AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN"

Transkript

1 AKTA Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

2 AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll KAPITEL I KAPITEL II KAPITEL III KAPITEL IV KAPITEL V KAPITEL VI KAPITEL VII KAPITEL VIII Allmän del Löner Arbetstid Semester Tjänst-, arbets- och familjeledighet Ersättningar för kostnader och naturaprestationer Förtroendemän Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande I II III IV V VI VII VIII KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN MARIEHAMN 2012

3 Kommunala avtalsdelegationen Första upplagan Kommunala avtalsdelegationen

4 INNEHÅLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Allmänna förhöjningar Ändringar i lönestrukturen Lokal justeringspott Engångspotter Ersättningar för resekostnader Medlemsavgifter till fackföreningar Fortlöpande förhandlingar Betalning av justerade löner Arbetsgrupper KAPITEL I ALLMÄN DEL Tillämpningsområde Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor Arbetsfred Lokala avtal (ÅL) Arbetsgivarens allmänna rättigheter Tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och därtill hörande rättigheter börjar Tjänsteutövning Anställningen fortsätter utan avbrott Uppvisande av läkarintyg Arbetstagarens uppgifter KAPITEL II LÖNER De anställdas rätt till lön Grundläggande lönebegrepp Minimilön Deltidslön Ordinarie lön LÖNESYSTEMET Lönesystemet Lönesättning Anställda utanför lönesättningen Uppgiftsrelaterad lön Väsentliga förändringar i uppgifterna Individuellt tillägg Arbetserfarenhetstillägg Resultatbonus ÖVRIGA TILLÄGG OCH ARVODEN Engångsarvode

5 INNEHÅLL 15 Rekryteringstillägg Språktillägg a Handledararvode SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Lön för arbetsgivarens representant BESTÄMMELSER OM LÖNEBETALNING Lönebetalning Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad Kvittningsrätt och återkrav av lön Lön under avstängning från tjänsteutövning KAPITEL III ARBETSTID Principen om effektiv användning av arbetstiden Anställda som omfattas av arbetstidslagen Avvikelser från arbetstidsbestämmelserna TID SOM RÄKNAS IN I ARBETSTIDEN Arbetstid Beredskapstid ORDINARIE ARBETSTIDER Arbetstidsformer Allmän arbetstid Byråarbetstid Periodarbetstid Ordinarie arbetstid 37 timmar i veckan Exceptionell ordinarie arbetstid Sammanhängande arbetsdag och arbetsskiftets längd ÖVERSKRIDANDE AV DEN ORDINARIE ARBETSTIDEN OCH ARBETSTIDSERSÄTTNINGAR Dygnets, arbetsveckans och arbetsperiodens början Definition av och ersättning för mertidsarbete Definition av och ersättning för övertidsarbete Mertids- och övertidsarbete i periodarbete under en avbruten period Övertidsersättning Söndags-, lördags- och helgaftonsersättning Kvälls-, natt- och skiftersättning Allmänna förutsättningar för arbetstidsersättning Begränsningar för arbetstidsersättning Arbetstidsersättningar till dem som är i ledande eller självständig ställning Utryckningspenning Uträkning av timlön samt tidpunkten för givande av ersättning i pengar eller i form av ledighet VILOTIDER Ledighet per vecka Dagliga vilotider

6 INNEHÅLL 28 Kafferast ARBETSTIDSHANDLINGAR OCH NATTARBETE Utjämningsschema för arbetstiden Arbetsskiftsförteckning Nattarbete KAPITEL IV SEMESTER Rätt till semester och semesterkapitlets tillämpningsområde Grundbegrepp Full kvalifikationsmånad Tid som likställs med arbetad tid Semesterns längd Hur semesterdagar åtgår Bestämning av semester Överenskommelse om uppdelning av semestern och om semesterns tidpunkt under anställningsförhållandet De anställdas åsikt om semestertidpunkten Meddelande om semestertidpunkten Flyttning av semester Sparande av semester Semesterlön Procentuell semesterlön Bestämning av semesterlönen i vissa fall Semesterersättning när anställningen upphör Semesterersättning vid militärtjänst eller civiltjänst Semesterpenning a Omvandling av semesterpenning till ledighet (ÅL) Betalning av semesterlön och semesterpenning Semester för lärarvikarie Vissa deltidsanställdas rätt till ledighet och semesterersättning KAPITEL V TJÄNST-, ARBETS- OCH FAMILJELEDIGHET SJUKLEDIGHET Rätt till sjukledighet Sjuklön Olycksfall i arbete och yrkessjukdom Sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd Arbetsgivarens rätt till dag-, moderskapspenning och faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen samt till vissa andra ersättningar FAMILJELEDIGHETER Rätt till familjeledighet Helhetsplan

7 INNEHÅLL 8 Lön under moderskapsledighet Lön under faderskapsledighet Tillfällig vårdledighet ÖVRIGA TJÄNST- OCH ARBETSLEDIGHETER Studieledighet Vissa tjänst- och arbetsledigheter KAPITEL VI ERSÄTTNINGAR FÖR KOSTNADER OCH NATURAPRESTATIONER Ersättning för resekostnader Tjänste- /arbetsdräktdräkt och skyddskläder Fördelning av kostnader Ersättning för huvudmåltid Uppbörd av ersättningar för naturaprestationer KAPITEL VII FÖRTROENDEMÄN Förtroendemannasystemets syfte Förtroendemän Tillsättande av förtroendemän Val av förtroendemän och förtroendemännens mandattid Förtroendemännens uppgifter Tillgång till uppgifter Förtroendemännens ställning Förtroendemännens tidsanvändning Lönen för förtroendemän Förtroendemannaersättning Utbildning för förtroendemän Utrymme för förtroendemannen Lokala avtal VIII PERMITTERING, OMBILDNING TILL DELTIDSANSTÄLLNING OCH ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE Permittering av tjänsteinnehavare och arbetstagare Meddelande om permittering Ombildning till deltidsanställning samt anställningens upphörande a) Handlingsplan och utredningsförfarande (ekonomiska orsaker eller produktionsskäl) (ÅL) Uppsägningstider Invalidpensionering Obligatorisk arbetspraktik

8 BILAGOR INNEHÅLL Innehåll BILAGA 1 KOMMUNLEDNING OCH PERSONAL INOM DEN INTERNA SERVICEVERKSAMHETEN BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 BILAGA 6 BILAGA 8 BILAGA 9 BILAGA 10 BILAGA 11 BILAGA 12 BILAGA 15 BILAGA 16 PERSONAL INOM BILDNINGSVÄSENDET VÅRDPERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN PERSONAL INOM SOCIALVÅRDEN, BASSERVICEPERSONAL INOM SOCIAL-, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH PERSONAL INOM LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNINGEN DAGVÅRDSPERSONAL, VISSA YRKESUPPGIFTER INOM VÅRD, HANDLEDNING OCH FOSTRAN I SKOLOR SAMT SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM ARBETSTID FÖR DAGVÅRDSFÖRESTÅNDARE, BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE OCH TREFAMILJSDAGVÅRDARE KOSTSERVICEPERSONAL ÖVRIG PERSONAL SLOPAD SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SYSSELSÄTTNINGS- VERKSAMHET FÖR HANDIKAPPADE ARBETSTIDEN FÖR GÅRDSKARLAR ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FAMILJEDAGVÅRDARE SOM ARBETAR I SITT EGET HEM FLEXIBEL ARBETSTID ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER KOMMUNALT HUVUDAVTAL SAMARBETSAVTAL LAGAR ARBETSAVTALSLAG / LANDSKAPSLAG OM TILLÄMPNING I LANDSKAPET ÅLAND AV LAGSTIFTNING OM KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN (ÅFS 24/2004) LAG OM KOMMUNALA TJÄNSTEINNEHAVARE / LANDSKAPSLAG OM TILLÄMPNING I LANDSKAPET ÅLAND AV ARBETSTIDSLAGEN (ÅFS 44/1998) ARBETSTIDSLAG / SEMESTERLAG /162 (DEL) LAG OM SAMARBETE MELLAN KOMMUNALA ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE /

9 8

10 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning 2 Allmänna förhöjningar Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft Efter fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. mom. 1 Allmän förhöjning Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,5 %. Det individuella tillägget enligt 11 i lönekapitlet höjs med 2,5 %. mom. 2 Allmän förhöjning Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,46 %. Det individuella tillägget enligt 11 i lönekapitlet höjs med 1,46 %. mom. 3 mom. 4 Lönesättning De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönesättningsbilagorna 1 8 och de höjda ersättningarna per dagvårdsplats framgår av bilaga 12. Minimilönen ( 3) i lönekapitlet är 1 659,18 euro fr.o.m och 1 694,02 euro fr.o.m Ändringar i lönestrukturen 4 Lokal justeringspott Procenttalen för arbetserfarenhetstilläggen enligt 12 i lönekapitlet i AKTA är från tre (3) procent efter fem (5) års anställning och åtta (8) procent efter tio (10) års anställning. I samband med den allmänna förhöjningen höjs de uppgiftsrelaterade lönerna med 2 %. På motsvarande sätt minskas beloppet för det individuella tillägget om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har minst 5 års anställningstid som berättigar till årsbunden del av det individuella tillägget. mom. 1 Lokal justeringspott Den lokala justeringspotten är 0,6 % av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationen förhandlar om användningen av den lokala 9

11 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL 5 Engångspotter justeringspotten. Avsikten är att i förhandlingarna ge perso nalen faktiska påverkansmöjligheter och att i mån av möjlighet eftersträva enighet genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Parterna förhandlar om justering av de uppgiftsrelaterade lönerna på basis av arbetsvärdering och om storleken på den pott som används för individuella tilllägg. Över förhandlingarna upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå. Om enighet i ärendet inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet hur justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg eller för motsvarande höjningar. Om den kommunala arbetsgivaren inte har sammankallat parterna för lokala förhandlingar vid fördelningen av den lokala justeringspotten och om arbetstagarparten inte i efterhand godkänner arbetsgivarens ensidiga beslut om fördelningen ska potten fördelas som en allmän förhöjning åt alla anställda i kommunen. En kommun eller ett kommunalförbund kan i samband med fördelningen av de lokala justeringspotterna sammanslå AKTA s och TS s justeringspotter om det i kommunen/kommunalförbundet finns tre eller färre anställda som omfattas av TS- avtalet. mom. 1 I samband med lönebetalningen för april 2012 betalas en separat engångspott på 230 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning hos kommunen eller kommunalförbundet har inletts senast och utan avbrott fortsatt till åtminstone och anställningen är i kraft I det fall en anställd varit arbets-/tjänstledig eller på grund av annan tillåten frånvaro och då inte erhållit lön samt under förutsättning att anställningsförhållandet inte avbrutits utan att omedelbart ersättas med ett annat minskar de ovan angivna beloppen så att de står i proportion till den period den anställde varit i arbete eller erhållit lön. Semester, sjukledigheter och andra ledigheter då lön utbetalats samt permittering anses utgöra tid som likställs med arbetad tid. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för april mom. 2 I samband med lönebetalningen för januari 2013 betalas en separat engångspott på 100 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning hos kommunen eller kommunalförbundet har inletts senast och utan avbrott fortsatt till åtminstone och anställningen är i kraft

12 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL I det fall en anställd varit arbets-/tjänstledig eller på grund av annan tillåten frånvaro och då inte erhållit lön samt under förutsättning att anställningsförhållandet inte avbrutits utan att omedelbart ersättas med ett annat minskar de ovan angivna beloppen så att de står i proportion till den period den anställde varit i arbete eller erhållit lön. Semester, sjukledigheter och andra ledigheter då lön utbetalats samt permittering anses utgöra tid som likställs med arbetad tid. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för januari Ersättningar för resekostnader Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. Maximibeloppen för hotellersättningar justeras så att justeringarna av maximibeloppen för statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar. 7 Medlemsavgifter till fackföreningar Arbetstagare Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från (Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 20/1997). 8 Fortlöpande förhandlingar Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. Avtalsparterna följer regelbundet med arbetet i rikets arbetsgrupper under avtalsperioden. 9 Betalning av justerade löner De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader efter att justeringarna trätt i kraft. Om det på grund av tidsbrist och/eller uträkningstekniska skäl inte är möjligt att göra utbetalningarna inom ovan nämnda tidsfrister kan man lokalt avtala om senare utbetalningstidpunkter. Till periodarbetare betalas de justerade höjningar som baserar sig på arbetstiden fr.o.m. det datum då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. 11

13 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL 10 Arbetsgrupper Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska under avtalsperioden ta fram ett förslag till ett nytt avtal avseende skyddskläder. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska ta fram ett förslag till avtal om tidsanvändningen och kompensationen för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige samt ett tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska vid behov framlägga förslag som utgör grund för separata förhandlingar. Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska regelbundet följa upp tilllämpningen av gällande arbetsvärderingssystem enligt 5 kapitel II/ Avlöning i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal. Mariehamn den 13 mars 2012 KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKAVA-ÅLAND RF FACKORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA PÅ ÅLAND, FOA-Å RF TJÄNSTEMANNAORGANISATIONERNA PÅ ÅLAND, TCÅ RF 12

14 KAPITEL I ALLMÄN DEL KAPITEL I ALLMÄN DEL 1 Tillämpningsområde Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas på kommunernas och kommunalförbundens 1 tjänsteinnehavare, 2 månadsavlönade arbetstagare, och om inget annat har bestämts i detta tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA), avtalet för tekniska sektorn (TS), eller något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal och om inget annat heller följer av ett löneavtal som slutits med Kommunala avtalsdelegationens samtycke.(ål) I Detta avtal gäller inte personer som deltar i arbetsprövning eller arbetsträning eller personer som annars på grund av sin ställning inte kan anses vara arbetstagare. 2 Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor mom. 1 Om inget annat följer av detta eller något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal eller av ett sådant löneavtal med en tjänsteinnehavare vilket i ett enskilt fall ingåtts med Kommunala avtalsdelegationens samtycke, kvarstår tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas anställningsvillkor i den form som de vid utgången av föregående avtal skulle iakttas enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. Arbetstagare mom. 2 Om anställningsvillkoren för en arbetstagare som vid det föregående avtalets upphörande var anställd av kommunen eller kommunalförbundet varit bättre än anställningsvillkoren i detta avtal, bibehålls de tidigare villkoren och den lönenivå dessa medförde som de var vid nämnda tidpunkt enligt arbetstagarens arbetsavtal eller ett sådant beslut av den behöriga myndigheten som vunnit eller senare vinner laga kraft, såvida dessa tidigare villkor inte har försämrats genom ett sådant lokalt avtal som avses i 13 i det kommunala huvudavtalet eller genom ett centralt arbetskollektivavtal. 13

15 KAPITEL I ALLMÄN DEL 3 Arbetsfred Tjänsteinnehavare mom. 1 Medan detta avtal är i kraft får den som är bunden av avtalet inte vidta stridsåtgärder som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innehåll eller för att avgöra en tvist som gäller ett yrkande som baserar sig på avtalet eller för att ändra ett gällande avtal eller för att få till stånd ett nytt avtal. Tjänsteinnehavare mom. 2 En förening som är bunden av avtalet är skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare som avtalet gäller inte bryter mot den i mom. 1 avsedda fredsplikten eller mot bestämmelserna i avtalet. Denna övervakningsskyldighet inbegriper också att föreningen inte får stödja eller bistå vid en förbjuden stridsåtgärd eller på något annat sätt bidra till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få slut på dem. Arbetstagare mom. 3 4 Lokala avtal (ÅL) Ansvaret hos arbetskollektivavtalets parter och övriga som är bundna av avtalet regleras genom lag (hänvisningsbestämmelse). mom. 1 Detta avtal tillämpas inte när man har avvikit från dess bestämmelser genom lokala avtal. Genom ett lokalt avtal får man dock inte avtala om en lägre grundlön än den som minst ska betalas enligt detta avtal eller avvika från detta avtals bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjuk- eller moderskapsoch faderskapsledighetsförmåner. Om en inrättning eller verksamhetsenhet vars huvudman är en kommun eller kommunalförbund, staten, landskapet Åland eller en privat sammanslutning överförs på en annan huvudman som är en kommun eller kommunalförbund, kan semesterns längd avtalas för den överförda personalen på ett sätt som avviker från detta avtals semesterbestämmelser. Enligt 13 mom.1 i huvudavtalet eller den fullmakt som Kommunala avtalsdelegationen gett till kommunerna för att ingå lokala avtal och det protokoll om regler kring lokala avtal som undertecknats mellan avtalsparterna iakttas bestämmelserna angående avtal om avvikelser inte ifall det i centrala gällande tjänste- eller arbetskollektivavtal har avtalats annat om ingående av lokala avtal genom egna specialbestämmelser. I så fall tillämpas de särskilda bestämmelserna i det centrala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Särskilda bestämmelser av det här slaget finns bl.a. i detta i arbetstidskapitlet i 3 (arbetstidsarrangemang) och 23 (mötesarvode till anställda i ledande 14

16 KAPITEL I ALLMÄN DEL ställning eller självständig ställning). Också i dessa fall tilllämpas bestämmelserna i 13 mom. 2-4 i huvudavtalet eller i ovan nämnda protokoll om inte annat nämns särskilt i t.ex. 3 i arbetstidskapitlet.(ål) mom. 2 Lokalt kan man ingå avtal om ett lönesystem som bygger på arbetsvärdering och som avviker från mom. 1, under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen och respektive huvudavtalsorganisationer ger parterna fullmakt att ingå avtal. 5 Arbetsgivarens allmänna rättigheter Arbetstagare Arbetsgivaren har rätt att anställa och avskeda arbetstagare och att leda och övervaka arbetet. I 6 Tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och därtill hörande rättigheter börjar mom. 1 mom. 2 Arbetstagare Ett arbetsavtalsförhållande och de rättigheter som det medför börjar den dag då arbetstagaren de facto börjar arbeta. Arbetstagare Om en arbetstagare enligt arbetsavtalet har anställts från och med den första dagen i kalendermånaden och denna dag är en sådan helg- eller högtidsdag eller annan dag som i regel inte är en arbetsdag, gäller arbetstagarens rättigheter från månadens början, om arbetstagaren har börjat arbeta på den första ordinarie arbetsdagen efter de nämnda dagarna och dessa dagar inte ingick i den föregående arbetstagarens anställningsförhållande. Ett arbetsavtal ska i regel göras upp skriftligt och så detaljerat att alla faktorer som inverkar på hur anställningsvillkoren bestäms framgår. Ett arbetsavtal kan ingås muntligt när det finns grundad anledning till detta, t.ex. om arbetsavtalet är kortvarigt. 7 Tjänsteutövning Tjänsteinnehavare Efter att ha inlett sin tjänsteutövning anses en tjänsteinnehavare vara tjänsteutövande under alla dygn tills anställningen upphör, dock med undantag av den tid då tjänsteinnehavaren har semester eller tjänstledigt eller är avhållen från sin tjänst eller då tjänsteutövningen av någon annan anledning anses vara avbruten. 15

17 KAPITEL I ALLMÄN DEL 8 Anställningen fortsätter utan avbrott Anställningsförhållandet anses inte ha avbrutits, om en tjänsteinnehavare inom samma kommun eller kommunalförbund utan en enda mellandag övergår från ett tjänsteförhållande till ett annat, eller en arbetstagare med stöd av ett nytt arbetsavtal övergår till en annan uppgift eller en tjänsteinnehavare övergår till ett arbetsavtalsförhållande eller en arbetstagare till ett tjänsteförhållande. 9 Uppvisande av läkarintyg Arbetstagare En arbetstagare som tillträder en anställning eller övergår till en annan uppgift ska på begäran visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Övergången till en annan uppgift inhiberas om arbetstagaren inte visar upp intyget inom utsatt tid. 10 Arbetstagarens uppgifter Arbetstagaren ska informeras om skyldigheten att visa upp ett läkarintyg när arbetsavtalet ingås och vid övergång till en annan uppgift. Om arbetstagaren inte visar upp ett godtagbart läkarintyg eller läkarintyget visar att arbetstagaren inte på grund av sitt hälsotillstånd är lämpad för arbetet, kan arbetsavtalsförhållandet avslutas om förutsättningarna för hävning under prövotid, uppsägning eller hävning enligt arbetsavtalslagen uppfylls (hänvisningsbestämmelse). Skyldigheten att visa upp läkarintyg gäller inte sådana fall då arbetsgivaren ensidigt bestämmer att arbetstagaren ska övergå till en annan uppgift. mom. 1 mom. 2 Arbetstagare Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om arbetstagarens uppgifter genom ett arbetsavtal, men arbetstagaren är skyldig att vid behov tillfälligt övergå till andra uppgifter som kan anses lämpliga med hänsyn till arbetstagarens utbildning och arbetserfarenhet. En tillfällig omplacering får vara högst åtta veckor åt gången. Arbetstagare En arbetstagare får inte utan sitt samtycke omplaceras varaktigt i uppgifter som väsentligt avviker från de arbetsavtalsenliga uppgifterna, om inte arbetsgivaren samtidigt kan åberopa en uppsägningsgrund. 16

18 KAPITEL I ALLMÄN DEL En omplacering som varar över åtta veckor förutsätter att arbetstagaren samtycker till omplaceringen eller att arbetsgivaren kan åberopa en uppsägningsgrund. En tjänsteinnehavares uppgifter och andra skyldigheter följer gällande lagstiftning och bestämmelser. Sådana bestämmelser kan ingå i t.ex. instruktioner. I 17

19 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser KAPITEL II LÖNER 1 De anställdas rätt till lön mom. 1 En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som anställts i en kommun eller kommunalförbund har rätt att få lön från och med den dag då han eller hon inlett sin tjänsteutövning eller börjat sköta sina arbetsuppgifter. Begreppet tjänsteutövning definieras i 7 i den allmänna delen. Om tjänsteutövningen eller arbetet ännu inte har inletts (tjänsteinnehavaren/arbetstagaren har inte hunnit arbeta en enda dag t.ex. på grund av sjukdom eller graviditet), får den anställde inga löneförmåner. Den behöriga myndigheten beslutar när en tjänsteinnehavares tjänsteutövning inleds. Exempel En tjänsteinnehavare är visstidsanställd t.o.m Han har valts till tjänsteinnehavare i tillsvidareanställning i samma kommun och tjänsteutövningen har fastslagits att börja 1.4. Om tjänsteinnehavaren är arbetsoförmögen 1.4 betalas sjuklön. mom. 2 mom. 3 mom. 4 Om det har bestämts att tjänsteutövningen för en tjänsteinnehavare börjar den första dagen i en månad, och denna dag inte är en ordinarie arbetsdag, anses rättigheten till löneförmåner ha börjat vid ingången av denna månad. Förutsättningen är dock att den som valts till tjänsten har inlett sin tjänsteutövning den första ordinarie arbetsdagen efter ovan nämnda dag och att den tjänsteinnehavare som tidigare skött tjänsten inte längre var i tjänst vid denna tidpunkt. Det som sägs ovan gäller också en arbetstagare vars anställning enligt arbetsavtalet börjat den första dagen i en månad och dagarna i fråga inte ingick i den tidigare arbetstagarens anställningsförhållande. Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare utan giltig orsak uteblivit från sitt arbete, betalas ingen lön för denna tid. När ett anställningsförhållande upphör betalas, såvida inte något annat följer av detta avtal, 1 lön ända till den dag då den anställde slutar, denna dag medräknad, 2 om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren dött, lön ända till dödsdagen, varvid månadslön som eventuellt betalats i förskott för den återstående delen av månaden inte återkrävs. 18

20 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser 2 Grundläggande lönebegrepp Lönesystemet Minimilön Deltidslön Lönesystemet baserar sig på uppgiftsrelaterade löner, individuella tilllägg, arbetserfarenhetstillägg och resultatbonus. Dessutom kan arbetsgivaren betala engångsarvoden och andra tillägg, ersättningar och arvoden som anges särskilt i detta avtal. Se 6. Minimilönen per månad för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner för en helhetsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år. Se 3. I deltidsarbete är lönen lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid. Se 4. II Ordinarie lön Lönesättning Grundlön Uppgiftsrelaterad lön Arbetsvärdering Till den ordinarie lönen hör bland annat den uppgiftsrelaterade lönen, ett individuellt tillägg och arbetserfarenhetstillägg. Begreppet ordinarie lön behövs för beräkning av bland annat timlön, dagslön, semesterlön och sjuklön. Se 5. Lönesättning innebär att en anställds uppgift placeras i lämplig lönesättningspunkt ( t.ex. 03HOI030). Om det inte finns en lämplig lönepunkt står uppgiften utanför lönesättningen. Se 7 och 8. Med grundlön avses den uppgiftsrelaterade minimilönen i respektive lönepunkt. Se 9. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms i första han utgående från arbetets svårighetsgrad. Se 9 Vid arbetsvärdering görs en värdering av arbetets svårighetsgrad. Arbetsvärderingen baserar sig på uppgiftsbeskrivningen och det lokala arbetsvärderingssystemet. Se 9 19

21 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser Individuellt tillägg Individuellt tillägg betalas på basis av yrkesskicklighet, arbetsprestationer och andra eventuellt lokalt fastslagna kriterier. Se 11. Utvärdering av arbetsprestationen Arbetserfarenhetstillägg Resultatbonus Engångsarvode Dagslön Timlön 3 Minimilön Det individuella tillägget baserar sig i regel på en utvärdering av arbetsprestationen. Se 11. Arbetserfarenhetstillägget baserar sig på anställningstid. Se 12. Resultatbonus baserar sig på att de mål som uppställts för resultatförbättring i den kommunala servicen uppnåtts eller överträffats. Se 13. Engångsarvode kan användas för att belöna en individ eller en grupp. Engångsarvode kan betalas också av något annat särskilt skäl. Se 14. Dagslönen är den ordinarie lönen dividerad med antalet dagar i kalendermånaden. Se 19. Timlön kan betalas endast i de fall som anges i 19 i lönekapitlet i AKTA. Timlönen är den ordinarie lönen dividerad med timlönedivisorn för arbetstidsformen. Begreppet timlön behövs för beräkning av arbetstidsersättningar. Se 19. I förteckningen ovan beskrivs de viktigaste grundläggande begreppen i korthet. De egentliga avtalsbestämmelserna finns i de paragrafer som förteckningen hänvisar till. mom. 1 För en heltidsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år är minimilönen per månad för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner 1 659,18 euro från och 1 694,02 euro från (ÅL). Bestämmelsen tillämpas på praktikanter och andra anställda i jämförbar ställning först när anställningen hos kommunen eller kommunalförbundet varat i tre månader. 20

22 KAPITEL II LÖNER Allmänna bestämmelser Med praktikant avses en person som under ledning av arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant utför praktiskt arbete i arbetsavtalsförhållande med sikte på att inhämta sådana kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs i vissa uppgifter. Praktiken kan vara 1 förhandspraktik, som syftar till att ge sådan arbetserfarenhet som praktikanten behöver för att kunna söka in till en läroanstalt, 2 praktik som ingår i utbildning (t.ex. läroavtal), 3 specialiseringspraktik efter grundläggande yrkesexamen eller 4 arbetspraktik. Som arbetspraktikant betraktas bl.a. en person som inte har yrkesutbildning inom området i fråga och inte heller tidigare arbetserfarenhet, och som för att vänja sig vid arbetslivet till exempel utför arbeten som det går relativt lätt och snabbt att lära sig, för det mesta tillsammans med andra arbetstagare. II Om en praktikant i praktiken självständigt utför uppgifter som hör till arbetet och lönepunkten i fråga, har arbetsgivaren i allmänhet ingen grund för att betala en lön som är lägre än grundlönen. Grundlönen kan dock sänkas för att praktikanten saknar den utbildning som krävs. Om praktikantens uppgifter inte är lika krävande som de som avses i lönepunkten kan minimilönen betalas under praktiken. mom. 2 Minimilönen för en sommararbetare är 50 % av den grundlön som betalas för arbetet enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Med sommararbetare avses skolelever, studerande eller andra unga utan yrkesexamen eller yrkeskunskap inom området, vilka anställts som sommararbetare för viss tid under semesterperioden Syftet med bestämmelsen är att förbättra möjligheterna att ordna sommararbeten. Bestämmelsen tillämpas inte på en studerande som inom sitt eget yrkesområde anställs som vikarie för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare. 4 Deltidslön mom. 1 I deltidsarbete är den uppgiftsrelaterade lönen och tilläggen i euro lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 21

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 2 (97) INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun Problemkartläggning och problemlösning Theresia Holländer Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013 mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET ISBN 978-952-5998-08-5 Tammerprint Oy, 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1024 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet...

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet... Handbok för Folkhälsans kosthåll och konferens DEL I Vad Folkhälsan står för DEL II Kapitel 1 Verksamhet... 3 Kapitel 2 Personal och utveckling... 5 Kapitel 3 Samarbete och ekonomi... 15 Kapitel 4 Verksamhetens

Läs mer

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal 2010 2011 Kollektivavtal Stål och Metall mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor för arbetare anställda i företag anslutna till Stål och

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2012 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer