Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land"

Transkript

1 DECEMBER 2013 Storgatan 19, Stockholm Telefon ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia AB, Bromma, 2013 Slutrapport pilotstudie inom gröna näringarna samt bärplockning avseende år 2012

2 Förord Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring som syftade till att underlätta rekrytering av medarbetare från tredje land. Reformen gav oss ett generöst system som är av stor betydelse för Sveriges möjligheter att kunna konkurrera om internationell arbetskraft och väl värt att vårda. Rekrytering av internationell kompetens är en del av att Sverige kan fortsätta att vara framgångsrikt på en internationell marknad. Att människor får möjlighet att komma hit och arbeta och att företag kan anställa medarbetare som har erfarenhet och kompetens de söker, kan på längre sikt dessutom bidra till att minska de demografiska problem som vi, liksom övriga länder inom EU, ser framför oss. I det gamla systemet som gällde före december 2008 var det Arbetsförmedlingen och facket som avgjorde om man skulle få tillstånd att anställa någon från tredje land för arbete i Sverige. Då stoppade facket effektivt nästan all arbetskraftsinvandring trots alla vackra ord man nu för fram. Det var korta tillfälliga tillstånd som gällde för de som ändå fick komma, bara några hundra personer per år fick permanenta tillstånd. I det nya systemet är det inte längre myndigheter och fack, utan arbetsgivaren som själv får avgöra om man vill ge anställning till en medarbetare som kommer från tredje land. För att sätta stopp för utnyttjande och lönedumpning är en absolut förutsättning för arbetstillstånd för en medarbetare från tredje land att lön och andra villkor minst är enligt kollektivavtal eller praxis inom branschen eller yrket, det vill säga inte understiger villkoren för andra jämförbara arbetstagare i Sverige. Sedan det nya systemet sjösattes har vi haft en medial debatt och återkommande fackliga utspel som i stor utsträckning handlat om att fuskstämpla all arbetskraftsinvandring. Hotell- och restaurangfacket kom till exempel för något år sedan med en rapport om missförhållanden inom hotell- och restaurangbranschen som vid en närmare granskning dock visade sig i stort sett vara kopplat till annat än det som hade med arbetskraftsinvandring att göra. En skev mediabild av det nya regelverket har etablerats med ensidigt fokus på fusk, missbruk och utnyttjande. I kölvattnet efter detta återkommer gamla krav på att återinföra fackligt inflytande/veto över beslutet vem som ska anställas och att myndigheter inte arbetsgivaren ska avgöra om det behövs. För att komma tillrätta med problem måste man först ha en realistisk bild av omfattningen och hur de ser ut. PA-Consulting Group (PA) har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomfört en pilotstudie som svarar på frågan Hur stort är missbruket av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land?. Studien avser förhållandena för helåret 2012 inom två av de branscher som har varit i fokus i debatten, Bärplockning respektive Skogs- och Lantbruk och har utförts av Andreas Broryd och Björn Glad vid PA som också skrivit rapporten. Studien baseras på intervjuer och uppgifter från nyckelaktörer inom respektive bransch, en blandning av fack, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, samt på data från Migrationsverket och visar att missbruket av reglerna kring arbetskraftsinvandring långt ifrån är så utbrett som mediabilden ger sken av. 1

3 Inga seriösa försök har tidigare gjorts för att uppskatta i hur stor utsträckning arbetsgivare som anställer medarbetare från tredje land bryter mot regelverkets bestämmelser om villkor minst enligt kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Vår förhoppning är att resultaten av pilotstudien kan bidra till en mer sansad och nyanserad debatt om arbetskraftsinvandring och därigenom medverka till relevanta lösningar för att motverka missbruk av reglerna som inte stänger dörrar för alla de arbetsgivare som följer reglerna. Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv 2

4 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 4 Resultat... 5 Inledning... 6 Bakgrund... 6 Syfte... 6 Avgränsning... 6 Metod... 6 Regler för arbetskraftsinvandring från tredje land Förändringar av regler Skärpningar av regler... 9 Statistik över arbetskraftsinvandring från tredje land Bärplockning Skogs- och Lantbruk Missbruk av reglerna för arbetskrafts invandring från tredje land Resultat från studien: Hur stort är missbruket? Bärplockning Skogs- och Lantbruk

5 Sammanfattning Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring. Syftet var att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredje land. Denna pilotstudie, som avser förhållandena under 2012, har till syfte att besvara frågorna: 1. Kan parterna komma överens om en metod för att uppskatta hur stort problemet är med det som har kommit att kallas arbetsgivarfusk beträffande arbetskraftsinvandring från tredje land? 2. Hur stort är fusket med reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land 1 inom branscherna Bärplockning och Skogs- och Lantbruk? Den grundläggande principen är att en utlänning som ska arbeta i Sverige ska ha arbetstillstånd. Arbetstillstånd krävs dock inte om man till exempel är medborgare inom EU/EES eller Schweiz. En förändring som gjordes i samband med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring 2008 var att arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering från tredje land, inte Arbetsförmedlingens och fackens, blev utgångspunkt vid handläggning. Antalet arbetstillstånd från tredje land har sedan 2010 ökat med genomsnittligen 4,6 procent per år. En grundförutsättning för att tillstånd ska kunna beviljas är att lön och övriga villkor minst är i nivå med vad som gäller enligt kollektivavtal eller praxis inom yrket eller i branschen. Vissa branscher, bland annat de i pilotstudien undersökta Bärplockning respektive Skogs- och lantbruk, omfattas av skärpta regler för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Arbetsmarknadens parter är ense om att det är missbruk när de faktiska förhållandena inte överensstämmer med anställnings- alternativt kollektivavtalet. Ett problemområde där åsikterna skiljer sig åt är om det är ett regelbrott när anställningserbjudandet som ligger till grund för Migrationsverkets handläggning av arbetstillståndsärendet inte överensstämmer med anställningsavtalet. Arbetsgivarna menar att det inte alltid går att spika alla anställningsvillkor långt i förväg, till exempel vet man inte exakt när blåbären kommer att vara mogna om man är ett företag inom Bärplockning. Facken menar däremot att de anställda måste känna till sina anställningsvillkor. Pilotstudien har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomförts av PA Consulting Group (PA). Metoden har byggt på att begreppet fusk, eller missbruk med regelverket har definierats tydligt. Därefter har data samlats in från parterna och från Migrationsverket som sedan diskuterats med parterna. 1 Utanför EU/EES samt Schweiz. 4

6 Resultat Studiens metod har visat sig fungera. Parterna är intresserade av att belysa problematiken utifrån sina respektive perspektiv, men har varit tydligt inriktade på att skapa en gemensam definition och samla in korrekt data. Själva studien visar att missbruket av reglerna kring arbetskraftsinvandring från tredje land i de undersökta branscherna är begränsat. Inom Bärplockning, som utan jämförelse hade flest arbetstagare från tredje land (5 700 personer) av de två studerade branscherna, uppskattas en mycket liten andel av arbetstagarna (7 personer) inte fått arbetsvillkor enligt vad som föreskrivs det vill säga motsvarande vad som ges enligt kollektivavtal för plockning av bär på friland. Inom Skogs- och Lantbruk med endast 270 beviljade arbetstillstånd för arbetstagare från tredje land är motsvarande siffra högre (34 personer) vilket är helt beroende på två arbetsgivare. Det finns mycket få dokumenterade fall av systematiskt och uppsåtligt missbruk. Fusk kan sägas vara ett problem på företagsnivå snarare än ett branschproblem när endast två arbetsgivare, av totalt 14 som rekryterat från tredje land, står för allt känt missbruk inom skogsbruk under uppmätt period. Då omfattningen av fusket kan betraktas som litet, är det inte motiverat att inskränka arbetskraftsinvandringen från tredje land för att minska fusket. Istället rekommenderas fortsatt arbete med att förebygga de problem som förekommer eller potentiellt kan förekomma: Säkerställ att arbetsvillkor överensstämmer med kollektivavtal och anställningsavtal. Korta migrationsverkets långa handläggningstider. Förtydliga information till arbetssökande om skillnaden mellan anställningserbjudande och anställningskontrakt. Öka flexibiliteten rörande anställningserbjudandets utformning (rörlig lön etc.). Motarbeta förekomsten av dubbla kontrakt för anställda via uthyrande företag i tredje land. Förebygg handel med arbetsrätter. Säkerställ att personer med arbetstillstånd kan anmäla fusk, utan att riskera att bli hemskickade (rätt till att söka nytt jobb etc.). Slutligen, det finns inga indikationer på att missbruket idag är större, i proportion till totala antalet arbetskraftsinvandrare från tredje land, än innan lagändringarna genomfördes Tvärtom är regelverket för denna grupp hårdare styrt än för någon annan grupp på arbetsmarknaden. 5

7 Inledning Bakgrund Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring. Syftet var att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredje land och bland annat upphörde den myndig hetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. Istället blev arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering utgångspunkten vid handläggning av arbetstillstånd. Rapporteringen om reformen har nästan enbart handlat om att arbetsgivare fuskar och missbrukar reglerna. Missbruk av lagens regler är till exempel att arbetsgivare inte erbjuder den nya arbetskraften arbetsvillkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen eller att arbetsgivare i praktiken inte ger den nya arbetskraften de arbetsförhållanden som anges i anställningsavtalet. Syfte Syftet med denna pilotstudie har varit att besvara frågan: Hur stort är omfattningen av missbruket av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land 2? för att bidra till en saklig debatt och underlätta för relevanta lösningar. Avgränsning Pilotstudien undersöker endast missbrukets omfattning inom branscherna Bärplockning samt Skogs- och Lantbruk. Avgränsningen gjordes för att efter pilotstudien kunna utvärdera metoden innan en mer omfattande studie eventuellt genomförs. Anledningen till att branscherna Bärplockning och Skogs- och Lantbruk studerades är att det i media återkommande har rapporterats om missbruk inom dessa branscher. Inom ramen för pilotstudien har endast en totaluppskattning av missbruket inom de utvalda branscherna genomförts. En grundläggande undersökning av i hur hög utsträckning detta missbruk eventuellt beror på de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som kom 2008 har inte genomförts, även om orsakerna till missbruket har diskuterats i intervjuer. Eventuell samhällsnytta som arbetskraftsinvandringen innebär, har inte behandlats inom ramen för denna pilotstudie. Metod Uppskattningen av storleken på missbruket har baserats på data från Migrationsverket över volymen invandrad arbetskraft från tredje land, samt på intervjuer med nyckelaktörer inom Bärplockning och Skogs- och Lantbruk. I Figur 1 anges vilka nyckelaktörerna är, en blandning av fack, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer för att bilden ska bli så rättvisande som möjligt. I intervjuerna har facken Kommunal och GS samt arbetsgivarorganisationen SLA hänvisat till statistik över antalet missbruksfall. Totalt har 6 intervjuer genomförts. Samtliga siffror gäller helåret Utanför EU/EES samt Schweiz. 6

8 Figur 1. Intervjuade nyckelaktörer. Nyckelaktör Bärplockning Skogs- och Lantbruk Fack Kommunal Facket för skogs-, trä-, och grafisk bransch (GS) Arbetsgivare Norrskensbär Arbetsgivarorganisationer Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) X X X X På grund av att branschen Skogs- och Lantbruk, vid en jämförelse med branschen Bärplockning anställer få arbetskraftsinvandrare från tredje land kan några få fall ge stort avtryck i statistiken. Därför har ytterligare undersökningar vidtagits för att öka säkerheten i uppskattningen av missbruk inom framför allt skogsbranschen. Data har sammanställts från samtliga fackliga yttranden vid ansökan om arbetstillstånd inom skogsbranschen år 2012, för att få förståelse för antal anställda inom olika företag och inom branschen i stort. Dessutom har en kartläggning gjorts av de skogsföretag som anställer arbetskraft från tredje land skett (totalt 14 företag) för att förstå om missbruket härrör sig från en stor andel av företagen inom branschen. Utöver ovanstående beskrivna informationsinsamling, med syfte att uppskatta missbruket, har information även samlats in rörande till exempel olika typer av missbruk samt regelförändringarna för arbetskraftsinvandring som trädde i kraft Denna information har samlats in genom intervjuerna och genom litteraturstudier. 7

9 Regler för arbetskraftsinvandring från tredje land Den grundläggande principen är att en utlänning som ska arbeta i Sverige ska ha arbetstillstånd, oavsett om han eller hon är anställd här eller utomlands. Arbetstillstånd krävs dock inte om man till exempel är medborgare inom EU/EES eller Schweiz, om man har permanent uppehållstillstånd eller om man varaktigt bor i en annan EUstat. För vissa yrkesgrupper och tillfälliga situationer krävs inte heller arbetstillstånd. Huvudregeln är att arbetstillstånd, vilka är tidsbegränsade, ska sökas och beviljas av Migrationsverket före inresan till Sverige. Processen för att anställda en person från tredje land 3 startar med att arbetsgivaren anmäler ledig plats till Arbetsförmedlingen, som samarbetar med arbetsförmedlingarna inom EU/EES och Schweiz, och därmed annonserar vakansen inom dessa länder. Därefter kan ett anställningserbjudande skickas till den arbetssökande från tredje land, som då i sin tur kan ansöka om arbetstillstånd. Det så kallade anställningserbjudandet är en blankett där vissa uppgifter om villkor för anställningen ska anges. Syftet är att ge ett underlag för Migrationsverkets bedömning av om villkoren för anställningen står i överensstämmelse med kraven enligt lagen. Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor ska minst motsvara kollektivavtal eller svensk praxis inom branschen eller yrket. Lönen ska vara möjlig att försörja sig på. Arbetsgivaren får vidare intyga att arbetet utannonserats inom EU/EES. Berörd arbetstagarorganisation ska ha möjlighet att yttra sig i ärendet. Förändringar av regler 2008 Den 15 december 2008 började nya regler gälla för arbetskraftsinvandring från tredje land och de huvudsakliga förändringarna var: Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphörde och istället började arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering från tredje land att vara utgångspunkten vid handläggning. Tillståndstiderna för tidsbegränsade arbetstillstånd förlängdes till maximalt 2 plus 2 år och efter 4 års arbete med tidsbegränsat tillstånd ska man kunna söka och få permanent uppehållstillstånd. Det fastställdes att lön, andra anställningsvillkor och försäkringsskydd för tredjelandsmedborgaren minst ska motsvara vad som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige. Det fastställdes att arbetstillstånd inledningsvis ska kopplas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete. Flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnat före inresan till Sverige skapades (bristyrken). 3 Utanför EU/EES samt Schweiz. 8

10 Möjligheten att bevilja permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl direkt vid invandringstillfället togs bort. Den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete togs bort. Möjligheten att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet förtydligades. Skärpningar av regler Vissa branscher omfattas sedan 2012 av skärpta regler för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Dessa branscher är städ, hotell- och restaurang, bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad, service och bemanning. De skärpta reglerna består dels i att företaget måste redovisa hur de klarar av att garantera lön för personen som söker arbetstillstånd, kravet är att det ska finnas förutsättningar att betala lön under minst tre månader. De skärpta reglerna består också i att företaget måste redovisa skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna om man tidigare anställt personer från länder utanför EU/EES. Samma regler gällde sedan 2010 för bärplockning. 9

11 Statistik över arbetskraftsinvandring från tredje land Figur 2 visar hur antalet beviljade arbetstillstånd har förändrats under perioden Som framkommer växer antalet beviljade tillstånd från tredje land, med en dipp 2009, har den sedan 2010 ökat med en genomsnittlig årlig förändring på 4,6 procent (CAGR 4 ). Exklusive beviljade arbetstillstånd inom Bärplockning växte arbetskraftsinvandringen från tredje land mellan 2009 och 2011, men minskade med 9 procent mellan helåren 2011 och En delförklaring kan vara att Migrationsverket i början av januari 2012 skärpte kraven på arbetsgivare inom vissa branscher. De största branscherna för arbetskraftsinvandring är Bärplockning, IT och inom restaurangnäringen. Figur 2. Antal beviljade arbetstillstånd Källa: Migrationsverket. Figur 3 visar från vilka länder arbetstagare från tredje land som fått arbetstillstånd kommer. Flest kommer från Thailand, följt av Indien och Kina. Från Thailand kommer främst bärplockare, från Indien främst dataspecialister och från Kina främst kockar och kokerskor. Från Thailand, Indien, Kina och Turkiet kom 60 procent av de som för kortare eller längre tid fick arbetstillstånd under Det är framför allt medborgare från låg- och medelutvecklade länder (enligt FN:s HDI 5 ), som kommer till Sverige för att arbeta, kortvarigt eller mer långsiktigt. Vid årskiftet 2012/13 hade drygt arbetstillstånd utfärdats enligt de nya reglerna sedan de trädde i kraft december Vid samma tillfälle var drygt av de dittills beviljade tillstånden giltiga. Statistiken över hur många som kommer till Sverige för att arbeta påverkas med andra ord i stor utsträckning av att många av arbetstillstånden ges för säsongsbetonat arbete. 4 CAGR: Det geometriska medelvärdet, det vill säga den genomsnittliga årliga procentuella förändringen. 5 HDI (Human Development Index): Ett index som jämför länders välstånd. Jämförelsen bygger på FN:s HDI-databas. 10

12 Figur 3. Antal beviljade arbetstillstånd per ursprungsland. Källa: Migrationsverket. Antal beviljade arbetstillstånd (År 2012) HDI (År 2011) Främsta yrke (År 2012) THAILAND 5784 Medel Bärplockare INDIEN 2724 Låg Dataspecialist KINA 888 Medel Kock och kokerska TURKIET 550 Medel Kock och kokerska IRAN 524 Medel Dataspecialist UKRAINA 510 Medel Köks -& restaurangbitr. SYRIEN 484 Medel Kock och kokerska PAKISTAN 436 Låg Dataspecialist USA 430 Hög Grundskollärare IRAK 425 Låg Köks -& restaurangbitr. Av det totala antalet personer från tredje land som fick uppehållstillstånd i Sverige 2012 har knappt 25 procent sökt och fått arbetstillstånd vilket framkommer i Figur 4. En stor andel av arbetstillstånden är dock för säsongsarbete och annat mer kortvarigt arbete varför siffran över beviljade arbetstillstånd inte ger en rättvisande bild av hur många av dem som kommer för att stanna i Sverige mera stadigvarande. Om man vill få en bild av hur många från tredje land som kommer till Sverige för att arbeta under en längre tid så är det mer relevant att titta på hur många arbetstillstånd som är giltiga vid en viss tidpunkt till exempel ett årsskifte. Vid årsskiftet 2012/13 var drygt arbetstillstånd för personer från tredje land giltiga. Resten av de som får uppehållstillstånd från tredje land är till exempel flyktingar, studerande eller anhöriga. Som också framkommer i figuren är det betydligt fler personer som kommer från tredje land än från EU/EES (registrerade uppehållsrätter). Uppehållsrätter ska registreras om man är EU/EES medborgare och stannar i Sverige längre än tre månader. Figur 4. Grupper av invandrare. Källa: Migrationsverket avseende Studerande samt anhöriga till studerande. 2 Anhöriga till grupper enligt not 3. 3 Konventionsflyktingar, Asyl (skyddsbehövande, synnerligen ömmande omständigheter, tidsbegränsat tillstånd), Kvotflyktingar, Verkställighetshinder. 4 Uppehållsrätter ges till EU/EES-medborgare samt barn/make/maka till EU/EES-medborgare. 11

13 Bärplockning Figur 5 visar antalet beviljade arbetstillstånd för medborgare i länder utanför EU/EES inom Bärplockning för åren Som framkommer minskade antalet åren för att öka igen Vilka länder arbetstagarna kommer ifrån visas i Figur 6. Den absoluta majoriteten (96,4 procent) kommer från Thailand och reser till Västerbottens län (57,5 procent). Arbetstillståndens längd är i 98,5 procent av fallen kortare än 6 månader. Till 100 procent räknas arbetstagarna till yrkeskategorin Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Figur 5. Antal beviljade arbetstillstånd Bärplockning. Källa: Migrationsverket * * Denna siffra har reducerats med 76 personer i den vidare analysen pga felkodad data hos Migrationsverket. Figur 6. Ursprungsland och mottagande län för arbetskraftsinvandrare från tredje land inom Bärplockning år Källa: Migrationsverket. LAND ANTAL ANDEL THAILAND ,4% UKRAINA 143 2,5% KAMBODJA 35 0,6% KAMERUN 15 0,3% MOLDAVIEN 6 0,1% ÖVRIGA 7 0,1% SUMMA ,0% LÄN (HUVUDKONTOR) ANTAL ANDEL VÄSTERBOTTENS LÄN ,5% NORRBOTTENS LÄN ,6% VÄRMLANDS LÄN ,8% JÄMTLANDS LÄN 552 9,7% DALARNAS LÄN 75 1,3% ÖVRIGA 124 2,2% SUMMA ,0% 12

14 Skogs- och Lantbruk Figur 7 visar antalet beviljade arbetstillstånd inom Skogs- och Lantbruk för åren Som framkommer ökade antalet till och med 2011, men 2012 blev de färre till antalet. Vilka länder arbetstagarna kommer ifrån visas i Figur 10. De flesta kommer från Ukraina och Thailand (51,5 procent respektive 16,7 procent) och reser till Dalarnas län och Skåne län (50,7 procent respektive 25,2 procent). Arbetstillståndens längd är i de flesta fall kortare än 6 månader (65,5 procent). Utav de 270 tillstånden är nio av tio beviljade för arbete inom skogsbruk, en siffra som är justerad efter genomgången av samtliga yttranden lämnade av facket GS Anledningen till att denna siffra justerades var att skogsarbetare även kan återfinnas i yrkeskategorin Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske och det var önskvärt att få en uppfattning om hur många skogsarbetare som kunde befinna sig inom denna yrkeskategori. Figur 7. Antal beviljade arbetstillstånd Skogs- och Lantbruk. Källa: Migrationsverket * * Denna siffra har reducerats med 76 personer i den vidare analysen pga felkodad data hos Migrationsverket. Figur 8. Ursprungsland och mottagande län för arbetskraftsinvandrare från tredje land inom Skogs- och Lantbruk år Källa: Migrationsverket. LAND ANTAL ANDEL UKRAINA ,5% THAILAND 45 16,7% KAMERUN 23 8,5% KAMBODJA 21 7,8% FILIPPINERNA 10 3,7% ÖVRIGA 32 11,9% SUMMA ,0% LÄN (HUVUDKONTOR) ANTAL ANDEL DALARNAS LÄN ,7% SKÅNE LÄN 68 25,2% VÄSTERBOTTENS LÄN 24 8,9% VÄSTERNORRLANDS LÄN 21 7,8% GOTLANDS LÄN 13 4,8% ÖVRIGA 7 2,6% SUMMA ,0% 13

15 Missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land Som nämndes i inledningen har det rapporterats om arbetsgivare som missbrukar reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land. Missbruk skulle till exempel kunna vara att arbetsgivare inte erbjuder den nya arbetskraften arbetsvillkor enligt kollektivavtal eller inom praxis i branschen eller yrket eller att arbetsgivare i praktiken inte ger den nya arbetskraften de arbetsförhållanden som anges i anställningsavtalet. Pilotstudien kartlägger potentiella problemområden inom alla delar av anställningsprocessen, från sök- och urvalsprocessen i hemlandet, ända fram till den pågående anställningen i Sverige. I Figur 9 nedan visas en översikt av dessa potentiella problemområden. Figur 9. Potentiella problemområden för arbetskraftsinvandring från tredje land. 1 Sök- och urvalsprocessen 2 Anställningserbjudande (underlag) 3 Handläggning (0-8 månader) 4 Anställningsavtal 5 Faktiska förhållanden Dubbla kontrakt existerar när uthyrande företag i tredje land har ett officiellt kollektivavtalsenligt avtal och ett dolt icke kollektivavtalsenligt avtal som gäller i praktiken. Organiserad brottslighet och korruption i Sverige och hemlandet möjliggör handel med arbetsrätter. Dokumentet med namnet anställningserbjudande fungerar som ett underlag för ansökan om arbetstillstånd och är inte ett bindande anställningsavtal, namnet till trots. Detta verkar inte framkomma med önskvärd tydlighet vilket inneburit problem. Anställningserbjudandet har ett tvingande format, som är anpassat efter månadsanställningar och inte t.ex. ackord. Arbetsmarknadens samtliga parter anser att Migrationsverkets långa handläggningstid är problematisk. Längre handläggningstider innebär större svårigheter att uppskatta starttider för anställning inom säsongsarbeten vilket drabbar de anställda.. För näringslivet innebär dessutom den långsamma hanteringen en nackdel i den internationella konkurrensen om kvalificerad arbetskraft. Problem kan uppstå när anställningsavtalet inte överensstämmer med anställningserbjudandet. Antingen ligger problemet i att villkoren understiger den sökandes förväntansbild, alternativt att de understiger kollektivavtalsenliga nivåer. Avvikelser kan gälla löner, anställningens start- och slutdatum, arbetstideretc. Problem uppstår även när de faktiska arbetsförhållandena inte stämmer överens med villkoren i anställningsavtalet alternativt kollektivavtalet. Avvikelser kan gälla ej utbetalda lönebelopp, undermålig arbetsmiljö eller andra brott mot kollektivavtalen. Arbetstillståndet är kopplat till en viss arbetsgivare, vilket kan göra att missbruk inte anmäls eftersom den anställde inte vill förlora arbetstillståndet. Det är dock tillåtet att leta nytt jobb i Sverige under tre månader efter uppsägning. De två huvudsakliga problemområdena är: När de faktiska förhållandena inte överensstämmer med anställnings- alternativt kollektivavtalet (juridisk överträdelse). När anställningserbjudandet inte överensstämmer med anställningsavtalet. I allmänhet är arbetsmarknadens parter eniga om vad som utgör missbruk, med undantag vad gäller avvikelser mellan anställningserbjudande och anställningsavtal, där åsikterna skiljer sig åt. Arbetsgivare menar att det inte alltid går att spika alla anställningsvillkor långt i förväg, till exempel vet man inte exakt när blåbären kommer att vara mogna om man är ett företag inom Bärplockning. Facken menar däremot att de anställda måste känna till sina anställningsvillkor. 14

16 Resultat från studien: Hur stort är missbruket? Inom Bärplockning gäller det 7 personer av (5 708 enligt Migrationsverkets statistik denna är något korrigerad enligt egen utredning) som inte fått anställningsvillkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen, ett lågt resultat som sannolikt beror på att skärpta regler har gett resultat. Inom Skogs- och Lantbruk kan man konstatera att det är två företag av 14 som har gjort fel och det är 34 personer som inte fått rätt villkor, men enskilda fall får en mycket stor inverkan på resultatet, eftersom relativt få kommer till Sverige för att jobba inom Skogs- och Lantbruk jämfört med inom till exempel Bärplockning. Dessutom arbetar arbetskraftsinvandrarna från tredje land, som kommer för att arbeta inom skogsbruk, inom ett litet antal företag. Det gör att en enda arbetsgivare som inte fullt ut gett villkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen ger ett stort utfall på resultatet. Värt att nämnas är dock att även Skogs- och Lantbruk omfattas av Migrationsverkets skärpta regler. Det finns inga indikationer på att det råder delade meningar om hur stort missbruket är mellan fack och arbetsgivare inom Bärplockning. I stort sett råder enighet mellan fack och arbetsgivare inom specifikt skogsbruk, men i enskilda fall kan deras uppfattningar skilja sig åt. Det är också svårare att göra generaliseringar inom skogsbruk, eftersom få arbetskraftsinvandrare från tredje land arbetar där. En sammanställning av resultaten från pilotstudien visas i Figur 10. Figur 10. Sammanställning av pilotstudiens resultat. 15

17 Bärplockning Intervjuerna visar att Bärplockningsbranschen i Sverige under 2012 var så gott som problemfri samt att situationen har blivit mycket bättre under senare år, efter att de skärpta reglerna infördes. Regeln att det ska finnas förutsättningar att betala lön under minst tre månader har gjort att seriösa bärplockningsföretag har tvingats att dela risken med bärgrossister med starka varumärken och det har drivit oseriösa aktörer ur marknaden. De största problemen verkar nu snarare gälla arbetstagare som säljer bär till konkurrerande aktörer och sedan utkräver minimilön samt att dubbla kontrakt kan existera när uthyrande företag i tredje land har ett officiellt kollektivavtalsenligt avtal och ett dolt icke kollektivavtalsenligt avtal som gäller i praktiken. Många bärplockare arbetar mycket långa arbetsdagar, men enligt både fack och arbetsgivare sker det helt på frivillig basis. Faktum är att problemen inom Bärplockning uppfattas vara större bland inomeuropeiska arbetare som enkelt kan resa till Sverige som turister för att plocka bär. Det är skattefritt att plocka bär på inkomster upp till kronor per år. I praktiken kan dock dessa personer plocka mer och de har ingen lokalkännedom och inga skyddsnät. Statistik över antalet tvister för tredje landsmedborgare stöder bilden av att problemen inom Bärplockning inte är omfattande. Under 2012 fanns tvister avseende 7 personer, varav samtliga löstes lokalt. Till största delen rörde det sig om olika typer av missförstånd som korrigerades omedelbart. Det finns skäl att nämna att det utfärdades cirka arbetstillstånd. Skogs- och Lantbruk Inom skogsbruk specifikt är arbetskraftsinvandrarna från tredje land starkt koncentrerade till ett fåtal arbetsgivare. De sex största arbetsgivarna inom branschen anställer drygt 90 procent av samtliga arbetskraftsinvandrare. Enskilda händelser kan därför få ett stort utfall på missbruket inom branschen. Det är relativt sett få arbetskraftsinvandrare från tredje land som arbetar inom lantbruket, då mestadels inomeuropeisk arbetskraft används. Under 2012 rapporterades missbruksfall från två företag inom skogsbranschen, gällande 34 personer av de 270 arbetskraftstagarna från tredje land inom skogsbranschen. I det ena av dessa missbruksfall handlade det om en arbetskraftsinvandrare från tredje land som inte fick den lön som utlovades i anställningskontraktet. Det andra fallet gällde 33 personer och var komplicerat och därför sammanfattas det inte i denna pilotstudie. Även om synen på missbruksfallen skiljer sig åt något mellan parterna, så är den långt ifrån polariserad. Båda parter anser exempelvis att de två ovan nämnda fallen beskrivits felaktigt i media. Intervjuerna visade även att inga kända missbruksfall finns inom lantbruk. 16

18 DECEMBER 2013 Storgatan 19, Stockholm Telefon ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia AB, Bromma, 2013 Slutrapport pilotstudie inom gröna näringarna samt bärplockning avseende år 2012

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 Målnummer: UM1963-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-01-31 Rubrik: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i Sverige

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5826-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 4 juli 2014 i mål nr

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75 Kommittédirektiv Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2016-03-10 Erik Ageberg Ju2016/01307/L7 Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Företagarna

Läs mer

Policy Brief. Arbetskraft från hela världen Hur blev det med 2008 års reform? Inledning 2015:9

Policy Brief. Arbetskraft från hela världen Hur blev det med 2008 års reform? Inledning 2015:9 Policy Brief 2015:9 Arbetskraft från hela världen Hur blev det med 2008 års reform? En ny lagstiftning för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU infördes i Sverige år 2008 av dåvarande Alliansregeringen

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER Lektion 18 SCIC 31/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Aktuell debatt om arbetskraftsinvandring (http://www.riksdagen.se/sv/debatter-- beslut/ovriga-debatter/ovrigt/ovrigdebatt/?did=h0c120130214ad&doctype=ad#pos=36)

Läs mer

Rekrytering av internationell kompetens

Rekrytering av internationell kompetens JUNI 2016 Sammanfattning av rapport Rekrytering av internationell kompetens Författare: Jonas Öhlin, DAMVAD Analytics Samuel Palmquist, DAMVAD Analytics Detta dokument är en sammanfattning av rapporten

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

1 Inledning. Sacos styrelse har behandlat remissen vid sitt sammanträde den 13 november 2007.

1 Inledning. Sacos styrelse har behandlat remissen vid sitt sammanträde den 13 november 2007. 2007-11-14 Rnr 65.07 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (Ju2007/6628/EMA) Arbetskraftsinvandring till Sverige (SOU 2005:50) Arbetskraftsinvandring till Sverige förslag och konsekvenser (SOU

Läs mer

Medierna och arbetskraftsinvandringen

Medierna och arbetskraftsinvandringen Timbro Medieinstitut 2013-03- 26 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING DET SENASTE ÅRET Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008. Mediernas

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

ÅTGÄRDER MOT MISSBRUK AV REGLERNA FÖR ARBETSKRAFTS- INVANDRING Departementspromemoria (Ds 2013:57)

ÅTGÄRDER MOT MISSBRUK AV REGLERNA FÖR ARBETSKRAFTS- INVANDRING Departementspromemoria (Ds 2013:57) Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/samuel Engblom 2013-11-19 Direkttel: 08-782 91 37, Direktfax: 08-782 93 10 E-post: samuel.engblom@tco.se Justitiedepartementet 103

Läs mer

REMISSVAR: ARBETSKRAFTSINVANDRING TILL SVERIGE (SOU 2005:50, SOU 2006:87 och Ds 2007:27)

REMISSVAR: ARBETSKRAFTSINVANDRING TILL SVERIGE (SOU 2005:50, SOU 2006:87 och Ds 2007:27) Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Juridik/Samuel Engblom 2007-11-12 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR: ARBETSKRAFTSINVANDRING

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd Stockholm den 5 september 2016 Förvaltningsrätten i Malmö Migrationsdomstolen Box 4522 203 20 Malmö Översänds endast per e-post Mål nr UM 2255-16, Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls-

Läs mer

TILL VILKET PRIS SOM HELST?

TILL VILKET PRIS SOM HELST? Hotell- och restaurangfacket Box 1143 Olof Palmes gata 31 111 81 Stockholm vxl. 0771-57 58 59 www.hrf.net TILL VILKET PRIS SOM HELST? EN UPPFÖLJNING AV ARBETSKRAFTSMIGRANTERS VILLKOR I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Flyktingmottagande och integration i Sverige

Flyktingmottagande och integration i Sverige 1(5) Åsa Odin Ekman +46-725292448 asa.odinekman@tco.se PM till NFS Klicka här för att ange klardatum. Flyktingmottagande och integration i Sverige Sverige såg under 2015, i likhet med flera andra europeiska

Läs mer

Mål nr UM , Tayyab Shabab m.fl../. Migrationsverket, angående uppehållstillstånd m.m.

Mål nr UM , Tayyab Shabab m.fl../. Migrationsverket, angående uppehållstillstånd m.m. Stockholm den 13 december 2016 Förvaltningsrätten i Stockholm Migrationsdomstolen Avdelning 13 115 76 Stockholm Mål nr UM 10380-16, Tayyab Shabab m.fl../. Migrationsverket, angående uppehållstillstånd

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-10-31 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Erik Nymansson och Dag Mattsson. Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring

Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring Ds 2007:27 Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10004-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom den 16 december 2014 i mål nr

Läs mer

Mål nr UM , Sameer Suhbat./. Migrationsverket, angående uppehållstillstånd m.m.

Mål nr UM , Sameer Suhbat./. Migrationsverket, angående uppehållstillstånd m.m. Stockholm den 21 juni 2017 Förvaltningsrätten i Malmö Avdelning 5 Box 4522 203 20 Malmö Mål nr UM 5624-17, Sameer Suhbat./. Migrationsverket, angående uppehållstillstånd m.m. Sameer Suhbat har begärt anstånd

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Saco kommenterar nedan utredningens kartläggning och förslag.

Saco kommenterar nedan utredningens kartläggning och förslag. 2017-02-20 Rnr 117.16 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (Ju2016/09057/EMA) Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) Övergripande synpunkter Saco anser

Läs mer

Arbetstillstånd LATHUND

Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd 1. Annonsera 2. Anställningserbjudande 3. Fackligt yttrande 4. Ansökan Migrationsverket 5. Beslut 6. UT-kort 7. Familjemedlemmar 8. Förlängning 9. Permanent arbetstillstånd

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Nya regler för arbetskraftsinvandring

Nya regler för arbetskraftsinvandring Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring

Läs mer

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd Stockholm den 5 augusti 2016 Förvaltningsrätten i Malmö Migrationsdomstolen Box 4522 203 20 Malmö Översänds endast per e-post Mål nr UM 2255-16, Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls-

Läs mer

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Ds 2013:57 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2017-12-13 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10747-16 1 KLAGANDE Danyar Qadir Mohammed Mohammed, 890501 Ombud: Jur.kand. Clarence Crafoord och jur.kand. Fredrik Bergman MOTPART Migrationsverket

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. 2006:78 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

REMISSVAR (Ju/2013/6287/L7) Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) De viktigaste åtgärderna saknas

REMISSVAR (Ju/2013/6287/L7) Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) De viktigaste åtgärderna saknas 2013-11-18 Rnr 68.13 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (Ju/2013/6287/L7) Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) De viktigaste åtgärderna saknas Att arbetskraftsinvandrare

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Förslag till blåkortsdirektiv

Förslag till blåkortsdirektiv 1(7) Justitiedepartementet Åsa Odin Ekman 0725292448 asa.odinekman@tco.se Förslag till blåkortsdirektiv Ju2016/04575/EMA Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-05-19 1(6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning Publicering av statistik rörande Grund för bosättning har skett i statistikdatabasen (SSD) sedan 2001. De publicerade

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

8.2 Arbetstillstånd - anställning

8.2 Arbetstillstånd - anställning Migrationsverket Utlänningshandboken Arbetstillstånd - anställning Skapad 2008-12-15 Uppdaterad 2009-02-15 8.2 Arbetstillstånd - anställning Innehållsförteckning Inledning Villkor för att bevilja arbetstillstånd

Läs mer

Remissvar: Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

Remissvar: Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Departementssekreterare Oscar Berger 103 33 Stockholm Vår referens Dnr 2017-02-20 Anna Jansson Libietis Ju2016/09057/EMA Remissvar: Stärkt

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-01-19 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Enligt en lagrådsremiss den 8 december

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring

Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2 1 (7) Datum Vårt dnr 2007-11-15 013-2007-2792 Ert datum Ert dnr 2007-07-17 ju2007/6628/ema Justitiedepartementet Enheten för Migration och Asylpolitik 103 39 Stockholm Nuteks remissvar gällande SOU 2005:50

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

Företagarpanelen Q Blekinges län

Företagarpanelen Q Blekinges län Företagarpanelen Q2 2012 s län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen RIKSDAGENS SVAR 69/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av arbetsavtalslagen och av vissa lagar som har samband med dem Ärende Regeringen

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Promemoria: Så kan reglerna för arbetskraftsinvandring vårdas och förbättras

Promemoria: Så kan reglerna för arbetskraftsinvandring vårdas och förbättras Mer information: Samuel Engblom, Jurist, TCO samuel.engblom@tco.se tel: 070 2503770 Promemoria: Så kan reglerna för arbetskraftsinvandring vårdas och förbättras Sammanfattning För snart två år sedan fick

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet

uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet 1 (6) Rättsavdelningen 2017-06-30 SR 29/2017 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet Sammanfattning Personer

Läs mer

Ordning och reda. 11 punkter för en bättre arbetsmarknad

Ordning och reda. 11 punkter för en bättre arbetsmarknad Ordning och reda 11 punkter för en bättre arbetsmarknad 1 Handlingsplan för ordning och reda. Det gränslösa Europa har öppnat för en större rörlighet av arbetskraft och företag mellan länderna. Öppna gränser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet Inledning Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Sedan alliansregeringen fick väljarnas

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

7. Fristad Sverige? Om skyddssökande arbetskraftsinvandrares. Lisa Pelling. Arena Idé

7. Fristad Sverige? Om skyddssökande arbetskraftsinvandrares. Lisa Pelling. Arena Idé 7. Fristad Sverige? Om skyddssökande arbetskraftsinvandrares villkor Lisa Pelling Arena Idé 244 Skyddsökande arbetskraftsinvandrare Inledning En utgångspunkt för de nya regler för arbetskraftsinvandring

Läs mer