Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem * 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok * (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(56) 0 Allmänna uppgifter Detta kapitel är gemensamt för dokumentationerna av - Grundutbildning Registrerade - Grundutbildning Resultat - Grundutbildning Examina. 0.1 Ämnesområde Utbildning och forskning 0.2 Statistikområde Högskoleväsendet 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Högskoleverket Kontaktperson: Onni Tengner Telefon: Telefax: e-post: 0.5 Producent Myndighet/organisation: SCB, enheten för högskolestatistik Kontaktperson: Karin Arvemo-Notstrand Telefon: Telefax: e-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Skyldighet att lämna uppgifter till universitets- och högskoleregistret gäller enligt SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (senast ändrad 2002:561). 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(56) 0.8 Gallringsföreskrifter Gallring sker enligt 3 kap 9 SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 0.9 EU-reglering Finns ej Syfte och historik Syftet med uppgifter över studenter och examina i högskolans grundutbildning är att utgöra underlag för grundutbildningsstatistiken, att vara urvalsram för enkätundersökningar och att möjliggöra specialstudier, bl.a. genom sambearbetning med annan statistik. Statistiken över studenter och examina i högskolans grundutbildning syftar till att belysa tillströmning till, närvaro i och utflödet från universitet/högskolor samt förändringar över tiden med läsår som referensperiod. Uppgifter om nybörjare (till 1977 i form av inskrivningsuppgifter) finns från höstterminen Uppgifter om registreringar har samlats in från 1962 (de första åren är inte fullständiga) och uppgifter om examina finns tillgängliga från och med läsåret 62/ Statistikanvändning Statistiken över studenter och examina i högskolans grundutbildning används för att ge en allsidig statistisk belysning av högskolan, som underlag för planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen, som urvalsram för specialundersökningar och underlag för internationell rapportering samt för uppdatering av registret Befolkningens utbildning. Användare är bl.a. Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, universitet och högskolor, länsstyrelser och kommuner, forskare och media Uppläggning och genomförande Statistiken om registrerade, resultat och examina i högskolans grundutbildning grundas på totalundersökningar. Uppgifterna hämtas huvudsakligen från universitetens/högskolornas studieadministrativa system (LADOK). För högskolor som ej är anslutna till LADOK används blanketter eller disketter för uppgiftsinsamlingen. Av ett sextiotal utbildningsanordnare är drygt hälften anslutna till Ladok-systemet, två rapporterar på Excel-filer och resterande rapporterar på blanketter. Från Ladok-högskolorna görs rapporteringen via uttagsprogram som skapar filer som skickas till SCB via internet. I augusti varje år skickas anvisningar, kodbilagor och eventuella blanketter till utbildningsanordnarna.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(56) Högskolor som inte är anslutna till Ladok-systemet rapporterar registrerade och examina successivt under läsåret medan Ladok-högskolorna rapporterar efter terminsslut. Uppgifter om resultat samlas endast in från Ladok-högskolor. Inför varje Ladok-rapportering skickas e-post till högskolorna med en påminnelse om vad som ska rapporteras. Uppgifterna granskas och rättas vid SCB. Granskning görs såväl av godkända värden på enskilda variabler som makrogranskning med jämförelser över tiden. Under produktionens gång skickas kontrolltabeller till högskolorna över registrerade och examina. Dessa tabeller kan ses som ett kvitto på vad som rapporterats till SCB och kan även utgöra underlag för frågor och kompletteringar. Efter avslutad produktion görs leveranser till Högskoleverket enligt årets produktionsavtal. Samtidigt offentliggörs statistiken på SCB:s webbplats. Efter en tid sker också publicering i de statistiska databaserna och statistiska meddelanden, serie UF Planerade förändringar i kommande undersökningar -

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(56) Följande dokumentation avser endast Grundutbildning - Resultat 1 Översikt Huvudobjektet i grundutbildning resultat är avklarade poäng per kurs. Avklarade poäng samlas in en gång per år. 1.1 Observationsstorheter Populationen är personer som klarat någon poäng i grundläggande högskoleutbildning andra kalenderhalvåret 2002 och första kalenderåret Den avklarade poängen definieras med hjälp av personnummer, högskola och kurs. En person kan ha flera kurser med avklarade poäng. 1.2 Statistiska målstorheter SCB samlar in uppgifter om avklarade poäng per kurs. En person kan ha poäng på flera kurser. Statistik görs över antalet avklarade poäng och antalet personer med avklarade poäng. Statistiska mått: I huvudsak redovisas antals och andelsuppgifter. Referenstid: Läsår (halvår,kalenderår) Redovisningsgrupper: Universitet/högskolor, högskolenybörjare, studietid, program som leder till viss yrkesexamen, kön och ålder. 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Publikationer: Statistik från universitets- och högskoleregistret publiceras i Statistiska meddelanden (SM) - se nedan. Vissa tabeller redovisas även i Utbildningsstatistisk årsbok. Dessutom förekommer en del uppgifter i Högskoleverkets årsrapport. Pressmeddelanden:

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(56) Inför varje SM publiceras pressmeddelande tillsammans med Högskoleverket på SCB: Webbplats. Mikrodata: För närmare upplysningar om detta kontakta Barbro Axelsson, AM/H, telefon , Specialbeställningar: I de fall de publicerade tabellerna inte täcker behoven går det också att specialbeställa tabeller. Se se SCB:s webbplats: (Utbildning och forskning Högskoleväsende Studerande och examina i högskolans grundutbildning). 1.4 Dokumentation och metadata Dokumentation finns på SCB:s webbplats. Produktbeskrivning och kvalitetsdeklaration finns på SCBs webbplats. Fakta om statistiken finns i Statistiska meddelanden UF20 SM0302 Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2001/02. Publikationen kan beställas från SCB, Publikationstjänsten Örebro, e-post: Användardokumentation: Se punkt 2.5 Systemdokumentation: Se 5.1

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(56) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Uppgifterna om resultat i grundutbildning kommer enbart från de universitet/högskolor som använder det studieadministrativa dokumentationssystemet Ladok vilket motsvarar drygt 98% av totala antalet avklarade poäng. Undersökningen är en totalundersökning där ramen utgörs av de universitet / högskolor med examensrätt enligt högskoleförordningen SFS 1993:100 och som använder det studieadministrativa dokumentationssystemet Ladok. Ramen underhålls genom att vi håller oss ajour med de förändringar som händer. Resultat Resultaten ska avse grundläggande högskoleutbildning, vilket innebär att förberedande utbildningar och uppdragsutbildningar inte ingår. Undertäckning/bortfall: Högskolor som inte använder det studieadministrativa systemet Ladok kommer inte med. Det är främst de konstnärliga och teologiska högskolorna. Övertäckning: Utbildningar som inte är grundläggande högskoleutbildning och som finns i högskolans dokumentationssystem kan utgöra en övertäckning 2.2 Urvalsförfarande Statistiken är totalräknad. 2.3 Mätinstrument Uppgifter om resultat hämtas från universitetens/ högskolornas studieadministrativa system (LADOK) via Internet. Se även avsnitt 2.4 Insamlingsförfarande. Rapporteringen via Ladok-systemet sker genom att man på högskolorna kör ett speciellt uttagsprogram US65 som levererar avklarade poäng med all dess kompletterande information ur Ladok-systemens databaser. Materialet kommer som en Ftp-fil via Internet. Materialet från US65-programmet kommer i form av olika typer (posttyper) av data. Nedan kommer en postbeskrivning av vad som kommer från Ladok.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(56) I postbeskrivningen beskrivs de olika posttyperna. Postbeskrivning Ladok: En rapportfil till SCB är i stort uppbyggd på följande sätt: - Ett antal poster med persondata - Katalogposter för förekommande koder Gemensamt för alla posttyper: Pos Längd Innehåll Kod för högskola Posttyp Rapporteringstermin, format ÅÅÅÅT Gemensamt för alla poster med personinformation: Pos Längd Innehåll Personnummer inklusive sekel. Även interimspersonnummer skickas med som de ser ut Namn 53 1 "P" om personen tidigare har haft ett annat personnummer i det lokala registret, blank annars. Det gamla personnumret ska tas med i form av en GPN-post, se nedan. 54- varierar Postspecifik information Resultatposter. Posttyp: RES Pos Längd Innehåll Kurskod. Skapa KKU-post Utb program. Skapa KPR-post Inriktning (om program finns). Skapa KIR-post Poäng under perioden. Tre heltalssiffror och en decimalsiffra Ackumulerad poäng i kursen. Tre heltalssiffror och en decimal Ev kurstyp. Hämtas från FFG-registreringen. Skapa KTY-post.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(56) Underlagspost för tillgodoräknad kurs vid annan högskola Posttyp: TIA Pos Längd Innehåll Löpnummer Radnummer Ursprunglig poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Ursprungligt beslutsdatum, ISO-format Högskolekod. Skapa KSH-post Kod för utländsk högskola. Skapa KUH-post Landskod. Skapa KLA-post. Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola Posttyp: TIE Pos Längd Innehåll Löpnummer Summa tillgodoräknade kurspoäng. Tre heltalssiffror och en decimal. Tillgodoräknade kurspoäng vid studier på annan högskola Posttyp: TUB Pos Längd Innehåll Löpnummer Radnummer Programkod. Skapa KPR-post Inriktningskod. Skapa KIR-post Tillgodoräknade poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Beslutsdatum, ISO-format Tillgodoräknade provpoäng vid utländska studier Posttyp: TUP Pos Längd Innehåll Kurskod. Skapa KKU-post.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(56) Provkod Programkod. Skapa KPR-post Inriktningskod. Skapa KIR-post Poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Beslutsdatum, ISO-format Landskod. Skapa KLA-post. Katalogposter KDJ 12 1 Kod för djup Benämning KIR Kod för program Kod för inriktning Poängomfattning Benämning KKU Kod för kurs Poäng för kurs, tre heltalssiffror och en decimalsiffra Ämne 25 1 Nivå. Skapa NIV-post Dominerande utbildningsområde. Skapa UTB-post Benämning 86 1 Djup. Skapa KDJ-post KLA Kod för land Benämning KPR Kod för program Poängomfattning 20 1 J = yrkesinriktat program

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(56) Benämning KSH Kod för svensk högskola Benämning KUH Kod för utländsk högskola Kod för land Benämning KTY Kod för kurstyp/finansieringsform Benämning på kurstyp 55 1 J = ingår i kategorin för REG/NYB-mallarna 56 1 J = ingår i kategorin för HST/HPR-mallarna NIV 12 1 Kod för kursnivå Benämning UTB Kod för utbildningsområde Benämning Säkerhetsposter skrivs först och sist i filerna för att möjliggöra kontroll att körningen och överföringen är komplett.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(56) 2.4 Insamlingsförfarande Förberedelser I augusti skickas anvisningar och kodbilagor ut till alla högskolor. Anvisningarna är gemensamma för all insamling inom grundutbildningen. Kodbilagorna innehåller koder för ämnen, utbildningsområden, examina och kursorter. Insamling Insamlingen sker en gång per år med halvårsvis uppdelning av data. - Brev skickas till Ladok-ansvariga på högskolorna inför varje insamling. - Uppgifter från högskolor med studiedokumentationssystemet Ladok inhämtas i mitten av september. - Högskolorna kör ett särskilt uttagsprogram US65 och skickar filerna via internet till SCB. - Filerna läggs på en server i en egen katalog. - Inkomna leveranser prickas av och påminnelser görs vid behov via e-post eller telefon. - Levererade uppgifter läses in i en databas. - Vid inläsning kontrolleras, terminsuppgift, högskola och att data inte finns sedan tidigare. Granskning i samband med uppgiftsinsamlingen I samband med dataregistrering och inläsning av Ladok-filer granskas uppgifterna. De viktigaste granskningsmomenten är - kontroll mot godkända värden på t.ex. högskola, ämne, utbildningsområde, land, - personnummerkontroll - dubblettkontroll - typ av tillgodoräknande - logiska kontroller t.ex. om tillgodoräknande från utlandet finns ska uppgift om utbytesland finnas. 2.5 Databeredning För i stort sett all databeredning finns programmerade VB-applikationer och formulär. Laddning av datafiler Laddningsprogrammet läser in datafiler, sprider uppgifter i olika tabeller och granskar data. Kodning

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(56) Högskolespecifika värden översätts till gemensamma värdemängder. Mycket sker maskinellt och endast nytillkomna värden bearbetas. Kontrolltabeller Kontrolltabeller körs fram och granskas manuellt Rättningar Rättningar görs både gruppvis och för enskilda poster i en meny som ger möjlighet till olika selekteringar. Personnummerrättningar Görs i en applikation som där tidigare inkomna uppgifter och Registret över totalbefolkningen är hjälpmedel. Personnummerrättningarna slår igenom i samtliga individtabeller i Universitets- och högskoleregistret. För ofullständiga personnummer skapas fejkade personnummer. Laddning av måltabeller Vid laddningen sker en sista granskning och selektering av poster som ska till måltabellerna. Vid laddningen härleds också kön och ålder från personnumret. Rättning av måltabeller I måltabellerna finns uppgifter från och med höstterminen 1993 och uppgifter rättas även bakåt i tiden vid behov.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(56) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn HregGrundPoang Beskrivning Registret som innehåller avklarade poäng i högskolans grundutbildningar ska utgöra underlag för högskolestatistik, vara urvalsram för enkätundersökningar och sambearbetningar med annan statistik Version Namn HregGrundPoangMS Beskrivning Registret innehåller uppgifter från och med 1993/94 och framåt. Uppgifter finns bara för högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Registertyp survey, totalundersökning Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn GrundPoang2002 Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Första tid 1993 Referenstid Termin, läsår och kalenderår Senaste tid 2003

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(56) Beskrivning Databasen innehåller en datamatris över studerande som klarat poäng i högskolans grundutbildning läsåren 1993/ /2003. Tillgänglighet Uppgifterna publiceras i SM-serien UF20. Microdata kan ev utlämnas efter särskild prövning. Tabell / flat fil Presentationstext Avklarade poäng i grundläggande högskoleutbildning Objekttyp Personer Beskrivning Personer som avlagt poäng i grundläggande högskoleutbildning från och med läsåret 1993/94. Poänguppgift finns endast från högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Population Personer som avlagt poäng i grundläggande högskoleutbildning från och med läsåret 1993/94. Poänguppgift finns endast från högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd År för avlagda poäng År för avlagda poäng Universitet och ej summerbar Ar högskolor Termin för avklarade Termin för avklarade Universitet och ej summerbar Termin poäng poäng högskolor Personnummer Personnummer med 12 positioner. Om de fyra sista siffrorna saknas skapas ett feikat SCBpersonnummer innehållande M för man, K för kvinna. Även dessa personnummer följer Universitet och högskolor ej summerbar PersonNr

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd personen genom hela registret Kön Kön Härledd variabel Utgår från ej summerbar Kon personnumrets näst sista siffra. Udda siffra = man, jämn siffra = kvinna. Ålder vid årets slut Ålder vid årets slut Härledd variabel ej summerbar Lalder Ålder vid läsårets mitt Ålder vid läsårets mitt Härledd variabel ej summerbar Lalder Uppgiftslämnande Universitet och ej summerbar HsKodRes högskola högskolor Universitet/högskola Beställande högskola Ämne Förkunskapsnivå Poängomfattning Utbildningsområde Den högskola som lämnar uppgifterna (inte alltid den som ger utbildningen). Produktionsvariabel Universitet/högskola som givit undervisningen Högskola som beställt undervisningen, normalt samma som verkställt undervisningen Ämne som kursen hänförs till Klassifikation av kurs med avseende på förkunskapskrav i ämnet Kursens poängomfattning, med en decimal Kursens huvudsakliga utbildningsområde Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Ämne som kan utgöra huvudämne i kandidateller magisterexamen. Indelningsgrund för regeringens resurstilldelning till grundläggande högskoleutbildning. ej summerbar HsKodRes ej summerbar HsKodRes ej summerbar InAmne ej summerbar Niva ej summerbar Poa ej summerbar UtbOmr Yrkesutbildningsprogr Program som leder till Universitet och ej summerbar Yprog

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd am viss yrkesexamen högskolor Inriktningsgrupp Gruppering av Härledd variabel ej summerbar InrGrp grundskollärarutbildni ngarna Kurskod Normalt av högskolorna satt kurskod. Vissa kurskoder är skapade av SCB t.ex. för utbytesstudier. Klartext till kurskoderna saknas. Produktionsvariabel Universitet och högskolor ej summerbar KursKod Kurstyp/finansieringsf orm Högskolans beteckning för kurstyp/finansieringsfo rm Högskolans interna programkod Högskolans inriktningskod Indelning utifrån finansiering och uppföljningskrav Högskolans beteckningar av indelningar utifrån finansiering och uppföljningskrav. Produktionsvariabel. Underlag till KursTyp Kod för utbildningsprogram från högskolor som har studiedokumentationss ystemet Ladok. Klartext saknas Kod för inriktning av utbildningsprogram från högskolor som har studiedokumentationss ystemet Ladok. Klartext saknas Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor ej summerbar Kurstyp ej summerbar LkursTyp ej summerbar LProg ej summerbar Linr Indatamedium Typ av indatamedium. SCB ej summerbar Kalla Produktionsvariabel Kursens Kursens Universitet och ej summerbar Djup

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd fördjupningsnivå fördjupningsnivå t.ex högskolor kandidatkurs Utbytesland Land för utlandsstudier Universitet och ej summerbar Land som studenten får tillgodoräkna sig poäng högskolor Tillgodoräknande Anger om poängen är Härledd variabel ej summerbar Tillgodo tillgodoräknad från utlandet, annan svensk högskola eller annan verksamhet Avklarade poäng på Avklarade poäng per Universitet och summerbar poäng Poa kursen under terminen Ackumulerat antal avklarade poäng på kursen Studentens namn Rapporteringsår Rapporteringstermin kurs under en termin Ackumulerat antal avklarade poäng på kursen Studentens namn vid rapporteringstillfället År då uppgiften rapporterats till SCB. Produktionsvariabel. Termin då uppgiften rapporterats till SCB. Produktionsvariabel. högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor ej summerbar Poa ej summerbar Namn ej summerbar Ar ej summerbar Termin Värdemängder Namn Ar Namn Djup Kod K Beskrivning Kalenderår (ÅÅÅÅ) Beskrivning Fördjupningsnivå Benämning Kandidatkurs

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(56) M Magisterkurs Namn HsKodRes Beskrivning Högskola Kod Benämning 005 Uppsala universitet 022 Lunds universitet 017 Göteborgs universitet 010 Stockholms universitet 001 Umeå universitet 015 Linköpings universitet 011 Karolinska institutet 012 Kungl. Tekniska högskolan 018 Chalmers tekniska högskola 002 Luleå tekniska universitet 067 Handelshögskolan i Stockholm 066 Sveriges lantbruksuniversitet 019 Karlstads universitet 025 Växjö universitet 009 Örebro universitet 156 Blekinge tekniska högskola 016 Högskolan i Jönköping 024 Högskolan i Kalmar 183 Malmö högskola 175 Mitthögskolan 008 Mälardalens högskola 021 Högskolan i Borås 007 Högskolan Dalarna 182 Högskolan på Gotland 006 Högskolan i Gävle 023 Högskolan i Halmstad 026 Högskolan Kristianstad 020 Högskolan i Skövde 157 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 158 Idrottshögskolan i Stockholm 014 Lärarhögskolan i Stockholm

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(56) 181 Södertörns högskola 027 Konstfack 028 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 044 Blekinge Internationella Hälsohögskola 111 Ersta högskola 184 Ersta Sköndal högskola 159 Hälsohögskolan i Jönköping 155 Hälsohögskolan i Stockholm 164 Hälsohögskolan i Umeå 051 Hälsohögskolan i Värmland 061 Hälsohögskolan Väst, Skövde 160 Hälsouniversitetet i Östergötland 161 Kalmar läns vårdhögskola 110 Röda korsets högskola 109 Sophiahemmet Högskola 107 Stiftelsen Stora Sköndal 065 Vårdhögskolan Boden 165 Vårdhögskolan i Borås 060 Vårdhögskolan Falun 166 Vårdhögskolan Gävle 167 Vårdhögskolan i Göteborg 064 Vårdhögskolan Kristianstad 163 Vårdhögskolan Lund/Helsingborg 168 Vårdhögskolan i Malmö 170 Vårdhögskolan i Uppsala 172 Vårdhögskolan i Växjö Namn InAmne Kod AAA ABA ADA ADI AEA AFA Beskrivning Kursens ämne Benämning Arbetsorganisation och arbetspsykologi Arbetsvetenskap Administrativ databehandling/adb Allmän didaktik Arkeologi Arkivkunskap och dokumenthantering

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(56) AIA AKA AKI ALA ANA AOA AOE APA ARA ARE ASA ASE ASY ATA AUA AUI AUO AVA AYA BAA BBA BEA BEE BGA BGE BIA BIE BII BIO BKU BLA BMA BME BOA BOI BPA BPO Arkitektur Antikens kultur och samhällsliv Arkiv och informationsvetenskap Anläggningsproduktionsteknik Astronomi Arbetsliv, organisation, personalarbete Arbets- och organisationspsykologi Arbetsmarknadsteknik med personaladministration Arabiska Affärsrätt Allmän språkvetenskap Arbetslivets socialpsykologi Arameiska/syriska Arbetsterapi Automatiseringsteknik Audionomi Audiologi Arkivkunskap Assyriologi Barn- och ungdomslitteratur Bok- och bibliotekshistoria Berg- och Mineralteknik Bergteknik Bulgariska Bergmekanik Biologi Biomekanik Bioinformatik Biovetenskap Barn- och ungdomskultur Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedicin/medicinsk vetenskap Byggnadsmekanik Biblioteks- och informationsvetenskap Bioteknik Bildpedagogik Bildproduktion

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(56) BRA BSA BTA BTE BUA BYA BYE DAA DAO DBA DCA DDA DEA DFA DGA DIA DIE DKA DLA DMA DNA DOA DPA DPE DRA DSA DTA DVA EAA EGA EGE EGO EGY EHA EIA EKA EKE Barn Barn, skola samhälle Byggnadsteknik Bearbetningsteknik Barn- o ungdomsvetenskap/kunskap Byggteknik Byggnadsvård Danska Datalogi Datorsystemteknik Dans Design och formgivning Dietetik Drama-teater-film Demografi Didaktik Design Datorkommunikation Datalingvistik Datorstödd maskinkonstruktion Datalogi/Numerisk analys Datorteknik Danspedagogik Datapedagogik Dramatik Data och systemvetenskap Datateknik Datavetenskap Ekoteknik Ekonomisk geografi Energisystemteknik Ergonomi Energisystem Ekonomisk historia Energi- och inneklimatteknik Estniska Ekologi

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(56) ELA EMA ENA EOA ERA ESA ESO ETA EUA EXA EYA FAA FBA FCA FDA FDI FDU FEA FEU FFA FGI FHA FIA FIE FIU FKA FLA FMA FNA FOA FPA FRA FRI FTA FTO FUA FVA Elektronik Ekologi och miljövård Engelska Etnologi Energiteknik Estetik Elektroniksystemkonstruktion Elektroteknik Europakunskap Experimentell mekanik Egyptologi Farmaci Farmaceutisk biovetenskap Farmakologi Freds- och konfliktforskning/-kunskap Fysikdidaktik Freds- och konfliktstudier Förvaltningsekonomi Freds- och utvecklingsstudier Farkostteknik Filosofi med genusteoretisk inriktning Folkhälsovetenskap Filosofi Finansiell ekonomi Feministiska studier Farmaceutisk kemi Flygteknik Fysisk planering Finska Fonetik Friskvårdspedagogik Franska Fri konst Fotografi Forsknings- och teknikpolitik Finsk-ugriska språk Filmvetenskap

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(56) FYA FYE FYI FYO FÖA FÖE FÖU GAA GDA GEA GEI GEO GEU GFA GGA GIA GIE GLA GMA GMI GNA GOA GRA GTA GVA HAA HAI HBA HDA HEA HIA HII HMA HOA HPA HRA HSA Fysik Fysik med inriktning mot problemlösning Fysik med inriktning mot radiofysik Fysiologi Företagsekonomi Facköversättning Företagsledning Glas Grafisk design Genus och teknik Geografisk informationsvetenskap Gerontologi Genusvetenskap Geofysik Geografi Geografisk informationsteknik Tillämpad geografisk informationsteknologi Geologi Geomatik Gestaltning i konvergerande medier Geovetenskap/Naturgeografi Geoteknik Grekiska Grafisk teknik Geovetenskap Handelsrätt Historisk arkeologi Humanbiologi Hälso- och sjukvårdsutveckling Hebreiska Historia Hindi Humanekologi Hälsa och samhälle Hälsopedagogik Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Hälso- och sjukvårdsadministration

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(56) HSI HTA HUA HVA HVÄ HYA HYE HÅA HÄA HÖA HÖE IAA IAE IBA ICA IDA IDE IDI IEA IEE IEO IFA IFE IFI IFO IFÖ IGA IHA IIA IKA IKE IKI IKO IKU ILA ILO IMA Hälso- och sjukvårdsinformatik Humanteknologi Hushållsvetenskap Handikappvetenskap Textilvetenskap med inr mot handvävning Hydrologi Hypermediastudier Hållfasthetslära Hälsoadministration Hörselvård Hörselvetenskap Inredningsarkitektur Industriell arbetsmiljö Informationsbehandling-ADB Internationella relationer Idrott Industriell design Interaktionsdesign Industriell ekonomi Industriell elektronik Industriell ergonomi Internationellt företagande Industriell och finansiell ekonomi Informations- och kommunikationsteknologi Informationsteknik Internationell företagsverksamhet Industriell organisation och ekonomi Internationell hälsa Informationsbehandling/Datalogi Informatik Informatik/Informationssystem Industriell kemi Informatik/Informations- och medievetenskap Interkulturell kommunikation Ide- och lärdomshistoria/idehistoria Industriell logistik Internationella arbetslivsstudier

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(56) IME IMI IMO INA INE INO IOA IOE IPA IPE IPY IRA ISA ISU ISY ITA ITE ITÖ IUA IVA IXA JAA JDA JIA JOA JUA KAA KAE KAY KBA KCA KDA KEA KFA KFÖ KGA KHA Idrottsmedicin Internationell migration och etniska relationer Industriell marknadsföring Indologi Internetteknik Innovationsteknik Indonesiska Industriell organisation Idrotts- och/eller friskvårdspedagogik Industriell produktionsmiljö Idrottspsykologi Iranska språk Islamologi Informationssystemsutveckling Informatik och systemvetenskap Italienska Informationsdesign Internationell företagsekonomi Industridesign Idrottsvetenskap Informationsteknologi Japanska Judaistik Jämförande indoeuropeisk språkforskning Journalistik Juridik Kulturantropologi Kemisk apparatteknik Kulturanalys Kognitionsvetenskap Kvinnostudier Konst- och bildvetenskap Kemi Koreografi Konfliktlösning Kulturgeografi Kulturadministration

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(56) KIA KJA KKA KLA KMA KME KMI KMU KNA KNU KOA KOE KOI KOO KPA KQA KRA KRE KSA KSU KTA KTE KUA KUE KVA KVE KVI KVO KXA KYA KZA KÅA KÅE KÅO KÅU KÄA KÖA Kinesiska Kart- och mätteknik Keramikkonst Kulturvetenskap Kommunikationsvetenskap Kommunikation Kammarmusik Kultur- och mediegestaltning Allmän kriminologi Klinisk nutrition Koreanska Kostvetenskap Komposition Konstruktionsteknik Kulturpedagogik Konst Kroatiska och serbiska Keramik Kostekonomi Kulturstudier Kemiteknik Kemisk teknologi Kurdiska Kultur- och naturmiljötolkning Konstvetenskap Kvalitetsteknik Kvinnovetenskap Konstvetenskap och visuell kommunikation Konfektionsdesign Kognitiv psykologi Kostterapi Kulturvård Kulturvård med bebyggelseantikvarisk inr Kulturvård med inriktning konservering Kulturvård med inriktning museivetenskap Kulturgeografi/Ekonomisk geografi Klinisk medicin

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2009:14) om ansökan om tillstånd för förmedlingstjänster

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2009:14) om ansökan om tillstånd för förmedlingstjänster Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2009:14) om ansökan om tillstånd för förmedlingstjänster Allmänt om

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

HEMTELEFONI. ABONNEMANG 1 månadsavgift. PRISAVTAL 2 månadsavgift. TILLVALSTJÄNSTER månadsavgift VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET.

HEMTELEFONI. ABONNEMANG 1 månadsavgift. PRISAVTAL 2 månadsavgift. TILLVALSTJÄNSTER månadsavgift VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET. HEMTELEFONI VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 16 maj 2017 med reservation för ändringar. ABONNEMANG 1 månadsavgift Telia Bas Bredbandstelefoni 165 kr 4 PRISAVTAL

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ämnesområde 10 Humaniora och teologi 01 Historisk-filosofiska ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HF9 HI2 IL1 KU2 KV1 KV2 LV1 MV2 RO1 Antikens kultur Arkeologi Arkivvetenskap

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015 BESLUT 1(2) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Datum Reg.nr 2014-10-28 511-319-14 Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

6.000.000.000 - Världens befolkning

6.000.000.000 - Världens befolkning 6.000.000.000 - Världens befolkning Orginaltitel Six billion people Längd 10 min Ålder År 4-9 Ämne Samhälle; geografi, Samhällskunskap, allmänt, Biologi; människan, Miljö; allmänt Filmnr 6545 Produktion

Läs mer

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING)

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ADA ARE ADI KNA ASA ALA AKA ARA ASY AOE AOA ASE APA AAA ATA ABA AEA AIA AKI AVA AFA AYA ANA AUO AUI AUA BRA BUA BKU BAA BSA BTE BEA BGE BEE BOA BPA BPO BII BIA BMA

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Datum Beteckning 1(3) 2010-03-02 SCB Dnr 2010/0407 HSV 63-6649-10 Universitet och högskolor Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Bakgrund I den nya examensordningen från

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd Uppdaterad: Inspektionens för

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Nya ämnesgrupper. Område. Humaniora och teologi (6) Delområde. Ämnesgrupp. Historiskfilosofiska

Nya ämnesgrupper. Område. Humaniora och teologi (6) Delområde. Ämnesgrupp. Historiskfilosofiska Nya ämnesgrupper Område Humaniora och teologi 2009-06-08 1(6) Historiskfilosofiska ämnen Journalistik, kommunikation och information Språkvetenskapliga ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HI2 IL1 KU2

Läs mer