Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 SANNINGSFÖRSÄKRAN Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS /13 Leverantör Företag Organisationsnummer Adress Telefonnummer Postadresss E-post Kontrakt Kontrakt som försäkran avser Upphandlande myndighet som s denna försäkran riktar sig till Försäkran Denna försäkran avser diskrimineringslagenn (2008:567): Försäkran om behörighet Underskrift Härmed försäkras att leverantören, eller anställd somm leverantörenn svarar för,, inte enligt en lagakraftvunnen dom i tjänsten brutit mot ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008: 567). Försäkran avser den d senaste tolvmånadersperioden räknat från den dag då denna försäkran avsändes, dock tidigast från det att kontraktet trädde i kraft. Leverantören eller anställd som leverantören svararr för, har enligt en dom i tjänsten brutit mot någott av dessa förbud under kontraktstiden n. Ni ska besvara följandee fråga: Har domen vunnit laga kraft? NEJ, domen har överklagats, överrättens mål nr. JA, domen skall bifogas, bilaga. Ni skall även besvara följande fråga: Har den lagakraftvunna domenn enligt er uppfattning samband med kontraktets utförande? NEJ, skriftlig motivering skall bifogas, bilaga. JA Denna sanningsförsäkran ska tolkas och tillämpas i enlighet med Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2010: :2) för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Underleverantör Om underleverantör omfattas avv antidiskrimineringsvillkoren ska dennes sanningsförsäkran bifogas, bilaga. Jag/vi försäkrar genom min/vår namnunderskrift här nedan att a jag/vi är behörig/behöriga att med bindande verkan för leverantören lämna denna sanningsförsäkran. Ort Datum Namnteckning Namnförtydligande/befattning

13 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 5 Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS /13 Ärendebeteckning RAMAVTAL LAGER- OCH LOGISTIKTJÄNSTER FÖR POLISEN 1 PARTER AVTALSHANDLINGAR AVTALSTID AVTALETS OMFATTNING LAGERHÅLLARENS ÅTAGANDEN RPS ÅTAGANDEN PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN AVROPSVILLKOR PRIS, BETALNING M.M INDEXREGLERING FAKTURERING M.M BEFRIELSEGRUNDER HÄVNING SKADESTÅND ANSVARSBEGRÄNSNING FÖRSÄKRING FÖRBUD MOT DISKRIMINERING SÄKERHET OCH SEKRETESS SÄKERHETSSKYDD VERKSAMHET MARKNADSFÖRING PERSONAL UNDERLEVERANTÖR STATISTIK UPPSÄGNING MEDDELANDEN ÖVERLÅTELSE AV AVTALET ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG FRISTÅENDE PARTER TILLÄMPLIG LAG TVIST AVTALSBILAGOR... 10

14 1 PARTER Mellan Rikspolisstyrelsen ( RPS ) och företaget med organisationsnummer org. nr. och säte box/gata, postnummer postadress ( Lagerhållaren ) har följande ramavtal, jämte bilagor, ( Avtalet ) slutits, innebärande att Lagerhållaren förbundit sig att till de villkor som anges i Avtalet utföra tjänster kring hantering av beklädnadslager för RPS. RPS och Lagerhållaren kan Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 2 AVTALSHANDLINGAR Parternas åtaganden regleras av nedan angivna handlingar: 1. Säkerhetsskyddsavtal, nivå 1, jämte bilagor 2. Skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet 3. Avtalet 4. Förfrågningsunderlaget, daterat , inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar 5. Leverantörens anbud, daterat 20åå-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Allmänna leveransvillkor eller motsvarande standardavtal som Lagerhållaren eventuellt tillämpar för sin verksamhet är inte bindande för RPS. 3 AVTALSTID Avtalet träder i kraft den dag då det undertecknas av båda parter, dock tidigast den 1 juli 2013 och gäller i två år. RPS äger rätt men har ej skyldighet att förlänga Avtalet med tolv (12) månader i taget upp till 24 månader med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Lagerhållaren senast tre (3) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. 4 AVTALETS OMFATTNING Avtalets omfattning beskrivs i avtalsbilaga 1, Kravspecifikation och benämns i detta Avtal som Tjänsterna. 5 LAGERHÅLLARENS ÅTAGANDEN Lagerhållaren åtar sig att utföra Tjänsterna professionellt och med omsorg och i enlighet med RPS instruktioner, i enlighet med villkoren i Avtalet, kraven uppställda i förfrågningsunderlaget samt enligt redovisat förfarande i Lagerhållarens anbud. Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 2(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

15 6 RPS ÅTAGANDEN RPS åtar sig att avropa Tjänsterna från Lagerhållaren under hela avtalstiden med följande inskränkningar och undantag: i. RPS lämnar ingen volymgaranti under avtalstiden. ii. Avtalet inskränker inte RPS rätt att låta utföra Tjänsterna med egen personal eller med anlitande av tredje part i de fall omständigheterna påfordrar skyndsam åtgärd eller i de fall antalet uppdrag överskrider eller förväntas överskrida Lagerhållarens kapacitet; RPS åtar sig vidare att erlägga betalning i enlighet med villkoren i Avtalet och till i Avtalet överenskommet pris för utförda och av RPS godkända Tjänster. 7 PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Avtalet. 8 AVROPSVILLKOR 8.1 Avropsberättigade Rätt att göra avrop från Avtalet tillkommer RPS. Beställningar som görs genom Agresso Inköp eller e-post i enlighet med avsnitt 2.4 i avtalsbilaga 1, Kravspecifikation av behöriga beställare är inte att betrakta som avrop. 8.2 Avrop RPS äger rätt att avropa Tjänsterna enligt Avtalet under hela avtalstiden. Tjänsterna ska kunna avropas via telefon/e-post/brev/telefax och innehålla följande: i. Hänvisning till Avtalet. ii. Beställarens namn och kontaktuppgifter. iii. Specificering och omfattning av de Tjänster som avropas. iv. Kontaktuppgifter för bekräftelse av mottaget avrop. Avrop ska ställas till Lagerhållaren på nedan angivna kontaktuppgifter: Dagtid: Telefon: Fax: E-post adress postnummer postadress Samtliga avrop ska bekräftas av Lagerhållaren till de i avropet angivna kontaktuppgifterna omedelbart efter mottaget avrop. Avtalets ikraftträdande är att betrakta som ett avrop av tjänsten att tillhandahålla lager- och logistiktjänster i enlighet med avtalsbilaga 1, Kravspecifikation under hela avtalsperioden för RPS räkning. Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 3(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

16 8.3 Tidplan för uppstart av Tjänsterna Senast två (2) månader efter Avtalets ikraftträdande ska Lagerhållaren kunna effektuera en manuell order. Lagerhållaren ska kunna effektuera en order lagd via Agresso senast 30 september Avbeställning Polisen äger rätt att avbeställa avropade Tjänster. Avbeställning ska ske skriftligen av RPS och ska bekräftas skriftligen av Lagerhållaren. Eventuell framställan om ersättningskrav ska ske senast tre (3) månader efter avbeställningen meddelats av RPS. Lagerhållaren äger rätt till ersättning för nedlagda kostnader samt i övrigt skälig ersättning för merkostnader till följd av avbeställningen. 9 PRIS, BETALNING M.M. Lagerhållarens ersättning för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet regleras i avtalsbilaga 2 Prisbilaga. Priser i avtalsbilaga 2 Prisbilaga är fasta under avtalstiden och ska således ej justeras med index eller för valuta eller på annat sätt. Vid eventuell förlängning äger part rätt att en gång per år begära priset regleras enligt punkten 10 Indexreglering. Indexreglerade priser gäller fasta i ett (1) år. 10 INDEXREGLERING Samtliga priserna i avtalsbilaga 2, Prisbilaga ska regleras med nedan angivna index: Post Indexbenämning SNI Labour cost index för arbetare, privat sektor I Vid eventuell förlängning 1 Post Fast andel av pris (%) Baskvartal Basindextal Jmf kvartal Indextyp 1 20 % K anges vid K prel. avtalstecknande Vid eventuell förlängning 2 Post Fast andel av pris (%) Baskvartal Basindextal Jmf kvartal Indextyp 1 20 % K anges vid K prel. avtalstecknande För att indexreglering ska vara giltig måste skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna. Indexreglering ska verkställas endast om förändring av index mellan baskvartal och jämförelsekvartal överstiger +/- två procent (2 %). Indexreglerade priser får tillämpas först vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att överenskommelse träffats mellan parterna. 11 FAKTURERING M.M. Lagerhållaren äger rätt att fakturera RPS månadsvis i efterskott för utförda och av RPS godkända Tjänster. Faktura ska ställas till nedan angiven faktureringsadress: Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 4(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

17 Rikspolisstyrelsen Box Kiruna På fakturan ska alltid anges: i. Lagerhållarens namn och organisationsnummer ii. Lagerhållarens bankgironummer alt. plusgironummer iii. fakturanummer iv. fakturadatum v. diarienummer, (PVS /13) vi. Beställarens fakturareferens, EFH-id, som uppges vid avropet ska anges under rubriken Er referens vii. specificering av utförd Tjänst och dess omfattning. viii. á-priser ix. totalbelopp x. momsbelopp Villkor som tagits in i faktura ensidigt av Lagerhållaren är inte bindande för RPS. Felaktigt utställda fakturor returneras utan åtgärd. Lagerhållaren äger inte rätt till ersättning för eventuella dröjsmål i samband med felaktigt utställda fakturor. 12 BEFRIELSEGRUNDER Part är befriad från sina åtaganden enligt Avtalet om parten visar att det inträffat ett hinder utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets tecknande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Såsom sådant hinder ska anses allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, terrorism, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, lagbud, beslut från regeringen eller annan myndighet än RPS samt arbetsmarknadskonflikt som inte har sin grund i parts brott mot kollektivavtal. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra åtagandena enligt Avtalet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som parten har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. För att part ska äga rätt att göra gällande befrielsegrund enligt första stycket ska parten omgående skriftligen underrätta motparten om uppkomsten av det befrielsegrundande hindret samt vidta åtgärder för att mildra omfattningen och effekten av hindret. Så snart det åberopade hindret upphört ska parten omgående skriftligen underrätta motparten därom samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Vardera parten får frånträda Avtalet genom skriftligt meddelande till motparten, om Avtalets fullgörande försenas mer än 90 dagar till följd av befrielsegrundande hinder. 13 HÄVNING RPS äger rätt att, helt eller delvis, häva avrop utan kompensation till Lagerhållaren och omedelbart om Tjänsterna är felaktiga, inte fullgörs eller fullgörs för sent och detta inte beror Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 5(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

18 på RPS eller något förhållande på RPS sida eller på omständighet som omfattas av punkten 12 Befrielsegrunder och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för RPS. Båda parter äger rätt att häva Avtalet utan kompensation till motparten, i fall motparten har gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och motparten inte rättat till kontraktsbrottet inom trettio (30) dagar från mottagandet av meddelande (med beskrivning av kontraktsbrottet) från den hävande parten. RPS äger därutöver rätt att häva Avtalet enligt följande: i. Utan kompensation till Lagerhållaren och omedelbart, om säkerhetsskyddsavtalet hänvisning till diarienummer anges vid avtalstecknande mellan RPS och Lagerhållaren hävs; ii. utan kompensation till Lagerhållaren och omedelbart, om Tjänsterna är felaktiga, inte fullgörs eller fullgörs för sent och detta inte beror på RPS eller något förhållande på RPS sida eller på omständighet som omfattas av punkten 12 Befrielsegrunder; iii. utan kompensation till Lagerhållaren och omedelbart, vid varje försök av Lagerhållaren att överlåta, delegera eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta Avtal; iv. utan kompensation till Lagerhållaren och omedelbart, om Lagerhållarens ekonomiska ställning eller kommersiella förmåga försämras i sådan omfattning att RPS får rimlig anledning att tro att Lagerhållaren inte kan uppfylla Avtalet; v. utan kompensation till Lagerhållaren och omedelbart om Lagerhållaren har försatts i konkurs eller likvidation, satts under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar, är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, ackord eller liknade förfarande; vi. utan kompensation till Lagerhållaren och omedelbart, om Lagerhållaren har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom lagakraftvunnen dom, underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller har lämnat felaktig information i delar som berör denna punkt. Hävning enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till motparten för att vara giltig. 14 SKADESTÅND Häver RPS ett enskilt avrop alternativt hela eller delar av Avtalet enligt punkten 13 Hävning äger RPS rätt till skadestånd. Framställan om krav på skadestånd enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till Lagerhållaren för att vara giltig. Föreligger ersättningsgill skada enligt denna punkt är RPS skyldig att vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida inte dessa åtgärder ej orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande. 15 ANSVARSBEGRÄNSNING Lagerhållaren är inte i något fall skyldig att ersätta RPS för indirekt- eller följdskada, eller skada på grund av förlorad vinst, förlorade besparingar eller förlorade intäkter, dock förutsatt att skadan inte har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 6(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

19 16 FÖRSÄKRING Lagerhållaren är skyldig att vid varje enskilt tillfälle under avtalsperioden inneha försäkring för lagrets fulla varuvärde, utan självrisk för RPS. Lagerhållaren är skyldig att teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av skadeståndsskyldighet med anledning av ingångna åtaganden enligt Avtalet. Ersättning för skada är inte begränsat till det belopp som Lagerhållaren erhåller från försäkringen. Lagerhållaren är skyldig att omedelbart på begäran av RPS uppvisa skriftligt bevis på erlagda försäkringsavgifter. 17 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING 1 Lagerhållaren förbinder sig att vid utförande av tjänste- eller byggentreprenadkontrakt i Sverige följa alla svenska lagar mot diskriminering som gäller för denne under avtalstiden. De lagar som gäller vid avtalstidens början är 16 kap. 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslagen (2008:567). 2 Om inte annat uttryckligen angetts ska förbindelsen enligt första stycket inte omfatta den del av tjänste- eller byggentreprenadkontraktet som avser varor. 3 En svensk lag som träder i kraft under avtalstiden ska gälla i avtalsförhållandet när den angetts i Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. 4 Lagerhållaren ska senast den 31 december varje år med början år 2013 till RPS inkomma med följande uppgifter och handlingar som följer av Lagerhållarens förbindelse enligt första stycket: 4.1 Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 diskrimineringslagen, alternativt uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. 4.2 Dokumenterat arbete mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning enligt 3 kap. 3-9 diskrimineringslagen. 4.3 Sanningsförsäkran som anger om Lagerhållaren eller anställd som Lagerhållaren svarar för, vid utförandet av kontraktet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. 5 Lagerhållaren är dessutom skyldig att på RPS begäran inkomma med den ytterligare information som är nödvändig för att följa upp Lagerhållarens verksamhet enligt första stycket. Informationen ska redovisas till myndigheten senast en (1) vecka efter begäran därom såvida inte längre tid överenskommits i det enskilda fallet. 6 Om Lagerhållaren inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att förete enligt tredje stycket eller om Lagerhållaren vid utförandet av Avtalet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, ska avtalsvite utgå till RPS med kr per varje kalendervecka som påbörjas från det att sju (7) dagar förflutit sedan Lagerhållaren mottog RPS underrättelse angående detta avtalsbrott till det att rättelse vidtagits. 7 Om Lagerhållaren eller anställd som Lagerhållaren ansvarar för, vid utförandet av Avtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen, ska avtalsvite utgå till myndigheten för varje överträdelse med kr. Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 7(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

20 8 Om Lagerhållaren i en sanningsförsäkran enligt fjärde stycket inte oavsiktligt förtigit en lagakraftvunnen dom enligt sjunde stycket, har RPS dessutom rätt att häva Avtalet. 9 Lagerhållaren ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i stycken 1-8 under förutsättning att underleverantören i Sverige kommer att utföra en väsentlig del av Avtalet om delen, exklusive varor, utgör minst 25 procent (25 %) av det totala Avtalsvärdet. Lagerhållaren ska tillse att RPS erhåller information avseende dessa underleverantörer i enlighet med fjärde stycket. Lagerhållaren svarar gentemot RPS för dessa underleverantörers överträdelser enligt styckena Förpliktelsen enligt nionde stycket gäller endast i den utsträckning som Lagerhållaren enligt branschpraxis eller av annan anledning har faktisk möjlighet att införa dessa skyldigheter i sitt avtal med underleverantören. 18 SÄKERHET OCH SEKRETESS Lagerhållaren är skyldig att beakta de regler om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och de inom RPS gällande säkerhets- och sekretessföreskrifterna samt tillse att anställda, anlitade konsulter och underleverantörer beaktar dessa regler och föreskrifter. Lagerhållaren är skyldig att informera sig och sina anställda, anlitade konsulter och underleverantörer om innebörden av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt denna punkt 18 gäller även då Avtalet i övrigt har upphört att gälla. 19 SÄKERHETSSKYDD Lagerhållaren kommer att delges och självständigt arbeta med samt förvara sekretessbelagda uppgifter i egna, av RPS kontrollerade och godkända lokaler, på följande adress gatuadress ort. Avtalet äger endast giltighet under förutsättning att Lagerhållaren har blivit godkänd efter säkerhetsprövning och registerkontroll och säkerhetsskyddsavtal mellan Lagerhållaren och RPS har tecknats. (Hänvisning till säkerhetsskyddsavtal med diarienummer anges vid avtalstecknandet.) 20 VERKSAMHET Lagerhållaren eller någon på Lagerhållarens sida får inte under avtalstiden utöva verksamhet som i något avseende negativt kan påverka RPS förtroende för Lagerhållaren avseende Lagerhållarens åtaganden enligt Avtalet eller som kan skada RPS anseende. 21 MARKNADSFÖRING Lagerhållaren eller någon på Lagerhållarens sida äger inte rätt att använda RPS eller Polisens namn eller det faktum att Lagerhållaren utför tjänster åt RPS i reklam- och marknadsföringssammanhang eller något annat offentligt sammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från RPS. 22 PERSONAL Lagerhållaren och de på Lagerhållarens sida förbinder sig att vid utförandet av Tjänsten använda personal med för ändamålet erforderlig kompetens, utbildning och erfarenhet. Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 8(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

21 För det fall att någon av de personer som utför Tjänsten blir otillgänglig för Tjänstens utförande eller om RPS anser att någon av dessa personer saknar tillräckliga kvalifikationer eller av andra skäl inte är lämplig för samarbetet mellan parterna ska Lagerhållaren omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till bristen. Lagerhållaren ska därvid söka ersätta personen med annan person med likvärdig kompetens, utbildning och erfarenhet, dock förutsatt att det kan ske utan påverkan på kvalitet eller tiden för Tjänstens utförande. Förändring i personalstyrkan berättigar inte Lagerhållaren till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Lagerhållaren svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Lagerhållaren är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. 23 UNDERLEVERANTÖR Lagerhållaren svarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Lagerhållaren äger inte rätt att anlita/byta underleverantör för utförande av i Avtalet nämnda åtaganden eller del därav utan skriftligt medgivande från RPS, såvida inte underleverantören endast anlitas för åtgärder av rutinmässig art eller av mindre betydelse för Avtalet. 24 STATISTIK Lagerhållaren är skyldig att lämna statistik till RPS avseende utförda Tjänster i enlighet med avsnitt 3.3 i avtalsbilaga 1, Kravspecifikation. 25 UPPSÄGNING RPS äger rätt att när som helst under avtalstiden, genom skriftligt meddelande till Lagerhållaren, säga upp Avtalet med sex (6) månaders varsel. Om detta inte innebär utövande av RPS hävningsrätt enligt punkten 13 Hävning äger Lagerhållaren rätt att utfå skälig ersättning för fram till uppsägningstidpunkten nedlagda investeringar som har direkt anknytning till Lagerhållarens åtaganden enligt detta Avtal jämte skälig vinst därpå samt utfå skälig ersättning för direkta avvecklingskostnader. Den totala ersättningen får dock ej överskrida det belopp som Lagerhållaren kan förvänta sig att erhålla om Avtalet fullföljdes, exklusive eventuella förlängningsår, med avdrag för vad som tidigare utbetalats. Avveckling ska ske utan dröjsmål och Lagerhållaren ska vidtaga alla erforderliga åtgärder för att minimera samtliga kostnader. Lagerhållaren äger inte rätt att uppbära ersättning för det som kan komma till nytta i Lagerhållarens övriga verksamhet eller för vilket Lagerhållaren erhåller ersättning på annat sätt. RPS äger rätt att med biträde av auktoriserad revisor och/eller annan expert granska erforderligt underlag för bedömning av Lagerhållarens ersättningskrav. 26 MEDDELANDEN Meddelanden mellan parterna enligt Avtalet ska för att vara giltiga ske skriftligen och skickas till följande adresser: (Anges vid avtalstecknande) titel För RPS adress Rikspolisstyrelsen postnummer postadress namn efternamn Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 9(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

22 Telefon: Mobil: Fax: E-post: För Lagerhållaren Företag namn efternamn titel adress postnummer postadress Telefon: Mobil: Fax: E-post: Det åligger parterna att hålla varandra underrättade om aktuella adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser. För fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet är RPS endast skyldig att kontakta Lagerhållaren på de kontaktuppgifter som anges ovan eller de ändrade kontaktuppgifter som RPS fått del av. 27 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET Lagerhållaren äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part utan skriftligt medgivande från RPS. 28 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar och tillägg till Avtalet eller annan rättshandling i anslutning till Avtalet är bindande endast i den utsträckning dessa är skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna. 29 FRISTÅENDE PARTER Parterna är fristående organisationer och detta Avtal ska inte anses utgöra grund för partnerskap, anställning, agentrelation eller dylikt samarbete. Med undantag för vad som särskilt avtalats mellan parterna under detta Avtal eller annars, ska ingen av parterna äga rätt att agera på ett sätt som ger uttryck för eller antyder ett samarbete mellan parterna utöver den mellan fristående organisationer och inte heller företa åtgärder som kan uppfattas som bindande för den andra parten. 30 TILLÄMPLIG LAG Parternas rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet bestäms i sin helhet med tillämpning av svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler. 31 TVIST Tvist angående tillämpning eller tolkning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska så långt det är möjligt lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna ej når en lösning genom förhandling ska tvisten prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 32 AVTALSBILAGOR Följande bilagor ingår i Avtalet: 1. Kravspecifikation 2. Prisbilaga Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 10(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

23 Stockholm Ort Datum Ort Datum För RPS För Lagerhållaren Namn. Namn Namnförtydligande. Namnförtydligande Lager- och logistiktjänster för Polisen Sida 11(11) Bilaga 5 Avtalsunderlag PVS /13

24 Avtalsbilaga 1 Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS /13 AVTALSBILAGAA 1 KRAVSPECIFIKATION

25 Kravspecifikation Logistiktjänst för polisiära uniformer och därtill hörande emblem och övrig utrustning TEK/U 0084 Innehåll 1. INTRODUKTION Ordlista PRODUKTKRAV Lokaler/personal - allmänt Säkerhetsspecifikation avseende lagerlokal/personal Lagerhållning allmänt Specifikation avseende lagerhållning Inleveranser - allmänt Specifikation avseende inleveranser Order och Utleveranser - allmänt Specifikation avseende order och utleveranser Specifikation avseende emballage och följesedel Specifikation avseende frakt och godsförsäkring Returhantering/reklamationer allmänt Specifikation avseende returhantering/reklamationer Kundtjänst allmänt Specifikation avseende kundtjänst Inventering Tilläggstjänster IT-relaterade tjänster Kassation Övriga tilläggstjänster DOKUMENTATION DATA Ordermottagning Debiteringsunderlag/faktureringsunderlag Debiteringsunderlag Debiteringsfil för fakturering... 11

26 Rikspolisstyrelsen Kravspecifikation TEK/U 0084 PVS/ UFE/Polisteknik Pär Wärdig Rapporter/statistik Order- och Lagerstatus Inneliggande order från kund Statistik utlevererade produkter Utvecklingsstöd och uppföljningsmöten Sidan 2 av 16

27 Rikspolisstyrelsen Kravspecifikation TEK/U 0084 PVS/ UFE/Polisteknik Pär Wärdig INTRODUKTION Denna kravspecifikation är avsedd att definiera krav vilka ställs på emottagning, lagerhållning, hantering samt distribution av polisiära uniformer, emblem, andra tillbehör samt övrig utrustning. Kravspecifikationen avser även krav som gäller ordermottagning, databehandling samt uppföljnings- och prognosarbete. Kraven är ställda som skall krav där samtliga skall krav undantagslöst måste vara uppfyllda för att ett avtal ska kunna tecknas mellan en Leverantör och Rikspolisstyrelsen (RPS). 1.2 Ordlista FAP- Föreskrifter och allmänna råd för Polisen. Kund- Behörig beställare inom Polisen som lägger order till lager. Kundnummer- Nummerserie med fast leveransadress som beslutas av RPS. Kundordernummer- Ordernummer som skapas av affärssystem Agresso och finns angivet på order. Order- Beställning från kund inom Polis. Personpackas- Packas separat eller att det tydligt framgår vem som skall ha produkten/produkterna om det sampackas med andra produkter avsedda för andra personer och som ingår i samma leverans. Personpackning ska märkas med angivet individid/beteckning/namn som packningen avser och som anges på order. 2. PRODUKTKRAV 2.1 Lokaler/personal - allmänt Lagerlokalen skall vara anpassad för lagerhållning av textilier och läderprodukter m.m. Lokalen skall vara bevakad/larmad, sektionerad och i övrigt uppfylla RPS ställda säkerhetsskyddskrav enligt i avsnitt Säkerhetsspecifikation avseende lagerlokal/personal. Den anbudsgivare som tilldelas uppdraget kommer att prövas enligt kraven i säkerhetsskyddslagen 1996: Ett säkerhetsskyddsavtal, nivå 1, kommer att upprättas och tecknas mellan vald leverantör och Rikspolisstyrelsen. Leverantören och dennes personal som ska ingå i uppdraget kommer att genomgå en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Säkerhetsprövningen ligger till grund för RPS bedömning om kontrollerad personal får delta i uppdraget eller inte. Sidan 3 av 16

28 Rikspolisstyrelsen Kravspecifikation TEK/U 0084 PVS/ UFE/Polisteknik Pär Wärdig Lagerhållning allmänt Lagerhållaren skall lagerhålla produkter i väl anpassade lokaler (se avsnitt 2.2.1) Specifikation avseende lagerhållning Samtliga artiklar som ska lagerhållas ska förvaras inhägnade och väl avskilda, se avsnitt Lagerhållning och hantering ska ske i lokaler som är avsedda för den typ av varor som angivits i avsnitt 1, så att berörda varor ej på något sätt, t.ex. genom fukt/damm/ljus/eller annat, kan komma att skadas. Eventuella skador som uppkommit på lagerförda varor, under fysisk lagringstid på grund brister i hantering enligt ovan ska ersättas av lagerhållaren. Som skada räknas inte normal åldringsförändring i produkt/material. RPS ska ha full tillgång till lagerförda produkter för antals- och kvalitetskontroller. 2.3 Inleveranser - allmänt RPS gör inköp till lagret från olika tillverkare och leverantörer från hela världen. Lagerhållaren skall vid leverans från tillverkare och retur från kund genomföra en inleverans som omfattar tre (3) moment: ankomstkontroll, produktkontroll samt sortering, se avsnitt Inleveranser efter RPS inköp sker kontinuerligt över hela året. Vid retur kan plagg behöva märkas om samt i vis mån rekonditioneras. Tilläggstjänster så som märkning och rekonditionering beskrivs utförligare i avsnitt Lagerhållaren skall i samråd med RPS utverka en leveransinstruktion på svenska och engelska. Den ska vara avsedd för tillverkare av polisiära uniformer, emblem och andra tillbehör samt övrig utrustning. Leveransinstruktion skall följas av tillverkare och leverantörer när leverans av produkter sker till lagret Specifikation avseende inleveranser Inleveranser ska omfatta följande: Ankomstkontroll: Direkt vid ankomst av gods till lagerhållaren ska RPS upplysas om ankommet gods. Senast två (2) arbetsdagar efter ankomst från leverantör, ska hela sändningen kontrolleras vad avser skador, brist eller annan visuell avvikelse på emballage. Alla avvikelser ska registreras och rapporteras till RPS. Sidan 4 av 16

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Blekinge_Anläggningsförteckning.xls Ärendenr: Diarienummer: Upphandling av el till Polisen Anläggningsförteckning för elavtal timmätning / schablonmätning Kunden ansvarar för att nedanstående uppgifter

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer