brolionlt Nr 81 April 1986

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brolionlt Nr 81 April 1986"

Transkript

1 brolionlt 8 April 986 t, Yarför? \'ar och en som ägnar sig åt maratonlöpning har någon gång haft anledning att grubbla över denna fråga, som stallts av en siäkting, en bekant eller oflast av löparen s;älv. Frågan ställs i fortvivlan när den sista milen är som r'ärst, med stolthet när man tittar pä medaljsamlingen eller av nyfikenhet n;rr man knyter skorna intrför ett n\-tt träningspass. Svaren kan vara många. För den som lättvindigt anmäler sig till en okal tär,ling kan motivationen vaf nå-. got vtlig. men for den som lortsälter ur,, trana o(n ravla pa mararonurstansen är svaret genast mer komplicerat och rner sr'åråtkomligt, ty denna löpare bär alltid svaret djupt inom sig. Svaret är någonting personligt. Beslutet har fattats i ensamhet. detta är den ensamma löparens ensamhet en styrka. lvcken träning sker i ensamr986 3 Ensambet ocb gemenskap het, under varje tävling är man till sltrt ensam med sig själv och långt efter man har glömt varför, eller trots att man aldrig har fattat varför, så är det det ensamma beslutet inom sig som utgör motivationen att fortsätta. Och det är denna enskiida ensamhet som är den viktiga motivationen till att Svenska Marathonsällskapet existerar. vår ensamhet behöver vi gemenskap med likasinnade, gemenskap med andra som har haft samma upplevelser, gemenskap med andra som förstår vad vi håller på med, gemenskap med andra som ställer samma krav och som har samma förväntningar. Genom att Yara medlemmar i detta Sällskap får vi tillgång till exklusiva utmärkelser som på ett speciellt sätt markerar vära marat-onprestationer. Dessutom fär vi information, uppmuntran och råd, och genom vårt märke pä träningsoveraller eller rockslag får vi en introduktion till andra iöpare med liknande intressen, till kamrater med samma inställning till att sköta sin kropp, att sköta sin träning och att sträva med beslutsamhet mot uppsatta mä. Det är beklagligt att det fortfarande finns maratonlöpare som lever kvar i sin ensamhet och inte har upptäckt hur <lenna ensamhet kan fä en viktig komplettering i den gemenskap som Svenska Marathonsällskapet erbjuder. Ett viktigt mål för alla i Sällskapet, såväl enskild medlem som styrelseledamot är att kunna besvara med övertygelse den som tvekar inför sin medlemsansökning och frägar: Varför? Tony Bristow Utgiven av Svenska Marathonsällskapet, Box Stockholm Redaktör och ansyarig utgirrare: Tony Bristow Resultatredaktör: Göran Andersson Tryckning: Trycksakskonsult, Stockholm Distribution: Esselte Rotogravyr rssn

2 löpeade öreaden Tillbaka till Trycksakskonsult Återigen trycks Marathonlöparen hos Trycksakskonsult Ats, som svarade för framställningen av tidningen under 984 och 985. De två första numren 986 trycktes av ett annat tryckeri, men det visacle sig vara mycket svårt att lå till stånd ett effektivt och fungerande samarbete när tre olika företag var inblandade i sättningen och tryckningen av tidningen. Svårigheterna visade sig klart när det inte gick att distribuera tidningen til medlemmarna förrän Springtime redan lanns ute i handeln, Med en återgång till Trycksakskonsult AB förväntar vi oss de smidiga ar- betsformer som 984 och 985. vi upplevcle under Vcirldsmcistare! Den ofticiella rcsultatlistan från Världsmästarskapstär,lingarna för Veteraner i Rom i somras bckräftar att 986 var ett stort maraton'.ir tör Lage Carlson, som blev r.ärlcsn.rästare i maraton i klass M60 med tiden clrvgt 9 r.r'rinuter snabbare än tr,åar-r, italierraren (lino F.ndriz.zi. 'ficligarc under året hacle Lage blivit rr t nrk nr:istlrrt' i kllss l\l(ru mcd tidcrr , denna gång med n'.istan 2 minuter till goclo på n,åan. llrik Östb','e. ocl-i tjugo r.r.rinutcr fore trean, GOsta Ekstronr. Lage avslnt:rce säsongen mcd linnu en stor prestation när han vann sin klass i New York Cit. Marathon pir Lape Carlsc,tn Ca rlsctn 2.58.()5 :ltcrlgcr-. ;::crl god marginal..iohn losr.tcr i:-ir: \ lrginia kom i mål clrvgt att:t r-trilr -:ic: \crnre. L'ppcnb:Lrlie-rr.ir clcnna se xtioalng l r\ al,ct g,,! il)rlll och vi Ön- V skar hononr lr ck.r irll inför clen nya i()rl vi gratr-rlerar honom nrccl.rr:lc.lrrrrrs av fjolårets srisor-rgcn sarl t i.il g: prestatiot-le r v Löplabbets katalog Tl'värr korn inte denna katalog rned som bilaga till samtliga exemplar av föregående tidning. För att säkcrställa att samtliga medlemmar flck kataloss,relsen gen och även medlemskortet till Föreningen Svergies Löpare, skickades s:ilunda katalogen och mecllemskor Vicl Årsmötet fick vi en n. stvrelscle tet ut till samtliga mecllclmmar i bör- damot, Owe Westin, som ersliller jan a,,, april. Det gick inte att mecl szi- Le nnart Granberg som valcles till kerhet fastställa vilka medlentmar ordförande. som redan erhållit katalogen. Sålunda Owe /estin ar 45 är gammal och erhö samtliga medlernmar denna ka- tavlar för Flcmingsbergs SK. Han bcjr- Ny takrg i det senare i utskicket. nbjudan till örebro kationer sont halla årsn-rötet i Närke. Detta skulle då förlagts til Ånneboda (en natur skon plats som framgått av Tv'sänd-ra kombrnerats med Blå Bergenloppet i gratulerar Dis Jiil ett JulltöriJ MARATONLOPP sr r.relse ledamot ar bcr5s \K oclr :ivrn,rkrir som tr:irtxrc på medel= ocl-r langclsrans och sonr ningarna från ärets skid-sm), och Vi tonlöpare vicl Yir.rtcrnttraton i Enhörna 95, Ntr har hrrr.r sprungit 20 ma ratonlopp r.necl pcrs,inb:rsta i Lond<tr-i 98+. \-rrrt ltt r-rotera clessutonr är att hans srlnt:re ttd ar Viktigt nlir clct g:rller Owes ki,alifi emellcrticl att hart h:rr stor erfarenhet av f(rreningsarberc Han har bl a varit kassör i + år i Stockl-rrtlrrs Frridrottsförbuncicts sn'rese. dit han fortfaran, de är adjungerarl itrr -speciella uppdrag. Han nr ordforaride i Flentings Samtidigt som vi giadde oss åt att kunna förlägga vårt årsmöte till Karlstacl förtjänar att påpekas, att vi även rck crt inhjudan av Örebro AK att C,urphvttan. Vi tackar Rolf Johansson,rch Co. för denna inb;udan, och hopiril: ett få åtcrkomma vid annat tillfläl- jaclc ir-rtresscril rig i(rr langdistanslöp9(r9. ocl.i clcl-.lrrcracle som mara- r-rir-rg Oue Westin tävlingsfunktion:ir', Vi önskar Owe r'älkommen r stt'relsen där vi förr-:intar oss att han kommer att kunna göra \'iktiga insatser för Svenska Marathons:illskapet. Så ser det ut på framsidan ay en broschyr som vi försöker deh ut till alla debutanter. Broschyren inkluderar information om Sällskapet och en blankett för medlenrsansökan. Vi har missat några debutanter hjälp oss att kontakta dem. - Broschyren erhålles från Sallskapets sekretariat, Box 28, l0l 22 Stockholm l.

3 o Är s m ö t e t 9 s 6 "... :i,tä,ff Årsnrötet ägcle runr i år i Karstacl på inbjudan ar- F Göta och ett femtiotal medlemntar motte upp tillsammans me d stlrelsen för att avsluta det gångna verksamhetsåret och välja Sällskapets funktionärer inför ett nytt år. Som fiantgick av förra numret av Marathonlolraren hade Bertel österdahl anmiir att han inte längre hade möjlighet art tbrtsätta som Sällskapets ordföranje Till n. ordförande valdes i enlighet r:tecl r.alberedningens för- under hösten i sarnråd med representanter ior tidningcn Springtime visar sig att en ändring är nödvändig. slag Lennart Granberg, Duvbo F, som h:rr r':irir lice-ordförande under de sena:lr- lr r åren, Lennart presente, ras nlirnt;ri: i en separat intervju på sid ::rridigt som han mott()g -- ortll,,:-i:.-r'rluhhln Ot'h tackade fi)r : i,,, Jå;;;, T,il.fff,"J:: rätt att ändra denna summa om det Sällskapets Förtänstdiplom för flerårigt styrelsearbete tilldelades Jan Lind och Göran Andersson. Förtjänstdiplomet tilldelades även F Göta för mångårigt arbete till gagn för svensk maratonlöpning samt till Kauko Kaikkonen för hans entusiastiska insatser som Säilskapets ombud i Värmland. Styrelsens förslag att Gustav Jansson, värmlänning och bronsmedaljör i maraton vicl OS i Helsingfors 7952, skulle väljas till Hedersledamot i Säskapet goclkancles av Årsmotet mecl acklamation. Årsmötets höjclpunkt var dock panelcliskussionen som ägde runt efter clet att de lt,lr\.arance hade ätit en gemytlig måltici tillsarrrnrans och lyssnat till en k<trt redogorelse för hur Marat- honsällskapers r.crks:rmhet hacle utvecklats seclan Sällskapet grundades 952. Paneldiskussionen skedde under ordförandcskap ar. Per-Eric Nordquist, r.naratonlöprare och TVjournalist, sont hacle samlat en grupp experter i sr.ftc att söka bel,vsa prohltmcl mctl irpskador ot.h hur tlcss skullc kunna undvikas. Diskussionen började med ett in- lägg från Ulf Karlsson, välkänd idrottstr:inare, som betonade betvclel, sen av balanscracl tr:ining rned cn gocl j:imvikt ntellan belastr.ring och Y- Barlel (ts:.rdabl :iter- hzimtriing. <tch cn lugr-r stegring av trä ningsdosen från år till år. Han underströk bcn-delsen :rv undcrhåll och at.tltl-kalles med blotrttnor r;:tr l.tan attgick efter tt,å år sotrt ordjortutcle ocb tretton relsett y år i st.y- Foto: -/an Lind det förtroc:-,.ic sorn visats honom tackade Lenr-r.irt sin företrädare for allr som han hrrje gjort för Sällskapet under hans rrcrr()rt år i styrelsen. Specieilt namndc han Bertels insatser som författare rr.. llertalet av Sällskapets Marathon-R:J broschyrer, som kolumnist i Sp:;ngtime, som vice-ordförande unde: år och som ordförande under dc ierrastc två åren. Till nv str':tlseledamot valdes Owe Westin, Flclingsbergs SK. Till valber:tlning r.aldes Konrad Hernelind. {xel Sundebrant och Bertel Österdahl, samrliga tidigare ordföranden r Sallskapet. Ett tack skickas till -\-i'ar Äsplund som undanbett sig onrr.i. efter flera år som valberedningei--- :rrntll]afl kallande. Prelirnin:r:' :.,.rsl:illtle {rsmöter att medlemsavs:::::r ic)r 98- skulle ",ara Per-Eric Nordquist ocb Scillskapets p4eneralsekreterclre Tony Bristow samspråkar under kucillen Foto: Jan Lincl Lennart Granberg ualdes till ny o r dfö rande i M arat b ons ål ls kap et service åt kroppen med stretching, mm för att påsk,nda återhämtningen, och han påpekade att äve n löpare behör,er styrketräning och riirlighcrsr räni ng. Detta tema utvecklades även av sjukg,vmnasten Cathrin Sköld, som pratade om betydelsen av aktiv vila och ersättningsträning under rehabiliteringsperioden medan en skada äker. Ryggbesvär är vanligare än man anar bland maratonlöpare, och det är t,vdligen inte tillräckligt känt art en stark buk- och rl,ggmuskulatur är väsentlig för en god löphållning. LJlf Karlsson underströk att buk, och rl.ggmusklerna urför ett srariskt arbete och är ytterst viktiga sonr stabiliserandc lhktor undcr löpningen. En viktig sak om man vill undvika skador är att visa en seriös respekt för kroppens varningssignaler. Gränsen mellan nyttig belastning och skadlig överbelastning är inclividuell menade läkaren Ola Vessmark, ortopedkirurg från Kristinehamn, och var och en måste lära känna sina egna begränsningar. Med tillräcklig eftertanke borde vi kunna undvika onödiga belastningsskador. Ofta ar der viktigt att tidigt ordna hjälp år anatomiska funktionella svagheter. Dr \Tessmark nämncle att människokroppen egentligen inte är skapad för att röra sig på slät mark. Kroppen har många små musklcr som byggs upp genom rräning i ojämn terräng. Det intresserade deltagandet från auditoriet när panelen så småningom övergick till att besvara medlemmarnas frågor visade inte bara att ämnet var viktigt utan även att samtliga närvarande fann diskussionen mycket stimuierande och uppskattade de n kunniga hehandlingen av ämnet som här erbiöds under Per-Eric Nordquists ledning. rnassa5le 3

4 Lennart Granberg om framtiden Vid Årsmötet fick Svenska Marathonsällskapet en ny ordförande, Lennart Granberg, Duvbo K, som därmed blir den åttonde innehavaren ay ordförandeklubban sedan Sällskapet grundades för drygt 30 år sedan. Lennart, som är 4 är gammal, har sprungit 35 maror med som Personbästa, en tid som han presterade i Berlin 984. Han kom med i Sällskapets styrelse 98 och har varit såväl informationssekteterare som resesek- reterare. Under de två senaste åren har Lennart varit vice-ordförande. Vi har ställt några frågor till Lennart om hans syn på maratonlöpning och På Svenska Marathonsällskapet. När sprang Du Ditt första maratonlopp qgentligen? Stockbolm Marathon Jag bade sprungit många lång- lopp sedan slutet at' 60-talet, men bacle alclrig någon dröm om att springa maraton. Jag tyckte dtt ett maratonlopp uar alldeles för långt. Jag stallde UPP mest du ny- fikenbet eftersom iag uille se om jag skulle kunna klara au det. Jag bade 3.25 som sluttid. Och varför fortsatte Du då? jag bade klarat au det, - Ncir så fick jagför mig att iag uille försökaförbcittra min tid. Jagfick en scimre tid i mitt andra maraton' lopp, KöPenbamn P80, men i Bröms, öieayn Stockholm 980 bacle jag j.o.26, [,ennart Granberg i Luleå Foto: Curt Bröms, uilket betydde att icls ick ett ry)tt Vilka delar av Sällskapets verksamatt komma under 3 timmål Känns det betungande? Ncir man åtar sig ett jobb het är de viktig,aste : mar. - detta, måste man uara beredan sagt att uåraoch vad är ditt mål nu? som - Jag barutgör en uiktis4 sporre utmcirkelser En uiktis anledning till att redd på c4tt det kan bli betunganmecllemmarna. stimulerar som jag fortsatte som maratonlöpare d.e, samticligt som man måste tro att man kan klara au det. Jag tror uar ju Suenska MaratbonscillskaJag tror också att rlet cir uiktiqt att ui utt,ecklar rårt program au utp e t s o lik a p re s en tct.t i on sutmcir k e latt det kommer att gå bra. resor. Det 6ir uiktiqt att lcindska Vad anser Du är de viktigaste uppser. Jag uille iu ba ScillskePets skapc4 tittfcillert föt'löpare cttt resay standar för 25 maratonlopp. Nu gifterna? i grupper tillsamtnans mecl kunmåste str,iua efter att bicir målet att fortsdtta tills iag er- Vi clet nig ledning till utlcinclskl marastora intresset för mabebålla båller Scillskapets stab)ett för 50 tonlopp. stort t),cker jag att ui ratonlöpning så att trenden inte maratonlopp. Jag uill dock betona bar en lap4orn rerksamhet. l'i bar att löpning betyder inte allt för sjunker. Det cir mycket uiktigt cztt ingen möjligbet att utueckla stora mig. Dessutom kan man ju bli ui fortscitter att strciua efter att nya ci ls kap et s ursp rungiga S skaclad. erkl Srenar. föru Betyder det att Du kommer att leda Har Du haft någon allvarlig skada? liga syfte att "blåsa nytt liu i uar skonad från skador suensk maratonlöpning". En uik- Sällskapet framåt i..samma anda som - Jag många år, men jagförloraunder tig målsöttning måste uara att se har praglat Bertel Osterdahls tid som de tre månader i fictl Pga en mustill att alla maratonlöpare runt ordförande? Ja Jag clelar Bertels åsikter kelbristning i baklåret. om i landet uerklip;en könner till om MaratSvenska att att till se till Du valts Maratbonscillskapet, Nu har framtiden. Min förboqpning (ir att uarje medlem skall känna alla maratonlöpare kcinner en honsällskapets ordförande. Hur reasig bedrad au att uara mecllem i identitet med Scillskapet. Ncir man gerar Du? Suenska hlaratbonsällskapet. Det uar ingen öuerraskning cir ute ocb springer ocb tröffar ankanske betyder cletta att ti måste dra löpare som bcir Sållskapets eftersc,tm jag kcinde till ualbered' strdua att utueckla lokalombuemblem kcinner man en identitet ningens förslag, men ändå kcindens uerksambet På något scitt, cles det ucildist speciellt ocb fint, ocb en gemenskap. på något scitt att göra cinnu större insatser i kcinner man sigl bedrad ncir man inte minst med. tanke På uilka som distrikten runt om i landet dcir uåbar suttit på ordförandepostenföser en annan löpare som bcir samra medlemmar bor ocb springer. re tnig. ma mcirke.

5 för 98, Verksamh etsb erätteke Styrelsen för Svenska Marathonsällskapet får härmed avgiva foif ande verksamhetsberättelse för tiden ' Ärsmötet Sällskapets årsmöte hölls lördage.n dgn 30 mars vid Norra Lånseatan 2a i Landlkr"", pa i?bi,rdrn av GF ldrott' År'*atE folld.s au bl a en paåeldiskussion under ledning av Birger Buhre i anslutning till en spagettimiddag som upp- ladäning inför Landskrona Marathon som arrangerades dagen efter. Styreken Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Bertel Österdahl, J ärfalla yrvice-ordf : Lennart Granberg, Vällingby GeneralsekriRedaktör: Tony Bristow, Tullinge Kassör: Lage Carlson. TäbY :. Medlemsse-kr: Sven-Erik Eriksson. Alta nformationssekr: Bengt Lönnroth, Kungsängen (suppl). Y Huvudkontaktombud:Jan Lind, Sollentuna Ko.rt.ktombud (kvinnor) : Siv Pettersson,--Hudd.inge Resultatredaktöi: Göran'Andersson, Godby. Äland (suppl) Styrelsen har under året.haft 0 protokollförda sammanträde.r,,ara, ett arrangerades som ett veckoslutsinternat' Firm"ateckrwre Firmatecknare har under året varit ordföranden Bertel Osterdahl, för bank och postgiro kassören Lage Carlson samt rutinmässiga administrativa ärenden generrlsekre!eraren i Tony Bristow. Rwisoru Sällskapets revisorer har varit Eddie Vivenius och Sven-E'rik Humlimed Sten Odenblad som suppleant. Vaheredningen Y Sällskaoets valberedningskommittd har bestått av Alvar Asplund (sämmankallande)l Konrad Hernelind och Axel Sunde- brant. mot 2873 vid föregående årssiut, alltså en ökning.med 339 maratonlöpare. Uider året har totalt 602 ansökningar om medlemskäp beviljats av styrelsen,- men.samtidigt har tyvärr en del namn strukits ur medlemsförteckningen p g a ei erlagd medlemsavgift. Medlemmar!z - Tre att Suenska Maratbonscillskapets ttandringspriser som ar förknippade mecl clet årliga Vintermaratonloppet Sällskapets medlemsantal fortsätter att öka i den takt som har präglat hela åttiotalet. Under året har 3000-gräns.en pas- Medlnrxaagiften,..rir. Vid,..,t slut hade Sällskapet totak 322 medlemmar Medlemsavgiften för 985 var tidningen Springtime. Kr 25:-, vilket inkluderade Siilkkapeu tidningar Sällskapets tidningar "springtime" och "Marathonlöparen" har utkommit med sex nummer. Redaktör och ansvarig utgivare för Springtime har. varit Nils Lodin, och redaktionsrå-det har bestått av Bertel Osterdahl, Tony Bristow och Göran Andersson. Redaktionsrådet har haft eit protokollfört möte under året. Redaktör'och ansvarig utgivare för Marathonlöparen har varit Tonv Bristow och räsuliatredaktör har varit Göran An'Bland annat har redaktionen strävat efter att inkludersson. dera samtliga resultat från svenska maratonlopp samt svenska resultat rån utländska lopp. Under året hai dryg,a femtio- Valter Berggren (t.b.) erböll sin statyett topp uid Årsmötet i Karlstad för talet resultatlistor passerat Öö.r.rt skrivbord och många h.ar krävt flera timmars'arbete. Arbetet med att sortera och ta del av tusentals insatser av maratonlöpare på de klassiska 42 l'95 meterna finner Göran stimulerande, och resultatet utgör en 50 maraton- värdefull dokumentation av svensk maratonlöpning och sti- Foto:Jan Lind mulerande läsning för medlemmarna. 5

6 Ver k s am b e ts b e r citte ls e (forts ) Förtj iirx tutmiirk elser Sällskapets Förtiänstvimpel har tillde- lats: Lage Carlson K Tjelvar 'rollhättans F ordbänningarna K Valhall Malmö Polis GolF Solvikingarna Fredrikshofs F SK Elfsborg Bernt Adolfsson Roger Dahlbom Sven Banck Olle Nilsson Bo lvesterberg Tore Andersson J Per W'engström Håkan Carle Kvarnsvedens GoF Gunnar Lillieroth Klabböle F Sällskapets Förtjänstdiplom har tillde- Hans-Jiirgen Jensen Leif \lagnusson Jan-Olo. Göransson Sigurd Rvndal FK Västerås Ulf Söderstrom Rolf Holmer Lennart lvallin Berth Holmblad Kurt Aronson 296 Jan Olof Teckström Ewa Pettersson (D-6) K Akele F Göta Riviera F F Åland Söderbärke GolF 297 Anders Thelaus Falköpings AK 298 Geron Gustavsson Moheda F 299 Karl Evert Stenlund K Akele 300 KjeU Hedlund Nynäshamns F 0 Göran Carlsson Hålta K 302 Roger Andersson FK Sala 303 Heikki Venäläinen Ludvika FF 304 Thomas Johnsson Jamtrennarna 305 Kenth Florin Hålta K 306 Jari Nyqvist Finspångs AK 307 Harri Mäkinen F Kville Sällskapets Statyett för 50 mararonlopp har tilldelats: 22 Valter Berggren Solvikingarna Petersohn Solvikingarna Cöran Karlsson Abv SOK Karl-Åke Nyman Viste.uiks F Sören Nylander Värmdö F Sten Odenblad Fredrikshofs F Sällskapets Standar för 25 mararonlopp har tilldelats: Karl- Axel 25 Chr Andersson-Forsberg..Malmij TK 26 Tonv Larsson Orebro AK 27 ngvar Lundberg Grosjö FK 28 Kai Palmqvist Solvikingarna 29 Keith Grönqvist Gullringen GoF Virmdö F 30 Lars Hasselqvist tll Gustav Gustavsson Prippr F Flemingsbeil,s K l2 Åke Ödmark FK Umeå 33 Siv Larsson 4 Lars Henningsson Järfälla SK 35 Erik Walfridsson FK Stud Umeå 36 ngemar Frisk Solvikingarna F Vingarna 37 Kjeli Nyberg Falu K 38 Gösta Jörlin FK \ästerås 39 Nicke Loguin 40 Veikko Korpi Sthlm RRC 44 Reijo Kai(konen 45 Osten Mukkavaara 46 Karl Gustav Skyhed 47 -Tohannes Verner Mihlberg 48 Likar 49 Agne Edman 50 Göran Andersson 5 Bengt Backman 52 Sven Johansson 53 Helmut Näckdal FK Västerås Täbv S Åkrlla st< Pallo F Jalles TC Aga F Stensjön F Malmö FK Åbv sot< j Åland Flemingsbergs SK Sundborn GoF Frisksportarna 54 Jan Olov Schagerström KFUM Orebro Bie GoF 55 Lisbeth Jiirss 56 Valter Falk Örebro AK 57 Kiell Damstedt \r 58 Sten Åke Villsson \: 59 Alvar Asplund Råby Rekarne GoF K Hakarpspojkarna FK Halmstad Baver K ClubZ Tibro AK Sthlm Energiverk Enhörna F SLK Oxelösund F-K Västerås Karl Gustar Skvneil Leif Karlsson Strands F Ragnar Sundberg 4 Jaakko Tenhunen 42 Lars Erik Jansson 43 Gert Harrvsson Akropolis F Virserum SGF Mats Stendal Hargs BK Skövde SK Rosersbergs BK AGA F Södra Ving F Heleneholms F Banafiälls F Sten Ringkvist Stig Pettersson Per-Olor- Erikss.rr: i 2l Sven Eriksson Ake Binke P r e statio ns utmärk els er Sällskapets Prestationsmärke Silver (mån2.40, kvinnor 3.0) har tilldelats: Hasse Hansson Uli Gustavsson Leif Zander Bennl J ansson ingrar Ohlsson ngmar Grahn Bo Thomaeus Visby F Gute 295 Chnstos Karakoglou Alingsås F Malmö Veteran K Bengt Larsson lats: Gerrv'Knstoffersson Almkvist Tore Vilsta K Metro F Postens F Hans Hedman En ny stcttyett togs för frant under 50 maratonlopp året. Odd Ressen Christer \lasnusso: Hasse Urslält Hällefors LK Sorunda F Urshult F Hans Bildsten Thomas Bn'lla Lars-Gunnar Ånie:::r': Sthlm RRC Uppsala F F()to: Tony Bristout Sällskapets Diplom to. s 3l;å-"Å*i)""". har tilldel_ats: Åkerberg Sven Wånggren Kiell Hedlund Bertil Larsson Hans Samuelsson Nils Danielsson Harold Johansson Sven Kleman Lennart flallinder Kenneth Matz SievertJansson ngemar Andersson Börje Pettersson Staffan Almqvist Kjell-Arne Landgren Ulf Dahlbcrg LeifFagerlund Per Claesson Tord Nilsberth Stig Olsson Perove Claesson Roland Karlsson Kenneth Hultin Lennart Pettersson.{nders Petersson Åk. No.*"n Rolf Möbius Krister Fredriksson Sten Pettersson Lennart \Vallin Hans Lunden Jan Larsson Bengt Olofsson ErlandJohansson Lars Qvarström M Reidar Johansen Äke Gustavsson Lennart Svensson Peå Schörling Magnus lvidell Sonja Hansson Hans Erik Helgesson Carl Erik Matslova Björn O Nilsson Holger Johansson Evy Palm Guy (allin UllMattiasson Berne Malmgren Bo Thomaeus Arne Almgren Håkan Blom Carl Gustaf Bratt Börje Pettersson PeterJansson Matts Johansson BengtNyberg Gert-Arne -..r-riopf F Rejlers F Nynäshamns r F SAAB Sthlm RRC Laholms Alf Görs;ö Anders Sr.ensson Magnus Frank Ma;ia Jåfs Arne Samuelsso;.: Clas Halldin FK Halmstad Harrv Björlins Täby SOK FK Lund Bålsta F Lennarr Nilsson F Lars Paro F Bo Lindström Luleå LDK Bo Adol{sson OK Dacke Frans Larsson Bodafors OK Kjell Ronqr ist Leif Äslund Järna SS nsr.ar Gusravsson KA 3 F LennartJohansson Södertälje F Thomas Fredriksson Pallo F Pallo F F Udd Sundsvalls F Valbo AF K Ymer Sjukhusets F Täby S Sigtuna OK Sverises Radio F Åhlån-Åk"rl,nd Norrtälje F NJA Kiruna LDK Strands F FK Strängnäs Einar J ohansson Skellefteå AK strums SK Växjö Polisen Växiö Norra F Pripps F FK Borgholm RRC TK F Udd Sthlm Bellevue Eva Christensen Sture \\'ahlqvist Birgitta Karp FK Borgholm Göian Carlison Lennarth Hansson Christer Töi rä Lars Grönvall Hans Ensström Hålta SPK Söderhamns F Sthlm RRC Gränums F Nordsjö K Ren6 Stå[rl Team Esplanad Jussi Kallanvaara Eskilstuna RC Bo Gustavsson Oxelösunds SF Peter Blommark Miles Fleetwood Sommenbygden SK Tommy Heurlin Kustjägarna Bengt Eklöf F Jonal Enestubbe F Rolf Svensson Härlövs F Kent Strier Roto K Kari Leskelä Nordsjö K Per Scheutz CA F ngemar Sallnäs Mölndal AK Alrik Lövström Hovslätts K Harald Hermansson Sthlm RRC Åk. Finnpe.t Lars Erik Holmberg GF drott Lennart Skorsdal K Akele Jan l-ohansson FK Tumba i.n Åk. Andreasson A6 Trångsvikens K Standard.. Hestra Osthammars Trollhättans - Philipsons F Torblörn Karlsson Matts Leandersson Göthe Persson K V OK Dacke Luleå LDK FK Snapphanarna Åk..önsson K Akele Jan N'kvrst Vrigstads F Lv6F Karlslunds F K ilestmannia Sthlm RRC SLK Oxelösund Sidsiö Böle F FK Kronås FK Växjö LUG K Akele Fagersta RC Sthlm RRC Bygghälsan FK Gnosjö FK K Tvr Åk".rb"rg" K FK Sala Hålta K FK Halmstad K Sverker Göranson Ryssberget Åk" Larsson Sk"lt"ft"a nt«sk Anders Kindstrand SK Mats W'erne SK Ulf Persson v Lidingö Polisen Turebergs F Hemlingby LK Söderrilje F Saarinen Tele Saltsjöbaden Postens K FK Strängnäs Hemlingby LK Raili Laatikainen OK Gynge Heimo v 4F Y

7 Ve r k s am b e ts b er Åke Peghmo Allan Rattama Per Arne Persson Stelan Nilsson Anders Janzon Esbcn Elbaek Peter \Wiesler Bo Nilsson Dan Johansson Roger Lenman Bertil Rönnåker Henry Mandelholm Sven Thore Lundqvist Arne Hermansson Tommy Carlssson Lennart Engr all J ohn Lilja Hagstrand Osten Hansson Sören Nohrbcrg Roland Melin Olle Gustafsson Ulf Agrell Y Per Olof Olsson Bengt Hjalmarsson Jan Arvetun Persson Arne Sandsgård Röda Stjärnan F Stefan Nygren Limhamn Länkarna Tilhelm Juhl Gert Ove Persson OK Dacke Christer Janssolr Tom Jan_sson Karl Erikssson J alles TC Stig Hermansson Rydaholms GF Eina Roxström Bondsjöhöjdens K Johnny Landgren Sthlm RRC Leif Daruk Vixjö RR Ray Oström Arjeplogs SK Bernt Ernrtrönr Södra Vings F Per Adolfsson Nils Oof Björnsson Peter Strömsten lk Pallas Göthe J ansson Per Alm SSL Hässelby SK Kjell Kvarfordt Hudik Potten Hans Mahnros F Triangeln Birger Andersson ätte ls e (for ts ) FK Halmstad Heleneholms F Väsbv Anders Granehäll Ronny Henrysson Hjärnarps GF Ludvika FF FK Borgholm Venäläinen Sten Åke varsson. Larr lnge Vixner V Sven Svensson Jari Nyqvist Roland Eriksson Heikki Per K Pallo F Hag.rhy Finspångs CulF 6 lf AK liörns SK ()lof Kiellberg Tomesson Manning Esbiörn Viberg Jan Moberg Lennart SK Orncn Lv 6 F Sundsvalls rf Boden Polisen Stefan Sören S ;ilkkap Leif Viberg Seila Polisen Vili-Tåimio LUC Solvikingarn"r Cun Ekvall - CL Data - Skellefteå AK Oskarshamns SK KValhall Dagens Nyheters F - F 6 istoröhamns RC SPth Well Heleneholms F F'ör. Bosse Larsson CA Sören Hjelmroth Långbro F Gunnar Granström Arne Svensson Rolf Berglin Råneå Piteå F K Aco Flemingsbergs SK Rune Lu"ndkvist Tommy Blomliden Bengt Åke Larsson Elsiä Eriksson Seved Lövgren Bo Berglund Börje Orsenius Kenth Jacobsson Jörgen Krappe MoDo AK SJ F Falköpings AK MA Uppsala F Sundsvalls OK Malmö Polisen K Vikingen rk Mrrieharnn Hans Johansson Laholms F Motala AF Kurt Johansson Sten l.indgren Hans Kåsfö Hagunda F J ärfålla SK Martin George Ellis Lunds Lasaretts F Bengt Fahlcräntz Tibnor ärnforsens AK f P8K Hemlingby LK Fyra inäividuella vandringspriser är uppsatta av Sällskapet att tävlas om i samband med Vintermaraton. som arrangeradäs 985 av Hässefby SK på uppdrag av Sällskapet. Ledarna i poängtabellerna efter 985 års tävling är som föfier: Seniorer: Martin Hafström 20 poäng Veteraner ör'er 4C: B jörn Larsson 7 poäng Conny Kyrk 7 poang Veteraner över 5C: Konrad Hernelid 7 poäng Damer Caroline Smith 7 poäng NKF-pokalen lor 5-mannalag erövrades för alltid av Hässelby SK som segrade för tredje året i följd. Vandringspriset "Marathon Ynglingen" gick till Mikael Hill, Flemingsbergs SK som var den snabbaste svensken i 985 års lopp från Marathon till Athin. Åre* lejonirua En lejoninna i keramik skapad av den kända kvinnliga konstnären Lisa Larsson skänktes till Sällskapet av Siv Pettersson, som önskade att den skulle överlämnas till den kvinnliga maratonlöpare som förtjänade att kallas "årets lejoninna". Styrelsen besiöt att utmärkelsen skulle tilldelas Evr. Palm. Y SK lk Pallas e* Vandin gsp riser Årets roadrunner Lennart Granberg var Sällskapets representant i jurvn.orn utsåg Evy Palm, N{ölndals AK, till Arets roadrunner Träningsråd Några av broschyrerna i serien Marathon Kungsängens Sven Råd har nvtrr-ckts MEDELPAD NQRRBOTTEN Yngwe Sohl, Sundsvall Ola denstedt, Bälinge NARKE SKÅNE STOCKHOLM SODERMANLAND UPPLAND VARMLAND VASTERBOTTEN VASTERGOTLAND VASTMAN-AN) Jan-Olov Schagerström, Vinrrosa ÅNcgnn_aNLAND Gösta Andersson, Landskrona Jan Lind, Sollentuna Lars-Olof sraelsson, Strängnäs Alvar Asplund, Rosersberg Kauko Kaikkonen, Vålberg Jarl Kollberg, -Jmeå Karl-GustafNyström, Trol lhättan.[ohnne Frösslund, Västerås Se Medelpad Esbjörn Holmquist, Linköping und-er året. samband med nl,tryckningen har \iarathon OSTERGOTLAND Råd reviderats och erhåliit titeln Bli medlem i St'enska Förutom dessa kontaktombud har följande arberat som spemarathonsällsbapet. ciella ombud för kvinnliga löpare: Gisela Bladh, Orebro Konakftierksamhet Anna-Greta Fasth, Malmö Fortlöpande kontakt har hållits med samtliga svenska maratonarrangörer med lyckönskningar inför tävlingar, information om Sällskapet samt önskemål om fullständig resultatlista och ev ett kort reportage och någon bild art publicera i Marathonlöparen. Såsom huvudkontaktman har Jan Lind med hjälp av ombud i landets olika distrikt bedrivit ett aktivt arbete för att nå ut med information till deltagare i samtliga svenska maratonlopp med förhoppningen att alla maratonlöpare skall få kännedom om Sällskapets verksamhet. Distriktsombuden har varit: BLEKNGE BOHUSLAN/DAL Krister Fredriksson, Karlshamn Vistergötland Yngve Karlsson, Mora Håkan Holm, Visby Se Christina Hildesson, Nol Siv Larsson, Umeå Ellinor Ljungros, Kiruna Maj-Lis Nyman, Västervik Siv Pettersson, Stockholm Kontaktombuden har varit samlade till en "kontaktträff" i Stockholm i samband med Vintermaraton (varvid bl a besök giordes på Springtimes redaktion, där Tony Bristow gav en historisk återblick på Sällskapets verksamher och informerade om den aktuella situationen). Rqresentation Representanter för Sällskapets styrelse har besökt mararonlopp i Landskrona, Linköping-Norrköping, Hudiksvall, DALARNA GOTLAND Visby, Söderhamn, Visterås och Osthammar. GASTRKLAND Se Hälsingland Sällskapet har deltagit med informationsbord i anslutning GOTEBORG Christer Lindstedt, Lerum till nummerlappsutdelningen vid Ostgöta Marathon, StockHALLAND Martin Andersson, Tvååker HALSNGLAND Roland Ludwichowski, ggesund holm Marathon och Wisby Marathon-, vid prisutdelningen i samband med Roslagsmarathon och Vintermaraton sami vid JAMTLAND / årsmötet i Landskrona. HARJEDALEN Ulf Swelander, Brunflo 7

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 www.msvgolfserier.se org.nr: 802 435-6837 Verksamhetsberättelse för år 2013 Mellansvenska Veteranserien H65 är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands,

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Landskrona Schackklubbs Verksamhetsberättelse för år 2013

Landskrona Schackklubbs Verksamhetsberättelse för år 2013 Landskrona Schackklubbs Verksamhetsberättelse för år 2013 4 mars 2014 1 Styrelsen Styrelsens sammansättning Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Klassiska Rallycupen (KRC)

Klassiska Rallycupen (KRC) 2009 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET REGLER Klassiska Rallycupen (KRC) och Historiska Rallycupen (HRC) för Historiska Rallybilar Utgåva November 2014 HRY_Regler_Klassiska-Historiska_Rallycupen-2015.doc

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer