AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN"

Transkript

1 AKTA Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

2 AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll KAPITEL I KAPITEL II KAPITEL III KAPITEL IV KAPITEL V KAPITEL VI KAPITEL VII KAPITEL VIII Allmän del Löner Arbetstid Semester Tjänst-, arbets- och familjeledighet Ersättningar för kostnader och naturaprestationer Förtroendemän Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande I II III IV V VI VII VIII KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN MARIEHAMN 2012

3 Kommunala avtalsdelegationen Första upplagan Kommunala avtalsdelegationen

4 INNEHÅLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Allmänna förhöjningar Ändringar i lönestrukturen Lokal justeringspott Engångspotter Ersättningar för resekostnader Medlemsavgifter till fackföreningar Fortlöpande förhandlingar Betalning av justerade löner Arbetsgrupper KAPITEL I ALLMÄN DEL Tillämpningsområde Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor Arbetsfred Lokala avtal (ÅL) Arbetsgivarens allmänna rättigheter Tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och därtill hörande rättigheter börjar Tjänsteutövning Anställningen fortsätter utan avbrott Uppvisande av läkarintyg Arbetstagarens uppgifter KAPITEL II LÖNER De anställdas rätt till lön Grundläggande lönebegrepp Minimilön Deltidslön Ordinarie lön LÖNESYSTEMET Lönesystemet Lönesättning Anställda utanför lönesättningen Uppgiftsrelaterad lön Väsentliga förändringar i uppgifterna Individuellt tillägg Arbetserfarenhetstillägg Resultatbonus ÖVRIGA TILLÄGG OCH ARVODEN Engångsarvode

5 INNEHÅLL 15 Rekryteringstillägg Språktillägg a Handledararvode SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Lön för arbetsgivarens representant BESTÄMMELSER OM LÖNEBETALNING Lönebetalning Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad Kvittningsrätt och återkrav av lön Lön under avstängning från tjänsteutövning KAPITEL III ARBETSTID Principen om effektiv användning av arbetstiden Anställda som omfattas av arbetstidslagen Avvikelser från arbetstidsbestämmelserna TID SOM RÄKNAS IN I ARBETSTIDEN Arbetstid Beredskapstid ORDINARIE ARBETSTIDER Arbetstidsformer Allmän arbetstid Byråarbetstid Periodarbetstid Ordinarie arbetstid 37 timmar i veckan Exceptionell ordinarie arbetstid Sammanhängande arbetsdag och arbetsskiftets längd ÖVERSKRIDANDE AV DEN ORDINARIE ARBETSTIDEN OCH ARBETSTIDSERSÄTTNINGAR Dygnets, arbetsveckans och arbetsperiodens början Definition av och ersättning för mertidsarbete Definition av och ersättning för övertidsarbete Mertids- och övertidsarbete i periodarbete under en avbruten period Övertidsersättning Söndags-, lördags- och helgaftonsersättning Kvälls-, natt- och skiftersättning Allmänna förutsättningar för arbetstidsersättning Begränsningar för arbetstidsersättning Arbetstidsersättningar till dem som är i ledande eller självständig ställning Utryckningspenning Uträkning av timlön samt tidpunkten för givande av ersättning i pengar eller i form av ledighet VILOTIDER Ledighet per vecka Dagliga vilotider

6 INNEHÅLL 28 Kafferast ARBETSTIDSHANDLINGAR OCH NATTARBETE Utjämningsschema för arbetstiden Arbetsskiftsförteckning Nattarbete KAPITEL IV SEMESTER Rätt till semester och semesterkapitlets tillämpningsområde Grundbegrepp Full kvalifikationsmånad Tid som likställs med arbetad tid Semesterns längd Hur semesterdagar åtgår Bestämning av semester Överenskommelse om uppdelning av semestern och om semesterns tidpunkt under anställningsförhållandet De anställdas åsikt om semestertidpunkten Meddelande om semestertidpunkten Flyttning av semester Sparande av semester Semesterlön Procentuell semesterlön Bestämning av semesterlönen i vissa fall Semesterersättning när anställningen upphör Semesterersättning vid militärtjänst eller civiltjänst Semesterpenning a Omvandling av semesterpenning till ledighet (ÅL) Betalning av semesterlön och semesterpenning Semester för lärarvikarie Vissa deltidsanställdas rätt till ledighet och semesterersättning KAPITEL V TJÄNST-, ARBETS- OCH FAMILJELEDIGHET SJUKLEDIGHET Rätt till sjukledighet Sjuklön Olycksfall i arbete och yrkessjukdom Sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd Arbetsgivarens rätt till dag-, moderskapspenning och faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen samt till vissa andra ersättningar FAMILJELEDIGHETER Rätt till familjeledighet Helhetsplan

7 INNEHÅLL 8 Lön under moderskapsledighet Lön under faderskapsledighet Tillfällig vårdledighet ÖVRIGA TJÄNST- OCH ARBETSLEDIGHETER Studieledighet Vissa tjänst- och arbetsledigheter KAPITEL VI ERSÄTTNINGAR FÖR KOSTNADER OCH NATURAPRESTATIONER Ersättning för resekostnader Tjänste- /arbetsdräktdräkt och skyddskläder Fördelning av kostnader Ersättning för huvudmåltid Uppbörd av ersättningar för naturaprestationer KAPITEL VII FÖRTROENDEMÄN Förtroendemannasystemets syfte Förtroendemän Tillsättande av förtroendemän Val av förtroendemän och förtroendemännens mandattid Förtroendemännens uppgifter Tillgång till uppgifter Förtroendemännens ställning Förtroendemännens tidsanvändning Lönen för förtroendemän Förtroendemannaersättning Utbildning för förtroendemän Utrymme för förtroendemannen Lokala avtal VIII PERMITTERING, OMBILDNING TILL DELTIDSANSTÄLLNING OCH ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE Permittering av tjänsteinnehavare och arbetstagare Meddelande om permittering Ombildning till deltidsanställning samt anställningens upphörande a) Handlingsplan och utredningsförfarande (ekonomiska orsaker eller produktionsskäl) (ÅL) Uppsägningstider Invalidpensionering Obligatorisk arbetspraktik

8 BILAGOR INNEHÅLL Innehåll BILAGA 1 KOMMUNLEDNING OCH PERSONAL INOM DEN INTERNA SERVICEVERKSAMHETEN BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 BILAGA 6 BILAGA 8 BILAGA 9 BILAGA 10 BILAGA 11 BILAGA 12 BILAGA 15 BILAGA 16 PERSONAL INOM BILDNINGSVÄSENDET VÅRDPERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN PERSONAL INOM SOCIALVÅRDEN, BASSERVICEPERSONAL INOM SOCIAL-, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH PERSONAL INOM LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNINGEN DAGVÅRDSPERSONAL, VISSA YRKESUPPGIFTER INOM VÅRD, HANDLEDNING OCH FOSTRAN I SKOLOR SAMT SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM ARBETSTID FÖR DAGVÅRDSFÖRESTÅNDARE, BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE OCH TREFAMILJSDAGVÅRDARE KOSTSERVICEPERSONAL ÖVRIG PERSONAL SLOPAD SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SYSSELSÄTTNINGS- VERKSAMHET FÖR HANDIKAPPADE ARBETSTIDEN FÖR GÅRDSKARLAR ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FAMILJEDAGVÅRDARE SOM ARBETAR I SITT EGET HEM FLEXIBEL ARBETSTID ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER KOMMUNALT HUVUDAVTAL SAMARBETSAVTAL LAGAR ARBETSAVTALSLAG / LANDSKAPSLAG OM TILLÄMPNING I LANDSKAPET ÅLAND AV LAGSTIFTNING OM KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN (ÅFS 24/2004) LAG OM KOMMUNALA TJÄNSTEINNEHAVARE / LANDSKAPSLAG OM TILLÄMPNING I LANDSKAPET ÅLAND AV ARBETSTIDSLAGEN (ÅFS 44/1998) ARBETSTIDSLAG / SEMESTERLAG /162 (DEL) LAG OM SAMARBETE MELLAN KOMMUNALA ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE /

9 8

10 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning 2 Allmänna förhöjningar Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft Efter fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. mom. 1 Allmän förhöjning Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,5 %. Det individuella tillägget enligt 11 i lönekapitlet höjs med 2,5 %. mom. 2 Allmän förhöjning Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,46 %. Det individuella tillägget enligt 11 i lönekapitlet höjs med 1,46 %. mom. 3 mom. 4 Lönesättning De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönesättningsbilagorna 1 8 och de höjda ersättningarna per dagvårdsplats framgår av bilaga 12. Minimilönen ( 3) i lönekapitlet är 1 659,18 euro fr.o.m och 1 694,02 euro fr.o.m Ändringar i lönestrukturen 4 Lokal justeringspott Procenttalen för arbetserfarenhetstilläggen enligt 12 i lönekapitlet i AKTA är från tre (3) procent efter fem (5) års anställning och åtta (8) procent efter tio (10) års anställning. I samband med den allmänna förhöjningen höjs de uppgiftsrelaterade lönerna med 2 %. På motsvarande sätt minskas beloppet för det individuella tillägget om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har minst 5 års anställningstid som berättigar till årsbunden del av det individuella tillägget. mom. 1 Lokal justeringspott Den lokala justeringspotten är 0,6 % av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationen förhandlar om användningen av den lokala 9

11 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL 5 Engångspotter justeringspotten. Avsikten är att i förhandlingarna ge perso nalen faktiska påverkansmöjligheter och att i mån av möjlighet eftersträva enighet genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Parterna förhandlar om justering av de uppgiftsrelaterade lönerna på basis av arbetsvärdering och om storleken på den pott som används för individuella tilllägg. Över förhandlingarna upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå. Om enighet i ärendet inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet hur justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg eller för motsvarande höjningar. Om den kommunala arbetsgivaren inte har sammankallat parterna för lokala förhandlingar vid fördelningen av den lokala justeringspotten och om arbetstagarparten inte i efterhand godkänner arbetsgivarens ensidiga beslut om fördelningen ska potten fördelas som en allmän förhöjning åt alla anställda i kommunen. En kommun eller ett kommunalförbund kan i samband med fördelningen av de lokala justeringspotterna sammanslå AKTA s och TS s justeringspotter om det i kommunen/kommunalförbundet finns tre eller färre anställda som omfattas av TS- avtalet. mom. 1 I samband med lönebetalningen för april 2012 betalas en separat engångspott på 230 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning hos kommunen eller kommunalförbundet har inletts senast och utan avbrott fortsatt till åtminstone och anställningen är i kraft I det fall en anställd varit arbets-/tjänstledig eller på grund av annan tillåten frånvaro och då inte erhållit lön samt under förutsättning att anställningsförhållandet inte avbrutits utan att omedelbart ersättas med ett annat minskar de ovan angivna beloppen så att de står i proportion till den period den anställde varit i arbete eller erhållit lön. Semester, sjukledigheter och andra ledigheter då lön utbetalats samt permittering anses utgöra tid som likställs med arbetad tid. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för april mom. 2 I samband med lönebetalningen för januari 2013 betalas en separat engångspott på 100 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning hos kommunen eller kommunalförbundet har inletts senast och utan avbrott fortsatt till åtminstone och anställningen är i kraft

12 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL I det fall en anställd varit arbets-/tjänstledig eller på grund av annan tillåten frånvaro och då inte erhållit lön samt under förutsättning att anställningsförhållandet inte avbrutits utan att omedelbart ersättas med ett annat minskar de ovan angivna beloppen så att de står i proportion till den period den anställde varit i arbete eller erhållit lön. Semester, sjukledigheter och andra ledigheter då lön utbetalats samt permittering anses utgöra tid som likställs med arbetad tid. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för januari Ersättningar för resekostnader Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. Maximibeloppen för hotellersättningar justeras så att justeringarna av maximibeloppen för statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar. 7 Medlemsavgifter till fackföreningar Arbetstagare Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från (Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 20/1997). 8 Fortlöpande förhandlingar Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. Avtalsparterna följer regelbundet med arbetet i rikets arbetsgrupper under avtalsperioden. 9 Betalning av justerade löner De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader efter att justeringarna trätt i kraft. Om det på grund av tidsbrist och/eller uträkningstekniska skäl inte är möjligt att göra utbetalningarna inom ovan nämnda tidsfrister kan man lokalt avtala om senare utbetalningstidpunkter. Till periodarbetare betalas de justerade höjningar som baserar sig på arbetstiden fr.o.m. det datum då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. 11

13 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL 10 Arbetsgrupper Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska under avtalsperioden ta fram ett förslag till ett nytt avtal avseende skyddskläder. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska ta fram ett förslag till avtal om tidsanvändningen och kompensationen för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige samt ett tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska vid behov framlägga förslag som utgör grund för separata förhandlingar. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska regelbundet följa upp tilllämpningen av gällande arbetsvärderingssystem enligt 5 kapitel II/ Avlöning i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal. Mariehamn den 13 mars 2012 KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKAVA-ÅLAND RF FACKORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA PÅ ÅLAND, FOA-Å RF TJÄNSTEMANNAORGANISATIONERNA PÅ ÅLAND, TCÅ RF 12

14 KAPITEL I ALLMÄN DEL KAPITEL I ALLMÄN DEL 1 Tillämpningsområde Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas på kommunernas och kommunalförbundens 1 tjänsteinnehavare, 2 månadsavlönade arbetstagare, och om inget annat har bestämts i detta tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA), avtalet för tekniska sektorn (TS), eller något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal och om inget annat heller följer av ett löneavtal som slutits med Kommunala avtalsdelegationens samtycke.(ål) I Detta avtal gäller inte personer som deltar i arbetsprövning eller arbetsträning eller personer som annars på grund av sin ställning inte kan anses vara arbetstagare. 2 Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor mom. 1 Om inget annat följer av detta eller något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal eller av ett sådant löneavtal med en tjänsteinnehavare vilket i ett enskilt fall ingåtts med Kommunala avtalsdelegationens samtycke, kvarstår tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas anställningsvillkor i den form som de vid utgången av föregående avtal skulle iakttas enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. Arbetstagare mom. 2 Om anställningsvillkoren för en arbetstagare som vid det föregående avtalets upphörande var anställd av kommunen eller kommunalförbundet varit bättre än anställningsvillkoren i detta avtal, bibehålls de tidigare villkoren och den lönenivå dessa medförde som de var vid nämnda tidpunkt enligt arbetstagarens arbetsavtal eller ett sådant beslut av den behöriga myndigheten som vunnit eller senare vinner laga kraft, såvida dessa tidigare villkor inte har försämrats genom ett sådant lokalt avtal som avses i 13 i det kommunala huvudavtalet eller genom ett centralt arbetskollektivavtal. 13

15 KAPITEL I ALLMÄN DEL 3 Arbetsfred Tjänsteinnehavare mom. 1 Medan detta avtal är i kraft får den som är bunden av avtalet inte vidta stridsåtgärder som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innehåll eller för att avgöra en tvist som gäller ett yrkande som baserar sig på avtalet eller för att ändra ett gällande avtal eller för att få till stånd ett nytt avtal. Tjänsteinnehavare mom. 2 En förening som är bunden av avtalet är skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare som avtalet gäller inte bryter mot den i mom. 1 avsedda fredsplikten eller mot bestämmelserna i avtalet. Denna övervakningsskyldighet inbegriper också att föreningen inte får stödja eller bistå vid en förbjuden stridsåtgärd eller på något annat sätt bidra till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få slut på dem. Arbetstagare mom. 3 4 Lokala avtal (ÅL) Ansvaret hos arbetskollektivavtalets parter och övriga som är bundna av avtalet regleras genom lag (hänvisningsbestämmelse). mom. 1 Detta avtal tillämpas inte när man har avvikit från dess bestämmelser genom lokala avtal. Genom ett lokalt avtal får man dock inte avtala om en lägre grundlön än den som minst ska betalas enligt detta avtal eller avvika från detta avtals bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjuk- eller moderskapsoch faderskapsledighetsförmåner. Om en inrättning eller verksamhetsenhet vars huvudman är en kommun eller kommunalförbund, staten, landskapet Åland eller en privat sammanslutning överförs på en annan huvudman som är en kommun eller kommunalförbund, kan semesterns längd avtalas för den överförda personalen på ett sätt som avviker från detta avtals semesterbestämmelser. Enligt 13 mom.1 i huvudavtalet eller den fullmakt som Kommunala avtalsdelegationen gett till kommunerna för att ingå lokala avtal och det protokoll om regler kring lokala avtal som undertecknats mellan avtalsparterna iakttas bestämmelserna angående avtal om avvikelser inte ifall det i centrala gällande tjänste- eller arbetskollektivavtal har avtalats annat om ingående av lokala avtal genom egna specialbestämmelser. I så fall tillämpas de särskilda bestämmelserna i det centrala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Särskilda bestämmelser av det här slaget finns bl.a. i detta i arbetstidskapitlet i 3 (arbetstidsarrangemang) och 23 (mötesarvode till anställda i ledande 14

16 KAPITEL I ALLMÄN DEL ställning eller självständig ställning). Också i dessa fall tilllämpas bestämmelserna i 13 mom. 2-4 i huvudavtalet eller i ovan nämnda protokoll om inte annat nämns särskilt i t.ex. 3 i arbetstidskapitlet.(ål) mom. 2 Lokalt kan man ingå avtal om ett lönesystem som bygger på arbetsvärdering och som avviker från mom. 1, under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen och respektive huvudavtalsorganisationer ger parterna fullmakt att ingå avtal. 5 Arbetsgivarens allmänna rättigheter Arbetstagare Arbetsgivaren har rätt att anställa och avskeda arbetstagare och att leda och övervaka arbetet. I 6 Tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och därtill hörande rättigheter börjar mom. 1 mom. 2 Arbetstagare Ett arbetsavtalsförhållande och de rättigheter som det medför börjar den dag då arbetstagaren de facto börjar arbeta. Arbetstagare Om en arbetstagare enligt arbetsavtalet har anställts från och med den första dagen i kalendermånaden och denna dag är en sådan helg- eller högtidsdag eller annan dag som i regel inte är en arbetsdag, gäller arbetstagarens rättigheter från månadens början, om arbetstagaren har börjat arbeta på den första ordinarie arbetsdagen efter de nämnda dagarna och dessa dagar inte ingick i den föregående arbetstagarens anställningsförhållande. Ett arbetsavtal ska i regel göras upp skriftligt och så detaljerat att alla faktorer som inverkar på hur anställningsvillkoren bestäms framgår. Ett arbetsavtal kan ingås muntligt när det finns grundad anledning till detta, t.ex. om arbetsavtalet är kortvarigt. 7 Tjänsteutövning Tjänsteinnehavare Efter att ha inlett sin tjänsteutövning anses en tjänsteinnehavare vara tjänsteutövande under alla dygn tills anställningen upphör, dock med undantag av den tid då tjänsteinnehavaren har semester eller tjänstledigt eller är avhållen från sin tjänst eller då tjänsteutövningen av någon annan anledning anses vara avbruten. 15

17 KAPITEL I ALLMÄN DEL 8 Anställningen fortsätter utan avbrott Anställningsförhållandet anses inte ha avbrutits, om en tjänsteinnehavare inom samma kommun eller kommunalförbund utan en enda mellandag övergår från ett tjänsteförhållande till ett annat, eller en arbetstagare med stöd av ett nytt arbetsavtal övergår till en annan uppgift eller en tjänsteinnehavare övergår till ett arbetsavtalsförhållande eller en arbetstagare till ett tjänsteförhållande. 9 Uppvisande av läkarintyg Arbetstagare En arbetstagare som tillträder en anställning eller övergår till en annan uppgift ska på begäran visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Övergången till en annan uppgift inhiberas om arbetstagaren inte visar upp intyget inom utsatt tid. 10 Arbetstagarens uppgifter Arbetstagaren ska informeras om skyldigheten att visa upp ett läkarintyg när arbetsavtalet ingås och vid övergång till en annan uppgift. Om arbetstagaren inte visar upp ett godtagbart läkarintyg eller läkarintyget visar att arbetstagaren inte på grund av sitt hälsotillstånd är lämpad för arbetet, kan arbetsavtalsförhållandet avslutas om förutsättningarna för hävning under prövotid, uppsägning eller hävning enligt arbetsavtalslagen uppfylls (hänvisningsbestämmelse). Skyldigheten att visa upp läkarintyg gäller inte sådana fall då arbetsgivaren ensidigt bestämmer att arbetstagaren ska övergå till en annan uppgift. mom. 1 mom. 2 Arbetstagare Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om arbetstagarens uppgifter genom ett arbetsavtal, men arbetstagaren är skyldig att vid behov tillfälligt övergå till andra uppgifter som kan anses lämpliga med hänsyn till arbetstagarens utbildning och arbetserfarenhet. En tillfällig omplacering får vara högst åtta veckor åt gången. Arbetstagare En arbetstagare får inte utan sitt samtycke omplaceras varaktigt i uppgifter som väsentligt avviker från de arbetsavtalsenliga uppgifterna, om inte arbetsgivaren samtidigt kan åberopa en uppsägningsgrund. 16

18 KAPITEL I ALLMÄN DEL En omplacering som varar över åtta veckor förutsätter att arbetstagaren samtycker till omplaceringen eller att arbetsgivaren kan åberopa en uppsägningsgrund. En tjänsteinnehavares uppgifter och andra skyldigheter följer gällande lagstiftning och bestämmelser. Sådana bestämmelser kan ingå i t.ex. instruktioner. I 17

19 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser KAPITEL II LÖNER 1 De anställdas rätt till lön mom. 1 En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som anställts i en kommun eller kommunalförbund har rätt att få lön från och med den dag då han eller hon inlett sin tjänsteutövning eller börjat sköta sina arbetsuppgifter. Begreppet tjänsteutövning definieras i 7 i den allmänna delen. Om tjänsteutövningen eller arbetet ännu inte har inletts (tjänsteinnehavaren/arbetstagaren har inte hunnit arbeta en enda dag t.ex. på grund av sjukdom eller graviditet), får den anställde inga löneförmåner. Den behöriga myndigheten beslutar när en tjänsteinnehavares tjänsteutövning inleds. Exempel En tjänsteinnehavare är visstidsanställd t.o.m Han har valts till tjänsteinnehavare i tillsvidareanställning i samma kommun och tjänsteutövningen har fastslagits att börja 1.4. Om tjänsteinnehavaren är arbetsoförmögen 1.4 betalas sjuklön. mom. 2 mom. 3 mom. 4 Om det har bestämts att tjänsteutövningen för en tjänsteinnehavare börjar den första dagen i en månad, och denna dag inte är en ordinarie arbetsdag, anses rättigheten till löneförmåner ha börjat vid ingången av denna månad. Förutsättningen är dock att den som valts till tjänsten har inlett sin tjänsteutövning den första ordinarie arbetsdagen efter ovan nämnda dag och att den tjänsteinnehavare som tidigare skött tjänsten inte längre var i tjänst vid denna tidpunkt. Det som sägs ovan gäller också en arbetstagare vars anställning enligt arbetsavtalet börjat den första dagen i en månad och dagarna i fråga inte ingick i den tidigare arbetstagarens anställningsförhållande. Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare utan giltig orsak uteblivit från sitt arbete, betalas ingen lön för denna tid. När ett anställningsförhållande upphör betalas, såvida inte något annat följer av detta avtal, 1 lön ända till den dag då den anställde slutar, denna dag medräknad, 2 om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren dött, lön ända till dödsdagen, varvid månadslön som eventuellt betalats i förskott för den återstående delen av månaden inte återkrävs. 18

20 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser 2 Grundläggande lönebegrepp Lönesystemet Minimilön Deltidslön Lönesystemet baserar sig på uppgiftsrelaterade löner, individuella tilllägg, arbetserfarenhetstillägg och resultatbonus. Dessutom kan arbetsgivaren betala engångsarvoden och andra tillägg, ersättningar och arvoden som anges särskilt i detta avtal. Se 6. Minimilönen per månad för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner för en helhetsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år. Se 3. I deltidsarbete är lönen lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid. Se 4. II Ordinarie lön Lönesättning Grundlön Uppgiftsrelaterad lön Arbetsvärdering Till den ordinarie lönen hör bland annat den uppgiftsrelaterade lönen, ett individuellt tillägg och arbetserfarenhetstillägg. Begreppet ordinarie lön behövs för beräkning av bland annat timlön, dagslön, semesterlön och sjuklön. Se 5. Lönesättning innebär att en anställds uppgift placeras i lämplig lönesättningspunkt ( t.ex. 03HOI030). Om det inte finns en lämplig lönepunkt står uppgiften utanför lönesättningen. Se 7 och 8. Med grundlön avses den uppgiftsrelaterade minimilönen i respektive lönepunkt. Se 9. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms i första han utgående från arbetets svårighetsgrad. Se 9 Vid arbetsvärdering görs en värdering av arbetets svårighetsgrad. Arbetsvärderingen baserar sig på uppgiftsbeskrivningen och det lokala arbetsvärderingssystemet. Se 9 19

21 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser Individuellt tillägg Individuellt tillägg betalas på basis av yrkesskicklighet, arbetsprestationer och andra eventuellt lokalt fastslagna kriterier. Se 11. Utvärdering av arbetsprestationen Arbetserfarenhetstillägg Resultatbonus Engångsarvode Dagslön Timlön 3 Minimilön Det individuella tillägget baserar sig i regel på en utvärdering av arbetsprestationen. Se 11. Arbetserfarenhetstillägget baserar sig på anställningstid. Se 12. Resultatbonus baserar sig på att de mål som uppställts för resultatförbättring i den kommunala servicen uppnåtts eller överträffats. Se 13. Engångsarvode kan användas för att belöna en individ eller en grupp. Engångsarvode kan betalas också av något annat särskilt skäl. Se 14. Dagslönen är den ordinarie lönen dividerad med antalet dagar i kalendermånaden. Se 19. Timlön kan betalas endast i de fall som anges i 19 i lönekapitlet i AKTA. Timlönen är den ordinarie lönen dividerad med timlönedivisorn för arbetstidsformen. Begreppet timlön behövs för beräkning av arbetstidsersättningar. Se 19. I förteckningen ovan beskrivs de viktigaste grundläggande begreppen i korthet. De egentliga avtalsbestämmelserna finns i de paragrafer som förteckningen hänvisar till. mom. 1 För en heltidsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år är minimilönen per månad för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner 1 659,18 euro från och 1 694,02 euro från (ÅL). Bestämmelsen tillämpas på praktikanter och andra anställda i jämförbar ställning först när anställningen hos kommunen eller kommunalförbundet varat i tre månader. 20

22 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser Med praktikant avses en person som under ledning av arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant utför praktiskt arbete i arbetsavtalsförhållande med sikte på att inhämta sådana kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs i vissa uppgifter. Praktiken kan vara 1 förhandspraktik, som syftar till att ge sådan arbetserfarenhet som praktikanten behöver för att kunna söka in till en läroanstalt, 2 praktik som ingår i utbildning (t.ex. läroavtal), 3 specialiseringspraktik efter grundläggande yrkesexamen eller 4 arbetspraktik. Som arbetspraktikant betraktas bl.a. en person som inte har yrkesutbildning inom området i fråga och inte heller tidigare arbetserfarenhet, och som för att vänja sig vid arbetslivet till exempel utför arbeten som det går relativt lätt och snabbt att lära sig, för det mesta tillsammans med andra arbetstagare. II Om en praktikant i praktiken självständigt utför uppgifter som hör till arbetet och lönepunkten i fråga, har arbetsgivaren i allmänhet ingen grund för att betala en lön som är lägre än grundlönen. Grundlönen kan dock sänkas för att praktikanten saknar den utbildning som krävs. Om praktikantens uppgifter inte är lika krävande som de som avses i lönepunkten kan minimilönen betalas under praktiken. mom. 2 Minimilönen för en sommararbetare är 50 % av den grundlön som betalas för arbetet enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Med sommararbetare avses skolelever, studerande eller andra unga utan yrkesexamen eller yrkeskunskap inom området, vilka anställts som sommararbetare för viss tid under semesterperioden Syftet med bestämmelsen är att förbättra möjligheterna att ordna sommararbeten. Bestämmelsen tillämpas inte på en studerande som inom sitt eget yrkesområde anställs som vikarie för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare. 4 Deltidslön mom. 1 I deltidsarbete är den uppgiftsrelaterade lönen och tilläggen i euro lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 21

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2014 2016 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2014 2016 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll KAPITEL I KAPITEL

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS- UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2010 2011 1 Avtalets giltighetstid Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal AKTA 2010 2011 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal AKTA 2010 2011 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll Kap. I Allmän del Kap. II Löner Kap. III Arbetstid

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Nybondas-Kangas /2012. KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Nybondas-Kangas /2012. KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret. 1 (5) Till kommunstyrelserna och samkommunerna Ändringar i LÄKTA 1.2.2013 Lönejusteringarna år 2013 Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) gäller 1.1.2012 28.2.2014. Avtalsperiodens lönejusteringar

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL (TS-10)

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL (TS-10) UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL 2010 2011 (TS-10) 1 Avtalets giltighetstid Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2010

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS Innehållsförteckning

Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS Innehållsförteckning Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS 2014-2016 Innehållsförteckning Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014 2016 (TS-14)... 1 Sammanställning

Läs mer

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening SIAFKA Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening 2012 2013 SIAFKA Underteckningsprotokoll KAPITEL 1 Allmän del KAPITEL 2 Avlöning KAPITEL 3 Arbetstid KAPITEL 4 Semester KAPITEL 5 Arbetsledighet

Läs mer

Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007 2009

Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007 2009 Cirkulär 13/2007 bilaga 5 Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007 2009 skp08liite1r.doc 1 KAPITEL I ALLMÄN DEL 4 Lokala avtal mom. 1 Detta avtal tillämpas

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA. De ändrade bestämmelserna i AKTA finns i cirkulärbilaga 3.

Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA. De ändrade bestämmelserna i AKTA finns i cirkulärbilaga 3. KT Cirkulär 4/2016 bilaga 6 1 (7) Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade

Läs mer

Materiella ändringar i AKTA ÄNDRINGAR I AKTA

Materiella ändringar i AKTA ÄNDRINGAR I AKTA Materiella ändringar i AKTA 2012-2013 1 ÄNDRINGAR I AKTA 2012 2013 I rikets underteckningsprotokoll till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Ersättningar för resekostnader

Ersättningar för resekostnader KAD 1 Cirkulär 5/2008 bilaga 2 KAPITEL I ALLMÄN DEL 2 Tillämpningsområde TS-07 tillämpas på tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som är anställda av kommunerna och kommunalförbunden som leder

Läs mer

Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal. Bilaga 1 Grundskolan. Bilaga 2 Skolledaravtalet (ÅL)

Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal. Bilaga 1 Grundskolan. Bilaga 2 Skolledaravtalet (ÅL) UKTA 2012 2013 Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal Underteckningsprotokoll DEL A DEL B DEL C DEL D Lönebilaga Allmän del Bilaga 1 Grundskolan Medborgarinstitut Bilaga 2 Skolledaravtalet

Läs mer

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6 Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte

Läs mer

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 3 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2005 2007 Ändrade avtalsbestämmelser 1 KAPITEL II AVLÖNING KAPITEL I ALLMÄN DEL 2 Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015 Innehåll 1. Ordinarie arbetstid ( 9 mom. 1) 1.1 Anställning som inte fortgår

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal TS 2014 2016 Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 24 000 anställda. Avtalets största

Läs mer

Helsingfors den 17 december 2003 KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET KOMMUNFACKETS UNION RF FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR TEKNIK OCH GRUNDSERVICE FKT RF

Helsingfors den 17 december 2003 KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET KOMMUNFACKETS UNION RF FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR TEKNIK OCH GRUNDSERVICE FKT RF BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 1/2004 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ÄNDRING AV BESTÄMMELSERNA OM INDIVIDUELL LÖN OCH VISSA SEMESTERBESTÄMMELSER 1.9.2004 I DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET

Läs mer

UKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för undervisningspersonal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

UKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för undervisningspersonal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN UKTA 2014 2016 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för undervisningspersonal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN UKTA 2014 2016 Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal Underteckningsprotokoll

Läs mer

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011 Cirkulär 11/2011, bilaga 1 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL OM ÄNDRING AV BILAGA 12 I DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET 2010 2011 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas

Läs mer

Övriga ändringar i bestämmelserna i AKTA och förklaringar till ändringarna

Övriga ändringar i bestämmelserna i AKTA och förklaringar till ändringarna 1 (10) Övriga ändringar i bestämmelserna i AKTA och förklaringar till ändringarna KAPITEL II LÖNER 3 Minimilön mom. 1 För en heltidsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år är minimilönen per

Läs mer

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från Medlemsinfo 7/12/JK Lönehöjningar till farmaceutisk personal från 1.12.2012 A. Individuella löner 1.12.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till farmaceuter, provisorer och farmacielever i

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA )

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA ) BILAGA I Sida 1 av 9 Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012 2013) År 2012 Allmän förhöjning Uppgiftsrelaterad

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet 1 CIRKULÄR 3/2005 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2005 2007 1 Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet Genom detta arbetskollektivavtal

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

Saaristo /2016. Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

Saaristo /2016. Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017) 1 (5) Saaristo 7.10.2016 4/2016 Till kommunstyrelserna och samkommunerna Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017) AKTA 2017 Grundlöner i lönesättningen Ändrade avtalsbestämmelser

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

TS 2010 2011. Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

TS 2010 2011. Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal TS 2010 2011 Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal TS 2010 2011 Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal Underteckningsprotokoll Kapitel I Allmänna delen

Läs mer

ESBO STADS PERSONALSTADGA

ESBO STADS PERSONALSTADGA Esbo stads personalstadga 5.1 1 (8) ESBO STADS PERSONALSTADGA Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 1 Tillämpning av personalstadgan I personalstadgan fastställs beslutsfattandet och behörigheten

Läs mer

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD EN KORT PRESENTATION 1 Kommunala avtalsdelegationen är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. Kommunala avtalsdelegationen bevakar kommunernas och kommunalförbundens arbetsmarknadsintressen. Kommunala

Läs mer

Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren

Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren Promemoria 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren Statsrådets förordning om ändring

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16)

KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16) KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16) Nybondas-Kangas/Taavitsainen Avtalsändringar i läkaravtalet 2012 2013 1 Sammandrag av lönehöjningarna och de viktigaste avtalsändringarna 1.1 Lönejusteringarna år 2012

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 1 1 (11) PROMEMORIA. Lindholm 15.6.2005 ANVISNINGAR FÖR TILLÄMPNING AV BILAGA 12 A

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 1 1 (11) PROMEMORIA. Lindholm 15.6.2005 ANVISNINGAR FÖR TILLÄMPNING AV BILAGA 12 A KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 1 1 (11) ANVISNINGAR FÖR TILLÄMPNING AV BILAGA 12 A 1 Allmänt Efter många års arbete reviderades avtalsbestämmelserna för familjedagvårdare som arbetar

Läs mer

tjänsteinnehavaren/arbetstagaren betalas lön för december. Engångspotten betalas också till icke fackanslutna.

tjänsteinnehavaren/arbetstagaren betalas lön för december. Engångspotten betalas också till icke fackanslutna. KA Cirkulär 13/2007 bilaga 6 1 (14) Tillämpningsanvisningar för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007 2009 och likalönsprotokollet (Tillämpningsanvisningarna för semesterbestämmelserna

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

KAD Cirkulär 15/2017 Bilaga 1. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID.

KAD Cirkulär 15/2017 Bilaga 1. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid mom. 1 I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där arbetstiden ordnas som periodarbete

Läs mer

Ersättningar för resekostnader

Ersättningar för resekostnader KA 1 Cirkulär 14/2007 bilaga 2 KAPITEL I ALLMÄN DEL 2 Tillämpningsområde TS-07 tillämpas på tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som är anställda av kommunerna och samkommunerna samt regionförvaltningarna

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Ändrade avtalsbestämmelser i TIM-AKA

Ändrade avtalsbestämmelser i TIM-AKA KA Cirkulär 15/2007 bilaga 4 Ändrade avtalsbestämmelser i TIM-AKA ALLMÄN DEL... 2 2 Lokala avtal... 2 3 Anställningens början... 2 4 Permittering av arbetstagare... 3 5 Ombildning till deltidsanställning

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2014 2017 Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2014 2017 Underteckningsprotokoll KAPITEL 1 Allmän del KAPITEL 2 Avlöning KAPITEL 3 Arbetstid KAPITEL 4

Läs mer

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011 BILAGA 2 TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga

Läs mer

Kollektivavtal för. AVAINTA Arbetsgivarna rf

Kollektivavtal för. AVAINTA Arbetsgivarna rf Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2017 2018 Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2017 2018 AVAINTA Arbetsgivarna rf HELSINGFORS 2017 Första upplagen Tryckt publikation ISBN 978-952-7231-04-3

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 (6) UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn 2014 Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar: Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2014 är anställda av en kommun

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften BILAGA 3 SJUKHUSLÄKARE Löner BILAGA 3 SJUKHUSLÄKARE I LÖNER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Grundlön /mån. Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter

Läs mer

PERMITTERING Tjänsteinnehavare/arbetstagare

PERMITTERING Tjänsteinnehavare/arbetstagare Tjänsteinnehavare/arbetstagare Permittering är ett oavlönat avbrott för viss tid eller tillsvidare Tjänsteutövningen / arbetet avbryts tillfälligt, men tjänsteförhållandet / arbetsavtalsförhållandet fortgår

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

Tjänsteförhållandet upphör

Tjänsteförhållandet upphör Ett tjänsteförhållande kan upphöra Utan uppsägning Med uppsägning Uppsägningsgrunder på beror på tjänsteinnehavaren Uppsägning på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägningsrätt i

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001. Piekkala 25.6.2001 1 (2)

SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001. Piekkala 25.6.2001 1 (2) SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001 Piekkala 25.6.2001 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer INKLUDERING AV MODERSKAPSLEDIGHET I

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 1 DEL F, BILAGA 11 DEL F A I MEDBORGARINSTITUT LÖN FÖR TJÄNSTE-/BEFATTNINGSINNEHAVARE VID MEDBORGARINSTITUT I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4

Läs mer

Lönehöjningar för farmaceutisk personal från 1.12.2015

Lönehöjningar för farmaceutisk personal från 1.12.2015 Medlemsinfo 15/2015 Lönehöjningsanvisningar Lönerna till den farmaceutiska personalen höjs från 1.12.2015. Eftersom man i förhandlingarna mellan Apotekens Arbetsgivarförbund och Farmaciförbundet först

Läs mer

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA 2010 2011 Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal Underteckningsprotokoll Del A Allmän del Del B Allmänbildande utbildning Bilaga 1 Grundskolan Bilaga 2 Gymnasier Bilaga

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn.

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn. Statistikfolder september 2011 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner efter avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2010 7 000 6 000 5 000 4 000

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

KAPITEL I ALLMÄN DEL. 7 Tjänsteutövning

KAPITEL I ALLMÄN DEL. 7 Tjänsteutövning BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 30/2000 1 (24) KAPITEL I ALLMÄN DEL 7 Tjänsteutövning Tjänsteinnehavare Efter att en tjänsteinnehavare inlett sin tjänsteutövning anses han vara tjänsteutövande under alla dygn tills

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer