Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Officersförbundets verksamhetsplan är tillsammans med budgeten förbundsstyrelsen inriktning för förbundets verksamhet under året. Planen fastställs av förbundsstyrelsen.. Förbundsstyrelsen och kansliet genomför planen. 1

2 Innehåll 1. Officersförbundets områdesvisa riktlinjer och verksamhet under KOMPETENS OCH PERSONALFÖRSÖRJNING... 4 Personalutveckling Rekrytering och antagning Utbildning Personalbedömning, urval och befordran Chef och ledningsfrågor Stöd vid yrkesväxling LÖN, PENSION OCH ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 6 Lönebildning och lönesättning Pensioner Övriga anställningsvillkor Arbetsmiljö Veteran- och anhörigstöd Likabehandling OFFICERSFÖRBUNDETS INRE ARBETE... 9 Inflytande och medlemsrelationer inom Officersförbundet Rekrytering och medlemsvård

3 ... 9 Förbundsstyrelse Revisorer Valberedning Förbundets kansli Officersföreningar och andra sammanslutningar Medlemsutveckling Medlemsregister Officersförbundets representation i nämnder m.m Möten och konferenser Nordisk Officersallians, Euromil och övrigt internationellt samarbete

4 1. Officersförbundets områdesvisa riktlinjer och verksamhet under 2015 KOMPETENS OCH PERSONALFÖRSÖRJNING Personalutveckling Former för anställning, utbildning och utveckling ska upplevas som attraktiva på arbetsmarknaden. Former ska utvecklas för att stimulera individuell kompetensutveckling och det fria valet som grund för långsiktig och hållbar personalförsörjning och de behov av militär kompetens som finns i de närstående myndigheterna. Verka för en partsgemensam utvärdering av hur medel för lokal aktiv omställning kan användas bland Officersförbundets medlemmar och hur medlemmarna ska kunna utnyttja dessa medel i större utsträckning. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Delta vid bemanningsmöten. Delta i Försvarsmaktens arbete Roller och relationer Rekrytering och antagning Hänsyn ska tas både till formella krav och till bedömd lämplighet för yrket vid antagning till utbildning eller anställning. Vårt inflytande över urval och antagning på samtliga nivåer ska utvecklas. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Delta i personalförsörjnings- antagnings- och nomineringsnämnder med i huvudsak styrelseledamöter. Utbildning All utbildning, från grundläggande soldatutbildning till all därpå följande militär vidareutbildning, ska vara av hög kvalitet. Officersutbildningen ska bedrivas utifrån ett väl definierat ämne. Inom ämnet ska officerare aktivt bidra med forskning. All utbildning ska syfta till ökad yrkesskicklighet, integritet och självständighet. Alla medlemmar ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan för de kommande fem åren. Det ska ges relevant utbildning före byte av befattning och det ska finnas tillräckligt med tid för överlämning. 4

5 Officersutbildningen ska ge medlemmen kunskaper och färdigheter som chef, ledare, fackman och utbildare. Officersutbildningen ska uppfylla de allmänna målen för högskoleutbildning. Stor vikt ska läggas vid yrkesetik, gemensam värdegrund, attityd- och mognadsfrågor vid utbildning. Systemstöd ska utvecklas för att dokumentera uppnådd kompetens. Verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö ska finnas som ämnen eller tydliga delar i all utbildning. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Utveckla officersutbildningen till en professionsutbildning. Genom opinionsbildning stödja utvecklingen till en professionsutbildning Personalbedömning, urval och befordran Bedömningssystemet ska vara grunden i urvalsprocessen. Urvalsprocessen ska präglas av öppenhet och saklighet för berörd medlem. Urval ska ske i samverkan med Officersförbundet i särskilda nämnder för urval till utbildning, placering och befordran. Det ska finnas möjlighet att erinra sig mot satt prestationsvärdering. Historiken för enskild medarbetare ska tillvaratas. Det ska finnas möjlighet till sammanvägning, prioritering och jämkning på högre organisatoriska nivåer. Befordringsomdöme inklusive prognos mot högre befattning ska införas. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Fortsatt deltagande i bemanningen av chefsbefattningar från annons via urval till beslutsförslag varvid Officersföreningarnas synpunkter ska inhämtas. Öka kompetensen i lokala PFN genom utbildning av förtroendevalda i samband med avtals- och utbildningskonferens. Chef och ledningsfrågor Chefer ska erbjudas konkurrenskraftiga anställningsvillkor och relevanta förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Chefsutbildning och chefsutveckling ska leda till att rätt personal utvecklas på ett sätt som leder till en bra verksamhet, arbetsmiljö och ledning. Nackdelarna med alltför stor rörlighet för chefer ska uppmärksammas. Möjligheter för chefer att utvecklas mot andra uppgifter ska förbättras och ske under former som är acceptabla löne- och villkorsmässigt. Arbetsgivaren ska genomföra utbildning i samverkansavtalet partsgemensamt för chefer med personalansvar. 5

6 Chefer med personalansvar ska ges adekvat utbildning i arbetsrätt och kollektivavtal. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter. Genomföra två kurser arbetsmiljörätt för chefer. Genom samverkan med FM tillse att 1:a linjens chefer ges relevant utbildning Stöd vid yrkesväxling Befintligt karriärväxlingssystem ska utvecklas för att uppfattas tillräckligt attraktivt av våra medlemmar. Omställningsåtgärder ska utvecklas för våra medlemmar. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter LÖN, PENSION OCH ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lönebildning och lönesättning Formerna för lönebildning och lönesättning ska utvecklas såväl inom Försvarsmakten som vid förband och närstående myndigheter. Försök inom Försvarsmakten med lönesättande samtal under revision 2014 och 2015 ska utvärderas och erfarenheterna ska ligga till grund för förbundets ställningstaganden inför avtalsrörelsen Arbetsgivaren ska årligen genomföra lönekartläggning och korrigera identifierade osakliga löneskillnader med en högre ram vid revision för att täcka merbehovet. Utvärdera revision 2014 dels avseende processen på såväl förbands- som försvarsmaktsnivå, dels med avseende på tillämpningen av lönesättande samtal. Med utgångspunkt i erfarenheterna från revision 2013 och 2014, utveckla tillsammans med Försvarsmakten formerna för revision 2015 och bekräfta detta i kollektivavtal. Vid avtals- och utbildningskonferenserna ska särskild tid avsättas för diskussion kring Försvarsmaktens nya lönebildningssystem (även arbetstids- och utlandsavtalen samt pensionsförhandlingarna behandlas) Överför erfarenheter avseende lönebildning från OFR/O till OFR/S och P i syfte att tidigt få en intern diskussion kring fackligt inflytande i våra kollektivavtal till stånd. Genom opinionsbildning stärka den Svenska modellen och det fackliga inflytandet Stödja lönebildningen och utvecklandet av övriga anställningsvillkor med opinionsbildning Förmå, tillsammans med övriga ATO inom Försvarsmakten, Försvarsmakten att genomföra lönekartläggning under Vid utebliven kartläggning överväga anmäla till DO. 6

7 Pensioner Pensionsavsättning ska göras för all tid när man arbetar oavsett ålder. Möjlighet till löneväxling ska erbjudas medlemmar som ligger i inkomstskikt där det finns positiva skatteeffekter. Alla medlemmar ska få möjlighet till delpension. Tillsammans med OFR/S och P fortsätta förhandlingarna om nytt pensionsavtal. Om PA 03 sägs upp hösten 2014 och parterna inte har enats om nytt pensionsavtal före årsskiftet 2014/2015 överväga att tillsammans med OFR/S och P att utlösa konflikt. Frågor som oaktat alternativ ovan särskilt ska beaktas är att i möjligaste mån bibehålla de lägre pensionsåldrar som idag gäller för yrkesofficerare samtidigt som pensionen inte blir för låg samt förbättra möjligheterna till delpension för våra medlemmar. Övriga anställningsvillkor Den som byter arbetsort inom förband eller får ny placering tills vidare eller tidsbegränsat ska ges goda möjligheter till flytt och/eller pendling. Vid tjänsteresa ska medlemmen erhålla antingen den standard på boende som skattelagstiftningen medger eller en rimlig ersättning. Vid längre tjänsteresa ska framförhållningen i planeringen för medlemmen vara minst 12 månader och framgå av individualplanen, skyldigheten ska tidsbegränsas till en period om 12 månader och maximalt 18 månader under en treårsperiod. All ledighet ska regleras i en årlig ledighetsplan. Den ska upprättas av arbetstagare och arbetsgivare gemensamt. Återtagande av ledighet ska hanteras likvärdigt, oavsett vad grunden för ledigheten hänförs till. Värdet av de ersättningar i kollektivavtalen som inte ändrats under lång tid ska öka. Ersättningsstrukturen ska balanseras så att medlemmarna upplever en naturlig ökning av ersättning kopplad till de olika verksamheternas ökande krav. Vid omförhandling av kollektivavtal ska som sämst kostnadsneutralitetsprincipen tillämpas. Medlemmarna ska erhålla full ersättning för privata försäkringar som inte utbetalas exempelvis på grund av force majeure. Bevaka att lönetilläggens värde inte urholkas eller på sikt försvinner. Verka för indexuppräkning av tillägg. Lägga särskilt fokus på tillägg som redan har drabbats av minskade realvärden och där rekrytering samt bibehållande av personal riskeras. Verka för att avtalens konstruktion avseende tillägg utvecklas efterhand som verksamhetens utveckling motiverar det. I förhandlingar om tillägg sträva efter enkla konstruktioner där de administrativa vinster arbetsgivaren gör samtidigt medger ett högre avtalsvärde. Konstruktionen får dock inte förenklas så långt att de inte längre upplevs som rättvisa av medlemmarna. Verka för att elev som är undantagen från arbetstidsreglering medges ledighetskompensation enligt ordinarie avtal, ges ekonomisk kompensation för den tid som ej är arbetstidsreglerad enligt samma principer som ordinarie avtal samt 7

8 tydligare omfattas av samma eller liknande skyddsregler som övriga kategorier av arbetstagare. Verka för att restidsersättningen ska motsvara ordinarie timlön men ej avräknas på arbetstidsmåttet. Undersöka möjligheten att minska medlemmarnas kostnad för sjukvårdsförsäkring och tandvårdsförsäkring genom löneväxling eller utökning av PSA omfattning. Under förutsättning att Försvarsmakten som sämst accepterar kostnadsneutralitetsprincipen för avtalsöversyn fortsätta förhandlingar med frågorna om insatsarbetstid och insatsberedskap som högsta prioritet. Under förutsättning att Försvarsmakten inte accepterar kostnadsneutralitetsprincipen för avtalsöversyn försöka bibehålla värdet av villkoren genom att föra tvisteförhandlingar, och i de fall detta inte blir framgångsrikt, sträva efter att frågorna tas om hand i avtalsrörelsen Slutför tvister för konstaterade brott mot förtroendearbetstid och EG-direktivet för arbetstid i samband med URA. Ta fram utbildningsunderlag för omställningsavtalen, timsemester, föräldralön och ALFF och implementera dessa i förbundets kursverksamhet. Arbetsmiljö Arbetsgivaren ska genomföra arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud och övrig personal. Försvarsmakten och närstående myndigheter ska tillsammans med Officersförbundet skapa former, i likhet med Fartygsmiljönämnden, där arbetsmiljöhänsyn tas från ax till limpa vid framtagande av ny materiel som t.ex. utrustning, arbetsplatser och boende. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder så att personlig (skydds-) utrustning utformas, och tas fram i tillräckligt antal, efter människors olika fysiska förutsättningar. Arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal ska genomföras som en naturlig del av verksamheten såväl nationellt som internationellt. Bevaka, i samband med rekryteringsprocessen, att huvudskyddsombudet och ersättare för huvudskyddsombudet erhåller en tidsbegränsad lön utifrån gällande avtal. Samla huvudskyddsombud och förtroendevalda vid officersföreningarna som en del av en avtals- och utbildningskonferens för att avhandla aktuella arbetsmiljöfrågor Ta fram material för utbildning av skyddsombud Utbildning ASU FM och MBL genomförs som del av en avtals- och utbildningskonferens Opinionsbildning avseende Balans mellan uppgifter och resurser Veteran- och anhörigstöd Försvarsmakten ska utveckla det livslånga stödet till både veteraner och anhöriga med anledning av den internationella arbetsskyldigheten. Vid rehabilitering ska fokus ligga på både arbetslivsinriktad och social rehabilitering. 8

9 Försvarsmakten ska utveckla stödet till hemmavarande familjemedlemmar under medlems insats. Delta i samverkans-, arbets- och utvecklingsgrupper, inom ramen för kompetens- och personalförsörjning, med ombudsmän och i förekommande fall styrelseledamöter Likabehandling Arbetsgivaren ska genomföra utbildning i diskrimineringslagstiftningen för chefer. Arbetsgivaren ska genomföra adekvat utbildning för samtlig anställd personal inom likabehandlingsområdet i syfte att avdramatisera olikheter samt att främja öppenhet och en god arbetsmiljö för alla. Fortsätta ställa krav på Försvarsmakten att jämställdhetsintegrera sin verksamhet Om möjligt delta i manifestationer för allas lika värde tillsammans med i första hand Försvarsmakten eller i andra hand annan samarbetspartner Självständigt samt i samverkan med Försvarsmakten motverka diskriminering på grund av ålder och grad OFFICERSFÖRBUNDETS INRE ARBETE Inflytande och medlemsrelationer inom Officersförbundet Officersförbundets mål ska göras mer tillgängliga för alla medlemmar. Den lokala närvaron och dialogen mellan medlemmar och förtroendevalda ska utvecklas. Sträva efter att ge ut Officersinfo en gång per vecka Vidmakthålla Facebook-sidan Ge ut åtta nummer av Officerstidningen Officersförbundet på turné vid 10 tillfällen Faddrar besöker officersföreningarna Rekrytering och medlemsvård Antalet medlemmar ska öka genom ökad närvaro i verksamheten. Vi ska aktivt skapa och tydliggöra mervärden för medlemmarna. Fortsätta genomföra OF på turné (förbandsbesök, föreläsningar, besök vid medlemmarnas arbetsplatser, följa upp tillämpningen av avtal, stödja officersföreningarna) Besöka MHS K och MHS H Stödja officersföreningarna med ekonomiskt bidrag och rekryteringsmateriel Genomföra rekryteringskampanj Värva en kollega under första halvåret 9

10 Trycka Villkorsguide och distribuera som bilaga till Officerstidningen Vidmakthålla hemsidan genom underhåll och nyanskaffning Vidmakthålla mobil hemsida genom underhåll Informera om de mervärden som kollektivavtal ger Om tid finns söka upp och teckna avtal med företag om medlemsförmåner Fortsatt samarbete med Roupéz som huvudleverantör av profilmaterial men även pröva andra leverantörer Kansliet stödjer och lämnar rådgivning till medlemmar och officersföreningar Stödja och stimulera lokala utbildningar med ekonomiskt bidrag, fadder, ombudsman med målet att de flesta medlemmar ska ha genomgått lokal kurs Fortsatt samarbete inom Akademikerkompetens Fortsatt samarbete inom Saco Ny som chef Genomföra facklig utbildning enligt nedan Kurs/konferens Antal dagar Antal deltagare Förbundskurs 1: Förbundskurs 1: Förbundskurs 1: Förbundskurs Kurs för kadetter (vår) 2 24 Kurs för kadetter (höst) 2 24 Arbetsmiljökurs 3 24 Kurs för ledamot i OrgE personalförsörjningsnämnd 2 24 Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga 2 24 Avtals- och utbildningskonferens 2 70 Avtals- och utbildningskonferens 2 70 Avtals- och utbildningskonferens inklusive skyddsombud Arbetsmiljörätt för chefer 1 24 Arbetsmiljörätt för chefer 1 24 Förbundskurs för nyanställda 2 24 Förbundskurs för nyanställda 2 24 Förbundsstyrelse Leder verksamheten strategiskt, gemensamt och kontinuerligt. Utvecklar formerna planering, styrning, genomförande, utvärdering och återrapportering Arbetar nära medlemmarna. Sex närvaromöten Fem telefonmöten Teambuilding nya styrelsen Ledamöter/suppleanter besöker samtliga officersföreningar enskilt eller inom ramen för OF på turné 10

11 Revisorer Biträder officersföreningar vid lokala kurser Utser fadder till varje officersförening Deltar i samverkan och partsgemensamma arbetsgrupper när kansliet har begränsningar eller som extra resurs Fasta arbetsgrupper för beredning av aktuella frågor samt planering framåt Temadiskussioner för fördjupning Bjuda in föredragshållare i aktuella ämnen Opinionsbilda avseende balans mellan uppgifter och resurser, svenska modellen, fackligt inflytande, militära personalens betydelse för försvars- och säkerhetspolitiken, professionsutbildning, anställningsvillkoren Enligt stadgar och revisionsreglemente Styrelse och kansli upprätthåller aktualitet, god ordning och spårbarhet i förbundets handlingar Genomför granskning enligt revisionsreglemente Valberedning Enligt stadgarna Följer styrelsens arbete Informerar officersföreningarna vid avtals- och utbildningskonferenser Kansliet stödjer med resurser och verktyg för information Förbundets kansli Genomför verksamhet enligt ArbOF, verksamhetsplan och styrelsens beslut Upprätthåller hög tillgänglighet och god medlemsservice Bedriver en god förhandlings- och samverkansverksamhet Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Upprätthåller telefonöppet för medlemsskap- och försäkringsärenden cirka 20 timmar/vecka och fackliga medlemsärenden cirka 20 timmar/vecka Upprätthåller god tillgänglighet övrig tid för officersföreningar, förbundsstyrelse, med- och motparter Besvarar frågor senast nästa arbetsdag Flytta in i nya ändamålsenliga och trevliga lokaler Upprätthåller ändamålsenlig kompetens genom kompetensutveckling, rekrytering och konsulter Samverkar och förhandlar med medarbetarnas arbetstagarorganisationer Genomför personalvårdande aktiviteter Officersföreningar och andra sammanslutningar Företräder medlemmarna inom respektive organisationsområde 11

12 Rekryterar nya och vårdar befintliga medlemmar Stödjer förbundsstyrelsen i genomförandet av det fackliga programmet Facklig utbildning för förtroendevalda Stöd vid rekrytering från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Stöd vid lokal utbildning från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Information Tre avtals- och utbildningskonferenser Stöd för styrelseutveckling från kansli och förbundsstyrelse samt ekonomiska medel Medlemsutveckling Upprätthålla en hög anslutningsgrad bland all militär personal Rekrytering och medlemsvård enligt ovan Medlemsregister Upprätthålla ett aktuellt medlemsregister Utbilda officersföreningarna Upprätthålla IT-stödet genom underhåll och vid behov nyanskaffning Officersförbundets representation i nämnder m.m. Representera Officersförbundet i ändamålsenliga nämnder, organisationer, styrelser och samverkansorgan Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, ÖB samverkansgrupp, C LedS samverkansgrupp, C Prod samverkansgrupp, C Insats samverkansgrupp, Persdir samverkansgrupp, Central arbetsmiljökommitté, Fartygsmiljönämnden, Försvarsmaktens centrala förslagskommitté, Försvarsmaktens medinflytandenämnd, Avtalsrådet Försvarsmaktens urvalsmöten till chefsurvalsgruppen, Försvarsmaktens personalförsörjningsnämnd med central nomineringsnämnd för HSU respektive SU samt övriga antagnings-, anställnings- och befordringsnämnder som genomförs på förband och centralt i Försvarsmakten Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) överstyrelse, OFR styrelse, OFR arbetsutskott, OFR förhandlingschefsgrupp, Samarbetsrådet (partsgemensamt organ på central nivå), Partsrådets representantskap, OFR/O styrelse, OFR/O FM styrelse, OFR/S,P,O Ordförandegrupp, FL-S, Stora gruppen, OFR Pensionsgrupp, OFR Statistikgrupp AEA stämma, Kåpan pensioner Försäkringsförening, Kåpan pensioner överstyrelse, NADA, Försvarets understödsnämnd, STOFF styrelse, Försäkringskommittén 12

13 Möten och konferenser Sprida kunskap om Officersförbundets verksamhet och mål, särskilt den Svenska modellen och det militära yrkets betydelse för försvars- och säkerhetspolitiken och den militära personalens breda kompetens och användbarhet. Delta i Folk och Försvars rikskonferens samt ta fram ett underlag i aktuell fråga Fortsatt samarbete kring Försvarspolitisk arena i Almedalen Kontinuerligt möta Saco ledning, politiker, ÖB och andra chefer inom Försvarsmakten, övriga myndighetsledningar vid myndigheter under Försvarsdepartementet Förbundsordförande och ombudsman med sakansvar för chefer deltar vid ÖB:s chefsmöten Förbundsordförande deltar vid Saco:s ordföranderåd Med ombudsman delta vid C PROD chefsmöten Arrangera seminarium för politiker där medlemmarna beskriver sin vardag Nordisk Officersallians, Euromil och övrigt internationellt samarbete Inhämta kunskaper om den militära personalens villkor i andra länder Bidra till att förbättra den militära personalens villkor inom EU kompetensområden Delta i Nordisk Officersallians möten Delta i Euromils möten Delta i andra nordiska förbunds kongresser eller liknande arrangemang Om möjligt delta i annat fackligt utbyte med andra länder 13

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2014 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställdes vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Officersförbundets verksamhetsplan är tillsammans med budgeten förbundsstyrelsens inriktning för förbundets verksamhet under året. Planen fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2011 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställs vid

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen. JIElfl SALA Bilaga ~KOMMUN KS 2015/121/1 1(5) 2015 05--08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson SALA KOMMUN Kommunstyrelsen lnk. 2015-05- 1 2 Dlatlenr?i!'Jf~J ~.ff

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna 1 Innehåll Parterna träffar lokalt samverkansavtal. 2 Bilagor I avtalet ingår

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete.

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete. Partsgemensamma kommentarer 2013-05-01 Förvaltningsavdelningen Bilaga till Lokalt avtal om trygghetsavtalsmedel i Regeringskansliet, Partsgemensamma kommentarer till det lokala kollektivavtalet om trygghetsavtalsmedel,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Avtalsinformation. Avtalsinformation. Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016

Avtalsinformation. Avtalsinformation. Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016 Avtalsinformation Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016 Avtalsinformation Resultatet av avtalsrörelsen 2013 är en 3 årig avtalsperiod där det sista avtalsåret kan sägas upp senast den 30 september

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer