Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson"

Transkript

1 Budget 2008

2 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre vilket motsvarar ca kronor per år för en normalfamilj. Detta kan vi göra tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik med en budget i balans. Därtill kommer att den nationellt mycket positiva utvecklingen med fler människor i arbete ger kommunsektorn ökade skatteintäkter. Samtidigt satsar vi, förutom inflationsuppräkningen, 76 miljoner på att förbättra den kommunala servicen. Stora satsningar görs framförallt på att bygga ut förskolan och äldreomsorgen liksom att höja kvaliteten i skolan och förskolan. Särskilt vill jag nämna de satsningar vi gör på barn i behov av särskilt stöd och ett läsutvecklingsprojekt riktat till barnen i lågstadiet. Lidingö inför också vårdnadsbidrag från den 1 juli i syfte att öka valfriheten för barnfamiljer. Av samma skäl kommer kundval att införas inom äldreomsorgen vilket innebär att den som behöver ett särskilt boende själv ska kunna välja vilket man vill flytta till. Livskvalitet handlar också mycket om den fysiska miljön vi lever i. Därför prioriterar vi även parkskötsel, väg- och fastighetsunderhåll liksom klottersanering i årets budget. Jag vill också nämna att Lidingös hälsosatsning fortsätter. Bland annat kommer vi genom ett förnämligt samarbete med riksidrottsförbundet anlägga en ny friidrottsanläggning på Bosön och därtill investera i en ny konstgräsplan på Lidingövallen samtidigt som tennisklubben ges möjlighet att utöka sin verksamhet på området. Sammanfattningsvis är det en mycket stark budget som presenteras inför 2008 med såväl förbättrad kommunal service som en, inte minst för låg- och medelinkomsttagare, viktig skattesänkning. Paul Lindquist Kommunstyrelsens ordförande

3 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning...1 Ordförklaringar...2 God ekonomisk hushållning...3 Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag...3 Förslag till övergripande mål...5 Stadens hälsoprofil...8 Fem år i sammandrag...9 Omvärlden Befolkningsprognos Stadens ekonomi Året som kommer Resultatbudget Balansbudget Finansbudget Driftbudget med tilldelade kommunalskattebidrag Investeringsplan Resultatöversikt Verksamhetsplan Central politisk organisation/stadsledning Konsult- och servicekontoret Miljö- och stadsbyggnadskontoret Fastighetsförvaltningen Utbildningsnämnden Äldre- och handikappnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Gator och natur Vatten och avlopp Avfall Jord- och stentipp Elfviks gård Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Sammanställning av nämndernas verksamhetsmål Investeringsplan Omslagsbild: Lidingös hälsosatsning fortsätter. I skolan har man bland annat satt upp mål om rörelse varje dag under skoltid. På bilden syns klass 8 i Torsviks skola. Foto: Anita Hitterdahl Produktion: Konsult- och servicekontoret, ekonomienheten. Tryck: E-print AB, Stockholm

4 Sammanfattning Kommunstyrelsen föreslår en sänkning av kommunalskatten med 10 öre för år Därmed sänks kommunalskatten för tredje året i följd. Den samlade sänkningen för de tre åren uppgår till 51 öre. För genomsnittshushållet på Lidingö innebär de senaste årens sänkningar cirka kronor i lägre kommunalskatt. Lidingö stads kommunalskatt kommer år 2008 att uppgå till 18,86 kronor. Stockholms läns landsting har beslutat att sänka landstingsskatten med 17 öre vilket innebär en samlad kommunalskatt på 30,96 kronor. Lidingö stad har redovisat mycket starka resultat de senaste åren. För 2008 budgeteras ett resultat på 34 mkr. För uppgår de budgeterade resultaten till 33 och 20 mkr. Budget 2008 kännetecknas av betydande volymtillskott till stadens kärnverksamheter. Inom förskolan och skolan uppgår volymtillskottet till 26 mkr. För äldre- och handikappomsorgen uppgår volymtillskottet till 38 mkr. Vidare tillförs 12 mkr för förbättringar av den yttre miljön samt väg- och fastighetsunderhåll. Investeringsverksamheten blir omfattande det kommande året och beräknas uppgå till över 200 mkr. Den enskilt största investeringen det kommande året är till- och ombyggnaden av Klockargårdens skola till en beräknad kostnad på 70 mkr. Bland övriga investeringar kan nämnas byggnationer av förskola och gruppboende, anläggande av friidrottsanläggning vid Bosön i samarbete med Riksidrottsförbundet, anläggande av konstgräsplan på Lidingövallen, reservvattenledning dras till ön från Frihamnen i Stockholm till Larsberg, ny mittbarriär och omläggning av körbanor på nya Lidingöbron. Budget för 2008 innebär således betydande satsningar på kärnverksamheterna men ställer nu, liksom tidigare år, krav på fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar inom hela den kommunala verksamheten. Förmågan att snabbt kunna anpassa organisation och verksamhet efter rådande förutsättningar är av central betydelse. För att möta kommande kostnadsökningar har verksamheternas ekonomiska ramar räknats upp med 2 procent inför Genom omprioriteringar har nämnderna i sina budgetar skapat ett utrymme att möta lönekostnadsökningar på mellan 3-4 procent. Avtalsrörelsen för det kommunala området är endast delvis klar. På det avtalsområde där uppgörelse träffats för 2008 (Svenska Kommunalarbetareförbundet) ligger höjningen över den budgeterade nivån. Detta har föranlett några nämnder att aktualisera frågan om ytterligare resurstillskott. Kommunstyrelsen är av den uppfattningen att i den mån kostnadsökningar över den nivå som tillskjuts nämnderna i form av kommunalskattebidrag kan förväntas måste dessa primärt mötas genom effektiviseringar och rationaliseringar i verksamheten. Det föreliggande förslaget innehåller mot den bakgrunden inte några sådana tillskott. Den svenska ekonomin är sedan några år inne i en kraftig högkonjunktur. Det är av största vikt att det interna effektiviserings- och rationaliseringsarbetet fortskrider även under denna då det är en förutsättning för att kunna möta en kommande konjunkturvändning på ett balanserat sätt. 1

5 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Ansvarsförbindelser Avskrivning Avsättning Balansbudget Driftbudget Finansbudget Finansnetto Eget kapital Investeringsbudget Internränta Kortfristiga skulder Likviditet Långfristiga skulder Nettokostnad Omsättningstillgångar Resultatbudget Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, kan vara immateriella (icke monetär tillgång utan fysisk form), materiella (mark, byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm) En möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom kommunen eller landstingets kontroll, inträffar eller uteblir. Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad ekonomisk livslängd. En skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och skulder vid budgetårets utgång. Visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive både interna och externa poster, samt det kommunalskattebidrag som verksamheterna tilldelats. Redovisar kapitaltillflöden och kapitalanvändning och redovisar betalningsflödena i kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet och utmynnar i förändringen av likvida medel. Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Stadens förmögenhet. Den motsvaras av skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder. Redovisar tilldelad budget för planerade investeringar. Kalkylmässigt räntekostnad för det kapital som binds i anläggningstillgångar i samband med investeringar i verksamheterna. Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen och som är hänförliga till den löpande verksamheten. Ett mått på hur god den kortsiktiga betalningsberedskapen är. Visar omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Skulder med en löptid överstigande ett år. Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, taxor, avgifter och övriga ersättningar. Omfattar tillgångar som inte är anläggningstillgångar, t ex fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank mm. Sammanställning av årets driftverksamhet. 2

6 God ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska staden ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt de med mål fullmäktige beslutat om. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Stadens definition på att god ekonomisk hushållning råder är att de mål som fastställt i budget uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser och balanskravet. Det finns inom staden ett väl utvecklat system för ekonomisk rapportering inom förvaltningsorganisationen samt till kommunstyrelsen och nämnder. Regelbunden rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen sker till nämnder och kommunstyrelse. Lagstiftningen fastlägger en miniminivå finansiellt för begreppet god ekonomisk hushållning. Budget ska upprättas så att intäkter överstiger kostnader, det så kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska detta täckas i budget senast tre år senare. Lidingö har endast vid ett tillfälle inte lyckats uppfylla balanskravet. År 2004 redovisades ett underskott på 22 mkr. Detta återställdes påföljande år då staden kunde redovisa ett positivt resultat på 82 mkr i förhållande till balanskravet. För år 2007 indikerar prognosen i anslutning till delårsrapporten ett positivt resultat på 63 mkr mot balanskravet. Budget för 2008 utmynnar i ett förväntat resultat på 34 mkr som således uppfyller det lagstadgade kravet och stadens egna finansiella mål om att resultatet ska motsvara en procent av bruttoomslutningen. Kommunstyrelsens budgetdirektiv i sammandrag I budgetdirektiven klarläggs bland annat följande: 1. Stadens övergripande mål 2. Målstyrning Kommunallagen kräver att målstyrning tillämpas i kommunerna. Kommunstyrelsen har uttalat att staden ska förbättra styrningen och uppföljningen i detta avseende. Målstyrningskedjan redovisas nedan under egen rubrik. 3

7 3. Inriktning på stadens ekonomiska politik * Lidingö ska hålla lägsta möjliga kommunalskatt * Den kommunala servicen som är nödvändig för den enskilde ska finnas, men i högre utsträckning än idag vara utlagd på entreprenad i syfte att höja kvalitén och/eller sänka kostnaderna. * Genom tillämpning av kundval ska medborgarna ges möjlighet till val av utförare av tjänster inom förskola, skola och äldreomsorg. Stadens service och uppgifter ska ses utifrån ett medborgarperspektiv och inte ur ett producentperspektiv. Kravet på en fortsatt kvalitativt god verksamhet inom skola, förskola och äldreomsorg samt teknisk infrastruktur ställer krav på hög produktivitet och effektivitet. Jämförelser med andra kommuner visar att Lidingö bör kunna minska sina kostnader ytterligare. 4. Direktiv och ramar för nämndernas budgetarbete Kommunstyrelsens målsättning var att nämndernas budget för 2008 skulle grundas på en uppräkning av kommunalskattebidraget på 2 procent i förhållande till 2007 års tilldelning undantaget de tillskott som sker med anledning av ökad efterfrågan utifrån förändringar i befolkningsstrukturen. Därutöver föreslogs 59 mkr tillföras för förbättringar och särskilda insatser främst inom stadens kärnverksamheter. För åren föreslogs en uppräkning med 2 procent årligen för samtliga nämnder. För utbildningsnämndens pengfinansierade del föreslogs en ökning med 1,2 procent från årsskiftet samt 2 procent från höstterminen Höjningar av pengbeloppen sker påföljande åren från höstterminen. Nämnderna uppmanades i sina respektive budgetförslag ta hänsyn till den ökade belastningen på lokalhyrorna som det ökade fastighetsunderhållet medför. Vidare framhöll kommunstyrelsen att den kommunala sektorns löneavtal normalt medför kostnadsökningar över de nivåer med vilka nämndernas kommunalskattebidrag räknas upp och att detta ställer krav på kontinuerlig effektivisering av nämndernas verksamheter. Nämndernas budgetförslag skall således innefatta åtgärder för att kunna klara realistiska löneökningar inom respektive avtalsområde. Målstyrning Kommunallagen kräver att målstyrning tillämpas i kommunerna. Målstyrning kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten i linjen där det måste finnas en klar koppling mellan målen på de olika nivåerna. Kommunfullmäktige fastställer i budget övergripande mål för staden. Dessa har ingen organisatorisk koppling och är inte tidsbestämda. Ett enskilt övergripande mål kan således omfatta flera nämnder. 4

8 Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och det uppdrag som nämndens reglemente m m innebär kan nämnden fastställa egna för nämnden övergripande mål. Utifrån stadens och nämndens övergripande mål ska verksamhetsmål formuleras. Det är av största vikt att dessa är uppföljningsbara och knyter an till kommunfullmäktiges och/eller nämndens övergripande mål och uppdrag. Utifrån nämndens verksamhetsmål bör på förvaltningsnivå produktionsmål som syftar till att uppnå nämndens verksamhetsmål utarbetas. Produktionsmålen är ett internt styrinstrument för förvaltningen och behöver inte föras vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I samband med budgeten för 2006 gjorde kommunfullmäktige en översyn av de övergripande målen. Inför arbetet med budgeten för 2008 har nämnderna sett över sina verksamhetsmål och i förekommande fall övergripande mål. Översynen och utvecklingen av målen är en fortlöpande process där insatser för att förbättra och förenkla styrningen är nödvändig. Verksamhetsmålen ska enligt kommunallagen följas upp i årsredovisningen och delårsrapporten. Förslag till övergripande mål för Lidingö stad Kommunfullmäktige fastställer i budget övergripande mål för staden. Dessa har ingen direkt organisatorisk koppling och är inte tidsbestämda. Ett enskilt övergripande mål kan således omfatta flera nämnder. Kommunstyrelsen föreslår nedanstående övergripande mål för staden: * Målet för stadens verksamhet är att tillgodose Lidingöbornas efterfrågan av sådan service som är nödvändig för den enskilde och som inte finns tillgänglig på annat sätt. * Staden ska med utgångspunkt från sin hälsoprofil aktivt verka för en god hälsa bland Lidingös invånare. * Den service staden tillhandahåller skall präglas av kvalitet och utföras med kompetens och kostnadsmedvetande. Lidingöborna skall ha största möjliga frihet i valet av den nödvändiga servicen. Staden skall därför inom samtliga verksamhetsområden på olika sätt sträva efter att ge utrymme åt alternativa produktionsformer. * Verksamheten inom staden skall i görligaste mån bedrivas på ett sådant sätt att en ekologisk hållbar utveckling tillgodoses. * Myndighetsutövning skall ske korrekt och effektivt samt präglas av god serviceanda och med respekt för den enskilde individen. * Den kommunala verksamhetens omfattning får inte vara större än att den kan finansieras med avgifter, statsbidrag samt en kommunalskatt grundad på en låg utdebitering. 5

9 För de olika verksamhetsområdena är de övergripande målen följande: Förskola och skola * föräldrar och elever skall ha största möjliga frihet i val av förskola och skola * förskolan och skolan ska vara av god kvalitet och denna ska säkerställas genom kontinuerlig uppföljning och brukarundersökningar Äldreomsorg/handikappomsorg * stimulera äldre och funktionshindrade att kunna bo i egen bostad * tillhandahålla särskilt boende av god kvalitet * ge enskilda möjlighet att välja olika utförare av tjänster Individ- och familjeomsorg * vid behov sätta in förebyggande åtgärder för utsatta grupper, i första hand barn och ungdom * ge stöd till särskilt utsatta individer och grupper Bebyggelse- och byggnadsverksamhet * bevara Lidingös särprägel och utveckla staden genom varsam förtätning och komplettering inom befintlig bebyggelse * bevara kulturellt värdefull miljö och kulturhistoriskt viktiga byggnader * beakta näringslivets behov av mark, lokaler och utveckling av pågående verksamheter Teknisk försörjning * se till att Lidingöborna i efterfrågad utsträckning har en säker tillgång till rent vatten och avlopp * tillgodose behovet av trafiknät med god framkomlighet och trafiksäkerhet * ta hand om avfall på ett miljömässigt riktigt sätt. Naturvård * eftersträva att natur- och kulturlandskapet tillvaratas på ett sätt som beaktar den ekologiska balansen * i allt väsentligt bevara stadens grönområden 6

10 * stadens skogar ska skötas så att ett rikt djur- och växtliv främjas samtidigt som de ska kunna utnyttjas för ett varierat friluftsliv Miljö- och hälsoskydd * förebygga sjukdom, ohälsa och miljöstörande verksamhet genom rådgivning, tillsyn och myndighetsutövning Kultur och fritid * ge förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv, där utbudet för barn och ungdom skall ha prioritet Räddningstjänst * förebygga brand och begränsa skador på människor och egendom vid brand och olyckor * planera och förbereda skydd för befolkningen under beredskap och krig Finansiella mål * resultatet för respektive år ska motsvara 1 procent av bruttoomslutningen det aktuella året * förvalta stadens kapital på ett långsiktigt säkert och lönsamt sätt. * visa återhållsamhet med nya investeringar. 7

11 Stadens hälsoprofil I juni 2005 antog kommunfullmäktige Lidingö stads hälsoprofil, som utgår från en bred definition av begreppet hälsa: fysisk hälsa (att ha en kropp som fungerar), psykisk hälsa (att känna välmående) samt social hälsa (att ha bra relationer). Hälsa i alla dess former är därmed den bärande idén i varumärket Lidingö. Med den nya hälsoprofilen vill Lidingö förmedla bilden av en stad där man bryr sig om välbefinnandet hos dem som bor, arbetar och vistas på ön. Med hjälp av olika projekt och aktiviteter, som stödjer hälsoprofilen, ska publicitet skapas genom att medierna rapporterar om hälsoön. Under 2006 lanserades den nya hälsologotypen din hälsa Lidingö som är gemensam för hela ön. Staden med dess nämnder och förvaltningar ska verka för att stärka förutsättningarna för god hälsa på Lidingö, och all verksamhet i staden ska genomsyras av ett hälsotänkande. Arbetet ska ske i samverkan med föreningar, företag och landstinget. Målen för hälsoarbetet sammanfattas i elva kortfattade punkter, som varje förvaltning ska bryta ner till handlingsplaner i verksamheterna. 1) Idrotten ska leda till hälsa 2) a) Alkoholkonsumtionen bland ungdomar ska minimeras b) Alkoholkonsumtionen bland vuxna högriskkonsumenter ska minska 3) Den psykiska hälsan bland ungdomar ska förbättras 4) Ätstörningar, rökning och droger bland ungdomar ska minimeras 5) Äldre ska erbjudas alternativ till ensamhet 6) Stadens anställda ska bli friskare 7) Buller på utsatta platser ska minska 8) Skolbarnens fysiska aktivitet ska stimuleras och färre bilar ska finnas kring stadens skolor 9) Övervikt bland vuxna ska minska och möjligheten till spontan fysisk aktivitet öka 10) Hälsan hos socialt utsatta grupper ska förbättras 11) Den yttre miljön ska förbättras Nämnderna driver nu hälsoarbetet både externt och internt, och satsningarna redovisas under punkten Lidingö stads hälsoprofil i varje förvaltnings avsnitt. Bland de projekt och satsningar som genomförts hittills kan nämnas obligatorisk träning på arbetstid för de anställda inom äldre- och handikappomsorgen och stavsgångsloppet där stadens anställda slog Guinness rekord i stavgång Andra exempel är projektet Aktiv förälder, som går ut på att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar, Hälsans stig och fyra stavgångsleder, samt Väckar-veckan, skolstafetten och stegräknarprojektet som ska få Lidingös skolelever att röra på sig. 8

12 Fem år i sammandrag (mkr) Prognos Verksamhetens intäkter 365,4 377,7 362,8 342,9 324,9 Jämförelsestörande intäkter 17,0 27,1 28,0 16,6 15,0 Verksamhetens kostnader , , , , ,6 Jämförelsestörande kostnader - -6,3-13,1 - - Avskrivningar -75,2-72,1-66,0-68,3-60,9 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,6 Skatteintäkter 2 018, , , , ,4 Statsbidrag/utjämning netto -261,6-271,5-273,1-373,9-402,4 Mellankommunal kostnadsutj. 0,0 0,0-4,7-6,7 Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 0,5 0,4 8,2 7,3 Finansnetto 28,2 23,2-9,3 16,8 3,2 Omvärdering finansiella placeringar - 71,0 21,9 43,6 Årets resultat 87,2 127,8 147,7 13,8 44,8 Avstämning mot balanskravet 63,0 99,4 60,7-21,5 0,6 Andel av nettokostnader (%)1 93,3 90,7 91,3 98,7 97,4 Investeringsutgifter 197,1 168,9 128,9 102,8 108,7 Kassalikviditet (%) Pensionsåtagande (inkl. löneskatt) 992,1 881,4 764,1 736,2 719,1 Låneskuld 220,0 220,0 230,0 310,0 280,0 Eget kapital 1 744, , , , ,1 Soliditet (eget kapital/ totala tillgångar) (%) Utdebitering, Lidingö stad 18:96 19:17 19:37 18:97 18:97 1 Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar i relation till skatteintäkterna efter justering med generellt statsbidrag och utjämning. 2 Kortfristiga fordringar - lager/kortfristiga skulder 9

13 Omvärlden Världen Under 2007 råder en fortsatt stark internationell konjunktur. Global BNP förväntas växa med 5,0 procent under Åren 2008 och framåt minskar den dock något. Världsekonomin har inte varit i en lika stark tillväxtfas sedan 1970-talet. Produktionskapaciteten har vuxit snabbt till följd av en stark produktivitetstillväxt och ett stigande arbetsutbud. En ökad global handel och en stark investeringskonjunktur har varit kännetecken för den senaste tiden till följd av låga räntor, låga riskpremier och goda företagsvinster. Den höga globala tillväxten har dock medfört att resursutnyttjandet har blivit allt mer ansträngt. Produktivitetstillväxten har dämpats och inflationstrycket ökat. Flera centralbanker har sedan en tid tillbaka riktat in penningpolitiken i en mindre expansiv riktning.. I USA fortsatte den svaga konjunkturen under andra kvartalet medan tillväxten i euroområdet låg över trend. Den japanska ekonomin växte med ca 2,5 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året. I Kina, Indien och Ryssland är tillväxttakten fortsatt mycket hög. Styrräntorna har fortsatt att höjas i bl a euroområdet och Storbritannien. Den amerikanska riksbanken sänkte dock sin styrränta i september. Sverige Den svenska ekonomin har fortsatt god tillväxt. Under 2007 har konjunkturen gått in i en mognare fas, och BNP-tillväxten förväntas växla ned jämfört med Exporten bromsar in men investeringstillväxten är fortsatt hög och hushållens konsumtion ökar. Under 2008 väntas investeringstillväxten dämpas. Hushållens konsumtion kommer fortsatt att öka till följd av en stark förmögenhetsställning, stigande reallöner, ökande sysselsättning och skattesänkningar. BNP förväntas växa med 3,2 procent både under 2007 och 2008 för att åren därefter falla tillbaka till ca 2,5 procent årligen. Den kommunala konsumtionen fortsätter att öka fram till 2009, för att därefter mattas av till följd av att inkomsterna växer långsammare 2009 och Staden Lidingö stads ekonomiska ställning är stark. Soliditeten är hög och stadens samlade pensionsåtaganden täcks till stor del av de på kapitalmarknaden avsatta medlen. Borgensåtagande är begränsade och de av staden helägda bolagen är ekonomiskt starka var ännu ett år då staden redovisade ett stort överskott (127,8 mkr) och prognosen för 2007 indikerar ett överskott på ca 87 mkr. Budgeten för 2008 visar på ett positivt resultat om 34 mkr vilket uppfyller stadens finansiella mål om ett resultat motsvarande 1 procent av omslutningen. Prognosen för åren 2009 och 2010 visar på fortsatt positiva resultat. 10

14 Befolkningsprognos Folkmängden vid årets början var personer. Lidingöborna har i genomsnitt en av de högsta medellivslängderna i landet, och kommunen har en stor del äldre i befolkningen. Ett stort antal lidingöbor är födda på 1940-talet, vilket kommer att märkas i antalet pensionärer de kommande åren. Kommunen har också en stor inflyttning av barnfamiljer, och födelsetopparna i början på 1990-talet och efter millennieskiftet syns tydligt i diagrammet över befolkningens ålder nedan. Antal invånare 800 Lidingös befolkning per födelseår Invånarantalet ökade med 429 personer förra året, och folkökningen beräknas fortsätta de kommande åren. Totalt handlar det om ungefär personer de närmaste tio åren, och om femton år beräknas invånarantalet passera Det är framförallt de äldre och de yngre grupperna som ökar, vilket betyder att andelen i arbetsför ålder, år, minskar på sikt och att den så kallade försörjningsbördan ökar. Invånarantal samt prognos De senaste åren har fruktsamheten varit hög på Lidingö: drygt 2,0 barn per kvinna, vilket är betydligt högre än rikssnittet. Fruktsamheten varierar ofta mellan åren, och de kommande åren antas den sjunka något och stabiliseras på en lägre nivå än idag. Eftersom också antalet kvinnor i barnafödande åldrar beräknas minska, kommer antalet barn som föds på Lidingö bli mindre på sikt. Det är dock många barnfamiljer som flyttar till Lidingö varje år, så antalet barn ökar ändå. 11

15 De stora barnkullarna från 2004 och framåt ger utslag på antalet skolbarn de kommande åren. Barn i åldrarna 6-11 år beräknas öka med ungefär Antal barn Antal mindre barn 600 barn fram till åringarna blir däremot något färre under samma 1-5 år period. Ungdomarna i år gymnasieålder blir något fler de närmaste åren, men minskar sedan i antal Antal skolbarn Antal barn år år år Både andelen och antalet invånare över 65 år förväntas öka under prognosperioden. Framförallt märks ökningen bland de yngre pensionärerna, d v s invånare i åldersgruppen år, där antalet bedöms öka med nästan personer på fem års sikt. Gruppen år beräknas däremot minska lite under samma period. Bland invånarna över 85 år beräknas antalet nå uppemot år 2011, vilket är en liten ökning Antal äldre år år år

16 Stadens ekonomi Resultatbudget Stadens resultatbudget för 2008 innebär ett positivt resultat på 34,4 mkr. Då ingår i budgeten en skattesänkning med 10 öre. Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 18,86 kr. Vidare är skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning som är upptagna i resultatbudgeten beräknade utifrån Sveriges kommuner och landstings, SKLs, skatteunderlagsprognoser och preliminära beräkningar av inkomst- och kostnadsutjämningar från Statistiska centralbyrån (SCB), samt stadens befolkningsprognos. Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 5,6 procent 2007 och 5,3 procent Lidingös skatteunderlag har dock beräknats öka med 5,98 procent respektive 5,91 procent. Sammantaget minskar generella statsbidrag och utjämning netto med 46 mkr. Stadens kostnadsutjämningsbidrag fortsätter att öka i omfattning, till följd av stadens befolkningsstruktur med många äldre och många små barn. Mellan 2007 och 2008 ökar bidraget med ca 50 mkr. Införandebidraget upphör Till följd av regeringens justeringar i och med införandet av den kommunala fastighetsavgiften, beräknas regleringsbidraget till 19,4 mkr. Vinstutdelning från Lidingöhem AB föreslås med sammanlagt 0,2 mkr, vilket motsvarar skälig avkastning på aktiekapitalet. Ingen utdelning föreslås från Lidingö Stads Tomt AB för Finansnettot har beräknats till noll. Då ingår direktavkastningen på stadens placeringar och räntekostnader för stadens lån. Balansbudget De materiella anläggningstillgångarnas bokförda värde ökar med 102,6 mkr till 1 434,3 mkr, vid 2008 års utgång, enligt framtagen investeringsplan på 209,4 mkr. De långfristiga placeringarna beräknas öka med 18 mkr till 775,5 mkr. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 1 779,0 mkr vid utgången av Avsättningen för pensioner i balansräkningen beräknas öka med 14,5 mkr. Avsättningen består av pensioner intjänade på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, garantipensioner och särskilda ålderspensioner till brandmän. Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt pensionsförpliktelser enligt visstidsförordnanden redovisas som ansvarsförbindelser. 13

17 Finansbudget Av finansbudgeten framgår att den löpande verksamheten tillsammans med förändringar i rörelsekapitalet väntas frigöra 130,4 mkr. Låneskulden beräknas vid ingången av året uppgå till 220 mkr, för övrigt samma nivå som bokslutet Genomförande av investeringsplanen på 209,4 mkr tillsammans med återinvestering av förväntad direktavkastning på stadens placeringar om 18 mkr resulterar i att anläggningstillgångarna ökar med 227,4 mkr. Finansieringsunderskottet beräknas således uppgå till 97,0 mkr. Med en upplåning på 100 mkr ökar låneskulden till 320 mkr och likviditeten ökar med 3,0 mkr. För extern upplåning föreslås en ram på 400 mkr. Driftbudget Stadens driftbudget presenteras på sidan 21. Där framgår också de anslag av kommunalskattemedel som nämnderna tilldelas. Centrala pensionskostnader har budgeterats till 33,2 mkr och medel för kommunstyrelsens förfogande till 2,7 mkr. Nettokostnaden uppgår till 1 856,4 mkr och ökar med 158,6 mkr, eller 9,3 procent från den förväntade prognosen för Investeringsplan Stadens investeringsplan innebär för 2008 att investeringar på 209,4 mkr planeras. Det är omfattande ombyggnationer i skolorna i Källängens skolområde samt skolköken runt om i staden som behöver byggas om. En ny förskola ligger också med i budgeten med 10 mkr. Medlen för Källängens skolområde på 72 mkr har förts till investeringsreserven som därmed uppgår till 97,3 mkr och som står till kommunstyrelsens förfogande. Det är omfattande investeringar även åren framöver beräknas 176,2 mkr investeras i stadens anläggningar och verksamheter och 2009, 117,1 mkr. Investeringsplanen ska vara vägledande för respektive nämnds fortsatta planering. Investeringsplanen redovisas på sidan 22. Övrigt Anslagsbindningen för resultat- och investeringsbudgeten fastställs efter ansvarsnivån nämnd. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om balansering av nämndernas resultat från 2007 till 2008 via resultatutjämningsfond och överföring av investeringsbudget från 2007 till 2008 via överföringsbudget. 14

18 Långfristiga låneskuldens utveckling mkr ,2 100, ,0 m Nettoinvesteringar (mkr) 200,0 187,0 197,1 209,4 176,2 150,0 100,0 135,7 131,0 85,5 127,5 108,7 102,8 128,9 117,1 50,0 0,

19 Året som kommer Viktiga händelser Skattesänkning genomförs med 10 öre. Investeringssatsningar på ca 209 mkr planeras. Omfattande skolombyggnader ska genomföras de kommande åren. Översiktsplanen revideras och arbetet beräknas pågå under senare delen av 2007 och under 2008 Planeringen av Dalénums omvandling fortsätter med upprättande av detaljplan och genomförandeavtal/exploateringsavtal. Utvecklingen av Larsbergs centrum fortsätter. Denna utveckling omfattar bland annat förtätning av bostäder och upprustning av fastigheten Fyrvaktaren. Om- och tillbyggnad av Klockargårdens skola startar. Vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar införs från 1 juli Utbyggnad av förskoleverksamheten med cirka 120 platser. Verksamheten för barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och skolan förstärks och kvalitetsnivån höjs. Siggebogårdens ombyggnad klar i januari 2008 innebärande ett tillskott på 37 nya platser. Hemtjänsten byggs ut för att möta ökad efterfrågan. LSS-verksamheten utökas. Verksamheten för individer med psykiska funktionshinder tillförs ytterligare resurser. Satsning på det förebyggande arbetet med barn- och ungdomar med speciell inriktning mot alkohol och droger. På nya Lidingöbron läggs isolering och beläggning om på de två inre körbanorna och en ny mittbarriär tillkommer. Upprustning av Baggeby torg sker under året. Underhållet av gator och vägar förstärks kraftigt. 16

20 Renhållningen av den yttre miljön och klottersaneringen förstärks. Skötseln av grönytor tillförs utökade resurser. Reservvattenledning anläggs mellan Frihamnen i Stockholm och Larsberg för att trygga vattenförsörjningen till Lidingö. I samarbete med Riksidrottsförbundet anläggs en friidrottsanläggning vid Bosön och på Lidingövallen anläggs konstgräsplan för fotboll. Privata entreprenören vid Ekholmsnäs färdigställer 9-håls golfbana. Lidingöloppsspåret rustas upp. Skateboardparken i Högsätra byggs ut. Hall över Högsätra isbana byggs i samarbete med privat sponsor. Nytt utlånings- och återlämningssystem inför vid Stadsbiblioteket. Kulturnatt genomförs i samarbete med kulturinstitutionerna på Lidingö. 17

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: Peter Knutson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: Peter Knutson Budget 2009 foto: Peter Knutson De senaste årens effektiviseringar gör att staden står sig väl för att möta den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. Nämndernas budgetramar ökar nästa år med tre procent,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016 DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202 Budget 2016 och plan för 2017-2018 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Året som kommer... 6 Stadens vision och strategiska mål... 7 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning...10

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budget 2013. Foto: Joakim Trolle

Budget 2013. Foto: Joakim Trolle Budget 2013 Foto: Joakim Trolle Tack vare god ekonomisk hushållning har Lidingö stad alltjämt en stark ekonomi. Vi prioriterar det viktiga, undviker utsvävningar och presenterar en budget med ett överskott

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-04-20 KS/2016:113 Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer