brolionlt Nr 81 April 1986

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brolionlt Nr 81 April 1986"

Transkript

1 brolionlt 8 April 986 t, Yarför? \'ar och en som ägnar sig åt maratonlöpning har någon gång haft anledning att grubbla över denna fråga, som stallts av en siäkting, en bekant eller oflast av löparen s;älv. Frågan ställs i fortvivlan när den sista milen är som r'ärst, med stolthet när man tittar pä medaljsamlingen eller av nyfikenhet n;rr man knyter skorna intrför ett n\-tt träningspass. Svaren kan vara många. För den som lättvindigt anmäler sig till en okal tär,ling kan motivationen vaf nå-. got vtlig. men for den som lortsälter ur,, trana o(n ravla pa mararonurstansen är svaret genast mer komplicerat och rner sr'åråtkomligt, ty denna löpare bär alltid svaret djupt inom sig. Svaret är någonting personligt. Beslutet har fattats i ensamhet. detta är den ensamma löparens ensamhet en styrka. lvcken träning sker i ensamr986 3 Ensambet ocb gemenskap het, under varje tävling är man till sltrt ensam med sig själv och långt efter man har glömt varför, eller trots att man aldrig har fattat varför, så är det det ensamma beslutet inom sig som utgör motivationen att fortsätta. Och det är denna enskiida ensamhet som är den viktiga motivationen till att Svenska Marathonsällskapet existerar. vår ensamhet behöver vi gemenskap med likasinnade, gemenskap med andra som har haft samma upplevelser, gemenskap med andra som förstår vad vi håller på med, gemenskap med andra som ställer samma krav och som har samma förväntningar. Genom att Yara medlemmar i detta Sällskap får vi tillgång till exklusiva utmärkelser som på ett speciellt sätt markerar vära marat-onprestationer. Dessutom fär vi information, uppmuntran och råd, och genom vårt märke pä träningsoveraller eller rockslag får vi en introduktion till andra iöpare med liknande intressen, till kamrater med samma inställning till att sköta sin kropp, att sköta sin träning och att sträva med beslutsamhet mot uppsatta mä. Det är beklagligt att det fortfarande finns maratonlöpare som lever kvar i sin ensamhet och inte har upptäckt hur <lenna ensamhet kan fä en viktig komplettering i den gemenskap som Svenska Marathonsällskapet erbjuder. Ett viktigt mål för alla i Sällskapet, såväl enskild medlem som styrelseledamot är att kunna besvara med övertygelse den som tvekar inför sin medlemsansökning och frägar: Varför? Tony Bristow Utgiven av Svenska Marathonsällskapet, Box Stockholm Redaktör och ansyarig utgirrare: Tony Bristow Resultatredaktör: Göran Andersson Tryckning: Trycksakskonsult, Stockholm Distribution: Esselte Rotogravyr rssn

2 löpeade öreaden Tillbaka till Trycksakskonsult Återigen trycks Marathonlöparen hos Trycksakskonsult Ats, som svarade för framställningen av tidningen under 984 och 985. De två första numren 986 trycktes av ett annat tryckeri, men det visacle sig vara mycket svårt att lå till stånd ett effektivt och fungerande samarbete när tre olika företag var inblandade i sättningen och tryckningen av tidningen. Svårigheterna visade sig klart när det inte gick att distribuera tidningen til medlemmarna förrän Springtime redan lanns ute i handeln, Med en återgång till Trycksakskonsult AB förväntar vi oss de smidiga ar- betsformer som 984 och 985. vi upplevcle under Vcirldsmcistare! Den ofticiella rcsultatlistan från Världsmästarskapstär,lingarna för Veteraner i Rom i somras bckräftar att 986 var ett stort maraton'.ir tör Lage Carlson, som blev r.ärlcsn.rästare i maraton i klass M60 med tiden clrvgt 9 r.r'rinuter snabbare än tr,åar-r, italierraren (lino F.ndriz.zi. 'ficligarc under året hacle Lage blivit rr t nrk nr:istlrrt' i kllss l\l(ru mcd tidcrr , denna gång med n'.istan 2 minuter till goclo på n,åan. llrik Östb','e. ocl-i tjugo r.r.rinutcr fore trean, GOsta Ekstronr. Lage avslnt:rce säsongen mcd linnu en stor prestation när han vann sin klass i New York Cit. Marathon pir Lape Carlsc,tn Ca rlsctn 2.58.()5 :ltcrlgcr-. ;::crl god marginal..iohn losr.tcr i:-ir: \ lrginia kom i mål clrvgt att:t r-trilr -:ic: \crnre. L'ppcnb:Lrlie-rr.ir clcnna se xtioalng l r\ al,ct g,,! il)rlll och vi Ön- V skar hononr lr ck.r irll inför clen nya i()rl vi gratr-rlerar honom nrccl.rr:lc.lrrrrrs av fjolårets srisor-rgcn sarl t i.il g: prestatiot-le r v Löplabbets katalog Tl'värr korn inte denna katalog rned som bilaga till samtliga exemplar av föregående tidning. För att säkcrställa att samtliga medlemmar flck kataloss,relsen gen och även medlemskortet till Föreningen Svergies Löpare, skickades s:ilunda katalogen och mecllemskor Vicl Årsmötet fick vi en n. stvrelscle tet ut till samtliga mecllclmmar i bör- damot, Owe Westin, som ersliller jan a,,, april. Det gick inte att mecl szi- Le nnart Granberg som valcles till kerhet fastställa vilka medlentmar ordförande. som redan erhållit katalogen. Sålunda Owe /estin ar 45 är gammal och erhö samtliga medlernmar denna ka- tavlar för Flcmingsbergs SK. Han bcjr- Ny takrg i det senare i utskicket. nbjudan till örebro kationer sont halla årsn-rötet i Närke. Detta skulle då förlagts til Ånneboda (en natur skon plats som framgått av Tv'sänd-ra kombrnerats med Blå Bergenloppet i gratulerar Dis Jiil ett JulltöriJ MARATONLOPP sr r.relse ledamot ar bcr5s \K oclr :ivrn,rkrir som tr:irtxrc på medel= ocl-r langclsrans och sonr ningarna från ärets skid-sm), och Vi tonlöpare vicl Yir.rtcrnttraton i Enhörna 95, Ntr har hrrr.r sprungit 20 ma ratonlopp r.necl pcrs,inb:rsta i Lond<tr-i 98+. \-rrrt ltt r-rotera clessutonr är att hans srlnt:re ttd ar Viktigt nlir clct g:rller Owes ki,alifi emellcrticl att hart h:rr stor erfarenhet av f(rreningsarberc Han har bl a varit kassör i + år i Stockl-rrtlrrs Frridrottsförbuncicts sn'rese. dit han fortfaran, de är adjungerarl itrr -speciella uppdrag. Han nr ordforaride i Flentings Samtidigt som vi giadde oss åt att kunna förlägga vårt årsmöte till Karlstacl förtjänar att påpekas, att vi även rck crt inhjudan av Örebro AK att C,urphvttan. Vi tackar Rolf Johansson,rch Co. för denna inb;udan, och hopiril: ett få åtcrkomma vid annat tillfläl- jaclc ir-rtresscril rig i(rr langdistanslöp9(r9. ocl.i clcl-.lrrcracle som mara- r-rir-rg Oue Westin tävlingsfunktion:ir', Vi önskar Owe r'älkommen r stt'relsen där vi förr-:intar oss att han kommer att kunna göra \'iktiga insatser för Svenska Marathons:illskapet. Så ser det ut på framsidan ay en broschyr som vi försöker deh ut till alla debutanter. Broschyren inkluderar information om Sällskapet och en blankett för medlenrsansökan. Vi har missat några debutanter hjälp oss att kontakta dem. - Broschyren erhålles från Sallskapets sekretariat, Box 28, l0l 22 Stockholm l.

3 o Är s m ö t e t 9 s 6 "... :i,tä,ff Årsnrötet ägcle runr i år i Karstacl på inbjudan ar- F Göta och ett femtiotal medlemntar motte upp tillsammans me d stlrelsen för att avsluta det gångna verksamhetsåret och välja Sällskapets funktionärer inför ett nytt år. Som fiantgick av förra numret av Marathonlolraren hade Bertel österdahl anmiir att han inte längre hade möjlighet art tbrtsätta som Sällskapets ordföranje Till n. ordförande valdes i enlighet r:tecl r.alberedningens för- under hösten i sarnråd med representanter ior tidningcn Springtime visar sig att en ändring är nödvändig. slag Lennart Granberg, Duvbo F, som h:rr r':irir lice-ordförande under de sena:lr- lr r åren, Lennart presente, ras nlirnt;ri: i en separat intervju på sid ::rridigt som han mott()g -- ortll,,:-i:.-r'rluhhln Ot'h tackade fi)r : i,,, Jå;;;, T,il.fff,"J:: rätt att ändra denna summa om det Sällskapets Förtänstdiplom för flerårigt styrelsearbete tilldelades Jan Lind och Göran Andersson. Förtjänstdiplomet tilldelades även F Göta för mångårigt arbete till gagn för svensk maratonlöpning samt till Kauko Kaikkonen för hans entusiastiska insatser som Säilskapets ombud i Värmland. Styrelsens förslag att Gustav Jansson, värmlänning och bronsmedaljör i maraton vicl OS i Helsingfors 7952, skulle väljas till Hedersledamot i Säskapet goclkancles av Årsmotet mecl acklamation. Årsmötets höjclpunkt var dock panelcliskussionen som ägde runt efter clet att de lt,lr\.arance hade ätit en gemytlig måltici tillsarrrnrans och lyssnat till en k<trt redogorelse för hur Marat- honsällskapers r.crks:rmhet hacle utvecklats seclan Sällskapet grundades 952. Paneldiskussionen skedde under ordförandcskap ar. Per-Eric Nordquist, r.naratonlöprare och TVjournalist, sont hacle samlat en grupp experter i sr.ftc att söka bel,vsa prohltmcl mctl irpskador ot.h hur tlcss skullc kunna undvikas. Diskussionen började med ett in- lägg från Ulf Karlsson, välkänd idrottstr:inare, som betonade betvclel, sen av balanscracl tr:ining rned cn gocl j:imvikt ntellan belastr.ring och Y- Barlel (ts:.rdabl :iter- hzimtriing. <tch cn lugr-r stegring av trä ningsdosen från år till år. Han underströk bcn-delsen :rv undcrhåll och at.tltl-kalles med blotrttnor r;:tr l.tan attgick efter tt,å år sotrt ordjortutcle ocb tretton relsett y år i st.y- Foto: -/an Lind det förtroc:-,.ic sorn visats honom tackade Lenr-r.irt sin företrädare for allr som han hrrje gjort för Sällskapet under hans rrcrr()rt år i styrelsen. Specieilt namndc han Bertels insatser som författare rr.. llertalet av Sällskapets Marathon-R:J broschyrer, som kolumnist i Sp:;ngtime, som vice-ordförande unde: år och som ordförande under dc ierrastc två åren. Till nv str':tlseledamot valdes Owe Westin, Flclingsbergs SK. Till valber:tlning r.aldes Konrad Hernelind. {xel Sundebrant och Bertel Österdahl, samrliga tidigare ordföranden r Sallskapet. Ett tack skickas till -\-i'ar Äsplund som undanbett sig onrr.i. efter flera år som valberedningei--- :rrntll]afl kallande. Prelirnin:r:' :.,.rsl:illtle {rsmöter att medlemsavs:::::r ic)r 98- skulle ",ara Per-Eric Nordquist ocb Scillskapets p4eneralsekreterclre Tony Bristow samspråkar under kucillen Foto: Jan Lincl Lennart Granberg ualdes till ny o r dfö rande i M arat b ons ål ls kap et service åt kroppen med stretching, mm för att påsk,nda återhämtningen, och han påpekade att äve n löpare behör,er styrketräning och riirlighcrsr räni ng. Detta tema utvecklades även av sjukg,vmnasten Cathrin Sköld, som pratade om betydelsen av aktiv vila och ersättningsträning under rehabiliteringsperioden medan en skada äker. Ryggbesvär är vanligare än man anar bland maratonlöpare, och det är t,vdligen inte tillräckligt känt art en stark buk- och rl,ggmuskulatur är väsentlig för en god löphållning. LJlf Karlsson underströk att buk, och rl.ggmusklerna urför ett srariskt arbete och är ytterst viktiga sonr stabiliserandc lhktor undcr löpningen. En viktig sak om man vill undvika skador är att visa en seriös respekt för kroppens varningssignaler. Gränsen mellan nyttig belastning och skadlig överbelastning är inclividuell menade läkaren Ola Vessmark, ortopedkirurg från Kristinehamn, och var och en måste lära känna sina egna begränsningar. Med tillräcklig eftertanke borde vi kunna undvika onödiga belastningsskador. Ofta ar der viktigt att tidigt ordna hjälp år anatomiska funktionella svagheter. Dr \Tessmark nämncle att människokroppen egentligen inte är skapad för att röra sig på slät mark. Kroppen har många små musklcr som byggs upp genom rräning i ojämn terräng. Det intresserade deltagandet från auditoriet när panelen så småningom övergick till att besvara medlemmarnas frågor visade inte bara att ämnet var viktigt utan även att samtliga närvarande fann diskussionen mycket stimuierande och uppskattade de n kunniga hehandlingen av ämnet som här erbiöds under Per-Eric Nordquists ledning. rnassa5le 3

4 Lennart Granberg om framtiden Vid Årsmötet fick Svenska Marathonsällskapet en ny ordförande, Lennart Granberg, Duvbo K, som därmed blir den åttonde innehavaren ay ordförandeklubban sedan Sällskapet grundades för drygt 30 år sedan. Lennart, som är 4 är gammal, har sprungit 35 maror med som Personbästa, en tid som han presterade i Berlin 984. Han kom med i Sällskapets styrelse 98 och har varit såväl informationssekteterare som resesek- reterare. Under de två senaste åren har Lennart varit vice-ordförande. Vi har ställt några frågor till Lennart om hans syn på maratonlöpning och På Svenska Marathonsällskapet. När sprang Du Ditt första maratonlopp qgentligen? Stockbolm Marathon Jag bade sprungit många lång- lopp sedan slutet at' 60-talet, men bacle alclrig någon dröm om att springa maraton. Jag tyckte dtt ett maratonlopp uar alldeles för långt. Jag stallde UPP mest du ny- fikenbet eftersom iag uille se om jag skulle kunna klara au det. Jag bade 3.25 som sluttid. Och varför fortsatte Du då? jag bade klarat au det, - Ncir så fick jagför mig att iag uille försökaförbcittra min tid. Jagfick en scimre tid i mitt andra maraton' lopp, KöPenbamn P80, men i Bröms, öieayn Stockholm 980 bacle jag j.o.26, [,ennart Granberg i Luleå Foto: Curt Bröms, uilket betydde att icls ick ett ry)tt Vilka delar av Sällskapets verksamatt komma under 3 timmål Känns det betungande? Ncir man åtar sig ett jobb het är de viktig,aste : mar. - detta, måste man uara beredan sagt att uåraoch vad är ditt mål nu? som - Jag barutgör en uiktis4 sporre utmcirkelser En uiktis anledning till att redd på c4tt det kan bli betunganmecllemmarna. stimulerar som jag fortsatte som maratonlöpare d.e, samticligt som man måste tro att man kan klara au det. Jag tror uar ju Suenska MaratbonscillskaJag tror också att rlet cir uiktiqt att ui utt,ecklar rårt program au utp e t s o lik a p re s en tct.t i on sutmcir k e latt det kommer att gå bra. resor. Det 6ir uiktiqt att lcindska Vad anser Du är de viktigaste uppser. Jag uille iu ba ScillskePets skapc4 tittfcillert föt'löpare cttt resay standar för 25 maratonlopp. Nu gifterna? i grupper tillsamtnans mecl kunmåste str,iua efter att bicir målet att fortsdtta tills iag er- Vi clet nig ledning till utlcinclskl marastora intresset för mabebålla båller Scillskapets stab)ett för 50 tonlopp. stort t),cker jag att ui ratonlöpning så att trenden inte maratonlopp. Jag uill dock betona bar en lap4orn rerksamhet. l'i bar att löpning betyder inte allt för sjunker. Det cir mycket uiktigt cztt ingen möjligbet att utueckla stora mig. Dessutom kan man ju bli ui fortscitter att strciua efter att nya ci ls kap et s ursp rungiga S skaclad. erkl Srenar. föru Betyder det att Du kommer att leda Har Du haft någon allvarlig skada? liga syfte att "blåsa nytt liu i uar skonad från skador suensk maratonlöpning". En uik- Sällskapet framåt i..samma anda som - Jag många år, men jagförloraunder tig målsöttning måste uara att se har praglat Bertel Osterdahls tid som de tre månader i fictl Pga en mustill att alla maratonlöpare runt ordförande? Ja Jag clelar Bertels åsikter kelbristning i baklåret. om i landet uerklip;en könner till om MaratSvenska att att till se till Du valts Maratbonscillskapet, Nu har framtiden. Min förboqpning (ir att uarje medlem skall känna alla maratonlöpare kcinner en honsällskapets ordförande. Hur reasig bedrad au att uara mecllem i identitet med Scillskapet. Ncir man gerar Du? Suenska hlaratbonsällskapet. Det uar ingen öuerraskning cir ute ocb springer ocb tröffar ankanske betyder cletta att ti måste dra löpare som bcir Sållskapets eftersc,tm jag kcinde till ualbered' strdua att utueckla lokalombuemblem kcinner man en identitet ningens förslag, men ändå kcindens uerksambet På något scitt, cles det ucildist speciellt ocb fint, ocb en gemenskap. på något scitt att göra cinnu större insatser i kcinner man sigl bedrad ncir man inte minst med. tanke På uilka som distrikten runt om i landet dcir uåbar suttit på ordförandepostenföser en annan löpare som bcir samra medlemmar bor ocb springer. re tnig. ma mcirke.

5 för 98, Verksamh etsb erätteke Styrelsen för Svenska Marathonsällskapet får härmed avgiva foif ande verksamhetsberättelse för tiden ' Ärsmötet Sällskapets årsmöte hölls lördage.n dgn 30 mars vid Norra Lånseatan 2a i Landlkr"", pa i?bi,rdrn av GF ldrott' År'*atE folld.s au bl a en paåeldiskussion under ledning av Birger Buhre i anslutning till en spagettimiddag som upp- ladäning inför Landskrona Marathon som arrangerades dagen efter. Styreken Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Bertel Österdahl, J ärfalla yrvice-ordf : Lennart Granberg, Vällingby GeneralsekriRedaktör: Tony Bristow, Tullinge Kassör: Lage Carlson. TäbY :. Medlemsse-kr: Sven-Erik Eriksson. Alta nformationssekr: Bengt Lönnroth, Kungsängen (suppl). Y Huvudkontaktombud:Jan Lind, Sollentuna Ko.rt.ktombud (kvinnor) : Siv Pettersson,--Hudd.inge Resultatredaktöi: Göran'Andersson, Godby. Äland (suppl) Styrelsen har under året.haft 0 protokollförda sammanträde.r,,ara, ett arrangerades som ett veckoslutsinternat' Firm"ateckrwre Firmatecknare har under året varit ordföranden Bertel Osterdahl, för bank och postgiro kassören Lage Carlson samt rutinmässiga administrativa ärenden generrlsekre!eraren i Tony Bristow. Rwisoru Sällskapets revisorer har varit Eddie Vivenius och Sven-E'rik Humlimed Sten Odenblad som suppleant. Vaheredningen Y Sällskaoets valberedningskommittd har bestått av Alvar Asplund (sämmankallande)l Konrad Hernelind och Axel Sunde- brant. mot 2873 vid föregående årssiut, alltså en ökning.med 339 maratonlöpare. Uider året har totalt 602 ansökningar om medlemskäp beviljats av styrelsen,- men.samtidigt har tyvärr en del namn strukits ur medlemsförteckningen p g a ei erlagd medlemsavgift. Medlemmar!z - Tre att Suenska Maratbonscillskapets ttandringspriser som ar förknippade mecl clet årliga Vintermaratonloppet Sällskapets medlemsantal fortsätter att öka i den takt som har präglat hela åttiotalet. Under året har 3000-gräns.en pas- Medlnrxaagiften,..rir. Vid,..,t slut hade Sällskapet totak 322 medlemmar Medlemsavgiften för 985 var tidningen Springtime. Kr 25:-, vilket inkluderade Siilkkapeu tidningar Sällskapets tidningar "springtime" och "Marathonlöparen" har utkommit med sex nummer. Redaktör och ansvarig utgivare för Springtime har. varit Nils Lodin, och redaktionsrå-det har bestått av Bertel Osterdahl, Tony Bristow och Göran Andersson. Redaktionsrådet har haft eit protokollfört möte under året. Redaktör'och ansvarig utgivare för Marathonlöparen har varit Tonv Bristow och räsuliatredaktör har varit Göran An'Bland annat har redaktionen strävat efter att inkludersson. dera samtliga resultat från svenska maratonlopp samt svenska resultat rån utländska lopp. Under året hai dryg,a femtio- Valter Berggren (t.b.) erböll sin statyett topp uid Årsmötet i Karlstad för talet resultatlistor passerat Öö.r.rt skrivbord och många h.ar krävt flera timmars'arbete. Arbetet med att sortera och ta del av tusentals insatser av maratonlöpare på de klassiska 42 l'95 meterna finner Göran stimulerande, och resultatet utgör en 50 maraton- värdefull dokumentation av svensk maratonlöpning och sti- Foto:Jan Lind mulerande läsning för medlemmarna. 5

6 Ver k s am b e ts b e r citte ls e (forts ) Förtj iirx tutmiirk elser Sällskapets Förtiänstvimpel har tillde- lats: Lage Carlson K Tjelvar 'rollhättans F ordbänningarna K Valhall Malmö Polis GolF Solvikingarna Fredrikshofs F SK Elfsborg Bernt Adolfsson Roger Dahlbom Sven Banck Olle Nilsson Bo lvesterberg Tore Andersson J Per W'engström Håkan Carle Kvarnsvedens GoF Gunnar Lillieroth Klabböle F Sällskapets Förtjänstdiplom har tillde- Hans-Jiirgen Jensen Leif \lagnusson Jan-Olo. Göransson Sigurd Rvndal FK Västerås Ulf Söderstrom Rolf Holmer Lennart lvallin Berth Holmblad Kurt Aronson 296 Jan Olof Teckström Ewa Pettersson (D-6) K Akele F Göta Riviera F F Åland Söderbärke GolF 297 Anders Thelaus Falköpings AK 298 Geron Gustavsson Moheda F 299 Karl Evert Stenlund K Akele 300 KjeU Hedlund Nynäshamns F 0 Göran Carlsson Hålta K 302 Roger Andersson FK Sala 303 Heikki Venäläinen Ludvika FF 304 Thomas Johnsson Jamtrennarna 305 Kenth Florin Hålta K 306 Jari Nyqvist Finspångs AK 307 Harri Mäkinen F Kville Sällskapets Statyett för 50 mararonlopp har tilldelats: 22 Valter Berggren Solvikingarna Petersohn Solvikingarna Cöran Karlsson Abv SOK Karl-Åke Nyman Viste.uiks F Sören Nylander Värmdö F Sten Odenblad Fredrikshofs F Sällskapets Standar för 25 mararonlopp har tilldelats: Karl- Axel 25 Chr Andersson-Forsberg..Malmij TK 26 Tonv Larsson Orebro AK 27 ngvar Lundberg Grosjö FK 28 Kai Palmqvist Solvikingarna 29 Keith Grönqvist Gullringen GoF Virmdö F 30 Lars Hasselqvist tll Gustav Gustavsson Prippr F Flemingsbeil,s K l2 Åke Ödmark FK Umeå 33 Siv Larsson 4 Lars Henningsson Järfälla SK 35 Erik Walfridsson FK Stud Umeå 36 ngemar Frisk Solvikingarna F Vingarna 37 Kjeli Nyberg Falu K 38 Gösta Jörlin FK \ästerås 39 Nicke Loguin 40 Veikko Korpi Sthlm RRC 44 Reijo Kai(konen 45 Osten Mukkavaara 46 Karl Gustav Skyhed 47 -Tohannes Verner Mihlberg 48 Likar 49 Agne Edman 50 Göran Andersson 5 Bengt Backman 52 Sven Johansson 53 Helmut Näckdal FK Västerås Täbv S Åkrlla st< Pallo F Jalles TC Aga F Stensjön F Malmö FK Åbv sot< j Åland Flemingsbergs SK Sundborn GoF Frisksportarna 54 Jan Olov Schagerström KFUM Orebro Bie GoF 55 Lisbeth Jiirss 56 Valter Falk Örebro AK 57 Kiell Damstedt \r 58 Sten Åke Villsson \: 59 Alvar Asplund Råby Rekarne GoF K Hakarpspojkarna FK Halmstad Baver K ClubZ Tibro AK Sthlm Energiverk Enhörna F SLK Oxelösund F-K Västerås Karl Gustar Skvneil Leif Karlsson Strands F Ragnar Sundberg 4 Jaakko Tenhunen 42 Lars Erik Jansson 43 Gert Harrvsson Akropolis F Virserum SGF Mats Stendal Hargs BK Skövde SK Rosersbergs BK AGA F Södra Ving F Heleneholms F Banafiälls F Sten Ringkvist Stig Pettersson Per-Olor- Erikss.rr: i 2l Sven Eriksson Ake Binke P r e statio ns utmärk els er Sällskapets Prestationsmärke Silver (mån2.40, kvinnor 3.0) har tilldelats: Hasse Hansson Uli Gustavsson Leif Zander Bennl J ansson ingrar Ohlsson ngmar Grahn Bo Thomaeus Visby F Gute 295 Chnstos Karakoglou Alingsås F Malmö Veteran K Bengt Larsson lats: Gerrv'Knstoffersson Almkvist Tore Vilsta K Metro F Postens F Hans Hedman En ny stcttyett togs för frant under 50 maratonlopp året. Odd Ressen Christer \lasnusso: Hasse Urslält Hällefors LK Sorunda F Urshult F Hans Bildsten Thomas Bn'lla Lars-Gunnar Ånie:::r': Sthlm RRC Uppsala F F()to: Tony Bristout Sällskapets Diplom to. s 3l;å-"Å*i)""". har tilldel_ats: Åkerberg Sven Wånggren Kiell Hedlund Bertil Larsson Hans Samuelsson Nils Danielsson Harold Johansson Sven Kleman Lennart flallinder Kenneth Matz SievertJansson ngemar Andersson Börje Pettersson Staffan Almqvist Kjell-Arne Landgren Ulf Dahlbcrg LeifFagerlund Per Claesson Tord Nilsberth Stig Olsson Perove Claesson Roland Karlsson Kenneth Hultin Lennart Pettersson.{nders Petersson Åk. No.*"n Rolf Möbius Krister Fredriksson Sten Pettersson Lennart \Vallin Hans Lunden Jan Larsson Bengt Olofsson ErlandJohansson Lars Qvarström M Reidar Johansen Äke Gustavsson Lennart Svensson Peå Schörling Magnus lvidell Sonja Hansson Hans Erik Helgesson Carl Erik Matslova Björn O Nilsson Holger Johansson Evy Palm Guy (allin UllMattiasson Berne Malmgren Bo Thomaeus Arne Almgren Håkan Blom Carl Gustaf Bratt Börje Pettersson PeterJansson Matts Johansson BengtNyberg Gert-Arne -..r-riopf F Rejlers F Nynäshamns r F SAAB Sthlm RRC Laholms Alf Görs;ö Anders Sr.ensson Magnus Frank Ma;ia Jåfs Arne Samuelsso;.: Clas Halldin FK Halmstad Harrv Björlins Täby SOK FK Lund Bålsta F Lennarr Nilsson F Lars Paro F Bo Lindström Luleå LDK Bo Adol{sson OK Dacke Frans Larsson Bodafors OK Kjell Ronqr ist Leif Äslund Järna SS nsr.ar Gusravsson KA 3 F LennartJohansson Södertälje F Thomas Fredriksson Pallo F Pallo F F Udd Sundsvalls F Valbo AF K Ymer Sjukhusets F Täby S Sigtuna OK Sverises Radio F Åhlån-Åk"rl,nd Norrtälje F NJA Kiruna LDK Strands F FK Strängnäs Einar J ohansson Skellefteå AK strums SK Växjö Polisen Växiö Norra F Pripps F FK Borgholm RRC TK F Udd Sthlm Bellevue Eva Christensen Sture \\'ahlqvist Birgitta Karp FK Borgholm Göian Carlison Lennarth Hansson Christer Töi rä Lars Grönvall Hans Ensström Hålta SPK Söderhamns F Sthlm RRC Gränums F Nordsjö K Ren6 Stå[rl Team Esplanad Jussi Kallanvaara Eskilstuna RC Bo Gustavsson Oxelösunds SF Peter Blommark Miles Fleetwood Sommenbygden SK Tommy Heurlin Kustjägarna Bengt Eklöf F Jonal Enestubbe F Rolf Svensson Härlövs F Kent Strier Roto K Kari Leskelä Nordsjö K Per Scheutz CA F ngemar Sallnäs Mölndal AK Alrik Lövström Hovslätts K Harald Hermansson Sthlm RRC Åk. Finnpe.t Lars Erik Holmberg GF drott Lennart Skorsdal K Akele Jan l-ohansson FK Tumba i.n Åk. Andreasson A6 Trångsvikens K Standard.. Hestra Osthammars Trollhättans - Philipsons F Torblörn Karlsson Matts Leandersson Göthe Persson K V OK Dacke Luleå LDK FK Snapphanarna Åk..önsson K Akele Jan N'kvrst Vrigstads F Lv6F Karlslunds F K ilestmannia Sthlm RRC SLK Oxelösund Sidsiö Böle F FK Kronås FK Växjö LUG K Akele Fagersta RC Sthlm RRC Bygghälsan FK Gnosjö FK K Tvr Åk".rb"rg" K FK Sala Hålta K FK Halmstad K Sverker Göranson Ryssberget Åk" Larsson Sk"lt"ft"a nt«sk Anders Kindstrand SK Mats W'erne SK Ulf Persson v Lidingö Polisen Turebergs F Hemlingby LK Söderrilje F Saarinen Tele Saltsjöbaden Postens K FK Strängnäs Hemlingby LK Raili Laatikainen OK Gynge Heimo v 4F Y

7 Ve r k s am b e ts b er Åke Peghmo Allan Rattama Per Arne Persson Stelan Nilsson Anders Janzon Esbcn Elbaek Peter \Wiesler Bo Nilsson Dan Johansson Roger Lenman Bertil Rönnåker Henry Mandelholm Sven Thore Lundqvist Arne Hermansson Tommy Carlssson Lennart Engr all J ohn Lilja Hagstrand Osten Hansson Sören Nohrbcrg Roland Melin Olle Gustafsson Ulf Agrell Y Per Olof Olsson Bengt Hjalmarsson Jan Arvetun Persson Arne Sandsgård Röda Stjärnan F Stefan Nygren Limhamn Länkarna Tilhelm Juhl Gert Ove Persson OK Dacke Christer Janssolr Tom Jan_sson Karl Erikssson J alles TC Stig Hermansson Rydaholms GF Eina Roxström Bondsjöhöjdens K Johnny Landgren Sthlm RRC Leif Daruk Vixjö RR Ray Oström Arjeplogs SK Bernt Ernrtrönr Södra Vings F Per Adolfsson Nils Oof Björnsson Peter Strömsten lk Pallas Göthe J ansson Per Alm SSL Hässelby SK Kjell Kvarfordt Hudik Potten Hans Mahnros F Triangeln Birger Andersson ätte ls e (for ts ) FK Halmstad Heleneholms F Väsbv Anders Granehäll Ronny Henrysson Hjärnarps GF Ludvika FF FK Borgholm Venäläinen Sten Åke varsson. Larr lnge Vixner V Sven Svensson Jari Nyqvist Roland Eriksson Heikki Per K Pallo F Hag.rhy Finspångs CulF 6 lf AK liörns SK ()lof Kiellberg Tomesson Manning Esbiörn Viberg Jan Moberg Lennart SK Orncn Lv 6 F Sundsvalls rf Boden Polisen Stefan Sören S ;ilkkap Leif Viberg Seila Polisen Vili-Tåimio LUC Solvikingarn"r Cun Ekvall - CL Data - Skellefteå AK Oskarshamns SK KValhall Dagens Nyheters F - F 6 istoröhamns RC SPth Well Heleneholms F F'ör. Bosse Larsson CA Sören Hjelmroth Långbro F Gunnar Granström Arne Svensson Rolf Berglin Råneå Piteå F K Aco Flemingsbergs SK Rune Lu"ndkvist Tommy Blomliden Bengt Åke Larsson Elsiä Eriksson Seved Lövgren Bo Berglund Börje Orsenius Kenth Jacobsson Jörgen Krappe MoDo AK SJ F Falköpings AK MA Uppsala F Sundsvalls OK Malmö Polisen K Vikingen rk Mrrieharnn Hans Johansson Laholms F Motala AF Kurt Johansson Sten l.indgren Hans Kåsfö Hagunda F J ärfålla SK Martin George Ellis Lunds Lasaretts F Bengt Fahlcräntz Tibnor ärnforsens AK f P8K Hemlingby LK Fyra inäividuella vandringspriser är uppsatta av Sällskapet att tävlas om i samband med Vintermaraton. som arrangeradäs 985 av Hässefby SK på uppdrag av Sällskapet. Ledarna i poängtabellerna efter 985 års tävling är som föfier: Seniorer: Martin Hafström 20 poäng Veteraner ör'er 4C: B jörn Larsson 7 poäng Conny Kyrk 7 poang Veteraner över 5C: Konrad Hernelid 7 poäng Damer Caroline Smith 7 poäng NKF-pokalen lor 5-mannalag erövrades för alltid av Hässelby SK som segrade för tredje året i följd. Vandringspriset "Marathon Ynglingen" gick till Mikael Hill, Flemingsbergs SK som var den snabbaste svensken i 985 års lopp från Marathon till Athin. Åre* lejonirua En lejoninna i keramik skapad av den kända kvinnliga konstnären Lisa Larsson skänktes till Sällskapet av Siv Pettersson, som önskade att den skulle överlämnas till den kvinnliga maratonlöpare som förtjänade att kallas "årets lejoninna". Styrelsen besiöt att utmärkelsen skulle tilldelas Evr. Palm. Y SK lk Pallas e* Vandin gsp riser Årets roadrunner Lennart Granberg var Sällskapets representant i jurvn.orn utsåg Evy Palm, N{ölndals AK, till Arets roadrunner Träningsråd Några av broschyrerna i serien Marathon Kungsängens Sven Råd har nvtrr-ckts MEDELPAD NQRRBOTTEN Yngwe Sohl, Sundsvall Ola denstedt, Bälinge NARKE SKÅNE STOCKHOLM SODERMANLAND UPPLAND VARMLAND VASTERBOTTEN VASTERGOTLAND VASTMAN-AN) Jan-Olov Schagerström, Vinrrosa ÅNcgnn_aNLAND Gösta Andersson, Landskrona Jan Lind, Sollentuna Lars-Olof sraelsson, Strängnäs Alvar Asplund, Rosersberg Kauko Kaikkonen, Vålberg Jarl Kollberg, -Jmeå Karl-GustafNyström, Trol lhättan.[ohnne Frösslund, Västerås Se Medelpad Esbjörn Holmquist, Linköping und-er året. samband med nl,tryckningen har \iarathon OSTERGOTLAND Råd reviderats och erhåliit titeln Bli medlem i St'enska Förutom dessa kontaktombud har följande arberat som spemarathonsällsbapet. ciella ombud för kvinnliga löpare: Gisela Bladh, Orebro Konakftierksamhet Anna-Greta Fasth, Malmö Fortlöpande kontakt har hållits med samtliga svenska maratonarrangörer med lyckönskningar inför tävlingar, information om Sällskapet samt önskemål om fullständig resultatlista och ev ett kort reportage och någon bild art publicera i Marathonlöparen. Såsom huvudkontaktman har Jan Lind med hjälp av ombud i landets olika distrikt bedrivit ett aktivt arbete för att nå ut med information till deltagare i samtliga svenska maratonlopp med förhoppningen att alla maratonlöpare skall få kännedom om Sällskapets verksamhet. Distriktsombuden har varit: BLEKNGE BOHUSLAN/DAL Krister Fredriksson, Karlshamn Vistergötland Yngve Karlsson, Mora Håkan Holm, Visby Se Christina Hildesson, Nol Siv Larsson, Umeå Ellinor Ljungros, Kiruna Maj-Lis Nyman, Västervik Siv Pettersson, Stockholm Kontaktombuden har varit samlade till en "kontaktträff" i Stockholm i samband med Vintermaraton (varvid bl a besök giordes på Springtimes redaktion, där Tony Bristow gav en historisk återblick på Sällskapets verksamher och informerade om den aktuella situationen). Rqresentation Representanter för Sällskapets styrelse har besökt mararonlopp i Landskrona, Linköping-Norrköping, Hudiksvall, DALARNA GOTLAND Visby, Söderhamn, Visterås och Osthammar. GASTRKLAND Se Hälsingland Sällskapet har deltagit med informationsbord i anslutning GOTEBORG Christer Lindstedt, Lerum till nummerlappsutdelningen vid Ostgöta Marathon, StockHALLAND Martin Andersson, Tvååker HALSNGLAND Roland Ludwichowski, ggesund holm Marathon och Wisby Marathon-, vid prisutdelningen i samband med Roslagsmarathon och Vintermaraton sami vid JAMTLAND / årsmötet i Landskrona. HARJEDALEN Ulf Swelander, Brunflo 7

Marathon ÅRGÅNG 40 NR 204 FEBRUARI 1/ 2007

Marathon ÅRGÅNG 40 NR 204 FEBRUARI 1/ 2007 Marathon ÅRGÅNG 40 NR 204 FEBRUARI 1/ 2007 löparen Välkommen Anna Rahm Maratonfamiljen, del 1 Shanghai Marathon Löpning i Cleveland Årets svenska maratonlopp Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet

Läs mer

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Marathon löparen ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Martina Kristoffer Stockholm Marathon Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box 218 101 24 Stockholm Postgiro 82607-3 Tidningen Marathonlöparen

Läs mer

Marathon Årgång 41 Nr 213 December 5/2008

Marathon Årgång 41 Nr 213 December 5/2008 Marathon Årgång 41 Nr 213 December 5/2008 Umemaran en riktig klassiker Vintermaran i Kvarnsveden Reykjavik Marathon 25 år! Landet Runt Göteborg Marathon Team Stockholm Marathon Anna Rahms krönika Ledaren

Läs mer

Solvikingen. Vårtävlingarna

Solvikingen. Vårtävlingarna Solvikingen Nr 1, 2006, årg. 44 Uppvärmning inför starten i Sylvesterloppet. Det blev ett lyckat evenemang för alla involverade. Sofia Nilsson, med startnummer 2725, får hjälp med att rätta till nummerlappen.

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 16 kmeterslöparna i Vårtävlingarna 2008. Den namnkunnige känner igen den tidigare Solvikingen Jan-Åke Lundberg - andre man t.h. Årets fest 28 mars Styrelsen bjuder till

Läs mer

Solvikingen. Nr 1 2014 årg. 52. Fredrik Ölmqvist i solnedgången

Solvikingen. Nr 1 2014 årg. 52. Fredrik Ölmqvist i solnedgången Solvikingen Nr 1 2014 årg. 52 Fredrik Ölmqvist i solnedgången 1 Ordförandens rader Välkomna till ett nytt år och nya utmaningar. Jag börjar ordf.rader med förändringarna i styrelsen. 3 nya ledamöter, Sten

Läs mer

Marathon. löparen. Stockholm Marathon 30 år. Hamburg Marathon Ökenmaran En halvmara på Järvafältet Linz och Prag Marathon Anna Rahms krönika

Marathon. löparen. Stockholm Marathon 30 år. Hamburg Marathon Ökenmaran En halvmara på Järvafältet Linz och Prag Marathon Anna Rahms krönika Marathon löparen Årgång 41 Nr 211 JUNI 3/2008 Stockholm Marathon 30 år Hamburg Marathon Ökenmaran En halvmara på Järvafältet Linz och Prag Marathon Anna Rahms krönika Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet

Läs mer

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 löparen Prague Marathon Skövde Marathon Nya medlemmar London Marathon Sunne Marathon Årets prestation Anna Rahms krönika Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box

Läs mer

Föreningen De Stora Grabbarna gäller såväl kvinnor som män inom Friidrott

Föreningen De Stora Grabbarna gäller såväl kvinnor som män inom Friidrott Nr 92 2011 Föreningen De Stora Grabbarna gäller såväl kvinnor som män inom Friidrott Föreningen DE STORA GRABBARNA Gällande såväl kvinnor som män inom Friidrott. Föreningen består f.n av 331 medlemmar,

Läs mer

Marathon. löparen. Maratonspecial: 7 sköna Polen-maror. Göteborg och Växjö Marathon Anna Rahms krönika. Vintermaran i Strömsund Umemaran

Marathon. löparen. Maratonspecial: 7 sköna Polen-maror. Göteborg och Växjö Marathon Anna Rahms krönika. Vintermaran i Strömsund Umemaran Marathon löparen Årgång 40 Nr 208 December 5/2007 Maratonspecial: 7 sköna Polen-maror Vintermaran i Strömsund Umemaran Göteborg och Växjö Marathon Anna Rahms krönika Postadress: Svenska Marathonsällskapet

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Ä n t l i g e n ä r L ö p s e d e l n h ä r i g e n!

Ä n t l i g e n ä r L ö p s e d e l n h ä r i g e n! LÖPSEDELN 2007:2 L-sektionen Ä n t l i g e n ä r L ö p s e d e l n h ä r i g e n! Detta nummer är fullspäckat med bl.a. resultat från en i vanlig ordning hektisk tävlingsvår, reseskildringar samt en kort

Läs mer

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan.

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Solvikingen Nr 4, 2013 årg. 51 Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Bibbi hyllas på sid 10 av Björn Suneson Barbro Nilsson swissar åter

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

Sveriges största skyttetidning. Stort mästerskapsnummer!

Sveriges största skyttetidning. Stort mästerskapsnummer! Sveriges största skyttetidning Nr 3 2011 Stort mästerskapsnummer! Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning Allt för Jakt & Skytte! JSB Världsrekord ammunition USP Elite Sickinger hölster DGJ 20x Smith

Läs mer

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009 Anders Bergström 7 dan Nya 4 dan Nya 5 dan Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan 21 632 20 Eskilstuna

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Nr 2 April 2009. Full fart framåt!

Nr 2 April 2009. Full fart framåt! Nr 2 April 2009 Full fart framåt! Än har vi mycket spring i benen trots våra 75 år. Bilden, som togs vid Brotorp en tisdagskväll nu i april 2009, är väl bevis nog Foto: Olle Öberg. SKOGSLUFFARNAS OK 1934-2009

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Framsynta stiftande bröder i Minerva lade grunden till nuvarande lokaler

Framsynta stiftande bröder i Minerva lade grunden till nuvarande lokaler Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 87 NR 1 2006 Ordens högsta utmärkelse till VSM Lars Malmbjörk sidan 4 Framsynta stiftande bröder i Minerva lade grunden till

Läs mer

Årsberättelse 2009 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2009 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2009 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 7 Sommarfriidrottsskolan... 8 Mästerskapsstandaren... 10 Idrottslyftet: Löparsatsningar

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubb. 75 år. Jubileumsskrift

Linköpings Orienteringsklubb. 75 år. Jubileumsskrift Linköpings Orienteringsklubb 75 år 1934 2009 Jubileumsskrift i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Förord 1 Ordföranden har ordet 1 Klubbens födelse 2 Medlemsutveckling 2 Presidiet 1934-2009 3 Styrelseledamöter

Läs mer