Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag"

Transkript

1 Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

2 Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och de centrala fackliga organisationerna inom den kommunala sektorn. FAS står för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. FAS 05 är en uppdatering och modernisering av de tidigare avtalen Utveckling -92 och Kompetens -93. Syftet med FAS 05 är att genom samverkan utveckla verksamheten och skapa god hälsa och bra arbetsmiljö. Mångfald och jämställdhet ska ha sin givna plats i verksamhetens vardag i kommuner, landsting och regioner. Centrala parter ser det som angeläget att lokala parter, utifrån verksamhetsperspektiv, bedriver partsgemensamt arbete i syfte att träffa lokala avtal och sprida kunskap inom samverkan, hälsa och arbetsmiljö, där FAS 05 utgör en grund.

3 Förord Arbetsmiljöarbete är ett strategiskt och långsiktigt arbete som ställer krav på kompetens hos bland annat nyckelpersonerna chefer och skyddsombud. Arbetsgivaren ansvarar för och beslutar om att arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud kommer till stånd. Utbildningen kan upphandlas eller anordnas i egen regi. Idag varierar innehåll, omfattning, kontinuitet och kvalitet på de arbetsmiljöutbildningar som erbjuds i kommuner, landsting och regioner. FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning är ett resultat av ett av de centrala parternas åtaganden enligt FAS 05. I detta material vill vi som centrala parter tydliggöra vad vi ser som viktig kompetens för chefer och skyddsombud inom arbetsmiljöområdet. Avsikten är att det ska kunna fungera som vägledning för arbetsgivaren och samverkansgruppen, när man med stöd av 6 kap 9 i Arbetsmiljölagen planerar arbetsmiljöutbildning. FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning sätter fokus på: Vad en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska innehålla för att motsvara kraven i lagstiftning och FAS 05. Att arbetsmiljöutbildning också ska ge metodkunskaper hur går man från ord till handling. Att arbetsmiljöutbildning sker utifrån varje arbetsplats behov. Att planera och genomföra arbetsmiljöutbildning är resurskrävande. Vår förhoppning är att detta material ska bidra till lättare planeringsprocesser och till hög kvalitet i arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Det är dock upp till varje kommun, landsting och region att själva utforma utbildningen utifrån sina respektive verksamheter, förekommande riktlinjer och policies samt befintliga arbetsmiljökunskaper hos chefer och skyddsombud. FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning är ett av tre verktyg som parterna tagit fram. FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg för arbetsplatsträffar. Syftet är att inspirera till dialog och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. FAS Företagshälsovård är en webbaserad vägledning för upphandling av företagshälsovård. För mer information, välkommen att besöka Stockholm, augusti 2007 Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning 3

4 Innehåll Arbetsmiljöutbildning enligt FAS 5 Utbildningsmoment enligt FAS 8 1. Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet 8 2. Formella regler på arbetsmiljöområdet Samverkan Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö med hälsan i fokus Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering Psykosocial och fysisk arbetsmiljö Arbetsskador och tillbud Riskbruk och beroenden Att arbeta systematiskt 21 4 FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

5 Arbetsmiljöutbildning enligt FAS Målet för hälso- och arbetsmiljöarbete är att förena ett långsiktigt hållbart arbetsliv med en väl fungerande verksamhet. Insatserna för arbetsmiljön ska utgöra en integrerad del i verksamhetens vardag och utveckling och främja trivsel samtidigt som medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet ökar. Därmed kan medarbetarnas hälsa stärkas och skador och sjukdom till följd av arbete förhindras. I en bra arbetsmiljö, som bygger på delaktighet och arbetsglädje, är det möjligt att ta till vara medarbetarnas fulla kapacitet. Metoden att samverka är enligt oss den bästa grunden för att skapa goda arbetsmiljöförhållanden. Att förbättra och utveckla verksamheten och samtidigt integrera hälso- och arbetsmiljöarbetet kräver en bred kompetens hos chefer, skyddsombud och medarbetare. Verksamhetens art påverkar förhållandena på en arbetsplats. Utbildningen och dess olika moment måste därför anpassas till verksamhetens eller arbetsplatsens specifika förutsättningar. Chefer och skyddsombud har olika roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att kravet på fördjupade kunskaper kan vara olika. Det är dock viktigt att de båda nyckelgrupperna har samma bild av vilka kunskapsområden som är viktiga, också för att tydliggöra på vilket sätt ansvaret i arbetsmiljöarbetet skiljer sig åt. Utbildningen måste också anpassas efter den kompetens och kunskap som chefer och skyddsombud tidigare har förvärvat. I samverkansgrupperna görs en behovsanalys, dvs. en utvärdering av hur förutsättningarna ser ut och vilka behov som finns inom arbetsmiljöområdet, innan utformning av innehåll, omfattning och kontinuitet i utbildningen fastställs. Det är i detta sammanhang viktigt att också föra dialog om nyttan med arbetsmiljöutbildningen, dvs. vad den ska leda till. Detta i syfte att sedan kunna utvärdera utbildningsinsatsen. Sex utbildningsmoment En arbetsmiljöutbildning består av flera olika utbildningsmoment. Vissa delar är grundläggande för alla i arbetsmiljöarbetet, medan andra kan betraktas som fördjupande perspektiv. Avsikten med detta material är att det ska fungera som ett stöd vid planering av både grund- och fördjupningsutbildning. Sex utbildningsmoment finns definierade. I texten under varje utbildningsmoment motiveras varför området är viktigt att belysa i en arbetsmiljöutbildning. Olika kunskapsmål, som vi som centrala parter ser som viktiga att man funderar över och tar ställning till vid planeringen av en arbetsmiljöutbildning, lyfts också fram. FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning 5

6 1. Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet 2. Formella regler på arbetsmiljöområdet 3. Samverkan 4. Jämställdhet och mångfald 5. Arbetsmiljö med hälsan i fokus 5.1 Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete 5.2 Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering 5.3 Psykosocial och fysisk arbetsmiljö 5.4 Arbetsskador och tillbud 5.5 Riskbruk och beroenden 6. Att arbeta systematiskt Utbildningsmoment 1 och 2 ska ge en kunskapsgrund om ansvar och roller samt de övergripande formella och rättsliga förutsättningarna i arbetsmiljöarbetet. Moment 3 belyser samverkan och samverkansmetoden, dvs. arbetssättet för att kunna planera och bedriva arbetsmiljöarbete på ett framgångsrikt sätt. Nästa utbildningsmoment sätter fokus på ett arbetsliv som är attraktivt och tillgängligt för alla utifrån ett jämställdhets- och ett mångfaldsperspektiv. Moment 5 handlar om ett arbete med hälsan i fokus. Här belyses olika perspektiv inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. Utbildningsmoment 6 handlar om basen och metoden för det löpande arbetet, dvs. systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Perspektiv på utbildningen Teoretiska kunskaper leder inte av sig självt till förbättringar på arbetsplatsen. Det krävs också kunskap och insikter i hur man går från ord till handling och hur man uppnår utveckling. Därför är såväl kunskap om pedagogiska verktyg för mötesteknik som kunskaper om budgetprocess, analys och om hur förbättringar uppnås centrala delar i en utbildning. Viktigt att poängtera är också att utbildningen ska vara uppdaterad efter aktuella lagar, förordningar och avtal (på nationell och EU nivå) samt efter de senaste rönen inom arbetsmiljöområdet. Pedagogiken i utbildningen ska också stödja möjligheten till ett fortsatt sökande av kunskap i vardagen för att man som chef eller skyddsombud ska kunna bibehålla och utveckla sin kompetens. 6 FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

7 Den lärande organisationen har en bärande idé om integration mellan arbete och lärande. Därför är det viktigt att metodiken i utbildningen följer den arbetspedagogiska traditionen som betonar handlande, interaktion och sammanhang där kunskap konstrueras. Det är också viktigt att utbildningens metodik kan överföras till arbetsplatsen och skapa möjligheter till samverkan och delaktighet men också berika chefer och skyddsombud i deras roller. Utbildningen ska ge möjlighet till reflektion samt möjlighet att experimentera och träna handlande. FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning 7

8 Utbildningsmoment enligt FAS 1. Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet Förutsättningen för att arbetsmiljöarbetet ska fungera på en arbetsplats är att alla förstår sin roll och är aktiva i arbetet. För att öka medvetenheten hos alla medarbetare, och samtidigt i FAS anda fördjupa medvetenheten hos chefer och skyddsombud, krävs både kunskap och en tydlig organisation. Ansvarsfördelning För att arbetsmiljöfrågorna ska kunna skötas effektivt måste fördelningen av uppdrag och arbetsmiljöuppgifter på arbetsplatsen vara klar och tydlig i alla led. Det är viktigt med en tydlig uppdragsdialog (delegation) i hela organisationen för uppdrag/uppgifter, befogenheter, resurser och kompetens. På alla nivåer inom organisationen behövs även rutiner för avstämning och returnering av uppdrag. Skyddskommitténs roll är att partsgemensamt föra dialog om frågorna. Arbetsgivaren I kommuner, landsting och regioner är förtroendevalda politiker arbetsgivare och i och med det huvudansvariga för en god arbetsmiljö. Därför behöver förtroendevalda politiker övergripande kunskap om vad som gäller både enligt Kommunallagen och Arbetsmiljölagen. Chefer och arbetsledare är arbetsgivarens representanter och har arbetsgivarens uppdrag att leda hela eller delar av verksamheten så att lagar och föreskrifter följs samt att organisationens mål uppnås. I utbildningen är det angeläget att uppmärksamma att arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgift inte är samma sak. Den ska också belysa att en chef/ledare måste ha kunskap om vilka förutsättningar som krävs för utvecklande, trygga och säkra arbetsförhållanden. Frågor som behöver belysas är Arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för den specifika bransch och den verksamhet som man har ansvar för, hur ansvaret bör fördelas vid entreprenadverksamhet eller liknande samt arbetsgivarrollen och hur arbetsmiljökunskaperna kan omsättas i handling. Skyddsombudet Skyddsombudets uppdrag är bl.a. att stödja medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombuden och deras kompetens är en resurs i verksamhets- och arbetsmiljöarbetet. Utbildningen ska klargöra deras roll enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen, men även betona sambandet mellan verksamhet, arbetsmiljö och arbetsliv. 8 FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

9 Medarbetarna En av de bärande idéerna i FAS är att medarbetarnas engagemang är avgörande för att utveckla en effektiv verksamhet. Det innebär att alla medarbetare oavsett anställningsform kan bidra till sin egen, verksamhetens och arbetsmiljöns utveckling. De kan, t.ex. via arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, påverka och ge uttryck för sina idéer och aktivt ta initiativ till lösningar. FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg som kan användas vid arbetsplatsträffar och syftar till att skapa delaktighet och medinflytande för medarbetare. Verktyget som utarbetats i nära samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och medarbetare ute på arbetsplatserna består av sex delverktyg som fokuserar på: Samtalet Samverkan då, nu och sen då? Uppdraget Inspirerande exempel Ett långsiktigt hållbart arbetsliv Mötet i fokus Eleverna Enligt en särskild reglering i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen likställs elever med arbetstagare. Från skolår 7 och uppåt ska elever dessutom, enligt Skolverkets särskilda föreskrift, delta i det systematiska och förebyggande arbetet och i skyddskommitté samt utse elevskyddsombud. Utbildningen ska därför leda till att skolledare och anställda inom skolan säkerställer att eleverna är delaktiga i skolans arbetsmiljöarbete. Kunskap behövs också om samordningsansvaret för elever inom PRAO och praktik i annan verksamhet samt när studenter gör praktik inom kommunal verksamhet. Utbildningsmomentet Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet ska leda till kunskap om uppgifter, ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen även innefattande returnering av arbetsmiljöuppgifter kunskap om förtroendevalda politikers respektive chefers roller, ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet kunskap om skyddskommitténs och skyddsombudets roll och uppgifter kunskap om elevernas uppgift och roll i arbetsmiljöarbetet och regelsystemet kring detta inom skol- och utbildningsverksamhet kunskap om vikten av att alla på arbetsplatsen får arbetsmiljökompetens för att kunna vara aktiva i arbetsmiljöarbetet FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning 9

10 2. Formella regler på arbetsmiljöområdet Kommunernas och landstingens verksamheter spänner över många skilda områden med olika förutsättningar bl.a. arbete i enskildas hem, hälso- och sjukvårdsarbete på mindre vårdcentral eller stort sjukhus, räddningstjänstarbete, undervisningsverksamhet i skolor och administrativt arbete på förvaltningar. Det är därför viktigt att chefer och skyddsombud, utöver de grundläggande bestämmelserna på arbetsmiljöområdet, också känner till vad som reglerar arbetsförhållandena i den egna specifika verksamheten och vad som händer om reglerna inte följs. Som arbetsgivare är man dessutom skyldig att se till att lagar, förordningar och de föreskrifter som gäller för verksamheten tillämpas och finns tillgängliga på arbetsplatsen. Det är också viktigt att känna till hur Arbetsmiljöverket utövar sin tillsyn, t.ex. vad inspektionsmeddelanden, förelägganden eller förbud innebär. Verksamheter som bedrivs inom framförallt kommuner och landsting är ofta föremål för rättighetslagstiftning, t.ex. hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skollagen och socialtjänstlagen. Ibland krockar dessa lagar med arbetsmiljölagstiftningen. De kan också komma i konflikt med professioners skyldighet (legitimationskrav) i förhållande till patienten. Det är viktigt att känna till hur sådana situationer hanteras. De grundläggande bestämmelserna på arbetsmiljöområdet finns i Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen (AMF) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS) samt i de lokala kollektivavtal som kan finnas mellan enskilda kommuner/landsting och lokala fackliga organisationer. Det finns även andra lagar och förordningar som påverkar arbetsplatsförhållandena, t.ex. arbetstidslagstiftningen, miljöbalken och diskrimineringslagstiftningen. Internationella föreskrifter som påverkar förhållanden på arbetsplatsen är EU:s ramavtal, ramprogram och direktiv, t.ex. Stress at Work och Ramprogram för jämställdhet. Utbildningsmomentet Formella regler på arbetsmiljöområdet ska leda till kunskap om hur arbetsmiljöområdet regleras i lagar, förordningar och avtal samt vad effekterna av denna reglering blir för den egna verksamheten kunskap om Arbetsmiljöverkets roll att övervaka att lagar och föreskrifter följs samt hur tillsynsuppdraget gentemot arbetsgivaren genomförs kunskap om ett arbetsmiljöärendes gång utkrävande av ansvar och konsekvenser kunskap om problematiken när rättighets- och arbetsmiljölagstiftning krockar samt hur handlingsberedskap för att lösa detta kan se ut 10 FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

11 3. Samverkan Det finns många faktorer som avgör villkoren för offentlig förvaltning. Genom politiska beslut och skeenden i samhället samt genom den allmänna samhällsdebatten förändras medborgarnas förväntningar. Utveckling och forskning skapar nya möjligheter. Den framtida utmaningen är att möta allt fler nya behov samtidigt som de redan kända finns kvar. Glappet mellan vad som önskas genomföras och vad som faktiskt är möjligt ökar, och samtidigt ställer medborgarna större krav på kunskap, delaktighet, transparens och tillgänglighet. Beslut som tas på såväl europanivå som nationell nivå påverkar arbetsplatserna på olika sätt. Omvärlden påverkar och formar vardagsarbetet. Det som sker på ens arbetsplats, mellan olika yrkesutövare påverkar andra. Därför behövs samarbete över verksamhetsgränser och arbetsplatser samt mellan olika yrkesgrupper. Att samverka ger goda förutsättningar att utveckla både verksamheten och arbetsmiljön. Det är viktigt att chefer och skyddsombud har kunskap om metoden att samverka som arbetsform och hur förutsättningarna bör se ut för att en god samverkan ska kunna äga rum. Samverkanssystemet enligt FAS De centrala parternas mål är att ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat samt en god hälsa och arbetsmiljö som är en rättighet för alla medarbetare. Medarbetarens inflytande och delaktighet är basen för samverkanssystemet. Den enskildes arbete påverkar och påverkas av arbetsgruppen och den närmaste arbetsledningen. Arbetsplatsträffen blir därför ett forum av avgörande betydelse inom systemet. På övriga nivåer i organisationen sker samverkan mellan arbetsgivarföreträdare och de anställdas fackliga organisationer i samverkansgrupper som också kan utgöra skyddskommittéer. Medarbetare, arbetsplatsen och organisationen är beroende av varandra. Kommunikationen mellan de olika nivåerna i samverkanssystemet har därför avgörande betydelse. Bygger på dialog När metoden att samverka enligt intentionerna i FAS används på en arbetsplats tas medarbetarnas samlade kunskap, förmåga och olika perspektiv tillvara. Förutsättningen är en god dialog som bygger på respekt och viljan att lyssna på olika perspektiv en vilja att försöka förstå hur andra tänker. En god samverkan Dialog kommer från grekiskan och betyder genom ord. Dialogen är den bästa formen för att påverka och handlar om fördjupning och ömsesidighet. Dialogen öppnar möjligheter till nya och innovativa lösningar och bör inte handla om vad som är rätt och fel. FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning 11

12 kännetecknas av att alla strävar mot samma mål, ser sin roll i helheten och kan växla mellan helhets- och detaljperspektiv. Strategiska frågor kan uppmärksammas på ett tidigt stadium. Formerna och strukturen för att samverka, dvs. samverkanssystemet enligt FAS, ska möjliggöra delaktighet och engagemang på arbetsplatsen mellan medarbetare, skyddsombud, chefer och förtroendevalda politiker i egenskap av arbetsgivare. Ingen ska ställas utanför eller ha svårt att delta till följd av t.ex. nattarbete, deltidstjänst eller arbete på flera olika arbetsplatser. Förenar MBL och AML Samverkan är en arbetsmetod som gör det möjligt för parterna att ta till vara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter enligt medbestämmande- och arbetsmiljölagen. Samverkan är ett sätt att förena och utveckla MBL:s regler om information och förhandling med AML:s bestämmelser om behandling av frågor i skyddskommitté. Att samverka är att göra arbetsklimatet mindre formellt och mer demokratiskt. Utifrån kunskap om vad som gäller i lagar och regler kan man genom samverkan hantera vardagen på ett enklare sätt. Att samverka innebär att man skapar förutsättningar för allas delaktighet och allas möjlighet att påverka. Utbildningsmomentet Samverkan ska leda till kunskap om samverkan som metod för att utveckla verksamhet och arbetsmiljö kunskap om förutsättningarna för en väl fungerande samverkan bl.a. kommunikationens, ledarskapets, dialogens och mötesteknikens betydelse samt även genus- och maktperspektiv kunskap för att omsätta teoretiska kunskaper om samverkan till praktisk handling kunskap om samverkanssystemet kunskap om likheter och olikheter i samverkansavtal respektive förhandling enligt MBL-lagstiftningen 12 FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

13 4. Jämställdhet och Mångfald Jämställdhet och mångfald är perspektiv som alltid ska finnas med i det löpande verksamhets- och arbetsmiljöarbetet. De ska därmed vara återkommande i en arbetsmiljöutbildnings olika delmoment. Men det finns anledning att belysa jämställdhet och mångfald som separata moment. Utbildningsmoment om jämställdhet och mångfald bör inte enbart ge faktakunskaper. Möjlighet till reflektion om hur våra värderingar och attityder samt hur vårt förhållningssätt till andra människor kan påverka jämställdhets- och mångfaldsarbetet är också viktigt att ge utrymme för i en utbildning. Det är även viktigt att beröra områdena utifrån ett hälsoperspektiv dvs. alla människors rätt till en god hälsa på lika villkor. Jämställdhet Jämställdhet innebär framför allt att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna livsvillkor. Så är det inte idag. Vi vet att kvinnor och män inte har samma möjligheter till makt, delaktighet och inflytande och inte heller samma villkor i arbetslivet eller i privatlivet. Man kan också tala om jämställdhet inom en kvinno- eller mansgrupp, t.ex. hur värderingar och attityder på arbetsplatser med stark kvinno- eller mansdominans kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna förändra och skapa mer jämställda villkor på arbetsplatsen måste man ha kunskap om hur ojämställdhet ser ut. Det är också viktigt att förstå värderingarnas betydelse i sammanhanget och hur man kan arbeta med attitydförändringar för att skapa jämställda villkor. Att alltid se verksamhets- och arbetsmiljöutvecklingsarbetet utifrån ett genusperspektiv är också centralt. Utbildningsmomentet Jämställdhet ska leda till kunskap om vad ojämställdhet innebär och hur den gestaltar och yttrar sig kunskap om begreppen jämställdhet och jämlikhet, likabehandling, de nationella målen för jämställdhetspolitiken, genussystemet, kvinnors och mäns lika rättigheter kunskap om lagstiftningen och arbetsgivarens skyldigheter på jämställdhetsområdet kunskap för att på sin arbetsplats kunna ta initiativ till förändringar för lika villkor för kvinnor och män FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning 13

14 Mångfald Mångfald i arbetslivet är att betrakta medarbetares olikheter som tillgångar i verksamheten och att se och respektera individen. Alla är unika och har egna kulturella värderingar, förutsättningar och erfarenheter. Genom att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med olika synsätt och också ålder skapas en mångfald bland medarbetarna. Mångfald är därför centralt i en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Mångfalden ger impulser till nya tankar, idéer och perspektiv. En personalgrupp som speglar samhället har den omvärldskunskap som behövs för att kunna utveckla verksamheten och göra den mer effektiv. För att kommuner och landsting ska kunna tillgodose alla medborgarnas skilda behov, krävs att man har förmåga att möta och förstå människors olika behov och förutsättningar. Det är ju inte möjligt att känna till alla människors olikheter. Därför är det centrala att kunna möta individen där denne befinner sig, att kunna hantera olikheter och se dessa som en tillgång. Man måste våga väcka, möta och utmana medarbetarnas egna erfarenheter och attityder på arbetsplatsen. Chefer och skyddsombud behöver även kunskap om vad som händer när mångfald och tolerans mot olikheter saknas. Utbildningsmomentet Mångfald ska leda till kunskap om innebörden i diskrimineringslagstiftningen kunskap om betydelsen av begreppet mångfald kunskap om bemötande av människor utifrån ett likabehandlingsperspektiv kunskap att se samband mellan diskriminering, bristande kvalitet och effektivitet ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv 14 FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

15 5. Arbetsmiljö med hälsan i fokus En arbetsplats som har hälsan i fokus leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det är en angelägenhet för såväl arbetsgivare som anställda. Det ökar också arbetsplatsens attraktivitet. För att skapa goda arbetsförhållanden och minska riskerna för ohälsa och olycksfall måste alla medverka. Samverkansmetoden är en grund för allas delaktighet. I detta utbildningsmoment för chefer och skyddsombud är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet centralt. I det löpande arbetsmiljöarbetet finns också andra viktiga delperspektiv som är av stor betydelse att ha kunskap om. Det handlar om arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, psykosocial och fysisk arbetsmiljö, arbetsskador och tillbud samt riskbruk och beroenden. 5.1 Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete Utgångspunkten i arbetsmiljöarbetet måste vara en helhetssyn på hälsobegreppet. Ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt på arbetsplatsen och i organisationen, är viktigt för att uppnå en bra arbetsmiljö samt för att undvika hälsoproblem och skador som en följd av arbetet. En av lagstiftarens grundtankar är att arbetsmiljöarbetet ska vara en del av vardagsarbetet. Ett förebyggande synsätt handlar om att identifiera och undanröja faktorer som ger ohälsa och skador. Ett hälsofrämjande synsätt tar ännu ett steg. Det innebär att på olika sätt både organisatoriskt och individuellt identifiera hälsa och hälsofaktorer och förstärka dessa. I FAS poängteras vikten av att hälso- och arbetsmiljöarbetet integreras i verksamhetens vardag och utveckling. Arbetslivet ska vara attraktivt och tillgängligt för medarbetare i livets alla faser. Därför behövs kunskap om vad som främjar hälsa och förebygger ohälsa samt kunskap om friskfaktorer i arbetslivet. FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning 15

16 Utbildningsmomentet Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete ska leda till kunskap om friskfaktorer i arbetslivet, bl.a. arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse kunskap om makt, genus och relationers betydelse för upplevelse av hälsa kunskap om hur riskbedömning kan gå till vid t.ex. omorganisationer eller förändringar kunskap om hur man definierar och strategiskt följer upp de kriterier som anses viktiga i hälsoarbetet på en arbetsplats kunskap om hur man kan följa upp och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete 5.2 Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetsanpassning innebär att förhållandena på arbetsplatsen anpassas till arbetstagarnas olika förutsättningar för arbete. Det kan röra sig om individuella anpassningar för enskilda men också om generella anpassningar för alla anställda. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om åtgärder på och i nära anslutning till arbetsplatsen som syftar till att den som är drabbad av sjukdom eller skada ska kunna återgå till arbetet. Arbetsgivaren har ett lagstiftat ansvar för att medarbetare får del av de arbetslivsinriktade rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs. För att kunna svara upp mot detta ansvar är det viktigt att arbetsgivaren har de nödvändiga kunskaperna och rutinerna. Det ska t.ex. finnas en fastlagd rehabiliteringsprocess med tydlig struktur som alla berörda parter i processen är väl förtrogna med. Framgångsrik rehabilitering bygger många gånger på tidiga insatser och på ett synsätt som innebär att man fokuserar på arbetsförmågan utifrån det friska trots sjukdom. Vid långvarig sjukdom är det viktigt med ett stödjande och strukturerat arbete där regelbundna kontakter med den sjukskrivne, aktivitet och uppföljning syftar till återgång i arbete. Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering bör betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 16 FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

17 Utbildningsmomentet Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska leda till kunskap om lagstiftning och relevanta avtal som reglerar arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering samt kunskap om de olika aktörernas roller och ansvar kunskap om vilka försäkringsskydd som finns för de anställda på arbetsplatsen kunskap (övergripande) om de arbetsrättsliga förutsättningarna för berörda medarbetare kunskap om hur policys, handlingsplaner samt rutiner för arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering kan se ut. Vikten av tidigt agerande, samverkan mellan de olika aktörerna samt uppföljning och dokumentation kunskap om goda exempel på väl fungerande strukturer för arbetslivsinriktad rehabilitering vid långtidssjukskrivning 5.3 Psykosocial och fysisk arbetsmiljö Psykosociala och fysiska arbetsmiljöfaktorer samspelar ofta. T.ex. kan ljud- eller ljusförhållanden påverka den psykosociala hälsan. Ett annat exempel är hur arbetsplatsens utformning kan fungera förebyggande i en hot- och våldssituation. Kunskap om den fysiska arbetsmiljöns betydelse för att motverka psykosociala arbetsmiljörisker är viktig. Mot bakgrund av detta har vi valt att beröra dessa två arbetsmiljöperspektiv inom samma avsnitt. Psykosocial arbetsmiljö Det goda arbetet innebär att det finns en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till ett stimulerande arbete, psykisk hälsa och personlig utveckling. Chefer och skyddsombud behöver veta vilka faktorer som påverkar psykosocial hälsa och de risker som en dålig psykosocial arbetsmiljö medför. Vidare bör de kunna identifiera tidiga signaler på ohälsa och hur man kan agera förebyggande i sådana situationer. En bra grund för det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en medvetenhet om hur man som människa uppträder mot andra och vad som kännetecknar ett empatiskt förhållningssätt. FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning 17

18 I många yrken inom kommuner och landsting t.ex. inom vård och omsorg, socialtjänst samt skola är kontakter med brukare och elever samt deras närstående en del av den psykosociala arbetsmiljön. Den mellanmänskliga kontakten i dessa yrken både ger och tar kraft. I de fall där hot, våld, mobbning samt trakasserier förekommer måste de särskilt uppmärksammas och åtgärdas. Arbetsmarknadsparterna på den europeiska nivån har tecknat ett ramavtal om arbetsrelaterad stress. Det tar bl.a. upp arbetsgivares och arbetstagares ansvar för att förebygga, eliminera eller minska problem med arbetsrelaterad stress. I ett förebyggande syfte lyfter man särskilt fram utbildningsinsatser på arbetsplatserna som viktiga för att öka medvetenheten om och förståelsen för stress, dess orsaker och hur den kan hanteras. Utbildningsmomentet Psykosocial arbetsmiljö ska leda till kunskap om innehållet i olika lagar, föreskrifter och avtal som berör den psykosociala arbetsmiljön samt arbetsgivarens ansvar inom detta område kunskap och förståelse för stress, dess möjliga orsaker och hur den kan hanteras och/eller anpassning till förändring. Kunskap om hur en stresspolicy tas fram och kan se ut kunskap om hur riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön görs och hur psykosociala arbetsmiljöronder organiseras och genomförs kunskap om hur man motverkar och löser konflikter samt motverkar kränkande särbehandling, trakasserier samt hot och våld Fysisk arbetsmiljö Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och olycksfall samt skapa en god arbetsmiljö. Målet är att alla ska kunna jobba ett helt arbetsliv med bibehållen arbetshälsa. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar, inte tvärtom. Den fysiska arbetsmiljön kan handla om lyft, obekväma eller statiska arbetsställningar samt ensidigt upprepat arbete. Det kan också röra sig om faktorer som skrivbord och stolar, värme, utrymme, ljusförhållanden, buller, kontakt med kemikalier samt biologiska hälsorisker. Många aspekter av den fysiska arbetsmiljön kan mätas. Det finns inom flera områden gränsvärden för skadlig påverkan i arbetsmiljön och riktlinjer för utformningen av en god fysisk arbetsmiljö. 18 FAS Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer