Arbetsmarknadsnyckeln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsnyckeln"

Transkript

1 Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln

2 Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln ISBN Publicerats med stöd av Arbetarskyddsfonden Layout: Innocorp Oy/Aija Honkanen Tryckt av: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin

3 Till läsaren Arbetsmarknadsnyckeln, som centralorganisationerna på arbetsmarknaden har gett ut sedan år 1970, har nu skrivits om för elfte gången. I nyckeln beaktas den nya anställningsavtalslagen som trädde i kraft i början av juni Även socialskydds- och övriga förmåner motsvarar situationen sommaren Nyckeln fungerar som guide för dem som går ut på arbetsmarknaden och för dem som redan verkar där. Deltid och visstid har ökat på arbetsmarknaden, men ordinarie anställning, d.v.s. anställning tillsvidare, har hållit positionerna. Ett bestående heltidsarbete är fortfarande eftertraktat på arbetsmarknaden. Det skapar trygghet för löntagaren och kontinuitet för arbetsgivaren, och detta har upplevts som en bra lösning också i riskkänsliga förhållanden. Samtidigt som deltids- och visstidsarbetet har ökat har de arbetssökande uppmuntrats att sysselsätta sig själva - som yrkesutövare, företagare, frilansar och legotillverkare. Gränsen mellan anställning och företagande är ofta vag i det praktiska arbetslivet. Arbets- och sociallagstiftningen och kollektivavtalen har traditionellt byggt på anställningar som är i kraft tillsvidare. Förändringarna i arbetslivet har ökat mängden andra typer av anställning än den ordinarie. Det här har också beaktats i avtalen och lagstiftningen. De arbetsrelaterade förmånerna, rättigheterna och skyldigheterna håller på att bli relativt lika, oberoende av formen för arbetet. Arbetsmarknaden lever i ett ständigt flöde av förändring. Takten i arbetslivet anges av paragrafer och avtal och arbetsmarknadsorganisationerna anpassar sig till ständigt nya förhållanden. Grunden för arbetslivets funktionalitet och arbetsmarknadssystemet är emellertid något som uppnåtts under årtionden. En fungerande arbetsmarknadsoch inkomstpolitik har en central roll för samhällsekonomin och konkurrenskraften och detta har befunnits gälla också i EMU-Finland. Den här guiden belyser huvudpunkterna i arbetsmarknadssystemet och de rättigheter och skyldigheter och det socialskydd som arbetet medför. 3

4 Att ta vara på yrkesskicklighet och arbetsförmåga är nyckelfrågor på arbetsmarknaden under 2000-talets första årtionde, då tillräcklig tillgång till yrkeskunnig arbetskraft är en av hörnstenarna för Finlands konkurrenskraft. Av löntagarna själva förutsätts det att de vinnlägger sig om sin arbetsmarknadsduglighet genom att utbilda sig och måna om att upprätthålla en god arbetsförmåga. Också företagen, som konkurrerar om kompetent personal, får lov att utveckla sin interna utbildning. Arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen har tillsammans startat en hel rad projekt och program som stöder en bestående arbetsförmåga, ork i arbetet och garantier för tillgång till kompetent arbetskraft i framtiden. Studietiden och arbetslivet flätas allt intimare samman och utvecklingen av yrkesskickligheten har blivit en process som löper tvärs igenom arbetslivet. Arbetsmarknadsnyckeln publiceras av arbetsmarknadens centralorganisationer med bidrag av Arbetarskyddsfonden. Centralorganisationernas informatörer har varit med om att planera boken. Guiden är skriven av redaktör Leena Seretin. Guiden finns på arbetsmarknadscentralernas och Finlands Ungdomssamarbete Allians webbplats. Helsingfors Centralorganisationerna på arbetsmarknaden Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Tjänstemannacentralorganisationen FTFC AKAVA Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT Servicearbetsgivarna Kommunala arbetsmarknadsverket KA Statens arbetsmarknadsverk SAMV Kyrkans avtalsdelegation KyAD 4

5 Innehåll Till läsaren 3 Innehåll 5 Arbetsmarknadssystemet skapar stabilitet 6 Inkomstuppgörelsen anger takten 7 Avtalen ger ramen 8 Kollektivavtalet är minimum 10 Det lokala avtalandet ökar 11 Förlikningsmannen löser tvister 12 Arbetskonflikt 12 Arbetsdomstolen 13 Välkommen på jobbet 14 Anställningsavtal 14 Anställningsförhållande 15 Offentlig tjänst 16 Uthyrd arbetskraft 16 Självständig företagare 16 Prövotid 17 Minderåriga i arbete 17 Lön för färdighet och ansvar 18 Permittering 19 Anställningen upphör 19 Överlåtelse av en rörelse 21 Hävande av ett anställningsförhållande 21 Arbetsintyg 21 Flexibel arbetstid 22 Arbetstid 22 Övertids- och tilläggsarbete 22 Nattarbete och skiftarbete 23 Deltidsarbete 23 Vilotid 23 Semester 24 Alterneringsledighet 25 Deltidstillägg 25 Studieledigt 25 Familjeledighet 26 Moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- och föräldraledigt 26 Vårdledighet 26 Partiell vårdledighet 26 Tillfällig vårdledighet 27 Frånvaro av tvingande familjeskäl 27 Arbete ökar tryggheten 28 Sjukförsäkring 28 Arbetslöshetsskydd 28 Olycksfallsförsäkring 29 Grupplivförsäkring 29 Lönegaranti 29 Vuxenutbildningsstöd 29 Pensionsskydd 30 Samarbete ger resultat 32 Samarbetslagen 32 Personalrepresentation 32 Personalfond 33 Jämställdhet 34 Arbetarskydd 35 Arbetarskyddet på arbetsplatsen 35 Arbetarskyddsmyndigheter 35 Företagshälsovården 35 Arbetskraftsbyrån hjälper 36 Arbete i utlandet 37 Utsänd arbetsgivare 37 Anställningsavtal av internationell karaktär 37 Det finns ett förbund för allt 39 Löntagarcentralorganisationerna 39 Arbetsgivarcentralorganisationerna 43 Ökad internationalism 49 Internationella arbetsorganisationen ILO 49 Den sociala dialogen i EG/EU 50 Samarbetsorganisationer 52 Samarbetsnätet 52 Arbetsmarknadens ABC 52 5

6 Arbetsmarknadssystemet skapar stabilitet Förhandlingsverksamheten på arbetsmarknaden bygger på Internationella Arbetsmarknadsorganisationen ILO:s principer enligt vilka intresseorganisationerna skall kunna bedriva gemensam avtalsverksamhet och intressebevakning också i riktning mot regering och tjänstemannakår, i lagberedningen och i utvecklingen av ekonomi och samhälle. ILO:s huvudprincip i utvecklingen av arbetslivet är trepartssamarbetet, d.v.s. samarbete och förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationerna, fackföreningsrörelsen och regeringen. Också Europeiska unionen har erkänt trepartsprincipen vid utvecklingen av arbetsmarknaden. Finland har följt trepartsprincipen i flera årtionden. Det var under krigstiden som Finland gick in för det västerländska fria förhandlings- och avtalssystemet. Som en milstolpe i arbetsmarknadssystemet betraktas det allmänna avtalet av , där arbetsgivarparten erkände fackföreningsrörelsen och parterna erkände en organiserad arbetsmarknadsverksamhet som en del av det demokratiska samhället. Samtidigt deklarerade organisationerna sin beredskap att lösa konflikter i första hand förhandlingsvägen. År 1943 stadgades förhandlingsrätt för statstjänstemän och år 1944 förhandlingsrätt för kommunala tjänsteinnehavare. År 1944 avtalade Finlands Fackförbunds Centralförbund FFC och Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund AFC om ett system för förhandling mellan parterna. Hösten 1944 förhandlades det redan om kollektivavtal och minimilöner. År 1945 ingicks de första egentliga kollektivavtalen, även om lokala eller branschvisa avtal, kallade lönetariffer, hade avtalats redan från slutet av 1800-talet. På kollektivavtalen följde en reviderad lag om anställningsavtal, lagen om medling i arbetskonflikter, lagen om arbetsrådet och arbetsdomstolar. Den organiserade arbetsmarknadsverksamheten stärktes av det allmänna avtalet mellan FFC och AFC år 1946, en grundstadga för förhandlingsverksamheten. För de privata servicebranscherna ingicks ett allmänt avtal först år Kollektivavtalslagarna för statliga och kommunala tjänstemän och arbetstagare trädde i kraft år Samtidigt koncentrerades avtalsbefogenheterna i kommunernas och samkommunernas anställningsfrågor hos Kommunala avtalsdelegationen. Avtalsparterna och förhandlingsförfarandet har fastställts i huvudavtalen för staten och kommunerna och kyrkan. En lag om kollektivavtal för tjänstemän och arbetstagare i den evangelisk-lutherska kyrkan trädde i kraft Rötterna till den långvariga inkomstpolitiken ligger i den första inkomstpolitiska totaluppgörelsen av år Uppgörelsen är känd som Liinamaa-avtalet. Den centrala avtalspolitiken har allmänt ansetts fungera bra när det handlar om att styra både arbetsmarknaden och utvecklingen av samhällsekonomin. 6

7 Inkomstuppgörelsen anger takten Arbetsmarknadscentralerna kan sinsemellan ingå centrala uppgörelser, som innehåller ramen för löneförhöjningarnas storlek. I samråd med regeringen kan de ingå inkomstpolitiska totaluppgörelser som jämte löneuppgörelse omfattar överenskommelse om ekonomisk-politiska åtgärder, inkomstfördelningsåtgärder och socialpolitiska åtgärder. En stor del av arbets- och socialförmånerna har avtalats som en del av inkomstpolitiska totaluppgörelser. Dessa tillåter också avtal om nedskärningar och förmåner. Inkomstförhandlingarna börjar när arbetsmarknadens centralorganisationer sammanträder för att förhandla om innehållet i det blivande avtalet. Löntagarnas och arbetsgivarnas intresseorganisationer för fram sina egna mål. Också regeringen kan lägga fram önskemål och ge löften för att en inkomstuppgörelse skall kunna uppnås. De senaste inkomstavtalen har syftat till en viss ökning av köpkraften, till att stimulera sysselsättningen och tygla inflationen. Arbetsmarknadsparterna kan också komma fram till att det inte alls är värt att gå in för ett centralt inkomstavtal, och då inleds förhandlingarna direkt på förbundsnivå. Inkomstförhandlingarna förs i god tid innan kollektivavtalen går ut. Meningen med detta är att bevara arbetsfreden och undvika arbetskonflikter. Om förhandlingarna leder fram till avtal uppkommer en centraluppgörelse. En sådan är bindande för centralorganisationerna på arbetsmarknaden. Härefter inleds förhandlingar mellan kollektivavtalsparterna - fackförbunden och arbetsgivarförbunden - där det centrala avtalet tillämpas på respektive branscher. En central inkomstuppgörelse kan dra strama gränser för storleken och formen av löneförhöjningarna eller ge branschvisa tillämpningar vida ramar, varvid plats också lämnas för avtal på arbetsplatserna. Resultat av inkomstpolitiken medlemsavgiftsuppbörd på lönen (1969) sammanträdesrätt på arbetsplatsen (1970) semesterpremie (1972) förlängd moderskapsledighet (1974) vintersemester (1977) revision av sjukdagpenningen ( ) reform av arbetslöshetsskyddet (1984) arbetstidsförkortning (1985) förtroendemannaavtal (1991) arbetslivsutveckling (1996, 2001) 7

8 Avtalen ger ramen Det finländska arbetsmarknadssystemet bygger alltså på avtalande och jämkning. Avtal har ingåtts dels mellan arbetsmarknadsorganisationerna, dels under deltagande av regeringen. Avtalens betydelse understryks av den höga anslutningsprocenten. De finländska löntagarna och arbetsgivarna är organiserade inom föreningar i sina egna branscher i större utsträckning än i andra EU-länder. Av ca 2,1 miljoner löntagare hör 80 procent till fackförbund. Det finns ungefär 90 fackförbund, fördelade på tre löntagarcentralorganisationer. Största delen av arbetsgivarna hör till arbetsgivarförbunden inom respektive branscher. Det finns tio sådana förbund inom fem centralorganisationer. Arbetsmarknadsavtal ingås på många nivåer. Avtal i EU-omfattning ingås av Europeiska Fackliga Samorganisationen EFS för arbetstagarparten och UNICE och CEET för arbetsgivarparten. Avtal på Europanivå har ingåtts om föräldraledigt, deltidsarbete och visstidsarbete. I Finland ingår löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer centrala inkomstavtal och allmänna avtal. Inkomstavtalen på centralorganisationsnivå kallas inkomstpolitiska totaluppgörelser då också regeringen är part i avtalet. Fackförbunden och arbetsgivarförbunden ingår kollektivavtal, d.v.s. avtal som gäller hela grupper av anställda samfällt. I den här boken förtydligas det vid behov på lämpligt sätt om avtalet gäller tjänstemän eller arbetstagare i den offentliga sektorn (finskan har för dessa fall virkaehtosopimus och työehtosopimus, vilket sistnämnda också betyder kollektivavtal i allmänhet). På arbetsplatserna kan arbetstagarrepresentanter och arbetsgivaren ingå lokala avtal. Arbetstagaren och arbetsgivaren ingår anställningsavtal sinsemellan. De olika avtalsnivåerna UNICE/CEEP Avtal på Europanivå EFS Arbetsgivarnas centralorganisationer Centrala avtal Löntagarnas centralorganisationer Arbetsgivarförbundet Kollektivavtal Fackförbundet Arbetsgivaren Lokala avtal Arbetstagarrepresentant/ förtroendeman Arbetsgivaren Arbetsavtal Arbetstagaren 8

9 Förhandlingssystem inom den privata sektorn Arbetsgivarnas centralorganisationer Centrala avtal, allmänna avtal Löntagarcentralorganisationen Arbetsgivarförbundet Företaget Företaget Kollektivavtal Lokalt avtal Arbetsavtal Fackförbundet Förtroendeman/ arbetstagare Arbetstagaren Förhandlingssystemet inom det kommunala De kommunala arbetsgivarna Kommunala arbetsmarknadsverket Kommunala arbetsmarknadsverket Myndigheten i en kommun eller samkommun Centrala avtal Tjänste- och arbetskollektivavtal Lokala avtal Andra centralorganisationer Huvudavtalsorganisationerna: Kommunbranschens Union Tjänstemännens förhandlingsorganisation Förhandlingsorganisationen för teknik och bastjänster AKAVA:s förhandlingsorganisation för den offentliga sektorn AKAVA-OS Huvudavtalsorganisationen eller en ansluten förening Statens tjänste- och arbetskollektivavtalssystem Statliga arbetsgivare Finansministeriet/ statens arbetsmarknadsverk ÄMBETSVERK Centralt tjänstekollektivavtal (ramen, de allmänna frågorna) Regeringen Riksdagens finansutskott Tjänste- eller arbetskollektivsavtal ämbetsverksvis Huvudavtalsorganisationerna AKAVA-OS Pardia VTY Godkänner eller förkastar Stadfäster eller låter bli att stadfästa Fackförbund verksamma inom ämbetsverken 9

10 Kollektivavtalet är minimum När ett arbetsgivarförbund och fackförbund når överenskommelse om anställningvillkoren i branschen uppkommer ett kollektivavtal. Inom den offentliga sektorn - staten och kommunerna - arbetar både tjänstemän och arbetstagare. Vardera gruppen har egna kollektivavtal enligt skilda lagar. Kollektivavtalen kan bygga på en inkomstpolitisk ram som centralorganisationerna har kommit överens om. Avtalen ingås för viss tid, i allmänhet på ett eller två år eller för längre tid. Ett kollektivavtal är bindande för de löntagar- och arbetsgivarförbund som har ingått avtalet samt för medlemmarna i dessa förbund. En sådan bindande kraft kallas allmängiltighet och den bygger på lagen om kollektivavtal. Ett kollektivavtal förpliktar organisationerna att övervaka och arbetsgivarna och arbetstagarna att iaktta det. Löntagarorganisationen förbinder sig på sina och sina medlemmars vägnar att garantera arbetsfred i branschen. Under avtalsperioden får man inte ordna strejker som riktar sig mot avtalet eller delar därav. Arbetsgivarförbundet förbinder sig på sina medlemmars vägnar att övervaka att avtalet iakttas i dess medlemsföretag. Kollektivavtalet Fastställer arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, t.ex. löner, arbetstid, semestrar, arbetsfred, lokalt avtalande Kollektivavtal ingås av fackförbund och arbetsgivarförbund. Ett kollektivavtal gäller i allmänhet en viss bransch, t.ex. livsmedels-, metall-, hotell- och restaurangbranschen, banker. Det finns ca 200 riksomfattande kollektivavtal. Tjänstekollektivavtal Fastställer inom det statliga tjänstemannens och arbetsgivarens, inom det kommunala tjänsteinnehavarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, t.ex. löner, arbetstid, semestrar, arbetsfred, lokalt avtalande. För staten ingår finansministeriet/statens arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna ett kombinerat kollektivavtal på central nivå för tjänstemän och arbetstagare. Ämbetsverksvis ingås kollektivavtal av ämbetsverken och fackförbunden. Inom det statliga finns det på ämbetsverksnivå ett hundratal tjänstemannakollektivavtal och ca 70 arbetstagarkollektivavtal. Inom det kommunala ingår Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationen riksomfattande kollektivavtal för tjänsteinnehavarna. Kommunerna eller samkommunerna och huvudavtalsorganisationernas underföreningar ingår motsvarande lokala tjänstekollektivavtal. I kommunbranschen finns det fem riksomfattande kollektivavtal: det allmänna kommunala tjänsteoch arbetskollektivavtalet, samt kollektivavtal för undervisningssektorn, läkarna, tekniska sektorn och timavlönade. 10

11 Det lokala avtalandet ökar Kollektivavtalen ger allt större möjligheter till lokala avtal i företagen och i ämbetsverken och institutionerna. Också arbetstidslagen erbjuder omfattande möjligheter för detta. Lönesystemet, klassificeringen av arbetets svårighetsgrad och resultatlön kan delvis avtalas lokalt. Också avtal om löneförhöjningar kan delvis överlåtas åt arbetsplatserna. Enligt en undersökning vid Åbo universitet i slutet av 1990-talet hade vissa frågor avtalats lokalt i en stor del av företagen inom den privata sektorn. Det är allmänt att på arbetsplatserna avtala om arbetstider, lönedelar, personalens ställning och befattningsbeskrivningar och utbildning. Också i den statliga och kommunala sektorn avtalas det lokalt. Typiska frågor är användning av justeringsmån, flexibel arbetstid och utbyte av semesterpenning mot ledigt. I de lokala förhandlingarna är det i allmänhet förtroendemannen, kontaktmannen eller förbindelsemannen som förhandlar med en arbetsgivarrepresentant om förmåner som är öppna och om tillämpning av kollektivavtalet. Kollektivavtalen bestämmer inom vilka gränser lokala avtal kan ingås. I den kommunala branschen ger också huvudavtalet stor möjlighet att avvika från det riksomfattande avtalet genom lokala tjänste- och arbetskollektivavtal. Inom den statliga sektorn ingår samhället ca 170 lokala tjänste- eller arbetskollektivavtal. Lokala avtal kategorivis år 1998 Semesterpenning Bättre löneförmåner* Sämre löneförmåner** Arbetstidsarrangemang Semestrar Befattningsbeskrivningar Permitteringar Samarbetsförfarande Något av de föregående * i jämförelse med branschens kollektivavtal och tidigare praxis ** i jämförelse med tidigare praxis 11

12 Förlikningsmannen löser tvister I Finland verkar en riksförlikningsman som avlönas av staten och sex distriktsförlikningsmän med bisyssla. Riksförlikningsmannen utnämns av republikens president för fyra år i sänder. Förlikningsmannens uppgift är att vid behov hjälpa förhandlingsparterna att ingå kollektivavtal. Om fackförbundet och arbetsgivarförbundet inte når uppgörelse om avtalsvillkoren kan riksförlikningsmannen verka som ordförande vid avtalsförhandlingarna. Arbetsmarknadsorganisationerna kan också anlita riksförlikningsmannen för att nå fram till en central inkomstuppgörelse. Det är riksförlikningsmannens uppgift att förebygga arbetstvister och jämka i sådana. När ett arbets- eller tjänstekollektivavtal utgår och förhandlingarna om ett nytt avtal rinner ut i sanden kan fackförbundet lämna strejkvarsel. Därefter försöker riksförlikningsmannen bygga upp samförstånd mellan fackförbundet och arbetsgivarförbundet så att ett avtal uppkommer och strejk inte utbryter. Om det blir strejk leder förlikningsmannen förhandlingarna om avslutande av strejken. Förlikningsmannen lägger i allmänhet ett eget bud, ett förlikningsförslag, för att få slut på tvisten. Parterna kan antingen godkänna eller förkasta det. Arbetskonflikt En arbetskonflikt om anställningsvillkoren får inledas när ett kollektivavtal inte är i kraft. En skriftlig anmälan om strejk eller lockout skall lämnas till motparten och riksförlikningsmannens byrå senast två veckor innan arbetskonflikten börjar. Orsaken till den förberedda arbetskonflikten, begynnelsetidpunkten och omfattningen bör framgå av anmälan. För andra stridsåtgärder, t.ex. övertidsförbud, finns ingen anmälningsplikt. Riksförlikningsmannen kan föreslå att arbetskonflikten framskjuts med 14 dygn om konflikten är riktad mot vitala samhällsfunktioner och vållar oskäligt förfång. I en tvist om anställningsvillkoren för statstjänstemän kan arbetskonflikten dessutom framskjutas med sju dygn. Beslutet om framskjutning av strejken fattas av arbetsministeriet. I det statliga och kommunala verkar tjänstetvistsnämnder som har i uppgift att på begäran av parterna utreda den skada som de tillämnade arbetskonflikterna vållar samhället. Om ett strejkhot hänskjuts till en tjänstetvistsnämnd flyttas begynnelsetidpunkten för arbetskonflikten två veckor framåt. En stridsåtgärd från arbetsgivarens sida kan i avtalslöst läge vara en lockout som hindrar arbetarna från att arbeta. Lockoutens syfte är att utöva påtryckningar på den andra parten. Löntagarna kan vidta stridsåtgärder också för att utöva påtryckningar på de politiska beslutsfattarna. Demonstrationsstrejker och politiska strejker varar i allmänhet en viss tid. Också de skall enligt rekommendationer mellan centralorganisationerna anmälas på förhand för riksförlikningsmannen och motparten. 12

13 Arbetstagarna kan gå i sympatistrejk. Syftet är att stöda arbetstagarna i en annan bransch som försöker nå fram till ett avtal. Också sympatistrejker skall enligt rekommendationen förhandsanmälas. En arbetsnedläggelse kan uppkomma på en arbetsplats på grund av interna tvister inom företaget. Då lägger arbetarna ner arbetet utan förhandsanmälan från arbetstagarföreningens sida. Politiska strejker och demonstrationsstrejker av statstjänstemän är olagliga. Statstjänstemännens strejkrätt är också i övrigt begränsad enbart till avtalsmässiga frågor. En fackavdelning, en personalförening och ett löntagarförbund samt ett arbetsgivarförbund kan dömas till plikt för olaglig arbetskonflikt och brott mot skyldigheten att övervaka kollektivavtalet. Arbetsdomstol Då ett kollektivavtal har ingåtts är det arbetsgivarförbundets och löntagarförbundets uppgift att övervaka att det iakttas. Medan avtalet är i kraft är arbetsnedläggelser som helt eller delvis riktar sig mot kollektivavtal förbjudna. Om det under avtalets giltighetstid uppkommer en tvist om tolkningen av kollektivavtalet kan tvisten anhängiggöras i arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen löser enbart tvister som gäller kollektivavtal och avger i dessa frågor yttranden till andra domstolar. Den kan också döma en fackavdelning, en personalförening, ett löntagarförbund eller ett arbetsgivarförbund till böter för olaglig strejk eller annat brott mot kollektivavtalet. 13

14 Välkommen på jobbet I den här boken kommer vi att använda ordet anställning i dess vanliga svenska betydelse. På motsvarande sätt talar vi om anställningsavtal (fi. työsopimus, i lagen arbetsavtal) och anställningsförhållande (fi. työsuhde). Anställningsavtal Det grundläggande avtalet i arbetslivet är anställningsavtalet. Anställningsavtalet är fritt formulerat och det uppkommer när arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om arbetet som skall utföras, den lön som skall betalas för det jämte övriga förmåner och villkor. Avtalet kan ingås muntligt, men det är ändamålsenligt att göra det skriftligt. Tvister undviks då arbetstagaren och arbetsgivaren vet vad som har avtalats. Avtalet kan också ingås elektroniskt. Oberoende av anställningsavtalets form är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagaren en skriftlig utredning över villkoren för anställningsförhållandet. Genom anställningsavtalet förbinder sig arbetstagaren att inom de gränser som avtalet definierar för arbetsgivaren utföra arbete som anvisas av denna, under arbetsgivarens ledning och övervakning. Arbetsgivaren kan bestämma arbetets omfattning, art och plats. Arbetsgivaren har också rätt att övervaka att utfärdade bestämmelser iakttas. Arbetsgivarens rätt att bestämma över arbetet och leda det kallas direktionsrätt. När ett anställningsavtal ingås kommer man överens om ersättningen för arbetet: lön och andra förmåner. Dessa skall åtminstone överensstämma med det kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren. Om branschen saknar kollektivavtal fastställs gränserna för anställningvillkoren av arbetslagstiftningen. Anställningsavtalet gäller tillsvidare eller av motiverad orsak på viss tid. En motiverad orsak kan vara t.ex. vikariat, arbetets karaktär eller någon motsvarande anledning. Ett visstidsavtal som har ingåtts på initiativ av arbetsgivaren utan motiverad anledning anses gälla tillsvidare. Detsamma gäller på varandra följande "sammankedjade" visstidsavtal. I ett visstidsavtal inskrivs orsaken till att avtalet har ingåtts på viss tid och det anges när denna tid upphör. Om anställningsavtalet är ett visstidsavtal kan arbetstagaren inte sägas upp förrän den bestämda tiden har upphört. En arbetstagare kan inte säga upp sig förrän visstidsavtalet har gått ut. Om överenskommelse har ingåtts om prövotid kan anställningsavtalet hävas under prövotiden oberoende av den tid för vilken avtalet har ingåtts. Om arbetsgivaren och arbetstagaren har ingått flera på varandra följande visstidsavtal som pågår kontinuerligt eller med bara kortvariga avbrott anses det med tanke på uppkomsten av förmåner ha fortsatt kontinuerligt. 14

15 Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter Rätt: till lön enligt kollektivavtalet till skydd enligt lag och avtal till facklig anslutning till en sund och trygg arbetsmiljö Skyldighet: att utföra arbetet omsorgsfullt att iaktta arbetsledningens direktiv att avhålla sig från verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren att bevara affärs- och yrkeshemligheter att beakta arbetsgivarens fördel Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter Rätt: att anställa att leda arbetet att säga upp och häva anställningsavtal Skyldighet: att iaktta lag och avtal att behandla arbetstagarna opartiskt att svara för säkerheten i arbetet att ge arbetstagaren en skriftlig utredning över de centrala anställningsvillkoren att främja en god arbetsatmosfär att göra det lättare för arbetstagaren att klara av arbetet och stöda hans eller hennes utveckling i yrket Anställningsförhållande Ett anställningsförhållande uppkommer då arbetstagaren förbinder sig att utföra arbete för arbetsgivaren under dennas ledning och övervakning. Ett anställningsförhållande kan uppkomma även om arbetstagaren arbetar t.ex. hemma med egen dator. Huvudkännetecken på anställningsförhållande Arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning mot ersättning under arbetsgivarens ledning och övervakning på basis av ett anställningsavtal. 15

16 Offentlig tjänst I en betydelse av ordet är en tjänsteman en person som i motsats till en arbetstagare sysslar snarare med förvaltningsuppgifter än med produktion. Han eller hon kan vara privatanställd. Ordet används emellertid av gammalt också om sådana anställda i den offentliga sektorn som inte är arbetstagare. I det statliga och i församlingarna är den allmännaste anställningsformen det s.k. tjänsteförhållandet (fi. virkasuhde), som gäller just tjänstemännen; i kommunbranschen står något över hälften av personalen i tjänsteförhållande. Inom den offentliga sektorn anställs också arbetstagare. Skillnaden mellan tjänstemän och arbetstagare och motsvarande anställningsförhålllanden har minskat under de senaste åren. För tjänstemän i det offentliga ingås tjänstekollektivavtal, som emellertid inte tillåter överenskommelse om alla de frågor som avtalas i kollektivavtal för arbetstagare. Behörighetsvillkor för en tjänst eller tjänsteinnehavarens skyldigheter hör till de frågor som inte får avtalas genom kollektivavtal. Om dem finns det särskilda bestämmelser. En tjänsteman och en tjänsteinnehavare är bundna av tjänsteansvar. Den allmänna behörighetsåldern för en tjänst är 18 år. Tjänsterna skall lediganslås, men under vissa förutsättningar kan de besättas också på annat sätt. I motsats till ett anställningsavtal, som är baserat på jämbördigt avtalande, är utnämning till en tjänst en förvaltningsakt, som förutsätter samtycke. En tjänsteman kan under vissa förutsättningar överföras till en annan tjänst eller permitteras. Anställningen kan också avslutas genom uppsägning eller hävning. Orsaken kan vara att verket eller den enskilda enheten har lagts ner eller att uppgifterna har minskat väsentligt på ett bestående sätt. En tjänsteman kan avskedas genast om tjänstemannen grovt bryter mot eller försummar sina tjänsteplikter. Uthyrd arbetskraft Uthyrning av arbetskraft är en verksamhet där en arbetsgivare mot ersättning hyr ut sina arbetstagare till en utomstående, det användande företaget. Den uthyrda arbetstagaren ingår anställningsavtal med det företag som hyr ut arbetskraften och står alltså på detta företags lönelista. Det användande företaget har rätt att leda och övervaka arbetet och skyldighet att iaktta de arbetstider som är fastställda i lag och avtal och att svara för arbetarskyddet. På arbetstagaren tillämpas kollektivavtalet i den bransch där det uthyrande företaget är verksamt eller i avsaknad av ett sådant det kollektivavtal som gäller för det användande företaget. Självständig företagare Vid sidan av anställning står företagande som en annan form av arbete. Den centrala skillnaden gentemot anställning är att företagaren förbinder sig att ta emot arbetet självständigt utan ledning och övervakning från uppdragsgivarens sida. I ett äkta företagande har företagaren också möjlighet att låta andra utföra arbete och att utföra arbete för flera olika kunder. I det praktiska arbetslivet erbjuds arbete ofta på annat sätt än genom anställning varvid det kan vara fråga om företagande. Företagaren kan fungera som näringsidkare, frilans eller via ett bolag. 16

17 Avtalets namn spelar ingen roll när det gäller att bedöma om det handlar om anställning eller företagande. Kännetecken på en företagare den som utför arbetet anskaffar nödiga redskap och det ställe där arbetet görs den som utför arbetet bestämmer arbetstiden den som utför arbetet är inte skyldig att följa uppdragsgivarens direktiv om arbetssättet ersättning för arbetet betalas enligt arbetets resultat eller faktura och kostnader ersätts inte separat i ersättningen ingår inte övertids- eller semesterlön företagare betalar själv sin pension och sitt försäkringsskydd. Prövotid I samband med ett anställningsavtal kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om en prövotid då arbetet börjar. Denna är enligt anställningsavtalslagen högst 4 månader. Prövotiden kan vara högst 6 månader om den innefattar en mer än 4 månader lång särskild utbildning som ordnas av arbetsgivaren. I en visstidsanställning som är kortare än 8 månader får prövotiden vara högst hälften av anställningsavtalets varaktighet. Om visstidsanställningen t.ex. pågår 6 månader får prövotiden vara högst 3 månader. Om ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren innehåller en bestämmelse om prövotid skall arbetsgivaren meddela arbetstagaren detta då anställningsavtalet ingås. Under prövotiden kan anställningsavtalet ömsesidigt hävas på sakliga grunder. Uppsägningstid iakttas inte. Den som åberopar prövotid skall kunna bevisa att det har avtalats eller meddelats om prövotid. I ett tjänsteförhållande kan högst 6 månaders prövotid fastställas. Minderåriga i arbete En person som har fyllt 15 år och fullföljt sin läroplikt får själv ingå, säga upp och häva sitt anställningsavtal. Vårdnadshavaren kan häva en årings anställningsavtal om detta medför skada för den minderårigas fostran eller utveckling eller för hans eller hennes hälsa. En person som under samma kalenderår fyller eller har fyllt 14 år får utföra lätt arbete som inte skadar hälsan eller stör skolgången. Arbetsgivaren skall på begäran av den unga arbetstagaren eller dennas vårdnadshavare förete en skriftlig utredning över villkoren i anställningsavtalet. Utredningen skall ges innan avtalet ingås om avtalet inte ingås skriftligt eller det är fråga om en dags hushållsarbete i arbetsgivarens hem. Den dagliga arbetstiden för en läropliktig får under skoldagen vara högst 2 timmar, under skollov 7 timmar. Arbetstiden för en 14-åring får under skollov vara högst 7 timmar om dagen och 35 timmar i veckan. Nattarbete är förbjudet för under 15-åriga. Den som har fyllt 15 år får arbeta i tvåskiftsarbete högst till klockan

18 Lön för färdighet och ansvar Lönen är ersättningen för utfört arbete. Ersättningen kan utöver pengar bestå av något annat, kanske bostads- eller bilförmån. Poster baserade på tid, prestation och resultat samt olika tillägg kan vara delar av lönen. Lönen skall betalas den sista dagen i lönebetalningsperioden om något annat inte avtalas. Tidslön betalas i allmänhet en gång i månaden. I prestationslönearbete får lönebetalningsperioden vara högst två veckor lång såvida prestationslön inte betalas i samband med en månadslön. Om en del av lönen fastställs som vinstandel eller provision kan lönebetalningsperioden för denna del vara högst ett år. Grunden för lönen utgörs av kollektivavtalen i vilka minimilönerna för respektive branscher är fastställda. Kollektivavtalsenliga minimilöner får inte underskridas. Däremot får löner som är högre än i löneavtalet betalas. Om något kollektivavtal inte kommer att tillämpas i anställningen och om arbetstagaren och arbetsgivaren inte har kommit överens om ersättning för arbetet skall arbetstagaren få gängse skälig lön. Utöver det som är fastställt i kollektivavtalet kan en del av lönen avtalas gemensamt på arbetsplatsen. Dessutom kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens sinsemellan om personliga tillägg som betalas efter färdighet, förmåga och arbetsresultat. I flera branscher har lönestrukturerna reviderats och revideras så att en större del än tidigare bestäms enligt de krav som arbetet förutsätter. Arbetena kan på arbetsplatsen poängsättas efter svårighetsgrad. Lönen består då av en svårighetsdel som framgår av poängtabellen och en del som betalas för personliga egenskaper. Det finns flera lönemodeller som bygger på arbetets svårighetsgrad. Lön betalas också för sjuk- eller annan frånvaro enligt lag eller avtal och för semestertiden. Om arbetstagaren på grund av sjukdom eller olycksfall är förhindrad att arbeta har han eller hon rätt till lön för sjuktid. I en anställning som har pågått minst 1 månad är lönen för sjuktid full lön under 9 vardagar, varefter rätten till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen börjar. I anställningar på under 1 månad är lönen för sjuktiden hälften av den normala lönen. Arbetsgivaren får en del av den lön för sjuktid som arbetsgivaren har betalat i form av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller olycksfallsförsäkringslagen. Genom kollektivavtal avtalas särskilt om lön för sjuktid, semesterlön och ersättningar för moderskapsledigt. Dessutom fastställs ersättningar för övertidsarbete, nattarbete och skiftarbete och andra specialförhållanden i lag och branschvisa kollektivavtal. Lönen kan också sänkas, men inte under miniminivån i kollektivavtalet och inte utan löntagarens personliga samtycke eller laga uppsägningsorsak och -tid. 18

19 Lönen lönen fastställs allmänt enligt kollektivavtal en avtalsenlig lön får inte underskridas lönen skall finnas på arbetstagarens konto på avtalad lönedag lönens storlek och dess fastställelsegrunder skall framgå av löneuträkningen. Permittering Permittering betyder ett temporärt avbrott av arbetet och lönebetalningen medan anställningen i övrigt förblir i kraft. Orsaken till permitteringen är produktionsmässiga och ekonomiska omständigheter samt en tillfällig minskning av arbetet. Om arbetsgivaren har anledning att säga upp ett anställningsavtal på produktionsmässiga eller ekonomiska grunder och vill undvika detta kan arbetsgivaren ha rätt att permittera arbetstagaren. Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd arbetstagare bara om denna arbetar som vikarie för en ordinarie anställd och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren om denna var i tjänst. Om en arbetstagare är permitterad tillsvidare skall arbetsgivaren meddela när arbetet börjar minst 7 dagar tidigare. Under permitteringstiden kan arbetstagaren utföra arbete för en annan arbetsgivare. Arbetstagaren har rätt att med 5 dagars uppsägningstid säga upp det anställningsavtal som han eller hon har ingått med en annan arbetsgivare för permitteringstiden. Arbetstagaren får under permitteringen säga upp sin anställning utan uppsägningstid. När 7 dagar återstår tills permitteringen upphör är uppsägning inte möjlig utan uppsägningstid. Om arbetsgivaren säger upp den permitterade har arbetstagaren rätt till lön för uppsägningstiden. Arbetsgivaren skall på basis av tillgängliga uppgifter ge arbetstagaren en förhandsförklaring över grunderna till permitteringen, permitteringens omfattning, sättet på vilket den genomförs och hur länge den varar. Efter förklaringen skall arbetsgivaren erbjuda arbetstagarna eller en representant för dessa tillfälle att bli hörda, bl.a. om eventuella alternativ. Meddelande om permitteringen skall ges 14 dygn, i kommunbranschen 1 månad, före permitteringen. Meddelandet om permittering ges arbetstagarna personligen. Anställningen upphör Arbetsgivaren kan uppsäga ett anställningsavtal som gäller tillsvidare antingen av orsaker som beror på arbetstagaren eller av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl. Arbetstagaren kan säga upp avtalet utan att uppge orsaker. I anställningsavtalslagen är det fastställt i vilka situationer arbetsgivaren har rätt att säga upp ett anställningsavtal. Orsaken till uppsägning skall alltid vara saklig och vägande. Arbetstagaren skall genom varning ges möjlighet att rätta sitt uppförande 19

20 om arbetsgivaren överväger uppsägning av orsaker som beror på arbetstagaren. I lagen är det noggrant bestämt att orsaken till uppsägning inte får vara t.ex. kön, politisk åsikt, religion eller deltagande i en laglig strejk. I lagen ingår särskilda bestämmelser om uppsägning av gravida kvinnor, om arbetstagare som har tagit ut moderskaps-, faderskaps- och föräldra- eller vårdledigt samt om förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Den vanligaste uppsägningsorsaken är att företagets lönsamhet har försvagats eller att produktionen och arbetena har omorganiserats och att arbetsgivaren inte längre har annat arbete att erbjuda och inte heller möjlighet att utbilda personalen för nya uppgifter. Minskningen av arbetet skall vara väsentlig och bestående. Om emellertid arbete står till buds i företaget eller på ett annat företag där arbetsgivaren bestämmer över personalfrågor skall arbete erbjudas de uppsägningshotade. Om arbete som motsvarar arbetstagarens yrkesskicklighet inte står till buds skall arbetsgivaren ordna sådan utbildning som de nya uppgifterna förutsätter och som av bägge parter betraktas som ändamålsenlig och rimlig. Många kollektivavtal har också bestämmelser om uppsägningsordningen. I allmänhet står de arbetstagare som har speciell yrkesskicklighet och har varit längst i tjänst sist i uppsägningsordningen. Arbetsgivaren skall erbjuda en uppsagd arbetstagare arbete i ytterligare 9 månader efter att anställningen har upphört om den uppsagda är arbetssökande arbetstagare på arbetskraftsbyrån och arbetsgivaren behöver arbetstagare för liknande uppgifter som personal har blivit uppsagd från. I oklara fall kan arbetstagaren utreda uppsägningens laglighet med hjälp av förtroendemannen eller fackförbundet och göra saken stridig i domstol. För olaga uppsägning kan arbetsgivaren dömas att betala ersättning till arbetstagaren för förlust av arbetet. Inte heller vid olagliga uppsägningar behöver anställningsavtalet förlängas. Arbetsgivaren skall iaktta följande uppsägningstider (såvida något annat inte har avtalats i kollektivavtal eller anställningsavtal) 14 dagar om anställningen har pågått högst 1 år 1 månad om anställningen har pågått 1-4 år 2 månader om anställningen har pågått 4-8 år 4 månader om anställningen har pågått 8-12 år 6 månader om anställningen har pågått över 12 år Arbetstagaren skall iaktta följande uppsägningstider (såvida något annat inte har avtalats i kollektivavtal eller anställningsavtal) 14 dagar om anställningen har pågått högst 5 år 1 månad om anställningen har pågått över 5 år 20

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 2 (97) INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun Problemkartläggning och problemlösning Theresia Holländer Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Arbetstidslagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008

Arbetstidslagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008 Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008 Arbetsmiljöverket Kommentartext: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form: Gidewall Produktion,

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1024 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND

DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND Förhandlingsresultatet 13.10.2011 kl. 10 1 (11) RAMAVTAL DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND De centrala arbetsmarknadsorganisationerna,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014)

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland Olli Sorainen Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomi Arbets- och näringsministeriet i Finland

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer