Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem * 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok * (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(56) 0 Allmänna uppgifter Detta kapitel är gemensamt för dokumentationerna av - Grundutbildning Registrerade - Grundutbildning Resultat - Grundutbildning Examina. 0.1 Ämnesområde Utbildning och forskning 0.2 Statistikområde Högskoleväsendet 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Högskoleverket Kontaktperson: Onni Tengner Telefon: Telefax: e-post: 0.5 Producent Myndighet/organisation: SCB, enheten för högskolestatistik Kontaktperson: Karin Arvemo-Notstrand Telefon: Telefax: e-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Skyldighet att lämna uppgifter till universitets- och högskoleregistret gäller enligt SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (senast ändrad 2002:561). 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(56) 0.8 Gallringsföreskrifter Gallring sker enligt 3 kap 9 SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 0.9 EU-reglering Finns ej Syfte och historik Syftet med uppgifter över studenter och examina i högskolans grundutbildning är att utgöra underlag för grundutbildningsstatistiken, att vara urvalsram för enkätundersökningar och att möjliggöra specialstudier, bl.a. genom sambearbetning med annan statistik. Statistiken över studenter och examina i högskolans grundutbildning syftar till att belysa tillströmning till, närvaro i och utflödet från universitet/högskolor samt förändringar över tiden med läsår som referensperiod. Uppgifter om nybörjare (till 1977 i form av inskrivningsuppgifter) finns från höstterminen Uppgifter om registreringar har samlats in från 1962 (de första åren är inte fullständiga) och uppgifter om examina finns tillgängliga från och med läsåret 62/ Statistikanvändning Statistiken över studenter och examina i högskolans grundutbildning används för att ge en allsidig statistisk belysning av högskolan, som underlag för planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen, som urvalsram för specialundersökningar och underlag för internationell rapportering samt för uppdatering av registret Befolkningens utbildning. Användare är bl.a. Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, universitet och högskolor, länsstyrelser och kommuner, forskare och media Uppläggning och genomförande Statistiken om registrerade, resultat och examina i högskolans grundutbildning grundas på totalundersökningar. Uppgifterna hämtas huvudsakligen från universitetens/högskolornas studieadministrativa system (LADOK). För högskolor som ej är anslutna till LADOK används blanketter eller disketter för uppgiftsinsamlingen. Av ett sextiotal utbildningsanordnare är drygt hälften anslutna till Ladok-systemet, två rapporterar på Excel-filer och resterande rapporterar på blanketter. Från Ladok-högskolorna görs rapporteringen via uttagsprogram som skapar filer som skickas till SCB via internet. I augusti varje år skickas anvisningar, kodbilagor och eventuella blanketter till utbildningsanordnarna.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(56) Högskolor som inte är anslutna till Ladok-systemet rapporterar registrerade och examina successivt under läsåret medan Ladok-högskolorna rapporterar efter terminsslut. Uppgifter om resultat samlas endast in från Ladok-högskolor. Inför varje Ladok-rapportering skickas e-post till högskolorna med en påminnelse om vad som ska rapporteras. Uppgifterna granskas och rättas vid SCB. Granskning görs såväl av godkända värden på enskilda variabler som makrogranskning med jämförelser över tiden. Under produktionens gång skickas kontrolltabeller till högskolorna över registrerade och examina. Dessa tabeller kan ses som ett kvitto på vad som rapporterats till SCB och kan även utgöra underlag för frågor och kompletteringar. Efter avslutad produktion görs leveranser till Högskoleverket enligt årets produktionsavtal. Samtidigt offentliggörs statistiken på SCB:s webbplats. Efter en tid sker också publicering i de statistiska databaserna och statistiska meddelanden, serie UF Planerade förändringar i kommande undersökningar -

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(56) Följande dokumentation avser endast Grundutbildning - Resultat 1 Översikt Huvudobjektet i grundutbildning resultat är avklarade poäng per kurs. Avklarade poäng samlas in en gång per år. 1.1 Observationsstorheter Populationen är personer som klarat någon poäng i grundläggande högskoleutbildning andra kalenderhalvåret 2002 och första kalenderåret Den avklarade poängen definieras med hjälp av personnummer, högskola och kurs. En person kan ha flera kurser med avklarade poäng. 1.2 Statistiska målstorheter SCB samlar in uppgifter om avklarade poäng per kurs. En person kan ha poäng på flera kurser. Statistik görs över antalet avklarade poäng och antalet personer med avklarade poäng. Statistiska mått: I huvudsak redovisas antals och andelsuppgifter. Referenstid: Läsår (halvår,kalenderår) Redovisningsgrupper: Universitet/högskolor, högskolenybörjare, studietid, program som leder till viss yrkesexamen, kön och ålder. 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Publikationer: Statistik från universitets- och högskoleregistret publiceras i Statistiska meddelanden (SM) - se nedan. Vissa tabeller redovisas även i Utbildningsstatistisk årsbok. Dessutom förekommer en del uppgifter i Högskoleverkets årsrapport. Pressmeddelanden:

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(56) Inför varje SM publiceras pressmeddelande tillsammans med Högskoleverket på SCB: Webbplats. Mikrodata: För närmare upplysningar om detta kontakta Barbro Axelsson, AM/H, telefon , Specialbeställningar: I de fall de publicerade tabellerna inte täcker behoven går det också att specialbeställa tabeller. Se se SCB:s webbplats: (Utbildning och forskning Högskoleväsende Studerande och examina i högskolans grundutbildning). 1.4 Dokumentation och metadata Dokumentation finns på SCB:s webbplats. Produktbeskrivning och kvalitetsdeklaration finns på SCBs webbplats. Fakta om statistiken finns i Statistiska meddelanden UF20 SM0302 Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2001/02. Publikationen kan beställas från SCB, Publikationstjänsten Örebro, e-post: Användardokumentation: Se punkt 2.5 Systemdokumentation: Se 5.1

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(56) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Uppgifterna om resultat i grundutbildning kommer enbart från de universitet/högskolor som använder det studieadministrativa dokumentationssystemet Ladok vilket motsvarar drygt 98% av totala antalet avklarade poäng. Undersökningen är en totalundersökning där ramen utgörs av de universitet / högskolor med examensrätt enligt högskoleförordningen SFS 1993:100 och som använder det studieadministrativa dokumentationssystemet Ladok. Ramen underhålls genom att vi håller oss ajour med de förändringar som händer. Resultat Resultaten ska avse grundläggande högskoleutbildning, vilket innebär att förberedande utbildningar och uppdragsutbildningar inte ingår. Undertäckning/bortfall: Högskolor som inte använder det studieadministrativa systemet Ladok kommer inte med. Det är främst de konstnärliga och teologiska högskolorna. Övertäckning: Utbildningar som inte är grundläggande högskoleutbildning och som finns i högskolans dokumentationssystem kan utgöra en övertäckning 2.2 Urvalsförfarande Statistiken är totalräknad. 2.3 Mätinstrument Uppgifter om resultat hämtas från universitetens/ högskolornas studieadministrativa system (LADOK) via Internet. Se även avsnitt 2.4 Insamlingsförfarande. Rapporteringen via Ladok-systemet sker genom att man på högskolorna kör ett speciellt uttagsprogram US65 som levererar avklarade poäng med all dess kompletterande information ur Ladok-systemens databaser. Materialet kommer som en Ftp-fil via Internet. Materialet från US65-programmet kommer i form av olika typer (posttyper) av data. Nedan kommer en postbeskrivning av vad som kommer från Ladok.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(56) I postbeskrivningen beskrivs de olika posttyperna. Postbeskrivning Ladok: En rapportfil till SCB är i stort uppbyggd på följande sätt: - Ett antal poster med persondata - Katalogposter för förekommande koder Gemensamt för alla posttyper: Pos Längd Innehåll Kod för högskola Posttyp Rapporteringstermin, format ÅÅÅÅT Gemensamt för alla poster med personinformation: Pos Längd Innehåll Personnummer inklusive sekel. Även interimspersonnummer skickas med som de ser ut Namn 53 1 "P" om personen tidigare har haft ett annat personnummer i det lokala registret, blank annars. Det gamla personnumret ska tas med i form av en GPN-post, se nedan. 54- varierar Postspecifik information Resultatposter. Posttyp: RES Pos Längd Innehåll Kurskod. Skapa KKU-post Utb program. Skapa KPR-post Inriktning (om program finns). Skapa KIR-post Poäng under perioden. Tre heltalssiffror och en decimalsiffra Ackumulerad poäng i kursen. Tre heltalssiffror och en decimal Ev kurstyp. Hämtas från FFG-registreringen. Skapa KTY-post.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(56) Underlagspost för tillgodoräknad kurs vid annan högskola Posttyp: TIA Pos Längd Innehåll Löpnummer Radnummer Ursprunglig poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Ursprungligt beslutsdatum, ISO-format Högskolekod. Skapa KSH-post Kod för utländsk högskola. Skapa KUH-post Landskod. Skapa KLA-post. Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola Posttyp: TIE Pos Längd Innehåll Löpnummer Summa tillgodoräknade kurspoäng. Tre heltalssiffror och en decimal. Tillgodoräknade kurspoäng vid studier på annan högskola Posttyp: TUB Pos Längd Innehåll Löpnummer Radnummer Programkod. Skapa KPR-post Inriktningskod. Skapa KIR-post Tillgodoräknade poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Beslutsdatum, ISO-format Tillgodoräknade provpoäng vid utländska studier Posttyp: TUP Pos Längd Innehåll Kurskod. Skapa KKU-post.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(56) Provkod Programkod. Skapa KPR-post Inriktningskod. Skapa KIR-post Poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Beslutsdatum, ISO-format Landskod. Skapa KLA-post. Katalogposter KDJ 12 1 Kod för djup Benämning KIR Kod för program Kod för inriktning Poängomfattning Benämning KKU Kod för kurs Poäng för kurs, tre heltalssiffror och en decimalsiffra Ämne 25 1 Nivå. Skapa NIV-post Dominerande utbildningsområde. Skapa UTB-post Benämning 86 1 Djup. Skapa KDJ-post KLA Kod för land Benämning KPR Kod för program Poängomfattning 20 1 J = yrkesinriktat program

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(56) Benämning KSH Kod för svensk högskola Benämning KUH Kod för utländsk högskola Kod för land Benämning KTY Kod för kurstyp/finansieringsform Benämning på kurstyp 55 1 J = ingår i kategorin för REG/NYB-mallarna 56 1 J = ingår i kategorin för HST/HPR-mallarna NIV 12 1 Kod för kursnivå Benämning UTB Kod för utbildningsområde Benämning Säkerhetsposter skrivs först och sist i filerna för att möjliggöra kontroll att körningen och överföringen är komplett.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(56) 2.4 Insamlingsförfarande Förberedelser I augusti skickas anvisningar och kodbilagor ut till alla högskolor. Anvisningarna är gemensamma för all insamling inom grundutbildningen. Kodbilagorna innehåller koder för ämnen, utbildningsområden, examina och kursorter. Insamling Insamlingen sker en gång per år med halvårsvis uppdelning av data. - Brev skickas till Ladok-ansvariga på högskolorna inför varje insamling. - Uppgifter från högskolor med studiedokumentationssystemet Ladok inhämtas i mitten av september. - Högskolorna kör ett särskilt uttagsprogram US65 och skickar filerna via internet till SCB. - Filerna läggs på en server i en egen katalog. - Inkomna leveranser prickas av och påminnelser görs vid behov via e-post eller telefon. - Levererade uppgifter läses in i en databas. - Vid inläsning kontrolleras, terminsuppgift, högskola och att data inte finns sedan tidigare. Granskning i samband med uppgiftsinsamlingen I samband med dataregistrering och inläsning av Ladok-filer granskas uppgifterna. De viktigaste granskningsmomenten är - kontroll mot godkända värden på t.ex. högskola, ämne, utbildningsområde, land, - personnummerkontroll - dubblettkontroll - typ av tillgodoräknande - logiska kontroller t.ex. om tillgodoräknande från utlandet finns ska uppgift om utbytesland finnas. 2.5 Databeredning För i stort sett all databeredning finns programmerade VB-applikationer och formulär. Laddning av datafiler Laddningsprogrammet läser in datafiler, sprider uppgifter i olika tabeller och granskar data. Kodning

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(56) Högskolespecifika värden översätts till gemensamma värdemängder. Mycket sker maskinellt och endast nytillkomna värden bearbetas. Kontrolltabeller Kontrolltabeller körs fram och granskas manuellt Rättningar Rättningar görs både gruppvis och för enskilda poster i en meny som ger möjlighet till olika selekteringar. Personnummerrättningar Görs i en applikation som där tidigare inkomna uppgifter och Registret över totalbefolkningen är hjälpmedel. Personnummerrättningarna slår igenom i samtliga individtabeller i Universitets- och högskoleregistret. För ofullständiga personnummer skapas fejkade personnummer. Laddning av måltabeller Vid laddningen sker en sista granskning och selektering av poster som ska till måltabellerna. Vid laddningen härleds också kön och ålder från personnumret. Rättning av måltabeller I måltabellerna finns uppgifter från och med höstterminen 1993 och uppgifter rättas även bakåt i tiden vid behov.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(56) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn HregGrundPoang Beskrivning Registret som innehåller avklarade poäng i högskolans grundutbildningar ska utgöra underlag för högskolestatistik, vara urvalsram för enkätundersökningar och sambearbetningar med annan statistik Version Namn HregGrundPoangMS Beskrivning Registret innehåller uppgifter från och med 1993/94 och framåt. Uppgifter finns bara för högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Registertyp survey, totalundersökning Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn GrundPoang2002 Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Första tid 1993 Referenstid Termin, läsår och kalenderår Senaste tid 2003

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(56) Beskrivning Databasen innehåller en datamatris över studerande som klarat poäng i högskolans grundutbildning läsåren 1993/ /2003. Tillgänglighet Uppgifterna publiceras i SM-serien UF20. Microdata kan ev utlämnas efter särskild prövning. Tabell / flat fil Presentationstext Avklarade poäng i grundläggande högskoleutbildning Objekttyp Personer Beskrivning Personer som avlagt poäng i grundläggande högskoleutbildning från och med läsåret 1993/94. Poänguppgift finns endast från högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Population Personer som avlagt poäng i grundläggande högskoleutbildning från och med läsåret 1993/94. Poänguppgift finns endast från högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd År för avlagda poäng År för avlagda poäng Universitet och ej summerbar Ar högskolor Termin för avklarade Termin för avklarade Universitet och ej summerbar Termin poäng poäng högskolor Personnummer Personnummer med 12 positioner. Om de fyra sista siffrorna saknas skapas ett feikat SCBpersonnummer innehållande M för man, K för kvinna. Även dessa personnummer följer Universitet och högskolor ej summerbar PersonNr

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd personen genom hela registret Kön Kön Härledd variabel Utgår från ej summerbar Kon personnumrets näst sista siffra. Udda siffra = man, jämn siffra = kvinna. Ålder vid årets slut Ålder vid årets slut Härledd variabel ej summerbar Lalder Ålder vid läsårets mitt Ålder vid läsårets mitt Härledd variabel ej summerbar Lalder Uppgiftslämnande Universitet och ej summerbar HsKodRes högskola högskolor Universitet/högskola Beställande högskola Ämne Förkunskapsnivå Poängomfattning Utbildningsområde Den högskola som lämnar uppgifterna (inte alltid den som ger utbildningen). Produktionsvariabel Universitet/högskola som givit undervisningen Högskola som beställt undervisningen, normalt samma som verkställt undervisningen Ämne som kursen hänförs till Klassifikation av kurs med avseende på förkunskapskrav i ämnet Kursens poängomfattning, med en decimal Kursens huvudsakliga utbildningsområde Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Ämne som kan utgöra huvudämne i kandidateller magisterexamen. Indelningsgrund för regeringens resurstilldelning till grundläggande högskoleutbildning. ej summerbar HsKodRes ej summerbar HsKodRes ej summerbar InAmne ej summerbar Niva ej summerbar Poa ej summerbar UtbOmr Yrkesutbildningsprogr Program som leder till Universitet och ej summerbar Yprog

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd am viss yrkesexamen högskolor Inriktningsgrupp Gruppering av Härledd variabel ej summerbar InrGrp grundskollärarutbildni ngarna Kurskod Normalt av högskolorna satt kurskod. Vissa kurskoder är skapade av SCB t.ex. för utbytesstudier. Klartext till kurskoderna saknas. Produktionsvariabel Universitet och högskolor ej summerbar KursKod Kurstyp/finansieringsf orm Högskolans beteckning för kurstyp/finansieringsfo rm Högskolans interna programkod Högskolans inriktningskod Indelning utifrån finansiering och uppföljningskrav Högskolans beteckningar av indelningar utifrån finansiering och uppföljningskrav. Produktionsvariabel. Underlag till KursTyp Kod för utbildningsprogram från högskolor som har studiedokumentationss ystemet Ladok. Klartext saknas Kod för inriktning av utbildningsprogram från högskolor som har studiedokumentationss ystemet Ladok. Klartext saknas Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor ej summerbar Kurstyp ej summerbar LkursTyp ej summerbar LProg ej summerbar Linr Indatamedium Typ av indatamedium. SCB ej summerbar Kalla Produktionsvariabel Kursens Kursens Universitet och ej summerbar Djup

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd fördjupningsnivå fördjupningsnivå t.ex högskolor kandidatkurs Utbytesland Land för utlandsstudier Universitet och ej summerbar Land som studenten får tillgodoräkna sig poäng högskolor Tillgodoräknande Anger om poängen är Härledd variabel ej summerbar Tillgodo tillgodoräknad från utlandet, annan svensk högskola eller annan verksamhet Avklarade poäng på Avklarade poäng per Universitet och summerbar poäng Poa kursen under terminen Ackumulerat antal avklarade poäng på kursen Studentens namn Rapporteringsår Rapporteringstermin kurs under en termin Ackumulerat antal avklarade poäng på kursen Studentens namn vid rapporteringstillfället År då uppgiften rapporterats till SCB. Produktionsvariabel. Termin då uppgiften rapporterats till SCB. Produktionsvariabel. högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor ej summerbar Poa ej summerbar Namn ej summerbar Ar ej summerbar Termin Värdemängder Namn Ar Namn Djup Kod K Beskrivning Kalenderår (ÅÅÅÅ) Beskrivning Fördjupningsnivå Benämning Kandidatkurs

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(56) M Magisterkurs Namn HsKodRes Beskrivning Högskola Kod Benämning 005 Uppsala universitet 022 Lunds universitet 017 Göteborgs universitet 010 Stockholms universitet 001 Umeå universitet 015 Linköpings universitet 011 Karolinska institutet 012 Kungl. Tekniska högskolan 018 Chalmers tekniska högskola 002 Luleå tekniska universitet 067 Handelshögskolan i Stockholm 066 Sveriges lantbruksuniversitet 019 Karlstads universitet 025 Växjö universitet 009 Örebro universitet 156 Blekinge tekniska högskola 016 Högskolan i Jönköping 024 Högskolan i Kalmar 183 Malmö högskola 175 Mitthögskolan 008 Mälardalens högskola 021 Högskolan i Borås 007 Högskolan Dalarna 182 Högskolan på Gotland 006 Högskolan i Gävle 023 Högskolan i Halmstad 026 Högskolan Kristianstad 020 Högskolan i Skövde 157 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 158 Idrottshögskolan i Stockholm 014 Lärarhögskolan i Stockholm

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(56) 181 Södertörns högskola 027 Konstfack 028 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 044 Blekinge Internationella Hälsohögskola 111 Ersta högskola 184 Ersta Sköndal högskola 159 Hälsohögskolan i Jönköping 155 Hälsohögskolan i Stockholm 164 Hälsohögskolan i Umeå 051 Hälsohögskolan i Värmland 061 Hälsohögskolan Väst, Skövde 160 Hälsouniversitetet i Östergötland 161 Kalmar läns vårdhögskola 110 Röda korsets högskola 109 Sophiahemmet Högskola 107 Stiftelsen Stora Sköndal 065 Vårdhögskolan Boden 165 Vårdhögskolan i Borås 060 Vårdhögskolan Falun 166 Vårdhögskolan Gävle 167 Vårdhögskolan i Göteborg 064 Vårdhögskolan Kristianstad 163 Vårdhögskolan Lund/Helsingborg 168 Vårdhögskolan i Malmö 170 Vårdhögskolan i Uppsala 172 Vårdhögskolan i Växjö Namn InAmne Kod AAA ABA ADA ADI AEA AFA Beskrivning Kursens ämne Benämning Arbetsorganisation och arbetspsykologi Arbetsvetenskap Administrativ databehandling/adb Allmän didaktik Arkeologi Arkivkunskap och dokumenthantering

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(56) AIA AKA AKI ALA ANA AOA AOE APA ARA ARE ASA ASE ASY ATA AUA AUI AUO AVA AYA BAA BBA BEA BEE BGA BGE BIA BIE BII BIO BKU BLA BMA BME BOA BOI BPA BPO Arkitektur Antikens kultur och samhällsliv Arkiv och informationsvetenskap Anläggningsproduktionsteknik Astronomi Arbetsliv, organisation, personalarbete Arbets- och organisationspsykologi Arbetsmarknadsteknik med personaladministration Arabiska Affärsrätt Allmän språkvetenskap Arbetslivets socialpsykologi Arameiska/syriska Arbetsterapi Automatiseringsteknik Audionomi Audiologi Arkivkunskap Assyriologi Barn- och ungdomslitteratur Bok- och bibliotekshistoria Berg- och Mineralteknik Bergteknik Bulgariska Bergmekanik Biologi Biomekanik Bioinformatik Biovetenskap Barn- och ungdomskultur Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedicin/medicinsk vetenskap Byggnadsmekanik Biblioteks- och informationsvetenskap Bioteknik Bildpedagogik Bildproduktion

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(56) BRA BSA BTA BTE BUA BYA BYE DAA DAO DBA DCA DDA DEA DFA DGA DIA DIE DKA DLA DMA DNA DOA DPA DPE DRA DSA DTA DVA EAA EGA EGE EGO EGY EHA EIA EKA EKE Barn Barn, skola samhälle Byggnadsteknik Bearbetningsteknik Barn- o ungdomsvetenskap/kunskap Byggteknik Byggnadsvård Danska Datalogi Datorsystemteknik Dans Design och formgivning Dietetik Drama-teater-film Demografi Didaktik Design Datorkommunikation Datalingvistik Datorstödd maskinkonstruktion Datalogi/Numerisk analys Datorteknik Danspedagogik Datapedagogik Dramatik Data och systemvetenskap Datateknik Datavetenskap Ekoteknik Ekonomisk geografi Energisystemteknik Ergonomi Energisystem Ekonomisk historia Energi- och inneklimatteknik Estniska Ekologi

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(56) ELA EMA ENA EOA ERA ESA ESO ETA EUA EXA EYA FAA FBA FCA FDA FDI FDU FEA FEU FFA FGI FHA FIA FIE FIU FKA FLA FMA FNA FOA FPA FRA FRI FTA FTO FUA FVA Elektronik Ekologi och miljövård Engelska Etnologi Energiteknik Estetik Elektroniksystemkonstruktion Elektroteknik Europakunskap Experimentell mekanik Egyptologi Farmaci Farmaceutisk biovetenskap Farmakologi Freds- och konfliktforskning/-kunskap Fysikdidaktik Freds- och konfliktstudier Förvaltningsekonomi Freds- och utvecklingsstudier Farkostteknik Filosofi med genusteoretisk inriktning Folkhälsovetenskap Filosofi Finansiell ekonomi Feministiska studier Farmaceutisk kemi Flygteknik Fysisk planering Finska Fonetik Friskvårdspedagogik Franska Fri konst Fotografi Forsknings- och teknikpolitik Finsk-ugriska språk Filmvetenskap

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(56) FYA FYE FYI FYO FÖA FÖE FÖU GAA GDA GEA GEI GEO GEU GFA GGA GIA GIE GLA GMA GMI GNA GOA GRA GTA GVA HAA HAI HBA HDA HEA HIA HII HMA HOA HPA HRA HSA Fysik Fysik med inriktning mot problemlösning Fysik med inriktning mot radiofysik Fysiologi Företagsekonomi Facköversättning Företagsledning Glas Grafisk design Genus och teknik Geografisk informationsvetenskap Gerontologi Genusvetenskap Geofysik Geografi Geografisk informationsteknik Tillämpad geografisk informationsteknologi Geologi Geomatik Gestaltning i konvergerande medier Geovetenskap/Naturgeografi Geoteknik Grekiska Grafisk teknik Geovetenskap Handelsrätt Historisk arkeologi Humanbiologi Hälso- och sjukvårdsutveckling Hebreiska Historia Hindi Humanekologi Hälsa och samhälle Hälsopedagogik Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Hälso- och sjukvårdsadministration

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(56) HSI HTA HUA HVA HVÄ HYA HYE HÅA HÄA HÖA HÖE IAA IAE IBA ICA IDA IDE IDI IEA IEE IEO IFA IFE IFI IFO IFÖ IGA IHA IIA IKA IKE IKI IKO IKU ILA ILO IMA Hälso- och sjukvårdsinformatik Humanteknologi Hushållsvetenskap Handikappvetenskap Textilvetenskap med inr mot handvävning Hydrologi Hypermediastudier Hållfasthetslära Hälsoadministration Hörselvård Hörselvetenskap Inredningsarkitektur Industriell arbetsmiljö Informationsbehandling-ADB Internationella relationer Idrott Industriell design Interaktionsdesign Industriell ekonomi Industriell elektronik Industriell ergonomi Internationellt företagande Industriell och finansiell ekonomi Informations- och kommunikationsteknologi Informationsteknik Internationell företagsverksamhet Industriell organisation och ekonomi Internationell hälsa Informationsbehandling/Datalogi Informatik Informatik/Informationssystem Industriell kemi Informatik/Informations- och medievetenskap Interkulturell kommunikation Ide- och lärdomshistoria/idehistoria Industriell logistik Internationella arbetslivsstudier

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(56) IME IMI IMO INA INE INO IOA IOE IPA IPE IPY IRA ISA ISU ISY ITA ITE ITÖ IUA IVA IXA JAA JDA JIA JOA JUA KAA KAE KAY KBA KCA KDA KEA KFA KFÖ KGA KHA Idrottsmedicin Internationell migration och etniska relationer Industriell marknadsföring Indologi Internetteknik Innovationsteknik Indonesiska Industriell organisation Idrotts- och/eller friskvårdspedagogik Industriell produktionsmiljö Idrottspsykologi Iranska språk Islamologi Informationssystemsutveckling Informatik och systemvetenskap Italienska Informationsdesign Internationell företagsekonomi Industridesign Idrottsvetenskap Informationsteknologi Japanska Judaistik Jämförande indoeuropeisk språkforskning Journalistik Juridik Kulturantropologi Kemisk apparatteknik Kulturanalys Kognitionsvetenskap Kvinnostudier Konst- och bildvetenskap Kemi Koreografi Konfliktlösning Kulturgeografi Kulturadministration

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(56) KIA KJA KKA KLA KMA KME KMI KMU KNA KNU KOA KOE KOI KOO KPA KQA KRA KRE KSA KSU KTA KTE KUA KUE KVA KVE KVI KVO KXA KYA KZA KÅA KÅE KÅO KÅU KÄA KÖA Kinesiska Kart- och mätteknik Keramikkonst Kulturvetenskap Kommunikationsvetenskap Kommunikation Kammarmusik Kultur- och mediegestaltning Allmän kriminologi Klinisk nutrition Koreanska Kostvetenskap Komposition Konstruktionsteknik Kulturpedagogik Konst Kroatiska och serbiska Keramik Kostekonomi Kulturstudier Kemiteknik Kemisk teknologi Kurdiska Kultur- och naturmiljötolkning Konstvetenskap Kvalitetsteknik Kvinnovetenskap Konstvetenskap och visuell kommunikation Konfektionsdesign Kognitiv psykologi Kostterapi Kulturvård Kulturvård med bebyggelseantikvarisk inr Kulturvård med inriktning konservering Kulturvård med inriktning museivetenskap Kulturgeografi/Ekonomisk geografi Klinisk medicin

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01 Landinformation Landinformation Gäller från 2011-01-01 Landinformation För att din utlandsbetalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

Läs mer

Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. DB SCHENKERprivpak. leveranser till företag. leveranser till privatpersoner. November 2014

Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. DB SCHENKERprivpak. leveranser till företag. leveranser till privatpersoner. November 2014 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag November 201 DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel Inrikes Parcel

Läs mer

KLASSIFICERINGAR OCH DEFINITIONER

KLASSIFICERINGAR OCH DEFINITIONER 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. KLASSIFICERINGAR OCH DEFINITIONER Allmänt 1.1.0. Förteckning över klassificeringar 1.2.0. och definitioner 1.3.0. Kompletterande anvisningar TK/RM/RV40K/Klassificeringsdatabasen;2000

Läs mer

Oktober 2011. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. privatpaket

Oktober 2011. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. privatpaket Oktober 011 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (BB) Parcel Inrikes

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro Mobilt Ramavtal Köpmangatan 3 703 Örebro Sofia Sjöström Telefon: 09-95744 E-postadress: sofia.sjostrom@tvatteriforbundet.se Org.nr: TeliaSonera Sverige AB Isbergs Gata 05 Malmö Åsa Bergman Telefon: 040-668006

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos 2009 2018 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län - 2008 2009:3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU)

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU) SKV 269 utgåva 19 Teknisk beskrivning inkomståret 2011 för elektronisk re do vis ning ÄRIGS- UPPGIFTER (SRU) Anstånd Tjänst Kapital 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Contact Emil Hall Tel. 031-341 35 35 Emil.Hall@teliasonera.com Reference TS 811091 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik...

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Rapport 2009:12 R Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2009 3 FOTO OMSLAG Mandi Gavois Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.10.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort...6 Aktivering av sim-kort...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 9.6.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer