20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet"

Transkript

1 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R

2 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverket 2001

3 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Högskoleverket i november 2001 Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R ISSN X ISRN HSV-R--01/27--SE Innehåll: Juridiska avdelningen, Christian Sjöstrand Grafisk form: Högskoleverkets informationsavdelning Tryck: Lenanders Tryckeri AB, Kalmar, november 2001

4 Innehåll Sammanfattning av Högskoleverkets förslag 7 1. Inledning 9 2. Utgångspunkter och avgränsningar Begreppet rättssäkerhet Högskoleverkets utgångspunkter Avgränsningar av uppdraget års universitets- och högskolereform Betänkandet Frihet Ansvar Kompetens Promemorian Fria universitet och högskolor Remissyttranden Propositionen Frihet för kvalitet Riksdagsbehandlingen RUT-93:s uppföljning Regeringens åtgärder efter 1993 års reform Högskoleverkets slutsatser Granskningen av högskolorna Högskoleverkets tillsyn Sveriges Förenade Studentkårers synpunkter Synpunkter från Överklagandenämnden för högskolan Högskoleverkets övergripande bedömningar och förslag Högskolornas rättstillämpning Högskolornas ansvar Juridiskt stöd Högskoleverkets tillsyn Högskolornas regler Uppdraget Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Högskoleverkets rapport Högskolornas regler och delegeringssystem Sveriges Förenade Studentkårers synpunkter UHÄ:s remissynpunkter Propositionen Frihet för kvalitet Föreskrifter, allmänna råd och kungörande Handböcker Några universitets regelsamlingar Högskoleverkets bedömningar och förslag 49

5 7. Kursvärderingar Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Förarbetsuttalanden Högskoleverkets bedömningar och förslag timmars studievecka Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden års högskoleförordning Högskoleverkets bedömningar och förslag Övergångsbestämmelser till utbildningsplaner Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Regler Tidigare ordning Högskoleverkets bedömningar och förslag Tillgodoräknande och byte av studieort Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Regler Högskoleverkets bedömningar och förslag Handläggningstid för examensbevis Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Justitieombudsmannens kritik Högskoleverkets bedömningar och förslag Tillträdesregler Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Högskoleverkets bedömningar och förslag Anstånd och studieuppehåll Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Uppsala studentkårs synpunkter Högskoleverkets bedömningar och förslag 75

6 14. Disciplinära åtgärder Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Förarbeten m.m Professor Nils Jareborgs utredning Synpunkter på disciplinreglerna Rättspraxis Högskoleverkets utgångspunkter Högskoleverkets bedömningar och förslag Avskiljande från högskoleutbildning Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Synpunkter från Högskolans avskiljandenämnd Rättspraxis Högskoleverkets bedömningar och förslag Studenternas rätt att överklaga högskolors beslut Uppdraget Sammanfattning av Högskoleverket ställningstaganden Allmänna principer för överklagande Högskoleverkets utgångspunkter Högskoleverkets bedömningar och förslag Överklagande av betyg Uppdraget Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Bakgrunden till överklagandeförbudet Krav på införande av överklaganderätt Ändring av förvaltningsbeslut enligt svensk rätt Klagomål på betyg i Danmark, Finland och Norge Sveriges internationella åtaganden Argument för en rätt att överklaga betyg Argument mot en rätt att överklaga betyg Högskoleverkets bedömning Omprövning av betyg Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Nuvarande regler för omprövning av betyg Särskilda omprövningsregler på andra områden Ett departementsförslag om obligatorisk omprövning 128

7 18.6 Uppsala universitets betygsombudsmän Utredning om särskilda omprövningsregler Högskoleverkets bedömningar och förslag Delegation inom högskolan Uppdraget Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Bertil Wennergren om delegation Tillämpliga regler Tillsynsrapporten Högskolornas regler och delegeringssystem Sveriges Förenade Studentkårers synpunkter Synpunkter från Överklagandenämnden för högskolan Högskoleverkets avgränsning av uppdraget Högskoleverkets bedömningar och förslag 146 Bilagor: Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Förkortningar CSN Centrala studiestödsnämnden Dir. Direktiv Ds Departementsserien FL Förvaltningslagen HAN Högskolans avskiljandenämnd HF Högskoleförordningen HL Högskolelagen HSVFS Högskoleverkets författningssamling Prop. Proposition RUT-93 Utredningen om uppföljning av 1993 års universitetsoch högskolereform SFS Sveriges Förenade Studentkårer SOU Sveriges offentliga utredningar SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund UHÄ Universitets- och högskoleämbetet VHS Verket för högskoleservice ÖNH Överklagandenämnden för högskolan 6

8 Sammanfattning av Högskoleverkets förslag Universitet och högskolor har ansvaret för att studenterna tillförsäkras en rättssäker handläggning. För att lärosätena skall kunna fullgöra denna uppgift på ett godtagbart sätt krävs att en rad förutsättningar är upp fyllda. De viktigaste förutsättningarna är att de föreskrifter som reglerar verksamheten är klara och tillämpas korrekt. Högskoleverket har till uppgift att granska att universitet och högskolor följer tillämpliga regler och att vid behov föreslå ändringar i dessa regler. I denna redovisning av regeringens upp drag att utreda studenternas rättssäkerhet inom högskolan lägger Hög skole verket fram 20 förslag till åtgärder i syfte att stärka studenternas rätts säkerhet. Sammanfattningsvis föreslår Högskoleverket 1. att regeringen ger Verket för högskoleservice sådana instruktioner att verkets juridiska service till universitet och högskolor återupptas och att regeringen samtidigt säkerställer att servicen även används i syfte att förbättra den förvaltningsrättsliga standarden vid lärosätena, 2. att regeringen genom förtydliganden i högskoleförordningen klargör på vilka områden universitet och högskolor har rätt att utfärda föreskrifter i regeringsformens mening, 3. att en regel om att varje högskola skall kungöra sina föreskrifter i en författningssamling införs i högskoleförordningen, 4. att högskolorna ger ut handböcker som redogör för såväl nationella regler och rättspraxis som lokala föreskrifter, riktlinjer och praxis, 5. att frågan om anonymitet vid kursvärdering löses genom diskussioner mellan studenter och högskoleföreträdare vid respektive högskola, 6. att frågan om 40 timmars studievecka för studenter utreds ytterligare, 7. att högskoleförordningen ändras så att det i kursplaner och utbildningsplaner skall anges när planen träder i kraft och de övergångsbestämmelser som behövs, 8. att högskoleförordningen ändras så att det blir möjligt att anta studenter till del av program, 9. att en regel införs i högskoleförordningen om att ärenden om examensbevis skall handläggas skyndsamt och att beslut skall fattas inom två månader, 7

9 10. att högskoleförordningens regel om urval vid i övrigt likvärdiga meriter ändras så att det anges att urval skall göras, i stället för den nuvarande lydelsen: urval får göras. Samtidigt bör klargöras vilken procentuell andel som skall gälla för att ett kön skall anses vara underrepresenterat, 11. att regeringen genom ändringar i högskoleförordningen klargör hur platser skall fördelas på grundval av högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet, 12. att ett avslag på en begäran om anstånd med att påbörja studier skall kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, 13. att ett avslag på en begäran om studieuppehåll skall kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, 14. att en ny disciplinpåföljd införs: avstängning från prov, 15. att högskoleförordningen ändras så att en student skall ha rätt att närvara vid disciplinnämndens sammanträden i de delar nämnden inhämtar uppgifter från andra, om inte synnerliga skäl talar emot det, 16. att avskiljandeförordningen ändras så att den nuvarande karenstiden på två år innan en student får begära omprövning av ett beslut om avskiljande tas bort, 17. att en högskola som begränsat det antal prov- eller praktiktillfällen på en kurs som en student får genomgå, skall om studenten underkänts på det antal prov som högst medges vara skyldig att fatta ett särskilt beslut om att en student inte medges fler tillfällen. Högskolans beslut skall kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, 18. att särskilda regler för omprövning av betyg införs. Reglerna bör införas i två steg. I ett första steg införs en skyldighet för examinator att göra en fullständig omprövning av ett betygsbeslut på begäran av en student. Samtidigt införs en möjlighet för studenterna att få en omprövning av betygsbeslut av en särskild nämnd inom respektive högskola, examinationsnämnden. I det första steget bör nämnden endast kunna ändra uppenbart oriktiga beslut. Efter utvärdering av detta första steg bör övervägas att som ett andra steg införa en möjlighet att få en fullständig omprövning av betygsbeslut av examinationsnämnden, 19. att som huvudregel skall gälla att ärenden vid universitet och högskolor skall föredras, men att undantag får anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut och 20. att regeringen föreskriver att samtliga statliga universitet och högskolor skall omfattas av förordningen om intern revision vid statliga myndigheter. 8

10 1. Inledning I mars 1999 fastställde Högskoleverkets styrelse en plattform för verket I plattformen anges att Högskoleverket under dessa fyra år särskilt skall sträva efter att integrera och lyfta fram bl.a. rättssäkerheten. Därvid skall verket sträva efter att stärka den enskildes rättssäkerhet inom högskolan och markera att verket har som sin uppgift att kontrollera och påverka regeltillämpningen. Studenternas rättssäkerhet är således ett centralt område i Högskoleverkets verksamhet. Högskoleverket välkomnar därför regeringens uppdrag att utreda studenternas rättssäkerhet inom högskolan. I denna rapport redovisar verket uppdraget och lägger fram en rad förslag till åtgärder för att stärka rättssäkerheten för studenterna. Redovisningen till regeringen har fastställts av Högskoleverkets styrelse vid dess sammanträde den 12 november I beslutet har deltagit ordföranden Lars-Eric Petersson, Sigbrit Franke, Mona Hillman Pinheiro, Gustaf Lindencrona, Björn Båtshake och Helena Söderlind. Föredragande har varit verksjuristen Christian Sjöstrand. Högskoleverkets juridiska avdelning har ansvarat för uppdragets genomförande. Arbetet har utförts av Christian Sjöstrand (projektledare) och Marie Stern Wärn med medverkan av Anna Arnell och Lars Bertil Jonberger. En referensgrupp har varit knuten till projektet i vilken chefsjuristen vid Lunds universitet Annelie Sylvén Troedsson, chefen för studerandebyrån vid Uppsala universitet Einar Lauritzen, tidigare vice ordföranden i Sveriges Förenade Studentkårer Sara Stavås och ordföranden i Stockholms Universitets Studentkår Ulf Walther har ingått. 9

11 10

12 2. Utgångspunkter och avgränsningar Regeringens uppdrag innebär att Högskoleverket skall utreda studenternas rättssäkerhet inom högskolan (se bilaga 1). Regeringens beslut innehåller tre delar: studenternas rättssäkerhet, rätt att överklaga samt delegationen inom högskolan. Under rubriken Studenternas rättssäkerhet anför regeringen att verket ur ett rättssäkerhetsperspektiv skall utreda om de författningsbestämmelser, i främst högskoleförordningen, som påverkar studenternas situation behöver kompletteras eller förtydligas. Utifrån detta direktiv är det nödvändigt att dels klargöra vad som skall förstås med rättssäkerhet, dels ange Hög skoleverkets utgångspunkter för sin redovisning och de avgränsningar av uppdraget som måste göras. 2.1 Begreppet rättssäkerhet Begreppet rättssäkerhet diskuteras främst i ämnet allmän rättslära och Åke Frändberg, professor i detta ämne vid Uppsala universitet, har i Juridisk Tidskrift ( , nr 2, s ) redogjort för sin uppfattning. Han anser att betydelsen skall vara förutsebarhet i rättsliga angelägenheter och anför följande: Kränkande för den enskilda individen är att utsättas för överhetens godtycke med avseende på rätten. Sådant godtycke skapas av rättsbrist, dvs. brist på rättslig reglering. En grov form av godtycke är rättspervertering regler finns, men överheten bryr sig inte om dem. En annan form av godtycke tar sig uttryck i rättsmanipulering nyckfulla och överrumplande rättsändringar. På detta sätt hålls allmänheten i rättsovisshet. Rättsstatsideologin vänder udden häremot och uppställer rättssäkerhet stricto sensu i betydelsen förutsebarhet i rättsliga angelägenheter som ett grundvärde. Med rättssäkerhet i denna mening avses, grovt uttryckt, att rättssystemet skall tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär. Jag befinner mig i en viss situation: Vad gäller rättsligt för mig i denna? Jag önskar utföra en viss handling: Är denna tillåten, förbjuden eller rent av påbjuden? I ju högre grad rättssystemet ger klara svar på dylika frågor, desto högre grad av rättssäkerhet har man i samhället i fråga. 11

13 För att rättssäkerhet skall råda, måste tre nödvändiga villkor vara uppfyllda. För det första krävs att rättssystemet har ett klart och adekvat svar på den ställda frågan, dvs. att det finns klara och adekvata regler. Men detta villkor är inte tillräckligt. Reglerna kan vara hur klara som helst, men det råder ingen rättssäkerhet, om man inte också har tillgång till dessa regler, dvs. att de är publicerade. Så det andra nödvändiga villkoret är att svaret är lätt tillgängligt för den frågande. Men inte heller dessa båda villkor är tillsammans tillräckliga för att rättssäkerhet skall råda. Hur klara och hur lättillgängliga reglerna än är, är de otjänliga som grund för förutsägelser, om det sedan inte blir så som reglerna utsäger. För om de rättstillämpande organen inte lojalt och korrekt tillämpar reglerna, kan man ju inte förlita sig på dessa regler. Det tredje nödvändiga villkoret avser just detta att man kan lita på innehållet i reglerna. Frändberg konstaterar att omsorgen om rättssäkerheten vilar såväl på lagstiftaren som på rättstillämparen. Tre villkor kan alltså ställas upp för att rättssäkerhet skall anses råda. Reglerna skall: 1. vara klara och adekvata, 2. vara publicerade och 3. tillämpas lojalt och korrekt av de rättstillämpande organen. 2.2 Högskoleverkets utgångspunkter Med utgångspunkt i regeringens uppdrag och definitionen av begreppet rättssäkerhet, utgår Högskoleverket från att de frågor som verket skall utreda skall gälla situationer där en student kan komma att söka svaret på vad som gäller rättsligt för honom eller henne i kontakterna med högskolan, dvs. vilka regler som gäller. Utredningen koncentreras på att undersöka om de nationella regler som finns behöver förtydligas eller om ytterligare regler behöver införas. Högskoleverket har försökt att kartlägga samtliga områden där problem av rättssäkerhetskaraktär finns. Detta arbete har huvudsakligen utförts med utgångspunkt i verkets erfarenheter från sin tillsynsverksamhet, studentorganisationers synpunkter och en genomgång av de regler som gällde innan nuvarande regler trädde i kraft. Verket redovisar endast de frågor som föranleder förslag till förändrade regler eller där behov finns av ett klargörande av rättsläget. Redovisningen görs i kapitel En fråga av stor betydelse för studenternas rättssäkerhet är utformningen 12

14 av högskolornas regler och hur dessa regler görs tillgängliga för studenterna. Högskoleverkets bedömningar redovisas i kapitel 6. Till grund för dagens regler ligger 1993 års universitets- och högskolereform. Reformen innebar en omfattande avreglering och det finns anledning att undersöka hur studenternas rättssäkerhet beaktades vid reformens genomförande och vilka åtgärder regeringen vidtagit därefter (se kapitel 3). Utifrån bl.a. denna undersökning redovisar Högskoleverket sina övergripande bedömningar och förslag (se kapitel 5). Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor. 2.3 Avgränsningar av uppdraget Enligt uppdraget skall Högskoleverket utreda studenternas rättssäkerhet inom högskolan. Högskoleverket avgränsar uppdraget så att endast frågor som är av betydelse för studenter i grundläggande högskoleutbildning utreds och således inte forskarstuderandes situation. Enligt Högskoleverkets planering skall verket utreda doktorandernas rättsliga ställning. Detta arbete har påbörjats och kommer att avslutas under Regeringen kommer att underrättas om resultatet av utredningen. Vad gäller direktivet att uppdraget gäller rättssäkerheten inom högskolan gör Högskoleverket den avgränsningen att utredningen avser statliga universitet och högskolor. Förhållandena vid Sveriges lantbruksuniversitet har dock inte utretts särskilt. Högskoleverket arbetar kontinuerligt med frågor som är av betydelse för studenternas rättssäkerhet. I verksamhetsplanen för 2001 har verket angivit att det skall utreda bl.a. högskolornas avgiftsuttag av studenterna och studenternas rättssäkerhet i samband med utbytesstudier. Detta är områden som därför inte tas upp i uppdraget. Även andra områden är av sådan karaktär att de kräver större utredningar än vad som är möjligt att genomföra inom ramen för detta uppdrag. Det gäller t.ex. uppdragsutbildning och andra frågor om examination än de som tagits upp i verkets tillsynsrapport Rättssäker examination (1998:39 R). 13

15 14

16 års universitetsoch högskolereform Nu gällande högskolelag (1992:1434) och högskoleförordning (1993:100) trädde i kraft den 1 juli 1993 och innebar en omfattande avreglering jämfört med tidigare lag och förordning. Reformen föreslogs riksdagen genom propositionen Frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1), som föregicks av två utredningar: Högskoleutredningens betänkande Frihet Ansvar Kompetens (SOU 1992:1) och promemorian Fria universitet och högskolor (Ds 1992:1). I detta kapitel skall undersökas i vilken mån regleringen av frågor av betydelse för studenternas rättssäkerhet diskuterades i förarbetena och i yttranden från olika remissinstanser samt vilka åtgärder som vidtagits efter reformens genomförande. 3.1 Betänkandet Frihet Ansvar Kompetens Regeringen beslutade den 16 februari 1989 att tillkalla en kommitté för att utreda vissa undervisningsfrågor i högskolan. Kommittén, som antog namnet Högskoleutredningen, skulle analysera dåvarande förhållanden inom grundutbildningen i den svenska högskolan mot en internationell bakgrund och lämna förslag till åtgärder som skulle syfta till att bättre utnyttja resurserna för den högre utbildningen. Högskoleutredningen lade fram sitt betänkande Frihet Ansvar Kompetens den 15 januari 1992 (SOU 1992:1). Enligt utredningens direktiv (1989:7) var frågan om lärarstödet var rätt avvägt och bra utformat. Högskoleutredningens förslag avsåg huvudsakligen kompetensutveckling för lärare, utvecklingsarbete, undervisning och inlärning, examination samt kvalitet och utvärdering. Beträffande studenterna uppmärksammade utredningen behovet av gemensam information för hela högskolesystemet, introduktionsutbildning, studiemiljö samt studiemedelssystemet. Under rubriken Organisation och ledning tog utredningen bl.a. upp organisationsstrukturen och behovet av ett program för chefsutveckling. Utredningens förslag avsåg inte frågor som kan karakteriseras som rättssäkerhetsfrågor. Utredningen tog inte ställning till hur en författningsmässig reglering av förslagen skulle se ut. 15

17 3.2 Promemorian Fria universitet och högskolor I januari 1992 presenterades även promemorian Fria universitet och högskolor (Ds 1992:1) som hade utarbetats av tjänstemän inom Utbildningsdepartementet. I promemorian lades förslag till ny högskolelag och ny högskoleförordning fram. Inledningsvis anfördes följande (s. 7): Det svenska högskolesystemet styrs av detaljerade beslut av re gering och riksdag. Många skäl talar för att ett sådant system är mindre väl lämpat för att främja kvaliteten i utbildning och forsk ning. De resurser som statsmakterna anslår bör kunna utnyttjas bättre om universitet och högskolor ges större frihet när det gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av studenter, inrättande och tillsättning av professorer, institutionell organisation, disposition av resurser samt omfördelning mellan anslag. Den ökade friheten i dessa avseenden medför att universiteten och högskolorna får ett ökat ansvar för verksamhetens resultat och kvalitet, vilket ställer skärpta krav på uppföljning och utvärdering. Förslagen till högskolelag och högskoleförordning innebar en avsevärd minskning av antalet bestämmelser jämfört med tidigare författningar. Antalet kapitel i högskoleförordningen minskades från 25 till 13. Avregleringen tas upp på några ställen i promemorian. Under rubriken Utformningen av en examensordning anförs följande (s. 16): Genom avskaffandet av linjesystemet blir en avsevärd förenk ling av högskoleförordningens bestämmelser om grundutbildning en möjlig. I föreliggande förslag till förordning har tagits in be stämmelser om poängsystem och terminsindelning, studievägled ning och yrkesorientering samt om prov, betyg och examens- och utbildningsbevis. Dessutom har rambestämmelser om utformning en av lokala kurs- och utbildningsplaner införts. På nuvarande stadium har detta bedömts vara ett lämpligt minimum av centralt fastställd reglering. Även på några andra områden berörs vilken omfattning den nationella regleringen bör ha. Det gäller generella examina, examensrätt, tillträde samt forskarutbildning. 16

18 Något resonemang om hur avregleringen skulle hanteras av universitet och högskolor fördes dock inte i promemorian. 3.3 Remissyttranden De båda utredningarna remitterades och bland remissvaren kan följande framhållas. Riksdagens ombudsmän underströk att universitet och högskolor i betydande omfattning är anförtrodda myndighetsutövning och påpekade att det i ett friare system är angeläget att hög förvaltningsrättslig kvalitet upprätthålls och att studerandes, anställdas och sökandes rättssäkerhet tillgodoses. Universitets- och högskoleämbetet anförde bl.a. följande. Det kan konstateras att ett borttagande av en lång rad av högskoleförordningens mer eller mindre detaljerade regler innebär att högskolorna får en ökad frihet att i olika sammanhang handla på det sätt man finner ändamålsenligt, men att det också kommer att betyda att många befattningshavare kommer att efterlysa nya hanteringsrutiner. Detta aktualiserar frågan huruvida det i praktiken kommer att vara fråga om en verklig avreglering eller endast en decentralisering av regleringen. Frågan uppkommer om allt som inte är uttryckligen tillåtet skall vara förbjudet eller om allt som inte är uttryckligen förbjudet skall vara tillåtet. Det är viktigt att formulera bestämmelserna i högskoleförordningen så att det inte uppstår någon tvekan i denna fråga. Man måste noggrant analysera de totala konsekvenserna av att stora områden lämnas oreglerade. Det bör också beaktas att det finns viktiga områden där kraven på rättssäkerhet motiverar en tydligare reglering, inte minst för högskolornas trovärdighet utåt. Uppsala universitet varnade för den rättsosäkerhet som ett alltför grovmaskigt, oklart och ofullständigt regelsystem kan innebära. Stockholms universitet påpekade att de nackdelar avsaknaden av regler i högskoleförfattningarna medför t.ex. ökat behov av lokala riktlinjer för hanteringen av många frågor och minskad överblick över gällande regler i högskolan som helhet är effekter som måste uppmärksammas. 3.4 Propositionen Frihet för kvalitet Propositionen Frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1) lades fram för riksdagen i juni I ett kapitel med rubriken Utgångsläget anförde departementschefen följande som sina sammanfattande slutsatser (s. 20): 17

19 De förändringar av villkoren för den högre utbildningen och forskning en som genomförts under de senaste decennierna har präglats av en tro på central planering med dålig förankring i den verklighet i vilken uni versiteten och högskolorna skall fullgöra sina uppgifter. I den förändring som nu måste till är det enligt min mening nödvändigt att ersätta tron på värdet av en detaljerad central planering med ett klart erkännande av att universitet och högskolor bäst utvecklas i ett sy stem som garanterar dem stor inre frihet. Samtidigt måste incitament skapas som främjar en hög effektivitet och kvalitet i såväl utbildning som forskning. Studenternas val måste bli vägledande för den högre ut bildningens inriktning. Den enskildes utbyte av högre utbildning kan inte tillåtas väsentligt avvika från vad som är normalt i omvärlden. Under rubriken Fria statliga universitet och högskolor anfördes följande (s. 22): För de statliga universiteten och högskolorna betyder den ökade auto nomin dels en betydande avreglering, dels en kraftigt minskad detalje ringsgrad i statsmakternas framtida budgetbeslut. Jag kommer således i denna proposition förorda att de statliga univer siteten och högskolorna ges större frihet vad gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av studenter, inrättande och tillsättning av professurer, skapande av karriärvägar för lärare, institutionell organisation, disposition av resurser till grundutbildning, och omfördelning mellan anslag till forskning. Staten anger i lag och förordning vissa reglerade gränser inom vilka denna frihet skall få utövas. Skälen för detta är nödvändigheten av grundläggande garantier för det kritiska tänkandet och den fria forskningen, rättssäkerheten för enskilda studenter och lärare, fungerande former för kvalitetssäkring, funktionella beslutsformer och ett tydligt ledningsansvar, undantag från annan lagstiftning för att medge ett smidigare och till verksamheten mer anpassat arbetssätt samt klara och grundläggande mål för verksamheten. Friheten är normen. Varje reglering kräver sin egen motivering. Det som 18

20 inte uttryckligen är reglerat är följaktligen varje universitet och högskola fritt att inrätta och organisera efter eget beslut. Stora variatio ner, nya initiativ och omprövningar är både önskvärda och sannolika med tanke på skilda universitets och högskolors olikartade inriktning och förutsättningar. Frågan om nationell reglering togs upp senare i propositionen (s. 25): Ett högskoleväsende som har stat eller kom mun som huvudman kräver från strikt konstitutionell synpunkt inte någon reglering i lag. Med tanke på att de statliga universiteten och högskolorna är skattefinansierade samt deras betydelse för landet bör emellertid de grundläggande målen och villkoren för verksamheten fastläggas av riksdagen. Detta sker enklast och tydligast i form av en lag, högskolelagen. Vilka mål och framför allt vilka villkor som skall fastställas av riksdag och regering har varit föremål för livlig diskussion i samband med remissbehandlingen av departementspromemorian. Mot bakgrund av min grundinställning att universitet och högskolor skall ges så stor självständighet som möjligt bör regleringen i lag och förordning begränsas till dels de för utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete spe cifika målen, dels de organisatoriska bestämmelser som behövs för att garantera rättssäkerheten för enskilda och kvaliteten i verksamheten samt fastlägga principerna för ledningsansvaret. Därutöver finns också ett visst behov av att möjliggöra särlösningar för högskoleverksamhet i förhållande till andra statliga föreskrifter, t.ex. vad gäller tjänsteorganisationen. På andra ställen i propositionen berörs omfattningen av den nationella regleringen i fråga om examina, tillträde, betygssättning och forskarutbildning. I regeringens förslag till högskolelag angavs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om högskolan (nuvarande 5 kap. 6 ). I specialmotiveringen anges (s. 92) att högskolelagen endast upptar de centrala reglerna rörande universitet och högskolor och att bestämmelsen syftar till att göra klart att det får ankomma på regeringen att ge det regelverk som därutöver erfordras. 3.5 Riksdagsbehandlingen Propositionen behandlades i riksdagen (bet. 1992/93:UbU03) varvid en motion tog upp frågan om lokala regler. Utskottet anförde följande: Rättssäkerheten för enskilda studenter och lärare är enligt propositionen ett av skälen till att vissa frågor måste vara centralt reglerade. Friheten 19

21 skall vara normen. Det som inte uttryckligen är reglerat i högskolelagen eller högskoleförordningen skall vara fritt för högskolorna att inrätta och organisera efter eget beslut. I anknytning till detta uttalande i propositionen anförs i motion 1992/93:Ub12 (s) yrkande 2 att kraven på rättssäkerhet motiverar en tydlig reglering inom högskolan liksom på alla andra arbetsplatser. Motionärerna förväntar sig en omfattande lokal reglering som följd av att det centrala regelverket i högskolelagen och högskoleförordningen kraftigt minskas. Denna måste ha en hög förvaltningsrättslig kvalitet. Vidare framhålls att det av högskolelagen tydligt bör framgå att förvaltningslagen, arbetsrättslagstiftningen och medbestämmandelagen är vad som gäller för de fall särskilda bestämmelser saknas i högskolelagen och högskoleförordningen. Enligt utskottets mening är det självklart att gällande lag gäller. Att skriva in denna självklarhet i högskolelagen skulle kunna ge upphov till tvivelsmål om dess generella giltighet på andra områden. Utskottet utgår från att högskolornas ledning känner ansvar för att eventuella lokalt utfärdade regler är förvaltningsrättsligt riktiga. Detta är en av de kvalitetsfrågor som det enligt utskottets mening kan bli aktuellt att uppmärksamma i utvärderingen av högskolorna. I det nyinrättade Verket för högskoleservice finns en avdelning för juridisk service, som bör kunna vara högskolorna till hjälp när de utformar lokala bestämmelser som kompletterar den centrala regleringen. Utskottet anser inte att det finns behov av det tillkännagivande som föreslås i motion 1992/93:Ub12 yrkande 2, vilket därför bör avslås av riksdagen. Riksdagen biföll propositionen i huvudsak (rskr. 1992/93:103). 3.6 RUT-93:s uppföljning Den 22 december 1993 tillkallades en särskild utredare för att göra en uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform. I direktiven (dir. 1993:143) angavs att avsikten var att studera hur den nya friheten och det ökade ansvar som kännetecknar reformen utnyttjats av universiteten och högskolorna under treårsperioden 1993/ /96. Utredaren skulle bl.a. studera hur den nya högskolelagen och den nya högskoleförordningen tillämpats. Utredningen, som tog namnet Utredningen om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform (RUT-93), fick genom tilläggsdirektiv den 27 oktober 1994 (dir. 1994:126) i uppdrag att lägga fram förslag till förändringar i högskoleförordningens regler om tillträde till grundläggande 20

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Anmälan mot Göteborgs universitet om kommunikationsplikt inför anmälan till Statens ansvarsnämnd

Anmälan mot Göteborgs universitet om kommunikationsplikt inför anmälan till Statens ansvarsnämnd Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Universitetets dnr F 43 440/06 Teresa Edelman 2007-02-06 Reg.nr 31-3631-06 Anmälan mot Göteborgs universitet om kommunikationsplikt inför anmälan till

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Akademikerförbundet SSR:s skrivelse om tillgång till lärosätenas lokaler för de högskolestuderandes fackliga organisationer

Akademikerförbundet SSR:s skrivelse om tillgång till lärosätenas lokaler för de högskolestuderandes fackliga organisationer Akademikerförbundet SSR Box 128 00 112 96 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jörgen Yng 08-56308758

Läs mer

Kollegialitetellerrättssäkerhet?

Kollegialitetellerrättssäkerhet? Kollegialitetellerrättssäkerhet? En litteraturgenomgång av den kollegiala ledningsstrukturens påverkan på studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets rapportserie 2001:30 R Kollegialitetellerrättssäkerhet?

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Karolinska institutet Rektor 171 77 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Antagning till kurser och examination vid institutionen för rymdvetenskap (IRV) vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet

Antagning till kurser och examination vid institutionen för rymdvetenskap (IRV) vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Rektor Dnr 1400-05 Umeå universitet Rektor Dnr 600-1979-05 Juridiska avdelningen Teresa Edelman Antagning till kurser och examination vid institutionen för rymdvetenskap (IRV)

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Fortsatta studier på psykologprogrammet vid Stockholms

Fortsatta studier på psykologprogrammet vid Stockholms Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-563 087 15 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Protokoll fört vid tillsynsbesök på Högskolan på Gotland den 27 september 2000

Protokoll fört vid tillsynsbesök på Högskolan på Gotland den 27 september 2000 Juridiska avdelningen Barbro Molander fört vid tillsynsbesök på Högskolan på Gotland den 27 september 2000 Närvarande från Högskoleverket: Överdirektören Folke K. Larsson (närvarande vid punkten 1) Verksjuristen

Läs mer

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Lissabonkonventionen reglerar erkännande Sedan november 2001 ingår den så kallade Lissabonkonventionen i Högskoleförordningen (6 kap.6 ). Konventionen

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Tentamen på läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Tentamen på läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor Marie Stern Wärn BESLUT 2006-06-27 Reg.nr 31-4372-05 Tentamen på läkarprogrammet vid Linköpings universitet Anmälan NN har anmält Linköpings universitet till Högskoleverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 december 2013 KLAGANDE Ystad-Österlenregionens miljöförbund Östra Utfartsvägen 2 273 36 Tomelilla MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Tillsynsbesöket hos KTH 2005 en uppföljning

Tillsynsbesöket hos KTH 2005 en uppföljning KTH Rektorn 100 44 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se BESLUT Juridiska avdelningen Mikael Herjevik

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Anmälan angående antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet

Anmälan angående antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mattias Wande 08-563

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet Umeå universitet Rektor 901 87 Umeå Dnr 502-1464-05 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT

Läs mer

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare Rapport 2008:37 R Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola 2011-11-15 Studentmaterial Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Roller 4 Viktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC MOTPART Östhammars kommun Ombud: Jur.kand. Christer Hjert Kommunakuten AB

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus Luckor i lagen Examensbevis i fokus En granskning av 23 lärosäten utförd våren 2011 SFQ och författarna bakom denna granskning. Sveriges Förenade HBTQ-studenter är riksförbundet för homosexuella, bisexuella,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen BESLUT I TILLSYNSÄRENDE Stockholms stad Utbildningsnämnden Box 22049 104 22 Stockholm Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen Bakgrund Till Skolverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2009-01-12 Dnr: PU2-9/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Expertgruppen för studieadministrativa

Läs mer