SEKOs lilla lathund 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKOs lilla lathund 2013"

Transkript

1 1 SEKOs lilla lathund 2013 Framtagen i samarbete med LO-TCO Rättsskydd För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (från och med den 1 januari 2011 enligt socialförsäkringsbalken, SFB) i form av sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning och arbetsskadeersättning. Ersättning enligt kollektivavtal (administreras av AFA Försäkring) i form av Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA / TFA-KL och det statliga personskadeavtalet PSA Skadeståndsrättslig ersättning.

2 2 SEKOs lilla lathund Författare Eva-Lotta Ramberg, Hotell- och restaurangfacket Lennart Stéen, LO-TCO Rättsskydd AB Textbearbetning Madeleine Randquist, RANDQUIST Textkonsult, Göran Larsson och Stig Nordberg, SEKO Författarna och LO-TCO Rättsskydd AB Första upplagan, november 2004, med några revideringar under 2005 Andra upplagan, juni 2006, Tredje upplagan Fjärde upplagan 2012.

3 3 INNEHÅLL FÖRFATTARNAS FÖRORD... 8 Kommentar till denna nu fjärde reviderade upplaga... 8 Ändringar inom beslutsfattande och omprövning/överklagan... 8 Ändringar inom AFA Försäkring... 9 Ändringar i lagstiftningen... 9 DEL 1. ARBETSUPPGIFTER FÖR KLUBBAR, SEKTIONER, AVDELNINGAR, REGIONER ÄRENDEN SOM AVSER ERSÄTTNINGAR VID SJUKDOM ENLIGT SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN, SFB Bakgrund Allmänt om Försäkringskassans och andra instansers handläggning Försäkringskassan Förvaltningsrätten Kammarrätten Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) SGI och sjukpenning (tidsgränser storlek) Allmänt om den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) Avgångsvederlag är en fälla. Risk för nollklassning! Allmänt om sjukpenning Sjukpenning på normalnivån under 364 ersättningsdagar Sjukpenning på normalnivån lämnas i undantagsfall längre än 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivån kan beviljas under ytterligare 550 dagar Specialregel vid arbetsskada: Sjukpenning på fortsättningsnivån efter 550 dagar vid arbetsskada Sjukpenning på fortsättningsnivån i vissa fall Sjukpenning i särskilda fall från Utförsäkring till Arbetslivsintroduktion efter 550 dagar Om Försäkringskassan inte medger sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Indragen sjukpenning I båda dessa fall gäller detta Vad ska göras för att få sjukpenning på nytt? Vid omprövning Vid prövning av ny sjukskrivningsperiod Viktigt när sjukpenning inte medgetts eller dragits in. Så viktigt att det skrivs en gång till! Rättshjälp... 19

4 Den så kallade "Rehabiliteringskedjan" Omvandling av sjukpenning till sjukersättning eller aktivitetsersättning Att uppmärksamma vid avslag på ansökan om sjukersättning Vilka diagnoser finns angivna? Allmänt om tidsbegränsad sjukersättning Rehabilitering Rättshjälp ÄRENDEN SOM AVSER ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN ENLIGT SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN Arbetsskadeanmälan och ansökan om arbetsskadeersättning livränta Arbetsskadeanmälan Ansökan om arbetsskadeersättning livränta Bifall eller avslag? Om Försäkringskassan föreslår bifall på ansökan Om Försäkringskassan föreslår avslag Angående ombudsanmälan Tips avseende anstånd, omprövning, överklagan och begäran om rättshjälp Att uppmärksamma vid avslag på ansökan om arbetsskadelivränta Vilka diagnoser finns angivna? Finns samtliga medicinska handlingar? Vad finns redovisat om medlemmens arbetsmiljö och risker? För yrket kända sjukdoms- och andra hälsorisker Resurser för att söka stöd/underlag Arbets- och miljömedicinska klinikerna AMM Material som tidigare fanns på Arbetslivsinstitutets bibliotek Arbetsmiljöverket Utredning på arbetsplatsen Skyddsronder Känna skadeorsaker i yrket eller på arbetsplatsen Sammanfattningsvis Om ett avslagsbeslut kommer efter omprövning Rättshjälp ÄRENDEN SOM AVSER ERSÄTTNING FRÅN AFA FÖRSÄKRING ENLIGT TFA/TFA-KL/PSA OCH AGS Allmänt om AFA Försäkrings handläggning Om medlemmen inte är nöjd Handläggaren Handläggarens chef Klagomålsansvarig Omprövning Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar... 31

5 Angående AGS-ersättningen TFA/TFA-KL/PSA-skador Ersättning vid olycksfall i arbetet Allmänt Strikt ansvar Förmånligare ersättning vid olycksfall i arbetet inklusive resor i tjänsten Inkomstförlust till följd av personskada vid färdolycksfall och ej strikt ansvar Ersättning vid bestående inkomstförlust livränta Ersättning vid nya (ännu ej beviljade) livräntefall från Försäkringskassan, trafik- och ansvarsförsäkringsbolag och från AFA Försäkring Livränta enligt socialförsäkringsbalken, LAF\SFB, från Försäkringskassa Skadeståndslivräntor från trafik- och ansvarsförsäkringsbolagen Livränta från AFA Försäkring enligt TFA, TFA-KL, PSA Ersättning under pågående livräntefall med möjlighet till omprövning och kompletterande ersättning Livränta från AFA Försäkring vid prövning enligt villkoren eller enligt skadeståndsrätten till följd av vållande Enligt villkoren Enligt skadeståndsrätten TFA/TFA-KL/PSA-skador Ersättning vid arbetssjukdom Inkomstförlust under sjukskrivning p.g.a. arbetssjukdom Sveda och värkersättning under sjukskrivning Kostnader under sjukskrivning Vållande Tidig begäran om vållandeprövning Att göra inför vållandeprövningen AFA Försäkrings vållandeblankett Vållande Utredningsunderlag arbetssjukdomar (4 olika blanketter) av Lennart Stéen LO-TCO Rättsskydd Allmänt om ifyllnad av blanketter Om vållandeprövning har gjorts men med avslag som följd Begäran om omprövning av Vållandenämndens beslut Invaliditetsersättning Ersättning av framtida inkomstförluster och av kostnader som engångsersättning Överklagande av beslut AFA Försäkring TFA eller TFA-KL PSA Trafik- och ansvarsförsäkringsbolagen DIVERSE MÖJLIGHETER... 44

6 Missat att överklaga Försäkringskassans beslut? Fått avslag vid prövning i någon av förvaltningsdomstolarna? Trafikskador med trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat Ersättning vid ekonomisk invaliditet Olycksfallsförsäkring för fritiden Privata försäkringar? Anståndstider Färdolycksfall eller olycksfall i arbetet Rehabilitering och arbetsskadelivränta Sveda och värk-ersättning från AFA Försäkring Livräntetips Ny livränta Pågående livränteärenden DEL 2. HANDLÄGGNING FÖRSÄTTSBLAD OCH JOURNALBLAD Försättsblad Journalblad Förteckning över dokumentation och åtgärder i ärendet TIPS OCH MALLBREV Tips om lokal facklig medverkan Försäkringskassans avslagsbeslut AFA Försäkrings avslagsbeslut Mallbrev BREVMALLAR FÖR BREV TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN Begäran om anstånd med att lämna synpunkter Begäran om förlängt anstånd för komplettering av uppgifter Begäran om att Försäkringskassan kompletterar sin utredning enligt nedan Begäran om omprövning av Försäkringskassans beslut om indragen sjukpenning / sjukersättning + begäran om anstånd för komplettering Begäran om omprövning av Försäkringskassans beslut om arbetsskadelivränta + begäran om anstånd för komplettering Överklagan av Försäkringskassans avslagsbeslut till Förvaltningsrätten Begäran om att få kopia av handlingar från Försäkringskassan BREVMALLAR FÖR BREV TILL AFA FÖRSÄKRING I ÄRENDEN SOM RÖR TFA, TFA-KL ELLER PSA Begäran om att få kopia av handlingar Begäran om uppgift om när besked i ärendet kan väntas Brevmall vad gäller vållandefrågor Begäran om omprövning av AFA Försäkrings beslut enligt TFA/TFA-KL/PSA + begäran om anstånd för komplettering Överklagan av AFAs beslut (efter omprövning) Utredningsunderlag i vållandeärenden Vållande utredningsunderlag belastning/förslitning och vibrationer Vållande utredningsunderlag kemiska ämnen, gaser och vätskor (även vatten) Vållande utredningsunderlag mobbning (kränkande särbehandling) Vållande utredningsunderlag stressrelaterade arbetssjukdomar BREVMALLAR TILL FÖRSÄKRINGSBOLAG Exempel på brev att skickas till olika försäkringsbolag för att få relevanta och allmänna uppgifter Brev med åberopande av det strikta ansvaret... 86

7 Vållandefrågor till försäkringsbolagen BREVMALL TILL VÅRDCENTRAL/SJUKHUS M FL Brev om journaler m m till vårdcentral Brev om journaler m m till sjukhus Brev om journaler m m till sjukgymnast, naprapat, kiropraktor DEL 3. INTERNA HANDLINGAR RÄTTSHJÄLP ALLMÄNT OM RÄTTSHJÄLP FÖRBUNDET OCH RÄTTSHJÄLP OMSTÄNDIGHETER SOM BÖR LEDA TILL BEGÄRAN OM RÄTTSHJÄLP Vid tvist om sjukpenning eller sjukersättning m m Allmänt Försäkringskassans beslut måste överklagas inom två månader Begär förlängning av anståndstid hos Förvaltningsrätten Komplettera ärendet Samtliga handlingar ska vara med Vid tvist enligt socialförsäkringsbalken om arbetsskadeersättning När rättshjälp begärs efter avslag i Förvaltningsrätten i mål som drivits av medlemmen Vid tvist med AFA Försäkring avseende TFA, TFA-KL eller PSA Omprövningsavdelningen AFA Försäkring eller PSA-nämnden Observera preskriptionstider Skiljenämnden Vid tvist med trafik- och ansvarsförsäkringsbolag Vid tvist i annat sammanhang, exempelvis vid svåra skador CHECKLISTOR VID ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP VAD GÄLLER SJUKFÖRMÅNER ELLER ARBETSSKADOR Checklista i arbetsskadeärenden Checklista i ärenden om sjukförmån INFORMATION OM LO-TCO RÄTTSSKYDD AB FACKETS JURIDISKA BYRÅ DEL 4. UTREDNINGSTIPS UTREDNINGSTIPS BELASTNINGSSKADOR Vilka besvär har du? Beskrivning av hur arbetsuppgifterna utfördes / utförs Arbetsförhållanden vid tidpunkten för besvärens uppkomst Tidigare arbetsförhållanden (om betydelsefulla för besvären) Redovisa hur arbetsuppgifterna utförs i nu aktuellt arbete? Övriga frågor (besvara det som är relevant)

8 8 Författarnas förord Denna lathund riktar sig till fackliga funktionärer som handlägger medlemmars försäkringsfrågor. Lathunden har tillkommit eftersom vi har funnit att det ibland är oklart vad som kan och bör göras lokalt (på avdelningar/sektioner/klubbar) samt vilka handlingar som bör översändas till förbundet inför dess övervägande att bevilja rättshjälp med mera. Vår lilla lathund är inte avsedd att läsas och behärskas i sin helhet. Vår avsikt är att du ska leta fram just det som nu intresserar och då få bra information. Lathundens karaktär av "uppslagsbok" gör att det kan finnas upprepningar. Handläggarna på förbunden känner ofta osäkerhet om de ärenden som man får från avdelningarna går att driva. En anledning till detta är att det kan saknas handlingar och uppgifter. Brist på detta kan leda till avslag på i sig en angelägen och berättigad begäran. Vi försöker med denna lathund tipsa om handlingar och uppgifter som kan ha väsentlig betydelse för bedömningen. Väl så viktigt är dock att medlemmen på avdelnings-/regions-/klubb-/sektionsnivå ges den hjälp som är möjlig att ge lokalt och som förhoppningsvis kan leda till ett positivt beslut hos såväl Försäkringskassan som hos AFA Försäkring och utan att förbundet behöver bli engagerat. Vi försöker lämna konkreta tips om vad som kan och bör göras och hur det ska gå till. Ovanstående bör leda till bättre service för medlemmarna och en billigare och bättre hantering för förbundet. I övrigt hänvisar vi för dig som vill veta mera till ditt förbunds försäkringsbok 1, LOs Skadehandbok samt till LOs Blankettguide. Kommentar till denna nu fjärde reviderade upplaga Åtskilliga förändringar har skett i lagstiftning och kollektivavtal sedan föregående upplaga av denna lathund. De senaste väl värda hålla i minnet är följande. Ändringar inom beslutsfattande och omprövning/överklagan Socialförsäkringsnämnderna är avskaffade sedan 2008/2009 och därmed lekmannainflytandet. Besluten fattas nu av särskilt utsedda beslutsförfattare ofta efter att ha hört FMR (försäkringsmedicinsk rådgivare). Ett omprövningsförfarande finns med avsikt att minska antalet beslut som överklagas. Ändringsfrekvensen är dock inte stor. Den 15 februari 2010 trädde förvaltningsdomstolarnas nya organisation i kraft. De tidigare länsrätterna är från detta datum förvaltningsrätter och går under benämningen "Förvaltningsrätten i xxxxxx" (x = ortnamn på domstolens säte). Den 1 januari 2011 ändrade 1 - del Försäkring och pension

9 9 Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Ändringar inom AFA Försäkring Även AFA Försäkring har numera en omprövningsenhet. Tidigare kunde beslut i skadeärenden överklagas till TFA-nämnden. TFA-nämnden har nu återgått till sin ursprungliga funktion som villkorsnämnd dit i första hand parterna men även den skadade kan vända sig för frågor kring villkorstolkning. AFA Försäkring har även inrättat en funktion som heter Klagomålsansvarig. Försäkringsskyddet vid olycksfall i arbetet är förbättrat för skadefall som inträffar (eller arbetssjukdomar som visar sig) från och med den 1 april Ersättning för inkomstförlust lämnas från dag 1 och självrisken för kostnader är slopad. Ändringar i lagstiftningen Den 1 juli 2008 trädde mycket omfattande ändringar i kraft i lagen om allmän försäkring, AFL, avseende sjukskrivning (den så kallade Rehabiliteringskedjan) och sjukersättning. Från 1 januari 2011 finns det materiella innehållet i cirka 30 lagar på sakområdena socialförsäkring och allmän pension i den nya socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Till de lagar som flyttat in i SFB hör lagen om arbetsskadeförsäkring, LAF, och lagen om allmän försäkring, AFL. Ytterligare förändringar kan ske inom lagstiftning och försäkringsvillkor efter att denna lathund gått i tryck. Det bör beaktas att denna lathund enbart söker visa och kommentera de förhållanden som råder nu. Väsentliga förändringar kan ske och som vi i så fall får belysa vid nästa redigering av denna skrift. Vi tackar för de tips och synpunkter som vi fått och uppskattar om du även framöver ger oss synpunkter och önskemål inför kommande upplagor. E-posta oss på adresserna nedan! Göteborg/Stockholm i april 2012 Eva-Lotta Ramberg Lennart Stéen Om copyright och tillstånd att använda materialet inom den fackliga organisationen LOs lilla lathund är framtagen av Eva-Lotta Ramberg (Hotell och Restaurang Facket) och Lennart Stéen (LO-TCO Rättsskydd AB Göteborg) Lathunden får kopieras och distribueras inom den fackliga organisationen men endast i sin helhet och utan ändringar. För de förbund som tecknar avtal gäller att lathunden kan ges en förbundsspecifik prägel. LOs lilla lathund är copyrightskyddad för att hindra kommersiellt utnyttjande eller annan användning utan avtal med författarna.

10 10 Del 1. Arbetsuppgifter för klubbar, sektioner, avdelningar, regioner

11 Ärenden som avser ersättningar vid sjukdom enligt socialförsäkringsbalken, SFB Den 1 januari 2011 trädde den nya socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, i kraft. De bestämmelser som fram till dess fanns i lagen om allmän försäkring, AFL, finns nu i SFB Bakgrund Ersättningar vid sjukdom, alltså medicinskt grundad arbetsoförmåga, har haft en viktig roll i vårt trygghetssystem alltsedan den allmänna sjukförsäkringen 2 tillkom på 1950-talet. Genom denna får vi sjukpenning (vid akut ohälsa) och sjukersättning vid bestående arbetsoförmåga. Rätten till sjukpenning och till sjukersättning har varit utsatt för flera och stora förändringar under de senaste åren. Ersättning från den allmänna sjukförsäkringen är en social rättighet och det är viktigt att denna försäkring ger ett skydd motsvarande de försäkrades behov. Det är en viktig uppgift för facket att bevaka de ersättningsmöjligheter som finns, inte bara för att de i sig är viktiga utan även som vi senare ska visa ofta bildar underlag för såväl de lagstadgade som de kollektivavtalade ersättningar som kan lämnas vid arbetsskada eller sjukskrivning(ags). Ett exempel på detta är rätten till ytterligare dagar med sjukpenning på fortsättningsnivån 3 efter 550 dagar. Detta förutsatt att Försäkringskassan vid prövning finner att arbetsoförmågan är en följd av arbetsskada. Därtill kan ett sådant beslut läggas till grund för anmälan till och anspråk om kompletterande ersättning från AFA Försäkring enligt TFA/TFA-KL eller PSA. 2 I den nya socialförsäkringsbalken, SFB, finns de tidigare bestämmelserna i AFL i huvudsak kvar oförändrade, men det har bland annat gjorts en del ändringar i terminologin. Exempelvis har begreppet "sjukförsäkringen" / "den allmänna sjukförsäkringen" utmönstrats. Begreppet "arbetsskadeförsäkringen" finns däremot kvar. I denna lathund kommer vi för tydlighetens skull ändå att använda det invanda begreppet "sjukförsäkringen". 3 Sjukpenning på fortsättningsnivån är en ny term i SFB. Det som avses är samma förmån på 75-procentsnivån (SGI x 0,97 x 75%) som mellan den 1 juli 2008 och den 31 december 2010 kallades förlängd sjukpenning. Sjukpenning på 80-procentsnivån (SGI x 0,97 x 80%) kallas från och med den 1 januari 2011 när SFB träder i kraft för sjukpenning på normalnivån.

12 Allmänt om Försäkringskassans och andra instansers handläggning Försäkringskassan Socialförsäkringsnämnderna är slopade och lekmannainflytandet är borta sedan 2008/2009. Personlig inställelse tillämpas inte längre. Arbetsskadeärendet utreds av en handläggare, som i lagtolkningsfrågor kan träffa en kvalitetssamordnare. I detta skede görs inte den medicinska bedömningen enbart den rättsliga. Därefter sker gruppkonsultation med avidentifierade ärenden mellan handläggare och medicinsk rådgivare. Föredragningspromemorior utfärdas inte längre. Enbart vid avslagsförslag (helt eller delvis) skriver Försäkringskassan till den försäkrade som då får de handlingar, läkarintyg, journaler, annan utredning som ligger till grund för avslagsförslaget och ges rätt att yttra sig. Efter avslag kan omprövning begäras och ärendet skickas då till den Omprövningsenhet som svarar för det område där den försäkrade bor. Vid fortsatt avslag från Omprövningsenheten kan man överklaga till Förvaltningsrätten. En annan möjlighet är att på nytt begära att Försäkringskassan prövar ärendet. Oavsett vilket alternativ som väljs är det viktigt att ta till sig avslagsargumenten och söka bemöta dessa Förvaltningsrätten Den försäkrade och hennes eller hans ombud kan begära att få inställa sig i domstolen. Vittnen och sakkunniga kan höras muntligt. Vid avslag hos Förvaltningsrätten kan målet överklagas till Kammarrätten (KR). Om det blir avslag i Förvaltningsrätten kan man inte på nytt begära en prövning som är identisk med den nu avslagna hos Försäkringskassan. Prövning får då ske mot en annan tidsperiod och som inte omfattades av Försäkringskassans/Förvaltningsrättens prövning Kammarrätten För att Kammarrätten ska pröva målet krävs att Kammarrätten medger prövningstillstånd. Det är svårt få prövningstillstånd (pt). Endast i cirka 10 procent av ärendena medges detta. Även i KR kan muntligt förhandling begäras. Vår inställning är att vid prövning i Förvaltningsrätt och Kammarrätt bör rättshjälp ansökas om hos den försäkrades förbund Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) Det är än svårare att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Avsikten är att där ska prövas ärenden av allmänt intresse och avgivna domar har en prejudicerande

13 13 rättskraft (prejudikat). Domarna blir kraftigt vägledande för andra liknande mål SGI och sjukpenning (tidsgränser storlek) Allmänt om den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) Den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI, ligger till grund för sjukpenning, sjukersättning och även rehabiliteringspenning och föräldrapenning. SGI uppnås när man börjat förvärvsarbeta i tänkt omfattning och har en avsikt att arbeta i minst 6 månader framöver. Om man slutar arbeta ligger SGI kvar på samma nivå som när man arbetade under en efterskyddstid på 3 månader. Därefter är SGI skyddad endast om man återgår i arbete, söker arbete aktivt (anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen), studerar eller är sjuk eller föräldraledig Avgångsvederlag är en fälla. Risk för nollklassning! Detta är ett specialproblem som egentligen inte hör samman med sjukfrånvaro men som kan ha stora konsekvenser vid framtida sjukfall. En medlem som lämnar sin anställning med avgångsvederlag har anledning att uppmärksamma reglerna för fastställande av sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Den lokala fackliga organisationen bör råda medlemmen att genast besöka arbetsförmedlingen och anmäla sig som arbetssökande även om någon ersättning från a-kassan inte just då är aktuell. Annars kan Försäkringskassan vid kommande sjukskrivning om medlemmen fortfarande är arbetslös hävda att hon eller han inte i tid anmält sig till Arbetsförmedlingen som arbetssökande och därför har nollklassats (SGI sänkt till noll kronor och som innebär att ingen sjukpenning betalas ut). Vad gäller sjuklön enligt kollektivavtal (Kommunals) bör uppmärksammas att medlemmen måste anmäla sig hos Arbetsförmedlingen och vara aktiv sökande för att säkra sin SGI Allmänt om sjukpenning Terminologin som används nedan är den som började gälla den 1 januari 2011 i och med att socialförsäkringsbalken, SFB, trädde i kraft. Under de första 90 dagarna beaktas om arbetsförmåga finns i det ordinarie arbetet. Om arbetsförmåga inte finns så betalas sjukpenning. Under de följande dagarna beaktas om arbetsförmåga finns hos den ordinarie arbetsgivaren. Om arbetsförmåga inte finns så betalas sjukpenning

14 14 Efter 180 dagar beaktas om arbetsförmåga finns på den reguljära arbetsmarknaden. Den skadade kan få vara beredd att flytta, omskola sig och så vidare. Om arbetsförmåga inte finns så betalas sjukpenning. Från den 1 juli 2012 sker en återgång till tidigare begreppet normalt förekommande arbeten men det är oklart om detta innebär någon egentlig förändring Sjukpenning på normalnivån under 364 ersättningsdagar Sjukpenning på den så kallade normalnivån innebär 80 procent av SGI multiplicerad med 0,97 under högst 364 dagar inom en ramtid om 450 dagar. Ramtid betyder att sjukskrivningsperioder inom denna (alltså cirka 15 månader bakåt i tiden) läggs ihop för att högst få bli 364 dagar (365 inklusive karensdagen). Sjukpenning på normalnivån lämnas i undantagsfall längre än 364 dagar Sjukpenning på normalnivån kan i undantagsfall beviljas även efter dag 364 om man har en mycket allvarlig sjukdom, till exempel vissa tumörsjukdomar, svåra neurologiska sjukdomar eller väntar på transplantation av vitalt organ och även om det annars vore oskäligt Sjukpenning på fortsättningsnivån kan beviljas under ytterligare 550 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivån innebär 75 procent av SGI multiplicerad med 0,97 och kan erhållas i normalfallet som längst 550 dagar. Förutsättningen är att man ännu inte är arbetsför och inte heller hör till de undantagsfall som beviljas sjukpenning på normalnivån utan tidsgräns. Man kan då ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivån. 5 Man kanske inte är färdigbehandlad eller under tiden fått andra sjukdomar. Specialregel vid arbetsskada: Sjukpenning på fortsättningsnivån efter 550 dagar vid arbetsskada Efter påpekande från LO, att vid arbetsskada med arbetsoförmåga som följd är det ett brott mot ILO-konvention att dra in sjukpenning, infördes möjligheten att få ytterligare dagar med sjukpenning på fortsättningsnivån vid arbetsskada. Vid godkänd arbetsskada ska tidsbegränsningen till max 550 dagar alltså inte gälla. Efter ansökan prövar Försäkringskassans arbetsskadeenhet (på uppdrag av enheten för allmän sjukförsäkring) om arbetsskada föreligger. Om det blir bifall så föreligger rätt till sjukpenning så länge oförmåga att arbeta föreligger som följd av denna arbetsskada. En särskild blankett har tagits fram för ansökan om fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivån på grund av arbetsskada. Blanketten har nummer FK9211. Läs blanketten noga 4 Denna förmån kallades under perioden den 1 juli 2008 till och med den 31 december 2010 för fortsatt sjukpenning. I socialförsäkringsbalken finns bara två termer: sjukpenning på normalnivån respektive sjukpenning på fortsättningsnivån. 5 Denna förmån kallades under perioden den 1 juli 2008 till och med den 31 december 2010 för förlängd sjukpenning.

15 15 och bifoga handlingar som ni finner kan behövas, till exempel arbetsskadeanmälan. Viktigt Ett beslut om sjukpenning på fortsättningsnivån p g a arbetsskada innebär ett godkännande att arbetsskada föreligger och att ärendet kan prövas av AFAtrygghetsförsäkring vad gäller rätt till ersättning enligt villkoren för TFA, TFA K-L och PSA. Se vidare under 1.3. Sjukpenning på fortsättningsnivån i vissa fall Sjukpenning på fortsättningsnivån kan i vissa fall förlängas utöver 550 dagar om man får omfattande vård, drabbats av svår sjukdom, om det är förenat med risk för försämring av sjukdomen vid återgång i arbete eller genom att delta i arbetsmarknadspolitiskt program i form av Arbetslivsintroduktion (se nedan) med mera. Från 2012 kan sjukpenning på fortsättningsnivån i vissa fall även beviljas "om det vore oskäligt" att inte bevilja sjukpenning Sjukpenning i särskilda fall från 2012 Detta är en ny ersättningsform och kan erhållas om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) saknas eller om man har låg SGI (understigande kr). Den tillkom främst som följd av att den tidsbegränsade sjukersättningen slopas (definitivt avvecklad den 31 december 2012) och att många av dem som haft denna saknar SGI. Denna sjukpenning kan ansökas om även av dem som utförsäkrats före Beloppen nedan gäller oberoende av längden på ersättningsperioden. Det sker alltså ingen sänkning till exempel efter ett års sjukskrivning. 160 kronor om dagen vid hel förmån 120 kronor om dagen vid tre fjärdedels förmån 80 kronor om dagen vid halv förmån 40 kronor om dagen vid en fjärdedels förmån Dessa belopp gäller under förutsättning att den försäkrade inte samtidigt har någon annan ersättning. Om den försäkrade också har SGI-grundad sjukpenning så minskas sjukpenningen i särskilda fall med det belopp per dag som betalas i SGI-grundad sjukpenning. Om den försäkrade har arbetsskadelivränta minskas dagbeloppet från sjukpenning i särskilda fall med livräntebeloppet vid tidpunkten för beslutet (om sjukpenning i särskilda fall) delat med 365. Sjukpenning kan betalas för samma antal dagar som gäller för sjukpenning på normalnivå och på fortsättningsnivå Utförsäkring till Arbetslivsintroduktion efter 550 dagar Om man inte längre är berättigad till sjukpenning är tanken att man ska slussas över till ar-

16 16 betsmarknadspolitiska åtgärder med syfte att återgå i arbete. Återgången i arbete ska vara i den utsträckning som hälsotillståndet medger på öppen arbetsmarknad eller inom anpassat arbete. En individuell kartläggning ska göras inom ramen för det för denna grupp arbetssökande specialinrättade programmet Arbetslivsintroduktion. Programmet pågår i längst i tre månader och administreras av Arbetsförmedlingen. Arbetslivsintroduktionen är tänkt att medföra återgång i arbete helt eller delvis. För en del kan det bli ett arbete på heltid eller deltid ofta med lägre inkomst än förut. För andra kan istället arbetsoförmåga konstateras och då blir det aktuellt med ny ansökan till Försäkringskassan som ett nytt sjukfall antingen med sjukpenning eller med sjukersättning och i olika omfattningar. Om medlemmen anser att arbetsoförmågan är en följd av arbetsskada kan vid bestående arbetsoförmåga (som kan vara hel eller delvis) ansökan om arbetsskadelivränta göras. Detta kan bli fallet till exempel vid återgång i arbete som ger mindre inkomst än i yrke/arbete vid insjuknandet eller vid den lägre inkomst som blir följden när sjukersättning medges Om Försäkringskassan inte medger sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Om medlemmen får vänta länge på beslut om sjukpenning och sedan får beskedet att detta inte medges så har hon eller han under den tiden inte haft någon ersättning utom de första 14 dagarna då man får sjuklön från arbetsgivaren. Värst drabbad blir den som är arbetslös. Det beror på att under den tid som Försäkringskassan prövar personens ansökan om sjukpenning kan hon/han inte stå till arbetsmarknadens förfogande och uppbära ersättning från a-kassan. De arbetslösa har i avvaktan på Försäkringskassans besked ingen ersättning från a-kassan och får sedan veta att de inte heller får sjukpenning Indragen sjukpenning Det händer att medlemmar får sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan. Detta kan till och med ske efter en längre tids sjukskrivning och utan att rehabiliteringsåtgärder vidtagits. Försäkringskassan förklarar eventuellt efter att ha hört sin försäkringsmedicinska rådgivare att medlemmen är arbetsför, om än i annat på arbetsmarknaden förekommande arbete I båda dessa fall gäller detta Medlemmen måste omgående ställa sig till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande eller återgå till sin arbetsplats i och för att arbeta. I annat fall kan Försäkringskassan anse att medlemmen inte varit aktivt arbetssökande och då sätta ned hennes/hans sjukpenninggrundande inkomst (SGI ) till 0 kr vilket betyder att hon/han vid ny sjukskrivning inte får någon

17 17 sjukpenning. Lokalt måste den fackliga organisationen bevaka att Försäkringskassan prövar rätt till sjukpenning och vid avslag medverka till att beslutet överklagas och att Försäkringskassans argument mot rätt till sjukpenning bemöts. För såväl avslag på begäran om sjukpenning som indragen sjukpenning gäller att beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. Minns dock att man kan begära att ärendet prövas på nytt av Försäkringskassan. Se Vad ska göras för att få sjukpenning på nytt? Det finns två alternativa vägar: Begäran om omprövning av beslutet om indragen sjukpenning resp. beslutet att inte medge sjukpenning och/eller Ny ansökan hos Försäkringskassan avseende ny sjukskrivningsperiod. Innan något eller båda alternativen används ska samtliga Försäkringskassans upprättade och/eller erhållna handlingar granskas och då inklusive Försäkringskassans egna journalanteckningar. Har Försäkringskassan haft tillgång till alla journaler från samtliga vårdgivare? Komplettera underlaget om något fattas Vid omprövning Om omprövning av beslutet ska ske, så begär detta samtidigt med begäran om de handlingar som medlemmen oftast inte har tillgång till exempelvis Försäkringskassans journalhandlingar och begär samtidigt om anstånd för att inte hamna i tidsnöd. Om omprövning trots komplettering inte leder till bifall kan man avstå från att överklaga beslutet till Försäkringsrätten (se nedan). Man kan då avvakta utgången av begäran om prövning av ny sjukskrivningsperiod. Anledningen är ju att Försäkringskassans beslut inte måste överklagas utan kan prövas på nytt eftersom Försäkringskassan inte är en domstol. Försäkringskassan prövar en social förmån och denna förmån kan man fortsätta att ansöka om. Samtidigt med begäran om omprövning ovan kan man ju ansöka om sjukpenning för ny sjukskrivningsperiod Vid prövning av ny sjukskrivningsperiod I stället för att överklaga ett omprövningsbeslut är det bättre att begära att Försäkringskassan prövar ny sjukskrivningsperiod. Avsikten är att efter ett positivt beslut avseende en ny sjukskrivningsperiod kunna återkomma och begära prövning på nytt av den tidigare perioden som avslogs eller där sjukpenningen blev indragen.

18 18 Gör följande: Ansök om sjukpenning. Detta kan göras via Försäkringskassans hemsida eller genom att ringa till Försäkringskassan tel Sök annan läkare för vård och sjukskrivning. Skicka in och begär sjukpenning från nytt datum för sjukskrivning. Den andra läkaren bekräftar ju den tidigare behandlande läkarens uppfattning om arbetsoförmågan. Bifoga därför även tidigare läkarintyg. Om inte heller nytt läkarintyg för ny sjukperiod medför sjukpenning för denna period ska först omprövning begäras och sedan vid fortsatt avslag beslutet överklagas. Efter förhoppningsvis positivt beslut om sjukpenning för ny sjukperiod och grundat på samma diagnoser, kan det tidigare avslagsbeslutet på nytt prövas av Försäkringskassan. Detta som omprövningsbeslut om detta kan ske inom två månader eller som en helt ny prövning. Det nya beslutet ska då bifogas som stöd för denna nya prövning. Förklaringen är att prövningen avser social förmån och en sådan kan man ansöka om gång på gång. Det är viktigt att bemöta Försäkringskassans skäl för avslag. Om Försäkringskassan, till exempel vid indragen sjukpenning, åberopat att medlemmen medverkat otillräckligt eller inte alls vid rehabilitering, ska ju orsakerna till detta förklaras. Det kan handla om att medlemmen var för sjuk (om så var fallet) eller att det fanns annan svårighet med att följa rehabiliteringsplanen, eftersom det visade sig att denna inte var lämplig med tanke på ohälsan. Om medlemmen inte får rättelse hos Försäkringskassan, sök rättshjälp hos förbundet Viktigt när sjukpenning inte medgetts eller dragits in. Så viktigt att det skrivs en gång till! Så snart beslut erhållits att sjukpenning inte har medgivits eller dragits in måste medlemmen om arbetslös samma dag som beslutet erhållits anmäla sig hos Arbetsförmedlingen och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Om medlemmen har en anställning måste medlemmen omgående återgå till arbetsplatsen och ställa sig till arbetsgivarens förfogande för att arbeta igen. I annat fall finns risk för att Försäkringskassan sänker SGI till 0 kr (så kallad nollklassning). Försäkringskassans motivering är då att man inte är arbetssökande och därmed inte står till arbetsmarknadens förfogande och får därmed inte behålla sin tidigare erhållna sjukpenninggrundade inkomst. Nolklassning innebär att ingen sjukpenning utbetalas vid förnyad sjukskrivning inte ens vid annan sjukskrivningsdiagnos. Kravet för att på nytt få en fastställd SGI är att den försäkrade ska ha börjat arbeta i tänkt omfattning (intention) och att arbetet beräknas pågå i minst 6 månader framöver.

19 19 Då får den försäkrade en SGI motsvarande inkomsten, upp till taket på 7,5 prisbasbelopp, och sjukpenning vid förnyad sjukskrivning. Om medlemmen är sjukskriven på halvtid av en heltidstjänst men inte medges sjukpenning och inte heller återgår till heltid utan fortsätter att arbeta halvtid, så sänks SGI till att motsvara halvtidslönen. Vid förnyad sjukskrivning utbetalas sjukpenning som grundar sig på ett sjukpenningunderlag motsvarande inkomsten av den faktiska halvtidstjänsten. Detta gäller även om sjukdomen har en helt annan orsak än tidigare. Det är också viktigt att medlemmen följer Arbetsförmedlingens anvisningar. Medlemmen måste övertyga Arbetsförmedlingen att hon/han är arbetssökande. Man får ju inte någon ersättning från a-kassan om man inte är inskriven på Arbetsförmedlingen, det vill säga står till arbetsmarknadens förfogande och är aktivt arbetssökande. När medlemmen återkommer till arbetsplatsen, kanske efter lång sjukskrivning, kan åtskilliga komplikationer uppstå. Om ingen rehabiliteringsutredning har gjorts hänvisas medlemmen i regel till sin tidigare arbetsplats och sina tidigare arbetsuppgifter. Om sjukfrånvaron helt eller delvis berodde på arbetsplatsen / arbetsuppgifterna / arbetsorganisationen kan denna återgång vara skadlig och medföra framtida arbetsoförmåga. Återgång utan ändring av arbetsmiljön kan också vid ohälsa uppkommen på annat sätt vara olämpligt/skadligt för medlemmen. Rehabiliteringsutredning och åtgärder är viktigt! Läs mer om återgång i arbete och arbetsgivares passivitet med mera i LOs bok Åter till arbetet Rättshjälp Flertalet av förbunden medger sina medlemmar rättshjälp i sjukpenning och sjukersättningsärenden. Se ansökan i del 3 i denna skrift Den så kallade "Rehabiliteringskedjan" Modellen för Försäkringskassans arbetsförmågeprövning, införd den 1 juli 2008, kallas för "Rehabiliteringskedjan". Ordet rehabiliteringskedja är dock ett missbruk av ord, eftersom modellen har mycket lite att göra med rehabilitering i vedertagen bemärkelse, sjukgymnastik, arbetsträning och ändring av arbetsplatsen att göra. "Rehabiliteringskedja" betyder i praktiken inte att den försäkrade får en kvalificerad rehabi- 6 Skriften är från hösten 2008 och innehåller regelverket som gäller sedan den 1 juli 2008, men innehåller inte de uppmjukningar (med undantag från prövning mot hela arbetsmarknaden vid 180 respektive 365 dagar på den nya grunden "om det i annat fall kan anses oskäligt") som gäller från och med Skriften kommer att revideras under 2012.

20 20 litering utan ska läsas som snabbast möjliga utslussning i arbetslivet antingen tillbaka till arbetsplatsen eller förklarad arbetsför och till Arbetsförmedlingen. Den bygger på vanföreställningen att återgång i arbete på den gamla arbetsplatsen och helst det gamla arbetet alltid skulle vara den bästa rehabiliteringen. Vi hänvisar till LOs skrift Åter till arbetet 2.0. Den föreligger för närvarande i sin upplaga från 2008, men kommer att uppdateras under Men det går bra att använda den gamla upplagan tills den nya kommer. De senaste regeländringarna i ersättningssystemet finns visserligen inte med men skriften fungerar ändå i det fackliga arbetet. Alla aktuella lagrum om arbetsanpassning och rehabilitering finns listade och beskrivna. I skriften finns också den checklista för återgång i arbete som behövs i det fackliga arbetet för att stödja sjukskrivna medlemmar Omvandling av sjukpenning till sjukersättning eller aktivitetsersättning Vid arbetsoförmåga som bedöms som varaktig kan Försäkringskassan antingen på eget initiativ eller efter ansökan av den försäkrade bevilja sjukersättning eller aktivitetsersättning. Förutsättningen för sjukersättning är att den försäkrade bedöms ha en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan i förhållande till hela arbetsmarknaden. 7 Den försäkrade ska enkelt uttryckt bedömas aldrig kunna återgå i någon form av arbete. Kravet är inte återgång på heltid. Sjukersättning kan medges även vid 75 procents, 50 procents och 25 procents nedsättning av arbetsförmågan. Även vid hög nedsättning av arbetsförmågan är det svårt att få sjukersättning eftersom Försäkringskassan ofta gör gällande att hel arbetsförmåga borde finnas i annat på arbetsmarknaden förekommande arbete. Det är definitivt än svårare att få sjukersättning motsvarande 50 procent eller 25 procent. Arbetsgivaren kan i hög grad ha anpassat arbetet för att möjliggöra arbete på heltid men det händer ändå att Försäkringskassan hänvisar till att arbete på heltid bör finnas på arbetsmarknaden. Det gäller då att visa att arbetet är maximalt anpassat och att arbete i högre omfattning inte är möjligt. En viktig sak att uppmärksamma är att sjukersättningens ersättningsnivå är väsentligt lägre (cirka 64 procent av SGI) jämfört med cirka 80 eller cirka 75 procents ersättningsnivå vid sjukpenning. Därtill kan en flerårig sjukskrivning påverka beräkningsunderlaget negativt med lägre sjukersättning som följd. 7 För aktivitetsersättning som är ersättningsformen för personer från 19 år och upp till 30 års ålder ställs fortfarande det något mildare kraven "varaktigt nedsatt arbetsförmåga" under minst ett år. Det som är aktuellt i de flesta fall som handläggs inom LO-förbunden är dock sjukersättning (från och med 30 års ålder), varför framställningen koncentreras på denna ersättningsform.

21 Att uppmärksamma vid avslag på ansökan om sjukersättning Vilka diagnoser finns angivna? Det händer fortfarande att diagnoser skrivs enbart på latin och inte på svenska. Om så är fallet, begär besked direkt av Försäkringskassan om vad diagnoserna avser. Ofta har medlemmen på ansökan angett alla diagnoser och krämpor som är aktuella vid ansökningstillfället och även de som inte är arbetshindrande. Det är viktigt att det påpekas om medlemmen anser att så är fallet att vissa diagnoser inte hindrar arbete. Bra exempel på detta är diagnoser/besvär som funnits i många år och innan aktuell skada och inte hindrat arbete. Lika viktigt är att det klaras ut och påpekas om så är fallet att till exempel medlemmens belastningsskadorna är av sådan omfattning att de i sig själva medför hel arbetsoförmåga. Ett sådant beslut underlättar för senare prövning av rätt till arbetsskadelivränta. I beslutet om sjukersättning bör således enbart arbetshindrande diagnoser anges. Allmänt gäller vid sjukersättning att AGS-anmälan om månadsersättning ska göras (gäller ej alla avtalsområden). Tänk på att det kan gälla mycket pengar! För ovanstående gäller att ifyllnadsanvisningar finns i LOs Blankettguide 8. Övriga hänvisas till respektive pensionsavtal Allmänt om tidsbegränsad sjukersättning Tidsbegränsad sjukersättning nybeviljas inte efter den 1 juli Denna beviljades oftast i två år. En förlängning om max 18 månader har dock varit möjlig även efter den 1 juli Regelverket anger att den tidsbegränsade sjukersättningen ska fasas ut för att vara helt avvecklad den 31 december Rehabilitering Rehabiliteringsfrågorna berörs knappast alls i denna lathund. Anledningen är både att LOs lilla lathund avser försäkringsfrågor och att LOs och förbunden har gemensamma fackliga riktlinjer. Skriften heter Åter till arbetet 2.0 och behandlar förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering på ett detaljerat sätt. Vi hänvisar även till boken Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok av Jakob Broman, Bo Ericson och Carolina Öhrn (utgiven på Norstedts Juridik). Vid rehabilitering till följd av att arbetsskada tros föreligga ska ansökan om arbetsskadeliv- 8 Årligen utkommande publikation som kan beställas från LO-Distribution och som också finns som pdf-fil på Observera att denna "försäkringsrådgivarwebb" har förnyats sedan den föregående upplagan av Lathunden. Nyregistrering av användare behövs. Det gör du på nyssnämnda adress, som leder direkt till inloggningssidan.

22 22 ränta ske så tidigt som möjligt för att få en tidig prövning till stånd. Det kan innebära vid godkänd arbetsskada att en längre rehabiliteringstid, till exempel för högskolekurs, blir beviljad. Så kan vara fallet vid svår personskada och som omöjliggör återgång till ordinarie mer fysiskt aktivt arbete och kräver omskolning till helt annat yrke. Vid arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken är rehabiliteringstiden inte begränsad till ett år. Avgörande ska vara behovet av en sådan rehabilitering att man på nytt tjänar lika mycket som om skadan inte hade hänt. Om det trots rehabilitering redan från start är klarlagt att framtida lön i det valda yrket blir lägre och minst 1/15 lägre än lönen i det tidigare yrket kan livränta lämnas redan under rehabiliteringstiden Rättshjälp Flertalet av förbunden medger sina medlemmar rättshjälp i sjukpenning och sjukersättningsärenden. Se ansökan i del 3 i denna skrift. 1.2 Ärenden som avser arbetsskadeförsäkringen enligt Socialförsäkringsbalken Den 1 januari 2011 trädde den nya socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, i kraft. De bestämmelser som hittills funnits i lagen om arbetsskadeförsäkring, LAF, har flyttats över till SFB. Någon skillnad vad gäller handläggning av arbetsskador har lagstiftaren inte avsett med denna flytt. Medlemmen kontaktar ofta avdelningen av olika anledningar, till exempel efter erhållen sjukersättning och kanske med tanke på att gå ur facket då anställningen har upphört. Om sjukersättningen helt eller delvis är en följd av arbetsskada är det viktigt att detta uppmärksammas och ansökan om arbetsskadeersättning sker och ansökan om AGS ersättning (privata LO-området) görs. Om arbetsskadelivränta senare medges föreligger mot AFA-försäkring återbetalningsskyldighet av AGS-ersättningen. Försäkringskassan prövar rätt till arbetsskadelivränta. Förutsättningarna är inkomstförlust med minst 1/15 och att förlusten är varaktig eller åtminstone för ett år framåt. Så är fallet vid sjukersättning eller efter omplacering med inkomstförlust som följd. Även vid arbetslivsinriktad rehabilitering kortare än ett år kan livränta lämnas. Förutsättningen enligt Försäkringskassans direktiv är att utbildningen leder till ett yrke där den framtida inkomstförlusten bedöms bli minst 1/15 lägre än vad inkomsten var i det yrke där skadan skedde. Se även vad vi skrivit ovan om fortsatt rätt till sjukpenning efter 550 dagar vid arbetsskada. För allmän information om Försäkringskassans och andra instansers handläggning, se vad vi

23 23 skrivit under denna rubrik i början av lathunden. Läs mer: Omfattande information om arbetsskador och ersättning vid arbetsskada finns i LOs Skadehandbok och i LOs Blankettguide Arbetsskadeanmälan och ansökan om arbetsskadeersättning livränta Arbetsskadeanmälan Arbetsskadeanmälan ska alltid göras. Blanketten finns hos arbetsgivaren eller kan beställas på Försäkringskassans hemsida (www.forsakringskassan.se). Detta ska ske även om medlemmen inte tror att olycksfallet med kanske ringa personskador eller arbetssjukdomen, till exempel belastningsskada, kommer att medföra framtida ohälsa. Så snart sjukskrivning skett ska detta göras. Det medför att arbetsgivaren ska kunna förebygga att exempelvis belastningsskadan förvärras och på sikt medföra arbetsoförmåga. En anmälan innebär också att besvär som kanske även arbetskamrater har blir uppmärksammat. Om ohälsan och arbetsoförmågan redan är ett faktum ska arbetsskadeanmälan göras för att den ska ligga till grund vid Försäkringskassans bedömning av samband mellan arbetet och ohälsan Ansökan om arbetsskadeersättning livränta Förutsättningar för Försäkringskassans prövning är att framtida inkomstförlust kan visas och motsvara lägst 1/15 av den inkomst som medlemmen hade vid skadetillfället. Med framtida inkomstförlust förstås att denna ska vara minst ett år. Så kan föreligga när sjukersättning erhållits eller efter omplacering med inkomstförlust som följd. Arbetsskadelivränta kan medges under rehabiliteringstid om denna i sig bli längre än ett år eller vid kortare omskolningstid om det står klart att medlemmen trots omskolning kommer att göra en framtida förlust om lägst 1/15. Minns att arbetsskadelagen inte har en uttalad begränsad rehabiliteringstid utan att det är behovet som ska avgöra. Om till exempel flerårig utbildning behövs för att nå samma inkomst som vid skadetillfället, kan detta således medges Bifall eller avslag? Om Försäkringskassan föreslår bifall på ansökan Kontrollera om Försäkringskassans uppgift om inkomst vid livräntetidpunkten är korrekt. Det kan handla om lönen såväl innan som efter. Om Försäkringskassan tidigare räknat fram en livränta och nu justerar med förändring enligt det särskilda indexeringstalet för livränta, så var observant på om livräntan enligt Försäk-

24 24 ringskassans förslag motsvarar den lön som den skadade skulle ha haft om hon/han hade varit kvar i arbetet. Om så inte är fallet kan kompletterande livränta i vissa fall lämnas. Den kan lämnas av AFA Försäkring förutsatt att vållande föreligger. Den kan lämnas av ägare eller den som driver verksamhet enligt lagar om strikt ansvar, bland annat trafikskadelagen. Se vad vi skriver längre fram under Om Försäkringskassan föreslår avslag Om avslag föreslås av Försäkringskassan är det viktigt att noga med medlemmen granska och bemöta grunderna för avslaget. Detta tar ofta längre tid än vad Försäkringskassan räknar med och då bör anstånd begäras. Angående ombudsanmälan Klubb, sektion eller avdelning bör generellt inte gå in som ombud. Det finns flera anledningar. Medlemmen har huvudansvar för sitt ärende så länge beslut om rättshjälp (hjälp av LO-TCO Rättsskydd) inte medgivits av förbundet. Dessutom kan en anmälan om att vara ombud uppfattas av medlemmen som att rättshjälp har beviljats. Brev ska skrivas med och för medlemmen men i medlemmens namn och undertecknade av medlemmen. Ange dock gärna att ni är behjälpliga. Tips avseende anstånd, omprövning, överklagan och begäran om rättshjälp Försäkringskassan begär i allmänhet svar inom 14 dagar. Begär anstånd så att ni hinner yttra er om vad som anges i förslaget. Det är numera bekymmer med att få rimlig anståndstid hos Försäkringskassan. Det är lika bra att med en gång motivera varför förlängt anstånd begärs, till exempel att man finner att det i delgivningen saknas vissa uppgifter som därför behöver kompletteras. En ansökan om anstånd som inte motiveras beviljas i regel inte. Vi måste värna om att ärendet får en rimlig anståndstid. Medlemmen har rätt till en kvalificerad handläggning. Ärendet får inte hastas fram. Handläggaren på Försäkringskassan är dock under tidspress eftersom regelverket stadgar att ärendet ska handläggas skyndsamt. Handläggaren har som mål att ärendet ska vara avgjort inom 3 månader. Om ni inte får rimligt anstånd, hota med att återkalla ansökan. Om anstånd trots detta inte medges och avslagsförslag lämnas, blir vårt generella råd att återkalla ansökan, komplettera den medicinskt och/eller tekniskt och därefter göra en förnyad ansökan. Ett annat sätt är att låta Försäkringskassan fullfölja trots varsel om avslag men att inte begära omprövning utan i stället ansöka på nytt. Givetvis efter att ärendet har kompletterats för att bemöta Försäkringskassans invändningar mot ersättning. Annars är en ny prövning i regel meningslös. Medlemmen kan givetvis begära omprövning av beslutet om hon/han anser att gott underlag för ett positivt beslut föreligger.

25 25 Efter omprövning och avslag bör ärendet kompletteras och alternativet är sedan att begära ny prövning hos Försäkringskassan eller överklaga till Förvaltningsrätten. I det läget, vid överklagan till Förvaltningsrätten, bör det övervägas om rättshjälp ska begäras hos förbundet och med uppdrag för LO-TCO Rättsskydd att företräda medlemmen. Detta eftersom domstolsutslag är definitiva och inte kan ändras om inte högre instans så medger. Vid komplettering kan medlemmen om hon/han inte har samtliga handlingar begära att få kopior av dessa från Försäkringskassan. Se brevförslag i del 2 av denna lathund. Kontrollera att den försäkringsmedicinska rådgivaren (FMR) har yttrat sig. Om inte så kräv det Att uppmärksamma vid avslag på ansökan om arbetsskadelivränta Vilka diagnoser finns angivna? Det händer fortfarande att diagnoser skrivs enbart på latin och inte på svenska. Om så är fallet, begär besked direkt av Försäkringskassan om vad diagnoserna avser. Det är oftast samma diagnoser som finns angivna vid prövning om sjukersättning. Men i allmänhet finns på ansökan/beslut om sjukersättning alla diagnoser och krämpor som kan vara aktuella, även de som inte är arbetshindrande. Redan inför prövning av rätt till sjukersättning bör icke arbetshindrande diagnoser tas bort. Det är viktigt eftersom sådana diagnoser kan påverka arbetsskadelivräntans storlek negativt. Besvär kan ha funnits i många år och inte hindrat arbete, till exempel diabetes. Samma sak gäller exempelvis ryggbesvär av oklar art. Om till exempel en belastningsskada är så omfattande att den i sig medför hel arbetsoförmåga föreligger rätt till hel arbetsskadelivränta även om andra kanske arbetshindrande besvär föreligger. Detta gäller i synnerhet om dessa besvär funnits innan belastningsskadan uppstod och då inte hindrade arbete. Allt för ofta är de medicinska underlagen vaga och visar att besvär finns i en viss del av kroppen, men distinkt diagnos saknas. Oftast anses detta vara en symtomdiagnos ses som en diffus diagnos och väger inte lika tungt som en mer specifik diagnos. Till exempel ordet skulderbesvär ses vid prövning av rätten till arbetsskadelivränta som diffus, vilket kan leda till avslag. Om en vid skulderbesvär vanlig diagnos såsom supraspinatustendinit (tendinit = inflammation i sena) föreligger och är angiven som diagnos är utsikterna till ett positivt beslut betydligt större Finns samtliga medicinska handlingar? Ofta saknas handlingar av betydelse, såsom de allra första förda journalerna då besvären visade sig eller skadan hände. Dessa tidiga journaler kan ha stor betydelse för ärendets utgång.

26 26 I dem kan till exempel vara angivet hur besvären har uppstått. Se till att medlemmen begär dessa handlingar hos samtliga vårdgivare. Journalerna ska sedan läsas(om möjligt tillsammans med medlemmen). Vid behov kommentera handlingarna och skicka dem sedan till Försäkringskassan tillsammans med de övriga handlingar som är aktuella till följd av genomläsningen av avslagsförslaget. Om felaktigheter finns så bör intygsskrivande läkare kontaktas i och för korrigering. Det räcker oftast inte att medlemmen påpekar felaktigheten för Försäkringskassan. Om medlemmen varit hos läkare vid vårdinrättning som inte längre finns kvar kan man vända sig till Landstingsarkivet och där begära journalkopior. Se även brevförslag till vårdcentral eller liknande i Del 2 av denna lathund Vad finns redovisat om medlemmens arbetsmiljö och risker? I avslagsförslaget finns oftast endast några rader som kanske egentligen inte alls visar det verkliga förhållandet om hur arbetsmiljön har varit och dess risker. Detta ska påtalas för Försäkringskassan med krav på en utförlig och riktig redogörelse se nedan. Ofta skickar Försäkringskassan ut ett frågeformulär men dessa frågor är oftast inte tillräckligt precisa för att riktiga och utförliga svar om förhållandena på arbetsplatsen relevanta till skadan kan lämnas. Fyll i formuläret men beakta och komplettera med uppgifter nedan. Finns arbetsskadeanmälan bifogad? Om inte så ska den bifogas och påpekas att den inte ingått i Försäkringskassans underlag vid prövningen. Granska arbetsskadeanmälan och komplettera om så behövs. En oklar arbetsskadeanmälan är inget stöd för medlemmen vid prövningen. Det räcker inte alls med uppgift om var och när skada har hänt utan det ska också anges hur och varför. Skriv gärna ovanför namnteckningarna gör detta tillsammans med arbetsledaren/arbetsgivaren Om ovanstående är vi eniga. Om ni inte är eniga, så hänvisa till reservationer som ska bifogas. Skyddsronds- respektive skyddskommittéprotokoll och från Arbetsmiljöverkets inspektion. Dessa handlingar är viktiga att redovisa till Försäkringskassan. Väl så viktigt är dock att skyddsronderna skett på sådant sätt att arbetskamraten har intervjuats så att risker och besvär i arbetet av fysisk och psykisk natur har noterats. Utan detta kan skyddsrondsprotokollet få ett begränsat värde inför beslut om arbetsskada. Viktigt är att klarlägga om arbetskamrater med samma/liknande arbete åsamkats likartade skador? Skyddskommitténs beslut om åtgärder som följd av rapporterade skador ska redovisas. Ibland händer det att Arbetsmiljöinspektionen utrett och yttrat sig. Sådana handlingar är mycket viktiga att bifoga.

27 För yrket kända sjukdoms- och andra hälsorisker Det är viktigt att visa att de aktuella skadorna är vanliga i det yrke eller med de arbetsuppgifter som medlemmen har. Detta för att visa att det inte bara är medlemmen som drabbats. Vi ger tips nedan om var information utanför företaget kan hittas. Om ni inte hittar det ni söker så vänd er till förbundet och fråga efter uppgifter om för yrket kända hälsorisker. Om erhållet underlag visar generella skaderisker av det slag som medlemmen har så ska underlaget bifogas till Försäkringskassan med övriga handlingar Resurser för att söka stöd/underlag Arbets- och miljömedicinska klinikerna AMM Klinikerna har förutom egen forskning tillgång till forskningsrapport och även examensarbeten skrivna av sjukgymnaster, ergonomer, skyddsingenjörer och diplomerade skyddsombud. Vänd er därför till närmaste klinik. Så har till exempel Arbets- och Miljömedicin i Lund betydande forskning på belastningsskador i åtskilliga yrken, det vill säga generella för yrket förekommande skador. Man kan också gratis prenumerera på klinikernas tidskrifter till exempel Bulletinen från Lund! AMM kan också utföra arbetsmiljöutredningar i enskilda ärenden. Ombesörj remiss via behandlande läkaren eller kontakta själv närbelägen klinik. Material som tidigare fanns på Arbetslivsinstitutets bibliotek Det numera nedlagda Arbetslivsinstitutets bibliotek har tagits över av Arbetsmiljöhögskolan i Lund 9 och därifrån tillför man ny forskning samt Stockholms universitetsbibliotek 10 vad gäller all dokumentation i pappersformat (böcker, avhandlingar med mera). Därifrån kan hämtas hem eller lånas (gratis) de handlingar ni önskar. Skriftserien Arbete och Hälsa utges numera av Göteborgs Universitet. 11 Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter för att belysa skaderisker och hur skador ska undvikas. Finns det någon föreskrift tillämplig på medlemmens arbetsmiljö? Är du osäker så ring till Arbetsmiljöverket och fråga. Kolla även på Arbetsmiljöverkets webbplats man kan även leta i databasen arbline under fliken starta sök och rubriken databaser. 11 Kan beställas under

28 28 En viktig föreskrift vad gäller belastningsskador är föreskriften Belastningsergonomi, AFS 1998:1. Påtala vad som är relevant, kopiera och bifoga till Försäkringskassan. Har medlemmen arbetat med besvär? När började besvären? Har arbetsgivaren enligt föreskriften informerat om denna och bland annat att känna efter i tid? Föreskriften Kränkande särbehandling klarlägger entydigt arbetsgivarens stora ansvar att förebygga mobbing och mildra mobbingens konsekvenser när sådana upptäcks. Väl så viktig är den så kallade SAM-föreskriften, det vill säga föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Genom riskutredning enligt denna klarlägges förekomsten av samma slag av besvär i samma eller likartade sysselsättningar, till exempel axel/skulderbesvär hos lokalvårdare. Om arbetskamraterna har eller har haft samma eller liknande besvär är detta en viktig uppgift att meddela Försäkringskassan. Arbetsmiljöverkets föreskrifter har ju tillkommit eftersom man erfarenhetsmässigt vet att skador av sådant slag uppkommer. Föreskrifterna kan således användas som stöd för medlemmen vid arbetsskadeprövningen. Föreskrifterna visar att det finns kunskap såväl allmän som även specifik och som ibland i det enskilda fallet kan användas som stöd för samband mellan skadlig inverkan och uppkommen arbetssjukdom. Försäkringskassan är obekanta med dessa föreskrifter och som därför bör noga citeras Utredning på arbetsplatsen Skyddsronder Finns det i skyddsrondsprotokoll anteckningar som visar på förekomst av aktuella besvär antingen hos medlemmen eller hennes/hans arbetskamrater? Om så är fallet ska detta redovisas till Försäkringskassan. Det är viktigt att fråga medlemmen vid skyddsronden för att få veta om denne har besvär och om de kan kopplas till arbetsmiljön. Det traditionella skyddsrondsbegreppet att med utomståendes ögon granska arbetsplatsen för att förhindra olycksfall räcker inte alls till för att upptäcka risker och förekomst av arbetssjukdomar av fysisk och psykisk art. Känna skadeorsaker i yrket eller på arbetsplatsen Om medlemmens yrke eller arbetsuppgifter är sådana att visst slag av skada är vanligt förekommande och att medlemmen har drabbats av just detta ska det redovisas. Det är viktigt att visa att medlemmen drabbats av skador om vilken generell kunskap finns att de förekommer i yrket eller på arbetsplatsen. Detta stärker hans möjlighet till att få besvären godkända som arbetsskada. Viktiga personer för er att höra är skyddsombud, arbetsledare och företagshälsovården

29 29 läkare och ergonomer (vad gäller belastningsskadorna). Om utredning enligt SAM inte har skett, bör detta anges. Se avsnittet om vållande och rätt till skadeståndsersättning längre fram i denna skrift. Skyddsrondsformulär för olika yrkesgrupper finns och även med ställda frågor kring belastningsskaderisker. De kan hämtas från Prevent på webbplatsen Sammanfattningsvis Om Försäkringskassans förslag till beslut eller beslut om avslag inte på ett rättvisande sätt beskriver medlemmens arbetsmiljö kan således ärendet remitteras kompletterat med uppgifter erhållna enligt ovan till AMM (arbets- och miljömedicinsk klinik). Begär besked om hur lång tid kliniken behöver ha på sig och begär anstånd hos Försäkringskassan så länge som det behövs. Om Försäkringskassan vägrar, så återkalla ansökan om arbetsskadeersättning. Lämna in en ny ansökan när utredningen är klar. Vid den förnyade prövningen ska begäras: och att Försäkringskassan på nytt hör sin försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) att FMR delges samtliga handlingar inklusive kompletterande arbetsmiljöuppgifter och, om så har skett, även utredningen av AMM Om ett avslagsbeslut kommer efter omprövning Om avslag trots omprövning kan man överklaga till Förvaltningsrätten. Detta kan ju göras när man tycker att framförda argument bör medföra bifall. Hjälp medlemmen att överklaga i eget namn och begär anstånd, till exempel 3 4 månader. I domstolen har man möjlighet till muntlig förhandling inför de som ska besluta i målet. Om det inte har gjorts tidigare bör yrkesmedicin- eller arbetsmiljöklinik konsulteras. Om detta kan göras samtidigt som ansökan om rättshjälp skickas in så kan ju tid sparas. Ett annat alternativ är att inte överklaga utan komplettera ärendet och ansöka på nytt hos Försäkringskassan om prövning. Försäkringskassan är ingen domstol och därför kan man på nytt ansöka om samma förmån. Förutsättning för framgång är givetvis att man har nya uppgifter att komma med. Se brevförslag i Del 2 av denna lathund som gäller begäran om omprövning hos Försäkringskassans omprövningsenhet eller överklagan efter omprövningsbeslut med avslag som följd Rättshjälp Efter avslag hos Försäkringskassan och efter att omprövning skett kan ansökan göras till förbundet för prövning om rättshjälp. Detta betyder då att ärendet kan översändas till LO- TCO Rättsskydd för dess bedömning och handläggning. Hjälp medlemmen med ansökan

30 30 enligt 3.6 och 3.8 utifrån där bifogad checklista. 1.3 Ärenden som avser ersättning från AFA Försäkring enligt TFA/TFA-KL/PSA och AGS Allmänt om AFA Försäkrings handläggning AFA Försäkring prövar enligt villkoren för de kollektivavtalade försäkringarna Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA eller TFA-KL eller enligt personskadeavtalet för statligt anställda, PSA, "allt det andra som inte ersätts enligt socialförsäkringsbalken", men villkorsinskränkningar finns. Prövning sker efter vad som står i anmälan och i inskickade handlingar. Till beslutet om ersättning bifogar AFA Försäkring en informationsbroschyr med sammanfattning av vad försäkringen ersätter. Försäkringsvillkoret om det finstilta kan/bör hämtas på webbplatsen AFA Försäkring prövar även bestående inkomstförlust som inte ersätts av Försäkringskassan förutsatt att medicinsk invaliditet föreligger men enligt villkoren. Om vållande är visat lämnas ersättning enligt skadeståndsrätten och utan villkorsbegränsning. Se LOs Skadehandbok. Förutsättning för prövning av arbetssjukdomar är Försäkringskassans beslut att arbetsskada föreligger eller att sjukdomen är upptagen i den ILO-förteckning som är knuten till kollektivavtalet om försäkringsskydd mellan parterna. Observera att olycksfallsskador kan prövas direkt av AFA Försäkring utan att först ha prövats/godkänts av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Även om man har anmält ett olycksfall i arbetet till Försäkringskassan och ansökt om ersättning för inkomstförlust (livränta) eller för tandskador ska man alltså kräva omedelbar prövning hos AFA Försäkring. AFA Försäkring har inte rätt att vänta på Försäkringskassans beslut utan ska göra en självständig prövning Om medlemmen inte är nöjd Se även AFA Försäkrings hemsida, Handläggaren Kontakta handläggaren. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och ofta kan problemet klaras upp. Telefonnummer och e-postadress finns på erhållna brev. Man kan också ringa AFA Försäkrings kundcenter, Handläggarens chef Medlemmen kan be få prata med handläggarens avdelningschef. Hon/han får handläggarens namn och kontaktuppgifter av handläggaren eller via kundcenter.

31 Klagomålsansvarig Om medlemmen vill tala med någon som kan ta emot hans synpunkter kan kontakt tas med Klagomålsansvarig Marita Olsson tel med e-post Omprövning Medlemmen kan också begära omprövning. Närmare information finns i brevet (besvärshänvisningen) som följer med AFA Försäkrings beslut i ärendet. I samband med omprövningsbegäran har ju handläggaren möjlighet att ändra sitt beslut. I de ärenden då omprövningsavdelningen gör en ny prövning av handläggarens beslut, skickar de sedan beslutet till henne/honom. Omprövningar skedde tidigare i TFA-nämnden. Denna nämnd har nu fått rollen att enbart tolka TFA-avtalet, avtalets innebörd och liknande frågor av principiell betydelse för parterna. Således ska ärenden vad som gäller invaliditetsgrad inte längre överklagas till TFAnämnden utan till Omprövningsavdelningen AFA Försäkring Box Stockholm. Vad gäller statligt anställda vars ärenden prövas under PSA-avtalet gäller att omprövning även i fortsättningen görs av PSA-nämnden. Skriv till handläggaren och begär omprövning av PSA-nämnden. Om omprövningsavdelningens beslut anses felaktigt, kan man begära prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar eller vända sig till allmän domstol Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar Skiljenämnden består av ledamöter utsedda av arbetsmarknaden parter. Arbetsmarkna dens parter utser gemensamt en ordförande som är lagfaren domare. En skiljedom kan inte överklagas. Medlemmens begäran ska vara skriftlig och ska innehålla information om vilket beslut som ska omprövas, hur det ska ändras och varför det ska ändras. Begäran om prövning ska skickas till Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar STOCKHOLM. Skiljenämnden för statsanställda med PSA avtalet (bland annat en del av SEKOs medlemmar) heter Skiljenämnden för vissa trygghetsfrågor och prövningen är kostnadsfri. För privatanställda och offentligt anställda (kommunal och landstingsanställda), d.v.s. TFA och TFA-KL är avgiften 4 procent av prisbasbeloppet. Om medlemmen förlorar i Skiljenämnden får hon/han betala eventuella egna ombudskostnader. Däremot behöver medlemmen inte betala AFA försäkrings eller Skiljenämndens kostnader. Om skiljenämnden ger medlemmen helt eller delvis rätt så återbetalas avgiften

32 32 och AFA svarar för ombudskostnaderna. Om ärendet prövas i Skiljenämnden kan man inte därefter få målet prövat i domstol. Detta enligt lagen om Skiljemannaförfarande. En domstolsprövning är förenad med risk för mycket höga kostnader vid förlust och en process bör därför noga övervägas Angående AGS-ersättningen AFA Försäkring lämnar kompletterande sjukpenning enligt villkoren för Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, oavsett orsak till sjukskrivning och med motsvarande 10 procent förenklat av den normala lönen. Vid sjukersättning lämnas en månadsersättning enligt tabell i försäkringsvillkoren. Från och med 2012 betalas månadsersättning även på inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp. Medlem som är långtidssjukskriven bör uppmanas att ansöka om AGS-ersättning även om ansökan om arbetsskadeersättning har gjorts. Prövning om rätt till arbetsskadeersättning kan ta lång tid och utgången är ofta oviss. Under tiden bör medlemmen uppbära AGS om hon/han har rätt till det TFA/TFA-KL/PSA-skador Ersättning vid olycksfall i arbetet Allmänt Inkomstförlust Enligt försäkringsvillkoret från 1 maj 2001 lämnas ersättning för inkomstförlust utan vållandekrav och ska med Försäkringskassans sjukpenning motsvara den gjorda inkomstförlusten. Således behöver inte arbetsgivarens skadeståndsansvar för eget eller för hennes/hans anställda visas av den skadade. För skador inträffade efter den 1 april 2012 gäller nyheten att vid korttidsfrånvaro kortare än 15 dagar lämnas ersättning från första dagen med 20 procent av SGI och totalt med arbetsgivarens sjuklön 100 procent. Kostnader För skadefall inträffade den 1 april 2012 eller senare har karensbeloppet ("självrisken" på 500 kr slopats. Gäller ej PSA Sveda och värk Ersättningen för sveda och värk lämnas också utan att skadeståndsansvar behöver visas. (I motsats till vid arbetssjukdom.) Karens normalt i 30 dagar. Invaliditet Om medlemmen inte är nöjd med erhållen ersättning, kan missnöjet ofta bero på att man anser att AFA Försäkring har satt för låg invaliditetsgrad (medicinsk) för de kvarstående besvären. Detta kan i sin tur bero på att invaliditetsintyget inte är rättvisande. För mer information, se LOs Skadehandbok.

33 33 Medlemmen bör uppmanas att noga läsa utfärdat invaliditetsintyg. Detta har oftast utfärdats på AFA Försäkrings begäran och skickats av läkaren direkt dit. Ofta glömmer handläggaren att skicka kopia av intyget till medlemmen. Begär kopia. Det borde vara självklart att medlemmen ska läsa intyget och få möjlighet korrigera sakinnehållet innan försäkringsbolagets försäkringsmedicinska rådgivare yttrar sig. Om medlemmen har besvär som inte angetts, till exempel störd nattsömn (svårt att somna och/eller vaknar under natten), stor tablettkonsumtion eller behov av detta men avstår, nedsatt gångsträcka och så vidare, ska detta påpekas. Om intyget inte är tillfyllest bör behandlande läkare göra en komplettering. Enbart ett brev från medlemmen till AFA Försäkring med synpunkter gör inte alls samma intryck. Efter komplettering skickas intyget in till AFA Försäkring för ny bedömning. Det är fortfarande viktigt att medlemmen får läsa de kompletteringar som den intygsskrivande läkaren har gjort så att relevanta uppgifter nu framkommer Strikt ansvar Förmånligare ersättning vid olycksfall i arbetet inklusive resor i tjänsten. Allmänt Denna förmånligare ersättning lämnas inte av AFA Försäkring, som dock har åtagit sig att informera om detta. AFA Försäkring reglerar enligt sina villkor för TFA, TFA-KL respektive PSA. Men vi har exempel på att denna information glöms bort och inte lämnas med förluster som följd. Under akut tid är det från den 1 april 2012 enbart för sveda och värkersättning som det skiljer sig mellan TFAs villkor och skadeståndsrätten. Vid strikt ansvar lämnas ersättning från första dagen och även om sjukskrivning inte har skett. Den viktigaste skillnaden till skadeståndsrättens förmån och varför det är viktigt att beakta rätt till ersättning enligt strikt ansvar gäller ersättning för bestående arbetsoförmåga livränta se nedan. Begreppet strikt ansvar Viss verksamhet är så farlig att lagstiftaren angett att det faktum personskada har uppstått ska vara tillräckligt för att skadeståndsskyldighet ska föreligga oaktat varför skadan uppkom. Detta särskilda ansvar ålägges ägare/brukare av denna verksamhet. På arbetsplatsen Om olycksfall skett på arbetsplatsen eller genom verksamhet där strikt ansvar gäller till exempel för truck, tåg, vid elolyckor eller av hund( till exempel vakthund), lämnas denna förmånligare ersättning av ägaren/brukaren (eller hennes/hans försäkringsbolag) som är bärare av det strikta ansvaret. Under tjänsteresa

34 34 Vid olycka med trafikförsäkringspliktigt fordon under tjänsteresa lämnas denna förmånliga ersättning från det trafikförsäkringspliktiga fordonets försäkring (buss, mc och moped). Detsamma gäller om personskadan är en följd av olycka med tåg, spårvagn, tunnelbanetåg, flyg (enligt lagarna om järnvägsdrift och flygtrafik). Ersättningen lämnas då enligt det strikta ansvar som gäller för dess ägare eller ägarens försäkring. Oavsett var Det strikta ansvar gäller även för hundägare för den skada som hans bitande hund gör och i enlighet med lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Minns att det handlar om korta preskriptionstider och att anmälan och krav på ersättning ska framställas så snart skadan är känd. Se även LOs skadehandbok 2008 sid 112 och brevförslag i Del 2 av denna lathund. Bestående inkomstförlust Det strikta ansvaret medför rätt till komplettering av Försäkringskassans livränteunderlag om så behövs motsvarande faktisk inkomstförlust vid livräntetillfället. Det gäller till exempel vid sjukersättning och arbetsskadelivränta samt också rätt till omprövning av livräntor om förlust så småningom uppstår med lägst 1/10 vid jämförelse med lönen om den skadade hade varit kvar i arbetet Inkomstförlust till följd av personskada vid färdolycksfall och ej strikt ansvar Allmänt AFA Försäkring lämnar inte ersättning för inkomstförlust vid färdolycksfall. Om skadan har uppkommit på annat sätt än där strikt ansvar gäller, ska ersättningsanspråket för inkomstförlust och ev. kostnadssjälvrisk (slopad för skada efter den 1 april 2012) och utebliven sveda och värkersättning (om sjukfallet varar mindre än 30 dagar) riktas mot den som är ansvarig. Det kan vara personskada till följd av bristfällig halkbekämpning och ansvarig kan vara till exempel fastighetsägaren eller kommunen. Det gäller i detta exempel att visa att skadan hade kunnat undvikas om halkbekämpning skett i tid. Anspråket anmäles till den för skadan ansvarige. Ytterst sällan gör man upp direkt med den skadade, utan använder sig av sin ansvarsförsäkring. Se LOs Skadehandbok. Se även avsnitt 1.4 Diverse möjligheter nedan vad gäller frågan om färdolycksfall eller olycksfall i arbetet Ersättning vid bestående inkomstförlust livränta Vid bestående inkomstförlust kan ersättning i form av livränta lämnas från olika håll. Grundläggande är att ansöka om rätten till ersättning från Försäkringskassan i form av arbetsskadelivränta eftersom det är upp till den skadade att vidta alla åtgärder för att hålla nere sina kostnader och förluster.

35 35 Var dock observanta på att vid skada till följd av strikt ansvar (trafikolyckor, elolyckor med flera) eller från ansvarsförsäkring (till exempel vid halkolycka utanför bostaden) eller vid fastlagt vållande enligt AFA Försäkring (gäller för skador före den 1 maj 2001) har försäkringsbolaget en självständig skyldighet att pröva ersättningsrätten. Försäkringsbolaget måste pröva ärendet och inte till exempel hänvisa till att man först vill avvakta Försäkringskassans prövning. Det är ingen förutsättning för livränta från den som vållat skadan att Försäkringskassan tagit sin del till exempel för förluster under 7.5 basbelopp. Det händer att försäkringsbolaget får betala livränta trots att Försäkringskassan har nekat antingen då man ansett att samband inte föreligger eller att man funnit att förlusten inte överstiger 1/ Ersättning vid nya (ännu ej beviljade) livräntefall från Försäkringskassan, trafik- och ansvarsförsäkringsbolag och från AFA Försäkring Nedan redovisas förutsättningarna för att få livränta vid bestående inkomstförlust. Livränta enligt socialförsäkringsbalken, LAF\SFB, från Försäkringskassan Livränta medges förutsatt att Försäkringskassan först funnit att bestående inkomstförlust kommer att finnas i minst ett år framåt samt att förlusten är minst 1/15 och sedan efter prövning funnit att arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken föreligger. Skadeståndslivräntor från trafik- och ansvarsförsäkringsbolagen Bestående inkomstförlust medför rätt till livränta alternativt engångsbelopp. Sådan rätt föreligger till följd av strikt ansvar eller till följd av vållande (se LOs Skadehandbok angående dessa begrepp) och ersätts av försäkringsbolagen. Bolagen har till följd av skadeståndsrätten den primära skyldigheten att ersätta. Om ersättning i form av livränta från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken lämnas får denna avräknas från försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Om livränta enligt lag inte medges kan bolaget inte åberopa just detta som skäl för avslag. Det är därför som det är så viktigt att anmäla skadehändelser till följd av strikt ansvar Exempel: trafikolyckor med trafikförsäkringspliktigt fordon vid resor till och från arbete, truckolyckor, olyckor med tåg-tunnelbana-spårvagn, elolyckor med högspänd ström, flygolyckor och skador orsakade av hund. Minns att det handlar om korta preskriptionstider, det vill säga att anmälan och krav på framtida ersättning ska lämnas så snart ärendet blir känt. Beträffande preskriptionstiderna, se LOs Skadehandbok 2008 sid 112. Livränta från AFA Försäkring enligt TFA, TFA-KL, PSA Livränta kan lämnas enligt villkoren förutsatt att förlusten antingen är under 1/15 av årsinkomsten eller över 7,5 basbelopp och att medicinsk invaliditet föreligger i arbetshindrande omfattning. Detta gäller såväl personskada vid olycksfall eller arbetssjukdom.

36 36 Vållandeprövning och därmed ersättning vid vållande sker sedan maj 2001 enbart vad gäller arbetssjukdom. Livränta kan också lämnas till följd av vållande se information om detta och då enligt skadeståndsrätten. Villkorskravet på förlustens storlek och medicinsk invaliditet gäller inte då. Ett exempel på kompletterande ersättning är om inkomstförlust uppstår som följd av att Försäkringskassans livränteunderlag vid beslutet om livränta inte stämmer med faktiskt lön om den skadade hade varit kvar i arbetet. Enligt TFAs tolkning är förutsättning att vållande föreligger Ersättning under pågående livräntefall med möjlighet till omprövning och kompletterande ersättning Försäkringskassan har inte möjlighet att ändra tidigare beslut om livränta i de fall där inkomstutvecklingen om medlemmen varit kvar i arbetet överstiger den livränta som lämnas. Däremot kan omprövning och kompletterande ersättning lämnas från trafik- och ansvarsförsäkringsbolagen och från AFA försäkring (om vållande föreligger) förutsatt att den inkomst man skulle haft om kvar i arbetet blivit 10 procent högre än den livränta som lämnas. Nedan redovisas förutsättningarna för denna ersättning. Det händer att en medlem finner att hon eller han gör stor inkomstförlust vid jämförelse med den inkomst som skulle ha gällt om hon/han hade varit kvar i arbetslivet. Anledningen till detta är att livräntorna enligt SFB (tidigare LAF) från 1990-talet inte höjts i samma takt som inkomstutvecklingen då livräntorna enbart justeras efter basbeloppsförändringarna. Nu finns möjlighet till omprövning enligt Högsta domstolens dom nr T 2443, NJA 2008 sid Domen innebär i korthet omprövningsrätt om inkomstförlusten vid jämförelse mellan livränta och den lön som den skadade skulle ha haft om hon/han hade varit kvar i arbetet är lägst 10 procent. Även om förlusten uppkommit under en följd av år kan livräntan således långt senare omprövas och ersättas. Detta är en viktig nyhet och som bör spridas till medlemmar. De får själva bevaka denna rätt. Försäkringsbolagens informationspraxis är inte alls klarlagd vad gäller såväl nya skador och gamla kanske redan avslutade ärenden. Följande gäller: Livränta enligt den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen från Försäkringskassan. Denna livränta kan inte omprövas av Försäkringskassan. Livräntan justeras årligen med basbelopp och därutöver kan ingen korrigering ske. 12 Domen kan läsas på webben, på

37 37 Livränta från trafik- och ansvarsförsäkringsbolagen. Livränta från Försäkringskassan kan kompletteras av trafik- ansvarsförsäkringsbolagen och AFA Försäkring(förutsatt vållande) och förutsatt att inkomstförlusten är lägst 10 procent. Livränta från försäkringsbolagen enligt ovan kan omprövas förutsatt att inkomstförlusten är lägst 10 procent. Även om försäkringsfallet enligt bolagen är avslutat innebär den ovannämnda domen från Högsta domstolen att den skadade har omprövningsrätt. Den skadade bör dock först förvissa sig om att hon/han gör en förlust om lägst 10 procent innan anmälan sker. Det är därför igen som det är så viktigt att anmäla skadehändelser till följd av strikt ansvar (trafikolyckor med trafikförsäkringspliktigt fordon vid resor till och från arbete, truckolyckor, olyckor med tåg-tunnelbana-spårvagn, elolyckor med högspänd ström, flygolyckor och skador orsakade av hund). Skador till följd av det strikta ansvaret har kort preskriptionstid 2-3 år. Om anmälan inte skett inom denna tid kan medlemmen dels missa ersättning i det akuta skedet och dels missa möjligheten till kompletterande livränta om det senare visar sig att betydande förlust uppstår Livränta från AFA Försäkring vid prövning enligt villkoren eller enligt skadeståndsrätten till följd av vållande Nedan följer särskild information om livränta från AFA Försäkring, eftersom så många ärenden handlägges av AFA Försäkring. Enligt villkoren AFA Försäkrings uppfattning är att omprövning kan ske förutsatt att medlemmen gör en inkomstförlust lägst 10 procent enligt tidigare redovisad dom. Omprövningsrätten innebär reglering enligt villkoren, det vill säga att ersättning kan lämnas för löneandelar understigande 1/15 (ca 7 procent) av årsinkomsten eller över 7,5 prisbasbelopp. För lönedelar under 7 procent kan ju ingen ersättning lämnas eftersom kravet för omprövning är 10 procent däremot om inkomstförlusten på 10 procent finns för inkomster överstigande 7,5 prisbasbelopp kan kompletterande livränta lämnas. Enligt skadeståndsrätten Om vållande föreligger vid olycksfall före maj 2001 eller vid arbetssjukdom kan AFA Försäkring pröva om den skadade kan ha rätt till kompletterande livränta för att kompensera för en inkomstförlust som uppkommit trots arbetsskadelivränta enligt SFB från Försäkringskassan. Kravet är 10 procents inkomstförlust vid jämförelse mellan lön om den skadade hade varit kvar i arbetet och den livränta som Försäkringskassan lämnar.

38 TFA/TFA-KL/PSA-skador Ersättning vid arbetssjukdom Inkomstförlust under sjukskrivning p.g.a. arbetssjukdom AFA Försäkring lämnar inte ersättning för inkomstförlust vid arbetssjukdom under sjukskrivningstid från TFA/TFA-KL/PSA. För att detta ska ske måste flera krav uppfyllas. Skadan ska vara en godkänd arbetssjukdom antingen av Försäkringskassan enligt SFB (eller tidigare LAF) eller av AFA Försäkring enligt den så kallade ILO-förteckningen. Därtill ska den skadade visa att arbetsgivaren har vållat skadan. Se nedan under vållandeprövning, avsnitt och framåt. Läs också mer i LOs Skadehandbok Sveda och värkersättning under sjukskrivning AFA Försäkring lämnar sveda och värkersättning först när vållande har visats (Se nedan under vållandeprövning.) Det är en ersättning baserad på sjukskrivningstidens längd, skadans art och den behandling man fått och räknas ut månadsvis. Enligt villkoren betalas sveda och värkersättning först när akuta sjukskrivningstiden är över. Bolagens praxis är numera att delutbetala sveda och värkersättning i synnerhet vid långa sjukskrivningar Kostnader under sjukskrivning Ersättning lämnas för vårdkostnader, medicin med mera. För skadefall inträffade före den 1 april 2012 gäller en självrisk om 500 kr (dock är lägsta belopp som betalas ut 100 kr). För skadefall efter denna datum är självrisken slopad. För skadefall före den 1 april 2012 gäller att vid visat vållande ersätts självrisken Vållande TFA är en villkorsstyrd försäkring. Om man kan visa att arbetsgivaren eller arbetskamrat vållat skadan, ersätts dock den skadade enligt skadeståndslagen, det vill säga utan de begränsningar som TFA-villkoren innebär. Vållandet prövas mot den för arbetsgivarna stränga arbetsmiljölagen och utgivna föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Det gäller dock för den skadade att visa (redovisa) att arbetsgivaren vållat skadan. Godkänt vållande är förutsättningen för ersättning av inkomstförlust, sveda och värk och kostnadssjälvrisk(se ovan). Vållandeprövningen görs av Vållandenämnden. Se LOs Skadehandbok. Statistiskt sett finner Vållandenämnden att skadeståndsskyldighet och därmed rätt till ersättning enligt ovan i generellt sett vartannat ärende redan på de handlingar som finns i ärendet. Arbetsgivaren blir således inte personligt ersättningsskyldig utan ersättningen lämnas av kollektivavtalet i TFA/TFA-KL/PSA. Prövningen handlar om:

39 39 och och och och inkomstförlust vid arbetssjukdom från (olika avtal) och för tid därefter, sveda och värkersättning vid arbetssjukdom från 2003 (olika avtal), kostnadssjälvrisk( se ovan), rätt till kompensation om LAF-livräntan inte baseras på livränteunderlag motsvarande faktisk inkomst om den skadade hade varit kvar i arbetet, rätt till omprövning av livräntor. OBS! AFA Försäkring åberopar inte att ärendet är preskriberat även om begäran om vållandeprövning begärs sent kanske efter att ärendet i sig är färdighandlagt. Från den 1 maj 2001 lämnas vid olycksfall ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstid utan krav på visat vållande men därmed inte heller kompensation vid förlust till följd av felaktigt livränteunderlag eller vid senare visad stor inkomstförlust vid jämförelse mellan lön om kvar i arbetet och erhållen livränta. Se nedan vikten av att bevaka om skadan skett i trafik eller enligt lagar om strikt ansvar, för då kan kompensation lämnas av trafikförsäkringsbolaget eller bolag där det strikta ansvaret är försäkrat. OBS! AFA Försäkring frågar inte längre om skadan är en följd av trafik. Därmed riskeras ärendet att bli handlagt som en vanlig skada och den skadade går då miste som den särskilda rätt till ersättning som föreligger vid skada i trafik eller strikt ansvar. Bilägg till skadeanmälan kopia av trafikskadeanmälan! Tidig begäran om vållandeprövning Redan då ärendet anmäls till AFA Försäkring på dess skadeanmälan kan vållandehandläggningen startas. Ange följande på separat blad och om bilägges. Härmed ansöker jag om full ersättning och anhåller, vid arbetssjukdom, således även om Vållandenämndens prövning vad gäller rätt till ersättning för inkomstförlust, ideell skada och kostnadssjälvrisk. Jag motsätter mig inte att arbetsgivaren får ta del av mina handlingar relevanta till min begäran om skadestånd från AFA Försäkring. Om skadeanmälan redan har skickats in, så skicka ett brev till AFA Försäkring, TFA, TFA-KL, PSA, åberopa ärendets nummer och skriv in ovanstående text och se till att medlemmen skriver under brevet. Detta kan göras som följd av vad vi ovan angett. Information om dessa frågor finns även i den informationsbroschyr som AFA Försäkring skickar ut i samband med skaderegleringen. Om arbetssjukdomen godkänts av AFA Försäkring enligt ILO förteckningen och senare

40 40 även av Försäkringskassan enligt LAF\SFB så skicka även till AFA Försäkring Försäkringskassans handlingar såsom underlag inför vållandeprövningen Att göra inför vållandeprövningen Det finns två alternativa vållandeblanketter. AFA Försäkrings Utredningsunderlag Vållande arbetssjukdomar. 13 Vållande-Utredningsunderlag-arbetssjukdomar av Lennart Stéen LO-TCO Rättsskydd. 4 stycken blanketter avseende olika arbetssjukdomar. Se skyddsnet.se. AFA Försäkrings vållandeblankett AFA Försäkrings vållandeutredningsblankett för arbetssjukdomar är en och samma blankett för alla slag av arbetssjukdomar. Detta innebär att den ska gälla för såväl fysiska som psykiska skador. Detta påverkar därför blankettens innehåll och dessutom saknas relevanta frågor att besvara. Det finns också oklarheter i vållandeblanketten som bör beaktas. På punkt 6 frågas om sjukdomen hade kunnat förutses eller undvikas. Tänk på att med frågan avses om arbetsgivaren hade kunnat förutse/undvika skadan. Många skadade skriver att skadan inte kunde förutses för att urskulda sig själva. På punkt 9 frågas om arbetsgivaren haft kännedom om liknande sjukdomar/besvär hos arbetskamrater. Men frågan bör ses som och besvaras som huruvida arbetsgivaren har känt till om liknande sjukdomar/besvär förekommit på arbetsplatsen eller borde ha känt till det. Under punkt 10 ställs en viktig fråga om arbetsgivaren har informerat om riskerna för skada! För olycksfall finns en vållandeblankett men den är enbart aktuell för olycksfall före första maj För olycksfall efter denna tidpunkt lämnas full ersättning för inkomstförlust utan vållandekrav se text ovan. För olycksfall före maj 2001 kan fortfarande vållandeprövning begäras! Vållande Utredningsunderlag arbetssjukdomar (4 olika blanketter) av Lennart Stéen LO-TCO Rättsskydd Dessa fyra blanketter med utredningsunderlag togs fram i början av 2000 talet som följd av att AFA Försäkring då inte hade någon blankett alls! 13 Blankettnummer F7055. Det finns en för olycksfall också, med blankettnummer F7054. För ifyllnadsanvisningar, se LOs Blankettguide. AFA Försäkrings blanketter kan hämtas som pdf-filer från

41 41 Blanketterna avser belastningsskador och vibrationsskador, kemiska hälsorisker, psykiska skador på grund av stress samt psykiska skador på grund av mobbning. 14 Vi rekommenderar att dessa utredningsmallar används och inte TFAs mer allmänna vållandeblankett. Orsaken är att vid avslag är argumenten numera att vållande inte är visat. Det är inte lätt att visa detta på AFA Försäkrings vållandeblankett eftersom den innehåller få frågor. Vi ändrar dock nu vår rekommendation och råder att från början använda våra fyra utredningsunderlag. Anledningen är att argumenten vid avslag allt oftare är att den skadade inte har visat att vållande föreligger. Det är inte lätt att visa detta på AFA Försäkrings vållandeblankett eftersom den innehåller få frågor. Utredningsunderlaget har nu med ny skrivning skärpts. Frågor ställs om skyddsronder skett och om då frågat de anställda hur de mår som följd av sitt arbete. Allmänt om ifyllnad av blanketter Arbetsgivaren ska granska och kommentera vad som angivits på vållandeblanketten, lämna kompletterande synpunkter och underteckna. Informera denne att detta ska ske enligt avtalet mellan arbetsmarknadens parter och om vållande bedöms föreligga lämnas ersättning från försäkringen. Det tillhör mer undantag än regel att arbetsgivaren informerar de anställda i enlighet med kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter till exempel i Belastningsergonomi AFS 1998:01 eller vad gäller föreskriften om vibrerande verktyg! Det är viktigt att detta framgår inför Vållandenämndens prövning. Om ingen eller ringa information har lämnats av arbetsgivaren "om att vara observant på tidiga tecken på ohälsa" och hur arbete ska ske enligt föreskrifterna utgivna av Arbetsmiljöverket ska detta anges. Det får betydelse för bedömningen om vållande till följd av försumlighet åvilar arbetsgivaren Om vållandeprövning har gjorts men med avslag som följd Läs det sista stycket i Vållandenämndens utlåtande! Där hittar man oftast förklaringen till varför vållande inte ansågs föreligga. Ofta anges att medlemmen inte visat var, när men framför allt inte hur och varför skadan skedde och inte heller har angett hur den hade kunnat förhindrats (förebyggas). Det räcker inte med att skadan har hänt. Använd vår blankett Vållande-Utredningsunderlag-arbetssjukdom! Begäran om omprövning av Vållandenämndens beslut Med stöd av de nya uppgifterna kan man begära att Vållandenämnden omprövar sitt beslut. 14 Dessa utredningsunderlag, sammanlagt fyra stycken, ligger med bland brevmallarna i Del 2 av denna lathund. Utredningsunderlagen kan också laddas ned som pdf-filer från (inloggning) 15 Se föregående fotnot.

42 42 OBS! Inför omprövning ska arbetsgivaren ges möjlighet att yttra sig över de nya uppgifter som ni tagit fram. Erfarenheten visar att arbetsgivarens attityd har betydelse för framgång i ärendet. Om arbetsgivaren är klart negativ så är det lätt hänt att nämnden finner att vållande inte är visat. Arbetsgivarens uppfattning om skadans orsaker är av vikt för utgången så gå noga igenom ärendet med henne/honom. Upplys att det inte kommer att kosta arbetsgivaren något oavsett hur det går i Vållandenämnden. Försäkringen betalar. Antingen redan efter första avslaget eller vid förnyat avslag och om avdelning/region/klubb/sektion och medlem anser att vållande (fortfarande) föreligger så begär via förbundet rättshjälp från LO-TCO Rättsskydd. Vållandebeslut ger ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstid och sveda och värkersättning och ökad möjlighet till livränta. Vad gäller rätt till livränta från Försäkringskassan enligt SFB är ju förutsättning att förlusten till exempel efter omplacering är minst 1/15 av årsinkomsten och mer än 0,25 prisbasbelopp. För livränta från TFA gäller att förlusten ska vara högst 1/15 men också att medicinsk invaliditet föreligger. Vid vållande bortfaller kravet på storleken av inkomstförlust och på medicinsk invaliditet utan då bedöms ärendet enligt skadeståndsrätten. Vid vållande bortfaller kravet på storleken av inkomstförlust och på medicinsk invaliditet utan då bedöms ärendet enligt skadeståndsrätten. Vållandebeslut ger ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstid och sveda och värkersättning och ökad möjlighet till full ersättning för inkomstförlust. Vid vållande har AFA Försäkring i enlighet med skadeståndsrätten skyldighet att bevaka eventuella förluster som den skadade har gjort när Försäkringskassan fastställt livränta. Försäkringskassan behöver inte (sedan 2005/2006) vid fastställelse av livränteunderlaget kontrollera med arbetsgivaren vilken lön som den skadade skulle ha haft vid livräntetillfället, utan kan ta en tidigare fastställd inkomstförlust och indexjustera den. Det är viktigt att medlemmen upplyser AFA Försäkring om denna förlust. AFA Försäkring måste dock vid vållande förvissa sig om den faktiska inkomstförlustens storlek och kompensera för eventuell förlust om livräntan enligt LAF\SFB från Försäkringskassan inte ger full täckning av inkomstförlusten. En viktig nyhet är att vid vållande finns också rätt till omprövning av livräntor när inkomstförlusten vid jämförelse med inkomst om den skadade hade varit kvar i arbetet är minst 10 procent Invaliditetsersättning Det som står i detta avsnitt om invaliditetsersättning gäller såväl vid arbetssjukdom som vid

43 43 olycksfall. Om medlemmen inte är nöjd med erhållen ersättning, kan missnöjet ofta bero på att man anser att AFA Försäkring har satt för låg invaliditetsgrad (medicinsk) avseende de kvarstående besvären. Detta kan i sin tur bero på att invaliditetsintyget inte är rättvisande. För mer information om försäkringsskyddet se LOs Skadehandbok. Fråga medlemmen om hon/han läst det läkarintyg (invaliditetsintyg) som läkaren utfärdat, vilket i allmänhet skett på AFA Försäkrings begäran. Ofta glömmer handläggaren att skicka kopia till medlemmen. Begär kopia av intyget. Självklart ska medlemmen läsa det innan försäkringsbolagets försäkringsmedicinska rådgivare yttrat sig. Uppmana medlemmen att noga läsa intyget. Om medlemmen har besvär som inte angetts, till exempel störd nattsömn (svårt att somna och/eller vaknar under natten), stor tablettkonsumtion eller har behov av detta men avstår, nedsatt gångsträcka med mera, så ska detta påpekas. Om intyget inte är tillfyllest bör behandlande läkare göra en komplettering. Enbart ett brev från medlemmen till AFA Försäkring med synpunkter gör inte alls samma intryck. Efter komplettering skickas intyget in till AFA Försäkring för ny bedömning. Det är fortfarande viktigt att medlemmen får läsa de kompletteringar som den intygsskrivande läkaren har gjort så att relevanta uppgifter nu framkommer Ersättning av framtida inkomstförluster och av kostnader som engångsersättning I ersättning för smärre framtida inkomstförluster och för framtida kostnader, till exempel medicin, vill försäkringsbolagen ofta omvandla årliga belopp från livränta till så kallad kapitaliserad ersättning. Detta betyder att ersättning utbetalas som en klumpsumma i ett för allt. Ersättningen bestäms med hjälp av en så kallad kapitaliseringstabell och beaktas då den skadades ålder och hur lång tid som ersättningen ska avse. Det gäller då att genomskåda ersättningsförslaget. Trafikskadenämnden har i ett tidigt uttalande angett att ersättningen ska vara så stor att den möjliggör årliga uttag och räcka fram till avsedd tidpunkt. Nu gällande kapitaliseringstabell är inte reviderad sedan Sedan dess har medellivslängden ökat och framför allt så bygger tabellen på den bedömningen att det ska vara möjligt att få 5 procents ränta på det erhållna beloppet. Verklig ränta är cirka 1,5 procent och därtill tillkommer ju inflation på cirka 1,5 procent och sammantaget betyder detta att det erbjudna beloppet inte alls ökas till följd av erhållen ränta. Ränta på så låg nivå och inflation på motsvarande jämnar ju ut varandra. Uppmana medlemmen att bedöma om beloppet räcker avsedd tid ut för att han därefter ska ta ställning till om det föreslagna beloppet ska accepteras eller om årlig livränta ska begäras. Om livränta begärs så justeras detta varje år via basbeloppet.

44 Överklagande av beslut AFA Försäkring TFA eller TFA-KL Om AFA Försäkring meddelar att man fattat ett slutligt beslut i ett ärende enligt villkoren för TFA eller TFA-KL, kan beslutet prövas av Omprövningsavdelningen AFA Försäkring. Detta ska begäras inom 6 månader. Efter Omprövningsavdelningens prövning/beslut kan ärendet hänskjutas till Skiljenämnden (enligt lagen om skiljeförfarande) eller till domstolsprövning. PSA Om AFA Försäkring meddelar att man fattat ett slutligt beslut i ett ärende enligt villkoren för PSA (personskadeavtal för statligt anställda) kan beslutet överklagas till PSA-nämnden inom 2 månader. Detsamma gäller i varje enskild del av handläggningen när PSA framfört att just denna del är färdighandlagd. Efter omprövningsenhetens prövning/beslut kan ärendet hänskjutas till Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor (under Kammarkollegiet) eller till domstolsprövning Trafik- och ansvarsförsäkringsbolagen Möjligheten finns att hänskjuta ärendet till respektive nämnd och/eller domstolsprövning. Försäkringsbolagen har skyldighet att hänskjuta ärendet till nämnden för utlåtande vid medicinsk invaliditet om 10 procent. Den skadade kan begära att nämnden utlåter sig oavsett bolagets uppfattning om invaliditetsgrad. Målet kan också prövas av domstol lämpligen efter att respektive nämnd har uttalat sig och bolaget meddela sin slutliga omfattning. 1.4 Diverse möjligheter Missat att överklaga Försäkringskassans beslut? En regeringsrättsdom har klarlagt att man kan begära prövning av samma sak (från samma datum och för samma förmån) åter igen. Detta eftersom Försäkringskassan inte är en domstol. Beslut enbart i Försäkringskassan och som inte överprövats i förvaltningsrätt innebär alltså att prövning kan begäras på nytt. Domen där detta slås fast är Regeringsrättens dom (RÅ 2002 ref 61) En notering/information är här på sin plats: Regeringsrätten bytte den 1 januari 2011 namn till Högsta förvaltningsdomstolen.

45 45 Förutsättningen för fackets medverkan vid begäran om prövning och hopp om framgång bör dock vara att Försäkringskassans beslutsunderlag kan förbättras i enlighet med vad vi skrivit tidigare. I annat fall blir det troligen fortsatt avslag Fått avslag vid prövning i någon av förvaltningsdomstolarna? Förvaltningsdomstolarna är, i tur och ordning: Förvaltningsrätt (tidigare namn: länsrätt), Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare namn: Regeringsrätten). Genom dåvarande Regeringsrättens dom, RÅ 2004 ref 69, har det klarlagts att ny prövning till exempel om arbetsskadelivränta hos Försäkringskassan kan begäras även om begäran avser samma skadefall som tidigare prövats och avslagits av domstol. Förutsättningen för ny prövning hos Försäkringskassan är att ersättning begärs för en ny period. Om Försäkringskassans prövning avsåg att gälla till exempel från den 1 januari 1995 och framåt och avslagsbeslutet fattades den 31 maj 2000, kan begäran om ersättning framställas hos Försäkringskassan men först från den 1 juni Det är ju så att domstolarna enbart prövar det som Försäkringskassan har prövat, det vill säga i detta fall tidsperioden till Skriv till Försäkringskassan och åberopa domen ovan och begär ny prövning. Förutsättning för framgång är givetvis att nya sakuppgifter framförs. Det är således viktigt läsa motiven till tidigare avslag och bemöta dessa och till exempel visa arbetets skadlighet och samband med kvarstående besvär och arbetsoförmåga. I annat fall torde det ju inte vara lönt att begära ny prövning Trafikskador med trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat Personskador till följd av trafikolyckor till och från arbetet, tjänsteresor och i arbetet är arbetsskador enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Trafikolyckor medför ofta svåra personskador och behov finns därför av hjälp med att klarlägga och argumentera för berättigade anspråk. Förbunden brukar medge rättshjälp för personskada som har uppkommit vid färdolycksfall eller i tjänsten. Försäkringsbolagen brukar svara för rättshjälpskostnad upp till visst belopp, det vill säga en stor del av kostnaden. Försäkringsbolagen brukar svara för en stor del av ombudskostnaden Ersättning vid ekonomisk invaliditet SEKO erbjuder en medlemsförsäkring (tillvalsförsäkring) som numera heter Sjuk- och efterlevandeförsäkring (tidigare Grupplivförsäkring med sjukkapital). Om medlemmen har tecknat en sådan försäkring, kan utbetalning ske efter sex månaders sjukdom. Kontrollera med förbundet eller med försäkringsbolaget Folksam och anmäl!

46 46 Även AGS-månadsersättning (för privatanställda LO-arbetare) kan utbetalas när sjukersättning lämnas av Försäkringskassan. Anställda inom andra avtalsområden har motsvarande möjlighet till kompletterande ersättning. Det är inte ovanligt att detta glöms bort och det handla om mycket pengar för medlemmen om hon/han inte får arbetsskadelivränta Olycksfallsförsäkring för fritiden Hos SEKO finns den medlemsförsäkring som numera heter Medlemsolycksfall Fritid (tidigare namn: Trygghetsförsäkring Fritid, TFF). Försäkringen ingår i medlemsavgiften. Hjälp medlemmen vad gäller olycksfall på fritid. Anmäl till Folksam som är försäkringsgivare Privata försäkringar? Det händer att medlemmarna har privata försäkringar som gäller inte bara på fritid utan även på arbetstid. Uppmana medlemmen att kontrollera och i så fall anmäla Anståndstider Det händer att Försäkringskassan krånglar och inte vill medge rimlig tid för yttrande över eller för komplettering av Försäkringskassans avslagsförslag. Hota med att återkalla ansökan och anstånd kanske kan beviljas. I annat fall får man låta Försäkringskassan fatta sitt beslut och därefter begära att det omprövas. Ett alternativ till detta är att själv komplettera ärendet och sedan begära att ärendet prövas på nytt Färdolycksfall eller olycksfall i arbetet Vid olycksfall i arbetet lämnas ersättning från TFA/TFA-KL/PSA för hela den uppkomna inkomstförlusten. Det är därför viktigt att personskada som uppkommit till följd av olycksfall i arbetet registreras som detta och inte som färdolycksfall. Gränsdragningsproblematik föreligger. Om olycksfallet inträffat väl framme på arbetsplatsen till exempel på av arbetsgivaren tillhandahållen parkeringsplats eller på väg till vårdtagare inom hemtjänsten kan mer än väl olycksfall i arbetet och inte färdolycksfall föreligga. Det gäller att detta framgår i arbetsskadeanmälan och i anmälan till AFA Försäkring. Vid trafikolycka med trafikförsäkringspliktigt fordon vid resa i tjänsten kan även AFA Försäkring reglera och ersätta skadan enligt sina villkor men hänvisa till trafikförsäkringen för resterande anspråk. Detta bör dock bevakas ty det finns ärende där hänvisning inte skett till trafikförsäkringsbolaget med risk att kompletterande ersättning missas. Samma är fallet vid personskada till följd av strikt ansvar till exempel tåg, tunnelbanetrafik, spårvagnstrafik, elolycka, flygolycka och skada av hund. Om det är ett färdolycksfall men inget trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat, måste vållande visas för rätt till ersättning för den inkomstförlust som inte lämnas av Försäkringskassan. Kravet riktas då mot den som har vållat skadan och/eller dennes försäkringsbolag.

47 47 Beträffande vållande, se avsnittet om detta tidigare i denna lathund Rehabilitering och arbetsskadelivränta Försäkringskassorna har haft den attityden att man inte vill pröva rätten till arbetsskadelivränta vid yrkesinriktad rehabilitering/omskolning för kortare tid än ett år. Till följd av Regeringsrättens dom meddelad den 20 juni 2005 (RÅ 2005 ref 46) kan Försäkringskassan inte längre åberopa sin tidigare tidsgräns. Om omskolningen leder till ett yrke med lön som är minst 1/15 lägre än lönen i det yrke där skadan skedde kan arbetsskadelivränta utbetalas redan under rehabiliteringstiden. Även om yrkesutbildningen inte leder till att medlemmen får ett arbete i det aktuella yrket, anser Försäkringskassan att rehabiliteringsskyldigheten är uppfylld i och med beviljad arbetsskadelivränta. Det är därför av flera skäl viktigt att en seriös bedömning av förutsättningarna för arbete efter genomgången yrkesutbildning har skett innan rehabiliteringen startats. Ett beslut att arbetsskada enligt SFB (eller tidigare LAF) föreligger även om det blir avslag på just begäran om arbetsskadelivränta under rehabiliteringstid betyder rätt till prövning och ersättning från AFA Försäkring enligt TFA/TFA-KL/PSA Sveda och värk-ersättning från AFA Försäkring Rätt till sveda och värkersättning vid arbetssjukdom har försämrats från Vid lång sjukskrivning kan det röra sig om ett betydande skattefritt belopp. Försämringen gäller från 2003 (olika avtal). Om vållande visas får medlemmen ersättning för sveda och värk. Kravet på arbetsgivaren är högt ställt mot bakgrund av arbetsmiljölagens stränga krav och motsvarande föreskrifter. Oftast är det inte svårt att visa att arbetsgivaren varit försumlig och därmed kan bli vållande till sjukdomens uppkomst och den skadade kan få ersättning från försäkringen. Se LOs Skadehandbok och LOs Blankettguide Livräntetips Ny livränta Det händer att en medlem inte får livränta från Försäkringskassan enligt SFB trots arbetsskada. Om framtida arbetsoförmåga inte bedöms vara i minst ett år framåt och inkomstförlusten är lägre än 1/15 prövar Försäkringskassan inte om arbetsskada föreligger. Om sjukdomen är upptagen i ILO-förteckningen och till exempel är en vibrationsskada eller orsakad av kemiska ämnen, ska AFA Försäkring självständigt pröva även ersättning för bestående inkomstförlust förutom ersättning för ideell skada. Förutsättning för prövning av inkomstförlust är att kvarstående besvär medförande invaliditet föreligger och att förlusten

48 48 är lägre än 1/15. Om vållande är visat, förstärks denna rätt till ersättning påtagligt eftersom kravet på invaliditetsgradens storlek respektive förlustens storlek då inte spelar samma roll eftersom ärendet prövas enligt skadeståndsrätten Pågående livränteärenden Livränta som lämnas av AFA Försäkring enligt villkoren för TFA/TFA-KL/PSA samt från trafikförsäkrings- och ansvarsförsäkringsbolag kan omprövas om förlusten är mer än 1/10 vid jämförelse med lön som den skadade skulle ha haft om kvar i arbetet. Se dock vad vi även har skrivit i dessa frågor ovan.

49 49 Del 2. Handläggning

50 Försättsblad och journalblad Avsikten är att det ska bli lättare att hålla ordning på de handlingar som skickas respektive mottages och de beslut som fattas. Försättsbladet fylls i senast när ärendet skickas vidare till avdelningen i och för fortsatt handläggning. Det försättsblad som visas här i lathunden är enbart ett exempel på hur sådant kan utformas. På försättsbladet noteras allmänna uppgifter, anståndsuppgifter, ärendeslag, personuppgifter och vad medlemmen vill ha hjälp med. Journalbladet ska föras vid samtliga kontakter med medlemmen även om det sker per telefon och vid varje tillfälle ska kortfattat redovisas vad som framgått. Detta är viktigt för ofta uppkommer missförstånd om vem som åtagit sig att göra vad. På journalbladet anges datum för mottagna handlingar och vad de avser. Handlingen noteras in i journalen i den datumordning som de erhålles och förses med siffra. Denna siffra anges som ärendebilagan.

51 Försättsblad Avdelningens / regionens / klubbens anteckningar Diarienummer... Ärende (vad medlemmen vill ha hjälp med) Ankom till avd el motsv Handläggare Medlemmens namn adress telefon (arbete, bostad, mobil) e-post Beslut F-kassa Gällande fr.o.m. Sänt förbund Facklig organisation Klubb / sektion Kontaktperson / försäkringsansvarig Telefon och e-post till kontaktperson / försäkringsansvarig Skyddsombud Telefon och e-post till skyddsombud Avdelning / region Kontaktperson Telefon och e-post till kontaktperson Arbetsgivare adress telefon e-post Organisationsnummer Telefon Kontaktperson hos arbetsgivaren Telefon och e-post till kontaktperson hos arbetsgivaren Avtalsområde

52 Journalblad Förteckning över dokumentation och åtgärder i ärendet Datum Anteckningar om handlingens slag och åtgärder Ärendebilaga nr

53 Tips och mallbrev Tips om lokal facklig medverkan Det är ett fackligt intresse att hjälpa medlemmen på lokal nivå i den mån det finns resurser för detta. Medlemmen känner att hon/han får hjälp av det lokala facket. Det finns också det fackliga intresset att så mycket som möjligt görs lokalt, bland annat införskaffande av handlingar annars senare skulle behöva inhämtas. Därmed sparas såväl tid som kostnader. I kapitel 1. har belysts olika områden där medlemmen kan ha behov av hjälp och i stor utsträckning kan få detta genom lokal facklig medverkan.. Därutöver kan mer sammanfattande skrivas: Försäkringskassans avslagsbeslut Mot Försäkringskassans avslagsbeslut såväl vad gäller sjukpenning som arbetsskada kan alltid omprövning begäras. Förutsättning för framgång är att nya uppgifter kan tillföras. Därför är det viktigt att granska att Försäkringskassan har haft tillgång till samtliga medicinska handlingar, arbetsskadeanmälan (vid arbetsskada), sjukjournaler m.m. Efter omprövning med förnyat avslag kan ärendet överklagas till Förvaltningsrätten. OBS detta måste ske inom två månader. Om detta missas, kan ärendet inte prövas i Förvaltningsrätten. Då återstår möjligheten att vända sig på nytt till Försäkringskassan och begära ny prövning. Man kan begära att prövning sker av exakt samma förmån såväl tidsperiod som omfattning. Detta eftersom Försäkringskassans beslut inte är domstols utan ett myndighetsbeslut. En förutsättning för framgång är ju att nya uppgifter kan tillföras. I annat fall vidhåller troligtvis Försäkringskassan sitt tidigare beslut. Även detta nya beslut kan omprövas och förnyat avslag kan i sin tur överklagas till domstol. Inför domstolsprövning bör alltid ansökan om rättshjälp ske AFA Försäkrings avslagsbeslut Mot AFA beslut vad gäller TFA, TFA K-L och PSA kan på lokal facklig nivå hjälp ges beroende på de resurser som lokalt finns till medlemmen i flera avseenden. Vad gäller ersättning för kvarstående men (invaliditet) kan medlemmen vara missnöjd med ersättningens storlek. Ett tips är då att tillsammans med medlemmen läsa de intyg som

54 54 legat till grund för beslutet om invaliditetsgradens storlek. Om uppgifter saknas, till exempel om störd nattsömn, nedsatt gångsträcka och så vidare bör kompletterande uppgifter införskaffas. Detta bör ske genom att läkarintyget kompletteras av den intygsskrivande läkaren. Medlemmen kan vara berättigad till ersättning för utseendemässigförändring, så kallad ärrersättning. Det händer att AFA Försäkrings handläggare glömmer bort att så kan vara fallet. Påtala detta för handläggaren på TFA och hon/han kommer att svara för fotografier. Medlemmens skada kan innebära återkommande kostnader och även framtida smärre inkomstförluster. Försäkringsbolaget vill ofta då kapitalisera ersättningen, det vill säga avsluta ärendet med en klumpsumma i ett för allt. Uppmana medlemmen innan beslut att hon eller han räknar på om erbjuden ersättning verkligen kommer att räcka för kostnader i all framtid och för inkomstförlust helt till 65 år och till hälften för tid därefter. Försäkringsbolagen kalkylerar med att erhållet belopp ska kunna förräntas på bank med 5 procent samtidigt som uttag ska ske varje år. I allmänhet räcker det föreslagna beloppet enbart halva avsedd tid. Medlemmen kan då i stället begära årlig utbetalning i form av livränta. Inkomstförlust Om medlem till följd av skada bytt arbetsplats kan skillnad i lön uppkommen antingen direkt eller så småningom. Om förlusten är mindre än 1/15 kan AFA Försäkring vid invaliditet till följd av olycksfall lämna kompletterande ersättning och vid arbetssjukdom godkänd enligt SFB (eller tidigare LAF) eller ILO-förteckningen vid visat vållande även om invaliditet då inte skulle föreligga. Vållandeutredning kan ske med hjälp av utredningsmallar om finns på LOs hemsida Sveda och värk-ersättning vid arbetssjukdom lämnas enbart vid visat vållande se ovan om utredning. Vållandeprövning med hjälp av utredningsmallarna kan fakta om skadans uppkomst och orsak klarläggas och medlemmen kan hjälpas att få sin sak prövad i vållandenämnden. Det är viktigt att åberopa arbetsmiljölagen, AML och den eller de av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS, som är tillämplig/-a i ärendet Mallbrev Mallbreven i denna del av Lathunden kan underlätta hanteringen av dessa ärenden. Därutöver hänvisas till LOs Blankettguide som innehåller bilder på olika blanketter med ifyllnadsanvisningar och annan information. Mallbreven är grupperade enligt följande:

55 Brevmallar för brev till Försäkringskassan 2.4 Brevmallar för brev till AFA Försäkring i ärenden som rör TFA, TFA-KL eller PSA Brevmallar till försäkringsbolag 2.6 Brevmall till vårdcentral, sjukhus m.m.

56 Brevmallar för brev till Försäkringskassan Begäran om anstånd med att lämna synpunkter Försäkringskassan Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Ert förslag till avslag den ( ange dag, månad, år ) vad gäller min rätt till sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadeersättning. ( stryk det som inte avses ) Jag anser mig berättigad till ersättning. Jag ber att få avvakta till den ( dag, månad, år ) med att lämna synpunkter på ert förslag. Jag finner att ärendet behöver kompletteras och behöver anlita hjälp. Med vänlig hälsning Behjälplig: ( ange namn och kontaktuppgifter på den fackliga funktionär som varit behjälplig om ni anser att det ger ökad tyngd åt brevet )

57 Begäran om förlängt anstånd för komplettering av uppgifter Försäkringskassan Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Ert förslag till avslag ( dag, månad, år ) avseende min rätt till arbetsskadeersättning. Anstånd för yttrande föreligger till den ( dag, månad, år ). Jag ber om förlängt anstånd för att komplettera uppgifterna vad gäller de medicinska handlingarna och arbetsmiljön till den ( ange dag, månad, år ). Med vänlig hälsning Behjälplig: ( ange namn och kontaktuppgifter på den fackliga funktionär som varit behjälplig om ni anser att det ger ökad tyngd åt brevet )

58 Begäran om att Försäkringskassan kompletterar sin utredning enligt nedan Ifyllnadstips Brevet avser arbetssjukdom och handlar om arbetsmiljön, diagnoser och den försäkringsmedicinska rådgivaren (försäkringsläkaren). Tag bort de stycken som inte är aktuella. Vad gäller generella yrkesrisker se avsnitt ovan i Lathunden. Om ni inte hittar sådant så stryk detta i texten nedan (understruket nedan) Fyll i namn, datum och diagnoser och så vidare på bland annat punktmarkerade ställen. Försäkringskassan Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Ert förslag ( ange dag, månad, år ) om avslag avseende min rätt till arbetsskadeersättning. Efter genomgång av erhållna handlingar har jag funnit följande: Arbetsmiljön Er beskrivning av min arbetsmiljö bör utökas. Jag bifogar uppgifter om min arbetsmiljö som visar att generellt finns det i mitt yrke risk för nu aktuella besvär. Jag har kompletterat uppgifterna om min arbetsmiljö och bifogar handlingar som visar detta. Diagnoser Ni har räknat upp för prövning av min rätt till arbetsskadelivränta samtliga de diagnoser som fanns vid beslut om sjukersättning. Följande diagnoser sätter inte alls ned min arbetsförmåga:..... Prövning ska ske mot följande diagnoser:.... Den försäkringsmedicinska rådgivaren Efter komplettering begärs att er försäkringsmedicinska rådgivare ska ta del av de medicinska handlingarna men även av de uppgifter som avser arbetsmiljön. Jag förväntar mig att ni kompletterar/ändrar ert förslag ovan och att jag på nytt delges om ni fortfarande skulle anse att jag inte är berättigad till ersättning.

59 59 Med vänlig hälsning Behjälplig: ( ange namn och kontaktuppgifter på den fackliga funktionär som varit behjälplig om ni anser att det ger ökad tyngd åt brevet )

60 Begäran om omprövning av Försäkringskassans beslut om indragen sjukpenning / sjukersättning + begäran om anstånd för komplettering Försäkringskassan Omprövningsenheten Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Begäran om omprövning av beslut den ( ange dag, månad, år ) att dra in min sjukpenning/sjukersättning. ( stryk det som inte är relevant ) Med denna skrivelse begär jag omprövning av Försäkringskassans beslut att dra in min sjukpenning/sjukersättning. Jag begär anstånd till den (ange dag, månad, år ) för att visa att jag är berättigad till ersättning. Med vänlig hälsning Behjälplig: ( ange namn och kontaktuppgifter på den fackliga funktionär som varit behjälplig om ni anser att det ger ökad tyngd åt brevet )

61 Begäran om omprövning av Försäkringskassans beslut om arbetsskadelivränta + begäran om anstånd för komplettering Försäkringskassan Omprövningsenheten Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Begäran om omprövning av Försäkringskassans avslagsbeslut den ( dag, månad, år ) Härmed begär jag omprövning av Försäkringskassans beslut att inte medge ersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Utgången av Försäkringskassans prövning understryker behovet av kompletterande utredning. Då denna inte kommer att utföras av Försäkringskassan måste den utföras av mig. Jag anhåller om anstånd t o m den ( dag, månad, år ) för att framföra de uppgifter som saknas. Jag yrkar att omprövning sker så att jag blir beviljad ersättning enligt mitt yrkande. Med vänlig hälsning Behjälplig: ( ange namn och kontaktuppgifter på den fackliga funktionär som varit behjälplig om ni anser att det ger ökad tyngd åt brevet )

62 Överklagan av Försäkringskassans avslagsbeslut till Förvaltningsrätten avseende sjukpenning / sjukersättning / arbetsskadeersättning och begäran om anstånd Försäkringskassan Datum Er beteckning ( ange personnr ) Ange här namn, personnummer och adress Överklagan av Försäkringskassans avslagsbeslut ( ange dag månad år ) angående rätt till ersättning med sjukpenning, sjukersättning/arbetsskadeersättning. ( stryk det som inte är relevant ) Med denna skrivelse överklagas Försäkringskassans ovannämnda beslut. Jag vidhåller min rätt till ersättning. Jag har funnit att beslutsunderlaget behöver kompletteras och anhåller om anstånd till ( ange dag månad år ). Med vänlig hälsning

63 Begäran om att få kopia av handlingar från Försäkringskassan Försäkringskassan Datum Er beteckning ( ange personnr ) Ange här namn, personnummer och adress Begäran om kopia av handlingar Jag ber er skicka mig kopia av samtliga de handlingar (beslut, medicinska handlingar och er läkares yttrande) som låg till grund för ert beslut att medge / inte medge ( använd det som brevet gäller) mig ersättning. Med vänlig hälsning Behjälplig: ( ange namn och kontaktuppgifter på den fackliga funktionär som varit behjälplig om ni anser att det ger ökad tyngd åt brevet )

64 Brevmallar för brev till AFA Försäkring i ärenden som rör TFA, TFA-KL eller PSA Begäran om att få kopia av handlingar OBS Brevmallen kan användas vid begäran 1)om medicinska handlingar eller 2) om handlingar avseende vållande. Det som inte gäller tas bort. AFA Försäkring Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Anhållan om handlingar Alt 1 Jag ber att få kopia av de läkarintyg och eventuella andra ytterligare handlingar på vilka er försäkringsmedicinska rådgivare gjort bedömningen av min invaliditetsgrad. Jag ber att få avskrift av den bedömning som er försäkringsmedicinska rådgivare har gjort om ni inte redan har utförligt citerat det. Alt 2 Jag ber att få kopior av samtliga de handlingar som legat till grund för Vållandenämndens utlåtande av min begäran om ersättning för inkomstförlust. Med vänlig hälsning Behjälplig: ( ange namn och kontaktuppgifter på den fackliga funktionär som varit behjälplig om ni anser att det ger ökad tyngd åt brevet )

65 Begäran om uppgift om när besked i ärendet kan väntas AFA Försäkring Försäkringskassan Aktuellt försäkringsbolag ( stryk det som inte är aktuellt ) Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Begäran om uppgift om handläggningstid Alt 1 Försäkringskassan Det har nu gått lång tid sedan jag ansökte om ersättning. Jag har inte hört från er och vill nu veta när jag kan vänta mig att få ersättningsbesked. Jag vill att ni snarast återkommer. Alt 2 AFA Försäkring Med hänvisning till mitt tidigare brev den (ange dag, månad, år) ber jag er meddela när jag kan förvänta mig besked i ärendet. Alt 3 Trafikförsäkringsbolag (exempelvis) Med hänvisning till mitt tidigare brev den ( ange dag, månad, år )/ tidigare kontakter ( ange relevanta kontakter ) ber jag er meddela när jag kan förvänta mig besked i ärendet. Med vänlig hälsning

66 Brevmall vad gäller vållandefrågor AFA Försäkring Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Alt 1 Vid avslag av vållandenämnden Jag ber att få kopior av samtliga de handlingar som legat till grund för Vållandenämndens utlåtande av min begäran om ersättning för inkomstförlust och för sveda och värk. Alt 2 Begäran om Vållandenämndens prövning alt. omprövning A Med stöd av uppgifter i det bifogade utredningsunderlaget anhålles om Vållandenämndens prövning B Med stöd av uppgifter i det bifogade utredningsunderlaget anhålles om Vållandenämndens omprövning. Här finns svar på de oklarheter som omnämndes av Vållandenämnden vid dess prövning. Uppgifterna visar att vållande åvilar arbetsgivaren enligt skadeståndslagen och därmed rätt till ersättning. Med vänlig hälsning Bilaga: ( ange här namnet på utredningsunderlaget ) Behjälplig ( ange namn och kontaktuppgifter på den fackliga funktionär som varit behjälplig om ni anser att det ger ökad tyngd åt brevet )

67 Begäran om omprövning av AFA Försäkrings beslut enligt TFA/TFA-KL/PSA + begäran om anstånd för komplettering OBS välj något av alternativen nedan. Omprövningsenheten AFA Försäkring Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Alt 1 avser TFA/TFA-KL Med detta brev anhåller jag om omprövning av ert beslut meddelat i brev den (ange dag, månad år ). Jag ber att få återkomma med synpunkter på ert beslut senast den ( dag, månad, år ) antingen med begäran om att ärendet ska prövas av Omprövningsenheten AFA Försäkring eller för att återkomma med ytterligare argument för att be er att på nytt granska er bedömning och ert beslut. Med vänlig hälsning Alt 2 avser PSA Med detta brev överklagas ert beslut meddelat (ange dag, månad, år). Innan ärendet prövas av PSA-nämnden vill jag utveckla mina argument för ersättning och ber att få återkomma senast (ange dag, månad, år). Med vänlig hälsning

68 Överklagan av AFAs beslut (efter omprövning) Begäran om Skiljenämndens respektive PSA-nämndens prövning. Tips: läs först den information som skickas ut efter omprövningsbeslutet. AFA Försäkring Datum Er beteckning Ange här namn, personnummer och adress Alt 1 avser TFA/TFA-KL Överklagan av beslut Med detta brev anhålles om Skiljenämndens prövning av AFA Försäkrings beslut meddelat i brev den (ange dag, månad, år). Jag hänvisar till mitt tidigare framförda yrkande. Jag avvaktar besked om kostnad och vart inbetalning ska ske. Jag avvaktar nämndens prövning för och beslut. Med vänlig hälsning Alt 2 avser PSA Överklagan av beslut Med detta brev överklagas till PSA-nämnden ert beslut meddelat ( ange dag, månad, år ). Jag hänvisar till tidigare framförda yrkanden. Jag avvaktar nämndens prövning och beslut. Med vänlig hälsning

69 Utredningsunderlag i vållandeärenden Dessa malldokument är avsedda att användas vid utredning av vållande vid arbetssjukdom. De fyra olika underlagen/mallarna är framtagna av Lennart Stéen, LO-TCO Rättsskydd och visas på följande sidor som bilder ur respektive pdf-fil. Utredningsunderlagen är grupperade enligt följande: Vållande utredningsunderlag belastning/förslitning och vibrationer Vållande utredningsunderlag kemiska ämnen, gaser och vätskor (även vatten) Vållande utredningsunderlag mobbning (kränkande särbehandling) Vållande utredningsunderlag stressrelaterade arbetssjukdomar

70 Vållande utredningsunderlag belastning/förslitning och vibrationer

71 71

72 72

73 Vållande utredningsunderlag kemiska ämnen, gaser och vätskor (även vatten)

74 74

75 75

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (fr o m den 1 januari

Läs mer

LOs lilla lathund 2011

LOs lilla lathund 2011 1 LOs lilla lathund 2011 För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (fr o m den 1 januari 2011 enligt socialförsäkringsbalken,

Läs mer

LOs lilla lathund. För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor

LOs lilla lathund. För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor 0 LOs lilla lathund För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden Reviderad 2006-06-08 1 LOs lilla lathund Författare Eva-Lotta Ramberg, Hotell och

Läs mer

För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor. Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden

För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor. Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden 0 LOs lilla lathund För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden Reviderad 2006-06-08 1 LOs lilla lathund Författare Eva-Lotta Ramberg, Hotell och

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

LOs lilla lathund. Reviderad 2005.03.04. För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor

LOs lilla lathund. Reviderad 2005.03.04. För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor 0 Reviderad 2005.03.04 LOs lilla lathund För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden 1 2 LOs lilla lathund Författare

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Kommunals lathund. för den praktiska handläggningen av försäkringsärenden. Tips och anvisningar.

Kommunals lathund. för den praktiska handläggningen av försäkringsärenden. Tips och anvisningar. Kommunals lathund för den praktiska handläggningen av försäkringsärenden. Tips och anvisningar. Kommunals lathund för den praktiska handläggningen av försäkringsärenden. Tips och anvisningar. 4 Kommunals

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring AFA Försäkring försäkrar för ett bättre arbetsliv AFA Försäkring är en försäkringsorganisation som ägs

Läs mer

Om arbetsskador. en handledning med inblick i lagar och avtal

Om arbetsskador. en handledning med inblick i lagar och avtal Om arbetsskador en handledning med inblick i lagar och avtal ST, 2008. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Tryck: Strokirk-Landströms AB. Maj 2010. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan informerar GÄLLER FRÅN Arbetsskadeförsäkring 02.06.01 Svensk socialförsäkring Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2013 ref 44 I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381)

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Att tänka på vid arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

Att tänka på vid arbetsolycksfall och arbetssjukdomar Att tänka på vid arbetsolycksfall och arbetssjukdomar Anmäl alla olycksfall och arbetssjukdomar på arbetsplatsen till Försäkringskassan (FK). Anmäl även händelsen till AFA/TFA i de fall som olycksfallet

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Vållande Utredningsunderlag mobbing (kränkande särbehandling)

Vållande Utredningsunderlag mobbing (kränkande särbehandling) Vållande Utredningsunderlag mobbing (kränkande särbehandling) Utredningsunderlag samt begäran om prövning avförsäkringskassan av rätt till ersättning enligt LAF och(därefter) prövning av Vållandenämnden

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2009:1531 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 26 juni 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning:

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Sid Om Försäkringskassan. Om socialförsäkringen

Sid Om Försäkringskassan. Om socialförsäkringen Sid 1 2016 Om Försäkringskassan Om socialförsäkringen Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 217 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-16 2011-99 Er referens 120-2867-2010/11 Enhetschef Dan Ljungberg 08-58 00 15 21 dan.ljungberg@inspsf.se Socialförsäkringsutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Svar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 juni 2017 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 februari 2016

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT.

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT. 1 Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till politiker och kontakter med tidningar. Syftet är att frågor och svar skall kunna påverka våra politiker till att förändra

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget.

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 13 juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete En reformerad sjukskrivningsprocess för att främja ökad återgång i arbete träder i

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version Välkommen! Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare presentation av nya kontaktvägar

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon.

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. HFD 2013 ref 58 Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. Lagrum: 4 kap. 5 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer