Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr Antagandehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning 2012-06-19. Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr 2011.046 211 Antagandehandling"

Transkript

1 Handläggare: Katja Saranka, tfn Dnr Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C Planbeskrivning

2 1. Inledning Syfte Planhandlingar Syftet med planen är att ändra markanvändningen från småindustri till verksamheter så att befintlig handel, kontor, restaurang och samlingslokal/bowlinghall kan ansöka om permanent bygglov. Planen syftar även till att medge påbyggnad för hotell och/eller kontor. Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen fogas en planbeskrivning, en genomförandebeskrivning och en illustrationskarta. Efter samråd har även samrådsredogörelse upprättats. Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den. Läge och areal Markägare Plan- och bygglagen Planområdet ligger i centrala Alingsås mellan Sveagatan, Göteborgsvägen och Stråhles allé. Planområdet omfattar en yta på ca 0,3 ha. Fastigheten Myggan 4 är privatägd. En ny plan- och bygglag trädde i kraft men eftersom denna detaljplan påbörjats före det datumet ska den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, tillämpas i detta ärende. 2. Tidigare ställningstaganden Uppdrag Detaljplaner Kommunstyrelsen beslutade om en detaljplanebeställning där uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår. Aktuellt planområde ingick till en början i ett större planområde, Stationsgatan/Järnvägsgatan, där huvudsyftet var bl.a. att se över trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Eftersom kommunen behöver få indikationer från Trafikverket, angående det extra spårområdet som planeras gå genom staden Alingsås, kan man i dagsläget inte gå vidare med planläggningen med förslag på åtgärder, såsom utbyggnaden av cirkulationsplatsen i korsningen Stråhles allé/göteborgsvägen. Nu aktuellt planförslag möjliggör dock att cirkulationsplatser kan anläggas både i den korsningen och i korsningen Sveagatan/Göteborgsvägen. För området gäller följande detaljplan: Ändring av stadsplanen för Alingsås Västra Ringgatan och stations-området (laga kraft ). Marken inom berörd del omfattas av kvartersmark som medger småindustri. Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva den äldre planen i berörd del. Vision Flerårsstrategi Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bland annat anges att Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år En av tre huvudstrategier för genomförandet är Arbete och i en näringslivspolicy anges bl.a. att det ska finnas tillgång till mark och lokaler för näringslivets utveckling i de tre kommundelarna. I flerårsstrategi (budget) anges bl.a. följande prioriterade mål: I Alingsås kommun: - finns goda möjligheter till arbete och företagande - skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling - minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning 1

3 Alingsås miljömål Översiktliga planer och avvägningar Kommunen har också antagit Alingsås miljömål De är grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft samt Säker strålmiljö. Energimålen beskrivs närmare nedan under rubriken Teknisk försörjning. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen. De aktuella detaljerade miljömålen beskrivs nedan under passande rubriker. I översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att bevara naturvärden och rekreationsområden och att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen ) har planområdet beteckningen Område med detaljplan/ detaljplanearbete pågår. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Program Enligt plan- och bygglagen ska en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Den aktuella planens ändamål strider inte mot fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås och något program behövs därför inte. 3. Förutsättningar och förändringar Natur och kultur Mark och vegetation Planområdet ligger mellan Sveagatan, Göteborgsvägen och Stråhles allé och karakteriseras av stora asfaltsytor omgivet av breda vägar. Marken lutar inom planområdet och vissa nivåskillnader inom fastigheten har tagits upp med stödmurar och suterrängplan. Geotekniska förhållanden En grundundersökning inom fastighet Myggan 4 utfördes i samband med att AB Alingsås Bil & Motorverkstad etablerades i slutet av 1950-talet, (Gunnar Wiel-Nilson civilingenjör SVR, ). Grundförhållandena inom planområdet består av moig sand, lös mjälig och moig lera av varierande mäktighet enligt grundundersökningen. Befintliga pålar står på fast botten om ca 5-12 meters djup. Markföroreningar Risk för översvämning eller erosion Radon I de befintliga lokalerna har det tidigare funnits en bilverkstad och en översiktlig undersökning och provtagning gällande föroreningar har därför gjorts för Myggan 4. Om ytterligare föroreningar påträffas ska Miljöskyddsnämnden informeras. Anmälningsplikt till Miljöskyddsnämnden gäller för åtgärder för att avhjälpa föroreningsskada. Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämning eller erosion. Närmsta vattendrag, Lillån ligger på ca 470 meters avstånd. Kontorsbyggnad inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc. härrör. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet. 2

4 Riksintresse Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Bebyggelseområden Bostäder Foto över delar av Kullingsbergs bostadsområde, mittemot planområdet. Planområdet angränsar till ett befintligt bostadsområde Kullingsberg, söder om Sveagatan. Befintlig service och verksamheter Handelsområdet utmed Sveagatan, kvarteret Myggan, har blivit starkare under de senaste tio åren i takt med att nya företag har etablerat sig inom området. Här finns idag handels-, service- och kontorsverksamheter i form av matbutik, detaljhandel, förskola, restaurang, bowlinghall och kontor. Den befintliga byggnaden inom planområdet är den f.d. Bil-Nilssons byggnad från 1950-talet. Verksamheten från bilservice är ändrad sedan länge och byggnaden inrymmer idag verksamheter som restaurang, bowlinghall, detaljhandel och kontor. Även på Göteborgsvägens östra sida, i det f.d. Luna-huset, har verksamheterna ändrats från att ha inrymt en grossistfirma som sålde större maskiner och verktyg till att den idag inrymmer bland annat bageri, folktandvård, handel och kontor. Foto: Idag inryms både handel, kontor, restaurang och bowlinghall i den f.d. Bil- Nilsson byggnaden. 3

5 Foto: Idag inryms bageri, folktandvård, handel och kontor i det f.d. Luna-huset. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kvarteret Myggan 4 finns med i inventeringen över kulturhistoriskt intressanta byggnader i Alingsås stad och som togs fram av Regionmuseum Västra Götaland (2006), Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås stad, utom stadskärnan. Byggnaden har inget skydd sedan tidigare i form av planbestämmelse och har heller inte klassats som byggnadsminne. Byggnaden har under åren blivit om- och tillbyggd i omgångar. Gamla arkitektoniska detaljer som var karaktäristiska för bilhandel och bilservice har byggts bort. Byggnaden bedöms ändå inneha ett kulturhistoriskt värde med motivering till att den anses välbevarad med flera modernistiska karaktärsdrag. Byggnaden anses även vara ett dokumentvärde då den berättar om Alingsås industrihistoria. Fastigheten eller byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan. I nu aktuell detaljplan finns därför förslag på skydd för byggnadens arkitektoniska värde, som ska beaktas vid om- och tillbyggnad. Foton på f.d. Bil-Nilssons byggnad. I den bebyggelsehistorisk inventeringen står det att affärs- och verkstadsbyggnad i Kullingsberg ritades av arkitekt Sten Ericsson Byggnaden är uppförd för Alingsås Bil & Motorverkstad, mer känt som Bil-Nilsson. Det tidstypiska för byggnaden då var de ljust putsade fasaderna och de stora ljusinsläppen, vilket gav byggnaden en modernistisk karaktär. Vidare står det att fastigheten består av två byggnadskroppar varav en är i 1-plan med källare och en är i 2-plan med källare. Då inventeringen gjordes 2006 står det beskrivet enligt följande: Enplansbyggnaden har ett flackt sadeltak utan takskägg och fasad av gulfärgad spritputs. vitmålade 8- eller 16-lufts fönster med omfattningar, 4

6 markerade knutar av slätputs och en svängd nedfartsramp till verkstadslokalen i källaren liksom en till första våningen. Nedfartsrampen är idag ombyggd och på samma plats finns idag uteservering till restaurangverksamheten. Tvåplansbyggnaden har ett plåttäckt pulpettak och fasad av gult tegel. Exteriöra detaljer då inventeringen utfördes bestod av originalskyltfönster i rostfritt mot parkeringen samt enluftsfönster i övre plan. Gestaltning Planförslaget medger att befintlig verksamhet handel, kontor, restaurang, samlingslokal/bowlinghall kan ansöka om permanent bygglov. Planförslaget möjliggör även en påbyggnadsdel för hotell/ kontor. En kontroll av grundförutsättningarna för påbyggnad om två våningar har gjorts för den befintliga byggnaden på fastigheten Myggan 4 (Projektsystem i Väst AB, ). Befintlig byggnad är grundlagd på sänkbrunnar respektive betongpålar till fast botten som undersökningen från 1958 rekommenderade. Pålarnas märklast är 31 ton och pållängderna varierar mellan 3-7 meter. Befintlig stomme består av bärande pelare och balkar av betong. Befintlig byggnad är dimensionerad för en nyttig last på bjälklagen: Verkstadsdelen = 8 kn/kvm, Källargolv = 5 kn/kvm, Kontorsdelen = 4 kn/kvm. Nya laster enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) 2003: Affärsverksamhet, lastgrupp 3 = 4kN/kvm, Kontor, lastgrupp 2 = 2,5 kn/kvm. Sektion över befintlig byggnad. De befintliga 31-tons pålarna har tillverkats lika dagens tillverkning av nya pålar med tillåten last = 45 ton, d.v.s. de gamla pålarna kan belastas upp till 45 ton enligt kontroll med pålbranschen. Sektion efter föreslagen omoch tillbyggnad. Befintlig verkstadsdel planeras byggas på med en extra våning. Befintlig kontorsdel planeras byggas på med två extra våningar, varav plan 4 ska vara indragen. Lastnedräkningar för en tillbyggnad med två extra våningar ger max pållast = 40 ton. Enligt kontrollundersökningen av grundförutsättningarna beräknas stomme och grundkonstruktioner klara tillskottslasterna av planerad tillbyggnad (Projektsystem i Väst AB, ). 5

7 Utformning Byggnaden på kv Myggan 4 som är från slutet av 1950-talet är kulturhistoriskt intressant varför en varsamhetsbestämmelse finns med på plankartan. Planbestämmelsen anger att särskild varsamhet (ÄPBL 3 kap 10-12) ska ägnas åt byggnadens exteriör så att karaktären och formspråket av den äldre arkitekturen bibehålls. Vid ny-, om- och tillbyggnad ska samverkan av färg, form och materialval ske till befintlig arkitektur. Särskild omsorg ska även ägnas åt de arkitektoniska detaljerna såsom entrén mot Göteborgsvägen, taksarg, fönsterindelning, stora fönsterpartier med rutindelning för att byggnadens kulturhistoriska uttryck ska bibehållas. Taksarg och takdetaljer kan utgöras av slät plåt. Takmaterial kan utgöras av takduk, takpapp eller likvärdigt. Fasadmaterial skall utgöras av puts eller fasadsten. Indragna delar av översta våningsplan (plan fyra) kan även utgöras av trä. Uppbyggnader och installationer ovanpå tak eller utanpå fasad för t.ex. fläktar tillåts inte. Entréer eller öppningsbara fönster till restaurang- eller hotellverksamhet får ej förekomma mot Sveagatan. Entréer till detaljhandel omfattas ej av bestämmelsen eftersom publikströmningen anses vara övergående. Skiss på förslag till påbyggnad, Mats Linde Arkitektkontor, juni -10. Skiss på förslag till påbyggnad, Mats Linde Arkitektkontor, juni -10. De olika verksamheterna handel, kontor, restaurang, samlingslokal/ bowlinghall, kontor och hotell får finnas inom utpekade delar av byggnaden. 6

8 Restaurang (ej drive-in) medges endast i entré- och källarplan inom den del av byggnaden som vänder sig mot Stråhles allé. Detsamma gäller även för Handel (ej livsmedelsförsäljning) som endast medges i entréplan. Handel (ej livsmedelsförsäljning eller restaurang) medges däremot endast i entréplan i den del av byggnaden som vänder sig mot Sveagatan. Samlingslokal/bowlinghall medges endast i källarplan. Hotell (ej samlingslokal) får finnas i entréplan, andra och tredje våningsplan. Kontor får finnas inom hela byggnaden. Enligt rekommendationer från riskutredningen gäller följande: byggnadskonstruktionen får inte vara känslig för vibrationer, luftintag ska placeras högt och vända från järnvägen, ventilationsanläggningen ska utformas så att den kan stängas av omedelbart vid en gasolycka. Det bör även beaktas att om byggnaden byggs på med flera våningsplan kan vibrationerna öka med höjden. Olika byggkonstruktioner, t.ex. betong- eller träbjälklag, har olika förstärkningsfaktorer. För att riktvärdet för komfortvibrationer 0,4 mm/s RMS i rum för sömn och vila ska klaras i samtliga våningsplan rekommenderas en stabil konstruktion av t.ex. betong enligt Mätrapport avseende komfortmätning, (Abesiktning ) Skyltar Tillgänglighet Byggnaders fasader skall utformas så att gällande riktvärden för ljudnivåer i de olika arbetslokalerna och rum för vila klaras. Fasadernas bullerdämpning skall dimensioneras med utgångspunkt från resultatet från Utredning av väg- och tågtrafikbuller, (Norconsult ). Kommunen har antagit riktlinjer för skyltar som tillämpas vid bygglovprövning. Lokaler ska alltid vara tillgängliga för rörelsehindrade. Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. En Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun antogs 2011 och den är vägledande för arbetet med tillgänglighetsfrågor. Västra Götalandsregionen har tagit fram mer detaljerade riktlinjer: Tillgängliga och användbara miljöer (se Trygghet Trygghetsskapande aspekter är viktiga som god belysning både inomhus i trapphus m.m. och utomhus på parkeringar och allmänna ytor (se nedan under Ljussättning). God överblick över olika delområden ska finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar eller murar inte får skymma sikten längs gångstråk. Trafikflöden med fordon och människor som rör sig ger också trygghet. Därför finns följande planbestämmelse: Entréer till huvudbyggnader ska vara synliga från gatan. Manualen BoTryggt05 ger mer detaljerade anvisningar för planeringen (se Ljussättning Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk används stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader. Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur. 7

9 En planbestämmelse anger att belysningsarmaturer ska vara helt avbländade och en ljusplan ska redovisas innan bygglov godkänns. Att armaturerna är helt avbländade är viktigt för att inte förstöra människors mörkerseende så att delområden med lägre ljusnivåer upplevs som alltför mörka och otrygga. I ljusplanen ska bl.a. på en karta anges vilka ytor som belyses, armaturnamn och utseende, placering, höjd över mark, typ av ljuskälla, watt-tal samt eventuell tidsstyrning. Enligt plan- och bygglagen 8:3 ställs krav på ljusanordningar inom områden med detaljplan. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas vid bygglovsprövning. Skyddsrum Särskilt utsatt område där skyddsrum bör byggas har fastställts av kommunstyrelsen , 205. Skyddsrum finns redan i byggnaden även om den nu aktuella detaljplanen ligger utanför ovannämnt område. Friytor Riksintresse Föreslagna förändringar bedöms inte skada några riksintressen för naturvård. Trafik och gator Trafik Trafiken beräknas öka med ca 650 fordonsrörelser/dygn på Sveagatan och Göteborgsvägen till följd av planförslaget. Med i beräkningen finns den trafik som alstras från de verksamheter som endast har tillfälligt bygglov idag samt från den tillkommande hotellverksamheten. Planförslaget innebär en trafikökning på 15% vilket kan klassas som en marginell ökning av den totala trafikmängden (ca 4000 f/vd) som trafikerar dessa gator idag. Den största trafikökningen de senaste tio åren har huvudsakligen tillkommit från utbyggnadsområdet Stadsskogen, utveckling av handelsverksamhet i kv. Myggan men även från en allmän trafikökning i Alingsås stad. Det har även skett en handelsutveckling utmed Sveagatan vilket har genererat en allmän ökning av trafiken. I stadskärnan har det börjat visa sig att trafiken har börjat minska istället för att öka. Det som föranleder trafikökningen och det som kan kopplas till planförslaget är avstängning av befintlig tillfart från Göteborgsvägen samt möjlighet att kunna etablera ny verksamhet inom fastigheten. Befintlig infart från Göteborgsvägen, strax efter korsningen Stråhles allé/göteborgsvägen, har ingen siktsträcka och utgör därför en trafikfara för de bilar som svänger till höger på Göteborgsvägen från Stråhles allé. Idag är det få bilar som använder sig av denna infart till fastigheten. All trafik till fastigheten föreslås därför ske via befintlig tillfart från Sveagatan. Påbyggnaden med hotell planeras för ca 34 rum, fördelat på ca hälften enkel- och hälften dubbelrum, samt två mindre kontorslokaler (på sammanlagt ca 300 m²) på fjärde våningen. Den uppskattade trafikalstringen för hotellverksamheten är baserad på att hotellet har full beläggningsgrad. Utifrån denna beräkning kommer antalet fordonsrörelser till fastigheten öka med ca 200 fordonsrörelser/dygn (inkl. samtliga transporter från personal, gäster och varutransporter). Beläggningsgraden på hotellrum brukar oftast räknas till mellan %. Det som även talar för att det endast handlar om en marginell ökning av trafiken är bland annat planområdets närhet (ca m) till centrum, järnvägsstationen och bussterminalen, vilket borde göra att andel 8

10 personer huvudsakligen anländer med tåg/buss, gående eller cyklande istället för med bil. Antalet parkeringsplatser går heller inte att öka inom fastigheten utan kommer minska med ca 7 p-platser. Därför kan man anta att parkeringstrafiken kommer vara begränsad till i stort sett vad den är idag, eftersom de parkeringsplatser som inte ryms inom den egna fastigheten ska lösas på annan plats. Eftersom tillgängligheten till och inom fastigheten anses vara begränsad är det inte lämpligt att driva en restaurangverksamhet med drive-in. Därför finns en planbestämmelse som anger att restaurang med drive-in inte tillåts. Trafikmängder för bl.a. Göteborgsvägen och Sveagatan redovisas enligt tabell 1, där trafikmätningar har tagits fram de senaste tio åren. En trafikökning har ägt rum sedan 2001 då bland annat utbyggnaden av Stadsskogen kommit igång. Men även en del lokala förändringar har ägt rum inom hela kvarteret Myggan. Bland annat har befintlig verksamhet (livsmedelsförsäljning och förskoleverksamhet) byggt ut sin verksamhet och ny handels- och kontorsverksamhet har tillkommit. Trafiken på Sveagatan, väster om Göteborgsvägen, har ökat med ca fordonsrörelser/vardagsdygn 7 under de senaste tio åren ( ). Nya trafikmätningar (7 dygn) har gjorts maj Dessa mätningar visar att trafikmängden inte skiljer sig från de trafikmätningar (3 dygn) som togs fram under 2011, vissa värden är t.o.m. något lägre i de nya mätningarna. Mätningarna finns som separat handling. Trafikmätning antal fordonsrörelser/vardagsdygn År Konduktörsg f/vd 2 ( ) Trafikförändring på 10 år Västgötag /-0 3 Sveag. öster om Västgötag ( ) f/vd 2 Kullingsbergsv /-0 3 Rosenv /-0 3 Sveag. 8 C Planområdet f/vd 5 Sveag. väster om Göteborgsv ( ) f/vd 6 Tabell 1. Trafikmätningar från de senaste 10 åren. Göteborgsv (+50 1 ) f/vd 1 Beräknade förändringar i trafikflöden vid utbyggnad av Stadsskogen. Stadsskogen beräknas fullt utbyggt innehålla ca 750 lägenheter fördelat på både flerfamiljs- och enfamiljsbostäder. Stadsskogen trafikutredning, Sweco Siffran är en uppskattning av trafikmängden genom en jämförelse av trafikmätningar utförda 2001 och Trafiken till livsmedelsaffären Hemköp och Elgiganten finns med i den redovisade trafikmängden vilket gör att siffran är något missvisande. Uppskattningsvis handlar det om ca 500 f/vd till parkeringsanläggningen som är ämnad för dessa verksamheter. 3 Kan anses ha en konstant trafikrörelsemönster genom åren med en trafikökning/ 9

11 trafikminskning på +/ Trafiken till och från planområdet, som huvudsakligen är besökande till den verksamhet som endast har tillfälligt bygglov idag, räknas in som ökning av trafik i aktuell planförslag. 5 Uppskattad trafikalstring från hotellverksamhet. 6 Siffran är en uppskattning av trafikmängden genom en jämförelse av trafikmätningar utförda 2001 och Trafiken till och från Sveagatan 8C är ej med utan räknas som ökning av trafik i aktuell planförslag (450 f/vd har dragits bort från 4300 f/vd som uppmättes i trafikmätningen hösten 2011). Adresskarta med mätpunkter markerade. För att få en helhetslösning på trafiksituationen behöver åtgärder i form av t.ex. en cirkulationsplatser göras vid korsningarna Stråhles allé/göteborgsvägen och Göteborgsvägen/Sveagatan. Trafikverket behöver dessförinnan fatta beslut om ytterligare spår som planeras gå genom Alingsås stad. Därefter kan planarbetet för en effektivare och säkrare trafiklösning påbörjas. Planförslaget ger utrymme för en cirkulationsplats i korsningarna Stråhles allé/göteborgsvägen och Göteborgsvägen/Sveagatan. För att förbättra trafikflödet särskilt i korsningen Stråhles allé/göteborgsvägen håller Alingsås kommuns gatuavdelning på att undersöka om det går att byta plats på körfälten på båda sidor av Göteborgsvägen så att det blir ett körfält för enbart vänstersvängande och att trafik rakt fram flyttas till dagens högersvängande körfält. Denna ändring skulle innebära att trafiken får ett bättre flöde i korsningen så att köbildningen minskar något under morgon- och eftermiddagsrusningen. Gator Räddningsvägar Planområdet nås idag via Göteborgsvägen och Sveagatan. Infarten från Göteborgsvägen föreslås stängas varför in- och utfartsförbud gäller mot Göteborgsvägen och en bit in på Sveagatan. På grund av nivåskillnader ska avåkningsskydd finnas mot Stråhles allé. Befintlig in- och utfart från Sveagatan, strax väster om planområdet, kommer vara den enda tillfarten till fastigheten. För att hindra att bilar kör ut direkt från parkeringen finns planbestämmelsen om att kvartersgräns mot Sveagatan ska markeras med t.ex. plantering, mur eller liknande. Ett brandkrav vid utrymningshöjder högre än 9 meter är att tillräckligt breda räddningsvägar eller uppställningsplatser anordnas för bilburen maskinstege (avståndet gäller från fönsterunderkant eller överkant balkongräcke till underliggande mark). Ett alternativ är att byggnaderna utförs med trapphus enligt Tr2 utförande. Släckbil ska ha högst 50 meter 10

12 till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras. Gång-, cykeloch mopedtrafik Parkering för bilar Gång- och cykelvägar finns utanför planområdet, längs Göteborgsvägen, Stråhles allé samt väster om livsmedelsbutiken. Från dessa kan man ta sig till bl.a. stationsområdet. Alingsås kommunfullmäktige fattade 2001 beslut om att införa parkeringsköp. Syftet är bland annat att skapa ekonomiskt underlag för att anlägga allmänt tillgängliga, samutnyttjade större parkeringar samt att möjliggöra högre exploatering av centrala tomter. Nedan redovisas hur många parkeringsplatser som kommer att behövas för den befintliga och den tillkommande verksamheten hotell och/eller kontor. Parkeringsplatser för den befintliga verksamheten, handel, restaurang, bowlinghall finns redan tillgodosedd inom fastigheten. Bowlinghall räknas i detta fall som handel, då ytan är begränsad av hur många kunder som kan vara ute på banan samtidigt. Parkeringsnormen för stadskärnan föreslås tillämpas vid bygglovsprövning inom planområdet. Hur många bilplatser som behövs per 1000 m 2 våningsyta redovisas i tabellen nedan, (fördjupningen av översiktsplanen för Stadskärnan, antagen ). Samutnyttjande kan innebära att parkerings-platserna nyttjas av verksamheter dagtid på vardagar och av hotellverksamhet och besökare till bowlinghallen på kvällar och helger. Parkeringsnorm för stadskärnan Antal p-platser/1000 m 2 våningsyta Tabell 2. Parkeringsnorm för stadskärnan. (ej samutnyttjande) (samutnyttjande) Handel (ej livsmedel) Handel Bowlinghall Restaurang Hotell 10 7 Kontor Parkeringsbehovet för befintlig och tillkommande verksamhet Myggan 4 Handel (ej livsmedel) Handel Bowlinghall Total våningsyta enligt förslag Befintlig Ny verksamhet verksamhet Parkeringsbehov/ typ av verksamhet (ej samutnyttjande) 1029 m 2 36 p-platser (samutnyttjande) 445 m² 11 p-platser Restaurang 360 m 2 14 p-platser Hotell 1504 m 2 10 p-platser Kontor 300 m 2 6 p-platser Tabell 3. Parkeringsbehovet för befintlig och tillkommande verksamhet. Myggan 4 Myggan 9 Sammanlagda behovet av p-platser för Myggan p-platser 34 p-platser Totalt 111 p-platser Sammanlagt behövs ca 111 p-platser för befintlig och föreslagen verksamhet inom Myggan 4 och 9. Inom hela fastigheten Myggan 4 finns det utrymme för ca 88 p-platser. En del av parkeringsplatserna, 34 p-platser, nyttjas av verksamheterna som är etablerade inom Myggan 9. Det innebär att det saknas 23 p-platser, p-platser som är till för den tillkommande verksamheten och de 7 p-platser som försvinner när mark 11

13 tas i anspråk i utbyggnad av cirkulationsplatserna. När parkeringsplatserna inte räcker till inom den egna fastigheten får resterande parkering lösas med parkeringsköp med kommunen eller med annan fastighetsägare. Behovet av parkeringsplatser och tänkt parkeringslösning ska redovisas i samband med bygglovsansökan. Angöring och parkering för bussar Parkering för cyklar Kollektivtrafik Det finns flera alternativ till var busstransporter har möjlighet att angöra för att lämna av och hämta upp hotellgäster. Det ena är att bussen kör in till fastigheten, där befintlig vändplats möjliggör backvändning för en normalbuss. Det andra alternativet är att anordna en bussficka utmed Sveagatan, knappt 50 m nordväst om planområdet. Denna bussficka skulle även kunna nyttjas av stadsbussarna. För bussparkering finns utrymme i Nolhaga som ligger ca 1 km norr om planområdet. Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken. För att göra cykelåkande attraktivt samt av utseendeskäl behöver cykelparkeringar finnas. Närmaste busshållplats för tätortstrafiken, linje 2, finns vid Sveagatan/Rosenvägen ca 50 meter från planområdet. Läns- och regiontrafik i form av tåg och bussar avgår från järnvägsstationen och bussterminalen ca meter från planområdet. Teknisk försörjning Vatten/avlopp Dagvatten Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt eller om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient. Detta gäller särskilt dagvatten från stora parkeringsytor som skall renas från slam- och oljeprodukter innan det förs till kommunens ledningsnät för dagvatten. Fastighetsägaren är ansvarig för kontroll och skötsel av oljeavskiljaren. Detta finns även som planbestämmelse på plankartan. Olika reningsmetoder kan diskuteras i samråd med kommunens miljöskyddskontor och tekniska kontor och frågan tas även upp i samband med bygglovshanteringen. Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit Dagvattenstrategi för Alingsås tätort (en bilaga till Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun ). Tekniska nämnden har också i mars 2011 godkänt Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I. Energitillförsel Övrig energianvändning El Restprodukter/avfall Kommunfullmäktige har antagit Alingsås miljömål Målen är i huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Låg vatten- och energianvändning ska eftersträvas enligt bl.a. miljömålen. Planbestämmelse finns som anger installationsteknik som medför låg vattenanvändning, ska användas och dessa installationer ska ha individuell mätning för varje verksamhet. Transformatorstation finns inom kvarteret Myggan. Kapacitet finns att ansluta nya byggnader till denna. Femledarteknik bör används för att minska elektromagnetiska fält. Utrymmen och kärl för källsortering av restprodukter och avfall finns idag nordväst om befintlig byggnad. Källsorteringen omfattar både hushållsavfall och kontors- och butiksavfall. 12

14 4. Konsekvenser Hållbar utveckling och miljö Hållbar utveckling Naturmiljö Kulturmiljö Miljökvalitetsnormer Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svåra att påverka. Exploateringen sker dock i ett bra kommunikationsläge med närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Planen innebär en förändring av den befintliga byggnaden som har ett kulturhistoriskt och dokumenterat värde då den berättar om Alingsås industrihistoria. En planbestämmelse om varsamhet (PBL 3 kap 12) har införts på plankartan för att byggnadens formspråk och de arkitektoniska detaljerna ska besvaras. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Luftkvalitén i Alingsås kontrolleras regelbundet i stadens centrala delar. Jämfört med mätningar från 1993 visar de på en minskning av luftföroreningar. Mätningarna görs varje år under vintertid, som är den mest belastade årstiden. Under 2011 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid, bensen, xylen och toluen utförts i centrala Alingsås via samverkansorganisationen Luft i Väst. Ingen av mätningarna indikerar något överskridande av de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. En mätning har även utförts längs E20, i höjd med Gärdesgatan. Mätningen utfördes under året 2010 och bestod bl.a. av en långtidsmätning av kvävedioxid och partiklar. Mätresultaten längs E20 visar att man klarar de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Den nya exploateringen medför endast en ringa ökning av trafiken vilket innebär att buller och avgaser inte kommer att öka nämnvärt. Planen kommer inte att innebära att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken överträds. Mål avseende luftföroreningar Följande mål finns med i Alingsås miljömål : De nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen. Halten bensen ska understiga lågrisknivån som årsmedelvärde. Nya bostäder ska om möjlig lokaliseras till platser där miljömålet för Frisk luft klaras. Det är svårt att i detaljplan bestämma om åtgärder mot luftföroreningar. Mätresultaten längs E20 och Västra Ringgatan visar dock att kvävedioxidhalterna överskrider kommunens miljömål och detta bör därför följas upp. Buller Bullerberäkningar har utförts för både bil- och tågtrafik för hela Alingsås stad. Beräkningarna visar att områden nära järnvägen är i högre grad utsatta för höga bullervärden från tågtrafiken utmed Västra Stambanan. Detta gäller bl.a. för kvarteret Myggan och bostadshusen utmed Sveagatan och Göteborgsvägen. Den föreslagna verksamheten anses medföra endast en marginell ökning av trafiken jämfört med den trafiken 13

15 som redan finns och den trafikökning som uppstår inom hela Alingsås stad. Den ökning av bullernivån som det aktuella planförslaget (+ 200 fordonsrörelser/dygn) ger upphov till anses vara så liten att den inte är hörbar (mindre än 1 db). I Boverkets byggregler (BBR) 2008 anges att byggnader skall dimensioneras och utformas med hänsyn till förekommande bullerkällor och så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas. Byggnaders fasader skall även utformas så att gällande riktvärden för ljudnivåer i de olika arbetslokalerna och rum för vila klaras klaras enligt BBR och enligt föreskriften Buller och vibrationer från spårbunden trafik, Riktlinjer och tillämpningar. Dessutom skall Boverkets byggregler samt svensk standard för ljudklassning (SS 25268:2007) beaktas vid ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler. Planen medger hotell, kontors- och handelsverksamhet. Lokaltyperna i planen omfattas av olika bullerriktvärden. Fasad skall utformas så att ljudtrycksnivån inomhus från trafikbuller inte överstiger 30 dba ekvivalent ljudnivå respektive 45 dba maximal ljudnivå när det gäller hotellverksamhet. Riktvärden för arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal o.d. ligger idag på 40 dba. En bullerutredning avseende väg- och järnvägstrafik har tagits fram för planområdet, (Väg- och tågtrafikbuller, Norconsult ). Enligt utredningen kommer riktvärdena för buller inomhus, 30 dba, klaras om vanliga treglasfönster används för samtliga fasader förutom mot fasad mot nordost. Fasad mot nordost beräknas få en ekvivalent ljudnivå på 67 dba. För att klara riktvärdet inomhus, 30 dba, behöver dessa fönster dämpa trafikbuller 37 dba. Riktvärdet klaras genom att använda en ljudisolering om Rw = 43 db i fönster vända mot nordost. Vibrationer Strålning Riskbedömning Planområdet ligger nära Västra Stambanan och därför har en utredning om vibrationer från spårbunden trafik tagits fram. Utgångspunkten är att byggnaden ska dimensioneras med hänsyn tagen till förekommande vibrationer från tåget. Det är viktigt att detta kan uppnås på samtliga våningsplan. Enligt gjorda mätningar kommer riktvärdet för komfortvibrationer på 0,4 mm/s RMS i rum för sömn och vila att klaras i byggnaden även i påbyggnadsdelen. Följande mål finns med i Alingsås miljömål : "Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält klaras." Ingen kraftledning eller transformatorstation inom planområdet skulle kunna medföra risk att riktvärdet överskrids i någon byggnad. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har angivit 40 meter byggnadsfri yta intill transportleder med farligt gods. Vid planering av bostäder eller andra personintensiva verksamheter inom 100 meter skall en riskbedömning göras. Planområdet ligger ungefär 140 meter ifrån Västra Stambanan som transporterar farligt gods. En riskbedömning om farligt gods på Västra stambanan har utförts av Enviro planning angående detaljplan för kvarteret Bryggaren, , med komplettering Situationen i kvarteret Bryggaren överensstämmer i stort med det aktuella planområdet, förutom att aktuellt planområde ligger längre bort från järnvägen. Avståndet mellan de två olika planområdena är ungefär 400 meter. Avståndet mellan järnvägen och planerad bebyggelse är något längre i kvarteret Myggan (140 meter) mot Bryggaren (40 meter). Myggan befinner sig även en bit högre än järnvägen medan Bryggaren befinner sig i ungefär i samma höjd. I detaljplanen för fastigheten Myggan 4 medges förutom detaljhandel och restaurang även hotellverksamhet. I 14

16 Bryggaren medges bostäder och livsmedelshandel. Det torde därmed innebära att riskanalysen för Myggan inte behöver vara strängare än i Bryggaren. Slutsatsen från riskanalysen från 2005 och 2006 är att risknivån inte kan accepteras utan åtgärder eller förklaring. De åtgärder som föreslås i riskanalysen för Bryggaren är: Plantering av träd och buskar för att dämpa tryckvågen och hindra spridning av giftig och brandfarlig gas. En vall eller bullerskydd som hindrar att brandfarlig vätska flyter in i området och skyddar mot värmestrålning. Placera huskroppens hörn mot explosionskällan för att dämpa tryckvågen. Placera luftintag väl skyddade mot brandfarlig och giftig gas. Byggnader uppförs på ett sådant sätt att de står emot ett kortvarigt övertryck om 40 kpa. Entrén till livsmedelshandeln bör placeras så skyddat som möjligt från järnvägen. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en utbyggnad av befintlig handel, restaurang, hotell och bostäder inom Myggan 4 inte kräver någon ny riskanalys. Bedömningen baseras på att i planbeskrivningen ange förebyggande åtgärder i fasad och utformning motsvarande de åtgärder som bedömts tillräckliga i tidigare riskanalys; Utredning kvarteret Bryggaren , med komplettering ; Dock har vissa planbestämmelser ansetts mindre aktuella för Myggan 4 medan följande har tagits med: Luftintag ska placeras högt och vänt från järnvägen. Ventilationsanläggningen ska utformas så att den kan stängas av omedelbart vid en gasolycka. Konsekvenser för närboende Trafiken kommer att öka på Sveagatan och Göteborgsvägen till följd av de åtgärder och förslag som planen medger. Dock anser kommunen att den föreslagna verksamheten endast innebär en marginell ökning av trafiken på dessa gator jämfört med den totala trafikökningen som har uppstår inom hela Alingsås stad. Den ökning av bullernivån som det aktuella planförslaget (650 fordonsrörelser/dygn) ger upphov till anses vara så liten att den inte är hörbar (mindre än 1 db). Behovsbedömning Ställningstagande Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt ÄPBL 5 kap 18 och MB 6 kap 11 för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde. 15

17 5. Administrativa frågor Genomförandetid Handläggning Planens genomförandetid är fem år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Förslag till rubricerad plan påbörjades med enkelt planförfarande. Planförslaget var föremål för samråd under tiden 18 juni 19 augusti, 2010 och samrådsmöte ägde rum den 29 juni Byggnadsnämnden beslutade efter samrådstiden att anta detaljplanen den 5 oktober Detaljplanen överklagades av berörda grannar och den 12 oktober 2011 beslutade länsstyrelsen att upphäva kommunens antagandebeslut. Överklagandet gällde i huvudsak att man inte ska skapa nya trafikproblem innan man har fått lösning på de befintliga trafikproblemen som finns utmed Sveagatan och Göteborgvägen. Länsstyrelsen motiv för sitt beslut var att planbestämmelsen centrum har ett allmänt intresse, eftersom en ny kvällsaktiv verksamhet kan tillkomma, och detaljplanen ska då tas med normalt planförfarande. Planändringen för fastighet Myggan 4 är fortfarande aktuell. Ändringar har gjorts enligt nu aktuell förslag. Planen övergår nu till normalt planförfarande där nästa steg är utställning innan det nya förslaget kan antas av samhällsbyggnadsnämnden. Planavgift Medverkande Ett planavtal är upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren till Myggan 4 om kostnader för planarbetet och planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov. Synpunkter på planförslaget har lämnats av tekniska kontoret och miljöskyddskontoret. Planavdelningen Katja Saranka Planarkitekt Antagandedatum: Lagakraftdatum:

mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjmsjmn aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` Dnr 2010-0287 211 Samrådshandling

mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjmsjmn aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` Dnr 2010-0287 211 Samrådshandling Handläggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2010-0287 211 Samrådshandling aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjmsjmn 1. Inledning Syfte Planhandlingar Syftet

Läs mer

mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjnmjmr aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` Dnr 2010-0287 211 Antagandehandling

mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjnmjmr aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` Dnr 2010-0287 211 Antagandehandling Handläggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2010-0287 211 Antagandehandling aéí~äàéä~å=ñ ê=^äáåöë ëi=séêâë~ãüéíéê=îáç=pîé~ö~í~å=u=` mä~åäéëâêáîåáåö=omnmjnmjmr 1. Inledning Syfte Planhandlingar Syftet

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04. Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6. Dnr 2014.397 211 Antagandehandling

Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04. Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6. Dnr 2014.397 211 Antagandehandling Handläggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2014.397 211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6 Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04 1 1. Inledning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMRÅDSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i april 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen. Dnr Antagandehandling

Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen. Dnr Antagandehandling Handläggare: Nermina Ombasic, tfn 0322-61 71 60 Dnr 2015.016 211 Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen Planbeskrivning 2016-12-12 1 1. Inledning Syfte Allmänt Planhandlingar

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:37 (Dp 67), Nacka kommun

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:37 (Dp 67), Nacka kommun Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:37 (Dp 67), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober 2007, reviderad i januari

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Gäddan 1 m.fl., Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för Gäddan 1 m.fl., Perstorps kommun, Skåne län 1(13) Datum: Diarienummer: 2015-05-06 2015/44 Detaljplan för Gäddan 1 m.fl., Perstorps kommun, Skåne län STANDARDFÖRFARANDE, SAMRÅD Detaljplanen har Upprättats: 2015-05-06 Antagits av BN: Vunnit laga kraft:

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö & Stadsbyggnad Dnr ONS 1/2002 214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Sicklaön 151:4 och en del av Sicklaön 40:14 (Värmdövägen 199), Nacka kommun Enkelt planförfarande. Upprättad på

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer