pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet"

Transkript

1 pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till 49 Mkr (69) och resultat per aktie till 2,00 kronor (2,75). Operativt kassaflöde uppgick till 355 Mkr (172). I en kommentar till första kvartalet säger Bilias VD Per Avander: Efterfrågan på nya bilar minskade som förväntat och resultatet nådde inte upp till föregående års nivå. Efterfrågan inom Serviceaffären var svagare än förväntat, vilket delvis förklaras av den milda vintern. Vi redovisade ett starkt kassaflöde och utvecklingen i Norge var fortsatt positiv. Förvärvet av Stenshagen Bil blev klart och verksamheten kommer att integreras med Bilias norska verksamhet under andra kvartalet. Vi bedömer att efterfrågan under andra kvartalet på nya bilar och service kommer att vara på en lägre nivå jämfört med föregående år. 1) 2) Första kvartalet April 11 - Helåret Koncernen mars Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 1,6 2,3 2,6 2,7 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,6 2,3 2,5 2,7 Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,00 2,75 16,10 16,85 Jämförelsestörande poster framgår av sidan 3. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 11.

2 2 (16) Viktiga händelser under 2012 Under året, till och med den 30 april, har teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier, vilket resulterat i en nyemission på 0,5 Mkr. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick per den 30 april till optioner. Bilia förvärvade samtliga aktier i Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS. Bolagen omsätter cirka 1,0 Mdr per år och rörelseresultatet 2011 uppgick till 45 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 237 Mkr, varav 63 Mkr betalades med återköpta Bilia-aktier, aktier, och resterande 174 Mkr erlades kontant. Verksamheten ingår i Bilia från och med den 1 januari Bilia fortsatte expansionen inom Serviceaffären med att förvärva samtliga aktier i Blombergs Bilservice i Lidingö AB. Bolaget har sedan drygt 30 år drivit en BMWverkstad på Lidingö. Preliminär köpeskilling uppgår till 8 Mkr. Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på Första kvartalet 2012 Efterfrågan på nya bilar och service minskade under kvartalet och var på en lägre nivå jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 344). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 115 Mkr eller med 3 procent. Minskningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar och till service. Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Försämringen är främst hänförligt till lägre efterfrågan inom Serviceaffären. Resultatet i Danmark försämrades med 17 Mkr, främst beroende på lägre efterfrågan på service under kvartalet. Resultaten vid försäljning av både nya och begagnade bilar var i nivå med föregående år. Förvärvet av Stenshagen Bil ingår med ett rörelseresultat efter förvärvskostnader på 4 Mkr. Kostnaderna ökade underliggande med knappt 1 procent och var i relation till nettoomsättningen 0,1 procentenheter högre jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-6). Förbättringen är främst hänförbar till en lägre nettolåneskuld och till en lägre räntenivå. Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans Bank AB ingår med 5 Mkr (4). Periodens skatt uppgick till -22 Mkr (-23), vilket motsvarar en skattesats på 31 procent (25). Årets höga skattesats förklaras av att ingen skattefordran redovisats på periodens underskott i Danmark. Periodens resultat uppgick till 49 Mkr (69) och resultat per aktie till 2,00 kronor (2,75). Valutakursförändringar påverkade resultatet med 1 Mkr. Balansomslutningen ökade under kvartalet med 307 Mkr till Mkr. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Stenshagen Bil. Eget kapital ökade under kvartalet med 114 Mkr och uppgick till Mkr. Betalningen med återköpta Bilia-aktier vid förvärvet av Stenshagen Bil ökade det egna kapitalet med 63 Mkr. Soliditeten uppgick till 33 procent (35). Investeringar och avyttringar uppgick netto till 45 Mkr (16). Ersättningsinvesteringar representerade 11 Mkr (8), expansionsinvesteringar 4 Mkr (5), miljöinvesteringar 0 Mkr (0), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 29 Mkr (1) och finansiell leasing uppgick till 1 Mkr (2). Operativt kassaflöde uppgick till 355 Mkr (172). Lager av bilar och övrigt rörelsekapital reducerades med netto 221 Mkr (24) under kvartalet. Efter förvärv av verksamheter och nettoinvesteringar uppgick kassaflödet till 159 Mkr (103). Nettolåneskulden minskade med 184 Mkr under kvartalet och uppgick till 139 Mkr. Likviditeten har stärkts under kvartalet och vid utgången av mars månad redovisades ett tillgodohavande mot bankerna på 97 Mkr. Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till 900 Mkr. Antalet anställda ökade under året med 53 personer till personer. Förvärv av verksamheter har ökat antalet anställda med 118 personer.

3 Jämförelsestörande poster 3 (16) Första kvartalet April 11 - Helåret Koncernen, Mkr mars Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Strukturkostnader m m Rörelseresultat Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Strukturkostnader m m Resultat före skatt

4 Koncernen 4 (16) Leveranser Orderstock Antal nya Första kvartalet April 11 - Helåret 31 mars bilar mars Sverige Norge 1) Danmark Totalt ) Stenshagen Bil ingår i leveranser under kvartalet med 389 (-) och i orderstock med 276 (-). Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 11 - Helåret Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars % 2011 % mars % Sverige ,2 76 2, ,4 Norge ,5 30 2, ,8 Danmark ,0 3 0, ,0 Summa Personbilar , , ,0 Moderbolaget, övrigt Totalt ,6 98 2, ,7 Svagt resultat i Danmark Orderstocken ökade under kvartalet Marknaden för nya personbilar minskade under kvartalet med 3 procent i Sverige och ökade med 3 procent i Norge, medan den var oförändrad i Danmark. Nettoomsättningen uppgick till Mkr mot föregående år Mkr. För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 115 Mkr eller med 3 procent. Minskningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar och till service. Personbilar redovisade ett rörelseresultat på 84 Mkr (109) och en rörelsemarginal på 1,8 procent (2,5). Försämringen är främst hänförbar till lägre efterfrågan inom Serviceaffären. Bilaffären redovisade ett resultat som var i nivå med föregående år. Orderstocken ökade med 811 bilar under kvartalet, varav 276 bilar var hänförligt till förvärvet av Stenshagen Bil. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 61 Mkr (76). Försämringen är främst hänförlig till färre leveranser av nya bilar, lägre omsättning inom Serviceaffären och till omfattande utbildningsinsatser i konceptet för personliga servicetekniker. Serviceaffären redovisade ett resultat som var 8 Mkr lägre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 37 Mkr (30). Förvärvet av Stenshagen Bil ingår med ett rörelseresultat efter förvärvskostnader på 4 Mkr. Förbättringen är främst hänförlig till högre bruttovinstmarginal vid försäljning av begagnade bilar. Även i Norge har efterfrågan på service varit på en något lägre nivå. Införandet av det i Sverige så framgångsrika konceptet för personliga servicetekniker påbörjades under kvartalet, vilket belastade resultatet inom Serviceaffären. Resultatet exklusive förvärv inom Bilaffären förbättrades med 10 Mkr medan det försämrades med 7 Mkr inom Serviceaffären. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -14 Mkr (3). Efterfrågan på service var på en fortsatt låg nivå och omsättningen minskade med 12 procent. Merparten av resultatförsämringen är hänförlig till Serviceaffären. I slutet av februari månad gjordes en lagändring av avgiftssystemet för nya bilar, vilket under mars månad fick en negativ påverkan på försäljning och bruttovinstmarginal. Lagändringen kommer sannolikt att pressa marknaden även under det andra kvartalet. Spar- och åtgärdsprogram kommer att genomföras under andra kvartalet.

5 5 (16) Personbilar - uppdelat på Service-, Bil- och Drivmedelsaffären Nettoomsättning 1) Rörelseresultat Första kvartalet April 11 - Helåret Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars mars Serviceaffären marginal, % 6,0 8,4 9,3 9,9 Bilaffären marginal, % 0,5 0,6 0,9 0,9 Drivmedelsaffären marginal, % 1,1 1,3 1,2 1,3 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. 1) I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Lägre efterfrågan inom Serviceaffären Vinst i begagnataffären Serviceaffärens försäljning för jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade med 3 procent. Sveriges försäljning minskade med 3 procent, Norges med 1 procent och Danmarks med 12 procent. Skadefrekvensen avseende plåtskador var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år beroende på den milda vintern. Vår bedömning är att privatpersoner under mars månad, som normalt är en stark månad, även har skjutit upp service- och reparationsbehov. Rörelseresultatet försämrades med 23 Mkr och uppgick till 62 Mkr. Resultatet har belastats med bland annat utbildningskostnader i konceptet för personliga servicetekniker. Bilaffärens leveranser av nya bilar minskade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 11 procent och begagnade bilar med 4 procent. Orderingången var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år, -19 procent, men högre jämfört med kvartalets leveranser. Orderstocken ökade för jämförbara verksamheter med 535 bilar under kvartalet. Efterfrågan på begagnade bilar var bättre jämfört med föregående kvartal och i nivå med föregående år. Bruttovinstmarginalen stärktes under kvartalet och begagnataffären redovisade en mindre vinst som var i nivå med föregående år. Lagren av nya osålda bilar och begagnade bilar minskade under kvartalet och är på bra nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar är på en fortsatt hög nivå och uppgick till knappt 10 gånger per år. Drivmedelsaffären är koncentrerad till Sverige och har i volym utvecklats något bättre jämfört med den svenska totalmarknaden, -2 procent mot totalmarknaden -4 procent. Serviceaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Bilaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Mkr % Mkr % Rör.resultat, Mkr Rör.marginal, % Rör.resultat, Mkr Rör.marginal, % , , ,0 0, Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Alla värden i diagram ovan avser isolerade kvartal. 0,0

6 6 (16) Förvärv av verksamhet 2012 Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS Den 29 februari 2012 förvärvade Bilia samtliga aktier i Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS med ekonomisk effekt från och med den 1 januari Bolagen, som är stora BMW- och Vovo-handlare i Norge, omsätter cirka 1,0 Mdr per år, med en rörelsemarginal om cirka 4 procent. Antalet sålda bilar uppgår till cirka per år. Köpeskillingen uppgick till 237 Mkr, varav 63 Mkr betalades med återköpta Bilia-aktier, aktier, och resterande 174 Mkr erlades kontant. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Verksamheten är koncentrerad till Oslo. Förvärven stärker verksamheten i Norge och ger möjlighet till betydande synergier. Förvärven leder till att Bilias verksamhet i Oslo kommer att kunna struktureras om till effektiva stand-alone-anläggningar för både BMW och Volvo. Goodwillposten är främst hänförlig till synergier inom nybilsförsäljning till företagskunder och kostnadsbesparingar inom inköp och administration. Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 0,2 Mkr och avser arvoden till konsulter i samband med due diligence. Dessa utgifter har redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport över totalresultat. Effekter av förvärven Förvärven har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Stenshagens återförsäljar- värde redovisat i Mkr verksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 0-0 Uppskjuten skattefordran 0-0 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Räntebärande skulder 4-4 Leverantörsskulder och övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 122 Erlagd köpeskilling, Bilia-aktier 63 Erlagd köpeskilling, kontant 174 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 46 Nettoeffekt på likvida medel 191 Förvärvade kundrelationer om 74 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

7 7 (16) Förvärv av verksamhet 2012 Blombergs Bilservice i Lidingö AB Den 1 februari 2012 förvärvade Bilia samtliga aktier i Blombergs Bilservice i Lidingö AB. Bolaget bedriver en BMW-verkstad på Lidingö. Verksamheten bedrivs från en lokal, som ingår i en bostadsrättsförening. Blombergs Bilservice i Lidingö AB omsätter cirka 10 Mkr per år, med en rörelsemarginal om cirka 3 procent. Preliminär köpeskilling uppgår till 8 Mkr. Hela köpeskillingen erläggs kontant, varav 7 Mkr betalades vid tillträdet och resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas när bolagets årsredovisning är godkänd. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Förvärvet innebär att Bilia nu även, utöver redan befintlig Volvoverkstad, kan erbjuda servicetjänster till BMW-kunder på Lidingö. Det finns inga externa transaktionsutgifter och förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Då bolaget ännu inte fastställt årsredovisningen för 2011 är nedan angivna förvärvade nettotillgångar samt köpeskilling preliminära. Det förvärvade företagets preliminära nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Blombergs Bilservice i värde redovisat i Mkr Lidingö AB justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0-0 Finansiella anläggningstillgångar Varulager 1-1 Kundfordringar och övriga fordringar 1-1 Likvida medel 0-0 Räntebärande skulder 0-0 Leverantörsskulder och övriga skulder 1-1 Uppskjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill - Erlagd köpeskilling, kontant 8 Säljarrevers 1 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 0 Nettoeffekt på likvida medel 7 Förvärvade kundrelationer om 1 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

8 8 (16) Förvärv av verksamhet 2011 Bilcentralen i Stockholm AB Den 3 januari 2011 förvärvade Bilia samtliga aktier i BMW-återförsäljaren Bilcentralen i Stockholm AB, med verksamhet i Segeltorp och Nacka. Under 2011 omsatte Bilcentralen i Stockholm AB 742 Mkr. Rörelseresultatet inklusive förvärvskostnader uppgick till 28 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 138 Mkr och erlades kontant. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Verksamheten bedrivs i två välbelägna anläggningar i Segeltorp respektive Nacka. Förvärvet är ett led i Bilias satsning på BMW, som började i Norge 2006 och fortsatte med förvärvet av BMW-verksamheten i Göteborg Goodwillposten är främst hänförlig till synergier inom nybilsförsäljning till företagskunder och kostnadsbesparingar inom inköp och administration. Det finns inga externa transaktionsutgifter eller förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde BMWs återförsäljar- värde redovisat i Mkr verksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 58 Köpeskilling 138 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 17 Nettoeffekt på likvida medel 121 Förvärvade kundrelationer om 46 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

9 9 (16) Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, inköp, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings-, fastighets- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -10 Mkr (-11). Risker och osäkerhetsfaktorer Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker. Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas: Marknadsutveckling av nya bilar. Den ekonomiska turbulensen i världen kan komma att minska efterfrågan på nya bilar. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden. Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet. Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker. Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information om de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Rörelsesegment Från och med 1 januari 2012 har Drivmedelsaffären separerats från Serviceaffären. Syftet med förändringen är att bättre tydliggöra omsättning och resultat uppdelade på service och drivmedel. Drivmedel redovisas nu som ett eget segment och följs upp för hela koncernen totalt, inte per land. Tidigare ingick drivmedel i Serviceaffären. Under segmentsavstämningar redovisas moderbolaget och elimineringar. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och som gäller för räkenskapsåret 2012 har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter. Revision Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Nästa rapport Delårsrapporten för andra kvartalet 2012 publiceras den 26 juli Göteborg den 4 maj 2012 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer: Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 klockan

10 Koncernens rörelsesegment 10 (16) Intäkter från Anläggningstillgångar externa kunder Mkr Första kvartalet Service Bil Summa Segmentsavstämningar Sverige Norge Danmark Sverige Norge Danmark Drivmedel Personbilar Koncernen Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 3 2 Räntekostnader Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt Periodens skattekostnad Periodens resultat Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapporten över totalresultat: Jämförelsestörande poster Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: -Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Summa skulder och eget kapital Geografiska områden Sverige Norge Danmark Segmentsavstämningar Totalt (16)

11 Rapport över totalresultat för koncernen Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars (16) Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal: före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 1,95 2,75 16,30 17,10 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,95 2,70 16,10 16,85 Antal egna aktier vid periodens utgång, 000-tal Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 2,00 2,75 16,10 16,85 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,95 2,70 15,85 16,60 Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa

12 Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) Likvida medel 2) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (16) Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder Tillgångar Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder Räntebärande ) Varav räntebärande Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Mkr Ingående balans Kontantutdelning till aktieägare Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Återköp av egna aktier Periodens totalresultat Utgående balans

13 Rapport över kassaflöden för koncernen 13 (16) Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars Den löpande verksamheten Resultat före skatt Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar Förvärv och avyttring av leasingfordon Operativt kassaflöde Räntebärande fordringar inkl kortfristiga placeringar, netto Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Återköp av egna aktier Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Kvartalsöversikt 14 (16) K v a r t a l Koncernen 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 3,1 2,8 3,6 2,3 2,9 2,5 3,2 1,6 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 3,1 2,8 3,9 2,3 2,9 2,3 3,2 1,6 Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 3,21 3,31 3,39 3,44 3,48 3,49 3,41 3,36 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 17,6 20,5 23,9 23,5 22,9 21,8 20,3 19,3 Avkastning på eget kapital, % 1) 19,1 21,8 25,7 25,8 30,5 29,1 23,6 22,3 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 0,17 0,16 0,17 0,16 0,32 0,19 0,18 0,07 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 1) 8,0 9,6 12,7 12,6 11,8 10,9 9,4 9,2 Data per aktie (kr) Periodens resultat 3,85 2) 3,10 4) 7,15 6) 2,75 8) 7,35 10) 2,75 12) 4,00 14) 2,00 16) Eget kapital 60 3) 63 5) 70 7) 72 9) 68 11) 70 13) 74 15) 77 17) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Rullande 12 månader. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per ,

15 15 (16) Resultaträkning för Moderbolaget Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Inventarier, verktyg och installationer Summa

16 Balansräkning för Moderbolaget i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar (16) Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Förlagslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ev.förpliktelser för moderbolaget Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet pressinformation 29 april 2010 Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.742 Mkr (3.040). Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (-16) och marginalen till 2,2 procent

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 17 662 Mkr (18 160). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet pressinformation 9 februari 2011 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Nettoomsättningen uppgick till 16 257 Mkr (13 700). Årets resultat uppgick till 407 Mkr (114) och resultat per

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2011

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2011 1 (15) pressinformation 28 oktober 211 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 211 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 38 Mkr (11 637). Periodens resultat uppgick till 321

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Rapport för första kvartalet 2013 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 048 Mkr (4 562). Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010 pressinformation 29 oktober 2010 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 11 637 Mkr (9 862). Rörelseresultatet uppgick till 317 Mkr

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2011 Bokslut 2011 Fjärde kvartalet

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2011 Bokslut 2011 Fjärde kvartalet pressinformation 3 februari 2012 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2011 Bokslut 2011 Nettoomsättningen uppgick till 18 160 Mkr (16 257). Årets resultat uppgick till 420 Mkr (407) och resultat per

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2011 Första halvåret Andra kvartalet

pressinformation Rapport för första halvåret 2011 Första halvåret Andra kvartalet 1 (15) pressinformation 27 juli 211 Rapport för första halvåret 211 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 9 21 Mkr (7 9). Rörelseresultatet uppgick till 239 Mkr (212) och marginalen till 2,6 procent

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18)

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18) Nettoomsättningen uppgick till 6 815 Mkr (5 433). Operativt rörelseresultat uppgick till 267 Mkr (195). Periodens resultat uppgick till 181 Mkr (143) och resultat per aktie till 3,50 kronor (2,80). Operativt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2008

pressinformation Rapport för första kvartalet 2008 pressinformation 6 maj 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.798 Mkr (3.309). Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (41). Nettoresultatet uppgick till

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2009

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2009 pressinformation 9 februari 2010 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2009 Bokslutet 2009 Nettoomsättningen uppgick till 13.700 Mkr (14.280). Årets resultat uppgick till 114 Mkr (-110) och resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2006

Rapport för första kvartalet 2006 pressinformation 4 maj 2006 Rapport för första kvartalet 2006 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.200 Mkr (2.696). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 33 Mkr

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2009

pressinformation Rapport för första kvartalet 2009 pressinformation 5 maj 2009 Rapport för första kvartalet 2009 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.040 Mkr (3.798). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -8 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2008

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2008 pressinformation 6 februari 2009 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2008 Bokslutet för 2008 Nettoomsättningen uppgick till 14.280 Mkr (15.402). Årets resultat uppgick till -110 Mkr (100) och resultat

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2009

RAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2009 Q2 RAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2009 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 6.609 Mkr (7.813). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 38 Mkr (3). Periodens resultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 juni (24) juni Kvarvarande verksamheter

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 juni (24) juni Kvarvarande verksamheter Nettoomsättningen uppgick till 11 866 Mkr (10 096). Periodens resultat för koncernen uppgick till 336 Mkr (320) och resultat per aktie till 6,60 kronor (6,35). Nettoomsättningen uppgick till 6 433 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2008

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2008 pressinformation 24 oktober 2008 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2008 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 10.945 Mkr (10.884). Rörelseresultatet uppgick till 60 Mkr

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer