En rapport om bemannings anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om bemannings anställda"

Transkript

1 JUNI 2012 Storgatan 19, Stockholm Telefon Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda

2 Innehåll 1. Sammanfattning En bransch med kollektivavtal Auktorisation ger trygghet Anställda i bemanningsföretag Fler jobb Likabehandling fokus på kompetens Ökade jobbchanser för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden Tryggad inkomst mellan uppdragen Lättare att byta jobb Långsiktigt tryggare på arbetsmarknaden Ökad arbetslivserfarenhet i samband med inträdet på arbetsmarknaden Kompetensutveckling för framtiden En anställningsform för ett långt och varierat yrkesliv Vad tycker medarbetarna om jobbet som konsult?

3 1. Sammanfattning Svensk ekonomi och välfärd är beroende av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Anpassningen till en globaliserad värld med snabba förändringar och hård konkurrens skapar ständigt nya utmaningar för näringslivet. Ledtider mellan order och produktion blir allt kortare och både företag och myndigheter ställer om sin verksamhet mycket oftare än tidigare. Arbetsmarknaden blir alltmer specialiserad och förmågan att hitta rätt kompetens i rätt tid blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Många av de yrken som vi kommer att ha i framtiden känner vi ännu inte till. Däremot vet vi att kompetenskraven har ökat kontinuerligt och att denna trend knappast lär brytas. Allt detta ställer nya krav på arbetsmarknadens former och funktioner. Samtidigt har den offentliga arbetsförmedlingen till uppgift att prioritera dem som står längst från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter hanterar en del av omställningarna genom de så kallade trygghetsråden, men de täcker inte introduktionen på arbetsmarknaden eller de som går mellan olika anställningar. Bemanningsföretagen har vuxit kraftigt de senaste 20 åren som ett svar på många av de nya kraven. De hjälper andra företag och organisationer att anpassa sig till de snabba förändringarna genom att erbjuda rätt kompetens i rätt tid. Därigenom skapar de många jobb som annars inte funnits på arbetsmarknaden. I dag arbetar omkring personer varje år i bemanningsbranschen, majoriteten av dessa är tillsvidareanställda och 97 procent av dem omfattas av kollektivavtal. I hela näringslivet omfattas 87 procent av de anställda av kollektivavtal. Genom att inrätta en partsgemensam nämnd tar bemanningsbranschen ansvar för att branschen följer kollektiv avtal och andra regleringar. I kollektivavtalen garanteras de anställda en trygghet som i många fall kan vara fördelaktigare för den enskilde än vid andra anställningar. Mellan uppdragen har de tillsvidareanställda en garantilön om 90 procent av den lön den anställde tjänat de tre senaste månaderna. Den enda motprestationen under denna period är att vara tillgänglig för nya uppdrag. De som arbetar i LO-yrken garanteras en lön motsvarande genomsnittet för motsvarande arbete på kundföretaget. Det leder till att unga bemanningsanställda ofta får en högre lön än vad de haft om de varit anställda direkt av kundföretaget. Bemanningsföretagen skapar fler tillsvidareanställningar och jobb som annars inte skulle finnas. Forskning visar också att bemanningsföretag har betydande fördelar för personer som annars skulle haft svårt att få en första kontakt med arbetsmarknaden på grund av avsaknaden av nätverk. Detta gäller särskilt utlandsfödda och unga, två grupper som är överrepresenterade i bemanningsbranschen. För dessa är arbete i bemanningsbranschen en språngbräda till andra typer av anställningar. Många studenter vittnar om att etableringsfasen på arbetsmarknaden försvåras av bristande arbetslivserfarenhet. Forskning visar otvetydigt att vägen från arbetslöshet till jobb förkortas avsevärt om arbetslösa tar jobb i ett bemanningsföretag jämfört med om individen inte gör det. 2

4 I kontrast till medierapporteringen om bemanningsbranschen är de anställda i branschen nöjda med sitt arbete. Undersökningar och jämförelser med andra branscher visar att skillnaderna, i den utsträckning de är jämförbara, är relativt små. På en föränderlig arbetsmarknad blir individens kompetens och erfarenheter allt viktigare för den personliga tryggheten. Bemanningsföretagen hjälper till att minska inlåsningseffekter på arbetsmarknaden samtidigt som branschen hjälper människor att gå vidare till ett nytt jobb. Bland andra Unionen slår fast att en ökad frivillig rörlig het är eftersträvansvärt, att det leder till kompetensutveckling och stärker individernas position på arbetsmarknaden. Anställda hos bemanningsföretag anger själva att de lärt sig mer i sitt arbete som bemanningsanställd än vad de lärt sig när de arbetat hos ett annat företag. Bemanningskonsultens val av uppdrag är därför en viktig del i konsulternas kompetensutveckling. Inom kort ska riksdagen besluta om införandet av EU:s bemanningsdirektiv. Direktivet vilar på två viktiga principer som ska genomföras i svensk lag. Likabehandlingsprincipen slår fast de anställdas rättigheter och hindersprövningsprincipen ska ta bort eventuella hinder och ge förutsättningar för en fortsatt utveckling av branschen. Det senare skulle leda till att fler som i dag är arbetslösa skulle få arbete. Det skulle också förstärka bemanningsbranschens positiva effekter på arbetsmarknaden. 1.1 Om rapporten Denna rapport har tagits fram för att belysa några av de missförstånd som ofta förekommer i den offentliga debatten om bemanningsföretag. I rapporten presenteras därför aktuell forskning om bemanningsbranschen, resultat från en studie av vad medarbetarna anser om arbetet som bemanningskonsult samt rapporter kring kompetens- och karriärutveckling på dagens arbetsmarknad från ett antal fackförbund och intresseorganisationer. Rapporten har sammanställts av Johannes Hylander och Paulo Silva på uppdrag av Svenskt Näringsliv. De studerade underlagen ger sammantaget ett betydande stöd för att förekomsten av en bemanningsbransch bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad för såväl de anställda som arbetsgivarna. 3

5 2. En bransch med kollektivavtal Bemanningsbranschen är en viktig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen och har egna kollektivavtal. Branschen har vuxit kraftigt de senaste 15 åren, dock från en låg nivå. I dag bidrar bemanningsbranschen med ungefär heltidsjobb, vilket motsvarar en procent av de anställda på svensk arbetsmarknad. De anställda i bemanningsföretagen har i princip samma anställningsvillkor som anställda med motsvarande arbeten i kundföretagen. Samtliga auktoriserade bemanningsföretag erbjuder fast lön, kollektivavtal och den anställningstrygghet som följer av lag och avtalen. Branschen har kollektivavtal för såväl arbetare som tjänstemän och hela 97 procent av de anställda i svenska bemanningsföretag omfattas av kollektiv avtal. I hela det svenska näringslivet omfattas 87 procent av de anställda av kollektivavtal. 1 Bemanningsföretagen har kollektivavtal med följande fackförbund: Fastighetsanställdas Förbund GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch Handelsanställdas förbund Hotell och Restaurang Facket Livsmedelsarbetareförbundet IF Metall SEKO Facket för Service och Kommunikation Svenska Byggnadsarbetareförbundet Svenska Elektrikerförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenska Musikerförbundet Svenska Målareförbundet Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Svenska Transportarbetareförbundet Sveriges Läkarförbund Vårdförbundet Unionen Akademikerförbunden 2 Personaluthyrning är den absolut största delen av branschens fyra olika grenar och utgör hela 91 procent av den totala omsättningen. De tre övriga grenarna är rekrytering, omställning och entreprenad. Alla som är tillsvidareanställda på auktoriserade bemanningsföretag är garanterade en viss inkomst varje månad, oavsett om de har uppdrag eller inte. De anställda har 1 Kjellberg, I Akademikerförbunden ingår; Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK-förbundet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund och Sveriges Veterinärförbund. 4

6 på samma sätt som andra lagstadgad rätt till tjänstledighet för föräldraledighet och studier samt rätt till ersättning när de är hemma på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn. För pension och försäkringar gäller i stort samma villkor som för anställda på andra privata företag med kollektivavtal, det gäller pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkring. På vissa områden innebär bemanningsföretagens kollektivavtal en ökad trygghet jämfört med andra branscher, eftersom bemanningsföretagen har en skyldighet att vid behov försöka omplacera sina anställda hos alla sina kunder och inte bara inom det egna företaget. Därigenom blir den anställde inte lika drabbad vid nedgångar i enskilda branscher. 2.1 Auktorisation ger trygghet Tillsammans med LO, Unionen och akademikerförbunden erbjuder Bemanningsföretagen sina medlemsföretag möjligheten att ansöka om en auktorisation. Denna garanterar kunderna att leverantören är seriös och följer lagar och regler. Bemanningsföretagen ställer därigenom krav på sina medlemsföretag, vilket ger både medarbetare och kunder en ökad trygghet. Auktorisationsnämnden, som består av företrädare för såväl arbetsgivare som arbetstagare samt har en opartisk ordförande, säkerställer att de villkor som gäller för auktorisationen följs. För att bli auktoriserad medlem krävs att företagen uppfyller följande villkor: Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader Följer förbundets stadgar Följer Bemanningsföretagens etiska regler Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar 3 Tillämpar minst Bemanningsföretagens allmänna leveransvillkor (Standardavtal) Omfattas av Bemanningsföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande Har fastställd jämställdhetsplan, (om det krävs enligt lag) Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda auktorisationsutbildning Synliggör att det är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering Företer det senaste årsbokslutet Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning Alla företag granskas i samband med inträdet och följs därefter upp en gång om året. De företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller auktorisationens villkor får inte vara kvar som medlem i Bemanningsföretagen. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och Bemanningsföretagens styrelse fattar beslut om auktorisationen. 3 Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett företags verksamhetsområde, se följande länk: 5

7 3. Anställda i bemanningsföretag Den mediala bilden av de anställda i bemanningsbranschen är ofta negativt vinklad. De anställda kallas inte sällan för daglönare eller andra nedsättande uttryck. I själva verket visar forskning och empiri att bemanningsbranschen har positiva effekter för såväl individen som samhället. 3.1 Fler jobb Tillsvidareanställningar inom bemanningsföretagen ger den trygghet som många vill ha på arbetsmarknaden, men gör det samtidigt möjligt för arbetsplatserna att anpassa personalstyrkan efter behov. Studier visar också att bemanningsföretagen skapar fasta jobb som annars inte skulle finnas. 4 Trots detta menar andra att inhyrning av personal inte skapar några nya jobb och att det bör förbjudas. 5 Detta påstående saknar dock helt stöd enligt de företag som hyr in personal. En studie av 500 arbetsgivare som anlitat bemanningsföretag visar att sju av tio istället hade ökat antalet visstidsanställningar om de inte hade kunnat hyra in personal. En femtedel av företagen hade skickat det aktuella uppdraget eller jobbet till något annat företag. Endast en femtedel av företagen skulle själva tillsvidareanställa och en tiondel skulle tacka nej till ordern. Slutligen skulle tre procent flytta produktionen utomlands. 6 I en internationell rapport framtagen av Boston Consulting Group bekräftas tesen att bemanningsföretagen bidrar till att skapa arbeten som annars inte skulle finnas. 7 Konsekvensen av att förbjuda förekomsten av bemanningsföretag är därför en högre andel visstidsanställningar, färre tillsvidareanställningar samt totalt sett färre jobb. Alternativ till att hyra personal från bemanningsföretag Tackat nej till order/arbete 11% Själva visstidsanställt 71% Själva tillsvidareanställt 19% Flyttat produktion utomlands 3% Lagt ut uppdrag på annan Vet ej 11% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fråga: Föreställ er att ni hade behov av ytterligare personal för en begränsad tidsperiod och inte hade någon möjlighet att hyra in personal från ett bemanningsföretag. Vad hade ni gjort då? Respondenterna har kunnat svara på flera alternativ varför tabellen kan summera till mer än 100 % Källa: United Minds 4 Bemanningsföretagen, Personalinhyrningen i Sverige, En studie av 500 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag. 5 Det har bland annat framförts i samband med att Vänsterpartiets kongress beslutade att arbeta för att förbjuda bemanningsföretag. 6 sverige_1 7 Boston Consulting Group/CIETT, Adapting to Change How private employment services facilitate adaptation to change, better labour markets and decent work,

8 3.2 Likabehandling fokus på kompetens Sysselsättningsgapet mellan utrikes och inrikes födda är stort i Sverige. Detta förklaras bland annat med olikheter i utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet samt avsaknad av personliga kontakter. Nationalekonomerna Magnus Carlsson samt Per Skedinger har studerat några av hindren och hur man bäst undviker dem i rapporten Reglering eller diskriminering vad hindrar etablering? I rapporten konstaterar de bland annat att ett starkt anställningsskydd kombinerat med höga minimilöner i regel är förbundet med lägre sysselsättning bland invandrare. Anställningsskyddet gör att arbetsgivarna ställer höga krav i samband med anställningar samt att osäkerhet kring utländska examina gör att de blir försiktiga. 8 En dansk forskningsstudie visar att arbete i bemanningsbranschen har en särskilt positiv effekt för invandrare från icke-västliga länder. Forskarna menar att det delvis beror på att bemanningsbranschen istället är specialister på att bedöma olika typer av kompetens. Den danska studien visar också att arbete i bemanningsbranschen är en särskilt effektiv väg in på arbetsmarknaden för personer som tidigare har fått försörjningsstöd. 9 Vad gäller andelen anställda med icke-västlig bakgrund så skiljer sig dock bemanningsbranschen från andra branscher. Av de som sysselsätts i bemanningsbranschen är en stor andel icke-västliga invandrare. Under 2008 utgjorde de 16,1 procent av de drygt årsanställda som är sysselsatta i bemanningsbranschen. Andelen ickevästliga invandrare sysselsatta i övriga branscher var 8,4 procent. 10 Många arbeten tillsätts via informella kontakter och den som saknar dessa får därmed svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Studier från bland andra Jusek och IFAU visar att många invandrare har svårare att få kontakt med arbetsgivare och att de har mindre kvalificerade arbeten än andra med motsvarande utbildning. 11 Bemanningsföretagen kan med sina utvecklade rekryteringsmetoder och goda relationer med många företag delvis avhjälpa denna avsaknad av kontakter. Bemanningsanställda respektive anställda i privat sektor med icke västeuropeisk bakgrund % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16,1% 8,4% Bemanningsanställda 2008 Anställda inom privat sektor 2008 Källa: SCB, bearbetat av Pernilla Andersson Joona 8 Skedinger och Carlsson, Reglering eller diskriminering vad hindrar etablering?, Fores Agenda, Abejdsmarkedspolitisk analyse, Vikararbejde får indvandrere i fast job. 10 Uppgifter från SCB, bearbetat av Pernilla Andersson Joona, forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 11 Fores, Lyckad invandring; Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Lärdomar från bemanningsbranschen. Jusek, Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb (2011). 7

9 Arbetsmarknadsforskarna Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson konstaterar i två olika rapporter (framtagna för IFAU respektive Fores) att invandrare ofta stannar i bemanningsföretagen kortare tid och att de i större utsträckning går vidare till arbete i annan bransch, jämfört med personer födda i Sverige. De drar därför slutsatsen att en anställning i ett bemanningsföretag är ett bra sätt för unga och invandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 12 Ur ett arbetsgivarperspektiv argumenterar organisationen Företagarna i en rapport om kompetensbrister för att fler företag borde kunna använda bemanningsföretag eftersom det skulle underlätta för dem som står längre från arbetsmarknaden, eller inte har egna kontakter, som till exempel nyanlända invandrare. 13 Detta resonemang ligger väl i linje med vad som föreslås i rapporten Reglering eller diskriminering vad hindrar etablering? där författarna menar att det borde bli lättare att anlita bemannings- och rekryteringsföretag. Dessa företag minskar effekten av det mycket starka anställningsskyddet och diskriminerar i mindre utsträckning än andra företag. Därigenom underlättas för invandrare att förbättra sina arbetsmarknadsutsikter istället för att vara arbetslösa Ökade jobbchanser för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden Arbete i bemanningsföretag ökar jobbchanserna för grupper som står långt från arbetsmarknaden. I en studie från Århus universitet och tyska arbetslivsinstitutet (IZA) visar forskarna Elke J. Jahn och Michael Rosholm på mycket positiva effekter av bemanningsjobb för arbetares position på arbetsmarknaden. Särskilt gäller detta arbetslösa och lågutbildade. Forskarna finner en rad mycket positiva treatment effects av bemanningsjobb; bättre yrkes- och sociala nätverk, utökade jobbmöjligheter, bättre jobb och bättre anställningar. 15 I en annan studie från Amsterdams universitet har forskarna Marloes Zijl, Gerard J van den Berg och Arjan Heyma påvisat att vägen från arbetslöshet till jobb förkortas avsevärt för den arbetslöse som tar jobb i bemanningsföretag jämfört med den som inte gör det. Forskarna menar att det inte råder någon tvekan om detta orsakssamband och därigenom att bemanningsbranschen är en språngbräda till andra anställningar. 16 I Bemanningsföretagens rapport Jobbet i bemanningsbranschen framkommer att fyra av tio av dem som börjar arbeta som bemanningskonsult är arbetslösa, uppsagda eller riskerar att bli arbetslösa. Detta är en försiktig ökning sedan den senaste rapporten togs fram för 2009/ Eftersom även antalet anställda i bemanningsbranschen har ökat de senaste åren har dessa arbeten därmed kommit att spela en större roll för de arbetslösa Tryggad inkomst mellan uppdragen I den offentliga debatten jämförs ibland bemanningsarbetena med gamla tiders daglönare som måste vara redo när arbetsgivaren kallar och som riskerar att bli utan försörjning om det inte finns uppdrag. Då beaktar man inte att de anställda i beman- 12 IFAU, Hur fungerar bemanningsbranschen?, Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö, Rapport Fores, Lyckad invandring; Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Lärdomar från bemanningsbranschen. 13 Företagarna, Kompetensbrister hotar tillväxten, Skedinger och Carlsson, Reglering eller diskriminering vad hindrar etablering?, Fores Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/12, Bemanningsföretagen. 18 Det går emellertid inte att utläsa om personerna har varit arbetslösa under en längre period. 8

10 ningsföretagen får lön även när de inte är uthyrda. De tillsvidareanställda inom bemanningsföretagen får en garantilön om 90 procent av vad de tjänat i snitt de tre senaste månaderna. Ofta blir garantilönen därför mer än 100 procent av den lön den anställde har i sitt individuella avtal. Den enda motprestationen är att vara tillgänglig för nya uppdrag. Den som vill vara säker på att kunna vara ledig kan naturligtvis ta ut intjänad semester även under perioder mellan uppdrag. Avtalen mellan tjänstemän och arbetare skiljer sig något vad gäller den exakta utformningen av ersättningsnivåerna. De svenska avtalen är ur ett europeiskt perspektiv förmånliga, vilket företrädare för IF Metall framhållit. 19 De svenska avtalen ger dessutom klara fördelar i jämförelse med om den anställde gått arbetslös mellan arbeten hos kundföretagen. Detta gäller såväl nivån på den sjukpenninggrundande inkomsten som den totala inkomsten. 3.5 Lättare att byta jobb Arbetsförmedlingen har till uppgift att effektivt föra samman den som söker arbete med den som söker arbetskraft men i detta arbete ska de prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. 20 Det faktum att de allra flesta jobben inte förmedlas via Arbetsförmedlingen gör därmed organisationen allt mindre relevant för de som vill byta arbete. Unionen menar i en rapport om kompetensutveckling att en ökad frivillig rörlighet är eftersträvansvärd och att det skulle leda till en ökad kompetensutveckling samt skulle stärka individernas position på arbetsmarknaden. Omkring en tredjedel av medlemmarna tror dock inte att de skulle få motsvarande jobb på en annan arbetsplats. Samtidigt skulle omkring en fjärdedel av medlemmarna byta arbete om de blev erbjudna ett arbete med ungefär samma position, lön och förmåner på samma ort. 21 Flera andra undersökningar har visat på ett stort intresse för att byta jobb, men de visar också på att många inte vågar ta steget. 22 I en studie om varför de anställda valt att arbeta som bemanningskonsult är det vanligaste svaret, vilket 41 procent av de tillfrågade har angett, att bemanningsföretaget erbjöd ett intressant uppdrag. Den näst vanligaste anledningen är att de vill se olika arbetsplatser och skaffa sig mångsidig arbetslivserfarenhet, vilket 35 procent har angett. Dessutom tror 65 procent av de svarande att arbetet som bemanningskonsult kommer att leda till ett nytt arbete i framtiden. 23 Anställningstiden i bemanningsbranschen har ökat de senaste åren, vilket Unionen menar beror på att branschen har blivit mer etablerad och att villkoren har blivit bättre. 24 Det tyder på att branschen inte bara ses som en snabb genomgångssektor, utan alltmer blir ett strategiskt val i yrkeskarriären. Det stora intresset för att byta jobb och det begränsade stödet från Arbetsförmedlingen gör att bemanningsföretagen sannolikt är en bra och trygg väg för den som vill byta jobb. Resultaten från Bemanningsföretagens undersökning av de anställda i branschen visar att de anställda har goda möjligheter att välja arbetsgivare och att arbetet som bemanningskonsult ofta är ett medvetet led i individens yrkeskarriär. 19 Dagens Arbete, Unionen, Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet. 22 JobbKollen #1, YouGov och Blocket; Accenture, Alecta, 23 Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/12, Bemanningsföretagen. 24 Unionen, Bemanningsbranschen personal som handelsvara?,

11 3.6 Långsiktigt tryggare på arbetsmarknaden På en alltmer föränderlig arbetsmarknad blir individens kompetens och erfarenheter allt viktigare för den långsiktiga tryggheten och anställningsbarheten. Forskarna Bo Rothstein och Frida Boräng har i en jämförande studie visat att den svenska modellen tenderar att låsa in personer på arbetsplatser vilket de menar leder till ökad ohälsa bland de anställda och en sämre fungerande arbetsmarknad. De bedömer att risken att förlora sitt upplevda arbetsrättsliga kapital hindrar individerna från att byta arbete eftersom de då tror att de skulle få en otryggare anställning. Detta leder i förlängningen till att individen blir mindre attraktiv för andra arbeten på arbetsmarknaden. 25 Tesen om inlåsning bekräftas i stort av en rapport som Trygghetsrådet TRS beställt av forskarna Fredrik Movitz och Gunnar Aronsson. De pekar bland annat på att den största andelen inlåsta återfinns bland LO:s medlemmar och bland lågutbildade. De menar också att inlåsningen leder till en ökad risk för sjukdom, en instabil arbetssituation, problem i balansen mellan arbete och övrigt liv samt låg tilltro till möjligheterna att förändra den egna situationen. 26 Att i ett sådant läge förlora jobbet gör det svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Att byta arbete något oftare verkar därmed ge en långsiktigt tryggare position på arbetsmarknaden. Fackförbundet Unionen har identifierat liknande problem på dagens arbetsmarknad och argumenterar för att det ofta sker en betydande utveckling av en persons kompetens vid byte av jobb. Därför behöver det bli mer attraktivt att byta jobb, efterfrågan på jobbyte behöver öka. 27 Även TCO argumenterar i en skrift inför den senaste kongressen för vikten av att underlätta jobbyten och en kompetensutveckling för framtidens arbetsmarknad samt att ansvaret för denna kompetensutveckling inte kan läggas på arbetsgivarna. De menar att samhället måste ta ett större ansvar för individernas möjligheter att karriärväxla genom att erbjuda goda möjligheter för livslångt lärande. 28 Mot bakgrund av ovan resonemang borde därför formen med en tillsvidareanställning i ett bemanningsföretag och möjligheten att växla arbetsplats vara positiv för individens framtida anställningsbarhet. De som inte trivs eller har lessnat på en arbetsplats kan be att få byta uppdrag. I dialog med bemanningsföretaget finns det ofta goda möjligheter för den anställde att prova på liknande arbeten i olika branscher, eller att byta arbetsuppgifter inom en och samma bransch. 65 procent av de bemanningsanställda tycker att bemanningsföretagen tar hänsyn till deras önskemål när de erbjuds ett arbete Ökad arbetslivserfarenhet i samband med inträdet på arbetsmarknaden En stor del av alla arbetstillfällen tillsätts via någon form av informella kontakter. Särskilt för personer med låg utbildning och dåliga studieresultat är familjekontakterna viktiga i samband med deras inträde på arbetsmarknaden. Denna betydelse stärks dessutom när arbetslösheten stiger, det visar en studie från IFAU. 30 Den som saknar dessa nära kontakter får därför mycket svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 25 Rothstein och Boräng, Movitz och Aronsson, Unionen, En politik för kompetens Unionens riktlinjer för kompetensutveckling. 28 TCO Jobben och jobbet, Kongressrapport Jobbet i bemanningsbranschen En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/12, Bemanningsföretagen. 30 Oskar Nordström Skans och Francis Kramarz,

12 Men även för högskolestudenter är kopplingen till arbetsmarknaden viktig för att få det första jobbet. I rapporten Fra n högskola till arbete argumenterar forskaren Tommy Törnqvist för att många studenter upplever sig ha problem med att få det första jobbet just därför att de saknar arbetslivserfarenhet. Den genomförda studien visar även att inträdet på den reguljära arbetsmarknaden ofta sker i en flerstegsraket, som inleds med tillfälliga arbeten under studietiden. 31 Etableringsfasen, det vill säga perioden efter avslutade studier, är en kritisk tidpunkt för studenterna, både ur ett personligt perspektiv med familjebildning och ökade krav på ett socialt planerbart liv och ur ett professionellt perspektiv där både arbetet under studietiden och det första arbetet efter studierna kan styra den framtida karriärutvecklingen. 32 Även andra studier bekräftar vikten av arbetslivserfarenheter för att få en anställning. I en studie av vad personalchefer vid 200 större arbetsgivare i Sverige tittar på i en anställningssituation svarar 82 procent att svenska ungdomar har hög utbildning men saknar praktisk arbetslivserfarenhet. I samma studie ställdes frågor till personer mellan 16 och 25. Av dessa svarade 86 procent att avsaknaden av arbetslivserfarenhet hindrar unga att få jobb. 33 Meriter från arbetslivet oavsett om de förvärvats genom frivilligarbete eller genom regelrätta extraarbeten verkar därmed vara en viktig faktor för studenternas etablering på den ordinarie arbetsmarknaden. I studier som Jusek har tagit fram visar det sig att de studenter som har kunnat skapa kontakter med arbetslivet under studietiden får jobb snabbare efter examen än andra studenter. 34 Enligt en studie från Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv arbetar en majoritet av studenterna vid landets universitet och högskolor vid sidan av studierna. Studien visar att dessa arbeten är nödvändiga, både för att de ska kunna försörja sig och för att de ska få kontakter och erfarenheter från yrkeslivet som kan hjälpa dem att få relevanta arbeten efter avslutade studier. 35 För närvarande diskuterar Jusek och Almega hur de tillsammans ska kunna underlätta för studenter att arbeta inom relevanta områden under studietiden genom införandet av så kallade studentmedarbetarskap. 36 Kollektivavtalen i bemanningsbranschen är anpassade efter studenternas behov av att få arbeta extra vid sidan av studierna. Det har bland annat lett till att det vuxit fram ett stort antal företag som har specialiserat sig på att hyra ut just studenter. Arbete i bemanningsföretag under studietiden gör det därför möjligt för de studerande att testa olika sektorer och yrken på arbetsmarknaden. Enligt den forskning som redovisas ovan är dessa erfarenheter mycket värdefulla för att studenterna ska få arbete efter avslutade studier. Visstidsanställningar är också en väg in på arbetsmarknaden, men enligt en rapport från Kommunal verkar det ta längre tid att få en tillsvidareanställning för Kommunals medlemmar än genomsnittet vid anställning i bemanningsföretag. Efter tre år har hälften av Kommunals medlemmar gått från visstidsanställning till tillsvidareanställning, och efter sex år har 90 procent fått en tillsvidareanställning. 37 I beman- 31 Törnqvist, Från högskola till arbete, s Törnqvist, Från högskola till arbete, s. 105, Novus och McDonalds, Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden, Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv, Studenter som arbetar, rapport Kommunal, Ständigt standby en rapport om visstidsanställdas villkor, Emma Ölmebäck,

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård Bemanningsföretag en viktig DEL i svensk sjukvård Tillsammans för en effektiv vård Tillsammans för en effektiv vård 3 Innehåll Inledning Inledning...3 Sammanfattning...5 Personalbristen i vården...6 Vilka

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Hur fungerar bemanningsbranschen?

Hur fungerar bemanningsbranschen? Hur fungerar bemanningsbranschen? Pernilla Andersson Eskil Wadensjö RAPPORT 2004:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Bemanningsanställdas anställningsvillkor på svensk arbetsmarknad. Stina Petersson

Bemanningsanställdas anställningsvillkor på svensk arbetsmarknad. Stina Petersson The Stockholm University Linnaeus Center for Integration Studies (SULCIS) Bemanningsanställdas anställningsvillkor på svensk arbetsmarknad En del av FAS projektet Två atypiska anställningsformer: Anställning

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer