AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN"

Transkript

1 AKTA Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

2 AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll KAPITEL I KAPITEL II KAPITEL III KAPITEL IV KAPITEL V KAPITEL VI KAPITEL VII KAPITEL VIII Allmän del Löner Arbetstid Semester Tjänst-, arbets- och familjeledighet Ersättningar för kostnader och naturaprestationer Förtroendemän Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande I II III IV V VI VII VIII KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN MARIEHAMN 2012

3 Kommunala avtalsdelegationen Första upplagan Kommunala avtalsdelegationen

4 INNEHÅLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Allmänna förhöjningar Ändringar i lönestrukturen Lokal justeringspott Engångspotter Ersättningar för resekostnader Medlemsavgifter till fackföreningar Fortlöpande förhandlingar Betalning av justerade löner Arbetsgrupper KAPITEL I ALLMÄN DEL Tillämpningsområde Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor Arbetsfred Lokala avtal (ÅL) Arbetsgivarens allmänna rättigheter Tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och därtill hörande rättigheter börjar Tjänsteutövning Anställningen fortsätter utan avbrott Uppvisande av läkarintyg Arbetstagarens uppgifter KAPITEL II LÖNER De anställdas rätt till lön Grundläggande lönebegrepp Minimilön Deltidslön Ordinarie lön LÖNESYSTEMET Lönesystemet Lönesättning Anställda utanför lönesättningen Uppgiftsrelaterad lön Väsentliga förändringar i uppgifterna Individuellt tillägg Arbetserfarenhetstillägg Resultatbonus ÖVRIGA TILLÄGG OCH ARVODEN Engångsarvode

5 INNEHÅLL 15 Rekryteringstillägg Språktillägg a Handledararvode SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Lön för arbetsgivarens representant BESTÄMMELSER OM LÖNEBETALNING Lönebetalning Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad Kvittningsrätt och återkrav av lön Lön under avstängning från tjänsteutövning KAPITEL III ARBETSTID Principen om effektiv användning av arbetstiden Anställda som omfattas av arbetstidslagen Avvikelser från arbetstidsbestämmelserna TID SOM RÄKNAS IN I ARBETSTIDEN Arbetstid Beredskapstid ORDINARIE ARBETSTIDER Arbetstidsformer Allmän arbetstid Byråarbetstid Periodarbetstid Ordinarie arbetstid 37 timmar i veckan Exceptionell ordinarie arbetstid Sammanhängande arbetsdag och arbetsskiftets längd ÖVERSKRIDANDE AV DEN ORDINARIE ARBETSTIDEN OCH ARBETSTIDSERSÄTTNINGAR Dygnets, arbetsveckans och arbetsperiodens början Definition av och ersättning för mertidsarbete Definition av och ersättning för övertidsarbete Mertids- och övertidsarbete i periodarbete under en avbruten period Övertidsersättning Söndags-, lördags- och helgaftonsersättning Kvälls-, natt- och skiftersättning Allmänna förutsättningar för arbetstidsersättning Begränsningar för arbetstidsersättning Arbetstidsersättningar till dem som är i ledande eller självständig ställning Utryckningspenning Uträkning av timlön samt tidpunkten för givande av ersättning i pengar eller i form av ledighet VILOTIDER Ledighet per vecka Dagliga vilotider

6 INNEHÅLL 28 Kafferast ARBETSTIDSHANDLINGAR OCH NATTARBETE Utjämningsschema för arbetstiden Arbetsskiftsförteckning Nattarbete KAPITEL IV SEMESTER Rätt till semester och semesterkapitlets tillämpningsområde Grundbegrepp Full kvalifikationsmånad Tid som likställs med arbetad tid Semesterns längd Hur semesterdagar åtgår Bestämning av semester Överenskommelse om uppdelning av semestern och om semesterns tidpunkt under anställningsförhållandet De anställdas åsikt om semestertidpunkten Meddelande om semestertidpunkten Flyttning av semester Sparande av semester Semesterlön Procentuell semesterlön Bestämning av semesterlönen i vissa fall Semesterersättning när anställningen upphör Semesterersättning vid militärtjänst eller civiltjänst Semesterpenning a Omvandling av semesterpenning till ledighet (ÅL) Betalning av semesterlön och semesterpenning Semester för lärarvikarie Vissa deltidsanställdas rätt till ledighet och semesterersättning KAPITEL V TJÄNST-, ARBETS- OCH FAMILJELEDIGHET SJUKLEDIGHET Rätt till sjukledighet Sjuklön Olycksfall i arbete och yrkessjukdom Sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd Arbetsgivarens rätt till dag-, moderskapspenning och faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen samt till vissa andra ersättningar FAMILJELEDIGHETER Rätt till familjeledighet Helhetsplan

7 INNEHÅLL 8 Lön under moderskapsledighet Lön under faderskapsledighet Tillfällig vårdledighet ÖVRIGA TJÄNST- OCH ARBETSLEDIGHETER Studieledighet Vissa tjänst- och arbetsledigheter KAPITEL VI ERSÄTTNINGAR FÖR KOSTNADER OCH NATURAPRESTATIONER Ersättning för resekostnader Tjänste- /arbetsdräktdräkt och skyddskläder Fördelning av kostnader Ersättning för huvudmåltid Uppbörd av ersättningar för naturaprestationer KAPITEL VII FÖRTROENDEMÄN Förtroendemannasystemets syfte Förtroendemän Tillsättande av förtroendemän Val av förtroendemän och förtroendemännens mandattid Förtroendemännens uppgifter Tillgång till uppgifter Förtroendemännens ställning Förtroendemännens tidsanvändning Lönen för förtroendemän Förtroendemannaersättning Utbildning för förtroendemän Utrymme för förtroendemannen Lokala avtal VIII PERMITTERING, OMBILDNING TILL DELTIDSANSTÄLLNING OCH ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE Permittering av tjänsteinnehavare och arbetstagare Meddelande om permittering Ombildning till deltidsanställning samt anställningens upphörande a) Handlingsplan och utredningsförfarande (ekonomiska orsaker eller produktionsskäl) (ÅL) Uppsägningstider Invalidpensionering Obligatorisk arbetspraktik

8 BILAGOR INNEHÅLL Innehåll BILAGA 1 KOMMUNLEDNING OCH PERSONAL INOM DEN INTERNA SERVICEVERKSAMHETEN BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 BILAGA 6 BILAGA 8 BILAGA 9 BILAGA 10 BILAGA 11 BILAGA 12 BILAGA 15 BILAGA 16 PERSONAL INOM BILDNINGSVÄSENDET VÅRDPERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN PERSONAL INOM SOCIALVÅRDEN, BASSERVICEPERSONAL INOM SOCIAL-, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH PERSONAL INOM LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNINGEN DAGVÅRDSPERSONAL, VISSA YRKESUPPGIFTER INOM VÅRD, HANDLEDNING OCH FOSTRAN I SKOLOR SAMT SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM ARBETSTID FÖR DAGVÅRDSFÖRESTÅNDARE, BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE OCH TREFAMILJSDAGVÅRDARE KOSTSERVICEPERSONAL ÖVRIG PERSONAL SLOPAD SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SYSSELSÄTTNINGS- VERKSAMHET FÖR HANDIKAPPADE ARBETSTIDEN FÖR GÅRDSKARLAR ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FAMILJEDAGVÅRDARE SOM ARBETAR I SITT EGET HEM FLEXIBEL ARBETSTID ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER KOMMUNALT HUVUDAVTAL SAMARBETSAVTAL LAGAR ARBETSAVTALSLAG / LANDSKAPSLAG OM TILLÄMPNING I LANDSKAPET ÅLAND AV LAGSTIFTNING OM KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN (ÅFS 24/2004) LAG OM KOMMUNALA TJÄNSTEINNEHAVARE / LANDSKAPSLAG OM TILLÄMPNING I LANDSKAPET ÅLAND AV ARBETSTIDSLAGEN (ÅFS 44/1998) ARBETSTIDSLAG / SEMESTERLAG /162 (DEL) LAG OM SAMARBETE MELLAN KOMMUNALA ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE /

9 8

10 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning 2 Allmänna förhöjningar Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft Efter fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. mom. 1 Allmän förhöjning Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,5 %. Det individuella tillägget enligt 11 i lönekapitlet höjs med 2,5 %. mom. 2 Allmän förhöjning Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,46 %. Det individuella tillägget enligt 11 i lönekapitlet höjs med 1,46 %. mom. 3 mom. 4 Lönesättning De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönesättningsbilagorna 1 8 och de höjda ersättningarna per dagvårdsplats framgår av bilaga 12. Minimilönen ( 3) i lönekapitlet är 1 659,18 euro fr.o.m och 1 694,02 euro fr.o.m Ändringar i lönestrukturen 4 Lokal justeringspott Procenttalen för arbetserfarenhetstilläggen enligt 12 i lönekapitlet i AKTA är från tre (3) procent efter fem (5) års anställning och åtta (8) procent efter tio (10) års anställning. I samband med den allmänna förhöjningen höjs de uppgiftsrelaterade lönerna med 2 %. På motsvarande sätt minskas beloppet för det individuella tillägget om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har minst 5 års anställningstid som berättigar till årsbunden del av det individuella tillägget. mom. 1 Lokal justeringspott Den lokala justeringspotten är 0,6 % av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationen förhandlar om användningen av den lokala 9

11 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL 5 Engångspotter justeringspotten. Avsikten är att i förhandlingarna ge perso nalen faktiska påverkansmöjligheter och att i mån av möjlighet eftersträva enighet genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Parterna förhandlar om justering av de uppgiftsrelaterade lönerna på basis av arbetsvärdering och om storleken på den pott som används för individuella tilllägg. Över förhandlingarna upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå. Om enighet i ärendet inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet hur justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg eller för motsvarande höjningar. Om den kommunala arbetsgivaren inte har sammankallat parterna för lokala förhandlingar vid fördelningen av den lokala justeringspotten och om arbetstagarparten inte i efterhand godkänner arbetsgivarens ensidiga beslut om fördelningen ska potten fördelas som en allmän förhöjning åt alla anställda i kommunen. En kommun eller ett kommunalförbund kan i samband med fördelningen av de lokala justeringspotterna sammanslå AKTA s och TS s justeringspotter om det i kommunen/kommunalförbundet finns tre eller färre anställda som omfattas av TS- avtalet. mom. 1 I samband med lönebetalningen för april 2012 betalas en separat engångspott på 230 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning hos kommunen eller kommunalförbundet har inletts senast och utan avbrott fortsatt till åtminstone och anställningen är i kraft I det fall en anställd varit arbets-/tjänstledig eller på grund av annan tillåten frånvaro och då inte erhållit lön samt under förutsättning att anställningsförhållandet inte avbrutits utan att omedelbart ersättas med ett annat minskar de ovan angivna beloppen så att de står i proportion till den period den anställde varit i arbete eller erhållit lön. Semester, sjukledigheter och andra ledigheter då lön utbetalats samt permittering anses utgöra tid som likställs med arbetad tid. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för april mom. 2 I samband med lönebetalningen för januari 2013 betalas en separat engångspott på 100 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning hos kommunen eller kommunalförbundet har inletts senast och utan avbrott fortsatt till åtminstone och anställningen är i kraft

12 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL I det fall en anställd varit arbets-/tjänstledig eller på grund av annan tillåten frånvaro och då inte erhållit lön samt under förutsättning att anställningsförhållandet inte avbrutits utan att omedelbart ersättas med ett annat minskar de ovan angivna beloppen så att de står i proportion till den period den anställde varit i arbete eller erhållit lön. Semester, sjukledigheter och andra ledigheter då lön utbetalats samt permittering anses utgöra tid som likställs med arbetad tid. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för januari Ersättningar för resekostnader Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. Maximibeloppen för hotellersättningar justeras så att justeringarna av maximibeloppen för statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar. 7 Medlemsavgifter till fackföreningar Arbetstagare Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från (Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 20/1997). 8 Fortlöpande förhandlingar Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. Avtalsparterna följer regelbundet med arbetet i rikets arbetsgrupper under avtalsperioden. 9 Betalning av justerade löner De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader efter att justeringarna trätt i kraft. Om det på grund av tidsbrist och/eller uträkningstekniska skäl inte är möjligt att göra utbetalningarna inom ovan nämnda tidsfrister kan man lokalt avtala om senare utbetalningstidpunkter. Till periodarbetare betalas de justerade höjningar som baserar sig på arbetstiden fr.o.m. det datum då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. 11

13 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL 10 Arbetsgrupper Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska under avtalsperioden ta fram ett förslag till ett nytt avtal avseende skyddskläder. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska ta fram ett förslag till avtal om tidsanvändningen och kompensationen för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige samt ett tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska vid behov framlägga förslag som utgör grund för separata förhandlingar. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska regelbundet följa upp tilllämpningen av gällande arbetsvärderingssystem enligt 5 kapitel II/ Avlöning i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal. Mariehamn den 13 mars 2012 KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKAVA-ÅLAND RF FACKORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA PÅ ÅLAND, FOA-Å RF TJÄNSTEMANNAORGANISATIONERNA PÅ ÅLAND, TCÅ RF 12

14 KAPITEL I ALLMÄN DEL KAPITEL I ALLMÄN DEL 1 Tillämpningsområde Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas på kommunernas och kommunalförbundens 1 tjänsteinnehavare, 2 månadsavlönade arbetstagare, och om inget annat har bestämts i detta tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA), avtalet för tekniska sektorn (TS), eller något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal och om inget annat heller följer av ett löneavtal som slutits med Kommunala avtalsdelegationens samtycke.(ål) I Detta avtal gäller inte personer som deltar i arbetsprövning eller arbetsträning eller personer som annars på grund av sin ställning inte kan anses vara arbetstagare. 2 Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor mom. 1 Om inget annat följer av detta eller något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal eller av ett sådant löneavtal med en tjänsteinnehavare vilket i ett enskilt fall ingåtts med Kommunala avtalsdelegationens samtycke, kvarstår tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas anställningsvillkor i den form som de vid utgången av föregående avtal skulle iakttas enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. Arbetstagare mom. 2 Om anställningsvillkoren för en arbetstagare som vid det föregående avtalets upphörande var anställd av kommunen eller kommunalförbundet varit bättre än anställningsvillkoren i detta avtal, bibehålls de tidigare villkoren och den lönenivå dessa medförde som de var vid nämnda tidpunkt enligt arbetstagarens arbetsavtal eller ett sådant beslut av den behöriga myndigheten som vunnit eller senare vinner laga kraft, såvida dessa tidigare villkor inte har försämrats genom ett sådant lokalt avtal som avses i 13 i det kommunala huvudavtalet eller genom ett centralt arbetskollektivavtal. 13

15 KAPITEL I ALLMÄN DEL 3 Arbetsfred Tjänsteinnehavare mom. 1 Medan detta avtal är i kraft får den som är bunden av avtalet inte vidta stridsåtgärder som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innehåll eller för att avgöra en tvist som gäller ett yrkande som baserar sig på avtalet eller för att ändra ett gällande avtal eller för att få till stånd ett nytt avtal. Tjänsteinnehavare mom. 2 En förening som är bunden av avtalet är skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare som avtalet gäller inte bryter mot den i mom. 1 avsedda fredsplikten eller mot bestämmelserna i avtalet. Denna övervakningsskyldighet inbegriper också att föreningen inte får stödja eller bistå vid en förbjuden stridsåtgärd eller på något annat sätt bidra till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få slut på dem. Arbetstagare mom. 3 4 Lokala avtal (ÅL) Ansvaret hos arbetskollektivavtalets parter och övriga som är bundna av avtalet regleras genom lag (hänvisningsbestämmelse). mom. 1 Detta avtal tillämpas inte när man har avvikit från dess bestämmelser genom lokala avtal. Genom ett lokalt avtal får man dock inte avtala om en lägre grundlön än den som minst ska betalas enligt detta avtal eller avvika från detta avtals bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjuk- eller moderskapsoch faderskapsledighetsförmåner. Om en inrättning eller verksamhetsenhet vars huvudman är en kommun eller kommunalförbund, staten, landskapet Åland eller en privat sammanslutning överförs på en annan huvudman som är en kommun eller kommunalförbund, kan semesterns längd avtalas för den överförda personalen på ett sätt som avviker från detta avtals semesterbestämmelser. Enligt 13 mom.1 i huvudavtalet eller den fullmakt som Kommunala avtalsdelegationen gett till kommunerna för att ingå lokala avtal och det protokoll om regler kring lokala avtal som undertecknats mellan avtalsparterna iakttas bestämmelserna angående avtal om avvikelser inte ifall det i centrala gällande tjänste- eller arbetskollektivavtal har avtalats annat om ingående av lokala avtal genom egna specialbestämmelser. I så fall tillämpas de särskilda bestämmelserna i det centrala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Särskilda bestämmelser av det här slaget finns bl.a. i detta i arbetstidskapitlet i 3 (arbetstidsarrangemang) och 23 (mötesarvode till anställda i ledande 14

16 KAPITEL I ALLMÄN DEL ställning eller självständig ställning). Också i dessa fall tilllämpas bestämmelserna i 13 mom. 2-4 i huvudavtalet eller i ovan nämnda protokoll om inte annat nämns särskilt i t.ex. 3 i arbetstidskapitlet.(ål) mom. 2 Lokalt kan man ingå avtal om ett lönesystem som bygger på arbetsvärdering och som avviker från mom. 1, under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen och respektive huvudavtalsorganisationer ger parterna fullmakt att ingå avtal. 5 Arbetsgivarens allmänna rättigheter Arbetstagare Arbetsgivaren har rätt att anställa och avskeda arbetstagare och att leda och övervaka arbetet. I 6 Tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och därtill hörande rättigheter börjar mom. 1 mom. 2 Arbetstagare Ett arbetsavtalsförhållande och de rättigheter som det medför börjar den dag då arbetstagaren de facto börjar arbeta. Arbetstagare Om en arbetstagare enligt arbetsavtalet har anställts från och med den första dagen i kalendermånaden och denna dag är en sådan helg- eller högtidsdag eller annan dag som i regel inte är en arbetsdag, gäller arbetstagarens rättigheter från månadens början, om arbetstagaren har börjat arbeta på den första ordinarie arbetsdagen efter de nämnda dagarna och dessa dagar inte ingick i den föregående arbetstagarens anställningsförhållande. Ett arbetsavtal ska i regel göras upp skriftligt och så detaljerat att alla faktorer som inverkar på hur anställningsvillkoren bestäms framgår. Ett arbetsavtal kan ingås muntligt när det finns grundad anledning till detta, t.ex. om arbetsavtalet är kortvarigt. 7 Tjänsteutövning Tjänsteinnehavare Efter att ha inlett sin tjänsteutövning anses en tjänsteinnehavare vara tjänsteutövande under alla dygn tills anställningen upphör, dock med undantag av den tid då tjänsteinnehavaren har semester eller tjänstledigt eller är avhållen från sin tjänst eller då tjänsteutövningen av någon annan anledning anses vara avbruten. 15

17 KAPITEL I ALLMÄN DEL 8 Anställningen fortsätter utan avbrott Anställningsförhållandet anses inte ha avbrutits, om en tjänsteinnehavare inom samma kommun eller kommunalförbund utan en enda mellandag övergår från ett tjänsteförhållande till ett annat, eller en arbetstagare med stöd av ett nytt arbetsavtal övergår till en annan uppgift eller en tjänsteinnehavare övergår till ett arbetsavtalsförhållande eller en arbetstagare till ett tjänsteförhållande. 9 Uppvisande av läkarintyg Arbetstagare En arbetstagare som tillträder en anställning eller övergår till en annan uppgift ska på begäran visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Övergången till en annan uppgift inhiberas om arbetstagaren inte visar upp intyget inom utsatt tid. 10 Arbetstagarens uppgifter Arbetstagaren ska informeras om skyldigheten att visa upp ett läkarintyg när arbetsavtalet ingås och vid övergång till en annan uppgift. Om arbetstagaren inte visar upp ett godtagbart läkarintyg eller läkarintyget visar att arbetstagaren inte på grund av sitt hälsotillstånd är lämpad för arbetet, kan arbetsavtalsförhållandet avslutas om förutsättningarna för hävning under prövotid, uppsägning eller hävning enligt arbetsavtalslagen uppfylls (hänvisningsbestämmelse). Skyldigheten att visa upp läkarintyg gäller inte sådana fall då arbetsgivaren ensidigt bestämmer att arbetstagaren ska övergå till en annan uppgift. mom. 1 mom. 2 Arbetstagare Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om arbetstagarens uppgifter genom ett arbetsavtal, men arbetstagaren är skyldig att vid behov tillfälligt övergå till andra uppgifter som kan anses lämpliga med hänsyn till arbetstagarens utbildning och arbetserfarenhet. En tillfällig omplacering får vara högst åtta veckor åt gången. Arbetstagare En arbetstagare får inte utan sitt samtycke omplaceras varaktigt i uppgifter som väsentligt avviker från de arbetsavtalsenliga uppgifterna, om inte arbetsgivaren samtidigt kan åberopa en uppsägningsgrund. 16

18 KAPITEL I ALLMÄN DEL En omplacering som varar över åtta veckor förutsätter att arbetstagaren samtycker till omplaceringen eller att arbetsgivaren kan åberopa en uppsägningsgrund. En tjänsteinnehavares uppgifter och andra skyldigheter följer gällande lagstiftning och bestämmelser. Sådana bestämmelser kan ingå i t.ex. instruktioner. I 17

19 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser KAPITEL II LÖNER 1 De anställdas rätt till lön mom. 1 En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som anställts i en kommun eller kommunalförbund har rätt att få lön från och med den dag då han eller hon inlett sin tjänsteutövning eller börjat sköta sina arbetsuppgifter. Begreppet tjänsteutövning definieras i 7 i den allmänna delen. Om tjänsteutövningen eller arbetet ännu inte har inletts (tjänsteinnehavaren/arbetstagaren har inte hunnit arbeta en enda dag t.ex. på grund av sjukdom eller graviditet), får den anställde inga löneförmåner. Den behöriga myndigheten beslutar när en tjänsteinnehavares tjänsteutövning inleds. Exempel En tjänsteinnehavare är visstidsanställd t.o.m Han har valts till tjänsteinnehavare i tillsvidareanställning i samma kommun och tjänsteutövningen har fastslagits att börja 1.4. Om tjänsteinnehavaren är arbetsoförmögen 1.4 betalas sjuklön. mom. 2 mom. 3 mom. 4 Om det har bestämts att tjänsteutövningen för en tjänsteinnehavare börjar den första dagen i en månad, och denna dag inte är en ordinarie arbetsdag, anses rättigheten till löneförmåner ha börjat vid ingången av denna månad. Förutsättningen är dock att den som valts till tjänsten har inlett sin tjänsteutövning den första ordinarie arbetsdagen efter ovan nämnda dag och att den tjänsteinnehavare som tidigare skött tjänsten inte längre var i tjänst vid denna tidpunkt. Det som sägs ovan gäller också en arbetstagare vars anställning enligt arbetsavtalet börjat den första dagen i en månad och dagarna i fråga inte ingick i den tidigare arbetstagarens anställningsförhållande. Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare utan giltig orsak uteblivit från sitt arbete, betalas ingen lön för denna tid. När ett anställningsförhållande upphör betalas, såvida inte något annat följer av detta avtal, 1 lön ända till den dag då den anställde slutar, denna dag medräknad, 2 om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren dött, lön ända till dödsdagen, varvid månadslön som eventuellt betalats i förskott för den återstående delen av månaden inte återkrävs. 18

20 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser 2 Grundläggande lönebegrepp Lönesystemet Minimilön Deltidslön Lönesystemet baserar sig på uppgiftsrelaterade löner, individuella tilllägg, arbetserfarenhetstillägg och resultatbonus. Dessutom kan arbetsgivaren betala engångsarvoden och andra tillägg, ersättningar och arvoden som anges särskilt i detta avtal. Se 6. Minimilönen per månad för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner för en helhetsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år. Se 3. I deltidsarbete är lönen lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid. Se 4. II Ordinarie lön Lönesättning Grundlön Uppgiftsrelaterad lön Arbetsvärdering Till den ordinarie lönen hör bland annat den uppgiftsrelaterade lönen, ett individuellt tillägg och arbetserfarenhetstillägg. Begreppet ordinarie lön behövs för beräkning av bland annat timlön, dagslön, semesterlön och sjuklön. Se 5. Lönesättning innebär att en anställds uppgift placeras i lämplig lönesättningspunkt ( t.ex. 03HOI030). Om det inte finns en lämplig lönepunkt står uppgiften utanför lönesättningen. Se 7 och 8. Med grundlön avses den uppgiftsrelaterade minimilönen i respektive lönepunkt. Se 9. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms i första han utgående från arbetets svårighetsgrad. Se 9 Vid arbetsvärdering görs en värdering av arbetets svårighetsgrad. Arbetsvärderingen baserar sig på uppgiftsbeskrivningen och det lokala arbetsvärderingssystemet. Se 9 19

21 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser Individuellt tillägg Individuellt tillägg betalas på basis av yrkesskicklighet, arbetsprestationer och andra eventuellt lokalt fastslagna kriterier. Se 11. Utvärdering av arbetsprestationen Arbetserfarenhetstillägg Resultatbonus Engångsarvode Dagslön Timlön 3 Minimilön Det individuella tillägget baserar sig i regel på en utvärdering av arbetsprestationen. Se 11. Arbetserfarenhetstillägget baserar sig på anställningstid. Se 12. Resultatbonus baserar sig på att de mål som uppställts för resultatförbättring i den kommunala servicen uppnåtts eller överträffats. Se 13. Engångsarvode kan användas för att belöna en individ eller en grupp. Engångsarvode kan betalas också av något annat särskilt skäl. Se 14. Dagslönen är den ordinarie lönen dividerad med antalet dagar i kalendermånaden. Se 19. Timlön kan betalas endast i de fall som anges i 19 i lönekapitlet i AKTA. Timlönen är den ordinarie lönen dividerad med timlönedivisorn för arbetstidsformen. Begreppet timlön behövs för beräkning av arbetstidsersättningar. Se 19. I förteckningen ovan beskrivs de viktigaste grundläggande begreppen i korthet. De egentliga avtalsbestämmelserna finns i de paragrafer som förteckningen hänvisar till. mom. 1 För en heltidsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år är minimilönen per månad för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner 1 659,18 euro från och 1 694,02 euro från (ÅL). Bestämmelsen tillämpas på praktikanter och andra anställda i jämförbar ställning först när anställningen hos kommunen eller kommunalförbundet varat i tre månader. 20

22 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser Med praktikant avses en person som under ledning av arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant utför praktiskt arbete i arbetsavtalsförhållande med sikte på att inhämta sådana kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs i vissa uppgifter. Praktiken kan vara 1 förhandspraktik, som syftar till att ge sådan arbetserfarenhet som praktikanten behöver för att kunna söka in till en läroanstalt, 2 praktik som ingår i utbildning (t.ex. läroavtal), 3 specialiseringspraktik efter grundläggande yrkesexamen eller 4 arbetspraktik. Som arbetspraktikant betraktas bl.a. en person som inte har yrkesutbildning inom området i fråga och inte heller tidigare arbetserfarenhet, och som för att vänja sig vid arbetslivet till exempel utför arbeten som det går relativt lätt och snabbt att lära sig, för det mesta tillsammans med andra arbetstagare. II Om en praktikant i praktiken självständigt utför uppgifter som hör till arbetet och lönepunkten i fråga, har arbetsgivaren i allmänhet ingen grund för att betala en lön som är lägre än grundlönen. Grundlönen kan dock sänkas för att praktikanten saknar den utbildning som krävs. Om praktikantens uppgifter inte är lika krävande som de som avses i lönepunkten kan minimilönen betalas under praktiken. mom. 2 Minimilönen för en sommararbetare är 50 % av den grundlön som betalas för arbetet enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Med sommararbetare avses skolelever, studerande eller andra unga utan yrkesexamen eller yrkeskunskap inom området, vilka anställts som sommararbetare för viss tid under semesterperioden Syftet med bestämmelsen är att förbättra möjligheterna att ordna sommararbeten. Bestämmelsen tillämpas inte på en studerande som inom sitt eget yrkesområde anställs som vikarie för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare. 4 Deltidslön mom. 1 I deltidsarbete är den uppgiftsrelaterade lönen och tilläggen i euro lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 21

Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007 2009

Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007 2009 Cirkulär 13/2007 bilaga 5 Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007 2009 skp08liite1r.doc 1 KAPITEL I ALLMÄN DEL 4 Lokala avtal mom. 1 Detta avtal tillämpas

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 3 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2005 2007 Ändrade avtalsbestämmelser 1 KAPITEL II AVLÖNING KAPITEL I ALLMÄN DEL 2 Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

UKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för undervisningspersonal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

UKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för undervisningspersonal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN UKTA 2014 2016 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för undervisningspersonal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN UKTA 2014 2016 Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal Underteckningsprotokoll

Läs mer

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD EN KORT PRESENTATION 1 Kommunala avtalsdelegationen är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. Kommunala avtalsdelegationen bevakar kommunernas och kommunalförbundens arbetsmarknadsintressen. Kommunala

Läs mer

KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16)

KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16) KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16) Nybondas-Kangas/Taavitsainen Avtalsändringar i läkaravtalet 2012 2013 1 Sammandrag av lönehöjningarna och de viktigaste avtalsändringarna 1.1 Lönejusteringarna år 2012

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Tjänsteförhållandet upphör

Tjänsteförhållandet upphör Ett tjänsteförhållande kan upphöra Utan uppsägning Med uppsägning Uppsägningsgrunder på beror på tjänsteinnehavaren Uppsägning på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägningsrätt i

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011 BILAGA 2 TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

Tehys publikationsserie F ÖVRIGA LÖNEGUIDE. För förtroendemän och chefer

Tehys publikationsserie F ÖVRIGA LÖNEGUIDE. För förtroendemän och chefer 1 12 Tehys publikationsserie F ÖVRIGA LÖNEGUIDE För förtroendemän och chefer Innehåll Till Läsaren 3 1 Förtroendemannens roll i främjandet av lönerna 5 2 Chefens roll i främjandet av lönerna 6 2.1 Chefen

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014 Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf MINIMILÖNSREKOMMENDATION FÖR ARBETSTAGAREN SOM UTÖVAR

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016. Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016. Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016 Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU Akavas Specialorganisationer AE rf och Fackorganisationen

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

Lokala avtal inom kommunsektorn. Handbok för kommunala chefer

Lokala avtal inom kommunsektorn. Handbok för kommunala chefer Lokala avtal inom kommunsektorn Handbok för kommunala chefer Handbok för kommunala arbetsgivare Lokala avtal inom kommunsektorn KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET Helsingfors 2009 Kommunala arbetsmarknadsverket

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet

Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet Underteckningsprotokoll över förnyande av det allmänna kollektivavtalet för universitet...2 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser...6 Kapitel 2 Bestämmelser

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET 2012 03 28 KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET Inledning Parterna kom i förra avtalsrörelsen överens om att göra en redaktionell översyn av ALFA. Avsikten var inte att göra några materiella förändringar utan

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN!

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN! Nytt kollektivavtal uppstod i tid PAU och servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA nådde ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna den sista dagen i oktober. Omställningsskydd, som var den viktigaste

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Utbildning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

Läs mer

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f.

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. 1.2.2014 31.1.2017 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Med detta arbetskollektivavtal fastställs arbets- och lönevillkoren för

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Visstidsanställningar och god praxis. AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009

Visstidsanställningar och god praxis. AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009 Visstidsanställningar och god praxis AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009 Visstidsanställningar och god praxis Promemorian innehåller en sammanställning av exempel

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer