Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, genomförandebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, genomförandebeskrivning"

Transkript

1 Reviderad Dp 4936 PLANBESKRIVNING tillhörande förslag till detaljplan för del av kv. Parkeringsljuset m.fl. i Husie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra bensinstation. Nuvarande planbestämmelse enligt gällande detaljplan medger ej bilservice. Användningsbestämmelsen bilservice ger också möjlighet att etablera vägrestaurang. Planen säkerställer också möjligheten att bygga om Sallerupsvägens korsning med Batterigatan till cirkulationsplats. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Vilken grad av miljöpåverkan genomförandet av en plan kan komma att medföra ska alltid bedömas. Vid behov ska erforderliga utredningar samt konsekvens- och åtgärdsanalyser göras. Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan så som avses i miljöbalkens 6kap. 11. Beträffande risker och trafikmiljö, se vidare under rubriken MILJÖKONSEKVENSER. PLANDATA Planområdet är beläget i stadsdelen Husie, i sydöstra delen av området Toftanäs. Planområdet utgör en del av kv. Parkeringsljuset och begränsas i öster av Batterigatan samt i söder av Sallerupsvägen. Marken ägs av Malmö kommun. Den nya fastigheten är en del av kv. Parkeringsljuset och omfattar ca 1 ha.

2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktplan I aktualiseringen av översiktsplan för Malmö 2000, Malmö 2005, antagen av KF i februari 2006 anges planområdet som S; Service (butiker, vård, hantverk, kontor m.m.). I Översiktsplan för Fortuna och Hemgården, Öp 2029, antagen av KF i februari 2006 understryks behovet av ett handelsområde som en central punkt för de framtida omgivande bostadsområdena. Gällande detaljplan I gällande detaljplan, Dp 4136, vilken vunnit laga kraft anges användningen av kvartersmark till HJK, handel, industri och/eller kontor. Dock ej livsmedel. Genomförandetiden för planen är 10 år. FÖRUTSÄTTNINGAR Planering i omgivningen Södra Toftanäs detaljplanelades ursprungligen för att innefatta service och småindustri. I senare översiktliga planarbete har behovet av service för de framtida bostadsområdena Fortuna - Hemgården och Gyllins Trädgård medfört en ändring av tidigare detaljplaner. Handelns behov av nya etableringar har också bidragit till förändringen. Södra Toftanäs planeras således för en utveckling mot ett samlat butiksområde som kan knyta samman framtida omgivande bostadsområden. Nordväst om det nu aktuella detaljplanområdet har det uppförts en större detaljhandelsanläggning. Lokaliseringsstudie I en av stadsbyggnadskontoret tidigare framtagen lokaliseringsstudie från december 1999 har en bensinstationsplacering i anslutning till korsningen mellan Sallerupsvägen och Toftanäsvägen rekommenderats för vidare studier. Den aktuella bensinstationens placering ersätter ovan nämnda läge. PLANFÖRSLAGET Markanvändning I de nuvarande planbestämmelserna ingår handel, industri och kontor. I planförslaget ändras bestämmelserna och industriändamålet utgår samtidigt som en komplettering görs med bestämmelsen bilservice. Bilservice är ett begrepp som omfattar service både för bilar och för bilister. Till bilistservice hör kiosker, vägrestauranger i form av t.ex. hamburgerrestaurang samt motell. Det är emellertid olämpligt att etablera hotell och motell på grund av de risker som bensinstationen för med sig. I en bilserviceanläggning får verksamheten kompletteras med produkter som verktyg och vissa dagligvaror. Industriändamålet överensstämmer inte längre med intentionerna i Översiktsplan för Fortuna och Hemgården. 2

3 Planen säkerställer också ombyggnaden av Sallerupsvägens korsning med Batterigatan till cirkulationsplats. Överensstämmelse med översiktsplan Förslaget följer den markanvändning och de intentioner som beskrivs i gällande översiktsplan för området. Bebyggelsen Kvarteret som planområdet ingår i ska annonsera sig utåt och får inte upplevas kompakt, med långa täta fasader, utan bebyggelsen ska gestaltas så att den kan bilda en helhet med framtida omgivande bostadsområden. Byggnaderna bör få en omsorgsfull utformning med goda fasadmaterial. För Södra Toftanäs har riktlinjer tagits fram för utformning av byggnader, skyltar och planteringar. Avsikten är att bensinstationen ska placeras inom planområdet södra del, mot Sallerupsvägen. Trafik Planområdet kan angöras från Batterigatan och Topplocksgatan. Bensinstationens dagligvaruhandel och en eventuell framtida hamburgerrestaurang attraherar kunder från planerade närliggande bostadsområden. För att undvika att en spontan gång- och cykelpassage uppstår tvärs Sallerupsvägen kan det bli aktuellt att bygga kompletterande anslutningar till gc-förbindelsen vid Tullstorpsstigens gång- och cykeltunnel samt att anordna en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage i den cirkulationsplats som planen möjliggör i korsningen mellan Sallerupsvägen och Batterigatan. Strålkastarna på de fordon som körs inom bensinstationens område ger en ljusspridning som kan verka störande för trafiken på Sallerupsvägen och i cirkulationsplatsen samt även för kringboende. I planen föreskrivs en mur för att motverka störningen och ett skydd i form av t.ex. en häck på den östra sidan av Batterigatan. Infart till bensinstationen ska ske endast i den norra till- och frånfarten. Den södra öppningen är således till för enbart utfartstrafik. Parkering Malmö stads p-norm ska följas. Parkeringsbehovet för anställda och besökande ska tillgodoses på tomtmark. Behovet prövas i samband med bygglovsansökan. Mark och vegetation Området består av före detta jordbruksmark och saknar högre vegetation som träd och buskar. Denna brist ska kompenseras på så väl tomtmark som allmän platsmark. Trädplantering kan utföras längs med Batterigatans båda sidor. Gatans sektion möjliggör 2 meters gångbana med 3 meters plantering på vardera sidan. I gällande plan finns en bestämmelse som föreskriver läplantering på kvartersmark längs med Batterigatan. Denna föreskrift har tagits bort i planförslaget. 3

4 Grönytor innehållande vegetation och anläggning för dagvatten skall anordnas omfattande minst 15 % av fastighetsytan. Dagvatten skall ledas ut över vegetationsklädda ytor innan det når det kommunala ledningsnätet. Teknisk försörjning Värmeförsörjning av området kan ske med naturgas eller el. I planen ges möjligheter till placering av en nätstation. MILJÖKONSEKVENSER Risker Bensinstationen kommer att vara en riskkälla mot omgivningen med avseende på den hantering av brandfarlig vara som kommer att ske inom verksamheten. Den dimensionerande skadehändelsen för bensinstationer är läckage av bensin i samband med påfyllning från tankbil till cistern. Den gas- och luftblandning som då bildas kan antändas mycket lätt. Antändning kan ske genom att gasen kommer i kontakt med heta motordelar, via statisk elektricitet eller en glödande cigarett m.m. Gas- och luftblandningen är tyngre än luft och kan spridas till lågt liggande utrymmen som kulvertar, rörledningar, källare och liknande samt även föras vidare med vinden och antändas på avstånd från själva utsläppspunkten. Skyddsavståndet mellan bostäder och tankfordonets lossningsplats ska vara minst 100 meter enligt Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete och sprängämnesinspektionens föreskrifter. Den närmast liggande bostaden är den befintliga gården söder om området till vilken avståndet är 95 meter. Därutöver ska personintensiva verksamheter som kan vara svåra att utrymma inte lokaliseras närmare än 50 meter från bensinstationen. Likaså bör uteserveringar med hänsyn till brand och luftföroreningarnas påverkan inte förekomma inom detta område. Byggnad bör med hänsyn till brand- och explosionsrisk inte uppföras inom ett avstånd av 25 meter från tankfordonets lossningsplats, avluftningsanordningar från bensincistern och tankställe där fordon tankas. Bensinstationen ligger inom ett område som har mindre än 10 minuters insatstid för räddningstjänsten. Utsläpp till luft, mark och vatten Begränsningar och regler kring de utsläpp som kan bli aktuella vid driften av bensinstationen med avseende på biltvättar, verkstäder och hantering av drivmedel regleras i Miljöbalken och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Utöver ovannämnda regleras denna typ av verksamhet i Sprängämnesinspektionens och Statens Naturvårdsverks föreskrifter. VA-lagen ger huvudmannen för en avloppsanläggning rätt att föreskriva villkor och begränsningar beträffande utsläpp till det allmänna avloppsledningsnätet. För att minimera miljöpåverkan har branschorganisationen SPI (Svenska Pe- 4

5 troleum Institutet) utfärdat rekommendationer och regler för konstruktion och drift av bensinstationer och biltvättar. Kulturmiljö En arkeologisk undersökning har genomförts i samband med föregående detaljplanearbete. Trafikmiljö Fler bensinstationer bidrar generellt sett till ökad bilanvändning. Å andra sidan ger en ökad täthet av tankställen kortare körsträckor och motverkar onödiga transporter. Den anläggningsgenererade trafiken bedöms som liten. Trafik som genereras av andra attraktionspunkter i Södra Toftanäs kan kombinera andra inköp med användandet av bensinstationen. Bensinstationens placering överensstämmer med tidigare genomförd lokaliseringsstudie, Möjliga lägen för Bensinstationer från ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. REVIDERING Planförslaget har ändrats, daterat Plankartan Genom att planbestämmelsen för den bländningshindrande murens höjd ökats från 0,9 meter till 1,1 meter. Genomförandebeskrivningen Under rubriken dagvatten har texten ändrats så att samråd skall ske även med Miljöförvaltningen. Jan-Olof Jönsson Peter Björck 5

som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö 2012-03-22 Dp 5119 PLANBESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, genomförandebeskrivning,

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret, Skövde kommun

Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret, Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäterikontoret ANTAGANDEHANDLING Enhet/Handläggare Inger Holm DNR 2006/8 Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret,

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-15 SAMRÅDSHANDLING Red.rev. 2011-01-14, red.rev. 2014-05-14 Dnr PLAN 10-0022:2 Tillhör karta D 10-0022:1 Ändring av detaljplanen för SÖDRA OCH ÖSTRA DELARNA AV ÄSPET i Åhus (område A), Kristianstads

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer