Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning."

Transkript

1 Granskning Planbeskrivning Planområde Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län Dnr BBM

2 2 (18) PLANBESKRIVNING Handlingar Detaljplanen omfattar Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt handelsområde vid den nya rondellen i Målilla. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: - Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med markoch vattenområden, MB kap 3. - Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet, MB kap 4. - Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. Se vidare i Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning daterad PLANDATA Läge Planområdet ligger i Målilla, i direkt anslutning till rondellen i korsningen mellan väg 23/34 och Vetlandavägen. Areal Området omfattar ca 4,2 ha. Markägoförhållanden Planområdet omfattar del av fastigheten Målilla 3:24 och hela Målilla 3:28. Målilla 3:24 ägs av Hultsfreds kommun medan 3:28 ägs av privat fastighetsägare.

3 3 (18) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Enligt ÖP är området utpekat som lämpligt för verksamheter/handel och man bör därför beakta ev tillfart till framtida exploateringsområde längs den nya länsvägen 23/47. Planområde Utdrag ur tätortsfördjupningen över Målilla från ÖP Detaljplaner Kringliggande detalj- och byggnadsplaner.

4 4 (18) Byggnadsplaner Byggnadsplan för del av Målilla samhälle från Innehåller främst bostadskvarter Byggnadsplan för del av Hägelåkra från Innehåller främst bostadskvarter. Detaljplaner 1828 Detaljplan för affärscentrum Atlanten från Planen tillåter all slags centrumbebyggelse P230 Detaljplan för handelsändamål från P243 Detaljplan för bilservice och vägrestaurang Bandygrillen från 2012 Ny användningsgräns gräns Vid planens genomförande gick det inte att avstycka enligt plangränsen på grund av att vägområdet för Vetlandavägen blev bredare än beräknat. Därför införlivas detaljplanen i sin helhet; dels för att slippa en frimärksplan och dels för att ändra användningsgränsen längs Vetlandavägen. Området som nu blir lokalgata var tidigare kvartersmark (G). Program för planområdet Eftersom detaljplanen är förenlig med ÖP med tillhörande tätortsfördjupning av Målilla samt länsstyrelsens granskningsyttrande till denna bedöms ett program som onödigt. Övriga kommunala beslut uppdrog till Miljö- och byggnadskontoret att upprätta en detaljplan för området och ändamålet under förutsättning att marken har de tekniska egenskaper som är lämpade för exploateringen. Detta har efter beslutet visat sig genom markgeotekniska undersökningar att marken har goda grundläggningsförhållanden och goda dränerande egenskaper. Behovsbedömning En behovsbedömning har upprättats och ingår i samrådshandlingarna. Där framgår att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande påverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte upprättas.

5 5 (18) Riksintressen Riksintresse för friluftslivet Området ligger i utkanten av riksintresse för friluftslivet för Hammarsjöområdet (F4). Då den nya vägen gör ett intrång i riksintresseområdet kommer den helt skära av kontakten med detaljplaneområdet. Detta medför att planen ej kommer att påverka riksintressets syften. I kommunens aktuella ÖP föreslås ny avgränsning av riksintresset för friluftsliv. Emån Området ligger inom Emåns avrinningsområde som är av riksintresse enligt miljöbalken 4:6 (förbud mot nya vattenkraftverk/vattenöverföring för kraftändamål), planförslaget påverkar dock inte riksintresset

6 6 (18) Planbeskrivning PLANFÖRSLAG Hultsfred NY VÄG 23/47 EV. NY DAMM Vetlanda/ Virserum UTJÄMNINGSMAGASIN PLANOMRÅDE UTJÄMNINGSMAGASIN Mörlunda/ Kalmar Skiss över planområdet med förslag på utformning HÖGSTA BYGGNADSHÖJD 6,5 M HKJ1= Handel, kontor eller småindustri KRYSS= BYGGFÖRBUD* GHK= Bilservice, restaurang, handel eller kontor *enklare kundvagnsgarage får dock uppföras NY GATA IN TILL OMRÅDET BEFINTLIGA BOSTADSTOMTER UTFARTSFÖRBUD FRAM HIT! Plankarta med förklaringar

7 7 (18) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Området har tidigare varit jordbruksmark, men har inte brukats på några år. Ett öppet dike korsar planområdet, detta avses att läggas igen. Då detta inte längre ligger inom brukad jordbruksmark förutsätts det inte heller omfattas av biotopsskyddet. Geotekniska förhållanden Topografi Området är väldigt flackt med marknivåer mellan +95,5 och +96,0. Området delas av ett dike från öst till väst där dikesbotten ligger på nivåer mellan +94,07 och +94,57. Jordlager Inom området är jordlagrens sammansättning likartad med sand. På en del ställen förekommer skikt med silt och finsand. Grundvatten Grundvattennivån ligger ca 1-1,5 meter under markytan i området. Grundläggning En geoteknisk markundersökning har utförts av Vectura Enligt undersökningen bedöms planområdet ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse. Konventionella byggnader kan grundläggas på befintliga jordlager utan förstärkning efter borttagning av vegetation. Byggnader med särskild utrustning eller maskiner som ger stora laster kan dock behöva någon form av förstärkning. Grundläggningen kan utföras med hel kantförstyvad bottenplatta med konventionellt betonggolv på mark, platta på mark, utfört med isolering och kapilärbrytande/dränerande skikt. Alternativt med grundsulor och/eller plintar och fribärande golv. Inga källare tillåts inom området. Höjdsättning Avvattningen av området har styrt hela höjdsättningen, den är mycket viktig och har ägnats stor omsorg. Gator och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark har generellt höjdsatts till en högre nivå än anslutande gatumark för att få en tillfredsställande avledning av dag- och dräneringsvatten. Lägsta golvnivå bör inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. För att undvika att dagvatten rinner in mot byggnader i området föreslås marken närmst respektive byggnad, minst ca 2,5 3 m, ges en lutning om ca 5 %. Längre bort från byggnaden kan flackare marklutningar tillåtas, men inom tomtmark bör lutningen inte understiga 1 %. Eftersom grundvattennivån är hög måste planområdet fyllas upp ca 1,5 meter efter borttagande av markvegetation och jordmån, både på kvartersmark och lokalgata. Förorenad mark Inga områden med markföroreningar (eller med risk för markföroreningar) finns registrerade för planområdet.

8 8 (18) Radon Planområdet ligger i ett område med relativt låg radonhalt i berggrunden (25-50 Bq/m 3 ) Miljökvalitetsnormer LUFT Gällande miljökvalitetsnormer för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Områdets läge i det relativt öppna landskapet gör det också väl ventilerat. VATTEN Miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i Sverige infördes i december Hultsfreds kommun omfattas av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst som ligger närmast planområdet är Emån (Silverån Stensjöbäcken). I dagsläget uppnår aktuell vattenförekomst både god ekologisk status och god kemisk status. Vattenmyndighetens bedömning är att den ekologiska statusen kommer att vara god även 2015 medan den kemiska statusen riskerar att försämras till Emån är emellertid sedan länge kraftigt påverkad av dagvattenutsläpp från det kommunala ledningsnätet, inte minst från Målilla. Närsaltspåverkan märks från avloppsreningsverket i Målilla, men även från jordbruk då det längs vissa sträckor odlas alldeles intill ån. Dagvatten ska tas om hand lokalt inom området, detta regleras med planbestämmelse på plankartan inom kvartersmarken. För att skydda grundvattenförekomsten finns en särskild planbestämmelse för att inte skada denna. Förorenat dagvatten får inte infiltreras utan att renas först. Olje- och fettavskiljare är ett krav för att minska risken att föroreningar avleds via dagvattensystemet. Planens genomförande bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå Miljökvalitetsnormen, varken den ekologiska statusen eller den kemiska. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten (Emån: Silverån- Stensjöbäcken). Risk för höga vattenstånd Översvämningsrisken för ny bebyggelse inom planområdet bedöms som liten enligt Räddningsverkets översvämningskartering av Emån. Planområdet ligger ca 200 m ifrån den beräknade utbredningen av Emåns 100-årsflöde (flöde med återkomsttid på 100 år) samt det beräknade högsta flödet. Planområde Utdrag ur översvämningskartering längs Emån, Rapport av Räddningsverket.

9 9 (18) Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Skulle någon fornlämning påträffas under byggskedet ska Länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap 10. Bebyggelse Bostäder Planområdet gränsar till en befintlig bostadsfastighet. Den är dock inte detaljplanelagd. Handelsområdet Planen föreslås till större delen tillåta verksamheter såsom handel, kontor och småindustri. Den del av detaljplanen som överlappar den nyligen antagna planen tillåter precis som tidigare bilservice med drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Högsta tillåten byggnadshöjd är 6,5 meter. I den delen som möjliggör för bilservice och vägrestaurang tillåts höjden 8 meter. Dock tillåts mindre byggnadsdelar (som till exempel entréer) sticka upp lite högre. Markområdet längs riksvägen delas i större tomter (minst m 2 ) för att inrymma större byggnader, medan södra sidan av lokalgatan är bättre lämpad för mindre byggnader. Tillgänglighet Byggnaderna ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Bedömningen är att god tillgänglighet uppnås då butiken och kundentrén kommer att vara lokaliserad i markplan utan nivåskillnad mot parkeringen. Det finns även goda möjligheter att anordna handikapplatser i närhet till entrén. Det är viktigt att god trafiksäkerhet uppnås vid byggnaders entréer med hänsyn till parkeringsplatser och körbara ytor. Detta kommer att behandlas i samband med bygglovprövningen. Gestaltning Exponering mot vägen Illustration från norrsidan (Rv 47 mot Vetlanda)

10 10 (18) Området är den första platsen man möter när man kommer till orten eftersom den ligger centralt placerad intill rondellen där trafik möts från Rv 47/23 (Jönköping,Växjö), 23/34 (Linköping) och 34/47 (Oskarshamn, Kalmar). Trafikmätningar visar att antalet fordon ökar konstant i denna knutpunkt. I dagsläget passerar ca fordon/dygn (ÅDT), varav 20% är tung trafik. Den flacka och öppna terrängen förstärker exponeringen mot riksvägen. Därför är det mycket viktigt att denna vy ger ett ordnat och väl gestaltat intryck. Då området sedan tidigare är oexploaterat övergår den före detta jordbruksmarken från ett odlingslandskap till ett stadsmässigt område. Bebyggelseområdet fasas in i landskapet med en naturyta med utjämningsdike mellan handelsområdet och vägen. Utjämningsdiket ska vara utformat så att det alltid kommer att vara en vattenspegel i det. Planområdet har en attraktiv placering i mitten av Målilla, som dessutom är en knutpunkt för trafik i alla riktningar. Området är lättillgängligt både för konsumenter och varutransporter, dessutom ligger det nära det nybyggda Resecentrumet. Handelsområdet För att området ska upplevas som en helhet är det viktigt att knyta ihop båda kvarteren. Detta kan göras med avvikande markbeläggning i mitten av området så att det upplevs som ett sammanhängande torg. Även körbanan på lokalgatan bör förses med beläggningen för att förstärka den tvärgående sammanhållningen. Med beaktande att planområdet är välexponerat mot väg 23/47 ska byggnader ges en god gestaltning och ett välorganiserat intryck. Husen ska formas i samspråk med varandra. Fasader fria från lastkajer ska läggas längs naturmarken för att ge ett ordnat intryck mot riksvägen. Lastkajer ordnas lämpligen på gavlarna. För att undvika backmanöver tillåts transportvägar mot norr (mot väg 23). Illustration från södersidan.

11 11 (18) Riktlinjer Med ovanstående i beaktande bör följande punkter följas: - Fasaderna bör linjera mot Rv 47 (vilket även är ett krav i detaljplanen) - Skyltning på fasader mot Rv 47 enbart med företagsnamn. Skylt bör ej sticka upp ovanför fasaden. - Ett särskilt område är avsatt för gemensam skyltställning där reklamen bör samordnas. - Inga upplag mot Rv 47. Upplag på övriga platser bör förses med väderskydd. - Fläktaggregat och ventilation på tak ska i möjligaste mån döljas mot Rv Bilparkeringar ska vara enhetlig inom hela planområdet avseende val av markmaterial på bilplatser. - Kundvagnsgarage bör med fördel samordnas för ett enhetligt intryck. - Avvikande markbeläggning är önskvärt i mittdelen av området som skapar tvärgående sammanhållning av kvarteren, detta även gäller gatubeläggningen. Illustration inifrån planområdet. Gator och trafik Gatunät In- och utfart till området är tänkt att ske från en ny lokalgata via Vetlandavägen. Läget på denna infart bestämdes i den föregående detaljplanen för bilservice och vägrestaurang Bandygrillen från 2012 (0860-P243) eftersom man redan då hade för avsikt att planera det aktuella området. Endast till den eller de fastigheter som kommer att bildas i sydvästra delen av planen (intill befintlig bostadstomt) kommer in- och utfart direkt mot Vetlandavägen att tillåtas. Detta regleras med planbestämmelser på plankartan. Lokalgatan ska ha en 7,0 meter bred körbana. Därtill kommer sidoremsor med skåldiken. Vägdagvatten ska i möjligaste mån infiltereras/perkoleras. För avledning av överskottsvatten som marken inte hinner infiltrera utförs en dräneringsledning. Det totala vägområdet uppgår till 11,0 meter.

12 12 (18) Gång- och cykeltrafik Planområdet kan nås säkert av gående och cyklister via en gång- och cykelväg från rondellen. I tre av cirkulationsplatsens ben finns säkra övergångar för gång- och cykelvägar. Från kyrkosamhället (väster om rondellen) går en gång- och cykelväg längs Vetlandavägen och från stationssamhället (öster och söder om rondellen) kan man ta sig via antingen gång- och cykelvägar eller via lokalgator. Parkering Behovet av parkering för verksamheterna inom planområdet ska tillgodoses inom kvartersmarken. Riktlinjer för erforderligt antal parkeringsplatser räknas per m² bruttoarea (BTA) butiks/kontorsyta. BTA är den sammanlagda arean för våningsplanen i en byggnad begränsad av ytterväggarnas utsida. Området ska förses med gemensam och enhetlig parkeringsyta. Parkeringen ska fastighetsbildas som gemensamhetsanläggning. Detta gör att parkeringen kan samutnyttjas och kräver därmed mindre antal parkeringsplatser. För detaljhandel och kontor beräknas 14 stycken bilplatser per m² BTA och för livsmedelshandel 20 stycken bilplatser per m² BTA vid samutnyttjande av bilplatserna. Störningar och risker Ljus Exploateringen kommer att medföra ökad allmänbelysning, punktbelysning från skyltar och ljus från trafik i området. Detta ger en större belysningsmängd i området än tidigare. Bländskydd ska upprättas vid behov mot angränsande bostadsfastigheter. Buller Detaljplanen tillåter industri utan krav på skyddsavstånd. Detta innebär bland annat att de inte får överskrida de gällande riktvärdena för externt industribuller. Skyddsavstånd vägar Väglagen ställer krav på skyddsavstånd mellan vägområde och byggbar mark: 30 meter från vägområdesgräns för större väg (nya vägen) till byggnad/anläggning 12 meter från vägområdesgräns för mindre väg (Vetlandav) till byggnad/anläggning Planen ger utrymme för dessa krav och lagar. Drivmedelsanläggning För drivmedelsanläggningar finns vissa rekommendationer och riktvärden från Boverket för skyddsavstånd: 100 meter mellan drivmedelsanläggningen och bostäder 50 meter mellan drivmedelsanläggningens cisternpåfyllning och personintensiv verksamhet 25 meter mellan pumpar, cisternpåfyllning och restaurangens entré Uteservering bör placeras bortvänd från drivmedelsanläggningen

13 13 (18) 25m 50m 100m Skyddsavstånd från illustrerad drivmedelsanläggning Teknisk försörjning Vatten och avlopp Varje fastighet ska kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet. För drivmedelsanläggning måste enligt lag oljeavskiljare installeras så att inte recipienten eller ledningsnätet skadas. Dagvatten En översiktlig dagvattenutredning utfördes av Norconsult som konstaterade de höga grundvattennivåerna samt påvisade markens goda möjligheter till infiltration. Inför granskningsskedet har Våcon AB, Kalmar utfört en förprojektering av området för att fastställa VA- och dagvattenledningarnas höjdlägen samt marknivåerna för kvartersoch gatumark. Avvattningen av området är komplex. Området ska avvattnas via diken och kommunens dagvattenledningar, men i praktiken står vattnet nästan stilla och avrinningen sker nedåt och bildar grundvatten för att så småningom leta sig ut åt något annat håll. Hela dag- och grundvattensystemet är ett kommunicerande kärl, och åt vilket håll det rinner kan kanske bero på för tillfället rådande omständigheter.

14 14 (18) I ett led av förprojekteringen har kommunens dagvattenledning och utloppsdiket till Emån rensats och kan ge större kapacitet att ta emot dagvatten från handelsområdet. Dock bör flödet i möjligaste mån minimeras. Detta kan lämpligtvis ske genom flödesregulator vid servisanslutningar. Vid exploateringen ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar på grund av minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. För att kompensera flödesökningen, föreslås utjämning av dagvatten. Dagvattnet ska fördröjas innan det når det kommunala ledningsnätet. Maximalt dagvattenflöde till anslutningspunkt tillåts vara 30 l/(s/ha). Detta regleras med planbestämmelse på plankartan. Dagvattnet inom området ska omhändertas så nära källan som möjligt. Från det södra kvarteret ska dagvattnet avledas mot det lilla LOD-området. På norra sidan om lokalgatan avleds det, via kommunal dagvattenledning, mot utjämningsdiket längs riksvägen. Erforderliga magasinsvolymer, för att fördröja det framtida dagvattenflödet till att motsvara befintligt maxflöde, beräknas vid en dimensionerande återkomsttid om 10 år uppgå till ca 10 m3 per 1000 m2 tomtyta. Dagvattenhanteringen inom området ska redovisas vid bygglovprövningen där kommunen som huvudman för dagvattensystemet godkänner lösningen som presenteras av exploatören. För drivmedelsanläggning gäller att vid påfyllningen och vid pumparna ska en tät spillzon anordnas av t.ex. betong, betongsten eller asfalt. Spillzonen ska ha en lågpunkt som är ansluten till oljeavskiljaren. Den ska vara försedd med en oljevarnare i form av nivålarm. Förorenat dagvatten får inte infiltreras utan att renas först. Olje- och fettavskiljare är ett krav för att minska risken att föroreningar avleds via dagvattensystemet. Värme Enskild uppvärmning. Energisnåla uppvärmningssystem ska tillämpas. El El- och teleanslutning sker i samråd med el- och teleleverantör. Låg- och högspänningsjordkablar med ledningsrätt går genom planområdet som skyddas med ett u-område. Avfall Enligt gällande renhållningsordning svarar kommunen för sophämtningen. Avfallet ska hanteras enligt kommunens avfallsplan vilket innebär att det ska sorteras i brännbart resp icke brännbart efter att farligt avfall och material som kan återvinnas eller återanvändas sorterats ut.

15 15 (18) Brandpostnät För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P 76, vatten för brandsläckning samt VAV P 83, allmänna vattenledningsnät anordnas med erforderligt antal brandposter och med vattenflöden och tryck i enlighet med dessa. Konsekvenser Detaljplanens genomförande får följande konsekvenser för respektive fastighet inom och utanför planområdet: Inom planområdet Målilla 3:28, ägare Hajo Mellahaji: Detaljplanen medför att användningsområdet utökas till att även omfatta handel och kontorsverksamhet (förutom bilservice och vägrestaurang som tidigare). S-150, oregistrerat dikningsföretag (samfälligheten ej utredd): Diket avses att kulverteras inom planområdet, detta påverkar inga övriga ingående fastigheter. Målilla 3:24, ägare Hultsfreds kommun: Detaljplanen kommer att tillåta handel, kontor och småindustri för den del av fastigheten som ligger inom planområdet. Detta blir kvartersmark och kommer vid efterfrågan att avstyckas och säljas till privata intressenter. En del av fastigheten kommer att finnas kvar i kommunal ägo, detta är de områden som markerats med Lokalgata och Natur på plankartan. Utom planområdet Målilla 2:16, ägare Strandgläntan AB. Taxerad ägare: Ib och Maiken Jensen: Målilla 1:38 (lantbruksenhet), ägare Christer Karlsson: Byggrätt för handel, kontor och småindustri kommer att tillskapas på mark intill fastigheten. Industri som kommer att tillåtas är lätt industri utan krav på skyddsavstånd. Om besvärande ljus från verksamheter, fordon etc skulle uppstå ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder, till exempel genom att uppföra plank eller buskar. In- och utfart till intilliggande fastighet(er) kommer att tillåtas längs Vetlandavägen intill fastigheten Målilla 2:16. Målilla S:1 vägsamfällighet (samfälligheten ej utredd): Ingen bebyggelse kommer att tillåtas närmare vägområdet än 12 meter (området är prickat på plankartan). Målilla 14:2, ägare Hultsfreds kommun

16 16 (18) GENOMFÖRANDE Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandedelen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Beräknat antagande av detaljplanen under tredje kvartalet Området är tänkt att iordningställas i två etapper. I första etappen byggs halva lokalgatan (120 m) med va-ledningar och halva utjämningsdiket. Del av västra parkeringen anläggs och kan fungera som vändplan. Dagvattenledningar byggs ut inom u-områdena. På detta sätt kan hälften av marken exploateras öster om lokalgatan och ca två tredjedelar väster om lokalgatan. I andra etappen förlängs lokalgatan inkl va-ledningar och vändplan byggs på plankartan avsedd plats. Även utjämningsdiket förlängs till sin fulla längd. Fördröjningsmagasinet på västra sidan anläggs. Dagvattenledningar byggs ut till fullo inom u-områdena. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år efter planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl finns. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Hultsfreds kommun är huvudman till i planen redovisade allmänna platser såsom lokalgata och naturmark inklusive dagvattenhanteringen. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av detta. Till lokalgatan hör även belysningsarmaturer och brandposter. Kommunen ansvarar som huvudman för att åtgärder gällande dagvatten beaktas vid projektering av området. Hultsfreds kommun (ÖSK) ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsledningarna. För områdets elförsörjning ansvarar E.ON Elnät Sverige AB. Telia Sonera AB ansvarar för telekablar inom området. Avtal Ett planavtal är upprättat för detaljplanens framtagande.

17 17 (18) FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Fastighetsreglering sker när detaljplanen vunnit laga kraft. Befintlig fastighet Målilla 3:24 ombildas. Exploatering och indelning av fastigheter av kvartersmarken kommer att ske etappvis i mån av efterfrågan. Bildande av nya fastigheter utförs efter ansökan hos Lantmäteriet och bekostas initialt av kommunen. Ett befintligt dikningsföretag går genom området där kommunen är en stor delägare. Dikningsföretaget påverkas dock inte av detaljplanen. Gemensamhetsanläggning mm Parkeringsområdena ska utformas som en enhetlig parkeringsyta och gemensamhetsanläggning kan bildas. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Kommunala kostnader: Plankostnader: Upprättande av detaljplan. Utredningar: geoteknisk markundersökning samt dagvattenutredning. Förprojektering av dagvatten, VA och gata. Projektering: Gator: Parkering: Belysning: VA: Slutprojektering av gata och VA. Lokalgata meter. GC-väg 115 meter. Vändplan. Vägmärken. Parkering västra sidan som i etapp 1 fungerar som vändplan. Belysningsstolpar lokalgata (3 + 2 st) samt gc-väg (4 st). Belysningskabel längs lokalgata meter. Belysningskavel längs gc-väg 100 meter. VA-ledningar meter. Dagvattenledningar meter. Nedstigningsbrunnar (3 + 1 st), dagvatten- o tillsynsbrunnar (6 + 4 st). Avstängningsventiler (2 + 1 st). Servisanslutningar (8 + 5 st). LOD: Västra utjämningsmagasinet: grävning 60 m 2, fyllning 400 m 2. Östra utjämningsdiket: grävning 60 m 2, fyllning m 2. Vegetation såsom grässådd och träd. Fastighetsbildn: Förrättningskostnader

18 18 (18) Kostnader för fastigheter: Markberedning: Borttagning av markvegetation och jordmån. Fyllning av tomtmark. Magasin för dagvatten. VA: El: Servisledning. Anslutning VA. Flödesregulator. Nätutbyggnad i området Efter planens genomförande tillkommer årliga kostnader för skötsel, drift och underhåll av lokalgata, gatubelysning och utjämningsmagasin inkl naturmarken. Intäkter: Tomtförsäljning. Planområdet omfattar m² kvartersmark. Anslutningsavgifter VA. TEKNISKA FRÅGOR Strax utanför planområdet finns en transformatorstation som ägs av E.ON Elnät. Medverkande tjänstemän Planbeskrivningen har upprättats av Sara Dolk, stadsarkitekt, Hultsfreds och Vimmerby kommun.

2013-03-01. Behovsbedömning. Motiverat ställningstagande

2013-03-01. Behovsbedömning. Motiverat ställningstagande Behovsbedömning 2 (9) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. Behovsbedömningen är ett första steg i miljöbedömningen som ska avgöra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan MA 113 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 Utställningsbeslut 2 2010-08-31 2010-10-13 Antagande 2010-12-13 Laga kraft 2012-03-29 Figeholm, Oskarshamns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-01-15 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala, Börringekloster 1:56 m.fl. Hindstorp, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala, Börringekloster 1:56 m.fl. Hindstorp, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 06.356 Projektnummer: D7215 Detaljplan för del av Svedala, Börringekloster 1:56 m.fl. Hindstorp, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Vid upprättandet av förslag till detaljplan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

POSTEN 13 OCH DEL AV SMEDJEBACKEN 3:2

POSTEN 13 OCH DEL AV SMEDJEBACKEN 3:2 GRANSKNINGSHANDLING SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för POSTEN 13 OCH DEL AV SMEDJEBACKEN 3:2 Smedjebackens kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Upprättad: 2013-04-16

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. Detaljplan för Häringe 9:6 m fl. i Valla Katrineholms kommun. Tillhörande

DETALJPLANEPROGRAM. Detaljplan för Häringe 9:6 m fl. i Valla Katrineholms kommun. Tillhörande SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DETALJPLANEPROGRAM Tillhörande Detaljplan för Häringe 9:6 m fl. i Valla Katrineholms kommun PROGRAMHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-03-14

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för del av Traktorn 5 TILLBYGGNAD AV BILHALL Östersunds kommun

Detaljplan för del av Traktorn 5 TILLBYGGNAD AV BILHALL Östersunds kommun Detaljplan för del av Traktorn 5 TILLBYGGNAD AV BILHALL Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 612/2013 Dnr planmodul: P 13/0007 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den

Läs mer