Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-08-22. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)"

Transkript

1 1(20) Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e vice ordförande) Anders Cnattingius (FP) (2:e vice ordförande) Ulrica Fors Stenmarck (M) Rasmus Tönning Hansson (M) Anna Tinglöf (M) Carl-Fredrik Fäldt (M) Tore Hansen (M) Mikael Dahlgren (FP) Mats Tindberg (S) Rickard Omfors (NL) Gunilla Frankson (M) Anna Z Kjellker (M) Catarina Wictorsson (M) Andreas Morfiadakis (M) Katharina Hansson-Ahlqvist (M) Joakim Cederlund (M) Charlotta Gylche (M) Phyllis Dyrvall (FP) Ann Marie Paulcén (FP) Dick Stenberg (S) Thomas Fröslev (NL) Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till sekreteraren eller Vellinge Direkt tfn , e-post

2 2(20) Ärendelista 1. Val av justerare 2. Information 3. Kommunalt informationsansvar för ungdomar upp till 20 år 4. Utbildningschefen informerar 5. Meddelanden 6. Redovisning av delegeringsbeslut 7. Pågående anmälnings- och tillsynsärenden 8. Befolkningsprognos Reviderad i april Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa 10. Bidrag för utlandsstudier 11. Handlingsplan för uppföljning av riktade resurser

3 3(20) Ärendets dnr: Un 1 Val av justerare beslutar 1. Utse att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 4(20) Ärendets dnr: Un 2 Information Initierat av: Ärendebeskrivning: Carina Wutzler (M), s ordförande 1. Stina Hansson, skolutvecklare, informerar om pågående förstalärarrekrytering. 2. Annelie Medoc, projektledare och IKT-pedagog, informerar om skoldatatekets uppstart. 3. Pia Raflund, Studie- och yrkesvägledningen, informerar om följande inom ramen för aktuell skolutveckling: - Karriärtjänster - SYV-barometer har tagit del av informationen.

5 5(20) Ärendets dnr: Un 2013/224 Un 3 Kommunalt informationsansvar för ungdomar upp till 20 år Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: 1. Förslag till handlingsplan för kommunalt informationsansvar, Pia Raflund, Studie- och yrkesvägledningen, , Un 2013/224 Under läsåret 2012/2013 var 83 ungdomar under 20 år aktuella för det kommunala informationsansvaret. Studie- och yrkesvägledare genomförde kartläggning och erbjöd samtal. 74 personer hade antingen sysselsättning eller uppgav att de inte hade behov av samtal. 3 personer som gjort avbrott i sina gymnasiestudier under läsåret har varit sysslolösa. 2 av dessa har gjort omval till annan gymnasieutbildning för kommande läsår. 6 personer har studie-och yrkesvägledningen inte lyckats komma i kontakt med. Nya rutiner för arbetet beskrivs i förslag till handlingsplan för kommunalt informationsansvar.

6 6(20) beslutar 1. har tagit del av redogörelse för uppföljning av informationsansvaret för läsåret 2012/ Fastställa handlingsplan för kommunalt informationsansvar. Expedieras till: Utbildningsavdelningen

7 7(20) Ärendets dnr: Un 4 Utbildningschefen informerar Initierat av: Ärendebeskrivning: Johan Holmqvist, avdelningschef Utbildning Johan Holmqvist, avdelningschef Utbildning informerar om följande: 1. Meritvärden, behörighet och resultat nationella prov. har tagit del av informationen.

8 8(20) Ärendets dnr: Un 5 Meddelanden Beslutsunderlag: 1. Beslut från skolinspektionen avseende anmälan om kränkande behandling av barn vid förskolan Villa Lundia i Vellinge kommun, Skolinspektionen, , dnr : Beslut från skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun, Skolinspektionen, , dnr : Beslut från skolinspektionen avseende anmälan angående skolans hantering av kränkning vid den fristående skolan Framtidskompassen i Västra Ingelstad, belägen i Vellinge kommun, , dnr : Beslut från skolinspektionen avseende ansökan om godkännande av Fria Läroverken i Sverige AB som ny huvudman för gymnasieskola vid JB Gymnasiet i Malmö i Malmö kommun, Skolinspektionen, dnr : Begäran om extern granskning av elevpeng med bilgor, ThorenGruppen AB, Asylsökande barns rätt till utbildning - Nationell sammanställning från flygande inspektion med bilaga, Skolinspektionen, , dnr :2272

9 9(20) 7. Avrapportering drogförebyggande arbete på Sundsgymnasiet - Sunda värderingar, Catrin Hornbeck, Elevhälsan i Vellinge kommun, , dnr Un 2012/ Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor tisdagen den 4 juni 2013, Gunilla Nilsson, assistent/handläggare, Vård- och omsorgsenheten, , dnr On 2013/79 9. Protokoll från kommunala pensionärsrådet torsdagen den 30 maj 2013 med bilagor, Gunilla Nilsson, assisten/handläggare, Vård- och omsorgsenheten, , dnr On 2013/ Minnesanteckningar från möte med brottsförebyggande rådet den 12 juni 2013 med bilaga, Marie-Louise Arendt, säkerhetschef, , dnr Ks 2013/ Beslut från kommunfullmäktige avseende avsägelse och val av förtroendeuppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, , dnr Ks 2013/371 beslutar 1. Godkänna redovisningen av meddelanden som förtecknats i utbildningsnämndens protokoll den 26 augusti 2013 samt lägga redovisningen till handlingarna.

10 10(20) Ärendets dnr: Un 2013/96 Un 6 Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: 1. Redovisning av delegeringsbeslut till utbildningsnämnden den 26 augusti 2013, löpnummer har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegationsordning, som antagits av utbildningsnämnden. Dessa beslut ska redovisas inför utbildningsnämnden. Ärendemening, fattat beslut, beslutsfattare samt datum för beslutsfattande ska finnas med i redovisningen av delegeringsbesluten. beslutar 1. Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som har förtecknats i utbildningsnämndens protokoll den 26 augusti 2013 samt lägga redovisningen till handlingarna.

11 11(20) Ärendets dnr: Un 2011/326 Un 7 Pågående anmälnings- och tillsynsärenden Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Utbildningsspecialist Ester Alavei 1. Förteckning över pågående anmälnings- och tillsynsärenden från utbildningsspecialist Ester Alavei,. En förteckning över pågående anmälnings- och tillsynsärenden avseende utbildningsavdelningens verksamheter redovisas. beslutar 1. Godkänna redovisningen av pågående anmälnings- och tillsynsärenden samt lägga redovisningen till handlingarna.

12 12(20) Ärendets dnr: Un 2013/218 Un 8 Befolkningsprognos Reviderad i april Initierat av: Beslutsunderlag: 1. Befolkningsprognos för Vellinge kommun Reviderad i april 2013, Maria Kvist, utbildningscontroller, dnr Un 2013/ Befolkningsprognos per kommundel (1-15 år). Reviderad i april 2013, Maria Kvist, utbildningscontroller, dnr Un 2013/ Kommundelskarta 4. Befolkningsprognos per kommundel i relation till tillgängliga platser, Maria Kvist, utbildningscontroller, dnr Un 2013/218 (skickas ut separat) 5. Tjänsteskrivelse avseende befolkningsprognos , reviderad i april 2013, Maria Kvist, utbildningscontroller, dnr Un 2013/218 (skickas ut separat) Ärendebeskrivning: Befolkningsprognosen för perioden reviderades i april Revideringen medför förändringar vad gäller prognosen av antalet barn och elever i de olika kommundelarna. Befolkningsprognosen för de olika kommundelarna har kompletterats med en behovsanalys av platser i förskola och grundskola under prognosperioden utifrån befintliga lokaler och

13 13(20) planerad nybyggnation. En relativt kraftig befolkningsökning förväntas i kommundelarna Vellinge, Månstorp och Skanör/Falsterbo medan antal barn och elever i kommundel Räng beräknas minska. För att möta det förväntade behovet av barnsomsorg och skola behövs det skapas nya platser inom såväl förskola som grundskola inom kommundelarna Vellinge och Månstorp: - En utökning av Herrestorpskolan från 270 till 550 platser behöver vara klar En ny förskola i Månstorp med ca 80 platser behöver vara klar inför 2017 På längre sikt kan det bli aktuellt med ytterligare två nya förskolor om vardera 100 platser i Hököpinge och Östra Grevie samt ny grundskola i Hököpinge. Tidigare behandling: den 25 mars s arbetsutskott den 12 augusti beslutar 1. Ställa sig bakom tjänsteskrivelsen utifrån befolkningsprognos och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Expedieras till: Utbildningsavdelningen Kommunstyrelsen

14 14(20) Ärendets dnr: Un 2013/196 Un 9 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa Initierat av: Beslutsunderlag: Region Skåne 1. Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, , dnr Un 2013/ Tjänsteskrivelse avseende ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, Kristina Stern, Chef för elevhälsan, , dnr Un 2013/196 Ärendebeskrivning: Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (8 a ) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 8 a ) skyldig att ha överenskommelser om samarbetet när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.

15 15(20) En person har en psykisk funktionsnedsättning om hon/han, har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk sjukdom. Överenskommelserna ska omfatta även de personer som vårdas av enskilda aktörer som kommuner och landsting, i enlighet med 3 HSL och 2 kap. 5 SoL har slutit avtal med (prop. 2008/09:193 s. 16). Tidigare behandling: s arbetsutskott den 12 augusti beslutar 1. Anta ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Expedieras till: Utbildningsavdelningen Kommunförbundet Skåne Region Skåne Omsorgsnämnden

16 16(20) Ärendets dnr: Un 2013/207 Un 10 Bidrag för utlandsstudier Initierat av: Beslutsunderlag: Carina Wutzler (M), s ordförande 1. Riktlinjer avseende bidrag för utlandsstudier, läsåret 2013/2014, Staffan Magnusson, utredare, , dnr Un 2013/ Riktlinjer avseende bidrag för grundskolestudier utomlands, läsåret 2013/2014, Staffan Magnusson, utredare, , dnr Un 2013/ Tjänsteskrivelse avseende bidrag för utlandsstudier, Staffan Magnusson, utredare, , dnr Un 2013/207 Ärendebeskrivning: Enligt nämndbeslut, Mn 2010/329, beviljas inte bidrag för utlandsstudier för elever i grundskola eller gymnasieskola. tog ett nytt beslut 2010 (Un 2010/107) att bidrag för gymnasiestudier beviljas under förutsättning att Vellinge kommuns villkor är uppfyllda. Grundskolestudier utomlands omfattas inte av detta nämndbeslut. I Vellinge kommuns pedagogiska plan kan man läsa I en alltmer globaliserad värld är det viktigt med internationella kontakter Att fullgöra delar av sin utbildning utomlands kan ge såväl den utlandsstuderande, som hans/hennes ordinarie skolkamrater internationella kontakter av värde för framtiden.

17 17(20) Med tydliga riktlinjer likt de som gäller för gymnasiestudier utomlands skulle denna möjlighet kunna återinföras för grundskoleelever. Tidigare behandling: M-nämndens sammanträde den 16 november s sammanträde den 27 april s arbetsutskott den 12 augusti beslutar 1. För elev som är folkbokförd i Vellinge kommun kan bidrag för grundskolestudier utomlands beviljas med högst det belopp som motsvarar aktuell skolpeng för friskola i Vellinge kommun, utan momstillägg. 2. Fastställa riktlinjer avseende bidrag för grundskolestudier utomlands. 3. Beslut om bidrag, från Vellinge kommun, för grundskolestudier utomlands fattas av utbildningschef på utbildningsavdelningen på delegation av i Vellinge kommun. Expedieras till: Utbildningsavdelningen

18 18(20) Ärendets dnr: Un 2013/220 Un 11 Handlingsplan för uppföljning av riktade resurser Initierat av: Beslutsunderlag: 1. Handlingsplan övergång förskola-förskoleklass, Lee Rikk- Servin och Marie Mårtensson, uppföljningsansvariga riktade resurser, , dnr Un 2013/ Handlingsplan för utveckling och förbättring av arbetet med utredning, analys och åtgärdsprogram, Lee Rikk-Servin och Marie Mårtensson, uppföljningsansvariga riktade resurser, , dnr Un 2013/ Tjänsteskrivelse avseende handlingsplan för uppföljning av riktade resurser, Kristina Stern, chef för elevhälsan, , dnr Un 2013/ Risk- och friskfaktorer vid stödinsatser till elever med Aspergers syndrom och högfungerande autism, Roger Ericsson, enhetschef och Peter Olsson, utvecklingssekreterare, avdelningen för Individuell myndighetsutövning, Projektplan - Plan för förebyggande folkhälsoarbete - barn och unga under 18 år, Vensel Roskvist, avdelningschef och Peter Olsson, utvecklingssekreterare, avdelningen för Individuell myndighetsutövning,

19 19(20) 6. Vägledning för elevhälsan inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun, Agneta Ekner Carlsson, skolchef, Kristianstad kommun, Ärendebeskrivning: beslutade att ge utbildningsavdelningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan avseende de förbättringsområden som framkommit i Uppföljning av riktade resurser De förbättringsområden som omfattas är följande: - Utveckla och förbättra arbetet med åtgärdsprogram/handlingsplaner (förskola) på alla plan från utredning, analys, skrivning i åtgärdsprogram och uppföljningar utifrån gällande lagstiftning. - Se över centrala elevhälsans insatser på alla plan, både när det gäller dokumentation, kartläggning och praktiska insatser för att öka samstämmigheten mellan verksamheternas behov och skollagens krav på förebyggande insatser. - Skapa bättre förutsättningar för övergångar mellan förskola och förskoleklass, både vad gäller ansökan om tilläggsbelopp och planering. Handlingsplan för övergång bör ses över. - Se över ansvarsfördelning mellan barn och ungdomshabiliteringen i Trelleborg och den centrala elevhälsans verksamhetsstöd samt utvärdera gemensam mall. - Se över samverkan och rutiner mellan skola och individuell myndighetsutövning. Tidigare behandling: s sammanträde den 25 mars s arbetsutskott den 11 mars s arbetsutskott den 12 augusti

20 20(20) beslutar 1. Fastställa handlingsplanerna för uppföljning av riktade resurser. 2. Ge utbildningsavdelningen i uppdrag att genomföra i tjänsteskrivelsen nämnda insatser utifrån beskrivning i handlingsplanerna. 3. Återrapportering sker till utbildningsnämnden hösten Expedieras till: Utbildningsavdelningen

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(25) 2013-02-08 Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve Frick (M) (1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-06-08

Utskottet för lärande 2015-06-08 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola 2015-06-08 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-06-08 kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer