Genomförande av tjänstedirektivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande av tjänstedirektivet"

Transkript

1 NÄRINGSLIVSKONTORET Reviderad Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75 Sammanfattning av ärendet Kommunerna i landet ska komma in med yttrande över genomförande av tjänstedirektiven Ds 2008:75. Januari 2004 presenterade kommissionen sitt ursprungliga förslag till tjänstedirektiv och det var framför allt två frågor som gav upphov till omfattande debatt i många medlemsländer - den s.k. ursprungslandsprincipen och omfattningen av direktivets tillämpningsområden. Den reviderade och omarbetade tjänstedirektivet antogs i december 2006 av Europaparlamentet och senast den 28 december 2009 ska EU:s medlemsländer och EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge) ha genomfört direktivet. I den omarbetade tjänstedirektiven har man tagit bort den ursprungliga förslaget den s.k. ursprungslandsprincipen. Tjänstedirektivets, Ds 2008:75, regler kan delas in i fem viktiga delar, bestämmelser om administrativ förenkling, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteverksamhet, tjänstemottagarnas rättigheter och tjänster kvalitet samt bestämmelser om administrativt samarbete mellan medlemsstaterna. Södertälje kommun har givits möjlighet att yttra sig över genomförandet av tjänstedirektivet. Kommunförvaltningen anser att tjänstedirektivet kan få positiva följder för den lokala och regionala nivån, framför allt för att konkurrensen förhoppningsvis ökar i samband med offentlig upphandling. Sammanfattning av Tjänstedirektivet Ett genomförande av tjänstedirektivet innebär att en mängd legala och administrativa handelshinder kan undanröjas. Det kommer att skapa goda förutsättningar för ökad tjänstehandel i Europa vilket kan göra det lättare för svenska tjänsteföretag, inte minst för små och medelstora företag, att sälja sina

2 2 tjänster på den europeiska marknaden och för europeiska företag att investera i Sverige. Tjänstedirektivet kan bidra till tillväxt och ökad sysselsättning i en sektor som är en snabb växande del av ekonomin. Tjänstedirektivet syftar till att underlätta för tjänsteföretag att etablera sig permanent och att utföra tillfälliga tjänster i andra medlemsländer. Medlemsländerna ska: förenkla formaliteter för tillträde och utövande av tjänsteverksamhet samt se till att företag kan ordna formaliteterna på distans och på elektronisk väg godta intyg från andra länders myndigheter som visar att ett företag uppfyller krav för tjänsteutövningen inrätta gemensamma kontaktpunkter genom vilka tjänsteföretagen och tjänstemottagare kan få information. Arbetsrätten I den omarbetade tjänstedirektiven har man tagit bort den ursprungliga förslaget den s.k. ursprungslandsprincipen. I den reviderade tjänstedirektivet finns både generella och mer specifika bestämmelser som klargör att arbetsrätten inte påverkas av direktivets bestämmelser. Det gäller till exempel rätten att vidta fackliga stridsåtgärder och att teckna kollektivavtal. Administrativ förenkling Tjänstedirektivet innehåller bestämmelser om administrativ förenkling som syftar till att ta bort tung och onödig byråkrati som hindrar företagsetablering och tillfällig tjänstehandel över gränserna. Enkla och elektroniska tillståndsförfaranden Medlemsländerna ska granska om de administrativa krav som i dag finns på tjänsteleverantörer som vill etablera sig eller utföra tillfälliga tjänster i ett annat land är befogade. Om ett tillståndsförfarande är onödigt betungande måste det förenklas. Tjänsteleverantörer ska kunna söka nödvändiga tillstånd på ett enkelt sätt, till exempel på elektronisk väg. Kontaktpunkter För att underlätta hanteringen och förbättra informationen till både tjänsteleverantörer och tjänstemottagare inrättas en så kallad kontaktpunkt. Tjänsteleverantörer ska endast behöva vända sig till en enda instans, det vill säga kontaktpunkten, för att fullgöra de krav som finns för att få tillträde till en marknad och för att få nödvändiga tillstånd för att få utöva en viss verksamhet. Via kontaktpunkten ska tjänsteleverantörerna: få information och relevanta blanketter

3 3 kunna lämna nödvändiga dokument och ansökningar få besked om sina ansökningar Kontaktpunkterna ska även kunna ge information till både tjänsteleverantörer och tjänstemottagare om: Krav som tjänsteleverantörer måste uppfylla för att få bedriva verksamhet i landet. Kontaktuppgifter till behöriga myndigheter. Offentliga register och databaser om tjänsteleverantörer och tjänster. Möjligheter till rättslig prövning vid tvister. Kontaktuppgifter till organisationer som erbjuder praktisk hjälp till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Tekniskt stöd genom IMI I samarbete med medlemsländerna har kommissionen tagit fram ett elektroniskt system för informationsutbyte mellan medlemsländerna, IMI - Informationssystemet för den inre marknaden. Genom IMI, som är under utveckling, ska behöriga myndigheter i medlemsländerna kunna kommunicera med varandra på ett snabbt och effektivt sätt. Förutom information om behöriga myndigheter innehåller IMI bland annat färdigöversatta frågor och ett språkstöd som ska bidra till snabb och enkel kommunikation. Etableringsfrihet - och inga omotiverade tillståndskrav Tjänsteföretagen ska ha rätt att fritt utöva verksamhet, även om företagen inte är etablerade i landet. Medlemsländerna kan ställa egna krav för att tillåta en tjänsteverksamhet och hur den bedrivs. Kraven ska då vara icke-diskriminerande och motiverade av skydd av allmän ordning, säkerhet, hälsa eller miljö. Kraven får inte vara mer ingripande än vad som krävs för att uppnå syftet med dem. Vissa krav är förbjudna. Det gäller till exempel krav på att företagen, ska vara etablerade i landet ska ha tillstånd eller särskild legitimation från myndigheterna använder sig av en särskild utrustning, om det inte är motiverat av säkerheten på arbetsplatsen tillämpar särskilda avtalsförhållanden gentemot konsumenterna. För att underlätta etablering och fri rörlighet för tjänster får länderna endast tillämpa tillståndskrav som är icke-diskriminerande, motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset och proportionerliga. Leverantörer från andra länder får därmed inte behandlas annorlunda än inhemska leverantörer. De krav som ställs ska kunna motiveras med hänvisning till allmän säkerhet, folkhälsa eller djurskydd. Kraven måste också vara nödvändiga, det vill säga målet kan inte uppnås genom mindre begränsade åtgärder. Dessutom ska formerna för tillståndsgivning vara tydliga, offentliga och utformade på ett objektivt och opartiskt sätt.

4 4 Tjänsteområden som omfattas av direktivet är: Företagsrelaterade tjänster (konsulttjänster inom t.ex. ledarskap, förvaltning, certifiering och testning) Underhåll, skötsel och säkerhet Byggsektorn och arkitektverksamhet Fastighetstjänster (t.ex. fastighetsmäkleri) Turism (resebyråers och turistguiders verksamhet) Fritidsanläggningar, sportanläggningar och nöjesparker Hotell, restaurang och catering Informationstjänster (t.ex. webbportaler, nyhetsbyråer och utgivningsverksamhet) Utbildnings- och fortbildningstjänster Uthyrnings- och leasingtjänster (t.ex. biluthyrning) Hushållstjänster Tjänsteområden som undantas i direktivet är: Arbets-, skatte- och straffrätten påverkas inte av tjänstedirektivets bestämmelser. Ett antal områden är också undantagna från direktivets tillämpningsområde. Till undantagen hör: Bemanningstjänster Finansiella tjänster Säkerhetstjänster Transporttjänster Vissa speltjänster Audiovisuella tjänster och radiosändningar Tjänster som huvudsakligen finansieras med skattemedel, till exempel sociala tjänster och vårdtjänster Kvalitetshöjande åtgärder Medlemsländerna uppmanas att på olika sätt stimulera tjänsteleverantörer att frivilligt genomföra kvalitetshöjande åtgärder. Det kan till exempel handla om: certifiering och utvärdering av oberoende eller ackrediterade organ kvalitetskriterier eller kvalitetsmärkning som utarbetas av yrkesorgan och frivilliga europeiska normer.

5 5 För att konsumenterna enklare ska kunna jämföra verksamheterna i olika länder ska både tjänstemottagare och tjänsteleverantörer på ett enkelt sätt få tillgång till information om vad en viss kvalitetsmärkning betyder och om vilka kriterier som tillämpas för märkning. Konsumentorganisationer och oberoende organ uppmanas att utveckla informationen om kvaliteten på tjänster i olika länder. Klagomål För att förbättra hanteringen av klagomål ska leverantörerna ange kontaktuppgifter dit även mottagare som är bosatta i ett annat land direkt kan vända sig med förfrågningar eller klagomål. Medlemsländerna ska säkerställa att leverantörerna besvarar klagomål så snabbt som möjligt, gör sitt bästa för att finna en tillfredsställande lösning och att de informerar om möjligheter till tvistlösning utanför domstol. Effekter för kommuner Genomförande av tjänstedirektivet berör kommunerna i vissa avseenden. I egenskap av tillstånds- och tillsynsmyndigheter får kommunerna en skyldighet i den nya lagen att kommunicera på elektronisk väg med tjänsteleverantören via den gemensamma kontaktpunkten. Kommunerna får också en skyldighet att delta i det administrativa samarbetet med behöriga myndigheter i andra medlemsstater. Införlivande av tjänstedirektiven i svensk lagstiftning medför statliga beslut som innebär nya uppgifter kommunerna Kommunernas befogenheter i direktivet Föreskrifter om kommunernas befogenheter och deras åliggande kommer att meddelas i lag. Krav för etablering m.m. utgör sådant ämne som normalt ska regleras i lag och genom regelinventering har dessa lagar gåtts igenom. Närmare reglering i denna del bör finnas i kommunala föreskrifter. Kommunförvaltningens synpunkter Direktivet ställer omfattande krav på administrativ förenkling i medlemsstaterna och administrativt samarbete mellan myndigheter i medlemsstaterna. Detta för att företag från hela EU lättare ska kunna sälja tjänster i de stater där de inte är etablerade och så att EU-marknaden för tjänster "integreras". Vidare ska man koppla samman alla medlemsstaters nationella system genom en ny elektronisk plattform som heter IMI (Internal Market Information system). Från visa håll har framförts kritik mot direktivet framför allt eftersom ett antal sektorer undantas. Kommunförvaltningen anser att direktivet, trots vissa oklarheter i direktivtexten, är ett viktigt steg mot en öppnare tjänstehandel inom EU. Förvaltningen anser vidare att direktivet kan få positiva effekter framför allt för att konkurrensen förhoppningsvis ökar i samband med offentlig upphandling eftersom avsikten är att ta bort olika handelshinder och att förenkla administrationen för företagare. Det skapar också bättre förutsättningar för svenska tjänsteföretag att konkurrera på den europeiska marknaden.

6 6 Kommunförvaltningen konstaterar vidare att direktivet kommer att påverka Södertälje kommun på flera sätt inom ett flertal områden och det kommer att krävas ett omfattande arbete för att införliva direktivet. Implementering av tjänstedirektiven och ett aktivt arbete med att bearbeta marknader inom EU kan också ge kommunen större möjligheter att i samband med kommande upphandlingar få in fler anbud från utländska företag. Kommunförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: Yttrandet över genomförandet av tjänstedirektivet antas som Södertälje kommuns yttrande. Kjell Hasslert Ann-Charlotte Gjöthlén Anders Kuylser Koncerndirektör Näringslivschef Upphandlingschef

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet Handbok om Genomförandet av Tjänstedirektivet Friskrivningsklausul Detta dokument, som har utarbetats av tjänsteavdelningarna vid Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, är inte bindande för

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Jakobsson EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet Examensarbete 20 poäng Patrik Lindskoug IT-rätt-EG-rätt VT-02 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 MISSIV 1(2) 2015-04-30 RJL 2015/784 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment-

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment- Förslag Åtgärder för bättre konkurrens Konsu ment- Åtgärder för bättre konkurrens - förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran Karreskog ISSN-nr 1401-8438

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer