Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning."

Transkript

1 Granskning Planbeskrivning Planområde Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län Dnr BBM

2 2 (18) PLANBESKRIVNING Handlingar Detaljplanen omfattar Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt handelsområde vid den nya rondellen i Målilla. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: - Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med markoch vattenområden, MB kap 3. - Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet, MB kap 4. - Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. Se vidare i Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning daterad PLANDATA Läge Planområdet ligger i Målilla, i direkt anslutning till rondellen i korsningen mellan väg 23/34 och Vetlandavägen. Areal Området omfattar ca 4,2 ha. Markägoförhållanden Planområdet omfattar del av fastigheten Målilla 3:24 och hela Målilla 3:28. Målilla 3:24 ägs av Hultsfreds kommun medan 3:28 ägs av privat fastighetsägare.

3 3 (18) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Enligt ÖP är området utpekat som lämpligt för verksamheter/handel och man bör därför beakta ev tillfart till framtida exploateringsområde längs den nya länsvägen 23/47. Planområde Utdrag ur tätortsfördjupningen över Målilla från ÖP Detaljplaner Kringliggande detalj- och byggnadsplaner.

4 4 (18) Byggnadsplaner Byggnadsplan för del av Målilla samhälle från Innehåller främst bostadskvarter Byggnadsplan för del av Hägelåkra från Innehåller främst bostadskvarter. Detaljplaner 1828 Detaljplan för affärscentrum Atlanten från Planen tillåter all slags centrumbebyggelse P230 Detaljplan för handelsändamål från P243 Detaljplan för bilservice och vägrestaurang Bandygrillen från 2012 Ny användningsgräns gräns Vid planens genomförande gick det inte att avstycka enligt plangränsen på grund av att vägområdet för Vetlandavägen blev bredare än beräknat. Därför införlivas detaljplanen i sin helhet; dels för att slippa en frimärksplan och dels för att ändra användningsgränsen längs Vetlandavägen. Området som nu blir lokalgata var tidigare kvartersmark (G). Program för planområdet Eftersom detaljplanen är förenlig med ÖP med tillhörande tätortsfördjupning av Målilla samt länsstyrelsens granskningsyttrande till denna bedöms ett program som onödigt. Övriga kommunala beslut uppdrog till Miljö- och byggnadskontoret att upprätta en detaljplan för området och ändamålet under förutsättning att marken har de tekniska egenskaper som är lämpade för exploateringen. Detta har efter beslutet visat sig genom markgeotekniska undersökningar att marken har goda grundläggningsförhållanden och goda dränerande egenskaper. Behovsbedömning En behovsbedömning har upprättats och ingår i samrådshandlingarna. Där framgår att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande påverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte upprättas.

5 5 (18) Riksintressen Riksintresse för friluftslivet Området ligger i utkanten av riksintresse för friluftslivet för Hammarsjöområdet (F4). Då den nya vägen gör ett intrång i riksintresseområdet kommer den helt skära av kontakten med detaljplaneområdet. Detta medför att planen ej kommer att påverka riksintressets syften. I kommunens aktuella ÖP föreslås ny avgränsning av riksintresset för friluftsliv. Emån Området ligger inom Emåns avrinningsområde som är av riksintresse enligt miljöbalken 4:6 (förbud mot nya vattenkraftverk/vattenöverföring för kraftändamål), planförslaget påverkar dock inte riksintresset

6 6 (18) Planbeskrivning PLANFÖRSLAG Hultsfred NY VÄG 23/47 EV. NY DAMM Vetlanda/ Virserum UTJÄMNINGSMAGASIN PLANOMRÅDE UTJÄMNINGSMAGASIN Mörlunda/ Kalmar Skiss över planområdet med förslag på utformning HÖGSTA BYGGNADSHÖJD 6,5 M HKJ1= Handel, kontor eller småindustri KRYSS= BYGGFÖRBUD* GHK= Bilservice, restaurang, handel eller kontor *enklare kundvagnsgarage får dock uppföras NY GATA IN TILL OMRÅDET BEFINTLIGA BOSTADSTOMTER UTFARTSFÖRBUD FRAM HIT! Plankarta med förklaringar

7 7 (18) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Området har tidigare varit jordbruksmark, men har inte brukats på några år. Ett öppet dike korsar planområdet, detta avses att läggas igen. Då detta inte längre ligger inom brukad jordbruksmark förutsätts det inte heller omfattas av biotopsskyddet. Geotekniska förhållanden Topografi Området är väldigt flackt med marknivåer mellan +95,5 och +96,0. Området delas av ett dike från öst till väst där dikesbotten ligger på nivåer mellan +94,07 och +94,57. Jordlager Inom området är jordlagrens sammansättning likartad med sand. På en del ställen förekommer skikt med silt och finsand. Grundvatten Grundvattennivån ligger ca 1-1,5 meter under markytan i området. Grundläggning En geoteknisk markundersökning har utförts av Vectura Enligt undersökningen bedöms planområdet ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse. Konventionella byggnader kan grundläggas på befintliga jordlager utan förstärkning efter borttagning av vegetation. Byggnader med särskild utrustning eller maskiner som ger stora laster kan dock behöva någon form av förstärkning. Grundläggningen kan utföras med hel kantförstyvad bottenplatta med konventionellt betonggolv på mark, platta på mark, utfört med isolering och kapilärbrytande/dränerande skikt. Alternativt med grundsulor och/eller plintar och fribärande golv. Inga källare tillåts inom området. Höjdsättning Avvattningen av området har styrt hela höjdsättningen, den är mycket viktig och har ägnats stor omsorg. Gator och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark har generellt höjdsatts till en högre nivå än anslutande gatumark för att få en tillfredsställande avledning av dag- och dräneringsvatten. Lägsta golvnivå bör inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. För att undvika att dagvatten rinner in mot byggnader i området föreslås marken närmst respektive byggnad, minst ca 2,5 3 m, ges en lutning om ca 5 %. Längre bort från byggnaden kan flackare marklutningar tillåtas, men inom tomtmark bör lutningen inte understiga 1 %. Eftersom grundvattennivån är hög måste planområdet fyllas upp ca 1,5 meter efter borttagande av markvegetation och jordmån, både på kvartersmark och lokalgata. Förorenad mark Inga områden med markföroreningar (eller med risk för markföroreningar) finns registrerade för planområdet.

8 8 (18) Radon Planområdet ligger i ett område med relativt låg radonhalt i berggrunden (25-50 Bq/m 3 ) Miljökvalitetsnormer LUFT Gällande miljökvalitetsnormer för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Områdets läge i det relativt öppna landskapet gör det också väl ventilerat. VATTEN Miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i Sverige infördes i december Hultsfreds kommun omfattas av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst som ligger närmast planområdet är Emån (Silverån Stensjöbäcken). I dagsläget uppnår aktuell vattenförekomst både god ekologisk status och god kemisk status. Vattenmyndighetens bedömning är att den ekologiska statusen kommer att vara god även 2015 medan den kemiska statusen riskerar att försämras till Emån är emellertid sedan länge kraftigt påverkad av dagvattenutsläpp från det kommunala ledningsnätet, inte minst från Målilla. Närsaltspåverkan märks från avloppsreningsverket i Målilla, men även från jordbruk då det längs vissa sträckor odlas alldeles intill ån. Dagvatten ska tas om hand lokalt inom området, detta regleras med planbestämmelse på plankartan inom kvartersmarken. För att skydda grundvattenförekomsten finns en särskild planbestämmelse för att inte skada denna. Förorenat dagvatten får inte infiltreras utan att renas först. Olje- och fettavskiljare är ett krav för att minska risken att föroreningar avleds via dagvattensystemet. Planens genomförande bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå Miljökvalitetsnormen, varken den ekologiska statusen eller den kemiska. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten (Emån: Silverån- Stensjöbäcken). Risk för höga vattenstånd Översvämningsrisken för ny bebyggelse inom planområdet bedöms som liten enligt Räddningsverkets översvämningskartering av Emån. Planområdet ligger ca 200 m ifrån den beräknade utbredningen av Emåns 100-årsflöde (flöde med återkomsttid på 100 år) samt det beräknade högsta flödet. Planområde Utdrag ur översvämningskartering längs Emån, Rapport av Räddningsverket.

9 9 (18) Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Skulle någon fornlämning påträffas under byggskedet ska Länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap 10. Bebyggelse Bostäder Planområdet gränsar till en befintlig bostadsfastighet. Den är dock inte detaljplanelagd. Handelsområdet Planen föreslås till större delen tillåta verksamheter såsom handel, kontor och småindustri. Den del av detaljplanen som överlappar den nyligen antagna planen tillåter precis som tidigare bilservice med drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Högsta tillåten byggnadshöjd är 6,5 meter. I den delen som möjliggör för bilservice och vägrestaurang tillåts höjden 8 meter. Dock tillåts mindre byggnadsdelar (som till exempel entréer) sticka upp lite högre. Markområdet längs riksvägen delas i större tomter (minst m 2 ) för att inrymma större byggnader, medan södra sidan av lokalgatan är bättre lämpad för mindre byggnader. Tillgänglighet Byggnaderna ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Bedömningen är att god tillgänglighet uppnås då butiken och kundentrén kommer att vara lokaliserad i markplan utan nivåskillnad mot parkeringen. Det finns även goda möjligheter att anordna handikapplatser i närhet till entrén. Det är viktigt att god trafiksäkerhet uppnås vid byggnaders entréer med hänsyn till parkeringsplatser och körbara ytor. Detta kommer att behandlas i samband med bygglovprövningen. Gestaltning Exponering mot vägen Illustration från norrsidan (Rv 47 mot Vetlanda)

10 10 (18) Området är den första platsen man möter när man kommer till orten eftersom den ligger centralt placerad intill rondellen där trafik möts från Rv 47/23 (Jönköping,Växjö), 23/34 (Linköping) och 34/47 (Oskarshamn, Kalmar). Trafikmätningar visar att antalet fordon ökar konstant i denna knutpunkt. I dagsläget passerar ca fordon/dygn (ÅDT), varav 20% är tung trafik. Den flacka och öppna terrängen förstärker exponeringen mot riksvägen. Därför är det mycket viktigt att denna vy ger ett ordnat och väl gestaltat intryck. Då området sedan tidigare är oexploaterat övergår den före detta jordbruksmarken från ett odlingslandskap till ett stadsmässigt område. Bebyggelseområdet fasas in i landskapet med en naturyta med utjämningsdike mellan handelsområdet och vägen. Utjämningsdiket ska vara utformat så att det alltid kommer att vara en vattenspegel i det. Planområdet har en attraktiv placering i mitten av Målilla, som dessutom är en knutpunkt för trafik i alla riktningar. Området är lättillgängligt både för konsumenter och varutransporter, dessutom ligger det nära det nybyggda Resecentrumet. Handelsområdet För att området ska upplevas som en helhet är det viktigt att knyta ihop båda kvarteren. Detta kan göras med avvikande markbeläggning i mitten av området så att det upplevs som ett sammanhängande torg. Även körbanan på lokalgatan bör förses med beläggningen för att förstärka den tvärgående sammanhållningen. Med beaktande att planområdet är välexponerat mot väg 23/47 ska byggnader ges en god gestaltning och ett välorganiserat intryck. Husen ska formas i samspråk med varandra. Fasader fria från lastkajer ska läggas längs naturmarken för att ge ett ordnat intryck mot riksvägen. Lastkajer ordnas lämpligen på gavlarna. För att undvika backmanöver tillåts transportvägar mot norr (mot väg 23). Illustration från södersidan.

11 11 (18) Riktlinjer Med ovanstående i beaktande bör följande punkter följas: - Fasaderna bör linjera mot Rv 47 (vilket även är ett krav i detaljplanen) - Skyltning på fasader mot Rv 47 enbart med företagsnamn. Skylt bör ej sticka upp ovanför fasaden. - Ett särskilt område är avsatt för gemensam skyltställning där reklamen bör samordnas. - Inga upplag mot Rv 47. Upplag på övriga platser bör förses med väderskydd. - Fläktaggregat och ventilation på tak ska i möjligaste mån döljas mot Rv Bilparkeringar ska vara enhetlig inom hela planområdet avseende val av markmaterial på bilplatser. - Kundvagnsgarage bör med fördel samordnas för ett enhetligt intryck. - Avvikande markbeläggning är önskvärt i mittdelen av området som skapar tvärgående sammanhållning av kvarteren, detta även gäller gatubeläggningen. Illustration inifrån planområdet. Gator och trafik Gatunät In- och utfart till området är tänkt att ske från en ny lokalgata via Vetlandavägen. Läget på denna infart bestämdes i den föregående detaljplanen för bilservice och vägrestaurang Bandygrillen från 2012 (0860-P243) eftersom man redan då hade för avsikt att planera det aktuella området. Endast till den eller de fastigheter som kommer att bildas i sydvästra delen av planen (intill befintlig bostadstomt) kommer in- och utfart direkt mot Vetlandavägen att tillåtas. Detta regleras med planbestämmelser på plankartan. Lokalgatan ska ha en 7,0 meter bred körbana. Därtill kommer sidoremsor med skåldiken. Vägdagvatten ska i möjligaste mån infiltereras/perkoleras. För avledning av överskottsvatten som marken inte hinner infiltrera utförs en dräneringsledning. Det totala vägområdet uppgår till 11,0 meter.

12 12 (18) Gång- och cykeltrafik Planområdet kan nås säkert av gående och cyklister via en gång- och cykelväg från rondellen. I tre av cirkulationsplatsens ben finns säkra övergångar för gång- och cykelvägar. Från kyrkosamhället (väster om rondellen) går en gång- och cykelväg längs Vetlandavägen och från stationssamhället (öster och söder om rondellen) kan man ta sig via antingen gång- och cykelvägar eller via lokalgator. Parkering Behovet av parkering för verksamheterna inom planområdet ska tillgodoses inom kvartersmarken. Riktlinjer för erforderligt antal parkeringsplatser räknas per m² bruttoarea (BTA) butiks/kontorsyta. BTA är den sammanlagda arean för våningsplanen i en byggnad begränsad av ytterväggarnas utsida. Området ska förses med gemensam och enhetlig parkeringsyta. Parkeringen ska fastighetsbildas som gemensamhetsanläggning. Detta gör att parkeringen kan samutnyttjas och kräver därmed mindre antal parkeringsplatser. För detaljhandel och kontor beräknas 14 stycken bilplatser per m² BTA och för livsmedelshandel 20 stycken bilplatser per m² BTA vid samutnyttjande av bilplatserna. Störningar och risker Ljus Exploateringen kommer att medföra ökad allmänbelysning, punktbelysning från skyltar och ljus från trafik i området. Detta ger en större belysningsmängd i området än tidigare. Bländskydd ska upprättas vid behov mot angränsande bostadsfastigheter. Buller Detaljplanen tillåter industri utan krav på skyddsavstånd. Detta innebär bland annat att de inte får överskrida de gällande riktvärdena för externt industribuller. Skyddsavstånd vägar Väglagen ställer krav på skyddsavstånd mellan vägområde och byggbar mark: 30 meter från vägområdesgräns för större väg (nya vägen) till byggnad/anläggning 12 meter från vägområdesgräns för mindre väg (Vetlandav) till byggnad/anläggning Planen ger utrymme för dessa krav och lagar. Drivmedelsanläggning För drivmedelsanläggningar finns vissa rekommendationer och riktvärden från Boverket för skyddsavstånd: 100 meter mellan drivmedelsanläggningen och bostäder 50 meter mellan drivmedelsanläggningens cisternpåfyllning och personintensiv verksamhet 25 meter mellan pumpar, cisternpåfyllning och restaurangens entré Uteservering bör placeras bortvänd från drivmedelsanläggningen

13 13 (18) 25m 50m 100m Skyddsavstånd från illustrerad drivmedelsanläggning Teknisk försörjning Vatten och avlopp Varje fastighet ska kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet. För drivmedelsanläggning måste enligt lag oljeavskiljare installeras så att inte recipienten eller ledningsnätet skadas. Dagvatten En översiktlig dagvattenutredning utfördes av Norconsult som konstaterade de höga grundvattennivåerna samt påvisade markens goda möjligheter till infiltration. Inför granskningsskedet har Våcon AB, Kalmar utfört en förprojektering av området för att fastställa VA- och dagvattenledningarnas höjdlägen samt marknivåerna för kvartersoch gatumark. Avvattningen av området är komplex. Området ska avvattnas via diken och kommunens dagvattenledningar, men i praktiken står vattnet nästan stilla och avrinningen sker nedåt och bildar grundvatten för att så småningom leta sig ut åt något annat håll. Hela dag- och grundvattensystemet är ett kommunicerande kärl, och åt vilket håll det rinner kan kanske bero på för tillfället rådande omständigheter.

14 14 (18) I ett led av förprojekteringen har kommunens dagvattenledning och utloppsdiket till Emån rensats och kan ge större kapacitet att ta emot dagvatten från handelsområdet. Dock bör flödet i möjligaste mån minimeras. Detta kan lämpligtvis ske genom flödesregulator vid servisanslutningar. Vid exploateringen ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar på grund av minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. För att kompensera flödesökningen, föreslås utjämning av dagvatten. Dagvattnet ska fördröjas innan det når det kommunala ledningsnätet. Maximalt dagvattenflöde till anslutningspunkt tillåts vara 30 l/(s/ha). Detta regleras med planbestämmelse på plankartan. Dagvattnet inom området ska omhändertas så nära källan som möjligt. Från det södra kvarteret ska dagvattnet avledas mot det lilla LOD-området. På norra sidan om lokalgatan avleds det, via kommunal dagvattenledning, mot utjämningsdiket längs riksvägen. Erforderliga magasinsvolymer, för att fördröja det framtida dagvattenflödet till att motsvara befintligt maxflöde, beräknas vid en dimensionerande återkomsttid om 10 år uppgå till ca 10 m3 per 1000 m2 tomtyta. Dagvattenhanteringen inom området ska redovisas vid bygglovprövningen där kommunen som huvudman för dagvattensystemet godkänner lösningen som presenteras av exploatören. För drivmedelsanläggning gäller att vid påfyllningen och vid pumparna ska en tät spillzon anordnas av t.ex. betong, betongsten eller asfalt. Spillzonen ska ha en lågpunkt som är ansluten till oljeavskiljaren. Den ska vara försedd med en oljevarnare i form av nivålarm. Förorenat dagvatten får inte infiltreras utan att renas först. Olje- och fettavskiljare är ett krav för att minska risken att föroreningar avleds via dagvattensystemet. Värme Enskild uppvärmning. Energisnåla uppvärmningssystem ska tillämpas. El El- och teleanslutning sker i samråd med el- och teleleverantör. Låg- och högspänningsjordkablar med ledningsrätt går genom planområdet som skyddas med ett u-område. Avfall Enligt gällande renhållningsordning svarar kommunen för sophämtningen. Avfallet ska hanteras enligt kommunens avfallsplan vilket innebär att det ska sorteras i brännbart resp icke brännbart efter att farligt avfall och material som kan återvinnas eller återanvändas sorterats ut.

15 15 (18) Brandpostnät För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P 76, vatten för brandsläckning samt VAV P 83, allmänna vattenledningsnät anordnas med erforderligt antal brandposter och med vattenflöden och tryck i enlighet med dessa. Konsekvenser Detaljplanens genomförande får följande konsekvenser för respektive fastighet inom och utanför planområdet: Inom planområdet Målilla 3:28, ägare Hajo Mellahaji: Detaljplanen medför att användningsområdet utökas till att även omfatta handel och kontorsverksamhet (förutom bilservice och vägrestaurang som tidigare). S-150, oregistrerat dikningsföretag (samfälligheten ej utredd): Diket avses att kulverteras inom planområdet, detta påverkar inga övriga ingående fastigheter. Målilla 3:24, ägare Hultsfreds kommun: Detaljplanen kommer att tillåta handel, kontor och småindustri för den del av fastigheten som ligger inom planområdet. Detta blir kvartersmark och kommer vid efterfrågan att avstyckas och säljas till privata intressenter. En del av fastigheten kommer att finnas kvar i kommunal ägo, detta är de områden som markerats med Lokalgata och Natur på plankartan. Utom planområdet Målilla 2:16, ägare Strandgläntan AB. Taxerad ägare: Ib och Maiken Jensen: Målilla 1:38 (lantbruksenhet), ägare Christer Karlsson: Byggrätt för handel, kontor och småindustri kommer att tillskapas på mark intill fastigheten. Industri som kommer att tillåtas är lätt industri utan krav på skyddsavstånd. Om besvärande ljus från verksamheter, fordon etc skulle uppstå ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder, till exempel genom att uppföra plank eller buskar. In- och utfart till intilliggande fastighet(er) kommer att tillåtas längs Vetlandavägen intill fastigheten Målilla 2:16. Målilla S:1 vägsamfällighet (samfälligheten ej utredd): Ingen bebyggelse kommer att tillåtas närmare vägområdet än 12 meter (området är prickat på plankartan). Målilla 14:2, ägare Hultsfreds kommun

16 16 (18) GENOMFÖRANDE Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandedelen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Beräknat antagande av detaljplanen under tredje kvartalet Området är tänkt att iordningställas i två etapper. I första etappen byggs halva lokalgatan (120 m) med va-ledningar och halva utjämningsdiket. Del av västra parkeringen anläggs och kan fungera som vändplan. Dagvattenledningar byggs ut inom u-områdena. På detta sätt kan hälften av marken exploateras öster om lokalgatan och ca två tredjedelar väster om lokalgatan. I andra etappen förlängs lokalgatan inkl va-ledningar och vändplan byggs på plankartan avsedd plats. Även utjämningsdiket förlängs till sin fulla längd. Fördröjningsmagasinet på västra sidan anläggs. Dagvattenledningar byggs ut till fullo inom u-områdena. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år efter planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl finns. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Hultsfreds kommun är huvudman till i planen redovisade allmänna platser såsom lokalgata och naturmark inklusive dagvattenhanteringen. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av detta. Till lokalgatan hör även belysningsarmaturer och brandposter. Kommunen ansvarar som huvudman för att åtgärder gällande dagvatten beaktas vid projektering av området. Hultsfreds kommun (ÖSK) ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsledningarna. För områdets elförsörjning ansvarar E.ON Elnät Sverige AB. Telia Sonera AB ansvarar för telekablar inom området. Avtal Ett planavtal är upprättat för detaljplanens framtagande.

17 17 (18) FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Fastighetsreglering sker när detaljplanen vunnit laga kraft. Befintlig fastighet Målilla 3:24 ombildas. Exploatering och indelning av fastigheter av kvartersmarken kommer att ske etappvis i mån av efterfrågan. Bildande av nya fastigheter utförs efter ansökan hos Lantmäteriet och bekostas initialt av kommunen. Ett befintligt dikningsföretag går genom området där kommunen är en stor delägare. Dikningsföretaget påverkas dock inte av detaljplanen. Gemensamhetsanläggning mm Parkeringsområdena ska utformas som en enhetlig parkeringsyta och gemensamhetsanläggning kan bildas. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Kommunala kostnader: Plankostnader: Upprättande av detaljplan. Utredningar: geoteknisk markundersökning samt dagvattenutredning. Förprojektering av dagvatten, VA och gata. Projektering: Gator: Parkering: Belysning: VA: Slutprojektering av gata och VA. Lokalgata meter. GC-väg 115 meter. Vändplan. Vägmärken. Parkering västra sidan som i etapp 1 fungerar som vändplan. Belysningsstolpar lokalgata (3 + 2 st) samt gc-väg (4 st). Belysningskabel längs lokalgata meter. Belysningskavel längs gc-väg 100 meter. VA-ledningar meter. Dagvattenledningar meter. Nedstigningsbrunnar (3 + 1 st), dagvatten- o tillsynsbrunnar (6 + 4 st). Avstängningsventiler (2 + 1 st). Servisanslutningar (8 + 5 st). LOD: Västra utjämningsmagasinet: grävning 60 m 2, fyllning 400 m 2. Östra utjämningsdiket: grävning 60 m 2, fyllning m 2. Vegetation såsom grässådd och träd. Fastighetsbildn: Förrättningskostnader

18 18 (18) Kostnader för fastigheter: Markberedning: Borttagning av markvegetation och jordmån. Fyllning av tomtmark. Magasin för dagvatten. VA: El: Servisledning. Anslutning VA. Flödesregulator. Nätutbyggnad i området Efter planens genomförande tillkommer årliga kostnader för skötsel, drift och underhåll av lokalgata, gatubelysning och utjämningsmagasin inkl naturmarken. Intäkter: Tomtförsäljning. Planområdet omfattar m² kvartersmark. Anslutningsavgifter VA. TEKNISKA FRÅGOR Strax utanför planområdet finns en transformatorstation som ägs av E.ON Elnät. Medverkande tjänstemän Planbeskrivningen har upprättats av Sara Dolk, stadsarkitekt, Hultsfreds och Vimmerby kommun.

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer