.Stadsrevisionen i Örebro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".Stadsrevisionen i Örebro kommun"

Transkript

1 'Rapport av förstudie.stadsrevisionen i Örebro kommun April2010.Lars Wigström, Certifierad,kommunal revisor \)

2 fi 'j l \ WiCfW~ A I-zu, I u/;;/',l ly- ~ Lars Wigström I Kurt Westerback

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte - revisionsfrågor 4 4. Metod, avgränsning 4 5. Regelverk avseende anställdas bisysslor Lagen om offentlig anställning (LOA) och Allmälma bestämmelser (AB) 5 '5.2 Riktlinjer angående bisyssla inom Örebro kommun Regler avseende bisysslor inom kommunala bolag 6 6. Resultat av granskningen : Bisysslor hos kommunens anställda Kommunens köp av varor och tjänster från foretag där anställda har.en funktion Bolagens köp av varor och tiänster från foretag där anställda har.en funktion Jäv vid upphandling Resultat från enkät Enkät till forvaltningschefer Enkät till bolagen 10 )

4 'i. :Sammanfattande bedömning Stadsrevisionen har i sin analys av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en förstudie av 0111 fårtroendeskaclliga bisysslor förekommer. Granskningen har sin utgångspunkt j de regler 0111 anställdas bisysslor som fimls j lagen om offentlig anställning (LOA) och allmälma bestämmelser (AB) S0111 films inom kollektivavtalsområclet. För arbetstagare anställda i kommunala företag och som tillämpar kommunala avtal gäller samma regler som för kommunen. Länsmusiken i Örebro AB och Örebro Fritidscenter AB tillämpar inte kommunala avtal för sina anställda. Örebro kommun har inte utformat egna riktlinjer för anställdas bisysslor. I kommunens personalhandbok och på intranät fimls uppgifter om vad som är bisyssla och fårldaringar till de olika bisysslor som LOA och AB beskriver. Personalavdelningen har även gått ut med information i ett arbetsgivarnytt ställt till samtliga chefer där reglerna finns återgivna. Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras är om den interna kontrollen är tillräcldig med avseende på regler och riktlinj er. Projektet omfattar följ ande granskningsmål:.. Har nämnderna/bolagen tillräcldig kontroll av förekomst och omfattning av anställdas bisysslor som utförs genom eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firnla?!. Films styrande och/eller stödjande dokument och tillämpas dessa på avsett sätt? Förstudien avgränsades till att omfatta verksamheten i 11 nämnder och två kommunala bolag. I dessa nämnder omfattade gransimingen ett urval av ca 3000 anställda i kommunen och ca 40 anställda i bolagen. Granslmingen är genomförd med en s k registeranalys som grund. Bolagsverket har gjort sölmillgar i sina register mot bakgrund av ett utdrag ur Örebro kommuns och de två bolagens lönesystem. Från Bolagsverket har sedan erhållits uppgifter om anställdas engagemang i företag. Bolagsverkets uppgifter har sedan matchats mot uppgifter tagna ur ekonomisystemens leverantörsreskontra.

5 Av Bolagsverkets sökningar framkommer, efter rensning av bl a bostadsrättsföreningar, att det återstår ca 370 företag där anställda inom kommunen har en bisyssla i form av någonfunktion i ett företag. Av registeranalyserna framkommer att ca 50 företag förekommer i leverantörsregistret under 2009 där anställda i kommunen har ett engagemang. Båda bolagen har anställda med bisyssla i fonn av engagemang i företag. Vardera bolag har 7 anställda med någon funktion i dessa företag. Av registeranalyserna framkommer att ett av dessa företag förekom i leverantörsregistret under 2009 där den anställda i företaget har ett engagemang. Som sammanfattande bedömning med utgångspunkt i revisionsfrågan och i granslmillgsmålen och de svar som förvaltningscheferna lämnat kan följande sägas: Har nämnderna/bolagen tillr.äcklig kontroll.av f"orekomst och omfattning.avanställdas bisysslor som utfors genom eget.aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag.eller enskild 'firma? Vår bedömning är att flertalet av nämnderna har tillräcklig kontroll.av förekomst och omfattning av anställdas bisysslor som utförs genom eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. I skolnämnderna exld gymnasiellämnden bedömer vi att kontrollen och uppföljningen inte är tillräcldig av anställdas eventuella bisysslor. 'Bolagen har få anställda, vilket gör det lättare att leännatill anställdas eventuella bisysslor. Inom Länsmusikel1 i Örebro AB diskuteras bisysslor ingående och anses ävenfrämj a de anställdas utveclding. Inom Örebro Fritidscenter AB bedöms det inte vara aktuellt att kontrolleraförekomst och omfattning av anställdas bisysslor. Finns styrande och/eller stödjande dokument och tillämpas dessa på.avsett sätt? Örebro kommun har stödjande dokument som tydliggör regler om bisysslor för anställda. I kommunens personalhandbok och på intranätet hänvisas tydligt till gällande bestämmelser och att cheferna har ett ansvar att fö~ja upp förekomsten av anställdas bisysslor. Reglerna anger att ansvaret för kontroll, av förekomst av bisyssla och bedömning om bisysslan strider mot de regler som fil111s om offentliganställdas bisysslor, ligger på chefen inom respektive enhet. De stödjande dokumenten har hittills inte använts i någon större utsträclming på förvaltningarna. Detta beror till stor del på.att diskussioner om förekomst av bisysslor ej har skett i någon större omfattning. Bolagen har inga stödjande dokument för bisysslor. 2

6 .2. Bakgrund Stadsrevisionen har mot bakgrund av revisionsplanen för 2009 gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers j uppdrag att göra en förstudie av förekomst och rutiner för hantering av anställdas bisysslor. Från årsskiftet 2002 har i Lagen om offentlig anställning, LOA, införts en ändring som ilmebär att förbudet mot s.k förtroendeskadliga bisysslor också omfattar anställda hos kommunerna (tidigare bara statligt anställda). Bakgrunden är att de kommunala förvaltllingal11a utövar makt, myndighet, tillsyn och konh'oll och bedriver upphandling på i princip samma sätt som de statliga myndighetema. Förbudet mot fårtroendeskadliga bisysslor syftar till att upprätthålla allmänhetens fårh'oende för den saldighet och opartiskhet som grundlagen häver av förvaltningen. I konu11unens avtal Allmänna bestämmelser, AB, regleras samtliga typer av bisysslor, inte bara de förtroendeskadliga. Arbetsgivaren kan enligt AB förbjuda förtroendeskadliga bisysslor men också bisysslor som inverlcar hindrande på arbetet eller som innebär.att arbetstagaren konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Vid eventuell tveksamhet gäller lagen före avtalets bestämmelser. För bisysslor som är arbetshindrande eller konkurrerande gäller AB fullt ut även i fortsättningen. Stadsrevisionen genomfårde år 1999 en granslaring av anställdas bisysslor. Den sammanfattande bedömningen vid granskningen var att kontrollen av anställdas bisysslor var otillräcldig med avseende på: * förekomst och omfattning * rutiner och regler samt ansvarsfördelning. Stadskansliet redovisade i en rapport resultatet av nämndemas granskning av de anställdas bisysslor. Inkomna rapporter visade att bisysslor förekom i ringa omfattning. Få anställda hade en affårsrelation med Örebro kommun. Revisorel11a har år 2009 i sin analys av väsentlighet och risk beslutat att genomfåra en förstudie av om förtroendeskadliga bisysslor förekommer. Resultatet av förstudien kommer att utgöra underlag för Tevisoremas/lelanannarevisoremas ställningstagande till om.en 3

7 fårdjupad granskning ska genomfåras. Förstudien omfattar också två av kolllilmnens bolag. :3. Syfte - revisionsfrå.gor Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras är om den interna kontrollen är tillräcldig med avseende på regler och riktlinjer. Projektet omfattar foljande granslmingsmål:.. Har nänmdema/bolagen tillräcklig kontroll av förekomst och omfattning av anställdas bisysslor som utförs genom eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma? Finns styrande och/eller stödjande dokument och tillämpas dessa på avsett sätt? 4. 'Metod,avgränsnin.9 Granslalingen avgränsas till att omfatta verksamheten i fem skolnämnder, två socialnämnder, kommunstyrelsen, programnämnd Samhällsbyggnad, byggnadsnämnden och telmiska nämnden, samt i de kommunala bolagen Örebro Fritidscenter AB och Länsmusiken i Örebro AB. 11 -fårvaltningschefer och-vd i ovanstående nämnder respektive bolag har valts utför att besvara en enkät om det bl a finns regler och riktlinjer för anställdas bisysslor och om de genomfårt medarbetar/utvecklingssamtal där frågan om bisysslor lyfts och dokumenterats. Därefter har ett stickprovsmässigt urval gjorts av grupper av anställda där salidolikheten för förekomsten av bisysslor bedöms vara störst. Uppföljning har skett mot aktiebolagsregistret och handels- och röreningsregistret hos Bolagsverket. Avsikten var att granska om anställda finns registrerade i aktiebolag, i handelsbolag, i kommanditbolag eller ensldld finna som levererat varor eller tj änster till komnlunens nänmder och bolag. Kontroll har skett mot kommunens/bolagens leverantörsregister för att fastställa i vilken omfattning dessa företag levererat varor och tj änster till komrnunenlbolagen. De grupper av anställda i kommunen som har valts ut är Samtliga lärare IT-personal 4

8 Personal vic! inköpskontoret Tekniska sidan, "myndighetspersonal" (byggnadslov) Personal hos socialnänmderna som sköter placeringar i fami~jehem samt hem för vård och boende LedningspersonaJ i bolagen I bolagen har samtliga hel- och deltidsanställda valts ut. "5. Regeiverk avseendeanstäudas bisysslor Gransleningen utgår i grunden från de regler som finns om offentliganställdas bisysslor. I regelverken de'iinieras vad som är bisyssla och anger i huvudsak tre olika typer av bisysslor som kan ilmebär negativa konsekvenser i anställningen; förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. De regelverlc som definierar offentlighetsanställdas bisysslor är Lagen om offentlig anställning (LOA) och Allmämla bestämmelser (AB). :5:1 Lagen om offentlig 'anställning (LOA) och Alimännabestämmel :ser (AB) BestämmelsernaLOA angående offentliganställdas bisysslor fårändrades 2002 från att tidigare endast gälla statligt anställd personal till att också omfatta anställda inom kommuner och landsting. LOA reglerar först och främst de förtroendeslcadliga bisysslorna. Arbetsgivar- och arbetstagarparterna har på det primär- och landstingslcominunala området träffat centralt kollektivavtal (AB). I detta avtal fimls också regler om anställdas bisysslor, som främst berör de arbetshindrande och konkurrerande bisysslorna. I båda dessa regelverk anges arbetstagarens skyldighet att på arbetsgivarens begäran lämna uppgifter om bisyssla och arbetsgivarens möjlighet att förbjuda sådan bisyssla som bedöms som olämplig. 5:2 'Riktiil1jerangåendebisyssla inom Örebro kommun Örebro kommun har inte utformat egna riktlinjer för anställdas bisysslor. Däremot finns stödjande dokument både i kommunens personalhandbok och på intranät om vad som är bisyssla och förklaringar till de olika bisysslor som LOA och AB beskriver. Personalavdelningen har även gått ut med information i ett arbetsgivarnytt ställt till samtliga chefer där reglerna finns återgivna. Som ett stöd får chefer har även ett frågeformulär angående 5

9 bisyssla tagits fram. Hänvisning till detta har skett i ett arbetsgivamytt som utkom i januari :5:3 'Regler avseende.bisysslor inom kommunala bolag För arbetstagare anställda i kommunala företag och som tillämpar kommunala avtal gäller samma regler som för kommunen. Länsmusiken i Örebro AB och Örebro Fritidscenter AB tillämpar inte kommunala avtal för sina anställda. '6. Resultat av granskningen 6:1 Bisysslor hos kommunens anställda För att få en uppfattning om omfattningen av de anställdas bisysslot inom kommunen har översänts en fil tillbolagsverket, med uppgifter på hel- och deltidsanställda personer inom kommunen, för sölming i deras register. Syftet med denna sölming har varit att ta fram uppgifter om anställdas bisysslor i form av engagemang i företag. Grundfilen till Bolagsverket innehöll uppgifter om2990 hel- och deltidsanställda i kommunen och 43 anställda i de båda bolagen. Den förteckning som erhölls från Bolagsverket innehöll 420 olika :fåretag där anställda inom kommunen imlehar någon funktion i ett fåretag. En person kan i vissa fall ha.funktioner i flera företag. Den vanligaste funlctionen är att personen är ledamot eller suppleant i styrelsen i ett alctiebolag. Personer som är innehavare av enskild 'firma fårelcommer också i stor utsträclming. Förtec1mingen från Bolagsverket "rensades" får den vidare bearbetningen från uppgifter om bostadsrättsföreningar. Efter detta återstod 370 anställda/företag. Utfallet från Bolagsverket fördelas efter detta på kommunens fårvaltningar enligt nedan. I de undersökta bolagen har samtliga anställda sökts i Bolagsverkets register. Här visade det sig att anställda har någon funktion i 14 fåretag. Uppdelat på 7 :fåretagpå respektive undersökt bolag. Utfallet från Bolagsverkets sökningar om anställdas bisysslor i fonn av engagemang i fåretag fördelas på fårvaltningama och bolagen enligt nedan. 6

10 FÖRVALTNING ANTAL undersökta ANTALFÖ RETAG ANDEL (~) Sko]- o gymnasieförvaltningar ,0 Socialförvaltning, öster o väster ,5 Övriaa to 1] ,5 Örebro Fritidscenter AB 3] 7 22,5 Länsmusiken i Örebro AB ,5 Totalt ,7 Flest företag förekommer inom skol- och gymnasieförvaltningarna, 331 stycken, I sammanhanget kan göras den noteringen att det inom de flesta förvaltningar förekommer personer som har fler än ett företagsengagemang. Inom gruppen övriga är det främst anställda med uppgifter inom IT-området som har engagemang i företag. '6.2 Kommunens "köp,av varor och tjänster'från 'företa,g där :anställda haren 'funktion Bolagsverkets sammanställning över företag, där kommunanställda har ett engagemang, har samkörts mot kommunens eget leverantörsregister. Denna samkörning resulterade i sammanlagt 51 träffar där företag som förekommer i leverantärsregistret11ågon gång under 2009 sålt varor eller tjänster till kommunen. Av dessa 51 träffar är det i allt väsentligt anställda från skolförvaltningarna som förekommer, Inom gruppen övriga och socialförvaltningama är det endast enstaka anställda som vid samkörningen förekom med företag i leverantörsregistret under 2009, De företag S0111 förekommer i leverantörsreskontran har under 2009 falcturerat kommunen för totalt ca 33,1 miljoner laonor. I denna summa ingår även kommunala bolag med 24,3 milj oner kronor där anställda har ett engagemang. 7 -_.-._--... _-

11 6:3.Bolagens köp,av varor och tjänster från 'företag där anställda har en 'funktion Bolagsverkets sammanställning över företag, där Länsmusiken j Örebro AB har ett engagemang, har samkörts motbolagets eget leverantörsregister. Denna samkörning resulterade inte i någon träff där företag S0111 förekonmler i leverantörsregistret sålt varor eller tjänster till bolaget. Bolagsverkets sammanställning över företag, där Örebro Fritidscenter AB har ett engagemang, har samkörts mot bolagets eget leverantörsregister. Denna samkörning resulterade i en träff där företag som förekommer i leverantörsregistret sålt varor eller tjänster till bolaget. 6.4.Jäv vid.upphandling Att från framtaget material bedöma om det förekommer jäv i upphandlingsprocessen är svårt och laäver en större kännedom om lokala och personliga förhållanden. 6~'5 "Resultatfrån enkät 'En enkät ställdes till 'förvaltningscheferna i fem skolnämnder, två socialnämnder, kommunstyrelsen, programnämnd Samhällsbyggnad, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, samt det två kommunala bolagen Örebro Fritidscenter AB och Länsmusiken i Örebro AB. -.6;6:1 Enkät-till förvaltningschefer Till 'förvaltningscheferna i ovanstående kommunala nämnder ställdes 7 frågor och svaren kan sammanfattas enligt följande: -1. Känner du till ev. f"orekomst och omfattning av bisysslor inom din rorvaltning? Svar: Inom sko1fönraltningarna har inte gjorts någon kartläggning av förekomsten av bi ) sysslor, men förvaltningarnas bedömning är att förekomsten av bisysslor är mycket ringa. Övriga tillfrågade förvaltningar inlc1 g)'lidlasieförvaltningen svarat att de har god kälidedom om förekomsten avel'. bisysslor. Varje chef följ er upp detta vid medarbetarsamtal. Inom te1miska avdelningen är det knappt hälften av cheferna som kontinuerligt följer upp de anställdas bisysslor. 2. Har ni kännedom om kommunen har anvisat särskilda regler och riktlinjer ror anställdas bisysslor? 8

12 Svar: Samtliga svarar att kommunen inte har nå,gra särskilda regler. Däremot har personalavdelningen gått ut med infornlation i arbetsgivarnytt till samtliga cbefer där reglerna finns återgivna. Information finns även på intranätet tillsammans med en blankett S0111 cbeferna kan använda får att få en uppfattning om meclarbetamas eventuella bisysslor. 3. Har nämnden/förvaltningen antagit regler och riktlinjer för tilhimpning av bisysslor'? Svar: Nej, ingen förvaltning bar antagit egna regler och riktlil~ier för bisysslor. Samtliga svarar att de följer kommunens riktlinjer (=stödjande dokument). Det films kommunövergripande riktlii~jer vad gäller bisysslor- ej "sund" konkurrens (se fråga 8). 4. Finns rutiner i er :förvaltning for hur anställda skall informeras om vad som är bisysslor? Svar: Ja, samtliga förvaltningar utom en svarar att det films rutiner för hur de anställda skall infornleras om bisysslor. 5. Begärs uppgifter in 'från anställda om deras bisysslor (exempelvis vid medarbetarsamtal/utvecklingssamtal)? Svar: Inom flera förvaltningar begärs uppgifter in om anställdas bisysslor vid medarbetarsamtaliutvecklingssamtal. Andra fårvaltningar svarar att det åligger chefer utifrån kommunens riktlinjer (=stödjande dokument) att begära in uppgifter om ev. bisysslor. Inom skolförvaltningen begärs det inte regelbundet in någon infomlation om anställdas bisysslor. I 6. Hur många ay de.anställda har.anmält att de har bisyssla? Svar: Flertalet av förvaltningarna med undantag av skolförvaltningarna anger att de har en ganska bra uppfattning om hur många av de anställda som har bisyssla. 7. Har någon meddelats förbud mot att ha bisyssla, då den ansetts som Iörtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande? Svar: Ja, tre förvaltningar har uppgett att de har nekat anställd att inneha bisyssla alternativt uppmanat en anställd att upphöra med sin bisyssla. En rekommendation har getts till en medarbetare att avsluta sin bisyssla. 9

13 I 8. Övriga kommentarer 1. april 2009 antog Kommunstyrelsen ett beslut om arbetstagares möjligheter att vara tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet. Det politiska beslutet kan innebära svårigheter för chefer att kartlägga bisysslor då gränsdragninge11 mellan näringsverksamhet och bisyssla kan upplevas svår. Om en arbetstagare startar ett företag som är direkt konlcurrerande med arbetsgivarens verksamhet kan det ses som en konkurrerande bisyssla. lv1en i och med det politiska beslutet ska arbetsgivaren betrakta detta som näringsverksamhet och därmed bevilja arhetstagaren ~iänstledigt. 6.6:2 Enkättill bolagen De två bolagen har fått en enkät med fyra frågor att besvara. Länsmusiken i Örebro AB 1. Tillämpas kommunala avtal ior anställda inom bolaget? Nej, i bolaget tillämpas inte kommunala kollektivavtal. I bolaget finns avtal mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och Unionen, Sveriges Yrkesmusikers förbund och Teaterförbundet..2. Har styrelsen.antagit några regler och riktlinjer'ioranställdas.eventuella bisysslor? Nej. 3. Informeras anställda om regler och riktlinjer om bisysslor? Alla anställda informeras om gällande kollektivavtal, både från fack och arbetsgivare, men i vilken utsträckning man verldigen har kunskap om vad som gäller när det kommer till bisysslor är oklart. Tjänstemän som har bisysslor har en dialog med VD om lämpligheten och omfattningen av bisysslan. Arbetsgivaren och arbetstagarsidan för musikerna har under stora delar av 2009 fört en dialog gällande bisysslor med en önskan från arbetsgivarsidan om större tydlighet, öppenhet och inionnationsplilct i enlighet med kollelctivavtalet för medarbetarna. 10.._ ~

14 4. Fiirekommer det att anställda har bisysslor och har då lämpligheten ~w detta prltvats'! Det forekonm1er att både musiker och ~iänstemän har bisysslor. Ps ~iänstemmu1asidal1 prövas det utifrån vad uppdraget ilu1ebär både ilmehållsmässigt samt omfångsmässigt. Det görs i en dialog med respektive medarbetare. Anser vi som arbetsgivare att uppdraget inte är oförenligt mecl bolagets verksamhet eller hockar med det försöker vi j så stor utsträckning S0111 möjligt ge ok till bisysslorna då vi tror att det är både kompetensutvecklande och stimulerande för medarbetama. På l11usikersidall är omfattningen mindre kontrollerad och smmolikt stöne. Branschen och yrket som musiker skiljer sig starkt från det som gäller får t ex en tjänsteman hos oss el1er hos vilken annan arbetsgivare som helst. Inom branschen är det relativt vanligt att musiker från en orkester jobbar extra i en annan orkester om det passar schemamässigt. Som arbetsgivare tycker vi att det är positivt så länge det inte påverkar musikerns spelkvalitet och hälsa negativt när hm1lhon utfor sitt ordinarie jobb hos oss. Vi ser det som kompetensutvecklande och upplever att musikerna tar med sig nya ideer och impulser som för orkestern framåt. Det är inte heller ovanligt att musiker har e1.'irauppdrag som musiklärare m.m. -Örebro Fritidscenter AB 11. Tillämpas iwmmunala.avtal for.anställda inom bolaget? Nej, i bolaget tillämpas inte kommunala kollektivavtal. I bolaget fim1s avtal med Hotell och Restaurangfacket och Unionen. 2. Har styrelsen.antagit några regler och riktlinjer for anställdas eventuella bisysslor? Nej. 3. Informeras anställda om regler och riktlinjer om bisysslor? Frågan har inte valit aktuell inom bolaget. 11

15 4. Förekommer det att anställda har bisysslor och har då lämpligheten av detta prövats? Bolaget har kälmeclom om att en anställd har en bisyssla men demla bisyssla anses inte olämplig. :'-) 12

16

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport 2010-12-14 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Granskning av Bisysslor

Granskning av Bisysslor Revisionsrapport Granskning av Bisysslor Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson Mars 2014 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10 KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 , Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Bisysslor På vårt uppdrag har

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor. Revisionsrapport. KPMG AB Augusti 2015 Antal sidor: 15

Landstinget i Uppsala län. Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor. Revisionsrapport. KPMG AB Augusti 2015 Antal sidor: 15 Revisionsrapport KPMG AB sidor: 15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 2 4. Metod och avgränsning 3 5. Tidigare granskning 3 6. Ansvariga nämnder/styrelser 4 7. Projektorganisation

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor 2006-12-13 Kommunstyrelsen Samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av bisysslor På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers granskat förekomsten

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Bisysslor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV72 2(12) Sammanfattning Landstingets revisorer granskade senast under 2008 och 2011 förekomsten av bisysslor inom landstinget. Den första

Läs mer

Granskning av Personalfrågor -

Granskning av Personalfrågor - Granskning av Personalfrågor - anställdas bisysslor och tjänstledighet med lön i Granskningsrapport nr 21 December 2009 Jan-Åke Leijon Fredrik Ljunggren Greger Nyberg Helena Olsson Postadress: Skånehuset,

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Beskrivning av samverkanssystemet

Beskrivning av samverkanssystemet Samverkanssystemet Dnr 571-07-110 Bilaga 2 till förhandlingsprotokoll 2007-08-08 Beskrivning av samverkanssystemet Här följer en beskrivning av linjeorganisationen, beslutsnivåerna och samverkansgrupperna

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola

Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola Inledning Från och med den 1 januari 2002 gäller nya regler i lagen om offentlig anställning (LOA) beträffande förtroendeskadliga bisysslor.

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor nr 3 2013 årgång 41 I juni 2012 redogjorde Södermanlands Nyheter (2012) för misstankar om en rad oegentligheter i en sörmländsk kommun. Bland annat

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2014-02-12 Sammanträdestid 08:00-11.55

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2014-02-12 Sammanträdestid 08:00-11.55 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2014-02-12 Sammanträdestid 08:00-11.55 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla

Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla 2005-11-23 1 / 8 Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla I denna PM beskrivs det allmänna regelverk om bisysslor som gäller för lärare och övriga anställda vid Karolinska

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete.

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete. Partsgemensamma kommentarer 2013-05-01 Förvaltningsavdelningen Bilaga till Lokalt avtal om trygghetsavtalsmedel i Regeringskansliet, Partsgemensamma kommentarer till det lokala kollektivavtalet om trygghetsavtalsmedel,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer