SALDOBEVAKNING AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL - VMI, EN OPTIMAL LÖSNING?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALDOBEVAKNING AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL - VMI, EN OPTIMAL LÖSNING?"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå SALDOBEVAKNING AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL - VMI, EN OPTIMAL LÖSNING? Reg.kod: Oru-Te-ExM080-M100/04 Camilla Löfgren och Therèse Åkerlund Maskiningenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Clas Nordquist BALANCE SURVEILLANCE OF CONSUMPTION MATERIAL - VMI, AN OPTIMAL SOLUTION? Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Förord Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts på Atlas Copco Rock Drills AB, vid divisionen Underground Rock Excavation, våren 2004 i samarbete med institutionen för teknik vid Örebro universitet. Vi vill rikta ett stort tack till Atlas Copco för att vi givits möjligheten att utföra detta examensarbete. Ett stort tack också till de personer som ställt upp med tid, resurser och viktig information, utan deras stöd hade detta examensarbete inte varit genomförbart. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till våra handledare Jonas Carlsson, Atlas Copco och Per-Olov Odell, Örebro Universitet. Örebro, den 4 juni 2004 Camilla Löfgren Therèse Åkerlund 1

3 Sammanfattning Detta examensarbete är utfört på Atlas Copco Rock Drills AB vid divisionen Underground Rock Excavation i Örebro, våren Arbetet baseras på teoretiska och empiriska studier. Empirin utgörs av intervjuer och samtal med berörda parter för att få en bättre förståelse samt idéer och uppslag till problemlösningar. Atlas Copco saknar i dagsläget lagerföring och saldobevakning i affärssystemet på fästelement av de mindre storlekarna, i fortsättningen kallat nollat material. Exempel på nollat material är skruvar, muttrar och nipplar. Avsaknaden av lagerföringsrutiner på det nollade materialet gör att inget reellt lagersaldo kan skapas. Dessa brister leder till oerhörda problem för i huvudsak ekonomiavdelningen, som inte har någon möjlighet att kontrollera de fakturor leverantörerna skickar. Svårigheter uppstår även vid revision då ingen lagerhistorik eller liknande finns att tillgå för att kunna bedöma hur materialkostnaderna löpt under året. Atlas Copcos målsättning är att skapa fungerande lagerföringsrutiner samt få överblick, på lagersaldo och eventuella materialbrister, över det nollade materialet. Endast tre leverantörer berörs av studien; Mattssons i Anderstorp AB, Colly Components AB och Parker Hannifin AB. De frågor som omfattas av kravspecifikationen och som ägnats mest tid och kraft åt är: 1) Hur ska Atlas Copco gå till väga för att få fungerande lagerföringsrutiner och saldobevakning? 2) Vilket förfaringssätt bör användas för att uppnå saldobevakning av det nollade materialet? 3) Utreda det hur befintliga flödet ser ut i dag gällande saldobevakning samt undersöka hur det skulle kunna se ut med VMI, leverantörsstyrt lager. Den metod som styrt huvuddelen av arbetet omfattar: litteraturstudier, observationer, intervjuer och studiebesök. I litteraturstudien har information inhämtats från böcker, artiklar, internet och examensjobb, alla inom området för logistik. De observationer som genomförts i den dagliga produktionen bestod i att få en uppfattning om hur materialet hanteras i dagsläget samt att följa en materialhanterare i beställningsarbetet med det nollade materialet. De lösningar som utkristalliserat sig under arbetets gång grundar sig bland annat på fakta som erhållits under litteraturstudierna. Utifrån de nämnda litteraturstudierna och sammanställningen av de intervjuer som gjorts har en trestegslösning jobbats fram, grundad på två ursprungligen separata åtgärdsförslag. För att få fungerande lagerläggningsrutiner och automatisk uppdatering av materialsaldot i Movex krävs att den information som skickas elektroniskt till leverantören vid beställning även returneras på elektronisk väg. Detta förfarande hanteras bäst med en så kallad leverantörsdatafil. För att på sikt kunna minska Atlas Copcos lagerkostnader bör stegvis implementering av leverantörsstyrt lager, VMI, ske där leverantören av en produkt styr och på sikt även kan ta över ägandet av lagret. Slutsatsen är att med ovanstående metoder kan ett införande av lagerföringsrutiner och saldobevakning av det nollade materialet ske på ett successivt och smidigt sätt. Förslagen är en grund för Atlas Copco att jobba vidare ifrån när tiden är mogen att införa lagerföringsrutiner och saldobevakning av det nollade materialet. 2

4 Summary This bachelor thesis is done at Atlas Copco Rock Drills AB, Underground Rock Excavation, Örebro. The work is based on theoretical and empirical studies. The empirical work is done by interviews with the concerned parts to get an increased comprehension and good ideas for problem solutions. Balance surveillance comprising small size fasteners, from this point forward called zero stock, are lacking at today s date. Screws, nuts and nipples are examples of zero stock. The lack of a functioning stock disposition at zero stock makes that an actually balance surveillance can not be created. The lack of balance surveillance is causing troubles at the time for audit because the economic department only has invoices to show but no stock history to compare to. Atlas Copco objectives are to get a well functioning stock disposition over the zero stock and to get an overview at the balance surveillance and the possible lack of material. Only three suppliers will be processed in this study; Mattsons i Anderstorp AB, Colly Components AB and Parker Hannifin AB The questions that arose in the requirement specification which have devoted the most of our time and effort to are; 1) How will Atlas Copco act to get balance surveillance and to get a well functioning stock disposition? 2) Which method will they use to get balance surveillance? 3) Investigate how the existing flow is functioning at today s date concerning balance surveillance and investigate how it would work with VMI, Vendor Managed Inventory. The methods that have been guiding the main part of this thesis is: literature studies, observations, interviews and a study visit. The information that has been collected during the literature study is collected from books, articles, the internet and other bachelor and master thesis. All information has been collected within the area of logistics. Observations that have been carried out in the daily productions will give an idea how materials are handled today. A material handler has been studied in the commissioned work of zero stock. From the literature studies and the compilation that have been done a so called three step solution has been brought forward. This proposition comes from two originally separated proposal measures. The solutions that have come forward during this thesis are based on facts from the literature studies. To get an automatically updating of the stock balance in Movex, the information in an purchase order have to be sent trough a computer system to the supplier, and the information that the supplier gets has to be returned through the computer system back to Atlas Copco. This procedure will be managed with a so called supplier data file. To minimize the Atlas Copco stock amount cost, VMI cooperation should be introduced. The supplier will have the control and even in the future be the owner of the stock. The conclusions from the methods above are that introductions of a stock dispositions and a balance surveillance of the zero stock could take place successively and with a convenient method. These suggestions are a solid ground for Atlas Copco to go further with the work of implementing a well functioning stock disposition and to get balance surveillance of the zero stock. 3

5 Terminologi ALLOKERING BULLWHIP-EFFEKT COMPETITIV ORIENTATION COOPERATIVE ORIENTATION DC EAN EDI WEB-EDI EDIFACT EDIT3 INTEGRATED SUPPLY CHAIN MPS Materialbokning mot en specifik tillverkningsorder /kundorder En liten förändring av efterfrågan från en slutkund som resulterar i en stor förändring av efterfrågan för en leverantör långt bak i kedjan. Konkurrenskraftig inriktning mellan kund och leverantör. Samverkande målsättning mellan kund och leverantör. Distributions Center. Reservdelslager för Atlas Copco Rock Drills AB som distribuerar reservdelar till hela världen. European Article Numbering. EAN Sverige är en branschneutral användarorganisation. EAN:s huvudsakliga uppgifter är att tillhandahålla globalt användbara identifikationssystem för varor och tjänster samt internationella standards för kommunikation. Electronic Data Interchange. Elektronisk direktkoppling mellan datasystem hos kund och leverantör. Kombination av EDI och webteknologi. Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. Europeisk standard för EDI-meddelanden. Utarbetad av UNCTAD (se nästkommande sida). Svensk standard som gäller för utbyte av affärstransaktioner via EDI. Integrerad förädlingskedja av de företag som strävar att göra flödet av material från leverantör till kund så effektivt som möjligt. Material- och ProduktionsStyrning. En del i begreppet logistik. 4

6 MODUL NOLLAT MATERIAL En förmonterad enhet av detaljer, färdig att monteras på den slutgiltiga riggen/fordonet. Förbrukningsmaterial med inköpspris under 100 SEK, ledtid under 10 dagar och ett årsbehov större än 100 stycken, som saknar saldobevakning. STOCK-OUT UNCTAD VAN VINNA-VINNA SITUATION VMI Lagerbrist. Inträffar när efterfrågan på en vara eller produkt är större än tillgången. United Nations Conference on Trade And Development. Avdelning inom FN-organisationen som reglerar elektronisk handel (e-handel). Value Added Networks. Elektroniskt postverk. Företag skickar sina EDI-meddelanden till VAN-företag som ansvarar för att de når mottagaren. VAN-företag kan även utföra andra tilläggstjänster, t ex konverteringar mellan olika EDI-format. Ursprungligen win-win situation". Affärssituation där båda parter vinner på ett samarbete. Uttrycket skapades av Deming Vendor Managed Inventory, leverantörsstyrt lager. 5

7 Innehållsförteckning 1 INLEDNING INTRODUKTION BAKGRUND Organisationens bakgrund Atlas Copcos divisioner i Örebro Företagets historia i Örebro PROBLEMFORMULERING Problemfrågor SYFTE AVGRÄNSNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR METOD DATAINSAMLINGSMETOD Litteraturstudie Intervjuer Studiebesök TEORETISK REFERENSRAM VMI Fördelar med VMI Nackdelar med VMI Möjliga problem vid införandet av ett VMI-system EDI Web-EDI EDIFACT EAN MPS-SYSTEM Definition av MPS MPS-systemets uppbyggnad SUPPLY CHAIN MANAGEMENT POSTNET LEVERANTÖRER Mattssons i Anderstorp AB Colly Components AB Parker Hannifin AB GENOMFÖRANDE NULÄGESBESKRIVNING Beställning Godsmottagning Strukturer Färdigrapportering Ekonomiska flödet i nuläget STUDIEBESÖK SAMMANSTÄLLNING AV STUDIEBESÖK Lagerhantering Lagerägande Materialanskaffning Transportkostnader FÖRDELAR RISKER/NACKDELAR IMPLEMENTERING JÄMFÖRELSE

8 6 ANALYS NULÄGESANALYS Materialbrister Fördelar EKONOMISKA FLÖDET Anskaffning av material TRESTEGSLÖSNING Nuläget EDI VMI REKOMMENDATIONER EDI - Lagerföring med leverantörsdatafil VMI leverantörsstyrt lager Lösning med befintliga medel Samlingsfaktura SLUTSATSER REFERENSER LITTERATUR INTERNET KONTAKTER/INTERVJUER Interna kontakter Externa kontakter BILAGOR BILAGA BILAGA BILAGA

9

10 1 Inledning 1.1 Introduktion Detta examensarbete är resultatet av ett projekt som genomförts hos Atlas Copco Rock Drills AB, Örebro, våren Handledare för projektet har varit Jonas Carlsson, produktionstekniker med inriktning mot logistik. Författarna, Camilla Löfgren och Therèse Åkerlund, är studenter vid Örebro universitet vid institutionen för teknik med inriktning mot maskinteknik. Examensarbetet är slutuppgiften för denna utbildning. Handledare vid Örebro universitet har varit programansvarige för maskiningenjörsprogrammet, civilingenjör Per-Olov Odell. 1.2 Bakgrund Atlas Copco Rock Drills AB, Underground Rock Excavation i Örebro tillverkar borriggar samt last- och transportfordon för underjordsbruk. Tillverkningen består i huvudsak av att montera olika moduler och maskindelar till en komplett rigg eller fordon. För att få ihop dessa delar krävs fästelement av mindre storlek, exempelvis skruv, mutter och nipplar. Det är dessa fästelement som benämns, ej saldobevakat förbrukningsmaterial, i fortsättningen kallat nollat material. Vid intervju med Odd Johansson 1 framkom anledningen till varför systemet med nollat material togs i bruk. Följande text i detta avsnitt är Odds berättelse om det nollade materialets utveckling. För ca tio år sedan kunde inte artiklar allokeras 2, de plockades och stationerades på ett mellanlager mellan lager och produktion. Artiklar som skulle gå till reservdelar och de artiklar som var restnoterade fick jagas manuellt, för att slippa leta efter de artiklar som skulle användas så löste man problemet genom att beställa hem extra mycket material. Detta innebar följaktligen en hög kapitalbindning. Det nollade materialet plockades för hand av materialhanterare och lades i plastpåsar som sedan märktes upp med små identifieringslappar för att på så sätt hamna i rätt pall som skulle till en specifik monteringsstation ute i produktionen. På sin väg till monteringsstationen kunde exempelvis påsar ramla ur pallarna och även försvinna på andra sätt, detta var en bidragande orsak till att lagerdifferenserna visade på så höga siffror som %. För att beställa hem det nollade materialet användes, och används fortfarande, fysisk beställningspunkt, vilket innebar att när saldonivån (materialnivån) kommit ner till ett bestämt antal artiklar var det dags att beställa hem nytt material vilket gjordes med ett brytkortsystem. Beställningssystemet fungerade genom att materialhanterare antecknade artikelnummer, förbrukningsantal och lagerplats på beställningskort och skickade i väg dessa till anskaffningspersonalen för intern beställning. Anskaffarna beställde sedan från de externa leverantörerna och såg till att materialet hamnade rätt vid inleverans. Det uppstod en del brister med detta beställningssystem, kortet kunde komma på avvägar eller så glömde man att uppdatera det nya förbrukningsantalet, i och med detta uppstod brister i materialtillförseln. 1 Bilaga 3 2 Se terminologi 1

11 Kostnaden för att hantera lagermaterialet översteg materialkostnaden vilket ledde till beslutet att cirka femhundra orderrader, per order, skulle bort. En orderrad består av ett artikelnummer med gällande förbrukningsantal för aktuell order. Med detta i åtanke togs beslutet att det nollade lagret skulle flyttas ut till monteringsstationerna, där varje station (ca 20st) blev en egen kund mot leverantörerna och hade ett unikt sortiment. Vid varje station var förbrukningen förutbestämd och skulle vid beställning ha tre veckors förbrukning att tillgå. I början på varje vecka kontrollerades stationerna för att se vad som behövdes och en beställning gjordes på det som fattades. Om en beställning gjordes på måndagen kom leveransen på torsdagen samma vecka. Beställningen strukturerades upp med streckkoder som var unika för den station där beställningen genererades. När flytten av det nollade materialet genomfördes blev en del artiklar kvar i lagret så istället för att lägga ut dessa på de nya stationerna fick de agera buffert under den tid som det nya systemet kördes in. I detta skede togs också saldobevakningen bort eftersom det administrativa arbetet kostade mer än vad materialet var värt. Detta var ett logiskt beslut med tanke på hur lagersituationen såg ut. Med det nya systemet fick leverantören tjugo nya kunder istället för en kund vilket medförde att leverantören inte kunde skicka en samlingsfaktura på grund av begränsningar i sitt system, utan var tvungen att skicka separata fakturor till respektive monteringsstation. Det bestämdes även att beställningssystemet för det nollade materialet skulle ligga utanför ordinarie beställningsprocedur som användes för att beställa övrigt material. När det nya beställningssystemet väl börjat fungera sålde Atlas Copco tillbaka det nollade materialet, som fanns kvar i lagret, till respektive leverantör. Systemet med nollat material är fortfarande i bruk. Försök och ansatser har gjorts för att komma till rätta med de problem som uppstått men avsaknad av tid och resurser har satt stopp för planerna. Idag har man dock kommit så långt fram i utvecklingsprocessen att man är redo för nästa steg. Detta är upptakten till att examensarbetet initierades. I dag lagerförs eller godsmottas inget av det nollade förbrukningsmaterialet vilket medför att saldobevakning saknas. Problem uppstår därför i faktureringsprocessen då leverantören fakturerar Atlas Copco som inte har möjlighet att kontrollera att pris och antal stämmer överens med den verkliga förbrukningen. Kravet för att en artikel ska få kallas nollat material i dagens läge är tre olika kriterier som måste uppfyllas, kriterierna är att: inköpspriset måste vara mindre än 100 SEK, ledtiden ska vara mindre än 10 dagar och årsbehovet ska vara större än 100 stycken. 2

12 1.2.1 Organisationens bakgrund Atlas Copco är en internationell koncern med huvudkontor i Stockholm. Koncernen, som grundades 3 redan 1873, har i dag mer än anställda och tillverkar produkter i 14 länder på fyra kontinenter. Atlas Copcos omsättning var 2002 på 47,6 miljarder kronor. Atlas Copco-koncernen bedriver sin verksamhet genom ett antal divisioner inom fyra affärsområden: Kompressorteknik, Anläggnings- och gruvteknik, Industriteknik och Rental Service. Atlas Copcos vision är att vara ledande inom respektive affärsområde. Visionen bärs upp av koncernens värderingar som delas av alla anställda: samverkan, engagemang och förnyelse. Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför borriggar, bergborrverktyg, lastmaskiner, bygg- och anläggningsutrustning, geoteknisk borrutrustning samt utrustning för markarbeten. Utrustningen tillgodoser kundernas behov vid bergborrning, bygg-, anläggnings- och demoleringsarbeten samt prospekteringsborrning. Atlas Copco har ett komplett utbud av borrprodukter, allt från borriggar till borrkronor, vilket ska hjälpa kunden att få hög produktivitet till låg underhållskostnad. Genom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik är Atlas Copco en av världens ledande producenter av bergborrverktyg och lastutrustning för gruvor. Under 2003 hade Anläggnings- och gruvteknik en fakturerad försäljning på miljoner kronor. Kunder Atlas Copcos affärsområde, Anläggnings- och gruvteknik, är ledande leverantör till stora infrastrukturella projekt, inklusive främst kraftverk och transportsystem, likaså till globala gruvföretag. Förutom borriggar tillverkar Atlas Copco också tillbehör såsom borrstål, borrkronor och skärverktyg. Lätta bergborrmaskiner och spett används främst vid demolering. Lastutrustning används i gruvor samt bygg- och anläggningsprojekt. Sedan 1997 har all verksamhet för Atlas Copco Rock Drills AB varit koncentrerat till Örebro. Där utvecklar, tillverkar och marknadsför man bergborrmaskiner, borraggregat och utrustning för bergförstärkning. Sedan 2003 utvecklar, tillverkar och marknadsför man även transportfordon för underjordsbruk och är världsledande inom dessa områden. Huvudkontoret och de största fabriksenheterna har cirka 870 anställda. I Örebro finns alla funktioner samlade; forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, service, leverans, ekonomi, inköp och administration. Här finns också produktionsenheterna för underjordsriggar/fordon och borrmaskiner, kallat Avosverken. I Gryts industriområde, cirka 5 km utanför Örebro, ligger Eyraverken. Här finns de som arbetar med Ovanjordsriggar, teknik, marknad och produktion samlade. Atlas Copco är ett teknikintensivt, väletablerat och internationellt företag med god marknadsutveckling. 3 Atlas Copcos hemsida 3

13 1.2.2 Atlas Copcos divisioner i Örebro Affärsområdet, Anläggnings- och gruvteknik, är uppdelat i följande divisioner 4 : Underground Rock Excavation, Örebro Surface Drilling Equipment, Örebro Rocktec, Örebro Secoroc i Fagersta Construction Tools i Nacka, Stockholm Craelius i Märsta, Stockholm Atlas Copco Rock Drills AB är ett produktbolag inom affärsområdet Anläggnings- och Gruvteknik omfattande samtliga Atlas Copcos verksamheter i Örebro, Sverige. Dessa innefattar forskning, utveckling, tillverkning och global marknadsföring av en mängd produkter för anläggningsarbeten, underjordsgruvor och dagbrott. Bolaget ansvarar, via sitt divisionscenter, för att produkterna når ut till slutkunder i hela världen. Dessutom utförs administrativa tjänster till övriga funktioner inom affärsområdet. Antalet anställda är cirka 850. Underground Rock Excavation, URE, är en division inom affärsområdet Anläggnings- och Gruvteknik som ingår i Atlas Copco-gruppen och har sin huvudfabrik i Örebro. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför internationellt ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustningar för olika underjordsapplikationer. Divisionen fokuserar på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd, som ger kunden mervärde. Divisionen har cirka 1900 anställda globalt. Tunnel and Mining Equipment är en underavdelning till URE. TME, som består av tre flöden; small, medium och large, utvecklar, tillverkar och marknadsför internationellt ett brett sortiment av borriggar.. De borriggar som TME-avdelningen tillverkar är följande; Rocket Boomer, borraggregat för tunnelborrning. Den minsta Boomer som Atlas Copco tillverkar har en täckarea av 6 m 2 och väger inte fullt 7 ton. Den största har en täckarea på 169 m 2 och väger drygt 50 ton. Normal håldiameter är mm och håldjupet är oftast mellan 3-6 meter. Simba, produktionsborrningsaggregat. Används i gruvor där man oftast vill borra långa hål, upp till 130 meter och med en håldiameter på mm. En Simba-rigg kan väga allt från drygt 1 ton upp till 20 ton. Boltec, utrustning för mekaniserad bultning. Att förstärka berget så att "taket inte rasar ner" är ett mycket viktigt arbete under jord. Med en Boltec kan man både borra och sätta bult. En Boltec-rigg väger mellan 10 till 20 ton och kan sätta bultar som är mellan 1,5 och 6 meter långa. Vid bergförstärkning används Swellex som är Atlas Copcos egenutvecklade bult som bygger på ett unikt koncept. Bulten förs in i hålet och expanderas sedan med hjälp av högt vattentryck. 4 Ibid. 4

14 Load-Haul-Dump är den andra underavdelningen under URE. LHD producerar och marknadsför anläggnings- och gruvutrustning. Varje bergbrytnings- och transportlösning är planerad för att maximera produktiviteten och minska operationskostnaderna för att på så sätt uppnå den lägsta tonnagekostnaden för kunderna. För att transportera ut bergmassor från gruvor används fordon ur Atlas Copcos LHD-sortiment, bestående av lastare och gruvfordon. Sedan 1958 har Atlas Copco Wagner AB varit världsledande inom gruvbrytning och underjordstransport, de är sedan 2003 en underavdelning inom URE och ändrade då namn till LHD. De fordon som LHD-avdelningen tillverkar är följande; ST, Scooptram. ST är en typ av fordon med lastskopa som lastar bergmassor på MTfordonen. ST-fordonen lastar mellan 1,3 till 17,5 ton. MT, MineTruck. MT är en typ av lastfordon som fraktar gruvmassor ut ur gruvan. MTfordonen kan transportera mellan 20 till 50 ton. Surface Drilling Equipment, SDE, är en division inom affärsområdet Anläggnings- och Gruvteknik som ingår i Atlas Copco-gruppen, även denna division har sin huvudfabrik i Örebro. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför internationellt ett brett sortiment av bergborrningsutrustning för olika applikationer i anläggningsarbeten och dagbrott och har cirka 550 anställda globalt. Rocktec, RTE, är en division som utvecklar och tillverkar bergborrmaskiner, komponenter och system för divisionerna URE och SDE. Vid det moderna laboratorie- och forskningscentrat i Örebro, utförs serviceuppdrag för de övriga divisionerna inom affärsområdet Anläggnings- och Gruvteknik. ATLAS COPCO AB Nivå 1 - Koncern COMPRESSOR TECHNIQUE CONSTRUCTION & MINING TECHNIQUE, CMT INDUSTRIAL TECHNIQUE RENTAL SERVICE Nivå 2 - Affärsområde SDE RTE URE RDT CTO GDE Nivå 3 - Division SSP DC TME LHD Nivå 4 - Underdivision Figur 1.1 Atlas Copcos organisation. SDE Surface Drilling Equipment RTE Rocktec URE Underground Rock Excvation RDT Secoroc SSP CMT Shared Service Provider CTO Construction Tools GDE Craelius (Ground Drilling Engineering) TME Tunnel & Mining Equipment LHD Wagner (Load-Haul-Dump) DC Distribution Center 5

15 1.2.2 Företagets historia i Örebro Milstolpar 5 för Atlas Copco Rock Drills i Örebro Startar Mårten E Liander fabriken AB Vågar Och Spårväxlar, för tillverkning av järnvägsmaterial och därmed föds namnet AVOS tar Atlas Diesel över Avosverken och tillverkningen av järnvägsmaterial var därmed över. Nu satsades det på tryckluft och tillverkningen av lastmaskiner startar byter Atlas Diesel namn till Atlas Copco. Copco är en förkortning av de franska orden Compagnie Pneumatique Commerciale flyttas tillverkningen av bommar och matare till Örebro utökas tillverkningen i Örebro till att även omfatta bärare beslutas att tillverkningen av bergborrsutrustning ska koncentreras till Örebro. Steg 1 fabrikerna i Nacka utanför Stockholm, Montreal i Kanada och Hemel Hampstead i England flyttas till Örebro. På Avos tillverkas hädanefter, förutom bommar, matare och underreden även borrmaskiner. Slutmonteringen av underjordsriggar flyttas också till Örebro från Stockholm steg 2 tillverkningen av ovanjordsriggar flyttar från Bremen i Tyskland till Eyraverken i Norra Bro, Örebro. 1996/1997 steg 3 all verksamhet i Stockholm, vad gäller Atlas Copco Rock Drills, flyttas till Örebro. Här finns nu hela företaget samlat; Teknik, Marknad, Ekonomi, Inköp, Human Resources och naturligtvis Produktion flyttas utvecklings- och marknadsavdelningen för Raise Boring aggregat hit från USA öppnar det nya DC Distributions Center i Örebro. Atlas Copco garanterar att kunden får sina reservdelar inom 24 timmar, om denne finns i Europa, och i övriga världen levereras reservdelarna inom 72 timmar. Under 2002 tas också beslut om att flytta Wagner, med utveckling, produktion och marknadsföring av gruvtruckar och lastare, från Portland i USA till Örebro i Sverige flyttas hela Wagner till Avosverken i Örebro. Under 2003 tas beslut om att Atlas Copco Rock Drills AB ska delas upp i divisioner, dessa divisioner är: Underground Rock Excavation, Surface Drilling Equipment och Rocktec Atlas Copco Rock Drills AB delas upp i de olika divisionerna. 5 Atlas Copcos hemsida 6

16 1.3 Problemformulering Atlas Copco har i dagsläget ingen lagerföring på nollat material i affärssystemet vilket medför att saldobevakning saknas. Detta utgör ett stort problem för ekonomiavdelningen som, framförallt vid revision, inte har några reella och detaljerade värden att uppvisa för att framhålla hur materialkostnaderna löpt under året. I dag görs endast en uppskattning av det ekonomiska lagervärdet som naturligtvis bara blir ett högst godtyckligt värde. Det största problemet för Atlas Copco är dock avsaknaden av fungerande lagerföringsrutiner på det nollade materialet. Idag faktureras Atlas Copco på de kvantiteter som leverantörerna levererat men varken ekonomiavdelningen eller materialhanterarna kontrollera huruvida uppgifterna stämmer då det inte finns något saldo att ställa kvantiteterna i relation till. Atlas Copco kan i värsta fall gå miste om höga belopp. Problemet visar sig även ute i tillverkningen genom att det i extrema fall inte går att leverera en borrigg eller ett fordon på grund av att det saknas exempelvis en enstaka skruv eller mutter. Detta leder till att Atlas Copco får ligga ute med stora summor, helt i onödan. Med fungerande lagerförings- och bevakningsrutiner på det nollade materialet behöver denna situation inte uppstå Problemfrågor Hur ser nuläget ut för det befintliga flödet vad gäller saldobevakning av nollat material? Hur skulle flödet kunna se ut med fungerande lagerföringsrutiner och saldobevakning med befintliga medel? Hur skulle situationen kunna se ut med leverantörsstyrt lager, så kallat VMI? 1.4 Syfte Syftet med projektet är att få saldobevakning på det nollade materialet för att kunna kontrollera aktuell lagerstatus och få en fungerande rutin på lagerpåfyllning. Intentionen är även att utreda det befintliga flödet som det ser ut idag, hur det skulle kunna se ut med befintliga medel och fungerande rutiner, och hur det skulle se ut med leverantörsstyrt lager, VMI. 1.5 Avgränsningar Arbetet kommer endast att omfatta nollat material, ej övrigt lagermaterial, och enbart tre leverantörer kommer att undersökas. De tre som kommer att finnas med i studien är: Mattssons i Anderstorp AB, Colly Components AB och Parker Hannifin AB. 1.6 Förutsättningar En förutsättning för att kunna lösa problemet med avsaknaden av saldobevakning är det så kallade hängregistret. Hängregistret ger möjlighet till multipla lagerplatser per planeringsgrupp för att varje artikelnummer ska få en specifik plats på de ställen där artikelnumret förekommer. Hängregistret fungerar genom att registrering av en tillverkningsorder initieras i Movex. När ordern behandlats går den vidare genom hängregistret där kontroll sker om artikelnummer och lagerplats finns. Om informationen finns kodas dessa artiklar med backflash, som innebär att artikeln räknas av automatiskt direkt från lagerplatsen vid berörd monteringsstation. Finns inte en artikel med i detta register går den vidare som vanligt genom strukturerna som nämnts ovan. 7

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors 2003:229 CIV EXAMENSARBETE Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB Anders Hannerfors Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel EXAMENSARBETE 2008:220 CIV Produktionsstyrning med datorhjälpmedel Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen

Läs mer

Effekter på verksamheten vid EDI-användning i faktureringsprocessen

Effekter på verksamheten vid EDI-användning i faktureringsprocessen EXAMENSARBETE 2004:175 SHU Effekter på verksamheten vid EDI-användning i faktureringsprocessen ROBERT BERGMAN MATTIAS SJÖGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell

Läs mer

Ericsson AB i Borås. Ericsson AB at Borås

Ericsson AB i Borås. Ericsson AB at Borås Ericsson AB i Borås -Orderläggning för undantagsprodukter Ericsson AB at Borås -Exemption Requests Joshua Alvarado, Af4by Antonio Matek, Af4ma Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som ett obligatoriskt

Läs mer

Webb-EDI i kombination med självfakturering

Webb-EDI i kombination med självfakturering 2004:124 SHU EXAMENSARBETE Webb-EDI i kombination med självfakturering En studie av hur leverantörer påverkas när kunden inför nya elektroniska kommunikationssätt ANNA-KARIN LUNDBÄCK DORIS LUNDGREN Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015 EXAMENSARBETE Leveransförbättringar för effektivare flöden En studie vid Trafikverket Materialservice Madeleine Älgamo 2015 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH.

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Handledare Ingela Elofsson Håkan Nordahl Inköpsstrategi En portföljanalys av inköpsartiklar M99 (Inek) 2004-12-13, Lund FÖRORD Denna rapport är

Läs mer

Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB

Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB Frank Andersson Jimmy Gustavsson EXAMENSARBETE 2006 Industriell organisation Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB Revision

Läs mer

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen

Läs mer

En analys av vagnparksplaneringen i ett hyrbilsföretag utifrån ett leanperspektiv

En analys av vagnparksplaneringen i ett hyrbilsföretag utifrån ett leanperspektiv TMT 2013:48 En analys av vagnparksplaneringen i ett hyrbilsföretag utifrån ett leanperspektiv TEVFIK EKTAS FARSHID DALIR Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör,

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

E-handel i småföretag

E-handel i småföretag School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI E-handel i småföretag Marlene Svensson Jan 2005 MSI Report 05002 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95 VÄXJÖ ISRN

Läs mer

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Examensarbete 20 poäng D-nivå VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Reg.kod: Oru-Te-AUT067-Mag101/05 Andreas Häll, Per Franzén och Rawad Hadad Automatiseringsingenjörsprogrammet 160 p Örebro

Läs mer

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Sasa Asanovic Erik Berg EXAMENSARBETE 2010 Industriell organisation och ekonomi inriktning logistik och ledning Förbättring av produktionsplaneringen

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

Abstract. Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström

Abstract. Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström Abstract This Master Thesis deals with Computerised Maintenance Management Systems, their utilisation and usage within the Swedish manufacturing industry and suggested integrations with Material and Production

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Mobila system för serviceteknikeryrket

Mobila system för serviceteknikeryrket Mobila system för serviceteknikeryrket Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation C H R I S T O F F E R O L S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobila system för serviceteknikeryrket

Läs mer

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2004-06-01 Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering Mälardalens Högskola 2010-06-15 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i företagsekonomi VT 2010 Handledare: Leif Carlsson Elektronisk fakturering - Vilka effekter har lagförordningen

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN Kandidatuppsats i Informatik Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 Förord Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Jonas Hedman,

Läs mer