Förord. Tullinge i juni Eva Nyberg Forskningsledare FoU-Södertörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Tullinge i juni 2005. Eva Nyberg Forskningsledare FoU-Södertörn"

Transkript

1 1

2 Förord En egen bostad, är det en grundläggande rättighet för en individ i det svenska samhället? På senare år har bostadsföretagens och fastighetsägarnas krav på bostadssökande hårdnat. Den grupp individer och familjer som inte uppfyller kraven ökar. Målgruppen för socialtjänstens insatser utgör förstås en del av denna grupp, liksom nyanlända flyktingar som ännu inte hunnit bli självförsörjande. Ökade svårigheter att bli godkänd som hyresgäst medför att bostadsfrågan ständigt aktualiseras i kontakten med socialtjänsten. En del kommuner har valt att förlägga bostadsfrågan till en speciell enhet inom socialtjänsten. I denna rapport beskrivs en sådan enhet med socialarbetare som inriktar sitt arbete enbart mot klienters bostadssituation. Enheten benämns Boenheten och finns i en förortskommun till Stockholm som har en etniskt mycket blandad befolkning. En av Boenhetens aktiviteter kallas Öppet bosökeri, och har som syfte att stärka klienters förmåga att hitta en bostad. Rapporten redovisar en utvärdering av Öppet bosökeri, genomförd med en kontrastering av personalens mål med verksamheten och klienternas uppfattning om den nytta de hade av detta stöd. Ett antal klienter med mycket olika bakgrund intervjuades om sina erfarenheter av ett bosökeri som har formen av en öppen gruppverksamhet. En del klienter kom upprepade gånger medan andra deltog sporadiskt. Klienterna uttryckte uppskattning om den hjälp de fick från personalen. Men än mer intressant var att de betonade gemenskapen med andra i samma situation som ett särskilt betydelsefullt stöd. Det intressanta är att de rapporterade erfarenheterna motsvarar erfarenheter av andra gruppaktiviteter inom socialtjänsten. Trots detta domineras det sociala arbetet ständigt av det individuella mötet med klienten. Förhoppningsvis kan rapporten bidra till diskussionen om utvecklingen av arbetsformerna inom olika sociala problemområden. Rapporten utgör också författarens C-uppsats vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Det betyder att undersökningen ges en teoretisk tolkningsram. Aktiviteten Öppet bosökeri diskuteras som ett konkret exempel på en empowermentprocess. Karin Melin är själv verksam inom Boenheten och lämnade sina arbetsuppgifter under en period för att genomföra undersökningen. Tullinge i juni 2005 Eva Nyberg Forskningsledare FoU-Södertörn 2

3 Författarens förord Att under en tid vara tjänstledig och få möjlighet att välja ut en av mina ordinarie arbetsuppgifter att titta närmare på har varit mycket givande och roligt. Att få tid att forska, titta närmare på, vända och vrida på mitt dagliga arbete, att få utrymme till reflektion och bollplank utifrån är en stor förmån. Jag vill framföra ett stort tack till de personer som ställde upp på intervjuer och bjöd på sig själva och sina erfarenheter. Tack till Carin Svensson, socialsekreterare på Boenheten som fungerat som ett utmärkt bollplank och som alltid hade tid för diskussion. Likaså tack till övriga i personalgruppen på Boenheten som varit positivt inställda och ställt upp i gruppintervju. 3

4 Abstrakt Denna studie handlar om en aktivitet för bostadssökande klienter i en kommun i Stockholmsregionen. Aktiviteten Öppet bosökeri bedrivs av Boenheten. För att ge aktiviteten Öppet bosökeri ett sammanhang presenterades socialtjänstens och Boenhetens organisation. Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad Boenhetens Öppet bosökeri bidrar med i klienters bosökarprocess. För att undersöka och söka besvara syftet har fyra kvalitativa intervjuer genomförts varav en gruppintervju med personalen och tre enskilda intervjuer med klienter som deltagit i Öppet bosökeri. Resultatet analyserades utifrån ett empowerment-perspektiv. Det framkom under intervjuerna att socialt stöd, uppmuntran, pedagogisk undervisning och praktisk hjälp var det som personalen ville och ansåg sig ge till klienterna. Personalen ville aktivera klienterna i deras bostadssökande och uppmärksamma dem på vad de redan kunde. I resultatet framgår att det som klienterna upplevde att de fick ut av Öppet bosökeri var stöd, uppmuntran, hopp, praktisk hjälp och tillgång till datorer, telefon och kunnig personal. Det gjorde att de kan söka bostad mer effektivt. Mycket av det som kom fram ur intervjuerna var lika mellan personalgruppen och de enskilda klienterna. En skillnad var dock att klienterna tyckte att gemenskapen med de andra deltagarna var viktig, något som inte kom fram under personalintervjun. Sökord: Boenhet, Bostadssökande, Bostadslös, Socialt stöd, Empowerment 4

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 5 Inledning. 6 Förförståelse 8 Syfte och frågeställningar... 9 Uppsatsens upplägg 9 Socialförvaltningen, Boenheten och Öppet bosökeri..10 Socialförvaltningen..10 Boenheten.10 Utveckling av Öppet bosökeri 15 Definition av hemlöshet och bostadslöshet..17 Definitioner av andra begrepp Metod. 20 Perspektiv empowerment 25 Begreppet empowerment: bakgrund.25 Vad är empowerment? En anti-förtryckande praxis 27 Sammanfattning. 28 Resultat.. 30 Gruppintervju med personalen.. 30 Intervjuer med klienter Analys 37 Sammanfattning. 39 Diskussion. 40 Referenser. 42 Bilaga 1: Informationsguide Bilaga 2: Frågeguide personal Boenheten Bilaga 3: Frågeguide klienter 5

6 INLEDNING Klockan är ett och utanför lokalen står Hassan och väntar på personalen från Boenheten. Hassan är 43 år gammal och utbildad tandläkare i Eritrea. Hassan kom till Sverige 1997 tillsammans med sin fru och två barn. Idag består familjen av ytterligare ett barn och i sommar kommer nya bebisen. Hassans fru är föräldraledig och Hassan är arbetssökande. För tillfället bor familjen i en andrahandslägenhet på två rum och kök i en förort till Stockholm. Där har de bott i tre månader, men de bor osäkert på ett svart kontrakt och vet att de när som helst kan stå helt utan bostad. Tidigare har familjen bott inneboende hos släktingar men det har lett till problem och stora påfrestningar på vänskapen. Hassans familj får kompletterande försörjningsstöd från socialtjänsten och deras socialsekreterare har anmält Hassan till Boenhetens aktivitet Öppet bosökeri. Socialsekreteraren tror att Hassan behöver stöd och uppmuntran, samt tips om nya sökvägar för att hitta ett varaktigt boende för sig och sin familj. Hassan är trött på att flytta runt, han är orolig över hur det påverkar barnen att hela tiden smyga med att de bor i lägenheten och hur hans fru som är gravid och ska föda inom ett par månader ska orka. Hassan har försökt att få bostad genom socialtjänsten, men har fått avslag på socialt kontrakt 1. Idag kom Hassan till Öppet bosökeri för att få hjälp att undersöka sina möjligheter till ett förstahandskontrakt på annan ort. Hassans situation är inte ovanlig i denna kranskommun till Stockholm. Bostadsbristen i storstadsregionerna är stor och ökar fortfarande. Bristen på bostäder sprider sig i landet. Boverket rapporterar (pressmeddelande ) att det nu för första gången sedan 1991 är fler kommuner som har brist (107) än som har överskott (98) på bostäder. I början av varje år sammanställer Boverket en enkät som belyser läget på den lokala bostadsmarknaden. I denna kommun uppges det råda bostadsbrist och under förväntad utveckling kan man läsa att ingen förändring är att vänta (Bostadsmarknadsrapport 2004). Inom socialtjänsten möter socialsekreterare dagligen klienter med en instabil boendesituation. Bostadsföretagens krav på hyresgästerna ökar och fler och fler personer, både enskilda och barnfamiljer, står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Andrahandsbostadsmarknaden är stor och konkurrensen mellan hyresgästerna i storstadsregionen ofta hård. Det räcker med att läsa Gula Tidningen 2 för att få en bild av det hårda bostadsklimatet; budgivning, hittelöner, svarta kontrakt, dyra inneboenden och höga depositioner visar att marknaden är uthyrarnas, inte hyresgästernas. Förklaringar till bostadslösheten söks på både samhälls- och individnivå. Under det senaste decenniet har det skett en gradvis avveckling av bostadspolitiken som lett till omförhandling av ansvar, kontakter och kriterier vid fördelning av bostäder. Ingrid Sahlin (2002) påpekar att sedan nästan alla kommuner lagt ned sina bostadsförmedlingar, så är den enda samhällsinstans idag som de bostadslösa kan vända sig till de sociala myndigheternas individ- och 1 Socialt kontrakt är en boendeform där socialtjänsten skriver kontrakt med bostadsbolaget och sedan ett andrahandskontrakt med klienten. 2 Annonstidning som utkommer två gånger i veckan. Innehåller flera rubriker för annonsering om uthyrning och hyra av bostad. 6

7 familjeomsorgsavdelningar. Och det är många som kan avvisas med hyresvärdarnas hårdare policy: Mellan en halv och en miljon vuxna människor är idag chanslösa på bostadsmarknaden enbart med hänvisning till någon registrerad betalningsanmärkning, och hundratusentals kan avvisas för att de inte har fast arbete eller i alla fall inte tillräckligt hög inkomst för att bedömas ha förmåga att betala hyran till de bostäder som är lediga. (Sahlin, 2002 s.189) Rätten till bostad benämns i Regeringsformen 1 kap 2 2 stycket (grundlag; SFS 1974:152) Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. Denna grundlagsbestämmelse, om den enskildes välfärd och de sociala rättigheterna tillkom vid 1976 års författningsrevision. Det är fråga om ett program- och målsättningsstadgande. Stadgandet har inte karaktär av en rättsligt bindande föreskrift. I socialtjänstlagen 4 kap 1 Rätten till bistånd, står skrivet Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. I denna kommun i Stockholmsregionen där min undersökning tar plats, har socialtjänsten valt att lägga sociala boendefrågor på en enskild enhet, Boenheten. Där arbetar socialsekreterare dels med bostadslösa klienter som är aktuella inom socialtjänsten, dels med sociala kontrakt, träningslägenheter och jourlägenheter. En del av det arbete som bedrivs på enheten är aktiviteten Öppet bosökeri. Där kan bostadssökande klienter få hjälp och stöd i sitt sökande efter bostad. 7

8 Förförståelse Nu vill jag undersöka hur klienter uppfattar denna verksamhet. Vad bidrar Öppet bosökeri med i klienters bosökarprocess och vilket hjälpbehov anser klienter att de har? Jag vill helst samla så mycket information, så att arbetet kan vidareutvecklas. Jag vill också få ett samlat grepp om hur personalen arbetar, vad de tror på och vad de önskar ge klienter som deltar i aktiviteten. En forskare bör vara medveten om sin egen förförståelse under forskningsprocessen och vikten av att redovisa den för läsaren (Malterud, 1998). Jag har valt att berätta om min utgångspunkt och mina tankar om Öppet bosökeri innan jag börjar med undersökningen. Malterud (1998) menar att förförståelsen är det bagage vi bär med oss in i forskningsprojektet innan det startar. Innehållet i detta bagage påverkar under hela forskningsprocessen hur vi samlar in och läser våra data (ibid. s.45). Jag är utbildad socialpedagog och har arbetat inom socialtjänsten sedan På Boenheten har jag arbetat sedan 1999, men är för tillfället tjänstledig för studier. Som anställd på Boenheten har jag arbetat med Bosökerikurs, enskilt stöd i att söka boende och på Öppet bosökeri. Att ge socialt stöd till bostadssökande klienter är en viktig arbetsuppgift, samtidigt som det inte finns mycket dokumenterat om hur man på bästa sätt bedriver detta arbete. Min erfarenhet är att Boenheten är ensam om att bedriva en aktivitet som Öppet bosökeri, och en utvärdering av aktiviteten är önskvärd. 8

9 Syfte och frågeställningar Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad Boenhetens Öppet bosökeri bidrar med i klienters bosökarprocess. För att finna svar på det har jag använt mig av följande frågeställningar: Vad vill personalen ge till de bostadssökande klienterna? Hur anser personalen att de bidrar i klienternas bosökarprocess? Hur beskriver klienter sin erfarenhet av Öppet bosökeri i förhållande till sitt hjälpbehov i bosökarprocessen? Uppsatsens upplägg I det inledande kapitlet har jag börjat med att förklara kopplingen till socialt arbete och varför ämnet intresserar mig. Därefter har jag presenterat min förförståelse, mitt syfte och mina frågeställningar. För att läsaren ska förstå vad som utvärderas i uppsatsen beskriver jag hur socialförvaltningen i kommunen är organiserad och ger en fylligare beskrivning av Boenheten i sig. Under kapitlet Boenheten/Öppet Bosökeri förklarar jag ingående hur Öppet bosökeri uppstått, vad det är och hur man arbetar där. Därefter har jag givit exempel på hur hemlös/bostadslös definieras i svensk forskning samt förklarat några andra begrepp som jag använder i denna uppsats. Mina teoretiska glasögon under denna studie är empowerment som ett sätt att arbeta med mobilisering och stärkande av bostadslösas reella möjligheter och handlingsutrymme. Resultatet redovisas efter kapitlet om perspektiv, därpå följer analysen. Studien avslutas med en diskussion. 9

10 Socialförvaltningen, Boenheten och Öppet bosökeri Boenheten är den enhet inom socialförvaltningen som arbetar specifikt med boende. Nedan följer en beskrivning av hur socialförvaltningen är organiserad, hur Boenheten kom till och hur arbetet med bostadslösa inom enheten bedrivs idag. Därpå följer en beskrivning av aktiviteten Öppet bosökeri. Kapitlen ska ge en förklaring vad Boenheten är och exempel på hur man arbetar där för att ge en grundförståelse till denna uppsats. Öppet bosökeri förklaras utifrån min egen erfarenhet såsom anställd på Boenheten och därmed också verksam i aktiviteten. Socialförvaltningen Kommunens socialförvaltning har en funktionsindelad organisation. Några av enheterna har en inbördes uppdelning efter upptagningsområde (norra respektive södra). Nedan följer en kort beskrivning av de olika enheterna inom socialförvaltningen. Förvaltningens Vuxenenhet utreder och beslutar om insatser för missbrukare och för vuxna med psykosociala problem enligt SoL och LVM. Unga missbrukare och missbrukare med hemmavarande barn under 18 år är prioriterade målgrupper. Socialpsykiatriska enheten utreder och beslutar om insatser för psykiskt funktionshindrade som är 21 år och äldre samt verkställer insatser enligt SoL och LSS. Utredningsenheten för barn och unga 0-20 år utreder och beslutar om insatser för barn 0-20 år och deras föräldrar enligt SoL och LVU. Resursenheten för samma åldersgrupp verkställer utredningsenheternas beslutade insatser samt ansvarar för de öppna förskolorna. Inom denna enhet finns också en stor del av förvaltningens förebyggande resurser för barn och deras föräldrar. Boenheten (utförligare beskrivning ges i följande kapitel) verkställer sociala boendeinsatser för unga och vuxna. Socialbidragsenheten utreder och verkställer beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd enligt SoL. Utöver detta har socialförvaltningen en central administration som ger stöd till enheterna i ekonomiska, personal-, IT- och utvecklingsfrågor. Här handläggs också tillståndsfrågor; alkohol, spel och lotterier. I samverkan med två grannkommuner bedriver förvaltningen forskning och utveckling i en FoU-enhet. Socialförvaltningen står som huvudman för denna verksamhet. Boenheten Nedan följer en beskrivning om bakgrunden till att man i denna kommuns socialförvaltning valde att göra en separat enhet som skulle handha boendefrågorna inom socialtjänsten. Därefter följer en beskrivning över hur Boenheten är organiserad och hur arbetet bedrivs. Slutligen redovisas hur aktiviteten Öppet Bosökeri kom till och vad den är. Bakgrund Innan Boenheten startade 1999, låg boendefrågorna inom Social-förvaltningen som ett gemensamt ansvar för de enheter som kom i kontakt med personer som hade problem i boendet. Sociala kontrakt beslutades av cheferna vid socialbidragsenheterna och efter att kontraktet tecknats var ansvaret och arbetsuppgifterna delat på olika funktioner och enheter. Hyresgästerna ansågs vara en grupp som generellt sett hade så stora problem med att klara av eget boende att 10

11 det inte var möjligt för dem att få ett förstahandskontrakt. Problem som oförmåga att sköta hyresinbetalningar, ordningsproblem (störningar) eller bådadera var karaktäristiska och samtliga hyresgäster hade ett eller flera misslyckanden bakom sig. I Tjänsteskrivelse: Förslag till ny organisation för sociala boendefrågor (1999) ställd till socialnämnden skriver socialchefen och controllern att trots ambitionen med goda rutiner, fungerande boendestöd och goda kontakter mellan samtliga inblandade så har nuvarande organisation inte förutsättningar för detta. (s.1) Man pekar på kostnader för uteblivna hyror och reparationer som det inte fanns utrymme för i tidigare lagd budget. En oro för ökad bostadslöshet i allmänhet, med en förlängning till fler utsatta socialbidragstagare och därmed ökat tryck efter sociala kontrakt beskrevs. Förslaget till en ny organisation där ansvaret för bostadsfrågorna skulle samlas på en enhet presenterades som en möjlighet till ett mer effektivt sätt att kunna hantera områden som: roller och förhållningssätt till den hjälpsökande, boendestöd, administrativa rutiner, boendekedja och relationer till bostadsbolagen. Genom att skapa en organisation med specialkompetens för boendefrågor ville man öka möjligheten att inta ett förhållningssätt till den boende som sannolikt skulle ge bättre förutsättningar för att den boende blev korrekt och entydigt behandlad. Förvaltningen skulle liksom andra värdar vara rationell och effektiv men kraven på kostnadseffektivitet skulle vara lägre och det ansågs viktigt att avsätta medel för uteblivna hyror, reparationer och underhåll. En deltidsanställd verksamhetschef, en samordnare, en gruppledare, en assistent och tre boendestödjare skulle anställas till enheten. Boendestödjarna skulle ha socialpedagogisk kompetens och deras arbetsuppgifter skulle vara att utöva tillsyn av lägenheterna och bidra med ADL-träning, viss social träning och hushållsekonomisk träning. Boendestödjarna skulle följa en uppgjord boplan 3 där nivån och omfattningen på boendestödet var bestämt i samråd med den boende. Bostödjarna skulle inte ge mer stöd än vad den enskilde begärde, alternativt vad handläggarna bedömde vara ett minimum för att den boende skulle klara av boendet. Vid oenighet om boendestödets omfattning skulle Boenheten ha tolkningsföreträde. Det ålåg Boenheten att utveckla de administrativa rutinerna och att rapportera till övriga berörda enheter om andrahandshyresgästen inte betalade hyran eller på annat sätt inte följde avtalet. En viktig del av Boenhetens arbete skulle vara att ska skapa ett sammanhang mellan de olika befintliga boendealternativen och tillskapa ytterligare alternativ där det saknades. Förvaltningen ville ha en boendekedja där de olika boendetyperna hade en tydlig koppling till varandra och där det fanns en hög rörlighet. Syftet var att den boende skulle få en större kvalitet i boendet och att de skulle få ett eget kontrakt. Det hade varit stora påfrestningar mellan socialförvaltningen och bostadsbolagen i kommunen och genom att förändra organisationen så skulle det bli lättare för 3 En boplan är en handlingsplan där placerande socialsekreterare, klient och ansvarig socialsekreterare från Boenheten gör upp mål och beskriver uppdrag och ansvarsområden sinsemellan. 11

12 bostadsbolagen att få insyn och inflytande (genom att få möjlighet att medverka i en referensgrupp). På så sätt hoppades man att relationerna skulle förbättras. Boenheten skulle styras av ett boråd som skulle bestå av enhetschefer från övriga enheter inom socialförvaltningen. Dessa skulle fatta beslut om övergripande frågor, inriktning och policy samt lämna förslag och besluta om budgetramar. Till borådet skulle representant/er för de största bostadsbolagen knytas. Behovet av socialt boende skulle kunna väckas av samtliga enheter inom socialförvaltningen och utredning skulle öppnas där behovet först aktualiserats. Utredningens handläggare skulle fatta beslut om insats skulle beviljas eller inte i enlighet med de uppsatta kriterierna på remisskonferens där representanter från samtliga enheter skulle delta. Om ansökan skulle avslås måste alla representanter vara eniga. Sammanfattning Önskan med den föreslagna boorganisationen var att den skulle: - bedriva verksamhet som underlättar för boende att erhålla kontrakt - öka rörligheten i socialförvaltningens bostadsbestånd jämfört med dåvarande läge - ha ansvar för att skapa en boendekedja med ett fungerande lågtröskelboende - ha ansvar för förvaltningens samarbete med bostadsbolag - vara samverkanspart gentemot övriga förvaltningar avseende bofrågor - ha utvecklingsansvar avseende bofrågor - ansvara för redovisning och uppföljning av socialt boende Beslut enligt tjänsteskrivelsen fattades och Boenheten startade 1 september, Nuläge Boenhetens verksamhet styrs av socialtjänstlagen, hyreslagen samt kommunens uppställda mål och riktlinjer. Boenheten arbetar på uppdrag av övriga enheter inom socialförvaltningen och verkställer sociala boendeinsatser. Boenheten har i uppdrag att bygga upp en boendekedja för personer som av olika anledningar inte har möjlighet att få egna kontrakt eller har svårt att klara eget boende utan stöd. Boendekedjan ska vara så utformad att det finns möjlighet att erbjuda personer socialt boende på olika nivåer med varierad grad av tillsyn och boendestöd. Boenhetens personal är tillgänglig alla vardagar under kontorstid. Förutom att verkställa andra enheters boendebeslut så är ett av Boenhetens uppdrag är att ge klienter stöd i att söka annat boende. Det görs dels enskilt men också i grupp (se kapitel nedan om Öppet bosökeri). Vid en omorganisation vintern 2002/2003 gjordes förändringar i arbetsfördelning och tjänster. Personalmässigt har Boenheten numera en verksamhetschef, sex socialsekreterare, en assistent och en vaktmästare. Tre socialsekreterare arbetar med jour- och träningslägenheter där de bedriver tillsyn och stöd i boendet efter uppgjorda boplaner. Det vanligaste uppdraget är att "ge stöd i att söka annat boende". Tre socialsekreterare arbetar med sociala kontrakt och övergripande boendefrågor. Personal ska kunna vara andra enheter behjälpliga när det gäller frågor om boende, t.ex. vad som gäller vid uppsägningar, avhysningar, 12

13 vilka krav som bostadsbolagens har med mera. För juridisk expertis hänvisas dock till kommunjuristerna. Socialsekreterarna har jour varje dag och gör bokningar av vandrarhems, hotell- och härbärgesplatser på uppdrag av övriga enheters socialsekreterare. Boenheten sammankallar till remisskonferens minst en gång i månaden. Där bedömer enheternas representanter inkomna utredningar och ansökningar om socialt boende och rekommenderar beslut. Boenheten är sammankallande till kommunens konsultationsgrupp. På konsultationsgruppens möten kan allmännyttans bostadsbolag få råd i vilken hjälp kommunen kan erbjuda deras hyresgäster om hyresvärden känner oro för någon person. I konsultationsgruppen finns representanter från allmännyttans bostadsbolag, Socialförvaltningens olika enheter och från Vård- och Omsorgsförvaltningen. Vaktmästaren gör bl.a. reparationer och inköp till jour- och träningslägenheterna. Boassistenten arbetar med fakturor, administrativa uppgifter och är verksamhetschefen behjälplig med bl.a. budget. Verksamhetschefen är anställd till 20 % och har det övergripande ansvaret över verksamheten. Till Boenheten är sedan oktober 2003 en projektledare och en projektsocialsekreterare knutna via projektet Motverka hemlöshet. Projektet drivs med pengar från Socialstyrelsen. Man arbetar med samverkan för att motverka hemlöshet och man kommer att arbeta fram förslag om lågtröskel/motivationsboende för missbrukare. Boenheten har ca 135 stycken lägenheter tills sitt förfogande och huvuddelen av lägenheterna tillhandahålls av det kommunala bostadsbolaget. Boenheten har olika boendeformer så som jourlägenheter, träningslägenheter och sociala kontrakt. De har alla olika kontraktsformer och skiftar mycket sinsemellan. Betalningen för boendet står klienten för själv eller socialbidragsenheten, beroende på klientens ekonomiska situation. De olika boendeformerna förändras över tiden efter de behov som finns för tillfället bland de bostadslösa i kommunen. Här nedan följer en kort beskrivning av de olika boendeformerna som finns idag. I jourlägenheterna placeras personer och familjer som är i akut behov av boende. I jourlägenheterna kan personer bo en kort tid, målet är max 6 veckor, i väntan på andra lösningar. De boende har ett eget sovrum och delar kök, vardagsrum och badrum med andra boende. Alla rum är möblerade och det finns telefon i lägenheterna. Det finns jourlägenheter som är riktande till målgruppen misshandlade kvinnor. Här är boendet inte tidsbegränsat utan kvinnorna får bo så länge de behöver. Om de har barn med sig till jourlägenheten betalar utredningsenheten boendet de 14 första dagarna. Detta beslut är taget med tanke på barnperspektivet och meningen är att inga barn ska behöva stanna kvar i ett våldsamt hem på grund av ekonomiska begränsningar. Även här har de boende ett eget sovrum och delar gemensamhetsutrymmen. Rummen är möblerade och det finns telefon att tillgå. Boenheten har en jourlägenhet med två platser som är till för de män som misshandlat sina fruar/sambor. Tanken är att mannen ska flytta istället för kvinnan 13

14 och barnen, i de fall där den misshandlande mannen är motiverad. Placeringen styrs av barnperspektivet och är därför endast till för män som har barn i sitt ordinarie boende. Boendetiden är inte begränsad och även här betalar utredningsenheten boendet de 14 första dagarna. Rummen är möblerade och det finns telefon i lägenheten. I alla jourrum kan socialjouren göra placeringar under kvällstid och helger. För ungdomar och vuxna missbrukare under eller efter behandling, finns det träningslägenheter om ett eller två rum och kök. Lägenheterna disponeras av en person eller ett par och är möblerade och har telefon. Utredningsenheten respektive vuxenenheten beslutar i samråd med Boenheten om vem som ska bo här. Det finns dessutom två gruppboende med flera rum som är anpassade för träningsboende för vuxna missbrukare. Här har man var sitt sovrum och delar gemensamhetsutrymmena såsom kök, vardagsrum och badrum. En del klienter flyttar efter träningslägenhet vidare till sociala kontrakt medan andra får eget kontrakt eller flyttar vidare till andrahandsboende. Ungdomar verkar att ha lättare än vuxna att komma vidare inom den angivna tidsbegränsningen för boendet på ett år. Socialt kontrakt är sista ledet i boendekedjan innan eget kontrakt och ska i praktiken fungera som ett vanligt boende. Skillnaden är att klienten är andrahandshyresgäst med socialförvaltningen som hyresvärd. Klienterna har ett av hyresnämnden godkänt andrahandskontrakt. De sociala kontrakten konverteras till förstahandskontrakt under förutsättning att personen fungerar bra i boendet och har en regelbunden inkomst som motsvarar bostadsbolagets normala krav. Sammanfattning Boenheten har ingen myndighetsutövning utan verkställer andra enheters boendebeslut och har en rådgivande och utvecklande funktion vad gäller boende och bostads- och hemlöshet. Enheten är ung och arbetet utvecklas fortgående. Boenhetens mål är bland annat att bli något av expert på bostadsfrågor och utveckla en hållbar boendekedja. Boenhetens målsättning är att bidra till att skapa förutsättningar för att kommuninvånarna har en acceptabel boendesituation. Boenheten är en unik enhet så till vida att den enbart arbetar med boendefrågor. En rundringning till socialförvaltningarna i kranskommunerna visar att ingen av dessa har någon verksamhet som liknar Öppet bosökeri. En av kommunerna har precis startat upp en Boenhet. 14

15 Utveckling av Öppet bosökeri Nedan följer en beskrivning av vad bosökeri är, varför det tillkommit och hur personalen arbetar. Bosökerikurs Öppet bosökeri startade med att en av förvaltningens socialbidragsenheter efterfrågade hjälp till bostadslösa klienter, framförallt hjälp med att söka bostad i andra hand. Från start bedrev Boenheten tillsammans med ADOK 4 en Bosökerikurs under fyra veckor. Kursen hölls av två personal, en från vardera verksamhet. Kursen planerades för tre gånger under hösten 2002, och till kurserna bjöds det in klienter. Urvalet grundade sig på anmälningar från socialbidragsenheterna i förvaltningen. Kriterierna var att klienten var utan tolkbehov, kunde gå dagtid, hade ordnad barnomsorg och inte var i aktivt missbruk eller för psykiskt skör för att kunna tillgodogöra sig gruppaktiviteter. Det hölls två kurser under hösten 2002, den sista kursen ställdes in då det inte kom in tillräckligt med anmälningar. Enligt beslut grundat på personalbrist och krävande tidsåtgång, fortsatte inte kurserna under våren utan istället startades Öppet bosökeri i Boenhetens regi våren Öppet bosökeri Öppet bosökeri är en aktivitet som bedrivs av personalen på Boenheten. Öppet bosökeri hålls en gång i veckan och vid varje tillfälle medverkar minst två socialsekreterare. Syftet med Öppet bosökeri är att hjälpa klienter som är aktuella inom socialtjänsten att själva söka och hitta boende, antingen i första eller i andra hand. De klienter som kommer till Öppet bosökeri har alla en instabil boendesituation. Några har bott inneboende hos släktingar och vänner och många vittnar om utslitna nätverk. De menar att de förlorat bekantskaper genom att ha nyttjat erbjudanden om inneboenden och att det är omöjligt att under längre tid husera i någons vardagsrum och samtidigt hålla vänskapen levande. Andra bor på hotell eller vandrarhem eller i Boenhetens jourlägenheter. Det finns också flera som har olika sorters andrahandskontrakt eller är inneboende hos tidigare okända personer. Många klienter som kommer till Öppet bosökeri har aldrig eller nästan aldrig använt datorer eller Internet. De får här baskunskaper som till exempel i hur man loggar in på olika webbsidor där man kan annonsera och läsa andras bostadsannonser. Verksamheten är till för klienter utan tolkbehov, som kan komma dagtid, har ordnad barnomsorg och som inte är påverkade av alkohol och/eller narkotika. Klienterna remitteras till Öppet bosökeri av socialsekreterare på övriga enheter i förvaltningen. Målet är att ingen på grund av bristande kunskap och/eller bristande tillgång på tekniska hjälpmedel (i detta fall dator) skall hindras att söka och hitta bostad. Deltagarantalet har varierat. Som mest besökte fyra klienter samtidigt Öppet bosökeri under ett tillfälle (hösttermin 2003), och det fanns tillfällen då ingen klient dök upp. En 4 ADOK (arbete, dialog och kompetens) är en verksamhet inom socialförvaltningen med övergripande syfte att bidra till ett minskat socialbidragsberoende och att stärka den enskildes möjligheter till egen försörjning. 15

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

ATT FÖREBYGGA VRÄKNINGAR

ATT FÖREBYGGA VRÄKNINGAR ATT FÖREBYGGA VRÄKNINGAR En utvärdering av socialtjänstens hyresrådgivning i Solna Johan Holmdahl Åke Bergmark Tommy Lundström 1 Johan Holmdahl Åke Bergmark Tommy Lundström ATT FÖREBYGGA VRÄKNINGAR 2 Rapport

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

HYRAN ÄR DEN VIKTIGASTE RÄKNINGEN

HYRAN ÄR DEN VIKTIGASTE RÄKNINGEN HYRAN ÄR DEN VIKTIGASTE RÄKNINGEN EN STUDIE AV SAMVERKAN MELLAN AKTÖRER I VRÄKNINGSPROCESSEN Av Peter Holm & Christa Johnson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Campus Helsingborg C-uppsats, 15 hp Vt-10

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Tre perspektiv på. Konflikt och försoning. en ny arbetsmodell vid komplicerade. vårdnadskonflikter. Anna Blom Marianne Gabrielsson

Tre perspektiv på. Konflikt och försoning. en ny arbetsmodell vid komplicerade. vårdnadskonflikter. Anna Blom Marianne Gabrielsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 123/14 Tre perspektiv på Konflikt och försoning en ny arbetsmodell vid komplicerade vårdnadskonflikter Anna Blom Marianne Gabrielsson FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade.

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats, 10 p HT-2005 och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. Handledare: Cia

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Uppsats 10 p. VT 2005 Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst En kvalitativ studie av hur hemtjänsten inverkar på äldres självbestämmande, inflytande

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten?

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete HT2005 Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Författare: Emma Berg Handledare: Anna Hollander Ungdomar som

Läs mer

Att arbeta som Personlig Assistent

Att arbeta som Personlig Assistent Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 38, 2006 Att arbeta som Personlig Assistent Susanne Burman Karina Renberg V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 www. founorrbotten.se Förord Denna

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Att leva i långvarig hemlöshet

Att leva i långvarig hemlöshet Att leva i långvarig hemlöshet Berättelser om vägen till och från hemlöshet Anders Arnsvik Forskningsrapport 2012:2 2 Anders Arnsvik Att leva i långvarig hemlöshet Berättelser om vägen till och från hemlöshet

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar FoU-Södertörn skriftserie nr 34/04 En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar Eva-Britt Fagrell Berit Greger Karlsson ISSN 1403-8358 1 Abstract Rapporten

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer