pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet"

Transkript

1 pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till 49 Mkr (69) och resultat per aktie till 2,00 kronor (2,75). Operativt kassaflöde uppgick till 355 Mkr (172). I en kommentar till första kvartalet säger Bilias VD Per Avander: Efterfrågan på nya bilar minskade som förväntat och resultatet nådde inte upp till föregående års nivå. Efterfrågan inom Serviceaffären var svagare än förväntat, vilket delvis förklaras av den milda vintern. Vi redovisade ett starkt kassaflöde och utvecklingen i Norge var fortsatt positiv. Förvärvet av Stenshagen Bil blev klart och verksamheten kommer att integreras med Bilias norska verksamhet under andra kvartalet. Vi bedömer att efterfrågan under andra kvartalet på nya bilar och service kommer att vara på en lägre nivå jämfört med föregående år. 1) 2) Första kvartalet April 11 - Helåret Koncernen mars Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 1,6 2,3 2,6 2,7 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,6 2,3 2,5 2,7 Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,00 2,75 16,10 16,85 Jämförelsestörande poster framgår av sidan 3. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 11.

2 2 (16) Viktiga händelser under 2012 Under året, till och med den 30 april, har teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier, vilket resulterat i en nyemission på 0,5 Mkr. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick per den 30 april till optioner. Bilia förvärvade samtliga aktier i Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS. Bolagen omsätter cirka 1,0 Mdr per år och rörelseresultatet 2011 uppgick till 45 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 237 Mkr, varav 63 Mkr betalades med återköpta Bilia-aktier, aktier, och resterande 174 Mkr erlades kontant. Verksamheten ingår i Bilia från och med den 1 januari Bilia fortsatte expansionen inom Serviceaffären med att förvärva samtliga aktier i Blombergs Bilservice i Lidingö AB. Bolaget har sedan drygt 30 år drivit en BMWverkstad på Lidingö. Preliminär köpeskilling uppgår till 8 Mkr. Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på Första kvartalet 2012 Efterfrågan på nya bilar och service minskade under kvartalet och var på en lägre nivå jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 344). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 115 Mkr eller med 3 procent. Minskningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar och till service. Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Försämringen är främst hänförligt till lägre efterfrågan inom Serviceaffären. Resultatet i Danmark försämrades med 17 Mkr, främst beroende på lägre efterfrågan på service under kvartalet. Resultaten vid försäljning av både nya och begagnade bilar var i nivå med föregående år. Förvärvet av Stenshagen Bil ingår med ett rörelseresultat efter förvärvskostnader på 4 Mkr. Kostnaderna ökade underliggande med knappt 1 procent och var i relation till nettoomsättningen 0,1 procentenheter högre jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-6). Förbättringen är främst hänförbar till en lägre nettolåneskuld och till en lägre räntenivå. Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans Bank AB ingår med 5 Mkr (4). Periodens skatt uppgick till -22 Mkr (-23), vilket motsvarar en skattesats på 31 procent (25). Årets höga skattesats förklaras av att ingen skattefordran redovisats på periodens underskott i Danmark. Periodens resultat uppgick till 49 Mkr (69) och resultat per aktie till 2,00 kronor (2,75). Valutakursförändringar påverkade resultatet med 1 Mkr. Balansomslutningen ökade under kvartalet med 307 Mkr till Mkr. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Stenshagen Bil. Eget kapital ökade under kvartalet med 114 Mkr och uppgick till Mkr. Betalningen med återköpta Bilia-aktier vid förvärvet av Stenshagen Bil ökade det egna kapitalet med 63 Mkr. Soliditeten uppgick till 33 procent (35). Investeringar och avyttringar uppgick netto till 45 Mkr (16). Ersättningsinvesteringar representerade 11 Mkr (8), expansionsinvesteringar 4 Mkr (5), miljöinvesteringar 0 Mkr (0), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 29 Mkr (1) och finansiell leasing uppgick till 1 Mkr (2). Operativt kassaflöde uppgick till 355 Mkr (172). Lager av bilar och övrigt rörelsekapital reducerades med netto 221 Mkr (24) under kvartalet. Efter förvärv av verksamheter och nettoinvesteringar uppgick kassaflödet till 159 Mkr (103). Nettolåneskulden minskade med 184 Mkr under kvartalet och uppgick till 139 Mkr. Likviditeten har stärkts under kvartalet och vid utgången av mars månad redovisades ett tillgodohavande mot bankerna på 97 Mkr. Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till 900 Mkr. Antalet anställda ökade under året med 53 personer till personer. Förvärv av verksamheter har ökat antalet anställda med 118 personer.

3 Jämförelsestörande poster 3 (16) Första kvartalet April 11 - Helåret Koncernen, Mkr mars Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Strukturkostnader m m Rörelseresultat Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Strukturkostnader m m Resultat före skatt

4 Koncernen 4 (16) Leveranser Orderstock Antal nya Första kvartalet April 11 - Helåret 31 mars bilar mars Sverige Norge 1) Danmark Totalt ) Stenshagen Bil ingår i leveranser under kvartalet med 389 (-) och i orderstock med 276 (-). Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 11 - Helåret Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars % 2011 % mars % Sverige ,2 76 2, ,4 Norge ,5 30 2, ,8 Danmark ,0 3 0, ,0 Summa Personbilar , , ,0 Moderbolaget, övrigt Totalt ,6 98 2, ,7 Svagt resultat i Danmark Orderstocken ökade under kvartalet Marknaden för nya personbilar minskade under kvartalet med 3 procent i Sverige och ökade med 3 procent i Norge, medan den var oförändrad i Danmark. Nettoomsättningen uppgick till Mkr mot föregående år Mkr. För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 115 Mkr eller med 3 procent. Minskningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar och till service. Personbilar redovisade ett rörelseresultat på 84 Mkr (109) och en rörelsemarginal på 1,8 procent (2,5). Försämringen är främst hänförbar till lägre efterfrågan inom Serviceaffären. Bilaffären redovisade ett resultat som var i nivå med föregående år. Orderstocken ökade med 811 bilar under kvartalet, varav 276 bilar var hänförligt till förvärvet av Stenshagen Bil. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 61 Mkr (76). Försämringen är främst hänförlig till färre leveranser av nya bilar, lägre omsättning inom Serviceaffären och till omfattande utbildningsinsatser i konceptet för personliga servicetekniker. Serviceaffären redovisade ett resultat som var 8 Mkr lägre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 37 Mkr (30). Förvärvet av Stenshagen Bil ingår med ett rörelseresultat efter förvärvskostnader på 4 Mkr. Förbättringen är främst hänförlig till högre bruttovinstmarginal vid försäljning av begagnade bilar. Även i Norge har efterfrågan på service varit på en något lägre nivå. Införandet av det i Sverige så framgångsrika konceptet för personliga servicetekniker påbörjades under kvartalet, vilket belastade resultatet inom Serviceaffären. Resultatet exklusive förvärv inom Bilaffären förbättrades med 10 Mkr medan det försämrades med 7 Mkr inom Serviceaffären. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -14 Mkr (3). Efterfrågan på service var på en fortsatt låg nivå och omsättningen minskade med 12 procent. Merparten av resultatförsämringen är hänförlig till Serviceaffären. I slutet av februari månad gjordes en lagändring av avgiftssystemet för nya bilar, vilket under mars månad fick en negativ påverkan på försäljning och bruttovinstmarginal. Lagändringen kommer sannolikt att pressa marknaden även under det andra kvartalet. Spar- och åtgärdsprogram kommer att genomföras under andra kvartalet.

5 5 (16) Personbilar - uppdelat på Service-, Bil- och Drivmedelsaffären Nettoomsättning 1) Rörelseresultat Första kvartalet April 11 - Helåret Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars mars Serviceaffären marginal, % 6,0 8,4 9,3 9,9 Bilaffären marginal, % 0,5 0,6 0,9 0,9 Drivmedelsaffären marginal, % 1,1 1,3 1,2 1,3 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. 1) I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Lägre efterfrågan inom Serviceaffären Vinst i begagnataffären Serviceaffärens försäljning för jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade med 3 procent. Sveriges försäljning minskade med 3 procent, Norges med 1 procent och Danmarks med 12 procent. Skadefrekvensen avseende plåtskador var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år beroende på den milda vintern. Vår bedömning är att privatpersoner under mars månad, som normalt är en stark månad, även har skjutit upp service- och reparationsbehov. Rörelseresultatet försämrades med 23 Mkr och uppgick till 62 Mkr. Resultatet har belastats med bland annat utbildningskostnader i konceptet för personliga servicetekniker. Bilaffärens leveranser av nya bilar minskade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 11 procent och begagnade bilar med 4 procent. Orderingången var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år, -19 procent, men högre jämfört med kvartalets leveranser. Orderstocken ökade för jämförbara verksamheter med 535 bilar under kvartalet. Efterfrågan på begagnade bilar var bättre jämfört med föregående kvartal och i nivå med föregående år. Bruttovinstmarginalen stärktes under kvartalet och begagnataffären redovisade en mindre vinst som var i nivå med föregående år. Lagren av nya osålda bilar och begagnade bilar minskade under kvartalet och är på bra nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar är på en fortsatt hög nivå och uppgick till knappt 10 gånger per år. Drivmedelsaffären är koncentrerad till Sverige och har i volym utvecklats något bättre jämfört med den svenska totalmarknaden, -2 procent mot totalmarknaden -4 procent. Serviceaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Bilaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Mkr % Mkr % Rör.resultat, Mkr Rör.marginal, % Rör.resultat, Mkr Rör.marginal, % , , ,0 0, Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Alla värden i diagram ovan avser isolerade kvartal. 0,0

6 6 (16) Förvärv av verksamhet 2012 Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS Den 29 februari 2012 förvärvade Bilia samtliga aktier i Stenshagen Bil Oslo AS och Stenshagen Bil Kongsvinger AS med ekonomisk effekt från och med den 1 januari Bolagen, som är stora BMW- och Vovo-handlare i Norge, omsätter cirka 1,0 Mdr per år, med en rörelsemarginal om cirka 4 procent. Antalet sålda bilar uppgår till cirka per år. Köpeskillingen uppgick till 237 Mkr, varav 63 Mkr betalades med återköpta Bilia-aktier, aktier, och resterande 174 Mkr erlades kontant. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Verksamheten är koncentrerad till Oslo. Förvärven stärker verksamheten i Norge och ger möjlighet till betydande synergier. Förvärven leder till att Bilias verksamhet i Oslo kommer att kunna struktureras om till effektiva stand-alone-anläggningar för både BMW och Volvo. Goodwillposten är främst hänförlig till synergier inom nybilsförsäljning till företagskunder och kostnadsbesparingar inom inköp och administration. Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 0,2 Mkr och avser arvoden till konsulter i samband med due diligence. Dessa utgifter har redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport över totalresultat. Effekter av förvärven Förvärven har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Stenshagens återförsäljar- värde redovisat i Mkr verksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 0-0 Uppskjuten skattefordran 0-0 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Räntebärande skulder 4-4 Leverantörsskulder och övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 122 Erlagd köpeskilling, Bilia-aktier 63 Erlagd köpeskilling, kontant 174 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 46 Nettoeffekt på likvida medel 191 Förvärvade kundrelationer om 74 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

7 7 (16) Förvärv av verksamhet 2012 Blombergs Bilservice i Lidingö AB Den 1 februari 2012 förvärvade Bilia samtliga aktier i Blombergs Bilservice i Lidingö AB. Bolaget bedriver en BMW-verkstad på Lidingö. Verksamheten bedrivs från en lokal, som ingår i en bostadsrättsförening. Blombergs Bilservice i Lidingö AB omsätter cirka 10 Mkr per år, med en rörelsemarginal om cirka 3 procent. Preliminär köpeskilling uppgår till 8 Mkr. Hela köpeskillingen erläggs kontant, varav 7 Mkr betalades vid tillträdet och resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas när bolagets årsredovisning är godkänd. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Förvärvet innebär att Bilia nu även, utöver redan befintlig Volvoverkstad, kan erbjuda servicetjänster till BMW-kunder på Lidingö. Det finns inga externa transaktionsutgifter och förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Då bolaget ännu inte fastställt årsredovisningen för 2011 är nedan angivna förvärvade nettotillgångar samt köpeskilling preliminära. Det förvärvade företagets preliminära nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Blombergs Bilservice i värde redovisat i Mkr Lidingö AB justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0-0 Finansiella anläggningstillgångar Varulager 1-1 Kundfordringar och övriga fordringar 1-1 Likvida medel 0-0 Räntebärande skulder 0-0 Leverantörsskulder och övriga skulder 1-1 Uppskjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill - Erlagd köpeskilling, kontant 8 Säljarrevers 1 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 0 Nettoeffekt på likvida medel 7 Förvärvade kundrelationer om 1 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

8 8 (16) Förvärv av verksamhet 2011 Bilcentralen i Stockholm AB Den 3 januari 2011 förvärvade Bilia samtliga aktier i BMW-återförsäljaren Bilcentralen i Stockholm AB, med verksamhet i Segeltorp och Nacka. Under 2011 omsatte Bilcentralen i Stockholm AB 742 Mkr. Rörelseresultatet inklusive förvärvskostnader uppgick till 28 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 138 Mkr och erlades kontant. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Verksamheten bedrivs i två välbelägna anläggningar i Segeltorp respektive Nacka. Förvärvet är ett led i Bilias satsning på BMW, som började i Norge 2006 och fortsatte med förvärvet av BMW-verksamheten i Göteborg Goodwillposten är främst hänförlig till synergier inom nybilsförsäljning till företagskunder och kostnadsbesparingar inom inköp och administration. Det finns inga externa transaktionsutgifter eller förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde BMWs återförsäljar- värde redovisat i Mkr verksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 58 Köpeskilling 138 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 17 Nettoeffekt på likvida medel 121 Förvärvade kundrelationer om 46 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

9 9 (16) Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, inköp, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings-, fastighets- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -10 Mkr (-11). Risker och osäkerhetsfaktorer Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker. Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas: Marknadsutveckling av nya bilar. Den ekonomiska turbulensen i världen kan komma att minska efterfrågan på nya bilar. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden. Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet. Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker. Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information om de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Rörelsesegment Från och med 1 januari 2012 har Drivmedelsaffären separerats från Serviceaffären. Syftet med förändringen är att bättre tydliggöra omsättning och resultat uppdelade på service och drivmedel. Drivmedel redovisas nu som ett eget segment och följs upp för hela koncernen totalt, inte per land. Tidigare ingick drivmedel i Serviceaffären. Under segmentsavstämningar redovisas moderbolaget och elimineringar. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och som gäller för räkenskapsåret 2012 har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter. Revision Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Nästa rapport Delårsrapporten för andra kvartalet 2012 publiceras den 26 juli Göteborg den 4 maj 2012 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer: Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 klockan

10 Koncernens rörelsesegment 10 (16) Intäkter från Anläggningstillgångar externa kunder Mkr Första kvartalet Service Bil Summa Segmentsavstämningar Sverige Norge Danmark Sverige Norge Danmark Drivmedel Personbilar Koncernen Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 3 2 Räntekostnader Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt Periodens skattekostnad Periodens resultat Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapporten över totalresultat: Jämförelsestörande poster Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: -Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Summa skulder och eget kapital Geografiska områden Sverige Norge Danmark Segmentsavstämningar Totalt (16)

11 Rapport över totalresultat för koncernen Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars (16) Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal: före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 1,95 2,75 16,30 17,10 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,95 2,70 16,10 16,85 Antal egna aktier vid periodens utgång, 000-tal Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 2,00 2,75 16,10 16,85 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,95 2,70 15,85 16,60 Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa

12 Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) Likvida medel 2) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (16) Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder Tillgångar Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder Räntebärande ) Varav räntebärande Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Mkr Ingående balans Kontantutdelning till aktieägare Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Återköp av egna aktier Periodens totalresultat Utgående balans

13 Rapport över kassaflöden för koncernen 13 (16) Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars Den löpande verksamheten Resultat före skatt Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar Förvärv och avyttring av leasingfordon Operativt kassaflöde Räntebärande fordringar inkl kortfristiga placeringar, netto Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Återköp av egna aktier Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Kvartalsöversikt 14 (16) K v a r t a l Koncernen 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 3,1 2,8 3,6 2,3 2,9 2,5 3,2 1,6 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 3,1 2,8 3,9 2,3 2,9 2,3 3,2 1,6 Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 3,21 3,31 3,39 3,44 3,48 3,49 3,41 3,36 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 17,6 20,5 23,9 23,5 22,9 21,8 20,3 19,3 Avkastning på eget kapital, % 1) 19,1 21,8 25,7 25,8 30,5 29,1 23,6 22,3 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 0,17 0,16 0,17 0,16 0,32 0,19 0,18 0,07 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 1) 8,0 9,6 12,7 12,6 11,8 10,9 9,4 9,2 Data per aktie (kr) Periodens resultat 3,85 2) 3,10 4) 7,15 6) 2,75 8) 7,35 10) 2,75 12) 4,00 14) 2,00 16) Eget kapital 60 3) 63 5) 70 7) 72 9) 68 11) 70 13) 74 15) 77 17) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Rullande 12 månader. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per ,

15 15 (16) Resultaträkning för Moderbolaget Första kvartalet April 11 - Helåret Mkr mars Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Inventarier, verktyg och installationer Summa

16 Balansräkning för Moderbolaget i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar (16) Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Förlagslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ev.förpliktelser för moderbolaget Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 17 662 Mkr (18 160). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2008

pressinformation Rapport för första kvartalet 2008 pressinformation 6 maj 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.798 Mkr (3.309). Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (41). Nettoresultatet uppgick till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 380 (556) mkr för första kvartalet jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer