Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Officersförbundets verksamhetsplan är tillsammans med budgeten förbundsstyrelsen inriktning för förbundets verksamhet under året. Planen fastställs av förbundsstyrelsen.. Förbundsstyrelsen och kansliet genomför planen. 1

2 Innehåll 1. Officersförbundets områdesvisa riktlinjer och verksamhet under KOMPETENS OCH PERSONALFÖRSÖRJNING... 4 Personalutveckling Rekrytering och antagning Utbildning Personalbedömning, urval och befordran Chef och ledningsfrågor Stöd vid yrkesväxling LÖN, PENSION OCH ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 6 Lönebildning och lönesättning Pensioner Övriga anställningsvillkor Arbetsmiljö Veteran- och anhörigstöd Likabehandling OFFICERSFÖRBUNDETS INRE ARBETE... 9 Inflytande och medlemsrelationer inom Officersförbundet Rekrytering och medlemsvård

3 ... 9 Förbundsstyrelse Revisorer Valberedning Förbundets kansli Officersföreningar och andra sammanslutningar Medlemsutveckling Medlemsregister Officersförbundets representation i nämnder m.m Möten och konferenser Nordisk Officersallians, Euromil och övrigt internationellt samarbete

4 1. Officersförbundets områdesvisa riktlinjer och verksamhet under 2015 KOMPETENS OCH PERSONALFÖRSÖRJNING Personalutveckling Former för anställning, utbildning och utveckling ska upplevas som attraktiva på arbetsmarknaden. Former ska utvecklas för att stimulera individuell kompetensutveckling och det fria valet som grund för långsiktig och hållbar personalförsörjning och de behov av militär kompetens som finns i de närstående myndigheterna. Verka för en partsgemensam utvärdering av hur medel för lokal aktiv omställning kan användas bland Officersförbundets medlemmar och hur medlemmarna ska kunna utnyttja dessa medel i större utsträckning. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Delta vid bemanningsmöten. Delta i Försvarsmaktens arbete Roller och relationer Rekrytering och antagning Hänsyn ska tas både till formella krav och till bedömd lämplighet för yrket vid antagning till utbildning eller anställning. Vårt inflytande över urval och antagning på samtliga nivåer ska utvecklas. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Delta i personalförsörjnings- antagnings- och nomineringsnämnder med i huvudsak styrelseledamöter. Utbildning All utbildning, från grundläggande soldatutbildning till all därpå följande militär vidareutbildning, ska vara av hög kvalitet. Officersutbildningen ska bedrivas utifrån ett väl definierat ämne. Inom ämnet ska officerare aktivt bidra med forskning. All utbildning ska syfta till ökad yrkesskicklighet, integritet och självständighet. Alla medlemmar ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan för de kommande fem åren. Det ska ges relevant utbildning före byte av befattning och det ska finnas tillräckligt med tid för överlämning. 4

5 Officersutbildningen ska ge medlemmen kunskaper och färdigheter som chef, ledare, fackman och utbildare. Officersutbildningen ska uppfylla de allmänna målen för högskoleutbildning. Stor vikt ska läggas vid yrkesetik, gemensam värdegrund, attityd- och mognadsfrågor vid utbildning. Systemstöd ska utvecklas för att dokumentera uppnådd kompetens. Verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö ska finnas som ämnen eller tydliga delar i all utbildning. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Utveckla officersutbildningen till en professionsutbildning. Genom opinionsbildning stödja utvecklingen till en professionsutbildning Personalbedömning, urval och befordran Bedömningssystemet ska vara grunden i urvalsprocessen. Urvalsprocessen ska präglas av öppenhet och saklighet för berörd medlem. Urval ska ske i samverkan med Officersförbundet i särskilda nämnder för urval till utbildning, placering och befordran. Det ska finnas möjlighet att erinra sig mot satt prestationsvärdering. Historiken för enskild medarbetare ska tillvaratas. Det ska finnas möjlighet till sammanvägning, prioritering och jämkning på högre organisatoriska nivåer. Befordringsomdöme inklusive prognos mot högre befattning ska införas. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Fortsatt deltagande i bemanningen av chefsbefattningar från annons via urval till beslutsförslag varvid Officersföreningarnas synpunkter ska inhämtas. Öka kompetensen i lokala PFN genom utbildning av förtroendevalda i samband med avtals- och utbildningskonferens. Chef och ledningsfrågor Chefer ska erbjudas konkurrenskraftiga anställningsvillkor och relevanta förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Chefsutbildning och chefsutveckling ska leda till att rätt personal utvecklas på ett sätt som leder till en bra verksamhet, arbetsmiljö och ledning. Nackdelarna med alltför stor rörlighet för chefer ska uppmärksammas. Möjligheter för chefer att utvecklas mot andra uppgifter ska förbättras och ske under former som är acceptabla löne- och villkorsmässigt. Arbetsgivaren ska genomföra utbildning i samverkansavtalet partsgemensamt för chefer med personalansvar. 5

6 Chefer med personalansvar ska ges adekvat utbildning i arbetsrätt och kollektivavtal. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Genomföra två kurser arbetsmiljörätt för chefer. Genom samverkan med FM tillse att 1:a linjens chefer ges relevant utbildning Stöd vid yrkesväxling Befintligt karriärväxlingssystem ska utvecklas för att uppfattas tillräckligt attraktivt av våra medlemmar. Omställningsåtgärder ska utvecklas för våra medlemmar. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter LÖN, PENSION OCH ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lönebildning och lönesättning Formerna för lönebildning och lönesättning ska utvecklas såväl inom Försvarsmakten som vid förband och närstående myndigheter. Försök inom Försvarsmakten med lönesättande samtal under revision 2014 och 2015 ska utvärderas och erfarenheterna ska ligga till grund för förbundets ställningstaganden inför avtalsrörelsen Arbetsgivaren ska årligen genomföra lönekartläggning och korrigera identifierade osakliga löneskillnader med en högre ram vid revision för att täcka merbehovet. Utvärdera revision 2014 dels avseende processen på såväl förbands- som försvarsmaktsnivå, dels med avseende på tillämpningen av lönesättande samtal. Med utgångspunkt i erfarenheterna från revision 2013 och 2014, utveckla tillsammans med Försvarsmakten formerna för revision 2015 och bekräfta detta i kollektivavtal. Vid avtals- och utbildningskonferenserna ska särskild tid avsättas för diskussion kring Försvarsmaktens nya lönebildningssystem (även arbetstids- och utlandsavtalen samt pensionsförhandlingarna behandlas) Överför erfarenheter avseende lönebildning från OFR/O till OFR/S och P i syfte att tidigt få en intern diskussion kring fackligt inflytande i våra kollektivavtal till stånd. Genom opinionsbildning stärka den Svenska modellen och det fackliga inflytandet Stödja lönebildningen och utvecklandet av övriga anställningsvillkor med opinionsbildning Förmå, tillsammans med övriga ATO inom Försvarsmakten, Försvarsmakten att genomföra lönekartläggning under Vid utebliven kartläggning överväga anmäla till DO. 6

7 Pensioner Pensionsavsättning ska göras för all tid när man arbetar oavsett ålder. Möjlighet till löneväxling ska erbjudas medlemmar som ligger i inkomstskikt där det finns positiva skatteeffekter. Alla medlemmar ska få möjlighet till delpension. Tillsammans med OFR/S och P fortsätta förhandlingarna om nytt pensionsavtal. Om PA 03 sägs upp hösten 2014 och parterna inte har enats om nytt pensionsavtal före årsskiftet 2014/2015 överväga att tillsammans med OFR/S och P att utlösa konflikt. Frågor som oaktat alternativ ovan särskilt ska beaktas är att i möjligaste mån bibehålla de lägre pensionsåldrar som idag gäller för yrkesofficerare samtidigt som pensionen inte blir för låg samt förbättra möjligheterna till delpension för våra medlemmar. Övriga anställningsvillkor Den som byter arbetsort inom förband eller får ny placering tills vidare eller tidsbegränsat ska ges goda möjligheter till flytt och/eller pendling. Vid tjänsteresa ska medlemmen erhålla antingen den standard på boende som skattelagstiftningen medger eller en rimlig ersättning. Vid längre tjänsteresa ska framförhållningen i planeringen för medlemmen vara minst 12 månader och framgå av individualplanen, skyldigheten ska tidsbegränsas till en period om 12 månader och maximalt 18 månader under en treårsperiod. All ledighet ska regleras i en årlig ledighetsplan. Den ska upprättas av arbetstagare och arbetsgivare gemensamt. Återtagande av ledighet ska hanteras likvärdigt, oavsett vad grunden för ledigheten hänförs till. Värdet av de ersättningar i kollektivavtalen som inte ändrats under lång tid ska öka. Ersättningsstrukturen ska balanseras så att medlemmarna upplever en naturlig ökning av ersättning kopplad till de olika verksamheternas ökande krav. Vid omförhandling av kollektivavtal ska som sämst kostnadsneutralitetsprincipen tillämpas. Medlemmarna ska erhålla full ersättning för privata försäkringar som inte utbetalas exempelvis på grund av force majeure. Bevaka att lönetilläggens värde inte urholkas eller på sikt försvinner. Verka för indexuppräkning av tillägg. Lägga särskilt fokus på tillägg som redan har drabbats av minskade realvärden och där rekrytering samt bibehållande av personal riskeras. Verka för att avtalens konstruktion avseende tillägg utvecklas efterhand som verksamhetens utveckling motiverar det. I förhandlingar om tillägg sträva efter enkla konstruktioner där de administrativa vinster arbetsgivaren gör samtidigt medger ett högre avtalsvärde. Konstruktionen får dock inte förenklas så långt att de inte längre upplevs som rättvisa av medlemmarna. Verka för att elev som är undantagen från arbetstidsreglering medges ledighetskompensation enligt ordinarie avtal, ges ekonomisk kompensation för den tid som ej är arbetstidsreglerad enligt samma principer som ordinarie avtal samt 7

8 tydligare omfattas av samma eller liknande skyddsregler som övriga kategorier av arbetstagare. Verka för att restidsersättningen ska motsvara ordinarie timlön men ej avräknas på arbetstidsmåttet. Undersöka möjligheten att minska medlemmarnas kostnad för sjukvårdsförsäkring och tandvårdsförsäkring genom löneväxling eller utökning av PSA omfattning. Under förutsättning att Försvarsmakten som sämst accepterar kostnadsneutralitetsprincipen för avtalsöversyn fortsätta förhandlingar med frågorna om insatsarbetstid och insatsberedskap som högsta prioritet. Under förutsättning att Försvarsmakten inte accepterar kostnadsneutralitetsprincipen för avtalsöversyn försöka bibehålla värdet av villkoren genom att föra tvisteförhandlingar, och i de fall detta inte blir framgångsrikt, sträva efter att frågorna tas om hand i avtalsrörelsen Slutför tvister för konstaterade brott mot förtroendearbetstid och EG-direktivet för arbetstid i samband med URA. Ta fram utbildningsunderlag för omställningsavtalen, timsemester, föräldralön och ALFF och implementera dessa i förbundets kursverksamhet. Arbetsmiljö Arbetsgivaren ska genomföra arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud och övrig personal. Försvarsmakten och närstående myndigheter ska tillsammans med Officersförbundet skapa former, i likhet med Fartygsmiljönämnden, där arbetsmiljöhänsyn tas från ax till limpa vid framtagande av ny materiel som t.ex. utrustning, arbetsplatser och boende. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder så att personlig (skydds-) utrustning utformas, och tas fram i tillräckligt antal, efter människors olika fysiska förutsättningar. Arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal ska genomföras som en naturlig del av verksamheten såväl nationellt som internationellt. Bevaka, i samband med rekryteringsprocessen, att huvudskyddsombudet och ersättare för huvudskyddsombudet erhåller en tidsbegränsad lön utifrån gällande avtal. Samla huvudskyddsombud och förtroendevalda vid officersföreningarna som en del av en avtals- och utbildningskonferens för att avhandla aktuella arbetsmiljöfrågor Ta fram material för utbildning av skyddsombud Utbildning ASU FM och MBL genomförs som del av en avtals- och utbildningskonferens Opinionsbildning avseende Balans mellan uppgifter och resurser Veteran- och anhörigstöd Försvarsmakten ska utveckla det livslånga stödet till både veteraner och anhöriga med anledning av den internationella arbetsskyldigheten. Vid rehabilitering ska fokus ligga på både arbetslivsinriktad och social rehabilitering. 8

9 Försvarsmakten ska utveckla stödet till hemmavarande familjemedlemmar under medlems insats. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter Likabehandling Arbetsgivaren ska genomföra utbildning i diskrimineringslagstiftningen för chefer. Arbetsgivaren ska genomföra adekvat utbildning för samtlig anställd personal inom likabehandlingsområdet i syfte att avdramatisera olikheter samt att främja öppenhet och en god arbetsmiljö för alla. Fortsätta ställa krav på Försvarsmakten att jämställdhetsintegrera sin verksamhet Om möjligt delta i manifestationer för allas lika värde tillsammans med i första hand Försvarsmakten eller i andra hand annan samarbetspartner Självständigt samt i samverkan med Försvarsmakten motverka diskriminering på grund av ålder och grad OFFICERSFÖRBUNDETS INRE ARBETE Inflytande och medlemsrelationer inom Officersförbundet Officersförbundets mål ska göras mer tillgängliga för alla medlemmar. Den lokala närvaron och dialogen mellan medlemmar och förtroendevalda ska utvecklas. Sträva efter att ge ut Officersinfo en gång per vecka Vidmakthålla Facebook-sidan Ge ut åtta nummer av Officerstidningen Officersförbundet på turné vid 10 tillfällen Faddrar besöker officersföreningarna Rekrytering och medlemsvård Antalet medlemmar ska öka genom ökad närvaro i verksamheten. Vi ska aktivt skapa och tydliggöra mervärden för medlemmarna. Fortsätta genomföra OF på turné (förbandsbesök, föreläsningar, besök vid medlemmarnas arbetsplatser, följa upp tillämpningen av avtal, stödja officersföreningarna) Besöka MHS K och MHS H Stödja officersföreningarna med ekonomiskt bidrag och rekryteringsmateriel Genomföra rekryteringskampanj Värva en kollega under första halvåret 9

10 Trycka Villkorsguide och distribuera som bilaga till Officerstidningen Vidmakthålla hemsidan genom underhåll och nyanskaffning Vidmakthålla mobil hemsida genom underhåll Informera om de mervärden som kollektivavtal ger Om tid finns söka upp och teckna avtal med företag om medlemsförmåner Fortsatt samarbete med Roupéz som huvudleverantör av profilmaterial men även pröva andra leverantörer Kansliet stödjer och lämnar rådgivning till medlemmar och officersföreningar Stödja och stimulera lokala utbildningar med ekonomiskt bidrag, fadder, ombudsman med målet att de flesta medlemmar ska ha genomgått lokal kurs Fortsatt samarbete inom Akademikerkompetens Fortsatt samarbete inom Saco Ny som chef Genomföra facklig utbildning enligt nedan Kurs/konferens Antal dagar Antal deltagare Förbundskurs 1: Förbundskurs 1: Förbundskurs 1: Förbundskurs Kurs för kadetter (vår) 2 24 Kurs för kadetter (höst) 2 24 Arbetsmiljökurs 3 24 Kurs för ledamot i OrgE personalförsörjningsnämnd 2 24 Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga 2 24 Avtals- och utbildningskonferens 2 70 Avtals- och utbildningskonferens 2 70 Avtals- och utbildningskonferens inklusive skyddsombud Arbetsmiljörätt för chefer 1 24 Arbetsmiljörätt för chefer 1 24 Förbundskurs för nyanställda 2 24 Förbundskurs för nyanställda 2 24 Förbundsstyrelse Leder verksamheten strategiskt, gemensamt och kontinuerligt. Utvecklar formerna planering, styrning, genomförande, utvärdering och återrapportering Arbetar nära medlemmarna. Sex närvaromöten Fem telefonmöten Teambuilding nya styrelsen Ledamöter/suppleanter besöker samtliga officersföreningar enskilt eller inom ramen för OF på turné 10

11 Revisorer Biträder officersföreningar vid lokala kurser Utser fadder till varje officersförening Deltar i samverkan och partsgemensamma arbetsgrupper när kansliet har begränsningar eller som extra resurs Fasta arbetsgrupper för beredning av aktuella frågor samt planering framåt Temadiskussioner för fördjupning Bjuda in föredragshållare i aktuella ämnen Opinionsbilda avseende balans mellan uppgifter och resurser, svenska modellen, fackligt inflytande, militära personalens betydelse för försvars- och säkerhetspolitiken, professionsutbildning, anställningsvillkoren Enligt stadgar och revisionsreglemente Styrelse och kansli upprätthåller aktualitet, god ordning och spårbarhet i förbundets handlingar Genomför granskning enligt revisionsreglemente Valberedning Enligt stadgarna Följer styrelsens arbete Informerar officersföreningarna vid avtals- och utbildningskonferenser Kansliet stödjer med resurser och verktyg för information Förbundets kansli Genomför verksamhet enligt ArbOF, verksamhetsplan och styrelsens beslut Upprätthåller hög tillgänglighet och god medlemsservice Bedriver en god förhandlings- och samverkansverksamhet Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Upprätthåller telefonöppet för medlemsskap- och försäkringsärenden cirka 20 timmar/vecka och fackliga medlemsärenden cirka 20 timmar/vecka Upprätthåller god tillgänglighet övrig tid för officersföreningar, förbundsstyrelse, med- och motparter Besvarar frågor senast nästa arbetsdag Flytta in i nya ändamålsenliga och trevliga lokaler Upprätthåller ändamålsenlig kompetens genom kompetensutveckling, rekrytering och konsulter Samverkar och förhandlar med medarbetarnas arbetstagarorganisationer Genomför personalvårdande aktiviteter Officersföreningar och andra sammanslutningar Företräder medlemmarna inom respektive organisationsområde 11

12 Rekryterar nya och vårdar befintliga medlemmar Stödjer förbundsstyrelsen i genomförandet av det fackliga programmet Facklig utbildning för förtroendevalda Stöd vid rekrytering från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Stöd vid lokal utbildning från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Information Tre avtals- och utbildningskonferenser Stöd för styrelseutveckling från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Medlemsutveckling Upprätthålla en hög anslutningsgrad bland all militär personal Rekrytering och medlemsvård enligt ovan Medlemsregister Upprätthålla ett aktuellt medlemsregister Utbilda officersföreningarna Upprätthålla IT-stödet genom underhåll och vid behov nyanskaffning Officersförbundets representation i nämnder m.m. Representera Officersförbundet i ändamålsenliga nämnder, organisationer, styrelser och samverkansorgan Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, ÖB samverkansgrupp, C LedS samverkansgrupp, C Prod samverkansgrupp, C Insats samverkansgrupp, Persdir samverkansgrupp, Central arbetsmiljökommitté, Fartygsmiljönämnden, Försvarsmaktens centrala förslagskommitté, Försvarsmaktens medinflytandenämnd, Avtalsrådet Försvarsmaktens urvalsmöten till chefsurvalsgruppen, Försvarsmaktens personalförsörjningsnämnd med central nomineringsnämnd för HSU respektive SU samt övriga antagnings-, anställnings- och befordringsnämnder som genomförs på förband och centralt i Försvarsmakten Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) överstyrelse, OFR styrelse, OFR arbetsutskott, OFR förhandlingschefsgrupp, Samarbetsrådet (partsgemensamt organ på central nivå), Partsrådets representantskap, OFR/O styrelse, OFR/O FM styrelse, OFR/S,P,O Ordförandegrupp, FL-S, Stora gruppen, OFR Pensionsgrupp, OFR Statistikgrupp AEA stämma, Kåpan pensioner Försäkringsförening, Kåpan pensioner överstyrelse, NADA, Försvarets understödsnämnd, STOFF styrelse, Försäkringskommittén 12

13 Möten och konferenser Sprida kunskap om Officersförbundets verksamhet och mål, särskilt den Svenska modellen och det militära yrkets betydelse för försvars- och säkerhetspolitiken och den militära personalens breda kompetens och användbarhet. Delta i Folk och Försvars rikskonferens samt ta fram ett underlag i aktuell fråga Fortsatt samarbete kring Försvarspolitisk arena i Almedalen Kontinuerligt möta Saco ledning, politiker, ÖB och andra chefer inom Försvarsmakten, övriga myndighetsledningar vid myndigheter under Försvarsdepartementet Förbundsordförande och ombudsman med sakansvar för chefer deltar vid ÖB:s chefsmöten Förbundsordförande deltar vid Saco:s ordföranderåd Med ombudsman delta vid C PROD chefsmöten Arrangera seminarium för politiker där medlemmarna beskriver sin vardag Nordisk Officersallians, Euromil och övrigt internationellt samarbete Inhämta kunskaper om den militära personalens villkor i andra länder Bidra till att förbättra den militära personalens villkor inom EU kompetensområden Delta i Nordisk Officersallians möten Delta i Euromils möten Delta i andra nordiska förbunds kongresser eller liknande arrangemang Om möjligt delta i annat fackligt utbyte med andra länder 13

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM för arbetsmiljö, löne- och personalpolitik. (ALP-programmet). Antaget vid TULL-KUSTs kongress i oktober 2011 ALP-programmet bygger på övertygelsen om att människor vill och

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län 2 Förord Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra förbundsområdesstyrelsens mål och prioriteringar under verksamhetsåret. En viktig utgångspunkt

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Handlingsprogram i villkorsfrågor

Handlingsprogram i villkorsfrågor Handlingsprogram i villkorsfrågor Handlingsprogram i villkorsfrågor Sveriges Psykologförbund Lönebildning Psykologförbundet har medverkat aktivt till nya avtalskonstruktioner där individens möjlighet att

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer