PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta som visar programområdets avgränsning och läge i Grillby. Copyright lantmäteriet. HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: Plan- och illustrationskarta, skala 1:1000, Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Dagvattenberäkning, Fastighetsägareförteckning, Programhandling, (finns på Enköpings kommuns hemsida, Redogörelse av programsamrådet Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-2(15) PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE Planen syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt verksamhetsområde i sydöstra Grillby. Planen är flexibel i sin användning med möjlighet att bygga småindustri, handel, hantverk, kontor och lager. Området som ligger i anslutning till Grillbys södra entré bör utformas på ett estetiskt tilltalande sätt från både länsvägen och även mot järnvägen. Området ligger dessutom i ett idag öppet odlingslandskap. Planteringar är önskvärda mot länsvägen och mot järnvägen för att bryta ner skalan på den föreslagna industri- och verksamhetsområdet. Dessutom finns behov av att skapa en planteringszon mot den befintliga industritomten som angränsar planområdets nordvästra del. Bebyggelsen inom området bör hållas ihop stilmässigt när det gäller färg, form och material. Planen som föreslås ha en flexibel markanvändning skapar i sin tur möjligheter för företag att etablera sig i Grillby som idag har en stor andel som pendlar med bil till annan ort. På sikt skulle man kunna minska bilpendlandet ut från orten och då även miljöbelastningen. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Detaljplanen är förenlig med ovanstående kapitel i Miljöbalken. Detaljplanen följer de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark och vatten enligt kapitel 3 MB. Området ingår inte i något av de områden som nämns i kapitel 4 MB. Planen medger inte till att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt kapitel 5 MB. PLANDATA Lägesbestämning Areal Markägoförhållanden Programområdet ligger i Grillby tätort som ligger ca 12 km öster om Enköping. Området är ca 10 ha stort och ligger i Grillbys sydöstra del. I norr avgränsas området av järnvägen, i öster av fastigheten Villbergaby s:2, väster av länsväg 530 och söder delvis av fastigheten Villberga- Backa 2:7. Planområdet är ca 10,5 ha stort. Planen omfattas av del av fastigheten Villberga-Mälby 1:4 som är i privat ägo. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I den fördjupade översiktsplanen för Grillby tätort pekas två områden ut för industri- och verksamhetsområden. Ett som ligger i anslutning till E18 (ca 21 ha) och där det idag finns en detaljplan och dels ett nytt industriområde (ca 9 ha) i omedelbar anslutning till järnvägen, på norra sida. Området omfattas i norr av område som i den fördjupade översiktsplanen för Grillby är utlagt som järnvägsområde. Planområdets nordvästra del tangeras av en påverkanszon (200 m) från silon till när-

3 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-3(15) maste ny bostadsbebyggelse. Övriga riktlinjer/mål från den fördjupade översiktsplanen: - Det vore önskvärt att få en bättre balans på in- och utpendling. Planen bör därför medge ett ökat antal arbetstillfällen i Grillbys omedelbara närhet. Riksintressen Biotopskydd Norra delen av planområdet omfattas av riksintresse för järnväg mellan Stockholm och Västerås. I och med Mälarbanans utbyggnad med snabbtågstrafik blir det ombyggnader längs sträckan i form av spårrätning och eventuellt utbyggnad av dubbelspår. I detaljplanen Dpl 1063 (laga kraft ) var syftet med detaljplanen att säkerställa en framtida utbyggnad av dubbelspår genom Grillby med höga hastigheter. I den detaljplanen avgränsade man ett lämpligt spårområde för tåg med hög hastighet. På järnvägen transporteras farligt gods vilket man ska ta hänsyn till i planeringen av området. I angränsning programområdets sydöstra del finns en åkerholme (ca 200 m 2 ) som omfattas av det generella biotopskyddet. Hänsyn tas till denna åkerholme i det fortsatta planarbetet. Foto taget på åkerholmen som angränsar i programområdets södra del. Biotopskyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden (upp till 5 ha) som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde (MB 7:11). Generellt biotopskydd gäller för: - allér - källor med omgivande våtmarker i odlingsmark - odlingsrösen i jordbruksmark - öppna diken, småvatten och våtmarker i jordbruksmark - stenmurar i jordbruksmark - åkerholmar Detaljplaner som an- Detaljplan, Dpl 1063, angränsar planområdets nordvästra del med en

4 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-4(15) gränsar till programområdet tomt för småindustri och hantverk samt att bostad för verksamhetens innehavare får anordnas. Mot järnvägen finns ett 20 m brett prickmarkområdet dvs mark som inte får bebyggas. I den nu föreslagna detaljplanen föreslås att denna bebyggelsefria zon utökas till 30 meter enligt Banverkets publikation Järnvägen i samhällsplaneringen. Utdrag från Dpl Vid korsningen länsvägen och Stora gatan finns en detaljplan för handel, se bild nedan. För att ansluta det föreslagna verksamhetsområdet till länsvägen vore det lämpligast med en anslutning mitt emot infarten till livsmedelsbutiken (Tempo) som höjdmässigt ligger bättre till än en anslutning till korsningen Stora gatan-länsvägen. Förslag till väganslutning till det nya verksamhetsområdet Program för planområdet Utdrag från detaljplan Dpl I och med att stöd saknas i gällande fördjupade översiktsplanen för Grillby så inleddes planarbetet med ett programskede. Beslut om att skicka ut planprogrammet på samråd togs av Miljö och byggnadsnämnden , 273/10. Planprogrammet har varit utsänt på samråd under tiden (6 veckor). I redogörelse av programsamråd, , finns en sammanställning av inkomna yttranden, kommentarer till yttrandena samt förslag till vidare handläggning. Programmet godkändes av kommunstyrelsen den 7 mars 2011 och gav Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Från programmets inkomna synpunkter har följande punkter tagits med i beaktande i den fortsatta planläggningen: - att se till att tillräckliga skyddsavstånd hålls mot järnvägen i norr. - att se till att bulleraspekterna dels från de föreslagna verksamheterna

5 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-5(15) efterlevs och de föreslagna verksamheterna klara bullernivåerna från järnvägen. - att hitta en lämplig teknisk och ekonomisk lösning på hur man kan hantera de befintliga kraftledningarna och kablarna som finns inom programområdet. - att klargöra i kommande planprocessen kring vatten- och avloppsanslutningen och uppvärmning av byggnaderna inom programområdet. - att planteringar efter järnvägen och länsvägen utformas enligt de riktlinjer som Trafikverket förordar. - att se över vilken väganslutning till verksamhetsområdet som är lämpligast. - att avfallshanteringen och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna tydliggöras i det fortsatta planarbetet. - att den nya bebyggelsen utformas på ett estetiskt tilltalande sätt. Behovsbedömning Kommunala beslut i övrigt Planens genomförande bedöms dock inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 18. Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen främst ur trafikoch stadsbildssynpunkt. Samråd har skett, , med länsstyrelsen angående behovsbedömningen. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 miljöbalken (MB). Miljö- och byggnadsnämnden beslutade , 91/10, att meddela sökanden att frågan om planändring för del av Villberga-Mälby 1:4 kommer att hanteras med normalt förfarande och inledas med ett programarbete. Beslut om att skicka ut programmet på samråd togs av miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträdet , 273/10. Vid sammanträde , 29, beslutade kommunstyrelsen att godkänna programmet för del av Villberga-Mälby 1:4 samt ge Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, vegetation, naturvärden Marken inom planområdet är idag jordbruksmark. Planområdet korsas av två kraftledningar i nordsydlig riktning. Det finns en åkerholme (ca 200 m 2 ) som angränsar planområdets sydöstra del. Den nya bebyggelsen får anpassas till denna åkerholme så att den biotopskyddade åkerholmen kan vara kvar (dock utan en 50 m zon runt åkerholmen). I planområdets sydvästra del finns en grönyta som reser sig ca 2 meter från omgivade terräng och bestående av några större träd och buskar. Denna grönyta avses att sparas för att rama in delar av verksamhetsområdet delvis om man kommer efter länsvägen söderifrån. På plankartan finns en planbestämmelse n 1 = Naturmarken skall bevaras. Marknivån får inte förändras, träd får inte fällas.

6 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-6(15) Foto taget på grönytan som sparas i planens sydvästra del. Planområdet Bild tagen från länsvägen på planområdet i riktning mot söder. Geotekniska förhållanden Marken består i den översiktliga jordartskartan av lerjord. Ytterligare geotekniska utredningar ska göras för att bestämma grundläggningssätt inom planområdet. Utredningen ska ske inför varje utbyggnadsetapp. Se utdrag nedan från den översiktliga jordartskartan. Programområdet Utdrag från den översiktliga jordartskartan. Copyright Enköpings kommun.

7 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-7(15) Förorenad mark Fornlämningar I planområdets närhet finns några MIFO-objekt i form av en helikopterlandningsplats ca 350 meter öster om planområdet (vid Mälby Gård) samt bilservice, verkstad på fastigheten Villbergaby 4:23. Helikopterlandningsplatsen 350 meter från planområdet bedöms inte vara ett problem ur eventuell föroreningssynpunkt pga avståndet. Verksstadsdelen som angränsar till planområdet i nordväst har en låg riskklassning. De verksamheter som föreslås i detaljplanen hamnar under Naturvårdsverkets klassning för mindre känslig markanvändning (MKM). Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Däremot finns en fornlämning strax sydost om området. Om man vid anläggningsarbete inom området påträffar fornlämningar som ej tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse i närområdet Grillby är en tätort som till stor del är bestående av bostadsbebyggelse men med inslag av industri främst i Grillbys sydöstra del. En dominerande byggnad (ca 50 meter hög) i Grillby är silon som ligger efter järnvägen. Norr om järnvägen finns ett industriområde som tillåter en högsta byggnadshöjd på 8 meter. Intill planområdets nordvästra del finns en industritomt som tillåter småindustri i en våning. Dom flesta byggnader i Grillby är i 1-2 våningar. Foton tagna på industribebyggelse norr om järnvägen. Foto tagen på silon i Grillby. I förgrunden syns en enplansvilla. Foto taget på verksamheten/bostaden som angränsar programområdet i nordväst Ny bebyggelse Inom verksamhetsområdet tillåts markanvändningarna handel, hantverk, kontor, lager och småindustri av icke störande karaktär. Med tanke på planområdets läge i anslutning till entrén till Grillby är utform-

8 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-8(15) ningen av området viktig. Inom verksamhetsområdet gäller därför att högst 35 % av fastighetsarean får bebyggas för att inte få ett allt för kompakt verksamhetsområdet. Placering och utformning av bebyggelse skall vara sådan att lastzon inte exponeras mot allmän gata/väg eller järnväg. Upplag skall skärmas från insyn. Byggnader skall huvudsakligen utföras i gråskala. Mindre byggnadsdel kan dock accentueras i avvikande färg och tak får utföras som s.k. grönt tak, dvs sedumtak. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter för den nya bebyggelsen inom planområdet. Planteringar efter järnvägen och länsvägen För att bryta ner skalan på det nya industri-/verksamhetsområdet och rama in området föreslås att skyddsplanteringar efter länsväg 530 samt mot järnvägen. Planteringar föreslås även mot den angränsande bebyggelsen i nordväst. Den befintliga grönytan som finns i planområdets sydvästra del föreslås bli kvar som grönyta. I publikationen Järnvägen i samhällsplaneringen som Banverket gett ut finns riktlinjer hur nära och vilken typ av planteringar som är möjlig att plantera mot järnvägen. På plankartan finns en planbestämmelse n = Skyddsplantering skall utföras i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Se planbeskrivningen kap. Planteringar efter järnvägen och länsvägen. Principfigur för träd och buskar intill spår. Figuren taget från publikationen Järnvägen i samhällsplaneringen (Banverket 2009).

9 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-9(15) Fotomontage på den föreslagna skyddsplanteringen efter järnvägen När det gäller planteringen ut mot länsväg 530 gäller följande riktlinjer som Trafikverket har. Längs med allmänna vägar finns en säkerhetszon som skall vara fri från fysiska hinder i form av oeftergivliga föremål. Träd med en diameter större är 100 mm räknas som ett oeftergivligt föremål. Säkerhetszonen är det område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, som skall vara fritt från fysiska hinder i form av oeftergivliga föremål. Vid hastighetsbegränsningen 50 km/h skall säkerhetszonen vara 3 meter och vid 70 km/h skall densamma vara 7 meter. Trafikverket anser att minst 12 meter skall vara bebyggelsefritt mellan vägområdet (bakslänt dike) och planerade byggnader. I dagsläget råder 50 km/h (i höjd med infarten till fastigheten Villberga-Backa 1:116) utefter länsvägen och då skall plantering vara minst 3 meter från vägbanas stödremsa. Fotomontage på den föreslagna skyddsplanteringen mot länsväg 530. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Det nya verksamhetsområdet kommer att kunna rymma nya arbetsplatser inom småindustri, handel, hantverk, kontor och lager.

10 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-10(15) Offentlig service Kommersiell service I Grillby finns en kommunal grundskola och förskola. Det finns dessutom en enskild förskola (Solstrålens personalkooperativ) samt ett fritidshem (Rosa huset). I Grillby finns ett servicehus för de äldre. I Grillby finns en idrottsplats, Skogsvallen med fotbollsplaner, sporthall och ett antal tennisbanor. Söder om skolan finns även ett antal fotbollsplaner varav en är en grusplan. I Grillby finns även en fritidsgård, Flamman. Kommersiell service är i dagsläget aningen bristfällig men det finns en livsmedelsbutik vid korsningen Stora gatan länsväg 530. I Grillby finns även ett värdshus, pizzeria och café. Det skulle behövas mer kundunderlag för den kommersiella servicen. Tillgänglighet Byggnadskultur och gestaltning Friytor Grönytor Foto taget på livsmedelsbutiken. Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens entréer, gång- och cykelvägar samt friytor. Vid bygglovsskedet hanteras frågor kring att god tillgänglighet uppnås inom planområdet. Av PBL 3 kap 1-2 framgår att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden. Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Byggnader och tomter ska utformas så att inte inlastning, upplag och andra sidofunktioner vänds mot de stora trafiklederna. På plankartan finns en planbestämmelse p = Lastzon skall inte exponeras mot allmän gata/väg/järnväg. Upplag skall avskärmas från insyn. När det gäller gestaltning av den nya bebyggelsen inom planområdet finns en planbestämmelse f=byggnader skall huvudsakligen utföras i gråskala. Mindre byggnadsdelar kan accentueras i avvikande färg och tak får utföras som sk grönt tak (sedumtak). Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter. Planområdet omfattar dagens åkermark med en biotopskyddad åkerholme detta definieras som generellt biotopskyddsområden.

11 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-11(15) Utdrag av ortofoto. Streckade linjerna visar på grönytor som sparas i planområdet. Copyright Enköpings kommun Naturområden som sparas Motiv till dispens från biotopskyddet Grönytor inom det nya verksamhetsområdet Inom planområdet finns två befintliga grönytor (åkerholmen samt en grönyta mot länsvägen) som avses att sparas för att rama in delar av verksamhetsområdet om man kommer efter länsvägen söderifrån till Grillby. På plankartan finns en planbestämmelse n 1 = Naturmarken skall bevaras. Marknivån får inte förändras, träd får inte fällas. Läget intill länsvägen, samt i anslutning till Grillby, är mycket väl lämpat för nya verksamhetstomter. Föreliggande detaljplans planområde är därmed en naturlig vidareutveckling av Grillby. I Enköpings kommun finns ett behov av nya i verksamhetstomter, inte minst i kommunikationsmässigt gynnsamma lägen. Möjligheten att kunna tillgodose behovet är en mycket viktig fråga för tätortsutvecklingen inte bara i Enköpings tätort utan även i Grillby. Ambitionen är att skapa en tätort med både bostads- och arbetstillfällen för en långsiktig hållbarhet. Att utveckla tätorten Grillby och kommunens arbetsmarknad och näringsliv är av allmänt intresse. Många som bor i Grillby arbetspendlar till annan ort. Genom att skapa möjligheter för en lokal arbetsmarknad i Grillby skulle även möjligheterna att både jobba och bo på orten öka och då även minska miljöbelastningen. På plankartan finns en generell planbestämmelse, Minst 15 % av fastighetsarean skall vara grönyta dvs antingen gräsyta, planteringsyta eller sk gröna tak (sedumtak). På parkeringsytorna skall planteras 1 träd per 8 p-platser, som reglerar att det ska finnas en andel grönyta dels för att få ett attraktivare verksamhetsområde och dels för att fördröja en del av de dagvattenflöden som de hårdgjorda ytorna bidrar till. Grönytorna kan med fördel nyttjas som fördröjningsmagasin. I planområdets sydvästra del intill den grönyta som avses att sparas anläggs en fördröjningsdamm för dagvatten. Beräkning har dagvattenflödena har gjorts av byggkonsultföretaget Ackurat Projekt. Utredningen visar att det behövs en ca 800 m 2 fördröjningsdamm för att inte påverka anslutande dikessystem. Detta förutsätter att varje fastighet har en viss fördröjning av dagvatten innan den släpps till dagvattendammen i det sydvästra hörnet av detaljplanen. På plankartan finns en planbestämmelse n 2 =Dagvattendamm.

12 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-12(15) Gator och trafik Gatunät, gång, cykeloch mopedtrafik Länsvägen trafikeras av 1870 fordon/dygn (ÅDT) som är en mätning från 2009 och varav 140 fordon/dygn (ÅDT) är tung trafik dvs 7,5 %. Planområdet ansluts till länsvägen mitt emot infarten till livsmedelsbutiken (Tempo). Utfartsförbud råder i övriga delar mot länsvägen. Det föreslagna verksamhetsområdet kommer att bidra med en del tung trafik. Trafikmängden är beroende på vilken typ av verksamheter som etablerar sig i området. Planen är flexibel i sin markanvändning med möjlighet att bygga småindustri, handel, hantverk, kontor och lager. Enköpings kommun är inte huvudman för det interna gatunätet inom planområdet. I samband med ett plangenomförande finns behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av svängande körfält efter länsvägen samt en trafiksäker gång- och cykelpassage över länsvägen. Gång- och cykelnät i Grillby Gång- och cykelnätet i Grillby är bristfälligt i hela orten och separata gång- och cykelvägar är en ovanlig företeelse. För att ta sig som gående till det nu föreslagna området så finns en trottoar efter Stora Gatan. Om man är cyklist så får man cykla på biltrafikens körbana. För att angöra området som gång- och cykeltrafikant finns behov att göra en säker passage över länsvägen. Denna passage placeras lämpligast intill den föreslagna väganslutningen till verksamhetsområdet. Foto taget på Stora gatan västerut. Kollektivtrafik Parkering, varumottagning, utfarter Grillby ligger bra till med närhet till E18 för dom som pendlar med bil. Dock finns inget tågstopp för att kunna tågpendla mot Stockholm eller Västerås. Länstrafiken angör Grillby med linje 223 (Enköping-Grillby). Sedan finns busslinjer från Enköping vidare mot Uppsala och Västerås. Närmaste busshållplats ligger ca 150 meter från planområdet. Parkering inom verksamhetsområdet skall skötas inom varje fastighet. Planen har försetts med en bestämmelse om p 1 om att lastzon inte skall exponeras mot allmän gata/väg och att upplag skall skärmas från insyn. Störningar

13 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-13(15) Buller, störningar från verksamheter, järnvägen Kraftledning Trafik Planområdet påverkas av buller från länsvägen i väster och även järnväg som angränsar området i norr. Verksamheter inom planområdet får ej vara av miljöstörande karaktär. Verksamheterna skall utformas så att eventuellt buller från verksamheten underskrider riktvärdet för externa industribuller (SNV 1978:5), vid angränsande bostäder väster och norr om planområdet. Riktvärdet gäller för nyetablerad industri. Banverket har tillsammans med Naturvårdsverket utarbetat riktlinjer för buller: Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik riktlinjer och tillämpning (Dnr.S /SA60), För arbetslokaler gäller riktvärdet maximal ljudnivå 60 dba inomhus. Inga riktvärden är utarbetade vad gäller ekvivalent nivå. Boverkets Byggregler BBR samt svensk standard för ljudklassning (SS25268:2007) beaktas vid ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler. Med en normal fasadkonstruktion bedöms riktvärdet för ljudnivåer inomhus uppnås. Inom detaljplaneområdet finns idag två stycken kraftledningar i nordsydlig riktning. Den västra luftledningen är en 24 kv ledning och den östra en 11 kv ledning. Ledningarna avses att ligga kvar i befintligt stråk och säkerställas i detaljplanen med en l-bestämmelse. Ledningsområdet är 10 meter på vardera sida om ledningen. För att klara elsäkerhetsmässigt så måste man byta ut stolparna på 24 kv ledningen till längre stolpar. Genomförandet av planen kommer att innebära en viss ökning av trafik vilket för med sig vissa olägenheter i form av buller och luftföroreningar. Området är idag redan påverkan av trafik från länsvägen så planområdets tillskott av buller och luftföroreningar ses som marginella i sammanhanget. I Grillby finns inte så stor arbetsmarknad utan många som bor i Grillby jobbar på annan ort. Genom att skapa arbetstillfällen lokalt på orten skapas förutsättningar att bo och arbeta i Grillby vilket även ger en positiv effekt med minskad arbetspendling. I strax norr om planområdet finns busshållplats som skapar goda förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik. Farligt gods Efter järnvägen transporteras farligt gods. I detaljplanen föreslås en 30 meter bred bebyggelsefri zon. Dock kan viss verksamhet finnas där människor endast tillfälligt uppehåller sig, exempelvis parkeringar, garage förråd etc. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Närvärme från Mälby gård Ny tillkommande bebyggelse är möjlig att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det kommunala vatten- och reningsverket kommer att behöva uppgraderas om byggnationerna inom det aktuella planområdet och bostadsområdet på Grillbyängen byggs ut helt. Inom planområdet finns plats för en pumpstation utlagd i den östra delen av planområdet som ligger tillgänglig från interngatan. Byggnaderna inom planområdet avses att värmas upp med närvärme från Mälby gård. På Mälby gård finns en halmeldad närvärmeanläggning som har tillräcklig överkapacitet för att värma hela verksamhetsområdet.

14 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-14(15) El Avfall Planområdet ligger inom Vattenfalls verksamhetsområde för elförsörjning. Plats för att ställa upp en transformatorstation föreslås i anslutning till entrén till verksamhetsområdet som är tillgänglig från interngatan på en yta som är 10*10 meter stor. Avfallshanteringen anpassas enligt renhållningsförordningen för Enköpings kommun. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. PLANENS KONSEKVENSER Landskapsbild, grönytor Planområdet ligger i en av Grillbys entréer i ett idag öppet landskap. Detaljplanen medför viss påverkan på det öppna odlingslandskapet. Efter planområdets södra del finns en biotopskyddad åkerholme samt en grönyta i planens sydvästra del intill länsvägen. Dessa grönytor ska bevaras och skyddas i detaljplanen med planbestämmelser. Någon skyddszon runt åkerholmen skapas dock inte. För att bryta ner bebyggelseskala ska en skyddsplantering utföras efter länsvägen samt efter järnvägen och finns reglerat i detaljplanen. I planen finns planbestämmelser som reglerar utformning och till viss del gestaltning av området för att få en enhetlig bebyggelse. Trafik Buller Genomförandet av planen kommer att innebära en viss ökning av trafik vilket för med sig vissa olägenheter i form av buller och luftföroreningar. Området är idag redan påverkan av trafik från länsvägen samt så planområdets tillskott av buller och luftföroreningar ses som marginella i sammanhanget. I Grillby finns inte så stor arbetsmarknad utan många som bor i Grillby jobbar på annan ort. Genom att skapa arbetstillfällen lokalt på orten skapas förutsättningar att bo och arbeta i Grillby vilket även ger en positiv effekt med minskad arbetspendling. Ca 150 meter väster om planområdet finns en busshållplats som skapar goda förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik. De verksamheter som föreslås i detaljplanen medför en viss bullerpåverkan dels från trafiken till och från området och dels buller från verksamheten. Järnvägen som angränsar planområdet i norr bidrar även till en del buller som påverkar den verksamhet som föreslås inom planområdet och då är det främst kontorsverksamheten som den känsligaste delen. Bedömningen är dock att bullerriktvärden kan efterlevas. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Mika Viisteensaari i samråd med avdelningschef Patrik Holm, Miljö och stadsbyggnad. Dagvattenberäkningen till detaljplanen har byggkonsultföretaget Ackurat Projekt genom Tomas Nicklasson, tagit fram. Andra medverkande tjänstemän från Enköpings kommun

15 - Planbeskrivning för del av Villberga-Mälby 1:4-15(15) Carl-Rune Pettersson, VA, teknikförvaltningen Patrik Holm Planavdelningschef Mika Viisteensaari Planarkitekt

Planprogram för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby

Planprogram för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Dnr MBN 2010/11 Foto taget på planprogramområdet mot söder Foto taget på planområdet mot norr. Planprogram för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby PROGRAMHANDLING Samrådstid 9 december 2010 21 januari

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Salnecke 1:97, Örsundsbro Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(10)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Salnecke 1:97, Örsundsbro Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(10) SAMRÅDSHANDLING 2009-08-24 Dnr MBN 2008/31 1(10) Detaljplan för Salnecke 1:97, Örsundsbro Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktskartan

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB.

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB. Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län Planbeskrivning Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB SAMRÅDSHANDLING Dnr: - 2 - SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR De handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2010-02-15 Dnr SN 55/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD UTSTÄLLNING GODKÄNNANDE/

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för. Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa. Skene, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT

Detaljplan för. Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa. Skene, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT Diarienummer PBN 2012/114 Detaljplan för Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa Skene, Marks kommun, Västra Götalands län Väg 156 Gamla Göteborgsv. Ny tillfart Varbergsv. Karta 1-1. Planområdet Ny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun _ 1:11 1:7 1:3 1:2 1:10 2:8 2:11 Floda kyrka 1:3 1 1:1 v FLODA 3:1 KYRKA 1:2 Granhammar 1:5 3:17 2:9 Skola lanområdet 3:16 3:15 3:18 3:14 3:12 3:10 3:13 3:11 3:9 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 50 m Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 52 Antagen Vunnit laga kraft SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT Detaljplan för Steglinge 1:14 m.fl, i Höganäs Höganäs kommun, Skåne län Kullabygdensflygfoto 2008 HANDLINGAR Plankarta,

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING UNDERRÄTTELSEHANDLING Tillägg till PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring genom tillägg av detaljplanen för kvarteren Bävern, Flora och Venus (numera kvarteret Vasalunden) i Ludvika enkelt planförfarande

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer