner varav en är en grusplan. I Grillby finns även en fritidsgård, Flamman. Kommersiell service är i dagsläget aningen bristfällig men det finns en livsmedelsbutik vid korsningen Stora gatan länsväg 530. I Grillby finns även ett värdshus, pizzeria och café. Det skulle behövas mer kundunderlag för den kommersiella servicen. Tillgänglighet Byggnadskultur och gestaltning Friytor Grönytor Foto taget på livsmedelsbutiken. Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens entréer, gång- och cykelvägar samt friytor. Vid bygglovsskedet hanteras frågor kring att god tillgänglighet uppnås inom planområdet. Av PBL 3 kap 1-2 framgår att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden. Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Byggnader och tomter ska utformas så att inte inlastning, upplag och andra sidofunktioner vänds mot de stora trafiklederna. På plankartan finns en planbestämmelse p = Lastzon skall inte exponeras mot allmän gata/väg/järnväg. Upplag skall avskärmas från insyn. När det gäller gestaltning av den nya bebyggelsen inom planområdet finns en planbestämmelse f=byggnader skall huvudsakligen utföras i gråskala. Mindre byggnadsdelar kan accentueras i avvikande färg och tak får utföras som sk grönt tak (sedumtak). Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter. Planområdet omfattar dagens åkermark med en biotopskyddad åkerholme detta definieras som generellt biotopskyddsområden.

11 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-11(15) Utdrag av ortofoto. Streckade linjerna visar på grönytor som sparas i planområdet. Copyright Enköpings kommun Naturområden som sparas Motiv till dispens från biotopskyddet Grönytor inom det nya verksamhetsområdet Inom planområdet finns två befintliga grönytor (åkerholmen samt en grönyta mot länsvägen) som avses att sparas för att rama in delar av verksamhetsområdet om man kommer efter länsvägen söderifrån till Grillby. På plankartan finns en planbestämmelse n 1 = Naturmarken skall bevaras. Marknivån får inte förändras, träd får inte fällas. Läget intill länsvägen, samt i anslutning till Grillby, är mycket väl lämpat för nya verksamhetstomter. Föreliggande detaljplans planområde är därmed en naturlig vidareutveckling av Grillby. I Enköpings kommun finns ett behov av nya i verksamhetstomter, inte minst i kommunikationsmässigt gynnsamma lägen. Möjligheten att kunna tillgodose behovet är en mycket viktig fråga för tätortsutvecklingen inte bara i Enköpings tätort utan även i Grillby. Ambitionen är att skapa en tätort med både bostads- och arbetstillfällen för en långsiktig hållbarhet. Att utveckla tätorten Grillby och kommunens arbetsmarknad och näringsliv är av allmänt intresse. Många som bor i Grillby arbetspendlar till annan ort. Genom att skapa möjligheter för en lokal arbetsmarknad i Grillby skulle även möjligheterna att både jobba och bo på orten öka och då även minska miljöbelastningen. På plankartan finns en generell planbestämmelse, Minst 15 % av fastighetsarean skall vara grönyta dvs antingen gräsyta, planteringsyta eller sk gröna tak (sedumtak). På parkeringsytorna skall planteras 1 träd per 8 p-platser, som reglerar att det ska finnas en andel grönyta dels för att få ett attraktivare verksamhetsområde och dels för att fördröja en del av de dagvattenflöden som de hårdgjorda ytorna bidrar till. Grönytorna kan med fördel nyttjas som fördröjningsmagasin. I planområdets sydvästra del intill den grönyta som avses att sparas anläggs en fördröjningsdamm för dagvatten. Beräkning har dagvattenflödena har gjorts av byggkonsultföretaget Ackurat Projekt. Utredningen visar att det behövs en ca 800 m 2 fördröjningsdamm för att inte påverka anslutande dikessystem. Detta förutsätter att varje fastighet har en viss fördröjning av dagvatten innan den släpps till dagvattendammen i det sydvästra hörnet av detaljplanen. På plankartan finns en planbestämmelse n 2 =Dagvattendamm.

12 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-12(15) Gator och trafik Gatunät, gång, cykeloch mopedtrafik Länsvägen trafikeras av 1870 fordon/dygn (ÅDT) som är en mätning från 2009 och varav 140 fordon/dygn (ÅDT) är tung trafik dvs 7,5 %. Planområdet ansluts till länsvägen mitt emot infarten till livsmedelsbutiken (Tempo). Utfartsförbud råder i övriga delar mot länsvägen. Det föreslagna verksamhetsområdet kommer att bidra med en del tung trafik. Trafikmängden är beroende på vilken typ av verksamheter som etablerar sig i området. Planen är flexibel i sin markanvändning med möjlighet att bygga småindustri, handel, hantverk, kontor och lager. Enköpings kommun är inte huvudman för det interna gatunätet inom planområdet. I samband med ett plangenomförande finns behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av svängande körfält efter länsvägen samt en trafiksäker gång- och cykelpassage över länsvägen. Gång- och cykelnät i Grillby Gång- och cykelnätet i Grillby är bristfälligt i hela orten och separata gång- och cykelvägar är en ovanlig företeelse. För att ta sig som gående till det nu föreslagna området så finns en trottoar efter Stora Gatan. Om man är cyklist så får man cykla på biltrafikens körbana. För att angöra området som gång- och cykeltrafikant finns behov att göra en säker passage över länsvägen. Denna passage placeras lämpligast intill den föreslagna väganslutningen till verksamhetsområdet. Foto taget på Stora gatan västerut. Kollektivtrafik Parkering, varumottagning, utfarter Grillby ligger bra till med närhet till E18 för dom som pendlar med bil. Dock finns inget tågstopp för att kunna tågpendla mot Stockholm eller Västerås. Länstrafiken angör Grillby med linje 223 (Enköping-Grillby). Sedan finns busslinjer från Enköping vidare mot Uppsala och Västerås. Närmaste busshållplats ligger ca 150 meter från planområdet. Parkering inom verksamhetsområdet skall skötas inom varje fastighet. Planen har försetts med en bestämmelse om p 1 om att lastzon inte skall exponeras mot allmän gata/väg och att upplag skall skärmas från insyn. Störningar

13 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-13(15) Buller, störningar från verksamheter, järnvägen Kraftledning Trafik Planområdet påverkas av buller från länsvägen i väster och även järnväg som angränsar området i norr. Verksamheter inom planområdet får ej vara av miljöstörande karaktär. Verksamheterna skall utformas så att eventuellt buller från verksamheten underskrider riktvärdet för externa industribuller (SNV 1978:5), vid angränsande bostäder väster och norr om planområdet. Riktvärdet gäller för nyetablerad industri. Banverket har tillsammans med Naturvårdsverket utarbetat riktlinjer för buller: Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik riktlinjer och tillämpning (Dnr.S /SA60), För arbetslokaler gäller riktvärdet maximal ljudnivå 60 dba inomhus. Inga riktvärden är utarbetade vad gäller ekvivalent nivå. Boverkets Byggregler BBR samt svensk standard för ljudklassning (SS25268:2007) beaktas vid ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler. Med en normal fasadkonstruktion bedöms riktvärdet för ljudnivåer inomhus uppnås. Inom detaljplaneområdet finns idag två stycken kraftledningar i nordsydlig riktning. Den västra luftledningen är en 24 kv ledning och den östra en 11 kv ledning. Ledningarna avses att ligga kvar i befintligt stråk och säkerställas i detaljplanen med en l-bestämmelse. Ledningsområdet är 10 meter på vardera sida om ledningen. För att klara elsäkerhetsmässigt så måste man byta ut stolparna på 24 kv ledningen till längre stolpar. Genomförandet av planen kommer att innebära en viss ökning av trafik vilket för med sig vissa olägenheter i form av buller och luftföroreningar. Området är idag redan påverkan av trafik från länsvägen så planområdets tillskott av buller och luftföroreningar ses som marginella i sammanhanget. I Grillby finns inte så stor arbetsmarknad utan många som bor i Grillby jobbar på annan ort. Genom att skapa arbetstillfällen lokalt på orten skapas förutsättningar att bo och arbeta i Grillby vilket även ger en positiv effekt med minskad arbetspendling. I strax norr om planområdet finns busshållplats som skapar goda förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik. Farligt gods Efter järnvägen transporteras farligt gods. I detaljplanen föreslås en 30 meter bred bebyggelsefri zon. Dock kan viss verksamhet finnas där människor endast tillfälligt uppehåller sig, exempelvis parkeringar, garage förråd etc. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Närvärme från Mälby gård Ny tillkommande bebyggelse är möjlig att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det kommunala vatten- och reningsverket kommer att behöva uppgraderas om byggnationerna inom det aktuella planområdet och bostadsområdet på Grillbyängen byggs ut helt. Inom planområdet finns plats för en pumpstation utlagd i den östra delen av planområdet som ligger tillgänglig från interngatan. Byggnaderna inom planområdet avses att värmas upp med närvärme från Mälby gård. På Mälby gård finns en halmeldad närvärmeanläggning som har tillräcklig överkapacitet för att värma hela verksamhetsområdet.

14 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-14(15) El Avfall Planområdet ligger inom Vattenfalls verksamhetsområde för elförsörjning. Plats för att ställa upp en transformatorstation föreslås i anslutning till entrén till verksamhetsområdet som är tillgänglig från interngatan på en yta som är 10*10 meter stor. Avfallshanteringen anpassas enligt renhållningsförordningen för Enköpings kommun. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. PLANENS KONSEKVENSER Landskapsbild, grönytor Planområdet ligger i en av Grillbys entréer i ett idag öppet landskap. Detaljplanen medför viss påverkan på det öppna odlingslandskapet. Efter planområdets södra del finns en biotopskyddad åkerholme samt en grönyta i planens sydvästra del intill länsvägen. Dessa grönytor ska bevaras och skyddas i detaljplanen med planbestämmelser. Någon skyddszon runt åkerholmen skapas dock inte. För att bryta ner bebyggelseskala ska en skyddsplantering utföras efter länsvägen samt efter järnvägen och finns reglerat i detaljplanen. I planen finns planbestämmelser som reglerar utformning och till viss del gestaltning av området för att få en enhetlig bebyggelse. Trafik Buller Genomförandet av planen kommer att innebära en viss ökning av trafik vilket för med sig vissa olägenheter i form av buller och luftföroreningar. Området är idag redan påverkan av trafik från länsvägen samt så planområdets tillskott av buller och luftföroreningar ses som marginella i sammanhanget. I Grillby finns inte så stor arbetsmarknad utan många som bor i Grillby jobbar på annan ort. Genom att skapa arbetstillfällen lokalt på orten skapas förutsättningar att bo och arbeta i Grillby vilket även ger en positiv effekt med minskad arbetspendling. Ca 150 meter väster om planområdet finns en busshållplats som skapar goda förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik. De verksamheter som föreslås i detaljplanen medför en viss bullerpåverkan dels från trafiken till och från området och dels buller från verksamheten. Järnvägen som angränsar planområdet i norr bidrar även till en del buller som påverkar den verksamhet som föreslås inom planområdet och då är det främst kontorsverksamheten som den känsligaste delen. Bedömningen är dock att bullerriktvärden kan efterlevas. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Mika Viisteensaari i samråd med avdelningschef Patrik Holm, Miljö och stadsbyggnad. Dagvattenberäkningen till detaljplanen har byggkonsultföretaget Ackurat Projekt genom Tomas Nicklasson, tagit fram. Andra medverkande tjänstemän från Enköpings kommun

15 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-15(15) Carl-Rune Pettersson, VA, teknikförvaltningen Patrik Holm Planavdelningschef Mika Viisteensaari Planarkitekt

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer