Villkor 1373 Gäller från och med Sjuk- och olycksfallsförsäkring. i utlandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor 1373 Gäller från och med 2006-01-01. Sjuk- och olycksfallsförsäkring. i utlandet"

Transkript

1 Villkor 1373 Gäller från och med Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet

2 Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner Försäkringsavtalet Försäkringens ikraftträdande Värdesäkring Premiebetalning Personuppgiftslagen (PUL) Gemensamt skaderegister (GSR) Ersättningsförmåner Ersättning för kostnader Läkekostnader Resekostnader Rehabilitering och hjälpmedel Tandskadekostnader Förhöjd hemtransportkostnad Ändring av förläggningsort Hemmavarande anhörigs resa vid livshot Självrisk Begränsning i rätten till ersättning Invaliditetsersättning Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet Årlig kostnadsersättning Klart vanprydande ärr Rätt till omprövning Åldersnedsättning av försäkringsbeloppet vid ivaliditet Inskränkningar i försäkringens giltighet Åtgärder för utbetalning av ersättning Kontaktinformation Dröjsmålsränta Force majeure Förklaring av begrepp Om vi inte skulle komma överens

3 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet 3 Sammanställning av ersättningsförmåner Ersättningsförmåner Ersättning för kostnader Läke- och resekostnader Tandskador Rehabilitering, Hjälpmedel (Enbart vid olycksfall) Sjuk- och olycksfallsförsäkring Nödvändiga kostnader Vid sjukdom längst under 90 dagar Nödvändiga kostnader Vid sjukdom högst 10 % av 1 prisbasbelopp 3 prisbasbelopp varav högst 2 prisbas - belopp för hjälpmedel Olycksfallsförsäkring Nödvändiga kostnader Nödvändiga kostnader 3 prisbasbelopp varav högst 2 prisbasbelopp för hjälpmedel Ändring av förläggningsort Längst under 30 dagar Längst under 30 dagar Hemmavarande anhörigs Högst 1 prisbasbelopp Högst 1 prisbasbelopp resa vid livshot Förhöjd hemtransportkostnad Nödvändiga kostnader Nödvändiga kostnader Ersättning för invaliditet (Enbart vid olycksfall) Medicinsk invaliditet 10/20 prisbasbelopp 10 prisbasbelopp Ekonomisk invaliditet 10/20 prisbasbelopp Årlig kostnadsersättning Högst 1 prisbasbelopp Högst 1 prisbasbelopp Ersättning för klart vanprydande ärr (Enbart vid olycksfall) Ersättningen beräknas enligt tabell och utifrån valt försäkringsbelopp Ersättningen beräknas enligt tabell och utifrån valt försäkringsbelopp Självrisk 3 % av 1 prisbasbelopp 3 % av 1 prisbasbelopp

4 4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet Allmänna villkor Försäkringen enligt dessa villkor gäller dygnet runt vid sjukdom och/eller olycksfall som visar sig/inträffar under försäkringstiden. Vilken omfattning den enskilda försäkringen har framgår av försäkringsbrevet. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Folksams verksamhet. Försäkringsavtalet Den försäkrade är försäkringstagare och ingår avtal med Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer , som i dessa villkor kallas Folksam. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa allmänna villkor samt i försäkringsbrevet och därtill hörande handlingar. Svensk lag är tillämplig på försäkringsavtalet. Avtalet grundar sig på de uppgifter som den försäkrade eller den försäkrades förmyndare skriftligen lämnat till Folksam. Om förmyndare lämnat uppgifter gäller detsamma som om denne varit försäkringstagare. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig kan det medföra att försäkringen inte gäller. Den som tecknar försäkring ska vid ansökningstillfället vara folkbokförd, stadigvarande bosatt och befinna sig i Sverige. Dessutom ska den som tecknar försäkring: (1) vara svensk medborgare eller; (2) har varit bosatt i Sverige de senaste fem åren eller hela livet (gäller barn som är yngre än fem år). Försäkringen kan inte tecknas av den som: har omfattats av sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet i fem år eller längre under den senaste sjuårsperioden inte är fullt arbetsför har fyllt 60 år. Försäkringen tecknas för ett år i sänder. Därefter kan försäkringen förnyas för ett år i sänder under förutsättning att: försäkringstagaren eller Folksam inte säger upp försäkringen försäkringstagaren betalar aviserad premie för ny försäkringsperiod. Folksam förbehåller sig rätten att utan uppsägning ändra premie och försäkringsvillkor vid årsförfallodagen. Försäkringen upphör då den varit i kraft i fem år, dock senast vid utgången av den avtalsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Därefter finns inte rätt att teckna fortsättnings- eller vidareförsäkring. Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Även Folksam har rätt att säga upp försäkringen före för-

5 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet 5 säkringstidens utgång om försäkringstagaren dröjer med att betala premie, lämnar oriktiga uppgifter, grovt åsidosätter sina förpliktelser mot Folksam eller om det finns andra synnerliga skäl. Vid distansavtal finns en lagstadgad rätt (ångerrätt) att inom 14 dagar, från det att försäkringshandlingar erhållits, ångra avtalet. Återbetalning sker då av eventuell inbetald premie. Folksam har rätt att debitera riskpremie och kostnader för den tid då försäkringsskyddet varit gällande samt kostnader hänförliga till avtalets ingående. Angående vad som gäller vid hemförsäljning, se ångerblankett. Försäkringen är i skatterättslig mening kapitalförsäkring. Försäkringens ikraftträdande Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökt om försäkring eller antagit ett anbud från Folksam, under förutsättning att försäkringstagaren lämnat fullständiga ansökningshandlingar och att försäkringen beviljats på normala villkor. Detta gäller dock inte om försäkringstagaren har begärt att försäkringen ska träda i kraft senare. Om Folksam enligt tillämpade regler ska återförsäkra viss del av försäkringen på grund av dess storlek, inträder ansvarigheten för denna del dock först när återförsäkringen beviljats. Värdesäkring Vissa ersättningsförmåner är knutna till prisbasbeloppet. Med prisbasbeloppet avses det prisbasbelopp som, enligt lagen om allmän försäkring, fastställs varje år. Utbetalning från försäkringen grundas på det prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället. Denna värdesäkring begränsas dock till högst 15 procent per år. Om försäkringen inte är i kraft vid utbetalningstillfället, grundas ersättningen på det prisbasbelopp som skulle ha gällt om försäkringen varit i kraft. Premiebetalning Premien för försäkringen fastställs för ett år i sänder. Premien kan förändras vid varje årsförfallodag, bland annat på grund av förändrat prisbasbelopp. Första premien Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag Folksam sänt avi om premie. Betalas premien inte inom denna tid, sägs försäkringen upp. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter avsändandet om inte premien betalas inom denna frist.

6 6 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet Förnyelsepremie Förnyelsepremie ska betalas senast en månad efter att Folksam avsänt faktura om premie. Betalas förnyelsepremie inte inom denna tid, sägs försäkringen upp. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter avsändandet om inte premien betalas inom denna frist. Försäkringen kan återupplivas till sin tidigare omfattning genom att den utestående premien betalas inom tre månader från det att uppsägningen fått verkan. Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren betalat utestående premie. Personuppgiftslagen (PUL) Folksambolagens verksamhet är försäkring och sparande. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen. Datainspektionen har tillsyn över registerhållning. Huvudansvaret för behandling av dina personuppgifter har det Folksambolag du har ingått avtal med. Uppgifterna används under avtalets giltighetstid och utbetalningsperiod för ändamål som är nödvändiga för verksamheten, till exempel premieberäkning, riskbedömning, statistik, marknadsföring och skadeförebyggande åtgärder. Vissa för avtalet grundläggande uppgifter arkiveras även efter avtalets upphörande. Uppgifterna behandlas med sekretess och i överensstämmelse med Folksams etiska regler. Dina adressuppgifter och enkla grundläggande uppgifter för ditt avtal hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister, vilket bland annat används för automatisk adressuppdatering, samordning av kundinformation och marknadsföring. För utdrag ur detta register skriver du till: Registerutdrag Folksam, Stockholm. Om du skulle upptäcka felaktigheter i dessa uppgifter vänder du dig till Folksam. Gemensamt skaderegister (GSR) Folksam har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda sjukdomar/skador i anledning av denna försäkring. Ersättningsförmåner Under denna rubrik finns bestämmelser för samtliga ersättningsmoment som kan ingå i försäkringen. De ersättningsmoment som ingår i försäkringen framgår av försäkringsbrevet.

7 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet 7 Ersättning för kostnader Observera att kostnader som ersätts ska vara godkända av Folksam på förhand. Läkekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel, under förutsättning att de föreskrivits av läkare för att läka skadan. Ersättning lämnas också för behandlingskostnader för vård hos sjukgymnast eller annan vårdgivare, förutsatt att behandlingen sker efter remiss av läkare. Om behandlingen sker i Sverige ska läkaren vara uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan eller ha vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Medför skadan sjukhusvård, ersätts den del av vårdkostnaden som överstiger inbesparade levnadsomkostnader. Ersättning lämnas för kostnad som uppkommer inom tre år från det att olycksfallet inträffade. Vid sjukdom lämnas ersättning, under akut sjuktid, dock längst under 90 dagar från det att sjukdom har visat sig. Resekostnader Ersättning lämnas för resekostnader vid skada. Med resekostnader menas kostnader för resor till och från vård eller behandling. Resekostnader ersätts med högst det karensbelopp för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring. Det färdsätt som, med hänsyn till den försäkrades tillstånd, är billigast ska användas. Ersättning lämnas för resekostnad som uppkommer inom tre år från det att olycksfallet inträffade. Vid sjukdom lämnas ersättning under akut sjuktid, dock längst under 90 dagar från det att sjukdom har visat sig. Rehabilitering och hjälpmedel Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel lämnas endast vid olycksfall. Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader i samband med anlagsprövning, för val av yrkesutbildning och för särskilda medicinska eller arbetsvårdande åtgärder för rehabilitering samt för hjälpmedel. Sammanlagt lämnas ersättning med högst tre prisbasbelopp varav högst två prisbasbelopp för hjälpmedel. Ersättningen räknas med utgångspunkt från det prisbasbelopp som var gällande vid den tidpunkt rehabiliteringen påbörjades. Med rehabilitering menas sådana åtgärder av medicinsk art som vidtas för att höja funktionsförmågan sedan akut behandling av olycksfallsskadan

8 8 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet avslutats. Rehabiliteringen ska vara tidsbegränsad. Med hjälpmedel menas sådana redskap som, kopplat till den nedsatta kroppsfunktionen, krävs för att klara en daglig normal livsföring. Ersättning lämnas för kostnader som uppkommit inom fem år från det att skadan inträffade. Om rehabiliteringen måste senareläggas, ersätts kostnader för den uppskjutna behandlingen, dock längst fram till dess att ersättning för medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet utbetalats. Tandskadekostnader Vid tandläkarvård till följd av tandskada lämnas ersättning för kostnader. Vid olycksfall lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader under längst fem år. Vid sjukdom lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för akut temporär behandling, med högst tio procent av prisbasbeloppet. Med akut temporär behandling menas sådan provisorisk behandling som är nödvändig för att akut förhindra eller minska risken för ytterligare tandbesvär. Med tandskada menas skada på tand eller tandprotes som är i bruk för sitt ändamål. Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfallsskada. Måste slutbehandling av olycksfallsskada på grund av den försäkrades ålder, uppskjutas till senare tidpunkt, ersätts även kostnader för den uppskjutna behandlingen under förutsättning att Folksam inom fem år från skadetillfället godkänt den uppskjutna behandlingen. I Sverige ersätts kostnad för behandling endast om denna ges av tandläkare inom den offentliga vården eller av tandläkare som är uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan. I utlandet ersätts kostnad för behandling endast om denna utförs av behörig tandläkare. Förhöjd hemtransportkostnad Ersättning kan lämnas för förhöjd hemtransportkostnad till Sverige, för den skadade eller avlidne och dennes familjemedlemmar. Ersättning lämnas även för nödvändiga merutgifter för eventuell återresa till vistelselandet, för den skadade och dennes familjemedlemmar. Hemtransporten och färdsättet ska vara föreskrivet av behörig läkare och på förhand godkänd av Folksam vad gäller färdsätt och kostnad. Hemresan ska vara arrangerad i samråd med Folksam/SOS/EA.

9 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet 9 För familjemedlemmar krävs även att dessa tecknat försäkring med dessa villkor i Folksam. Ändring av förläggningsort Om den skadade, av läkare, föreskrivits behandling på annan ort lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi i maximalt 30 dagar. Hemmavarande anhörigs resa vid livshot Ersättning lämnas för hemmavarande anhörigs resa till den skadade om skadan är livshotande. Resa beviljas från hemorten i Sverige och åter inklusive uppehälle med maximalt ett prisbasbelopp. Efter godkännande av Folksam kan även resa från annat hemortsland än Sverige beviljas. Folksam avgör i samråd med behandlande läkare om skadan är att anse som livshotande. Med anhörig menas make/maka, registrerad partner, sambo, barn, den försäkrades föräldrar och syskon samt den försäkrades svärföräldrar. Efter godkännande av Folksam kan även annan person anses som anhörig. Självrisk En självrisk tillämpas, som för en och samma skada uttages med tre procent av prisbasbeloppet. Begränsning i rätten till ersättning För samtliga ovanstående ersättningsmoment gäller följande begränsningar: Ersättning lämnas inte för kostnad som den försäkrade har rätt att få ersatt enligt lag, annan författning eller från annan försäkring. Ersättning lämnas inte heller för kostnad som ersätts enligt kollektivavtal slutet mellan huvudorganisationer på arbetsmarknaden. Vid i Sverige uppkommet behov av läkarvård, sjukhusvård eller annan behandling ersätts kostnader endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan, som är uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige, lämnas ersättning bara för de kostnader som skulle ha ersatts om denna rätt funnits. Vid skada som inträffat/visats i Sverige ersätts kostnad för vård eller rehabilitering utomlands endast i de fall svensk sjukvårdshuvudman godkänner och finansierar behandlingen. Folksam ska generellt godkänna alla kostnader utomlands.

10 10 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet Invaliditetsersättning Invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp vid olycksfallsskada. Ersättning kan utbetalas för medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet. Försäkringen kan också lämna ersättning för klart vanprydande ärr. Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen (fysiskt eller psykiskt). Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Nedsättningen av kroppsfunktionen ska vara en direkt följd av olycksfallsskada som omfattas av försäkringen. Den medicinska invaliditetsgraden fastställs oberoende av i vilken mån den försäkrades arbetsförmåga nedsatts. Ett medicinskt invaliditetstillstånd anses inträda tidigast när den akuta behandlingen av olycksfallsskadan är avslutad. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när invaliditetstillstånd inträtt, dock tidigast ett år efter det att olycksfallet inträffat. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms med ledning av tabeller som försäkringsbranschen gemensamt fastställt. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes eller läkemedel, fastställs invaliditetsgraden med beaktande av detta. Den totala invaliditetsgraden kan uppgå till högst 100 procent. Ersättningen utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Rätt till ersättning föreligger först när den framtida medicinska invaliditeten fastställts. Om den försäkrade avlider innan olycksfallsskadan slutreglerats, utbetalas ett belopp till dödsboet som motsvarar graden av säkerställd medicinsk invaliditet före dödsfallet. Rätt till sådan ersättning föreligger inte om dödsfallet inträffar inom ett år från den dag olycksfallet inträffade. Ekonomisk invaliditet Med ekonomisk invaliditet menas en för framtiden bestående nedsättning av arbetsförmågan. Ersättning lämnas om arbetsförmågan på grund av olycksfallsskada nedsätts med minst hälften och om den försäkrade i Sverige beviljas minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad) enligt lagen om allmän försäkring. Ersättningens storlek bestäms i förhållande till den arbetsoförmåga som följer av olycksfallsskadan. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan vid skadetillfället och med utgångspunkt från Försäk-

11 Läkarintyg utlandsförsäkring Visa läkaren denna text! To whom it may concern! This traveller is insured with Folksam against medical expenses for illness and accident as follows: Summary of the policy conditions Medical expenses In case of accidential injury of illness indemnity will be paid for necessary expenditures for medical attendance, hospital treatment, medicaments, treatment and remedies prescribed by the physician for the curing of the injury/ disease, certificate for Folksam and journeys that have been occasioned by care and treatment. Indemnity for journeys will be paid for the cheapest common mode of transport that could be used regard ing the patient s condition. In case of illness indemnity will be paid for necessary expenditures within 90 days from first visit to doctor. In case of accidental injury indemnity will be paid for necessary expenditures within three years from the date of the accident.

12 Dental expenses In case of acute dental problems due to an accident/illness indemnity will be paid for expenses for necessary acute treatment by a licenced dentist. Medical expenses: maximum 10 per cent of basic amount. If dental injury is caused by an accident, indemnity will be paid for expenses for necessary treatment within three years from the day the accident happened provided the cost is accepted in advance by Folksam. Travelling expenses Indemnity will be paid for necessary expenses for tranportation of the injured (ill) to Sweden, if a physician considers it necessary and approved by our assistance company. In case of death indemnity will be paid for transportation of the deceased to Sweden. You can contact us or our assistance companies as follows: Address SOS-International Nitvej 6 DK-2000 Fredriksberg DENMARK Phone Fax Address Europ Assistance Box SE Stockholm, Sweden Phone Fax Address Health Systems International 5975 Castle Creek Parkway Suite 100 Indianapolis Indiana USA Phone within Indiana (317) outside Indiana Fax (317) Address Folksam S Stockholm Sweden Phone Fax

13 Doctor s Certificate Please complete doctor s Certificate Name of patient Home address Date of birth (Yr/Mo/Day/No) 1. How long have you treated the patient (from-to)? 2. Diagnosis (underline main diagnosis) 3. Have you given the patient any instructions regarding a) hospitalisation? c) travelling home? b) changes of accomodation? d) confinement to bed? Place Date Physician

14

15 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet 11 ringskassans utredning om rätt till sjukersättning. Nedsättningen av arbetsförmågan ska av Folksam bedömas vara för framtiden bestående. Tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning berättigar inte till ersättning för ekonomisk invaliditet. Ersättning för ekonomisk invaliditet utbetalas tidigast då den försäkrade fyllt 30 år. Årlig kostnadsersättning Med årlig kostnadsersättning menas ett ekonomiskt tillskott i form av årlig ersättning som kan utbetalas tills invaliditetsgrad eller definitiv ärrersättning är fastställd, eller längst till den dag den försäkrade fyller 65 år. Årlig kostnadsersättning lämnas tidigast ett år efter det att olycksfallsskadan inträffade och med så stor del av ett prisbasbelopp som motsvarar preliminärt bedömd invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden måste dock uppgå till minst tio procent. Om invaliditetsgraden förändras under den tid ersättningen utbetalas, ändras ersättningen i motsvarande grad. Klart vanprydande ärr Om olycksfallsskada som föranleder läkarbehandling orsakar klart vanprydande ärr som kvarstår två efter ärrets uppkomst kan ersättning lämnas. Ersättningens storlek bestäms utifrån valt försäkringsbelopp och en av Folksam fastställd tabell, som gäller vid skadetillfället. Ersättningen lämnas oberoende av eventuell övrig invaliditetsersättning. Rätt till omprövning Om den försäkrades arbetsförmåga, nedsättning av kroppsfunktionen eller ärrens omfattning avsevärt förändras och förändringen kan anses bestående, kan omprövning av invaliditeten ske intill dess att tio år gått från skadetillfället. För den som inte fyllt 20 år vid skadetillfället kan omprövning av invaliditeten ske intill dess att den försäkrade fyllt 30 år. Åldersnedsättning av försäkringsbeloppet vid invaliditet De försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet gäller före fyllda 40 år. Därefter nedsätts försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet med två procent per år fram till 65 års ålder då försäkringsbeloppet uppgår till 50 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Vid ekonomisk invaliditet nedsätts försäkringsbeloppet efter fyllda 40 år med fyra procent per år fram till 65 års ålder. Åldersnedsättning gäller inte årlig kostnadsersättning.

16 12 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet Inskränkningar i försäkringens giltighet Genom särskilt avtal kan nedanstående inskränkningar i vissa fall upphävas. Om sådant avtal träffats framgår det av uppgifterna i försäkringsbrevet eller i tillägg till detta. Särskilt riskfyllda yrken Försäkringen gäller inte för skada som drabbar den försäkrade vid utövande av särskilt riskfyllda yrken, till exempel: Stuntman Cirkusartist Dykare vid oljeplattform Livvakt Genom särskilt avtal kan i vissa fall inskränkningar av försäkringsskyddet vid särskilt riskfyllda yrken upphävas. Den försäkrade är skyldig att anmäla till Folksam om avtalsgrundande uppgifter (riskfylld yrkesutövning) ändras. Riskfylld sysselsättning Försäkringen gäller inte vid skada som drabbar den försäkrade under deltagande i sport och idrott, äventyr, expedition eller annan liknande riskfylld sysselsättning som inte är att anse som motions- eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Nedan ges exempel på sysselsättningar som i vissa fall kan anses som riskfylld sysselsättning: Kampsport samt annan sport med kroppskontakt eller därmed jämförbar utövning. Fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning, ballong- och segelflygning, bungyjump samt annan flygning eller därmed jämförbar utövning. Dykning eller annan jämförbar vattensport. Båt- eller brädsport eller därmed jämförbar utövning. Hästsport eller därmed jämförbar utövning. Skidsport eller därmed jämförbar utövning. Skytte med pistol, gevär, båge eller motsvarande. Cykelsport eller därmed jämförbar utövning. Motorsport eller därmed jämförbar utövning. Lagsporter, enskild bollsport eller därmed jämförbar utövning dock undantagen korporationsidrott, Friidrott eller därmed jämförbar utövning. Dans, balett, gymnastik, skridskoåkning eller därmed jämförbar utövning. Expeditions- eller äventyrsverksamhet i enskild regi eller i grupp, stuntman eller därmed jämförbar utövning.

17 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet 13 Klättring på berg, is, klippa, glaciär eller därmed jämförbar utövning. Genom särskilt avtal kan i vissa fall inskränkningar av försäkringsskyddet vid sport, idrott, och annan riskfylld sysselsättning upphävas. Den försäkrade är skyldig att anmäla till Folksam om avtalsgrundande uppgifter (riskfylld sysselsättning) ändras. Krigstillstånd Ersättning lämnas inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Krigstillstånd utanför Sverige Har skada inträffat utanför Sverige genom krig eller andra ovan nämnda oroligheter, gäller försäkringen om skadan inträffat inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott, om den försäkrade vistas i det drabbade området vid utbrottet. Ersättning lämnas emellertid inte om den försäkrade deltar i oroligheterna eller tar befattning med dessa som rapportör eller dylikt. Även militärt bevakningsuppdrag i FN:s eller annan organisations regi räknas som deltagande i krig eller krigsliknande oroligheter. Skador orsakade av atomkärnreaktion och terrorhandling Försäkringen gäller inte för försäkringsfall vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med atomkärnreaktion. Försäkringen gäller inte heller för försäkringsfall genom spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorhandling. Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där försäkringsfallet inträffar och som framstår att vara utförd i syfte att allvarligt skrämma en befolkning otillbörligt tvinga offentliga organ eller internationell organisation att genomföra eller avstå från att genomföra viss åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. Flygning Försäkringen gäller inte om den försäkrade är förare eller tjänstgör ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning, annan civil flygning som inte är

18 14 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet linjetrafik, chartertrafik som utförs av flygbolag koncessionerat i nordiskt land, eller vid bruks-, skol- eller privatflyg såsom anställd ombord. Missbruk Om den försäkrade drabbas av skada under påverkan av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, eller narkotiska preparat eller dopningspreparat som inte används i medicinskt syfte kan ersättningen sättas ned helt eller delvis. Dubbelförsäkring Blir den försäkrade invalidiserad på grund av en skada då fler försäkringar är gällande utbetalas invaliditetsersättning från denna försäkring oberoende av andra försäkringar. Kostnader ersätts dock endast från en försäkring. Åtgärder för utbetalning av ersättning Vid skada måste: legitimerad läkare/tandläkare (i Sverige inom offentlig vård eller läkare som är uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman) anlitas utan dröjsmål, läkares/tandläkares föreskrifter noggrant följas, skadeanmälan göras till Folksam, den behandlande läkaren/tandläkaren få lämna alla upplysningar som är av betydelse för bedömning av ersättningsfrågan till Folksams medicinska rådgivare, den försäkrade/målsmannen ge en av Folksam utsedd läkare/tandläkare tillfälle till undersökning (om Folksam begär det), övriga handlingar som krävs för bedömning av ersättnings frågan lämnas (om Folksam begär det), anmälan om skada ske utan dröjsmål till Folksam, anspråk på ersättning för kostnader styrkas med verifikationer och kostnader i förväg godkännas av Folksam. Läkararvode för invaliditetsutlåtande och kostnader för av Folksam särskilt påfordrad läkarundersökning ersätts av Folksam.

19 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet 15 Kontaktinformation Vid behov kontakta: Folksam, Stockholm, Sweden Telefon: , Telefax: SOS-International Nitivej 6 DK-2000 Fredriksberg, Denmark Telefon: Telefax: Europ Assistance Box SE Stockholm, Sweden Telefon: Telefax: I USA bör du kontakta Health Systems International (HSI) 5975 Castle Creek Parkway Suite 100, Indianapolis, Indiana Telefon: +1 (317) (inom Indiana) (utanför Indiana) Telefax: +1 (317) Dröjsmålsränta Utbetalning ska ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på ersättningen fullgjort vad som åligger honom enligt Åtgärder för utbetalning av ersättning. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalningen dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas med tillbörlig skyndsamhet. Sker utbetalningen senare än vad som sagts ovan betalar Folksam dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas dock inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet för det år då utbetalningen sker. Force majeure Om dröjsmål med utredningen rörande försäkringsfall eller utbetalning uppstår genom myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande händelse, är Folksam inte ansvarigt för förlust som genom detta kan uppkomma för försäkringstagaren eller hans rättsinnehavare.

20 16 Förklaring av begrepp Förklaring av begrepp Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas sådan kroppsskada som drabbar den försäkrade genom oförutsedd plötslig yttre händelse (olycksfall). Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag, förfrysning samt sådan skadlig inverkan i arbetet, som ger rätt till ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller annan motsvarande författning. Total hälseneruptur räknas som olycksfallsskada även utan oförutsedd plötslig yttre händelse. Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna skadevållande orsakerna ska anses föreligga, om det är klart mera sannolikt än att samband inte föreligger. Kroppsskada uppkommen av orsak som anges ovan, anses ha inträffat den dag skadan visade sig. Med kroppsskada jämställs skada på protes eller annan liknande anordning som användes för sitt ändamål när skadan inträffade. Finns redan ett kroppsfel (sjuklig förändring eller annan kroppsskada) när olycksfallsskadan inträder eller har kroppsfelet tillkommit senare gäller följande: Kan det antas att kroppsfelet medverkat till att följderna av olycksfallskadan förvärrats, lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på olycksfallsskadan oberoende av kroppsfelet. Om det kan antas att det endast är kroppsfelet som orsakar besvären lämnas ingen ersättning. Med olycksfallsskada avses inte skada som uppkommit genom smitta av bakterier, virus, eller annat smittämne. Infektion på grund av insektsstick eller liknande kan dock ersättas som olycksfallsskada, behandlingsskada som uppkommit genom ingrepp, behandling eller undersökning samt genom användning av läkemedel, överansträngning, frivilligt orsakad kroppsskada. Sjukdom Med sjukdom menas en sådan avvikelse från normalt hälsotillstånd som kräver sjukvård och som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt ovan. Samband med skada på grund av sjukdomsfall ska anses föreligga, om det är klart mera sannolikt än att samband inte föreligger Sjukdomen anses ha visats den dag första sjukvårdskontakten togs med anledning av ifrågavarande sjukdom eller symtom på sjukdom.

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med 2006-01-01. Personskadeförsäkring

Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med 2006-01-01. Personskadeförsäkring Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med 2006-01-01 Personskadeförsäkring Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner.... 4 Allmänna villkor........................... 5 Försäkringsavtalet.......................

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113 Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01 Grupplivförsäkring GL 5113 Innehåll A. Försäkringsavtal och premiebetalning..... 4 1. Gruppavtal............................

Läs mer

Försäkringsvillkor 1369 Gäller från och med 2007-02-01. Gravidförsäkring

Försäkringsvillkor 1369 Gäller från och med 2007-02-01. Gravidförsäkring Försäkringsvillkor 1369 Gäller från och med 2007-02-01 Gravidförsäkring Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner.........4 Försäkringsavtalet........................................6 Försäkringens

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007 Villkor L304 Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller från och med den 1 juli 2007 Olycksfallsförsäkring 1. Försäkringen gäller med följande moment Akutersättning Merkostnader Tandskadekostnader Olycksfallskapital

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(7) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2012. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Villkor Svenska Jägareförbundet Försäkring nr K 66690

Villkor Svenska Jägareförbundet Försäkring nr K 66690 Sid 1(10) Villkor Svenska Jägareförbundet Försäkring nr K 66690 Olycksfallsförsäkring och Krisförsäkring Försäkringen gäller från och med 2007-07-01 Försäkrad grupp Till Svenska Jägareförbundet direkt

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Hela livet ut. Pris: Begränsningar: Observera viktiga begränsningar under rubriken Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Trygghetsförsäkring ishockey

Trygghetsförsäkring ishockey 1(6) Trygghetsförsäkring ishockey Villkor från och med den 1 januari 2009 Villkoren gäller för varje ishockeyspelare, 18 år eller äldre, som omfattas av kollektivavtal upprättat mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande för volontärer och förtroendevalda inom medlemsorganisation tillhörande Arbetsgivaralliansen eller KFO

Villkor Gruppförsäkring gällande för volontärer och förtroendevalda inom medlemsorganisation tillhörande Arbetsgivaralliansen eller KFO Villkor Gruppförsäkring gällande för volontärer och förtroendevalda inom medlemsorganisation tillhörande Arbetsgivaralliansen eller KFO 1(7) Villkor nr 140a från och med den 1 januari 2011 Villkoret gäller

Läs mer

Villkor Svemos Tilläggsförsäkring

Villkor Svemos Tilläggsförsäkring Olycksfallsförsäkring Försäkring nr K 64922 Gäller från och med 2009-01-01 Villkor Svemos Tilläggsförsäkring 1. Information Villkoret gäller för den grupp Folksam slutit avtal om försäkring med. För försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 Villkor B11 Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 1. Information Försäkringsvillkoret innehåller samtliga ersättningsmoment som kan ingå i försäkringsskyddet.

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2 Försäkringsvillkor B11 3 Innehåll 1. Översiktlig information...4 2. Kostnader för skadans läkande...5 3. Medicinsk

Läs mer

Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01. Olycksfalls- och Krisförsäkring

Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01. Olycksfalls- och Krisförsäkring Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01 Olycksfalls- och Krisförsäkring 2/9 Villkor K64810 Svenska Golfförbundet Innehåll 1. Information... 3 1.1

Läs mer

Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01. SLAO:s Utförsåkarförsäkring

Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01. SLAO:s Utförsåkarförsäkring Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01 SLAO:s Utförsåkarförsäkring Innehåll Sammanställning av ersättningsförmånerna... 3 Villkor för försäkringen..................... 4 1. Information............................

Läs mer

Villkor Svenska Golfförbundet

Villkor Svenska Golfförbundet Sid 1(7) Olycksfallsförsäkring och Krisförsäkring Försäkring nr K 64810 Gäller från och med 2005-12-01 Villkor Svenska Golfförbundet 1. Information Villkoret gäller för den grupp Folksam slutit avtal om

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring S12405 14-12 3/12 Innehåll Försäkringsvillkor Startklar och Startklar Plus...4 A Förklaringar

Läs mer

Idrottsreseförsäkring Försäkringsvillkor Idrottsreseförsäkring K 96:2 Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med 2014-01-01

Idrottsreseförsäkring Försäkringsvillkor Idrottsreseförsäkring K 96:2 Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Idrottsreseförsäkring Försäkringsvillkor Idrottsreseförsäkring K 96:2 Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 S 12098 14-01 2/11 Innehållsförteckning Försäkringsvillkor Idrottsreseförsäkring...3

Läs mer

Villkor Svemos licensförsäkring

Villkor Svemos licensförsäkring Olycksfallsförsäkring och Krisförsäkring Försäkring nr K 64920 Gäller från och med 2012-01-01 Villkor Svemos licensförsäkring 1. Information Villkoret gäller för den grupp Folksam slutit avtal om försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01 Idrottsförsäkring Innehåll Läs detta först......................... 4 Information............................ 5 Folksams

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Försäkringsvillkor K 64500. Utförsåkarförsäkring. Gäller från och med 2002-09-01

Försäkringsvillkor K 64500. Utförsåkarförsäkring. Gäller från och med 2002-09-01 Försäkringsvillkor K 64500 Utförsåkarförsäkring Gäller från och med 2002-09-01 Innehåll A. Sammanställning av ersättningsförmånerna............................... 5 B. Gemensamma bestämmelser för försäkringen................................................

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Villkor Svemo Licensförsäkring

Villkor Svemo Licensförsäkring Olycksfallsförsäkring och Krisförsäkring Försäkring nr K 64920 Gäller från och med 2009-01-01 Villkor Svemo Licensförsäkring 1. Information Villkoret gäller för den grupp Folksam slutit avtal om försäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008 Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet Gäller från och med 1 januari 2008 2 Omslagsfoto Tomas Gustafsson gesonsfoto Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64970 Detta är en kortfattad

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Gruppsjukförsäkring. För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010

Gruppsjukförsäkring. För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010 Gruppsjukförsäkring För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010 Försäkringsvillkor Gruppsjukförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Idrottsförsäkring. Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 april 2013

Idrottsförsäkring. Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 april 2013 Idrottsförsäkring Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 april 2013 2/14 Idrottsförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring...3 A Förklaringar av

Läs mer

Försäkringsvillkor 640 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 2006-01-01. Sjukförsäkring

Försäkringsvillkor 640 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 2006-01-01. Sjukförsäkring Försäkringsvillkor 640 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 2006-01-01 Sjukförsäkring Innehåll A. Försäkringsavtal och premiebetalning...... 4 1. Försäkringsavtalet....................

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag och begränsningar

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

för ridklubbar KOr 615:1 Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01

för ridklubbar KOr 615:1 Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01 Villkor Kollektiv olycksfall för ridklubbar KOr 615:1 Villkor Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm.

Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se Innehåll Allmänna avtalsbestämmelser...

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior

Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior Olycksfallsförsäkring Senior, OS 500:1 Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015 LIV Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP426883. Kalix kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring sförsäkring Försäkringsvillkor för olycksfall Gäller från 2011-02-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION SENIORFÖRSÄKRING AVTAL 7000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION SENIORFÖRSÄKRING AVTAL 7000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION SENIORFÖRSÄKRING AVTAL 7000 Gäller från 1 januari 2015 Allmänt om försäkringen

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Villkor båtolycksfallsförsäkring. Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL

Villkor båtolycksfallsförsäkring. Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL Villkor båtolycksfallsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL Begreppsförklaringar för båtolycksfall Olycksfallsskada Invaliditet Ersättningsmoment Medicinsk

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Villkor Agria Incident Olycksfallsförsäkring

Villkor Agria Incident Olycksfallsförsäkring Villkor AI 612:2 Villkor Agria Incident Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING 2008-04-01

OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING 2008-04-01 OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01 Innehåll A Definitioner... 3 B Allmänna regler... 4 B.1 Gruppavtal och försäkringsbesked... 4 B.2 Giltighetstid... 4 B.3 När försäkringen upphör...

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01 Olycksfallsförsäkring Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01 2/16 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringens giltighet...4 Sport och

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring VILLKOR OK 611:6 Kollektiv olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-06-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 2 Vem försäkringen gäller för 3 3 När försäkringen gäller 3 4 Var

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ert försäkringsbrev, så ser ni vad

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Villkor Kollektiv olycksfall

Villkor Kollektiv olycksfall Villkor Kollektiv olycksfall KO 611:8 Villkor Kollektiv olycksfall Gäller från 2011-11-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1853 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 2 När försäkringen gäller 3 Var försäkringen gäller 4 Vad försäkringen gäller för 5 Omfattning

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer