Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning 2012-06-19. Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr 2011.046 211 Antagandehandling"

Transkript

1 Handläggare: Katja Saranka, tfn Dnr Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C Planbeskrivning

2 1. Inledning Syfte Planhandlingar Syftet med planen är att ändra markanvändningen från småindustri till verksamheter så att befintlig handel, kontor, restaurang och samlingslokal/bowlinghall kan ansöka om permanent bygglov. Planen syftar även till att medge påbyggnad för hotell och/eller kontor. Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen fogas en planbeskrivning, en genomförandebeskrivning och en illustrationskarta. Efter samråd har även samrådsredogörelse upprättats. Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den. Läge och areal Markägare Plan- och bygglagen Planområdet ligger i centrala Alingsås mellan Sveagatan, Göteborgsvägen och Stråhles allé. Planområdet omfattar en yta på ca 0,3 ha. Fastigheten Myggan 4 är privatägd. En ny plan- och bygglag trädde i kraft men eftersom denna detaljplan påbörjats före det datumet ska den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, tillämpas i detta ärende. 2. Tidigare ställningstaganden Uppdrag Detaljplaner Kommunstyrelsen beslutade om en detaljplanebeställning där uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår. Aktuellt planområde ingick till en början i ett större planområde, Stationsgatan/Järnvägsgatan, där huvudsyftet var bl.a. att se över trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Eftersom kommunen behöver få indikationer från Trafikverket, angående det extra spårområdet som planeras gå genom staden Alingsås, kan man i dagsläget inte gå vidare med planläggningen med förslag på åtgärder, såsom utbyggnaden av cirkulationsplatsen i korsningen Stråhles allé/göteborgsvägen. Nu aktuellt planförslag möjliggör dock att cirkulationsplatser kan anläggas både i den korsningen och i korsningen Sveagatan/Göteborgsvägen. För området gäller följande detaljplan: Ändring av stadsplanen för Alingsås Västra Ringgatan och stations-området (laga kraft ). Marken inom berörd del omfattas av kvartersmark som medger småindustri. Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva den äldre planen i berörd del. Vision Flerårsstrategi Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bland annat anges att Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år En av tre huvudstrategier för genomförandet är Arbete och i en näringslivspolicy anges bl.a. att det ska finnas tillgång till mark och lokaler för näringslivets utveckling i de tre kommundelarna. I flerårsstrategi (budget) anges bl.a. följande prioriterade mål: I Alingsås kommun: - finns goda möjligheter till arbete och företagande - skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling - minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning 1

3 Alingsås miljömål Översiktliga planer och avvägningar Kommunen har också antagit Alingsås miljömål De är grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft samt Säker strålmiljö. Energimålen beskrivs närmare nedan under rubriken Teknisk försörjning. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen. De aktuella detaljerade miljömålen beskrivs nedan under passande rubriker. I översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att bevara naturvärden och rekreationsområden och att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen ) har planområdet beteckningen Område med detaljplan/ detaljplanearbete pågår. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Program Enligt plan- och bygglagen ska en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Den aktuella planens ändamål strider inte mot fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås och något program behövs därför inte. 3. Förutsättningar och förändringar Natur och kultur Mark och vegetation Planområdet ligger mellan Sveagatan, Göteborgsvägen och Stråhles allé och karakteriseras av stora asfaltsytor omgivet av breda vägar. Marken lutar inom planområdet och vissa nivåskillnader inom fastigheten har tagits upp med stödmurar och suterrängplan. Geotekniska förhållanden En grundundersökning inom fastighet Myggan 4 utfördes i samband med att AB Alingsås Bil & Motorverkstad etablerades i slutet av 1950-talet, (Gunnar Wiel-Nilson civilingenjör SVR, ). Grundförhållandena inom planområdet består av moig sand, lös mjälig och moig lera av varierande mäktighet enligt grundundersökningen. Befintliga pålar står på fast botten om ca 5-12 meters djup. Markföroreningar Risk för översvämning eller erosion Radon I de befintliga lokalerna har det tidigare funnits en bilverkstad och en översiktlig undersökning och provtagning gällande föroreningar har därför gjorts för Myggan 4. Om ytterligare föroreningar påträffas ska Miljöskyddsnämnden informeras. Anmälningsplikt till Miljöskyddsnämnden gäller för åtgärder för att avhjälpa föroreningsskada. Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämning eller erosion. Närmsta vattendrag, Lillån ligger på ca 470 meters avstånd. Kontorsbyggnad inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc. härrör. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet. 2

4 Riksintresse Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Bebyggelseområden Bostäder Foto över delar av Kullingsbergs bostadsområde, mittemot planområdet. Planområdet angränsar till ett befintligt bostadsområde Kullingsberg, söder om Sveagatan. Befintlig service och verksamheter Handelsområdet utmed Sveagatan, kvarteret Myggan, har blivit starkare under de senaste tio åren i takt med att nya företag har etablerat sig inom området. Här finns idag handels-, service- och kontorsverksamheter i form av matbutik, detaljhandel, förskola, restaurang, bowlinghall och kontor. Den befintliga byggnaden inom planområdet är den f.d. Bil-Nilssons byggnad från 1950-talet. Verksamheten från bilservice är ändrad sedan länge och byggnaden inrymmer idag verksamheter som restaurang, bowlinghall, detaljhandel och kontor. Även på Göteborgsvägens östra sida, i det f.d. Luna-huset, har verksamheterna ändrats från att ha inrymt en grossistfirma som sålde större maskiner och verktyg till att den idag inrymmer bland annat bageri, folktandvård, handel och kontor. Foto: Idag inryms både handel, kontor, restaurang och bowlinghall i den f.d. Bil- Nilsson byggnaden. 3

5 Foto: Idag inryms bageri, folktandvård, handel och kontor i det f.d. Luna-huset. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kvarteret Myggan 4 finns med i inventeringen över kulturhistoriskt intressanta byggnader i Alingsås stad och som togs fram av Regionmuseum Västra Götaland (2006), Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås stad, utom stadskärnan. Byggnaden har inget skydd sedan tidigare i form av planbestämmelse och har heller inte klassats som byggnadsminne. Byggnaden har under åren blivit om- och tillbyggd i omgångar. Gamla arkitektoniska detaljer som var karaktäristiska för bilhandel och bilservice har byggts bort. Byggnaden bedöms ändå inneha ett kulturhistoriskt värde med motivering till att den anses välbevarad med flera modernistiska karaktärsdrag. Byggnaden anses även vara ett dokumentvärde då den berättar om Alingsås industrihistoria. Fastigheten eller byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan. I nu aktuell detaljplan finns därför förslag på skydd för byggnadens arkitektoniska värde, som ska beaktas vid om- och tillbyggnad. Foton på f.d. Bil-Nilssons byggnad. I den bebyggelsehistorisk inventeringen står det att affärs- och verkstadsbyggnad i Kullingsberg ritades av arkitekt Sten Ericsson Byggnaden är uppförd för Alingsås Bil & Motorverkstad, mer känt som Bil-Nilsson. Det tidstypiska för byggnaden då var de ljust putsade fasaderna och de stora ljusinsläppen, vilket gav byggnaden en modernistisk karaktär. Vidare står det att fastigheten består av två byggnadskroppar varav en är i 1-plan med källare och en är i 2-plan med källare. Då inventeringen gjordes 2006 står det beskrivet enligt följande: Enplansbyggnaden har ett flackt sadeltak utan takskägg och fasad av gulfärgad spritputs. vitmålade 8- eller 16-lufts fönster med omfattningar, 4

6 markerade knutar av slätputs och en svängd nedfartsramp till verkstadslokalen i källaren liksom en till första våningen. Nedfartsrampen är idag ombyggd och på samma plats finns idag uteservering till restaurangverksamheten. Tvåplansbyggnaden har ett plåttäckt pulpettak och fasad av gult tegel. Exteriöra detaljer då inventeringen utfördes bestod av originalskyltfönster i rostfritt mot parkeringen samt enluftsfönster i övre plan. Gestaltning Planförslaget medger att befintlig verksamhet handel, kontor, restaurang, samlingslokal/bowlinghall kan ansöka om permanent bygglov. Planförslaget möjliggör även en påbyggnadsdel för hotell/ kontor. En kontroll av grundförutsättningarna för påbyggnad om två våningar har gjorts för den befintliga byggnaden på fastigheten Myggan 4 (Projektsystem i Väst AB, ). Befintlig byggnad är grundlagd på sänkbrunnar respektive betongpålar till fast botten som undersökningen från 1958 rekommenderade. Pålarnas märklast är 31 ton och pållängderna varierar mellan 3-7 meter. Befintlig stomme består av bärande pelare och balkar av betong. Befintlig byggnad är dimensionerad för en nyttig last på bjälklagen: Verkstadsdelen = 8 kn/kvm, Källargolv = 5 kn/kvm, Kontorsdelen = 4 kn/kvm. Nya laster enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) 2003: Affärsverksamhet, lastgrupp 3 = 4kN/kvm, Kontor, lastgrupp 2 = 2,5 kn/kvm. Sektion över befintlig byggnad. De befintliga 31-tons pålarna har tillverkats lika dagens tillverkning av nya pålar med tillåten last = 45 ton, d.v.s. de gamla pålarna kan belastas upp till 45 ton enligt kontroll med pålbranschen. Sektion efter föreslagen omoch tillbyggnad. Befintlig verkstadsdel planeras byggas på med en extra våning. Befintlig kontorsdel planeras byggas på med två extra våningar, varav plan 4 ska vara indragen. Lastnedräkningar för en tillbyggnad med två extra våningar ger max pållast = 40 ton. Enligt kontrollundersökningen av grundförutsättningarna beräknas stomme och grundkonstruktioner klara tillskottslasterna av planerad tillbyggnad (Projektsystem i Väst AB, ). 5

7 Utformning Byggnaden på kv Myggan 4 som är från slutet av 1950-talet är kulturhistoriskt intressant varför en varsamhetsbestämmelse finns med på plankartan. Planbestämmelsen anger att särskild varsamhet (ÄPBL 3 kap 10-12) ska ägnas åt byggnadens exteriör så att karaktären och formspråket av den äldre arkitekturen bibehålls. Vid ny-, om- och tillbyggnad ska samverkan av färg, form och materialval ske till befintlig arkitektur. Särskild omsorg ska även ägnas åt de arkitektoniska detaljerna såsom entrén mot Göteborgsvägen, taksarg, fönsterindelning, stora fönsterpartier med rutindelning för att byggnadens kulturhistoriska uttryck ska bibehållas. Taksarg och takdetaljer kan utgöras av slät plåt. Takmaterial kan utgöras av takduk, takpapp eller likvärdigt. Fasadmaterial skall utgöras av puts eller fasadsten. Indragna delar av översta våningsplan (plan fyra) kan även utgöras av trä. Uppbyggnader och installationer ovanpå tak eller utanpå fasad för t.ex. fläktar tillåts inte. Entréer eller öppningsbara fönster till restaurang- eller hotellverksamhet får ej förekomma mot Sveagatan. Entréer till detaljhandel omfattas ej av bestämmelsen eftersom publikströmningen anses vara övergående. Skiss på förslag till påbyggnad, Mats Linde Arkitektkontor, juni -10. Skiss på förslag till påbyggnad, Mats Linde Arkitektkontor, juni -10. De olika verksamheterna handel, kontor, restaurang, samlingslokal/ bowlinghall, kontor och hotell får finnas inom utpekade delar av byggnaden. 6

8 Restaurang (ej drive-in) medges endast i entré- och källarplan inom den del av byggnaden som vänder sig mot Stråhles allé. Detsamma gäller även för Handel (ej livsmedelsförsäljning) som endast medges i entréplan. Handel (ej livsmedelsförsäljning eller restaurang) medges däremot endast i entréplan i den del av byggnaden som vänder sig mot Sveagatan. Samlingslokal/bowlinghall medges endast i källarplan. Hotell (ej samlingslokal) får finnas i entréplan, andra och tredje våningsplan. Kontor får finnas inom hela byggnaden. Enligt rekommendationer från riskutredningen gäller följande: byggnadskonstruktionen får inte vara känslig för vibrationer, luftintag ska placeras högt och vända från järnvägen, ventilationsanläggningen ska utformas så att den kan stängas av omedelbart vid en gasolycka. Det bör även beaktas att om byggnaden byggs på med flera våningsplan kan vibrationerna öka med höjden. Olika byggkonstruktioner, t.ex. betong- eller träbjälklag, har olika förstärkningsfaktorer. För att riktvärdet för komfortvibrationer 0,4 mm/s RMS i rum för sömn och vila ska klaras i samtliga våningsplan rekommenderas en stabil konstruktion av t.ex. betong enligt Mätrapport avseende komfortmätning, (Abesiktning ) Skyltar Tillgänglighet Byggnaders fasader skall utformas så att gällande riktvärden för ljudnivåer i de olika arbetslokalerna och rum för vila klaras. Fasadernas bullerdämpning skall dimensioneras med utgångspunkt från resultatet från Utredning av väg- och tågtrafikbuller, (Norconsult ). Kommunen har antagit riktlinjer för skyltar som tillämpas vid bygglovprövning. Lokaler ska alltid vara tillgängliga för rörelsehindrade. Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. En Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun antogs 2011 och den är vägledande för arbetet med tillgänglighetsfrågor. Västra Götalandsregionen har tagit fram mer detaljerade riktlinjer: Tillgängliga och användbara miljöer (se Trygghet Trygghetsskapande aspekter är viktiga som god belysning både inomhus i trapphus m.m. och utomhus på parkeringar och allmänna ytor (se nedan under Ljussättning). God överblick över olika delområden ska finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar eller murar inte får skymma sikten längs gångstråk. Trafikflöden med fordon och människor som rör sig ger också trygghet. Därför finns följande planbestämmelse: Entréer till huvudbyggnader ska vara synliga från gatan. Manualen BoTryggt05 ger mer detaljerade anvisningar för planeringen (se Ljussättning Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk används stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader. Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur. 7

9 En planbestämmelse anger att belysningsarmaturer ska vara helt avbländade och en ljusplan ska redovisas innan bygglov godkänns. Att armaturerna är helt avbländade är viktigt för att inte förstöra människors mörkerseende så att delområden med lägre ljusnivåer upplevs som alltför mörka och otrygga. I ljusplanen ska bl.a. på en karta anges vilka ytor som belyses, armaturnamn och utseende, placering, höjd över mark, typ av ljuskälla, watt-tal samt eventuell tidsstyrning. Enligt plan- och bygglagen 8:3 ställs krav på ljusanordningar inom områden med detaljplan. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas vid bygglovsprövning. Skyddsrum Särskilt utsatt område där skyddsrum bör byggas har fastställts av kommunstyrelsen , 205. Skyddsrum finns redan i byggnaden även om den nu aktuella detaljplanen ligger utanför ovannämnt område. Friytor Riksintresse Föreslagna förändringar bedöms inte skada några riksintressen för naturvård. Trafik och gator Trafik Trafiken beräknas öka med ca 650 fordonsrörelser/dygn på Sveagatan och Göteborgsvägen till följd av planförslaget. Med i beräkningen finns den trafik som alstras från de verksamheter som endast har tillfälligt bygglov idag samt från den tillkommande hotellverksamheten. Planförslaget innebär en trafikökning på 15% vilket kan klassas som en marginell ökning av den totala trafikmängden (ca 4000 f/vd) som trafikerar dessa gator idag. Den största trafikökningen de senaste tio åren har huvudsakligen tillkommit från utbyggnadsområdet Stadsskogen, utveckling av handelsverksamhet i kv. Myggan men även från en allmän trafikökning i Alingsås stad. Det har även skett en handelsutveckling utmed Sveagatan vilket har genererat en allmän ökning av trafiken. I stadskärnan har det börjat visa sig att trafiken har börjat minska istället för att öka. Det som föranleder trafikökningen och det som kan kopplas till planförslaget är avstängning av befintlig tillfart från Göteborgsvägen samt möjlighet att kunna etablera ny verksamhet inom fastigheten. Befintlig infart från Göteborgsvägen, strax efter korsningen Stråhles allé/göteborgsvägen, har ingen siktsträcka och utgör därför en trafikfara för de bilar som svänger till höger på Göteborgsvägen från Stråhles allé. Idag är det få bilar som använder sig av denna infart till fastigheten. All trafik till fastigheten föreslås därför ske via befintlig tillfart från Sveagatan. Påbyggnaden med hotell planeras för ca 34 rum, fördelat på ca hälften enkel- och hälften dubbelrum, samt två mindre kontorslokaler (på sammanlagt ca 300 m²) på fjärde våningen. Den uppskattade trafikalstringen för hotellverksamheten är baserad på att hotellet har full beläggningsgrad. Utifrån denna beräkning kommer antalet fordonsrörelser till fastigheten öka med ca 200 fordonsrörelser/dygn (inkl. samtliga transporter från personal, gäster och varutransporter). Beläggningsgraden på hotellrum brukar oftast räknas till mellan %. Det som även talar för att det endast handlar om en marginell ökning av trafiken är bland annat planområdets närhet (ca m) till centrum, järnvägsstationen och bussterminalen, vilket borde göra att andel 8

10 personer huvudsakligen anländer med tåg/buss, gående eller cyklande istället för med bil. Antalet parkeringsplatser går heller inte att öka inom fastigheten utan kommer minska med ca 7 p-platser. Därför kan man anta att parkeringstrafiken kommer vara begränsad till i stort sett vad den är idag, eftersom de parkeringsplatser som inte ryms inom den egna fastigheten ska lösas på annan plats. Eftersom tillgängligheten till och inom fastigheten anses vara begränsad är det inte lämpligt att driva en restaurangverksamhet med drive-in. Därför finns en planbestämmelse som anger att restaurang med drive-in inte tillåts. Trafikmängder för bl.a. Göteborgsvägen och Sveagatan redovisas enligt tabell 1, där trafikmätningar har tagits fram de senaste tio åren. En trafikökning har ägt rum sedan 2001 då bland annat utbyggnaden av Stadsskogen kommit igång. Men även en del lokala förändringar har ägt rum inom hela kvarteret Myggan. Bland annat har befintlig verksamhet (livsmedelsförsäljning och förskoleverksamhet) byggt ut sin verksamhet och ny handels- och kontorsverksamhet har tillkommit. Trafiken på Sveagatan, väster om Göteborgsvägen, har ökat med ca fordonsrörelser/vardagsdygn 7 under de senaste tio åren ( ). Nya trafikmätningar (7 dygn) har gjorts maj Dessa mätningar visar att trafikmängden inte skiljer sig från de trafikmätningar (3 dygn) som togs fram under 2011, vissa värden är t.o.m. något lägre i de nya mätningarna. Mätningarna finns som separat handling. Trafikmätning antal fordonsrörelser/vardagsdygn År Konduktörsg f/vd 2 ( ) Trafikförändring på 10 år Västgötag /-0 3 Sveag. öster om Västgötag ( ) f/vd 2 Kullingsbergsv /-0 3 Rosenv /-0 3 Sveag. 8 C Planområdet f/vd 5 Sveag. väster om Göteborgsv ( ) f/vd 6 Tabell 1. Trafikmätningar från de senaste 10 åren. Göteborgsv (+50 1 ) f/vd 1 Beräknade förändringar i trafikflöden vid utbyggnad av Stadsskogen. Stadsskogen beräknas fullt utbyggt innehålla ca 750 lägenheter fördelat på både flerfamiljs- och enfamiljsbostäder. Stadsskogen trafikutredning, Sweco Siffran är en uppskattning av trafikmängden genom en jämförelse av trafikmätningar utförda 2001 och Trafiken till livsmedelsaffären Hemköp och Elgiganten finns med i den redovisade trafikmängden vilket gör att siffran är något missvisande. Uppskattningsvis handlar det om ca 500 f/vd till parkeringsanläggningen som är ämnad för dessa verksamheter. 3 Kan anses ha en konstant trafikrörelsemönster genom åren med en trafikökning/ 9

11 trafikminskning på +/ Trafiken till och från planområdet, som huvudsakligen är besökande till den verksamhet som endast har tillfälligt bygglov idag, räknas in som ökning av trafik i aktuell planförslag. 5 Uppskattad trafikalstring från hotellverksamhet. 6 Siffran är en uppskattning av trafikmängden genom en jämförelse av trafikmätningar utförda 2001 och Trafiken till och från Sveagatan 8C är ej med utan räknas som ökning av trafik i aktuell planförslag (450 f/vd har dragits bort från 4300 f/vd som uppmättes i trafikmätningen hösten 2011). Adresskarta med mätpunkter markerade. För att få en helhetslösning på trafiksituationen behöver åtgärder i form av t.ex. en cirkulationsplatser göras vid korsningarna Stråhles allé/göteborgsvägen och Göteborgsvägen/Sveagatan. Trafikverket behöver dessförinnan fatta beslut om ytterligare spår som planeras gå genom Alingsås stad. Därefter kan planarbetet för en effektivare och säkrare trafiklösning påbörjas. Planförslaget ger utrymme för en cirkulationsplats i korsningarna Stråhles allé/göteborgsvägen och Göteborgsvägen/Sveagatan. För att förbättra trafikflödet särskilt i korsningen Stråhles allé/göteborgsvägen håller Alingsås kommuns gatuavdelning på att undersöka om det går att byta plats på körfälten på båda sidor av Göteborgsvägen så att det blir ett körfält för enbart vänstersvängande och att trafik rakt fram flyttas till dagens högersvängande körfält. Denna ändring skulle innebära att trafiken får ett bättre flöde i korsningen så att köbildningen minskar något under morgon- och eftermiddagsrusningen. Gator Räddningsvägar Planområdet nås idag via Göteborgsvägen och Sveagatan. Infarten från Göteborgsvägen föreslås stängas varför in- och utfartsförbud gäller mot Göteborgsvägen och en bit in på Sveagatan. På grund av nivåskillnader ska avåkningsskydd finnas mot Stråhles allé. Befintlig in- och utfart från Sveagatan, strax väster om planområdet, kommer vara den enda tillfarten till fastigheten. För att hindra att bilar kör ut direkt från parkeringen finns planbestämmelsen om att kvartersgräns mot Sveagatan ska markeras med t.ex. plantering, mur eller liknande. Ett brandkrav vid utrymningshöjder högre än 9 meter är att tillräckligt breda räddningsvägar eller uppställningsplatser anordnas för bilburen maskinstege (avståndet gäller från fönsterunderkant eller överkant balkongräcke till underliggande mark). Ett alternativ är att byggnaderna utförs med trapphus enligt Tr2 utförande. Släckbil ska ha högst 50 meter 10

12 till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras. Gång-, cykeloch mopedtrafik Parkering för bilar Gång- och cykelvägar finns utanför planområdet, längs Göteborgsvägen, Stråhles allé samt väster om livsmedelsbutiken. Från dessa kan man ta sig till bl.a. stationsområdet. Alingsås kommunfullmäktige fattade 2001 beslut om att införa parkeringsköp. Syftet är bland annat att skapa ekonomiskt underlag för att anlägga allmänt tillgängliga, samutnyttjade större parkeringar samt att möjliggöra högre exploatering av centrala tomter. Nedan redovisas hur många parkeringsplatser som kommer att behövas för den befintliga och den tillkommande verksamheten hotell och/eller kontor. Parkeringsplatser för den befintliga verksamheten, handel, restaurang, bowlinghall finns redan tillgodosedd inom fastigheten. Bowlinghall räknas i detta fall som handel, då ytan är begränsad av hur många kunder som kan vara ute på banan samtidigt. Parkeringsnormen för stadskärnan föreslås tillämpas vid bygglovsprövning inom planområdet. Hur många bilplatser som behövs per 1000 m 2 våningsyta redovisas i tabellen nedan, (fördjupningen av översiktsplanen för Stadskärnan, antagen ). Samutnyttjande kan innebära att parkerings-platserna nyttjas av verksamheter dagtid på vardagar och av hotellverksamhet och besökare till bowlinghallen på kvällar och helger. Parkeringsnorm för stadskärnan Antal p-platser/1000 m 2 våningsyta Tabell 2. Parkeringsnorm för stadskärnan. (ej samutnyttjande) (samutnyttjande) Handel (ej livsmedel) Handel Bowlinghall Restaurang Hotell 10 7 Kontor Parkeringsbehovet för befintlig och tillkommande verksamhet Myggan 4 Handel (ej livsmedel) Handel Bowlinghall Total våningsyta enligt förslag Befintlig Ny verksamhet verksamhet Parkeringsbehov/ typ av verksamhet (ej samutnyttjande) 1029 m 2 36 p-platser (samutnyttjande) 445 m² 11 p-platser Restaurang 360 m 2 14 p-platser Hotell 1504 m 2 10 p-platser Kontor 300 m 2 6 p-platser Tabell 3. Parkeringsbehovet för befintlig och tillkommande verksamhet. Myggan 4 Myggan 9 Sammanlagda behovet av p-platser för Myggan p-platser 34 p-platser Totalt 111 p-platser Sammanlagt behövs ca 111 p-platser för befintlig och föreslagen verksamhet inom Myggan 4 och 9. Inom hela fastigheten Myggan 4 finns det utrymme för ca 88 p-platser. En del av parkeringsplatserna, 34 p-platser, nyttjas av verksamheterna som är etablerade inom Myggan 9. Det innebär att det saknas 23 p-platser, p-platser som är till för den tillkommande verksamheten och de 7 p-platser som försvinner när mark 11

13 tas i anspråk i utbyggnad av cirkulationsplatserna. När parkeringsplatserna inte räcker till inom den egna fastigheten får resterande parkering lösas med parkeringsköp med kommunen eller med annan fastighetsägare. Behovet av parkeringsplatser och tänkt parkeringslösning ska redovisas i samband med bygglovsansökan. Angöring och parkering för bussar Parkering för cyklar Kollektivtrafik Det finns flera alternativ till var busstransporter har möjlighet att angöra för att lämna av och hämta upp hotellgäster. Det ena är att bussen kör in till fastigheten, där befintlig vändplats möjliggör backvändning för en normalbuss. Det andra alternativet är att anordna en bussficka utmed Sveagatan, knappt 50 m nordväst om planområdet. Denna bussficka skulle även kunna nyttjas av stadsbussarna. För bussparkering finns utrymme i Nolhaga som ligger ca 1 km norr om planområdet. Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken. För att göra cykelåkande attraktivt samt av utseendeskäl behöver cykelparkeringar finnas. Närmaste busshållplats för tätortstrafiken, linje 2, finns vid Sveagatan/Rosenvägen ca 50 meter från planområdet. Läns- och regiontrafik i form av tåg och bussar avgår från järnvägsstationen och bussterminalen ca meter från planområdet. Teknisk försörjning Vatten/avlopp Dagvatten Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt eller om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient. Detta gäller särskilt dagvatten från stora parkeringsytor som skall renas från slam- och oljeprodukter innan det förs till kommunens ledningsnät för dagvatten. Fastighetsägaren är ansvarig för kontroll och skötsel av oljeavskiljaren. Detta finns även som planbestämmelse på plankartan. Olika reningsmetoder kan diskuteras i samråd med kommunens miljöskyddskontor och tekniska kontor och frågan tas även upp i samband med bygglovshanteringen. Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit Dagvattenstrategi för Alingsås tätort (en bilaga till Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun ). Tekniska nämnden har också i mars 2011 godkänt Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I. Energitillförsel Övrig energianvändning El Restprodukter/avfall Kommunfullmäktige har antagit Alingsås miljömål Målen är i huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Låg vatten- och energianvändning ska eftersträvas enligt bl.a. miljömålen. Planbestämmelse finns som anger installationsteknik som medför låg vattenanvändning, ska användas och dessa installationer ska ha individuell mätning för varje verksamhet. Transformatorstation finns inom kvarteret Myggan. Kapacitet finns att ansluta nya byggnader till denna. Femledarteknik bör används för att minska elektromagnetiska fält. Utrymmen och kärl för källsortering av restprodukter och avfall finns idag nordväst om befintlig byggnad. Källsorteringen omfattar både hushållsavfall och kontors- och butiksavfall. 12

14 4. Konsekvenser Hållbar utveckling och miljö Hållbar utveckling Naturmiljö Kulturmiljö Miljökvalitetsnormer Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svåra att påverka. Exploateringen sker dock i ett bra kommunikationsläge med närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Planen innebär en förändring av den befintliga byggnaden som har ett kulturhistoriskt och dokumenterat värde då den berättar om Alingsås industrihistoria. En planbestämmelse om varsamhet (PBL 3 kap 12) har införts på plankartan för att byggnadens formspråk och de arkitektoniska detaljerna ska besvaras. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Luftkvalitén i Alingsås kontrolleras regelbundet i stadens centrala delar. Jämfört med mätningar från 1993 visar de på en minskning av luftföroreningar. Mätningarna görs varje år under vintertid, som är den mest belastade årstiden. Under 2011 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid, bensen, xylen och toluen utförts i centrala Alingsås via samverkansorganisationen Luft i Väst. Ingen av mätningarna indikerar något överskridande av de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. En mätning har även utförts längs E20, i höjd med Gärdesgatan. Mätningen utfördes under året 2010 och bestod bl.a. av en långtidsmätning av kvävedioxid och partiklar. Mätresultaten längs E20 visar att man klarar de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Den nya exploateringen medför endast en ringa ökning av trafiken vilket innebär att buller och avgaser inte kommer att öka nämnvärt. Planen kommer inte att innebära att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken överträds. Mål avseende luftföroreningar Följande mål finns med i Alingsås miljömål : De nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen. Halten bensen ska understiga lågrisknivån som årsmedelvärde. Nya bostäder ska om möjlig lokaliseras till platser där miljömålet för Frisk luft klaras. Det är svårt att i detaljplan bestämma om åtgärder mot luftföroreningar. Mätresultaten längs E20 och Västra Ringgatan visar dock att kvävedioxidhalterna överskrider kommunens miljömål och detta bör därför följas upp. Buller Bullerberäkningar har utförts för både bil- och tågtrafik för hela Alingsås stad. Beräkningarna visar att områden nära järnvägen är i högre grad utsatta för höga bullervärden från tågtrafiken utmed Västra Stambanan. Detta gäller bl.a. för kvarteret Myggan och bostadshusen utmed Sveagatan och Göteborgsvägen. Den föreslagna verksamheten anses medföra endast en marginell ökning av trafiken jämfört med den trafiken 13

15 som redan finns och den trafikökning som uppstår inom hela Alingsås stad. Den ökning av bullernivån som det aktuella planförslaget (+ 200 fordonsrörelser/dygn) ger upphov till anses vara så liten att den inte är hörbar (mindre än 1 db). I Boverkets byggregler (BBR) 2008 anges att byggnader skall dimensioneras och utformas med hänsyn till förekommande bullerkällor och så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas. Byggnaders fasader skall även utformas så att gällande riktvärden för ljudnivåer i de olika arbetslokalerna och rum för vila klaras klaras enligt BBR och enligt föreskriften Buller och vibrationer från spårbunden trafik, Riktlinjer och tillämpningar. Dessutom skall Boverkets byggregler samt svensk standard för ljudklassning (SS 25268:2007) beaktas vid ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler. Planen medger hotell, kontors- och handelsverksamhet. Lokaltyperna i planen omfattas av olika bullerriktvärden. Fasad skall utformas så att ljudtrycksnivån inomhus från trafikbuller inte överstiger 30 dba ekvivalent ljudnivå respektive 45 dba maximal ljudnivå när det gäller hotellverksamhet. Riktvärden för arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal o.d. ligger idag på 40 dba. En bullerutredning avseende väg- och järnvägstrafik har tagits fram för planområdet, (Väg- och tågtrafikbuller, Norconsult ). Enligt utredningen kommer riktvärdena för buller inomhus, 30 dba, klaras om vanliga treglasfönster används för samtliga fasader förutom mot fasad mot nordost. Fasad mot nordost beräknas få en ekvivalent ljudnivå på 67 dba. För att klara riktvärdet inomhus, 30 dba, behöver dessa fönster dämpa trafikbuller 37 dba. Riktvärdet klaras genom att använda en ljudisolering om Rw = 43 db i fönster vända mot nordost. Vibrationer Strålning Riskbedömning Planområdet ligger nära Västra Stambanan och därför har en utredning om vibrationer från spårbunden trafik tagits fram. Utgångspunkten är att byggnaden ska dimensioneras med hänsyn tagen till förekommande vibrationer från tåget. Det är viktigt att detta kan uppnås på samtliga våningsplan. Enligt gjorda mätningar kommer riktvärdet för komfortvibrationer på 0,4 mm/s RMS i rum för sömn och vila att klaras i byggnaden även i påbyggnadsdelen. Följande mål finns med i Alingsås miljömål : "Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält klaras." Ingen kraftledning eller transformatorstation inom planområdet skulle kunna medföra risk att riktvärdet överskrids i någon byggnad. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har angivit 40 meter byggnadsfri yta intill transportleder med farligt gods. Vid planering av bostäder eller andra personintensiva verksamheter inom 100 meter skall en riskbedömning göras. Planområdet ligger ungefär 140 meter ifrån Västra Stambanan som transporterar farligt gods. En riskbedömning om farligt gods på Västra stambanan har utförts av Enviro planning angående detaljplan för kvarteret Bryggaren, , med komplettering Situationen i kvarteret Bryggaren överensstämmer i stort med det aktuella planområdet, förutom att aktuellt planområde ligger längre bort från järnvägen. Avståndet mellan de två olika planområdena är ungefär 400 meter. Avståndet mellan järnvägen och planerad bebyggelse är något längre i kvarteret Myggan (140 meter) mot Bryggaren (40 meter). Myggan befinner sig även en bit högre än järnvägen medan Bryggaren befinner sig i ungefär i samma höjd. I detaljplanen för fastigheten Myggan 4 medges förutom detaljhandel och restaurang även hotellverksamhet. I 14

16 Bryggaren medges bostäder och livsmedelshandel. Det torde därmed innebära att riskanalysen för Myggan inte behöver vara strängare än i Bryggaren. Slutsatsen från riskanalysen från 2005 och 2006 är att risknivån inte kan accepteras utan åtgärder eller förklaring. De åtgärder som föreslås i riskanalysen för Bryggaren är: Plantering av träd och buskar för att dämpa tryckvågen och hindra spridning av giftig och brandfarlig gas. En vall eller bullerskydd som hindrar att brandfarlig vätska flyter in i området och skyddar mot värmestrålning. Placera huskroppens hörn mot explosionskällan för att dämpa tryckvågen. Placera luftintag väl skyddade mot brandfarlig och giftig gas. Byggnader uppförs på ett sådant sätt att de står emot ett kortvarigt övertryck om 40 kpa. Entrén till livsmedelshandeln bör placeras så skyddat som möjligt från järnvägen. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en utbyggnad av befintlig handel, restaurang, hotell och bostäder inom Myggan 4 inte kräver någon ny riskanalys. Bedömningen baseras på att i planbeskrivningen ange förebyggande åtgärder i fasad och utformning motsvarande de åtgärder som bedömts tillräckliga i tidigare riskanalys; Utredning kvarteret Bryggaren , med komplettering ; Dock har vissa planbestämmelser ansetts mindre aktuella för Myggan 4 medan följande har tagits med: Luftintag ska placeras högt och vänt från järnvägen. Ventilationsanläggningen ska utformas så att den kan stängas av omedelbart vid en gasolycka. Konsekvenser för närboende Trafiken kommer att öka på Sveagatan och Göteborgsvägen till följd av de åtgärder och förslag som planen medger. Dock anser kommunen att den föreslagna verksamheten endast innebär en marginell ökning av trafiken på dessa gator jämfört med den totala trafikökningen som har uppstår inom hela Alingsås stad. Den ökning av bullernivån som det aktuella planförslaget (650 fordonsrörelser/dygn) ger upphov till anses vara så liten att den inte är hörbar (mindre än 1 db). Behovsbedömning Ställningstagande Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt ÄPBL 5 kap 18 och MB 6 kap 11 för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde. 15

17 5. Administrativa frågor Genomförandetid Handläggning Planens genomförandetid är fem år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Förslag till rubricerad plan påbörjades med enkelt planförfarande. Planförslaget var föremål för samråd under tiden 18 juni 19 augusti, 2010 och samrådsmöte ägde rum den 29 juni Byggnadsnämnden beslutade efter samrådstiden att anta detaljplanen den 5 oktober Detaljplanen överklagades av berörda grannar och den 12 oktober 2011 beslutade länsstyrelsen att upphäva kommunens antagandebeslut. Överklagandet gällde i huvudsak att man inte ska skapa nya trafikproblem innan man har fått lösning på de befintliga trafikproblemen som finns utmed Sveagatan och Göteborgvägen. Länsstyrelsen motiv för sitt beslut var att planbestämmelsen centrum har ett allmänt intresse, eftersom en ny kvällsaktiv verksamhet kan tillkomma, och detaljplanen ska då tas med normalt planförfarande. Planändringen för fastighet Myggan 4 är fortfarande aktuell. Ändringar har gjorts enligt nu aktuell förslag. Planen övergår nu till normalt planförfarande där nästa steg är utställning innan det nya förslaget kan antas av samhällsbyggnadsnämnden. Planavgift Medverkande Ett planavtal är upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren till Myggan 4 om kostnader för planarbetet och planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov. Synpunkter på planförslaget har lämnats av tekniska kontoret och miljöskyddskontoret. Planavdelningen Katja Saranka Planarkitekt Antagandedatum: Lagakraftdatum:

mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjmsjmn aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` Dnr 2010-0287 211 Samrådshandling

mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjmsjmn aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` Dnr 2010-0287 211 Samrådshandling Handläggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2010-0287 211 Samrådshandling aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjmsjmn 1. Inledning Syfte Planhandlingar Syftet

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län DP nr 153 PLANENHETEN Södergatan kyrkogård kapell Planområde Stenskogsvägen Detaljplan för ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län Upprättad 2011-08-25 kompletterad 2011-12-08 Antagen av KS

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning 2015-08-19. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Samråds /granskningshandling

Planbeskrivning 2015-08-19. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Samråds /granskningshandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2015.224 211 Samråds /granskningshandling Foto med bredd:höjd-förhållande1 Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3 Planbeskrivning 2015-08-19

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer