pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet"

Transkript

1 pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till 49 Mkr (69) och resultat per aktie till 2,00 kronor (2,75). Operativt kassaflöde uppgick till 355 Mkr (172). I en kommentar till första kvartalet säger Bilias VD Per Avander: Efterfrågan på nya bilar minskade som förväntat och resultatet nådde inte upp till föregående års nivå. Efterfrågan inom Serviceaffären var svagare än förväntat, vilket delvis förklaras av den milda vintern. Vi redovisade ett starkt kassaflöde och utvecklingen i Norge var fortsatt positiv. Förvärvet av Stenshagen Bil blev klart och verksamheten kommer att integreras med Bilias norska verksamhet under andra kvartalet. Vi bedömer att efterfrågan under andra kvartalet på nya bilar och service kommer att vara på en lägre nivå jämfört med föregående år. 1) 2) Första kvartalet April 11 - Helåret Koncernen mars Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 1,6 2,3 2,6 2,7 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,6 2,3 2,5 2,7 Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,00 2,75 16,10 16,85 Jämförelsestörande poster framgår av sidan 3. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 11.

2 2 (16) Viktiga händelser under 2012 Under året, till och med den 30 april, har teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier, vilket resulterat i en nyemission på 0,5 Mkr. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick per den 30 april till optioner. Bilia förvärvade samtliga aktier i Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS. Bolagen omsätter cirka 1,0 Mdr per år och rörelseresultatet 2011 uppgick till 45 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 237 Mkr, varav 63 Mkr betalades med återköpta Bilia-aktier, aktier, och resterande 174 Mkr erlades kontant. Verksamheten ingår i Bilia från och med den 1 januari Bilia fortsatte expansionen inom Serviceaffären med att förvärva samtliga aktier i Blombergs Bilservice i Lidingö AB. Bolaget har sedan drygt 30 år drivit en BMWverkstad på Lidingö. Preliminär köpeskilling uppgår till 8 Mkr. Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på Första kvartalet 2012 Efterfrågan på nya bilar och service minskade under kvartalet och var på en lägre nivå jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 344). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 115 Mkr eller med 3 procent. Minskningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar och till service. Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Försämringen är främst hänförligt till lägre efterfrågan inom Serviceaffären. Resultatet i Danmark försämrades med 17 Mkr, främst beroende på lägre efterfrågan på service under kvartalet. Resultaten vid försäljning av både nya och begagnade bilar var i nivå med föregående år. Förvärvet av Stenshagen Bil ingår med ett rörelseresultat efter förvärvskostnader på 4 Mkr. Kostnaderna ökade underliggande med knappt 1 procent och var i relation till nettoomsättningen 0,1 procentenheter högre jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-6). Förbättringen är främst hänförbar till en lägre nettolåneskuld och till en lägre räntenivå. Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans Bank AB ingår med 5 Mkr (4). Periodens skatt uppgick till -22 Mkr (-23), vilket motsvarar en skattesats på 31 procent (25). Årets höga skattesats förklaras av att ingen skattefordran redovisats på periodens underskott i Danmark. Periodens resultat uppgick till 49 Mkr (69) och resultat per aktie till 2,00 kronor (2,75). Valutakursförändringar påverkade resultatet med 1 Mkr. Balansomslutningen ökade under kvartalet med 307 Mkr till Mkr. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Stenshagen Bil. Eget kapital ökade under kvartalet med 114 Mkr och uppgick till Mkr. Betalningen med återköpta Bilia-aktier vid förvärvet av Stenshagen Bil ökade det egna kapitalet med 63 Mkr. Soliditeten uppgick till 33 procent (35). Investeringar och avyttringar uppgick netto till 45 Mkr (16). Ersättningsinvesteringar representerade 11 Mkr (8), expansionsinvesteringar 4 Mkr (5), miljöinvesteringar 0 Mkr (0), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 29 Mkr (1) och finansiell leasing uppgick till 1 Mkr (2). Operativt kassaflöde uppgick till 355 Mkr (172). Lager av bilar och övrigt rörelsekapital reducerades med netto 221 Mkr (24) under kvartalet. Efter förvärv av verksamheter och nettoinvesteringar uppgick kassaflödet till 159 Mkr (103). Nettolåneskulden minskade med 184 Mkr under kvartalet och uppgick till 139 Mkr. Likviditeten har stärkts under kvartalet och vid utgången av mars månad redovisades ett tillgodohavande mot bankerna på 97 Mkr. Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till 900 Mkr. Antalet anställda ökade under året med 53 personer till personer. Förvärv av verksamheter har ökat antalet anställda med 118 personer.

3 Jämförelsestörande poster 3 (16) Första kvartalet April 11 - Helåret Koncernen, Mkr mars Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Strukturkostnader m m Rörelseresultat Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Strukturkostnader m m Resultat före skatt

4 Koncernen 4 (16) Leveranser Orderstock Antal nya Första kvartalet April 11 - Helåret 31 mars bilar mars Sverige Norge 1) Danmark Totalt ) Stenshagen Bil ingår i leveranser under kvartalet med 389 (-) och i orderstock med 276 (-). Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 11 - Helåret Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars % 2011 % mars % Sverige ,2 76 2, ,4 Norge ,5 30 2, ,8 Danmark ,0 3 0, ,0 Summa Personbilar , , ,0 Moderbolaget, övrigt Totalt ,6 98 2, ,7 Svagt resultat i Danmark Orderstocken ökade under kvartalet Marknaden för nya personbilar minskade under kvartalet med 3 procent i Sverige och ökade med 3 procent i Norge, medan den var oförändrad i Danmark. Nettoomsättningen uppgick till Mkr mot föregående år Mkr. För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 115 Mkr eller med 3 procent. Minskningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar och till service. Personbilar redovisade ett rörelseresultat på 84 Mkr (109) och en rörelsemarginal på 1,8 procent (2,5). Försämringen är främst hänförbar till lägre efterfrågan inom Serviceaffären. Bilaffären redovisade ett resultat som var i nivå med föregående år. Orderstocken ökade med 811 bilar under kvartalet, varav 276 bilar var hänförligt till förvärvet av Stenshagen Bil. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 61 Mkr (76). Försämringen är främst hänförlig till färre leveranser av nya bilar, lägre omsättning inom Serviceaffären och till omfattande utbildningsinsatser i konceptet för personliga servicetekniker. Serviceaffären redovisade ett resultat som var 8 Mkr lägre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 37 Mkr (30). Förvärvet av Stenshagen Bil ingår med ett rörelseresultat efter förvärvskostnader på 4 Mkr. Förbättringen är främst hänförlig till högre bruttovinstmarginal vid försäljning av begagnade bilar. Även i Norge har efterfrågan på service varit på en något lägre nivå. Införandet av det i Sverige så framgångsrika konceptet för personliga servicetekniker påbörjades under kvartalet, vilket belastade resultatet inom Serviceaffären. Resultatet exklusive förvärv inom Bilaffären förbättrades med 10 Mkr medan det försämrades med 7 Mkr inom Serviceaffären. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -14 Mkr (3). Efterfrågan på service var på en fortsatt låg nivå och omsättningen minskade med 12 procent. Merparten av resultatförsämringen är hänförlig till Serviceaffären. I slutet av februari månad gjordes en lagändring av avgiftssystemet för nya bilar, vilket under mars månad fick en negativ påverkan på försäljning och bruttovinstmarginal. Lagändringen kommer sannolikt att pressa marknaden även under det andra kvartalet. Spar- och åtgärdsprogram kommer att genomföras under andra kvartalet.

5 5 (16) Personbilar - uppdelat på Service-, Bil- och Drivmedelsaffären Nettoomsättning 1) Rörelseresultat Första kvartalet April 11 - Helåret Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars mars Serviceaffären marginal, % 6,0 8,4 9,3 9,9 Bilaffären marginal, % 0,5 0,6 0,9 0,9 Drivmedelsaffären marginal, % 1,1 1,3 1,2 1,3 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. 1) I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Lägre efterfrågan inom Serviceaffären Vinst i begagnataffären Serviceaffärens försäljning för jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade med 3 procent. Sveriges försäljning minskade med 3 procent, Norges med 1 procent och Danmarks med 12 procent. Skadefrekvensen avseende plåtskador var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år beroende på den milda vintern. Vår bedömning är att privatpersoner under mars månad, som normalt är en stark månad, även har skjutit upp service- och reparationsbehov. Rörelseresultatet försämrades med 23 Mkr och uppgick till 62 Mkr. Resultatet har belastats med bland annat utbildningskostnader i konceptet för personliga servicetekniker. Bilaffärens leveranser av nya bilar minskade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 11 procent och begagnade bilar med 4 procent. Orderingången var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år, -19 procent, men högre jämfört med kvartalets leveranser. Orderstocken ökade för jämförbara verksamheter med 535 bilar under kvartalet. Efterfrågan på begagnade bilar var bättre jämfört med föregående kvartal och i nivå med föregående år. Bruttovinstmarginalen stärktes under kvartalet och begagnataffären redovisade en mindre vinst som var i nivå med föregående år. Lagren av nya osålda bilar och begagnade bilar minskade under kvartalet och är på bra nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar är på en fortsatt hög nivå och uppgick till knappt 10 gånger per år. Drivmedelsaffären är koncentrerad till Sverige och har i volym utvecklats något bättre jämfört med den svenska totalmarknaden, -2 procent mot totalmarknaden -4 procent. Serviceaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Bilaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Mkr % Mkr % Rör.resultat, Mkr Rör.marginal, % Rör.resultat, Mkr Rör.marginal, % , , ,0 0, Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Alla värden i diagram ovan avser isolerade kvartal. 0,0

6 6 (16) Förvärv av verksamhet 2012 Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS Den 29 februari 2012 förvärvade Bilia samtliga aktier i Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS med ekonomisk effekt från och med den 1 januari Bolagen, som är stora BMW- och Vovo-handlare i Norge, omsätter cirka 1,0 Mdr per år, med en rörelsemarginal om cirka 4 procent. Antalet sålda bilar uppgår till cirka per år. Köpeskillingen uppgick till 237 Mkr, varav 63 Mkr betalades med återköpta Bilia-aktier, aktier, och resterande 174 Mkr erlades kontant. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Verksamheten är koncentrerad till Oslo. Förvärven stärker verksamheten i Norge och ger möjlighet till betydande synergier. Förvärven leder till att Bilias verksamhet i Oslo kommer att kunna struktureras om till effektiva stand-alone-anläggningar för både BMW och Volvo. Goodwillposten är främst hänförlig till synergier inom nybilsförsäljning till företagskunder och kostnadsbesparingar inom inköp och administration. Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 0,2 Mkr och avser arvoden till konsulter i samband med due diligence. Dessa utgifter har redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport över totalresultat. Effekter av förvärven Förvärven har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Stenshagens återförsäljar- värde redovisat i Mkr verksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 0-0 Uppskjuten skattefordran 0-0 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Räntebärande skulder 4-4 Leverantörsskulder och övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 122 Erlagd köpeskilling, Bilia-aktier 63 Erlagd köpeskilling, kontant 174 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 46 Nettoeffekt på likvida medel 191 Förvärvade kundrelationer om 74 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

7 7 (16) Förvärv av verksamhet 2012 Blombergs Bilservice i Lidingö AB Den 1 februari 2012 förvärvade Bilia samtliga aktier i Blombergs Bilservice i Lidingö AB. Bolaget bedriver en BMW-verkstad på Lidingö. Verksamheten bedrivs från en lokal, som ingår i en bostadsrättsförening. Blombergs Bilservice i Lidingö AB omsätter cirka 10 Mkr per år, med en rörelsemarginal om cirka 3 procent. Preliminär köpeskilling uppgår till 8 Mkr. Hela köpeskillingen erläggs kontant, varav 7 Mkr betalades vid tillträdet och resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas när bolagets årsredovisning är godkänd. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Förvärvet innebär att Bilia nu även, utöver redan befintlig Volvoverkstad, kan erbjuda servicetjänster till BMW-kunder på Lidingö. Det finns inga externa transaktionsutgifter och förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Då bolaget ännu inte fastställt årsredovisningen för 2011 är nedan angivna förvärvade nettotillgångar samt köpeskilling preliminära. Det förvärvade företagets preliminära nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Blombergs Bilservice i värde redovisat i Mkr Lidingö AB justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0-0 Finansiella anläggningstillgångar Varulager 1-1 Kundfordringar och övriga fordringar 1-1 Likvida medel 0-0 Räntebärande skulder 0-0 Leverantörsskulder och övriga skulder 1-1 Uppskjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill - Erlagd köpeskilling, kontant 8 Säljarrevers 1 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 0 Nettoeffekt på likvida medel 7 Förvärvade kundrelationer om 1 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

8 8 (16) Förvärv av verksamhet 2011 Bilcentralen i Stockholm AB Den 3 januari 2011 förvärvade Bilia samtliga aktier i BMW-återförsäljaren Bilcentralen i Stockholm AB, med verksamhet i Segeltorp och Nacka. Under 2011 omsatte Bilcentralen i Stockholm AB 742 Mkr. Rörelseresultatet inklusive förvärvskostnader uppgick till 28 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 138 Mkr och erlades kontant. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Verksamheten bedrivs i två välbelägna anläggningar i Segeltorp respektive Nacka. Förvärvet är ett led i Bilias satsning på BMW, som började i Norge 2006 och fortsatte med förvärvet av BMW-verksamheten i Göteborg Goodwillposten är främst hänförlig till synergier inom nybilsförsäljning till företagskunder och kostnadsbesparingar inom inköp och administration. Det finns inga externa transaktionsutgifter eller förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde BMWs återförsäljar- värde redovisat i Mkr verksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 58 Köpeskilling 138 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 17 Nettoeffekt på likvida medel 121 Förvärvade kundrelationer om 46 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

9 9 (16) Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, inköp, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings-, fastighets- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -10 Mkr (-11). Risker och osäkerhetsfaktorer Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker. Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas: Marknadsutveckling av nya bilar. Den ekonomiska turbulensen i världen kan komma att minska efterfrågan på nya bilar. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden. Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet. Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker. Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information om de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Rörelsesegment Från och med 1 januari 2012 har Drivmedelsaffären separerats från Serviceaffären. Syftet med förändringen är att bättre tydliggöra omsättning och resultat uppdelade på service och drivmedel. Drivmedel redovisas nu som ett eget segment och följs upp för hela koncernen totalt, inte per land. Tidigare ingick drivmedel i Serviceaffären. Under segmentsavstämningar redovisas moderbolaget och elimineringar. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och som gäller för räkenskapsåret 2012 har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter. Revision Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Nästa rapport Delårsrapporten för andra kvartalet 2012 publiceras den 26 juli Göteborg den 4 maj 2012 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer: Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 klockan

10 Koncernens rörelsesegment 10 (16) Intäkter från Anläggningstillgångar externa kunder Mkr Första kvartalet Service Bil Summa Segmentsavstämningar Sverige Norge Danmark Sverige Norge Danmark Drivmedel Personbilar Koncernen Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 3 2 Räntekostnader Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt Periodens skattekostnad Periodens resultat Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapporten över totalresultat: Jämförelsestörande poster Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: -Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Summa skulder och eget kapital Geografiska områden Sverige Norge Danmark Segmentsavstämningar Totalt (16)

11 Rapport över totalresultat för koncernen Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars (16) Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal: före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 1,95 2,75 16,30 17,10 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,95 2,70 16,10 16,85 Antal egna aktier vid periodens utgång, 000-tal Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 2,00 2,75 16,10 16,85 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,95 2,70 15,85 16,60 Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa

12 Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) Likvida medel 2) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (16) Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder Tillgångar Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder Räntebärande ) Varav räntebärande Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Mkr Ingående balans Kontantutdelning till aktieägare Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Återköp av egna aktier Periodens totalresultat Utgående balans

13 Rapport över kassaflöden för koncernen 13 (16) Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars Den löpande verksamheten Resultat före skatt Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar Förvärv och avyttring av leasingfordon Operativt kassaflöde Räntebärande fordringar inkl kortfristiga placeringar, netto Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Återköp av egna aktier Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Kvartalsöversikt 14 (16) K v a r t a l Koncernen 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 3,1 2,8 3,6 2,3 2,9 2,5 3,2 1,6 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 3,1 2,8 3,9 2,3 2,9 2,3 3,2 1,6 Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 3,21 3,31 3,39 3,44 3,48 3,49 3,41 3,36 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 17,6 20,5 23,9 23,5 22,9 21,8 20,3 19,3 Avkastning på eget kapital, % 1) 19,1 21,8 25,7 25,8 30,5 29,1 23,6 22,3 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 0,17 0,16 0,17 0,16 0,32 0,19 0,18 0,07 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 1) 8,0 9,6 12,7 12,6 11,8 10,9 9,4 9,2 Data per aktie (kr) Periodens resultat 3,85 2) 3,10 4) 7,15 6) 2,75 8) 7,35 10) 2,75 12) 4,00 14) 2,00 16) Eget kapital 60 3) 63 5) 70 7) 72 9) 68 11) 70 13) 74 15) 77 17) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Rullande 12 månader. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per ,

15 15 (16) Resultaträkning för Moderbolaget Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Inventarier, verktyg och installationer Summa

16 Balansräkning för Moderbolaget i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar (16) Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Förlagslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ev.förpliktelser för moderbolaget Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till.

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till. Årsredovisning 2012 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Bolagsstyrningsrapport 6 Rapport över totalresultat för koncernen 9 Rapport över finansiell ställning för koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 212 1 oktober 31 december 212 Orderingång 15 423 (14 932) Nettoomsättning 19 69 (18 119) Resultat efter finansiella poster 1 252 (1 8) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015 DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 214 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 215 VINSTTILLVÄXT OCH STARKT KASSAFLÖDE BLANDAD EFTERFRÅGAN VD S KOMMENTAR: För 214 noterar vi goda resultat och en stark

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer