BYGGNADSFÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRMÅNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSFÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRMÅNER"

Transkript

1 2015 BYGGNADSFÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRMÅNER Som medlem i Byggnadsförbundet är du berättigad till många olika slags medlemsförmåner. Genom att visa upp medlemskortet kan du ta del av flera medlemsförmåner år Om ditt avtalsområde har bytts kan du själv uppdatera informationen i medlemsregistret via etjänsten. I etjänsten kan du även granska ärenden som rör din ansökan om dagpenning och ändra dina personuppgifter som finns i systemet. Om din postadress ändras, uppdateras den automatiskt i förbundets medlemsregister via Befolkningsregistercentralen. Spara denna broschyr!

2 TILL ALLA MEDLEMMAR I BYGGNADSFÖRBUNDET Byggnadsförbundet är en intresseorganisation för löntagarna inom byggnadsbranscherna. Förbundet organiserar arbetstagarna inom byggnads-, asfalt-, vattenisolerings-, måleri-, golvläggnings-, husteknik- och mark- och vattenbyggnadsbranscherna samt arbetstagarna i byggvaruindustrin. Förbundet bevakar alla sina medlemmars intressen och rättigheter samt ingår kollektivavtal. Byggnadsförbundet är ett av Finlands största och starkaste fackförbund. Nästan medlemmar och en fungerande distriktsorganisation ger förbundet en stark ställning i kollektivavtalsförhandlingarna. Ju fler arbetstagare inom byggnadsbranschen som organiserar sig och ju fler medlemmar som aktivt deltar i förbundets verksamhet, desto starkare blir vår ställning. När vi förbereder oss för kollektivavtalsförhandlingarna, har vi informationen från fackavdelningarna och arbetsplatserna som grund. Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige bevakar i sin tur arbetsvillkoren på arbetsplatser och företag. Välkommen med i vår verksamhet! Innehållsförteckning Till alla medlemmar i Byggnadsförbundet... Viktiga kontaktuppgifter... Medlemsförmåner från ditt förbund... Säkrande av arbets- och anställningsvillkor.. Rättshjälp och juridisk rådgivning... Byggnadsförbundets kollektivavtal... Arbetslöshetskassa... Tidningen Rakentaja-Byggnadsarbetaren... Förmåner vid prenumeration på arbetartidningar... VVO:s hyresbostäder... Utbildning Kulturpengar... Bränslepris... Försäkringar... Semester- och rekreationsverksamhet... Semesterveckor för veteraner... Ungdomsverksamhet... Håll ditt medlemskap i kraft... När dina uppgifter ändras... Befrielse från medlemsavgift... Frimedlemskap VIKTIG INFORMATION DÅ DU KONTAKTAR BYGGNADSFÖRBUNDET ELLER BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA: BYGGNADSFÖRBUNDET rf Besöksadress: Broholmsgatan 4 Postadress: PB 307, Helsingfors E-post: Hemsida: BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA Besöksadress: Broholmsgatan 4, Helsingfors Postadress: PB 135, KUOPIO Hemsida: Byggnadsförbundets servicenummer och telefonservicetider (må-to kl , fre kl ) Medlemsärenden Kollektivavtalsärenden Arbetslöshetskassa Indrivning Växel Dagpenningsansökningar som skickas per post skickas till: BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA, PB 134, KUOPIO Ansökan om dagpenning måste göras inom 3 månader från att arbetslösheten har börjat. etjänsten är till för medlemmarna I den gemensamma etjänsten för Byggnadsförbundet och Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa kan du fylla i din dagpenningsansökan och bifoga de handlingar som behövs för denna. Din ansökan registreras som inkommen till kassan när du har skickat den. I etjänsten kan du även granska ärenden som rör ansökan om dagpenning och ändra personuppgifter som finns i förbundets medlemsregister. Om ditt avtalsområde har bytts kan du själv uppdatera informationen i medlemsregistret via etjänsten. Du kan logga in på etjänsten genom webbsidorna för både Byggnadsförbundet och Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa. Logga in på tjänsten med bankkoder.

3 MEDLEMSFÖRMÅNER FRÅN DITT FÖRBUND SÄKRANDE AV ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR Din viktigaste medlemsförmån är styrkan av ett enat Byggnadsförbund. Ett starkt fackförbund kan göra sin stämma hörd. Om vi inte står enade utan är splittrade, saknar fackförbundet den trovärdighet och styrka som behövs för att det ska kunna bevaka sina medlemmars intressen. Arbetslöshetskassorna sköter den tekniska utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen, men fackföreningarna försvarar utkomstskyddet för de arbetslösa. Utan fackföreningar skulle arbetstagare inte ha arbetslöshetsförsäkring eller många andra sociala rättigheter som anses vara självklara. RÄTTSHJÄLP OCH JURIDISK RÅDGIVNING Du får avgiftsfri juridisk rådgivning och rättshjälp vid arbetsplats- och domstolsförfaranden som rör din anställning. Till din hjälp har du arbetsplatsernas förtroendemän, fackförbundsombudsmän samt jurister som är specialiserade på arbetslagstiftning. KOLLEKTIVAVTAL Byggnadsförbundet har ingått följande kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna: Kollektivavtal för Byggnadsbranschen Asfaltbranschen Vattenisoleringsbranschen Måleribranschen Golvläggningsbranschen Husteknikbranschen Stenförädlings- och byggmaterialindustrin Mark- och vattenbyggnadsbranschen Markbyggnadsbranschen Utnyttja medlemsförmånerna! 3

4 BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA Modern och effektiv Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa är mycket modern och effektiv. I kassans expertis förenas kunskapen om byggnadsbranschens särdrag med det starka kunnandet om utkomstskyddet för arbetslösa. Arbetslöshetskassan betalar ut följande förmåner till sina medlemmar: inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, dagpenning för permitterade och personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service, samt ersättningar för alterneringsledighet. Mer ingående information om förmånerna hittar du i Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr som Arbetslöshetskassornas Samorganisation redigerar årligen. Den tryckta broschyren fås från alla distriktsbyråer. Broschyren hittar du även på arbetslöshetskassans hemsida Om du blir arbetslös Anmäl dig personligen till arbets- och näringsbyrån senast på din första arbetslösa dag. Arbetslöshetsdagpenning kan endast betalas för den tid då din arbetssökning är i kraft hos arbets- och näringsbyrån. Kontrollera att din medlemsavgift är betald. Arbetslöshetskassan betalar ut dagpenning när du under medlemstiden har arbetat i minst 26 kalenderveckor, där arbetstiden har varit minst 18 timmar per vecka. Ansökan om dagpenning Man kan ansöka om dagpenning via etjänsten (www.rakennuskassa.fi) med ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Genom kassans etjänst kan du också skicka de bilagor och handlingar som krävs. Du kan också ansöka om dagpenning med ansökningsblanketter. Ansökningsblanketter finns att få hos förbundets distriktsbyråer, på kassans webbplats och hos arbets- och näringsbyråerna. Som bilaga till dagpenningsansökan skickas ett löneintyg som gäller för minst 26 kalenderveckor direkt före arbetslösheten. Använda och införtjänade semesterdagar ska specificeras på löneintyget. Vid permittering bifogar du mottaget permitteringsmeddelande eller ditt uppsägningsmeddelande om det gäller uppsägning. Skattekortet skickas till kassan endast om du har graderat skattekort eller om du har begärt ändringsskattekort av skattebyrån. Ansökan om barnförhöjning för barn under 18 år, samt för makes/makas eller sambos barn som bor på samma adress, gör du genom att fylla i deras födelsedatum i ansökningsblanketten. I ansökan ska det finnas en redogörelse över eventuella biinkomster och sociala förmåner, samt intyg för dem. Om du har haft förvärvsinkomster från företagarverksamhet, jordbruk eller skogsbruk bör du bifoga kopia på det senast fastställda skatteintyget. Man ansöker om dagpenning i efterhand i fyra kalenderveckors perioder. Fyll ansökan från måndag till söndag. Ansökan om fortsatt dagpenning är bra att göra via etjänsten på hemsidan. Den som blir arbetslös kan dock fylla i den första ansökan för en kortare treveckors period. Även då ska den sista ifyllda dagen vara en söndag. Fyll i ansökan noggrant för att påskynda behandlingen av den. Ansökan om dagpenning måste göras inom tre månader från den dag från och med vilken man vill att den ska betalas. Ansökan jämte bilagor kan lämnas till distriktsbyrån eller skickas per post till adressen: Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa PB 135, KUOPIO. Utnyttja medlemsförmånerna! TIDNINGEN RAKENTAJA-BYGGNADSARBETAREN / Tidningen Rakentaja-Byggnadsarbetaren skickas månatligen hem till dig. Med den håller du dig à jour om intressebevakningen samt om aktuella frågor inom byggnadsbranschen och organisationsverksamheten. Du får också information från förbundets webbsidor. Där finns även en landsomfattande händelsekalender. FÖRMÅNER VID PRENUMERATION PÅ ARBETARTIDNINGAR 15 euro stöd på helårsprenumerationer på följande tidningar: Kansan Uutisten Viikkolehti Satakunnan Työ + KU:s Viikkolehti Uutispäivä Demari Kansan Tahto + KU:s Viikkolehti 4 Tidningarna fakturerar stödet direkt från förbundet. Utöver dessa beviljar många fackavdelningar stöd på prenumerationer enligt eget beslut.

5 VVO:s HYRESBOSTÄDER Byggnadsförbundet är delägare i koncernen VVO Abp. Förbundets medlemmar kan ansöka om bostad i VVO:s mångsidiga bostadsbestånd. Förutom traditionella hyresbostäder med arava- och räntestöd finns det också hyresbostäder utan inkomstbegränsningar. VVO har över hyresbostäder på 42 orter. Tolv VVO-center och fyra boendeservicekontor betjänar dig på plats runt om i Finland. Skicka bostadsansökan till närmaste VVO-center eller fyll i ansökan på adressen Skriv i så fall i tilläggsuppgifterna att du är medlem i Byggnadsförbundet. En bostadsansökan är i kraft 3 månader. UTBILDNING Byggnadsbranschens yrkesutbildning Treårig grundutbildning Den huvudsakliga vägen till arbete inom byggnadsbranschen är yrkesinriktad grundexamen. Vi strävar till att genom samarbete med läroanstalterna och arbetsmarknadsorganisationerna kunna garantera de unga som kommer till branschen möjligheter till fortsatt utveckling av yrkeskunnigheten och lönenivån, samt en god position på arbetsmarknaden. Genom arbetsmarknadsorganisationerna binds företagen och företagens arbetstagarrepresentanter med i samarbetet. Läroavtalsutbildning Vi strävar till att öka antalet läroavtal inom våra branscher, samt att höja kvaliteten på avtalen. Läroavtalen bör planeras så att de leder till avläggande av examen, eller ingår som en del i avlagd examen. Yrkesexamina Yrkesexamensstipendiets storlek är 390 euro för en examen som har avlagts efter Om examen som avlagts efter den är den första examen som personen har avlagt efter grundskolestadiet är stipendiets storlek 450 euro. Förmånen är skattefri. Ett villkor för utbetalandet av förmånen är att personen före det datum då han eller hon avlägger examen varit anställd i arbets- eller tjänsteförhållande till en finsk arbetsgivare sammanlagt i minst fem år. Sådan tid då personen varit företagare, lantbruksföretagare, närståendevårdare eller familjevårdare räknas inte med i arbetshistorian. För beviljandet av stöd har det ingen betydelse om sökanden vid examenstidpunkten haft ett arbetsförhållande eller inte. En person som vid tidpunkten för avläggandet av examen är under 64 år kan få yrkesexamensstipendium. Ansökan om yrkesexamensstipendium ska lämnas in senast inom ett år efter avlagd examen. Som tidpunkt för avläggande av examen betraktas examensbetygets datering. Försenade ansökningar beaktas inte. Tilläggsinformation om ansökning av yrkesexamensstipendium: (09) Byggnadsförbundet har varit med och utvecklat det yrkesinriktade examenssystemet. Vi har som mål att alla våra medlemmar ska ha möjlighet att avlägga yrkesexamina inom sin egen bransch. Utbildningsfonden Utbildningsfonden är en fond som förvaltas av arbetsmarknadsparterna. Fondens syfte är att främja de färdigheter som krävs i arbetet genom att bevilja stöd för yrkesinriktad utbildning och utveckling. Detta sker främst genom beviljande av vuxenutbildningsstöd och examensstipendier. Villkoren för beviljandet av yrkesexamensstipendium och anvisning om ansökan Utbildningsfonden beviljar yrkesexamensstipendium som ett engångsbelopp till en person som i form av fristående examen avlagt en i lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Yrkesexamensstipendium beviljas inte på basis av delexamen eller på basis av uppdatering eller utvidgning av tidigare avlagd examen som berättigat till yrkesexamensstipendium. Mer information om yrkesinriktade fristående examina finns på länken 5 Vuxenutbildningsstöd En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd. Vuxenstuderanden ska vara anställd i arbets- eller tjänsteförhållande eller vara verksam som företagare och ska ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta år och ha varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagarverksamhet under minst ett år innan studierna för vilka stöd betalas börjat och vara studieledig utan lön oavbrutet i minst två månader eller studera i kortare studieperioder eller på deltid under sammanlagt minst 43 dagar och inte få annat stöd för studierna. Stöd betalas under sammanlagt högst 19 månader. Stödbeloppet motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens belopp (utan förhöjning). Stöd beviljas för studier som leder till examen samt till yrkesinriktad tillläggsutbildning och fortbildning vid läroanstalt under offentlig myndighet. Läroanstalten ska vara verksam i Finland. Studierna ska vara heltidsstudier under den tid som stöd utbetalas.

6 UTBILDNING Förbundets organisatoriska utbildning Utbildning som förstärker förbundets intressebevakning och verksamhet ordnas både på riksomfattande och lokal nivå. Utbildningens innehåll och form utvecklas till att allt bättre motsvara de behov och önskemål som både de förtroendevalda på företagen och byggplatserna och de som verkar på organisatorisk nivå har. Läs om aktuell utbildning i Rakentaja-Byggnadsarbetaren eller på förbundets webbsidor www. rakennusliitto.fi/koulutus. Kurserna och utbildningen för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige samt kontaktombud hör till dem som arbetsgivaren ersätter, d.v.s. förtroendemannen/arbetarskyddsfullmäktige betalas full lön under kursen. Kursen inkluderar kost samt logi vid behov. Byggnadsförbundet ersätter reseutgifterna enligt den s.k. bensinpengs -principen, d.v.s. 0,25 euro/km, enligt den kortaste rutten, samt ett kursstipendium för dem som är på studieledighet från sitt arbete. Förtroendemannautbildning Byggnadsförbundet utbildar förtroendemän på grund- och fortsättningskurser runt om i Finland. På grundkursen: lär man sig tidsenliga grundläggande kunskaper och färdigheter för förtroendemän utvecklar man arbetstagarnas intressebevakning och arbetsplatsernas samarbete förstärker man informationsförmedling utvecklar man förtroendevaldas stödnätverk går man igenom kollektivavtal och anställningsbestämmelser genom övningar övar man på förhandlingssituationer och -kunskap fördjupar man sig i medlemsvärvning bekantar man sig med nyttiga sätt som förtroendevalda kan använda sig av för att nätverka genom sociala medier. På fortsättningskursen: fördjupar vi kompetensen från grundkursen förstärker vi förhandlings- och kommunikationskunskaper reder vi ut arbetslivets förändring och fackföreningsrörelsens utmaningar sätter vi tillsammans med jurister in oss i arbetsrättens frågor genom konkreta exempel från byggnadsbranschen och funderar på olycksfalls- och socialärenden tillsammans med Byggnadsförbundets socialsekreterare. Utbildning för arbetarskyddsfullmäktige Byggnadsförbundet utbildar arbetarskyddsfullmäktige på grund- och fortsättningskurser riksomfattande runt om i Finland. Grundkurs om arbetarskydd: ger grundläggande kunskaper om byggnadsbranschens arbetarskyddsfrågor, om arbetarskyddspersonalens uppgifter, rättigheter och skyldigheter, samt utveckling av informationsförmedling vi bekantar oss med kollektivavtal genom övningar vi tränar på förhandlingssituationer handleder kursdeltagarna till självständig informationsanskaffning och aktivt lösande av arbetarskyddsproblem. Fortsättningskurs om arbetarskydd: fördjupar och utvidgar deltagarnas kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljöutveckling och avlägsning av arbetarskyddsproblem. Utbildning för kontaktombud De regionala tvådagarsutbildningarna för kontaktombud är riktade till arbetande kontaktombud inom husbyggnadsbranschen. Innehåll: kontaktombudets uppgifter Byggnadsförbundet som ett stöd för kontaktombudet kommunikationsövningar hurdant är ett bra kontaktombud bli bekant med kollektivavtal genom övningar förhandlingsövning Enligt kollektivavtalets utbildningsavtal medför kursen inga kostnader för Byggnadsförbundets medlemmar som fungerar som kontaktombud. Under kursen får du lön från din arbetsgivare. Kursmåltider, reseersättning och eventuell inkvartering betalas av Byggnadsförbundet. Organisationskurser Organisationsutbildningen är ämnad för medlemmar som är aktiva inom och intresserade av förbundsorganisationen. Information om utbildningar som arrangeras får du bäst genom att följa evenemangskalendern på förbundets hemsida och hemsidans utbildningsdel fi/koulutus. Påbyggnadskursen: På den årliga påbyggnadskursen för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige står aktuella teman rörande befattningarna på programmet. 6

7 KULTURPENGAR FFC har en egen kulturfond och delar ut stipendier till meriterade kulturutövare. FFC:s stipendier ska ansökas senast Stipendieansökningar skickas till adressen: Byggnadsförbundet r.f., Sissi Kähkönen, PB 307, HELSINGFORS. BRÄNSLEPRIS Teboil erbjuder medlemsrabatt på bensin, diesel och Teboilsmörjmedel på alla Teboil-servicestationer och Teboil-automatstationer. Rabatt beviljas dock inte på Teboil Expressautomatstationerna. Utnyttja medlemsförmånerna! 7

8 FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER FÖR BYGGNADSFÖRBUN- DETS MEDLEMMAR säkringar som säljs till andra kunder och klart billigare än de låneskydd som bankerna erbjuder. Byggnadsförbundet och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal och tack vare det får Byggnadsförbundets medlemmar betydande försäkringsförmåner från Turva. Medlemsförmåner från Turva Som medlem i Byggnadsförbundet är du försäkrad i Turva när du deltar i, eller reser till, evenemang som förbundet eller dess medlemsföreningar (fackavdelningar/distriktsorganisationer) har arrangerat. Försäkringen ersätter vårdkostnader som orsakas av olycksfall under organisationsuppdragsresor eller vårdkostnader som orsakas av en sjukdom som börjar under resan, kostnader för annullering och avbrott av resa, samt kostnader som orsakas av försening till resan. Därutöver ingår resgods- och reseansvarsförsäkring i försäkringen. Försäkringen gäller i Finland och utomlands. Turva erbjuder Byggnadsförbundets medlemmar 10 %:s fortlöpande rabatt på hemförsäkring samt frivilliga bil- och personförsäkringar. Förbundet har förhandlat fram en specialförmån hos Turva som nu erbjuder dig och dina familjemedlemmar 20 % rabatt på en fortlöpande reseförsäkring. Dessutom får du baserat på hur länge du har varit medlem 5-10 %:s ägarkundsrabatt. Efter första året är rabatten 5 %. När du har varit ägarkund i fem år har du rätt till 7 %:s ägarkundsrabatt och efter tio år som kund är rabatten redan 10 %. Du får dock ta del av 7 %:s ägarkundsrabatt direkt från första försäkringsperioden om du samlar dina försäkringar hos Turva. Byggnadsförbundets medlemmar får via hemförsäkringen ersättning för arbetsredskap och tillbehör till ett belopp av högst euro. Om din hemförsäkring i Turva innefattar en ansvarsförsäkring täcker den också talkoarbete utanför anställningsförhållandet. Med avvikelse från begränsningsklausulerna ersätter ansvarsförsäkringen då skador som den försäkrade förorsakat på arbetsobjektet. Ersättningen är högst euro per skada. Bästa skyddet för din bil Turvas Förbundskasko (Liittokasko) är en ny kaskoförsäkring endast för fackförbundsmedlemmar. Den har inbyggda förmåner som du hos andra endast erhåller genom tilläggspremier. Bonus för den nya Förbundskaskoförsäkringen kan vara upp till 70 %. När du haft Förbundskaskoförsäkring i tre år, och kört utan olyckor, sänks inte bonusen ifall en olycka skulle ske. Man kan ta Förbundskasko till högst 15 år gamla person- och paketbilar i privatbruk. Läs mer: Försäkra dig själv och din familj Henkikulta är en konkurrenskraftigt prissatt livförsäkring som endast ges åt fackföreningsmedlemmar och deras familjer. Den är ca 25 % förmånligare än motsvarande livför- 8 Henkikulta-försäkringen erbjuder trygghet vid dödsfall och den kan tecknas både för barn och vuxna. Med hjälp av livförsäkringen kan du tillgodose en tillräcklig försörjning för dina anhöriga, även om du själv inte är kvar. Läs mer: Förmåner för arbetslösa Om du råkar ut för arbetslöshet, är Turva flexibel med försäkringspremien. En kund som är medlem i fackföreningen får på begäran sex månaders räntefri extra betalningstid från Turva. Om det under arbetslösheten sker en skada på byggnaden eller lösegendomen, får fackförbundets medlem ersättning från hemförsäkringen utan grundsjälvrisken. Självriskförmånen kan användas en gång under kundrelationen/medlemskapet per hushåll och när anmälan om arbetslöshet har gjorts till förbundets arbetslöshetskassa. Anmäl skada till Turva Den elektroniska tjänsten för försäkringsersättningar som finns på MAPPI-nättjänsten är ett smidigt sätt att söka ersättningar på basen av följande försäkringar som tecknats av privatpersoner: skadestånds- och resenärsförsäkringar samt sjukvårdsförsäkring för barn. Ersättningen finns på bankkontot redan inom en dag, och självrisken per ansökningsgång avdras bara en gång i kalenderåret. Du kan bekvämt anmäla olycksfall, rese-, förmögenhetseller fordonsskada på nätet. Elektroniska blanketter finns på Turvas webbsidor på På Turvas webbsidor finns utöver dessa också skadeanmälningsblanketter i pdf-format som man kan printa ut. Skicka den undertecknade blanketten jämte bilagor till Turva. Då påskyndar du behandlingen av ditt skadeärende. Du kan även anmäla en skada med ett telefonsamtal till Turva. I enkla fall kan ärendet skötas på en gång fram till ersättningsbeslutet. Vid anmälning av skada per telefon lönar det sig att ha all information samt alla kvitton och dokument till hands. Turva spelar in alla samtal som berör ersättningar. Fråga mer om försäkringarna Ytterligare information om Turvas försäkringsförmåner får du bland annat från förbundet eller på webbplatsen som Turva erbjuder Byggnadsförbundets medlemmar Information fås också från Turvas servicekontor och servicepunkter, av Turvas ombudsmän eller genom att ringa kundtjänstnumret Kontaktuppgifter för servicekontoren och mera information om Turva finns på webbplatsen Kundtjänstens e-postadress är

9 Utnyttja medlemsförmånerna! SEMESTER- OCH REKREATIONSVERKSAMHET Byggnadsförbundets semesterförmåner för dem som står till arbetsmarknadens förfogande (arbetande/arbetslösa medlemmar). Semesterförmån bokas via telefon. Allmänna semesterförmåner Byggnadsförbundet har samarbetsavtal med 19 semestermål som erbjuder semestertjänster. De erbjuder nedsatta dygnsavgifter för Byggnadsförbundets medlemmar. Byggnadsförbundet beviljar även semesterstöd för sina arbetande och arbetslösa medlemmar för vistelse på dessa semestermål. Det maximala stödet för medlemmar (medlem + familjemedlem sammanlagt i semestermålen) är 8 dygn per kalenderår. Semestermålet fakturerar stödet direkt av förbundet. Medlemsnumret bör uppges vid bokning. Medlemskortet och ett identitetsbevis med foto bör uppvisas på semestermålet vid incheckning. Ifall inte annat nämns vid 9 presentationen av semestermålet får barn i åldern 6-16 år 50 % rabatt, barn under 6 år gratis. Medlemmar som har förtroendeuppdrag har 4 tilläggsdagar till sitt förfogande. Semesterstöd kan endast utnyttjas vid privat semestrande. Om antalet inkvarteringsdygn överstiger 8/12, debiteras medlemmen för den överstigande delen i helhet. Våra samarbetsparter år 2014 är: Hotell Siikaranta, Rantasipi Ikaalisten Kylpylä, Badhotell Rauhalahti, Badhotell Summassaari, Rantasipi Rukahovi, Hotell Levi Panorama, Hotell K5 Levi, Härmän Kylpylä, Badhotell Päiväkumpu, Break Sokos Hotel Bomba, Holiday Club Saimaa, Cumulus Hakaniemi, Holiday Inn Uleåborg, Break Sokos Hotel Caribia, Break Sokos Hotel Eden, Original Sokos Hotel Presidentti, Anttolanhovi, Break Sokos Hotel Vuokatti och det nya semestermålet Original Sokos Hotel Ilves.

10 Konferens- och semesterhotell Siikaranta Naruportintie 68, Esbo, tfn (09) Siikaranta som ligger på ca en timmes köravstånd från Helsingfors centrum är perfekt för medlemsfamiljer som vill ta del av Helsingsfors aktiviteter, men bo naturnära. Ett semesterdygn med halvpension kostar 28 euro/person i dubbelrum. Till trivseln bidrar en simbassängs- och bubbelbadsavdelning med bastu. Bastu med simbassäng (16 m:s bassäng och bubbelbad) eller strandbastu står varma för gästerna morgon och kväll. Till förfogande står ett gym, tennisplaner, andra spelplaner samt båtar. Det är bara ett par hundra meter till Noux nationalpark. Den som vill besöka Borgbacken eller Högholmen kan åka buss från gårdsplanen in till Helsingfors. Bussen avgår fem gånger per dag. Härmän Kylpylä Vaasantie 22, Kauhava, tfn (06) Denna moderniserade badinrättning är en oas med finsk bastu, turkisk bastu och en unik Kuuman kiven sauna. Bassängurvalet innefattar en simbassäng i full längd och en konditionsbassäng. För familjens barn finns två varma barnbassänger, den ena med en liten rutschbana. På området som tidigare fungerade som inomhusstranden Sunny Beach finns nuförtiden Elefanten Nippes Barndjungel (Nippe-Norsun Vekaraviidakko) som är en inomhuslekplats för barn. Powerpark-nöjesparken ligger på bara 10 kilometers avstånd. Två dygns badsemester 90 euro/person med halvpension i dubbelrum. I priset ingår fri tillgång till spat och gymmet samt hotellets fritidsprogram. Rantasipi Ikaalisten Kylpylä Hämyläntie 2, IKAALINEN, tfn (03) En semester på ett badhotell erbjuder hela familjen något roligt att göra från morgon till kväll. Bubblorna och virvlarna på Vesitropiikki får alla på gott humör, och i barnens Vesimaailma är glädjen stor. En två dygns vistelse med halvpension kostar 76 euro/person i dubbelrum. Priset inkluderar frukost och middag, två timmars vistelse i Vesitropiikki två gånger/dygn, Wellness & Sport-program, fritt inträde till gymmet samt programavgift till dansrestaurangen. Förmånen gäller begränsat under veckorna 8 och 9 samt 42 och 43. Förmånen gäller inte på påsken, midsommaren, julen och nyårsafton samt inte heller under Schlagerparadiset (Iskelmäparatiisi) i början av juni. Hotell Levi Panorama Tunturitie 205, LEVI, tfn (016) Den arktiska naturen och årstiderna på Levi är oförglömliga upplevelser. Högklassiga Hotell Levi Panorama som håller internationell standard, är beläget på toppen av Levi-fjället. Hotellets omgivning lever starkt med i de olika årstiderna och utsikten sträcker sig ända till fjällen Pallas, Aakenus och Ylläs. Ett dygn med halvpension kostar 35 euro/person i dubbelrum, och 69 euro i enkelrum under tiden och Ett dygn med halvpension kostar 29 euro/person i dubbelrum, och 62 euro i enkelrum under tiden Under jul, nyår och påsk är antalet rum begränsat, så boka i god tid. Hotell K5 Levi Kätkänrannantie 2, LEVI, tfn (016) Hotell K5 som ligger i centrum av Levi tillför en gnutta lyx till din resa. Hotellets rum är angenämt möblerade och från dem öppnar sig en utsikt antingen till Levis skidbackar eller hotellets egen reninhägnad som är upplyst på vintern. Hotellets byggnader formar ett bylikt område, i vars mitt det finns en äkta torvkammare som är byggd delvis under marken. Ett dygn med halvpension kostar 41,50 euro/person i dubbelrum, och 84 euro i enkelrum ( och ). Badhotell Päiväkumpu Keskustie 121, Karislojo, tfn (030) Päiväkumpu badinrättning finns i Karislojo i södra Finland, på stranden av Lojosjön. Avståndet från Helsingfors är knappa 90 km och från Åbo dryga 100 km. Hotellet har inkvartering både i huvudbyggnaden och sluttningshusen på gården. Badinrättningens bastuavdelning med sina många olika bassänger och traditionella bastun ger utrymme för avkoppling. Ett dygn i huvudbyggnaden kostar 35 euro/person i dubbelrum, och 62 euro i enkelrum. (Höjda priser på julen och påsken.) I priset ingår inkvartering, frukost, lunch (soppa), buffémiddag, tillgång till badinrättning och gym samt semesterprogram. Badhotell Rauhalahti Katiskaniementie 8, Kuopio, tfn (030) I Rauhalahti kan du antingen fira aktiv semester hela dagen eller helt enkelt låta andra skämma bort dig. Badhotellets trivsamma rum är perfekta för den som uppskattar bekväm vistelse. Som förmånligast kostar ett dygn med halvpension på lägenhetshotellet endast 35 euro/person då tre vuxna bor i lägenheten. På badhotellet är dygnspriset 43 euro/person i dubbelrum. Förutom inkvartering och frukost inkluderar priset även middag, fri användning av badavdelning och gym samt semesterprogram (må-lö). Höjda priser på påsken och julen. Rantasipi Rukahovi Rukakyläntie 15, Rukatunturi, tfn (08) Rukahovi finns i centrum av Rukatunturi turistby. Närmare information om resemålet och de aktiviteter som erbjuds under olika årstider finns på hotellets webbsidor. Två dygns halvpension kostar 62 euro/person (dubbelrum, programavgift till hotellets dansrestaurang och kundbastu). Under tiderna och kostar motsvarande paket för medlemmar 80 euro/person. Tilläggspris för ett rymligare superior-rum är 25 euro/natt, tilläggspris för enkelrum 32 euro/natt. 10

11 Badhotell Summassaari Summassaarentie 180, SAARIJÄRVI, tfn (030) Badhotell Summassaari finns i Saarijärvi, ca 8 km från centrum i riktning mot Jyväskylä. Priset inkluderar inkvartering i huvudbyggnaden eller i semesterlägenheterna. Som förmånligast kostar ett dygn med halvpension endast 20,50 euro/person då fyra personer bor i lägenheten utan bastu. På hotellet är dygnspriset med halvpension i dubbelrum 28,50 euro/person. Holiday Club Saimaa Rauhanrinne 1, Rauha, tfn Ett ståtligt spahotell med 221 rum som har ett äventyrsbad, en isarena och restauranger utan dess like. Två dygn med halvpension 80 euro/person sö-to, 130 euro/person fre-lö. Barn 6-16 år 20 euro/person/2 dygn med extrabädd. I priset ingår fritt inträde till gymmet och inträde till badinrättningen 1 gång/dag. Förmån gäller inte under högtider: nyår, påsk, midsommar, jul. Anttolanhovi Hovintie 224, Anttola, tfn Anttolanhovi ligger i Södra Savolax vid Saimens strand, ungefär en halvtimmes bilfärd från S:t Michels centrum. Här erbjuds högklassigt halvpensionslogi i hotellrum till priset 40 euro/person/dubbelrum och 60 euro/person/enkelrum. I priserna ingår förutom logi och frukost även lunch eller middag, fri tillgång till bastu- och poolavdelningen samt gymmet, mångsidiga hobbyredskap samt ett veckoprogram för motion (må-fre). Medlemsförmånspriserna gäller inte under veckorna 1 och 52, samt inte heller under påsken och midsommaren. Anttolanhovi erbjuder Byggnadsförbundets medlemmar även en möjlighet till specialprissatt, högklassig semester i Art & Design-back- och strandvillor. Semestervillorna kan bokas till avtalspriser när bokningssituationen tillåter det. Gäller dock inte veckorna och Art & Design-semestervillor pris per vecka Art & Design-backvilla, 2 sovrum, allrum, bastu 600 euro Art & Design-backvilla, 3 sovrum, allrum, bastu 750 euro Art & Design-strandvilla, 3 sovrum, allrum, bastu 900 euro Art & Design-semestervillor pris per 4 dygn Art & Design-backvilla, 2 sovrum, allrum, bastu 400 euro Art & Design-backvilla, 3 sovrum, allrum, bastu 600 euro Art & Design-strandvilla, 3 sovrum, allrum, bastu 750 euro I priset ingår frukost på hotellet, bäddat linne, handduksset (1 st badhandduk och 1 st handduk/person), ved och slutstädning. Fri tillgång till gymmet samt bastu- och poolavdelningen ingår i priset (vid särskilt fastställda tidpunkter). Det finns också hobbyredskap i semestervillorna: snöskor, sparkstöttingar, cyklar, promenadstavar, egna roddbåtar vid strandvillorna, samt gemensamma båtar vid backvillorna. I semestermålen nedan ingår endast inkvartering och frukost i priset: Holiday Inn Uleåborg Kirkkokatu 3, Uleåborg, tfn (08) Pris 22 euro/person i dubbelrum, 54 euro/person i enkelrum och extrabädd för 6-16 åringar 10 euro. Cumulus Hakaniemi Broholmsgatan 14, Helsingfors, tfn (09) Veckoslutspris (fre-må) 21 euro/person i dubbelrum, 53 euro/person i enkelrum och extrabädd för 6-16 åringar 15 euro. Prisen gäller veckoslut och alla dagar under tiden , (påsk), och Break Sokos Hotel Bomba Tuulentie 10, Nurmes, tfn Bomba och karelarbyn Bomba är den mest kända turistattraktionen i övre Karelen. Bombaområdets turiststad ligger vid den vackra sjön Pielinen, 3 km från Nurmes centrum. Priset är 20 euro/natt i dubbelrum (tilläggspris för enkelrum 25 euro/natt). Barn 6-16 år i extrabädd 10 euro/barn/natt. Barn under 6 år gratis utan extrabädd i föräldrarnas rum. I priset ingår tillgång till badavdelning och gym, samt inträde till dansrestaurangen. Break Sokos Hotel Caribia Kongressgränden 1, Åbo, tfn (020) Ett fantastiskt och mångsidigt servicekomplex nära Åbo centrum. Medlemspris 30 euro/person/dygn i dubbelrum. (Tilläggspris för enkelrum 25 euro.) Barn 6-16 år i extrabädd 15 euro/barn/natt. Barn under 6 år gratis utan extrabädd. Break Sokos Hotel Eden Uleåborg Holstinsalmentie 29, Uleåborg, tfn Badhotellet ligger vid havet och erbjuder fin miljö för utomhusvistelse. Medlemspris 30 euro/person/dygn i dubbelrum (tilläggspris för enkelrum 25 euro). Barn 6-16 år i extrabädd 15 euro/barn/natt. Barn under 6 år gratis utan extrabädd. Original Sokos Hotel Presidentti Södra Järnvägsgatan 4, Helsingfors, tfn Medlemspriset i hotellet i centrum av Helsingfors är 30 euro/person/dygn i dubbelrum (tilläggspris för enkelrum 25 euro). Barn 6-16 år i extrabädd 15 euro/barn/natt. Barn under 6 år gratis utan extrabädd. Break Sokos Hotel Vuokatti Kidekuja 2, Snowpolis, Vuokatti, tfn Medlemspriset för detta förstklassiga hotell som ligger i Vuokattis sportiga omgivning i Sotkamo är 30 euro/person/ dygn i dubbelrum (tilläggspris för enkelrum 25 euro). Barn 6-16 år i extrabädd 15 euro/barn/natt. Barn under 6 år gratis utan extrabädd. Original Sokos Hotel Ilves, Tammerfors Hatanpään valtatie 1, Tammerfors, tfn Ett traditionsrikt stadshotell som är beläget mitt i Tammerfors centrum. Hotellets medlemspris är 35 euro/person i 11

12 dubbelrum (tilläggspris för enkelrum 25 euro). Barn 6-16 år i extrabädd 15 euro/barn/natt. Under 6 åringar gratis utan extrabädd. Priserna gäller veckoslut fre-sö, samt varje dag under veckorna 8-10, och Resmål för utflykter och vildmarksliv Stugor i Lappland Stugorna i Lappland ligger på stranden av Nanguvuono vid Enare träsk (600 m till bilväg). Området är tre hektar stort och här finns tre stugor och två strandbastur som hyrs ut. Sarmi: tre sovrum och stuga (8 bäddplatser). Könkä: två sovrum (4 bäddplatser/rum) och stuga (2 bäddplatser). Jollus: två sovrum (4 bäddplatser/rum) och stuga. I stugorna finns lampor med solpanel, gasspis och -kylskåp samt kokkärl och bestick. Ta med egna sängkläder eller sovsäck. Dricksvattnet hämtas i en källa och bastuvattnet från sjön. Åtta roddbåtar och goda fiskemöjligheter. Fiskekort från Forststyrelsens enheter. Säsongen börjar vid påsk och fortsätter till senhösten. Förfrågningar och bokningar sommartid hos övervakaren tfn och under andra tider via byrån i Rovaniemi, tfn Bokningar tas emot från och med 7.1. Inkvarteringsförmån på Finlands Hostellförenings vandrarhem (Suomen Hostellijärjestö) Genom att visa upp sitt medlemskort får Byggnadsförbundets medlemmar 10 procent rabatt/dygn på normalt logipris på Finlands Hostellförenings vandrarhem. Förmånen är personlig. Medlemmar kan även skaffa internationellt vandrarhemskort till rabatterat pris. Ytterligare information: Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry 1.askel Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry stöder hälsa och välbefinnande hos personer i arbetsför ålder och deras familjer genom att arrangera 1.askel-perioder (1.steget) för välbefinnande i omkring 30 spahotell, idrottsinstitut eller turistcentra runt om i Finland under alla årstider. Perioderna för vuxna består av 5+2 dygns helheter. I en trevlig miljö och med trevliga människor tar man steg mot en egen bra vardag och en övergripande kontroll över livet. Experternas tips för sunda levnadsvanor ger mer energi att orka med jobbet. Familjernas egna 1.askel-perioder för välbefinnande består av 5 dygns perioder och erbjuder föräldrar och barn tid tillsammans mitt i den hektiska vardagen. Här erbjuds upplevelser och man får bekanta sig med olika slags motionsformer. Ta dig tid från vardagen och sök till en 1.askel-period för välbefinnande, ensam eller tillsammans, med familjen, vännen, makan eller arbetskamraten. Med elektronisk ansökan på adressen söker du till perioderna i en handvändning. I ansökningssystemet hittar du också mer information om destinationer, tidpunkter, självriskpriser och programinnehåll. Priset är förmånligt. För deltagandet betalas endast en självriskandel som innehåller logi, helpension och program. RAY stöder 1.askel-verksamheten. SEMESTERVECKOR FÖR VETERANER Under 2015 arrangerar Byggnadsförbundet tre stycken en veckas veteransemesterveckor för grupper på 50 personer. Semestrarna är riktade till de frimedlemmar som gått i pension och har ett över 30 årigt medlemskap, och som inte tidigare åtnjutit en dylik förmån. Semestrarna har helpension och är avgiftsfria för deltagarna. Tidpunkter för veteranernas semesterveckor: Härmän Kylpylä, Kauhava Siikaranta, Kyrkslätt Siikaranta, Kyrkslätt Utnyttja medlemsförmånerna! 12

13 Utnyttja medlemsförmånerna! UNGDOMSVERKSAMHET Byggnadsförbundet har aktiv ungdomsverksamhet. Fackföreningsverksamhet innebär inte alltid att bara sitta på oändliga möten vi utbyter också tankar och åsikter medan vi t.ex. spelar innebandy eller bowlar. De ungas röst hörs i föreningens verksamhet. Mer information om ungdomsverksamheten och ledarnas kontaktuppgifter finns på våra webbsidor. Förbundets ungdomssektion ger ut en tidning för unga medlemmar, Raksanuoret, två gånger i året. Den skickas till alla medlemmar som är under 30 år. 13

14 HÅLL DITT MEDLEMSKAP I KRAFT Fackföreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter. Förbundsstyrelsen bestämmer årligen medlemsavgiften som en viss procentsats på löneinkomsten för huvudsyssla som är underkastad förskottsinnehållning, på arbetslöshetsdagpenningen som betalas ut av arbetslöshetskassan och på det arbetsmarknadspolitiska vuxenstudiestödet. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Råd och direktiv i frågor som rör medlemsavgiften får du av din förtroendeman, din fackavdelning och av förbundets personal. NÄR DINA UPPGIFTER ÄNDRAS Du behöver inte göra någon adressförändring om du anmält din nya adress till Befolkningsregistercentralen. Meddela distriktsbyrån om din yrkesbeteckning/avtalsbransch ändras. Ändring av avtalsområde, e-postadress och telefonnummer kan du själv enkelt uppdatera via hemsidans etjänst. Om du börjar arbeta utomlands Innan du åker utomlands för att arbeta, ta kontakt med Byggnadsförbundets närmaste distriktsbyrå. Distriktsbyråns personal står gärna till tjänst i frågor som rör arbetsvillkoren och kan också ge råd om hur du ska sköta ditt medlemskap under utlandsvistelsen. Arbetstagare som börjar arbeta utomlands som så kalllad utsänd arbetstagare i en finländsk arbetsgivares tjänst kan fortsättningsvis vara medlem i Byggnadsförbundet och Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa. För arbetstagare som börjar arbeta utomlands i en utländsk arbetsgivares tjänst, lönar det sig av intressebevakningsskäl att ansluta sig till ett fackförbund i byggnadsbranschen i det land där han eller hon arbetar. Om du är en så kallad icke-utsänd arbetstagare i ett EESland bör du, med tanke på en eventuell arbetslöshet, se till att du är försäkrad enligt lagstiftningen i ifrågavarande land. Då betalar du inte medlemsavgift till Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa, trots att ditt medlemskap i förbundet fortsätter. När du återvänder till Finland bör du redogöra för dina arbetsperioder utomlands till arbetslöshetskassan på blankett E301. Arbetstagare som arbetar i länder som inte tillhör EES kan bibehålla sitt medlemskap i arbetslöshetskassan och sin rätt till finländskt utkomststöd för arbetslösa. Av de icke-utsända arbetstagarna förutsätts dock att arbetet och vistelsen utomlands pågår högst ett år. BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT Sektionens medlem är befriad från medlemsavgift om han eller hon inte haft förvärvsinkomst av följande skäl: a) om medlemmen har deltagit i en arbetskonflikt som förbundet inlett eller godkänt; b) om medlemmen har varit arbetslös utan att ha rätt till arbetslöshetskassans arbetslöshetsdagpenning eller till arbetsmarknadspolitiskt vuxenstudiestöd; c) om medlemmen på grund av sjukdom eller olycksfall har varit arbetsoförmögen efter att arbetsgivarens löneutbetalning för sjukdomstid avslutats; d) om en medlem blir arbetsoförmögen eller pensionerad till följd av långvarig sjukdom eller olycksfall kan en tillfällig befrielse från medlemsavgift beviljas, dock under högst fyra års tid. Därefter är medlemmen skyldig att betala medlemsavgift till förbundet och fackavdelningen; e) om en medlem har studieledighet, gör militär- eller civiltjänst, är moderskaps-, specialmoderskaps, faderskaps-, vård- eller föräldraledig eller deltar i vård av sjukt barn kan befrielse från medlemsavgift beviljas under högst fyra års tid. Därefter är medlemmen skyldig att betala medlemsavgift till förbundet, fackavdelningen och arbetslöshetskassan. Medlem som befriats från medlemsavgift bör en gång i kvartalet anmäla sin betalningsbefrielse till avdelningens ekonomichef eller förbundets distriktsbyrå. Medlemmarna kan även själv uppdatera information om betalningsbefrielse direkt i registret. Detta sker via hemsidans etjänst. En anmälan som görs senare än ett år i efterskott beaktas inte om det inte finns sådana vägande skäl för förseningen som godkänns av förbundsstyrelsen eller ett av styrelsen befullmäktigat organ. De uppnådda vilande medlemsrättigheterna bibehålls. STUDERANDEMEDLEMSKAP Studerandena vid yrkesläroanstalternas byggnads-, ytbehandlings- och VVS-avdelningar kan ansluta sig till förbundet som studerandemedlemmar. Studerandemedlemmar behöver inte betala medlemsavgift under studietiden. Trots det har han eller hon nästan samma förmåner som alla andra medlemmar. Studerandemedlemmar som arbetar under sina semestrar betalar endast medlemsavgift till arbetslöshetskassan. Samtidigt räknas anställningstiden med i arbetslöshetskassans arbetsvillkor. FRIMEDLEMSKAP Sektionens medlem beviljas frimedlemskap om han eller hon pensioneras efter att ha varit medlem i fackförbund i minst 30 år, och under minst de fem senaste åren har tillhört någon av Byggnadsförbundets avdelningar

15 Utnyttja medlemsförmånerna! 15

16 BYGGNADSFÖRBUNDET rf Besöksadress: Broholmsgatan 4 Postadress: PB 307, Helsingfors E-post: Hemsida: När du har kontakt med Byggnadsförbundet, kom ihåg SERVICENUMMER OCH TELEFONSERVICETIDER må-to kl , fre kl MEDLEMSÄRENDEN KOLLEKTIVAVTALSÄRENDEN ARBETSLÖSHETSKASSEÄRENDEN Växel BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA Besöksadress: Postadress: Hemsida: Broholmsgatan 4, Helsingfors PB 134, KUOPIO Fax Ekonomiavdelningen Information/Rakentaja-Byggnadsarbetaren Intressebevakning/Juridiska avdelningen Arbetslöshetskassan Elektroniska ansökningar om fortsatt dagpenning kan skickas via hemsidans etjänst. Dagpenningsansökningar med bilagor som skickas per post skickas till: BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA PB 134, KUOPIO Ansökan om dagpenning måste göras inom 3 månader från att arbetslösheten har börjat. Kontrollera kontorens öppettider på förbundets hemsida eller genom att ringa innan uträttande av personliga ärenden. Öppettiderna kan ändras. VÄSTRA DISTRIKTET TAVASTLANDS DISTRIKTSBYRÅ Byrån i Tammerfors Sorinkatu Tammerfors Byrån i Tavastehus Birger Jaarlinkatu 18 B Tavastehus SATAKUNTA DISTRIKTSBYRÅ Liisankatu Björneborg ÅBO DISTRIKTSBYRÅ Nylandsgatan 6 A Åbo ÖSTRA DISTRIKTET ÖSTRA FINLANDS DISTRIKTSBYRÅ Byrån i Kuopio Kirkkokatu Kuopio Byrån i Joensuu Torikatu Joensuu Byrån i S:t Michel Vuorikatu 11 A S:t Michel KYMMENE DISTRIKTSBYRÅ Byrån i Kouvola Salpausselänkatu 60 C Kouvola DISTRIKTET I MELLERSTA FINLAND ÖSTERBOTTENS DISTRIKTSBYRÅ Stora Långgatan Vasa MELLERSTA FINLANDS DISTRIKTSBYRÅ Yrjönkatu 30 Postadress: PB Jyväskylä NORRA DISTRIKTET KAJANALANDS DISTRIKTSBYRÅ Pohjolankatu 28 A Kajana LAPPLANDS DISTRIKTSBYRÅ Byrån i Kemi Keskuspuistokatu Kemi Byrån i Rovaniemi Maakuntakatu Rovaniemi ULEÅBORGS DISTRIKTSBYRÅ Rautatienkatu Uleåborg SÖDRA DISTRIKTET NYLANDS DISTRIKTSBYRÅ Broholmsgatan 4 (PB 12) Helsingfors Byrån i Lahtis Hämeenkatu Lahtis 16

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens

Läs mer

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 4 2009 n Hälsan Hur sitter elit idrottens idéer i vanligt arbete? s. 6 7 n Hem&Familj För Iina-Marja har FPA-förmånerna spelat en viktig roll sedan hon föddes.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

copyright by Hammond Incorporated

copyright by Hammond Incorporated Jobba i Finland? Information till dig som ska flytta till Finland Information om hur det är att leva och arbeta i Finland Uppgifter om var man finner källor med rätt information copyright by Hammond Incorporated

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Beväring 2015. Guide för dig som ska rycka in. Broschyren Beväring är en god informationskälla

Beväring 2015. Guide för dig som ska rycka in. Broschyren Beväring är en god informationskälla Beväring 2015 Guide för dig som ska rycka in Broschyren Beväring är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Gå gärna in på försvarsmaktens nätsidor på adressen www.puolustusvoimat.fi

Läs mer

Beväring 2013 Guide för dig som ska rycka in

Beväring 2013 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2013 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2013 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2013 är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Gå gärna in på

Läs mer

Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in

Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Broschyren Beväring 2014 är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Gå gärna

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Innehåll 1. För 5 14-åriga barn under skolornas sommarlov...

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk.

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk. Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 1 2012 Aktuellt Det lönar sig att reagera genast på kravbrev. s. 5 n Hälsan Sjukdagpenningens ansökningstid halveras. s. 8 9 n Studier&Jobb Bra att kunna kalkylera

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN ALLMÄNT OM CIVILTJÄNST... 5 Dagpenning... 32 Tjänstgöringstid... 5 Mat och matpenning... 32 FÖRE CIVILTJÄNSTGÖRINGEN... 6 Militärunderstöd... 33 Varifrån tjänstgöringsplats?...

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten Innehåll 1. ENSAMHET BLAND UNGA 3 2. UNG TILL UNG-VÄNVERKSAMHETEN 4 Volontärer och vänklienter inom Ung till ung-vänverksamheten

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer