En rapport om bemannings anställda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om bemannings anställda"

Transkript

1 JUNI 2012 Storgatan 19, Stockholm Telefon Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda

2 Innehåll 1. Sammanfattning En bransch med kollektivavtal Auktorisation ger trygghet Anställda i bemanningsföretag Fler jobb Likabehandling fokus på kompetens Ökade jobbchanser för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden Tryggad inkomst mellan uppdragen Lättare att byta jobb Långsiktigt tryggare på arbetsmarknaden Ökad arbetslivserfarenhet i samband med inträdet på arbetsmarknaden Kompetensutveckling för framtiden En anställningsform för ett långt och varierat yrkesliv Vad tycker medarbetarna om jobbet som konsult?

3 1. Sammanfattning Svensk ekonomi och välfärd är beroende av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Anpassningen till en globaliserad värld med snabba förändringar och hård konkurrens skapar ständigt nya utmaningar för näringslivet. Ledtider mellan order och produktion blir allt kortare och både företag och myndigheter ställer om sin verksamhet mycket oftare än tidigare. Arbetsmarknaden blir alltmer specialiserad och förmågan att hitta rätt kompetens i rätt tid blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Många av de yrken som vi kommer att ha i framtiden känner vi ännu inte till. Däremot vet vi att kompetenskraven har ökat kontinuerligt och att denna trend knappast lär brytas. Allt detta ställer nya krav på arbetsmarknadens former och funktioner. Samtidigt har den offentliga arbetsförmedlingen till uppgift att prioritera dem som står längst från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter hanterar en del av omställningarna genom de så kallade trygghetsråden, men de täcker inte introduktionen på arbetsmarknaden eller de som går mellan olika anställningar. Bemanningsföretagen har vuxit kraftigt de senaste 20 åren som ett svar på många av de nya kraven. De hjälper andra företag och organisationer att anpassa sig till de snabba förändringarna genom att erbjuda rätt kompetens i rätt tid. Därigenom skapar de många jobb som annars inte funnits på arbetsmarknaden. I dag arbetar omkring personer varje år i bemanningsbranschen, majoriteten av dessa är tillsvidareanställda och 97 procent av dem omfattas av kollektivavtal. I hela näringslivet omfattas 87 procent av de anställda av kollektivavtal. Genom att inrätta en partsgemensam nämnd tar bemanningsbranschen ansvar för att branschen följer kollektiv avtal och andra regleringar. I kollektivavtalen garanteras de anställda en trygghet som i många fall kan vara fördelaktigare för den enskilde än vid andra anställningar. Mellan uppdragen har de tillsvidareanställda en garantilön om 90 procent av den lön den anställde tjänat de tre senaste månaderna. Den enda motprestationen under denna period är att vara tillgänglig för nya uppdrag. De som arbetar i LO-yrken garanteras en lön motsvarande genomsnittet för motsvarande arbete på kundföretaget. Det leder till att unga bemanningsanställda ofta får en högre lön än vad de haft om de varit anställda direkt av kundföretaget. Bemanningsföretagen skapar fler tillsvidareanställningar och jobb som annars inte skulle finnas. Forskning visar också att bemanningsföretag har betydande fördelar för personer som annars skulle haft svårt att få en första kontakt med arbetsmarknaden på grund av avsaknaden av nätverk. Detta gäller särskilt utlandsfödda och unga, två grupper som är överrepresenterade i bemanningsbranschen. För dessa är arbete i bemanningsbranschen en språngbräda till andra typer av anställningar. Många studenter vittnar om att etableringsfasen på arbetsmarknaden försvåras av bristande arbetslivserfarenhet. Forskning visar otvetydigt att vägen från arbetslöshet till jobb förkortas avsevärt om arbetslösa tar jobb i ett bemanningsföretag jämfört med om individen inte gör det. 2

4 I kontrast till medierapporteringen om bemanningsbranschen är de anställda i branschen nöjda med sitt arbete. Undersökningar och jämförelser med andra branscher visar att skillnaderna, i den utsträckning de är jämförbara, är relativt små. På en föränderlig arbetsmarknad blir individens kompetens och erfarenheter allt viktigare för den personliga tryggheten. Bemanningsföretagen hjälper till att minska inlåsningseffekter på arbetsmarknaden samtidigt som branschen hjälper människor att gå vidare till ett nytt jobb. Bland andra Unionen slår fast att en ökad frivillig rörlig het är eftersträvansvärt, att det leder till kompetensutveckling och stärker individernas position på arbetsmarknaden. Anställda hos bemanningsföretag anger själva att de lärt sig mer i sitt arbete som bemanningsanställd än vad de lärt sig när de arbetat hos ett annat företag. Bemanningskonsultens val av uppdrag är därför en viktig del i konsulternas kompetensutveckling. Inom kort ska riksdagen besluta om införandet av EU:s bemanningsdirektiv. Direktivet vilar på två viktiga principer som ska genomföras i svensk lag. Likabehandlingsprincipen slår fast de anställdas rättigheter och hindersprövningsprincipen ska ta bort eventuella hinder och ge förutsättningar för en fortsatt utveckling av branschen. Det senare skulle leda till att fler som i dag är arbetslösa skulle få arbete. Det skulle också förstärka bemanningsbranschens positiva effekter på arbetsmarknaden. 1.1 Om rapporten Denna rapport har tagits fram för att belysa några av de missförstånd som ofta förekommer i den offentliga debatten om bemanningsföretag. I rapporten presenteras därför aktuell forskning om bemanningsbranschen, resultat från en studie av vad medarbetarna anser om arbetet som bemanningskonsult samt rapporter kring kompetens- och karriärutveckling på dagens arbetsmarknad från ett antal fackförbund och intresseorganisationer. Rapporten har sammanställts av Johannes Hylander och Paulo Silva på uppdrag av Svenskt Näringsliv. De studerade underlagen ger sammantaget ett betydande stöd för att förekomsten av en bemanningsbransch bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad för såväl de anställda som arbetsgivarna. 3

5 2. En bransch med kollektivavtal Bemanningsbranschen är en viktig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen och har egna kollektivavtal. Branschen har vuxit kraftigt de senaste 15 åren, dock från en låg nivå. I dag bidrar bemanningsbranschen med ungefär heltidsjobb, vilket motsvarar en procent av de anställda på svensk arbetsmarknad. De anställda i bemanningsföretagen har i princip samma anställningsvillkor som anställda med motsvarande arbeten i kundföretagen. Samtliga auktoriserade bemanningsföretag erbjuder fast lön, kollektivavtal och den anställningstrygghet som följer av lag och avtalen. Branschen har kollektivavtal för såväl arbetare som tjänstemän och hela 97 procent av de anställda i svenska bemanningsföretag omfattas av kollektiv avtal. I hela det svenska näringslivet omfattas 87 procent av de anställda av kollektivavtal. 1 Bemanningsföretagen har kollektivavtal med följande fackförbund: Fastighetsanställdas Förbund GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch Handelsanställdas förbund Hotell och Restaurang Facket Livsmedelsarbetareförbundet IF Metall SEKO Facket för Service och Kommunikation Svenska Byggnadsarbetareförbundet Svenska Elektrikerförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenska Musikerförbundet Svenska Målareförbundet Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Svenska Transportarbetareförbundet Sveriges Läkarförbund Vårdförbundet Unionen Akademikerförbunden 2 Personaluthyrning är den absolut största delen av branschens fyra olika grenar och utgör hela 91 procent av den totala omsättningen. De tre övriga grenarna är rekrytering, omställning och entreprenad. Alla som är tillsvidareanställda på auktoriserade bemanningsföretag är garanterade en viss inkomst varje månad, oavsett om de har uppdrag eller inte. De anställda har 1 Kjellberg, I Akademikerförbunden ingår; Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK-förbundet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund och Sveriges Veterinärförbund. 4

6 på samma sätt som andra lagstadgad rätt till tjänstledighet för föräldraledighet och studier samt rätt till ersättning när de är hemma på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn. För pension och försäkringar gäller i stort samma villkor som för anställda på andra privata företag med kollektivavtal, det gäller pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkring. På vissa områden innebär bemanningsföretagens kollektivavtal en ökad trygghet jämfört med andra branscher, eftersom bemanningsföretagen har en skyldighet att vid behov försöka omplacera sina anställda hos alla sina kunder och inte bara inom det egna företaget. Därigenom blir den anställde inte lika drabbad vid nedgångar i enskilda branscher. 2.1 Auktorisation ger trygghet Tillsammans med LO, Unionen och akademikerförbunden erbjuder Bemanningsföretagen sina medlemsföretag möjligheten att ansöka om en auktorisation. Denna garanterar kunderna att leverantören är seriös och följer lagar och regler. Bemanningsföretagen ställer därigenom krav på sina medlemsföretag, vilket ger både medarbetare och kunder en ökad trygghet. Auktorisationsnämnden, som består av företrädare för såväl arbetsgivare som arbetstagare samt har en opartisk ordförande, säkerställer att de villkor som gäller för auktorisationen följs. För att bli auktoriserad medlem krävs att företagen uppfyller följande villkor: Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader Följer förbundets stadgar Följer Bemanningsföretagens etiska regler Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar 3 Tillämpar minst Bemanningsföretagens allmänna leveransvillkor (Standardavtal) Omfattas av Bemanningsföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande Har fastställd jämställdhetsplan, (om det krävs enligt lag) Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda auktorisationsutbildning Synliggör att det är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering Företer det senaste årsbokslutet Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning Alla företag granskas i samband med inträdet och följs därefter upp en gång om året. De företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller auktorisationens villkor får inte vara kvar som medlem i Bemanningsföretagen. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och Bemanningsföretagens styrelse fattar beslut om auktorisationen. 3 Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett företags verksamhetsområde, se följande länk: 5

7 3. Anställda i bemanningsföretag Den mediala bilden av de anställda i bemanningsbranschen är ofta negativt vinklad. De anställda kallas inte sällan för daglönare eller andra nedsättande uttryck. I själva verket visar forskning och empiri att bemanningsbranschen har positiva effekter för såväl individen som samhället. 3.1 Fler jobb Tillsvidareanställningar inom bemanningsföretagen ger den trygghet som många vill ha på arbetsmarknaden, men gör det samtidigt möjligt för arbetsplatserna att anpassa personalstyrkan efter behov. Studier visar också att bemanningsföretagen skapar fasta jobb som annars inte skulle finnas. 4 Trots detta menar andra att inhyrning av personal inte skapar några nya jobb och att det bör förbjudas. 5 Detta påstående saknar dock helt stöd enligt de företag som hyr in personal. En studie av 500 arbetsgivare som anlitat bemanningsföretag visar att sju av tio istället hade ökat antalet visstidsanställningar om de inte hade kunnat hyra in personal. En femtedel av företagen hade skickat det aktuella uppdraget eller jobbet till något annat företag. Endast en femtedel av företagen skulle själva tillsvidareanställa och en tiondel skulle tacka nej till ordern. Slutligen skulle tre procent flytta produktionen utomlands. 6 I en internationell rapport framtagen av Boston Consulting Group bekräftas tesen att bemanningsföretagen bidrar till att skapa arbeten som annars inte skulle finnas. 7 Konsekvensen av att förbjuda förekomsten av bemanningsföretag är därför en högre andel visstidsanställningar, färre tillsvidareanställningar samt totalt sett färre jobb. Alternativ till att hyra personal från bemanningsföretag Tackat nej till order/arbete 11% Själva visstidsanställt 71% Själva tillsvidareanställt 19% Flyttat produktion utomlands 3% Lagt ut uppdrag på annan Vet ej 11% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fråga: Föreställ er att ni hade behov av ytterligare personal för en begränsad tidsperiod och inte hade någon möjlighet att hyra in personal från ett bemanningsföretag. Vad hade ni gjort då? Respondenterna har kunnat svara på flera alternativ varför tabellen kan summera till mer än 100 % Källa: United Minds 4 Bemanningsföretagen, Personalinhyrningen i Sverige, En studie av 500 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag. 5 Det har bland annat framförts i samband med att Vänsterpartiets kongress beslutade att arbeta för att förbjuda bemanningsföretag. 6 sverige_1 7 Boston Consulting Group/CIETT, Adapting to Change How private employment services facilitate adaptation to change, better labour markets and decent work,

8 3.2 Likabehandling fokus på kompetens Sysselsättningsgapet mellan utrikes och inrikes födda är stort i Sverige. Detta förklaras bland annat med olikheter i utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet samt avsaknad av personliga kontakter. Nationalekonomerna Magnus Carlsson samt Per Skedinger har studerat några av hindren och hur man bäst undviker dem i rapporten Reglering eller diskriminering vad hindrar etablering? I rapporten konstaterar de bland annat att ett starkt anställningsskydd kombinerat med höga minimilöner i regel är förbundet med lägre sysselsättning bland invandrare. Anställningsskyddet gör att arbetsgivarna ställer höga krav i samband med anställningar samt att osäkerhet kring utländska examina gör att de blir försiktiga. 8 En dansk forskningsstudie visar att arbete i bemanningsbranschen har en särskilt positiv effekt för invandrare från icke-västliga länder. Forskarna menar att det delvis beror på att bemanningsbranschen istället är specialister på att bedöma olika typer av kompetens. Den danska studien visar också att arbete i bemanningsbranschen är en särskilt effektiv väg in på arbetsmarknaden för personer som tidigare har fått försörjningsstöd. 9 Vad gäller andelen anställda med icke-västlig bakgrund så skiljer sig dock bemanningsbranschen från andra branscher. Av de som sysselsätts i bemanningsbranschen är en stor andel icke-västliga invandrare. Under 2008 utgjorde de 16,1 procent av de drygt årsanställda som är sysselsatta i bemanningsbranschen. Andelen ickevästliga invandrare sysselsatta i övriga branscher var 8,4 procent. 10 Många arbeten tillsätts via informella kontakter och den som saknar dessa får därmed svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Studier från bland andra Jusek och IFAU visar att många invandrare har svårare att få kontakt med arbetsgivare och att de har mindre kvalificerade arbeten än andra med motsvarande utbildning. 11 Bemanningsföretagen kan med sina utvecklade rekryteringsmetoder och goda relationer med många företag delvis avhjälpa denna avsaknad av kontakter. Bemanningsanställda respektive anställda i privat sektor med icke västeuropeisk bakgrund % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16,1% 8,4% Bemanningsanställda 2008 Anställda inom privat sektor 2008 Källa: SCB, bearbetat av Pernilla Andersson Joona 8 Skedinger och Carlsson, Reglering eller diskriminering vad hindrar etablering?, Fores Agenda, Abejdsmarkedspolitisk analyse, Vikararbejde får indvandrere i fast job. 10 Uppgifter från SCB, bearbetat av Pernilla Andersson Joona, forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 11 Fores, Lyckad invandring; Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Lärdomar från bemanningsbranschen. Jusek, Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb (2011). 7

9 Arbetsmarknadsforskarna Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson konstaterar i två olika rapporter (framtagna för IFAU respektive Fores) att invandrare ofta stannar i bemanningsföretagen kortare tid och att de i större utsträckning går vidare till arbete i annan bransch, jämfört med personer födda i Sverige. De drar därför slutsatsen att en anställning i ett bemanningsföretag är ett bra sätt för unga och invandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 12 Ur ett arbetsgivarperspektiv argumenterar organisationen Företagarna i en rapport om kompetensbrister för att fler företag borde kunna använda bemanningsföretag eftersom det skulle underlätta för dem som står längre från arbetsmarknaden, eller inte har egna kontakter, som till exempel nyanlända invandrare. 13 Detta resonemang ligger väl i linje med vad som föreslås i rapporten Reglering eller diskriminering vad hindrar etablering? där författarna menar att det borde bli lättare att anlita bemannings- och rekryteringsföretag. Dessa företag minskar effekten av det mycket starka anställningsskyddet och diskriminerar i mindre utsträckning än andra företag. Därigenom underlättas för invandrare att förbättra sina arbetsmarknadsutsikter istället för att vara arbetslösa Ökade jobbchanser för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden Arbete i bemanningsföretag ökar jobbchanserna för grupper som står långt från arbetsmarknaden. I en studie från Århus universitet och tyska arbetslivsinstitutet (IZA) visar forskarna Elke J. Jahn och Michael Rosholm på mycket positiva effekter av bemanningsjobb för arbetares position på arbetsmarknaden. Särskilt gäller detta arbetslösa och lågutbildade. Forskarna finner en rad mycket positiva treatment effects av bemanningsjobb; bättre yrkes- och sociala nätverk, utökade jobbmöjligheter, bättre jobb och bättre anställningar. 15 I en annan studie från Amsterdams universitet har forskarna Marloes Zijl, Gerard J van den Berg och Arjan Heyma påvisat att vägen från arbetslöshet till jobb förkortas avsevärt för den arbetslöse som tar jobb i bemanningsföretag jämfört med den som inte gör det. Forskarna menar att det inte råder någon tvekan om detta orsakssamband och därigenom att bemanningsbranschen är en språngbräda till andra anställningar. 16 I Bemanningsföretagens rapport Jobbet i bemanningsbranschen framkommer att fyra av tio av dem som börjar arbeta som bemanningskonsult är arbetslösa, uppsagda eller riskerar att bli arbetslösa. Detta är en försiktig ökning sedan den senaste rapporten togs fram för 2009/ Eftersom även antalet anställda i bemanningsbranschen har ökat de senaste åren har dessa arbeten därmed kommit att spela en större roll för de arbetslösa Tryggad inkomst mellan uppdragen I den offentliga debatten jämförs ibland bemanningsarbetena med gamla tiders daglönare som måste vara redo när arbetsgivaren kallar och som riskerar att bli utan försörjning om det inte finns uppdrag. Då beaktar man inte att de anställda i beman- 12 IFAU, Hur fungerar bemanningsbranschen?, Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö, Rapport Fores, Lyckad invandring; Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Lärdomar från bemanningsbranschen. 13 Företagarna, Kompetensbrister hotar tillväxten, Skedinger och Carlsson, Reglering eller diskriminering vad hindrar etablering?, Fores Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/12, Bemanningsföretagen. 18 Det går emellertid inte att utläsa om personerna har varit arbetslösa under en längre period. 8

10 ningsföretagen får lön även när de inte är uthyrda. De tillsvidareanställda inom bemanningsföretagen får en garantilön om 90 procent av vad de tjänat i snitt de tre senaste månaderna. Ofta blir garantilönen därför mer än 100 procent av den lön den anställde har i sitt individuella avtal. Den enda motprestationen är att vara tillgänglig för nya uppdrag. Den som vill vara säker på att kunna vara ledig kan naturligtvis ta ut intjänad semester även under perioder mellan uppdrag. Avtalen mellan tjänstemän och arbetare skiljer sig något vad gäller den exakta utformningen av ersättningsnivåerna. De svenska avtalen är ur ett europeiskt perspektiv förmånliga, vilket företrädare för IF Metall framhållit. 19 De svenska avtalen ger dessutom klara fördelar i jämförelse med om den anställde gått arbetslös mellan arbeten hos kundföretagen. Detta gäller såväl nivån på den sjukpenninggrundande inkomsten som den totala inkomsten. 3.5 Lättare att byta jobb Arbetsförmedlingen har till uppgift att effektivt föra samman den som söker arbete med den som söker arbetskraft men i detta arbete ska de prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. 20 Det faktum att de allra flesta jobben inte förmedlas via Arbetsförmedlingen gör därmed organisationen allt mindre relevant för de som vill byta arbete. Unionen menar i en rapport om kompetensutveckling att en ökad frivillig rörlighet är eftersträvansvärd och att det skulle leda till en ökad kompetensutveckling samt skulle stärka individernas position på arbetsmarknaden. Omkring en tredjedel av medlemmarna tror dock inte att de skulle få motsvarande jobb på en annan arbetsplats. Samtidigt skulle omkring en fjärdedel av medlemmarna byta arbete om de blev erbjudna ett arbete med ungefär samma position, lön och förmåner på samma ort. 21 Flera andra undersökningar har visat på ett stort intresse för att byta jobb, men de visar också på att många inte vågar ta steget. 22 I en studie om varför de anställda valt att arbeta som bemanningskonsult är det vanligaste svaret, vilket 41 procent av de tillfrågade har angett, att bemanningsföretaget erbjöd ett intressant uppdrag. Den näst vanligaste anledningen är att de vill se olika arbetsplatser och skaffa sig mångsidig arbetslivserfarenhet, vilket 35 procent har angett. Dessutom tror 65 procent av de svarande att arbetet som bemanningskonsult kommer att leda till ett nytt arbete i framtiden. 23 Anställningstiden i bemanningsbranschen har ökat de senaste åren, vilket Unionen menar beror på att branschen har blivit mer etablerad och att villkoren har blivit bättre. 24 Det tyder på att branschen inte bara ses som en snabb genomgångssektor, utan alltmer blir ett strategiskt val i yrkeskarriären. Det stora intresset för att byta jobb och det begränsade stödet från Arbetsförmedlingen gör att bemanningsföretagen sannolikt är en bra och trygg väg för den som vill byta jobb. Resultaten från Bemanningsföretagens undersökning av de anställda i branschen visar att de anställda har goda möjligheter att välja arbetsgivare och att arbetet som bemanningskonsult ofta är ett medvetet led i individens yrkeskarriär. 19 Dagens Arbete, Unionen, Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet. 22 JobbKollen #1, YouGov och Blocket; Accenture, Alecta, 23 Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/12, Bemanningsföretagen. 24 Unionen, Bemanningsbranschen personal som handelsvara?,

11 3.6 Långsiktigt tryggare på arbetsmarknaden På en alltmer föränderlig arbetsmarknad blir individens kompetens och erfarenheter allt viktigare för den långsiktiga tryggheten och anställningsbarheten. Forskarna Bo Rothstein och Frida Boräng har i en jämförande studie visat att den svenska modellen tenderar att låsa in personer på arbetsplatser vilket de menar leder till ökad ohälsa bland de anställda och en sämre fungerande arbetsmarknad. De bedömer att risken att förlora sitt upplevda arbetsrättsliga kapital hindrar individerna från att byta arbete eftersom de då tror att de skulle få en otryggare anställning. Detta leder i förlängningen till att individen blir mindre attraktiv för andra arbeten på arbetsmarknaden. 25 Tesen om inlåsning bekräftas i stort av en rapport som Trygghetsrådet TRS beställt av forskarna Fredrik Movitz och Gunnar Aronsson. De pekar bland annat på att den största andelen inlåsta återfinns bland LO:s medlemmar och bland lågutbildade. De menar också att inlåsningen leder till en ökad risk för sjukdom, en instabil arbetssituation, problem i balansen mellan arbete och övrigt liv samt låg tilltro till möjligheterna att förändra den egna situationen. 26 Att i ett sådant läge förlora jobbet gör det svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Att byta arbete något oftare verkar därmed ge en långsiktigt tryggare position på arbetsmarknaden. Fackförbundet Unionen har identifierat liknande problem på dagens arbetsmarknad och argumenterar för att det ofta sker en betydande utveckling av en persons kompetens vid byte av jobb. Därför behöver det bli mer attraktivt att byta jobb, efterfrågan på jobbyte behöver öka. 27 Även TCO argumenterar i en skrift inför den senaste kongressen för vikten av att underlätta jobbyten och en kompetensutveckling för framtidens arbetsmarknad samt att ansvaret för denna kompetensutveckling inte kan läggas på arbetsgivarna. De menar att samhället måste ta ett större ansvar för individernas möjligheter att karriärväxla genom att erbjuda goda möjligheter för livslångt lärande. 28 Mot bakgrund av ovan resonemang borde därför formen med en tillsvidareanställning i ett bemanningsföretag och möjligheten att växla arbetsplats vara positiv för individens framtida anställningsbarhet. De som inte trivs eller har lessnat på en arbetsplats kan be att få byta uppdrag. I dialog med bemanningsföretaget finns det ofta goda möjligheter för den anställde att prova på liknande arbeten i olika branscher, eller att byta arbetsuppgifter inom en och samma bransch. 65 procent av de bemanningsanställda tycker att bemanningsföretagen tar hänsyn till deras önskemål när de erbjuds ett arbete Ökad arbetslivserfarenhet i samband med inträdet på arbetsmarknaden En stor del av alla arbetstillfällen tillsätts via någon form av informella kontakter. Särskilt för personer med låg utbildning och dåliga studieresultat är familjekontakterna viktiga i samband med deras inträde på arbetsmarknaden. Denna betydelse stärks dessutom när arbetslösheten stiger, det visar en studie från IFAU. 30 Den som saknar dessa nära kontakter får därför mycket svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 25 Rothstein och Boräng, Movitz och Aronsson, Unionen, En politik för kompetens Unionens riktlinjer för kompetensutveckling. 28 TCO Jobben och jobbet, Kongressrapport Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/12, Bemanningsföretagen. 30 Oskar Nordström Skans och Francis Kramarz,

12 Men även för högskolestudenter är kopplingen till arbetsmarknaden viktig för att få det första jobbet. I rapporten Fra n högskola till arbete argumenterar forskaren Tommy Törnqvist för att många studenter upplever sig ha problem med att få det första jobbet just därför att de saknar arbetslivserfarenhet. Den genomförda studien visar även att inträdet på den reguljära arbetsmarknaden ofta sker i en flerstegsraket, som inleds med tillfälliga arbeten under studietiden. 31 Etableringsfasen, det vill säga perioden efter avslutade studier, är en kritisk tidpunkt för studenterna, både ur ett personligt perspektiv med familjebildning och ökade krav på ett socialt planerbart liv och ur ett professionellt perspektiv där både arbetet under studietiden och det första arbetet efter studierna kan styra den framtida karriärutvecklingen. 32 Även andra studier bekräftar vikten av arbetslivserfarenheter för att få en anställning. I en studie av vad personalchefer vid 200 större arbetsgivare i Sverige tittar på i en anställningssituation svarar 82 procent att svenska ungdomar har hög utbildning men saknar praktisk arbetslivserfarenhet. I samma studie ställdes frågor till personer mellan 16 och 25. Av dessa svarade 86 procent att avsaknaden av arbetslivserfarenhet hindrar unga att få jobb. 33 Meriter från arbetslivet oavsett om de förvärvats genom frivilligarbete eller genom regelrätta extraarbeten verkar därmed vara en viktig faktor för studenternas etablering på den ordinarie arbetsmarknaden. I studier som Jusek har tagit fram visar det sig att de studenter som har kunnat skapa kontakter med arbetslivet under studietiden får jobb snabbare efter examen än andra studenter. 34 Enligt en studie från Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv arbetar en majoritet av studenterna vid landets universitet och högskolor vid sidan av studierna. Studien visar att dessa arbeten är nödvändiga, både för att de ska kunna försörja sig och för att de ska få kontakter och erfarenheter från yrkeslivet som kan hjälpa dem att få relevanta arbeten efter avslutade studier. 35 För närvarande diskuterar Jusek och Almega hur de tillsammans ska kunna underlätta för studenter att arbeta inom relevanta områden under studietiden genom införandet av så kallade studentmedarbetarskap. 36 Kollektivavtalen i bemanningsbranschen är anpassade efter studenternas behov av att få arbeta extra vid sidan av studierna. Det har bland annat lett till att det vuxit fram ett stort antal företag som har specialiserat sig på att hyra ut just studenter. Arbete i bemanningsföretag under studietiden gör det därför möjligt för de studerande att testa olika sektorer och yrken på arbetsmarknaden. Enligt den forskning som redovisas ovan är dessa erfarenheter mycket värdefulla för att studenterna ska få arbete efter avslutade studier. Visstidsanställningar är också en väg in på arbetsmarknaden, men enligt en rapport från Kommunal verkar det ta längre tid att få en tillsvidareanställning för Kommunals medlemmar än genomsnittet vid anställning i bemanningsföretag. Efter tre år har hälften av Kommunals medlemmar gått från visstidsanställning till tillsvidareanställning, och efter sex år har 90 procent fått en tillsvidareanställning. 37 I beman- 31 Törnqvist, Från högskola till arbete, s Törnqvist, Från högskola till arbete, s. 105, Novus och McDonalds, Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden, Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv, Studenter som arbetar, rapport Kommunal, Ständigt standby en rapport om visstidsanställdas villkor, Emma Ölmebäck,

13 ningsbranschen har cirka 80 procent av samtliga anställda tillsvidareanställningar. 38 Många av de bemanningsanställda går över till tillsvidareanställningar hos kundföretagen, men hela 14 procent av de tillfrågade i den senaste medarbetarundersöknigen svarar att de har erbjudits en anställning hos kundföretaget, men valt att stanna kvar på bemanningsföretaget Kompetensutveckling för framtiden Individens kompetens är grunden för att få en anställning och för att fortsätta vara anställningsbar krävs en kontinuerlig kompetensutveckling. I takt med att företag och organisationer har en allt högre omsättning på personal och verksamheter finns det allt färre områden och arbeten där man inte riskerar att förlora arbetet någon gång under sitt yrkesverksamma liv. Ansvaret för kompetensutvecklingen kan läggas på flera olika nivåer, men en vanlig indelning är att det offentliga har ett ansvar för att lägga en god grund och erbjuda system för ett livslångt lärande, medan arbetsgivaren har ett ansvar för att erbjuda den kompetensutveckling som krävs för att den anställde ska kunna utföra det befintliga arbetet. Kompetensutveckling i sig kan emellertid innebära många olika saker. Unionen har i en rapport frågat sina medlemmar om vad de lär sig mest av. De tre vanligaste svaren var; arbetsuppgifterna i sig (cirka 33 procent), kollegor (cirka 29 procent) samt byte av arbetsuppgifter (cirka 24 procent). Kurser och utbildningar kommer först på fjärde plats med cirka 18 procent. 40 Svaren ligger i linje med vad Unionen menar är viktiga delar av kompetensutvecklingen. Att byta jobb, flytta mellan arbetsplatser och ta ett karriärsteg uppåt eller åt sidan är bra både för de som jobbar och för arbetsmarknadens funktionssätt eftersom det innebär kunskapsspridning och ökar produktiviteten. Kompetens behöver utvecklas både när tjänstemannen har jobb och mellan jobb. 41 Det bör poängteras att anställda i bemanningsbranschen ofta har en något lägre grad av traditionell kompetensutveckling i form av deltagande i kurser och utbildningar än vad anställda i andra företag har. Bland exempelvis Unionens medlemmar anger ungefär varannan att de får någon form av årlig kompetensutveckling och bland Juseks medlemmar anger ungefär sju av tio detta. Detta inbegriper emellertid alla former av kompetensutveckling, inklusive exempelvis arbetsrotation, och bland bemanningsföretagens anställda anger omkring var tredje att de har fått utbildning under det senaste året. 42 Den reella skillnaden är därför sannolikt avsevärt mindre. Samtidigt har det också framkommit att de uthyrda själva har bedömt att de lärde sig mer under ett år hos ett bemanningsföretag än på tre år hos ett annat företag. Att vara aktiv i val av uppdrag är därför en viktig del i bemanningskonsulternas kompetensutveckling. 43 I Företagarnas rapport Kompetensbrister hotar tillväxten, pekar de på att den främsta anledningen till bristen på arbetskraft är bristfällig yrkeserfarenhet, vilket varannan Bemanningsföretagen, Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/ Unionen, Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag, Unionen, Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag, Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/12, Bemanningsföretagen. 43 Unionen, Bemanningsbranschen personal som handelsvara?,

14 tillfrågad företagare har angett. Därnäst kommer bristfällig utbildning, vilket var fjärde företagare har angett. I rapporten redovisas också vilka rekryteringsvägar som företagen använder. Hela 64 procent anger att information från vänner och bekanta är den vanligaste metoden, medan bara 4 procent använder bemanningsföretag. 44 Arbete i bemanningsföretag verkar därmed svara mot flera av de aktiviteter som anställda anser vara viktigast för att utveckla den egna kompetensen samtidigt som det ger den yrkeserfarenhet som arbetsgivarna efterfråga. Detta kräver emellertid att den anställde får möjlighet att utveckla sitt kunnande i arbetet som bemanningskonsult, vilket två tredjedelar av de anställda i bemanningsföretagen anser. 45 Vidare erbjuder en tillsvidareanställning i ett bemanningsföretag möjligheten att prova flera olika arbeten och i vissa fall även olika yrken och därmed utveckla sin kompetens. 3.9 En anställningsform för ett långt och varierat yrkesliv En snabbt föränderlig arbetsmarknad ställer allt högre krav på individen att ställa om såväl sin kompetens som inriktning på arbetsmarknaden. Sannolikt kommer många att byta arbete, sektor och yrke flera gånger. Det blir därför alltfler såväl frivilliga som ofrivilliga omställningstillfällen. Den senaste tiden har flera rapporter diskuterat vikten av att vi arbetar under en längre period i livet med såväl ett tidigare inträde som ett arbetsliv där man kan och vill arbeta högre upp i åldrarna än vad som är fallet i dag. 46 Den senaste Långtidsutredningen har bland annat räknat på kostnaden för att svenska studenter kommer ut sent på arbetsmarknaden. Rapporten resonerar kring huruvida arbete under studietiden försenar eller underlättar inträdet på arbetsmarknaden, men kommer till slutsatsen att än viktigare för att inte försena inträdet på arbetsmarknaden är att undvika avbrott i studierna eller i övergångarna mellan studier och arbete. 47 Bakgrunden till det ökade behovet av ett längre arbetsliv är kombinationen av längre studietid samt längre livslängd, vilket leder till en större försörjningsbörda för den yrkesverksamma delen av befolkningen. Arbetsförmedlingens uppdrag att prioritera dem som står längst från arbetsmarknaden är i dagsläget inte anpassat till alla dessa typer av omställningar. Vid neddragningar får många istället hjälp av de olika trygghetsråd som arbetsmarknadens parter har skapat. Även dessa omfattar dock endast vissa omställningar och arbetar inte med introduktion till arbetsmarknaden eller omställning av visstidsanställda. Det finns därför ett behov av en mångfald olika lösningar för att erbjuda individerna goda möjligheter till en snabb och för individen anpassad omställning. Detta behov har identifierats av flera fackförbund. Som komplement till trygghetsrådens arbete har de gjort stora satsningar på att hjälpa sina medlemmar med olika former av karriärrådgivning för att öka individernas möjligheter att på arbetsmarknaden. CV-granskningar, karriärcoachning, stöd till egenföretagare samt råd kring hur man gör på anställningsintervjuer är numera vanliga fackliga tjänster Företagarna, Kompetensbrister hotar tillväxten, Bemanningsföretagen, Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/ Svenskt Näringsliv, Konsten att strula till ett liv - Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete; OECD, Education at a Glance 2010: OECD Indicators; Fredrik Reinfeldt i DN , politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet; Gunnar Wetterberg, Kurvans kraft, Roope Uusitalo, Vad förklarar svenska universitetsstudenters höga examensålder?, Bilaga 3 till LU Jusek, Unionen, Civilekonomerna, DIK, Sveriges ingenjörer m.fl. 13

15 Bemanningsföretagen är å sin sida experter på rekrytering och därmed på att analysera och bedöma kompetens. De bistår även med rådgivning kring individernas utveckling. Flera rapporter visar på deras förmåga att se just till individens kompetens. 49 Den största gruppen, 33 procent, som börjar på ett bemanningsföretag kommer direkt från arbetslöshet. Men 18 procent kommer från en tillsvidareanställning och nästan lika många, 17 procent, direkt från studier. Data från den senaste mätningen av de anställda i bemanningsbranschen visar på en kraftfull ökning av äldre. Gruppen över 60 år har nästan fördubblats sedan den förra mätningen 2009/10. Det är ofta personer som avslutat sitt ordinarie arbete men gärna fortsätter att jobba, ibland i sitt gamla yrke men ofta inom helt andra områden och i den omfattning de själva vill. Ett jobb i bemanningsbranschen är redan nu ett sätt för många som inte vill sluta jobba vid fyllda 67 år att fortsätta att vara yrkesverksamma. 50 Bemanningsföretagen verkar därmed komplettera andra aktörers insatser på arbetsmarknaden. Oavsett om individen kommer direkt från studier, är arbetslös, vill byta arbete och bransch, eller vill fortsätta arbeta, men i mindre omfattning innan de går i pension verkar det finnas goda möjligheter genom bemanningsföretagen. 49 IFAU, Hur fungerar bemanningsbranschen?, Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö, Rapport ; Fores, Lyckad invandring; Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö Lärdomar från bemanningsbranschen. 50 Bemanningsföretagen. 14

16 4. Vad tycker medarbetarna om jobbet som konsult? Arbetet som bemanningskonsult har utvecklats i takt med branschen. Från att ha omfattat i första hand administrativa kontorsyrken finns numera bemanningskonsulter inom vården, som chefer, inom industrin och på många fler områden. Det är därför svårt att dra långtgående och generella slutsatser om bemanningskonsulternas vardag. Det finns emellertid några studier som ger en samlad bild av hur de anställda trivs på jobbet, vilka förutsättningar de har för individuell utveckling samt hur de ser på inflytandet över arbetssituationen. Bemanningsföretagen gör en återkommande studie av hur bemanningskonsulterna upplever sitt arbete och fackförbundet Unionen har i rapporten Bemanningsbranschen personal som handelsvara? beskrivit utvecklingen av branschen samt några av dess utmaningar ur ett personalperspektiv. I Bemanningsföretagens studie av hur de anställda ser på branschen framgår att 81 procent av de anställda är nöjda med arbetet. Detta är en ökning från 73 procent jämfört med undersökningen från 2009/2010. Endast två procent är mycket missnöjda och 6 procent ganska missnöjda. 51 Allmän uppfattning om arbetet som bemanningskonsult Mycket nöjd 42% (28%) Nöjd; 81% Ganska nöjd 39% (45%) Varken nöjd eller missnöjd 11% (15%) Ganska missnöjd Mycket missnöjd 6% (8%) 2% (4%) Missnöjd; 8% Källa: Bemanningsföretagen 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fråga: Sätt betyg på ditt nuvarande uppdrag: I stort - hur nöjd är du med innehållet i ditt arbete som bemanningskonsult? Siffrorna inom parentes avser motsvarande undersökning som genomfördes vid årsskiftet 2009/2010 Enligt Unionens rapport om bemanningsbranschen trivs de som aktivt väljer att arbeta i bemanningsbranschen bättre än dem som söker sig dit på grund av att de inte får andra arbeten. 52 De åtta procent av de anställda som uttrycker ett missnöje i Bemanningsföretagens studie är emellertid avsevärt färre än de som uppger att de sökt sig till branschen för att de inte har kunnat få annat arbete. Omkring en tredje del av de anställda har angett detta som ett av flera skäl till varför de arbetar som bemanningskonsult. 51 Bemanningsföretagen, Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/ Unionen, Bemanningsbranschen personal som handelsvara?,

17 Bemötandet av bemanningskonsulterna är också viktigt för deras trivsel. Det finns inhyrande företag som aktivt exkluderar bemanningskonsulter från till exempel sociala aktiviteter. Inhyrandet kan också i vissa fall skapa konflikter på arbetsplatsen vilket riskerar att gå ut över den enskilde konsulten. 53 Drygt tre fjärdedelar av de tillfrågade i Bemanningsföretagens studie anger att det inhyrande företaget behandlade dem som övriga anställda, men omkring var tionde instämmer inte i detta. I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående: Jag känner att jag är en del av bemanningsföretagets arbetsgemenskap Instämmer helt Instämmer delvis 30% 28% Tveksam 19% Instämmer knappast 9% Instämmer inte alls 11% Vet ej 3% 0% 10% 20% 30% 40% Källa: Bemanningsföretagen Eftersom huvuddelen av arbetstiden tillbringas hos kunderna finns det en risk för att den anställde varken känner en arbetsgemenskap med de dagliga kollegorna på arbetsplatsen eller med konsulterna på bemanningsföretaget. Drygt åtta av tio känner emellertid att de är en del av kundföretagens arbetsgemenskap. Betydligt färre, omkring sex av tio, känner att de är en del av bemanningsföretagens arbetsgemenskap. För att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland de anställda kan bemanningsföretagen därför behöva bli bättre på att bygga en intern arbetsgemenskap. Arbetet i kundföretaget Fråga: Ta ställning till följande påståenden om din anställning: Bas: Arbetar som inhyrd bemanningskonsult (n=3854) Mina närmaste arbetskamrater i kundföretaget uppskattar mig och mitt arbete 71% 20% Instämmer 2011 ( ) (90%) (84%) Kundföretagets arbetsledare uppskattar mig och det arbete jag gör 67% 21% (88%) (88%) Jag känner att jag är en del av kundföretagets arbetsgemenskap 52% 29% 10% (81%) (79%) Kundföretagets arbetsledare är en bra chef 54% 26% 9% (80%) (62%) Källa: Bemanningsföretagen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (1) Instämmer delvis (2) Tveksam (3) Instämmer knappast (4) Instämmer inte alls (5) Vet ej * Siffrorna inom parentes avser motsvarande undersökning som genomfördes vid årsskiftet Unionen, Bemanningsbranschen personal som handelsvara?,

18 Den delade tiden mellan den vardagliga arbetsplatsen och arbetsgivaren innebär utmaningar, både ur ett individuellt utvecklingsperspektiv och ur ett ledarperspektiv. Unionen lyfter i en rapport fram några risker med det delade ledarskapet. De menar att bemanningskonsulterna inte kan garanteras en god och kontinuerlig återkoppling eftersom deras konsultchef inte ser det dagliga arbetet och den som ansvarar för ledningen på det inhyrande företaget inte har en långsiktig syn på den individuella utvecklingen. 54 Omkring nio av tio bemanningskonsulter anger emellertid att de närmaste arbetskamraterna samt arbetsledaren uppskattar konsultens arbete och åtta av tio anser att arbetsledaren är en bra chef. Att arbeta som bemanningskonsult Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i vart och ett av följande påståenden om att arbeta som bemanningskonsult? Bas: Arbetar som inhyrd bemanningskonsult (n=3854) Instämmer 2011 ( ) Kundföretaget har bemött mig som en av deras egna anställda 45% 32% 11% (77%) (73%) På min arbetsplats (hos kundföretaget) är man positiv till bemanningskonsulter 41% 34% 12% (74%) (74%) Min erfarenhet av att arbeta som inhyrd har varit mer positiv än väntat 38% 33% 14% 6% 7 2 (71%) (65%) Jag har kunnat utveckla och utnyttja mitt kunnande tack vare arbetet som bemanningskonsult 37% 31% 15% 6% 8% 3 (67%) (64%) Jag tror att hyrarbete kommer att leda till nytt arbete i framtiden 34% 31% 17% 5% 7% 6 (65%) (62%) Att arbeta som inhyrd känns meningsfullt 29% 34% 18% 7% 10% 2 (63%) (65%) Tack vare konsultjobbet har jag avancerat i min yrkeskarriär 23% 24% 19% 9% 19% 5 (47%) (46%) Källa: Bemanningsföretagen Instämmer helt (1) Tveksam (3) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer inte alls (5) Instämmer delvis (2) Instämmer knappast (4) Vet ej * Siffrorna inom parentes avser motsvarande undersökning som genomfördes vid årsskiftet Den personliga kompetensutvecklingen lägger grunden för möjliga framtida uppdrag och nya arbeten. Det är därför ur ett individuellt perspektiv viktigt att kunna utveckla relevanta områden samt att kunna presentera sin kompetens för att få nya och intressanta uppdrag inom bemanningsföretaget eller andra arbeten utanför det. Två tredjedelar av de tillfrågade i Bemanningsföretagens undersökning menar också att de har kunnat utveckla och utnyttja sitt kunnande tack vare arbetet som bemanningskonsult. Knappt varannan kan säkert säga att konsultjobbet har lett till ett avancemang i yrkeskarriären. I Bemanningsföretagens undersökning tillfrågas därför de bemanningsanställda även om hur de upplever arbetet i sig samt hur de ser på den personliga utvecklingen. Till de påståenden som får högst grad av instämmande märks särskilt följande två: Arbetet motsvarar vad som utlovades och Kundföretaget har satt mig in i arbetet tillräckligt. 85 procent av de svarande instämmer i dessa påståenden, vilket är en försiktig ökning jämfört med det förra undersökningstillfället. Även påståendet Arbetsuppgifterna sporrar mig att göra mitt bästa har ökat till 82 procent, jämfört med 78 procent förra gången. 54 Unionen, Bemanningsbranschen personal som handelsvara?,

19 Att arbeta som bemanningskonsult Fråga: Vad anser du om följande påståenden om ditt arbete som bemanningskonsult? Bas: Arbetar som inhyrd bemanningskonsult (n=3854) Arbetet motsvarar vad som utlovades 54% 31% Instämmer 2011 ( ) (85%) (84%) Kundföretaget har satt mig in i arbetet tillräckligt 54% 31% (85%) (83%) Arbetsuppgifterna sporrar mig att göra mitt bästa 53% 29% (82%) (78%) Mitt arbete motsvarar mitt yrkeskunnande 37% 35% 11% 7% 8 1 (73%) (62%) Mitt arbete ger tillräckligt med utmaningar 36% 33% 16% 7% 7% (69%) (64%) Källa: Bemanningsföretagen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (1) Instämmer delvis (2) Tveksam (3) Instämmer knappast (4) Instämmer inte alls (5) Vet ej * Siffrorna inom parentes avser motsvarande undersökning som genomfördes vid årsskiftet En majoritet och ökande andel av de svarande instämde också i att Arbetet motsvarar mitt yrkeskunnande och Arbetet ger tillräckligt med utmaningar, 73 (62) procent och 69 (64) procent. Arbetet i bemanningsbranschen passar inte alla. Men eftersom även de som sökt sig till branschen på grund av att de inte hittat annat arbete verkar trivas, fyller branschen en viktig funktion på arbetsmarknaden. Det finns flera utvecklingsområden, exempel vis arbetsgemenskapen inom de enskilda bemanningsföretagen, men som helhet verkar branschen fungera väl. De farhågor som till exempel Unionen lyfter fram har visst stöd i Bemanningsföretagens undersökning, men det handlar om en liten minoritet av de anställda. De allra flesta trivs bra och utvecklas i sitt arbete i bemanningsbranschen. 18

20 5. Referenser Accenture, The Path Forward (2012) Agenda, Abejdsmarkedspolitisk analyse, Vikararbejde får indvandrere i fast job Anders Kjellberg, Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivar- förbund och fackförbund, Lunds Universitet (2012) Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö, Hur fungerar bemanningsbranschen?, IFAU (2004) Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö, Lärdomar från bemanningsbranschen, Lyckad invandring, Fores, (2011) Bemanningsföretagen, Personalinhyrningen i Sverige (2011) Bemanningsföretagen, Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemannings anställdas situation 2011/12 Boston Consulting Group/CIETT, Adapting to Change How private employment services facilitate adaptation to change, better labour markets and decent work (2011) Dagens Arbete Elke J. Jahn och Michael Rosholm, Looking Beyond the Bridge: How Temporary Agency Employment Affects Labor Market Outcomes, Social Sciences Research Network (2010) Stefan Eriksson Jonas Lagerström, Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal, Rapport 17, IFAU (2007) Företagarna, Kompetensbrister hotar tillväxten (2011) Jusek, Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb (2011) Jonas Milton och Sofia Larsen, Studenter bör få chans att jobba i rätt bransch, SvD Brännpunkt ( ) Fredrik Movitz och Gunnar Aronsson, Tryggare omställning för ökad rörlighet, Trygghetsrådet (2009) Oskar Nordström Skans och Francis Kramarz, Sociala kontakter och ungdomars inträde på arbetsmarknaden, IFAU (2011) Novus och McDonalds, Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden (2010) OECD, Education at a Glance: OECD Indicators (2010) Paulina de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet kunskapsläge och kunskapsbehov, LO (2008) 19

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN?

1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1.1. ÅLDER Vilket år är du född? 29 år eller yngre 30-44 år 45-59 år 60 år eller äldre Vill ej svara 0% 10% 17% 1 21% 30% 3 31% 40% 4 4 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50%

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag.

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag. Best.nr WS0-0 Handbok för dig som jobbar på bemanningsföretag www.bemanningsforetagen.se Välkommen till bemanningsbranschen Innan och när du börjar () Varför bemanningsbranschen? (0) START Arbetsskyldighet

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Information om bemanningsbranschen

Information om bemanningsbranschen Information om bemanningsbranschen Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. En beskrivning av bemanningsbranschen och dess roll på

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Så byter tjänstemännen jobb

Så byter tjänstemännen jobb ? Så byter tjänstemännen jobb 1 2 Innehåll Förord... 4 Hur byter tjänstemännen jobb?...5 Om undersökningen...6 Bakgrundsintervjuer...6 En arbetsmarknad med svårdefinierade rekryteringsvägar påverkar jobbytet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport från McDonald s Kortfakta om undersökningen 4 7 procent av de cirka 1000 unga personer som tillfrågats i undersökningen är oroliga för att

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Vi slösar med värdefulla resurser 2011 drygt 27 000 samhällsvetare i Sverige med utländsk utbildning En tredjedel saknar jobb

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen Jobbet i bemanningsbranschen en studie av de bemanningsanställdas situation 2009/2010 Innehåll Jobbet i bemanningsbranschen 4 1. Vem jobbar i bemanningsbranschen? 4 2. Metod 12 3. Vägen in till jobbet

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer