Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning."

Transkript

1 Granskning Planbeskrivning Planområde Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län Dnr BBM

2 2 (18) PLANBESKRIVNING Handlingar Detaljplanen omfattar Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt handelsområde vid den nya rondellen i Målilla. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: - Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med markoch vattenområden, MB kap 3. - Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet, MB kap 4. - Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. Se vidare i Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning daterad PLANDATA Läge Planområdet ligger i Målilla, i direkt anslutning till rondellen i korsningen mellan väg 23/34 och Vetlandavägen. Areal Området omfattar ca 4,2 ha. Markägoförhållanden Planområdet omfattar del av fastigheten Målilla 3:24 och hela Målilla 3:28. Målilla 3:24 ägs av Hultsfreds kommun medan 3:28 ägs av privat fastighetsägare.

3 3 (18) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Enligt ÖP är området utpekat som lämpligt för verksamheter/handel och man bör därför beakta ev tillfart till framtida exploateringsområde längs den nya länsvägen 23/47. Planområde Utdrag ur tätortsfördjupningen över Målilla från ÖP Detaljplaner Kringliggande detalj- och byggnadsplaner.

4 4 (18) Byggnadsplaner Byggnadsplan för del av Målilla samhälle från Innehåller främst bostadskvarter Byggnadsplan för del av Hägelåkra från Innehåller främst bostadskvarter. Detaljplaner 1828 Detaljplan för affärscentrum Atlanten från Planen tillåter all slags centrumbebyggelse P230 Detaljplan för handelsändamål från P243 Detaljplan för bilservice och vägrestaurang Bandygrillen från 2012 Ny användningsgräns gräns Vid planens genomförande gick det inte att avstycka enligt plangränsen på grund av att vägområdet för Vetlandavägen blev bredare än beräknat. Därför införlivas detaljplanen i sin helhet; dels för att slippa en frimärksplan och dels för att ändra användningsgränsen längs Vetlandavägen. Området som nu blir lokalgata var tidigare kvartersmark (G). Program för planområdet Eftersom detaljplanen är förenlig med ÖP med tillhörande tätortsfördjupning av Målilla samt länsstyrelsens granskningsyttrande till denna bedöms ett program som onödigt. Övriga kommunala beslut uppdrog till Miljö- och byggnadskontoret att upprätta en detaljplan för området och ändamålet under förutsättning att marken har de tekniska egenskaper som är lämpade för exploateringen. Detta har efter beslutet visat sig genom markgeotekniska undersökningar att marken har goda grundläggningsförhållanden och goda dränerande egenskaper. Behovsbedömning En behovsbedömning har upprättats och ingår i samrådshandlingarna. Där framgår att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande påverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte upprättas.

5 5 (18) Riksintressen Riksintresse för friluftslivet Området ligger i utkanten av riksintresse för friluftslivet för Hammarsjöområdet (F4). Då den nya vägen gör ett intrång i riksintresseområdet kommer den helt skära av kontakten med detaljplaneområdet. Detta medför att planen ej kommer att påverka riksintressets syften. I kommunens aktuella ÖP föreslås ny avgränsning av riksintresset för friluftsliv. Emån Området ligger inom Emåns avrinningsområde som är av riksintresse enligt miljöbalken 4:6 (förbud mot nya vattenkraftverk/vattenöverföring för kraftändamål), planförslaget påverkar dock inte riksintresset

6 6 (18) Planbeskrivning PLANFÖRSLAG Hultsfred NY VÄG 23/47 EV. NY DAMM Vetlanda/ Virserum UTJÄMNINGSMAGASIN PLANOMRÅDE UTJÄMNINGSMAGASIN Mörlunda/ Kalmar Skiss över planområdet med förslag på utformning HÖGSTA BYGGNADSHÖJD 6,5 M HKJ1= Handel, kontor eller småindustri KRYSS= BYGGFÖRBUD* GHK= Bilservice, restaurang, handel eller kontor *enklare kundvagnsgarage får dock uppföras NY GATA IN TILL OMRÅDET BEFINTLIGA BOSTADSTOMTER UTFARTSFÖRBUD FRAM HIT! Plankarta med förklaringar

7 7 (18) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Området har tidigare varit jordbruksmark, men har inte brukats på några år. Ett öppet dike korsar planområdet, detta avses att läggas igen. Då detta inte längre ligger inom brukad jordbruksmark förutsätts det inte heller omfattas av biotopsskyddet. Geotekniska förhållanden Topografi Området är väldigt flackt med marknivåer mellan +95,5 och +96,0. Området delas av ett dike från öst till väst där dikesbotten ligger på nivåer mellan +94,07 och +94,57. Jordlager Inom området är jordlagrens sammansättning likartad med sand. På en del ställen förekommer skikt med silt och finsand. Grundvatten Grundvattennivån ligger ca 1-1,5 meter under markytan i området. Grundläggning En geoteknisk markundersökning har utförts av Vectura Enligt undersökningen bedöms planområdet ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse. Konventionella byggnader kan grundläggas på befintliga jordlager utan förstärkning efter borttagning av vegetation. Byggnader med särskild utrustning eller maskiner som ger stora laster kan dock behöva någon form av förstärkning. Grundläggningen kan utföras med hel kantförstyvad bottenplatta med konventionellt betonggolv på mark, platta på mark, utfört med isolering och kapilärbrytande/dränerande skikt. Alternativt med grundsulor och/eller plintar och fribärande golv. Inga källare tillåts inom området. Höjdsättning Avvattningen av området har styrt hela höjdsättningen, den är mycket viktig och har ägnats stor omsorg. Gator och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark har generellt höjdsatts till en högre nivå än anslutande gatumark för att få en tillfredsställande avledning av dag- och dräneringsvatten. Lägsta golvnivå bör inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. För att undvika att dagvatten rinner in mot byggnader i området föreslås marken närmst respektive byggnad, minst ca 2,5 3 m, ges en lutning om ca 5 %. Längre bort från byggnaden kan flackare marklutningar tillåtas, men inom tomtmark bör lutningen inte understiga 1 %. Eftersom grundvattennivån är hög måste planområdet fyllas upp ca 1,5 meter efter borttagande av markvegetation och jordmån, både på kvartersmark och lokalgata. Förorenad mark Inga områden med markföroreningar (eller med risk för markföroreningar) finns registrerade för planområdet.

8 8 (18) Radon Planområdet ligger i ett område med relativt låg radonhalt i berggrunden (25-50 Bq/m 3 ) Miljökvalitetsnormer LUFT Gällande miljökvalitetsnormer för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Områdets läge i det relativt öppna landskapet gör det också väl ventilerat. VATTEN Miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i Sverige infördes i december Hultsfreds kommun omfattas av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst som ligger närmast planområdet är Emån (Silverån Stensjöbäcken). I dagsläget uppnår aktuell vattenförekomst både god ekologisk status och god kemisk status. Vattenmyndighetens bedömning är att den ekologiska statusen kommer att vara god även 2015 medan den kemiska statusen riskerar att försämras till Emån är emellertid sedan länge kraftigt påverkad av dagvattenutsläpp från det kommunala ledningsnätet, inte minst från Målilla. Närsaltspåverkan märks från avloppsreningsverket i Målilla, men även från jordbruk då det längs vissa sträckor odlas alldeles intill ån. Dagvatten ska tas om hand lokalt inom området, detta regleras med planbestämmelse på plankartan inom kvartersmarken. För att skydda grundvattenförekomsten finns en särskild planbestämmelse för att inte skada denna. Förorenat dagvatten får inte infiltreras utan att renas först. Olje- och fettavskiljare är ett krav för att minska risken att föroreningar avleds via dagvattensystemet. Planens genomförande bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå Miljökvalitetsnormen, varken den ekologiska statusen eller den kemiska. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten (Emån: Silverån- Stensjöbäcken). Risk för höga vattenstånd Översvämningsrisken för ny bebyggelse inom planområdet bedöms som liten enligt Räddningsverkets översvämningskartering av Emån. Planområdet ligger ca 200 m ifrån den beräknade utbredningen av Emåns 100-årsflöde (flöde med återkomsttid på 100 år) samt det beräknade högsta flödet. Planområde Utdrag ur översvämningskartering längs Emån, Rapport av Räddningsverket.

9 9 (18) Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Skulle någon fornlämning påträffas under byggskedet ska Länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap 10. Bebyggelse Bostäder Planområdet gränsar till en befintlig bostadsfastighet. Den är dock inte detaljplanelagd. Handelsområdet Planen föreslås till större delen tillåta verksamheter såsom handel, kontor och småindustri. Den del av detaljplanen som överlappar den nyligen antagna planen tillåter precis som tidigare bilservice med drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Högsta tillåten byggnadshöjd är 6,5 meter. I den delen som möjliggör för bilservice och vägrestaurang tillåts höjden 8 meter. Dock tillåts mindre byggnadsdelar (som till exempel entréer) sticka upp lite högre. Markområdet längs riksvägen delas i större tomter (minst m 2 ) för att inrymma större byggnader, medan södra sidan av lokalgatan är bättre lämpad för mindre byggnader. Tillgänglighet Byggnaderna ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Bedömningen är att god tillgänglighet uppnås då butiken och kundentrén kommer att vara lokaliserad i markplan utan nivåskillnad mot parkeringen. Det finns även goda möjligheter att anordna handikapplatser i närhet till entrén. Det är viktigt att god trafiksäkerhet uppnås vid byggnaders entréer med hänsyn till parkeringsplatser och körbara ytor. Detta kommer att behandlas i samband med bygglovprövningen. Gestaltning Exponering mot vägen Illustration från norrsidan (Rv 47 mot Vetlanda)

10 10 (18) Området är den första platsen man möter när man kommer till orten eftersom den ligger centralt placerad intill rondellen där trafik möts från Rv 47/23 (Jönköping,Växjö), 23/34 (Linköping) och 34/47 (Oskarshamn, Kalmar). Trafikmätningar visar att antalet fordon ökar konstant i denna knutpunkt. I dagsläget passerar ca fordon/dygn (ÅDT), varav 20% är tung trafik. Den flacka och öppna terrängen förstärker exponeringen mot riksvägen. Därför är det mycket viktigt att denna vy ger ett ordnat och väl gestaltat intryck. Då området sedan tidigare är oexploaterat övergår den före detta jordbruksmarken från ett odlingslandskap till ett stadsmässigt område. Bebyggelseområdet fasas in i landskapet med en naturyta med utjämningsdike mellan handelsområdet och vägen. Utjämningsdiket ska vara utformat så att det alltid kommer att vara en vattenspegel i det. Planområdet har en attraktiv placering i mitten av Målilla, som dessutom är en knutpunkt för trafik i alla riktningar. Området är lättillgängligt både för konsumenter och varutransporter, dessutom ligger det nära det nybyggda Resecentrumet. Handelsområdet För att området ska upplevas som en helhet är det viktigt att knyta ihop båda kvarteren. Detta kan göras med avvikande markbeläggning i mitten av området så att det upplevs som ett sammanhängande torg. Även körbanan på lokalgatan bör förses med beläggningen för att förstärka den tvärgående sammanhållningen. Med beaktande att planområdet är välexponerat mot väg 23/47 ska byggnader ges en god gestaltning och ett välorganiserat intryck. Husen ska formas i samspråk med varandra. Fasader fria från lastkajer ska läggas längs naturmarken för att ge ett ordnat intryck mot riksvägen. Lastkajer ordnas lämpligen på gavlarna. För att undvika backmanöver tillåts transportvägar mot norr (mot väg 23). Illustration från södersidan.

11 11 (18) Riktlinjer Med ovanstående i beaktande bör följande punkter följas: - Fasaderna bör linjera mot Rv 47 (vilket även är ett krav i detaljplanen) - Skyltning på fasader mot Rv 47 enbart med företagsnamn. Skylt bör ej sticka upp ovanför fasaden. - Ett särskilt område är avsatt för gemensam skyltställning där reklamen bör samordnas. - Inga upplag mot Rv 47. Upplag på övriga platser bör förses med väderskydd. - Fläktaggregat och ventilation på tak ska i möjligaste mån döljas mot Rv Bilparkeringar ska vara enhetlig inom hela planområdet avseende val av markmaterial på bilplatser. - Kundvagnsgarage bör med fördel samordnas för ett enhetligt intryck. - Avvikande markbeläggning är önskvärt i mittdelen av området som skapar tvärgående sammanhållning av kvarteren, detta även gäller gatubeläggningen. Illustration inifrån planområdet. Gator och trafik Gatunät In- och utfart till området är tänkt att ske från en ny lokalgata via Vetlandavägen. Läget på denna infart bestämdes i den föregående detaljplanen för bilservice och vägrestaurang Bandygrillen från 2012 (0860-P243) eftersom man redan då hade för avsikt att planera det aktuella området. Endast till den eller de fastigheter som kommer att bildas i sydvästra delen av planen (intill befintlig bostadstomt) kommer in- och utfart direkt mot Vetlandavägen att tillåtas. Detta regleras med planbestämmelser på plankartan. Lokalgatan ska ha en 7,0 meter bred körbana. Därtill kommer sidoremsor med skåldiken. Vägdagvatten ska i möjligaste mån infiltereras/perkoleras. För avledning av överskottsvatten som marken inte hinner infiltrera utförs en dräneringsledning. Det totala vägområdet uppgår till 11,0 meter.

12 12 (18) Gång- och cykeltrafik Planområdet kan nås säkert av gående och cyklister via en gång- och cykelväg från rondellen. I tre av cirkulationsplatsens ben finns säkra övergångar för gång- och cykelvägar. Från kyrkosamhället (väster om rondellen) går en gång- och cykelväg längs Vetlandavägen och från stationssamhället (öster och söder om rondellen) kan man ta sig via antingen gång- och cykelvägar eller via lokalgator. Parkering Behovet av parkering för verksamheterna inom planområdet ska tillgodoses inom kvartersmarken. Riktlinjer för erforderligt antal parkeringsplatser räknas per m² bruttoarea (BTA) butiks/kontorsyta. BTA är den sammanlagda arean för våningsplanen i en byggnad begränsad av ytterväggarnas utsida. Området ska förses med gemensam och enhetlig parkeringsyta. Parkeringen ska fastighetsbildas som gemensamhetsanläggning. Detta gör att parkeringen kan samutnyttjas och kräver därmed mindre antal parkeringsplatser. För detaljhandel och kontor beräknas 14 stycken bilplatser per m² BTA och för livsmedelshandel 20 stycken bilplatser per m² BTA vid samutnyttjande av bilplatserna. Störningar och risker Ljus Exploateringen kommer att medföra ökad allmänbelysning, punktbelysning från skyltar och ljus från trafik i området. Detta ger en större belysningsmängd i området än tidigare. Bländskydd ska upprättas vid behov mot angränsande bostadsfastigheter. Buller Detaljplanen tillåter industri utan krav på skyddsavstånd. Detta innebär bland annat att de inte får överskrida de gällande riktvärdena för externt industribuller. Skyddsavstånd vägar Väglagen ställer krav på skyddsavstånd mellan vägområde och byggbar mark: 30 meter från vägområdesgräns för större väg (nya vägen) till byggnad/anläggning 12 meter från vägområdesgräns för mindre väg (Vetlandav) till byggnad/anläggning Planen ger utrymme för dessa krav och lagar. Drivmedelsanläggning För drivmedelsanläggningar finns vissa rekommendationer och riktvärden från Boverket för skyddsavstånd: 100 meter mellan drivmedelsanläggningen och bostäder 50 meter mellan drivmedelsanläggningens cisternpåfyllning och personintensiv verksamhet 25 meter mellan pumpar, cisternpåfyllning och restaurangens entré Uteservering bör placeras bortvänd från drivmedelsanläggningen

13 13 (18) 25m 50m 100m Skyddsavstånd från illustrerad drivmedelsanläggning Teknisk försörjning Vatten och avlopp Varje fastighet ska kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet. För drivmedelsanläggning måste enligt lag oljeavskiljare installeras så att inte recipienten eller ledningsnätet skadas. Dagvatten En översiktlig dagvattenutredning utfördes av Norconsult som konstaterade de höga grundvattennivåerna samt påvisade markens goda möjligheter till infiltration. Inför granskningsskedet har Våcon AB, Kalmar utfört en förprojektering av området för att fastställa VA- och dagvattenledningarnas höjdlägen samt marknivåerna för kvartersoch gatumark. Avvattningen av området är komplex. Området ska avvattnas via diken och kommunens dagvattenledningar, men i praktiken står vattnet nästan stilla och avrinningen sker nedåt och bildar grundvatten för att så småningom leta sig ut åt något annat håll. Hela dag- och grundvattensystemet är ett kommunicerande kärl, och åt vilket håll det rinner kan kanske bero på för tillfället rådande omständigheter.

14 14 (18) I ett led av förprojekteringen har kommunens dagvattenledning och utloppsdiket till Emån rensats och kan ge större kapacitet att ta emot dagvatten från handelsområdet. Dock bör flödet i möjligaste mån minimeras. Detta kan lämpligtvis ske genom flödesregulator vid servisanslutningar. Vid exploateringen ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar på grund av minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. För att kompensera flödesökningen, föreslås utjämning av dagvatten. Dagvattnet ska fördröjas innan det når det kommunala ledningsnätet. Maximalt dagvattenflöde till anslutningspunkt tillåts vara 30 l/(s/ha). Detta regleras med planbestämmelse på plankartan. Dagvattnet inom området ska omhändertas så nära källan som möjligt. Från det södra kvarteret ska dagvattnet avledas mot det lilla LOD-området. På norra sidan om lokalgatan avleds det, via kommunal dagvattenledning, mot utjämningsdiket längs riksvägen. Erforderliga magasinsvolymer, för att fördröja det framtida dagvattenflödet till att motsvara befintligt maxflöde, beräknas vid en dimensionerande återkomsttid om 10 år uppgå till ca 10 m3 per 1000 m2 tomtyta. Dagvattenhanteringen inom området ska redovisas vid bygglovprövningen där kommunen som huvudman för dagvattensystemet godkänner lösningen som presenteras av exploatören. För drivmedelsanläggning gäller att vid påfyllningen och vid pumparna ska en tät spillzon anordnas av t.ex. betong, betongsten eller asfalt. Spillzonen ska ha en lågpunkt som är ansluten till oljeavskiljaren. Den ska vara försedd med en oljevarnare i form av nivålarm. Förorenat dagvatten får inte infiltreras utan att renas först. Olje- och fettavskiljare är ett krav för att minska risken att föroreningar avleds via dagvattensystemet. Värme Enskild uppvärmning. Energisnåla uppvärmningssystem ska tillämpas. El El- och teleanslutning sker i samråd med el- och teleleverantör. Låg- och högspänningsjordkablar med ledningsrätt går genom planområdet som skyddas med ett u-område. Avfall Enligt gällande renhållningsordning svarar kommunen för sophämtningen. Avfallet ska hanteras enligt kommunens avfallsplan vilket innebär att det ska sorteras i brännbart resp icke brännbart efter att farligt avfall och material som kan återvinnas eller återanvändas sorterats ut.

15 15 (18) Brandpostnät För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P 76, vatten för brandsläckning samt VAV P 83, allmänna vattenledningsnät anordnas med erforderligt antal brandposter och med vattenflöden och tryck i enlighet med dessa. Konsekvenser Detaljplanens genomförande får följande konsekvenser för respektive fastighet inom och utanför planområdet: Inom planområdet Målilla 3:28, ägare Hajo Mellahaji: Detaljplanen medför att användningsområdet utökas till att även omfatta handel och kontorsverksamhet (förutom bilservice och vägrestaurang som tidigare). S-150, oregistrerat dikningsföretag (samfälligheten ej utredd): Diket avses att kulverteras inom planområdet, detta påverkar inga övriga ingående fastigheter. Målilla 3:24, ägare Hultsfreds kommun: Detaljplanen kommer att tillåta handel, kontor och småindustri för den del av fastigheten som ligger inom planområdet. Detta blir kvartersmark och kommer vid efterfrågan att avstyckas och säljas till privata intressenter. En del av fastigheten kommer att finnas kvar i kommunal ägo, detta är de områden som markerats med Lokalgata och Natur på plankartan. Utom planområdet Målilla 2:16, ägare Strandgläntan AB. Taxerad ägare: Ib och Maiken Jensen: Målilla 1:38 (lantbruksenhet), ägare Christer Karlsson: Byggrätt för handel, kontor och småindustri kommer att tillskapas på mark intill fastigheten. Industri som kommer att tillåtas är lätt industri utan krav på skyddsavstånd. Om besvärande ljus från verksamheter, fordon etc skulle uppstå ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder, till exempel genom att uppföra plank eller buskar. In- och utfart till intilliggande fastighet(er) kommer att tillåtas längs Vetlandavägen intill fastigheten Målilla 2:16. Målilla S:1 vägsamfällighet (samfälligheten ej utredd): Ingen bebyggelse kommer att tillåtas närmare vägområdet än 12 meter (området är prickat på plankartan). Målilla 14:2, ägare Hultsfreds kommun

16 16 (18) GENOMFÖRANDE Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandedelen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Beräknat antagande av detaljplanen under tredje kvartalet Området är tänkt att iordningställas i två etapper. I första etappen byggs halva lokalgatan (120 m) med va-ledningar och halva utjämningsdiket. Del av västra parkeringen anläggs och kan fungera som vändplan. Dagvattenledningar byggs ut inom u-områdena. På detta sätt kan hälften av marken exploateras öster om lokalgatan och ca två tredjedelar väster om lokalgatan. I andra etappen förlängs lokalgatan inkl va-ledningar och vändplan byggs på plankartan avsedd plats. Även utjämningsdiket förlängs till sin fulla längd. Fördröjningsmagasinet på västra sidan anläggs. Dagvattenledningar byggs ut till fullo inom u-områdena. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år efter planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl finns. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Hultsfreds kommun är huvudman till i planen redovisade allmänna platser såsom lokalgata och naturmark inklusive dagvattenhanteringen. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av detta. Till lokalgatan hör även belysningsarmaturer och brandposter. Kommunen ansvarar som huvudman för att åtgärder gällande dagvatten beaktas vid projektering av området. Hultsfreds kommun (ÖSK) ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsledningarna. För områdets elförsörjning ansvarar E.ON Elnät Sverige AB. Telia Sonera AB ansvarar för telekablar inom området. Avtal Ett planavtal är upprättat för detaljplanens framtagande.

17 17 (18) FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Fastighetsreglering sker när detaljplanen vunnit laga kraft. Befintlig fastighet Målilla 3:24 ombildas. Exploatering och indelning av fastigheter av kvartersmarken kommer att ske etappvis i mån av efterfrågan. Bildande av nya fastigheter utförs efter ansökan hos Lantmäteriet och bekostas initialt av kommunen. Ett befintligt dikningsföretag går genom området där kommunen är en stor delägare. Dikningsföretaget påverkas dock inte av detaljplanen. Gemensamhetsanläggning mm Parkeringsområdena ska utformas som en enhetlig parkeringsyta och gemensamhetsanläggning kan bildas. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Kommunala kostnader: Plankostnader: Upprättande av detaljplan. Utredningar: geoteknisk markundersökning samt dagvattenutredning. Förprojektering av dagvatten, VA och gata. Projektering: Gator: Parkering: Belysning: VA: Slutprojektering av gata och VA. Lokalgata meter. GC-väg 115 meter. Vändplan. Vägmärken. Parkering västra sidan som i etapp 1 fungerar som vändplan. Belysningsstolpar lokalgata (3 + 2 st) samt gc-väg (4 st). Belysningskabel längs lokalgata meter. Belysningskavel längs gc-väg 100 meter. VA-ledningar meter. Dagvattenledningar meter. Nedstigningsbrunnar (3 + 1 st), dagvatten- o tillsynsbrunnar (6 + 4 st). Avstängningsventiler (2 + 1 st). Servisanslutningar (8 + 5 st). LOD: Västra utjämningsmagasinet: grävning 60 m 2, fyllning 400 m 2. Östra utjämningsdiket: grävning 60 m 2, fyllning m 2. Vegetation såsom grässådd och träd. Fastighetsbildn: Förrättningskostnader

18 18 (18) Kostnader för fastigheter: Markberedning: Borttagning av markvegetation och jordmån. Fyllning av tomtmark. Magasin för dagvatten. VA: El: Servisledning. Anslutning VA. Flödesregulator. Nätutbyggnad i området Efter planens genomförande tillkommer årliga kostnader för skötsel, drift och underhåll av lokalgata, gatubelysning och utjämningsmagasin inkl naturmarken. Intäkter: Tomtförsäljning. Planområdet omfattar m² kvartersmark. Anslutningsavgifter VA. TEKNISKA FRÅGOR Strax utanför planområdet finns en transformatorstation som ägs av E.ON Elnät. Medverkande tjänstemän Planbeskrivningen har upprättats av Sara Dolk, stadsarkitekt, Hultsfreds och Vimmerby kommun.

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer