Praktikfall Sågexperten AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktikfall Sågexperten AB"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Rev Informatik Ulf Melin/Stefan Holgersson Praktikfall Sågexperten AB Kursuppgift, gruppvis framställning - projektarbete Företagspresentation SÅGEXPERTEN AB etablerades i början av 1900-talet som ett ambulerande sågverk. Sedan 1950-talet är företaget beläget i Småland och har idag drygt 35 anställda och producerar cirka m 3 sågade trävaror årligen. Rörelsen omsätter 75 miljoner kronor per år. Cirka 80 procent av sågverkets årliga produktion exporteras till olika delar av Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. Försäljningen inom Sverige sker via en egen försäljningsenhet, medan export till största delen sker via agenter (fristående importörer/återförsäljare). Företagets affärsidé är att erbjuda trävaror med rätt kvalitet, anpassade efter kunders behov. Trävarorna skall ha en hög förädlingsgrad och ge såväl SÅGEXPERTEN AB som dess kunder bästa ekonomiska utbyte på kort och lång sikt. Marknaden är främst Europa och kunderna finns inom snickeri- och möbelindustrin samt byggvaruhandel. Asien är dock en växande marknad tillsammans med den baltiska marknaden. Råvarumarknaden för timmer är i hög grad varierande vad gäller tillgång beroende på säsongsvariationer, variationer i avverkning och variationer i importvolymer. SÅGEXPERTEN AB har, som många små- och medelstora företag, en platt organisation där fler aktörer finns i många roller och som utförare av flera arbetsuppgifter. Företaget har anammat ett processsynsätt och beskriver sig själva i processer på följande schematiska sätt (se Figur 1). Ledning av företaget Kunder Administrativt stöd (inkl. råvaru- och produktionsplanering) och ekonomi Råvaru- leveran- Råvaruförsörjning Försäljning Produktion Mellanlagring Vidareförädling Utleverans Kunder Figur 1 SÅGEXPERTEN AB - egen processöversikt Företrädare för SÅGEXPERTEN AB är intresserade av att genom sitt företag kunna erbjuda produkter med en hög förädlingsgrad eftersom de inte kan konkurrera genom hög produktionsvolym gentemot större sågverk. Exempel på hög förädlingsgrad för produkter i branschen kan vara att torka ned trä (exempelvis för möbeltillverkning), kapa material exakt i de längder kunden önskar eller utföra viss hyvling (dessa steg finns i nämnd ordning vidareförädlingsprocessen ovan). Vidareförädlingsprocessen inom företaget är därför central tillsammans med produktionsprocessen. Företagets VD identifierar ett antal möjliga vägar för att vara konkurrenskraftig: 1 (7)

2 Få bättre kontakt med avsättningsmarknaden, genom att till exempel utesluta mellanled till sina slutkunder och därmed nå direktkontakt. Att öka sin produktion och försäljning till befintliga och nya kunder. Ökad specialisering (till exempel att såga ett träslag och vissa dimensioner). Under senaste året har SÅGEXPERTEN AB ökat sin försäljning, produktion och förädlingsgrad till sina kunder i snickeribranschen. En ökad specialisering har också skett genom att sågverket gått samman med ett annat sågverk och numera specialiserar sig på att såga ett träslag; furu. Sågverkets IT-system och användning SÅGEXPERTEN AB:s IT-system består av ett standardiserat och branschanpassat order-, lageroch faktureringssystem (OLF); kallas OLLE. Vidare finns också tidsredovisningssystem, kontorsprogramvarupaket (Microsoft Office), redovisningssystem, en enklare webbplats för företagsbeskrivning och en viss historik samt IT-system för produktion. OLF-systemet är inte integrerat med redovisningssystemet detta är dock tekniskt möjligt, men inte aktiverat, enligt den ekonomiansvarige som är ensam användare av det sistnämnda systemet. Produktionsrelaterade IT-system Produktionsrelaterade IT-system är start kopplade till produktionsutrustningen som sådan och inte integrerade med administrativa dylika, vilket bland annat medför att konvertering av produktionsdata görs manuellt med hjälp av kalkylprogram över processgränser. Svårigheten att sätta samman för SÅGEXPERTEN AB relevant information drabbar möjligheten till högre grad av systematik i uppföljning av bland annat produktion negativt. Den låga graden av integration mellan systemen omtalas i citatet nedan: [ ] här har vi massor av system från olika leverantörer, så ur ena datorn så får du en den information och en del ur nästa, och nästa (VD, SÅGEXPERTEN AB) De produktionsprocessnära systemen anses tungrodda och innehåller samt presenterar en mängd information som är svår att sammanställa. Detta upplevs som ett problem. För att erhålla mer överskådlig och hanterbar information görs urval av information från produktionsnära system och registreras manuellt i Microsoft Excel. OLF-system OLF-systemet, OLLE, hanterar endast färdigvarulager (se mellanlagringsprocess) och ej timmerlager. Timmerlager har tidigare registrerats och lagrats med stöd av kalkylprogram, men under tidsperioder av god råvarutillgång görs inte detta: Ja, råmaterialet har jag ju inte [ ] vi körde en period faktiskt, det var [sågförmannen] i det fallet med, som lade in det på Excel, men vi borde nog gå tillbaka till det. Varför vi slutade med var egentligen bara för att vi hade så himla gott om råvaror. Det fanns råvaror så det var egentligen bara att tuta och köra. (Råvaruansvarig, SÅGEXPERTEN AB) Lagret värderas dock månadsvis med stöd av kalkylprogram, oavsett tillgång på råvaror. OLF-systemet OLLE upplevs som ett bra stöd av produktionschefen och den intervjuade en administratören. Den senares kommentar visas nedan: [ ] jag tycker att det är ett väldigt bra program för man har ju allting om försäljning, fakturering, leveranser och lagret allt sammankopplat. (Administratör, SÅGEXPERTEN AB) I OLF-systemet registreras till exempel varor som är sålda och som finns i färdigvarulager denna registrering är en prioriterad uppgift i administrationen, eftersom det är viktigt att känna till vilka varor som finns i mellanlager vid framtida försäljning. Vid leverans är respektive virkespaket märkt med ett identifikationsnummer för att kunna avräkna mot och uppda- 2 (7)

3 tera lager. Denna uppdatering görs manuellt utifrån en diskett med data om leverans som dagligen hämtas av produktionschefen från den personal som arbetar med hyvling/utlastning. Uppgifterna justeras utifrån detta avseende underlag för fakturering i OLF-systemet. Information från försäljningskontrakt och utlastning är därmed underlag för fakturering. Parallellt med dessa aktiviteter hämtar administratören så kallade paketlappar (innehållande uppgifter om bland annat produktens egenskaper, transportsätt och aktuell kund) för att manuellt kontrollera att utlevererad volym överensstämmer med information i OLF-systemet i den administrativa processen. Personal från SÅGEXPERTEN AB har möjlighet att påverka systemets utformning och deltar bland annat på användarträffar som arrangeras av tillverkaren. Användning av kontorsapplikationer Sågförmannen gör uppföljning av bland annat produktionsvolym, sågutbyte och förekommande stillestånd i produktionsprocessen. Resultat av denna uppföljning används för att besvara olika typer av frågor från andra personer i organisationen. Resultatet exponeras också i gemensamma lokaler för sågverkets personal. Denna uppföljning görs med hjälp av kontorsapplikationer och ingående kalkylprogram (en äldre version av Microsoft Excel). Sågförmannen, som också är flitig IT-användare på fritiden, initierade denna uppföljning på grund av egenupplevd informationsbrist: [ ] innan jag hade det här så kom folk och frågade efter siffror och så och det var omöjligt att svara på. Man fick ju höfta till lite (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) Underlag för uppföljningen ovan inhämtas under arbetstid och sammanställs sedan hemma på fritiden med hjälp av kalkylprogrammet. Hanteringen av anskaffning av råvara inom råvaruförsörjningsprocessen (rotposter och leveransuppdrag) är vad gäller anbud (till exempel priskalkyler och överenskommelser) icke datoriserade. Tidigare har ett kalkylprogram använts enligt nedan: [ ] så är det ju manuellt allting, ja utom lager och sådant det skriver jag ju i datorn. När jag gör kalkylen när jag räknar ut den gör jag manuellt. Jag hade Excel innan, men jag tjänade ingen tid på det. (Råvaruansvarig, SÅGEXPERTEN AB) Stöd för planering av produktion Vid produktionsplanering saknas dedicerat IT-stöd för detta (nuvarande OLF-system kan dock efter en investering kompletteras med viss funktionalitet för produktionsplanering, vilken programleverantören tillhandahåller). Viss information från andra system, till exempel OLF-system med avseende på lagerstatus, samt inmätt timmer används dock. Avsaknaden av IT-system för planering inom produktionsprocessen märks enligt produktionschefen på flera sätt. Ett sådant sätt är: Något som jag tycker är lite svårt är alla de här lapparna och sitta och bläddra [ ] Det är just det där med lappar [ ] det är lätt att missa. (Produktionschef, SÅGEXPERTEN AB) Koordination och kommunikation kring produktionsrelaterade aktiviteter Nedan följer ett antal exempel på koordination och kommunikation kring produktionsrelaterade aktiviteter. Planering av produktionsprocess Koordination av en produktionsprocess i sågverk är en komplex aktivitet. Råvaran är ett naturmaterial med varierande och delvis på förhand dolda egenskaper. Av de stockar som används som råmaterial är det dessutom inte alla delar som kan användas till produkter som 3 (7)

4 kunder i första hand önskar. Produktionsflödet är därmed divergerande. Detta innebär bland annat att en mängd lägre värderade produkter kommer av sidobrädor och kan delvis ses som biprodukter (blir inte sällan spån, flis, massaved etc. med ett lågt marknadsvärde som sågverket ofta måste finna avsättning för). Eftersom råvarukostnader är en mycket stor del av sågverks produktionskostnader måste sågning ske med tanke på stordriftsfördelar, med hänsyn till olika produkter som blir resultat av aktiviteten, timmer i lager och med hänsyn till aktuella order från kunder. SÅGEXPERTEN ABs VD är en viktig aktör och koordinator i kontakten mellan avsättningsmarknaden och den interna produktionen på sågverket. Kundorder gällande sågade trävaror omsätts till produktionsbehov genom en så kallad såglista (en länk mellan försäljnings- och produktionsprocessen). Produktionschefen vid SÅGEXPERTEN AB arbetar utifrån kontrakt på sålda varor och såglista för att urskilja dimensioner som är möjliga att såga vid samma tillfälle för att erhålla stordriftsfördelar och ett maximalt utbyte av de stockar som utgör råvara. Kunskap om råvarustatus och sågade varor i lager används också för att kunna planera sågning. För att klara utlovade leveranstider till virkeskunder är det också viktigt med kunskap om den tid som krävs för att torka sågat virke till önskad fuktkvot som del i vidareförädlingsprocessen. Ibland förekommer det också att det finns osålda varor i torkanläggning som kan användas till kundorder kunskap om detta är också en viktig förutsättning vid planering av produktion. Förutsättningar för produktionsplanering kommer därmed från ett flertal olika källor, har olika utseende och olika media. Produktionschefen beskriver detta som en blandning av intryck baserat på tidigare erfarenhet, okulära besiktningar av fysiska lager, användning av IT-system, olika dokument och muntliga samtal med kolleger. Erfarenhet och en typ av okulär besiktning (att själv se) framkommer i citatet nedan: Man vet ju på ett hum vad som finns och vad som är sågat och vad som är där ute [råvaruläge på timmerplan samt pågående sågning och torkning] och så vidare, sen får man ju ta cykeln 1 och sticka ut. (Produktionschef, SÅGEXPERTEN AB) I de fall det råder oklarheter kring om produktionsprocessen klarar utleverans enligt kunders önskemål vad gäller exempelvis tid och produktegenskaper har produktionschefen och VD samtal kring detta. Resultatet av produktionsplaneringen är en produktionsorder (en såglista) som bland annat kommer sågförmannen, torkansvarig och annan personal tillhanda. VD och produktionschefen för sågverket kommunicerar också med sågförmannen (ofta via telefax, internt mellan kontors- och sågverksbyggnad) för att styra produktionsbehov och - mål: [VD eller produktionschefen ] skickar mig såglistan då och den brukar vi skicka med faxen och sedan kör jag fram det i produktionen och vi håller ju hela tiden kommunikation oss emellan om det är något som jag undrar över och om det är någonting de undrar över så försöker vi lösa det på bästa vis (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) Samtalen kring produktionsplanering mellan VD, produktionschef och sågförman innehåller olika referenspunkter. En sådan viktigt referenspunkt är älgjakten. För just den aktuella veckan under hösten byts veckonummer och datum ut mot älgjakten. 1 Alldeles intill vänster om entrédörren till sågverkets kontorsbyggnad återfinns en blå cykel av äldre modell. Cykeln används av produktionschefen för att snabbt förflytta sig till timmerplan, torkar, mellan- eller färdigvarulager eller sågen som finns på cirka 100 meters avstånd från kontorsbyggnaden och skaffa sig information om aktuellt läge. 4 (7)

5 Den exakta sågordningen (detaljplanering som dels i produktionsplanering) görs av sågförmannen detsamma gäller ordningen för produkter för torkning. Steget med torskning är en trång sektor (en flaskhals ) i produktionen. Ja, när jag får en sådan här såglista och när jag ser att jag börjar hamna i slutet på den så säger jag till [VD] att nu får han titta på en ny då och lite får man ju samordna det här med den grövre stocken som vi kör och lite klena för att det ska parera, dels ute vid råsortering och även torken då. Så det är ju lite sådant som styr. [ ] det är en fördröjning där på 14 dagar eller någonting i torkarna (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) Önskemålet från sågförmannen är här att VD har viss framförhållning med sina förutsättningar för produktion, vilket också upplevs naturligt eftersom VD har kontakt med marknaden. Vid sågning sker sedan en återkommande avvägning mellan produktionsekonomi och efterfrågade produkter: [ ] jag kan inte ligga och köra [ ] efter utbyte till 100 procent så va, utan jag måste rätta mig till vad han [VD] vill ha fram och sedan får man försöka göra så bra utbyte som möjligt av det. (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) I de fall förutsättningar eller uppkomna hinder (till exempel brist på viss råvara med vissa dimensioner för att klara leverans av sågade trävaror till kund) uppstår som gör det svårt att kombinera efterfrågan av produkter och produktionsekonomi sker kontakter mellan sågförman och VD. De ekonomiska konsekvenserna av besluten faller då utanför ramarna vad sågförmannen uppfattar som normalt: [ ] det kan ju vara brist på en viss dimension och [ ] då får man kanske ta fram den dimensionen i en större stock. [ ] Allting som jag tycker är oekonomiskt det har jag hela tiden kontakt med [VD] så han ger tillåtelse till. Jag frågar alltid om det är något som faller utanför. (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) I sågförmannens agerande finns också tidiga exempel på att en specifiks kunds önskemål om råvarans beskaffenhet påverkar innehållet i den kommunikation som förmannen har med andra aktörer i sin närhet. Kunden specifika önskemål kan uttryckas genom såglistan eller via VD som också agerar som en säljare. Timmertruckförarens aktivitet styrs exempelvis genom informell kommunikation (kommunikationsradio, telefon och direkt personkontakt) beroende på typ av kund och förmannens kännedom om lämplig råvarukvalitet för att nå slutprodukt. Andra önskemål från kunder som påverkar vad som sker internt i sågverket som inte är direkt relaterade till kärnprodukterna är det sätt som olika virkespaket märks. I det fall kunder önskar särskilda märkningar av paket sker ett muntligt påpekande av detta undantag från sågförmannen till personer längre fram i produktionskedjan (torkning och sortering). Denna muntliga kommunikation kring undantag är således viktig för att kundens önskemål skall uppfyllas. I det fall oklarheter, exempelvis gällande olika mått och profiler, kring produktionsorder uppkommer för personal på hyvleriet tar de kontakt med produktionschefen eller VD direkt. Oklarheter kan till exempel gälla kontrakt som ibland beskrivs som luddigt skrivna med avseende på nämnda exempel. Produktionsfrågor diskuteras och koordineras också veckovis vid möten. Vid produktionsmöten medverkar bland annat sågförmän och produktionschef. Dessa möten innehåller exempelvis diskussioner om sågutbyte (uppföljning) och möjliga förklaringar till olika produktionsnivåer (plan kontra utfall). 5 (7)

6 Råvaruförsörjningsprocessen Råvaruförsörjningen till SÅGEXPERTEN AB präglas av ovisshet och säsongsvariationer. Större leverantörer är dåliga på att hålla datum för inleverans och tenderar att leverera senare på säsongen. Problem med att få ett jämnt flöde av timmer till sin produktionsprocess är påtagligt, enligt den råvaruansvarige. Förutom ordinära säsongsvariationer finns också vädret (till exempel storm; inte minst vid stormen Gudruns härjningar) som bidrar till ovisshet och påtagliga svårigheter vid koordination. Import av råvara från de baltiska staterna och Ryssland är ett sätt att minska variationer i inflöde över året. I de fall SÅGEXPERTEN AB saknar möjlighet att få fram råvara eller sågad vara med vissa egenskaper finns också ett etablerat samarbete med ett annat sågverk i regionen. VD tar i dessa fall direkt kontakt med en säljare vid detta sågverk för att tillgodose sin virkeskunds önskemål. De sågade trävarorna levereras i sådana fall till det studerade SÅGEXPERTEN AB för att sedan lastas tillsammans med egenproducerade varor. Märkningen av det regionala sågverkets virke är emellertid helt öppen, vilket gör att kunder tydligt kan se att virket är sågat vid ett annat verk. Kommunikation och koordination kring administrativa aktiviteter Aktiviteter inom den administrativa processen finns utlagda på flera personer, däribland VD, administratör, produktionschef, sågförman och ekonom/kamrer. Dessas aktiviteter är inte sällan integrerade med varandra och innehåller ett flertal överlämningar. De administrativa aktiviteterna och processen som helhet gör ett fragmentariskt intryck och dess utformning är ofta resultat av arbete framväxt över tiden. Följande avsnitt kring administration behandlar också utleverans av produkter som del i utleveransprocessen och ekonomihantering. Viss administration (till exempel av utleverans och paketlappar) är också behandlat ovan. En administratör på företaget beskriver sin arbetssituation som varierad och anser sig ha relativt stor möjlighet att påverka när i tiden hon vill utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna i sig är däremot förhållandevis givna inom de processer hon arbetar. En tät dialog förekommer mellan VD, råvaruansvarig, produktionsansvarig och administratörer, vilka också är placerade nära varandra. VD har också en hög grad av inblandning i många uppgifter också av operativ karaktär i den platta organisationen. Denna inblandning uppfattas både positivt och negativt av VD själv. Följande citat visar VD:s uppfattning om sin inblandning och dess betydelse i sågverkets vardagliga verksamhet: Men det märks ju helt klart om man varit borta en vecka jag har varit uppe i fjällen det är kaos! (VD, SÅGEXPERTEN AB) Företagets storlek och det faktum att ledning, ekonomi och administration är väl geografiskt samlade kommenteras också positivt av den intervjuade administratören. Den kommunikation som förekommer mellan personer inom företaget är av informell karaktär och innehåller ofta inslag av gemensam problemlösning för att uppfylla kundkrav om särskilda dimensioner, andra egenskaper hos produkter eller viss leveranstid. Utleverans av produkter Vad gäller leveranser av sågade varor sker beställning av transport av både administratör och produktionsansvarig på sågverket. Mellan dem finns en uppdelning beroende på vilken geografisk marknad kunden finns på. Uppdelningen är mer ett resultat av tillfälligheter (till exempel vem som svarat i telefon eller på e-post) och det har enligt utsago av administratören fallit sig så. Produktionschefen beskriver uppdelningen på samma sätt. 6 (7)

7 Ekonomihantering Den ekonomiansvarige påpekar att han gärna skulle önska mer information om vilka skogsinköp som gjorts och kommer att göras, snabbare. Vidare önskar han mer kunskap om offerter och anbud som cirkulerar inom företaget för att kunna parera likviditetssituationen vid företaget. Bristen på sammanhållen information präglar i stor ekonomihanteringen. Här förekommer en stor användning av Microsoft Excel, med flera dubbelinmatningar information. Listor skrivs ut och matas in manuellt i ett annat system. 7 (7)

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH SCA Timber Munksund / Holmsund Peter Henriksson Produktionschef Munksund / Holmsund Agenda SCA Timber Munksund / Holmsund Produkter Materialflöde Munksund Planering och styrning från försäljning till produktionsorder

Läs mer

1 Allmänt... 2. 3 Informationsteknisk situation... 3. 4 Informationsbehov... 3. Appendix A... 5 Processbeskrivning av ett sågverk...

1 Allmänt... 2. 3 Informationsteknisk situation... 3. 4 Informationsbehov... 3. Appendix A... 5 Processbeskrivning av ett sågverk... 2005-04-07 FLIS Sidan 1 av 6 Sågverksindustri Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Medverkande sågverk... 2 2.1 Rörvik Timber Tranemo sågverket... 2 2.2 Viking Timber Gualöv och Asarum... 2 2.3 Boo Forssjö Hjortkvarn

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Kundanalys hos användare av björkvirke

Kundanalys hos användare av björkvirke Institutionen för Matematik, naturvetenskap och teknik HÖGSKOLAN DALARNA Kundanalys hos användare av björkvirke Dag Olsson Tegelmark Ulf Karlmats Arbetsdokument nr 8 2004 Garpenberg Innehållsförteckning

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Ny träteknik höjer värdet på lövskogen av Jimmy Johansson och Dick Sandberg

Ny träteknik höjer värdet på lövskogen av Jimmy Johansson och Dick Sandberg Ny träteknik höjer värdet på lövskogen av Jimmy Johansson och Dick Sandberg Lövträ är ett uppskattat material i möbler, snickerier och inredningar samtidigt som en stor del av det svenska lövträet av olika

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

Likabehandlingsmöte 2009-10-19

Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Agenda Inledning Fortsatt arbete med likabehandling Syfte Mål Förbättringsprogrammet Definitioner och kvartal 3 utfall Definitioner Utfall kvartal 3 TeliaSoneras definition

Läs mer

3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden 4. Operationer

Läs mer

Prissättning och premiering av råvara i Södra

Prissättning och premiering av råvara i Södra Prissättning och premiering av råvara i Södra 2 SÖDRAS PRISSÄTTNINGSMODELL Södra strävar efter att hålla ett pris i prislistorna som speglar efterfrågan och marknaden. Ovanpå prislistan kan man erhålla

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken.

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken. Sågverksprocessen I sågverket förädlas timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Målet är att på bästa sätt ta tillvara den råvara som stocken utgör för att kunna bemöta

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Hur ser marknaden för lövvirke ut?

Hur ser marknaden för lövvirke ut? Hur ser marknaden för lövvirke ut? Lotta Woxblom Inst. för skogens produkter SLU i Uppsala Klimatförändring hot eller möjlighet för skoglig mångfald? Skogsstyrelsen - 23-24 oktober 2012 Hur ser marknaden

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén Konkurrensen om skoglig råvara Nolia 2013-11-12 Fredrik Forsén 1 VEDFÖRSÖRJNING OCH BRUK Vedförsörjning! Totalt behov 10 M m 3 fub! Import 1.4 M m 3 fub! 0.4 M m 3 fub barrved! 1 M m 3 fub lövved Köp och

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Studiemedelshandläggning och. Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö

Studiemedelshandläggning och. Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö Studiemedelshandläggning och e tjänster på CSN Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö Karin Axelsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet FACe Ett annat

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Tentamen Björn Samuelsson Betygsgränser 3 = 30-39; 4 = 40-49; 5 = 50- Tentamenspoäng

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Gunnar Bylund med personalen

FÖRETAGSPRESENTATION. Gunnar Bylund med personalen FÖRETAGSPRESENTATION G unnar Bylunds Handels AB är specialiserad på tillverkning av träemballage. Vi erbjuder såväl standard som kundanpassade lösningar för emballering, lagring och transport av gods.

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Viktigt att veta innan du börjar

Viktigt att veta innan du börjar Namnlappar Viktigt att veta innan du börjar Innan vi börjar med din design så betalar du 150:- i en startavgift som du sedan får tillbaks på fakturan då du beställer dina namnlappar. (har du redan en

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

System ADAR konsulting SågverksSystemet!

System ADAR konsulting SågverksSystemet! System ADAR konsulting SågverksSystemet! 1 Med SågverksSystemet avses de kompletta sammankopplade DataProgrammen för att kunna hantera både produktion, lager och försäljning samt uppföljning som historik.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag Introduktion till Winbas tillverkningsföretag Tillverkning Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

Arbetsprocesser för NT-rådet

Arbetsprocesser för NT-rådet 2015-11-10 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Sofie Alverlind Arbetsprocesser för NT-rådet NT-rådets arbetsprocesser är under kontinuerlig utveckling varför detta skall betraktas som ett levande dokument

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (8)

Datum Vår referens Sida Dnr: (8) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2008-04-01 Dnr: 08-1831 1(8) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08-678 55 16 charlotte.murray@pts.se Svar på inkomna frågor i upphandling av webbaserat system

Läs mer

FÖRMÅGA FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRMÅGA FÖRUTSÄTTNINGAR Övningsbestämmelser KOORDINAT-16 En samverkansövning för utbyte och användning av geografisk information vid samhällsstörning Bilaga 1 Förmågekatalog Tillämpa (Skarpt) FÖRMÅGA Öva (Simulera) Vilka förutsättningar,

Läs mer

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING 1.FÖRETAGSBESKRIVNING Historik, verksamhet och ägandeförhållanden Svets & Montage I P AB, 556378-9535, bildades år 1980 av grundaren Ingmar Persson. Under årens lopp har företaget vuxit i lugn och stabil

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Känsla för massivträ 5/ 10/ 12/ 14/ FÖRMODLIGEN DET STÖRSTA SORTIMENTET PÅ LIMFOG I SVERIGE!

Känsla för massivträ 5/ 10/ 12/ 14/ FÖRMODLIGEN DET STÖRSTA SORTIMENTET PÅ LIMFOG I SVERIGE! Känsla för massivträ Övning ger färdighet är ett gammalt ordspråk. Detta tycker vi är ord som relaterar väl till vårt företag. Vi har arbetat med massivt trä sedans 1979, så vi har en god erfarenhet och

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR!

PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR! PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR! För många små och medelstora företag övervakas produktionen fortfarande för hand med Excel eller Access och en hel del påhittighet. Vid tillväxt

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Operatörerna ser till att ständiga förbättringar blir på riktigt

Operatörerna ser till att ständiga förbättringar blir på riktigt Operatörerna ser till att ständiga förbättringar blir på riktigt Visualisering av sandproduktion för bättre balans Sibelco i Baskarp Mats Henriksson Sibelco Baskarp Mia Åberg Capee Group Bakgrund Sand

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Modellering med handlingsgrafer

Modellering med handlingsgrafer Modellering med handlingsgrafer Göran Goldkuhl VITS/IEI Linköpings universitet Handlingsteori för modellering 1 Processer består av aktiviteter/handlingar Människor gör IT-system gör Människor och IT-system

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Framgång genom engagemang och nära samarbete

Framgång genom engagemang och nära samarbete Framgång genom engagemang och nära samarbete Erfarenhet skapas inte av vad man har gjort, utan hur man gjorde det, tog lärdom av det och gick vidare. Vi skapar rätt förutsättningar för våra kunder att

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

MALL TILL MÄTINSTRUMENT

MALL TILL MÄTINSTRUMENT MALL TILL MÄTINSTRUMENT Denna mall används för att sammanställa mätinstrumentet. Här finns svar på vad varje kryss i mätinstrumentet innebär för matrisen. Mallen visar var i matrisen man skall sätta kryss

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer