Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem * 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok * (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(56) 0 Allmänna uppgifter Detta kapitel är gemensamt för dokumentationerna av - Grundutbildning Registrerade - Grundutbildning Resultat - Grundutbildning Examina. 0.1 Ämnesområde Utbildning och forskning 0.2 Statistikområde Högskoleväsendet 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Högskoleverket Kontaktperson: Onni Tengner Telefon: Telefax: e-post: 0.5 Producent Myndighet/organisation: SCB, enheten för högskolestatistik Kontaktperson: Karin Arvemo-Notstrand Telefon: Telefax: e-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Skyldighet att lämna uppgifter till universitets- och högskoleregistret gäller enligt SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (senast ändrad 2002:561). 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(56) 0.8 Gallringsföreskrifter Gallring sker enligt 3 kap 9 SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 0.9 EU-reglering Finns ej Syfte och historik Syftet med uppgifter över studenter och examina i högskolans grundutbildning är att utgöra underlag för grundutbildningsstatistiken, att vara urvalsram för enkätundersökningar och att möjliggöra specialstudier, bl.a. genom sambearbetning med annan statistik. Statistiken över studenter och examina i högskolans grundutbildning syftar till att belysa tillströmning till, närvaro i och utflödet från universitet/högskolor samt förändringar över tiden med läsår som referensperiod. Uppgifter om nybörjare (till 1977 i form av inskrivningsuppgifter) finns från höstterminen Uppgifter om registreringar har samlats in från 1962 (de första åren är inte fullständiga) och uppgifter om examina finns tillgängliga från och med läsåret 62/ Statistikanvändning Statistiken över studenter och examina i högskolans grundutbildning används för att ge en allsidig statistisk belysning av högskolan, som underlag för planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen, som urvalsram för specialundersökningar och underlag för internationell rapportering samt för uppdatering av registret Befolkningens utbildning. Användare är bl.a. Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, universitet och högskolor, länsstyrelser och kommuner, forskare och media Uppläggning och genomförande Statistiken om registrerade, resultat och examina i högskolans grundutbildning grundas på totalundersökningar. Uppgifterna hämtas huvudsakligen från universitetens/högskolornas studieadministrativa system (LADOK). För högskolor som ej är anslutna till LADOK används blanketter eller disketter för uppgiftsinsamlingen. Av ett sextiotal utbildningsanordnare är drygt hälften anslutna till Ladok-systemet, två rapporterar på Excel-filer och resterande rapporterar på blanketter. Från Ladok-högskolorna görs rapporteringen via uttagsprogram som skapar filer som skickas till SCB via internet. I augusti varje år skickas anvisningar, kodbilagor och eventuella blanketter till utbildningsanordnarna.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(56) Högskolor som inte är anslutna till Ladok-systemet rapporterar registrerade och examina successivt under läsåret medan Ladok-högskolorna rapporterar efter terminsslut. Uppgifter om resultat samlas endast in från Ladok-högskolor. Inför varje Ladok-rapportering skickas e-post till högskolorna med en påminnelse om vad som ska rapporteras. Uppgifterna granskas och rättas vid SCB. Granskning görs såväl av godkända värden på enskilda variabler som makrogranskning med jämförelser över tiden. Under produktionens gång skickas kontrolltabeller till högskolorna över registrerade och examina. Dessa tabeller kan ses som ett kvitto på vad som rapporterats till SCB och kan även utgöra underlag för frågor och kompletteringar. Efter avslutad produktion görs leveranser till Högskoleverket enligt årets produktionsavtal. Samtidigt offentliggörs statistiken på SCB:s webbplats. Efter en tid sker också publicering i de statistiska databaserna och statistiska meddelanden, serie UF Planerade förändringar i kommande undersökningar -

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(56) Följande dokumentation avser endast Grundutbildning - Resultat 1 Översikt Huvudobjektet i grundutbildning resultat är avklarade poäng per kurs. Avklarade poäng samlas in en gång per år. 1.1 Observationsstorheter Populationen är personer som klarat någon poäng i grundläggande högskoleutbildning andra kalenderhalvåret 2002 och första kalenderåret Den avklarade poängen definieras med hjälp av personnummer, högskola och kurs. En person kan ha flera kurser med avklarade poäng. 1.2 Statistiska målstorheter SCB samlar in uppgifter om avklarade poäng per kurs. En person kan ha poäng på flera kurser. Statistik görs över antalet avklarade poäng och antalet personer med avklarade poäng. Statistiska mått: I huvudsak redovisas antals och andelsuppgifter. Referenstid: Läsår (halvår,kalenderår) Redovisningsgrupper: Universitet/högskolor, högskolenybörjare, studietid, program som leder till viss yrkesexamen, kön och ålder. 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Publikationer: Statistik från universitets- och högskoleregistret publiceras i Statistiska meddelanden (SM) - se nedan. Vissa tabeller redovisas även i Utbildningsstatistisk årsbok. Dessutom förekommer en del uppgifter i Högskoleverkets årsrapport. Pressmeddelanden:

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(56) Inför varje SM publiceras pressmeddelande tillsammans med Högskoleverket på SCB: Webbplats. Mikrodata: För närmare upplysningar om detta kontakta Barbro Axelsson, AM/H, telefon , Specialbeställningar: I de fall de publicerade tabellerna inte täcker behoven går det också att specialbeställa tabeller. Se se SCB:s webbplats: (Utbildning och forskning Högskoleväsende Studerande och examina i högskolans grundutbildning). 1.4 Dokumentation och metadata Dokumentation finns på SCB:s webbplats. Produktbeskrivning och kvalitetsdeklaration finns på SCBs webbplats. Fakta om statistiken finns i Statistiska meddelanden UF20 SM0302 Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2001/02. Publikationen kan beställas från SCB, Publikationstjänsten Örebro, e-post: Användardokumentation: Se punkt 2.5 Systemdokumentation: Se 5.1

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(56) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Uppgifterna om resultat i grundutbildning kommer enbart från de universitet/högskolor som använder det studieadministrativa dokumentationssystemet Ladok vilket motsvarar drygt 98% av totala antalet avklarade poäng. Undersökningen är en totalundersökning där ramen utgörs av de universitet / högskolor med examensrätt enligt högskoleförordningen SFS 1993:100 och som använder det studieadministrativa dokumentationssystemet Ladok. Ramen underhålls genom att vi håller oss ajour med de förändringar som händer. Resultat Resultaten ska avse grundläggande högskoleutbildning, vilket innebär att förberedande utbildningar och uppdragsutbildningar inte ingår. Undertäckning/bortfall: Högskolor som inte använder det studieadministrativa systemet Ladok kommer inte med. Det är främst de konstnärliga och teologiska högskolorna. Övertäckning: Utbildningar som inte är grundläggande högskoleutbildning och som finns i högskolans dokumentationssystem kan utgöra en övertäckning 2.2 Urvalsförfarande Statistiken är totalräknad. 2.3 Mätinstrument Uppgifter om resultat hämtas från universitetens/ högskolornas studieadministrativa system (LADOK) via Internet. Se även avsnitt 2.4 Insamlingsförfarande. Rapporteringen via Ladok-systemet sker genom att man på högskolorna kör ett speciellt uttagsprogram US65 som levererar avklarade poäng med all dess kompletterande information ur Ladok-systemens databaser. Materialet kommer som en Ftp-fil via Internet. Materialet från US65-programmet kommer i form av olika typer (posttyper) av data. Nedan kommer en postbeskrivning av vad som kommer från Ladok.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(56) I postbeskrivningen beskrivs de olika posttyperna. Postbeskrivning Ladok: En rapportfil till SCB är i stort uppbyggd på följande sätt: - Ett antal poster med persondata - Katalogposter för förekommande koder Gemensamt för alla posttyper: Pos Längd Innehåll Kod för högskola Posttyp Rapporteringstermin, format ÅÅÅÅT Gemensamt för alla poster med personinformation: Pos Längd Innehåll Personnummer inklusive sekel. Även interimspersonnummer skickas med som de ser ut Namn 53 1 "P" om personen tidigare har haft ett annat personnummer i det lokala registret, blank annars. Det gamla personnumret ska tas med i form av en GPN-post, se nedan. 54- varierar Postspecifik information Resultatposter. Posttyp: RES Pos Längd Innehåll Kurskod. Skapa KKU-post Utb program. Skapa KPR-post Inriktning (om program finns). Skapa KIR-post Poäng under perioden. Tre heltalssiffror och en decimalsiffra Ackumulerad poäng i kursen. Tre heltalssiffror och en decimal Ev kurstyp. Hämtas från FFG-registreringen. Skapa KTY-post.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(56) Underlagspost för tillgodoräknad kurs vid annan högskola Posttyp: TIA Pos Längd Innehåll Löpnummer Radnummer Ursprunglig poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Ursprungligt beslutsdatum, ISO-format Högskolekod. Skapa KSH-post Kod för utländsk högskola. Skapa KUH-post Landskod. Skapa KLA-post. Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola Posttyp: TIE Pos Längd Innehåll Löpnummer Summa tillgodoräknade kurspoäng. Tre heltalssiffror och en decimal. Tillgodoräknade kurspoäng vid studier på annan högskola Posttyp: TUB Pos Längd Innehåll Löpnummer Radnummer Programkod. Skapa KPR-post Inriktningskod. Skapa KIR-post Tillgodoräknade poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Beslutsdatum, ISO-format Tillgodoräknade provpoäng vid utländska studier Posttyp: TUP Pos Längd Innehåll Kurskod. Skapa KKU-post.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(56) Provkod Programkod. Skapa KPR-post Inriktningskod. Skapa KIR-post Poäng. Tre heltalssiffror och en decimal Beslutsdatum, ISO-format Landskod. Skapa KLA-post. Katalogposter KDJ 12 1 Kod för djup Benämning KIR Kod för program Kod för inriktning Poängomfattning Benämning KKU Kod för kurs Poäng för kurs, tre heltalssiffror och en decimalsiffra Ämne 25 1 Nivå. Skapa NIV-post Dominerande utbildningsområde. Skapa UTB-post Benämning 86 1 Djup. Skapa KDJ-post KLA Kod för land Benämning KPR Kod för program Poängomfattning 20 1 J = yrkesinriktat program

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(56) Benämning KSH Kod för svensk högskola Benämning KUH Kod för utländsk högskola Kod för land Benämning KTY Kod för kurstyp/finansieringsform Benämning på kurstyp 55 1 J = ingår i kategorin för REG/NYB-mallarna 56 1 J = ingår i kategorin för HST/HPR-mallarna NIV 12 1 Kod för kursnivå Benämning UTB Kod för utbildningsområde Benämning Säkerhetsposter skrivs först och sist i filerna för att möjliggöra kontroll att körningen och överföringen är komplett.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(56) 2.4 Insamlingsförfarande Förberedelser I augusti skickas anvisningar och kodbilagor ut till alla högskolor. Anvisningarna är gemensamma för all insamling inom grundutbildningen. Kodbilagorna innehåller koder för ämnen, utbildningsområden, examina och kursorter. Insamling Insamlingen sker en gång per år med halvårsvis uppdelning av data. - Brev skickas till Ladok-ansvariga på högskolorna inför varje insamling. - Uppgifter från högskolor med studiedokumentationssystemet Ladok inhämtas i mitten av september. - Högskolorna kör ett särskilt uttagsprogram US65 och skickar filerna via internet till SCB. - Filerna läggs på en server i en egen katalog. - Inkomna leveranser prickas av och påminnelser görs vid behov via e-post eller telefon. - Levererade uppgifter läses in i en databas. - Vid inläsning kontrolleras, terminsuppgift, högskola och att data inte finns sedan tidigare. Granskning i samband med uppgiftsinsamlingen I samband med dataregistrering och inläsning av Ladok-filer granskas uppgifterna. De viktigaste granskningsmomenten är - kontroll mot godkända värden på t.ex. högskola, ämne, utbildningsområde, land, - personnummerkontroll - dubblettkontroll - typ av tillgodoräknande - logiska kontroller t.ex. om tillgodoräknande från utlandet finns ska uppgift om utbytesland finnas. 2.5 Databeredning För i stort sett all databeredning finns programmerade VB-applikationer och formulär. Laddning av datafiler Laddningsprogrammet läser in datafiler, sprider uppgifter i olika tabeller och granskar data. Kodning

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(56) Högskolespecifika värden översätts till gemensamma värdemängder. Mycket sker maskinellt och endast nytillkomna värden bearbetas. Kontrolltabeller Kontrolltabeller körs fram och granskas manuellt Rättningar Rättningar görs både gruppvis och för enskilda poster i en meny som ger möjlighet till olika selekteringar. Personnummerrättningar Görs i en applikation som där tidigare inkomna uppgifter och Registret över totalbefolkningen är hjälpmedel. Personnummerrättningarna slår igenom i samtliga individtabeller i Universitets- och högskoleregistret. För ofullständiga personnummer skapas fejkade personnummer. Laddning av måltabeller Vid laddningen sker en sista granskning och selektering av poster som ska till måltabellerna. Vid laddningen härleds också kön och ålder från personnumret. Rättning av måltabeller I måltabellerna finns uppgifter från och med höstterminen 1993 och uppgifter rättas även bakåt i tiden vid behov.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(56) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn HregGrundPoang Beskrivning Registret som innehåller avklarade poäng i högskolans grundutbildningar ska utgöra underlag för högskolestatistik, vara urvalsram för enkätundersökningar och sambearbetningar med annan statistik Version Namn HregGrundPoangMS Beskrivning Registret innehåller uppgifter från och med 1993/94 och framåt. Uppgifter finns bara för högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Registertyp survey, totalundersökning Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn GrundPoang2002 Presentationstext Studerande vid universitet och högskolor, grundläggande utb. - avklarade poäng Första tid 1993 Referenstid Termin, läsår och kalenderår Senaste tid 2003

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(56) Beskrivning Databasen innehåller en datamatris över studerande som klarat poäng i högskolans grundutbildning läsåren 1993/ /2003. Tillgänglighet Uppgifterna publiceras i SM-serien UF20. Microdata kan ev utlämnas efter särskild prövning. Tabell / flat fil Presentationstext Avklarade poäng i grundläggande högskoleutbildning Objekttyp Personer Beskrivning Personer som avlagt poäng i grundläggande högskoleutbildning från och med läsåret 1993/94. Poänguppgift finns endast från högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Population Personer som avlagt poäng i grundläggande högskoleutbildning från och med läsåret 1993/94. Poänguppgift finns endast från högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd År för avlagda poäng År för avlagda poäng Universitet och ej summerbar Ar högskolor Termin för avklarade Termin för avklarade Universitet och ej summerbar Termin poäng poäng högskolor Personnummer Personnummer med 12 positioner. Om de fyra sista siffrorna saknas skapas ett feikat SCBpersonnummer innehållande M för man, K för kvinna. Även dessa personnummer följer Universitet och högskolor ej summerbar PersonNr

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd personen genom hela registret Kön Kön Härledd variabel Utgår från ej summerbar Kon personnumrets näst sista siffra. Udda siffra = man, jämn siffra = kvinna. Ålder vid årets slut Ålder vid årets slut Härledd variabel ej summerbar Lalder Ålder vid läsårets mitt Ålder vid läsårets mitt Härledd variabel ej summerbar Lalder Uppgiftslämnande Universitet och ej summerbar HsKodRes högskola högskolor Universitet/högskola Beställande högskola Ämne Förkunskapsnivå Poängomfattning Utbildningsområde Den högskola som lämnar uppgifterna (inte alltid den som ger utbildningen). Produktionsvariabel Universitet/högskola som givit undervisningen Högskola som beställt undervisningen, normalt samma som verkställt undervisningen Ämne som kursen hänförs till Klassifikation av kurs med avseende på förkunskapskrav i ämnet Kursens poängomfattning, med en decimal Kursens huvudsakliga utbildningsområde Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Ämne som kan utgöra huvudämne i kandidateller magisterexamen. Indelningsgrund för regeringens resurstilldelning till grundläggande högskoleutbildning. ej summerbar HsKodRes ej summerbar HsKodRes ej summerbar InAmne ej summerbar Niva ej summerbar Poa ej summerbar UtbOmr Yrkesutbildningsprogr Program som leder till Universitet och ej summerbar Yprog

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd am viss yrkesexamen högskolor Inriktningsgrupp Gruppering av Härledd variabel ej summerbar InrGrp grundskollärarutbildni ngarna Kurskod Normalt av högskolorna satt kurskod. Vissa kurskoder är skapade av SCB t.ex. för utbytesstudier. Klartext till kurskoderna saknas. Produktionsvariabel Universitet och högskolor ej summerbar KursKod Kurstyp/finansieringsf orm Högskolans beteckning för kurstyp/finansieringsfo rm Högskolans interna programkod Högskolans inriktningskod Indelning utifrån finansiering och uppföljningskrav Högskolans beteckningar av indelningar utifrån finansiering och uppföljningskrav. Produktionsvariabel. Underlag till KursTyp Kod för utbildningsprogram från högskolor som har studiedokumentationss ystemet Ladok. Klartext saknas Kod för inriktning av utbildningsprogram från högskolor som har studiedokumentationss ystemet Ladok. Klartext saknas Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor ej summerbar Kurstyp ej summerbar LkursTyp ej summerbar LProg ej summerbar Linr Indatamedium Typ av indatamedium. SCB ej summerbar Kalla Produktionsvariabel Kursens Kursens Universitet och ej summerbar Djup

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(56) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd fördjupningsnivå fördjupningsnivå t.ex högskolor kandidatkurs Utbytesland Land för utlandsstudier Universitet och ej summerbar Land som studenten får tillgodoräkna sig poäng högskolor Tillgodoräknande Anger om poängen är Härledd variabel ej summerbar Tillgodo tillgodoräknad från utlandet, annan svensk högskola eller annan verksamhet Avklarade poäng på Avklarade poäng per Universitet och summerbar poäng Poa kursen under terminen Ackumulerat antal avklarade poäng på kursen Studentens namn Rapporteringsår Rapporteringstermin kurs under en termin Ackumulerat antal avklarade poäng på kursen Studentens namn vid rapporteringstillfället År då uppgiften rapporterats till SCB. Produktionsvariabel. Termin då uppgiften rapporterats till SCB. Produktionsvariabel. högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor ej summerbar Poa ej summerbar Namn ej summerbar Ar ej summerbar Termin Värdemängder Namn Ar Namn Djup Kod K Beskrivning Kalenderår (ÅÅÅÅ) Beskrivning Fördjupningsnivå Benämning Kandidatkurs

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(56) M Magisterkurs Namn HsKodRes Beskrivning Högskola Kod Benämning 005 Uppsala universitet 022 Lunds universitet 017 Göteborgs universitet 010 Stockholms universitet 001 Umeå universitet 015 Linköpings universitet 011 Karolinska institutet 012 Kungl. Tekniska högskolan 018 Chalmers tekniska högskola 002 Luleå tekniska universitet 067 Handelshögskolan i Stockholm 066 Sveriges lantbruksuniversitet 019 Karlstads universitet 025 Växjö universitet 009 Örebro universitet 156 Blekinge tekniska högskola 016 Högskolan i Jönköping 024 Högskolan i Kalmar 183 Malmö högskola 175 Mitthögskolan 008 Mälardalens högskola 021 Högskolan i Borås 007 Högskolan Dalarna 182 Högskolan på Gotland 006 Högskolan i Gävle 023 Högskolan i Halmstad 026 Högskolan Kristianstad 020 Högskolan i Skövde 157 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 158 Idrottshögskolan i Stockholm 014 Lärarhögskolan i Stockholm

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(56) 181 Södertörns högskola 027 Konstfack 028 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 044 Blekinge Internationella Hälsohögskola 111 Ersta högskola 184 Ersta Sköndal högskola 159 Hälsohögskolan i Jönköping 155 Hälsohögskolan i Stockholm 164 Hälsohögskolan i Umeå 051 Hälsohögskolan i Värmland 061 Hälsohögskolan Väst, Skövde 160 Hälsouniversitetet i Östergötland 161 Kalmar läns vårdhögskola 110 Röda korsets högskola 109 Sophiahemmet Högskola 107 Stiftelsen Stora Sköndal 065 Vårdhögskolan Boden 165 Vårdhögskolan i Borås 060 Vårdhögskolan Falun 166 Vårdhögskolan Gävle 167 Vårdhögskolan i Göteborg 064 Vårdhögskolan Kristianstad 163 Vårdhögskolan Lund/Helsingborg 168 Vårdhögskolan i Malmö 170 Vårdhögskolan i Uppsala 172 Vårdhögskolan i Växjö Namn InAmne Kod AAA ABA ADA ADI AEA AFA Beskrivning Kursens ämne Benämning Arbetsorganisation och arbetspsykologi Arbetsvetenskap Administrativ databehandling/adb Allmän didaktik Arkeologi Arkivkunskap och dokumenthantering

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(56) AIA AKA AKI ALA ANA AOA AOE APA ARA ARE ASA ASE ASY ATA AUA AUI AUO AVA AYA BAA BBA BEA BEE BGA BGE BIA BIE BII BIO BKU BLA BMA BME BOA BOI BPA BPO Arkitektur Antikens kultur och samhällsliv Arkiv och informationsvetenskap Anläggningsproduktionsteknik Astronomi Arbetsliv, organisation, personalarbete Arbets- och organisationspsykologi Arbetsmarknadsteknik med personaladministration Arabiska Affärsrätt Allmän språkvetenskap Arbetslivets socialpsykologi Arameiska/syriska Arbetsterapi Automatiseringsteknik Audionomi Audiologi Arkivkunskap Assyriologi Barn- och ungdomslitteratur Bok- och bibliotekshistoria Berg- och Mineralteknik Bergteknik Bulgariska Bergmekanik Biologi Biomekanik Bioinformatik Biovetenskap Barn- och ungdomskultur Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedicin/medicinsk vetenskap Byggnadsmekanik Biblioteks- och informationsvetenskap Bioteknik Bildpedagogik Bildproduktion

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(56) BRA BSA BTA BTE BUA BYA BYE DAA DAO DBA DCA DDA DEA DFA DGA DIA DIE DKA DLA DMA DNA DOA DPA DPE DRA DSA DTA DVA EAA EGA EGE EGO EGY EHA EIA EKA EKE Barn Barn, skola samhälle Byggnadsteknik Bearbetningsteknik Barn- o ungdomsvetenskap/kunskap Byggteknik Byggnadsvård Danska Datalogi Datorsystemteknik Dans Design och formgivning Dietetik Drama-teater-film Demografi Didaktik Design Datorkommunikation Datalingvistik Datorstödd maskinkonstruktion Datalogi/Numerisk analys Datorteknik Danspedagogik Datapedagogik Dramatik Data och systemvetenskap Datateknik Datavetenskap Ekoteknik Ekonomisk geografi Energisystemteknik Ergonomi Energisystem Ekonomisk historia Energi- och inneklimatteknik Estniska Ekologi

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(56) ELA EMA ENA EOA ERA ESA ESO ETA EUA EXA EYA FAA FBA FCA FDA FDI FDU FEA FEU FFA FGI FHA FIA FIE FIU FKA FLA FMA FNA FOA FPA FRA FRI FTA FTO FUA FVA Elektronik Ekologi och miljövård Engelska Etnologi Energiteknik Estetik Elektroniksystemkonstruktion Elektroteknik Europakunskap Experimentell mekanik Egyptologi Farmaci Farmaceutisk biovetenskap Farmakologi Freds- och konfliktforskning/-kunskap Fysikdidaktik Freds- och konfliktstudier Förvaltningsekonomi Freds- och utvecklingsstudier Farkostteknik Filosofi med genusteoretisk inriktning Folkhälsovetenskap Filosofi Finansiell ekonomi Feministiska studier Farmaceutisk kemi Flygteknik Fysisk planering Finska Fonetik Friskvårdspedagogik Franska Fri konst Fotografi Forsknings- och teknikpolitik Finsk-ugriska språk Filmvetenskap

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(56) FYA FYE FYI FYO FÖA FÖE FÖU GAA GDA GEA GEI GEO GEU GFA GGA GIA GIE GLA GMA GMI GNA GOA GRA GTA GVA HAA HAI HBA HDA HEA HIA HII HMA HOA HPA HRA HSA Fysik Fysik med inriktning mot problemlösning Fysik med inriktning mot radiofysik Fysiologi Företagsekonomi Facköversättning Företagsledning Glas Grafisk design Genus och teknik Geografisk informationsvetenskap Gerontologi Genusvetenskap Geofysik Geografi Geografisk informationsteknik Tillämpad geografisk informationsteknologi Geologi Geomatik Gestaltning i konvergerande medier Geovetenskap/Naturgeografi Geoteknik Grekiska Grafisk teknik Geovetenskap Handelsrätt Historisk arkeologi Humanbiologi Hälso- och sjukvårdsutveckling Hebreiska Historia Hindi Humanekologi Hälsa och samhälle Hälsopedagogik Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Hälso- och sjukvårdsadministration

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(56) HSI HTA HUA HVA HVÄ HYA HYE HÅA HÄA HÖA HÖE IAA IAE IBA ICA IDA IDE IDI IEA IEE IEO IFA IFE IFI IFO IFÖ IGA IHA IIA IKA IKE IKI IKO IKU ILA ILO IMA Hälso- och sjukvårdsinformatik Humanteknologi Hushållsvetenskap Handikappvetenskap Textilvetenskap med inr mot handvävning Hydrologi Hypermediastudier Hållfasthetslära Hälsoadministration Hörselvård Hörselvetenskap Inredningsarkitektur Industriell arbetsmiljö Informationsbehandling-ADB Internationella relationer Idrott Industriell design Interaktionsdesign Industriell ekonomi Industriell elektronik Industriell ergonomi Internationellt företagande Industriell och finansiell ekonomi Informations- och kommunikationsteknologi Informationsteknik Internationell företagsverksamhet Industriell organisation och ekonomi Internationell hälsa Informationsbehandling/Datalogi Informatik Informatik/Informationssystem Industriell kemi Informatik/Informations- och medievetenskap Interkulturell kommunikation Ide- och lärdomshistoria/idehistoria Industriell logistik Internationella arbetslivsstudier

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(56) IME IMI IMO INA INE INO IOA IOE IPA IPE IPY IRA ISA ISU ISY ITA ITE ITÖ IUA IVA IXA JAA JDA JIA JOA JUA KAA KAE KAY KBA KCA KDA KEA KFA KFÖ KGA KHA Idrottsmedicin Internationell migration och etniska relationer Industriell marknadsföring Indologi Internetteknik Innovationsteknik Indonesiska Industriell organisation Idrotts- och/eller friskvårdspedagogik Industriell produktionsmiljö Idrottspsykologi Iranska språk Islamologi Informationssystemsutveckling Informatik och systemvetenskap Italienska Informationsdesign Internationell företagsekonomi Industridesign Idrottsvetenskap Informationsteknologi Japanska Judaistik Jämförande indoeuropeisk språkforskning Journalistik Juridik Kulturantropologi Kemisk apparatteknik Kulturanalys Kognitionsvetenskap Kvinnostudier Konst- och bildvetenskap Kemi Koreografi Konfliktlösning Kulturgeografi Kulturadministration

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(56) KIA KJA KKA KLA KMA KME KMI KMU KNA KNU KOA KOE KOI KOO KPA KQA KRA KRE KSA KSU KTA KTE KUA KUE KVA KVE KVI KVO KXA KYA KZA KÅA KÅE KÅO KÅU KÄA KÖA Kinesiska Kart- och mätteknik Keramikkonst Kulturvetenskap Kommunikationsvetenskap Kommunikation Kammarmusik Kultur- och mediegestaltning Allmän kriminologi Klinisk nutrition Koreanska Kostvetenskap Komposition Konstruktionsteknik Kulturpedagogik Konst Kroatiska och serbiska Keramik Kostekonomi Kulturstudier Kemiteknik Kemisk teknologi Kurdiska Kultur- och naturmiljötolkning Konstvetenskap Kvalitetsteknik Kvinnovetenskap Konstvetenskap och visuell kommunikation Konfektionsdesign Kognitiv psykologi Kostterapi Kulturvård Kulturvård med bebyggelseantikvarisk inr Kulturvård med inriktning konservering Kulturvård med inriktning museivetenskap Kulturgeografi/Ekonomisk geografi Klinisk medicin

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING)

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ADA ARE ADI KNA ASA ALA AKA ARA ASY AOE AOA ASE APA AAA ATA ABA AEA AIA AKI AVA AFA AYA ANA AUO AUI AUA BRA BUA BKU BAA BSA BTE BEA BGE BEE BOA BPA BPO BII BIA BMA

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd ISP:s fskr om ansökan om exporttillstånd [2651] Allmänt om ansökan om tillstånd 1 [2651] Av 8 [2458] förordningen

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01 Landinformation Landinformation Gäller från 2011-01-01 Landinformation För att din utlandsbetalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Registrerade

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Registrerade STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(87) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Registrerade 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95 PRISLISTA ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION Priser från 01.01.2013 1. Mobiltjänster Inhemska samtalsavgifter (pris euro/min. inkl. 24 % moms) Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande

Läs mer

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel: Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8)

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Sökande och antagna till högskolans grundutbildning 2004 UF0206

Sökande och antagna till högskolans grundutbildning 2004 UF0206 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Sökande och antagna till högskolans grundutbildning 2004 UF0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Landinformationen. Via Internetbanken kan du enkelt och tryggt skicka betalningar till länder världen över. 1 (33)

Landinformationen. Via Internetbanken kan du enkelt och tryggt skicka betalningar till länder världen över. 1 (33) Landinformationen Via Internetbanken kan du enkelt och tryggt skicka betalningar till länder världen över. För att din betalning till utlandet ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat

Prislista Röstabonnemang - Privat Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 februari 2007 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Lathund: Formulering av behörighetskrav till kurser för. för fristående studerande

Lathund: Formulering av behörighetskrav till kurser för. för fristående studerande Lathund: Formulering av behörighetskrav till kurser för fristående studerande Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kurser på grundnivå... 2 2.1. Om kursen ges på svenska... 3 2.2. Om kursen ges på

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning 142 Pedagogik

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Dnr Mah 15-2000/278 Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Innehåll sid. 1. Förord 2 2. Högskoleexamen 2 3. Kandidatexamen

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer