.Stadsrevisionen i Örebro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".Stadsrevisionen i Örebro kommun"

Transkript

1 'Rapport av förstudie.stadsrevisionen i Örebro kommun April2010.Lars Wigström, Certifierad,kommunal revisor \)

2 fi 'j l \ WiCfW~ A I-zu, I u/;;/',l ly- ~ Lars Wigström I Kurt Westerback

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte - revisionsfrågor 4 4. Metod, avgränsning 4 5. Regelverk avseende anställdas bisysslor Lagen om offentlig anställning (LOA) och Allmälma bestämmelser (AB) 5 '5.2 Riktlinjer angående bisyssla inom Örebro kommun Regler avseende bisysslor inom kommunala bolag 6 6. Resultat av granskningen : Bisysslor hos kommunens anställda Kommunens köp av varor och tjänster från foretag där anställda har.en funktion Bolagens köp av varor och tiänster från foretag där anställda har.en funktion Jäv vid upphandling Resultat från enkät Enkät till forvaltningschefer Enkät till bolagen 10 )

4 'i. :Sammanfattande bedömning Stadsrevisionen har i sin analys av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en förstudie av 0111 fårtroendeskaclliga bisysslor förekommer. Granskningen har sin utgångspunkt j de regler 0111 anställdas bisysslor som fimls j lagen om offentlig anställning (LOA) och allmälma bestämmelser (AB) S0111 films inom kollektivavtalsområclet. För arbetstagare anställda i kommunala företag och som tillämpar kommunala avtal gäller samma regler som för kommunen. Länsmusiken i Örebro AB och Örebro Fritidscenter AB tillämpar inte kommunala avtal för sina anställda. Örebro kommun har inte utformat egna riktlinjer för anställdas bisysslor. I kommunens personalhandbok och på intranät fimls uppgifter om vad som är bisyssla och fårldaringar till de olika bisysslor som LOA och AB beskriver. Personalavdelningen har även gått ut med information i ett arbetsgivarnytt ställt till samtliga chefer där reglerna finns återgivna. Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras är om den interna kontrollen är tillräcldig med avseende på regler och riktlinj er. Projektet omfattar följ ande granskningsmål:.. Har nämnderna/bolagen tillräcldig kontroll av förekomst och omfattning av anställdas bisysslor som utförs genom eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firnla?!. Films styrande och/eller stödjande dokument och tillämpas dessa på avsett sätt? Förstudien avgränsades till att omfatta verksamheten i 11 nämnder och två kommunala bolag. I dessa nämnder omfattade gransimingen ett urval av ca 3000 anställda i kommunen och ca 40 anställda i bolagen. Granslmingen är genomförd med en s k registeranalys som grund. Bolagsverket har gjort sölmillgar i sina register mot bakgrund av ett utdrag ur Örebro kommuns och de två bolagens lönesystem. Från Bolagsverket har sedan erhållits uppgifter om anställdas engagemang i företag. Bolagsverkets uppgifter har sedan matchats mot uppgifter tagna ur ekonomisystemens leverantörsreskontra.

5 Av Bolagsverkets sökningar framkommer, efter rensning av bl a bostadsrättsföreningar, att det återstår ca 370 företag där anställda inom kommunen har en bisyssla i form av någonfunktion i ett företag. Av registeranalyserna framkommer att ca 50 företag förekommer i leverantörsregistret under 2009 där anställda i kommunen har ett engagemang. Båda bolagen har anställda med bisyssla i fonn av engagemang i företag. Vardera bolag har 7 anställda med någon funktion i dessa företag. Av registeranalyserna framkommer att ett av dessa företag förekom i leverantörsregistret under 2009 där den anställda i företaget har ett engagemang. Som sammanfattande bedömning med utgångspunkt i revisionsfrågan och i granslmillgsmålen och de svar som förvaltningscheferna lämnat kan följande sägas: Har nämnderna/bolagen tillr.äcklig kontroll.av f"orekomst och omfattning.avanställdas bisysslor som utfors genom eget.aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag.eller enskild 'firma? Vår bedömning är att flertalet av nämnderna har tillräcklig kontroll.av förekomst och omfattning av anställdas bisysslor som utförs genom eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. I skolnämnderna exld gymnasiellämnden bedömer vi att kontrollen och uppföljningen inte är tillräcldig av anställdas eventuella bisysslor. 'Bolagen har få anställda, vilket gör det lättare att leännatill anställdas eventuella bisysslor. Inom Länsmusikel1 i Örebro AB diskuteras bisysslor ingående och anses ävenfrämj a de anställdas utveclding. Inom Örebro Fritidscenter AB bedöms det inte vara aktuellt att kontrolleraförekomst och omfattning av anställdas bisysslor. Finns styrande och/eller stödjande dokument och tillämpas dessa på.avsett sätt? Örebro kommun har stödjande dokument som tydliggör regler om bisysslor för anställda. I kommunens personalhandbok och på intranätet hänvisas tydligt till gällande bestämmelser och att cheferna har ett ansvar att fö~ja upp förekomsten av anställdas bisysslor. Reglerna anger att ansvaret för kontroll, av förekomst av bisyssla och bedömning om bisysslan strider mot de regler som fil111s om offentliganställdas bisysslor, ligger på chefen inom respektive enhet. De stödjande dokumenten har hittills inte använts i någon större utsträclming på förvaltningarna. Detta beror till stor del på.att diskussioner om förekomst av bisysslor ej har skett i någon större omfattning. Bolagen har inga stödjande dokument för bisysslor. 2

6 .2. Bakgrund Stadsrevisionen har mot bakgrund av revisionsplanen för 2009 gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers j uppdrag att göra en förstudie av förekomst och rutiner för hantering av anställdas bisysslor. Från årsskiftet 2002 har i Lagen om offentlig anställning, LOA, införts en ändring som ilmebär att förbudet mot s.k förtroendeskadliga bisysslor också omfattar anställda hos kommunerna (tidigare bara statligt anställda). Bakgrunden är att de kommunala förvaltllingal11a utövar makt, myndighet, tillsyn och konh'oll och bedriver upphandling på i princip samma sätt som de statliga myndighetema. Förbudet mot fårtroendeskadliga bisysslor syftar till att upprätthålla allmänhetens fårh'oende för den saldighet och opartiskhet som grundlagen häver av förvaltningen. I konu11unens avtal Allmänna bestämmelser, AB, regleras samtliga typer av bisysslor, inte bara de förtroendeskadliga. Arbetsgivaren kan enligt AB förbjuda förtroendeskadliga bisysslor men också bisysslor som inverlcar hindrande på arbetet eller som innebär.att arbetstagaren konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Vid eventuell tveksamhet gäller lagen före avtalets bestämmelser. För bisysslor som är arbetshindrande eller konkurrerande gäller AB fullt ut även i fortsättningen. Stadsrevisionen genomfårde år 1999 en granslaring av anställdas bisysslor. Den sammanfattande bedömningen vid granskningen var att kontrollen av anställdas bisysslor var otillräcldig med avseende på: * förekomst och omfattning * rutiner och regler samt ansvarsfördelning. Stadskansliet redovisade i en rapport resultatet av nämndemas granskning av de anställdas bisysslor. Inkomna rapporter visade att bisysslor förekom i ringa omfattning. Få anställda hade en affårsrelation med Örebro kommun. Revisorel11a har år 2009 i sin analys av väsentlighet och risk beslutat att genomfåra en förstudie av om förtroendeskadliga bisysslor förekommer. Resultatet av förstudien kommer att utgöra underlag för Tevisoremas/lelanannarevisoremas ställningstagande till om.en 3

7 fårdjupad granskning ska genomfåras. Förstudien omfattar också två av kolllilmnens bolag. :3. Syfte - revisionsfrå.gor Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras är om den interna kontrollen är tillräcldig med avseende på regler och riktlinjer. Projektet omfattar foljande granslmingsmål:.. Har nänmdema/bolagen tillräcklig kontroll av förekomst och omfattning av anställdas bisysslor som utförs genom eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma? Finns styrande och/eller stödjande dokument och tillämpas dessa på avsett sätt? 4. 'Metod,avgränsnin.9 Granslalingen avgränsas till att omfatta verksamheten i fem skolnämnder, två socialnämnder, kommunstyrelsen, programnämnd Samhällsbyggnad, byggnadsnämnden och telmiska nämnden, samt i de kommunala bolagen Örebro Fritidscenter AB och Länsmusiken i Örebro AB. 11 -fårvaltningschefer och-vd i ovanstående nämnder respektive bolag har valts utför att besvara en enkät om det bl a finns regler och riktlinjer för anställdas bisysslor och om de genomfårt medarbetar/utvecklingssamtal där frågan om bisysslor lyfts och dokumenterats. Därefter har ett stickprovsmässigt urval gjorts av grupper av anställda där salidolikheten för förekomsten av bisysslor bedöms vara störst. Uppföljning har skett mot aktiebolagsregistret och handels- och röreningsregistret hos Bolagsverket. Avsikten var att granska om anställda finns registrerade i aktiebolag, i handelsbolag, i kommanditbolag eller ensldld finna som levererat varor eller tj änster till komnlunens nänmder och bolag. Kontroll har skett mot kommunens/bolagens leverantörsregister för att fastställa i vilken omfattning dessa företag levererat varor och tj änster till komrnunenlbolagen. De grupper av anställda i kommunen som har valts ut är Samtliga lärare IT-personal 4

8 Personal vic! inköpskontoret Tekniska sidan, "myndighetspersonal" (byggnadslov) Personal hos socialnänmderna som sköter placeringar i fami~jehem samt hem för vård och boende LedningspersonaJ i bolagen I bolagen har samtliga hel- och deltidsanställda valts ut. "5. Regeiverk avseendeanstäudas bisysslor Gransleningen utgår i grunden från de regler som finns om offentliganställdas bisysslor. I regelverken de'iinieras vad som är bisyssla och anger i huvudsak tre olika typer av bisysslor som kan ilmebär negativa konsekvenser i anställningen; förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. De regelverlc som definierar offentlighetsanställdas bisysslor är Lagen om offentlig anställning (LOA) och Allmämla bestämmelser (AB). :5:1 Lagen om offentlig 'anställning (LOA) och Alimännabestämmel :ser (AB) BestämmelsernaLOA angående offentliganställdas bisysslor fårändrades 2002 från att tidigare endast gälla statligt anställd personal till att också omfatta anställda inom kommuner och landsting. LOA reglerar först och främst de förtroendeslcadliga bisysslorna. Arbetsgivar- och arbetstagarparterna har på det primär- och landstingslcominunala området träffat centralt kollektivavtal (AB). I detta avtal fimls också regler om anställdas bisysslor, som främst berör de arbetshindrande och konkurrerande bisysslorna. I båda dessa regelverk anges arbetstagarens skyldighet att på arbetsgivarens begäran lämna uppgifter om bisyssla och arbetsgivarens möjlighet att förbjuda sådan bisyssla som bedöms som olämplig. 5:2 'Riktiil1jerangåendebisyssla inom Örebro kommun Örebro kommun har inte utformat egna riktlinjer för anställdas bisysslor. Däremot finns stödjande dokument både i kommunens personalhandbok och på intranät om vad som är bisyssla och förklaringar till de olika bisysslor som LOA och AB beskriver. Personalavdelningen har även gått ut med information i ett arbetsgivarnytt ställt till samtliga chefer där reglerna finns återgivna. Som ett stöd får chefer har även ett frågeformulär angående 5

9 bisyssla tagits fram. Hänvisning till detta har skett i ett arbetsgivamytt som utkom i januari :5:3 'Regler avseende.bisysslor inom kommunala bolag För arbetstagare anställda i kommunala företag och som tillämpar kommunala avtal gäller samma regler som för kommunen. Länsmusiken i Örebro AB och Örebro Fritidscenter AB tillämpar inte kommunala avtal för sina anställda. '6. Resultat av granskningen 6:1 Bisysslor hos kommunens anställda För att få en uppfattning om omfattningen av de anställdas bisysslot inom kommunen har översänts en fil tillbolagsverket, med uppgifter på hel- och deltidsanställda personer inom kommunen, för sölming i deras register. Syftet med denna sölming har varit att ta fram uppgifter om anställdas bisysslor i form av engagemang i företag. Grundfilen till Bolagsverket innehöll uppgifter om2990 hel- och deltidsanställda i kommunen och 43 anställda i de båda bolagen. Den förteckning som erhölls från Bolagsverket innehöll 420 olika :fåretag där anställda inom kommunen imlehar någon funktion i ett fåretag. En person kan i vissa fall ha.funktioner i flera företag. Den vanligaste funlctionen är att personen är ledamot eller suppleant i styrelsen i ett alctiebolag. Personer som är innehavare av enskild 'firma fårelcommer också i stor utsträclming. Förtec1mingen från Bolagsverket "rensades" får den vidare bearbetningen från uppgifter om bostadsrättsföreningar. Efter detta återstod 370 anställda/företag. Utfallet från Bolagsverket fördelas efter detta på kommunens fårvaltningar enligt nedan. I de undersökta bolagen har samtliga anställda sökts i Bolagsverkets register. Här visade det sig att anställda har någon funktion i 14 fåretag. Uppdelat på 7 :fåretagpå respektive undersökt bolag. Utfallet från Bolagsverkets sökningar om anställdas bisysslor i fonn av engagemang i fåretag fördelas på fårvaltningama och bolagen enligt nedan. 6

10 FÖRVALTNING ANTAL undersökta ANTALFÖ RETAG ANDEL (~) Sko]- o gymnasieförvaltningar ,0 Socialförvaltning, öster o väster ,5 Övriaa to 1] ,5 Örebro Fritidscenter AB 3] 7 22,5 Länsmusiken i Örebro AB ,5 Totalt ,7 Flest företag förekommer inom skol- och gymnasieförvaltningarna, 331 stycken, I sammanhanget kan göras den noteringen att det inom de flesta förvaltningar förekommer personer som har fler än ett företagsengagemang. Inom gruppen övriga är det främst anställda med uppgifter inom IT-området som har engagemang i företag. '6.2 Kommunens "köp,av varor och tjänster'från 'företa,g där :anställda haren 'funktion Bolagsverkets sammanställning över företag, där kommunanställda har ett engagemang, har samkörts mot kommunens eget leverantörsregister. Denna samkörning resulterade i sammanlagt 51 träffar där företag som förekommer i leverantärsregistret11ågon gång under 2009 sålt varor eller tjänster till kommunen. Av dessa 51 träffar är det i allt väsentligt anställda från skolförvaltningarna som förekommer, Inom gruppen övriga och socialförvaltningama är det endast enstaka anställda som vid samkörningen förekom med företag i leverantörsregistret under 2009, De företag S0111 förekommer i leverantörsreskontran har under 2009 falcturerat kommunen för totalt ca 33,1 miljoner laonor. I denna summa ingår även kommunala bolag med 24,3 milj oner kronor där anställda har ett engagemang. 7 -_.-._--... _-

11 6:3.Bolagens köp,av varor och tjänster från 'företag där anställda har en 'funktion Bolagsverkets sammanställning över företag, där Länsmusiken j Örebro AB har ett engagemang, har samkörts motbolagets eget leverantörsregister. Denna samkörning resulterade inte i någon träff där företag S0111 förekonmler i leverantörsregistret sålt varor eller tjänster till bolaget. Bolagsverkets sammanställning över företag, där Örebro Fritidscenter AB har ett engagemang, har samkörts mot bolagets eget leverantörsregister. Denna samkörning resulterade i en träff där företag som förekommer i leverantörsregistret sålt varor eller tjänster till bolaget. 6.4.Jäv vid.upphandling Att från framtaget material bedöma om det förekommer jäv i upphandlingsprocessen är svårt och laäver en större kännedom om lokala och personliga förhållanden. 6~'5 "Resultatfrån enkät 'En enkät ställdes till 'förvaltningscheferna i fem skolnämnder, två socialnämnder, kommunstyrelsen, programnämnd Samhällsbyggnad, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, samt det två kommunala bolagen Örebro Fritidscenter AB och Länsmusiken i Örebro AB. -.6;6:1 Enkät-till förvaltningschefer Till 'förvaltningscheferna i ovanstående kommunala nämnder ställdes 7 frågor och svaren kan sammanfattas enligt följande: -1. Känner du till ev. f"orekomst och omfattning av bisysslor inom din rorvaltning? Svar: Inom sko1fönraltningarna har inte gjorts någon kartläggning av förekomsten av bi ) sysslor, men förvaltningarnas bedömning är att förekomsten av bisysslor är mycket ringa. Övriga tillfrågade förvaltningar inlc1 g)'lidlasieförvaltningen svarat att de har god kälidedom om förekomsten avel'. bisysslor. Varje chef följ er upp detta vid medarbetarsamtal. Inom te1miska avdelningen är det knappt hälften av cheferna som kontinuerligt följer upp de anställdas bisysslor. 2. Har ni kännedom om kommunen har anvisat särskilda regler och riktlinjer ror anställdas bisysslor? 8

12 Svar: Samtliga svarar att kommunen inte har nå,gra särskilda regler. Däremot har personalavdelningen gått ut med infornlation i arbetsgivarnytt till samtliga cbefer där reglerna finns återgivna. Information finns även på intranätet tillsammans med en blankett S0111 cbeferna kan använda får att få en uppfattning om meclarbetamas eventuella bisysslor. 3. Har nämnden/förvaltningen antagit regler och riktlinjer för tilhimpning av bisysslor'? Svar: Nej, ingen förvaltning bar antagit egna regler och riktlil~ier för bisysslor. Samtliga svarar att de följer kommunens riktlinjer (=stödjande dokument). Det films kommunövergripande riktlii~jer vad gäller bisysslor- ej "sund" konkurrens (se fråga 8). 4. Finns rutiner i er :förvaltning for hur anställda skall informeras om vad som är bisysslor? Svar: Ja, samtliga förvaltningar utom en svarar att det films rutiner för hur de anställda skall infornleras om bisysslor. 5. Begärs uppgifter in 'från anställda om deras bisysslor (exempelvis vid medarbetarsamtal/utvecklingssamtal)? Svar: Inom flera förvaltningar begärs uppgifter in om anställdas bisysslor vid medarbetarsamtaliutvecklingssamtal. Andra fårvaltningar svarar att det åligger chefer utifrån kommunens riktlinjer (=stödjande dokument) att begära in uppgifter om ev. bisysslor. Inom skolförvaltningen begärs det inte regelbundet in någon infomlation om anställdas bisysslor. I 6. Hur många ay de.anställda har.anmält att de har bisyssla? Svar: Flertalet av förvaltningarna med undantag av skolförvaltningarna anger att de har en ganska bra uppfattning om hur många av de anställda som har bisyssla. 7. Har någon meddelats förbud mot att ha bisyssla, då den ansetts som Iörtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande? Svar: Ja, tre förvaltningar har uppgett att de har nekat anställd att inneha bisyssla alternativt uppmanat en anställd att upphöra med sin bisyssla. En rekommendation har getts till en medarbetare att avsluta sin bisyssla. 9

13 I 8. Övriga kommentarer 1. april 2009 antog Kommunstyrelsen ett beslut om arbetstagares möjligheter att vara tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet. Det politiska beslutet kan innebära svårigheter för chefer att kartlägga bisysslor då gränsdragninge11 mellan näringsverksamhet och bisyssla kan upplevas svår. Om en arbetstagare startar ett företag som är direkt konlcurrerande med arbetsgivarens verksamhet kan det ses som en konkurrerande bisyssla. lv1en i och med det politiska beslutet ska arbetsgivaren betrakta detta som näringsverksamhet och därmed bevilja arhetstagaren ~iänstledigt. 6.6:2 Enkättill bolagen De två bolagen har fått en enkät med fyra frågor att besvara. Länsmusiken i Örebro AB 1. Tillämpas kommunala avtal ior anställda inom bolaget? Nej, i bolaget tillämpas inte kommunala kollektivavtal. I bolaget finns avtal mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och Unionen, Sveriges Yrkesmusikers förbund och Teaterförbundet..2. Har styrelsen.antagit några regler och riktlinjer'ioranställdas.eventuella bisysslor? Nej. 3. Informeras anställda om regler och riktlinjer om bisysslor? Alla anställda informeras om gällande kollektivavtal, både från fack och arbetsgivare, men i vilken utsträckning man verldigen har kunskap om vad som gäller när det kommer till bisysslor är oklart. Tjänstemän som har bisysslor har en dialog med VD om lämpligheten och omfattningen av bisysslan. Arbetsgivaren och arbetstagarsidan för musikerna har under stora delar av 2009 fört en dialog gällande bisysslor med en önskan från arbetsgivarsidan om större tydlighet, öppenhet och inionnationsplilct i enlighet med kollelctivavtalet för medarbetarna. 10.._ ~

14 4. Fiirekommer det att anställda har bisysslor och har då lämpligheten ~w detta prltvats'! Det forekonm1er att både musiker och ~iänstemän har bisysslor. Ps ~iänstemmu1asidal1 prövas det utifrån vad uppdraget ilu1ebär både ilmehållsmässigt samt omfångsmässigt. Det görs i en dialog med respektive medarbetare. Anser vi som arbetsgivare att uppdraget inte är oförenligt mecl bolagets verksamhet eller hockar med det försöker vi j så stor utsträckning S0111 möjligt ge ok till bisysslorna då vi tror att det är både kompetensutvecklande och stimulerande för medarbetama. På l11usikersidall är omfattningen mindre kontrollerad och smmolikt stöne. Branschen och yrket som musiker skiljer sig starkt från det som gäller får t ex en tjänsteman hos oss el1er hos vilken annan arbetsgivare som helst. Inom branschen är det relativt vanligt att musiker från en orkester jobbar extra i en annan orkester om det passar schemamässigt. Som arbetsgivare tycker vi att det är positivt så länge det inte påverkar musikerns spelkvalitet och hälsa negativt när hm1lhon utfor sitt ordinarie jobb hos oss. Vi ser det som kompetensutvecklande och upplever att musikerna tar med sig nya ideer och impulser som för orkestern framåt. Det är inte heller ovanligt att musiker har e1.'irauppdrag som musiklärare m.m. -Örebro Fritidscenter AB 11. Tillämpas iwmmunala.avtal for.anställda inom bolaget? Nej, i bolaget tillämpas inte kommunala kollektivavtal. I bolaget fim1s avtal med Hotell och Restaurangfacket och Unionen. 2. Har styrelsen.antagit några regler och riktlinjer for anställdas eventuella bisysslor? Nej. 3. Informeras anställda om regler och riktlinjer om bisysslor? Frågan har inte valit aktuell inom bolaget. 11

15 4. Förekommer det att anställda har bisysslor och har då lämpligheten av detta prövats? Bolaget har kälmeclom om att en anställd har en bisyssla men demla bisyssla anses inte olämplig. :'-) 12

16

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor.

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Faissnbfi kommun K );-utiunl ijkontaret 2014-02- 2 6 12 Dnr Dpi.ö'l Granskning av anställdas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av bisysslor Kungälvs kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och syfte... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Anställdas bisysslor. Johan Karlander Richard Vahul

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Anställdas bisysslor. Johan Karlander Richard Vahul Revisionsrapport Anställdas bisysslor Botkyrka kommun Johan Karlander Richard Vahul Augusti 2011 2011-08-25 Johan Karlander Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor RevisionsPM Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor Kristianstad kommun November 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Granskning av Bisysslor

Granskning av Bisysslor Revisionsrapport Granskning av Bisysslor Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson Mars 2014 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport 2010-12-14 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och

Läs mer

Linda Yacoub. September 2012

Linda Yacoub. September 2012 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Linda Yacoub September 2012 Tyresö kommun 2012-09-05 Linda Yacoub Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Innehållsförteckning 1. Sammanfattaning...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10 KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland

Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Fredrik Carlsson Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod/Avgränsning...

Läs mer

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 , Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Bisysslor På vårt uppdrag har

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Bilaga, Rektors beslut nr 159-06, 2006-11-07 Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Dokumentets syfte Universitetets syn på bisysslor Vad är bisyssla?

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Uppföljning av bisysslor

Uppföljning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Uppföljning av bisysslor Sollentuna kommun Uppföljning av bisysslor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016

Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016 Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016 Universitetsförvaltningen 2016-09-13 HR-avdelningen Anvisningar för handläggning av bisysslor INNEHÅLL 1. Inledning... 1 2. Den anställde... 1 3.

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor 2006-12-13 Kommunstyrelsen Samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av bisysslor På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers granskat förekomsten

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Kommunledningskontaret KanslionhetRn 2014-02- 2 6 13 Riktlinjer för bisyssla Dnr Dpi

Läs mer

Granskning av landstingets kontroll av bisysslor

Granskning av landstingets kontroll av bisysslor Granskning av landstingets kontroll av bisysslor Rapport nr 6/2012 November 2012 Monika Norlin, revisionskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 5 2.

Läs mer

Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag

Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag Revisions-PM* Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag Finspångs kommun April 2008 Karin Jäderbrink *connectedthinking 1 Bakgrund och metod En inkonsekvent hantering av avgångsvederlag kan leda

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor. Revisionsrapport. KPMG AB Augusti 2015 Antal sidor: 15

Landstinget i Uppsala län. Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor. Revisionsrapport. KPMG AB Augusti 2015 Antal sidor: 15 Revisionsrapport KPMG AB sidor: 15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 2 4. Metod och avgränsning 3 5. Tidigare granskning 3 6. Ansvariga nämnder/styrelser 4 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område)

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område) 1(5) ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA Namn Personnummer Anställd som vid (område) Anställningsgrad: % ÖVRIGA BISYSSLOR, DVS BISYSSLOR SOM INTE ÄR ATT HÄNFÖRA

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28 Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27 Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12,

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsens personalutskott 2012-10-18 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Granskning av Personalfrågor -

Granskning av Personalfrågor - Granskning av Personalfrågor - anställdas bisysslor och tjänstledighet med lön i Granskningsrapport nr 21 December 2009 Jan-Åke Leijon Fredrik Ljunggren Greger Nyberg Helena Olsson Postadress: Skånehuset,

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Bisysslor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV72 2(12) Sammanfattning Landstingets revisorer granskade senast under 2008 och 2011 förekomsten av bisysslor inom landstinget. Den första

Läs mer