Praktikfall Sågexperten AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktikfall Sågexperten AB"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Rev Informatik Ulf Melin/Stefan Holgersson Praktikfall Sågexperten AB Kursuppgift, gruppvis framställning - projektarbete Företagspresentation SÅGEXPERTEN AB etablerades i början av 1900-talet som ett ambulerande sågverk. Sedan 1950-talet är företaget beläget i Småland och har idag drygt 35 anställda och producerar cirka m 3 sågade trävaror årligen. Rörelsen omsätter 75 miljoner kronor per år. Cirka 80 procent av sågverkets årliga produktion exporteras till olika delar av Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. Försäljningen inom Sverige sker via en egen försäljningsenhet, medan export till största delen sker via agenter (fristående importörer/återförsäljare). Företagets affärsidé är att erbjuda trävaror med rätt kvalitet, anpassade efter kunders behov. Trävarorna skall ha en hög förädlingsgrad och ge såväl SÅGEXPERTEN AB som dess kunder bästa ekonomiska utbyte på kort och lång sikt. Marknaden är främst Europa och kunderna finns inom snickeri- och möbelindustrin samt byggvaruhandel. Asien är dock en växande marknad tillsammans med den baltiska marknaden. Råvarumarknaden för timmer är i hög grad varierande vad gäller tillgång beroende på säsongsvariationer, variationer i avverkning och variationer i importvolymer. SÅGEXPERTEN AB har, som många små- och medelstora företag, en platt organisation där fler aktörer finns i många roller och som utförare av flera arbetsuppgifter. Företaget har anammat ett processsynsätt och beskriver sig själva i processer på följande schematiska sätt (se Figur 1). Ledning av företaget Kunder Administrativt stöd (inkl. råvaru- och produktionsplanering) och ekonomi Råvaru- leveran- Råvaruförsörjning Försäljning Produktion Mellanlagring Vidareförädling Utleverans Kunder Figur 1 SÅGEXPERTEN AB - egen processöversikt Företrädare för SÅGEXPERTEN AB är intresserade av att genom sitt företag kunna erbjuda produkter med en hög förädlingsgrad eftersom de inte kan konkurrera genom hög produktionsvolym gentemot större sågverk. Exempel på hög förädlingsgrad för produkter i branschen kan vara att torka ned trä (exempelvis för möbeltillverkning), kapa material exakt i de längder kunden önskar eller utföra viss hyvling (dessa steg finns i nämnd ordning vidareförädlingsprocessen ovan). Vidareförädlingsprocessen inom företaget är därför central tillsammans med produktionsprocessen. Företagets VD identifierar ett antal möjliga vägar för att vara konkurrenskraftig: 1 (7)

2 Få bättre kontakt med avsättningsmarknaden, genom att till exempel utesluta mellanled till sina slutkunder och därmed nå direktkontakt. Att öka sin produktion och försäljning till befintliga och nya kunder. Ökad specialisering (till exempel att såga ett träslag och vissa dimensioner). Under senaste året har SÅGEXPERTEN AB ökat sin försäljning, produktion och förädlingsgrad till sina kunder i snickeribranschen. En ökad specialisering har också skett genom att sågverket gått samman med ett annat sågverk och numera specialiserar sig på att såga ett träslag; furu. Sågverkets IT-system och användning SÅGEXPERTEN AB:s IT-system består av ett standardiserat och branschanpassat order-, lageroch faktureringssystem (OLF); kallas OLLE. Vidare finns också tidsredovisningssystem, kontorsprogramvarupaket (Microsoft Office), redovisningssystem, en enklare webbplats för företagsbeskrivning och en viss historik samt IT-system för produktion. OLF-systemet är inte integrerat med redovisningssystemet detta är dock tekniskt möjligt, men inte aktiverat, enligt den ekonomiansvarige som är ensam användare av det sistnämnda systemet. Produktionsrelaterade IT-system Produktionsrelaterade IT-system är start kopplade till produktionsutrustningen som sådan och inte integrerade med administrativa dylika, vilket bland annat medför att konvertering av produktionsdata görs manuellt med hjälp av kalkylprogram över processgränser. Svårigheten att sätta samman för SÅGEXPERTEN AB relevant information drabbar möjligheten till högre grad av systematik i uppföljning av bland annat produktion negativt. Den låga graden av integration mellan systemen omtalas i citatet nedan: [ ] här har vi massor av system från olika leverantörer, så ur ena datorn så får du en den information och en del ur nästa, och nästa (VD, SÅGEXPERTEN AB) De produktionsprocessnära systemen anses tungrodda och innehåller samt presenterar en mängd information som är svår att sammanställa. Detta upplevs som ett problem. För att erhålla mer överskådlig och hanterbar information görs urval av information från produktionsnära system och registreras manuellt i Microsoft Excel. OLF-system OLF-systemet, OLLE, hanterar endast färdigvarulager (se mellanlagringsprocess) och ej timmerlager. Timmerlager har tidigare registrerats och lagrats med stöd av kalkylprogram, men under tidsperioder av god råvarutillgång görs inte detta: Ja, råmaterialet har jag ju inte [ ] vi körde en period faktiskt, det var [sågförmannen] i det fallet med, som lade in det på Excel, men vi borde nog gå tillbaka till det. Varför vi slutade med var egentligen bara för att vi hade så himla gott om råvaror. Det fanns råvaror så det var egentligen bara att tuta och köra. (Råvaruansvarig, SÅGEXPERTEN AB) Lagret värderas dock månadsvis med stöd av kalkylprogram, oavsett tillgång på råvaror. OLF-systemet OLLE upplevs som ett bra stöd av produktionschefen och den intervjuade en administratören. Den senares kommentar visas nedan: [ ] jag tycker att det är ett väldigt bra program för man har ju allting om försäljning, fakturering, leveranser och lagret allt sammankopplat. (Administratör, SÅGEXPERTEN AB) I OLF-systemet registreras till exempel varor som är sålda och som finns i färdigvarulager denna registrering är en prioriterad uppgift i administrationen, eftersom det är viktigt att känna till vilka varor som finns i mellanlager vid framtida försäljning. Vid leverans är respektive virkespaket märkt med ett identifikationsnummer för att kunna avräkna mot och uppda- 2 (7)

3 tera lager. Denna uppdatering görs manuellt utifrån en diskett med data om leverans som dagligen hämtas av produktionschefen från den personal som arbetar med hyvling/utlastning. Uppgifterna justeras utifrån detta avseende underlag för fakturering i OLF-systemet. Information från försäljningskontrakt och utlastning är därmed underlag för fakturering. Parallellt med dessa aktiviteter hämtar administratören så kallade paketlappar (innehållande uppgifter om bland annat produktens egenskaper, transportsätt och aktuell kund) för att manuellt kontrollera att utlevererad volym överensstämmer med information i OLF-systemet i den administrativa processen. Personal från SÅGEXPERTEN AB har möjlighet att påverka systemets utformning och deltar bland annat på användarträffar som arrangeras av tillverkaren. Användning av kontorsapplikationer Sågförmannen gör uppföljning av bland annat produktionsvolym, sågutbyte och förekommande stillestånd i produktionsprocessen. Resultat av denna uppföljning används för att besvara olika typer av frågor från andra personer i organisationen. Resultatet exponeras också i gemensamma lokaler för sågverkets personal. Denna uppföljning görs med hjälp av kontorsapplikationer och ingående kalkylprogram (en äldre version av Microsoft Excel). Sågförmannen, som också är flitig IT-användare på fritiden, initierade denna uppföljning på grund av egenupplevd informationsbrist: [ ] innan jag hade det här så kom folk och frågade efter siffror och så och det var omöjligt att svara på. Man fick ju höfta till lite (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) Underlag för uppföljningen ovan inhämtas under arbetstid och sammanställs sedan hemma på fritiden med hjälp av kalkylprogrammet. Hanteringen av anskaffning av råvara inom råvaruförsörjningsprocessen (rotposter och leveransuppdrag) är vad gäller anbud (till exempel priskalkyler och överenskommelser) icke datoriserade. Tidigare har ett kalkylprogram använts enligt nedan: [ ] så är det ju manuellt allting, ja utom lager och sådant det skriver jag ju i datorn. När jag gör kalkylen när jag räknar ut den gör jag manuellt. Jag hade Excel innan, men jag tjänade ingen tid på det. (Råvaruansvarig, SÅGEXPERTEN AB) Stöd för planering av produktion Vid produktionsplanering saknas dedicerat IT-stöd för detta (nuvarande OLF-system kan dock efter en investering kompletteras med viss funktionalitet för produktionsplanering, vilken programleverantören tillhandahåller). Viss information från andra system, till exempel OLF-system med avseende på lagerstatus, samt inmätt timmer används dock. Avsaknaden av IT-system för planering inom produktionsprocessen märks enligt produktionschefen på flera sätt. Ett sådant sätt är: Något som jag tycker är lite svårt är alla de här lapparna och sitta och bläddra [ ] Det är just det där med lappar [ ] det är lätt att missa. (Produktionschef, SÅGEXPERTEN AB) Koordination och kommunikation kring produktionsrelaterade aktiviteter Nedan följer ett antal exempel på koordination och kommunikation kring produktionsrelaterade aktiviteter. Planering av produktionsprocess Koordination av en produktionsprocess i sågverk är en komplex aktivitet. Råvaran är ett naturmaterial med varierande och delvis på förhand dolda egenskaper. Av de stockar som används som råmaterial är det dessutom inte alla delar som kan användas till produkter som 3 (7)

4 kunder i första hand önskar. Produktionsflödet är därmed divergerande. Detta innebär bland annat att en mängd lägre värderade produkter kommer av sidobrädor och kan delvis ses som biprodukter (blir inte sällan spån, flis, massaved etc. med ett lågt marknadsvärde som sågverket ofta måste finna avsättning för). Eftersom råvarukostnader är en mycket stor del av sågverks produktionskostnader måste sågning ske med tanke på stordriftsfördelar, med hänsyn till olika produkter som blir resultat av aktiviteten, timmer i lager och med hänsyn till aktuella order från kunder. SÅGEXPERTEN ABs VD är en viktig aktör och koordinator i kontakten mellan avsättningsmarknaden och den interna produktionen på sågverket. Kundorder gällande sågade trävaror omsätts till produktionsbehov genom en så kallad såglista (en länk mellan försäljnings- och produktionsprocessen). Produktionschefen vid SÅGEXPERTEN AB arbetar utifrån kontrakt på sålda varor och såglista för att urskilja dimensioner som är möjliga att såga vid samma tillfälle för att erhålla stordriftsfördelar och ett maximalt utbyte av de stockar som utgör råvara. Kunskap om råvarustatus och sågade varor i lager används också för att kunna planera sågning. För att klara utlovade leveranstider till virkeskunder är det också viktigt med kunskap om den tid som krävs för att torka sågat virke till önskad fuktkvot som del i vidareförädlingsprocessen. Ibland förekommer det också att det finns osålda varor i torkanläggning som kan användas till kundorder kunskap om detta är också en viktig förutsättning vid planering av produktion. Förutsättningar för produktionsplanering kommer därmed från ett flertal olika källor, har olika utseende och olika media. Produktionschefen beskriver detta som en blandning av intryck baserat på tidigare erfarenhet, okulära besiktningar av fysiska lager, användning av IT-system, olika dokument och muntliga samtal med kolleger. Erfarenhet och en typ av okulär besiktning (att själv se) framkommer i citatet nedan: Man vet ju på ett hum vad som finns och vad som är sågat och vad som är där ute [råvaruläge på timmerplan samt pågående sågning och torkning] och så vidare, sen får man ju ta cykeln 1 och sticka ut. (Produktionschef, SÅGEXPERTEN AB) I de fall det råder oklarheter kring om produktionsprocessen klarar utleverans enligt kunders önskemål vad gäller exempelvis tid och produktegenskaper har produktionschefen och VD samtal kring detta. Resultatet av produktionsplaneringen är en produktionsorder (en såglista) som bland annat kommer sågförmannen, torkansvarig och annan personal tillhanda. VD och produktionschefen för sågverket kommunicerar också med sågförmannen (ofta via telefax, internt mellan kontors- och sågverksbyggnad) för att styra produktionsbehov och - mål: [VD eller produktionschefen ] skickar mig såglistan då och den brukar vi skicka med faxen och sedan kör jag fram det i produktionen och vi håller ju hela tiden kommunikation oss emellan om det är något som jag undrar över och om det är någonting de undrar över så försöker vi lösa det på bästa vis (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) Samtalen kring produktionsplanering mellan VD, produktionschef och sågförman innehåller olika referenspunkter. En sådan viktigt referenspunkt är älgjakten. För just den aktuella veckan under hösten byts veckonummer och datum ut mot älgjakten. 1 Alldeles intill vänster om entrédörren till sågverkets kontorsbyggnad återfinns en blå cykel av äldre modell. Cykeln används av produktionschefen för att snabbt förflytta sig till timmerplan, torkar, mellan- eller färdigvarulager eller sågen som finns på cirka 100 meters avstånd från kontorsbyggnaden och skaffa sig information om aktuellt läge. 4 (7)

5 Den exakta sågordningen (detaljplanering som dels i produktionsplanering) görs av sågförmannen detsamma gäller ordningen för produkter för torkning. Steget med torskning är en trång sektor (en flaskhals ) i produktionen. Ja, när jag får en sådan här såglista och när jag ser att jag börjar hamna i slutet på den så säger jag till [VD] att nu får han titta på en ny då och lite får man ju samordna det här med den grövre stocken som vi kör och lite klena för att det ska parera, dels ute vid råsortering och även torken då. Så det är ju lite sådant som styr. [ ] det är en fördröjning där på 14 dagar eller någonting i torkarna (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) Önskemålet från sågförmannen är här att VD har viss framförhållning med sina förutsättningar för produktion, vilket också upplevs naturligt eftersom VD har kontakt med marknaden. Vid sågning sker sedan en återkommande avvägning mellan produktionsekonomi och efterfrågade produkter: [ ] jag kan inte ligga och köra [ ] efter utbyte till 100 procent så va, utan jag måste rätta mig till vad han [VD] vill ha fram och sedan får man försöka göra så bra utbyte som möjligt av det. (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) I de fall förutsättningar eller uppkomna hinder (till exempel brist på viss råvara med vissa dimensioner för att klara leverans av sågade trävaror till kund) uppstår som gör det svårt att kombinera efterfrågan av produkter och produktionsekonomi sker kontakter mellan sågförman och VD. De ekonomiska konsekvenserna av besluten faller då utanför ramarna vad sågförmannen uppfattar som normalt: [ ] det kan ju vara brist på en viss dimension och [ ] då får man kanske ta fram den dimensionen i en större stock. [ ] Allting som jag tycker är oekonomiskt det har jag hela tiden kontakt med [VD] så han ger tillåtelse till. Jag frågar alltid om det är något som faller utanför. (Sågförman, SÅGEXPERTEN AB) I sågförmannens agerande finns också tidiga exempel på att en specifiks kunds önskemål om råvarans beskaffenhet påverkar innehållet i den kommunikation som förmannen har med andra aktörer i sin närhet. Kunden specifika önskemål kan uttryckas genom såglistan eller via VD som också agerar som en säljare. Timmertruckförarens aktivitet styrs exempelvis genom informell kommunikation (kommunikationsradio, telefon och direkt personkontakt) beroende på typ av kund och förmannens kännedom om lämplig råvarukvalitet för att nå slutprodukt. Andra önskemål från kunder som påverkar vad som sker internt i sågverket som inte är direkt relaterade till kärnprodukterna är det sätt som olika virkespaket märks. I det fall kunder önskar särskilda märkningar av paket sker ett muntligt påpekande av detta undantag från sågförmannen till personer längre fram i produktionskedjan (torkning och sortering). Denna muntliga kommunikation kring undantag är således viktig för att kundens önskemål skall uppfyllas. I det fall oklarheter, exempelvis gällande olika mått och profiler, kring produktionsorder uppkommer för personal på hyvleriet tar de kontakt med produktionschefen eller VD direkt. Oklarheter kan till exempel gälla kontrakt som ibland beskrivs som luddigt skrivna med avseende på nämnda exempel. Produktionsfrågor diskuteras och koordineras också veckovis vid möten. Vid produktionsmöten medverkar bland annat sågförmän och produktionschef. Dessa möten innehåller exempelvis diskussioner om sågutbyte (uppföljning) och möjliga förklaringar till olika produktionsnivåer (plan kontra utfall). 5 (7)

6 Råvaruförsörjningsprocessen Råvaruförsörjningen till SÅGEXPERTEN AB präglas av ovisshet och säsongsvariationer. Större leverantörer är dåliga på att hålla datum för inleverans och tenderar att leverera senare på säsongen. Problem med att få ett jämnt flöde av timmer till sin produktionsprocess är påtagligt, enligt den råvaruansvarige. Förutom ordinära säsongsvariationer finns också vädret (till exempel storm; inte minst vid stormen Gudruns härjningar) som bidrar till ovisshet och påtagliga svårigheter vid koordination. Import av råvara från de baltiska staterna och Ryssland är ett sätt att minska variationer i inflöde över året. I de fall SÅGEXPERTEN AB saknar möjlighet att få fram råvara eller sågad vara med vissa egenskaper finns också ett etablerat samarbete med ett annat sågverk i regionen. VD tar i dessa fall direkt kontakt med en säljare vid detta sågverk för att tillgodose sin virkeskunds önskemål. De sågade trävarorna levereras i sådana fall till det studerade SÅGEXPERTEN AB för att sedan lastas tillsammans med egenproducerade varor. Märkningen av det regionala sågverkets virke är emellertid helt öppen, vilket gör att kunder tydligt kan se att virket är sågat vid ett annat verk. Kommunikation och koordination kring administrativa aktiviteter Aktiviteter inom den administrativa processen finns utlagda på flera personer, däribland VD, administratör, produktionschef, sågförman och ekonom/kamrer. Dessas aktiviteter är inte sällan integrerade med varandra och innehåller ett flertal överlämningar. De administrativa aktiviteterna och processen som helhet gör ett fragmentariskt intryck och dess utformning är ofta resultat av arbete framväxt över tiden. Följande avsnitt kring administration behandlar också utleverans av produkter som del i utleveransprocessen och ekonomihantering. Viss administration (till exempel av utleverans och paketlappar) är också behandlat ovan. En administratör på företaget beskriver sin arbetssituation som varierad och anser sig ha relativt stor möjlighet att påverka när i tiden hon vill utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna i sig är däremot förhållandevis givna inom de processer hon arbetar. En tät dialog förekommer mellan VD, råvaruansvarig, produktionsansvarig och administratörer, vilka också är placerade nära varandra. VD har också en hög grad av inblandning i många uppgifter också av operativ karaktär i den platta organisationen. Denna inblandning uppfattas både positivt och negativt av VD själv. Följande citat visar VD:s uppfattning om sin inblandning och dess betydelse i sågverkets vardagliga verksamhet: Men det märks ju helt klart om man varit borta en vecka jag har varit uppe i fjällen det är kaos! (VD, SÅGEXPERTEN AB) Företagets storlek och det faktum att ledning, ekonomi och administration är väl geografiskt samlade kommenteras också positivt av den intervjuade administratören. Den kommunikation som förekommer mellan personer inom företaget är av informell karaktär och innehåller ofta inslag av gemensam problemlösning för att uppfylla kundkrav om särskilda dimensioner, andra egenskaper hos produkter eller viss leveranstid. Utleverans av produkter Vad gäller leveranser av sågade varor sker beställning av transport av både administratör och produktionsansvarig på sågverket. Mellan dem finns en uppdelning beroende på vilken geografisk marknad kunden finns på. Uppdelningen är mer ett resultat av tillfälligheter (till exempel vem som svarat i telefon eller på e-post) och det har enligt utsago av administratören fallit sig så. Produktionschefen beskriver uppdelningen på samma sätt. 6 (7)

7 Ekonomihantering Den ekonomiansvarige påpekar att han gärna skulle önska mer information om vilka skogsinköp som gjorts och kommer att göras, snabbare. Vidare önskar han mer kunskap om offerter och anbud som cirkulerar inom företaget för att kunna parera likviditetssituationen vid företaget. Bristen på sammanhållen information präglar i stor ekonomihanteringen. Här förekommer en stor användning av Microsoft Excel, med flera dubbelinmatningar information. Listor skrivs ut och matas in manuellt i ett annat system. 7 (7)

1 Allmänt... 2. 3 Informationsteknisk situation... 3. 4 Informationsbehov... 3. Appendix A... 5 Processbeskrivning av ett sågverk...

1 Allmänt... 2. 3 Informationsteknisk situation... 3. 4 Informationsbehov... 3. Appendix A... 5 Processbeskrivning av ett sågverk... 2005-04-07 FLIS Sidan 1 av 6 Sågverksindustri Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Medverkande sågverk... 2 2.1 Rörvik Timber Tranemo sågverket... 2 2.2 Viking Timber Gualöv och Asarum... 2 2.3 Boo Forssjö Hjortkvarn

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

System ADAR konsulting SågverksSystemet!

System ADAR konsulting SågverksSystemet! System ADAR konsulting SågverksSystemet! 1 Med SågverksSystemet avses de kompletta sammankopplade DataProgrammen för att kunna hantera både produktion, lager och försäljning samt uppföljning som historik.

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Likabehandlingsmöte 2009-10-19

Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Agenda Inledning Fortsatt arbete med likabehandling Syfte Mål Förbättringsprogrammet Definitioner och kvartal 3 utfall Definitioner Utfall kvartal 3 TeliaSoneras definition

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Transport. Trävaror. Trähus

Transport. Trävaror. Trähus Transport Trävaror Trähus Husköpet den största affären i livet Den som köper ett hus gör säkert sitt livs största affär. För kunden är den ett oerhört viktigt val. Att hitta ett hem och att hitta rätt.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Operatörerna ser till att ständiga förbättringar blir på riktigt

Operatörerna ser till att ständiga förbättringar blir på riktigt Operatörerna ser till att ständiga förbättringar blir på riktigt Visualisering av sandproduktion för bättre balans Sibelco i Baskarp Mats Henriksson Sibelco Baskarp Mia Åberg Capee Group Bakgrund Sand

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING 1.FÖRETAGSBESKRIVNING Historik, verksamhet och ägandeförhållanden Svets & Montage I P AB, 556378-9535, bildades år 1980 av grundaren Ingmar Persson. Under årens lopp har företaget vuxit i lugn och stabil

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013 Nyhetsbrev nr. 2 FASAB Februari, 2013 FASAB Inledning Hej! Vi befinner oss i en mycket spännande fas i utvecklingen av FASAB där vi alla inom snar framtid kommer att märka av den pågående förändringen

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Introduktion till Winbas. grossist / handel

Introduktion till Winbas. grossist / handel Introduktion till Winbas grossist / handel Grossist/Handel Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

Fler exemplar av denna trycksak beställs från www.av.se ADI 573

Fler exemplar av denna trycksak beställs från www.av.se ADI 573 Trämögel Broschyren vänder sig till alla som kan utsättas för trämögel i arbetet. Den vänder sig också till skyddsombud, skyddsingenjörer och företag som tillhandahåller utrustning och maskiner som används

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Siljan Skog AB (Mulitsite) Certifikatnr: 1700831 Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013

Läs mer

Mycket mer än trä...

Mycket mer än trä... Mycket mer än trä... Det började 1923 På Fredricsons Trä AB erbjuder vi knowhow vi har funnits i trävarubranschen ända sedan 1923 då Karl Fredricson grundade sin firma med samma namn. De första åren sålde

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Hur blir man IT-arkitekt?

Hur blir man IT-arkitekt? Hur blir man IT-arkitekt? Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Frågan Kan man utbilda sig till IT-arkitekt? Är det något man blir i kraft av

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Smarta processer. Råvara, teknik och marknad - med fokus på kompetens. Sågverksbranschen tittar framåt: 2013 I Smarta Processer 1

Smarta processer. Råvara, teknik och marknad - med fokus på kompetens. Sågverksbranschen tittar framåt: 2013 I Smarta Processer 1 Smarta processer Konferensrapport Smarta Processer 2-3 oktober 2013 Örebro Sågverksbranschen tittar framåt: Råvara, teknik och marknad - med fokus på kompetens 2013 I Smarta Processer 1 INLEDNING: Smarta

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte GRAFISK PRODUKTION Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen bygger på. Det behandlar även betydelsen av samarbete

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor Staffan Brege, professor LiTH projekledare 1 Kartläggningens syfte Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN

IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN SyncroSite effektiviserar produktionen och minskar störningarna på byggplatsen 1 INLEDNING Byggbranschen befinner sig i en snabb

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin.volcker@sll.se 0708-252424 Agenda Positionering Bakgrunden till valet av DSDM Projektexempel Framtid Verksamhetsförändring IT - verksamhet

Läs mer

2 De integrerade pappersbruken

2 De integrerade pappersbruken 2 De integrerade pappersbruken Introduktion Praktikfallet är en beskrivning av två integrerade massa- och pappersfabriker som i flera avseenden är ganska olika. Olikheterna återfinns i produktionsprocessen,

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Introduktion till Winbas. studievägledning

Introduktion till Winbas. studievägledning Introduktion till Winbas studievägledning Innehållsförteckning 1 STUDIEVÄGLEDNING... 3 1.1 OLIKA KATEGORIER AV AFFÄRSSYSTEM... 3 2 VARFÖR WINBAS AFFÄRSSYSTEM?... 4 2.1 PUBLIKATIONER... 4 2.2 LOGISTIK I

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling

Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling eget företag? Vi på LOGOSOL vill med den här skriften inspirera dig och dela med oss av våra erfarenheter av att starta eget med LOGOSOLs

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Vinn fördelar med Schenker e-delivery Med den nya teknologin

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Form- och dimensionsstabila limmade granprodukter

Form- och dimensionsstabila limmade granprodukter Form- och dimensionsstabila limmade granprodukter Innehåller delrapporterna Konstruktiv utformning av limmade produkter The Influence of Some Inherent Characteristics of Wood on the Deviations in Shape

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer