Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Officersförbundets verksamhetsplan är tillsammans med budgeten förbundsstyrelsen inriktning för förbundets verksamhet under året. Planen fastställs av förbundsstyrelsen.. Förbundsstyrelsen och kansliet genomför planen. 1

2 Innehåll 1. Officersförbundets områdesvisa riktlinjer och verksamhet under KOMPETENS OCH PERSONALFÖRSÖRJNING... 4 Personalutveckling Rekrytering och antagning Utbildning Personalbedömning, urval och befordran Chef och ledningsfrågor Stöd vid yrkesväxling LÖN, PENSION OCH ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 6 Lönebildning och lönesättning Pensioner Övriga anställningsvillkor Arbetsmiljö Veteran- och anhörigstöd Likabehandling OFFICERSFÖRBUNDETS INRE ARBETE... 9 Inflytande och medlemsrelationer inom Officersförbundet Rekrytering och medlemsvård

3 ... 9 Förbundsstyrelse Revisorer Valberedning Förbundets kansli Officersföreningar och andra sammanslutningar Medlemsutveckling Medlemsregister Officersförbundets representation i nämnder m.m Möten och konferenser Nordisk Officersallians, Euromil och övrigt internationellt samarbete

4 1. Officersförbundets områdesvisa riktlinjer och verksamhet under 2015 KOMPETENS OCH PERSONALFÖRSÖRJNING Personalutveckling Former för anställning, utbildning och utveckling ska upplevas som attraktiva på arbetsmarknaden. Former ska utvecklas för att stimulera individuell kompetensutveckling och det fria valet som grund för långsiktig och hållbar personalförsörjning och de behov av militär kompetens som finns i de närstående myndigheterna. Verka för en partsgemensam utvärdering av hur medel för lokal aktiv omställning kan användas bland Officersförbundets medlemmar och hur medlemmarna ska kunna utnyttja dessa medel i större utsträckning. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Delta vid bemanningsmöten. Delta i Försvarsmaktens arbete Roller och relationer Rekrytering och antagning Hänsyn ska tas både till formella krav och till bedömd lämplighet för yrket vid antagning till utbildning eller anställning. Vårt inflytande över urval och antagning på samtliga nivåer ska utvecklas. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Delta i personalförsörjnings- antagnings- och nomineringsnämnder med i huvudsak styrelseledamöter. Utbildning All utbildning, från grundläggande soldatutbildning till all därpå följande militär vidareutbildning, ska vara av hög kvalitet. Officersutbildningen ska bedrivas utifrån ett väl definierat ämne. Inom ämnet ska officerare aktivt bidra med forskning. All utbildning ska syfta till ökad yrkesskicklighet, integritet och självständighet. Alla medlemmar ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan för de kommande fem åren. Det ska ges relevant utbildning före byte av befattning och det ska finnas tillräckligt med tid för överlämning. 4

5 Officersutbildningen ska ge medlemmen kunskaper och färdigheter som chef, ledare, fackman och utbildare. Officersutbildningen ska uppfylla de allmänna målen för högskoleutbildning. Stor vikt ska läggas vid yrkesetik, gemensam värdegrund, attityd- och mognadsfrågor vid utbildning. Systemstöd ska utvecklas för att dokumentera uppnådd kompetens. Verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö ska finnas som ämnen eller tydliga delar i all utbildning. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Utveckla officersutbildningen till en professionsutbildning. Genom opinionsbildning stödja utvecklingen till en professionsutbildning Personalbedömning, urval och befordran Bedömningssystemet ska vara grunden i urvalsprocessen. Urvalsprocessen ska präglas av öppenhet och saklighet för berörd medlem. Urval ska ske i samverkan med Officersförbundet i särskilda nämnder för urval till utbildning, placering och befordran. Det ska finnas möjlighet att erinra sig mot satt prestationsvärdering. Historiken för enskild medarbetare ska tillvaratas. Det ska finnas möjlighet till sammanvägning, prioritering och jämkning på högre organisatoriska nivåer. Befordringsomdöme inklusive prognos mot högre befattning ska införas. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Fortsatt deltagande i bemanningen av chefsbefattningar från annons via urval till beslutsförslag varvid Officersföreningarnas synpunkter ska inhämtas. Öka kompetensen i lokala PFN genom utbildning av förtroendevalda i samband med avtals- och utbildningskonferens. Chef och ledningsfrågor Chefer ska erbjudas konkurrenskraftiga anställningsvillkor och relevanta förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Chefsutbildning och chefsutveckling ska leda till att rätt personal utvecklas på ett sätt som leder till en bra verksamhet, arbetsmiljö och ledning. Nackdelarna med alltför stor rörlighet för chefer ska uppmärksammas. Möjligheter för chefer att utvecklas mot andra uppgifter ska förbättras och ske under former som är acceptabla löne- och villkorsmässigt. Arbetsgivaren ska genomföra utbildning i samverkansavtalet partsgemensamt för chefer med personalansvar. 5

6 Chefer med personalansvar ska ges adekvat utbildning i arbetsrätt och kollektivavtal. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Genomföra två kurser arbetsmiljörätt för chefer. Genom samverkan med FM tillse att 1:a linjens chefer ges relevant utbildning Stöd vid yrkesväxling Befintligt karriärväxlingssystem ska utvecklas för att uppfattas tillräckligt attraktivt av våra medlemmar. Omställningsåtgärder ska utvecklas för våra medlemmar. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter LÖN, PENSION OCH ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lönebildning och lönesättning Formerna för lönebildning och lönesättning ska utvecklas såväl inom Försvarsmakten som vid förband och närstående myndigheter. Försök inom Försvarsmakten med lönesättande samtal under revision 2014 och 2015 ska utvärderas och erfarenheterna ska ligga till grund för förbundets ställningstaganden inför avtalsrörelsen Arbetsgivaren ska årligen genomföra lönekartläggning och korrigera identifierade osakliga löneskillnader med en högre ram vid revision för att täcka merbehovet. Utvärdera revision 2014 dels avseende processen på såväl förbands- som försvarsmaktsnivå, dels med avseende på tillämpningen av lönesättande samtal. Med utgångspunkt i erfarenheterna från revision 2013 och 2014, utveckla tillsammans med Försvarsmakten formerna för revision 2015 och bekräfta detta i kollektivavtal. Vid avtals- och utbildningskonferenserna ska särskild tid avsättas för diskussion kring Försvarsmaktens nya lönebildningssystem (även arbetstids- och utlandsavtalen samt pensionsförhandlingarna behandlas) Överför erfarenheter avseende lönebildning från OFR/O till OFR/S och P i syfte att tidigt få en intern diskussion kring fackligt inflytande i våra kollektivavtal till stånd. Genom opinionsbildning stärka den Svenska modellen och det fackliga inflytandet Stödja lönebildningen och utvecklandet av övriga anställningsvillkor med opinionsbildning Förmå, tillsammans med övriga ATO inom Försvarsmakten, Försvarsmakten att genomföra lönekartläggning under Vid utebliven kartläggning överväga anmäla till DO. 6

7 Pensioner Pensionsavsättning ska göras för all tid när man arbetar oavsett ålder. Möjlighet till löneväxling ska erbjudas medlemmar som ligger i inkomstskikt där det finns positiva skatteeffekter. Alla medlemmar ska få möjlighet till delpension. Tillsammans med OFR/S och P fortsätta förhandlingarna om nytt pensionsavtal. Om PA 03 sägs upp hösten 2014 och parterna inte har enats om nytt pensionsavtal före årsskiftet 2014/2015 överväga att tillsammans med OFR/S och P att utlösa konflikt. Frågor som oaktat alternativ ovan särskilt ska beaktas är att i möjligaste mån bibehålla de lägre pensionsåldrar som idag gäller för yrkesofficerare samtidigt som pensionen inte blir för låg samt förbättra möjligheterna till delpension för våra medlemmar. Övriga anställningsvillkor Den som byter arbetsort inom förband eller får ny placering tills vidare eller tidsbegränsat ska ges goda möjligheter till flytt och/eller pendling. Vid tjänsteresa ska medlemmen erhålla antingen den standard på boende som skattelagstiftningen medger eller en rimlig ersättning. Vid längre tjänsteresa ska framförhållningen i planeringen för medlemmen vara minst 12 månader och framgå av individualplanen, skyldigheten ska tidsbegränsas till en period om 12 månader och maximalt 18 månader under en treårsperiod. All ledighet ska regleras i en årlig ledighetsplan. Den ska upprättas av arbetstagare och arbetsgivare gemensamt. Återtagande av ledighet ska hanteras likvärdigt, oavsett vad grunden för ledigheten hänförs till. Värdet av de ersättningar i kollektivavtalen som inte ändrats under lång tid ska öka. Ersättningsstrukturen ska balanseras så att medlemmarna upplever en naturlig ökning av ersättning kopplad till de olika verksamheternas ökande krav. Vid omförhandling av kollektivavtal ska som sämst kostnadsneutralitetsprincipen tillämpas. Medlemmarna ska erhålla full ersättning för privata försäkringar som inte utbetalas exempelvis på grund av force majeure. Bevaka att lönetilläggens värde inte urholkas eller på sikt försvinner. Verka för indexuppräkning av tillägg. Lägga särskilt fokus på tillägg som redan har drabbats av minskade realvärden och där rekrytering samt bibehållande av personal riskeras. Verka för att avtalens konstruktion avseende tillägg utvecklas efterhand som verksamhetens utveckling motiverar det. I förhandlingar om tillägg sträva efter enkla konstruktioner där de administrativa vinster arbetsgivaren gör samtidigt medger ett högre avtalsvärde. Konstruktionen får dock inte förenklas så långt att de inte längre upplevs som rättvisa av medlemmarna. Verka för att elev som är undantagen från arbetstidsreglering medges ledighetskompensation enligt ordinarie avtal, ges ekonomisk kompensation för den tid som ej är arbetstidsreglerad enligt samma principer som ordinarie avtal samt 7

8 tydligare omfattas av samma eller liknande skyddsregler som övriga kategorier av arbetstagare. Verka för att restidsersättningen ska motsvara ordinarie timlön men ej avräknas på arbetstidsmåttet. Undersöka möjligheten att minska medlemmarnas kostnad för sjukvårdsförsäkring och tandvårdsförsäkring genom löneväxling eller utökning av PSA omfattning. Under förutsättning att Försvarsmakten som sämst accepterar kostnadsneutralitetsprincipen för avtalsöversyn fortsätta förhandlingar med frågorna om insatsarbetstid och insatsberedskap som högsta prioritet. Under förutsättning att Försvarsmakten inte accepterar kostnadsneutralitetsprincipen för avtalsöversyn försöka bibehålla värdet av villkoren genom att föra tvisteförhandlingar, och i de fall detta inte blir framgångsrikt, sträva efter att frågorna tas om hand i avtalsrörelsen Slutför tvister för konstaterade brott mot förtroendearbetstid och EG-direktivet för arbetstid i samband med URA. Ta fram utbildningsunderlag för omställningsavtalen, timsemester, föräldralön och ALFF och implementera dessa i förbundets kursverksamhet. Arbetsmiljö Arbetsgivaren ska genomföra arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud och övrig personal. Försvarsmakten och närstående myndigheter ska tillsammans med Officersförbundet skapa former, i likhet med Fartygsmiljönämnden, där arbetsmiljöhänsyn tas från ax till limpa vid framtagande av ny materiel som t.ex. utrustning, arbetsplatser och boende. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder så att personlig (skydds-) utrustning utformas, och tas fram i tillräckligt antal, efter människors olika fysiska förutsättningar. Arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal ska genomföras som en naturlig del av verksamheten såväl nationellt som internationellt. Bevaka, i samband med rekryteringsprocessen, att huvudskyddsombudet och ersättare för huvudskyddsombudet erhåller en tidsbegränsad lön utifrån gällande avtal. Samla huvudskyddsombud och förtroendevalda vid officersföreningarna som en del av en avtals- och utbildningskonferens för att avhandla aktuella arbetsmiljöfrågor Ta fram material för utbildning av skyddsombud Utbildning ASU FM och MBL genomförs som del av en avtals- och utbildningskonferens Opinionsbildning avseende Balans mellan uppgifter och resurser Veteran- och anhörigstöd Försvarsmakten ska utveckla det livslånga stödet till både veteraner och anhöriga med anledning av den internationella arbetsskyldigheten. Vid rehabilitering ska fokus ligga på både arbetslivsinriktad och social rehabilitering. 8

9 Försvarsmakten ska utveckla stödet till hemmavarande familjemedlemmar under medlems insats. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter Likabehandling Arbetsgivaren ska genomföra utbildning i diskrimineringslagstiftningen för chefer. Arbetsgivaren ska genomföra adekvat utbildning för samtlig anställd personal inom likabehandlingsområdet i syfte att avdramatisera olikheter samt att främja öppenhet och en god arbetsmiljö för alla. Fortsätta ställa krav på Försvarsmakten att jämställdhetsintegrera sin verksamhet Om möjligt delta i manifestationer för allas lika värde tillsammans med i första hand Försvarsmakten eller i andra hand annan samarbetspartner Självständigt samt i samverkan med Försvarsmakten motverka diskriminering på grund av ålder och grad OFFICERSFÖRBUNDETS INRE ARBETE Inflytande och medlemsrelationer inom Officersförbundet Officersförbundets mål ska göras mer tillgängliga för alla medlemmar. Den lokala närvaron och dialogen mellan medlemmar och förtroendevalda ska utvecklas. Sträva efter att ge ut Officersinfo en gång per vecka Vidmakthålla Facebook-sidan Ge ut åtta nummer av Officerstidningen Officersförbundet på turné vid 10 tillfällen Faddrar besöker officersföreningarna Rekrytering och medlemsvård Antalet medlemmar ska öka genom ökad närvaro i verksamheten. Vi ska aktivt skapa och tydliggöra mervärden för medlemmarna. Fortsätta genomföra OF på turné (förbandsbesök, föreläsningar, besök vid medlemmarnas arbetsplatser, följa upp tillämpningen av avtal, stödja officersföreningarna) Besöka MHS K och MHS H Stödja officersföreningarna med ekonomiskt bidrag och rekryteringsmateriel Genomföra rekryteringskampanj Värva en kollega under första halvåret 9

10 Trycka Villkorsguide och distribuera som bilaga till Officerstidningen Vidmakthålla hemsidan genom underhåll och nyanskaffning Vidmakthålla mobil hemsida genom underhåll Informera om de mervärden som kollektivavtal ger Om tid finns söka upp och teckna avtal med företag om medlemsförmåner Fortsatt samarbete med Roupéz som huvudleverantör av profilmaterial men även pröva andra leverantörer Kansliet stödjer och lämnar rådgivning till medlemmar och officersföreningar Stödja och stimulera lokala utbildningar med ekonomiskt bidrag, fadder, ombudsman med målet att de flesta medlemmar ska ha genomgått lokal kurs Fortsatt samarbete inom Akademikerkompetens Fortsatt samarbete inom Saco Ny som chef Genomföra facklig utbildning enligt nedan Kurs/konferens Antal dagar Antal deltagare Förbundskurs 1: Förbundskurs 1: Förbundskurs 1: Förbundskurs Kurs för kadetter (vår) 2 24 Kurs för kadetter (höst) 2 24 Arbetsmiljökurs 3 24 Kurs för ledamot i OrgE personalförsörjningsnämnd 2 24 Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga 2 24 Avtals- och utbildningskonferens 2 70 Avtals- och utbildningskonferens 2 70 Avtals- och utbildningskonferens inklusive skyddsombud Arbetsmiljörätt för chefer 1 24 Arbetsmiljörätt för chefer 1 24 Förbundskurs för nyanställda 2 24 Förbundskurs för nyanställda 2 24 Förbundsstyrelse Leder verksamheten strategiskt, gemensamt och kontinuerligt. Utvecklar formerna planering, styrning, genomförande, utvärdering och återrapportering Arbetar nära medlemmarna. Sex närvaromöten Fem telefonmöten Teambuilding nya styrelsen Ledamöter/suppleanter besöker samtliga officersföreningar enskilt eller inom ramen för OF på turné 10

11 Revisorer Biträder officersföreningar vid lokala kurser Utser fadder till varje officersförening Deltar i samverkan och partsgemensamma arbetsgrupper när kansliet har begränsningar eller som extra resurs Fasta arbetsgrupper för beredning av aktuella frågor samt planering framåt Temadiskussioner för fördjupning Bjuda in föredragshållare i aktuella ämnen Opinionsbilda avseende balans mellan uppgifter och resurser, svenska modellen, fackligt inflytande, militära personalens betydelse för försvars- och säkerhetspolitiken, professionsutbildning, anställningsvillkoren Enligt stadgar och revisionsreglemente Styrelse och kansli upprätthåller aktualitet, god ordning och spårbarhet i förbundets handlingar Genomför granskning enligt revisionsreglemente Valberedning Enligt stadgarna Följer styrelsens arbete Informerar officersföreningarna vid avtals- och utbildningskonferenser Kansliet stödjer med resurser och verktyg för information Förbundets kansli Genomför verksamhet enligt ArbOF, verksamhetsplan och styrelsens beslut Upprätthåller hög tillgänglighet och god medlemsservice Bedriver en god förhandlings- och samverkansverksamhet Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Upprätthåller telefonöppet för medlemsskap- och försäkringsärenden cirka 20 timmar/vecka och fackliga medlemsärenden cirka 20 timmar/vecka Upprätthåller god tillgänglighet övrig tid för officersföreningar, förbundsstyrelse, med- och motparter Besvarar frågor senast nästa arbetsdag Flytta in i nya ändamålsenliga och trevliga lokaler Upprätthåller ändamålsenlig kompetens genom kompetensutveckling, rekrytering och konsulter Samverkar och förhandlar med medarbetarnas arbetstagarorganisationer Genomför personalvårdande aktiviteter Officersföreningar och andra sammanslutningar Företräder medlemmarna inom respektive organisationsområde 11

12 Rekryterar nya och vårdar befintliga medlemmar Stödjer förbundsstyrelsen i genomförandet av det fackliga programmet Facklig utbildning för förtroendevalda Stöd vid rekrytering från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Stöd vid lokal utbildning från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Information Tre avtals- och utbildningskonferenser Stöd för styrelseutveckling från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Medlemsutveckling Upprätthålla en hög anslutningsgrad bland all militär personal Rekrytering och medlemsvård enligt ovan Medlemsregister Upprätthålla ett aktuellt medlemsregister Utbilda officersföreningarna Upprätthålla IT-stödet genom underhåll och vid behov nyanskaffning Officersförbundets representation i nämnder m.m. Representera Officersförbundet i ändamålsenliga nämnder, organisationer, styrelser och samverkansorgan Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, ÖB samverkansgrupp, C LedS samverkansgrupp, C Prod samverkansgrupp, C Insats samverkansgrupp, Persdir samverkansgrupp, Central arbetsmiljökommitté, Fartygsmiljönämnden, Försvarsmaktens centrala förslagskommitté, Försvarsmaktens medinflytandenämnd, Avtalsrådet Försvarsmaktens urvalsmöten till chefsurvalsgruppen, Försvarsmaktens personalförsörjningsnämnd med central nomineringsnämnd för HSU respektive SU samt övriga antagnings-, anställnings- och befordringsnämnder som genomförs på förband och centralt i Försvarsmakten Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) överstyrelse, OFR styrelse, OFR arbetsutskott, OFR förhandlingschefsgrupp, Samarbetsrådet (partsgemensamt organ på central nivå), Partsrådets representantskap, OFR/O styrelse, OFR/O FM styrelse, OFR/S,P,O Ordförandegrupp, FL-S, Stora gruppen, OFR Pensionsgrupp, OFR Statistikgrupp AEA stämma, Kåpan pensioner Försäkringsförening, Kåpan pensioner överstyrelse, NADA, Försvarets understödsnämnd, STOFF styrelse, Försäkringskommittén 12

13 Möten och konferenser Sprida kunskap om Officersförbundets verksamhet och mål, särskilt den Svenska modellen och det militära yrkets betydelse för försvars- och säkerhetspolitiken och den militära personalens breda kompetens och användbarhet. Delta i Folk och Försvars rikskonferens samt ta fram ett underlag i aktuell fråga Fortsatt samarbete kring Försvarspolitisk arena i Almedalen Kontinuerligt möta Saco ledning, politiker, ÖB och andra chefer inom Försvarsmakten, övriga myndighetsledningar vid myndigheter under Försvarsdepartementet Förbundsordförande och ombudsman med sakansvar för chefer deltar vid ÖB:s chefsmöten Förbundsordförande deltar vid Saco:s ordföranderåd Med ombudsman delta vid C PROD chefsmöten Arrangera seminarium för politiker där medlemmarna beskriver sin vardag Nordisk Officersallians, Euromil och övrigt internationellt samarbete Inhämta kunskaper om den militära personalens villkor i andra länder Bidra till att förbättra den militära personalens villkor inom EU kompetensområden Delta i Nordisk Officersallians möten Delta i Euromils möten Delta i andra nordiska förbunds kongresser eller liknande arrangemang Om möjligt delta i annat fackligt utbyte med andra länder 13

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Officersförbundets verksamhetsplan är tillsammans med budgeten förbundsstyrelsen inriktning för förbundets verksamhet under året. Planen fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2014 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställdes vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Officersförbundets verksamhetsplan är tillsammans med budgeten förbundsstyrelsens inriktning för förbundets verksamhet under året. Planen fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program 2017-2020 Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2017 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställdes

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2011 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställs vid

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2014 SID 1/7 Diarienr: 2013-OF-00362

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2014 SID 1/7 Diarienr: 2013-OF-00362 OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2014 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2014 OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2014 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2014 Innehåll Officersförbundets kurser 2014... 2 Lokala kurser... 3

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2016 SID 1/9 Diarienr: 2015-OF-00619

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2016 SID 1/9 Diarienr: 2015-OF-00619 OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2016 SID 1/9 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2016 OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2016 SID 2/9 Officersförbundets kurser 2016 Innehåll Officersförbundets kurser 2016... 2 Lokala kurser... 3

Läs mer

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 1 april 2016 Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är en

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Arbetstagarorganisation

Arbetstagarorganisation Arbetstagarorganisation Saco-S centralt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga förbund som tillsammans har drygt 670 000 medlemmar. Det förbund som är medlem i Saco

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS 2010-T

Gemensam kommentar till RALS 2010-T Gemensam kommentar till RALS 2010-T Arbetsgivarverket och Saco-S 2010-11-11 Version 10.1 Innehåll RALS 2010-T en sammanfattning Inledning Partsgemensamt arbete med lokal lönebildning 3 4 5 Syftet med

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Sidan 1 av 4 2012-03-21 Dnr: 2012-114-127 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Lokalt kollektivavtal om medbestämmande (MBA) Högskolans personalpolitik framgår av detta avtal samt de personalpolitiska

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN)

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund om PFN Denna broschyr är framtagen för dig som sitter i Förvarsmaktens samverkansgrupper, i vilka ni arbetar med personalförsörjningsfrågor. Se det som

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen. JIElfl SALA Bilaga ~KOMMUN KS 2015/121/1 1(5) 2015 05--08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson SALA KOMMUN Kommunstyrelsen lnk. 2015-05- 1 2 Dlatlenr?i!'Jf~J ~.ff

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN

AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN 1 Inledning AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN Orsa kommun arbetar aktivt för att utveckla samverkan i organisationen. Samverkan, uppbyggnaden av arbetsorganisationen, främjandet av hälsa, arbetet

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016 2016-06-22 Till Saco-S Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016 1 Utgångspunkter I enlighet med Samarbetsavtalet och nu gällande ramavtal för det statliga avtalsområdet ska förloppet och utfallet

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 Våra centrala avtal förutsätter att lokala parter anpassar anställningsvillkor och löner i lokala avtal. Detta bygger på en god kännedom om lokala förhållanden

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS

Gemensam kommentar till RALS Gemensam kommentar till RALS 2013-2016 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Version 2.0 Innehåll Ingress... 4 Centrala parters stöd till lokala parter 5 Processtöd... 5 Obligatorisk konsultation...

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer