Du är misstänkt LO-TCO R ättsskydd ÅRsRedOvisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du är misstänkt LO-TCO R ättsskydd ÅRsRedOvisning 2012"

Transkript

1 Du är misstänkt LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2012

2 Sverige har blivit misstänksammare Det blåser hårt i Sverige. Konkurrensen om jobben är stenhård och kraven på effektivitet höga. Samtidigt har arbetsgivarnas vilja att övervaka arbetstagarna ökat och det sker ständiga kränkningar av den personliga integriteten ute på arbetsplatserna. Som anställd kan det vara svårt att ifrågasätta när arbetsgivaren vill sätta upp kameror på arbetsplatsen, införa alkohol- och drogtester eller kolla elektroniska spår. Som arbetssökande är det omöjligt att vid en anställningsintervju vägra lämna ut intyg från belastningsregistret, Försäkringskassan eller till och med läkaren, om man vill ha jobbet. Jag upplever att det har skett en förflyttning i arbetslivet, från en tro på människan till en ökad misstro, och det kan vara en av flera förklaringar till att övervakningen ökar, säger Dan Holke, VD och chefsjurist vid LO-TCO Rättsskydd. Skyddet av den personliga integriteten är en viktig arbetsrättslig fråga. Det finns ingen särskild lagstiftning på området, vilket vi efterlyser, fortsätter han. Arbetsgivare inför fler och fler kontroller, inte för att det finns något starkt behov, utan för att den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt och juridiken inte sätter tydliga gränser. Makten har förskjutits En viss övervakning och kontroll kan vara bra för alla parter. I synnerhet när övervakningen används för att garantera trygghet och säkerhet för de anställda och för andra människor. Men ur facklig synvinkel är det grundläggande att arbetsgivaren och facket har en överenskommelse innan övervakningen genomförs. Problemen uppstår när facket och arbetsgivaren inte är överens, eller när facket inte ens har blivit tillfrågat. Eller när arbetsgivaren har uppgett ett syfte med övervakningen och använder den i ett annat syfte, säger Dan Holke. Här måste facket agera för att inte tappa mark. Det vi ser nu är en maktförskjutning som inte är till de anställdas och fackets fördel. Det är också en klassfråga där det är helt ok att be en chaufför testa sig i vittnens närvaro medan det är helt otänkbart att be en hög tjänsteman med viktiga samhällsfunktioner om samma sak, såsom domare eller riksdagsledamöter. Trots att det finns starka samhällsintressen att kontrollera så att de inte är alkohol- eller drogpåverkade i tjänsten, fortsätter han. Emil Långström är misstänkt Emil Långström jobbar på DHL i Skellefteå som lastbilschaufför. I lastbilen finns alkolås som gör att han testas flera gånger om dagen i samband med körning. Alkolåsen installerades efter en överenskommelse mellan arbetsgivaren och Transport. Emil är också huvudskyddsombud. Det fungerade bra tills för ett par år sedan. Då ringde en upprörd kollega och berättade att en av DHLs kunder, Ferruform, helt plötsligt hade infört egna alkoholkontroller. De gjorde det utan att informera någon av oss innan och om vi vägrade så hotade DHL med uppsägning, berättar Emil Långström. Kontrollen är mycket förnedrande. Jag blir stoppad av vakten och inkallad till vaktrummet där jag måste blåsa Dan Holke, VD, chefsjurist 4

3 i en maskin. Samtidigt bildas det en kö av andra fordon efter min lastbil. Alla ser vad som händer och man känner sig väldigt utpekad, i synnerhet eftersom alla känner alla häruppe. En kollega är så kränkt att han känner obehag för att gå till jobbet, fortsätter han. Ferruform hänvisade till säkerheten när de införde kontrollerna, men samtidigt gör de undantag för de egna förarna och för utländska förare. Det känns inte alls bra att vara misstänkt för ett brott. Vi har ju alkolåsen i bilarna för att slippa bli misstänkliggjorda. Vad blir nästa steg? Jag har hört rykten om GPS, bränsleövervakning och kameror, men arbetsgivaren pratar inte gärna med oss i facket. Det är ett spänt läge efter alla turer, säger Emil Långström. Ekonomi går före integritet Men har DHL verkligen rätt att tvinga förare att underkasta sig alkoholkontrollerna hos kunden Ferruform? Transport har tillsammans med LO-TCO Rättsskydd drivit frågan i Arbetsdomstolen (AD). AD prövade om DHLs krav på chaufförerna stred mot bland annat god sed på arbetsmarknaden och mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Domen föll i början av AD utgick från att chaufförerna upplevt ett obehag och en kränkning av testningen hos kunden. Men samtidigt ansåg AD att DHLs intresse av att garantera nykterhet bland chaufförerna och att behålla kunden, som i sin tur hänvisade till säkerhetsintresse, vägde tyngre än chaufförernas personliga integritet. Med andra ord ansåg domstolen att ekonomiska intressen och intresset av säkerhet var viktigare än den personliga integriteten, trots att säkerheten tillgodosågs genom alkolåsen i bilarna. Att Ferruform inte alkoholtestade sin egen personal som körde tunga fordon tog AD inte någon hänsyn till. Domen är en stor besvikelse. Jag har mycket svårt att förstå hur AD resonerar, i synnerhet när de hänvisar till säkerhet. Var tog respekten för vår arbetsmiljö vägen? Nu hoppas jag att Transport och LO-TCO Rättsskydd driver det här vidare till Europadomstolen, säger Emil Långström. Emil Långström, lastbilschaufför 3

4 Vad är personlig integritet Integritet är en inre egenskap som skiljer sig från människa till människa. Det finns med andra ord ingen exakt eller etablerad förklaring på vad som menas med personlig integritet. Varken hos myndigheterna eller medborgarna. Vanliga tolkningar av begreppet är rätten att få vara ifred, okränkbarhet och rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för personligen störande ingrepp som det går att läsa på Datainspektionens hemsida. Om personlig integritet diskuteras i ett lunchrum kan svaren bli: rätt att få vara mig själv, ärlighet, rak i ryggen och självaktning. Oavsett ordalydelsen handlar personlig integritet om vår rätt att inte bli kränkta. Det är en mänsklig rättighet som staten har ett ansvar för att skydda, enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som är svensk lag sedan Hur regleras personlig integritet i arbetslivet? Busslink installerade åtta dolda kameror i ett bussgarage där bara anställda hade tillträde. En kamera var riktad mot anslagstavlan utanför fackexpeditionen och kunde användas för att kartlägga fackligt aktiva. Datainspektionen ansåg att övervakningen var otillåten och kränkte de anställdas integritet, enligt PuL. (Datainspektionen 2010/dnr ) Trots att personlig integritet är en mänsklig rättighet finns det ännu ingen lagstiftning som skyddar arbetstagare i arbetslivet. Istället ska vi skyddas av något som kan liknas med ett lapptäcke av regelverk. Reglerna finns i grundlag, internationella konventioner, brottsbalken, speciallagstiftning för vissa typer av integritetskränkande åtgärder samt praxis genom Arbetsdomstolens (ADs) domar. Lapptäcket ger olika skydd för olika typer av ingrepp i den personliga integriteten. Dessutom ger det olika skydd för olika grupper av arbetstagare, bland annat när det gäller anställda i privat eller offentlig verksamhet. 4

5 Vid utpasseringen från SAABs centrallager kontrollerades de anställdas bilar och väskor. AD ansåg att arbetsgivarens intresse av att förhindra stöld vägde tyngre än de anställdas personliga integritet. (AD 1997/29) Varför är offentliganställda mer skyddade i grundlagen? Grundlagens regler om grundläggande frioch rättigheter gäller i förhållandet mellan det allmänna och medborgarna och därför omfattas bara arbetstagare som är anställda av offentliga arbetsgivare. Bestämmelserna skyddar offentliganställda mot påtvingat kroppsligt ingrepp, mot intrång som kroppsvisitation och husrannsakan samt mot att brev ska bli undersökta eller att telefonsamtal eller samtal avlyssnas och spelas in. Dessutom är den anställde skyddad mot intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär en övervakning eller kartläggning av personliga förhållanden. Men det finns kryphål och arbetsgivare inom offentlig verksamhet kan åsidosätta skyddet om ändamålet är acceptabelt. En anställd är till exempel skyldig att göra hälsoundersökningar om arbetsgivaren anser att hen kan riskera andra människors liv, säkerhet eller hälsa. Det regleras i lagen om offentlig anställning. Vad säger personuppgiftslagen? Syftet med personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet behandlas är brett och omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning med mera. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifterna behandlas korrekt i verksamheten. Särregler i annan lagstiftning kan ta över bestämmelserna i personuppgiftslagen. Det gäller till exempel lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen. Det finns också undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen och tryck- och yttrandefriheten. Datainspektionen är den myndighet som bevakar att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Vad innebär Arbetsdomstolens praxis? Kortfattat kan ADs praxis beskrivas så här. För att en arbetsgivare ska kunna beordra anställda att underkasta sig kontrollåtgärder krävs att arbetsgivaren har något särskilt intresse som motiverar detta, till exempel säkerheten på arbetsplatsen eller att förhindra stöld. I sådana fall ska arbetsgivarens intresse vägas mot de anställdas intresse av integritet. I nästan alla domar från AD som handlar om kontrollåtgärder riktade mot privatanställda har arbetsgivarens intresse vägt tyngst. En städerska vid ett kärnkraftverk vägrade göra drogtest i form av urinprov samt blodprov för att utreda alkoholmissbruk. AD ansåg att städerskan var skyldig att göra drogtestet, men hon behövde inte göra alkotestet eftersom testmetoden var för trubbig. (AD 1998/97) På nästa uppslag hittar du en sammanfattning av vad som gäller vid fem vanliga metoder för övervakning och kontroll alkohol- och drogtest, kameraövervakning, GPS och kontroll av elektroniska spår, läsa e-post och avlyssna telefonsamtal/samtal samt kontroll vid anställning. Två skyddsombud vid ett renhållningsföretag blev uppsagda när de vägrade göra alkotester i ett alkoskåp som var uppställt så att alla anställda kunde se på. Det fanns avtal om alkolås i fordonen men inte om alkoskåp. AD dömde till arbetsgivarens förmån eftersom skyddsombuden körde tunga fordon. (AD 2009/36) 5

6 Vad gäller vid övervakning och kontroll? Övervakningen och kontrollen på arbetsplatsen ökar och det är inte alltid helt klart vad som är tillåtet eller inte. Bristen på förutsebarhet är ett viktigt argument för att frågan behöver regleras i en särskild lag. Men övervakningen får inte ske hur som helst och det finns vissa krav som måste vara uppfyllda både före införandet och under övervakningen och kontrollen. Som fackligt förtroendevald kan du göra en hel del för att balansera arbetsgivarens krav på övervakning och de anställdas rättigheter. Du kan ta reda på vad som gäller i olika situationer, vad lagar och regler säger. Du kan se till att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och använda avtalet som ett redskap för att ta tillvara medlemmarnas intressen. Men rådgör alltid med ditt förbund innan du agerar! I översikten härintill får du en sammanfattning av vad som gäller och vad man bör tänka på vid fem vanliga metoder för övervakning och kontroll. Översikten gäller framförallt privat verksamhet eftersom offentligt anställda har bättre skydd av lagen. Vill arbetsgivaren införa någon av de här fem metoderna måste denne alltid överväga om intresset att övervaka och kontrollera väger tyngre än de anställdas intresse av skydd för den personliga integriteten. Utgångspunkten är att arbetsgivaren måste MBL -förhandla och uppfylla sina skyldigheter mot skyddsombud/skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen innan arbetsgivaren inför någon form av övervaknings- eller kontrollåtgärd. När det gäller kollektivavtalet är det viktigt att det är tydligt vad som gäller, vilken metod som ska användas och att ingen annan metod är tillåten. Det ger bästa möjliga skydd åt de anställda och det ger facket möjlighet att lägga tolkningsföreträde vid en tvist enligt 33 MBL. Alkohol- och drogtest genom urin-, blod och utandningsprov Vad är viktigt att tänka på ur ett fackligt perspektiv: Finns det skäl att testa, utför de anställda säkerhetsarbete eller liknande? Finns det en drogpolicy, förhandlad mellan arbetsgivare och fack? Vilken typ av prov ska få tas och under vilka former? Provtagningen ska utföras av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Proverna ska analyseras på ett ackrediterat laboratorium. Provresultat får inte lämnas ut utan den testades samtycke. Eventuell överskottsinformation från analyserna får inte användas. En anställd som testar positivt ska erbjudas rehabilitering. Om kollektivavtal träffas om alkohol- och drogtester; skriv in att inga andra testmetoder är tillåtna. Om det inte finns kollektivavtal om alkohol- och drogtester måste den anställde testa sig för att inte riskera sin anställning om arbetsgivaren kräver det. Tvisteförhandla vid tvist och kontakta förbundet som kan bedöma om fallet ska drivas vidare i domstol. Kameraövervakning Vad är viktigt att tänka på ur ett fackligt perspektiv: Följer arbetsgivaren lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen, PuL? Har länsstyrelsen gett tillstånd och företrädare för anställda yttrat sig vid övervakning på plats dit allmänheten har tillträde? Vid övervakning i bank- eller butikslokal ska övervakningen anmälas till länsstyrelsen. I butik krävs även överenskommelse med företrädare för de anställda. Arbetsgivaren ska ha ett befogat intresse som inte kan uppnås med mindre integritetskränkande åtgärder. Kameraövervakningen ska inte användas för att kontrollera arbetsinsatser. Kameraövervakningen ska inte påverka arbetsmiljön negativt. Det ska alltid finnas tydlig skyltning om att kameraövervakning sker. Det ska finnas rutiner för hur inspelat material hanteras och av vem. Inspelat material ska inte sparas längre än nödvändigt. Inspelat material får inte användas så att det kränker den personliga integriteten. Om kollektivavtal träffas om kameraövervakning måste det hålla sig inom lagen om allmän kameraövervakning och PuL. Be datainspektionen om råd vid tolkning av PuL. Försök bedöma om övervakningen strider mot ovan nämnda lagar. Ta juridisk hjälp av förbundet. 6

7 GPS och kontroll av elektroniska spår Vad är viktigt att tänka på ur ett fackligt perspektiv: Har arbetsgivaren ett befogat intresse att genomföra kontrollen? Finns det tydliga ändamål angivna för kontrollen såsom logistik, fördelning av resurser, säkerhet, framställning av statistik, klagomålshantering och kundservice? De anställda ska veta vem som har tillgång till uppgifterna. Personuppgifterna ska behandlas enligt PuLs regler. GPS och kontroll av elektroniska spår ska inte användas för att övervaka anställda i realtid, kontrollera hur de sköter sitt arbete eller när de tar rast. Informationen som kontrollen ger ska inte sparas längre än nödvändigt. Om kollektivavtal ska träffas om GPS och elektroniska spår måste det hålla sig inom ramen för vad PuL tillåter. Kom ihåg att varken en anställd eller facket normalt sett kan lämna ett giltigt samtycke till behandling av personuppgifter. Be datainspektionen om hjälp vid tolkningen av PuL. Läsa e-post och avlyssna telefonsamtal Vad är viktigt att tänka på ur ett fackligt perspektiv: Datorn är arbetsgivarens egendom. På de flesta arbetsplatser är det tillåtet att använda e-post och internet för privata ändamål i begränsad omfattning. Arbetsgivaren har i normalfallet inte rätt att läsa arbetstagarnas privata e-post. Arbetsgivaren har rätt att läsa e-post som är relaterad till arbetet. Om det sker för ett berättigat syfte har arbetsgivaren rätt att spela in t.ex. arbetstagares telefonsamtal med kunder. Arbetstagaren ska vara informerad om inspelningen. Berättigat syfte kan vara utbildning. Arbetsgivaren får inte öppna eller ta del av innehållet i brev ställda till arbetstagarna personligen. Arbetsgivaren får inte göra intrång för att komma åt något som är förslutet eller inlåst. Be Datainspektionen om råd om någon till exempel får sin e-post läst olovligt. Det är brottsbalken som reglerar vad som är straffbart. Kontroll vid anställning Vad är viktigt att tänka på ur ett fackligt perspektiv: Lagstöd finns för att kräva att arbetssökande uppvisar utdrag ur belastningsregister för arbete inom skola och barnomsorg. Lagstöd finns för att kräva att arbetssökande uppvisar utdrag ur belastningsregister och misstankeregister för arbete inom hem för vård eller boende som tar emot barn. Utgångspunkten bör vara att arbetsgivaren ska ha lagstöd för att kräva att arbetssökande uppvisar utdrag ut belastningsregister. Det finns dock ingen lag som hindrar att arbetsgivare kräver registerutdrag även för annat arbete. Arbetsgivaren får inte spara registerutdraget som den arbetssökande visar upp, arbetsgivaren får bara registrera att det har uppvisats. Upplys medlemmar om att det inte finns någon skyldighet att visa upp utdrag från olika register men att den som vägrar naturligtvis riskerar att inte få jobbet. Intyget ska bara visas upp när en person i princip fått jobbet som en sista kontroll och inte vid ansökningstillfället. Vill du veta mer? Mer information och fördjupning finns i materialet Övervakning och kontroll på arbetsplatsen förslag till en facklig strategi som finns på lo.se. Här beskrivs bland annat rättsregler och rättsfall och du får tillgång till checklistor med förslag på hur du kan agera i olika situationer. På tco.se finns rapporten Personlig integritet även på jobbet där du också hittar mer information. På datainspektionen.se hittar du information om vad som gäller enligt personuppgiftslagen, PuL. 7

8 intressanta fall 2012 Under 2012 hanterade LO-TCO Rättsskydd cirka 2000 ärenden varav 1250 inkom under året. Av de nya ärendena var cirka 700 försäkringsrättsärenden och 550 arbetsrättsärenden. Här är ett urval av ärendena och på hittar du många fler. Rätt till a-kassa trots uppsägning i förtid Susanne sa upp sig själv från deltidsarbetet 1,5 dag innan hon förbrukat sina 75 ersättningsdagar från arbetslöshetskassan. Skälet var a-kassans 75-dagarsregel som skulle innebära att hon förlorade hela sin a-kasseersättning. Arbetslöshetskassan stängde då av henne från ersättning i 45 dagar. Motiveringen var att hon lämnat anställningen innan ersättningsdagarna förbrukats och att hon inte hade någon giltig ursäkt för uppsägningen. Susanne överklagade till förvaltningsrätten som gav henne rätt, men kammarrätten var av samma åsikt som a-kassan. Ärendet hamnade till slut i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som ansåg att frågan om hon haft giltig anledning att säga upp sig måste bedömas utifrån vad som allmänt anses vara godtagbara skäl och efter en sammanvägning av förhållandena i hennes fall. HFD fann då, med hänsyn till den mycket korta tid som återstod innan ersättningsdagarna för deltidsarbete förbrukats helt och till anställningens begränsade omfattning, att Susanne hade giltig anledning att säga upp sig. Hon fick rättshjälp av sitt fackförbund Vision. TBC-smittad sjuksköterska fick rätt Sjuksköterskan Lisa hade under hösten 2008 vårdat en TBC-sjuk man på den infektionsklinik hon då arbetade på. Hon insjuknade i TBC under våren 2009 och var sjukskriven i cirka ett år. En anmälan gjordes till AFA försäkring då hon ansåg att arbetsgivaren vållat hennes sjukdom. Anledningen var att man på infektionskliniken under flera år rutinmässigt återanvänt munskydden flera gånger under ett arbetspass. Munskydden var dock avsedda för engångsbruk vilket framgick av bipacksedeln. Det har klarlagts att den TBC-stam Lisa drabbats av enbart smittar genom luftvägarna. Det mesta tyder dessutom på att orsaken till smittan varit återanvändningen av munskyd den. Rutinerna har numera ändrats på kliniken. Vållandenämnden bedömde i sitt första beslut att arbetsgivaren inte kunde ses som ansvarig för Lisas arbetssjukdom (TBC). Men vid begäran av en omprövning, där nya uppgifter åberopats, ändrade nämnden sig. Enligt Vållandenämnden har arbetsgivaren ett mycket långtgående ansvar för att förhindra sjukdom eller annan ohälsa på arbetsplatsen. Munskydden har använts i strid mot tydlig information på bipacksedeln. Trots detta har arbetsgivaren accepterat en återanvändning av munskydden och ska ses som ansvarig för sjuksköterskans sjukdom. Det innebär att Lena har rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren. Ärendet har även prövats i tingsrätten och hovrätten där sjuksköterskans dåvarande chef stod åtalad för arbetsmiljöbrott. Domstolarna ansåg inte att det kunde bevisas att arbetsgivaren varit skyldig till något arbetsmiljöbrott. Lena fick rättshjälp av Vårdförbundet. Skyddsombud stoppade biljettkontroller efter våld och hot Huvudskyddsombudet på ett stort bussföretag i Stockholm stoppade den 13 januari 2012 arbetet med att visera biljetter på vissa busslinjer i Stockholm. Beslutet hade sin grund i ett antal tidigare anmälningar till Arbetsmiljöverket, både i form av begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen samt ett stort antal tillbudsrapporter. Bussförarna har under lång tid utsatts för våld och hot när de viserat biljetter. Det rör sig om allt från faktisk misshandel i form av slag och sparkar till spottloskor, hot, fotografering etc. Under 2011 rapporterades ett stort antal hot och våldshändelser till Arbetsmiljöverket. Det finns även många fall som inte rapporterats. Skyddsombuden, huvudskyddsombudet och personalen har under flera år påtalat det ohållbara i denna arbetssituation för arbetsledningen. Men arbetsledningen har inte vidtagit några åtgärder för att förbättra bussförarnas arbetssituation. Den 12 januari 2012 vägrade en passagerare att köpa biljett eller kliva av bussen. Passageraren hotade föraren och polisen fick komma till platsen och förhöra förare, gärningsman och vittnen. Föraren fick föras till sjukhus. På grund av denna och det stora antalet liknande händelser stoppade huvudskyddsombudet arbetet med att visera biljetter på 8

9 aktuella linjer den 13 januari. Arbetsmiljöverket valde dock att häva skyddsombudsstoppet samma dag. Som grund för beslutet angav Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren bland annat hade tagit fram en handlingsplan enligt vilken ett utomstående bolag ska utföra förstärkt kontroll av färdbevis på de aktuella busslinjerna från och med februari En annan åtgärd var att arbetsgivaren hos AB Storstockholms lokaltrafik har väckt frågan om vilka riktlinjer som ska gälla då resenärerna vägrar att betala eller inte har giltiga färdbevis. Arbetsgivaren hade dessutom rutiner för att ta hand om förare som blivit utsatta för hot eller våld. Det som Arbetsmiljöverket hänvisar till i sitt beslut är dock bara löften om åtgärder som ännu inte infriats och konkretiserats. De eventuella biljettkontrollerna av ett utomstående bolag fråntar inte bussförarna deras skyldighet att utföra biljettkontroll. Att ha rutiner för att ta hand om förare som utsatts för våld och hot medför inte att hoten och våldet försvinner och att arbetsmiljön därmed blir tillfredsställande. De utlovade åtgärderna har inte heller resulterat i någon förbättrad arbetsmiljö för bussförarna. Bussförarna själva vittnar om att de även efter skyddsombudsstoppet dagligen utsätts för våld och hot i samband med att de viserar resenärernas biljetter. Bussförarna kan inte på eget initiativ låta bli att visera biljetter. Enligt de instruktioner de har fått från arbetsgivaren så ska de be att få se passagerarnas färdbevis och om någon passagerare har ett ogiltigt färdbevis så ska bussföraren be passageraren att kliva av bussen. Om bussföraren låter bli att utföra denna arbetsuppgift så kan det ses som arbetsvägran och i värsta fall leda till uppsägning. Bussförarna är alltså tvingade att utföra denna arbetsuppgift som leder till att de hotas och misshandlas. Det är Arbetsmiljöverket som i denna allvarliga situation ska ställa nödvändiga krav på arbetsgivaren. Det har man inte gjort. Och så länge man inte gör det, kommer inget att förbättras när det gäller det skydd för bussförarna som Kommunal och huvudskyddsombudet värnar om. Huvudskyddsombudet begärde därför att Förvaltningsrätten meddelar förbud enligt 7 kap 7 arbetsmiljölagen så att bussförarna inte under några förutsättningar får visera biljetter på angivna busslinjer i Stockholms län. Men Förvaltningsrätten sade nej till förbud. De ansåg att syftet kunde nås med en mindre ingripande åtgärd än att helt stoppa biljettviseringarna. Vi har nu överklagat ärendet till kammarrätten. Fritidsledare frikänd p g a allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet Det tragiska olycksfallet 2009 där en pojke på fritids omkom när ett handbollsmål föll över honom har nu fått sitt slutliga avgörande. Hovrättens friande dom står fast sedan Högsta domstolen meddelat att man inte ger prövningstillstånd i målet. Den barnskötare som hade hand om barngruppen blev först fälld för vållande till annans död av tingsrätten. Orsaken till olyckan var emellertid att skolan placerat det tunga handbollsmålet i gymnastiksalen utan att följa de mest elementära reglerna på arbetsmiljöområdet: Ingen riskbedömning. Ingen information. Ingen låsanordning. Målen var omslutna av en olåst vajer och om man kopplade av den föll målen med stor kraft mot golvet. Det var så pojken omkom. I tingsrätten hade barnskötaren inte den fackliga rättshjälpen vilket fick till följd att vare sig åklagare, försvarare eller domstol tog någon hänsyn till arbetsmiljölagstiftningen. Det ligger då nära till hands att döma den som råkar befinna sig på olycksplatsen. I hovrätten kopplade barnskötarens fackliga organisation, Kommunalarbetareförbundet, in LO-TCO Rättsskydd. Den förbundsjurist som sedan företrädde barnskötaren såg till att arbetsmiljölagstiftningens betydelse uppmärksammades. Mot bakgrund av skolans försummelser när det gäller arbetsmiljön fann hovrätten att barnskötaren inte skulle fällas till ansvar. Han blev alltså frikänd. Men Riksåklagaren överklagade domen till Högsta domstolen. HD beslutade dock att inte meddela prövningstillstånd. Det betyder att hovrättsdomen står fast och att barnskötaren är frikänd. Detta är en stor lättnad för Kommunals medlem som naturligtvis varit förtvivlad över den tragiska händelsen. För arbetsmiljöarbetet är domen viktig eftersom den visar att ansvaret inte utan vidare kan läggas på den enskilde arbetstagaren när arbetsgivaren åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar. 9

10 Besvär i skuldrorna godkänd arbetsskada efter sex års processer Niklas som är medlem i IF Metall har under hela sitt arbetsliv haft arbetsuppgifter som varit extremt belastande för axlarna. Han har bland annat arbetat med kraftigt vibrerande verktyg. Fyra läkare med specialistkompetens ansåg att det fanns ett klart samband mellan den tunga belastningen och Niklas axelbesvär. Trots det godkändes inte besvären som arbetsskada. Flera instanser ansåg istället att hans besvär berodde på åldersförändringar i nacken. När Niklas skada skulle prövas för andra gången i kammarrätten hävdade Försäkringskassan att en ny rapport från SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) visade på ett sämre stöd för att axelbesvär kan orsakas av arbetet. Men en av författarna till rapporten fick möjlighet att yttra sig och tillbakavisade bestämt att rapporten gav stöd för att neka en person livränta. Efter sex års processer godkände kammarrätten till slut Niklas skulderbesvär som arbetsskada, med hänsyn till bland annat hans mångåriga belastning och att Försäkringskassan feltolkat rapporten. Niklas fick rättshjälp av IF Metall. Det här fallet visar att Försäkringskassan under många år har ställt för höga krav på vad som utgör vetenskaplighet i forskningsrapporter. Uttryck som används i den akademiska världen som begränsat vetenskapligt stöd och måttligt vetenskapligt stöd innebär egentligen att sambandet mellan exponering och skadlig effekt är vetenskapligt styrkt. Extrem arbetsbelastning kan visst orsaka arbetsskada Efter ett antal år som personalhandläggare med en arbetsbelastning långt utöver det normala drabbades Eva av utmattningssyndrom. Arbetet präglades av stor tidspress och ständiga deadlines. Hennes arbetsuppgifter kom senare att utföras av fyra heltidsanställda. Som bevisning fanns utsagor från chefer och kollegor som beskrivit bland annat övertid som inte redovisats. Det framkom också att Eva saknade erfarenhet av de arbetsuppgifter hon utförde. Det var hennes första arbete efter utbildningen. Försäkringskassan menade att den som på grund av för hög arbetsbelastning bara hinner utföra en del av sina arbetsuppgifter inte skulle kunna få en arbetsskada eftersom arbetsuppgifterna man inte hinner med faktiskt inte utförs! Men detta resonemang underkändes av kammarrätten som bedömde att faktorer som hög arbetsbelastning, stress och bristande kontroll över det egna arbetet är omständigheter som kan orsaka psykisk ohälsa. Kammarrätten ansåg att hög grad av sannolikhet förelåg för att arbetet kunnat framkalla besvären och att livränta skulle beviljas. Eva fick rättshjälp av ST. Samma bedömning att extrem arbetsbelastning kan godkännas som arbetsskada gjorde kammarrätten även i Lars ärende. Lars arbetade som alkohol- och drogexpert och hade en extrem arbetsbelastning vilket orsakade psykisk ohälsa. Här menade Försäkringskassan att Lars inte skulle få livränta eftersom arbetsgivaren inte hade drivit på honom och han haft möjlighet att själv bestämma över sin arbetssituation. Försäkringskassan lyfte också fram att Lars hade en sådan personlighet som gjorde att han tog på sig mycket arbete. Slutligen menade Försäkringskassan att det i stället var de månader av arbetslöshet innan han blev sjukskriven som var orsaken till Lars psykiska besvär. Kammarrätten konstaterar dock att det inte finns något som tyder på att arbetsgivaren inte var medveten om Lars arbetssituation och att arbetssituationen var skadlig oavsett hans personlighet. När det gäller Lars arbetslöshet menar kammarrätten att arbetslöshet generellt kan orsaka psykisk ohälsa, men att det i detta mål finns bevisning som visar att han mådde dåligt redan i början av arbetslösheten. I Lars fall försökte Försäkringskassan lägga ansvaret för arbetsmiljön på honom och genom detta diskvalificera honom från rätten till livränta. Detta trots att arbetsgivaren, enligt arbetsmiljölagen, har det fulla ansvaret för arbetsmiljön. Det finns inte heller i arbetsskadeförsäkringen något krav på oaktsamhet, eller utrymme för att ta hänsyn till vem som bär ansvaret för att en arbetsskada har uppkommit. Antingen har en skada/sjukdom orsakats av arbetet eller inte. Om det är arbetsgivaren, arbetstagaren eller någon annan som bär ansvaret för detta är irrelevant. Försäkringskassan vann heller ingen framgång med sin invändning om att Lars har en personlighet som gör att han självmant tar på sig mycket arbete. Liknande resonemang har Försäkringskassan fört i andra mål och förlorat. Lars fick rättshjälp av Unionen. Märkligt beslut om kontroll av arbetstagare Polismyndigheten i Örebro har ett in- och utpasseringssystem och anger att syftet med behandlingen av personuppgifter i systemet är att upprätthålla ett befintligt larm- och passersystem för polismyndigheten, Häktet och Åklagarmyndigheten. Ändamålet är alltså att se till att inga obehöriga får tillträde till polismyndighetens lokaler samt att man vid en akut situation, till exempel en brand, ska veta hur många personer som befinner sig i lokalerna. Efter att polismyndigheten tagit ut loggar ur in- och utpasseringssystemet för att kontrollera hur en anställd polis skötte sin arbetstid gav LO-TCO Rättsskydd in ett klagomål till Datainspektionen. Vi menade att polismyndigheten brutit mot regeln i personuppgiftslagen (PuL) att personuppgifter inte får behandlas för något annat ändamål än det 10

11 för vilket personuppgifterna samlades in (9 ). Vi framhöll också att det var otillåtet för polismyndigheten att behandla personuppgifterna efter en intresseavvägning, där skulle arbetstagarens intresse av integritet väga tyngre (10 ). Datainspektionen anser att en anställd hypotetiskt sett måste kunna räkna med att in- och utpasseringssystem i vissa fall kan komma att användas för kontroll av arbetstid. Datainspektionen anser därför inte att polismyndigheten brutit mot 9 personuppgiftslagen när loggarna togs ut. När det gäller intresseavvägningen tar Datainspektionen inte ställning, utan anser att den frågan hör hemma i en arbetsrättslig hantering. Det är förvånande och anmärkningsvärt att Datainspektionen anser det tillåtet att behandla personuppgifter för ett annat ändamål än det ursprungliga, i syfte att kontrollera arbetstagarna. Sådan ändamålsglidning är typiskt sett inte tillåten. Något svar på varför Datainspektionen anser att arbetstagare hypotetiskt sett måste räkna med denna kontroll finns inte i tillsynsbeslutet. Det kan på goda grunder ifrågasättas om beslutet ligger i linje med det skydd för personuppgifter som personuppgiftslagen syftar till. I sammanhanget ska nämnas att frågorna om brott mot 9 och 10 personuppgiftslagen också handläggs som en arbetsrättslig tvist där Polisförbundet yrkat allmänt skadestånd till sin medlem. För närvarande pågår tvisteförhandlingar mellan Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen. honom till livet. Mannen lade en sladd runt Isaks hals och sa att han skulle döda honom. Han hindrade Isak från att ringa efter hjälp och Isak flydde från sin egen lägenhet genom att hoppa från ett fönster nära fyra meter ovanför marken. Efter händelsen, som polisanmäldes, lämnade Isak Gotland av rädsla. I Arbetsdomstolen krävde förbundet skadestånd på kronor till Isak för föreningsrättskränkning, kronor till förbundet för föreningsrättskränkning och kr för brott mot medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen anser att bolaget på ett flagrant sätt kränkt Isaks föreningsrätt och bestämmer att bolaget ska betala kronor till Isak och kronor till förbundet. Skadestånd för kränkning av föreningsrätten Isak fick en tillsvidareanställning på en restaurang i Visby den 15 maj 2011 och han arbetade där fram till slutet av oktober samma år. Den överenskomna månadslönen var kronor men den första löneutbetalningen skedde först i augusti, och då fick Isak bara kronor. Nästa lön kom i oktober och då han fick kronor. Isak beordrades också att arbeta betydligt fler timmar (och dagar) än normal heltid. Flera andra anställda säger sig har utsatts för samma behandling. Isak ansåg att han inte fått den lön han hade rätt till och tog kontakt med sitt fackförbund Kommunalarbetareförbundet. Förbundet skickade i början av december 2011 ett krav till bolaget på kronor, vilket motsvarade Isaks heltidslön och övertidsersättning. Kort därefter utsatte bolagets verksamhetsansvarige Isak för föreningsrättskränkning, genom att bland annat hota 11

12 Årsredovisning 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för LO-TCO Rättsskydd AB får härmed avge årsredovisning för Information om verksamheten LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå. Uppdragsgivarna är framförallt LO och TCO:s medlemsförbund och klienterna består oftast av enskilda fackföreningsmedlemmar som beviljats rättshjälp av sina förbund. Vi är specialiserade på arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, dvs på tvister som berör arbetet. Vår huvuduppgift är att driva tvister i domstol men vi har även viss utbildningsverksamhet och juridisk rådgivning. I uppdraget ligger också att driva strategiska mål i domstol och att bidra i den offentliga debatten med våra erfarenheter. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Antalet nyanmälda ärenden uppgick till (1 204). Anställda hos LO-TCO Rättsskydd AB har såsom ombud i 224 (174) fall ingivit stämningsansökan eller svaromål inför domstol. Dessutom har inom bolaget handlagts ett stort antal mål angående försättande i konkurs och lönegaranti. Socialförsäkringsmålen drivs i förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. I 18 (20) av Arbetsdomstolens 52 (49) refererade domar under 2012 har någon av Rättsskyddsbolagets jurister varit ombud. 19 (23) brottmål har handlagts av bolagets jurister, i flera fall såsom offentlig försvarare. I ärenden som avslutats under året har direkt utverkats tkr ( tkr) i ersättning för de fackliga organisationerna och deras medlemmars räkning. 28 (27) omfattande rättsutredningar har gjorts. Dessutom har Rättsskyddsbolaget i övrigt biträtt med omfattande rådgivning i arbetsoch socialförsäkringsrättsliga spörsmål. Bolaget har anordnat flera egna seminarier för förbundens anställda och förtroendevalda. Anställda vid bolaget har också medverkat vid ett stort antal kurser och konferenser som föreläsare. Framtida utveckling Antalet inkomna ärenden under året har minskat något på försäkringsrättsenheten och ökat på arbetsrättsenheten. Vi bedömer att verksamheten kommer att ha samma omfattning under 2013 som under Alla LO-förbund anlitar numera regelbundet bolaget. Samtliga TCO-förbund och vissa Saco-förbund anlitar bolagets försäkringsrättsenhet. Ett antal TCO-förbund anlitar regelbundet även arbetsrättsenheten. Bolagets verksamhet präglas av stabilitet och vi bedömer därför att några större förändringar av verksamheten inte kommer att ske de närmaste åren. 12

13 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Fakturerad försäljning tkr Förändring av pågående arbeten tkr I Resultat efter finansiella poster tkr -I Omsättning/anställd I 479 I 339 l 488 I 311 Medelantalet anställda st Soliditet % 77,2 77,4 77,9 77,1 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not l. Ägarförhållanden LO-TCO Rättsskydd ägs till 90% av Landsorganisationen i Sverige samt till 10% av TCO. Av årets totala omsättning avser 0,9% (1,1%) försäljning till LO, vilket också utgör den försäljning som skett inom koncernen. Moderorganisationen Landsorganisationen i Sverige, , Stockholm upprättar koncernredovisning. Resultat och ställning Bolagets verksamhet ska bedrivas till självkostnadspris, dvs. utan vinstsyfte. Bolaget redovisar för året ett mindre underskott, vilket var förutsatt i budget. För bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor

14 RESULTATRÄKNING Not tkr tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av pågående arbete för annans räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets förlust

15 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Not tkr tkr Materiella anläggningstillgångar Maskiner Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappers innehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not tkr tkr Eget kapital Bundet eget kapital 10 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital Avsättningar 11 I 540 l 540 Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Klientmedelsskuld Skulder till koncernföretag 1668 l 656 Leverantörsskulder 758 l 601 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter: Inga Inga Ansvarsförbindelser Pensionsavtal Pensionsavtal 16

17 NOTER Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper LO-TCO Rättsskydd AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Pågående arbeten/intäkter Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. Ofakturerat arbete vid årets slut värderas till aktuellt försäljningspris. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Anställda födda efter l juli 1978 omfattas av KTP l. Det är en premiebestämd pension, där 4,7% av bruttolönen sätts av upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på lönedelar därutöver. Övriga anställda, samt efter eget val anställda födda l juli juni 1983, omfattas av KTP 2 som är en förmånsbestämd pension. Födda före l juli 1978 har till viss del även premiebestämd pension. Vad gäller förmånsbestämda pensioner har bolaget valt tryggandeformen försäkring och är genom kollektivavtal bundet till Folksam Liv, kooperativa tjänstepensioner. Försäkring är en tryggandeform som innebär att det är försäkringsbolaget som bär de flesta riskerna. Konsolideringsnivån inom Folksam Liv är hög för såväl förmånsbestämda som premiebestämda pensioner. De största riskerna för höjda premier ligger i att människor lever längre än tidigare samt att diskonteringsräntan kan sänkas om Sverige hamnar på en låg räntenivå under en lång tid framöver. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Maskiner och inventarier Datorer 5 år 4 år Omsättning/anställd (Nettoomsättningen + förändring av pågående arbeten)/ medelantalet anställda 17

18 Not 2. Ersättning till revisorer PwC - - Revisionsuppdraget Övriga tjänster 5 - Summa Not 3. Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören l 246 l 210 Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Övriga personalkostnader Summa För verkställande direktören finns ett trygghetsavtal som innebär två års tjänstgöringsfri uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 8 7 Män 9 10 Totalt Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor 3 3 Män 2 2 Totalt

19 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 3,2 2,6 - långtidssjukfrånvaro % 1,6 0,9 - sjukfrånvaro för män % 1,4 1,9 - sjukfrånvaro för kvinnor % 4,3 3,0 - anställda år % 1,6 1,2 - anställda 50 år % 5,4 4,5 Not 4. Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp 32 3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6. Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enlig plan Förändring av periodiseringsfond Summa

20 Not 7. Skatt på årets resultat Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond uppgår till kronor (9 884 kronor) Not 8. Andra långfristiga värdepappersinnehav Årets förändringar - Tillkommande värdepapper Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar 0 0 Utgående redovisat värde, totalt Not 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Not 10. Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Eget kapital Not 11. Avsättning för pensioner Bolaget är bundet av ett pensionsavtal mellan KFO och FTF vilket bland annat ger arbetstagare rätt att gå i pension vid 62 års ålder. När en anställd utnyttjar den möjligheten är bolaget skyldigt att betala en pensionspremie till Folksam, vilken beräknas i förhållande till den anställdes lön. Denna möjlighet är numera borttagen och gäller därför endast för vissa anställda enligt särskilda övergångsbestämmelser. Avsättning för pensionsförpliktelser uppgår till tkr. Not 12. Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond Summa

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer