Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Justering Justerare Staffan Roos, Personalchef Eva Johansson, PA-specialist Carita Gustafsson, HR-utvecklare kl 18:00 Gunnar Edvardsson Plats och tid Justerade paragrafer Kommunhuset Konferensrum Tockarp. Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Staffan Roos... Carina Zachau... Gunnar Edvardsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Staffan Roos

2 PU 13 KLKP Information - Tillägg till avtal- Integration till KPA OPF-KL Kommunfullmäktige beslutade , 195, att anta nya bestämmelser för förtroendevaldas pension OPF-KL. De nya bestämmelserna, rekommenderade av SKL, innebär en större administration och ett större åtagande för kommunens del. För att underlätta administrationen av de förtroendevaldas pensioner, enligt OPF-KL, har ett tilläggsavtal tecknats med Aditro angående integration till KPA (kommunens pensionsleverantör). Information - Tillägg till avtal- Integration till KPA OPF-KL beslutar att lägga informationen till handlingarna

3 PU 14 KLKP Tillägg till avtal angående pensionsadminstration avseende Pensionshjälpen Med anledning av nyrekrytering av lönespecialist och för att säkra upp kompetensen för kommunens handläggning och rådgivning inom pensionsområdet för kommunens anställda och förtroendevalda, så har avtal tecknats med KPA Pensionsservice AB. Information - Tillägg till avtal angående pensionsadminstration avseende Pensionshjälpen beslutar att godkänna avtalet dock längst till

4 PU 15 KLKP Anmälan delegationsbeslut Lönerevision 2015 FörhandlngsprotokollFörhandlingsprotokoll Lönerevisionen/löneöversynerna för 2015 är genomförda. Nedanstående protokoll är justerade och klara. Några protokoll är inte färdig justerade, de kommer att redovisas vid nästa sammanträde. Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Skolledarna Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Lärarförbundet Anmälan- delegationsbeslut lönerevision FSA Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Vårdförbundet Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Sveriges Psykologer Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Vision Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Sveriges Ingenjörer Anmälan- delegationsbeslut lönerevision DIK-förbundet Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Civilekonomerna Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Akademikerförbundet SSR Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Ledarna Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Naturvetarna Anmälan- delegationsbeslut lönerevision JUSEK Anmälan- delegationsbeslut lönerevision Kommunal beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna

5 PU 16 KLKP Utfall löneöversyn 2015 Föreligger en sammanställning över utfallet för 2015 års löneöversyner uttryckt i heltid. Inför årets löneöversyner hade personalutskottet beslutat att prioritera lärare, socialsekreterare och 1:a linjens chefer. När det gäller lärare så finns dessa organiserade i Lärarförbundet och i LR, utfallet blev 3,4% respektive 3,52%. Socialsekreterarna finns i huvudsak organiserade i Akademikerförbundet SSR och där blev utfallet 4,43%. 1:a linjens chefer finns organiserade i flera fackliga organisationer i huvudsak inom Akademikerförbundet SSR (4,43%), Skolledarförbundet (3,5%), Ledarna (3,05%), Vision (2,98%) och Vårdförbundet (3,9%). Information- Utfall löneöversyn 2015 beslutar att godkänna redovisningen av 2015 års löneöversyn, samt att inför 2016 års löneöversyner ta fram fördjupad lönestatistik för chefer, lärare och svårrekryterad yrkeskategorier.

6 PU 17 KLKP Riktlinjer lönesättning Med anledning av genomförda löneöversyner har en revidering av Riktlinjer Lönesättning Kommunals avtalsområde och Riktlinjer Lönesättning Lärarpersonal genomförts. Personalchefen redogör för revideringen av riktlinjerna. Information - Riktlinjer Lönesättning Lärarpersonal Information - Riktlinjer Lönesättning Kommunals avtalsområde beslutar att godkänna genomförd revidering av riktlinjer lönesättning för Lärarpersonal och Kommunals avtalsområde

7 PU 18 KLKP Anmälan delegationsbeslut Lönetillägg Samorning inom IFO. Socialförvaltningens IFO-enhet har behov av en förstärkt ledning t o m Förstärkningen består i att tre medarbetare inom IFO erhåller var sitt samordningsuppdrag inom områdena Öppenvård, Barn och unga, vuxen. Utvärdering av samordningsuppdragen kommer att sker under hösten. Samordningsuppdraget ger ett tillägg på 2000 kr/månad för respektive samordnare. Anmälan delegationsbeslut Lönetillägg Samorning inom IFO beslutar att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna

8 PU 19 KLKP Anmälan fattade delegationsbeslut anställningar och lönesättning Delegationsbeslut gällande anställningar och löner inom kommunens verksamheter under tiden Ovanstående delegationsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet. beslutar att lägga anmälan om fattade delegationsbeslut till handlingarna

9 PU 20 KLKP Förslag till beslut - Regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för anställda Förslag till regelverk för Synfelsbehandling såsom laserbehandling och för IVF (provrörsbefruktning) eller annan fertilitetsbehandling. Örkelljunga kommun arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta med erbjudande kring personalvårdande förmåner är ett sätt att stärka sin position, för såväl befintliga som kommande medarbetare. Arbetsgivaren har fått önskemål från personal om att kunna få privat hälso- och sjukvård mot bruttolöneavdrag. Önskemålen handlar främst om synfelsbehandlingar. Erbjudandet riktar sig till all tillsvidareanställd personal. Ansökan sker på initiativ av den anställde. Erbjudandet gäller privat hälso- och sjukvård enligt följande: * Synfelsbehandlingar såsom laserbehandling, RLE (Refractive Lens Exchange), ICL (Intracoulor Contact Lens). * IVF (provrörsbefruktning) eller annan fertilitetsbehandling. Enligt skatteverket kan en arbetsgivare bekosta en läkarbehandling utan att den anställde beskattas för denna förmån, under förutsättning att behandlingen sker hos en privat läkare eller ett privat sjukhus. Ett avtal upprättas mellan den anställde och Örkelljunga kommun i vilket den anställde godkänner villkoren och därmed sitt personliga ansvar. Bruttolöneavdrag innebär i praktiken en omförhandling av den anställdes lön. Lönen sänks under avtalstiden. Avdraget görs på bruttolönen och den anställde slipper att betala skatt på avdraget. Utgiften för behandlingen tar arbetsgivaren in genom löneavdrag och de minskade arbetsgivaravgifterna. Förslag till beslut- Regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för anställda

10 beslutar att föreslå kommunstyrelsen förslå Kommunfullmäktige besluta anta Regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för anställda i Örkelljunga kommun.

11 PU 21 KLKP Beslut - värdegrund för Örkelljunga kommun. Hösten 2011 startade en dialog vid ett ledarforum om vår gemensamma identitet och vårt värderingsarbete i Örkelljunga kommun. Under 2012 flyttades dialogen ut till arbetsplatsträffarna där medarbetare tillsammans med respektive chef formulerade hur de vill att verksamheten ska uppfattas av kommuninvånarna och hur anställda måste agera för att bilden ska upplevas i vardagen. Utgångspunkten var också de mål som respektive verksamhet hade. Personalenheten sammanställde informationen från verksamheterna och bildade 2014 en arbetsgrupp bestående av representanter från flera förvaltningar. Arbetsgruppen identifierade kunskap, omtanke och handling som de mest återkommande värdeorden och dessa sammanfattades i följande mening: "I Örkelljunga kommun arbetar alla medarbetare med ett professionellt bemötande präglat av kunskap, omtanke och handling". Oavsett vilken förvaltning eller verksamhet vi arbetar i, så har det tydligt framgått att i alla möten har vi bäst möjlighet att påverka och handla så att värdegrunden blir verklighet för de vi möter och inte bara vackra ord på ett papper. Personalutskottet under projektets gång informerats. Värdegrunden stämmer väl in i kommunens övergripande Personalpolicy. Beslut - värdegrund för Örkelljunga kommun beslutar att besluta föreslå kommunstyrelsen förslå Kommunfullmäktige besluta anta Värdegrund för Örkelljunga kommun

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2(10) Innehåll 1 Målsättning... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 3 Förutsättningar... 3 3.1 Kommunens värdegrund... 3 3.2 Avsiktsförklaring Lönepolitik i Hällefors

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer