Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson"

Transkript

1 Budget 2008

2 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre vilket motsvarar ca kronor per år för en normalfamilj. Detta kan vi göra tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik med en budget i balans. Därtill kommer att den nationellt mycket positiva utvecklingen med fler människor i arbete ger kommunsektorn ökade skatteintäkter. Samtidigt satsar vi, förutom inflationsuppräkningen, 76 miljoner på att förbättra den kommunala servicen. Stora satsningar görs framförallt på att bygga ut förskolan och äldreomsorgen liksom att höja kvaliteten i skolan och förskolan. Särskilt vill jag nämna de satsningar vi gör på barn i behov av särskilt stöd och ett läsutvecklingsprojekt riktat till barnen i lågstadiet. Lidingö inför också vårdnadsbidrag från den 1 juli i syfte att öka valfriheten för barnfamiljer. Av samma skäl kommer kundval att införas inom äldreomsorgen vilket innebär att den som behöver ett särskilt boende själv ska kunna välja vilket man vill flytta till. Livskvalitet handlar också mycket om den fysiska miljön vi lever i. Därför prioriterar vi även parkskötsel, väg- och fastighetsunderhåll liksom klottersanering i årets budget. Jag vill också nämna att Lidingös hälsosatsning fortsätter. Bland annat kommer vi genom ett förnämligt samarbete med riksidrottsförbundet anlägga en ny friidrottsanläggning på Bosön och därtill investera i en ny konstgräsplan på Lidingövallen samtidigt som tennisklubben ges möjlighet att utöka sin verksamhet på området. Sammanfattningsvis är det en mycket stark budget som presenteras inför 2008 med såväl förbättrad kommunal service som en, inte minst för låg- och medelinkomsttagare, viktig skattesänkning. Paul Lindquist Kommunstyrelsens ordförande

3 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning...1 Ordförklaringar...2 God ekonomisk hushållning...3 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag...3 Förslag till övergripande mål...5 Stadens hälsoprofil...8 Fem år i sammandrag...9 Omvärlden Befolkningsprognos Stadens ekonomi Året som kommer Resultatbudget Balansbudget Finansbudget Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag Investeringsplan Resultatöversikt Verksamhetsplan Central politisk organisation/stadsledning Konsult- och servicekontoret Miljö- och stadsbyggnadskontoret Fastighetsförvaltningen Utbildningsnämnden Äldre- och handikappnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Gator och natur Vatten och avlopp Avfall Jord- och stentipp Elfviks gård Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Sammanställning av nämndernas verksamhetsmål Investeringsplan Omslagsbild: Lidingös hälsosatsning fortsätter. I skolan har man bland annat satt upp mål om rörelse varje dag under skoltid. På bilden syns klass 8 i Torsviks skola. Foto: Anita Hitterdahl Produktion: Konsult- och servicekontoret, ekonomienheten. Tryck: E-print AB, Stockholm

4 Sammanfattning Kommunstyrelsen föreslår en sänkning av kommunalskatten med 10 öre för år Därmed sänks kommunalskatten för tredje året i följd. Den samlade sänkningen för de tre åren uppgår till 51 öre. För genomsnittshushållet på Lidingö innebär de senaste årens sänkningar cirka kronor i lägre kommunalskatt. Lidingö stads kommunalskatt kommer år 2008 att uppgå till 18,86 kronor. Stockholms läns landsting har beslutat att sänka landstingsskatten med 17 öre vilket innebär en samlad kommunalskatt på 30,96 kronor. Lidingö stad har redovisat mycket starka resultat de senaste åren. För 2008 budgeteras ett resultat på 34 mkr. För uppgår de budgeterade resultaten till 33 och 20 mkr. Budget 2008 kännetecknas av betydande volymtillskott till stadens kärnverksamheter. Inom förskolan och skolan uppgår volymtillskottet till 26 mkr. För äldre- och handikappomsorgen uppgår volymtillskottet till 38 mkr. Vidare tillförs 12 mkr för förbättringar av den yttre miljön samt väg- och fastighetsunderhåll. Investeringsverksamheten blir omfattande det kommande året och beräknas uppgå till över 200 mkr. Den enskilt största investeringen det kommande året är till- och ombyggnaden av Klockargårdens skola till en beräknad kostnad på 70 mkr. Bland övriga investeringar kan nämnas byggnationer av förskola och gruppboende, anläggande av friidrottsanläggning vid Bosön i samarbete med Riksidrottsförbundet, anläggande av konstgräsplan på Lidingövallen, reservvattenledning dras till ön från Frihamnen i Stockholm till Larsberg, ny mittbarriär och omläggning av körbanor på nya Lidingöbron. Budget för 2008 innebär således betydande satsningar på kärnverksamheterna men ställer nu, liksom tidigare år, krav på fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar inom hela den kommunala verksamheten. Förmågan att snabbt kunna anpassa organisation och verksamhet efter rådande förutsättningar är av central betydelse. För att möta kommande kostnadsökningar har verksamheternas ekonomiska ramar räknats upp med 2 procent inför Genom omprioriteringar har nämnderna i sina budgetar skapat ett utrymme att möta lönekostnadsökningar på mellan 3-4 procent. Avtalsrörelsen för det kommunala området är endast delvis klar. På det avtalsområde där uppgörelse träffats för 2008 (Svenska Kommunalarbetareförbundet) ligger höjningen över den budgeterade nivån. Detta har föranlett några nämnder att aktualisera frågan om ytterligare resurstillskott. Kommunstyrelsen är av den uppfattningen att i den mån kostnadsökningar över den nivå som tillskjuts nämnderna i form av kommunalskattebidrag kan förväntas måste dessa primärt mötas genom effektiviseringar och rationaliseringar i verksamheten. Det föreliggande förslaget innehåller mot den bakgrunden inte några sådana tillskott. Den svenska ekonomin är sedan några år inne i en kraftig högkonjunktur. Det är av största vikt att det interna effektiviserings- och rationaliseringsarbetet fortskrider även under denna då det är en förutsättning för att kunna möta en kommande konjunkturvändning på ett balanserat sätt. 1

5 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Ansvarsförbindelser Avskrivning Avsättning Balansbudget Driftbudget Finansbudget Finansnetto Eget kapital Investeringsbudget Internränta Kortfristiga skulder Likviditet Långfristiga skulder Nettokostnad Omsättningstillgångar Resultatbudget Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, kan vara immateriella (icke monetär tillgång utan fysisk form), materiella (mark, byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm) En möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom kommunen eller landstingets kontroll, inträffar eller uteblir. Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad ekonomisk livslängd. En skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och skulder vid budgetårets utgång. Visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive både interna och externa poster, samt det kommunalskattebidrag som verksamheterna tilldelats. Redovisar kapitaltillflöden och kapitalanvändning och redovisar betalningsflödena i kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet och utmynnar i förändringen av likvida medel. Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Stadens förmögenhet. Den motsvaras av skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder. Redovisar tilldelad budget för planerade investeringar. Kalkylmässigt räntekostnad för det kapital som binds i anläggningstillgångar i samband med investeringar i verksamheterna. Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen och som är hänförliga till den löpande verksamheten. Ett mått på hur god den kortsiktiga betalningsberedskapen är. Visar omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Skulder med en löptid överstigande ett år. Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, taxor, avgifter och övriga ersättningar. Omfattar tillgångar som inte är anläggningstillgångar, t ex fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank mm. Sammanställning av årets driftverksamhet. 2

6 God ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska staden ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt de med mål fullmäktige beslutat om. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Stadens definition på att god ekonomisk hushållning råder är att de mål som fastställt i budget uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser och balanskravet. Det finns inom staden ett väl utvecklat system för ekonomisk rapportering inom förvaltningsorganisationen samt till kommunstyrelsen och nämnder. Regelbunden rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen sker till nämnder och kommunstyrelse. Lagstiftningen fastlägger en miniminivå finansiellt för begreppet god ekonomisk hushållning. Budget ska upprättas så att intäkter överstiger kostnader, det så kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska detta täckas i budget senast tre år senare. Lidingö har endast vid ett tillfälle inte lyckats uppfylla balanskravet. År 2004 redovisades ett underskott på 22 mkr. Detta återställdes påföljande år då staden kunde redovisa ett positivt resultat på 82 mkr i förhållande till balanskravet. För år 2007 indikerar prognosen i anslutning till delårsrapporten ett positivt resultat på 63 mkr mot balanskravet. Budget för 2008 utmynnar i ett förväntat resultat på 34 mkr som således uppfyller det lagstadgade kravet och stadens egna finansiella mål om att resultatet ska motsvara en procent av bruttoomslutningen. Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag I budgetdirektiven klarläggs bland annat följande: 1. Stadens övergripande mål 2. Målstyrning Kommunallagen kräver att målstyrning tillämpas i kommunerna. Kommunstyrelsen har uttalat att staden ska förbättra styrningen och uppföljningen i detta avseende. Målstyrningskedjan redovisas nedan under egen rubrik. 3

7 3. Inriktning på stadens ekonomiska politik * Lidingö ska hålla lägsta möjliga kommunalskatt * Den kommunala servicen som är nödvändig för den enskilde ska finnas, men i högre utsträckning än idag vara utlagd på entreprenad i syfte att höja kvalitén och/eller sänka kostnaderna. * Genom tillämpning av kundval ska medborgarna ges möjlighet till val av utförare av tjänster inom förskola, skola och äldreomsorg. Stadens service och uppgifter ska ses utifrån ett medborgarperspektiv och inte ur ett producentperspektiv. Kravet på en fortsatt kvalitativt god verksamhet inom skola, förskola och äldreomsorg samt teknisk infrastruktur ställer krav på hög produktivitet och effektivitet. Jämförelser med andra kommuner visar att Lidingö bör kunna minska sina kostnader ytterligare. 4. Direktiv och ramar för nämndernas budgetarbete Kommunstyrelsens målsättning var att nämndernas budget för 2008 skulle grundas på en uppräkning av kommunalskattebidraget på 2 procent i förhållande till 2007 års tilldelning undantaget de tillskott som sker med anledning av ökad efterfrågan utifrån förändringar i befolkningsstrukturen. Därutöver föreslogs 59 mkr tillföras för förbättringar och särskilda insatser främst inom stadens kärnverksamheter. För åren föreslogs en uppräkning med 2 procent årligen för samtliga nämnder. För utbildningsnämndens pengfinansierade del föreslogs en ökning med 1,2 procent från årsskiftet samt 2 procent från höstterminen Höjningar av pengbeloppen sker påföljande åren från höstterminen. Nämnderna uppmanades i sina respektive budgetförslag ta hänsyn till den ökade belastningen på lokalhyrorna som det ökade fastighetsunderhållet medför. Vidare framhöll kommunstyrelsen att den kommunala sektorns löneavtal normalt medför kostnadsökningar över de nivåer med vilka nämndernas kommunalskattebidrag räknas upp och att detta ställer krav på kontinuerlig effektivisering av nämndernas verksamheter. Nämndernas budgetförslag skall således innefatta åtgärder för att kunna klara realistiska löneökningar inom respektive avtalsområde. Målstyrning Kommunallagen kräver att målstyrning tillämpas i kommunerna. Målstyrning kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten i linjen där det måste finnas en klar koppling mellan målen på de olika nivåerna. Kommunfullmäktige fastställer i budget övergripande mål för staden. Dessa har ingen organisatorisk koppling och är inte tidsbestämda. Ett enskilt övergripande mål kan således omfatta flera nämnder. 4

8 Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och det uppdrag som nämndens reglemente m m innebär kan nämnden fastställa egna för nämnden övergripande mål. Utifrån stadens och nämndens övergripande mål ska verksamhetsmål formuleras. Det är av största vikt att dessa är uppföljningsbara och knyter an till kommunfullmäktiges och/eller nämndens övergripande mål och uppdrag. Utifrån nämndens verksamhetsmål bör på förvaltningsnivå produktionsmål som syftar till att uppnå nämndens verksamhetsmål utarbetas. Produktionsmålen är ett internt styrinstrument för förvaltningen och behöver inte föras vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I samband med budgeten för 2006 gjorde kommunfullmäktige en översyn av de övergripande målen. Inför arbetet med budgeten för 2008 har nämnderna sett över sina verksamhetsmål och i förekommande fall övergripande mål. Översynen och utvecklingen av målen är en fortlöpande process där insatser för att förbättra och förenkla styrningen är nödvändig. Verksamhetsmålen ska enligt kommunallagen följas upp i årsredovisningen och delårsrapporten. Förslag till övergripande mål för Lidingö stad Kommunfullmäktige fastställer i budget övergripande mål för staden. Dessa har ingen direkt organisatorisk koppling och är inte tidsbestämda. Ett enskilt övergripande mål kan således omfatta flera nämnder. Kommunstyrelsen föreslår nedanstående övergripande mål för staden: * Målet för stadens verksamhet är att tillgodose Lidingöbornas efterfrågan av sådan service som är nödvändig för den enskilde och som inte finns tillgänglig på annat sätt. * Staden ska med utgångspunkt från sin hälsoprofil aktivt verka för en god hälsa bland Lidingös invånare. * Den service staden tillhandahåller skall präglas av kvalitet och utföras med kompetens och kostnadsmedvetande. Lidingöborna skall ha största möjliga frihet i valet av den nödvändiga servicen. Staden skall därför inom samtliga verksamhetsområden på olika sätt sträva efter att ge utrymme åt alternativa produktionsformer. * Verksamheten inom staden skall i görligaste mån bedrivas på ett sådant sätt att en ekologisk hållbar utveckling tillgodoses. * Myndighetsutövning skall ske korrekt och effektivt samt präglas av god serviceanda och med respekt för den enskilde individen. * Den kommunala verksamhetens omfattning får inte vara större än att den kan finansieras med avgifter, statsbidrag samt en kommunalskatt grundad på en låg utdebitering. 5

9 För de olika verksamhetsområdena är de övergripande målen följande: Förskola och skola * föräldrar och elever skall ha största möjliga frihet i val av förskola och skola * förskolan och skolan ska vara av god kvalitet och denna ska säkerställas genom kontinuerlig uppföljning och brukarundersökningar Äldreomsorg/handikappomsorg * stimulera äldre och funktionshindrade att kunna bo i egen bostad * tillhandahålla särskilt boende av god kvalitet * ge enskilda möjlighet att välja olika utförare av tjänster Individ- och familjeomsorg * vid behov sätta in förebyggande åtgärder för utsatta grupper, i första hand barn och ungdom * ge stöd till särskilt utsatta individer och grupper Bebyggelse- och byggnadsverksamhet * bevara Lidingös särprägel och utveckla staden genom varsam förtätning och komplettering inom befintlig bebyggelse * bevara kulturellt värdefull miljö och kulturhistoriskt viktiga byggnader * beakta näringslivets behov av mark, lokaler och utveckling av pågående verksamheter Teknisk försörjning * se till att Lidingöborna i efterfrågad utsträckning har en säker tillgång till rent vatten och avlopp * tillgodose behovet av trafiknät med god framkomlighet och trafiksäkerhet * ta hand om avfall på ett miljömässigt riktigt sätt. Naturvård * eftersträva att natur- och kulturlandskapet tillvaratas på ett sätt som beaktar den ekologiska balansen * i allt väsentligt bevara stadens grönområden 6

10 * stadens skogar ska skötas så att ett rikt djur- och växtliv främjas samtidigt som de ska kunna utnyttjas för ett varierat friluftsliv Miljö- och hälsoskydd * förebygga sjukdom, ohälsa och miljöstörande verksamhet genom rådgivning, tillsyn och myndighetsutövning Kultur och fritid * ge förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv, där utbudet för barn och ungdom skall ha prioritet Räddningstjänst * förebygga brand och begränsa skador på människor och egendom vid brand och olyckor * planera och förbereda skydd för befolkningen under beredskap och krig Finansiella mål * resultatet för respektive år ska motsvara 1 procent av bruttoomslutningen det aktuella året * förvalta stadens kapital på ett långsiktigt säkert och lönsamt sätt. * visa återhållsamhet med nya investeringar. 7

11 Stadens hälsoprofil I juni 2005 antog kommunfullmäktige Lidingö stads hälsoprofil, som utgår från en bred definition av begreppet hälsa: fysisk hälsa (att ha en kropp som fungerar), psykisk hälsa (att känna välmående) samt social hälsa (att ha bra relationer). Hälsa i alla dess former är därmed den bärande idén i varumärket Lidingö. Med den nya hälsoprofilen vill Lidingö förmedla bilden av en stad där man bryr sig om välbefinnandet hos dem som bor, arbetar och vistas på ön. Med hjälp av olika projekt och aktiviteter, som stödjer hälsoprofilen, ska publicitet skapas genom att medierna rapporterar om hälsoön. Under 2006 lanserades den nya hälsologotypen din hälsa Lidingö som är gemensam för hela ön. Staden med dess nämnder och förvaltningar ska verka för att stärka förutsättningarna för god hälsa på Lidingö, och all verksamhet i staden ska genomsyras av ett hälsotänkande. Arbetet ska ske i samverkan med föreningar, företag och landstinget. Målen för hälsoarbetet sammanfattas i elva kortfattade punkter, som varje förvaltning ska bryta ner till handlingsplaner i verksamheterna. 1) Idrotten ska leda till hälsa 2) a) Alkoholkonsumtionen bland ungdomar ska minimeras b) Alkoholkonsumtionen bland vuxna högriskkonsumenter ska minska 3) Den psykiska hälsan bland ungdomar ska förbättras 4) Ätstörningar, rökning och droger bland ungdomar ska minimeras 5) Äldre ska erbjudas alternativ till ensamhet 6) Stadens anställda ska bli friskare 7) Buller på utsatta platser ska minska 8) Skolbarnens fysiska aktivitet ska stimuleras och färre bilar ska finnas kring stadens skolor 9) Övervikt bland vuxna ska minska och möjligheten till spontan fysisk aktivitet öka 10) Hälsan hos socialt utsatta grupper ska förbättras 11) Den yttre miljön ska förbättras Nämnderna driver nu hälsoarbetet både externt och internt, och satsningarna redovisas under punkten Lidingö stads hälsoprofil i varje förvaltnings avsnitt. Bland de projekt och satsningar som genomförts hittills kan nämnas obligatorisk träning på arbetstid för de anställda inom äldre- och handikappomsorgen och stavsgångsloppet där stadens anställda slog Guinness rekord i stavgång Andra exempel är projektet Aktiv förälder, som går ut på att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar, Hälsans stig och fyra stavgångsleder, samt Väckar-veckan, skolstafetten och stegräknarprojektet som ska få Lidingös skolelever att röra på sig. 8

12 Fem år i sammandrag (mkr) Prognos Verksamhetens intäkter 365,4 377,7 362,8 342,9 324,9 Jämförelsestörande intäkter 17,0 27,1 28,0 16,6 15,0 Verksamhetens kostnader , , , , ,6 Jämförelsestörande kostnader - -6,3-13,1 - - Avskrivningar -75,2-72,1-66,0-68,3-60,9 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,6 Skatteintäkter 2 018, , , , ,4 Statsbidrag/utjämning netto -261,6-271,5-273,1-373,9-402,4 Mellankommunal kostnadsutj. 0,0 0,0-4,7-6,7 Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 0,5 0,4 8,2 7,3 Finansnetto 28,2 23,2-9,3 16,8 3,2 Omvärdering finansiella placeringar - 71,0 21,9 43,6 Årets resultat 87,2 127,8 147,7 13,8 44,8 Avstämning mot balanskravet 63,0 99,4 60,7-21,5 0,6 Andel av nettokostnader (%)1 93,3 90,7 91,3 98,7 97,4 Investeringsutgifter 197,1 168,9 128,9 102,8 108,7 Kassalikviditet (%) Pensionsåtagande (inkl. löneskatt) 992,1 881,4 764,1 736,2 719,1 Låneskuld 220,0 220,0 230,0 310,0 280,0 Eget kapital 1 744, , , , ,1 Soliditet (eget kapital/ totala tillgångar) (%) Utdebitering, Lidingö stad 18:96 19:17 19:37 18:97 18:97 1 Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar i relation till skatteintäkterna efter justering med generellt statsbidrag och utjämning. 2 Kortfristiga fordringar - lager/kortfristiga skulder 9

13 Omvärlden Världen Under 2007 råder en fortsatt stark internationell konjunktur. Global BNP förväntas växa med 5,0 procent under Åren 2008 och framåt minskar den dock något. Världsekonomin har inte varit i en lika stark tillväxtfas sedan 1970-talet. Produktionskapaciteten har vuxit snabbt till följd av en stark produktivitetstillväxt och ett stigande arbetsutbud. En ökad global handel och en stark investeringskonjunktur har varit kännetecken för den senaste tiden till följd av låga räntor, låga riskpremier och goda företagsvinster. Den höga globala tillväxten har dock medfört att resursutnyttjandet har blivit allt mer ansträngt. Produktivitetstillväxten har dämpats och inflationstrycket ökat. Flera centralbanker har sedan en tid tillbaka riktat in penningpolitiken i en mindre expansiv riktning.. I USA fortsatte den svaga konjunkturen under andra kvartalet medan tillväxten i euroområdet låg över trend. Den japanska ekonomin växte med ca 2,5 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året. I Kina, Indien och Ryssland är tillväxttakten fortsatt mycket hög. Styrräntorna har fortsatt att höjas i bl a euroområdet och Storbritannien. Den amerikanska riksbanken sänkte dock sin styrränta i september. Sverige Den svenska ekonomin har fortsatt god tillväxt. Under 2007 har konjunkturen gått in i en mognare fas, och BNP-tillväxten förväntas växla ned jämfört med Exporten bromsar in men investeringstillväxten är fortsatt hög och hushållens konsumtion ökar. Under 2008 väntas investeringstillväxten dämpas. Hushållens konsumtion kommer fortsatt att öka till följd av en stark förmögenhetsställning, stigande reallöner, ökande sysselsättning och skattesänkningar. BNP förväntas växa med 3,2 procent både under 2007 och 2008 för att åren därefter falla tillbaka till ca 2,5 procent årligen. Den kommunala konsumtionen fortsätter att öka fram till 2009, för att därefter mattas av till följd av att inkomsterna växer långsammare 2009 och Staden Lidingö stads ekonomiska ställning är stark. Soliditeten är hög och stadens samlade pensionsåtaganden täcks till stor del av de på kapitalmarknaden avsatta medlen. Borgensåtagande är begränsade och de av staden helägda bolagen är ekonomiskt starka var ännu ett år då staden redovisade ett stort överskott (127,8 mkr) och prognosen för 2007 indikerar ett överskott på ca 87 mkr. Budgeten för 2008 visar på ett positivt resultat om 34 mkr vilket uppfyller stadens finansiella mål om ett resultat motsvarande 1 procent av omslutningen. Prognosen för åren 2009 och 2010 visar på fortsatt positiva resultat. 10

14 Befolkningsprognos Folkmängden vid årets början var personer. Lidingöborna har i genomsnitt en av de högsta medellivslängderna i landet, och kommunen har en stor del äldre i befolkningen. Ett stort antal lidingöbor är födda på 1940-talet, vilket kommer att märkas i antalet pensionärer de kommande åren. Kommunen har också en stor inflyttning av barnfamiljer, och födelsetopparna i början på 1990-talet och efter millennieskiftet syns tydligt i diagrammet över befolkningens ålder nedan. Antal invånare 800 Lidingös befolkning per födelseår Invånarantalet ökade med 429 personer förra året, och folkökningen beräknas fortsätta de kommande åren. Totalt handlar det om ungefär personer de närmaste tio åren, och om femton år beräknas invånarantalet passera Det är framförallt de äldre och de yngre grupperna som ökar, vilket betyder att andelen i arbetsför ålder, år, minskar på sikt och att den så kallade försörjningsbördan ökar. Invånarantal samt prognos De senaste åren har fruktsamheten varit hög på Lidingö: drygt 2,0 barn per kvinna, vilket är betydligt högre än rikssnittet. Fruktsamheten varierar ofta mellan åren, och de kommande åren antas den sjunka något och stabiliseras på en lägre nivå än idag. Eftersom också antalet kvinnor i barnafödande åldrar beräknas minska, kommer antalet barn som föds på Lidingö bli mindre på sikt. Det är dock många barnfamiljer som flyttar till Lidingö varje år, så antalet barn ökar ändå. 11

15 De stora barnkullarna från 2004 och framåt ger utslag på antalet skolbarn de kommande åren. Barn i åldrarna 6-11 år beräknas öka med ungefär Antal barn Antal mindre barn 600 barn fram till åringarna blir däremot något färre under samma 1-5 år period. Ungdomarna i år gymnasieålder blir något fler de närmaste åren, men minskar sedan i antal Antal skolbarn Antal barn år år år Både andelen och antalet invånare över 65 år förväntas öka under prognosperioden. Framförallt märks ökningen bland de yngre pensionärerna, d v s invånare i åldersgruppen år, där antalet bedöms öka med nästan personer på fem års sikt. Gruppen år beräknas däremot minska lite under samma period. Bland invånarna över 85 år beräknas antalet nå uppemot år 2011, vilket är en liten ökning Antal äldre år år år

16 Stadens ekonomi Resultatbudget Stadens resultatbudget för 2008 innebär ett positivt resultat på 34,4 mkr. Då ingår i budgeten en skattesänkning med 10 öre. Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 18,86 kr. Vidare är skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning som är upptagna i resultatbudgeten beräknade utifrån Sveriges kommuner och landstings, SKLs, skatteunderlagsprognoser och preliminära beräkningar av inkomst- och kostnadsutjämningar från Statistiska centralbyrån (SCB), samt stadens befolkningsprognos. Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 5,6 procent 2007 och 5,3 procent Lidingös skatteunderlag har dock beräknats öka med 5,98 procent respektive 5,91 procent. Sammantaget minskar generella statsbidrag och utjämning netto med 46 mkr. Stadens kostnadsutjämningsbidrag fortsätter att öka i omfattning, till följd av stadens befolkningsstruktur med många äldre och många små barn. Mellan 2007 och 2008 ökar bidraget med ca 50 mkr. Införandebidraget upphör Till följd av regeringens justeringar i och med införandet av den kommunala fastighetsavgiften, beräknas regleringsbidraget till 19,4 mkr. Vinstutdelning från Lidingöhem AB föreslås med sammanlagt 0,2 mkr, vilket motsvarar skälig avkastning på aktiekapitalet. Ingen utdelning föreslås från Lidingö Stads Tomt AB för Finansnettot har beräknats till noll. Då ingår direktavkastningen på stadens placeringar och räntekostnader för stadens lån. Balansbudget De materiella anläggningstillgångarnas bokförda värde ökar med 102,6 mkr till 1 434,3 mkr, vid 2008 års utgång, enligt framtagen investeringsplan på 209,4 mkr. De långfristiga placeringarna beräknas öka med 18 mkr till 775,5 mkr. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 1 779,0 mkr vid utgången av Avsättningen för pensioner i balansräkningen beräknas öka med 14,5 mkr. Avsättningen består av pensioner intjänade på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, garantipensioner och särskilda ålderspensioner till brandmän. Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt pensionsförpliktelser enligt visstidsförordnanden redovisas som ansvarsförbindelser. 13

17 Finansbudget Av finansbudgeten framgår att den löpande verksamheten tillsammans med förändringar i rörelsekapitalet väntas frigöra 130,4 mkr. Låneskulden beräknas vid ingången av året uppgå till 220 mkr, för övrigt samma nivå som bokslutet Genomförande av investeringsplanen på 209,4 mkr tillsammans med återinvestering av förväntad direktavkastning på stadens placeringar om 18 mkr resulterar i att anläggningstillgångarna ökar med 227,4 mkr. Finansieringsunderskottet beräknas således uppgå till 97,0 mkr. Med en upplåning på 100 mkr ökar låneskulden till 320 mkr och likviditeten ökar med 3,0 mkr. För extern upplåning föreslås en ram på 400 mkr. Driftbudget Stadens driftbudget presenteras på sidan 21. Där framgår också de anslag av kommunalskattemedel som nämnderna tilldelas. Centrala pensionskostnader har budgeterats till 33,2 mkr och medel för kommunstyrelsens förfogande till 2,7 mkr. Nettokostnaden uppgår till 1 856,4 mkr och ökar med 158,6 mkr, eller 9,3 procent från den förväntade prognosen för Investeringsplan Stadens investeringsplan innebär för 2008 att investeringar på 209,4 mkr planeras. Det är omfattande ombyggnationer i skolorna i Källängens skolområde samt skolköken runt om i staden som behöver byggas om. En ny förskola ligger också med i budgeten med 10 mkr. Medlen för Källängens skolområde på 72 mkr har förts till investeringsreserven som därmed uppgår till 97,3 mkr och som står till kommunstyrelsens förfogande. Det är omfattande investeringar även åren framöver beräknas 176,2 mkr investeras i stadens anläggningar och verksamheter och 2009, 117,1 mkr. Investeringsplanen ska vara vägledande för respektive nämnds fortsatta planering. Investeringsplanen redovisas på sidan 22. Övrigt Anslagsbindningen för resultat- och investeringsbudgeten fastställs efter ansvarsnivån nämnd. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om balansering av nämndernas resultat från 2007 till 2008 via resultatutjämningsfond och överföring av investeringsbudget från 2007 till 2008 via överföringsbudget. 14

18 Långfristiga låneskuldens utveckling mkr ,2 100, ,0 m Nettoinvesteringar (mkr) 200,0 187,0 197,1 209,4 176,2 150,0 100,0 135,7 131,0 85,5 127,5 108,7 102,8 128,9 117,1 50,0 0,

19 Året som kommer Viktiga händelser Skattesänkning genomförs med 10 öre. Investeringssatsningar på ca 209 mkr planeras. Omfattande skolombyggnader ska genomföras de kommande åren. Översiktsplanen revideras och arbetet beräknas pågå under senare delen av 2007 och under 2008 Planeringen av Dalénums omvandling fortsätter med upprättande av detaljplan och genomförandeavtal/exploateringsavtal. Utvecklingen av Larsbergs centrum fortsätter. Denna utveckling omfattar bland annat förtätning av bostäder och upprustning av fastigheten Fyrvaktaren. Om- och tillbyggnad av Klockargårdens skola startar. Vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar införs från 1 juli Utbyggnad av förskoleverksamheten med cirka 120 platser. Verksamheten för barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och skolan förstärks och kvalitetsnivån höjs. Siggebogårdens ombyggnad klar i januari 2008 innebärande ett tillskott på 37 nya platser. Hemtjänsten byggs ut för att möta ökad efterfrågan. LSS-verksamheten utökas. Verksamheten för individer med psykiska funktionshinder tillförs ytterligare resurser. Satsning på det förebyggande arbetet med barn- och ungdomar med speciell inriktning mot alkohol och droger. På nya Lidingöbron läggs isolering och beläggning om på de två inre körbanorna och en ny mittbarriär tillkommer. Upprustning av Baggeby torg sker under året. Underhållet av gator och vägar förstärks kraftigt. 16

20 Renhållningen av den yttre miljön och klottersaneringen förstärks. Skötseln av grönytor tillförs utökade resurser. Reservvattenledning anläggs mellan Frihamnen i Stockholm och Larsberg för att trygga vattenförsörjningen till Lidingö. I samarbete med Riksidrottsförbundet anläggs en friidrottsanläggning vid Bosön och på Lidingövallen anläggs konstgräsplan för fotboll. Privata entreprenören vid Ekholmsnäs färdigställer 9-håls golfbana. Lidingöloppsspåret rustas upp. Skateboardparken i Högsätra byggs ut. Hall över Högsätra isbana byggs i samarbete med privat sponsor. Nytt utlånings- och återlämningssystem inför vid Stadsbiblioteket. Kulturnatt genomförs i samarbete med kulturinstitutionerna på Lidingö. 17

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer