DYNAMO. Beskrivningar av de 18 utvecklings- & forskningsprojekt som ingår i programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DYNAMO. Beskrivningar av de 18 utvecklings- & forskningsprojekt som ingår i programmet"

Transkript

1 V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I : 0 4 DYNAMO Beskrivningar av de 18 utvecklings- & forskningsprojekt som ingår i programmet D Y N A M O - S E M I N A R I E T I S I G T U N A 3 1 J A N U A R I - 1 F E B R U A R I

2 Titel / Title: DYNAMO - Beskrivningar av de 18 utvecklings- & forskningsprojekt som ingår i programmet. DYNAMO-seminariet i Sigtuna 31 januari - 1 februari 2005 Serie / Series: VINNOVA Information VI 2005:04 ISSN: Utgiven/ Published: Juli/July 2005 Utgivare / Publisher: VINNOVA Verket för Innovationssystem / Swedish Agency for Innovation Systems Om/About VINNOVA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. I serien VINNOVA Information publiceras informations- och presentationsmaterial som beskriver VINNOVAs verksamhet samt programbeskrivningar, projektkataloger, verksamhetsberättelser etc. Forskning och innovation för hållbar tillväxt. VINNOVA s mission is to promote sustainable growth by developing effective innovation systems and funding problem-oriented research. I VINNOVAs publikationsserier redovisar bland andra forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter och ställningstaganden. VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa eller ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljs via Fritzes Offentliga Publikationer, tel , fax eller VINNOVA s Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 DYNAMO Beskrivningar av de 18 utvecklings- & forskningsprojekt som ingår i programmet DYNAMO-seminariet i Sigtuna den 31 januari 1 februari 2005

4

5 Förord DYNAMO är ett program som startades av VINNOVA den 1 juli Programmet innefattar ett regeringsuppdrag och har som långsiktigt mål att bidra till ökad kunskap om faktorer som påverkar lokal rörlighet och minskad ohälsa. Rörligheten i Sverige är lägre än i många andra jämförbara länder. Programmet bygger på en uppfattning, som stöds av aktuell forskning, att väl fungerande arbetsmarknadsprocesser är viktiga inte bara för ökad tillväxt, sysselsättning och för kompetensförsörjning, utan även för en god arbetsmiljö, lägre sjuktal och minskad utslagning. Med ökad frivillig rörlighet minskar risken att människor fastnar på fel arbetsplats eller i fel jobb. DYNAMO finansierar ett brett spektrum av forsknings- och utvecklingsprojekt med olika infallsvinklar på rörlighet. Bland de 18 projekten återfinns flera som är inriktade på arbetsgivarsamverkan och arbetsgivarringar med huvudfokus på att få sjukskrivna åter i arbete. Bland projekten ingår också studier av matchning och kompetensförsörjning för ökad tillväxt samt projekt som fokuserar på regionförstoring och pendling. Ett av projekten analyserar arbetsrättsliga och avtalsmässiga aspekter på hinder och möjligheter att få till stånd ökad rörlighet. Vi hoppas denna breda och spännande flora av projekt tillsammans skall generera nya tankar och framgångsvägar för en angelägen ökad rörlighet i landet. I denna skrift har sammanställts redigerade projektbeskrivningar som presenterades vid en konferens på Sigtunastiftelsen i januari Casten von Otter Ordf i bedömargruppen för DYNAMO Erling Ribbing Programledare VINNOVA

6

7 Innehåll Inledning Projekt för rörlighet och ökad hälsa genom aktiv samverkan Ökad rörlighet för ett livslångt och hälsofrämjande arbetsliv Vägar tillbaka - en studie av arbetsbyte för hälsa, utveckling och rehabilitering Livsmodellen Arbetsgivarringar som strategi för rörlighet och hälsa i arbetslivet Dynamo-projektet i Sörmland ABL - en långsiktigt hållbar modell Rörlighet för ökad hälsa Drivkrafter för ökad rörlighet Arbetsgivarsamverkan för minskad ohälsa Projekt för rörlighet, kompetensförsörjning, tillväxt och sysselsättning Win Win Skaraborg, Arbetsgivarringen Gemensam arbetsmarknad som strategi och mål för omvårdnadspersonal Samarbete för ökad rörlighet, minskad ohälsa och ett hållbart arbetsliv Dynamiska regioner och innovativ kollektivtrafik DINKOLL Rörlighet och näringslivsdynamik Regionförstoring ur ett genusperspektiv Kollektivtrafik värd priset Rörlighet på en lokal och regional arbetsmarknad Transportsystem, rörlighet och sjukskrivningar... 29

8

9 Inledning Den 31 januari till 1 februari, 2005 hölls ett seminarium i Sigtuna där företrädare för de projekt som ingår i DYNAMO-programmet var inbjudna. Projektledningarna medverkade genom att för varandra och för programmets bedömargrupp beskriva projekten och informera om vad man vill uppnå med projektet och hur långt man kommit i arbetet. En stor del av seminariet ägnades åt erfarenhetsutbyte och diskussioner. I denna skrift har en sammanställning gjorts över de olika DYNAMO-projekten. Tanken är att sprida information om det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom DYNAMO-programmet. 7

10 8

11 1 Projekt för rörlighet och ökad hälsa genom aktiv samverkan 1.1 Ökad rörlighet för ett livslångt och hälsofrämjande arbetsliv Projektledare: Ulla Larsson, Kalmar arbetsgivarring Kort bakgrund Ringen i Kalmar omfattar idag 48 företag. Det geografiska område i vilket dessa återfinns sträcker sig mellan Emmaboda, Torsås, Öland och Västerås. Sammantaget omfattas ca anställda i medlemsföretagen. En förstudie är genomförd i form av en lägesbeskrivning. Hundra intervjuer är genomförda varav hälften med arbetsgivarrepresentanter och den resterande halvan med fackliga representanter. På tre företag har även första linjens chefer intervjuats om sin syn på rörlighet. Planerade åtgärder för att förbättra rörligheten Inom projektet kommer följande aktiviteter att genomföras: Förankringsarbete på arbetsplatser genom samtal med ledningsgrupper, fack och anställda Fördjupningsarbete med arbetsplatser som är särskilt positiva till att satsa på rörlighet Utveckla praktiska modeller för intern och extern rörlighet rörlighetstrappa Inspirationsdag kring arbetsglädje och rörlighet Rörlighetsinspiratörsutbildning Utbildning Friska arbetsplatser där rörlighet ingår Ekonomisk analys Kartläggning och uppföljning Handbok i rörlighet 9

12 Förväntade resultat Det projektet avser att uppnå är att: Utveckla strategier för olika typer av rörlighet Skapa praktiska modeller för rörlighet. Arbetsgrupp tillsatt med nio arbetsgivare och åtta fackliga representanter Medverka för att rörlighet blir ett bestående inslag i arbetsplatsers verksamhet Hitta möjliga lösningar på olika problem och hinder som kan finnas i samband med rörlighet. 1.2 Vägar tillbaka - en studie av arbetsbyte för hälsa, utveckling och rehabilitering Projektledare: Gunnar Aronsson, Arbetslivsinstitutet Kort bakgrund Projektet syftar till att öka kunskaperna om betingelserna för rörlighet och enskildas överväganden och strategier för byte av arbetsgivare och/eller yrke. Projektet hänger nära samman med Starck & Partners (S & P) projekt Arbetsgivarringar som strategi för rörlighet och hälsa i arbetslivet som presenteras längre fram i denna skrift. Vilket samhällsproblem är projektet fokuserat på? Projektet fokuserar på ohälsa och sjukskrivningar med åtföljande samhällskostnader. Det finns idag många människor som inte befinner sig på för dem rätt arbetsplats och/eller i rätt yrke. Cirka 20 % av dem med fast anställning är sk dubbelinlåsta dvs varken i sitt önskade yrke eller på sin önskade arbetsplats. Denna grupp har större ohälsa än samtliga övriga grupper. Orsaksbeskrivningen är multidimensionell. En del av problemets lösning finns i individuell mobilitet och arbetsgivarsamverkan. Aktörssamverkan och planerade åtgärder En mycket bred bas för aktörssamverkan är skapad. Denna innefattar företrädare för: Svenskt Näringsliv, LO, TCO, AFA, VINNOVA, Arbetsmarknadsverket, Näringsdepartementet, Försäkringskassan, Folktandvården, Järfälla kommun, Arla Foods samt forskare vid Arbetslivsinstitutet. Projektet är ett åtgärdsinriktat FoU-projekt, vilket syftar till att öka kunskapsnivån om individuella, sociala, och organisatoriska mekanismer och förhållanden, som bidrar till att anställda blir kvar i för dem skadliga arbetsmiljöer. Projektet syftar också till att öka kunskapen om vad som kan bidra till bra rörlighet. Här studeras särskilt, vad man kommit att kalla, psykologiska vändpunkter. För att försöka fånga den individuella processen genomförs intervjuer med personer som befinner sig mittemellan, dvs i en övergångsperiod. Uppföljning kommer att ske efter 12 månader. En fråga som ställs är 10

13 varför en individ kommit till S & P. Här studeras särskilt om klienten blickar framåt eller bakåt. Är klienten där för att ta sig vidare, framåtblickande eller är han där för att han varit sjuk och blivit sjukskriven, tillbakablickande. Viktigt är även att försöka fånga omgivande processer som medverkat till psykologiska vändpunkter. De personer som ingår i studien har i genomsnitt varit sjukskrivna i 18 månader. Förväntade resultat Projektet syftar till att utveckla en organisationsmodell som motverkar inlåsning. Uppföljningar kommer att göras på individuell nivå. Att det ska ha löst sig för individerna på ett eller annat sätt blir då ett sätt att mäta resultaten. När det gäller vad som ses som en bra lösning, är det alltför snävt att enbart arbeta utifrån kriteriet att alla ska vara tillbaka i arbete. Ibland kan sjukpension vara den bästa lösningen. Viktigt att ha med sig i arbetet är att detta är långsamma processer där människor fattar viktiga beslut. Området är relativt outforskat. 1.3 Livsmodellen Projektledare: Magnus Andersson, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet Avd 5 Malmö Kort bakgrund Livsmodellen är en samarbetsmodell inom livsmedelskedjan som bygger på tvärfacklig samverkan över företagsgränser för förebyggande och rehabiliterande arbete. Samhällsproblem och orsaker Många människor behöver byta arbete för att över huvud taget kunna fortsätta att arbeta efter en sjukdom. För en sådan person med låg utbildningsnivå kan det vara extra svårt att komma vidare. Har han/hon t ex arbetat i ett bageri och fått mjölallergi kan vederbörande inte gå tillbaka till sin gamla arbetsplats. Finns det däremot ett branschvist samarbete för att underlätta återgång i arbete kan personen ha nytta av de branschspecifika kunskaperna han/hon besitter t ex hygienkunskap och livsmedelshanteringskunskap. Planerade åtgärder och samverkan Tanken är att skapa nya former för rehabilitering och förebyggande arbete. Vidare vill man i projektet skapa fackligt engagemang och drivkraft i rehabiliteringsarbetet råda bot på facklig passivitet. Om de fackliga företrädarna får bättre kunskap, har de också bättre förutsättningar att vara drivande när det gäller att skapa nytt arbete för de medlemmar, som löper risk att bli långtidssjuka. Projektet arbetar för att öka rörligheten i kedjan Jord till bord. Med uttrycket Jord till bord menas det faktum att det finns många tänkbara arbetsplatser inom livsmedelskedjan för en person som kan branschen, 11

14 exempelvis hotell, restaurang, skolkök, livsmedelsaffär. Arbetssättet i projektet är parvis samverkan. En facklig företrädare och en arbetsgivarrepresentant arbetar tillsammans inom och mellan företag för att skapa möjligheter för anställda att pröva nya jobb. Vidare handlar det om att utbilda fackliga förtroendemän i sk coaching, för att dessa ska kunna ge sina medlemmar vägledning och stöd. Man vill också uppnå att projektet får kopplingar till andra stora program t ex VINN VÄXT samt att modellen sprids i landet, bl a genom LO. Förväntade resultat Maj 2005: En Livsring 8 medlemmar i nytt arbete utprovning av modellen samt redskap Dec 2005: Livsringar i Malmöregionen Dec 2006: Livsringar i Skåne 1.4 Arbetsgivarringar som strategi för rörlighet och hälsa i arbetslivet Projektledare: Lennart Svensson, Starck & Partner AB Kort bakgrund Starck & Partner har funnits sedan år Ringen omfattar 44 företag och organisationer i en geografisk räckvidd som omfattar Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Stockholm. Ramavtal är upprättade med samtliga företag. Den genomsnittliga sjukskrivningslängden för personer som ringen arbetar med var tidigare ca 18 månader men en ökning har nu skett till ca månader. Samhällsproblem och orsaker Efter ett antal år på ett och samma arbete brukar prestationen och motivationen börja dala för många människor. Det kan finnas många olika orsaker till detta, både interna i arbetet och externa dvs utanför arbetet. I denna fas är det många som självmant söker sig till ett nytt jobb, internt eller externt. Ringen vänder sig till personer som inte tar sig vidare utan fortsätter att röra sig nedåt i prestationskurvan. Många som kommer till Starck & Partner beskriver det som att få sätta sig i väntrummet, dvs de väntar på att något ska hända. Åtgärder och förväntade resultat Aktuella exempel på företag, där ringen har lyckats uppnå sin målsättning att komma in tidigt, är Roslagståg och Nynäshamns kommun. På Roslagståg, som har många högutbildade invandrare anställda som konduktörer, får hela personalen tillgång till karriärplanering. Denna insats vänder sig alltså inte till sjukskrivna utan till friska och det är givetvis frivilligt att delta. Arbetsgivarsidan resonerar som så, att om de anställda inte 12

15 är motiverade att stanna kvar i företaget så är det bäst för alla parter att de söker sig vidare. Varför ska vi ha människor anställda som är färdiga med oss? Dessa individer kommer även att erbjudas stöd när det gäller att söka nytt jobb, ca 30h/individ. I Nynäshamns kommun har man istället satsat på att ge korttidssjukskrivna möjlighet att komma helt anonymt och frivilligt till ringen. De har även möjlighet att komma på kvällstid. Det svåra i sammanhanget är attityderna till rörlighet. Den anställde kan ha svårt att uttrycka sin önskan om att gå vidare om han inte vet att han faktiskt kan göra det. Arbetsgivaren å andra sidan kan ha svårt att säga till en anställd att det nog är dags för honom/henne att gå vidare. Det är dessa personer som är trötta på sitt arbete och vill gå vidare som man hoppas ska komma till ringen. Ännu är det dock för tidigt att säga om man kommer att nå denna grupp eller om det är andra personer som kommer att använda sig av möjligheten. 1.5 Dynamo-projektet i Sörmland Projektledare: Lars Spjut, Landstinget Sörmland Kort bakgrund Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen, RAR, i Sörmland bedriver sedan 2002 ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsprojekt med medverkan av länets kommuner, Försäkringskassan i länet samt Arbetsmiljöinspektionen i Linköping/Eskilstuna. Under arbetets gång upptäckte man, att arbetet med rehabilitering av långtidssjukskrivna mer eller mindre havererat. För att kunna utöka arbetsinsatserna vad gäller rehabiliteringen sökte och erhöll man bidrag från VINNOVA. Planerade åtgärder och aktörssamverkan Målet med detta tilläggsprojekt är att identifiera och om möjligt lösa de systemfel som försvårar arbetet med att avsluta långa sjukfall på ett bra sätt. Detta arbete bedrivs i tre steg: 1. Kategorisering av samtliga långtidssjukskrivningsärenden, > 6 mån i en av länets kommuner. Detta arbete genomförs av rehabsamordnare i samråd med Tor Larsson och Peter Westerholm, ALI. Tor Larsson leder forskningsdelarna av projekten. 2. Analys av ärendegången, identifiering av de naturliga eller bästa möjliga lösningarna/avsluten samt identifiering av existerandehandläggningsproblem eller hinder. Denna analys utförs av en arbetsgruppbestående av erfarna personalhandläggare från tre av de medverkande kommunerna, Försäkringskassans verksamhetsutvecklare samt en utredare från Länsarbetsnämndens kansli i samråd med Tor Larsson och Peter Westerholm. I detta skede befinner sig projektet våren

16 3. Samråd mellan berörda myndighetschefer mot bakgrund av det underlag som den myndighetsgemensamma arbetsgruppen tagit fram Detta beräknas ske hösten Förväntade resultat Målet är att analysera och åtgärda idag existerande systemfel samt att, om så krävs, mobilisera det stöd från nationell nivå, som erfordras för att åstadkomma effektivare arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete i Sörmland. Förhoppning är givetvis, att om projektet finner framkomliga vägar för att effektivisera detta arbete, resultaten kan spridas till resten av landet. 1.6 ABL - en långsiktigt hållbar modell Projektledare: Krister Rosendahl, Arbetsgivarringen Boden Luleå Kort bakgrund ABL står för Arbetsgivarringen Boden Luleå. Utgångspunkt för projektet är att på sikt göra samverkan som process mera självgående genom att utveckla en modell som understöder medlemsorganisationernas interna förankring av ringverksamheten, interorganisatoriskt utbyte samt kunskapsspridning. Nuvarande samhällsproblem Två huvudproblem presenterades under seminariet: 1. Problematisk framtida arbetskraftsförsörjning - Allt fler lämnar arbetslivet med ålderspension. Samtidigt står en stor del av arbetskraften utanför arbetsmarknaden, t ex genom förtidspension och arbetslöshet. 2. Den ökade sjukfrånvaron - Medför en ökad samhällskostnad, kostnad för företagen samt skapar en ond spiral på arbetsplatser genom ökad arbetsbelastning och stress. Problemets orsaker Ett antal faktorer har identifierats av projektet: Otydliga arbetsorganisationer, oklar arbets-och ansvarsfördelning Uppskruvat tempo, flexibilitet och omställningar Temporära lösningar, ej långsiktiga strategier Litet utbyte och rörlighet av kompetens Osäkerhet i kontakt med rehabiliteringsaktörer om regeltolkning 14

17 Planerad aktörssamverkan Projektet går ut på att skapa förutsättningar för livskraftig, långsiktigt hållbar samverkan genom att: Mötesplatser skapas Behov lyfts, möts och samordnas Plattform för utbyte över bransch- och sektorsgränser skapas, balanserade av likheter/olikheter Helikopterperspektiv anammas Kanaler för återföring skapas, kontaktpersonernas ökade kunskaper/erfarenheter förs vidare och nyttjas inom moderorganisationerna Samverkan planeras med Gällivareprojektet genom att erfarenhetsutbyte/träffar kommer ordnas. Förväntade resultat Ett ökat utbyte mellan arbetsgivare skapar: Lärande genom erfarenhetsutbyte samt synergieffekter Metod- och kompetensutveckling, långsiktiga strategier - ej tillfälliga lösningar Optimalt utnyttjande av befintliga resurser. I förlängningen ser man även som ett önskvärt resultat att nätverket blir mer självgående och inte så personbundet samt att de informella kontakterna ökar. Uppföljning Ständig, processuell uppföljning kommer att ske. Följeforskningen omfattar två delar: 1. Horisontell studie: Förståelse, öppenhet och ömsesidighet i utbytet mellan ringanslutna arbetsgivare. Studien genomförs med hjälp av inventering, social nätverksanalys samt deltagande observationer. 2. Vertikal studie: Intern medvetenhet om nätverkets roll. Kunskapsspridning och kommunikation kring kunskaper/erfarenheter hos ringmedlemmarna. Studien genomförs vid ett strategiskt urval av 4-6 arbetsgivare med fortlöpande djupintervjuer samt deltagande observationer. 1.7 Rörlighet för ökad hälsa Projektledare: Kathrin Abrahamsen, Ludvika kommun Kort bakgrund Föreliggande projekt är ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor och det privata näringslivet i Västerbergslagen. I projektet samverkar medlemsföretagen kring arbets- 15

18 livsinriktad rehabilitering och förebyggande arbete. För närvarande är Samhall, ABB, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Ruukki och Landstinget anslutna till nätverket i samarbete med bl a Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Dalarna. De tre perspektiv man utgår ifrån är främjande, förebyggande och rehabiliterande. Samhällsproblem i fokus Ohälsan i Ludvika och Smedjebacken är mycket hög vilket framgår av Försäkringskassans statistik för Dalarna. Vidare finns problem med inlåsning och låg rörlighet. Vissa får t o m dubbel guldklocka. Ytterligare ett problem som särskilt lyfts fram är det faktum att kvinnor är sjukskrivna längre tid och i större utsträckning än män. Samtidigt får kvinnorna generellt sett sämre rehabilitering än män, enligt forskning på området. För att underlätta för kvinnor att återgå i arbete ger ringen sk hemresurs. Denna tjänst som tillhandahålls av Samhall kan givetvis även ges till män. Forskarstöd och utvärdering Högskolan Dalarnas bidrag till projektet är forskarstöd och utvärdering utifrån ett interaktivt förhållningssätt med nyttan i fokus. Forskarna finns med i projektet och tillför tvärvetenskapliga kompetenser. Syftet är att de ska fånga upp det som projektet, ringen, uppfattar t ex när det gäller skillnader mellan män och kvinnor. Projektets mål De mål man satt upp i projektet är att: Minst 100 individer har deltagit i projektet Deltagarna upplever att de funnit en lösning, fått en personlig utveckling, hälsan och arbetsförmågan är förbättrad. 80 % av deltagarna är i arbete eller studerar 1/3 av deltagarna är med i förebyggande syfte Arbetsgivarringen är en permanent ekonomisk förening som är självbärande Minst 10 nya arbetsgivare har anslutit sig till ringen under 2005 och minst fem nya under 2006 En metod för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa hos individer är utvecklad och implementerad hos arbetsgivarna. 16

19 1.8 Drivkrafter för ökad rörlighet Projektledare: Kerstin Ekberg, LIU, Linköpings universitet Kort bakgrund Forskargruppen samverkar med tre ringar; företagsringen i Boxholm, företagsringen i Norrköping samt Handelskompetens i Östergötland. Två av dessa, Boxholm och Handels är partssammansatta varför de inte kallas arbetsgivarringar utan företagsringar. En översikt över ringarna, deras intressenter och inriktning, vilken bransch/sektor de riktar sig mot, hur de har organiserat sin verksamhet, hur länge de varit verksamma samt vilken integration de har med samhällsaktörer, redovisades under seminariet. Syfte Projektets övergripande syfte är att stödja en ökad rörlighet, hälsa och kompetensförsörjning inom och mellan organisationer. Inom organisationen avser kompetensutvecklingsåtgärder, alternativa karriärvägar, systematisk arbetsrotation etc. Mellan organisationer syftar på byte av arbetsgivare och handlar om att komma åt inlåsningsproblematiken. Åtgärder och aktörssamverkan Hittills har projektet arbetat med planering och förankring. Under våren genomförs ett kartläggningsarbete. Intervjuer kommer även att genomföras med relevanta aktörer. Vidare kommer ett seminarium att genomföras för att identifiera de utvecklingsbehov som finns i ringarna. Projektet har fyra huvudfokus: Utveckling och prövning av metoder för rehabilitering tillbaka till arbete Prevention av ohälsa Kompetensutveckling av anställda och ledare i medlemsföretagen Utveckling av företagsringar vad gäller deras inriktning och arbetsformer/metoder Den första punkten omfattar inte enbart enskilda individer utan även arbete med företagen. Den tredje punkten handlar om att skapa en beredskap att hantera rörlighetsfrågor. Den sista punkten handlar om hur arbetsgivarringen kan utvecklas för att bli ett nav, en intermediär, för att jobba med rörlighet. Förankring Projektet har arbetat mycket med förankring. Detta har tagit sig uttryck i att en styrgrupp tillsats bestående av de tre ringrepresentanterna, en företagsrepresentant, en person från Försäkringskassan, en person från Arbetsförmedlingen, de två forskarna samt en processtödjare. Vidare har en referensgrupp tillsatts bestående av en utökad 17

20 grupp: representanter från ringarna medlemsföretagen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket/Arbetsförmedlingen, Företagshälsovården, fackliga organisationer samt forskare. Förväntat resultat Forskningen bedrivs i en cirkulär process. Arbetsprocessen startar i ringarna där deras utvecklingsbehov och olika idéer kommer fram. Nästa steg i processen består av forskning och analys. Detta steg återkopplas sedan till ringarna. Man jobbar alltså genom ringarna för att skapa förutsättningar för rörlighet. Tanken är att resultaten ska få spridning genom de centrala aktörer som sitter med i referensgruppen. 1.9 Arbetsgivarsamverkan för minskad ohälsa Projektledare: Kjell Degerman, Gällivare RehabTjänster Kort bakgrund Samarbetet mellan arbetsgivarna i Gällivare, såväl offentliga som privata har döpts till Initiativet. Kjell Degerman är koordinator medan Lena Rantakyrös roll är att följa upp, utvärdera samt vara bollplank till projektledaren. En stor fördel anser man det vara att arbetsgivarna är drivande i ringen. På så vis har man tilltro till ringens överlevnad då den sk eldsjälsproblematiken inte blir aktuell. Planerade aktiviteter och aktörssamverkan I starten har man planerat för följande aktiviteter: En konferens om arbetsgivarsamverkan för att öka kunskaperna om fördelarna med ett arbetsgivarsamarbete samt för att fånga upp idéer, problem och önskemål om kommande aktiviteter. Kartlägga nuläget hos företag och organisationer i relation till målsättning Kartlägga den förväntade nyttan av samverkan hos organisationerna i nätverket Utse resurspersoner som kan kommunicera inom olika områden i nätverket Upprätta en webbplattform för att medlemsföretagen och övriga intressenter i samhället ska kunna följa och ta del av arbetet. Detta är ett aktionsforskningsprojekt och alla aktiviteter följs upp kontinuerligt. Ett samarbete finns även med Arbetsgivarringen Boden Luleå när det gäller t ex utbildning och konferenser. 18

21 Förväntade resultat Fyra utmaningar som projektet lyfter fram är: Kompetensförsörjningen i framtiden Att öka arbetskraftens rörlighet genom arbetsprövning eller praktik Att minska sjukfrånvaron och effektivisera rehabiliteringen Att utveckla en hållbar modell för arbetsgivarsamverkan. 19

22 2 Projekt för rörlighet, kompetensförsörjning, tillväxt och sysselsättning 2.1 Win Win Skaraborg, Arbetsgivarringen Projektledare: Ulf Andersson, Pomona Balance Aktiebolag Kort bakgrund Syftet med projektet är att bilda en arbetsgivarring i Skaraborg av organisationerna Industrikompetens i Skaraborg och Medflyttarakademin i Skaraborg. Projektet utgår således från två befintliga projekt. Medflyttarakademin svarar mot problemet att rekrytera utbildad personal till Skaraborg och syftar till att underlätta för människor att ta kvalificerade anställningar genom att hjälpa deras medflyttande att också få anställning. Medlemmarna är i huvudsak offentliga förvaltningar, Skövde kommun, Vara kommun, Skara kommun och Primärvården. Industrikompetens är skapat för att de ingående företagen ska kunna byta personal inbördes. Medlemmarna är tillverkande företag i Skaraborg och organisationen har idag 24 medlemmar, Volvo Personvagnar, Electrolux, Arla Foods, Euromation, Grönlunds Plåt, Mago, Autokaross i Floby. Syfte Projektet svarar mot behov att: stimulera tillväxt öka rörligheten i arbetslivet stödja människors karriärutveckling stödja och motivera människor i sjukskrivning och arbetslöshet minska sjukskrivningar motverka utslagning stödja förbättring av arbetsplatser 20

23 Orsaker till problemet Orsaken till problemet beskrivs som fyrdelat i projektet. Dels handlar det om splittrat ansvar mellan de olika aktörerna, dels medför regelverk att det är svårt att starta åtgärder i ett tidigt skede. Projektledaren menar vidare att attitydförändringar behövs kring rörlighet och identifikation med yrket. Slutligen belyser man problematiken kring slimmade företag och förvaltningar vilket medför att omplaceringsmöjligheter många gånger saknas inom organisationen. Planerade åtgärder och aktörssamverkan Viktigt är att sätta individen i fokus, det handlar om medvetna val från individens sida. Här kommer man att arbeta med sk coaching. Attitydförändringar är en annan viktig del att arbeta med. Vidare är det viktigt att skapa fasta kontakter mellan intressenter såsom arbetsgivare, fack, samhällets institutioner och individerna själva. Förväntade resultat De uppsatta projektmålen omfattar 250 individuella insatser årligen, vilket med 50 % framgång leder till en halvering av de långa sjukskrivningarna. När det gäller effektmål har man satt upp halverad sjukskrivning, minskad tillströmning och fokus på friskhet, samt effektivare kompetensförsörjning. En doktorand kommer att följa upp arbetet och titta på eventuella attitydförändringar. Vad är gjort? Projektorganisationen är etablerad Förstudie är genomförd Beslut om en förening är taget Metodiken är anpassad - kommer från annan verksamhet Ledarutveckling genomförd för två grupper Deltagarutveckling genomförd för två grupper En speciell underprojektgrupp för tidiga insatser är i arbete Ansökan om kompetensanalys är inskickad. 2.2 Gemensam arbetsmarknad som strategi och mål för omvårdnadspersonal Projektledare: Ann-Sofie Svensson, Landstinget Kronoberg Kort bakgrund Målet med projektet är att skapa möjlighet för en gemensam och rörlig arbetsmarknad mellan kommun och landsting för vårdbiträden, undersköterskor och skötare. Dessa 21

24 kategorier omvårdnadspersonal har kortast utbildning, låg status och är kvinnodominerade. De kommuner som inkluderas i projektet vid sidan av Landstinget Kronoberg är Växjö och Ljungby. Samhällsproblem Två huvudproblem identifieras av projektet. Det första är att inlåsning på arbetsmarknaden och i yrket kan leda till hög sjukfrånvaro. Det andra är att den låga statusen på vårdyrket kan resultera i bristande tillgång på arbetskraft. Planerade åtgärder och aktörssmverkan Tre olika åtgärdsmöjligheter redovisas. Den första är att skapa adekvata utvecklingsmöjligheter, den andra är att genomföra kompetensutveckling på olika nivåer och inom olika ämnesområden. Slutligen anges som möjlig åtgärd att göra en översyn av arbetsrättsliga lagar och avtal samt personalpolitiska regler. När det gäller aktörssamverkan hänvisas till det gemensamma ägaransvaret mellan kommun och landsting, partsammansatt arbete, de nio arbetsplatser som ingår samt det faktum att Sveriges Kommunalarbetareförbund och Sveriges kommuner och landsting, fd Kommun och landstingsförbundet, är engagerade. Förväntade resultat Förväntade utfall av projektet är ökad kompetens, ökad personalrörlighet, höjd status i yrket samt ökad mångfald och slutligen bibehållen/förbättrad hälsa. De specifika krav som ställs på anställda i vårdyrken kan verka som en försvårande faktor när det gäller arbetsgivarringstanken. Höjd kompetens leder till minskade inlåsningseffekter dvs ökad rörlighet som leder till ökad status vilket även leder till att mångfald uppnås vilket i sin tur innebär förbättrad hälsa och minskade sjukskrivningar. Det är denna kedja projektet vill se i sitt arbete. En modell för den gemensamma arbetsmarknaden presenterades under seminariet. I mitten befinner sig medarbetaren samt patienten/omsorgstagaren. Utanför denna cirkel har vi klimat, kultur, organisation, ledarskap och förhållningssätt. Allra längst ut i cirkelmodellen befinner sig samhället med kommun och landsting i fokus. Mellan dessa yttre cirklar har vi kompetensutveckling, gemensam fortbildning och erfarenhetsutbyte som en del. Vägledningscentrum, validering av den tysta kunskapen för att skapa rörlighet, lärcentrum och utbildningar på nätet, flexibelt lärande som en annan del. Gemensamt resursutbyte i Ljungby som ytterligare en del samt slutligen arbetsrättsliga lagar och avtal samt personalpolitik. Sveriges kommuner och landsting är engagerat på riksnivå i detta projekt. Projektet syftar till att skapa en gemensam arbetsmarknad och lämna sk revirtänkande, vilket gör att detta kan ses som ett normprojekt. Personalförsörjningen kommer att bli problema- 22

RÖRLIGHET FÖR ETT DYNAMISKT ARBETSLIV

RÖRLIGHET FÖR ETT DYNAMISKT ARBETSLIV VINNOVA RAPPORT VR 2007:9 RÖRLIGHET FÖR ETT DYNAMISKT ARBETSLIV Lärdomar från Dynamoprogrammet KJELL ÅKERLUND Titel: Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv Lärdomar från Dynamoprogrammet Författare: Kjell

Läs mer

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 2 OM RÖRLIGHET

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 2 OM RÖRLIGHET V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 2 OM RÖRLIGHET DYNAMO-programmets seminarium 12-13 juni 2006 Titel : Om rörlighet - DYNAMO-programmets seminarium 12-13 juni 2006. Serie : VINNOVA Rapport VR

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 1 6 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN Forskning om kompetens i arbetsplatsens relationer Programkatalog M A R I A N N E D Ö Ö S & P Ä R L A R S S O N Titel

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Projektkatalog etjänster

Projektkatalog etjänster VINNOVA Information VI 2012:09 Projektkatalog etjänster Slutkonferens - summering och reflektioner Titel : Projektkatalog etjänster. Slutkonferens - summering och reflektioner Serie: Vinnova Information

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ VINNOVA Rapport VR 2009:31 Kartläggning av svenska klusterinitiativ Jonnie Nordensky Titel: Kartläggning av svenska klusterinitiativ Författare: Jonnie Nordensky Serie: VINNOVA Rapport VR 2009:31 ISBN

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling VINNOVA Rapport VR 2010:12 Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Hans Malmqvist & Per Andersson Titel: Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Författare : Hans Malmqvist - Consulting

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Arbetsrapport 2005 40 Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Enrico Deiaco, Maria Johansson & hans Westlund Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer