LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt"

Transkript

1 LokalEko Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner Västmanlands distrikt Problem och möjligheter när klimatet blir varmare Den globala uppvärmningen kommer att påverka skogen i Västmanland på många sätt. För skogsbruket kan det innebära längre växtsäsonger med ökad virkesproduktion och nya trädslag. Men samtidigt ökar risken för skadeangrepp och naturolyckor. Mer skador Skadeinsekter och rötsvampar gynnas av ett varmare och fuktigare klimat. Skadegörare kan föröka sig snabbare än idag och nya arter etablera sig. Längre växtsäsong Ett varmare klimat förlänger växtsäsongen och gör att skogen växer snabbare. Produktionen och lönsamheten inom skogsbruket kan därmed öka. Sämre vattenkvalitet Intensiva regn och översvämningar kan leda till att slam, näringsämnen och miljögifter frigörs från skogsmarken och följer med ut i sjöar och vattendrag. Fler naturolyckor Mer regn och häftiga skyfall ökar risken för ras och erosion. Skogsbilvägar riskerar att ta skada och spolas bort. Mindre tjäle Mildare vintrar kan innebära att det inte blir någon tjäle i marken och att träd lättare blåser omkull. Dessutom kan körskadorna öka när bärigheten blir sämre. Illustratör: Leyla Atak Nya trädslag För att sprida riskerna med skadeinsekter och storm är det bra att blanda olika trädslag. Ett varmare klimat ger förutsättningar för fler trädslag än tall och gran, till exempel lärk. Information från Skogsstyrelsen

2 Personal & adresser Sala Fabriksgatan Sala Tfn Fax Västerås Ånghammargatan Västerås Tfn Fax Västerås Sala Om distriktet Naturen inom distriktet varierar från ädellövskogar på slätterna vid Mälaren i söder till Bergslagen i norr med kuperad barrskog. Utöver alla sjöar finns det cirka kilometer vattendrag. Västmanland genomkorsas av många fina vattendrag som Dalälven, Arbogaån, Kolbäcksån och Hedströmmen. Vi som jobbar på Västmanlands distrikt Sala Tommy Abrahamsson Martin Klenz Håkan Kling Kent Norstedt Västerås Patrik Karlsson Distriktschef Lars Gullberg Gret-Lis Hegyi Arbetsledare Camilla Holm Arbetsledare Erik Häggkvist Magnus Lindh Hannes Parlow Magnus Pettersson Stf distriktschef Josefina Sköld Tjänstledig Landshövding Ingemar Skogö (tv) och distriktschef Patrik Karlsson. Framtiden är inte vad den har varit Det pågår en förändring av jordens klimat. Även klimatet i Västmanland förändras. Detta ställer oss inför nya utmaningar, som rätt hanterade även kan erbjuda vissa möjligheter. Det är därför som regeringen gett både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i uppdrag att samordna och vägleda länets berörda aktörer in i framtidens förändrade klimat. Det här numret av LokalEko är ett myndighetssamarbete som riktar sig till samtliga skogsägare i Västmanlands län, med syfte att skapa nyfikenhet kring betydelsen av ett förändrat klimat för skogsbruket. Aktörer inom skogsnäringen är en central målgrupp; inom skogsnäringen fattas mycket långsiktiga beslut som rör stora biologiska och ekonomiska värden. Det är dessutom beslut som det är svårt att ändra på i efterhand. De beslut rörande skogen som fattas idag skall tas emot av våra efterkommande. Ja, tidsperspektivet är så långt att majoriteten av dem ännu inte är födda. Avsikten med den här bilagan är att ge en beskrivning av hur klimatet i Västmanland kommer att förändras under detta sekel och några av de konsekvenser det kan få. Genom exempel visas också på områden där du som skogsägare behöver ta ett förändrat klimat i beaktande. För detta är historisk kunskap och beprövad erfarenhet viktigt, men även ny kunskap behövs. Framtiden är nämligen inte vad den varit. Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län Patrik Karlsson, distriktschef, Skogsstyrelsen Västmanlands distrikt Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen önskar alla läsare en God Jul Grafisk produktion: Annika Fong Ekstrand Foto:

3 Klimatförändringar Klimatråd ger mer lövträd Elisabet och Denny Petterson har funderat på hur klimatförändringarna påverkar deras egen skog och vad de kan göra för att förebygga problem. Med klimatrådgivning från Skogsstyrelsen blev problemen mer synliga. När de nu återplanterar efter ett par avverkningar väljer de att släppa upp björk och blanda trädslagen. Gården är vackert belägen nära kyrkan, centralt men ändå i utkanten av bebyggelsen i Västerfärnebo. Betade hagar med gamla grova ekar omger husen och ägorna sluttar ner mot Svartån, som nu i oktober svämmar över sina breddar efter sommarens och höstens alla regn. När de köpte gården för fem år sedan ingick bara jordbruksmarken runt husen. Men år 2009 förvärvade de en skogsfastighet fem kilometer från gården. Det är de två sönerna som sköter jordbruket med ett antal köttdjur som håller markerna öppna. Men Elisabet och jag tar hand om skogen, säger Denny Pettersson. Känns hotfullt Han berättar att de båda pendlar till sina arbeten i Sala. Elisabet är uppvuxen med jord- och skogsbruk, själv har han ingen erfarenhet av de areella näringarna. Efter en ovanligt regnig sommar och höst är deras marker rejält blöta. Denny Pettersson har mätt nederbörden. Det har regnat nästan 800 mm sedan i mars. Normalt kommer 600 mm på helt ett år, förklarar han. Kanske är det en föraning om att det är så här det kan bli när klimatet förändras. Det var i varje fall något som kom fram när Denny och Elisabet Pettersson fick klimatrådgivning av Skogsstyrelsen. Det känns hotfullt med klimatförändringarna. Vi vet ju inte hur det blir om år, men troligen får vi räkna med mer regn, kanske mer stormar. Och blötare och mildare vintrar. Om det inte blir tjäle i marken blir det svårare att få ut virket ur skogen, och det kan bli mer körskador. Är det möjligt får vi tänka på att lägga körvägarna där det är fastare mark i skogen. Släpper upp björk Efter två slutavverkningar och en gallring har de just börjat återplantera skog. Eftersom det redan nu är blött på vissa ställen släpper de upp björk som tar upp mer vatten. I områden som ligger lite högre, där det är torrare, planterar de tall och gran. Och där det är riktigt blött växer al. Den tar upp mycket vatten och får stå kvar. Vi försöker diversifiera och skapa variation, det hoppas vi ska göra skogen mindre sårbar. Blandskog är inte lika stormkänslig. Denny Petterson berättar att de även har avsatt en hektar skog med mycket lövträd, bland annat grova aspar som gynnar olika hackspettsarter. Där finns unika lavar, mossor och örter. Han befarar att det kan bli mycket blött i markerna framöver och skulle vilja ha en översyn av hur vattnet från skogen kan forslas bort genom dikning eller på andra sätt. Kanske måste lagstiftningen förändras för att hänga med utvecklingen. Myndigheterna Denny Pettersson i Västerfärnebo tycker att Skogsstyrelsens klimatrådgivning fungerar bra. får inte vara fyrkantiga, det är många som får sin försörjning genom skogen. Han efterlyser en bättre dialog mellan skogsägarna och myndigheterna, ett mer långsiktigt tänkande. Om Skogsstyrelsens klimatrådgivning har Denny Pettersson dock bara gott att säga. Det var en väldigt positiv kontakt, klimatförändringarna blev mer påtagliga för oss. Och vi fick många råd om vad vi kan göra redan nu. Text & foto: Marita Gustavsson Klimatrådgivning Är du intresserad av rådgivning om klimatanpassning av din fastighet? Martin Klenz tfn , e-post

4 Klimatanalys SMHI spår varmare och blötare klimat Klimatförändringarna innebär att det blir allt varmare och blötare i Västmanland. Både temperaturhöjningen och den ökade nederbörden kommer att märkas tydligast på vintern, med mindre snö och mera regn. Det visar en klimatanalys som SMHI har gjort på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Att klimatet förändras råder det idag stor samstämmighet om inom forskarvärlden. Men trots att klimatforskningen hela tiden utvecklas och verktygen förfinas är det svårt att förutse exakt hur framtiden kommer att gestalta sig. Eftersom klimatförändringen idag beror på människans aktiviteter är den globala samhällsutvecklingen en viktig faktor som påverkar klimatets utveckling, säger klimatforskaren vid SMHI Gunn Persson. Det handlar bland annat om politiska beslut, befolkningsutveckling och teknikutveckling. En meter i timmen Det finns många osäkerhetsfaktorer när det rör sig om så långa perspektiv som ett århundrade. De frågor som naturvetenskapliga klimatforskare söker svaret på är hur klimatet påverkas av en förändrad sammansättning av atmosfären. Utifrån antaganden om hur atmosfären kommer att förändras görs beräkningar i fysikaliska modeller som beskriver klimatsystemet Gunn Persson, SMHI globalt. Dessa beräkningar omräknas sedan i regionala klimatmodeller för att ge mer detaljerade resultat. Uppdraget från Länsstyrelsen i Västmanland var att göra en regional klimatanalys för perioden fram till slutet av detta sekel, berättar Gunn Persson, som har författat rapporten tillsammans med fyra kollegor. Vi har i första hand tittat på hur temperaturen, nederbörden och vattenflödena påverkas av ett förändrat klimat. Att det blir varmare råder det ingen tvekan om. Växtzonerna förflyttas norrut med en meter i timmen och aldrig tidigare i jordens historia har en förändring av klimatet skett så snabbt. I slutet av seklet har norra Sverige ett klimat som liknar det i Sydsverige och det brukar sägas att Götalands klimat i sin tur kommer att likna Hollands eller södra Frankrikes. Något som ger förutsättningar för andra grödor, men också kan föra med sig nya problem. Mindre snö och tjäle Under de senaste 50 åren ökade årsmedeltemperaturen i Västmanland med knappt en grad, från 5,3 till 6,2 grader. I slutet av seklet är prognosen ett medeltal på runt 9 grader. Och det är på vintern som det varmare klimatet kommer att märkas mest med mindre snö och tjäle som följd. Men variationen mellan olika år blir troligen stor, säger Gunn Persson. Relativt kalla år kan förekomma de närmaste årtiondena, samtidigt som årsmedeltemperaturen beräknas ligga på upp mot 13 grader andra perioder. I scenarierna om det framtida klimatet kvarstår det regionala mönstret i Västmanland med varmare förhållanden i Mälardalen och svalare i de mer höglänta områdena i nordväst. Förutom att det blir varmare väntas nederbörden öka med ungefär 20 procent till slutet av seklet jämfört med referensperioden , från 650 mm till 780 mm per år. Liksom när det gäller temperaturen beräknas variationerna mellan olika år bli stora. I första hand är det under vintern som nederbörden kommer att öka, och då främst som regn. En viss ökning kan också ske under vår och höst, däremot inte under sommaren. Klimatscenarierna pekar dessutom på att extrem nederbörd i form av skyfall blir allt vanligare i framtiden. Brukningsmetoderna viktigast Det tredje området som studerats är vattenföringen, alltså den mängd vatten som under en viss tidsperiod rinner fram i ett vattendrag. Visserligen kommer nederbörden att öka totalt sett, men i första hand i form av regn eftersom det blir varmare. Det innebär i sin tur mindre snömängder och därmed inte lika höga vårflöden i åar och vattendrag som vi är vana vid. Om hundra år kommer vårflödestopparna i stort sett att vara borta i Västmanland, säger Gunn Persson. En fråga som ofta diskuteras är om klimatförändringarna leder till att det kommer att blåsa mer, med till exempel skogsskador som följd. Detta har inte studerats i det här sammanhanget, eftersom det inte ingick i uppdraget, berättar Gunn Persson. När det gäller vindar är det svårt att dra några bestämda slutsatser i ett så litet område som Västmanland och även för Sverige som helhet, förklarar hon. Klimatmodellerna ger olika svar. Generellt kan dock sägas att områden som idag har problem med stormar sannolikt kommer att drabbas ännu mer i framtiden. Gunn Persson berättar att forskare i Lund studerat tre stora stormar som alla var ganska lika metereologiskt sett. Men skadorna blev väldigt olika, beroende på hur skogen brukades. Stormar och oväder får vi räkna med oavsett hur klimatet förändras. Kanske är det därför allra viktigast att fundera över vilka brukningsmetoder som används, säger hon.

5 14 Källa: SMHI C År Förändring av årsmedeltemperaturen Diagrammet visar den beräknade förändringen av årsmedeltemperaturen för Västmanlands län fram till år Årsmedeltemperaturen under referensperioden uppgår till 5,3 grader och visas som en horisontell linje. Hittills uppmätta år då det varit varmare än medelvärdet visas som en röd linje och kallare år som en blå. Den svarta linjen är medianvärden och de skuggade partierna anger beräknade maximi- och minimivärden. Enligt prognosen kommer årsmedeltemperaturen att öka från dagens 6,2 till 9 grader. Växtperiodens förändring Diagrammet visar förändringen av vegetationsperiodens beräknade startdag i Västmanlands län jämfört med referensperioden Kurvorna är beräknade 10-årsmedelvärden utifrån olika klimatscenarier (varje färg är ett scenario). De baseras på ett ganska försiktigt antagande om utsläpp. Det grå fältet beskriver variationen mellan enskilda år. Växtperioden beräknas öka med cirka 50 dagar till år 2100 om man även tar hänsyn till att den avslutas senare på hösten. Dagar > < km Förändring av årsmedelnederbörden Diagrammet visar den beräknade förändringen av årsmedelnederbörden för Västmanlands län i slutet av seklet (år ) jämfört med referensperioden år Ökningen är störst i den nordvästra delen av länet och beräknas vid sekelskiftet ha ökat med uppemot 150 mm. För länets som helhet handlar det om en ökning från dagens cirka 650 mm per år till 780 mm. En ökning med ungefär 20 procent År Ökad risk för skred, ras och slam Vilka risker för naturolyckor till följd av klimatförändringarna finns i Västmanland? Statens geotekniska institut (SGI) har beskrivit detta i en rapport till Länsstyrelsen i Västmanlands län. Rapporten baseras bland annat på den regionala klimatanalys som SMHI tagit fram (se artikel på föregående sida). N Källa: SMHI Källa: SMHI SGI konstaterar i sin rapport att det finns risk för naturolyckor i form av erosion, skred, ras och slamströmmar på flera platser i länet redan idag, och i ökad utsträckning vid klimatförändringar. Rapporten innehåller också rekommendationer för olika verksamheter, bland annat skogsbruket. På skogbevuxna slänter sägs att skötselns huvuduppgift är att marken ska förbli täckt av vegetation. När slutavverkning sker ska därför inte skogen kalavverkas utan skärmträd av tall och lövträd lämnas kvar. Vid terrängtransport är det viktigt att inte skära av flöden i sluttningen som diken och bäckar utan bygga ordentliga överfarter. I kraftigt sluttande områden såsom raviner bör det övervägas om skogen överhuvudtaget skall brukas, då det förutom erosionsrisken även kan finnas höga naturvärden. Flera av dessa områden i Västmanland har idag någon form av skydd, som naturreservat eller biotopskydd. Om skötsel av skogen är möjlig bör det ske varsamt med god planering och kanske annan teknik, som inte innebär omfattande körning.

6 Skogsbilvägar Vägunderhåll är ingen kostnad Med ett varmare och blötare klimat ökar påfrestningen på skogsbilvägarna och därmed kravet på bättre vägunderhåll. Men att underhålla sin väg är inte en kostnad utan en investering, anser Fredrik Staland, utbildningsansvarig på Skogforsk. Det kan jämföras med att man med jämna mellanrum målar om sitt hus. Av landets drygt mil enskilda vägar är merparten skogsbilvägar. En skogsbilväg ska klara virkestransporter med lastbilar som kan vara upp till 24 meter långa och väga 60 ton när de är fullastade. Med sådana krafter är slitaget på vägarna väldigt stort. En vanlig personbil måste passera gånger för att ge samma påfrestning på vägkroppen som en fullastad timmerbil, säger Fredrik Staland. Vilket skick är då skogsbilvägarna i? Generellt är kvaliteten för dålig redan idag, anser Fredrik Staland. Och i ett förändrat klimat med mindre tjäle på vintern, ökad nederbörd och fler häftiga skyfall ökar kraven på bra vägstandard. Vatten är vägens största fiende, så det allra viktigaste är att på olika sätt leda bort vattnet från vägen. Dyrare att inte göra något alls Både vid underhåll, restaurering och anläggning av nya vägar handlar det om underlag och dränering, rensade diken och gott om vägtrummor som dessutom är rätt dimensionerade. Och visst kostar det pengar, men motsatsen att inte göra något alls är i längden många gånger dyrare. Skogsbilvägarna ingår i ett nationellt klassificeringssystem i fyra steg som talar om vad vägen ska tåla. De allra flesta är sommarvägar (ungefär hälften) eller sådana som klarar normala höstregn. En mindre del har den högsta klassen, vilket innebär att de någorlunda helskinnade ska överleva både tjällossning och kraftig nederbörd. Den lägsta klassen består av vintervägar. Eftersom det saknas uppgifter om bärighet på många av de enskilda vägarna Ett varmare klimat med mer regn och mindre tjäle ställer krav på bättre skogsbilvägar och ökat underhåll. Vatten är vägens största fiende, säger Fredrik Staland, Skogforsk. finns det ett stort mörkertal när det gäller den totala standarden på skogsbilvägarna, säger Fredrik Staland. Hans råd till skogsägare som ska restaurera en befintlig väg eller anlägga en ny är att tänka långsiktigt och väva in klimatförändringarna i planeringen. En sommarväg kanske behöver graderas upp till en som tål höstregn. Och sluta räkna med vintervägar. Om du ska bygga en ny väg Snåla inte med vägtrummor En stark rekommendation är att inte snåla med vägtrummor. De kan rädda många vägar från erosion och ras. Men att anlägga vägar i anslutning till våtmarker och vattendrag kräver särskild försiktighet, eftersom naturmiljön kan påverkas negativt. Enligt Skogsstyrelsens anvisningar används vägtrummor där det inte är ett kontinuerligt vattenflöde. Vid mer permanenta flöden byggs istället en bro eller en halvtrumma med öppen botten, så att vattenlevande djur kan fortsätta att ta sig fram i vattendraget. All form av dikning ska planeras så att slam, näringsämnen och miljögifter aldrig leds direkt ner i sjöar och naturliga vattendrag. I ett klimatperspektiv är det extra viktigt att tänka på den biologiska mångfalden eftersom naturmiljön i framtiden kommer att utsättas för allt större påfrestningar. Men fler skogsbilvägar kan också vara en miljöförbättrande åtgärd, framhåller Fredrik Staland. Fler vägar innebär att skotarna inte behöver köra lika långt, och då minskar körskadorna i skogen. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt, eftersom det är femtio gånger dyrare att frakta virke i skogen med en skotare jämfört med lastbil på väg. Planera för varmare och blötare klimat. Placera vägen på höjdryggar och på mark med god naturlig dränering. Låt områden med höga naturvärden vara orörda. Anlägg vägen i terrängen så att våtmarker med natur- eller kulturmiljövärden inte påverkas. Håll väggatan öppen från sly för att underlätta solinstrålning och luftcirkulation som torkar upp vägen snabbare. Ha en öppen dialog med Skogsstyrelsen, de har både vägexperter och specialister på naturvård. Foto: Skogforsk

7 Fler trädslag sprider riskerna Att blanda trädslagen är det bästa sättet att skydda sin skog mot insektsangrepp och stormfällning, anser Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsens klimatspecialist. Skadeinsekter är inget nytt inom skogsbruket, men temperaturhöjningen innebär att nya arter kan etablera sig på svenska breddgrader. Insekter är ofta specialiserade på särskilda trädslag och med nya träd kan därför följa skadeinsekter som tidigare inte funnits i Sverige. Ett exempel är lärkborre som särskilt angriper lärk. Redan har ett 10-tal nya skadegörare hittats i Sverige, som på olika sätt kommit söderifrån, berättar Hillevi Eriksson. En del kommer via luften, men det finns också en risk att de kan följa med vid import av obehandlat biobränsle. Även de skadeinsekter som redan finns här gynnas av ett varmare klimat. Det bästa sättet att skydda sig är att sprida riskerna genom Foto: Gunnar Isacsson Vill du veta mer? Angrepp av lärkborre. att ha flera olika trädslag på sin fastighet, och gärna i bestånden också, säger Hillevi Eriksson. Att syna sin skog och avverka insektsskadade träd är också bra. Ökad risk för stormfällning hänger främst samman med mindre tjäle och högre grundvatten. Även här är blandskog att föredra jämfört med ett granbestånd av samma ålder. Att skogar med blandade trädslag klarade stormen Gudrun bäst har bekräftats av ny forskning vid SLU. Både studier ute i fält och i vindlaboratorium visar att även gran föll i mindre utsträckning i skogar som var blandade, säger Hillevi Eriksson. Kontakta gärna någon av oss: Måns Enander, klimatsamordnare, Länsstyrelsen i Västmanlands län, tfn Martin Klenz, skogskonsulent Skogsstyrelsen Västmanlands distrikt, tfn Här hittar du mer information: (sök på klimat respektive väder och klimat ) (klicka på klimat ) Håll utkik efter den aktivitet som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Västmanland i vår arrangerar tillsammans med forskningsprogrammet Mistra-SWECIA (se artikel på nästa sida). Fyra frågor till... Dan Glöde, utvecklingschef vid Mellanskog. Foto: Mellanskog Hur ser Mellanskog på klimatförändringarna? Vi utgår från den forskning som bedrivs vid bland annat SMHI och som visar att vi i Sverige sannolikt kommer att få ökade genomsnittstemperaturer, kortare snöperioder, mer och häftigare regn samt ökad risk för torka i södra Sverige. Risken för stormar kanske också ökar, även om forskningsresultaten inte är entydiga. Vad är de största riskerna vid ett ändrat klimat? Ett varmare klimat gör att nya trädslag och arter troligen kommer att vandra in i Sverige. Det kan vara nya skadegörare, som exempelvis lärkborren. Men även andra arter som inte utgör något direkt hot mot skogen kan komma att etablera sig. En regnig sommar och höst som i år ger en uppfattning om vilka problem som minskad tjäle och högre grundvattennivå kan medföra. Men det kan också leda till sämre rotstabilitet vid vinterstormar och värre stormskador även om vindstyrkorna inte förändras. Finns det några positiva effekter? Ett varmare klimat gynnar skogens tillväxt genom att vegetationsperioden förlängs. Växande skog tar upp koldioxid och bidrar på så sätt till att mildra klimatförändringarna. Hur mycket koldioxid som en skog fångar beror till stor del på trädens tillväxt, vilket påverkas av hur skogen sköts. Mellanskog vill arbeta för god skogsskötsel och hög tillväxt i våra medlemmars skogar, vi har ett ansvar för att binda koldioxid. Förhoppningsvis kan klimatförändringarna öka intresset för god skogsskötsel. Hur kan skogsägare förbereda sig? En bra start är att ha en aktuell skogsskötselplan och genom den bedriva ett ståndortsanpassat skogsbruk, som siktar till bästa möjliga tillväxt för bästa möjliga inlagring av koldioxid. Centrala delar är exempelvis bra föryngringar, rätt val av trädslag och riskspridning. Det handlar även om att inte gallra för sent och inte i äldre bestånd, prioritera skogsskyddsarbetet och hålla koll på vindfällen. Dikesrensning och gödsling är också viktiga åtgärder för att öka trädens förmåga att binda koldioxid. Bra skogsbilvägar som bär kommer dessutom att bli en allt viktigare faktor för att kunna leverera skogsråvara i framtiden. Text: Marita Gustavsson

8 Nya trädslag kan bli biologisk öken Klimatförändringarna ställer skogsägare inför nya val som kan vara både bra och dåliga för ekosystemen. Skogsbruket i sig har större påverkan på den biologiska mångfalden än själva klimatförändringen, säger Tommy Lennartsson, forskare inom Centrum för biologisk mångfald vid SLU. Många skogsägare funderar över vad ett varmare klimat innebär för valet av trädslag. Och det finns många aspekter som ska vägas in i en totalbedömning. Träd som växer snabbt kan avverkas oftare, vilket ger mer i plånboken för den enskilde skogsägaren. Men skogen ska också klara insektsangrepp, vind och regn. Mycket talar för att den svenska granen i södra Sverige alltmer kommer att fasas ut till förmån för andra barrträd, tror Tommy Lennartsson. Granen är nämligen känslig för stormar, torka på sommaren och väta på vintern. Varierad skog är bäst Själv skulle han gärna se en utveckling mot fler lövträd om granen inte klarar det varmare klimatet. Det är ett exempel på hur klimatförändringen skulle kunna påverka skogsbruket i positiv riktning. Men han befarar att vi istället kommer att få se ökade bestånd av träd som hybridlärk, contortatall och douglasgran. Det skulle vara dåligt för den biologiska mångfalden. Skogar med dessa träd blir i det närmaste biologiska öknar när träden planteras i Sverige, eftersom svenska skogsarter inte är anpassade till de främmande trädslagen. Tommy Lennartsson är övertygad om att en mer varierad skog inte bara är viktig för arternas överlevnad. Stormen Gudrun slog hårdast mot skogar med samma trädslag och ålder, säger han. Och monokulturer brukar vara känsligast för skadeangrepp. Som en årlig finanskris Stora flöden i vattendrag är en annan följd av den globala uppvärmningen. Man kan förhålla sig på olika sätt till översvämningar, framhåller Tommy Lennartsson. Dika ur så att det blir torrt i marken eller låta det svämma över och bli våtmark som är bättre för den biologiska mångfalden. Odikade våtmarker och andra buffertzoner minskar dessutom sårbarheten i skogen, säger han. Det ekonomiska värdet av livskraftiga och uthålliga ekosystem är något som har uppmärksammats allt mer. För några år sedan lades till exempel den uppmärksammade TEEB-rapporten fram, som visar att förlusten av ekosystemens förmåga att producera tjänster är värda mycket stora En varierad skog är inte så känslig för skadeangrepp och stormar. belopp. Enligt en delrapport, som främst tog skogsekosystemen som utgångspunkt, handlar den förlorade biologiska mångfalden om värden på mellan och miljarder dollar varje år. Det är i storleksordningen värdet av en årlig global finanskris. Tommy Lennartsson framhåller att det även finns en etisk aspekt på biologisk mångfald. Jag tycker inte att vi som lever nu har rätt att utrota arter och därmed förstöra för kommande generationer. Foto: Michael Ekstrand/Skogsstyrelsen Forskare ordnar workshop i Västmanland Hur kommer klimatförändringen att påverka de skogliga ekosystemen och vilka åtgärder kan en skogsägare vidta för att klimatanpassa sin skog? Det är två frågor som studeras av forskarna i Mistra- SWECIA, ett åttaårigt forskningsprogram som pågår till år Utifrån de regionala klimatscenarier som SMHI varit med och tagit fram görs en fallstudie av skogen, berättar Mistraforskaren Oskar Wallgren. Som enskild skogsägare ska jag via rådgivning kunna få svar på vad som kan förväntas i den del av landet där jag bor och hur det påverkar min skog. Våra resultat kan bidra till bättre rådgivning. Inom ramen för forskningsprojektet undersöks också hur olika aktörer anpassar sig till det förändrade klimatet och på vilket underlag de fattar sina beslut. Dessa aktörsstudier ska ge underlag för råd till skogsägare och svar på vilket stöd samhället kan ge till skogsbruket. Skogsägarna behöver stöd i valet av plantor vid återplantering och när de väljer skötselstrategier som till exempel metoder för gallring, säger Oskar Wallgren. Detta stöd måste bygga på den bästa kunskapen om hur klimatet kan ändras i framtiden, kopplat till en förståelse av hur beslutsfattandet går till i praktiken. För att stärka brobyggandet mellan forskningen och samhället genomförs årligen två workshops eller andra aktiviteter under forskningsperioden. Till våren 2013 planerar programmet en sådan aktivitet tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Västmanland. Det exakta upplägget är inte bestämt, säger Oskar Wallgren. Men som en del av arrangemanget skulle vi ute i fält vilja titta på vad som händer när vårt beslutsunderlag baserat på klimatscenarier och riskmodeller möter verkligheten.

Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län

Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län Foto: Timo Schmidt/flickr.com Människans utsläpp påverkar klimatet Temperaturen på jorden stiger det pågår en global uppvärmning som med

Läs mer

Klimatanpassning Måns Enander, Klimatanpassningssamordnare. Bakgrund och definitioner Klimatanpassning Översvämning

Klimatanpassning Måns Enander, Klimatanpassningssamordnare. Bakgrund och definitioner Klimatanpassning Översvämning Klimatanpassning 121001 Måns Enander, Klimatanpassningssamordnare Bakgrund och definitioner Klimatanpassning Översvämning Bakgrund Länsstyrelsen har två klimatuppdrag Klimatanpassning Energieffektivisering

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE nordens venedig VARMARE OCH BLÖTARE DET FRAMTIDA STOCKHOLMSKLIMATET kommer att utsätta vårt samhälle och vår natur för allt större påfrestningar. Här får du se vad

Läs mer

Hur påverkar klimatförändringen den biologiska mångfalden i skogen?

Hur påverkar klimatförändringen den biologiska mångfalden i skogen? Klimatförändringarnas påverkan på den biologiska mångfalden i skogslandskapet ulrika.siira@skogsstyrelsen.se Hur påverkar klimatförändringen den biologiska mångfalden i skogen? Klimatförändringen i Sverige

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

Skogen och klimatet. Vill du skriva ut dokumetet? Välj A4 liggande! komma samhället till del som substitution för fossila och resurskrävande råvaror.

Skogen och klimatet. Vill du skriva ut dokumetet? Välj A4 liggande! komma samhället till del som substitution för fossila och resurskrävande råvaror. LRF Skogsägarnas Agenda för Skogen och klimatet Vill du skriva ut dokumetet? Välj A4 liggande! LRF Skogsägarna anser att skogen som förnybar resurs har en central roll i den pågående klimat om ställningen

Läs mer

Klimat och vatten i Jönköpings län - Idag och i framtiden

Klimat och vatten i Jönköpings län - Idag och i framtiden Klimat och vatten i Jönköpings län - Idag och i framtiden Länsstyrelsen i Jönköpings län Johan Andréasson johan.andreasson@smhi.se Klimatförändring - effekter och anpassning i Jönköpings län, 17 april

Läs mer

VAD ÄR KLIMATANPASSNING? LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG

VAD ÄR KLIMATANPASSNING? LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG +4 GRADER Klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Vi går mot ett varmare klimat, ökad nederbörd och stigande vattennivåer. Extrema väderhändelser har under

Läs mer

+5 GRADER. Klimatet förändras

+5 GRADER. Klimatet förändras +5 GRADER Klimatet förändras Klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Vi går mot ett varmare klimat, ökad nederbörd och stigande vattennivåer. Extrema väderhändelser

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Hur sköter vi skogen i ett föränderligt klimat? Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog

Hur sköter vi skogen i ett föränderligt klimat? Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Hur sköter vi skogen i ett föränderligt klimat? Göran Örlander Skogsskötselchef, Klimatförändringar och skogsskötsel Klimatforskarna idag är relativt eniga om att vi ska få förändringar i klimatet som

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Lars Sängstuvall 120509 Bergviks markinnehav i centrala Sverige Drygt 8% av Sveriges totala produktiva skogsmark Avverkning > 6 miljoner m3fub

Läs mer

Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011

Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011 Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011 Kontakt: Charlotta Källerfelt & Caroline Valen Klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning Vad är klimatanpassning? Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens klimat.

Läs mer

Nytt klimat nya skogsskador Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Nytt klimat nya skogsskador Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Nytt klimat nya skogsskador Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Foto: Anna Marntell, Skogsstyrelsen Klimatförändringar och transport via världshandeln ger Fler möjligheter för främmande arter att nå Sverige.

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter

Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter Jonas Bergquist Älg Älg, rådjur, dovhjort, kronhjort Plantering av tall i södra Sverige Naturlig föryngring av tall i södra Sverige

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Klimatförändringar och dess konsekvenser i Svartån. Malin Berglind Samordnare för Klimatanpassning Länsstyrelsen i Jönköpings län

Klimatförändringar och dess konsekvenser i Svartån. Malin Berglind Samordnare för Klimatanpassning Länsstyrelsen i Jönköpings län Klimatförändringar och dess konsekvenser i Svartån Malin Berglind Samordnare för Klimatanpassning Länsstyrelsen i Jönköpings län Hur kommer klimatet att förändras? Källor: IPCC och SMHI Temperaturutveckling

Läs mer

Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Föredragets innehåll Klimatförändringar Befintliga skogsskadegörare i nytt klimat Nya skadegörare på gång Vad kan vi göra

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat

Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat 2008/09:162 Beslut i riksdagen juni 2009 Länsstyrelserna ges uppdraget att på regional nivå

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning I början Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) till högteknologisk, tillämpad forskning SMHI en myndighet under

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Scenarier för ett förändrat klimat Klimatet förändras!

Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Scenarier för ett förändrat klimat Klimatet förändras! Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Scenarier för ett förändrat klimat Klimatet förändras! 1 Klimatanpassning Det pågår en global uppvärmning Uppvärmningen beror med stor sannolikhet

Läs mer

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige?

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Anna Edman, SMHI Mätningar Modeller Scenarier IPCC SMHI Rossby Centre Globalt regionalt lokalt Mölndal 13 december 2006 Foto Nils Sjödin, SMHI Gudrun den 8 januari

Läs mer

Klimatanpassning i Örebro län

Klimatanpassning i Örebro län Klimatanpassning i Örebro län Karin Aune karin.aune@lansstyrelsen.se Länsstyrelsens uppdrag inom Klimatanpassning Länsstyrelserna har uppdraget att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet Samhället

Läs mer

Klimateffekter och anpassningsstrategier

Klimateffekter och anpassningsstrategier Mistra-Swecia Fredrik Lagergren Lunds universitet Rapport nr 6 Klimateffekter och anpassningsstrategier i svenskt skogsbruk exempel Holmen Skog M istra-swecia Climate Impacts adaptation www.mistra-swecia.se

Läs mer

Klimatanpassning Energiomställning. Klimatanpassning. Vårt klimat. -det gäller oss i Västmanland

Klimatanpassning Energiomställning. Klimatanpassning. Vårt klimat. -det gäller oss i Västmanland Klimatanpassning Klimatanpassning Energiomställning Vårt klimat -det gäller oss i Västmanland FAKTA Cannabis (marijuana och hasch) är den överlägset vanligaste illegala drogen bland ungdomar. Vanligvis

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Framtidens översvämningsrisker

Framtidens översvämningsrisker -1-1 Framtidens översvämningsrisker Bakgrund Med början våren driver SMHI med medel från Länsförsäkringars Forskningsfond forskningsprojektet Framtidens Översvämningsrisker. Projektet skall pågå till och

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Klimatanpassning - i ett föränderligt klimat

Klimatanpassning - i ett föränderligt klimat David Hirdman Klimatanpassning - i ett föränderligt klimat med fokus på krishantering Vad är det för skillnad på klimat och väder? Climate is what you expect, weather is what you get (Robert A. Heinlein,

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

2010-05-06 CARIN NILSSON. Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI

2010-05-06 CARIN NILSSON. Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI 2010-05-06 CARIN NILSSON Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI Vulkanutbrott Eyjafjallajökul Vulkanerna släpper ut varje år runt 130 miljoner ton koldioxid. Jämfört med

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Kulturarv för framtida generationer. Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Kulturarv för framtida generationer. Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige Kulturarv för framtida generationer Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige Kallbadhuset i Varberg är ett exempel på en byggnad som kan komma att påverkas av både höjda havsnivåer och ökad nederbörd.

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

SKOGENS VATTEN-livsviktigt

SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2015-02-26 SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2014-01-22 2 Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag Inget nytt för Södra att engagera sig i vatten! Vattendemoslingor Om markskoning,

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Klimatscenarier i miljömålsarbetet

Klimatscenarier i miljömålsarbetet Klimatscenarier i miljömålsarbetet Tom Hedlund Naturvårdsverket 2010-10-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Prognos till 2020 och utvecklingstrend för miljökvalitetsmålen Begränsad

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Klimatförändring och försäkring

Klimatförändring och försäkring Klimatförändring och försäkring Länsstyrelsen i Västmanlands seminarium 10 februari Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar AB Staffan Moberg, Svensk Försäkring En del av svensk Försäkring i samverkan Klimatanpassning

Läs mer

Skogsbrukseffekter på. Stefan Anderson

Skogsbrukseffekter på. Stefan Anderson Skogsbrukseffekter på vattendrag Stefan Anderson Skogsstyrelsen Flera skogsbruksåtgärder påverka marken och därmed d vattnet t Föryngringsavverkning GROT-uttag och stubbskörd Markberedning Skyddsdikning/Dikesrensning

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010.

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010. PROTOKOLL Nr 111 1(1) Datum 2010-08-19 Närvarande: Monika Stridsman Johan Wester Håkan Wirtén Generaldirektör, beslutande Enhetschef Avdelningschef Handläggare, föredragande Justeras Monika Stridsman 1

Läs mer

Åtgärdsprogram för levande skogar

Åtgärdsprogram för levande skogar sprogram för levande skogar Hyggesfritt skogsbruk i Spikbodarna Östersunds kommun Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt

Läs mer

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Slutrapport Arbetsgrupp för klimatanpassning inom byggnader och byggnadskonstruktion (augusti 2011 februari

Läs mer

De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser

De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser Väderhändelser i Sverige senaste 18mån Raset i Ånn Översvämningar i söder Skredet i Munkedal Extremvarm höst-06 10-11 månader/12 varmare än normalt,

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Och vad gör vi med byggnader

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Vad är det för skillnad på klimat och väder? Climate is what you expect, weather is what

Läs mer

Skogsbruket. och kvicksilver

Skogsbruket. och kvicksilver Skogsbrukets påverkan på Skogsbruket vattnet, Oskarshamn 2012 11 29 och kvicksilver Vattenrådens dag Göteborg 2013 Johan Hagström Skogsstyrelsen Region Väst Kvicksilverhalter i mark Alriksson, 2001 Kvicksilver

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat

Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat 2008/09:162 Beslut i riksdagen juni 2009 Länsstyrelserna ges uppdraget att på regional nivå

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Långvarig torka kontra extrem nederbörd

Långvarig torka kontra extrem nederbörd Halmstad 2011-05-03 Carin Nilsson Långvarig torka kontra extrem nederbörd Hur ser klimatet ut i ett 30 års perspektiv i Sydvästra Sverige? Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga

Läs mer

Klimathistoria. Skillnad dagens klimat/istid, globalt 6ºC Temperatur, koldioxid, och metan har varierat likartat. idag Senaste istiden

Klimathistoria. Skillnad dagens klimat/istid, globalt 6ºC Temperatur, koldioxid, och metan har varierat likartat. idag Senaste istiden Klimathistoria Skillnad dagens klimat/istid, globalt 6ºC Temperatur, koldioxid, och metan har varierat likartat idag Senaste istiden Klimathistoria Skillnad dagens klimat/istid, globalt 6ºC Temperatur,

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder beslutade den

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

NordGens Miljösamordningsgrupp 2011

NordGens Miljösamordningsgrupp 2011 NordGens Miljösamordningsgrupp 2011 Rapport: Genetisk mångfald en nyckel till motverkan av och anpassning till klimatförändringar Genetisk mångfald en nyckel till motverkan av och anpassning till klimatförändringar

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring i skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till 10, 14, och 30 skogsvårdslagen

Läs mer

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Lübeckmodellen är ett naturnära skogsbrukskoncept för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar virkesproduktion. I praktiken innebär detta

Läs mer

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Inledning Naturen i och runt bostadsområden fyller en mängd olika funktioner. Grönstrukturen har stor betydelse för lokalklimatet och

Läs mer

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Ert dnr; N2017/01407/K1

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Ert dnr; N2017/01407/K1 1(6) YTTRANDE 2017-09-25 Dnr 4.5.17-10288/17 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Ert dnr; N2017/01407/K1 Jordbruksverket har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Markavvattning för ett rikt odlingslandskap

Markavvattning för ett rikt odlingslandskap Markavvattning för ett rikt odlingslandskap Anuschka Heeb Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Allmän klimatkunskap Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Växthuseffekten Växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden

Läs mer

Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar

Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar Stormar 2005 Stormen Gudrun ca 75 milj. m3sk 2007 Stormen Per ca 16 milj. m3sk 2008 Stormar ca 3 milj. m3sk

Läs mer

Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län

Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län Projektledare: Liselotte Eriksson, miljöskyddshandläggare Elvira Laneborg, samordnare klimatanpassning 2011-09-29 Klimatanpassning Arbetet med att anpassa

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skoglig verksamhet Avverkning, skogsvård, rådgivning, transporter med mera 19 verksamhetsområden i 3 regioner

Läs mer

Elin Sjökvist och Gustav Strandberg. Att beräkna framtidens klimat

Elin Sjökvist och Gustav Strandberg. Att beräkna framtidens klimat Elin Sjökvist och Gustav Strandberg Att beräkna framtidens klimat Koldioxidkoncentration Idag 400 ppm Tusentals år sedan Temperaturökningen fram till idag Källa: NOAA Vad är ett klimatscenario? Koncentrationsscenario

Läs mer

Försäkring i förändrat klimat

Försäkring i förändrat klimat Försäkring i förändrat klimat Klimatanpassning i samarbete Klimatkonferens i Örebro27 november2012 Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar 1 Varför har Länsförsäkringar engagerat sig? en spegel och viktig del

Läs mer

Framtidsklimat i Hallands län

Framtidsklimat i Hallands län 1 Exempel på sidhuvud - ÅÅÅÅ MM DD (Välj Visa, Sidhuvud sidfot för att ändra) Falkenberg 15 april 2016 Framtidsklimat i Hallands län Gunn Persson Klimathistoria Skillnad dagens klimat/istid, globalt 6ºC

Läs mer

Mikael Schéele. Övriga uppdrag: - Brandingenjör/Civilingenjör i Riskhantering - Medlem i delprojektet som rör Selångersån

Mikael Schéele. Övriga uppdrag: - Brandingenjör/Civilingenjör i Riskhantering - Medlem i delprojektet som rör Selångersån Mikael Schéele - Brandingenjör/Civilingenjör i Riskhantering - Medlem i delprojektet som rör Selångersån Övriga uppdrag: - Preview-projektet - RISK-EOS - Älvgrupperna för Ljungan och Indalsälven Sommaren

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Klimatanpassning Daniel Bergdahl

Klimatanpassning Daniel Bergdahl Klimatanpassning Daniel Bergdahl Jag heter Daniel och jobbar med klimatanpassning på Länsstyrelsen. Nederbörd och flöden kommer att förändras i ett framtida klimat. Tittat vi historiskt så har förhållandena

Läs mer

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Bakgrund Inom ramen för klimatanpassningsprojektet Clim-ATIC har vi genom ett antal träffar tillsammans med Lycksele kommun, privata skogsägare,

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Framtidens klimat och klimatanpassning i Kalmar län. 2011-05-19 Elvira Laneborg klimatanpassningsordnare för Kalmar län

Framtidens klimat och klimatanpassning i Kalmar län. 2011-05-19 Elvira Laneborg klimatanpassningsordnare för Kalmar län Framtidens klimat och klimatanpassning i Kalmar län 2011-05-19 Elvira Laneborg klimatanpassningsordnare för Kalmar län Upplägg Snabb introduktion till klimat och klimatmodeller Hur tror vi att framtidens

Läs mer

Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet. Västmanlands län. Sammanställt

Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet. Västmanlands län. Sammanställt Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet Västmanlands län Sammanställt 2010-12-07 Data för länet Observationsdata Dagliga observationsdata från SMHIs väderstationer har interpolerats

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Hur ser det förändrade klimatet ut? Extremare väder?

Hur ser det förändrade klimatet ut? Extremare väder? Hur ser det förändrade klimatet ut? Extremare väder? Lars Bärring SMHI Rossby Centre Upplägg: Sveriges klimat de förändringar vi ser redan nu Klimatmodeller vad är det helt kort? Framtida förändringar

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland och Västernorrland i norr

Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland och Västernorrland i norr PM 1(5) Datum 2012-01-11 Diarienr 2012/121 Clas Fries Box 284, 901 06 Umeå clas.fries@skogsstyrelsen.se Tfn 090-158314 Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland

Läs mer

Försäkring i förändrat klimat

Försäkring i förändrat klimat Försäkring i förändrat klimat Klimatanpassning i samarbete Klimatkonferens i Jönköping 17 april 2012 Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar 1 Varför har Länsförsäkringar engagerat sig? en spegel och viktig

Läs mer

informationsmöte NATUR

informationsmöte NATUR Arbetsgrupp Uppströms Sommen informationsmöte NATUR Onsdag 11 december kl. 18 Kommunhuset, Stora sammanträdesrummet Trots arbete med att minska vår klimatpåverkan står det klart att klimatförändringarna

Läs mer