brolionlt Nr 81 April 1986

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brolionlt Nr 81 April 1986"

Transkript

1 brolionlt 8 April 986 t, Yarför? \'ar och en som ägnar sig åt maratonlöpning har någon gång haft anledning att grubbla över denna fråga, som stallts av en siäkting, en bekant eller oflast av löparen s;älv. Frågan ställs i fortvivlan när den sista milen är som r'ärst, med stolthet när man tittar pä medaljsamlingen eller av nyfikenhet n;rr man knyter skorna intrför ett n\-tt träningspass. Svaren kan vara många. För den som lättvindigt anmäler sig till en okal tär,ling kan motivationen vaf nå-. got vtlig. men for den som lortsälter ur,, trana o(n ravla pa mararonurstansen är svaret genast mer komplicerat och rner sr'åråtkomligt, ty denna löpare bär alltid svaret djupt inom sig. Svaret är någonting personligt. Beslutet har fattats i ensamhet. detta är den ensamma löparens ensamhet en styrka. lvcken träning sker i ensamr986 3 Ensambet ocb gemenskap het, under varje tävling är man till sltrt ensam med sig själv och långt efter man har glömt varför, eller trots att man aldrig har fattat varför, så är det det ensamma beslutet inom sig som utgör motivationen att fortsätta. Och det är denna enskiida ensamhet som är den viktiga motivationen till att Svenska Marathonsällskapet existerar. vår ensamhet behöver vi gemenskap med likasinnade, gemenskap med andra som har haft samma upplevelser, gemenskap med andra som förstår vad vi håller på med, gemenskap med andra som ställer samma krav och som har samma förväntningar. Genom att Yara medlemmar i detta Sällskap får vi tillgång till exklusiva utmärkelser som på ett speciellt sätt markerar vära marat-onprestationer. Dessutom fär vi information, uppmuntran och råd, och genom vårt märke pä träningsoveraller eller rockslag får vi en introduktion till andra iöpare med liknande intressen, till kamrater med samma inställning till att sköta sin kropp, att sköta sin träning och att sträva med beslutsamhet mot uppsatta mä. Det är beklagligt att det fortfarande finns maratonlöpare som lever kvar i sin ensamhet och inte har upptäckt hur <lenna ensamhet kan fä en viktig komplettering i den gemenskap som Svenska Marathonsällskapet erbjuder. Ett viktigt mål för alla i Sällskapet, såväl enskild medlem som styrelseledamot är att kunna besvara med övertygelse den som tvekar inför sin medlemsansökning och frägar: Varför? Tony Bristow Utgiven av Svenska Marathonsällskapet, Box Stockholm Redaktör och ansyarig utgirrare: Tony Bristow Resultatredaktör: Göran Andersson Tryckning: Trycksakskonsult, Stockholm Distribution: Esselte Rotogravyr rssn

2 löpeade öreaden Tillbaka till Trycksakskonsult Återigen trycks Marathonlöparen hos Trycksakskonsult Ats, som svarade för framställningen av tidningen under 984 och 985. De två första numren 986 trycktes av ett annat tryckeri, men det visacle sig vara mycket svårt att lå till stånd ett effektivt och fungerande samarbete när tre olika företag var inblandade i sättningen och tryckningen av tidningen. Svårigheterna visade sig klart när det inte gick att distribuera tidningen til medlemmarna förrän Springtime redan lanns ute i handeln, Med en återgång till Trycksakskonsult AB förväntar vi oss de smidiga ar- betsformer som 984 och 985. vi upplevcle under Vcirldsmcistare! Den ofticiella rcsultatlistan från Världsmästarskapstär,lingarna för Veteraner i Rom i somras bckräftar att 986 var ett stort maraton'.ir tör Lage Carlson, som blev r.ärlcsn.rästare i maraton i klass M60 med tiden clrvgt 9 r.r'rinuter snabbare än tr,åar-r, italierraren (lino F.ndriz.zi. 'ficligarc under året hacle Lage blivit rr t nrk nr:istlrrt' i kllss l\l(ru mcd tidcrr , denna gång med n'.istan 2 minuter till goclo på n,åan. llrik Östb','e. ocl-i tjugo r.r.rinutcr fore trean, GOsta Ekstronr. Lage avslnt:rce säsongen mcd linnu en stor prestation när han vann sin klass i New York Cit. Marathon pir Lape Carlsc,tn Ca rlsctn 2.58.()5 :ltcrlgcr-. ;::crl god marginal..iohn losr.tcr i:-ir: \ lrginia kom i mål clrvgt att:t r-trilr -:ic: \crnre. L'ppcnb:Lrlie-rr.ir clcnna se xtioalng l r\ al,ct g,,! il)rlll och vi Ön- V skar hononr lr ck.r irll inför clen nya i()rl vi gratr-rlerar honom nrccl.rr:lc.lrrrrrs av fjolårets srisor-rgcn sarl t i.il g: prestatiot-le r v Löplabbets katalog Tl'värr korn inte denna katalog rned som bilaga till samtliga exemplar av föregående tidning. För att säkcrställa att samtliga medlemmar flck kataloss,relsen gen och även medlemskortet till Föreningen Svergies Löpare, skickades s:ilunda katalogen och mecllemskor Vicl Årsmötet fick vi en n. stvrelscle tet ut till samtliga mecllclmmar i bör- damot, Owe Westin, som ersliller jan a,,, april. Det gick inte att mecl szi- Le nnart Granberg som valcles till kerhet fastställa vilka medlentmar ordförande. som redan erhållit katalogen. Sålunda Owe /estin ar 45 är gammal och erhö samtliga medlernmar denna ka- tavlar för Flcmingsbergs SK. Han bcjr- Ny takrg i det senare i utskicket. nbjudan till örebro kationer sont halla årsn-rötet i Närke. Detta skulle då förlagts til Ånneboda (en natur skon plats som framgått av Tv'sänd-ra kombrnerats med Blå Bergenloppet i gratulerar Dis Jiil ett JulltöriJ MARATONLOPP sr r.relse ledamot ar bcr5s \K oclr :ivrn,rkrir som tr:irtxrc på medel= ocl-r langclsrans och sonr ningarna från ärets skid-sm), och Vi tonlöpare vicl Yir.rtcrnttraton i Enhörna 95, Ntr har hrrr.r sprungit 20 ma ratonlopp r.necl pcrs,inb:rsta i Lond<tr-i 98+. \-rrrt ltt r-rotera clessutonr är att hans srlnt:re ttd ar Viktigt nlir clct g:rller Owes ki,alifi emellcrticl att hart h:rr stor erfarenhet av f(rreningsarberc Han har bl a varit kassör i + år i Stockl-rrtlrrs Frridrottsförbuncicts sn'rese. dit han fortfaran, de är adjungerarl itrr -speciella uppdrag. Han nr ordforaride i Flentings Samtidigt som vi giadde oss åt att kunna förlägga vårt årsmöte till Karlstacl förtjänar att påpekas, att vi även rck crt inhjudan av Örebro AK att C,urphvttan. Vi tackar Rolf Johansson,rch Co. för denna inb;udan, och hopiril: ett få åtcrkomma vid annat tillfläl- jaclc ir-rtresscril rig i(rr langdistanslöp9(r9. ocl.i clcl-.lrrcracle som mara- r-rir-rg Oue Westin tävlingsfunktion:ir', Vi önskar Owe r'älkommen r stt'relsen där vi förr-:intar oss att han kommer att kunna göra \'iktiga insatser för Svenska Marathons:illskapet. Så ser det ut på framsidan ay en broschyr som vi försöker deh ut till alla debutanter. Broschyren inkluderar information om Sällskapet och en blankett för medlenrsansökan. Vi har missat några debutanter hjälp oss att kontakta dem. - Broschyren erhålles från Sallskapets sekretariat, Box 28, l0l 22 Stockholm l.

3 o Är s m ö t e t 9 s 6 "... :i,tä,ff Årsnrötet ägcle runr i år i Karstacl på inbjudan ar- F Göta och ett femtiotal medlemntar motte upp tillsammans me d stlrelsen för att avsluta det gångna verksamhetsåret och välja Sällskapets funktionärer inför ett nytt år. Som fiantgick av förra numret av Marathonlolraren hade Bertel österdahl anmiir att han inte längre hade möjlighet art tbrtsätta som Sällskapets ordföranje Till n. ordförande valdes i enlighet r:tecl r.alberedningens för- under hösten i sarnråd med representanter ior tidningcn Springtime visar sig att en ändring är nödvändig. slag Lennart Granberg, Duvbo F, som h:rr r':irir lice-ordförande under de sena:lr- lr r åren, Lennart presente, ras nlirnt;ri: i en separat intervju på sid ::rridigt som han mott()g -- ortll,,:-i:.-r'rluhhln Ot'h tackade fi)r : i,,, Jå;;;, T,il.fff,"J:: rätt att ändra denna summa om det Sällskapets Förtänstdiplom för flerårigt styrelsearbete tilldelades Jan Lind och Göran Andersson. Förtjänstdiplomet tilldelades även F Göta för mångårigt arbete till gagn för svensk maratonlöpning samt till Kauko Kaikkonen för hans entusiastiska insatser som Säilskapets ombud i Värmland. Styrelsens förslag att Gustav Jansson, värmlänning och bronsmedaljör i maraton vicl OS i Helsingfors 7952, skulle väljas till Hedersledamot i Säskapet goclkancles av Årsmotet mecl acklamation. Årsmötets höjclpunkt var dock panelcliskussionen som ägde runt efter clet att de lt,lr\.arance hade ätit en gemytlig måltici tillsarrrnrans och lyssnat till en k<trt redogorelse för hur Marat- honsällskapers r.crks:rmhet hacle utvecklats seclan Sällskapet grundades 952. Paneldiskussionen skedde under ordförandcskap ar. Per-Eric Nordquist, r.naratonlöprare och TVjournalist, sont hacle samlat en grupp experter i sr.ftc att söka bel,vsa prohltmcl mctl irpskador ot.h hur tlcss skullc kunna undvikas. Diskussionen började med ett in- lägg från Ulf Karlsson, välkänd idrottstr:inare, som betonade betvclel, sen av balanscracl tr:ining rned cn gocl j:imvikt ntellan belastr.ring och Y- Barlel (ts:.rdabl :iter- hzimtriing. <tch cn lugr-r stegring av trä ningsdosen från år till år. Han underströk bcn-delsen :rv undcrhåll och at.tltl-kalles med blotrttnor r;:tr l.tan attgick efter tt,å år sotrt ordjortutcle ocb tretton relsett y år i st.y- Foto: -/an Lind det förtroc:-,.ic sorn visats honom tackade Lenr-r.irt sin företrädare for allr som han hrrje gjort för Sällskapet under hans rrcrr()rt år i styrelsen. Specieilt namndc han Bertels insatser som författare rr.. llertalet av Sällskapets Marathon-R:J broschyrer, som kolumnist i Sp:;ngtime, som vice-ordförande unde: år och som ordförande under dc ierrastc två åren. Till nv str':tlseledamot valdes Owe Westin, Flclingsbergs SK. Till valber:tlning r.aldes Konrad Hernelind. {xel Sundebrant och Bertel Österdahl, samrliga tidigare ordföranden r Sallskapet. Ett tack skickas till -\-i'ar Äsplund som undanbett sig onrr.i. efter flera år som valberedningei--- :rrntll]afl kallande. Prelirnin:r:' :.,.rsl:illtle {rsmöter att medlemsavs:::::r ic)r 98- skulle ",ara Per-Eric Nordquist ocb Scillskapets p4eneralsekreterclre Tony Bristow samspråkar under kucillen Foto: Jan Lincl Lennart Granberg ualdes till ny o r dfö rande i M arat b ons ål ls kap et service åt kroppen med stretching, mm för att påsk,nda återhämtningen, och han påpekade att äve n löpare behör,er styrketräning och riirlighcrsr räni ng. Detta tema utvecklades även av sjukg,vmnasten Cathrin Sköld, som pratade om betydelsen av aktiv vila och ersättningsträning under rehabiliteringsperioden medan en skada äker. Ryggbesvär är vanligare än man anar bland maratonlöpare, och det är t,vdligen inte tillräckligt känt art en stark buk- och rl,ggmuskulatur är väsentlig för en god löphållning. LJlf Karlsson underströk att buk, och rl.ggmusklerna urför ett srariskt arbete och är ytterst viktiga sonr stabiliserandc lhktor undcr löpningen. En viktig sak om man vill undvika skador är att visa en seriös respekt för kroppens varningssignaler. Gränsen mellan nyttig belastning och skadlig överbelastning är inclividuell menade läkaren Ola Vessmark, ortopedkirurg från Kristinehamn, och var och en måste lära känna sina egna begränsningar. Med tillräcklig eftertanke borde vi kunna undvika onödiga belastningsskador. Ofta ar der viktigt att tidigt ordna hjälp år anatomiska funktionella svagheter. Dr \Tessmark nämncle att människokroppen egentligen inte är skapad för att röra sig på slät mark. Kroppen har många små musklcr som byggs upp genom rräning i ojämn terräng. Det intresserade deltagandet från auditoriet när panelen så småningom övergick till att besvara medlemmarnas frågor visade inte bara att ämnet var viktigt utan även att samtliga närvarande fann diskussionen mycket stimuierande och uppskattade de n kunniga hehandlingen av ämnet som här erbiöds under Per-Eric Nordquists ledning. rnassa5le 3

4 Lennart Granberg om framtiden Vid Årsmötet fick Svenska Marathonsällskapet en ny ordförande, Lennart Granberg, Duvbo K, som därmed blir den åttonde innehavaren ay ordförandeklubban sedan Sällskapet grundades för drygt 30 år sedan. Lennart, som är 4 är gammal, har sprungit 35 maror med som Personbästa, en tid som han presterade i Berlin 984. Han kom med i Sällskapets styrelse 98 och har varit såväl informationssekteterare som resesek- reterare. Under de två senaste åren har Lennart varit vice-ordförande. Vi har ställt några frågor till Lennart om hans syn på maratonlöpning och På Svenska Marathonsällskapet. När sprang Du Ditt första maratonlopp qgentligen? Stockbolm Marathon Jag bade sprungit många lång- lopp sedan slutet at' 60-talet, men bacle alclrig någon dröm om att springa maraton. Jag tyckte dtt ett maratonlopp uar alldeles för långt. Jag stallde UPP mest du ny- fikenbet eftersom iag uille se om jag skulle kunna klara au det. Jag bade 3.25 som sluttid. Och varför fortsatte Du då? jag bade klarat au det, - Ncir så fick jagför mig att iag uille försökaförbcittra min tid. Jagfick en scimre tid i mitt andra maraton' lopp, KöPenbamn P80, men i Bröms, öieayn Stockholm 980 bacle jag j.o.26, [,ennart Granberg i Luleå Foto: Curt Bröms, uilket betydde att icls ick ett ry)tt Vilka delar av Sällskapets verksamatt komma under 3 timmål Känns det betungande? Ncir man åtar sig ett jobb het är de viktig,aste : mar. - detta, måste man uara beredan sagt att uåraoch vad är ditt mål nu? som - Jag barutgör en uiktis4 sporre utmcirkelser En uiktis anledning till att redd på c4tt det kan bli betunganmecllemmarna. stimulerar som jag fortsatte som maratonlöpare d.e, samticligt som man måste tro att man kan klara au det. Jag tror uar ju Suenska MaratbonscillskaJag tror också att rlet cir uiktiqt att ui utt,ecklar rårt program au utp e t s o lik a p re s en tct.t i on sutmcir k e latt det kommer att gå bra. resor. Det 6ir uiktiqt att lcindska Vad anser Du är de viktigaste uppser. Jag uille iu ba ScillskePets skapc4 tittfcillert föt'löpare cttt resay standar för 25 maratonlopp. Nu gifterna? i grupper tillsamtnans mecl kunmåste str,iua efter att bicir målet att fortsdtta tills iag er- Vi clet nig ledning till utlcinclskl marastora intresset för mabebålla båller Scillskapets stab)ett för 50 tonlopp. stort t),cker jag att ui ratonlöpning så att trenden inte maratonlopp. Jag uill dock betona bar en lap4orn rerksamhet. l'i bar att löpning betyder inte allt för sjunker. Det cir mycket uiktigt cztt ingen möjligbet att utueckla stora mig. Dessutom kan man ju bli ui fortscitter att strciua efter att nya ci ls kap et s ursp rungiga S skaclad. erkl Srenar. föru Betyder det att Du kommer att leda Har Du haft någon allvarlig skada? liga syfte att "blåsa nytt liu i uar skonad från skador suensk maratonlöpning". En uik- Sällskapet framåt i..samma anda som - Jag många år, men jagförloraunder tig målsöttning måste uara att se har praglat Bertel Osterdahls tid som de tre månader i fictl Pga en mustill att alla maratonlöpare runt ordförande? Ja Jag clelar Bertels åsikter kelbristning i baklåret. om i landet uerklip;en könner till om MaratSvenska att att till se till Du valts Maratbonscillskapet, Nu har framtiden. Min förboqpning (ir att uarje medlem skall känna alla maratonlöpare kcinner en honsällskapets ordförande. Hur reasig bedrad au att uara mecllem i identitet med Scillskapet. Ncir man gerar Du? Suenska hlaratbonsällskapet. Det uar ingen öuerraskning cir ute ocb springer ocb tröffar ankanske betyder cletta att ti måste dra löpare som bcir Sållskapets eftersc,tm jag kcinde till ualbered' strdua att utueckla lokalombuemblem kcinner man en identitet ningens förslag, men ändå kcindens uerksambet På något scitt, cles det ucildist speciellt ocb fint, ocb en gemenskap. på något scitt att göra cinnu större insatser i kcinner man sigl bedrad ncir man inte minst med. tanke På uilka som distrikten runt om i landet dcir uåbar suttit på ordförandepostenföser en annan löpare som bcir samra medlemmar bor ocb springer. re tnig. ma mcirke.

5 för 98, Verksamh etsb erätteke Styrelsen för Svenska Marathonsällskapet får härmed avgiva foif ande verksamhetsberättelse för tiden ' Ärsmötet Sällskapets årsmöte hölls lördage.n dgn 30 mars vid Norra Lånseatan 2a i Landlkr"", pa i?bi,rdrn av GF ldrott' År'*atE folld.s au bl a en paåeldiskussion under ledning av Birger Buhre i anslutning till en spagettimiddag som upp- ladäning inför Landskrona Marathon som arrangerades dagen efter. Styreken Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Bertel Österdahl, J ärfalla yrvice-ordf : Lennart Granberg, Vällingby GeneralsekriRedaktör: Tony Bristow, Tullinge Kassör: Lage Carlson. TäbY :. Medlemsse-kr: Sven-Erik Eriksson. Alta nformationssekr: Bengt Lönnroth, Kungsängen (suppl). Y Huvudkontaktombud:Jan Lind, Sollentuna Ko.rt.ktombud (kvinnor) : Siv Pettersson,--Hudd.inge Resultatredaktöi: Göran'Andersson, Godby. Äland (suppl) Styrelsen har under året.haft 0 protokollförda sammanträde.r,,ara, ett arrangerades som ett veckoslutsinternat' Firm"ateckrwre Firmatecknare har under året varit ordföranden Bertel Osterdahl, för bank och postgiro kassören Lage Carlson samt rutinmässiga administrativa ärenden generrlsekre!eraren i Tony Bristow. Rwisoru Sällskapets revisorer har varit Eddie Vivenius och Sven-E'rik Humlimed Sten Odenblad som suppleant. Vaheredningen Y Sällskaoets valberedningskommittd har bestått av Alvar Asplund (sämmankallande)l Konrad Hernelind och Axel Sunde- brant. mot 2873 vid föregående årssiut, alltså en ökning.med 339 maratonlöpare. Uider året har totalt 602 ansökningar om medlemskäp beviljats av styrelsen,- men.samtidigt har tyvärr en del namn strukits ur medlemsförteckningen p g a ei erlagd medlemsavgift. Medlemmar!z - Tre att Suenska Maratbonscillskapets ttandringspriser som ar förknippade mecl clet årliga Vintermaratonloppet Sällskapets medlemsantal fortsätter att öka i den takt som har präglat hela åttiotalet. Under året har 3000-gräns.en pas- Medlnrxaagiften,..rir. Vid,..,t slut hade Sällskapet totak 322 medlemmar Medlemsavgiften för 985 var tidningen Springtime. Kr 25:-, vilket inkluderade Siilkkapeu tidningar Sällskapets tidningar "springtime" och "Marathonlöparen" har utkommit med sex nummer. Redaktör och ansvarig utgivare för Springtime har. varit Nils Lodin, och redaktionsrå-det har bestått av Bertel Osterdahl, Tony Bristow och Göran Andersson. Redaktionsrådet har haft eit protokollfört möte under året. Redaktör'och ansvarig utgivare för Marathonlöparen har varit Tonv Bristow och räsuliatredaktör har varit Göran An'Bland annat har redaktionen strävat efter att inkludersson. dera samtliga resultat från svenska maratonlopp samt svenska resultat rån utländska lopp. Under året hai dryg,a femtio- Valter Berggren (t.b.) erböll sin statyett topp uid Årsmötet i Karlstad för talet resultatlistor passerat Öö.r.rt skrivbord och många h.ar krävt flera timmars'arbete. Arbetet med att sortera och ta del av tusentals insatser av maratonlöpare på de klassiska 42 l'95 meterna finner Göran stimulerande, och resultatet utgör en 50 maraton- värdefull dokumentation av svensk maratonlöpning och sti- Foto:Jan Lind mulerande läsning för medlemmarna. 5

6 Ver k s am b e ts b e r citte ls e (forts ) Förtj iirx tutmiirk elser Sällskapets Förtiänstvimpel har tillde- lats: Lage Carlson K Tjelvar 'rollhättans F ordbänningarna K Valhall Malmö Polis GolF Solvikingarna Fredrikshofs F SK Elfsborg Bernt Adolfsson Roger Dahlbom Sven Banck Olle Nilsson Bo lvesterberg Tore Andersson J Per W'engström Håkan Carle Kvarnsvedens GoF Gunnar Lillieroth Klabböle F Sällskapets Förtjänstdiplom har tillde- Hans-Jiirgen Jensen Leif \lagnusson Jan-Olo. Göransson Sigurd Rvndal FK Västerås Ulf Söderstrom Rolf Holmer Lennart lvallin Berth Holmblad Kurt Aronson 296 Jan Olof Teckström Ewa Pettersson (D-6) K Akele F Göta Riviera F F Åland Söderbärke GolF 297 Anders Thelaus Falköpings AK 298 Geron Gustavsson Moheda F 299 Karl Evert Stenlund K Akele 300 KjeU Hedlund Nynäshamns F 0 Göran Carlsson Hålta K 302 Roger Andersson FK Sala 303 Heikki Venäläinen Ludvika FF 304 Thomas Johnsson Jamtrennarna 305 Kenth Florin Hålta K 306 Jari Nyqvist Finspångs AK 307 Harri Mäkinen F Kville Sällskapets Statyett för 50 mararonlopp har tilldelats: 22 Valter Berggren Solvikingarna Petersohn Solvikingarna Cöran Karlsson Abv SOK Karl-Åke Nyman Viste.uiks F Sören Nylander Värmdö F Sten Odenblad Fredrikshofs F Sällskapets Standar för 25 mararonlopp har tilldelats: Karl- Axel 25 Chr Andersson-Forsberg..Malmij TK 26 Tonv Larsson Orebro AK 27 ngvar Lundberg Grosjö FK 28 Kai Palmqvist Solvikingarna 29 Keith Grönqvist Gullringen GoF Virmdö F 30 Lars Hasselqvist tll Gustav Gustavsson Prippr F Flemingsbeil,s K l2 Åke Ödmark FK Umeå 33 Siv Larsson 4 Lars Henningsson Järfälla SK 35 Erik Walfridsson FK Stud Umeå 36 ngemar Frisk Solvikingarna F Vingarna 37 Kjeli Nyberg Falu K 38 Gösta Jörlin FK \ästerås 39 Nicke Loguin 40 Veikko Korpi Sthlm RRC 44 Reijo Kai(konen 45 Osten Mukkavaara 46 Karl Gustav Skyhed 47 -Tohannes Verner Mihlberg 48 Likar 49 Agne Edman 50 Göran Andersson 5 Bengt Backman 52 Sven Johansson 53 Helmut Näckdal FK Västerås Täbv S Åkrlla st< Pallo F Jalles TC Aga F Stensjön F Malmö FK Åbv sot< j Åland Flemingsbergs SK Sundborn GoF Frisksportarna 54 Jan Olov Schagerström KFUM Orebro Bie GoF 55 Lisbeth Jiirss 56 Valter Falk Örebro AK 57 Kiell Damstedt \r 58 Sten Åke Villsson \: 59 Alvar Asplund Råby Rekarne GoF K Hakarpspojkarna FK Halmstad Baver K ClubZ Tibro AK Sthlm Energiverk Enhörna F SLK Oxelösund F-K Västerås Karl Gustar Skvneil Leif Karlsson Strands F Ragnar Sundberg 4 Jaakko Tenhunen 42 Lars Erik Jansson 43 Gert Harrvsson Akropolis F Virserum SGF Mats Stendal Hargs BK Skövde SK Rosersbergs BK AGA F Södra Ving F Heleneholms F Banafiälls F Sten Ringkvist Stig Pettersson Per-Olor- Erikss.rr: i 2l Sven Eriksson Ake Binke P r e statio ns utmärk els er Sällskapets Prestationsmärke Silver (mån2.40, kvinnor 3.0) har tilldelats: Hasse Hansson Uli Gustavsson Leif Zander Bennl J ansson ingrar Ohlsson ngmar Grahn Bo Thomaeus Visby F Gute 295 Chnstos Karakoglou Alingsås F Malmö Veteran K Bengt Larsson lats: Gerrv'Knstoffersson Almkvist Tore Vilsta K Metro F Postens F Hans Hedman En ny stcttyett togs för frant under 50 maratonlopp året. Odd Ressen Christer \lasnusso: Hasse Urslält Hällefors LK Sorunda F Urshult F Hans Bildsten Thomas Bn'lla Lars-Gunnar Ånie:::r': Sthlm RRC Uppsala F F()to: Tony Bristout Sällskapets Diplom to. s 3l;å-"Å*i)""". har tilldel_ats: Åkerberg Sven Wånggren Kiell Hedlund Bertil Larsson Hans Samuelsson Nils Danielsson Harold Johansson Sven Kleman Lennart flallinder Kenneth Matz SievertJansson ngemar Andersson Börje Pettersson Staffan Almqvist Kjell-Arne Landgren Ulf Dahlbcrg LeifFagerlund Per Claesson Tord Nilsberth Stig Olsson Perove Claesson Roland Karlsson Kenneth Hultin Lennart Pettersson.{nders Petersson Åk. No.*"n Rolf Möbius Krister Fredriksson Sten Pettersson Lennart \Vallin Hans Lunden Jan Larsson Bengt Olofsson ErlandJohansson Lars Qvarström M Reidar Johansen Äke Gustavsson Lennart Svensson Peå Schörling Magnus lvidell Sonja Hansson Hans Erik Helgesson Carl Erik Matslova Björn O Nilsson Holger Johansson Evy Palm Guy (allin UllMattiasson Berne Malmgren Bo Thomaeus Arne Almgren Håkan Blom Carl Gustaf Bratt Börje Pettersson PeterJansson Matts Johansson BengtNyberg Gert-Arne -..r-riopf F Rejlers F Nynäshamns r F SAAB Sthlm RRC Laholms Alf Görs;ö Anders Sr.ensson Magnus Frank Ma;ia Jåfs Arne Samuelsso;.: Clas Halldin FK Halmstad Harrv Björlins Täby SOK FK Lund Bålsta F Lennarr Nilsson F Lars Paro F Bo Lindström Luleå LDK Bo Adol{sson OK Dacke Frans Larsson Bodafors OK Kjell Ronqr ist Leif Äslund Järna SS nsr.ar Gusravsson KA 3 F LennartJohansson Södertälje F Thomas Fredriksson Pallo F Pallo F F Udd Sundsvalls F Valbo AF K Ymer Sjukhusets F Täby S Sigtuna OK Sverises Radio F Åhlån-Åk"rl,nd Norrtälje F NJA Kiruna LDK Strands F FK Strängnäs Einar J ohansson Skellefteå AK strums SK Växjö Polisen Växiö Norra F Pripps F FK Borgholm RRC TK F Udd Sthlm Bellevue Eva Christensen Sture \\'ahlqvist Birgitta Karp FK Borgholm Göian Carlison Lennarth Hansson Christer Töi rä Lars Grönvall Hans Ensström Hålta SPK Söderhamns F Sthlm RRC Gränums F Nordsjö K Ren6 Stå[rl Team Esplanad Jussi Kallanvaara Eskilstuna RC Bo Gustavsson Oxelösunds SF Peter Blommark Miles Fleetwood Sommenbygden SK Tommy Heurlin Kustjägarna Bengt Eklöf F Jonal Enestubbe F Rolf Svensson Härlövs F Kent Strier Roto K Kari Leskelä Nordsjö K Per Scheutz CA F ngemar Sallnäs Mölndal AK Alrik Lövström Hovslätts K Harald Hermansson Sthlm RRC Åk. Finnpe.t Lars Erik Holmberg GF drott Lennart Skorsdal K Akele Jan l-ohansson FK Tumba i.n Åk. Andreasson A6 Trångsvikens K Standard.. Hestra Osthammars Trollhättans - Philipsons F Torblörn Karlsson Matts Leandersson Göthe Persson K V OK Dacke Luleå LDK FK Snapphanarna Åk..önsson K Akele Jan N'kvrst Vrigstads F Lv6F Karlslunds F K ilestmannia Sthlm RRC SLK Oxelösund Sidsiö Böle F FK Kronås FK Växjö LUG K Akele Fagersta RC Sthlm RRC Bygghälsan FK Gnosjö FK K Tvr Åk".rb"rg" K FK Sala Hålta K FK Halmstad K Sverker Göranson Ryssberget Åk" Larsson Sk"lt"ft"a nt«sk Anders Kindstrand SK Mats W'erne SK Ulf Persson v Lidingö Polisen Turebergs F Hemlingby LK Söderrilje F Saarinen Tele Saltsjöbaden Postens K FK Strängnäs Hemlingby LK Raili Laatikainen OK Gynge Heimo v 4F Y

7 Ve r k s am b e ts b er Åke Peghmo Allan Rattama Per Arne Persson Stelan Nilsson Anders Janzon Esbcn Elbaek Peter \Wiesler Bo Nilsson Dan Johansson Roger Lenman Bertil Rönnåker Henry Mandelholm Sven Thore Lundqvist Arne Hermansson Tommy Carlssson Lennart Engr all J ohn Lilja Hagstrand Osten Hansson Sören Nohrbcrg Roland Melin Olle Gustafsson Ulf Agrell Y Per Olof Olsson Bengt Hjalmarsson Jan Arvetun Persson Arne Sandsgård Röda Stjärnan F Stefan Nygren Limhamn Länkarna Tilhelm Juhl Gert Ove Persson OK Dacke Christer Janssolr Tom Jan_sson Karl Erikssson J alles TC Stig Hermansson Rydaholms GF Eina Roxström Bondsjöhöjdens K Johnny Landgren Sthlm RRC Leif Daruk Vixjö RR Ray Oström Arjeplogs SK Bernt Ernrtrönr Södra Vings F Per Adolfsson Nils Oof Björnsson Peter Strömsten lk Pallas Göthe J ansson Per Alm SSL Hässelby SK Kjell Kvarfordt Hudik Potten Hans Mahnros F Triangeln Birger Andersson ätte ls e (for ts ) FK Halmstad Heleneholms F Väsbv Anders Granehäll Ronny Henrysson Hjärnarps GF Ludvika FF FK Borgholm Venäläinen Sten Åke varsson. Larr lnge Vixner V Sven Svensson Jari Nyqvist Roland Eriksson Heikki Per K Pallo F Hag.rhy Finspångs CulF 6 lf AK liörns SK ()lof Kiellberg Tomesson Manning Esbiörn Viberg Jan Moberg Lennart SK Orncn Lv 6 F Sundsvalls rf Boden Polisen Stefan Sören S ;ilkkap Leif Viberg Seila Polisen Vili-Tåimio LUC Solvikingarn"r Cun Ekvall - CL Data - Skellefteå AK Oskarshamns SK KValhall Dagens Nyheters F - F 6 istoröhamns RC SPth Well Heleneholms F F'ör. Bosse Larsson CA Sören Hjelmroth Långbro F Gunnar Granström Arne Svensson Rolf Berglin Råneå Piteå F K Aco Flemingsbergs SK Rune Lu"ndkvist Tommy Blomliden Bengt Åke Larsson Elsiä Eriksson Seved Lövgren Bo Berglund Börje Orsenius Kenth Jacobsson Jörgen Krappe MoDo AK SJ F Falköpings AK MA Uppsala F Sundsvalls OK Malmö Polisen K Vikingen rk Mrrieharnn Hans Johansson Laholms F Motala AF Kurt Johansson Sten l.indgren Hans Kåsfö Hagunda F J ärfålla SK Martin George Ellis Lunds Lasaretts F Bengt Fahlcräntz Tibnor ärnforsens AK f P8K Hemlingby LK Fyra inäividuella vandringspriser är uppsatta av Sällskapet att tävlas om i samband med Vintermaraton. som arrangeradäs 985 av Hässefby SK på uppdrag av Sällskapet. Ledarna i poängtabellerna efter 985 års tävling är som föfier: Seniorer: Martin Hafström 20 poäng Veteraner ör'er 4C: B jörn Larsson 7 poäng Conny Kyrk 7 poang Veteraner över 5C: Konrad Hernelid 7 poäng Damer Caroline Smith 7 poäng NKF-pokalen lor 5-mannalag erövrades för alltid av Hässelby SK som segrade för tredje året i följd. Vandringspriset "Marathon Ynglingen" gick till Mikael Hill, Flemingsbergs SK som var den snabbaste svensken i 985 års lopp från Marathon till Athin. Åre* lejonirua En lejoninna i keramik skapad av den kända kvinnliga konstnären Lisa Larsson skänktes till Sällskapet av Siv Pettersson, som önskade att den skulle överlämnas till den kvinnliga maratonlöpare som förtjänade att kallas "årets lejoninna". Styrelsen besiöt att utmärkelsen skulle tilldelas Evr. Palm. Y SK lk Pallas e* Vandin gsp riser Årets roadrunner Lennart Granberg var Sällskapets representant i jurvn.orn utsåg Evy Palm, N{ölndals AK, till Arets roadrunner Träningsråd Några av broschyrerna i serien Marathon Kungsängens Sven Råd har nvtrr-ckts MEDELPAD NQRRBOTTEN Yngwe Sohl, Sundsvall Ola denstedt, Bälinge NARKE SKÅNE STOCKHOLM SODERMANLAND UPPLAND VARMLAND VASTERBOTTEN VASTERGOTLAND VASTMAN-AN) Jan-Olov Schagerström, Vinrrosa ÅNcgnn_aNLAND Gösta Andersson, Landskrona Jan Lind, Sollentuna Lars-Olof sraelsson, Strängnäs Alvar Asplund, Rosersberg Kauko Kaikkonen, Vålberg Jarl Kollberg, -Jmeå Karl-GustafNyström, Trol lhättan.[ohnne Frösslund, Västerås Se Medelpad Esbjörn Holmquist, Linköping und-er året. samband med nl,tryckningen har \iarathon OSTERGOTLAND Råd reviderats och erhåliit titeln Bli medlem i St'enska Förutom dessa kontaktombud har följande arberat som spemarathonsällsbapet. ciella ombud för kvinnliga löpare: Gisela Bladh, Orebro Konakftierksamhet Anna-Greta Fasth, Malmö Fortlöpande kontakt har hållits med samtliga svenska maratonarrangörer med lyckönskningar inför tävlingar, information om Sällskapet samt önskemål om fullständig resultatlista och ev ett kort reportage och någon bild art publicera i Marathonlöparen. Såsom huvudkontaktman har Jan Lind med hjälp av ombud i landets olika distrikt bedrivit ett aktivt arbete för att nå ut med information till deltagare i samtliga svenska maratonlopp med förhoppningen att alla maratonlöpare skall få kännedom om Sällskapets verksamhet. Distriktsombuden har varit: BLEKNGE BOHUSLAN/DAL Krister Fredriksson, Karlshamn Vistergötland Yngve Karlsson, Mora Håkan Holm, Visby Se Christina Hildesson, Nol Siv Larsson, Umeå Ellinor Ljungros, Kiruna Maj-Lis Nyman, Västervik Siv Pettersson, Stockholm Kontaktombuden har varit samlade till en "kontaktträff" i Stockholm i samband med Vintermaraton (varvid bl a besök giordes på Springtimes redaktion, där Tony Bristow gav en historisk återblick på Sällskapets verksamher och informerade om den aktuella situationen). Rqresentation Representanter för Sällskapets styrelse har besökt mararonlopp i Landskrona, Linköping-Norrköping, Hudiksvall, DALARNA GOTLAND Visby, Söderhamn, Visterås och Osthammar. GASTRKLAND Se Hälsingland Sällskapet har deltagit med informationsbord i anslutning GOTEBORG Christer Lindstedt, Lerum till nummerlappsutdelningen vid Ostgöta Marathon, StockHALLAND Martin Andersson, Tvååker HALSNGLAND Roland Ludwichowski, ggesund holm Marathon och Wisby Marathon-, vid prisutdelningen i samband med Roslagsmarathon och Vintermaraton sami vid JAMTLAND / årsmötet i Landskrona. HARJEDALEN Ulf Swelander, Brunflo 7

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55 Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 010, kvinnor För varje åldersklass anges även bästa resultat i Sörmland (kursivt) och ev. placering bland

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), marathon, bästa genom åren t.o.m. 2012, kvinnor

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), marathon, bästa genom åren t.o.m. 2012, kvinnor Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), marathon, bästa genom åren t.o.m. 12, kvinnor K3 2.46.04 Solweig Harryson 91129 Stockholm 906 3.34.47 Carina Östblom-Ekoff 1127 Stockholm 900602

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK

Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK C 3 1 Martin Selander Oxelösunds Pk 48 /4845P Silver 2 Joachim Johansson Motala Pk 48 /4843 Silver 3 Matti Ranta Överums Pk 48 /4842 Silver

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Resultat Ölands Marathon 28 juli 2007

Resultat Ölands Marathon 28 juli 2007 > Resultat Ölands Marathon 28 juli 2007 Arrangör: Högby IF Start och mål: Start/Mål Löttorp. Alvedsjö passeras 3ggr Tävlingsledare

Läs mer

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Tävlingskalender 2009 HRC klass 6 (HRB 6) Namn Klubb Bil start p Totalt

Tävlingskalender 2009 HRC klass 6 (HRB 6) Namn Klubb Bil start p Totalt Tävling, 0/ Utrikesrundan MK Nordjämten Tävling 2, 3/ Örnskölden Örnsköldsviks RK Tävling 3, 2/2 Kopparsvängen MK Kopparberg Tävling 5, 5/8 A.R.C. rallyt Almunge MK Tävling 6, 2/9 TVSvängen SMK Hörby Tävling

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004 Vapengrupp A 1 Anders Hagberg Mora Skg 49 46 48 49 46 49 50 337 46 48 46 140 477 S 2 Bo Simu Sandvikens Psk 46 48 49 50 45 46 47 331 48 47 47 142 473 S 3 Jan Helghe Atlas Copco Pk 48 48 48 49 50 44 46

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun Grovpistol 1 Palmblom Krister Bodens Ssk 568 Gällivare 31-maj 2 Granbom Ted Bodens Ssk 566 Gällivare 31-maj 3 Landström Peter Bodens Ssk 563 Gällivare 31-maj 4

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Resultatlista

Resultatlista Segrare Erik Anfält: Rekordtid 2:36:16 Segrarinna Kajsa Berg: Rekordtid 2:50:12 Arrangör: Östansjö SK Resultatlista 2015-07-04 Tävlingsledare: Kent Johansson Tävlingsplats: En varvbana runt Vibysjön med

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59 Resultatlista DM och VDM i Eslöv den 31 augusti 2011 Plats Ekevalla IP Tävlingsledning: Alger Westring och Gert-Åke Hansson Väder: mest uppehåll endast en kort tid med lätt regn, ringa vindar Temp: ca

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Mästerskap liggandeskyttar

Mästerskap liggandeskyttar RESULTATLISTA Ö-TRÄFFEN 2009 Sammanlagt bäste ställningsskytt: Håkan Pettersson, Hoburgs, platssiffra 7 FINAL MÄST Tot -- 1 HÅKAN PETTERSSON I HOBURGS 233 46 10 8 10 9 7 323 SM Inteckning i Folke Melins

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Försvarets Civila Idrottsförbund

Försvarets Civila Idrottsförbund Försvarets Civila Idrottsförbund 2012-03-05 Resultat skytte på hemmabanor 2012 med luftvapen ovan ses Göran Ågren och Lars Holmlund från FOI skf Umeå vid demo för Leif Skott AT Fritid vann luftgevär IFK

Läs mer

M40 12,46 Göte Hinders Säters IF VDM Kvarnsveden. M45 12,42 Bengt Pettersson Säters IF VRM Västerås

M40 12,46 Göte Hinders Säters IF VDM Kvarnsveden. M45 12,42 Bengt Pettersson Säters IF VRM Västerås Veteranrekord för Dalarna utomhus 100 m 11,65 Stefan Uhr 1963-10-10 IFK Mora 1998-05-16 Falun M40 12,46 Göte Hinders 1946-01-10 Säters IF 1986-08-30 VDM Kvarnsveden M45 12,42 Bengt Pettersson 1936-01-19

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Resultatlista

Resultatlista Segrare 2014: Johan Eriksson Kopparbergs IF, 2:42:40 Arrangör: Östansjö SK Resultatlista 2014-07-05 Tävlingsledare: Kent Johansson Tävlingsplats: En varvbana runt Vibysjön med start och mål i Östansjö.

Läs mer

Resultat SM Kpist 2016 Ställning

Resultat SM Kpist 2016 Ställning Resultat SM Kpist 2016 Ställning 2016-08-19 Final SM Senior Plac Namn Klubb Kval Final Totalt 1 Håkan Johansson Säffle Skytteförening (VÄ) 318 95 413 2 Olle Eriksson Forshälla-Torp Skf (VS) 316 88 404

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista

Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista Individuella resultat Resultat i A-vapen Klass 1 1 Jonas Andersson Sösdala PK 5/2 4/3 1/1 3/3 3/2 5/4 4/3 5/3

Läs mer

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol ... ---- -----~- RESULTATLISTA Region-syd mästerskap Luftpistol Långås 2000-02-20 Arrangörer Falkenbergs Pk Varbergs Pk ' L Sydsvenska Mästare!- Damer Plac s 1 S2 S3 S4 Sum Final Totalt 1 Jennica Thörjesson

Läs mer

KRC klass 1 (HRB 1) Namn Klubb Bil start p T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Totalt 1 Bo Rönnbäck Östernärkes RCM Ford FairlineViktoria B B 8

KRC klass 1 (HRB 1) Namn Klubb Bil start p T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Totalt 1 Bo Rönnbäck Östernärkes RCM Ford FairlineViktoria B B 8 Tävlingskalender 2013 Tävling 1, 2/2 Bergslagsrallyt MK Kopparberg Tävling 2, 16/2 Örnskölden Örnsklödsvik RC Tävling 3, 4/5 Zabra rallyt Nybro AC Tävling 4, 1/6 Silverratten Älmhults MK Tävling 5,24/8

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

42,2 km Damer Place Name Born Club/City/Country Bib no Net result Gross result Sub class 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40

42,2 km Damer Place Name Born Club/City/Country Bib no Net result Gross result Sub class 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40 42,2 km Damer 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40 2. Petra Skiöld 1975 Björnstorps IF 14 2:58:46 2:58:47 K40 3. Åsa Hällstorp 1973 Varbergs Gif 87 3:13:40 3:13:42 K40 4. Jaana Jobe

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Veteraner. : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI

Veteraner. : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI Resultat vid Svenska Mästerskapen i KASTFEMKAMP för Veteraner i Bottnaryd 10 september 2016 Arrangör : Bottnaryds IF Tävlingsledare: Sonny Stridh Kontrollant : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI Vädret var bra

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

SM Gevär 6,5 banskjutning Ställning Final Senior Plac Namn Klubb Kval Final Totalt 1 Roger Strandh Mariestads Skf (Vg) 239

SM Gevär 6,5 banskjutning Ställning Final Senior Plac Namn Klubb Kval Final Totalt 1 Roger Strandh Mariestads Skf (Vg) 239 SM Gevär 6,5 banskjutning Ställning 2016 08 14 Final Senior Plac Namn Klubb Kval Final Totalt 1 Roger Strandh Mariestads Skf (Vg) 239 88 327 2 Jane Jönsson Öved-Östraby Skf (Sk) 235 90 325 (28) 3 Daniel

Läs mer

Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017

Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017 Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017 Vi hälsar alla välkomna till Söderhamn och 2017 års SPF-mästerskap i Bordtennis. 60 st har anmält sig. Tyvärr har vi varit tvungna att flytta

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultat MASTERS-VM 3-17 juni i Riccione 2012.

Resultat MASTERS-VM 3-17 juni i Riccione 2012. Herrar Grupp Namn Klubb Tid Plac Rekord 2. 800m frisim, 10 juni 75-79 Hans Lindström SK Neptun 14:41.16 8 65-69 Anders Backlund Kungsbacka SS 13:23.67 22 60-64 Kent Hamberg Sim Team Engelholm 11:11.46

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer