Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen."

Transkript

1 The Line Atlas

2 Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen 36 Studentkåren Malmö 38 Malmö högskola 40 Media Evolution & MEDIA evolution city 44 eminent 46 Pareto 80/20 48 Skånes Dansteater 52 Tema 56 The Game Assembly 58 Tyréns 60 Välfärden 62 ÅF 64 Skanska 66 SVT 68 Atlas - beskrivning av the line 72 sammanfattning & förslag medverkande Processledare: Helena Uesson Redaktörer: Per Riisom & Helena Uesson Grafisk formgivare: Stina Andersson Inspiratör: Marianne Dock Historiska bilder Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Inspiratör: Andreas Lundberg Skanska Öresund AB september the line

3 THE LINE - världens mest innovativa företagsmiljö & stråk? INLEDNING Städer formar genom sina gator, kvarter och områden människans livskvalitet, möjligheter och vanor. Trots att utvecklingen går framåt finns det problem och utmaningar i hur vi bygger dessa miljöer. Det blir allt tydligare att mer behövs göras för att driva utvecklingen framåt. Genom att omvärlden och ekonomin har förändrats och globaliserats har människor och verksamheter helt nya behov. Människor är mer rörliga, arbetar och reser mer flexibelt vilket leder till att verksamheter upplever en ökad press att verka globalt. För att attrahera kompetent arbetskraft krävs därför att de kan erbjuda en attraktiv arbetsplats. Detta ställer nya krav på sociala processer, företagande, fysisk gestaltning, stadsplanering, transporter och service för att främja sunda livsmiljöer, attraktiva städer, nya företag, ökad tillväxt och fler arbetsplatser. Staden behöver återförenas med kultur och socialt liv för att verka optimalt, hälsosamt och framgångsrikt både på ett mänskligt och ekonomiskt plan. Hur påverkar den fysiska gestaltningen ett community och vice versa? Hur uppfattar medarbetarna i ett business community sin omgivande fysiska och rumsliga miljö? Hur påverkar den fysiska gestaltningen människors rörselsemönster och interaktion i The Line? Och hur påverkar människors sociala processer stadsmiljön? Hur kan vi tillsammans främja världens mest innovativa företagsmiljö och stråk? THE LINE - ETT DYNAMISKT FÖRETAGSSTRÅK The Line är ett stråk och en samlad konkurrenskraftig företagsmiljö med samarbete, gemenskap och nätverk i Malmö. Stadsmiljön, stadslivet och stadsrummen fungerar som verktyg för att stötta verksamheter, arbetsplatser och invånarna. Stråket innefattar över 300 verksamheter och institutioner, 6000 medarbetare och studenter i en redan existerande och aktiv gemenskap och sträcker sig från Anna Lindhs plats, längs Nordenskiöldsgatan, Isbergsgatan, över Dockplatsen och Östra Varvsgatan ned mot havet. Intressant är att området har en starkt industriell historia som lever kvar än idag. Vilken potential finns egentligen i detta? I fjol utsågs Malmö av tidningen Forbes till världens fjärde mest innovativa stad. Vilken betydelse har stråket i detta? Det som kännetecknar lyckade städer, byar, och grannskap är attraktiva platser där medarbetare enkelt kan mötas. Det kan även konstateras att den traditionella arbetsplatsen i stor mån håller på att försvinna; medarbetare arbetar idag mer flexibelt och flytande i olika lokaler och på olika platser. I den täta staden ökar behovet av att samutnyttja resurser. Hur bidrar de processer och samarbeten som försiggår i The Line till innovation och utveckling? Vilken potential finns i The Line lokalt och globalt i nuläget respektive i framtiden? Kan en gemensamt tänkt linje i stadsstrukturen bidra till att mer inspirerande miljöer och nya nätverk bildas? Kan aktörer och företag längs en sträckning i staden hitta gemensamma utvecklingsmöjligheter genom att interagera, synliggöra sina verksamheter och nyttja varandras kompetenser och idéer tvärvetenskapligt? KULTUR- & UPPLEVELSESTRÅK Ursprungstankarna till The Line startade vid Malmö stads värdeprogramsarbete för Västra Dockan. Där brottades man med frågan om de gamla Kockumshallarnas framtid. Hur skulle tillgängligheten bli efter det att nya byggnader placerades framför hallarna så att deras befintliga entréer hamnade inne i kvarteret och inte blev synliga från gatan? Svaret blev att extra ansträngning och resurser skulle läggas på ett inre stråk som då fick namnet kultur- och upplevelsestråk. Syftet utöver att förbättra tillgängligheten var att samla rörelser till ett tryggt befolkat stråk där den lilla skalans intensitet och detaljrikedom kunde få kontrastera mot de större hallarnas skala. Kultur skulle i sammanhanget tolkas som interaktion mellan människor i den urbana staden, där utbyte av intryck och idéer inte behöver begränsas av husens fasader. Fenomenet kallas för det fjärde stadsrummet, det vill säga när möten och platser befinner sig inom en flytande gräns mellan privat och offentlig miljö. Där platser och rum tillåter möten mellan gatans och byggnadens besökare. ATLAS Skanska har finansierat en Atlas dvs. en gemensam kartläggning och publikation där alla verksamheter längs The Line ges möjlighet att presentera sig själva och sina förslag till hur stråket kan utvecklas i framtiden. Hur ser den moderna och kreativa arbetsplatsen egentligen ut? Tanken är att demografiskt spegla hur stråket ser ut i nuläget. Atlas ges ut the line 3

4 i fysisk form under konferensdagen The Line - den moderna & attraktiva arbetsplatsen den 24/9, Därefter kommer Atlas att kunna laddas ned i digital form. Atlas kommer löpande att uppdateras och utvidgas i takt med att fler verksamheter tillkommer. FRAMTIDENS UTVECKLINGSPOTENTIAL Media Evolution City har delvis redan lyckats skapa en atmosfär av kreativitet och nätkopplande verksamhet i stråket och har redan anammat idéerna kring det fjärde stadsrummet. Nästa steg är att vidga kretsen och flytta samma tankegångar horisontalt till hela stråket och på nya sätt använda inne och ute. Företag längs The Line kan vidga sina medarbetares arbetsfält till gatan och stadsrummet. Med skyltfönster och bildvisningar kan Skånes dansteater visa filmer och utvidga rörelsen längs The Line till att inbegripa dans och musik. Fasader kan öppnas upp för att skapa en mer inbjudande atmosfär. Tekniska installationer som medger olika typer av interaktivitet av ljud, ljus eller information är idag inte längre något ovanligt. Idéer att förverkliga finns det med andra ord gott om. The Lines ambition är att locka fler människor till att röra sig i området och därigenom öka samarbetet mellan de olika verksamheterna. Det som saknas i The Line är alltså inte folk, utan en stimulerande fysisk miljö som möjliggör möten och kontakter, inspirerar till kreativitet, gör promenaden längs stråket mer upplevelserik, kortar de mentala avstånden och bidrar till behagligt klimat. I hög grad handlar det just om att utveckla staden, men inte på ett traditionellt sätt genom att lägga till byggnader eller skapa torg, utan genom att tydliggöra en gemensam arena som egentligen redan existerar. Hur kan vi tillsammans främja världens mest innovativa företagsmiljö och stråk genom att undersöka utvecklingsmöjligheterna för mötesplatser och andra urbana faciliteter? Hur kan byggnader utformas och gaturummet gestaltas så att verksamheter och institutioner möts? Grundtanken med The Line är att vidareutveckla verksamheterna, gemenskapen och stadsmiljön. Visionen är att skapa världens mest innovativa företagsmiljö, de mest attraktiva och moderna arbetsplatserna och en stark gemenskap mellan verksamheter, institutioner och medarbetare. Allt i en inspirerande och attraktiv stadsmiljö som främjar innovation, produktivitet, utveckling, möten, attraktiv arbetskraft och ekonomisk tillväxt. Strukturer formar sociala mönster och definierar samtidigt organiseringen av den byggda miljön. MÖTEN & SAMARBETE Vi undersöker möten, samarbeten och nätverk mellan människor och fysisk förändring i stadsrummet. Stråket ska uppfattas som ett bidrag till den interaktiva nätverksstaden, den som kännetecknas av det fjärde stadsrummet och som har en flytande gräns mellan det offentliga och det privata rummet. Rent praktiskt samutnyttjande av lokaler och utrustning är en möjlighet, men varför inte även samutnyttja idéer och kreativitet - Sharing Economy, Co-Creation och Open Innovation? På vilket sätt kan den fysiska gestaltningen hjälpa till att forma starka och hållbara sociala strukturer och i förlängningen produktivitet och ekonomisk tillväxt? Vad händer när verksamheterna arbetar mer tillsammans, branschöverskridande och kollaborativt? Skulle temporära kulturella aktiviteter - Pop Up City - kunna hjälpa till? IDENTITET Stråket ska vara ett sammanhängande upplevelsefält och förstärka kopplingen till Malmö C. För att upplevas som sammanhängande behöver sträckan ha någon form av enhetligt, återkommande och igenkännbart element. Hur skulle designen se ut och hur kan den skapas för att stärka och utveckla stråket? Hur kan Pop- Up-City, dvs. temporära kulturella aktiviteter, fungera som metod och delaktighetsprocess här? INVOLVERADE AKTÖRER Initiativet kommer från Malmö stad och i projektgruppen finns representanter från Stadsbyggnadskontoret Malmö stad, Skanska, ÅF, ISU (Institutet för Hållbar Stadsutveckling), Skånes Dansteater, Malmö Högskola med flera. Tanken är att involvera alla verksamheter som ligger i The Line - lite som ett knytkalas. Atlas finansieras av Skanska. Heldagskonferensen finansieras av ISU och Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. Vi gör detta tillsammans! 4 the line

5 the line 5

6 introduktion - The Line Atlas Det moderna arbetslivet har de senaste åren genomgått omfattande förändringar inom tre områden. Den enskildes frihet och möjlighet att arbeta varsomhelst Arbetsplatsens utformning och definitionen av vad som är en arbetsplats Företag och organisa tioners användning av arbetsplatsen som ett strategiskt verktyg. Jag skriver den här texten från en hotellobby där sorlet från andra människor, som både arbetar och är lediga, skapar en ljudridå som gör just mig väldigt produktiv. Efter att under en lång period endast varit en plats för övernattning är nu hotellen åter en mötesplats och arbetsplats för många. Hotellen har naturligtvis gjort sitt för att bli en attraktiv arbetsplats men detta hade inte kunnat ske utan den utveckling som den enskilda personen gjort. Först nu har vi de verktyg vi behöver för att vara verkligt mobila samtidigt som vi också har nått koncensus kring att arbete inte är en plats man går till och därför upplever vi också en frihet att välja själva och många väljer just sorlet från en hotellobby. Andra arbetar delvis hemifrån, ett beteende som drivs lika mycket av en vilja att vara ostörd, som att få ihop ett liv som allt mer prioriterar fritid och familjeliv på samma villkor som arbetsliv. Den här typen av nya arbetare tar för sig av staden på ett annat sätt än vad vi tidigare gjort vilket också ställer krav på nya miljöer i stadsrummet. Det ställer också begreppet arbetsplats på ända och vi tvingas omdefiniera vad som är en arbetsplats. Den moderna arbetsplatsen oavsett om det är en hotellobby eller ett kontor väljs och utformas utifrån vad som gör oss produktiva. Är vi produktiva i en hotellobby då är det platsen vi väljer för en del av vårt arbete. På samma sätt som i utformningen av moderna kontor har begreppet effektivitet gått över i fokus på produktivitet. I det moderna kontoret släpper vi allt mer begreppet min arbetsplats till förmån för vår arbetsplats och den enskildes fria val att välja det arbetsmiljö som passar en bäst för stunden. Vi pratar också allt mer om arbetsplatsen som en mötesplats och utformar den mer och mer utifrån vad som skapar optimala möjligheter för medarbetare att samverka och mötas. Detta gör även de många kluster som växer fram i vår region där innovation och kreativitet drivs av just möten. Allt detta är de organisationer som ligger i framkant medvetna om och arbetsplatsen, om den så finns innan för företagets väggar eller externt, får en allt mer framskjuten roll och är numera ett strategiskt verktyg för att lösa företagens övergripande problem med rekrytering för att skapa innovationskraft och för att hantera förändringar i en allt mer föränderlig värld. Den moderna arbetsplatsen är en naturlig förlängning av stadsrummet. I flera fall utformas också arbetsplatser med stadsplanering som utgångspunkt och man skapar gator och torg för att göra det enklare att förstå och orientera sig. Det är därför också naturligt att prata om The Line som ett verksamhetsutvecklingsprojekt mer än ett stadsutvecklingsprojekt. Att vi har skapat The Line ger de företag som finns längs linjen en unik möjlighet att ytterligare stärka sin innovationskraft, att bli mer attraktiva och i mötet med sin grannar att bättre förstå sin omvärld. Andreas Lundberg Skanska 6 the line

7 the line 7

8 TRENDER & TENDENSER - nya urbana verksamheter och innovativa stadsmiljöer Den nya utvecklingen är en blandning av urbanisering, nya livsformer, företagsoch stadsutveckling. Den nya urbana verksamheten, framtidens arbetsplats, blir en del av stadsrummet och omvänt; stadsrummet blir en del av arbetsplatsen. Framväxten av nya urbana verksamheter och innovativa stadsrum är en fortlöpande organisk process som sker i våra städer. Och som kan ses i en rad olika exempel nedan. DEN URBANA VERKSAMHETEN Många urbana verksamheter utvecklas som urbana organisationer och arbetsplatser för kompetenta medarbetare (humant kapital) i nätverk (socialt kapital). De präglas av nytänkande, nya ledningsformer, ny teknologi, nya arbetsmiljöer och innovation. De är ofta internationellt aktiva och lokalt baserade och utnyttjar de urbana resurserna (urbant kapital) i sitt arbete. De nya urbana verksamheterna är öppna organisationer, gemenskaper och mötesplatser, ofta med öppna byggnader och lokaler som är tillgängliga för den omgivande miljön. ARBETETS NYA KARAKTÄR Arbetets förändring är en drivande kraft inom företagsutveckling och stadsutveckling. Det var vid övergången till det post-industriella samhället som arbetet började skifta karaktär. I industrisamhället arbetade medarbetaren i produktion 90% av tiden och cirka 10% med utbildning. Arbetet var bundet till fabriken. I det nuvarande samhället är det till stor del omvänt; 90% av arbetet är produkt- och konceptutveckling medan 10% är produktion. Arbetet utföres mer eller mindre var som helst; på kafé, hos kund, hemma, i bilen, på bussen och i stadsrummet. Arbetets förändring skapar distansarbete som den moderna kommunikationsteknologin understöttar. INNOVATION I VERKSAMHETER Erfarenheter från USA visar att de tre viktigaste faktorerna för innovation i verksamheter är: Tvärvetenskaplighet, dvs. att överskrida sin egen bransch och att lära av andra branscher Dialog med kunder och andra vanliga människor för att generera nya idéer och tankar Inspiration i The Urban Buzz, dvs. delta i stadsliv, stadskultur och tillfälliga möten för att få nya idéer VI ARBETAR ÖVERALLT På de flesta moderna kontorsarbetsplatser står 50% av arbetsplatserna tomma vilket medför att antalet fysiska arbetsplatser i verksamheten minskas. Byggnaderna blir mindre och kan därmed lättare passa in i stadsmiljön. Alla tre faktorerna handlar om att komma i kontakt med andra branscher, människor och livsformer. Det handlar om relationer på kors och tvärs och att verksamheterna är en del av stadens miljö. ARBETSKULTUR Urbaniseringen, de nya livsformerna, verksamheternas utveckling, nya 8 the line

9 attraktiva stadsrum, nya öppna byggnader och stadslivet bidrar till att utveckla nya arbetskulturer som förändrar arbetsplatserna. Verksamheterna öppnas upp för det kringliggande samhället. Medarbetarnas position blir viktigare och det uppstår en medarbetar- och nätverksbaserad arbetskultur som främjar innovation och tillväxt. Case: Unilevers nya byggnad i Hamburg. MEDARBETARNAS BETYDELSE OCH SJÄLVLEDNING Medarbetaren är idag verksamhetens viktigaste resurs. Humant och socialt kapital är två stora drivkrafter inom företagsutvecklingen och tillväxt. Medarbetarna skapar nätverk inom och mellan verksamheter. De skapar därmed en ny verksamhetstyp, utöver de redan existerande verksamhetsstrukturerna. Medarbetarna leder sig själva utifrån en förståelse av verksamhetens mission och kundernas önskemål. På så vis frigörs nya skapande krafter i verksamheten, vilka drar nytta av kompetens och kreativitet samt skapar innovation och ekonomisk växt. Case: Google. ARBETSPLATSENS INTERNA ORGANISATION I samband med arbetets ändrade karaktär, medarbetarnas ökade betydelse och behovet av konstant innovation och tillväxt, har det skett en löpande omorganisation av verksamheternas lokaler, byggnader och arbetsplatser. Dessa används som ramar för kreativitet och innovation och även som mötesplatser av varierande karaktär med stimulerande atmosfär och utformning. Arbetsplatsernas organisation styrs idag av de humana och sociala kapitalens behov, inte längre av en industriell top-down logik. DEN FLEXIBLA ARBETSPLATSEN Arbetsplatserna är inte längre fasta installationer. Dessa kan flyttas runt i och utanför verksamheten och anpassas efter medarbetarnas och verksamhetens behov till följd av nya innovationer och produkter. På så sätt blir arbetsplatsen i stigande grad en levande och föränderlig organism som är självreglerande och produktiv. Den temporära arbetsplatsen blir ett viktigt redskap och bidrar till att den redan existerande byggnadsmiljön kontinuerligt förändras med nya byggnader, lokaler och användingsområden. Case: Helse Campus i Trondheim. the line 9

10 DEN MODERNA ARBETSPLATSEN - ÖPPENHET, ÖPPENHET, ÖPPEN- HET! Det finns ett önskemål att visa upp en attraktiv arbetsplats och locka kompetenta medarbetare, ett behov att få nya idéer till innovation och ett behov av att göra verksamheten till en mötesplats och gemenskap för många medarbetare och medborgare. Denna tendens kommer till uttryck på olika sätt. Ett av dessa är att använda transparenta material i bottenplan, ett annat är att öppna upp foajén och andra lokaler, ett tredje är att bjuda in folk utifrån till events och arrangemang i verksamheten. Den motsatta tendensen gör sig också gällande; otillgänglighet, stängda fasader som beror på säkerhetsfrågor, försäkringskrav och behov av lugn och ro etc. Cases: Sigmahuset, Malmö Högskola, Media Evolution City m.fl. i The Line. SHARING ECONOMY Livsformerna och arbetsplatsernas utveckling präglas av en vilja till samarbeten mellan verksamheterna, genom att på olika sätt dela ekonomi - sharing economy. Sharing economy är idag ett vanligt sätt att dela kunskap, lokaler, medarbetare, kunder, produkter och andra resurser mellan verksamheter. Det kan vara till fördel för alla eftersom det kan sparas pengar, fås ny inspiration samt understödja en miljömässigt hållbar utveckling. Sharing economy kan påverka verksamheternas expansion som organisation och arbetsplats. På längre sikt kommer detta fenomen att påverka den byggda miljön och staden i helhet. Cases: Media Evolution City och Helse Campus i Trondheim. STADEN OCH STADSRUMMET Städernas utveckling och form påverkas starkt av den ekonomiska utveckling som sker i takt med arbetsplatsernas förändring. Nya urbana gemenskaper, livsformer och arbetskulturer bidrar till en rad förändringar i den byggda miljön; det attraktiva stadsrummet, det innovativa stadsrummet och de öppna och tillgängliga byggnaderna. Nya innovativa stadsmiljöer karaktäriseras ofta som det fjärde stadsrummet. VÄLFUNGERANDE STÄDERS PRO- DUKTIVITET Erfarenheter visar att välfungerande städer har en högre grad av produktivitet, högre omsättning och högre löner i verksamheterna. En förklaring till detta är att det uppstår nätverk mellan verksamheter och medarbetare och att staden underlättar den typen av nätverk genom täthet, intensitet, stadsliv och tillgänglighet. Källa: Edward Glaeser: Triumph of The City. TILLIT, PRODUKTIVITET OCH STADSKVALITET Forskning visar att tillit till samhället och mellan verksamheter främjar nätverkssamarbete och socialt kapital. Denna typ av nätverk och produktivitet understöds av den urbana miljön. Källa: Krönika i Politiken DE URBANA RESURSERNA FÖR VERKSAMHETER I Malmö har det under de senaste 10 the line

11 20 åren skett en omlokalisering av verksamheter låg 75% av alla arbetsplatser i traditionella industri- och hamnområden var det tvärtom; 75% av alla arbetsplatser låg i city, i områden av urban karaktär. Nya urbana och innovativa verksamheter har slagit igenom och denna utveckling har i Malmö fortsatt sedan En av orsakerna är att moderna arbetsplatser drar nytta av olika typer av urbana resurser som finns i dess närhet. Värdet av detta kännetecknas som urbant kapital, dvs. att stadskvalitén i sig är en tillväxtfaktor för verksamheter. Med andra ord är stadsrummet ett affärsmässigt strategiskt verktyg. Case: Skanskas nya Studio-projekt i The Line. ATTRAKTIVA OCH INNOVATIVA STÄDER Medelklassens starka framväxt och bosättning i staden, utvecklingen av moderna urbana livsformer, stigande konsumtion av staden och dess utbud osv. bidrar till en attraktiv stadsmiljö och stadsrum, som idag sätter sin prägel på nästan alla framgångsrika städer. Det nya stadslivet och det attraktiva stadsrummet skapar nya former av arbetskulturer och arbetsplatser, som i sin tur sätter igång en utveckling av den innovativa stadsmiljön, vilken fungerar som arbetsplats för många verksamheter. Case: Carlsberg By och Superkilen i Köpenhamn. DEN BYGGDA MILJÖN FUNKTIONALISMEN OCH THE MISSING LINK Arbetet på den nya typen av arbetsplats kan i princip ske överallt och det gör det också. Den gamla verksamhetsformen och byggnadsmiljön påverkas av den nya arbetskulturen. Problemet är att det inte syns att den byggda miljön fortfarande domineras av stängda byggnader och traditionella trafikorienterade gator och rum. Verksamheternas faktiska arbetsform har sedan länge vidareutvecklat den traditionella byggnadsmiljön som fortfarande dominerar byggnadssektorerna och företagsområden. The missing link! DEN BYGGDA MILJÖN - I FRAMTIDEN Om man studerar nya utvecklingstendenser kring byggnadernas utformning och gestaltning träder ett helt nytt mönster fram. En integrerad och blandad verksamhets- och stadsmiljö med ett rikt kulturutbud, fritidsaktiviteter, bostadsområden, parker och grönska. Stadsrum som är en del av verksamheternas arbetsrum, stadsrum och stadsliv och som inspirerar medarbetare och verksamheter, öppna och tillgängliga byggnader och verksamheter. En byggnads- och stadsmiljö som främjar relationer på kors och tvärs mellan verksamheter och medarbetare. Case: The Line. SAMHÄLLET OCH LIVSFORMERNA Den nya urbaniseringsvågen utvecklar nya livsformer, som påverkar samhället såsom arbetsplatser, städer, samhällets indelning och funktion. the line 11

12 URBANISERING Samhället är inne i en ny fas av urbanisering, den fjärde sedan civilisationens början. Om några år kommer 75% av världens och 90% av Nordens befolkning att bo i städer. Denna utveckling förändrar städer, livsformer, arbetskulturer och arbetsplatser. REGIONAL TILLVÄXT OECD räknar med fyra drivkrafter inom den regionala och urbana ekonomin och tillväxten. Dessa är företagande, innovation, humant kapital och ny teknologi. Här kan även det urbana kapitalet läggas till. TILLIT OCH SAMARBETE Det nordiska samhället är ett av världens mest välfungerande och befolkningen är några av världens lyckligaste. Under de senaste åren har Norden blivit en stor turistattraktion. Det nordiska samhället erbjuder en hög livskvalitet, stor trygghet och är generellt mycket innovativt. Här ligger några av de mest produktiva verksamheterna och medarbetarna med de kortaste arbetsdagarna. Är det en paradox? Fördelningen mellan fritid med familj och vänner och arbete fungerar och det finns en hög ekonomisk tillväxt och välstånd. DEN NORDISKA SAMHÄLLSMODELLEN Det amerikanska samhället har ibland svårt att förstå den nordiska samhällsmodellen. Hög skatt, god levnadsstandard och samtidigt ekonomisk tillväxt. Det går väl inte? Jo, det gör det, tack vare den nordiska samhällsmodellen - The Nordic Super Model - som The Economist skrev Modellen präglas av tillit, många gemensamma lösningar, en folklig gemenskap, starka organisationer, ett pragmatiskt förhållningssätt och samarbeten mellan parter med olika intressen. Medan den anglosaxiska demokratin är marknadsorienterad, det sydeuropeiska mer präglat av top-down-styrning är de nordiska demokratierna mer folkliga, bottom-up. DEN NORDISKA KONTORSARBETSPLATSEN Den amerikanska kontorsarbetsplatsen är baserad på taylorismen och industriella tankegångar, dvs. kontorsarbete som industriarbete där arbetet i sig självt står i centrum. Efter världskrigen uppstod ett nordiskt alternativ till den amerikanska kontorsmodellen - den nordiska kontorsarbetsplatsen med utgångspunkt i medarbetaren och arbetsvillkoren. Det ledde till en annan typ av kontor där alla medarbetare fick ett eget kontorsrum, grupperade kring ett gemensamt rum - ett torg centralt i byggnaden. Case: SAS-huset i Stockholm. FÖRETAGENS UPPKOMST OCH UPPLÖSNING Företaget utvecklades i mitten av 1800-talet som ett sätt att organisera produktion och att styra produktionens beståndsdelar. För att begränsa de så kallade transaktionsomkostnaderna, dvs. kostnaderna för produktionen, skapades ett kontrollerbart fysiskt rum under en handfast ledning. Idag ligger verksamhetens produktion ofta inte inom företaget men hämtas ute i samhället hos andra verksamheter, institutioner och platser. Den gamla företagsformen har överlevt sig själv som organisationsform och idag fungerar staden och regionen som rum respektive organisation där produktionen föregår. 12 the line

13 the line 13

14 Arkitema Architects Ny Forum Arkitemas arkitektur är djupt förankrad i den skandinaviska arkitekturtraditionen. Vår arkitektur bygger på en önskan om att uppfylla och förbättra grundläggande mänskliga behov. Det gör vi genom vårt arbete med estetik, funktionalitet och hållbarhet samt ett naturligt intresse för socialt ansvar. I över 40 år har Arkitema Architects format och skapat fysiska miljöer. Planerat stadsdelar, ritat, inrett och uppfört byggnader - alltid med människan i fokus. Arkitema Architects grundades i Århus i Danmark I dag är Arkitema Architects ett av Skandinaviens största arkitektföretag med elva danska partner, en svensk partner och 300 medarbetare på kontoren i Köpenhamn, Århus, Oslo, Stockholm och Malmö. Arkitema omsatte år 2013: kr Fem segment Arkitema Architects fokuserar på fem segment: Bostäder, Handel och kontor, Stadsplanering, Utbildning och Vård. Tillsammans utgör de fem segmenten grunden för den moderna, skandinaviska staden. Här tillbringar vi nästan all vår tid. Hemma i bostaden, på jobbet, ute på stan, i skolan, hos doktorn eller på sjukhuset det är här människor lever. Med dessa fem segment skapar vi mesta möjliga värde för våra kunder och för samhället som helhet. Vi har många års erfarenhet och gediget expertkunnande inom dessa områden. Ett expertkunnade vi ständigt utvecklar och delar mellan alla våra kontor. Denna expertis gör oss till en av de viktigaste aktörerna på marknaden. Arkitema Architects Universitetsplatån Lund. Akademiska Hus. Skandinavisk identitet Vårt formspråk är nordiskt och vi lägger stor vikt vid platsen, dagsljuset och årstidernas växlingar. Enkelhet i materialvalet samt goda och funktionella lösningar. Samtidigt är alla våra medarbetare engagerade människor som arbetar för att skapa en estetisk, användbar och hållbar arkitektur vi bygger med ansvar. 14 the line

15 Arkitema lever av att ha de bästa medarbetarna i våra team. Det är därför ingen floskel att medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi har därför lagt mycket energi på att skapa en organisation som eliminerar hinder i arbetet så att fokus kan ligga på det som man är bäst på och utbildad del eller en ny byggnad. Det kan vara antroprologer, stadsvetare, historiker, varumärkesbyggare eller mediautvecklare. Arkitema har kontor på Media Evolution City och arbetar med ett flertal projekt på Universitetsholmen och som en fast sträcka mellan Anna Lindhs plats och norra delen av Västra Hamnen, tror vi kan komma att utvecklas till ett bredare område. En stadsbyggnadsmässig utredning bör göras för att förstå vilka mekanismer som påverkar The Line nu och i framtiden. Vision: Att skapa en attraktiv, miljömässigt hållbar och spännande koppling mellan innerstaden och Västra Hamnen som skapar förutsättningar för nya marknadsmässiga tilltag och inno- vationer. Universitetsplatån i Lund för. Ramarna för vardagens arbete ska vara utmanande och trygga men också avspegla att vi tar arkitektur seriöst och yrket professionellt. Vi lever av att skapa innovativ arkitektur. För att kunna vara innovativ inom arkitektyrket måste man ha en bred förståelse för dels vilka mekanismer som bygger en stad och dels de ekonomiska, tekniska och lagmässiga förutsättningarna för hur en byggnad uppförs. Arkitektur är ofta något personligt för arkitekten och ligger i gränslandet till konst och ska på många sätt ha lov att flöda fritt i skapandeprocessen. Hos Arkitema är detta skapande tydligt genom den mängd studier som görs i ritandet och skissandet. Från digitala 3D-modeller till fysiska materialprover, handskisser till verklighetstrogna renderingar är ett kontinuerligt underlag i arbetet. Arkitemas gemensamma kreativa handlar dock alltid om att ha människan i fokus People in Architecture. The Line Förutom ett brett samarbete med andra tekniska konsulter, projektutvecklare och byggherrar samarbetar vi ofta med andra yrkesdiscipliner. Ofta krävs studier och utredningar för att förstå de komplexa samband som ska ligga till grund för en stads- Västra Hamnen. Men det är främst av anledningen att vi som arkitekter kan vara med och påverka utvecklingen av The Line i sina fysiska ramar. Det är otroligt viktigt att rörelsemönster i staden och placering av verksamheter synkroniseras. Det kommer att skapa mervärde för alla. Vi har tagit fram ett liknande arbetsunderlag för Universitetsplatån i Lund. Linjens nuvarande placering, Nya Hovås. Bostäder och stadsbyggnad. Arkitema Architects Varvsstaden - vy från gårdsrum the line 15

16 Doc Piazza är den enda restaurangen på Dockan-området som förutom lunchverksamhet på vardagarna även håller öppet sex kvällar i veckan, året om. Som en av de mindre restaurangerna på området har vi valt att istället för självservering, stora volymer och en rationaliserad kantinverksamhet att satsa på en högre servicenivå, lunchrätter lagade från grunden med höga krav på förberedelser och råvaror även när det gäller vardagliga anrättningar som pizza, pasta & risotto eller långkok i form av grytor och soppor. Lunchtimmen är ofta en stressig stund, många av gästerna har tidsbrist men vi försöker ändå unna gästen att få beställa sin lunchrätt till bords, istället för att köa som på snabbmatsrestaurangerna. Vi tror att gästen mår bättre om man ges möjlighet att varva ner en stund under lunchpausen innan arbetsdagen fortsätter. Våra trogna gäster blir igenkända, och kommer ihåg om stammisen brukar beställa espresso eller cappuccino efter lunchen! Gourmetpizzor Som en kontrast till lunchverksamheten är vi kvällstid Dockans kvarterskrog kända för gourmetpizzorna, den omfattande och noga genomtänkta vinlistan samt ett ölsortiment som serveras av kunnig personal. Gästerna är dels de boende och övriga Malmöbor, folk som jobbar sent och sommartid såklart även marinans gäster som kommit till Dockans gästhamn med båt. En familjär kvarterskrogstämning, men ändå alltid med en korrekt och kunnig service, ges och uppskattas av alla. Den tredje delen av verksamheten baseras på catering och förbeställningar till både företag och privatpersoner. Vi servar allt från pizzorna till företagsutbildningskvällar och konferenser, högtidsmiddagar (bröllop, födelsedag eller student t.ex.), arrangerar företagsfester samt erbjuder vinprovningar för mindre eller större sällskap. Dockplatsen 12, Malmö Fotograf: Zsolt Galaczy ARBETSKULTUREN Kunnig och professionell restaurangpersonal som brinner för matlagning och att ge god service. I restaurangbranschen finns det tyvärr alltför många tillfälliga tjänster och en stor andel av arbetskraften är s.k. extrapersonal som bara arbetar på restaurang i brist på annat jobb eller för att dryga ut kassan när man studerar. Detta leder till hög personalomsättning och andra problem. På Doc Piazza har vi valt att rekrytera de som vill verka en längre tid i branschen, och detta har gett att vi har väldigt låg personalomsättning jämfört med många andra krogar. En del av personalen har vi rekryterat från utlandet då vi ansåg att den rätta kompetensen inom exempelvis pizzabagaryrket inte fanns i Sverige. 16 the line

17 INNOVATIon Restaurangbranschen är ju relativt konventionell men vi försöker visa att man kan förnya sig inom en ganska underskattad del av matlagningskulturen pizza. Vi visar att pizza är något annat än snabbmat och något man endast äter på söndagen när man är bakfull! Vi försöker även erbjuda fantastiska drycker till, i synnerhet trevliga viner, som inte nödvändigtvis måste kosta skjortan. Vi går därför mot trenderna när det gäller vilka viner, och till vad, som serveras. Inte endast italiensk vin på italiensk krog vi serverar viner från flera europeiska länder så närproducerat som möjligt alltså. Att eko- och s.k. naturviner kanske inte alltid är goda bara för att det står stämplat eko på etiketten. Ett bra vin ÄR givetvis ekologiskt, men det ska inte vara det enda säljargumentet, utan en självklarhet. Vi tar vårt ansvar och vår uppgift om vad vi häller i glasen på allvar, och vill erbjuda något mycket intressantare att dricka än det man är van vid när man besöker en enklare kvarterskrog. Innovativt eller ej svårt att säga, men åtminstone ärligt. Och det är relativt annorlunda i en bransch som i mångt och mycket styrs av snabba pengar, fusk och kortsiktighet. Vår ärlighet anser vi skapa mer långsiktiga kundrelationer hellre färre men bra råvaror på pizzan eller i pastan. Hellre ett bättre vin i glaset för samma peng som man får ett tråkigare vin någon annanstans. NÄTVERK OCH SAMARBETEN Vi är ju ett serviceföretag som anlitas av i stort sett alla andra branscher så det är svårt att definiera exakt. Alla behöver ju äta så att säga! Men vår lokal är ju en självklar mötesplats, så det blir en naturlig nätverksplats för många av våra gäster, men det är ju ett mer indirekt nätverkande för oss. Om man ser det mer specifikt och direkt så anlitas vi (av både företag och privatpersoner) även för att ta fram hela paketlösningar och då hjälper vi kunden med att arrangera särskilda tillställningar där vi är med hela vägen, från the line 17

18 idé till genomförande, alltså dagen eller kvällen då gästerna närvarar. Vi måste då anpassa oss till våra kunders specifika önskemål, och förstå hur gästen i slutändan vill ha det. Ena kvällen kan det vara konstvernissagebjudning för ett galleri, en annan gång är det bröllopsmiddag eller 40-årsfest, och den tredje kan vara mat & dryck under en brainstormingkväll för ett innovationsföretag i området. För att det ska bli så bra som möjligt så måste vi därför lära känna varje kund/gästs bransch lite. LÄGET Ett problematiskt område, än sålänge, då genomströmningen av människor inte är vad det borde vara. Området måste bli mer intressant och attraktivt, även kvällstid. Vi saknar kommunens stöd som har getts i många andra stadsdelar. En staty och invigning av denna gör ingen nytta. Folk i övriga delar av staden har i många fall inte ens hört talas om Dockan man måste oftast förklara att Dockan ligger där Kockumskranen stod. Skandal. Har politikerna och kommuntjänstemännens tagit sitt ansvar? Säger man Västra hamnen tänker folk per automatik på området vid Turning Torson. Varför det? I den delen av Västra hamnen lade kommunen ett helt år på invigningsaktiviteter (Bo01), för att markera området i folks medvetanden, både lokalt och globalt. Det resulterade ju i och för sig i en ekonomisk katastrof för många entreprenörer, men risken här är att företag flyttar ut eller går under p.g.a. de ansvarigas ineffektivitet. The line -området är ju uppenbarligen mer innovativt och ligger dessutom mer centralt. Här krävs det mer handling, kreativitet och out-of-the-box -tänk om man ska komma någon vart och få området att leva upp. Ett sedan länge planerat hotellbygge har inte blivit av ingen som besöker området i affärssyfte kan alltså övernatta här. Ett annat problem är att allt i området (förutom de ombyggda gamla industrilokalerna såklart) är nybyggt under en relativt kort tidsperiod vilket leder till att hela området känns alltför statisk. En stadsdel måste förvisso få tid på sig för att sätta sig, men det får inte bli alltför tillrättalagt och ordnat, vilket det på ett sätt redan är. Den stela och svala arkitekturen är ingen fördel. Då vi driver ett litet kvartersföretag har vi god kontakt med många av de boende i området och för en informell dialog med grannarna. I stort sett alla tycker likadant. De har inte flyttat till Dockan för att leva ett förortsliv. De vill leva i staden, men har hamnat utanför. Men Rom byggdes ju inte på en dag, så vi får väl se vad tiden utvisar LOKALT RESPEKTIVE GLOBALT - Mest lokalt restaurangverksamhet är ju av naturliga skäl ganska bunden till en plats, och vi hör inte till någon kedja som finns på andra platser. Viss kontakt med utländska företag i form av livsmedels- och vinleverantörer. Vi syns väl på Internet, men svårt att vara mer digital och global än så i vår bransch! Det känns i alla fall redan bättre nu när detta samarbete dragits igång. THE LINE Potentialen finns men finns viljan? Det känns i alla fall redan bättre nu när detta samarbete dragits igång. Ett tag trodde man att man var den enda som tyckte att området måste ryckas upp så det känns positivt, och i stort sett alla förändringar som gör att folk börjar röra på sig mer i området är till det bättre, för alla parter. Mer liv och rörelse, mer kulturaktiviter, gatu- och torghandel, i synnerhet på helgerna, återkommande event som inte utesluter folk (läs, ej endast företagsinterna event) måste planeras och genomföras, mer dynamik och fritänk i stadsplaneringen och framförallt fokus på att få ner folk från andra stadsdelar till området. Och då räcker det alltså inte med att det finns några matserveringar som säljer lunchmat, och som inte ens öppnar kvällstid, i området. Det innebär att krögarna också måsta ta sitt ansvar, och likaså övriga s.k. serviceverksamheter. Vi måste vara självkritiska, samtidigt som vi idéutvecklar och pratar om hur bra det kan bli. Håller en krog stängt, så blir det ju inte så mycket sålt heller Fördelar finns; ett toppläge vid havet (i en stad som förut alltid vänt sig från havet), bra kommunikationer, en högskola där framtidens innovatörer idag studerar, särskilt inom de tvärvetenskapliga programmen och en fantastisk mix av små, medelstora och stora företag inom en mängd branscher och samtidigt ett attraktivt bostadsområde. Möjligheter till utveckling av alla slags versamheter i området borde alltså vara självklart och det tror vi på. 18 the line

19 the line 19

20 FOJAB arkitekter har sitt huvudkontor på Linjen. Vi är ca 100 arkitekter och ingenjörer på våra tre kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Arkitektur är helhet- stad, hus, landskap och detaljer. Därför består vårt kontor av arkitekter inom dessa fyra områden. Vi jobbar ihop i hela processen. Vår arkitektur ska: Ta socialt ansvar Kännetecknas av en stark formidé Vara förankrad på platsen Vi jobbar i studios med inriktning på olika typer av uppdrag. Annat som vi gör är modellbygge, forskning inom samhällsplanering, landskapsarkitektur, energi- och miljörådgivning, arrangerar seminarier och debatter. Medarbetarkulturen Kulturen hos oss är relativt platt även om det finns seniora arkitekter som har det yttersta ansvaret och mandatet i uppdragen. Det är lätt att komma med egna idéer och inspel. Hur mycket ansvar man kan och får ta beror ibland på arbetsuppgifterna som är roliga även om det ibland kan ta tid att få fullt ansvar. Det tas en del initiativ till spontana aktiviteter, men det varierar hur intensivt det är. Det beror en del på möjligheterna att göra saker nära. Morgonbad har vi pratat om och vi har nyligen haft hockey på Kockums fritid. Vi är så många att vi har gått över gränsen där det uppstår undergrupper, man vet inte längre riktigt vad alla heter. Där emot möter vi ibland nya kollegor genom projekten. Det är inte alla grupper som blandar sig, det kunde finnas fler forum att mötas. Projektkritik i tidiga skeden är en idé vi försöker genomföra. Ett av de stora plussen med FOJAB är att det är bra stämning och man Autoropa. Foto: Felix Gerlach Gruppfoto Venedig Palladio känner sig trygg. Det är lite läskigt när man tänker efter det är nästan ingen som slutar. Innovationer i vår verksamhet Vi har två forum, Case studies och FOJAB lab som alla kan få göra egna projekt i. Projekt där det inte finns någon kund utan vi får utforska idéer vi har. Det är ett sätt att uppmuntra och erkänna medarbetarnas kraft att skapa innovationer. I arkitekttävlingar ges möjlighet att utveckla idéer och koncept. Ibland gör vi egna koncept. Vi har till exempel tagit fram koncept för täta boende former i halv-externa stadslägen där kvaliteterna med att bo i stad 20 the line

The Line. konferens. Rapport

The Line. konferens. Rapport The Line konferens Rapport INNEHÅLL 3 Förord 5 Sveriges första centrum för sharing economy 5 Vision 11 Atlas 15 Heldagskonferens 21 Förslag och idéer 27 Vägen till Sveriges första centrum för sharing economy

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

om att flytta en stad city move interdesign 2009

om att flytta en stad city move interdesign 2009 om att flytta en stad city move interdesign 2009 Sammanställning av ett designprojekt med en internationell workshop i Gällivare 2009 1 2 Det var en gång en liten stad som växte fram ovanpå en gruva. Tack

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

En etnografisk studie av kompetensblandning

En etnografisk studie av kompetensblandning En etnografisk studie av kompetensblandning Juni 2009 En uppdragsrapport av Trendethnography AB för DIK och Sveriges Ingenjörer Förord Kreativitet behövs överallt i arbetslivet. Den driver utvecklingen

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer