Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

2 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten. Kompetens är förmågan att hantera en situation, att handla, att reflektera och att se framåt. Formell kompetens får du genom utbildning med betyg, legitimation, intyg, diplom eller motsvarande. Reell - eller faktisk-kompetens är det som gör att du kan lösa en uppgift eller utföra ett arbete. Med kompetensutveckling menar vi att växa i yrkesrollen som individ, som grupp och som organisation. Kompetensutveckling kan ske genom olika utmaningar inom uppdrag och projekt, teamarbete, utbildning och kurser, nätverk, yrkeshandledning och forsknings- och utvecklingsarbete. Det svenska skolväsendet kräver medarbetare med god kompetens och förmåga att ställa om när behoven förändras. För att möta detta behöver våra medarbetare olika former av utbildning där det både finns möjlighet att utbildas internt inom förvaltningen, i regi av Västra Götalandsregionen samt externa utbildningar där universitet och högskolor kan vara en av flera tänkbara utbildningsanordnare. För individen är det viktigt att det då är enkelt att utbilda sig och att utbildning och kompetensutveckling lönar sig. För arbetsgivaren är det viktigt att den nyfunna kompetensen tas tillvara och används efter bästa förmåga samt att arbetsgivaren får så hög kvalitet som möjligt utifrån de resurser som läggs ned. Med detta som bas ska Naturbruksförvaltningen erbjuda medarbetarna utbildningsmöjligheter där direkta behov snabbt kan åtgärdas med kvalitetssäkrade och resurseffektiva utbildningar samt utbildningar av hög kvalitet för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Forskning och utveckling erbjuder ny kunskap i stora mängder i ett alltmer ökande tempo. FoU handlar om att finna och tillämpa ny kunskap. Det handlar om aktiv konsumtion, produktion av ny kunskap samt att upprätta strukturer för att tillgodose verksamheternas krav på implementering av nya forskningsrön. Vill du vara med och utveckla kompetens i världsklass för en hållbar framtid & det goda livet? Naturbruksförvaltningens plan för kompetensutvecklingsinsatser finns på efterföljande sidor. Insatserna är framtagna efter inventering och kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet inom förvaltningen. Insatserna kommer inte i någon prioriterad ordning utan målsättningen är att vi ska möta upp verksamheterna med så många alternativ som möjligt utan att det får för stor inverkan på den dagliga verksamheten. Rektorslyftet Fokus: Förvaltningen målsättning är att öka rektorns delaktighet i det dagliga arbetet, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och förankra skolans mål. Detta är enligt samstämmig forskning grunden i en väl fungerande skola.

3 3 Syfte: Att bidra till att samtliga rektorer får kunskaper och kompetens som ökar förutsättningarna att utöva ett pedagogiskt ledarskap i relation till lärares undervisning och elevernas möjligheter att nå de nationella målen. Studier visar att rektorer i ökad grad behöver synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna, om undervisningen och elevernas lärande. Målsättningen är att samtliga förvaltningens rektorer med rektorsuppdrag som har gått den statliga befattningsutbildningen, en äldre statlig rektorsutbildning eller har fått skriftlig redovisning som visar att han eller hon genom utbildning eller yrkeserfarenhet har fått kunskaper som jämställts med befattningsutbildningen ska genomgå utbildningen. Fokus på rektorlyftet inriktas mot styrnings- och ledningsfrågor så att rektorerna ges förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Teoretiska kunskaper ska knyta an till rektorernas ledarroll i praktiken och bygga vidare på relevanta delar av befattningsutbildningen. Rektorslyftet motsvarar 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå och genomförs under max 2 terminer. När i tid varje rektor ska genomföra utbildningen får planeras vid respektives utvecklingssamtal då man planerar den individuella kompetensutvecklingsplanen. Förvaltningschefen: Kontinuerligt uppmuntra rektor till att kompetensutveckla sig samt ansvarar för att i tid planera in varje rektors deltagande i rektorslyftet. Samtliga rektorer ska ha genomgått rektorslyftet Behörigheter och legitimation för lärare Fokus: Säkerställa att vi uppnår förvaltningens mål med att alla lärare ska uppnå behörighet och på sikt också legitimation för de ämnen som de undervisar i senast 2015 och framåt. Syfte: Lärare ska vara behöriga för att få fastanställas inom den offentliga skolan enligt skollagen. Den ändring man gjorde i skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen som trädde i kraft 1 augusti 2010 handlar om konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare. Lagarna tillämpas på utbildning från och med den 1 juli De skärpta behörighetsreglerna införs i tre steg och är en stor utmaning för förvaltningen. Det första steget infördes från och med den 1 juli 2011, då infördes behörighetskrav för att anställas tillsvidare som lärare inom skolväsendet (undantag yrkeslärare). Steg två börjar gälla den 1 december 2013, då införs legitimationskrav för att anställas tillsvidare som lärare i skolväsendet (undantag yrkeslärare), behörighetskravet ersätts då med legitimationskrav. Det tredje steget i behörighetsreglerna gäller lärare som anställts före den 1 juli 2011 och som innebär att från och med 1 juli 2015 upphör rätten för lärarna som inte har legitimation att

4 4 självständigt besluta om betyg. Dessa lärare kan heller inte ha det yttersta ansvaret för den undervisning han eller hon bedriver efter den 1 juli Yrkeslärare i gymnasieskolan är undantagna. Krav på lärarlegitimation har i efterhand senarelagts till den 1 december 2013, även här är yrkeslärare inom gymnasieskolan undantagna från kravet på legitimation. Skärpta krav på behörigheter gällande lärare i särskolan kommer antagligen att gälla först från Nuläge: Inom Naturbruksförvaltningen ligger behörighetsnivån på ca 57% för lärarpersonal och betydligt lägre för instruktörer. Detta är en stor utmaning för förvaltningen då skollagen ställer krav på behörighet för att få fastanställa lärare. Från 1 juli 2015 ska lärare dessutom ha en lärarlegitimation för att få sätta betyg. Förvaltningen har därför ett stort utvecklingsarbete framför sig för att säkerställa 100% behörighet för berörda lärare och att säkerställa att vi ha legitimerade lärare som har rätt att sätta betyg. Det är skolverket som avgör om en lärare har rätt att bli legitimerad. Vi är medvetna om att vissa lärare idag har svårt att få besked från skolverket om de kommer att få en legitimation och vad som krävs för att få legitimation i ett visst ämne. Kravet för legitimation gäller initialt inte yrkeslärarna men förvaltningens mål är att alla lärare ska uppnå behörighet för de ämnen som de undervisar i. På sikt avser förvaltningen att arbeta för att alla lärare uppnår legitimation inom de ämnen de undervisar i. Förvaltningen måste också utreda vad följdverkningarna blir av ökade behörighetskrav för lärare som redan genomgått längre SLU-utbildningar (t ex hortonom, jägmästare, agronom) och som undervisar i naturvetenskapliga ämnen utan att ha full lärarbehörighet. Vid framtida rekrytering av lärare till särskolan kommer vi försöka rekrytera lärare med rätt behörighet, företrädesvis lärare i allmänna ämnen med specialinriktning mot utvecklingsstörning eller 6-9 lärare med speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning. Totalt sett står förvaltningen inför stora behov av att förändra kompetensstrukturen på medarbetarna. Kompetensutveckling: Förvaltningen planerar kompetensutvecklingsinsatser i form av dels yrkeskunskaper och dels pedagogik/didaktik för att befintliga lärare ska vara anställningsbara inom förvaltningen. Det kommer bl. a innebära utbildning motsvarande det allmänna utbildningsområdet (AUO) för all obehörig personal. AUO kan handla om hp och saknas formella ämneskunskaper krävs ytterligare utbildning upp till 240 hp.

5 5 VAL: För att säkerställa kvalitén i undervisningen och för att ge lärare som saknar lärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har förvaltningen planerat att köpa in en uppdragsutbildning från något av de lärosäten som fått i uppdrag att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen, VAL Målsättningen är att men ska kombinera studier på deltid och arbete på deltid. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna lärarerfarenhet mot studier inom AUO. I normalfallet innebär det att medarbetaren ska ha varit verksam som lärare på minst halvtid i minst två år. Sådan tillgodoräkning görs efter prövning av reell kompetens inom AUO. Förvaltningen uppskattar att antalet lärare som är i behov av denna kompetensutveckling insatsen är ca medarbetare. Ytterligare ett 20-tal medarbetare restar med hp för att vara behöriga som gymnasielärare och behöver komplettera sin högstadiebehörighet med ytterligare kurser. Då även kompletterande ämnesstudier är aktuell för vissa medarbetare och eftersom behovet på individnivå varierar kan det för ett mindre antal innebära studier på heltid eller campusförlagd utbildning, beroende på vilket kursutbud lärosätet kan erbjuda. De skärpta krav på kompetens omfattar även de lärare som arbetar inom särskolan. De kommer att beröras av utbildningen för att få speciallärarbehörighet. Uppskattningsvis berörs 6-12 medarbetare fördelade på våra tre särskolor. Utbildningen kommer att omfatta ca 90 hp för dessa medarbetare. Lärarlyftet II: Även Lärarlyftet II är ett alternativ till fortbildning och som riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Lärarlyftet II erbjuder dock endast av Skolverket speciellt utvalda kurser. Det går alltså inte längre att läsa kurser inom universitetens ordinarie kursutbud inom det nya Lärarlyftet II. Inför varje ny termin upphandlar skolverket kurser och därför varierar utbudet från termin till termin. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen. De kurser som våra lärare har möjlighet att läsa inom Lärarlyftet II ska leda till behörighet i något ämne som de undervisar i. Utbildningen ska ge en utökad ämnesbehörighet. Dock krävs vissa förkunskaper, innan man söker till en kurs i Lärarlyftet II måste medarbetaren ha alla de högskolepoäng i ämnet som krävs för att läsa dem. Exempelvis 30 hp i ämnet om kursen är på hp. Förvaltningen uppmanar kontinuerligt obehöriga lärare att komplettera sin behörighet via Lärarlyftet II så snart som möjligt. Dessutom finns ordinarie utbildningar på högskolor som erbjuder lärarutbildning.

6 6 Naturbruksförvaltningens och medarbetares förutsättningar och möjligheter under övergångstiden fram till 30 juni 2015 Berörd lärares handlingsalternativ A. Läraren har möjlighet att under övergångstiden fram till den 30 juni 2015 komplettera sin utbildning till examen och/eller rätt behörighet. a. Det är lärarens eget ansvar att komplettera sin utbildning till examen och/eller breddad behörighet. b. Det är lärarens eget ansvar att finansiera sin kompletterande utbildning c. Förvaltningen kan bidra till eller uppmuntra läraren att vidareutbilda sig till examen eller breddad behörighet men har ingen skyldighet till detta. B. Läraren fortsätter att undervisa utan att komplettera sin utbildning. Arbetsgivarens handlingsalternativ då läraren inte har kompletterat sin utbildning: A. Läraren kan användas för undervisning a. Men får inte självständigt ansvara för undervisningen eller besluta om betyg b. Legitimerad lärare och/eller rektor beslutar om betyg. Förvaltningen (huvudmannen) kan fatta beslut om undantag för att kunna använda lärare som saknar behörighet för den aktuella undervisningen. Beslutet får avse högst 1 år. B. Annan lärare med rätt behörighet finns att tillgå. Sådana lärare rekryteras och används för undervisningen. a. Lärare som saknar rätt behörighet kan bli övertalig. b. Förändring i organisation kan resultera i uppsägning på grund av arbetsbrist. Handlingsplan: Förvaltningen kartlägger antalet obehöriga lärare som kommer att bli berörda av skärpta behörighetskrav dvs. lärare i allmänna ämnen (gymnasiegemensamma ämnen). En av förvaltningen redan genomförda kompetenskartläggning inom läraryrket kan delvis ligga till grund för detta. Kartläggningen behöver dock färdigställas och kvalitetssäkras. Kartläggningen måste också innefatta en inventering av lärare med behörighet år 6-9 inom ämnena matte, svenska och engelska som har behörighet att sätta betyg inom PRIV och yrkesintroduktion från juli Om vi saknar medarbetare med denna behörighet får vi undersöka möjligheten till samverkan med kommunerna för att ha tillgång till rätt kompetens tills vi själva klarar detta. Förvaltningen bedömer att det kommer att finnas fyra olika varianter av behörigheter i allmänna ämnen. 1. Behörig i rätt ämne. 2. Behörig lärare men i fel/inte alla ämnen (kompetensutveckling för dessa motsvarar Lärarlyftet II halvfart under 1 år för ett ämne) 3. Ämneskompetens men inte lärarexamen (kompetensutveckling för dessa motsvarar VAL max 4 terminer) 4. Inte behörig alls.

7 7 För grupp 2-3 ska det tas fram en individuell handlingsplan i syfte att medarbetaren ska läsa in rätt behörighet senast 1 juli Handlingsplanen tas fram i dialog mellan chef och berörd medarbetare. Tillsvidareanställda obehöriga lärare kommer att sägas upp pga. arbetsbrist om inte omplaceringsmöjligheter finns efter 1 juli From 1 juli 2015 sägs lärare med partiell behörighet upp i den omfattning som den är obehörig. Visstidsanställning kan erbjudas berörda om vi inte lyckas få behöriga sökande till våra tjänster. Om det uppkommer behov av särskilda bedömningar/undantag från detta beslut fattas dessa av förvaltningschef på förfrågan från rektor. I en ev. arbetsbristsituation tidigare än 1 juli 2015 kommer följande prioriteringsordning att föreslås när det gäller turordning. Utgångspunkten är att behöriga lärare behåller sin anställning i första hand. 1. Helt behörig i efterfrågade ämnen 2. Delvis behörig hel/partiell uppsägning efter dialog med berörd medarbetare. 3. Obehöriga Rektor Alla lärare skall vara behöriga till 1 juli Behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare: Fokus: Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning av hög kvalitet. Därför vill Naturbruksförvaltningen att fler lärare i yrkesämnena ska ha en yrkeslärarexamen. Syfte: Säkerställa förvaltningens mål med att alla lärare ska uppnå behörighet för de ämnen som de undervisar i. Yrkeslärarutbildningen är på 90hp och pågår 1,5år. Utbildningen ska vara så flexibel i tid och rum som möjligt för att öka möjligheterna att kunna nå examen. För antagning krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning, eller genom en kombination av dessa. Fram till 2016 pågår en satsning som syftar till at ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete och därmed få en yrkeslärarexamen. För dessa lärare ska det tas fram en individuell handlingsplan i syfte att medarbetaren ska läsa in rätt behörighet senast Handlingsplanen tas fram i dialog mellan chef och berörd medarbetare. Rektor

8 8 Alla yrkeslärare skall vara behöriga Övriga alternativ för förvaltningen att undersöka för ev. genomförande: Möjlighet till att anställa förvaltningsresurs för kortare kurser inom allmänna ämnen (t ex religion och historia) som alla skolor kan utnyttja. Möjlighet till att anordna distanskurser via webbkamera. Förvaltningsledningens ansvar: Säkerställa att vi genom kompetensinsatser når målsättningen med behöriga lärare fram till 1 juli Genomföra en kompetensinventering där vi fastställer antalet obehöriga lärare och yrkeslärare, vart vi har en bristsituation nu och i framtiden. Se över pensionsavgångar för lärare för att kunna göra en bedömning av framtida rekryteringsbehov. Verkställa uppdragsutbildning från något universitets som har VALutbildning. Söka stadsbidrag för den medarbetare som väljer att genomföra Lärarlyftet II, rektorlyftet och för kompetensutveckling för lärare i yrkesämnen. Se över om arbetsgivaren kan bidra till att göra det attraktivt för medarbetarna att komplettera sin utbildning. Se efter flera alternativ för att kunna möjliggöra kompletterande behörigheter/examen för så många som möjligt inom förvaltningen. Chefsutbildningar Fokus: Chefer inom Naturbruksförvaltningen förväntas vara duktiga inte bara på sin verksamhetsinriktning utan också på chefskapet i sig, vilket förutsätter kontinuerlig kompetensutveckling, goda ledaregenskaper och tillräckliga förutsättningar för att utveckla ett gott chefs- och ledarskap. Kompetensutveckling för chefer sker både internt inom Naturbruksförvaltningen men också inom VGR. Intern kompetensutveckling Syfte: Att skapa en mötesplats, gemenskap och gemensam kompetensutveckling för förvaltningens chefer. För chefer inom naturbruksförvaltningen anordnas årligen minst två chefsdagar. Dessa dagar arrangeras av kansliet. Dagarna planeras årligen och är återkommande regelbundet över tid. Dagarna är obligatoriska för förvaltningens chefer. Förvaltningsledningen ansvarar för att dessa dagar blir genomförda. Förvaltningsledning Start hösten Genomförs två gånger per år.

9 9 Naturbruksförvaltningens chefsutvecklingsprogram Syfte: Att ge chefer inom Naturbruksförvaltningen tillräckliga förutsättningar för att utöva ett kvalitativt och gott chefs- och ledarskap. Innehåller grundläggande kurser som återkommer cykliskt inom områden som: kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, förbättringskunskap, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, löneprocess, facklig förtroendemannalag etc. Programmet är obligatoriskt för förvaltningens chefer. Detta kompletteras med kurser som erbjuds för samtliga chefer inom VGR. Förvaltningsledningen ansvarar för att planering och genomförande av programmet samt att varje chef ges möjlighet till att delta. Förvaltningschef Start hösten Genomförs minst en gång per år. Regiongemensamt utvecklingsprogram för chefer som leder chefer Syfte: Programmet ska öka kunskapen om uppdraget som chef och att öka helhetssynen och förståelsen för verksamheten och ledarskapet i offentlig förvaltning. Att förtydliga och förmedla en koncernsyn på ett antal styr- och ledningsfrågor som chefer har att förhålla sig till i regionen samt att utveckla det personliga ledarskapet genom förbättrad kunskap om grupprocesser, kommunikation och förändringsledarskap. Ansvariga här är Västra Götalandsregionen, HR-strategiska och planerad start av nästa omgång är under våren HR-strategiska avdelningen i Västra Götalandsregionen Start våren 2014 Chefsprogram för första linjens chefer Programmet riktar sig till chefer inom Naturbruksförvaltningen med flera års chefserfarenhet. Syfte: Att höja medvetenheten om sig själv som chef och öka sin egen självkännedom. Programmet bygger på systemteori och är baserat på den konkreta verklighet deltagarna befinner sig i. Formen är processinriktad och bygger på det som sker i gruppen. Teori, övningar och reflektioner varvas med egna erfarenheter. Deltagarna kommer från olika förvaltningar i VGR. Ansvariga här är Västra Götalandsregionen, HR-strategiska och genomförs kontinuerligt när man är tillräckligt antal deltagare.

10 10 HR-strategiska avdelningen i Västra Götalandsregionen. Start våren Övriga kompetensutvecklingsinsatser som finns att tillgå för chefer inom Naturbruksförvaltningen. Handledning för chefer Handledning, enskilt eller i grupp, är en stödform som kan ges erfarna chefer. Handledning som metod bygger på reflektion av upplevda arbetsrelaterade situationer. Syftet är att chefen ska stärkas i sin chefsroll samt att få en större handlingsberedskap för det man möter i sitt ledarskap. Start under Mentorprogram Nya chefer kan få stöd i rollen som chef av till exempel en mentor. Mentorn är en erfaren chef som verkar som bollplank och vägvisare. En mentor kan hjälpa till att sortera i de uppgifter som ligger i chefskapet och kan bana väg för viktiga kontakter. Regiongemensamma mentorprogram organiseras periodvis för chefer på olika organisatoriska nivåer. I samverkan med ett antal offentliga organisationer i Västra Götaland genomför vi årligen ett mentorprogram. Start under Genomförs årligen. Chefsdag Årligen inbjuder regiondirektören regionens cirka 1900 chefer till en gemensam chefsdag kring olika teman och viktiga aktuella frågor regionen står inför. Regiondirektören. Obligatorisk start för naturbruksförvaltningens chefer Genomförs årligen.

11 11 IKT Information och kommunikationsteknik Fokus: Naturbruksförvaltningen vill stimulera lärare och elever att använda IKT och nätbaserade kurser som ett stöd i undervisningen. Nyckelord för Naturbruksförvaltningens satsning på IKT är kompetens och inspiration, men också digital infrastruktur och system. Syfte: Att ge alla vid Naturbruksförvaltningen tillgång till och kunskaper kring, IKT så undervisningen och lärandet blir än mer inspirerande, lustfyllt och effektiv allt i syfte att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Man talar om större verktygslåda, skapande lärmaterial och gemensamma plattformar. Tanken är ju att alltid sätta lärandet i centrum, men samtidigt dra nytta av de nya och intressanta möjligheterna Internet och nya kommunikationsmönster medger. För att möjliggöra detta krävs grundläggande IKT- färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att delta i samarbetsnätverk via Internet. Start Modern pedagogik och digital kompetens Fler elever behöver nya, mer flexibla sätt att studera och lära. För att möta nya behov och för att tillgängliggöra utbildningar för fler är ett sätt att skapa nätbaserade utbildningar. Ett annat mer djupgående sätt att se på saken är att tala om en flexibel utbildning. Där krävs i högre utsträckning en förändring av utbildningar, både i vårt sätt att se på lärande för att tillgodo se individers och organisationers sätt att lära och i hur vi använder tekniken på ett meningsfullt sätt. Det viktigaste är att vi ska utgå från den studerandes perspektiv. Satsningen ska inte bara underlätta lärandet, de ska också förbättra kommunikationen mellan lärare-elev, elev-elev och hem-skola, samt också mellan lärare och andra lärare. IKT-satsningen består av följande kompetensutvecklingsinsatser och stimulansåtgärder. Kompetensutveckling för lärare, Pedagogik med inriktning mot IKT och lärande Alla pedagoger ska få möjlighet att genomföra motsvarande utbildning till Skolverkets utbildningsprogram, Praktisk IT och mediekompetens, PIM. Tyvärr beslutade Skolverket att stänga ner utbildningsmöjligheten i PIM på grund av för liten efterfrågan i juni Naturbruksförvaltningen genomför en kartläggning på liknande alternativ som ska leda till IKT anpassade möjligheter. Fler universitet har kursutbud med inriktning mot IKT och lärande.

12 12 Kompetensutvecklingen ska ge alla pedagoger en grundkunskap och den trygghet som behövs för att arbeta vidare med IKT. Handlingsplan: Förvaltningen kartlägger alternativa utbildningsmöjligheter i ämnet. Det handlar dels om hur elevernas förutsättningar bör vara men även om vikten av att ledning och lärare ska ha rätt kompetens inom området. Alla pedagoger ska behärska IKT som ett stöd i den egna undervisningen och vara öppen för nya, kreativa tillämpningar i syfte att underlätta för eleverna i deras kunskapande Parallellt med/efter att man utbildat alla pedagoger bör man efter intresse även utbilda ett antal IKT inspiratör vars uppdrag blir att ha fördjupad kompetens i ämnet samt att stötta kollegor och driva den lokala IKT utvecklingen på skolan. Mer konkret innebär det att inspiratören agerar ambassadör för IKT som ett verktyg i den dagliga undervisningen och för elevers kunskap, samt vägleda så väl lärare som elev inom digital kompetens Start under Lärstilsmetoden alla kan lära sig på sitt sätt, utvecklas Naturbruksförvaltningens målsättning är att våra lärare och övrig personal skall ge varje elev möjlighet till ett lärande efter sina egna förutsättningar. De ska ge eleverna förutsättningar till kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Flexibelt lärande är ett begrepp inom pedagogiken som innebär att undervisningen tar hänsyn utifrån den individuelle elevens förutsättningar. Vad som gör utbildningen flexibel i praktiken kan variera något. Det handlar om att prova inlärning med de olika sinnena och sedan finna matchande metoder som kan användas vid kunskapsinlärning. De fyra sinnen är visuella, auditiva, taktila och kinestetiska. Handlingsplan: Förvaltningen kartlägger möjlighet till att kunna erbjuda kursen som en uppdragsutbildning. Fler universitet ger kurser i Pedagogik GR (A), Lärstilsmetodik, 7,5 hp. Start under 2014.

13 13 Arbetslagsledar/arbetslagsutbildning Fokus: Inom Naturbruksförvaltningen finns flera arbetslag med uppdrag att utveckla och stödja de olika processerna som finns vid skolan och som berör laget. För att laget ska få rätt förutsättningar och förståelse för sitt uppdrag har förvaltningen beslutat att genomföra en arbetslagsutbildning. Utbildningen är obligatorisk för berörda medarbetare. Syftet: Att göra arbetslaget till en slagkraftig grupp som kan utveckla skolans och inre och yttre arbete. Handlingsplan: Upplägget av utbildningen kommer att ske i samverkan med utföraren, inledande dialog har startat. Förvaltningens strävan är att utbildningen skall spegla skolans situation och behov. Även omfattningen av utbildningen kan komma att variera utifrån varje skolas förutsättningar. Kompetensutvecklingen kommer genomföras så snart upplägget av utbildningen tillsammans med uppdragsgivaren är färdig och kommer att pågå över tid. Start under Mentorskapsutbildning Mentorskap i gymnasieskolan med examensmål i fokus Det finns elever som lämnar våra gymnasieskolor utan examen. Forskning visar att mentorskap är en framgångsfaktor för elevers studieprestation. Detta har prövats vid en av våra skolor med framgång och förvaltningens målsättning är att vi ska kunna använda denna metod vid samtliga skolor. Fokus: Säkerställa att samtliga elever lämnar Naturbruksgymnasierna VGR med examen. Syfte: Att ge kunskaper om förhållningssätt och metoder för att fördjupa elevers lärande och stärka deras tilltro till sin egen förmåga. Utbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Handlingsplan: Upplägget av utbildningen kommer att ske i samverkan med utföraren i form av uppdragsutbildning. Förvaltningens strävan är att utbildningen skall spegla skolans situation och behov. Även omfattningen av utbildningen kan komma att variera utifrån varje skolas förutsättningar.

14 14 Kompetensutvecklingen kommer genomföras så snart upplägget av utbildningen tillsammans med uppdragsgivaren är färdig och kommer att pågå över tid. Start under Utbildning i ämnesintegration Kreativ programutbildning vägen mot examen Vi behöver utveckla vårt sätt att se och tänka kring de övergripande lärprocesserna på våra gymnasieprogram. Vi måste identifiera de övergripande programkompetenserna, undersöka hur förmågorna utvecklas och hur vi ska arbeta med detta i undervisningen. Fokus: Vi måste lära oss vara öppna för kreativa lösningar som handlar om att bedöma vår situation, våra elever och förutsättningar på våra program. Genom att vi identifierar vårt arbetssätt skapar vi också skolutveckling. Syfte: Genom att möjliggöra ett framgångsrikt tematiskt arbete som gör att eleverna upplever att deras utbildning bildar en helhet. Utbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Upplägget av utbildningen kommer att ske i samverkan med utföraren i form av uppdragsutbildning. Förvaltningens strävan är att utbildningen skall spegla skolans situation och behov. Även omfattningen av utbildningen kan komma att variera utifrån varje skolas förutsättningar. Kompetensutvecklingen kommer genomföras så snart upplägget av utbildningen tillsammans med uppdragsgivaren är färdig och kommer att pågå över tid. Start under 2014.

15 15

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-05-11 1 (6) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-LÄRARE OCH REKTORER Denna information

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen. förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion.

Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen. förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion. Intresseförfrågan Utvecklingsavdelningen 1 (5) Dnr 2014:00448 Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet för rektorer, förskolechefer och annan person med motsvarande

Läs mer

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation Du som vill veta mer om vilka lärarutbildningar som finns idag och vad de innehåller, behörighet och legitimation, vem som behöver detta, hur saker hänger

Läs mer

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Dokumentnamn Yttande Datum 2011-05-15 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Initialt fördes ett samtal mellan PwC och produktionschef Peter Björebo

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan 1 Omslagsfoto: XXXXX ATT SAMTALA KRING 2 2 4 3 Utmaningar för förskolan i Malmö Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Examinerad introducerad legitimerad!

Examinerad introducerad legitimerad! Examinerad introducerad legitimerad! Roller och ansvar under introduktionsperioden Åsa Morberg Ingrid Nordqvist Högskolan i Gävle, oktober 2012, Gävle, Ovanåker, Ljusdal Lärarlegitimation ett uppdrag till

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

10/4/2013. Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig

10/4/2013. Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig Lärare har betydelse för elevernas resultat För få väljer att gå lärarutbildningen Det är svårt att rekrytera lärare med rätt behörighet Många lärare

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun

Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun - ett glesbygdsperspektiv på en statlig reform Ånge kommuns skolor Alby skola F-5 55 elever Björkbackaskolan F-5 232 elever Minervaskolan 6-9 219 elever

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Vilken kompetens behöver ni i morgon? Vilken kompetens behöver ni idag? och hur löser ni glappet däremellan? Medvetenhet Kompetensanalys

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer