VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING"

Transkript

1 Rapportutkast VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone /Website Professional Management Illervägen Arne & Barbro Svensson AB SE TÄBY SE SWEDEN

2 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING UPPDRAGET Bakgrund Syfte och mål Uppdrag Genomförande Rapportdisposition REDOVISNING AV NULÄGE ANALYS OCH REKOMMENDATIONER Resultatstyrning och uppföljning Budget och ekonomistyrning (Resursfördelning) Roller och ansvar Utvecklingsarbete Lokaler Gymnasiet Gymnasiesärskolan Personalplanering Beläggning i förskolan Övriga verksamheter Centrala Resursteamet (CRT) Kompetenscentrum (vuxenutbildningen) Kulturskolan Smedjan...27 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Dokumentationsförteckning Förteckning över intervjupersoner Beskrivning av konsultteamet

3 3 1 Sammanfattning Tidaholms kommun gav Professional Management i uppdrag att under hösten 2013 genomföra en fördjupad översyn av kommunens verksamheter. Denna rapport avser översynen av verksamhetsområde barn och utbildning. Genomlysningen visar att verksamheten till stor del präglas av ett förvaltande arbetssätt där tidigare års verksamhet och budget utgör grunden för verksamheten snarare än politiska mål, prioriteringar samt kunskapsresultat. Inom förvaltningen har påbörjats ett arbete för systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete har hög ambitionsnivå och bör utvecklas ytterligare. Det finns i förvaltningen ett strukturerat system för uppföljning och återkoppling av kunskapsresultat från verksamheterna till förvaltning och nämnd. Detta sker fyra gånger per år. Det finns en otydlighet i roller och ansvar i verksamheten. Detta gäller både utvecklingsledartjänsten i förvaltningen samt hos rektorer och förskolechefer. Det är en komplex fråga där rektorer och förskolechefer har dubbla uppdrag. Å ena sidan ett tydligt statligt uppdrag med ansvar för skolans utveckling och enhetens inre organisation och å andra sidan ett kommunalt uppdrag. Här anser utredarna att man bör förtydliga vad som är skolans inre organisation och vilka mandat rektor har i relation till budget, organisation, klasstorlekar m.m. Utredarna har fem konkreta och prioriterade förslag på hur kostnadsbesparingar bör göras i verksamheten: 1) Minska gymnasieskolans kostnader med 4 miljoner kr. 2) Utreda småskolornas framtid och eventuell nedläggning med en möjlig besparing på 3,2 miljoner kr. 3) I samband med införande av barnpeng i förskolan med delegering av beslut om barnantal och personaldimensionering samt bättre utnyttjande av förskolelokaler bör en generell minskning av kostnaderna i förskolan kunna ske med 4 miljoner kr. 4) Gymnasiesärskolan står inför minskade elevtal. Personalminskning bör ske i relation till elevminskningen. Möjlig besparing är 0,8-1,2 miljoner kr. 5) Man bör överväga att stänga elevhemmet för gymnasiesärskolans elever från andra kommuner. Med nuvarande beläggning riskeras ett underskott i verksamheten på ca kr. Motiveringarna till dessa besparingsförslag är fäljande: I översynen har jämförts kostnaderna för Rudbecksgymnasiet (exkl. gymnasiesärskola) med vad motsvarande kostnader skulle varit om eleverna studerat vid andra gymnasieskolor i regionen och kommunen fått betala ut interkommunal ersättning för dessa. En sådan jämförelse visar att Rudbecksgymnasiet är ungefär 4,3 miljoner kronor dyrare än vad den borde vara om man använt resurser i linje med den gemensamma prislistan. Om man använder en annan beräkningsmetod och tittar på vad den genomsnittliga kostnaden är per gymnasieelev för verksamhet i Tidaholm och jämför den med vad SCB anger att man betalar per gymnasielev för elever bosatta i Tidaholm får man en överkostnad på mellan 4,2 och 4,6 miljoner kronor med hänsyn taget till de högre kostnaderna för elever med högpresterande autism och aspergers syndrom. Barn- och utbildningsnämnden bör anpassa gymnasieskolans kostnader till samma kostnadsläge som snittpriserna inom samverkansavtalet Gymnasium Skaraborg. Detta kan innebära att utbudet av antalet gymnasieprogram som erbjuds behöver justeras och/eller en utökad samverkan med grannkommunerna.

4 4 Gymnasiesärskolans minskade elevkullar bör leda till en anpassning av verksamhetens storlek. Från 2012 till 2014 beräknas elevtalen minska med tio elever från 22 till 12. Det minskade elevantalet bör leda till en anpassning av personalens storlek för denna verksamhet. Det bör vara rimligt att minska personalkostnaderna i verksamheten med mellan 0,8 miljoner till 1,2 miljoner kr. Det finns idag fyra elever som bor på det elevboende som är kopplat till gymnasiesärskolan. Denna verksamhet är inte ekonomiskt bärkraftig varför ett ställningstagande bör göras huruvida denna service skall erbjudas. Barn- och utbildningsnämnden bör även utreda småskolornas framtid och användningen av lokaler. Detta innebär att en kartläggning av de förskolors och grundskolors kapacitet behöver göras i en lokalresursutredning. Idag finns ingen objektiv kartläggning över hur många elever varje skola eller förskola rymmer. Omprövningen av småskolornas framtid bör göras av tre skäl: 1) Med hänsyn till bemanning och lärarbehörigheten. 2) Med hänsyn till elevsociala skäl. Små grupper ger liten kontaktyta för eleverna. 3) Med hänsyn till den ekonomiska helheten inom förvaltningen. I SKLs jämförelsematerial Vad kostar verksamheten i din kommun anges att barnomsorgen i Tidaholm kostar 9,4 miljoner kr mer än beräknad standardkostnad. Eftersom kostnaderna idag är högre i förskolan och barngrupperna mindre jämfört med andra jämförbara kommuner bör man i samband med införandet av barnpeng samt genom en förtätning på befintliga förskolor kunna minska kostnaderna med minst 4 miljoner kr genom delegering av ansvaret för beslut om barnantal och personaldimensionering samt bättre användning av befintliga lokaler. I Tidaholm finns ingen fördelningsmodell baserat på en barn- och elevpeng utan budgeten räknas i hög grad upp schablonmässigt utifrån pris- och löneökningar. Detta ger en statisk verksamhet som inte anpassar sig efter resultat, ökningar och minskningar av antalet barn och elever. En barn- och elevpeng är ett starkt incitament till förändrings- och utvecklingsarbete utifrån förändrade barn- och elevvolymer. Mot bakgrund av analysen i rapporten rekommenderar vi att: Rudbecksgymnasiet bör minska sina nettokostnader med minst 4 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden bör utreda effekterna av en stängning av Fröjered och Valstads skolor ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. Barn- och utbildningsnämnden bör minska kostnaderna för förskolan med minst 4 miljoner kr. Barn- och utbildningsnämnden bör anpassa personalbemanningen inom gymnasiesärskolan utifrån de minskade elevkullarna med mellan 0,8 till 1,2 miljoner kr. Barn- och utbildningsnämnden bör överväga att stänga elevhemmet för gymnasiesärskolans elever från andra kommuner för att undvika ett underskott på ca kr. Rudbecksgymnasiet bör överväga att minska antalet nationella program som man erbjuder. Barn- och utbildningsnämnden bör införa elevpeng som resursfördelningsmodell i grundskolan och grundsärskolan. Barn- och utbildningsnämnden bör införa elevpeng som resursfördelningsmodell i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Storleken på elevpengen bör vara samma som den gemensamma prislistan för samverkansavtalet gymnasium Skaraborg. Barn- och utbildningsnämnden bör införa barnpeng som resursfördelningsmodell i förskolan. Barnpengen bör vara baserad på barnets ålder och vistelsetid.

5 5 Barn- och utbildningsnämnden måste tydliggöra Rektorer och förskolechefers ansvar så att det är definierat i enlighet med Skollagens (2010:800) 2 kap Här inkluderas att det är rektor/förskolechef som fattar beslut om organisation, klass/barnstorlekar, personalstorlek och förfogar över verksamhetens resurser inom ramen för dennes budgetansvar. Barn- och utbildningsnämnden bör fastställa en tydlig struktur och mandat kring vem som fattar beslut om budgeten och resursanvändningen på olika nivåer. Barn- och utbildningsnämnden behöver tydliggöra roller och ansvar mellan nämnd, förvaltningschef och övriga chefsnivåer inom verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden bör göra en extern lokal- och resursutredning för att på ett objektivt sätt fastställa behovet av lokaler och hur många elever/barn som ryms på respektive förskola och grundskola. Barn- och utbildningsförvaltningen bör tydliggöra utvecklingsfunktionens uppdrag i organisationen till att vara ett stöd till rektorernas/chefernas systematiska arbete för ökad måluppfyllelse. Barn- och utbildningsförvaltningen bör flytta resurser för fortbildning av personal som idag ligger centralt på förvaltningen till rektors/chefs budget. Barn- och utbildningsförvaltningen bör justera sin struktur på budgeten till fyra nivåer enligt principen: Hela förvaltningen - Verksamhet - Enhet Kostnadsslag. Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen bör arbeta vidare med att genomföra de rekommendationer som gavs i rapporten från GR Utbildning år Barn- och utbildningsnämnden bör uppdatera sina mål och förväntningar till att vara minst i paritet med de förväntade målen i styrdokumenten. Barn- och utbildningsnämnden bör kartlägga orsaken till de stora skillnaderna mellan slutbetyg och resultatet på nationella prov samt de stora skillnaderna i meritvärde mellan pojkar och flickor. Kartläggningen bör titta specifikt på lärarnas bedömningskompetens i relation till de nya styrdokumenten. Tidaholms kommun bör flytta kostnaderna, med motsvarande resurstillskott, för Barn- och utbildningsnämndens lokaler till Barn- och utbildningsnämndens budget. Barn- och utbildningsnämnden bör avskaffa användningen av volymtimmar per avdelning inom förskolan. Barn och utbildningsförvaltningen bör följa upp kostnaderna för Rudbecksgymnasiet per program för att kunna jämföra kostnader med den gemensamma prislistan. Tidaholms kommun bör se över det rådande anställningsstoppet och styra risken för överanställningar med hjälp av ett tydligare budgetansvar istället för en centralisering av beslutsfattandet. Barn- och utbildningsförvaltningen bör se över möjligheten att samordna vikariehanteringen inom förskolan på ett bättre sätt. Barn- och utbildningsnämnden bör införa gemensamma riktlinjer för vistelsetider avseende 15 h- barnen där det framgår att det är den pedagogiska verksamheten som är styrande. Barn- och utbildningsförvaltningen bör byta titeln för chefen för Kulturskolan Smedjan från rektor till verksamhetschef.

6 6 2 Uppdraget 2.1 Bakgrund Trots kraftfulla åtgärder i budget år 2013 har kommunen underliggande strukturella problem och en utmaning att fortsättningsvis upprätthålla balans i ekonomi och verksamheter för att nå målet om god ekonomisk hushållning. Med anledning av detta har Tidaholms kommun upphandlat Professional Management att genomföra en fördjupad verksamhetsöversyn. Till bakgrundsunderlag för uppdraget finns en översiktlig genomlysning av kommunens verksamheter som genomfördes av SKL:s analysgrupp under våren Syfte och mål Uppdraget innebär en fördjupad analys på verksamhetsnivå vilket skall utmynna i förslag på åtgärder. Målet är att den kommunala verksamheten skall bedrivas så effektivt som möjligt och att de anvisade medlen till olika verksamheter skall ge så stort utbyte som möjligt. 2.3 Uppdrag Tidaholms kommun gav Professional Management i uppdrag att under hösten 2013 genomföra en fördjupad översyn av kommunens verksamheter. Uppdraget omfattar följande delar av den kommunala verksamheten: 1. Utbildning 2. Omvårdnad 3. Individ- och familjeomsorg 4. Kultur/fritid 5. Kommungemensam verksamhet Samtidigt fick Acando i uppdrag att göra motsvarande översyn av samhällsbyggnadsområdet. Översynen redovisas i separata rapporter för varje verksamhetsområde. Denna rapport avser verksamhetsområde Utbildning. Uppdraget innehåller följande delar: 1. Beskrivning av nuläget för den kommunala verksamheten vad gäller effektivitet. Utgångspunkten är att den kommunala verksamheten skall bedrivas så effektivt som möjligt och där anvisade medel till olika verksamheter ger så stort utbyte som möjligt. 2. Upprätta förslag på anpassningsåtgärder och effektivisering av kommunens verksamhet och som inkluderar belysning av effekter på nuvarande verksamhetsmål. 3. Att redovisa alternativa budget-/resursfördelningsmodeller för kommunens olika verksamheter. 4. Har verksamheten en ändamålsenlig uppföljning och avvikelsehantering av verksamhet och ekonomi. Förslag på förändringar. 5. Analysera och föreslå förändringar av kommunens ekonomistyrning. 6. Om behov föreligger av organisationsförändringar som följd av föreslagna förändringar av verksamheten redovisa förslag till ny organisation.

7 7 För uppdraget i sin helhet har Arne Svensson varit uppdragsansvarig projektledare och Lina Lenefors projektkoordinator och kvalitetsansvarig. 2.4 Genomförande Denna rapport avser översyn av verksamhetsområde Utbildning. Översynen har genomförts av Henrik Natt och Dag (delprojektledare), Anders Pettersson, Karl Alfredsson och Per Ahrenberg. En kortfattad beskrivning av teamet finns i bilaga 3. Datainsamlingen i uppdraget har genomförts genom intervjuer och dokumentationsgranskning. I detta har ingått bl a: - Intervjuer med förvaltningsledning - Intervjuer med politisk ledning - Intervjuer med rektorer och förskolechefer - Intervjuer med förvaltningsekonom och utvecklingsledare - Analys av dokument från kommunen - Analys av nyckeltal från Skolverket och SKL Ett utkast av rapporten har presenterats för förvaltningsledningen som har haft möjlighet att lämna kommentarer, synpunkter och påpeka faktafel. Dessa har tagits i beaktande i samband med färdigställandet av rapporten. Till rapporten bifogas dokumentationsförteckning (Bilaga 1) och en förteckning över intervjuade (Bilaga 2). Sammanlagt har ca 10 personer intervjuats/konsulterats. Vi vill tacka alla som har medverkat i verksamhetsöversynen genom att dela med sig av sina erfarenheter, synpunkter och idéer. 2.5 Rapportdisposition I kapitel 1 sammanfattas resultatet av verksamhetsöversynen. Uppdraget och dess bakgrund beskrivs i kapitel 2. Därefter redovisas nuläge i kapitel 3 baserat på dokumentgranskning och resultat av intervjuer. Slutligen analyseras det samlade materialet i kapitel 4. Analysen utmynnar i slutsatser och rekommendationer.

8 8 3 Redovisning av nuläge I detta kapitel beskrivs nuläget för den kommunala verksamheten vad gäller effektivitet. Utgångspunkten är att den kommunala verksamheten skall bedrivas så effektivt som möjligt och där anvisade medel till olika verksamheter ger så stort utbyte som möjligt. Barn- och utbildningsnämnden i Tidaholm ansvarar för följande verksamheter: Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Rudbecksgymnasiet Gymnasiesärskola Kulturskolan Smedjan KompetensCentrum Centrala Resursteamet (CRT) Det totala antalet årsarbetare i verksamheterna är 404 och den totala budgetramen för 2013 är ca 215 miljoner kr. Nämnden har de tre senaste åren visat underskott i verksamheten och det finns ett behov av att anpassa kostnaderna efter tilldelade resurser. Årsredovisningar från 2010, 2011 och 2012 visar att orsaken till underskotten har varierat de senaste åren. Stora underskott har funnits på grundskolan, förskolan inkl. extra förskolelokaler, interkommunala ersättningar samt Centrala Resursteamet (CRT). SKLs jämförelsematerial Vad kostar verksamheten i din kommun visar att barnomsorgen och gymnasiet har högre kostnader än genomsnittet i riket, medan grundskolan har lägre. Följande visar den procentuella avvikelsen mot standardkostnad för 2012: Barnomsorg: +15,9 % Grundskola: - 6,0 % Gymnasieskola: +13,4 % Nedan presenteras en tabell över antalet barn 1-5 år, antalet elever i grundskolan samt antalet elever i gymnasieskolan. Tabellen visar även en prognos för kommande år. Antal barn 1-5 år, antal elever i grundskolan samt antal elever i gymnasiet över tid Barn 1-5 år Grundskola Gymnasiet Tabellen visar att antalet barn varit relativt konstant under en period, medan antalet elever på grundskolan och gymnasieskolan minskat. Siffrorna från Tidaholm är i linje med hur det ser ut i många kommuner. Prognos utgår från underlag framtaget av förvaltningen. I rapporten Befolkningsprognos , Statisticon AB spås en svagt vikande utveckling i de åldersgrupper som berör utbildningssektorn. De senaste siffrorna avseende födda personer är dock något högre än prognoserna

9 9 visar. Det man kan konstatera är att det på sikt inte ser ut att bli några större ökningar av barn- och elevunderlaget inom utbildningssektorn. Förskolan i Tidaholm är fördelad på 14 förskolor. Storleken på förskoleenheterna varierar från fyra avdelningar till förskolor med bara en avdelning. Fördelningen är enlig följande: Tre förskolor med fyra avdelningar Tre förskolor med tre avdelningar Tre förskolor med två avdelningar Fem förskolor med en avdelning Totalt finns det alltså 32 avdelningar inom den kommunala förskolan i Tidaholm. Enligt Årsredovisning 2012 var det 495 barn inskrivna i förskolan 15 oktober 2012 med ett genomsnitt på 15,5 barn per avdelning under I kommunen finns idag fem grundskolor, tre F-6 skolor och två F-9 skolor. Två av skolorna, Fröjereds skola och Valstads skola är att betrakta som små skolor med ca 40 respektive ca 70 elever. Det har i och med de nya behörighetsreformerna, skolförordningen (2011:236), blivit komplicerat att bemanna små skolor med all den ämneskompetens som krävs av behöriga lärare. Detta får till följd att extra resurser måste tillföras dessa enheter för att skapa en funktionell pedagogisk verksamhet. Vid varje grundskola finns även fritidshem. Under 2012 var den genomsnittliga storleken på elevgruppen i fritidshemmen 50,9 barn enligt Skolverkets statistik. Gymnasieskolan i Tidaholm, Rudbecksgymnasiet, erbjuder idag 12 nationella program samt 5 introduktionsprogram. Vissa år stängs intag på program beroende av för få sökande. På skolan går det idag ca 280 elever. Inom ramen för gymnasieskolan finns också gymnasiesärskolan med 22 elever. Gymnasieskolan har nationellt haft minskade elevkullar vilket påverkat många gymnasieskolor. Elevflödena på gymnasiet beskrivs i nedanstående modell:

10 10 I Tidaholms kommun har man valt en centralt organiserat elevhälsa, som benämns Centrala Resursteamet (CRT). CRT leds av en rektor och har ansvar för tjänster som kurator, skolhälsovård, stödteam, svenska som andraspråk, specialpedagoger, talpedagoger och psykolog. Vuxenutbildningen, benämnd Kompetenscentrum, bedrivs i samma lokaler som gymnasieskolan. Verksamheten samverkar med gymnasieskolan vilket är en utmaning för ledningen att styra verksamhetens resurser så att de passar både gymnasieskolans struktur samt vuxenutbildningens. Vuxenutbildningens verksamhet präglas av ryckighet utifrån att verksamheten till stor del styrs av satsningar från staten. Det är en verksamhet som till sin form måste anpassas utifrån arbetsmarknadens behov samt andra yttre förutsättningar. Tidaholms kulturskola går under namnet Smedjan. Där erbjuds olika verksamheter inom drama, musik och dans. Statistik från SCB visar att Tidaholms kommun satsar något mer är riksgenomsnittet på kulturskolan per invånare i åldersgruppen 7-15 år. Enligt Verksamhetsplanen 2013 har Tidaholms kommun ett inriktningsmål för verksamheten inom Barnoch utbildningsförvaltningen. Detta är: att alla barn och elever ska nå sina uppsatta mål. Vidare har man effektmål och andra målformuleringar inom varje verksamhetsområde som förväntas bidra till att uppnå inriktningsmålet. Dessa är följande för de olika verksamheterna: Förskola och Pedagogisk omsorg Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Alla barn ska utveckla en språklig medvetenhet i enlighet med de bedömningsanvisningar och mål som anges i Tidaholm. Samtliga elever ska ha grundläggande läs- och skrivförmåga i enlighet med de bedömningsanvisningar och mål som anges i Tidaholms skolor. Samtliga elever ska ha grundläggande taluppfattning inom matematik i enlighet med de bedömningsanvisningar och mål som anges i Tidaholms skolor. Alla barn ska ha minst fyra perioder under varje läsår där barnen får stimulans i sin utveckling i språk och matematik under tematiska former. Vid slutet av åk 2 ska samtliga barn ha uppnått färdighet avseende läsning och läsförståelse i enlighet med de bedömningsanvisningar och mål som anges i Tidaholms skolor. Vid slutet av åk 2 ska samtliga barn ha uppnått färdighet avseende matematik och taluppfattning i enlighet med de bedömningsanvisningar och mål som anges i Tidaholms skolor. Vid betygsättning efter läsår gäller att samtliga elever ska erhålla ett fullständigt grundskolebetyg där lägst betyget E har satts i respektive ämne. Grundsärskolan Vid slutet av årskurserna 4 och 9 ska samtliga barn ha uppnått färdighet avseende läsning, läsförståelse samt färdighet att uttrycka sig i skrift i enlighet med de bedömningsanvisningar och mål som anges i Tidaholms grundsärskola.

11 11 För eleverna i inriktning träning Eleverna ska kunna kommunicera för att göra sig förstådda samt göra aktiva val. Gymnasieskolan Av de elever som fullföljer sina studier ska samtliga erhålla gymnasieexamen. Gymnasiesärskolan Kulturskolan Alla elever ska nå minst betyget E i alla kurser som han/hon läser. Alla elever skall ha ett arbete eller en plan för sysselsättning efter avslutade studier på gymnasiesärskolan. Alla elever i åk 2 ska besöka Kulturskolan, informeras om dess verksamhet, samt ha framträtt på scen tillsammans med Kulturskolan. Alla elever på Kulturskolan ska utvecklas inom sin konstart. Varje elev har en utvecklingsplan som upprättas i samråd med läraren i början på läsåret. Alla elever på Kulturskolan ska erbjudas att uppträda inför publik varje läsår. Tidaholm har på många sätt problem med att nå resultat för skolan. I SKLs Öppna Jämförelser rankas Tidaholms kommun på plats 239 av 290 kommuner för grundskolan baserat på deras kunskapsresultat. Följande tabell visar utvecklingen för Tidaholms kommun de senaste åren År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År År 2009 var första året som SKL presenterade ett sammanslaget värde. Tabellen visar små skillnader de senaste åren med undantag för en tillfällig förbättring i samband med rapporten från Nedan presenteras ett par olika mått på hur väl skolan uppnår sina kunskapsresultat i grundskolan utifrån nationell statistik. Meritvärde är ett tal som räknas fram där betyget A ger 20 poäng och betyget E ger 10 poäng. En elev som har A i samtliga 16 skolämnen har alltså maximala meritvärdet 320, E i samtliga ämnen innebär 160

12 12 poäng. Det faktiska meritvärdet i tabellen nedan är medelvärdet av elevernas slutbetyg. Skolverket gör även ett modellberäknat värde där man redovisar ett beräknat värde utifrån föräldrar utbildningsbakgrund, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. Det modellberäknade värdet är alltså enbart ett beräknat teoretiskt värde om vad kommunen borde ha. Skolans uppdrag är att kompensera för dessa faktorer och skapa förutsättningar för eleverna att få ett högre meritvärde än det modellberäknade på kommunnivå. Merivärden åk 9 Faktiskt meritvärde Modellberäknat värde* ,9 209,4 196,9 211,7 193,8 196, * Beräknat värde utifrån föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. Tabellen visar att Tidaholm oftast haft ett högre meritvärde än det modellberäknade värdet, men ligger klart under år 2012, som var det senaste året där modellberäknat värde finns tillgängligt. Skillnader i meritvärden utifrån kön åk 9 Flickor Pojkar Skillnad Tidaholm 12/13 209,7 179,4 30,3 Tidaholm 11/12 211,7 175,9 35,8 Tidaholm 10/11 227,4 197,4 30 Internationellt och nationellt finns det en skillnad mellan pojkars och flickors betyg. Nationellt ligger den skillnaden på ca 20 meritpoäng. I Tidaholm är skillnaden större vilket tabellen ovan visar. Slutbetyg i relation till betyg på nationella prov Svenska Matematik Engelska Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Forsenskolan - 81,1 18,9-70,7 29,3 5,3 92,0 2,7 Hökensåsskolan 15,8 80,7 3,5-96,7 3,3 36,2 62,1 1,7 Riket 6,0 79,7 14,3 0,7 73,5 25,9 6,1 86,2 7,7 Ovanstående tabell visar att betygssättningen (slutbetyg) stämmer dåligt överens med resultaten på de nationella proven. Det sätts markant lägre betyg i ämnena svenska och engelska på Hökensåsskolan. Dessutom korrelerar det dåligt med betygssättningen på nationell nivå. Uppföljning av kunskapsresultaten sker på ett strukturerat sätt både till förvaltning och nämnd genom det påbörjade systematiska kvalitetsarbetet. Detta sker genom att mätbara nyckeltal, betyg och nationella prov följs upp regelbundet i nämnden. Uppföljning av kommunens egna mål om läshastighet och läsförståelse sker fyra gånger per år och rapporteras till nämnden. Under 2011 gjordes en genomlysning av Tidaholm som skolkommun. Rapporten fokuserade i huvudsak på den pedagogiska verksamheten och hur Tidaholm arbetar för att uppnå bra skolresultat och gav rekommendationer till politisk ledning, förvaltningsledning, skolledare, och personal. Bland de viktigaste rekommendationerna fanns:

13 13 Behovet av att skapa tydliga visioner och förväntningar på verksamheten från politiskt håll Skapa tydlighet i ledningsstrukturen Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet Utveckla utvecklingsfunktionen inom förvaltningen för skolan Utveckla en personalstrategi Stärka skolledarnas uppdrag och ansvar Barn- och utbildningsförvaltningen i Tidaholm är organiserad på ett traditionellt sätt med en utbildningschef med tillhörande stab bestående av förvaltningsekonom, utvecklingsledare, kvalificerad handläggare samt administratörer. Utredarna uppfattar att den kvalificerade handläggaren och utvecklingsledaren har i uppdrag att kvalitetssäkra verksamheten samt driva verksamhetens utveckling. Den nuvarande förvaltningschefen tillträdde strax efter att genomlysningen genomförts och har arbetat med att omorganisera och stärka upp förvaltningen bl.a. genom att anställa en utvecklingsledare som ska ansvara för kommunens utvecklingsarbete samt en kvalificerad handläggare med ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsledaren arbetar både strategiskt och operativt ute på de olika skolorna. Det kan handla om klassrumsobservationer för att därigenom bidra till ökad måluppfyllelse. Utvecklingsarbetet på skolorna drivs idag från förvaltningen genom förvaltningschef och utvecklingsledare. Förvaltningschef definierar, i dialog med skolledarna, ett tydligt utvecklingsområde som alla skolor ska arbeta med och dit kompetensutvecklingspengar allokeras från centrala förvaltningen. Förskolan upplever idag att de har brist på förskolelokaler medan man på gymnasiet har en vikande trend av antalet elever och ökande kostnader per elev. Tidaholm ingår i samarbetet Gymnasium Skaraborg där man tagit fram en gemensam prislista för interkommunala ersättningar och där eleverna fritt kan söka gymnasieskola inom regionen.

14 14 4 Analys och rekommendationer 4.1 Resultatstyrning och uppföljning Utbildningsområdet är genom sin statliga styrning; Skollag (2010:800), Skolförordning, Läroplaner (LPFÖ 1998 reviderad 2010, LGR 11, Gy 11) en sektor med ett stort mått av mål och resultatstyrning. Detta är ett sätt för staten att styra och granska kvaliteten och vara garant för en likvärdig skola. Det är därför en utmaning att på kommunal nivå formulera mål som på ett adekvat sätt relaterar till de nationella målen. Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet är det särskilt två målformuleringar som behöver belysas. Dessa är inriktningsmålet att alla barn och elever ska nå sina uppsatta mål samt effektmålet för grundskolan vid betygsättning efter läsår gäller att samtliga elever ska erhålla ett fullständigt grundskolebetyg där lägst betyget E har satts i respektive ämne. Dessa formuleringar bör ställas i relation till skollagen (2010:800), 3 kap 3 : Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Efter genomgång av resultat och analys av Lpo 94 har det framkommit att skolor generellt i Sverige har nöjt sig med att nå uppnåendemålen. Det finns en uppenbar risk att samma fenomen infinner sig med formuleringen där lägst betyget E har satts i respektive ämne vilket är en av målformuleringarna som Tidaholms kommun har. Vid denna jämförelse mellan de kommunala målen framstår det som om Tidaholms kommun har lägre förväntningar på eleverna än de krav som ställs i skollagen 3 kap. 3. Två områden avseende skolresultaten och måluppfyllelsen behöver belysas speciellt inom grundskolan. Det ena avser skillnaden mellan resultat på nationella prov och betygssättning. Idag har en mycket hög andel elever lägre slutbetyg än provbetyget på nationella prov i ämnena engelska och svenska. Här avviker Tidaholms kommun på ett anmärkningsvärt sätt från övriga riket, där exempelvis 36,2 procent av eleverna i ämnet engelska på Hökensåsskolan har lägre slutbetyg än betyget på nationella provet vid senaste mätningen. På nationell basis är motsvarande siffra 6,1 procent. I ämnet svenska är motsvarande siffror 15,8 procent på Hökensåsskolan och 6,0 på nationell nivå. Den andra avvikelsen avser skillnaderna i meritvärde mellan pojkar och flickor. Det kan finnas flera förklaringar till de stora avvikelserna i Tidaholm gentemot riket och Barn- och utbildningsförvaltningen bör analysera vad dessa beror på. Baserat på erfarenheter från andra kommuner så bedömer utredarna att det kan vara en fråga om bristande bedömningskompetens hos lärarna där man tenderar att sätta betyg på andra faktorer än den kunskap eleverna besitter i relation till kunskapsmålen i styrdokumenten. Utredarna har genom intervjuer förstått att man behöver arbeta med riktlinjerna i övrigt avseende betygssättning. Skolverket beskriver det på följande sätt: I terminsbetygen ska bedömningen av elevens kunskaper göras mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen har behandlat. Det betyder att vissa delar av kunskapskraven inte tas med i bedömningen i t.ex. årskurs 7 och 8. I slutet av årskurs 6 och 9 bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet. Elevens kunskaper ska prövas mot hela betygsskalan vid varje betygssättningstillfälle. Det betyder att högsta betyg ska vara möjligt att få redan vid det första terminsbetyget. När det gäller uppföljning av de mätbara resultaten i form av nyckeltal, betyg, och nationella prov sker detta på ett systematiskt och strukturerat sätt. Det påbörjade systematiska kvalitetsarbetet andas hög ambitionsnivå med många kontrollstationer där det klart och tydligt framgår vad och när det mäts. Återkoppling sker till Barn- och utbildningsnämnden vid fyra tillfällen per år. Det framgår dock inte hur kontrollstationerna valts eller att kontrollerna baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind RAPPORT Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer