Beställningar / Lager

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställningar / Lager"

Transkript

1 Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och butikssystemet så att du hela tiden kan se artiklarnas rörelser i systemet. Systemet kan räkna av och visa de artiklar som behöver beställas, de som finns på offerter, har sålts och är bokade i order och butikssystemen. Vid inleverans av beställda artiklar kan det faktiska inköpspriset prickas av så att du alltid har ett korrekt lagervärde. Det finns olika inställningar som möjliggör att uttagna artiklar konteras löpande. Med inventeringsrutinen kan du (under drift) inventera och kostnadsföra lagerdifferenser. På alla artiklar som används i systemet skapas underlag för statistik, beställning och materialplanering. Med Entré s helt unika materialplanering får du ett verktyg som du kommer att tjäna mycket pengar på. Med verktyg som prisjämförelse, prisoptimering och automatisk generering av inköpsorder i materialplaneringen tjänar du många timmar och kan alltid beställa från den leverantör som ger dig bästa villkor. Innehåll i Entré Beställningar och Lager Beställningsorder med avancerad prissättning och rabattsättning för din bransch. Inleveransrutin och avprickning av inköpspriser med koppling till leverantörsfaktura. Automatisk bristberäkning vid registrering av artiklar i beställningen. Olika beställningstyper med användarstyrda registreringsmallar. Hämtning av inköpsunderlag från kundorder, handdator och butik. Marknadens bästa sök- och plockfunktioner av artiklar och inköpsunderlag. Elektronisk export och import av beställningar till ex.vis Ahlsell (kräver tillkommande licens). Avancerad materialplanering med hämtning av inköpsunderlag på olika sätt samt olika prisjämförelser och prisoptimeringsfunktioner för automatisk generering av inköpsorder. (kräver tillkommande licens). Inventeringsrutin per lagerplats. Inventering kan utföras utan att stänga lager och med hjälp av handdator (kräver tillkommande licens). Flexibel lagerhantering i olika nivåer och med olika materialkonteringsmodeller. Enkel lageruttagsrutin på order speciellt anpassad för montörer (menyval i orderregistret). Hantering av flera olika artikelstrukturtyper (kräver tillkommande licens). Rapporter och utskrift av olika blanketter och etikettutskrifter. Full integration med övriga moduler i Entré.

2 Förberedande arbete: Beställningstyper. Skapa eller redigera de beställningstyper som ditt företag behöver. En beställningstyp innehåller de regler och mallar som skall användas på ordern. Entré levereras med flera fördefinierade beställningstyper. Inställningarna på typen styr hur ordern hanteras i systemet. Det kan tex handla om att ej lagerhantera returer, mm. 2

3 Inställningar på beställningstypen Du kan ange att material inte skall lagerföras. Det innebär att materialet i ordern inte visas som beställt antal i artikelinformationen. Om ordern skall kunna exporteras (ex.vis till Ahlsell) anger du detta här. Olika mallar kan användas på ordern beroende av om det är en ny order eller en befintlig order som öppnas. 3

4 Prislistor. Skapa de prislistor som du kommer att använda vid beställning och materialplanering. Se separat artikelbeskrivning i denna handbok. Grundregister. Du måste se till att register för beställningsmodeller, enhetskoder, lagerkoder, leveranssätt mm finns innan du startar registreringen av nya beställningar. Gå in i System-mappen, Allmänna sidoregister och inställningar, Sidoregister och komplettera med de uppgifter du saknar. Gå igenom alla sidoregister innan du börjar skapa dina kunder. Det är viktigt att du gått igenom följande sidoregister: Beställningsmodeller för säsongsvarierad beställningsmängd Enhetskoder för st, meter osv Lagerkoder för att ange artikelns lagerplats Leveranssätt för hantering av eventuella kostnader (ev tull, hemtagningskostnad) i samband med beställning. Många av sidoregistren levereras med vissa grundvärden. Gå igenom och komplettera. 4

5 Skapa registreringsmallar. Registreringsmallarna hjälper och leder dig vid registrering av nya beställningar. Du kan själv styra vilka uppgifter som är viktiga och obligatoriska att registrera på beställningen i en registreringsmall. På så sätt blir uppgifterna på beställningarna alltid kompletta oavsett vem som registrerar. Fyll i fältet får inte lämnas tomt om du vill att fältet skall vara tvingande. Markera det fält som du vill ska ingå i din registreringsmall och kryssa i hanteras i denna mall under punkt 5 ovan. Kryssa även i att användaren ska fylla i detta fält. Du kan själv välja ledtext och grundvärde som kommer att föreslås av systemet. 5

6 Blanketter. Entré levereras med ett antal standardblanketter. Kör ut dessa på prov och kontrollera om de passar ditt företag. Behöver du hjälp med att anpassa dessa, kan vi på Installationsdata hjälpa till. Grundinställningar. Gå igenom de grundinställningar som finns för beställningar och lager. Detta för att få rätt grundförslag avseende lagerhantering, prislistor, avprickning och registreringsmallar. Nedan följer en genomgång av de viktigaste inställningarna för beställningar och lagerhantering. 6

7 Grundinställningar för Beställningar / Lager Registrering: Leveransdatum: Här anger du hur många dagar från idag som beräknat leveransdatum i beställningen skall föreslås vara. Ska företagets uppgifter kopieras till leveransadressen: Om du vill att ditt företags adressuppgifter automatiskt skall föreslås som leveransadress på beställningen. Materialplanering: Inköpsprislista för lägsta pris: Här anger du den prislista som skall användas vid beräkning av lägsta pris i materialplaneringen. ElWind: Om du har ElWind kalkylprogram, kan underlag från detta program hämtas in i materialplaneringen. Här anger du sökvägen till programmet. 7

8 Lager: Dessa inställningar är mycket viktiga för dig som behöver ha lager och kostnadsuppföljning på ditt materiel. Automatiskt uttag vid fakturering: Om du stänger av denna inställning så måste orderns inneliggande artiklar, manuellt eller via ordertypens inställning, tas ut innan fakturering sker. Obs! Denna inställning är beroende av hur inställningen Lagerhantering är satt. Fakturering av restnoterat material: Med denna inställning avstängd så kan inga orderrader som inte finns i lager faktureras. Kostnadskontering av material: Med denna inställning väljer du hur kostnadskontering skall ske på uttagna artiklar: 1. Aldrig. Ingen kostnadskontering sker. Kostnadskontering av material sker oftast då via leverantörsfaktura. 2. Alltid. Allt material som tas ut i order konteras direkt. Journal och bokföringsorder tas ut via rutinen Materialkonteringsjournal i faktureringsmenyn. Bokning av leverantörsfakturor med material konteras då oftast på lagerkonto. 3. Endast i Uttag ur lager. Endast material registrerat i rutinen Lageruttag på order konteras. Detta val används oftast då material till projekten konteras direkt på leverantörsfakturan och material till eget lager/servicejobb konteras på lagerkonto. Kostnadskontering balanseras före fakturering: Denna inställning använder du om uttagna artiklar skall balanseras löpande för att först vid fakturering slutkonteras med aktuell kostnadskontering. Lagerhantering: Denna inställning öppnar eller stänger hantering av lager i Entré. Den bör inte ändras om man inte är säker på vad det innebär. Om den stängs av slutar Entré att uppdatera lager. Har den varit påslagen kommer alla artiklar i lager att frysas som de ser ut då man stänger av. Om man slår på den bör man som administratör köra knappen 8

9 "Kontroll" från "lagerunderhåll" för att uppdatera lager med aktuellt antal i order och inköp. De alternativ som finns är: 1. På. Systemet lagerhanterar alla artiklar (undantag kan göras på artikelgrupp) 2. Ingen lagerhantering utförs. Systemet hanterar inga artiklar lagermässigt. Underlag för statistik och försäljning skapas dock. 3. Endast i Uttag ur lager. Endast artiklar i rutinen Lageruttag på order lagerhanteras. Ta hänsyn till antal i order vid inköp. Då föreslaget inköpsantal ska beräknas kan du här bestämma om det antal som ligger i order men ej levererats ska tas med i beräkningen. Ta hänsyn till beställningspunkt vid inköp. Då föreslaget inköpsantal ska beräknas kan du här bestämma om beställningspunkten ska tas med. Exempel: Om beställningspunken är 10 och det tillgängliga antalet (antal i lager + antal redan beställda -antal i order) är 5 så får en artikel som registreras i inköp antal 0 om denna inställning är Av och 5 om den är På. Täckningsgrad för artiklar utan inköpspris. Här kan du ange en procentuell täckningsgrad för de artiklar som inte har ett inköpspris. Täckningsgraden används för att beräkna inköpspris för artikeln då artikeln ej har ett inköpspris. Inköpspriset = Försäljningspris * Täckningsgraden Obs! I "Inställning för Artikelgrupper" kan du ange en täckningsgrad per artikelgrupp. Denna kommer då att användas före denna inställning vid beräkning av inköpspris. Vägt inköpspris. Vägt inköpspris kan beräknas för de artiklar som finns i lager. Vägt inköpspris uppdateras löpande vid inleverans av beställningar. För de som inte finns kvar i lager används nettopris enligt PRIO ordning i prisinställning. (Vägt pris = Inköpspris * 2st + Lagerpris * 5st / 7st). Denna inställning förutsätter att du har Lagerhantering (PÅ). Obs! Om du vill ha full kontroll på ditt lager bör du även gå igenom rutinerna Sök i lagerregistret och Bearbeta artiklar. I dessa rutiner kan du bla hämta in artiklar till ditt lager samt bearbeta dina artiklar för att kunna sätta lagerkoder, beställningsmodeller, leverantör mm på intervall eller markerade artiklar. 9

10 Uttag ur lager: Rutinen för uttag ur lager hittar du i ordermenyn. Denna rutin är avsedd att användas av montörer som själva tar ut material ur lager på exempelvis servicejobb. Automatisk blankettutskrift vid avslut. Med denna inställning kan du ange att utskrift av ordern alltid och automatiskt skall ske då uttag på order avslutas. Automatisk utskrift av endast ändrade rader. Lämna denna inställning PÅ om endast nya och ändrade rader på ordern skall skrivas ut. Automatiskt uttag i order vid inleverans. Då en inköpsorder inlevereras och det finns en koppling mellan raderna i inköpsorder och rader i kundorder så kan uttagsrutinen automatiskt startas. Visa textrader. Stäng av denna inställning om textrader i ordern inte skall visas i uttagsrutinen. Rättigheter. Under rättigheter kan du styra vilken grundrättighet, på montörens login, som skall gälla för att: 1. Lägga till artiklar, 0 till 5 där 0 inaktiverar rättighetskontroll 2. Se och ändra inköpspris, 0 till 5 där 0 inaktiverar rättighetskontroll 3. Ta bort artiklar ur ordern, 0 till 5 där 0 inaktiverar rättighetskontroll 4. Ändra antal på befintlig orderrad, 0 till 5 där 0 inaktiverar rättighetskontroll 10

11 Registrering av beställning Tips! Dra ut menyvalet till ditt skrivbord om du använder denna rutin ofta. Välj Skapa/ändra beställning, så kommer du direkt in i orderregistreringen: Här söker du efter befintliga order som registrerats tidigare. Välj Ny för att skapa en ny order. 11

12 Välj knappen Ny ( ) för att registrera en ny order, så får du följande dialogruta: 1. Sök efter en leverantör i registret, eller skapa en ny genom att välja ett nummer eller namn som du vet inte finns. 2. Välj mall. Den mall du väljer styr vilka fält som skall eller bör fyllas i på ordern 3. Beställningsnummer föreslås automatiskt, enligt löpnummerinställningarna. Du kan ändra detta, till ett annat unikt nummer. 4. Välj Ok, för att fortsätta med orderregistreringen. Registreringsmall Innan du kan börja registrera artiklar på ordern måste du fylla i denna registreringsmall. Denna innehåller de vanligaste uppgifterna för en beställning, men kan naturligtvis anpassas så att den passar just för dig och ditt företag. Du kan också ha olika mallar för olika ordertyper. Kontakta vår kundsupport om du behöver hjälp med detta. 12

13 Orderregistrering När du är klar med registreringsmallen kommer du in i orderns radregistrering. I bildens överkant visas ordernummer, märke, leverantör, ev projektnr, telefonnr, fax mm samt orderns summa. Nu är det bara att börja registrera. Vill du skriva in en beskrivande text, anger du T i fältet för artikelnr. Du kan då helt fritt skriva den text som skall beskriva beställningen. Vill du skriva in artiklar skriver du in artikelnummer. Du kan också söka och hämta artiklar direkt ifrån artikelregistret genom att trycka F3. Skriv i artikelnr och tryck Enter. Vill du söka i artikelregistret kan du söka med F3. Du kan också skriva i början på artikelnumret och trycka F3 så hamnar du i närheten av den artikel du vill ha. När du hämtar en artikel så föreslås antalet på artikeln efter vilken brist det finns på artikeln. Se även grundinställningarna. Att använda i radregistreringen: T F3 M = Används för att skriva en beskrivande textmassa = Används för att söka och hämta artikel i artikellistan = Artikel för att registrera manuell artikel (Du får då ange text och pris fritt) 13

14 Exempel på beställning: Tips! Med Extra info kan du se artikelns statistik samt rörelser i övriga systemet. Funktioner i registreringsbildens nederkant: Ny = Skapar ny order Annullera = Tar bort aktuell order Spara = Sparar och stänger aktuell order Beställd = Markerar ordern med status Beställd för att du skall kunna särskilja order som är beställda mot de order som bara är registrerade Exportera = Funktion för att överföra order till ex.vis Ahlsell (kräver tillkommande licens) Inleverera = Startar inleveransrutinen med aktuell order som förvald Utskrift = Utskrift av ordern som beställning. Obs! Med programmet GFI Faxmaker kan beställningen faxas direkt från Entré till leverantörens fax. Lev/Lev.adr = Visar alla adressuppgifter för leverantören och ev. leveransadress. Orderhuvud = Visar övriga villkor för ordern, exempelvis prissättning, kontering, referens, projekt och märke. Avsluta = Stänger ordern och avslutar orderregistreringen. 14

15 Funktioner i registreringsbildens högerkant: Ta bort rad = Tar bort aktuell rad. Du kan också ta bort aktuell rad med tangenten Del. Infoga rad = Infogar rad ovanför aktuell rad. Du kan också infoga rad med tangenten Ins. Ändra artikel = Visar all information på aktuell artikel. Bearbeta = Ger dig en rad bearbetningsfunktioner av raderna, bl.a sortering och ackumulering. Markera = Används för att markera rader, ofta för att sedan bearbeta eller skriva ut markerade. Kopiera = Kopierar aktuell eller markerade rader. Kan klistras in i annan order. Hö-klick på knappen arkiverar raden eller raderna till ett eget arkiv. Klipp ut = Klipper ut aktuell eller markerade rader. Kan klistras in i annan order. Hö-klick på knappen arkiverar raden eller raderna till ett eget arkiv. Klistra in = Klistrar in rader. Hö-klick på knappen hämtar från arkiverade rader. Sök på flik = Söker efter artiklar via fliksystemet. Förenklar din sökning. Hämta artiklar= Funktion för att hämta inköpsunderlag från kundorder och butik. Ändra alla = Funktion för att bl.a ändra priser eller rabattvillkor för alla eller markerade rader. Extra info = Sätter på och stänger av visning av aktuell artikels lager och statistik. Informationen visas i registreringens nederkant. 15

16 Beställning och inleverans När du är klar med registreringen av de artiklar som skall beställas kan ordern skrivas ut för att manuellt faxas eller ringas in till leverantören. Med ett faxprogram (GFI Faxmaker) kan Entré integreras med detta så att du direkt kan faxa ordern till leverantörens fax med automatik. Du kan också exportera ordern elektroniskt via e-post i de fall leverantören (i dagsläget Ahlsell) har stöd för detta. 16

17 Funktioner i registreringsbilden Handhavande och funktioner i radregistreringen liknar till stor del den i orderregistreringen. Se detta avsnitt i handboken för mer detaljerad information kring detta. Som leveransadress föreslås automatiskt ditt egna företags adress. Här kan du ändra eller hämta leveransadress från ditt kundregister. Leveransdatum föreslås enligt inställning i grundinställningarna. Detta kan också styras i registreringsmallen. 17

18 Om du tex beställer från ett annat land så kan du, på leveranssättet, ställa in en procentuell hemtagningskostnad samt införselavgift. Dessa kostnader fördelas på lagervärdet på orderns artiklar vid inleverans. Du kan ange en Alternativ prislista till ordern. Artiklar som inte finns i den vanliga prislistan prissätts då med alternativ prislista. 18

19 Hämta artiklar till inköpsorder Underlag till beställning kan skapas på många olika sätt. Välj själv det registreringssätt som passar dig och ditt företag bäst. Nedan visas 2 olika sätt att hämta inköpsunderlag på, men du kan också skapa inköpsorder via Entré Materialplanering, Entré Butik, Entré Order samt från vissa handdatorer. 19

20 Hämta inköpsunderlag från kundorder I bilden visas alla artiklar i order. Du kan begränsa vilka artiklar som skall visas genom att ange olika urval nedan. Genom att tex ange en viss kund, begränsas listan till att endast omfatta de rader som tillhör kunden. Klicka i denna om endast bristartiklar skall visas. Du kan markera enstaka artiklar eller klicka på symbolen på markera-knappen för att kunna markera ett omfång av artiklar. Klicka på Ok för att gå vidare efter att du markerat de artiklar som skall beställas. 20

21 Du får då välja den princip som skall gälla för detta inköp. Använd orderns antal ograverat. Ingen hänsyn tas till aktuellt lagervärde, inkommande beställningar eller brist. Inköpsordern uppdateras med det antal som finns på kundordern. Antal som behövs för att leverera valda order. Systemet räknar ut det antal artiklar som behöver beställas för att leverans av aktuella kundorder skall ske. Hänsyn tas till aktuellt lagervärde och inkommande beställningar. Antal som behövs för att leverera valda order, tag ej hänsyn till tidigare beställningar. Systemet räknar ut det antal artiklar som behöver beställas för att leverans av aktuella kundorder skall kunna ske. Hänsyn tas endast till aktuellt lagervärde. Totalbrist i lager. Systemet kontrollerar mot total brist på artikeln. Ingen koppling mot kundorder sker. När du klickar på ok sker en koppling mot kundordern (ej alternativ 4). I beställningsordern likväl som i kundorderna kan du se vilken order raden är kopplad mot. När ordern senare inlevereras kan även koppling göras så att uttagsrutinen i kundorder startas i syfte att förenkla och strömlinjeforma materialflödet i företaget. 21

22 Hämta inköpsunderlag från butikssystemet I bilden visas alla artiklar på leveranskvitton som är märkta för att beställas i butik. Du kan begränsa vilka artiklar som skall visas genom att ange olika urval nedan. Genom att tex ange en viss kund, begränsas listan till att endast omfatta de rader som tillhör kunden. Kryssa i denna om endast artiklar med brist skall visas. Du kan markera enstaka artiklar eller klicka på symbolen på markera-knappen för att kunna markera ett omfång av artiklar. Du kan även titta på kvittot här. När du klickar på Ok hämtas alla markerade artiklar in till beställningsordern. I butikssystemet kan du se alla leveranskvitton och inköpsstatus för artiklarna. 22

23 Beställningsstatus När beställningen är utförd bör du spara ordern som Beställd. Ordern markeras då som status beställd. Du kan då skilja på order med status registrerad, beställd och inlevererad i olika registreringar och listor. 23

24 Sök i beställningsregistret I beställningsregistret kan du få överblick över alla dina beställningsorder. Hantering och funktioner liknar till stor del Sök i orderregistret vilket gör att du snabbt känner dig hemma även här. De urval du gör sparas automatiskt till nästa gång du går in i denna rutin, det kan tex vara bra att du anger ditt id i fältet Vår referens så att bara de order du ansvarar för visas. Klicka i denna så kan du se även tidigare inlevererade order. Funktioner för att skapa nya, ändra, inleverera och skriva ut beställningar. Här visas artikelraderna för den order som är markerad. 24

25 Inleverans av beställningar När beställda artiklar har levererats så skall dom inlevereras så att lagerantal och lagervärde kan uppdateras. Inleverans av beställda artiklar kan utföras från flera ställen i systemet. Förutom från denna generella rutin så kan även inleveransfunktionen startas direkt inifrån beställningsordern eller från rutinen Sök i beställningsregistret. När sedan leverantörsfakturan kommer, kan inlevererade artiklar avprickas så att lagervärde uppdateras med det exakta priset från leverantörsfakturan. Genom att ange ett urval begränsas listan nedan. Om inleveransen startas från ordern, så är fältet för inköpsordern redan ifyllt. Du kryssar i, i rutan, vilka rader som skall inlevereras. Du kan också markera ett större omfång av artiklar med knappen Markera. Tips! Högerklicka på en kolumn och välj vilka kolumner som du vill skall visas. Du kan skriva ut inleveransunderlaget som visas på skärmen. Listan grupperas per order. 25

26 Ändra rad i inleverans Om du behöver ändra på en rad i inleveransunderlaget kan du enkelt göra detta i samband med inleveransen. Detta kan tex vara levererat antal eller inköpspris. Om du behöver ändra tex inköpspris på en artikel, kan du ändra på raden. Om det skett en delleverans av artikeln skall du ändra inlevererat antal här. Du kan också ange ett annat inköpspris och eventuella tillkommande avgifter. När du markerat och gjort eventuella ändringar skall inleveransen utföras. Du får då ange datum för inleverans: När du klickar på Ok startar rutinen för inleveransjournalen. Se nedan. 26

27 Inleveransjournal I denna rutin sparas alla gjorda inleveranser. Här kan du skriva ut listor och etiketter på dina inlevererade artiklar. Om det finns en koppling mellan inköpsordern och kundordern så kan också uttag på kundordern göras härifrån. Om det finns en kundorderkoppling till beställningen, aktiveras knappen för Uttag på order. 27

28 Inleveransjournal och etikettutskrift När etiketterna skrivs ut kan du välja mellan flera olika priser på etiketterna. Observera att om du har inlevererat exempelvis 10 st av en viss artikel så får du också 10 st etiketter av den artikeln. Kontakta våra konsulter om du vill ha ett annat utseende på dina etiketter. 28

29 Avprickning Avprickning används för att ge inlevererade artiklar ett exakt inköpspris. I många fall får man inte reda på vad en artikel kostar exakt förrän leverantörsfakturan kommer. Det kan också vara kostnader förknippat med leveransen såsom tullavgift, hemtagningskostnader och prisändringar som inte var kända vid beställningstillfället. Genom att ange ett urval begränsas listan nedan. Om avprickningen startas från leverantörsfakturan, så är fältet för leverantör redan ifyllt. Om du behöver ändra tex inköpspris på en artikel, kan du ändra på raden. Du kryssar i, i rutan, vilka rader som skall inlevereras. Du kan också markera ett större omfång av artiklar med knappen Markera. När du markerat och gjort eventuella ändringar skall avprickningen genomföras. Om du har gjort åtgärder som förändrar värdet på lagret, skapas en avprickningsjournal med bokföringsunderlag på differenssumman. Se nedan 29

30 Exempel på avprickningsjournal Systemet bokar om från lagerkonto till kostnadskonto. Systemet tar även hänsyn till om artikeln redan är utlevererad. 30

31 Andra funktioner i avprickningen Istället för att ändra rad för rad kan du bearbeta alla markerade artiklar samtidigt. Detta gör du då eventuella avgifter och leverantörsfakturakoppling skall vara samma på alla markerade artiklar. Här kan du skapa en ny inköpsorder Denna knapp tar dig direkt in i den order som aktuell rad tillhör. Du kan då se alla orderns rader samt övriga villkor. Visar leverantörsuppgifterna på orderns leverantör. Kopplar aktuell rad till en leverantörsfaktura. Observera också att avprickningsrutinen kan startas automatiskt i samband med att registrering av leverantörsfaktura görs. Du får då en direkt koppling mellan inlevererade artiklar och leverantörsfakturan, allt för att ditt lagervärde skall stämma. Om avprickningen skall startas automatiskt eller inte ställer du in i grundinställningarna för leverantörreskontran. 31

32 Sök i lagerregistret I detta register visas alla artiklar som, i lagermässig mening, har använts i systemet. Det kan vara artiklar som ligger på order, beställning eller som sålts via butik eller fakturering. Det är här du främst administrerar dina lagerartiklar. Här hittar du funktioner för att lägga till och bearbeta artiklar i lager. Här kan du också ändra på en artikels lagerantal, beställningspunkt, önskat antal, beställningsmodell eller vägda pris. Uppgifter som är viktiga då du gör beställningar och för att du skall ha kontroll på lagerflödet i företaget. Högerklicka och välj de kolumner du vill skall visas i registret. Du kan också dra i något av bildens hörn för att anpassa storleken till din bildskärm. Här kan du välja vilket pris som skall visas i kolumnen Inköpspris. Byter du prislista måste du klicka på knappen Uppdatera för att priset skall bytas. När du trycker på Kontroll så räknas antal i beställningar och kundorder om så att du får aktuellt värde. 32

33 Funktioner i lagerregistret Vägt inpris. Detta fält kan heta vägt inpris eller eget inpris, beroende på om du ställt in att systemet skall väga lagerartiklars pris eller ej. Med vägt inpris menas att systemet hela tiden räknar ut ett genomsnittspris på artikeln. Ett exempel: Anta att du, vid ett tillfälle, köper in 10 st av en artikel för 10 kr st och senare köper ytterligare 10 st för 15 kr st. Systemet räknar då ut ett vägt inpris enligt följande formel ((10*10) + (10*15))/20 = 12,50 kr st. För varje artikel som säljs blir inköpspris (och ev. lagerkostnad) 12,50 kr. Se även grundinställningarna. Detta är det enda stället i systemet som du manuellt kan ändra vägt inpris Antal i lager. Här kan du manuellt ändra antal i lager. Beställningspunkt. Gräns för när systemet börjar beräkna brist på artikeln. Önskat antal. Hur många artiklar som bör finnas i lager när beställning görs. Exempel: Om vi förutsätter lagerantal mm enligt bilden ovan så kommer systemet att föreslå att du köper in 300 st för att önskat lagerantal skall uppstå. Beställningsmodell. I samverkan med beställningspunkt och önskat antal så kan du ange en sk beställningsmodell på artikeln. I denna kan du ange säsongsvarierade antal i procent av artikelns normalvärden. Detta eftersom vissa artiklar bara säljs vid vissa årstider o.d. 33

34 Öppnar artikelbilden där du kan ändra på övriga uppgifter på artikeln samt se priser och statistik. Öppnar dialogen för att skapa en ny artikel. Tar bort aktuell artikel. Kontroll sker om artikeln används någonstans i systemet. Med Eget urval kan du begränsa listan som visas till att exempelvis omfatta artiklar i en viss flik eller lagerkod. Du kan bearbeta lagerregistret på 2 olika sätt, beroende på om du har markerat artiklar eller ej. Se nedan. Med denna funktion kan lagersaldon flyttas mellan olika företag i samma installation. Bearbetningsfunktioner på markerade artiklar: Du kan markera enstaka artiklar eller markera i intervall med hjälp av knappen Markera innan du väljer att bearbeta. 1. Välj åtgärd 2. Välj värde att ändra till 3. Godkänn 34

35 Bearbetningsfunktioner för hela lagerregistret: Om inga artiklar är markerade visas nedanstående bearbetningsfunktioner. Byt ut lagerkod mot annan. Med detta val byts alla lagerkoder ut. Anger du ingen lagerkod i fältet Byt från, byts alla artiklars lagerkod ut till värdet som anges i Byt till Välj lagerkod för ett artikelintervall. Väljer du denna bearbetning aktiveras rutan Välj urval så att du kan begränsa de artiklar som påverkas. Byt ut leverantör mot en annan. Endast ruta 4. Välj leverantör är aktiverad. I övrigt samma funktionalitet som byt ut lagerkod mot en annan Välj leverantör för ett artikelintervall. Väljer du denna bearbetning aktiveras rutan Välj urval så att du kan begränsa de artiklar som påverkas. Byt ut beställningsmodell mot en annan. Endast ruta 5. Välj beställningsmodell är aktiverad. I övrigt samma funktionalitet som byt ut lagerkod mot en annan Välj beställningsmodell för ett artikelintervall. Väljer du denna bearbetning aktiveras rutan Välj urval så att du kan begränsa de artiklar som påverkas. Ta bort artiklar som inte används. Rensar bort artiklar ur lagerregistret som inte längre används. Obs! Du kan också bearbeta många artiklar på en gång i rutinen Bearbeta artiklar i menyn för artikelhantering. 35

36 Utskrifter i lagerregistret När du skriver ut från lagerregistret kan du välja mellan 4 olika typer av listor. Beroende på vilken lista du väljer, så kan du också välja bland lite olika beräkningsmodeller. Här kan du begränsa listans artikelomfång. Begränsa lageromsättningslistan till att omfatta statistik för detta datumintervall Välj prislista för artikel- och lagerkodslistan. Vill du visa även artiklar med 0 eller negativa antal, kan du kryssa i detta för artikel- och lagerkodslistan. Aktiveras då du väljer Brist i lager i ruta 4. Typ av lista. Välj omsättningsbegränsning till lageromsättningslistan. Artikelnummerlista. Denna lista visar alla artiklar med positivt lagerantal. Vill du visa även artiklar med 0 eller negativa antal, kan du kryssa i detta i ruta 3. Visa. Lagerkodslista. Samma som artikelnummerlistan med den skillnaden att listan bryter per lagerkod. Lageromsättning. Visar statistik på alla artiklar som omsatts i systemet. Listan kan begränsas enligt urvalet Artiklar med omsatt antal i ruta 3.Visa. Brist i lager. Listan räknar ur bristantal på alla artiklar. I ruta 3.Visa kan du även välja alternativen Räkna med antal vid beräkning av brist. 36

37 Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från lager, kundorder, artikelregistret, kalkyl eller från en handdator. Underlaget kan sedan analyseras och prisoptimeras till att systemet fördelar underlaget med beställningar till olika leverantörer. Även om du inte jobbar med lagerstyrning i Entré kan du få stor nytta av materialplaneringen. Optimal nytta får dock du som lägger ned tid på att hantera dina artiklar i lager. Du kan då ange lagerkod, beställningspunkt och önskat antal på de artiklar som du behöver full kontroll på varvid du kan utnyttja materialplaneringens bristhantering. Förberedande inställningar: Grundinställningar: Innan du börjar med materialplaneringen bör du gå igenom de grundinställningar som finns i systemet. Gå in i grundinställningarna för Beställningar/Lager: Här anger du vilken prislista som skall användas som grundpris då planeringen saknar egen prislista. Ange eventuellt sökväg till ElWind. 37

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP DATA AB * KAMMAKARG. 27 * 111 60 STH * TEL 08-723 12 85 * FAX 08-20 92 75 Innehåll Inledning... 4 Installation... 5 Snabb

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra Inledning Arbetsgång Grundregister Offerter Kundorder Tillverkningsorder Lager/Inköp Tidsredovisning Fakturering Leverantörsreskontra Redovisning Konfigurering System 2007-12-20 Support: 0510 260 70 Inledning

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs. Information om med ekonomifunktioner för Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24 E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.se/rebus 1 Rebus - Resebyråmodul

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006 Pyramid MPS Handbok, version 3.40 Andra utgåvan - Februari 2006 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets tillvalsmodul

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

1 2 3 4 5 För att kunna installera och använda programmet krävs följande: En dator med Windows XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8. En skrivare installerad under Windows. Sätt i Cd:n och kör installationsprogrammen

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer