Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

2 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten. Kompetens är förmågan att hantera en situation, att handla, att reflektera och att se framåt. Formell kompetens får du genom utbildning med betyg, legitimation, intyg, diplom eller motsvarande. Reell - eller faktisk-kompetens är det som gör att du kan lösa en uppgift eller utföra ett arbete. Med kompetensutveckling menar vi att växa i yrkesrollen som individ, som grupp och som organisation. Kompetensutveckling kan ske genom olika utmaningar inom uppdrag och projekt, teamarbete, utbildning och kurser, nätverk, yrkeshandledning och forsknings- och utvecklingsarbete. Det svenska skolväsendet kräver medarbetare med god kompetens och förmåga att ställa om när behoven förändras. För att möta detta behöver våra medarbetare olika former av utbildning där det både finns möjlighet att utbildas internt inom förvaltningen, i regi av Västra Götalandsregionen samt externa utbildningar där universitet och högskolor kan vara en av flera tänkbara utbildningsanordnare. För individen är det viktigt att det då är enkelt att utbilda sig och att utbildning och kompetensutveckling lönar sig. För arbetsgivaren är det viktigt att den nyfunna kompetensen tas tillvara och används efter bästa förmåga samt att arbetsgivaren får så hög kvalitet som möjligt utifrån de resurser som läggs ned. Med detta som bas ska Naturbruksförvaltningen erbjuda medarbetarna utbildningsmöjligheter där direkta behov snabbt kan åtgärdas med kvalitetssäkrade och resurseffektiva utbildningar samt utbildningar av hög kvalitet för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Forskning och utveckling erbjuder ny kunskap i stora mängder i ett alltmer ökande tempo. FoU handlar om att finna och tillämpa ny kunskap. Det handlar om aktiv konsumtion, produktion av ny kunskap samt att upprätta strukturer för att tillgodose verksamheternas krav på implementering av nya forskningsrön. Vill du vara med och utveckla kompetens i världsklass för en hållbar framtid & det goda livet? Naturbruksförvaltningens plan för kompetensutvecklingsinsatser finns på efterföljande sidor. Insatserna är framtagna efter inventering och kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet inom förvaltningen. Insatserna kommer inte i någon prioriterad ordning utan målsättningen är att vi ska möta upp verksamheterna med så många alternativ som möjligt utan att det får för stor inverkan på den dagliga verksamheten. Rektorslyftet Fokus: Förvaltningen målsättning är att öka rektorns delaktighet i det dagliga arbetet, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och förankra skolans mål. Detta är enligt samstämmig forskning grunden i en väl fungerande skola.

3 3 Syfte: Att bidra till att samtliga rektorer får kunskaper och kompetens som ökar förutsättningarna att utöva ett pedagogiskt ledarskap i relation till lärares undervisning och elevernas möjligheter att nå de nationella målen. Studier visar att rektorer i ökad grad behöver synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna, om undervisningen och elevernas lärande. Målsättningen är att samtliga förvaltningens rektorer med rektorsuppdrag som har gått den statliga befattningsutbildningen, en äldre statlig rektorsutbildning eller har fått skriftlig redovisning som visar att han eller hon genom utbildning eller yrkeserfarenhet har fått kunskaper som jämställts med befattningsutbildningen ska genomgå utbildningen. Fokus på rektorlyftet inriktas mot styrnings- och ledningsfrågor så att rektorerna ges förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Teoretiska kunskaper ska knyta an till rektorernas ledarroll i praktiken och bygga vidare på relevanta delar av befattningsutbildningen. Rektorslyftet motsvarar 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå och genomförs under max 2 terminer. När i tid varje rektor ska genomföra utbildningen får planeras vid respektives utvecklingssamtal då man planerar den individuella kompetensutvecklingsplanen. Förvaltningschefen: Kontinuerligt uppmuntra rektor till att kompetensutveckla sig samt ansvarar för att i tid planera in varje rektors deltagande i rektorslyftet. Samtliga rektorer ska ha genomgått rektorslyftet Behörigheter och legitimation för lärare Fokus: Säkerställa att vi uppnår förvaltningens mål med att alla lärare ska uppnå behörighet och på sikt också legitimation för de ämnen som de undervisar i senast 2015 och framåt. Syfte: Lärare ska vara behöriga för att få fastanställas inom den offentliga skolan enligt skollagen. Den ändring man gjorde i skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen som trädde i kraft 1 augusti 2010 handlar om konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare. Lagarna tillämpas på utbildning från och med den 1 juli De skärpta behörighetsreglerna införs i tre steg och är en stor utmaning för förvaltningen. Det första steget infördes från och med den 1 juli 2011, då infördes behörighetskrav för att anställas tillsvidare som lärare inom skolväsendet (undantag yrkeslärare). Steg två börjar gälla den 1 december 2013, då införs legitimationskrav för att anställas tillsvidare som lärare i skolväsendet (undantag yrkeslärare), behörighetskravet ersätts då med legitimationskrav. Det tredje steget i behörighetsreglerna gäller lärare som anställts före den 1 juli 2011 och som innebär att från och med 1 juli 2015 upphör rätten för lärarna som inte har legitimation att

4 4 självständigt besluta om betyg. Dessa lärare kan heller inte ha det yttersta ansvaret för den undervisning han eller hon bedriver efter den 1 juli Yrkeslärare i gymnasieskolan är undantagna. Krav på lärarlegitimation har i efterhand senarelagts till den 1 december 2013, även här är yrkeslärare inom gymnasieskolan undantagna från kravet på legitimation. Skärpta krav på behörigheter gällande lärare i särskolan kommer antagligen att gälla först från Nuläge: Inom Naturbruksförvaltningen ligger behörighetsnivån på ca 57% för lärarpersonal och betydligt lägre för instruktörer. Detta är en stor utmaning för förvaltningen då skollagen ställer krav på behörighet för att få fastanställa lärare. Från 1 juli 2015 ska lärare dessutom ha en lärarlegitimation för att få sätta betyg. Förvaltningen har därför ett stort utvecklingsarbete framför sig för att säkerställa 100% behörighet för berörda lärare och att säkerställa att vi ha legitimerade lärare som har rätt att sätta betyg. Det är skolverket som avgör om en lärare har rätt att bli legitimerad. Vi är medvetna om att vissa lärare idag har svårt att få besked från skolverket om de kommer att få en legitimation och vad som krävs för att få legitimation i ett visst ämne. Kravet för legitimation gäller initialt inte yrkeslärarna men förvaltningens mål är att alla lärare ska uppnå behörighet för de ämnen som de undervisar i. På sikt avser förvaltningen att arbeta för att alla lärare uppnår legitimation inom de ämnen de undervisar i. Förvaltningen måste också utreda vad följdverkningarna blir av ökade behörighetskrav för lärare som redan genomgått längre SLU-utbildningar (t ex hortonom, jägmästare, agronom) och som undervisar i naturvetenskapliga ämnen utan att ha full lärarbehörighet. Vid framtida rekrytering av lärare till särskolan kommer vi försöka rekrytera lärare med rätt behörighet, företrädesvis lärare i allmänna ämnen med specialinriktning mot utvecklingsstörning eller 6-9 lärare med speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning. Totalt sett står förvaltningen inför stora behov av att förändra kompetensstrukturen på medarbetarna. Kompetensutveckling: Förvaltningen planerar kompetensutvecklingsinsatser i form av dels yrkeskunskaper och dels pedagogik/didaktik för att befintliga lärare ska vara anställningsbara inom förvaltningen. Det kommer bl. a innebära utbildning motsvarande det allmänna utbildningsområdet (AUO) för all obehörig personal. AUO kan handla om hp och saknas formella ämneskunskaper krävs ytterligare utbildning upp till 240 hp.

5 5 VAL: För att säkerställa kvalitén i undervisningen och för att ge lärare som saknar lärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har förvaltningen planerat att köpa in en uppdragsutbildning från något av de lärosäten som fått i uppdrag att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen, VAL Målsättningen är att men ska kombinera studier på deltid och arbete på deltid. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna lärarerfarenhet mot studier inom AUO. I normalfallet innebär det att medarbetaren ska ha varit verksam som lärare på minst halvtid i minst två år. Sådan tillgodoräkning görs efter prövning av reell kompetens inom AUO. Förvaltningen uppskattar att antalet lärare som är i behov av denna kompetensutveckling insatsen är ca medarbetare. Ytterligare ett 20-tal medarbetare restar med hp för att vara behöriga som gymnasielärare och behöver komplettera sin högstadiebehörighet med ytterligare kurser. Då även kompletterande ämnesstudier är aktuell för vissa medarbetare och eftersom behovet på individnivå varierar kan det för ett mindre antal innebära studier på heltid eller campusförlagd utbildning, beroende på vilket kursutbud lärosätet kan erbjuda. De skärpta krav på kompetens omfattar även de lärare som arbetar inom särskolan. De kommer att beröras av utbildningen för att få speciallärarbehörighet. Uppskattningsvis berörs 6-12 medarbetare fördelade på våra tre särskolor. Utbildningen kommer att omfatta ca 90 hp för dessa medarbetare. Lärarlyftet II: Även Lärarlyftet II är ett alternativ till fortbildning och som riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Lärarlyftet II erbjuder dock endast av Skolverket speciellt utvalda kurser. Det går alltså inte längre att läsa kurser inom universitetens ordinarie kursutbud inom det nya Lärarlyftet II. Inför varje ny termin upphandlar skolverket kurser och därför varierar utbudet från termin till termin. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen. De kurser som våra lärare har möjlighet att läsa inom Lärarlyftet II ska leda till behörighet i något ämne som de undervisar i. Utbildningen ska ge en utökad ämnesbehörighet. Dock krävs vissa förkunskaper, innan man söker till en kurs i Lärarlyftet II måste medarbetaren ha alla de högskolepoäng i ämnet som krävs för att läsa dem. Exempelvis 30 hp i ämnet om kursen är på hp. Förvaltningen uppmanar kontinuerligt obehöriga lärare att komplettera sin behörighet via Lärarlyftet II så snart som möjligt. Dessutom finns ordinarie utbildningar på högskolor som erbjuder lärarutbildning.

6 6 Naturbruksförvaltningens och medarbetares förutsättningar och möjligheter under övergångstiden fram till 30 juni 2015 Berörd lärares handlingsalternativ A. Läraren har möjlighet att under övergångstiden fram till den 30 juni 2015 komplettera sin utbildning till examen och/eller rätt behörighet. a. Det är lärarens eget ansvar att komplettera sin utbildning till examen och/eller breddad behörighet. b. Det är lärarens eget ansvar att finansiera sin kompletterande utbildning c. Förvaltningen kan bidra till eller uppmuntra läraren att vidareutbilda sig till examen eller breddad behörighet men har ingen skyldighet till detta. B. Läraren fortsätter att undervisa utan att komplettera sin utbildning. Arbetsgivarens handlingsalternativ då läraren inte har kompletterat sin utbildning: A. Läraren kan användas för undervisning a. Men får inte självständigt ansvara för undervisningen eller besluta om betyg b. Legitimerad lärare och/eller rektor beslutar om betyg. Förvaltningen (huvudmannen) kan fatta beslut om undantag för att kunna använda lärare som saknar behörighet för den aktuella undervisningen. Beslutet får avse högst 1 år. B. Annan lärare med rätt behörighet finns att tillgå. Sådana lärare rekryteras och används för undervisningen. a. Lärare som saknar rätt behörighet kan bli övertalig. b. Förändring i organisation kan resultera i uppsägning på grund av arbetsbrist. Handlingsplan: Förvaltningen kartlägger antalet obehöriga lärare som kommer att bli berörda av skärpta behörighetskrav dvs. lärare i allmänna ämnen (gymnasiegemensamma ämnen). En av förvaltningen redan genomförda kompetenskartläggning inom läraryrket kan delvis ligga till grund för detta. Kartläggningen behöver dock färdigställas och kvalitetssäkras. Kartläggningen måste också innefatta en inventering av lärare med behörighet år 6-9 inom ämnena matte, svenska och engelska som har behörighet att sätta betyg inom PRIV och yrkesintroduktion från juli Om vi saknar medarbetare med denna behörighet får vi undersöka möjligheten till samverkan med kommunerna för att ha tillgång till rätt kompetens tills vi själva klarar detta. Förvaltningen bedömer att det kommer att finnas fyra olika varianter av behörigheter i allmänna ämnen. 1. Behörig i rätt ämne. 2. Behörig lärare men i fel/inte alla ämnen (kompetensutveckling för dessa motsvarar Lärarlyftet II halvfart under 1 år för ett ämne) 3. Ämneskompetens men inte lärarexamen (kompetensutveckling för dessa motsvarar VAL max 4 terminer) 4. Inte behörig alls.

7 7 För grupp 2-3 ska det tas fram en individuell handlingsplan i syfte att medarbetaren ska läsa in rätt behörighet senast 1 juli Handlingsplanen tas fram i dialog mellan chef och berörd medarbetare. Tillsvidareanställda obehöriga lärare kommer att sägas upp pga. arbetsbrist om inte omplaceringsmöjligheter finns efter 1 juli From 1 juli 2015 sägs lärare med partiell behörighet upp i den omfattning som den är obehörig. Visstidsanställning kan erbjudas berörda om vi inte lyckas få behöriga sökande till våra tjänster. Om det uppkommer behov av särskilda bedömningar/undantag från detta beslut fattas dessa av förvaltningschef på förfrågan från rektor. I en ev. arbetsbristsituation tidigare än 1 juli 2015 kommer följande prioriteringsordning att föreslås när det gäller turordning. Utgångspunkten är att behöriga lärare behåller sin anställning i första hand. 1. Helt behörig i efterfrågade ämnen 2. Delvis behörig hel/partiell uppsägning efter dialog med berörd medarbetare. 3. Obehöriga Rektor Alla lärare skall vara behöriga till 1 juli Behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare: Fokus: Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning av hög kvalitet. Därför vill Naturbruksförvaltningen att fler lärare i yrkesämnena ska ha en yrkeslärarexamen. Syfte: Säkerställa förvaltningens mål med att alla lärare ska uppnå behörighet för de ämnen som de undervisar i. Yrkeslärarutbildningen är på 90hp och pågår 1,5år. Utbildningen ska vara så flexibel i tid och rum som möjligt för att öka möjligheterna att kunna nå examen. För antagning krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning, eller genom en kombination av dessa. Fram till 2016 pågår en satsning som syftar till at ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete och därmed få en yrkeslärarexamen. För dessa lärare ska det tas fram en individuell handlingsplan i syfte att medarbetaren ska läsa in rätt behörighet senast Handlingsplanen tas fram i dialog mellan chef och berörd medarbetare. Rektor

8 8 Alla yrkeslärare skall vara behöriga Övriga alternativ för förvaltningen att undersöka för ev. genomförande: Möjlighet till att anställa förvaltningsresurs för kortare kurser inom allmänna ämnen (t ex religion och historia) som alla skolor kan utnyttja. Möjlighet till att anordna distanskurser via webbkamera. Förvaltningsledningens ansvar: Säkerställa att vi genom kompetensinsatser når målsättningen med behöriga lärare fram till 1 juli Genomföra en kompetensinventering där vi fastställer antalet obehöriga lärare och yrkeslärare, vart vi har en bristsituation nu och i framtiden. Se över pensionsavgångar för lärare för att kunna göra en bedömning av framtida rekryteringsbehov. Verkställa uppdragsutbildning från något universitets som har VALutbildning. Söka stadsbidrag för den medarbetare som väljer att genomföra Lärarlyftet II, rektorlyftet och för kompetensutveckling för lärare i yrkesämnen. Se över om arbetsgivaren kan bidra till att göra det attraktivt för medarbetarna att komplettera sin utbildning. Se efter flera alternativ för att kunna möjliggöra kompletterande behörigheter/examen för så många som möjligt inom förvaltningen. Chefsutbildningar Fokus: Chefer inom Naturbruksförvaltningen förväntas vara duktiga inte bara på sin verksamhetsinriktning utan också på chefskapet i sig, vilket förutsätter kontinuerlig kompetensutveckling, goda ledaregenskaper och tillräckliga förutsättningar för att utveckla ett gott chefs- och ledarskap. Kompetensutveckling för chefer sker både internt inom Naturbruksförvaltningen men också inom VGR. Intern kompetensutveckling Syfte: Att skapa en mötesplats, gemenskap och gemensam kompetensutveckling för förvaltningens chefer. För chefer inom naturbruksförvaltningen anordnas årligen minst två chefsdagar. Dessa dagar arrangeras av kansliet. Dagarna planeras årligen och är återkommande regelbundet över tid. Dagarna är obligatoriska för förvaltningens chefer. Förvaltningsledningen ansvarar för att dessa dagar blir genomförda. Förvaltningsledning Start hösten Genomförs två gånger per år.

9 9 Naturbruksförvaltningens chefsutvecklingsprogram Syfte: Att ge chefer inom Naturbruksförvaltningen tillräckliga förutsättningar för att utöva ett kvalitativt och gott chefs- och ledarskap. Innehåller grundläggande kurser som återkommer cykliskt inom områden som: kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, förbättringskunskap, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, löneprocess, facklig förtroendemannalag etc. Programmet är obligatoriskt för förvaltningens chefer. Detta kompletteras med kurser som erbjuds för samtliga chefer inom VGR. Förvaltningsledningen ansvarar för att planering och genomförande av programmet samt att varje chef ges möjlighet till att delta. Förvaltningschef Start hösten Genomförs minst en gång per år. Regiongemensamt utvecklingsprogram för chefer som leder chefer Syfte: Programmet ska öka kunskapen om uppdraget som chef och att öka helhetssynen och förståelsen för verksamheten och ledarskapet i offentlig förvaltning. Att förtydliga och förmedla en koncernsyn på ett antal styr- och ledningsfrågor som chefer har att förhålla sig till i regionen samt att utveckla det personliga ledarskapet genom förbättrad kunskap om grupprocesser, kommunikation och förändringsledarskap. Ansvariga här är Västra Götalandsregionen, HR-strategiska och planerad start av nästa omgång är under våren HR-strategiska avdelningen i Västra Götalandsregionen Start våren 2014 Chefsprogram för första linjens chefer Programmet riktar sig till chefer inom Naturbruksförvaltningen med flera års chefserfarenhet. Syfte: Att höja medvetenheten om sig själv som chef och öka sin egen självkännedom. Programmet bygger på systemteori och är baserat på den konkreta verklighet deltagarna befinner sig i. Formen är processinriktad och bygger på det som sker i gruppen. Teori, övningar och reflektioner varvas med egna erfarenheter. Deltagarna kommer från olika förvaltningar i VGR. Ansvariga här är Västra Götalandsregionen, HR-strategiska och genomförs kontinuerligt när man är tillräckligt antal deltagare.

10 10 HR-strategiska avdelningen i Västra Götalandsregionen. Start våren Övriga kompetensutvecklingsinsatser som finns att tillgå för chefer inom Naturbruksförvaltningen. Handledning för chefer Handledning, enskilt eller i grupp, är en stödform som kan ges erfarna chefer. Handledning som metod bygger på reflektion av upplevda arbetsrelaterade situationer. Syftet är att chefen ska stärkas i sin chefsroll samt att få en större handlingsberedskap för det man möter i sitt ledarskap. Start under Mentorprogram Nya chefer kan få stöd i rollen som chef av till exempel en mentor. Mentorn är en erfaren chef som verkar som bollplank och vägvisare. En mentor kan hjälpa till att sortera i de uppgifter som ligger i chefskapet och kan bana väg för viktiga kontakter. Regiongemensamma mentorprogram organiseras periodvis för chefer på olika organisatoriska nivåer. I samverkan med ett antal offentliga organisationer i Västra Götaland genomför vi årligen ett mentorprogram. Start under Genomförs årligen. Chefsdag Årligen inbjuder regiondirektören regionens cirka 1900 chefer till en gemensam chefsdag kring olika teman och viktiga aktuella frågor regionen står inför. Regiondirektören. Obligatorisk start för naturbruksförvaltningens chefer Genomförs årligen.

11 11 IKT Information och kommunikationsteknik Fokus: Naturbruksförvaltningen vill stimulera lärare och elever att använda IKT och nätbaserade kurser som ett stöd i undervisningen. Nyckelord för Naturbruksförvaltningens satsning på IKT är kompetens och inspiration, men också digital infrastruktur och system. Syfte: Att ge alla vid Naturbruksförvaltningen tillgång till och kunskaper kring, IKT så undervisningen och lärandet blir än mer inspirerande, lustfyllt och effektiv allt i syfte att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Man talar om större verktygslåda, skapande lärmaterial och gemensamma plattformar. Tanken är ju att alltid sätta lärandet i centrum, men samtidigt dra nytta av de nya och intressanta möjligheterna Internet och nya kommunikationsmönster medger. För att möjliggöra detta krävs grundläggande IKT- färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att delta i samarbetsnätverk via Internet. Start Modern pedagogik och digital kompetens Fler elever behöver nya, mer flexibla sätt att studera och lära. För att möta nya behov och för att tillgängliggöra utbildningar för fler är ett sätt att skapa nätbaserade utbildningar. Ett annat mer djupgående sätt att se på saken är att tala om en flexibel utbildning. Där krävs i högre utsträckning en förändring av utbildningar, både i vårt sätt att se på lärande för att tillgodo se individers och organisationers sätt att lära och i hur vi använder tekniken på ett meningsfullt sätt. Det viktigaste är att vi ska utgå från den studerandes perspektiv. Satsningen ska inte bara underlätta lärandet, de ska också förbättra kommunikationen mellan lärare-elev, elev-elev och hem-skola, samt också mellan lärare och andra lärare. IKT-satsningen består av följande kompetensutvecklingsinsatser och stimulansåtgärder. Kompetensutveckling för lärare, Pedagogik med inriktning mot IKT och lärande Alla pedagoger ska få möjlighet att genomföra motsvarande utbildning till Skolverkets utbildningsprogram, Praktisk IT och mediekompetens, PIM. Tyvärr beslutade Skolverket att stänga ner utbildningsmöjligheten i PIM på grund av för liten efterfrågan i juni Naturbruksförvaltningen genomför en kartläggning på liknande alternativ som ska leda till IKT anpassade möjligheter. Fler universitet har kursutbud med inriktning mot IKT och lärande.

12 12 Kompetensutvecklingen ska ge alla pedagoger en grundkunskap och den trygghet som behövs för att arbeta vidare med IKT. Handlingsplan: Förvaltningen kartlägger alternativa utbildningsmöjligheter i ämnet. Det handlar dels om hur elevernas förutsättningar bör vara men även om vikten av att ledning och lärare ska ha rätt kompetens inom området. Alla pedagoger ska behärska IKT som ett stöd i den egna undervisningen och vara öppen för nya, kreativa tillämpningar i syfte att underlätta för eleverna i deras kunskapande Parallellt med/efter att man utbildat alla pedagoger bör man efter intresse även utbilda ett antal IKT inspiratör vars uppdrag blir att ha fördjupad kompetens i ämnet samt att stötta kollegor och driva den lokala IKT utvecklingen på skolan. Mer konkret innebär det att inspiratören agerar ambassadör för IKT som ett verktyg i den dagliga undervisningen och för elevers kunskap, samt vägleda så väl lärare som elev inom digital kompetens Start under Lärstilsmetoden alla kan lära sig på sitt sätt, utvecklas Naturbruksförvaltningens målsättning är att våra lärare och övrig personal skall ge varje elev möjlighet till ett lärande efter sina egna förutsättningar. De ska ge eleverna förutsättningar till kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Flexibelt lärande är ett begrepp inom pedagogiken som innebär att undervisningen tar hänsyn utifrån den individuelle elevens förutsättningar. Vad som gör utbildningen flexibel i praktiken kan variera något. Det handlar om att prova inlärning med de olika sinnena och sedan finna matchande metoder som kan användas vid kunskapsinlärning. De fyra sinnen är visuella, auditiva, taktila och kinestetiska. Handlingsplan: Förvaltningen kartlägger möjlighet till att kunna erbjuda kursen som en uppdragsutbildning. Fler universitet ger kurser i Pedagogik GR (A), Lärstilsmetodik, 7,5 hp. Start under 2014.

13 13 Arbetslagsledar/arbetslagsutbildning Fokus: Inom Naturbruksförvaltningen finns flera arbetslag med uppdrag att utveckla och stödja de olika processerna som finns vid skolan och som berör laget. För att laget ska få rätt förutsättningar och förståelse för sitt uppdrag har förvaltningen beslutat att genomföra en arbetslagsutbildning. Utbildningen är obligatorisk för berörda medarbetare. Syftet: Att göra arbetslaget till en slagkraftig grupp som kan utveckla skolans och inre och yttre arbete. Handlingsplan: Upplägget av utbildningen kommer att ske i samverkan med utföraren, inledande dialog har startat. Förvaltningens strävan är att utbildningen skall spegla skolans situation och behov. Även omfattningen av utbildningen kan komma att variera utifrån varje skolas förutsättningar. Kompetensutvecklingen kommer genomföras så snart upplägget av utbildningen tillsammans med uppdragsgivaren är färdig och kommer att pågå över tid. Start under Mentorskapsutbildning Mentorskap i gymnasieskolan med examensmål i fokus Det finns elever som lämnar våra gymnasieskolor utan examen. Forskning visar att mentorskap är en framgångsfaktor för elevers studieprestation. Detta har prövats vid en av våra skolor med framgång och förvaltningens målsättning är att vi ska kunna använda denna metod vid samtliga skolor. Fokus: Säkerställa att samtliga elever lämnar Naturbruksgymnasierna VGR med examen. Syfte: Att ge kunskaper om förhållningssätt och metoder för att fördjupa elevers lärande och stärka deras tilltro till sin egen förmåga. Utbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Handlingsplan: Upplägget av utbildningen kommer att ske i samverkan med utföraren i form av uppdragsutbildning. Förvaltningens strävan är att utbildningen skall spegla skolans situation och behov. Även omfattningen av utbildningen kan komma att variera utifrån varje skolas förutsättningar.

14 14 Kompetensutvecklingen kommer genomföras så snart upplägget av utbildningen tillsammans med uppdragsgivaren är färdig och kommer att pågå över tid. Start under Utbildning i ämnesintegration Kreativ programutbildning vägen mot examen Vi behöver utveckla vårt sätt att se och tänka kring de övergripande lärprocesserna på våra gymnasieprogram. Vi måste identifiera de övergripande programkompetenserna, undersöka hur förmågorna utvecklas och hur vi ska arbeta med detta i undervisningen. Fokus: Vi måste lära oss vara öppna för kreativa lösningar som handlar om att bedöma vår situation, våra elever och förutsättningar på våra program. Genom att vi identifierar vårt arbetssätt skapar vi också skolutveckling. Syfte: Genom att möjliggöra ett framgångsrikt tematiskt arbete som gör att eleverna upplever att deras utbildning bildar en helhet. Utbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Upplägget av utbildningen kommer att ske i samverkan med utföraren i form av uppdragsutbildning. Förvaltningens strävan är att utbildningen skall spegla skolans situation och behov. Även omfattningen av utbildningen kan komma att variera utifrån varje skolas förutsättningar. Kompetensutvecklingen kommer genomföras så snart upplägget av utbildningen tillsammans med uppdragsgivaren är färdig och kommer att pågå över tid. Start under 2014.

15 15

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet. Det är endast den som har legitimation

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare Cirkulärnr: 11:23 Diarienr: 11/2514 Arbetsgivarpolitik: 11-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Lärare, förskollärare, legitimation, behörighet, arbetsrätt Ulla Gummeson, Phia Moberg,

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-05-11 1 (6) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Lärare, förskollärare, legitimation, behörighet, övergångsbestämmelser, arbetsrätt Ulrika Wallén,

Läs mer

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av 2011-09-14 3,8 miljarder till lärarreformer Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52

Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52 Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52 Utredarens förslag Det ska krävas legitimation för att en lärare ska få undervisa och anställas utan tidsbegränsning i syfte att säkerställa hög och

Läs mer

Sammanfattning. Legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för. Bilaga 2

Sammanfattning. Legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för. Bilaga 2 Bilaga 2 I detta betänkande presenterar Lärarutredningen sina förslag till legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för lärare och förskollärare. Förslagen innebär också att behörighetsreglerna

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer; SFS 2011:183

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning sid 1 (5) Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 www.karlstad.se

Läs mer

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bilaga 1 2016-09-28 Vårt ärendenr: 4 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad (UA) Björn Andersson Avdelningen för arbetsgivarpolitik (AG) Anders Barane Ulrika Wallén Åtgärdsförslag

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Huvudman; Dnr :6993 Rektor: Beslut

Huvudman; Dnr :6993 Rektor: Beslut Beslut Huvudman; 2017-05-24 peter.bergstrom@futuraskolan.se Dnr 400-2016:6993 Rektor: catharina.tornberg@futuraskolan.se Beslut för Futuraskolan Rådan i Sollentuna kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar

Läs mer

Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling

Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor som saknar bra ledare saknar också ofta ett

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningsbeskrivning Diarienummer LUN2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsbeskrivning Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Bam- och utbildningsnämnden

Bam- och utbildningsnämnden KOMMUN 2007-12-06 aljungby 1(5) Barn- och utbildningskontoret Britt-Marie Zeylon Tel. 0372-789428 britt-marie.zeylon@ljungby.se Bam- och utbildningsnämnden Lirarlyftet Under åren 2007-2010 satsar regeringen

Läs mer

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor:

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:57 Diarienr: 2006/1975 Handläggare: Ulla Gummeson Avdelning: Avd för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-08-22 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för personalfrågor Ansvarig för gymnasiefrågor

Läs mer

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) YTTRANDE 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se Reg.nr Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning,

Läs mer

Uppdrag och bakgrund

Uppdrag och bakgrund . Förskolelyftet Uppdrag och bakgrund Skolverket har regeringens uppdrag att svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer. Regeringens motivering: För att kunna leva upp till skollagens och

Läs mer

Din utbildning och lärarlegitimationen

Din utbildning och lärarlegitimationen Din utbildning och lärarlegitimationen Lärarlegitimationen - uppdraget Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten Bidra till professionalism genom tydligare krav Öka yrkets status fler ska bli lärare

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens

Barn- och utbildningsnämndens 1(5) Barn- och utbildningsnämnden den 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämndens 2015-10-22 Ärendet Ansökan om övningsskola för att höja kvalitet och utveckla VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT

Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT 2015 2021 Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se www.skolverket.se Beställningsnr:

Läs mer

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Lärarlyftet II Prioriteringar för höstterminen 2012, villkor för deltagande samt finansiering

Lärarlyftet II Prioriteringar för höstterminen 2012, villkor för deltagande samt finansiering Utbildningskontoret Lars Rehnberg TJÄNSTESKRIVELSE 2012-02-13 12 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Personalutskottet Kommunstyrelsen Lärarlyftet II Prioriteringar för höstterminen 2012, villkor

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

På Malmö högskola kan du läsa det specialpedagogiska programmet eller speciallärarprogrammet. Mellan programmen sker samarbete och erfarenhetsutbyte.

På Malmö högskola kan du läsa det specialpedagogiska programmet eller speciallärarprogrammet. Mellan programmen sker samarbete och erfarenhetsutbyte. PEDAGOG LÄRARE SKOLAN är en mötesplats för barns och ungas lärande där människors olikheter ses som en tillgång. För att klara uppdraget behöver skolan personal med olika kompetens så att alla barn och

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Uppdrag till Statens skojverk att svara för Lärarlyftet II

Uppdrag till Statens skojverk att svara för Lärarlyftet II Postadress TeJefonvaxe! [ post: reglslrator@educatlon.mlnlstry se 08-405 la 00 ~ --I--~ Regeringsbeslut 1:9 REGERINGEN 2011-10-06 U2011/5531/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till

Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-10-05 Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Ulrika Wallén Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016

Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016 Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016 Innehåll 1. Yrkeslärarprogrammet innehåll och struktur 2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3. Partnerskola 4. VFU-lärare

Läs mer

Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet

Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet Till lärare på gymnasieskolorna Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet Förutsättningar och fördelning Regeringen har beslutat om ett extra statsbidrag till skolhuvudmän med benämningen Lärarlönelyftet.

Läs mer

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbildning till yrkeslärare. Dir. 2008:41. Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008

Kommittédirektiv. Utbildning till yrkeslärare. Dir. 2008:41. Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008 Kommittédirektiv Utbildning till yrkeslärare Dir. 2008:41 Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska undersöka och lämna förslag på hur ett system

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

1.2 Utbildningens mål

1.2 Utbildningens mål Utbildningsplan för utbildning av specialpedagoger Genomförda studier enligt denna plan leder fram till Specialpedagogexamen (Postgraduate Diploma in Special Educational Needs) Avancerad nivå 1. Statsmakternas

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad The Capital of Scandinavia Stockholm växer Det går bra för Stockholms stad och för regionen Stockholm hamnar högt på internationella rankningar

Läs mer

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens.

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Rapport mars 2014 Beslutad av förvaltningschefen 2014-03 - 18 1 Inledning I direktiv

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver Lärarlönelyftet 2016-09-15 Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun Dessa riktlinjer är framtagna av Utbildningskontorets ledningsgrupp i samarbete med Personalkontoret. De är baserade på

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Karriärvägar för lärare i skolväsendet

Karriärvägar för lärare i skolväsendet Karriärvägar för lärare i skolväsendet En utredning från utbildningsdepartementet. Remissinstanserna skall svara regeringen senast den 21 december 2012 Utredare: Anita Ferm Karriärvägar för lärare Bakgrund

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning ! 1 Infrasupport Personalenheten Mia Gottfridson Granath Personalutvecklare 0302-52 12 57 Framtidens skolor i Gråbo - inriktning Bakgrund Sveriges ledande miljökommun Lerums kommun har visionen att år

Läs mer

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen Problembilden (Skolverkets statistik) Problembilden med lärare i yrkesämnen, några exempel från yrkesämnen Lärare i ämne/ämnen % utan ped. högskoleexamen

Läs mer

Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 55-250/2008. Sida 1 (7)

Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 55-250/2008. Sida 1 (7) AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 55-250/2008 Sida 1 (7) REKTORSPROGRAMMET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG School Leadership Training Programme, 30 higher

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen 1 (5) Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10) Dir. 2008:43

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10) Dir. 2008:43 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10) Dir. 2008:43 Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008. Sammanfattning av uppdraget Med stöd av regeringens

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer