Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land"

Transkript

1 DECEMBER 2013 Storgatan 19, Stockholm Telefon ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia AB, Bromma, 2013 Slutrapport pilotstudie inom gröna näringarna samt bärplockning avseende år 2012

2 Förord Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring som syftade till att underlätta rekrytering av medarbetare från tredje land. Reformen gav oss ett generöst system som är av stor betydelse för Sveriges möjligheter att kunna konkurrera om internationell arbetskraft och väl värt att vårda. Rekrytering av internationell kompetens är en del av att Sverige kan fortsätta att vara framgångsrikt på en internationell marknad. Att människor får möjlighet att komma hit och arbeta och att företag kan anställa medarbetare som har erfarenhet och kompetens de söker, kan på längre sikt dessutom bidra till att minska de demografiska problem som vi, liksom övriga länder inom EU, ser framför oss. I det gamla systemet som gällde före december 2008 var det Arbetsförmedlingen och facket som avgjorde om man skulle få tillstånd att anställa någon från tredje land för arbete i Sverige. Då stoppade facket effektivt nästan all arbetskraftsinvandring trots alla vackra ord man nu för fram. Det var korta tillfälliga tillstånd som gällde för de som ändå fick komma, bara några hundra personer per år fick permanenta tillstånd. I det nya systemet är det inte längre myndigheter och fack, utan arbetsgivaren som själv får avgöra om man vill ge anställning till en medarbetare som kommer från tredje land. För att sätta stopp för utnyttjande och lönedumpning är en absolut förutsättning för arbetstillstånd för en medarbetare från tredje land att lön och andra villkor minst är enligt kollektivavtal eller praxis inom branschen eller yrket, det vill säga inte understiger villkoren för andra jämförbara arbetstagare i Sverige. Sedan det nya systemet sjösattes har vi haft en medial debatt och återkommande fackliga utspel som i stor utsträckning handlat om att fuskstämpla all arbetskraftsinvandring. Hotell- och restaurangfacket kom till exempel för något år sedan med en rapport om missförhållanden inom hotell- och restaurangbranschen som vid en närmare granskning dock visade sig i stort sett vara kopplat till annat än det som hade med arbetskraftsinvandring att göra. En skev mediabild av det nya regelverket har etablerats med ensidigt fokus på fusk, missbruk och utnyttjande. I kölvattnet efter detta återkommer gamla krav på att återinföra fackligt inflytande/veto över beslutet vem som ska anställas och att myndigheter inte arbetsgivaren ska avgöra om det behövs. För att komma tillrätta med problem måste man först ha en realistisk bild av omfattningen och hur de ser ut. PA-Consulting Group (PA) har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomfört en pilotstudie som svarar på frågan Hur stort är missbruket av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land?. Studien avser förhållandena för helåret 2012 inom två av de branscher som har varit i fokus i debatten, Bärplockning respektive Skogs- och Lantbruk och har utförts av Andreas Broryd och Björn Glad vid PA som också skrivit rapporten. Studien baseras på intervjuer och uppgifter från nyckelaktörer inom respektive bransch, en blandning av fack, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, samt på data från Migrationsverket och visar att missbruket av reglerna kring arbetskraftsinvandring långt ifrån är så utbrett som mediabilden ger sken av. 1

3 Inga seriösa försök har tidigare gjorts för att uppskatta i hur stor utsträckning arbetsgivare som anställer medarbetare från tredje land bryter mot regelverkets bestämmelser om villkor minst enligt kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Vår förhoppning är att resultaten av pilotstudien kan bidra till en mer sansad och nyanserad debatt om arbetskraftsinvandring och därigenom medverka till relevanta lösningar för att motverka missbruk av reglerna som inte stänger dörrar för alla de arbetsgivare som följer reglerna. Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv 2

4 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 4 Resultat... 5 Inledning... 6 Bakgrund... 6 Syfte... 6 Avgränsning... 6 Metod... 6 Regler för arbetskraftsinvandring från tredje land Förändringar av regler Skärpningar av regler... 9 Statistik över arbetskraftsinvandring från tredje land Bärplockning Skogs- och Lantbruk Missbruk av reglerna för arbetskrafts invandring från tredje land Resultat från studien: Hur stort är missbruket? Bärplockning Skogs- och Lantbruk

5 Sammanfattning Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring. Syftet var att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredje land. Denna pilotstudie, som avser förhållandena under 2012, har till syfte att besvara frågorna: 1. Kan parterna komma överens om en metod för att uppskatta hur stort problemet är med det som har kommit att kallas arbetsgivarfusk beträffande arbetskraftsinvandring från tredje land? 2. Hur stort är fusket med reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land 1 inom branscherna Bärplockning och Skogs- och Lantbruk? Den grundläggande principen är att en utlänning som ska arbeta i Sverige ska ha arbetstillstånd. Arbetstillstånd krävs dock inte om man till exempel är medborgare inom EU/EES eller Schweiz. En förändring som gjordes i samband med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring 2008 var att arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering från tredje land, inte Arbetsförmedlingens och fackens, blev utgångspunkt vid handläggning. Antalet arbetstillstånd från tredje land har sedan 2010 ökat med genomsnittligen 4,6 procent per år. En grundförutsättning för att tillstånd ska kunna beviljas är att lön och övriga villkor minst är i nivå med vad som gäller enligt kollektivavtal eller praxis inom yrket eller i branschen. Vissa branscher, bland annat de i pilotstudien undersökta Bärplockning respektive Skogs- och lantbruk, omfattas av skärpta regler för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Arbetsmarknadens parter är ense om att det är missbruk när de faktiska förhållandena inte överensstämmer med anställnings- alternativt kollektivavtalet. Ett problemområde där åsikterna skiljer sig åt är om det är ett regelbrott när anställningserbjudandet som ligger till grund för Migrationsverkets handläggning av arbetstillståndsärendet inte överensstämmer med anställningsavtalet. Arbetsgivarna menar att det inte alltid går att spika alla anställningsvillkor långt i förväg, till exempel vet man inte exakt när blåbären kommer att vara mogna om man är ett företag inom Bärplockning. Facken menar däremot att de anställda måste känna till sina anställningsvillkor. Pilotstudien har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomförts av PA Consulting Group (PA). Metoden har byggt på att begreppet fusk, eller missbruk med regelverket har definierats tydligt. Därefter har data samlats in från parterna och från Migrationsverket som sedan diskuterats med parterna. 1 Utanför EU/EES samt Schweiz. 4

6 Resultat Studiens metod har visat sig fungera. Parterna är intresserade av att belysa problematiken utifrån sina respektive perspektiv, men har varit tydligt inriktade på att skapa en gemensam definition och samla in korrekt data. Själva studien visar att missbruket av reglerna kring arbetskraftsinvandring från tredje land i de undersökta branscherna är begränsat. Inom Bärplockning, som utan jämförelse hade flest arbetstagare från tredje land (5 700 personer) av de två studerade branscherna, uppskattas en mycket liten andel av arbetstagarna (7 personer) inte fått arbetsvillkor enligt vad som föreskrivs det vill säga motsvarande vad som ges enligt kollektivavtal för plockning av bär på friland. Inom Skogs- och Lantbruk med endast 270 beviljade arbetstillstånd för arbetstagare från tredje land är motsvarande siffra högre (34 personer) vilket är helt beroende på två arbetsgivare. Det finns mycket få dokumenterade fall av systematiskt och uppsåtligt missbruk. Fusk kan sägas vara ett problem på företagsnivå snarare än ett branschproblem när endast två arbetsgivare, av totalt 14 som rekryterat från tredje land, står för allt känt missbruk inom skogsbruk under uppmätt period. Då omfattningen av fusket kan betraktas som litet, är det inte motiverat att inskränka arbetskraftsinvandringen från tredje land för att minska fusket. Istället rekommenderas fortsatt arbete med att förebygga de problem som förekommer eller potentiellt kan förekomma: Säkerställ att arbetsvillkor överensstämmer med kollektivavtal och anställningsavtal. Korta migrationsverkets långa handläggningstider. Förtydliga information till arbetssökande om skillnaden mellan anställningserbjudande och anställningskontrakt. Öka flexibiliteten rörande anställningserbjudandets utformning (rörlig lön etc.). Motarbeta förekomsten av dubbla kontrakt för anställda via uthyrande företag i tredje land. Förebygg handel med arbetsrätter. Säkerställ att personer med arbetstillstånd kan anmäla fusk, utan att riskera att bli hemskickade (rätt till att söka nytt jobb etc.). Slutligen, det finns inga indikationer på att missbruket idag är större, i proportion till totala antalet arbetskraftsinvandrare från tredje land, än innan lagändringarna genomfördes Tvärtom är regelverket för denna grupp hårdare styrt än för någon annan grupp på arbetsmarknaden. 5

7 Inledning Bakgrund Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring. Syftet var att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredje land och bland annat upphörde den myndig hetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. Istället blev arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering utgångspunkten vid handläggning av arbetstillstånd. Rapporteringen om reformen har nästan enbart handlat om att arbetsgivare fuskar och missbrukar reglerna. Missbruk av lagens regler är till exempel att arbetsgivare inte erbjuder den nya arbetskraften arbetsvillkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen eller att arbetsgivare i praktiken inte ger den nya arbetskraften de arbetsförhållanden som anges i anställningsavtalet. Syfte Syftet med denna pilotstudie har varit att besvara frågan: Hur stort är omfattningen av missbruket av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land 2? för att bidra till en saklig debatt och underlätta för relevanta lösningar. Avgränsning Pilotstudien undersöker endast missbrukets omfattning inom branscherna Bärplockning samt Skogs- och Lantbruk. Avgränsningen gjordes för att efter pilotstudien kunna utvärdera metoden innan en mer omfattande studie eventuellt genomförs. Anledningen till att branscherna Bärplockning och Skogs- och Lantbruk studerades är att det i media återkommande har rapporterats om missbruk inom dessa branscher. Inom ramen för pilotstudien har endast en totaluppskattning av missbruket inom de utvalda branscherna genomförts. En grundläggande undersökning av i hur hög utsträckning detta missbruk eventuellt beror på de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som kom 2008 har inte genomförts, även om orsakerna till missbruket har diskuterats i intervjuer. Eventuell samhällsnytta som arbetskraftsinvandringen innebär, har inte behandlats inom ramen för denna pilotstudie. Metod Uppskattningen av storleken på missbruket har baserats på data från Migrationsverket över volymen invandrad arbetskraft från tredje land, samt på intervjuer med nyckelaktörer inom Bärplockning och Skogs- och Lantbruk. I Figur 1 anges vilka nyckelaktörerna är, en blandning av fack, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer för att bilden ska bli så rättvisande som möjligt. I intervjuerna har facken Kommunal och GS samt arbetsgivarorganisationen SLA hänvisat till statistik över antalet missbruksfall. Totalt har 6 intervjuer genomförts. Samtliga siffror gäller helåret Utanför EU/EES samt Schweiz. 6

8 Figur 1. Intervjuade nyckelaktörer. Nyckelaktör Bärplockning Skogs- och Lantbruk Fack Kommunal Facket för skogs-, trä-, och grafisk bransch (GS) Arbetsgivare Norrskensbär Arbetsgivarorganisationer Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) X X X X På grund av att branschen Skogs- och Lantbruk, vid en jämförelse med branschen Bärplockning anställer få arbetskraftsinvandrare från tredje land kan några få fall ge stort avtryck i statistiken. Därför har ytterligare undersökningar vidtagits för att öka säkerheten i uppskattningen av missbruk inom framför allt skogsbranschen. Data har sammanställts från samtliga fackliga yttranden vid ansökan om arbetstillstånd inom skogsbranschen år 2012, för att få förståelse för antal anställda inom olika företag och inom branschen i stort. Dessutom har en kartläggning gjorts av de skogsföretag som anställer arbetskraft från tredje land skett (totalt 14 företag) för att förstå om missbruket härrör sig från en stor andel av företagen inom branschen. Utöver ovanstående beskrivna informationsinsamling, med syfte att uppskatta missbruket, har information även samlats in rörande till exempel olika typer av missbruk samt regelförändringarna för arbetskraftsinvandring som trädde i kraft Denna information har samlats in genom intervjuerna och genom litteraturstudier. 7

9 Regler för arbetskraftsinvandring från tredje land Den grundläggande principen är att en utlänning som ska arbeta i Sverige ska ha arbetstillstånd, oavsett om han eller hon är anställd här eller utomlands. Arbetstillstånd krävs dock inte om man till exempel är medborgare inom EU/EES eller Schweiz, om man har permanent uppehållstillstånd eller om man varaktigt bor i en annan EUstat. För vissa yrkesgrupper och tillfälliga situationer krävs inte heller arbetstillstånd. Huvudregeln är att arbetstillstånd, vilka är tidsbegränsade, ska sökas och beviljas av Migrationsverket före inresan till Sverige. Processen för att anställda en person från tredje land 3 startar med att arbetsgivaren anmäler ledig plats till Arbetsförmedlingen, som samarbetar med arbetsförmedlingarna inom EU/EES och Schweiz, och därmed annonserar vakansen inom dessa länder. Därefter kan ett anställningserbjudande skickas till den arbetssökande från tredje land, som då i sin tur kan ansöka om arbetstillstånd. Det så kallade anställningserbjudandet är en blankett där vissa uppgifter om villkor för anställningen ska anges. Syftet är att ge ett underlag för Migrationsverkets bedömning av om villkoren för anställningen står i överensstämmelse med kraven enligt lagen. Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor ska minst motsvara kollektivavtal eller svensk praxis inom branschen eller yrket. Lönen ska vara möjlig att försörja sig på. Arbetsgivaren får vidare intyga att arbetet utannonserats inom EU/EES. Berörd arbetstagarorganisation ska ha möjlighet att yttra sig i ärendet. Förändringar av regler 2008 Den 15 december 2008 började nya regler gälla för arbetskraftsinvandring från tredje land och de huvudsakliga förändringarna var: Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphörde och istället började arbetsgivarens bedömning av behovet av rekrytering från tredje land att vara utgångspunkten vid handläggning. Tillståndstiderna för tidsbegränsade arbetstillstånd förlängdes till maximalt 2 plus 2 år och efter 4 års arbete med tidsbegränsat tillstånd ska man kunna söka och få permanent uppehållstillstånd. Det fastställdes att lön, andra anställningsvillkor och försäkringsskydd för tredjelandsmedborgaren minst ska motsvara vad som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige. Det fastställdes att arbetstillstånd inledningsvis ska kopplas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete. Flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnat före inresan till Sverige skapades (bristyrken). 3 Utanför EU/EES samt Schweiz. 8

10 Möjligheten att bevilja permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl direkt vid invandringstillfället togs bort. Den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete togs bort. Möjligheten att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet förtydligades. Skärpningar av regler Vissa branscher omfattas sedan 2012 av skärpta regler för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Dessa branscher är städ, hotell- och restaurang, bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad, service och bemanning. De skärpta reglerna består dels i att företaget måste redovisa hur de klarar av att garantera lön för personen som söker arbetstillstånd, kravet är att det ska finnas förutsättningar att betala lön under minst tre månader. De skärpta reglerna består också i att företaget måste redovisa skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna om man tidigare anställt personer från länder utanför EU/EES. Samma regler gällde sedan 2010 för bärplockning. 9

11 Statistik över arbetskraftsinvandring från tredje land Figur 2 visar hur antalet beviljade arbetstillstånd har förändrats under perioden Som framkommer växer antalet beviljade tillstånd från tredje land, med en dipp 2009, har den sedan 2010 ökat med en genomsnittlig årlig förändring på 4,6 procent (CAGR 4 ). Exklusive beviljade arbetstillstånd inom Bärplockning växte arbetskraftsinvandringen från tredje land mellan 2009 och 2011, men minskade med 9 procent mellan helåren 2011 och En delförklaring kan vara att Migrationsverket i början av januari 2012 skärpte kraven på arbetsgivare inom vissa branscher. De största branscherna för arbetskraftsinvandring är Bärplockning, IT och inom restaurangnäringen. Figur 2. Antal beviljade arbetstillstånd Källa: Migrationsverket. Figur 3 visar från vilka länder arbetstagare från tredje land som fått arbetstillstånd kommer. Flest kommer från Thailand, följt av Indien och Kina. Från Thailand kommer främst bärplockare, från Indien främst dataspecialister och från Kina främst kockar och kokerskor. Från Thailand, Indien, Kina och Turkiet kom 60 procent av de som för kortare eller längre tid fick arbetstillstånd under Det är framför allt medborgare från låg- och medelutvecklade länder (enligt FN:s HDI 5 ), som kommer till Sverige för att arbeta, kortvarigt eller mer långsiktigt. Vid årskiftet 2012/13 hade drygt arbetstillstånd utfärdats enligt de nya reglerna sedan de trädde i kraft december Vid samma tillfälle var drygt av de dittills beviljade tillstånden giltiga. Statistiken över hur många som kommer till Sverige för att arbeta påverkas med andra ord i stor utsträckning av att många av arbetstillstånden ges för säsongsbetonat arbete. 4 CAGR: Det geometriska medelvärdet, det vill säga den genomsnittliga årliga procentuella förändringen. 5 HDI (Human Development Index): Ett index som jämför länders välstånd. Jämförelsen bygger på FN:s HDI-databas. 10

12 Figur 3. Antal beviljade arbetstillstånd per ursprungsland. Källa: Migrationsverket. Antal beviljade arbetstillstånd (År 2012) HDI (År 2011) Främsta yrke (År 2012) THAILAND 5784 Medel Bärplockare INDIEN 2724 Låg Dataspecialist KINA 888 Medel Kock och kokerska TURKIET 550 Medel Kock och kokerska IRAN 524 Medel Dataspecialist UKRAINA 510 Medel Köks -& restaurangbitr. SYRIEN 484 Medel Kock och kokerska PAKISTAN 436 Låg Dataspecialist USA 430 Hög Grundskollärare IRAK 425 Låg Köks -& restaurangbitr. Av det totala antalet personer från tredje land som fick uppehållstillstånd i Sverige 2012 har knappt 25 procent sökt och fått arbetstillstånd vilket framkommer i Figur 4. En stor andel av arbetstillstånden är dock för säsongsarbete och annat mer kortvarigt arbete varför siffran över beviljade arbetstillstånd inte ger en rättvisande bild av hur många av dem som kommer för att stanna i Sverige mera stadigvarande. Om man vill få en bild av hur många från tredje land som kommer till Sverige för att arbeta under en längre tid så är det mer relevant att titta på hur många arbetstillstånd som är giltiga vid en viss tidpunkt till exempel ett årsskifte. Vid årsskiftet 2012/13 var drygt arbetstillstånd för personer från tredje land giltiga. Resten av de som får uppehållstillstånd från tredje land är till exempel flyktingar, studerande eller anhöriga. Som också framkommer i figuren är det betydligt fler personer som kommer från tredje land än från EU/EES (registrerade uppehållsrätter). Uppehållsrätter ska registreras om man är EU/EES medborgare och stannar i Sverige längre än tre månader. Figur 4. Grupper av invandrare. Källa: Migrationsverket avseende Studerande samt anhöriga till studerande. 2 Anhöriga till grupper enligt not 3. 3 Konventionsflyktingar, Asyl (skyddsbehövande, synnerligen ömmande omständigheter, tidsbegränsat tillstånd), Kvotflyktingar, Verkställighetshinder. 4 Uppehållsrätter ges till EU/EES-medborgare samt barn/make/maka till EU/EES-medborgare. 11

13 Bärplockning Figur 5 visar antalet beviljade arbetstillstånd för medborgare i länder utanför EU/EES inom Bärplockning för åren Som framkommer minskade antalet åren för att öka igen Vilka länder arbetstagarna kommer ifrån visas i Figur 6. Den absoluta majoriteten (96,4 procent) kommer från Thailand och reser till Västerbottens län (57,5 procent). Arbetstillståndens längd är i 98,5 procent av fallen kortare än 6 månader. Till 100 procent räknas arbetstagarna till yrkeskategorin Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Figur 5. Antal beviljade arbetstillstånd Bärplockning. Källa: Migrationsverket * * Denna siffra har reducerats med 76 personer i den vidare analysen pga felkodad data hos Migrationsverket. Figur 6. Ursprungsland och mottagande län för arbetskraftsinvandrare från tredje land inom Bärplockning år Källa: Migrationsverket. LAND ANTAL ANDEL THAILAND ,4% UKRAINA 143 2,5% KAMBODJA 35 0,6% KAMERUN 15 0,3% MOLDAVIEN 6 0,1% ÖVRIGA 7 0,1% SUMMA ,0% LÄN (HUVUDKONTOR) ANTAL ANDEL VÄSTERBOTTENS LÄN ,5% NORRBOTTENS LÄN ,6% VÄRMLANDS LÄN ,8% JÄMTLANDS LÄN 552 9,7% DALARNAS LÄN 75 1,3% ÖVRIGA 124 2,2% SUMMA ,0% 12

14 Skogs- och Lantbruk Figur 7 visar antalet beviljade arbetstillstånd inom Skogs- och Lantbruk för åren Som framkommer ökade antalet till och med 2011, men 2012 blev de färre till antalet. Vilka länder arbetstagarna kommer ifrån visas i Figur 10. De flesta kommer från Ukraina och Thailand (51,5 procent respektive 16,7 procent) och reser till Dalarnas län och Skåne län (50,7 procent respektive 25,2 procent). Arbetstillståndens längd är i de flesta fall kortare än 6 månader (65,5 procent). Utav de 270 tillstånden är nio av tio beviljade för arbete inom skogsbruk, en siffra som är justerad efter genomgången av samtliga yttranden lämnade av facket GS Anledningen till att denna siffra justerades var att skogsarbetare även kan återfinnas i yrkeskategorin Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske och det var önskvärt att få en uppfattning om hur många skogsarbetare som kunde befinna sig inom denna yrkeskategori. Figur 7. Antal beviljade arbetstillstånd Skogs- och Lantbruk. Källa: Migrationsverket * * Denna siffra har reducerats med 76 personer i den vidare analysen pga felkodad data hos Migrationsverket. Figur 8. Ursprungsland och mottagande län för arbetskraftsinvandrare från tredje land inom Skogs- och Lantbruk år Källa: Migrationsverket. LAND ANTAL ANDEL UKRAINA ,5% THAILAND 45 16,7% KAMERUN 23 8,5% KAMBODJA 21 7,8% FILIPPINERNA 10 3,7% ÖVRIGA 32 11,9% SUMMA ,0% LÄN (HUVUDKONTOR) ANTAL ANDEL DALARNAS LÄN ,7% SKÅNE LÄN 68 25,2% VÄSTERBOTTENS LÄN 24 8,9% VÄSTERNORRLANDS LÄN 21 7,8% GOTLANDS LÄN 13 4,8% ÖVRIGA 7 2,6% SUMMA ,0% 13

15 Missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land Som nämndes i inledningen har det rapporterats om arbetsgivare som missbrukar reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land. Missbruk skulle till exempel kunna vara att arbetsgivare inte erbjuder den nya arbetskraften arbetsvillkor enligt kollektivavtal eller inom praxis i branschen eller yrket eller att arbetsgivare i praktiken inte ger den nya arbetskraften de arbetsförhållanden som anges i anställningsavtalet. Pilotstudien kartlägger potentiella problemområden inom alla delar av anställningsprocessen, från sök- och urvalsprocessen i hemlandet, ända fram till den pågående anställningen i Sverige. I Figur 9 nedan visas en översikt av dessa potentiella problemområden. Figur 9. Potentiella problemområden för arbetskraftsinvandring från tredje land. 1 Sök- och urvalsprocessen 2 Anställningserbjudande (underlag) 3 Handläggning (0-8 månader) 4 Anställningsavtal 5 Faktiska förhållanden Dubbla kontrakt existerar när uthyrande företag i tredje land har ett officiellt kollektivavtalsenligt avtal och ett dolt icke kollektivavtalsenligt avtal som gäller i praktiken. Organiserad brottslighet och korruption i Sverige och hemlandet möjliggör handel med arbetsrätter. Dokumentet med namnet anställningserbjudande fungerar som ett underlag för ansökan om arbetstillstånd och är inte ett bindande anställningsavtal, namnet till trots. Detta verkar inte framkomma med önskvärd tydlighet vilket inneburit problem. Anställningserbjudandet har ett tvingande format, som är anpassat efter månadsanställningar och inte t.ex. ackord. Arbetsmarknadens samtliga parter anser att Migrationsverkets långa handläggningstid är problematisk. Längre handläggningstider innebär större svårigheter att uppskatta starttider för anställning inom säsongsarbeten vilket drabbar de anställda.. För näringslivet innebär dessutom den långsamma hanteringen en nackdel i den internationella konkurrensen om kvalificerad arbetskraft. Problem kan uppstå när anställningsavtalet inte överensstämmer med anställningserbjudandet. Antingen ligger problemet i att villkoren understiger den sökandes förväntansbild, alternativt att de understiger kollektivavtalsenliga nivåer. Avvikelser kan gälla löner, anställningens start- och slutdatum, arbetstideretc. Problem uppstår även när de faktiska arbetsförhållandena inte stämmer överens med villkoren i anställningsavtalet alternativt kollektivavtalet. Avvikelser kan gälla ej utbetalda lönebelopp, undermålig arbetsmiljö eller andra brott mot kollektivavtalen. Arbetstillståndet är kopplat till en viss arbetsgivare, vilket kan göra att missbruk inte anmäls eftersom den anställde inte vill förlora arbetstillståndet. Det är dock tillåtet att leta nytt jobb i Sverige under tre månader efter uppsägning. De två huvudsakliga problemområdena är: När de faktiska förhållandena inte överensstämmer med anställnings- alternativt kollektivavtalet (juridisk överträdelse). När anställningserbjudandet inte överensstämmer med anställningsavtalet. I allmänhet är arbetsmarknadens parter eniga om vad som utgör missbruk, med undantag vad gäller avvikelser mellan anställningserbjudande och anställningsavtal, där åsikterna skiljer sig åt. Arbetsgivare menar att det inte alltid går att spika alla anställningsvillkor långt i förväg, till exempel vet man inte exakt när blåbären kommer att vara mogna om man är ett företag inom Bärplockning. Facken menar däremot att de anställda måste känna till sina anställningsvillkor. 14

16 Resultat från studien: Hur stort är missbruket? Inom Bärplockning gäller det 7 personer av (5 708 enligt Migrationsverkets statistik denna är något korrigerad enligt egen utredning) som inte fått anställningsvillkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen, ett lågt resultat som sannolikt beror på att skärpta regler har gett resultat. Inom Skogs- och Lantbruk kan man konstatera att det är två företag av 14 som har gjort fel och det är 34 personer som inte fått rätt villkor, men enskilda fall får en mycket stor inverkan på resultatet, eftersom relativt få kommer till Sverige för att jobba inom Skogs- och Lantbruk jämfört med inom till exempel Bärplockning. Dessutom arbetar arbetskraftsinvandrarna från tredje land, som kommer för att arbeta inom skogsbruk, inom ett litet antal företag. Det gör att en enda arbetsgivare som inte fullt ut gett villkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen ger ett stort utfall på resultatet. Värt att nämnas är dock att även Skogs- och Lantbruk omfattas av Migrationsverkets skärpta regler. Det finns inga indikationer på att det råder delade meningar om hur stort missbruket är mellan fack och arbetsgivare inom Bärplockning. I stort sett råder enighet mellan fack och arbetsgivare inom specifikt skogsbruk, men i enskilda fall kan deras uppfattningar skilja sig åt. Det är också svårare att göra generaliseringar inom skogsbruk, eftersom få arbetskraftsinvandrare från tredje land arbetar där. En sammanställning av resultaten från pilotstudien visas i Figur 10. Figur 10. Sammanställning av pilotstudiens resultat. 15

17 Bärplockning Intervjuerna visar att Bärplockningsbranschen i Sverige under 2012 var så gott som problemfri samt att situationen har blivit mycket bättre under senare år, efter att de skärpta reglerna infördes. Regeln att det ska finnas förutsättningar att betala lön under minst tre månader har gjort att seriösa bärplockningsföretag har tvingats att dela risken med bärgrossister med starka varumärken och det har drivit oseriösa aktörer ur marknaden. De största problemen verkar nu snarare gälla arbetstagare som säljer bär till konkurrerande aktörer och sedan utkräver minimilön samt att dubbla kontrakt kan existera när uthyrande företag i tredje land har ett officiellt kollektivavtalsenligt avtal och ett dolt icke kollektivavtalsenligt avtal som gäller i praktiken. Många bärplockare arbetar mycket långa arbetsdagar, men enligt både fack och arbetsgivare sker det helt på frivillig basis. Faktum är att problemen inom Bärplockning uppfattas vara större bland inomeuropeiska arbetare som enkelt kan resa till Sverige som turister för att plocka bär. Det är skattefritt att plocka bär på inkomster upp till kronor per år. I praktiken kan dock dessa personer plocka mer och de har ingen lokalkännedom och inga skyddsnät. Statistik över antalet tvister för tredje landsmedborgare stöder bilden av att problemen inom Bärplockning inte är omfattande. Under 2012 fanns tvister avseende 7 personer, varav samtliga löstes lokalt. Till största delen rörde det sig om olika typer av missförstånd som korrigerades omedelbart. Det finns skäl att nämna att det utfärdades cirka arbetstillstånd. Skogs- och Lantbruk Inom skogsbruk specifikt är arbetskraftsinvandrarna från tredje land starkt koncentrerade till ett fåtal arbetsgivare. De sex största arbetsgivarna inom branschen anställer drygt 90 procent av samtliga arbetskraftsinvandrare. Enskilda händelser kan därför få ett stort utfall på missbruket inom branschen. Det är relativt sett få arbetskraftsinvandrare från tredje land som arbetar inom lantbruket, då mestadels inomeuropeisk arbetskraft används. Under 2012 rapporterades missbruksfall från två företag inom skogsbranschen, gällande 34 personer av de 270 arbetskraftstagarna från tredje land inom skogsbranschen. I det ena av dessa missbruksfall handlade det om en arbetskraftsinvandrare från tredje land som inte fick den lön som utlovades i anställningskontraktet. Det andra fallet gällde 33 personer och var komplicerat och därför sammanfattas det inte i denna pilotstudie. Även om synen på missbruksfallen skiljer sig åt något mellan parterna, så är den långt ifrån polariserad. Båda parter anser exempelvis att de två ovan nämnda fallen beskrivits felaktigt i media. Intervjuerna visade även att inga kända missbruksfall finns inom lantbruk. 16

18 DECEMBER 2013 Storgatan 19, Stockholm Telefon ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia AB, Bromma, 2013 Slutrapport pilotstudie inom gröna näringarna samt bärplockning avseende år 2012

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Medierna och arbetskraftsinvandringen

Medierna och arbetskraftsinvandringen Timbro Medieinstitut 2013-03- 26 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING DET SENASTE ÅRET Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008. Mediernas

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Ds 2013:57 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet Inledning Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Sedan alliansregeringen fick väljarnas

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

8.2 Arbetstillstånd - anställning

8.2 Arbetstillstånd - anställning Migrationsverket Utlänningshandboken Arbetstillstånd - anställning Skapad 2008-12-15 Uppdaterad 2009-02-15 8.2 Arbetstillstånd - anställning Innehållsförteckning Inledning Villkor för att bevilja arbetstillstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden

november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden Innehåll Inledning...3 avsnitt 1 Vägar in till Sveriges arbetsmarknad... 5 avsnitt 2 Avtal och lagar på arbetsmarknaden...10 avsnitt 3 Arbetstagare,

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Arbetskraftsinvandring, millenniemålen och Sveriges politik för global utveckling. Diskussionsunderlag

Arbetskraftsinvandring, millenniemålen och Sveriges politik för global utveckling. Diskussionsunderlag Arbetskraftsinvandring, millenniemålen och Sveriges politik för global utveckling Diskussionsunderlag EN PROMEMORIA FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET DECEMBER 2007 1 Innehåll Förord 3 1 Sveriges politik för arbetskraftsinvandring

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Avsedd för. Rådet för Integration i Arbetslivet (RIA) Dokumenttyp. Rapport. Datum Februari 2015 AKTÖRSKARTLÄGGNING ARBETE PÅ LIKA VILLKOR

Avsedd för. Rådet för Integration i Arbetslivet (RIA) Dokumenttyp. Rapport. Datum Februari 2015 AKTÖRSKARTLÄGGNING ARBETE PÅ LIKA VILLKOR Avsedd för Rådet för Integration i Arbetslivet (RIA) Dokumenttyp Rapport Datum Februari 2015 AKTÖRSKARTLÄGGNING ARBETE PÅ LIKA VILLKOR AKTÖRSKARTLÄGGNING ARBETE PÅ LIKA VILLKOR Revidering 3 Datum 2015-02-18

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU11 Arbetskraftsinvandring Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 som rör frågor om arbetskraftsinvandring.

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

!"#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

!#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd MARS 2015 Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd Författare: Karin Ekenger Förord Reformen av regelverket för arbetskraftsinvandring

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg Småföretag, anställningsskydd och tillväxt Kerstin Ahlberg Anställningsskyddsregler som hinder för tillväxt Regler som försvårar företagens möjligheter att variera arbetskraftens storlek, t ex regler om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer