Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land"

Transkript

1 DECEMBER 2013 Storgatan 19, Stockholm Telefon ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia AB, Bromma, 2013 Slutrapport pilotstudie inom gröna näringarna samt bärplockning avseende år 2012

2 Förord Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring som syftade till att underlätta rekrytering av medarbetare från tredje land. Reformen gav oss ett generöst system som är av stor betydelse för Sveriges möjligheter att kunna konkurrera om internationell arbetskraft och väl värt att vårda. Rekrytering av internationell kompetens är en del av att Sverige kan fortsätta att vara framgångsrikt på en internationell marknad. Att människor får möjlighet att komma hit och arbeta och att företag kan anställa medarbetare som har erfarenhet och kompetens de söker, kan på längre sikt dessutom bidra till att minska de demografiska problem som vi, liksom övriga länder inom EU, ser framför oss. I det gamla systemet som gällde före december 2008 var det Arbetsförmedlingen och facket som avgjorde om man skulle få tillstånd att anställa någon från tredje land för arbete i Sverige. Då stoppade facket effektivt nästan all arbetskraftsinvandring trots alla vackra ord man nu för fram. Det var korta tillfälliga tillstånd som gällde för de som ändå fick komma, bara några hundra personer per år fick permanenta tillstånd. I det nya systemet är det inte längre myndigheter och fack, utan arbetsgivaren som själv får avgöra om man vill ge anställning till en medarbetare som kommer från tredje land. För att sätta stopp för utnyttjande och lönedumpning är en absolut förutsättning för arbetstillstånd för en medarbetare från tredje land att lön och andra villkor minst är enligt kollektivavtal eller praxis inom branschen eller yrket, det vill säga inte understiger villkoren för andra jämförbara arbetstagare i Sverige. Sedan det nya systemet sjösattes har vi haft en medial debatt och återkommande fackliga utspel som i stor utsträckning handlat om att fuskstämpla all arbetskraftsinvandring. Hotell- och restaurangfacket kom till exempel för något år sedan med en rapport om missförhållanden inom hotell- och restaurangbranschen som vid en närmare granskning dock visade sig i stort sett vara kopplat till annat än det som hade med arbetskraftsinvandring att göra. En skev mediabild av det nya regelverket har etablerats med ensidigt fokus på fusk, missbruk och utnyttjande. I kölvattnet efter detta återkommer gamla krav på att återinföra fackligt inflytande/veto över beslutet vem som ska anställas och att myndigheter inte arbetsgivaren ska avgöra om det behövs. För att komma tillrätta med problem måste man först ha en realistisk bild av omfattningen och hur de ser ut. PA-Consulting Group (PA) har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomfört en pilotstudie som svarar på frågan Hur stort är missbruket av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land?. Studien avser förhållandena för helåret 2012 inom två av de branscher som har varit i fokus i debatten, Bärplockning respektive Skogs- och Lantbruk och har utförts av Andreas Broryd och Björn Glad vid PA som också skrivit rapporten. Studien baseras på intervjuer och uppgifter från nyckelaktörer inom respektive bransch, en blandning av fack, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, samt på data från Migrationsverket och visar att missbruket av reglerna kring arbetskraftsinvandring långt ifrån är så utbrett som mediabilden ger sken av. 1

3 Inga seriösa försök har tidigare gjorts för att uppskatta i hur stor utsträckning arbetsgivare som anställer medarbetare från tredje land bryter mot regelverkets bestämmelser om villkor minst enligt kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Vår förhoppning är att resultaten av pilotstudien kan bidra till en mer sansad och nyanserad debatt om arbetskraftsinvandring och därigenom medverka till relevanta lösningar för att motverka missbruk av reglerna som inte stänger dörrar för alla de arbetsgivare som följer reglerna. Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv 2

4 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 4 Resultat... 5 Inledning... 6 Bakgrund... 6 Syfte... 6 Avgränsning... 6 Metod... 6 Regler för arbetskraftsinvandring från tredje land Förändringar av regler Skärpningar av regler... 9 Statistik över arbetskraftsinvandring från tredje land Bärplockning Skogs- och Lantbruk Missbruk av reglerna för arbetskrafts invandring från tredje land Resultat från studien: Hur stort är missbruket? Bärplockning Skogs- och Lantbruk

5 Sammanfattning Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring. Syftet var att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredje land. Denna pilotstudie, som avser förhållandena under 2012, har till syfte att besvara frågorna: 1. Kan parterna komma överens om en metod för att uppskatta hur stort problemet är med det som har kommit att kallas arbetsgivarfusk beträffande arbetskraftsinvandring från tredje land? 2. Hur stort är fusket med reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land 1 inom branscherna Bärplockning och Skogs- och Lantbruk? Den grundläggande principen är att en utlänning som ska arbeta i Sverige ska ha arbetstillstånd. Arbetstillstånd krävs dock inte om man till exempel är medborgare inom EU/EES eller Schweiz. En förändring som gjordes i samband med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring 2008 var att arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering från tredje land, inte Arbetsförmedlingens och fackens, blev utgångspunkt vid handläggning. Antalet arbetstillstånd från tredje land har sedan 2010 ökat med genomsnittligen 4,6 procent per år. En grundförutsättning för att tillstånd ska kunna beviljas är att lön och övriga villkor minst är i nivå med vad som gäller enligt kollektivavtal eller praxis inom yrket eller i branschen. Vissa branscher, bland annat de i pilotstudien undersökta Bärplockning respektive Skogs- och lantbruk, omfattas av skärpta regler för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Arbetsmarknadens parter är ense om att det är missbruk när de faktiska förhållandena inte överensstämmer med anställnings- alternativt kollektivavtalet. Ett problemområde där åsikterna skiljer sig åt är om det är ett regelbrott när anställningserbjudandet som ligger till grund för Migrationsverkets handläggning av arbetstillståndsärendet inte överensstämmer med anställningsavtalet. Arbetsgivarna menar att det inte alltid går att spika alla anställningsvillkor långt i förväg, till exempel vet man inte exakt när blåbären kommer att vara mogna om man är ett företag inom Bärplockning. Facken menar däremot att de anställda måste känna till sina anställningsvillkor. Pilotstudien har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomförts av PA Consulting Group (PA). Metoden har byggt på att begreppet fusk, eller missbruk med regelverket har definierats tydligt. Därefter har data samlats in från parterna och från Migrationsverket som sedan diskuterats med parterna. 1 Utanför EU/EES samt Schweiz. 4

6 Resultat Studiens metod har visat sig fungera. Parterna är intresserade av att belysa problematiken utifrån sina respektive perspektiv, men har varit tydligt inriktade på att skapa en gemensam definition och samla in korrekt data. Själva studien visar att missbruket av reglerna kring arbetskraftsinvandring från tredje land i de undersökta branscherna är begränsat. Inom Bärplockning, som utan jämförelse hade flest arbetstagare från tredje land (5 700 personer) av de två studerade branscherna, uppskattas en mycket liten andel av arbetstagarna (7 personer) inte fått arbetsvillkor enligt vad som föreskrivs det vill säga motsvarande vad som ges enligt kollektivavtal för plockning av bär på friland. Inom Skogs- och Lantbruk med endast 270 beviljade arbetstillstånd för arbetstagare från tredje land är motsvarande siffra högre (34 personer) vilket är helt beroende på två arbetsgivare. Det finns mycket få dokumenterade fall av systematiskt och uppsåtligt missbruk. Fusk kan sägas vara ett problem på företagsnivå snarare än ett branschproblem när endast två arbetsgivare, av totalt 14 som rekryterat från tredje land, står för allt känt missbruk inom skogsbruk under uppmätt period. Då omfattningen av fusket kan betraktas som litet, är det inte motiverat att inskränka arbetskraftsinvandringen från tredje land för att minska fusket. Istället rekommenderas fortsatt arbete med att förebygga de problem som förekommer eller potentiellt kan förekomma: Säkerställ att arbetsvillkor överensstämmer med kollektivavtal och anställningsavtal. Korta migrationsverkets långa handläggningstider. Förtydliga information till arbetssökande om skillnaden mellan anställningserbjudande och anställningskontrakt. Öka flexibiliteten rörande anställningserbjudandets utformning (rörlig lön etc.). Motarbeta förekomsten av dubbla kontrakt för anställda via uthyrande företag i tredje land. Förebygg handel med arbetsrätter. Säkerställ att personer med arbetstillstånd kan anmäla fusk, utan att riskera att bli hemskickade (rätt till att söka nytt jobb etc.). Slutligen, det finns inga indikationer på att missbruket idag är större, i proportion till totala antalet arbetskraftsinvandrare från tredje land, än innan lagändringarna genomfördes Tvärtom är regelverket för denna grupp hårdare styrt än för någon annan grupp på arbetsmarknaden. 5

7 Inledning Bakgrund Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring. Syftet var att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredje land och bland annat upphörde den myndig hetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. Istället blev arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering utgångspunkten vid handläggning av arbetstillstånd. Rapporteringen om reformen har nästan enbart handlat om att arbetsgivare fuskar och missbrukar reglerna. Missbruk av lagens regler är till exempel att arbetsgivare inte erbjuder den nya arbetskraften arbetsvillkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen eller att arbetsgivare i praktiken inte ger den nya arbetskraften de arbetsförhållanden som anges i anställningsavtalet. Syfte Syftet med denna pilotstudie har varit att besvara frågan: Hur stort är omfattningen av missbruket av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land 2? för att bidra till en saklig debatt och underlätta för relevanta lösningar. Avgränsning Pilotstudien undersöker endast missbrukets omfattning inom branscherna Bärplockning samt Skogs- och Lantbruk. Avgränsningen gjordes för att efter pilotstudien kunna utvärdera metoden innan en mer omfattande studie eventuellt genomförs. Anledningen till att branscherna Bärplockning och Skogs- och Lantbruk studerades är att det i media återkommande har rapporterats om missbruk inom dessa branscher. Inom ramen för pilotstudien har endast en totaluppskattning av missbruket inom de utvalda branscherna genomförts. En grundläggande undersökning av i hur hög utsträckning detta missbruk eventuellt beror på de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som kom 2008 har inte genomförts, även om orsakerna till missbruket har diskuterats i intervjuer. Eventuell samhällsnytta som arbetskraftsinvandringen innebär, har inte behandlats inom ramen för denna pilotstudie. Metod Uppskattningen av storleken på missbruket har baserats på data från Migrationsverket över volymen invandrad arbetskraft från tredje land, samt på intervjuer med nyckelaktörer inom Bärplockning och Skogs- och Lantbruk. I Figur 1 anges vilka nyckelaktörerna är, en blandning av fack, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer för att bilden ska bli så rättvisande som möjligt. I intervjuerna har facken Kommunal och GS samt arbetsgivarorganisationen SLA hänvisat till statistik över antalet missbruksfall. Totalt har 6 intervjuer genomförts. Samtliga siffror gäller helåret Utanför EU/EES samt Schweiz. 6

8 Figur 1. Intervjuade nyckelaktörer. Nyckelaktör Bärplockning Skogs- och Lantbruk Fack Kommunal Facket för skogs-, trä-, och grafisk bransch (GS) Arbetsgivare Norrskensbär Arbetsgivarorganisationer Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) X X X X På grund av att branschen Skogs- och Lantbruk, vid en jämförelse med branschen Bärplockning anställer få arbetskraftsinvandrare från tredje land kan några få fall ge stort avtryck i statistiken. Därför har ytterligare undersökningar vidtagits för att öka säkerheten i uppskattningen av missbruk inom framför allt skogsbranschen. Data har sammanställts från samtliga fackliga yttranden vid ansökan om arbetstillstånd inom skogsbranschen år 2012, för att få förståelse för antal anställda inom olika företag och inom branschen i stort. Dessutom har en kartläggning gjorts av de skogsföretag som anställer arbetskraft från tredje land skett (totalt 14 företag) för att förstå om missbruket härrör sig från en stor andel av företagen inom branschen. Utöver ovanstående beskrivna informationsinsamling, med syfte att uppskatta missbruket, har information även samlats in rörande till exempel olika typer av missbruk samt regelförändringarna för arbetskraftsinvandring som trädde i kraft Denna information har samlats in genom intervjuerna och genom litteraturstudier. 7

9 Regler för arbetskraftsinvandring från tredje land Den grundläggande principen är att en utlänning som ska arbeta i Sverige ska ha arbetstillstånd, oavsett om han eller hon är anställd här eller utomlands. Arbetstillstånd krävs dock inte om man till exempel är medborgare inom EU/EES eller Schweiz, om man har permanent uppehållstillstånd eller om man varaktigt bor i en annan EUstat. För vissa yrkesgrupper och tillfälliga situationer krävs inte heller arbetstillstånd. Huvudregeln är att arbetstillstånd, vilka är tidsbegränsade, ska sökas och beviljas av Migrationsverket före inresan till Sverige. Processen för att anställda en person från tredje land 3 startar med att arbetsgivaren anmäler ledig plats till Arbetsförmedlingen, som samarbetar med arbetsförmedlingarna inom EU/EES och Schweiz, och därmed annonserar vakansen inom dessa länder. Därefter kan ett anställningserbjudande skickas till den arbetssökande från tredje land, som då i sin tur kan ansöka om arbetstillstånd. Det så kallade anställningserbjudandet är en blankett där vissa uppgifter om villkor för anställningen ska anges. Syftet är att ge ett underlag för Migrationsverkets bedömning av om villkoren för anställningen står i överensstämmelse med kraven enligt lagen. Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor ska minst motsvara kollektivavtal eller svensk praxis inom branschen eller yrket. Lönen ska vara möjlig att försörja sig på. Arbetsgivaren får vidare intyga att arbetet utannonserats inom EU/EES. Berörd arbetstagarorganisation ska ha möjlighet att yttra sig i ärendet. Förändringar av regler 2008 Den 15 december 2008 började nya regler gälla för arbetskraftsinvandring från tredje land och de huvudsakliga förändringarna var: Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphörde och istället började arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering från tredje land att vara utgångspunkten vid handläggning. Tillståndstiderna för tidsbegränsade arbetstillstånd förlängdes till maximalt 2 plus 2 år och efter 4 års arbete med tidsbegränsat tillstånd ska man kunna söka och få permanent uppehållstillstånd. Det fastställdes att lön, andra anställningsvillkor och försäkringsskydd för tredjelandsmedborgaren minst ska motsvara vad som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige. Det fastställdes att arbetstillstånd inledningsvis ska kopplas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete. Flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnat före inresan till Sverige skapades (bristyrken). 3 Utanför EU/EES samt Schweiz. 8

10 Möjligheten att bevilja permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl direkt vid invandringstillfället togs bort. Den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete togs bort. Möjligheten att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet förtydligades. Skärpningar av regler Vissa branscher omfattas sedan 2012 av skärpta regler för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Dessa branscher är städ, hotell- och restaurang, bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad, service och bemanning. De skärpta reglerna består dels i att företaget måste redovisa hur de klarar av att garantera lön för personen som söker arbetstillstånd, kravet är att det ska finnas förutsättningar att betala lön under minst tre månader. De skärpta reglerna består också i att företaget måste redovisa skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna om man tidigare anställt personer från länder utanför EU/EES. Samma regler gällde sedan 2010 för bärplockning. 9

11 Statistik över arbetskraftsinvandring från tredje land Figur 2 visar hur antalet beviljade arbetstillstånd har förändrats under perioden Som framkommer växer antalet beviljade tillstånd från tredje land, med en dipp 2009, har den sedan 2010 ökat med en genomsnittlig årlig förändring på 4,6 procent (CAGR 4 ). Exklusive beviljade arbetstillstånd inom Bärplockning växte arbetskraftsinvandringen från tredje land mellan 2009 och 2011, men minskade med 9 procent mellan helåren 2011 och En delförklaring kan vara att Migrationsverket i början av januari 2012 skärpte kraven på arbetsgivare inom vissa branscher. De största branscherna för arbetskraftsinvandring är Bärplockning, IT och inom restaurangnäringen. Figur 2. Antal beviljade arbetstillstånd Källa: Migrationsverket. Figur 3 visar från vilka länder arbetstagare från tredje land som fått arbetstillstånd kommer. Flest kommer från Thailand, följt av Indien och Kina. Från Thailand kommer främst bärplockare, från Indien främst dataspecialister och från Kina främst kockar och kokerskor. Från Thailand, Indien, Kina och Turkiet kom 60 procent av de som för kortare eller längre tid fick arbetstillstånd under Det är framför allt medborgare från låg- och medelutvecklade länder (enligt FN:s HDI 5 ), som kommer till Sverige för att arbeta, kortvarigt eller mer långsiktigt. Vid årskiftet 2012/13 hade drygt arbetstillstånd utfärdats enligt de nya reglerna sedan de trädde i kraft december Vid samma tillfälle var drygt av de dittills beviljade tillstånden giltiga. Statistiken över hur många som kommer till Sverige för att arbeta påverkas med andra ord i stor utsträckning av att många av arbetstillstånden ges för säsongsbetonat arbete. 4 CAGR: Det geometriska medelvärdet, det vill säga den genomsnittliga årliga procentuella förändringen. 5 HDI (Human Development Index): Ett index som jämför länders välstånd. Jämförelsen bygger på FN:s HDI-databas. 10

12 Figur 3. Antal beviljade arbetstillstånd per ursprungsland. Källa: Migrationsverket. Antal beviljade arbetstillstånd (År 2012) HDI (År 2011) Främsta yrke (År 2012) THAILAND 5784 Medel Bärplockare INDIEN 2724 Låg Dataspecialist KINA 888 Medel Kock och kokerska TURKIET 550 Medel Kock och kokerska IRAN 524 Medel Dataspecialist UKRAINA 510 Medel Köks -& restaurangbitr. SYRIEN 484 Medel Kock och kokerska PAKISTAN 436 Låg Dataspecialist USA 430 Hög Grundskollärare IRAK 425 Låg Köks -& restaurangbitr. Av det totala antalet personer från tredje land som fick uppehållstillstånd i Sverige 2012 har knappt 25 procent sökt och fått arbetstillstånd vilket framkommer i Figur 4. En stor andel av arbetstillstånden är dock för säsongsarbete och annat mer kortvarigt arbete varför siffran över beviljade arbetstillstånd inte ger en rättvisande bild av hur många av dem som kommer för att stanna i Sverige mera stadigvarande. Om man vill få en bild av hur många från tredje land som kommer till Sverige för att arbeta under en längre tid så är det mer relevant att titta på hur många arbetstillstånd som är giltiga vid en viss tidpunkt till exempel ett årsskifte. Vid årsskiftet 2012/13 var drygt arbetstillstånd för personer från tredje land giltiga. Resten av de som får uppehållstillstånd från tredje land är till exempel flyktingar, studerande eller anhöriga. Som också framkommer i figuren är det betydligt fler personer som kommer från tredje land än från EU/EES (registrerade uppehållsrätter). Uppehållsrätter ska registreras om man är EU/EES medborgare och stannar i Sverige längre än tre månader. Figur 4. Grupper av invandrare. Källa: Migrationsverket avseende Studerande samt anhöriga till studerande. 2 Anhöriga till grupper enligt not 3. 3 Konventionsflyktingar, Asyl (skyddsbehövande, synnerligen ömmande omständigheter, tidsbegränsat tillstånd), Kvotflyktingar, Verkställighetshinder. 4 Uppehållsrätter ges till EU/EES-medborgare samt barn/make/maka till EU/EES-medborgare. 11

13 Bärplockning Figur 5 visar antalet beviljade arbetstillstånd för medborgare i länder utanför EU/EES inom Bärplockning för åren Som framkommer minskade antalet åren för att öka igen Vilka länder arbetstagarna kommer ifrån visas i Figur 6. Den absoluta majoriteten (96,4 procent) kommer från Thailand och reser till Västerbottens län (57,5 procent). Arbetstillståndens längd är i 98,5 procent av fallen kortare än 6 månader. Till 100 procent räknas arbetstagarna till yrkeskategorin Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Figur 5. Antal beviljade arbetstillstånd Bärplockning. Källa: Migrationsverket * * Denna siffra har reducerats med 76 personer i den vidare analysen pga felkodad data hos Migrationsverket. Figur 6. Ursprungsland och mottagande län för arbetskraftsinvandrare från tredje land inom Bärplockning år Källa: Migrationsverket. LAND ANTAL ANDEL THAILAND ,4% UKRAINA 143 2,5% KAMBODJA 35 0,6% KAMERUN 15 0,3% MOLDAVIEN 6 0,1% ÖVRIGA 7 0,1% SUMMA ,0% LÄN (HUVUDKONTOR) ANTAL ANDEL VÄSTERBOTTENS LÄN ,5% NORRBOTTENS LÄN ,6% VÄRMLANDS LÄN ,8% JÄMTLANDS LÄN 552 9,7% DALARNAS LÄN 75 1,3% ÖVRIGA 124 2,2% SUMMA ,0% 12

14 Skogs- och Lantbruk Figur 7 visar antalet beviljade arbetstillstånd inom Skogs- och Lantbruk för åren Som framkommer ökade antalet till och med 2011, men 2012 blev de färre till antalet. Vilka länder arbetstagarna kommer ifrån visas i Figur 10. De flesta kommer från Ukraina och Thailand (51,5 procent respektive 16,7 procent) och reser till Dalarnas län och Skåne län (50,7 procent respektive 25,2 procent). Arbetstillståndens längd är i de flesta fall kortare än 6 månader (65,5 procent). Utav de 270 tillstånden är nio av tio beviljade för arbete inom skogsbruk, en siffra som är justerad efter genomgången av samtliga yttranden lämnade av facket GS Anledningen till att denna siffra justerades var att skogsarbetare även kan återfinnas i yrkeskategorin Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske och det var önskvärt att få en uppfattning om hur många skogsarbetare som kunde befinna sig inom denna yrkeskategori. Figur 7. Antal beviljade arbetstillstånd Skogs- och Lantbruk. Källa: Migrationsverket * * Denna siffra har reducerats med 76 personer i den vidare analysen pga felkodad data hos Migrationsverket. Figur 8. Ursprungsland och mottagande län för arbetskraftsinvandrare från tredje land inom Skogs- och Lantbruk år Källa: Migrationsverket. LAND ANTAL ANDEL UKRAINA ,5% THAILAND 45 16,7% KAMERUN 23 8,5% KAMBODJA 21 7,8% FILIPPINERNA 10 3,7% ÖVRIGA 32 11,9% SUMMA ,0% LÄN (HUVUDKONTOR) ANTAL ANDEL DALARNAS LÄN ,7% SKÅNE LÄN 68 25,2% VÄSTERBOTTENS LÄN 24 8,9% VÄSTERNORRLANDS LÄN 21 7,8% GOTLANDS LÄN 13 4,8% ÖVRIGA 7 2,6% SUMMA ,0% 13

15 Missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land Som nämndes i inledningen har det rapporterats om arbetsgivare som missbrukar reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land. Missbruk skulle till exempel kunna vara att arbetsgivare inte erbjuder den nya arbetskraften arbetsvillkor enligt kollektivavtal eller inom praxis i branschen eller yrket eller att arbetsgivare i praktiken inte ger den nya arbetskraften de arbetsförhållanden som anges i anställningsavtalet. Pilotstudien kartlägger potentiella problemområden inom alla delar av anställningsprocessen, från sök- och urvalsprocessen i hemlandet, ända fram till den pågående anställningen i Sverige. I Figur 9 nedan visas en översikt av dessa potentiella problemområden. Figur 9. Potentiella problemområden för arbetskraftsinvandring från tredje land. 1 Sök- och urvalsprocessen 2 Anställningserbjudande (underlag) 3 Handläggning (0-8 månader) 4 Anställningsavtal 5 Faktiska förhållanden Dubbla kontrakt existerar när uthyrande företag i tredje land har ett officiellt kollektivavtalsenligt avtal och ett dolt icke kollektivavtalsenligt avtal som gäller i praktiken. Organiserad brottslighet och korruption i Sverige och hemlandet möjliggör handel med arbetsrätter. Dokumentet med namnet anställningserbjudande fungerar som ett underlag för ansökan om arbetstillstånd och är inte ett bindande anställningsavtal, namnet till trots. Detta verkar inte framkomma med önskvärd tydlighet vilket inneburit problem. Anställningserbjudandet har ett tvingande format, som är anpassat efter månadsanställningar och inte t.ex. ackord. Arbetsmarknadens samtliga parter anser att Migrationsverkets långa handläggningstid är problematisk. Längre handläggningstider innebär större svårigheter att uppskatta starttider för anställning inom säsongsarbeten vilket drabbar de anställda.. För näringslivet innebär dessutom den långsamma hanteringen en nackdel i den internationella konkurrensen om kvalificerad arbetskraft. Problem kan uppstå när anställningsavtalet inte överensstämmer med anställningserbjudandet. Antingen ligger problemet i att villkoren understiger den sökandes förväntansbild, alternativt att de understiger kollektivavtalsenliga nivåer. Avvikelser kan gälla löner, anställningens start- och slutdatum, arbetstideretc. Problem uppstår även när de faktiska arbetsförhållandena inte stämmer överens med villkoren i anställningsavtalet alternativt kollektivavtalet. Avvikelser kan gälla ej utbetalda lönebelopp, undermålig arbetsmiljö eller andra brott mot kollektivavtalen. Arbetstillståndet är kopplat till en viss arbetsgivare, vilket kan göra att missbruk inte anmäls eftersom den anställde inte vill förlora arbetstillståndet. Det är dock tillåtet att leta nytt jobb i Sverige under tre månader efter uppsägning. De två huvudsakliga problemområdena är: När de faktiska förhållandena inte överensstämmer med anställnings- alternativt kollektivavtalet (juridisk överträdelse). När anställningserbjudandet inte överensstämmer med anställningsavtalet. I allmänhet är arbetsmarknadens parter eniga om vad som utgör missbruk, med undantag vad gäller avvikelser mellan anställningserbjudande och anställningsavtal, där åsikterna skiljer sig åt. Arbetsgivare menar att det inte alltid går att spika alla anställningsvillkor långt i förväg, till exempel vet man inte exakt när blåbären kommer att vara mogna om man är ett företag inom Bärplockning. Facken menar däremot att de anställda måste känna till sina anställningsvillkor. 14

16 Resultat från studien: Hur stort är missbruket? Inom Bärplockning gäller det 7 personer av (5 708 enligt Migrationsverkets statistik denna är något korrigerad enligt egen utredning) som inte fått anställningsvillkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen, ett lågt resultat som sannolikt beror på att skärpta regler har gett resultat. Inom Skogs- och Lantbruk kan man konstatera att det är två företag av 14 som har gjort fel och det är 34 personer som inte fått rätt villkor, men enskilda fall får en mycket stor inverkan på resultatet, eftersom relativt få kommer till Sverige för att jobba inom Skogs- och Lantbruk jämfört med inom till exempel Bärplockning. Dessutom arbetar arbetskraftsinvandrarna från tredje land, som kommer för att arbeta inom skogsbruk, inom ett litet antal företag. Det gör att en enda arbetsgivare som inte fullt ut gett villkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen ger ett stort utfall på resultatet. Värt att nämnas är dock att även Skogs- och Lantbruk omfattas av Migrationsverkets skärpta regler. Det finns inga indikationer på att det råder delade meningar om hur stort missbruket är mellan fack och arbetsgivare inom Bärplockning. I stort sett råder enighet mellan fack och arbetsgivare inom specifikt skogsbruk, men i enskilda fall kan deras uppfattningar skilja sig åt. Det är också svårare att göra generaliseringar inom skogsbruk, eftersom få arbetskraftsinvandrare från tredje land arbetar där. En sammanställning av resultaten från pilotstudien visas i Figur 10. Figur 10. Sammanställning av pilotstudiens resultat. 15

17 Bärplockning Intervjuerna visar att Bärplockningsbranschen i Sverige under 2012 var så gott som problemfri samt att situationen har blivit mycket bättre under senare år, efter att de skärpta reglerna infördes. Regeln att det ska finnas förutsättningar att betala lön under minst tre månader har gjort att seriösa bärplockningsföretag har tvingats att dela risken med bärgrossister med starka varumärken och det har drivit oseriösa aktörer ur marknaden. De största problemen verkar nu snarare gälla arbetstagare som säljer bär till konkurrerande aktörer och sedan utkräver minimilön samt att dubbla kontrakt kan existera när uthyrande företag i tredje land har ett officiellt kollektivavtalsenligt avtal och ett dolt icke kollektivavtalsenligt avtal som gäller i praktiken. Många bärplockare arbetar mycket långa arbetsdagar, men enligt både fack och arbetsgivare sker det helt på frivillig basis. Faktum är att problemen inom Bärplockning uppfattas vara större bland inomeuropeiska arbetare som enkelt kan resa till Sverige som turister för att plocka bär. Det är skattefritt att plocka bär på inkomster upp till kronor per år. I praktiken kan dock dessa personer plocka mer och de har ingen lokalkännedom och inga skyddsnät. Statistik över antalet tvister för tredje landsmedborgare stöder bilden av att problemen inom Bärplockning inte är omfattande. Under 2012 fanns tvister avseende 7 personer, varav samtliga löstes lokalt. Till största delen rörde det sig om olika typer av missförstånd som korrigerades omedelbart. Det finns skäl att nämna att det utfärdades cirka arbetstillstånd. Skogs- och Lantbruk Inom skogsbruk specifikt är arbetskraftsinvandrarna från tredje land starkt koncentrerade till ett fåtal arbetsgivare. De sex största arbetsgivarna inom branschen anställer drygt 90 procent av samtliga arbetskraftsinvandrare. Enskilda händelser kan därför få ett stort utfall på missbruket inom branschen. Det är relativt sett få arbetskraftsinvandrare från tredje land som arbetar inom lantbruket, då mestadels inomeuropeisk arbetskraft används. Under 2012 rapporterades missbruksfall från två företag inom skogsbranschen, gällande 34 personer av de 270 arbetskraftstagarna från tredje land inom skogsbranschen. I det ena av dessa missbruksfall handlade det om en arbetskraftsinvandrare från tredje land som inte fick den lön som utlovades i anställningskontraktet. Det andra fallet gällde 33 personer och var komplicerat och därför sammanfattas det inte i denna pilotstudie. Även om synen på missbruksfallen skiljer sig åt något mellan parterna, så är den långt ifrån polariserad. Båda parter anser exempelvis att de två ovan nämnda fallen beskrivits felaktigt i media. Intervjuerna visade även att inga kända missbruksfall finns inom lantbruk. 16

Världens öppnaste land

Världens öppnaste land Världens öppnaste land arbetskraftsinvandring efter reformen 2008 Migrationspolitiken ger sällan de resultat som politikerna önskar och förväntar sig. Pieter Bevelander Henrik Emilsson, Karin Magnusson

Läs mer

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd MARS 2015 Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd Författare: Karin Ekenger Förord Reformen av regelverket för arbetskraftsinvandring

Läs mer

Rapport Louisa Vogiazides Charlotta Hedberg

Rapport Louisa Vogiazides Charlotta Hedberg Rapport Louisa Vogiazides Charlotta Hedberg Människohandel för tvångsarbete och exploatering av arbetskraft i Sverige: Exempel från restaurangoch bärbranscherna Louisa Vogiazides Charlotta Hedberg Människohandel

Läs mer

Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft

Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft - En del av det nordiska forskningsprojektet Labour migrants from

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn

LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn 24 juni 2014 PA Regional Office: PA Consulting Group Jakobsbergsgatan 17 SE-111 44 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46 8 454 19 01 www.paconsulting.com

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Förord 4 Inledning 5 Varför finns inga gratisluncher? 6 Hur bidrar Migrationsverket till ordning och

Läs mer

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i

1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i 1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i 1 1 000 internationella röster om Stockholm Genomförd på uppdrag av Stockholm Business Region Development Juni 2014 Kontaktperson

Läs mer

1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i

1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i 1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i 1 1 000 internationella röster om Stockholm Genomförd på uppdrag av Stockholm Business Region Juni 2014 Kontaktperson Senioranalytiker

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Regeringen beslutade den 23 januari 2003 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare

Läs mer

Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II. Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011?

Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II. Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011? Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011? Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte och metod...4 4. De dubbla systemen...5 4.1. Migrationsverkets

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer