20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet"

Transkript

1 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R

2 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverket 2001

3 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Högskoleverket i november 2001 Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R ISSN X ISRN HSV-R--01/27--SE Innehåll: Juridiska avdelningen, Christian Sjöstrand Grafisk form: Högskoleverkets informationsavdelning Tryck: Lenanders Tryckeri AB, Kalmar, november 2001

4 Innehåll Sammanfattning av Högskoleverkets förslag 7 1. Inledning 9 2. Utgångspunkter och avgränsningar Begreppet rättssäkerhet Högskoleverkets utgångspunkter Avgränsningar av uppdraget års universitets- och högskolereform Betänkandet Frihet Ansvar Kompetens Promemorian Fria universitet och högskolor Remissyttranden Propositionen Frihet för kvalitet Riksdagsbehandlingen RUT-93:s uppföljning Regeringens åtgärder efter 1993 års reform Högskoleverkets slutsatser Granskningen av högskolorna Högskoleverkets tillsyn Sveriges Förenade Studentkårers synpunkter Synpunkter från Överklagandenämnden för högskolan Högskoleverkets övergripande bedömningar och förslag Högskolornas rättstillämpning Högskolornas ansvar Juridiskt stöd Högskoleverkets tillsyn Högskolornas regler Uppdraget Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Högskoleverkets rapport Högskolornas regler och delegeringssystem Sveriges Förenade Studentkårers synpunkter UHÄ:s remissynpunkter Propositionen Frihet för kvalitet Föreskrifter, allmänna råd och kungörande Handböcker Några universitets regelsamlingar Högskoleverkets bedömningar och förslag 49

5 7. Kursvärderingar Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Förarbetsuttalanden Högskoleverkets bedömningar och förslag timmars studievecka Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden års högskoleförordning Högskoleverkets bedömningar och förslag Övergångsbestämmelser till utbildningsplaner Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Regler Tidigare ordning Högskoleverkets bedömningar och förslag Tillgodoräknande och byte av studieort Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Regler Högskoleverkets bedömningar och förslag Handläggningstid för examensbevis Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Justitieombudsmannens kritik Högskoleverkets bedömningar och förslag Tillträdesregler Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Högskoleverkets bedömningar och förslag Anstånd och studieuppehåll Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Uppsala studentkårs synpunkter Högskoleverkets bedömningar och förslag 75

6 14. Disciplinära åtgärder Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Förarbeten m.m Professor Nils Jareborgs utredning Synpunkter på disciplinreglerna Rättspraxis Högskoleverkets utgångspunkter Högskoleverkets bedömningar och förslag Avskiljande från högskoleutbildning Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Tillämpliga regler Synpunkter från Högskolans avskiljandenämnd Rättspraxis Högskoleverkets bedömningar och förslag Studenternas rätt att överklaga högskolors beslut Uppdraget Sammanfattning av Högskoleverket ställningstaganden Allmänna principer för överklagande Högskoleverkets utgångspunkter Högskoleverkets bedömningar och förslag Överklagande av betyg Uppdraget Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Bakgrunden till överklagandeförbudet Krav på införande av överklaganderätt Ändring av förvaltningsbeslut enligt svensk rätt Klagomål på betyg i Danmark, Finland och Norge Sveriges internationella åtaganden Argument för en rätt att överklaga betyg Argument mot en rätt att överklaga betyg Högskoleverkets bedömning Omprövning av betyg Inledning Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Nuvarande regler för omprövning av betyg Särskilda omprövningsregler på andra områden Ett departementsförslag om obligatorisk omprövning 128

7 18.6 Uppsala universitets betygsombudsmän Utredning om särskilda omprövningsregler Högskoleverkets bedömningar och förslag Delegation inom högskolan Uppdraget Sammanfattning av Högskoleverkets ställningstaganden Bertil Wennergren om delegation Tillämpliga regler Tillsynsrapporten Högskolornas regler och delegeringssystem Sveriges Förenade Studentkårers synpunkter Synpunkter från Överklagandenämnden för högskolan Högskoleverkets avgränsning av uppdraget Högskoleverkets bedömningar och förslag 146 Bilagor: Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Förkortningar CSN Centrala studiestödsnämnden Dir. Direktiv Ds Departementsserien FL Förvaltningslagen HAN Högskolans avskiljandenämnd HF Högskoleförordningen HL Högskolelagen HSVFS Högskoleverkets författningssamling Prop. Proposition RUT-93 Utredningen om uppföljning av 1993 års universitetsoch högskolereform SFS Sveriges Förenade Studentkårer SOU Sveriges offentliga utredningar SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund UHÄ Universitets- och högskoleämbetet VHS Verket för högskoleservice ÖNH Överklagandenämnden för högskolan 6

8 Sammanfattning av Högskoleverkets förslag Universitet och högskolor har ansvaret för att studenterna tillförsäkras en rättssäker handläggning. För att lärosätena skall kunna fullgöra denna uppgift på ett godtagbart sätt krävs att en rad förutsättningar är upp fyllda. De viktigaste förutsättningarna är att de föreskrifter som reglerar verksamheten är klara och tillämpas korrekt. Högskoleverket har till uppgift att granska att universitet och högskolor följer tillämpliga regler och att vid behov föreslå ändringar i dessa regler. I denna redovisning av regeringens upp drag att utreda studenternas rättssäkerhet inom högskolan lägger Hög skole verket fram 20 förslag till åtgärder i syfte att stärka studenternas rätts säkerhet. Sammanfattningsvis föreslår Högskoleverket 1. att regeringen ger Verket för högskoleservice sådana instruktioner att verkets juridiska service till universitet och högskolor återupptas och att regeringen samtidigt säkerställer att servicen även används i syfte att förbättra den förvaltningsrättsliga standarden vid lärosätena, 2. att regeringen genom förtydliganden i högskoleförordningen klargör på vilka områden universitet och högskolor har rätt att utfärda föreskrifter i regeringsformens mening, 3. att en regel om att varje högskola skall kungöra sina föreskrifter i en författningssamling införs i högskoleförordningen, 4. att högskolorna ger ut handböcker som redogör för såväl nationella regler och rättspraxis som lokala föreskrifter, riktlinjer och praxis, 5. att frågan om anonymitet vid kursvärdering löses genom diskussioner mellan studenter och högskoleföreträdare vid respektive högskola, 6. att frågan om 40 timmars studievecka för studenter utreds ytterligare, 7. att högskoleförordningen ändras så att det i kursplaner och utbildningsplaner skall anges när planen träder i kraft och de övergångsbestämmelser som behövs, 8. att högskoleförordningen ändras så att det blir möjligt att anta studenter till del av program, 9. att en regel införs i högskoleförordningen om att ärenden om examensbevis skall handläggas skyndsamt och att beslut skall fattas inom två månader, 7

9 10. att högskoleförordningens regel om urval vid i övrigt likvärdiga meriter ändras så att det anges att urval skall göras, i stället för den nuvarande lydelsen: urval får göras. Samtidigt bör klargöras vilken procentuell andel som skall gälla för att ett kön skall anses vara underrepresenterat, 11. att regeringen genom ändringar i högskoleförordningen klargör hur platser skall fördelas på grundval av högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet, 12. att ett avslag på en begäran om anstånd med att påbörja studier skall kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, 13. att ett avslag på en begäran om studieuppehåll skall kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, 14. att en ny disciplinpåföljd införs: avstängning från prov, 15. att högskoleförordningen ändras så att en student skall ha rätt att närvara vid disciplinnämndens sammanträden i de delar nämnden inhämtar uppgifter från andra, om inte synnerliga skäl talar emot det, 16. att avskiljandeförordningen ändras så att den nuvarande karenstiden på två år innan en student får begära omprövning av ett beslut om avskiljande tas bort, 17. att en högskola som begränsat det antal prov- eller praktiktillfällen på en kurs som en student får genomgå, skall om studenten underkänts på det antal prov som högst medges vara skyldig att fatta ett särskilt beslut om att en student inte medges fler tillfällen. Högskolans beslut skall kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, 18. att särskilda regler för omprövning av betyg införs. Reglerna bör införas i två steg. I ett första steg införs en skyldighet för examinator att göra en fullständig omprövning av ett betygsbeslut på begäran av en student. Samtidigt införs en möjlighet för studenterna att få en omprövning av betygsbeslut av en särskild nämnd inom respektive högskola, examinationsnämnden. I det första steget bör nämnden endast kunna ändra uppenbart oriktiga beslut. Efter utvärdering av detta första steg bör övervägas att som ett andra steg införa en möjlighet att få en fullständig omprövning av betygsbeslut av examinationsnämnden, 19. att som huvudregel skall gälla att ärenden vid universitet och högskolor skall föredras, men att undantag får anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut och 20. att regeringen föreskriver att samtliga statliga universitet och högskolor skall omfattas av förordningen om intern revision vid statliga myndigheter. 8

10 1. Inledning I mars 1999 fastställde Högskoleverkets styrelse en plattform för verket I plattformen anges att Högskoleverket under dessa fyra år särskilt skall sträva efter att integrera och lyfta fram bl.a. rättssäkerheten. Därvid skall verket sträva efter att stärka den enskildes rättssäkerhet inom högskolan och markera att verket har som sin uppgift att kontrollera och påverka regeltillämpningen. Studenternas rättssäkerhet är således ett centralt område i Högskoleverkets verksamhet. Högskoleverket välkomnar därför regeringens uppdrag att utreda studenternas rättssäkerhet inom högskolan. I denna rapport redovisar verket uppdraget och lägger fram en rad förslag till åtgärder för att stärka rättssäkerheten för studenterna. Redovisningen till regeringen har fastställts av Högskoleverkets styrelse vid dess sammanträde den 12 november I beslutet har deltagit ordföranden Lars-Eric Petersson, Sigbrit Franke, Mona Hillman Pinheiro, Gustaf Lindencrona, Björn Båtshake och Helena Söderlind. Föredragande har varit verksjuristen Christian Sjöstrand. Högskoleverkets juridiska avdelning har ansvarat för uppdragets genomförande. Arbetet har utförts av Christian Sjöstrand (projektledare) och Marie Stern Wärn med medverkan av Anna Arnell och Lars Bertil Jonberger. En referensgrupp har varit knuten till projektet i vilken chefsjuristen vid Lunds universitet Annelie Sylvén Troedsson, chefen för studerandebyrån vid Uppsala universitet Einar Lauritzen, tidigare vice ordföranden i Sveriges Förenade Studentkårer Sara Stavås och ordföranden i Stockholms Universitets Studentkår Ulf Walther har ingått. 9

11 10

12 2. Utgångspunkter och avgränsningar Regeringens uppdrag innebär att Högskoleverket skall utreda studenternas rättssäkerhet inom högskolan (se bilaga 1). Regeringens beslut innehåller tre delar: studenternas rättssäkerhet, rätt att överklaga samt delegationen inom högskolan. Under rubriken Studenternas rättssäkerhet anför regeringen att verket ur ett rättssäkerhetsperspektiv skall utreda om de författningsbestämmelser, i främst högskoleförordningen, som påverkar studenternas situation behöver kompletteras eller förtydligas. Utifrån detta direktiv är det nödvändigt att dels klargöra vad som skall förstås med rättssäkerhet, dels ange Hög skoleverkets utgångspunkter för sin redovisning och de avgränsningar av uppdraget som måste göras. 2.1 Begreppet rättssäkerhet Begreppet rättssäkerhet diskuteras främst i ämnet allmän rättslära och Åke Frändberg, professor i detta ämne vid Uppsala universitet, har i Juridisk Tidskrift ( , nr 2, s ) redogjort för sin uppfattning. Han anser att betydelsen skall vara förutsebarhet i rättsliga angelägenheter och anför följande: Kränkande för den enskilda individen är att utsättas för överhetens godtycke med avseende på rätten. Sådant godtycke skapas av rättsbrist, dvs. brist på rättslig reglering. En grov form av godtycke är rättspervertering regler finns, men överheten bryr sig inte om dem. En annan form av godtycke tar sig uttryck i rättsmanipulering nyckfulla och överrumplande rättsändringar. På detta sätt hålls allmänheten i rättsovisshet. Rättsstatsideologin vänder udden häremot och uppställer rättssäkerhet stricto sensu i betydelsen förutsebarhet i rättsliga angelägenheter som ett grundvärde. Med rättssäkerhet i denna mening avses, grovt uttryckt, att rättssystemet skall tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär. Jag befinner mig i en viss situation: Vad gäller rättsligt för mig i denna? Jag önskar utföra en viss handling: Är denna tillåten, förbjuden eller rent av påbjuden? I ju högre grad rättssystemet ger klara svar på dylika frågor, desto högre grad av rättssäkerhet har man i samhället i fråga. 11

13 För att rättssäkerhet skall råda, måste tre nödvändiga villkor vara uppfyllda. För det första krävs att rättssystemet har ett klart och adekvat svar på den ställda frågan, dvs. att det finns klara och adekvata regler. Men detta villkor är inte tillräckligt. Reglerna kan vara hur klara som helst, men det råder ingen rättssäkerhet, om man inte också har tillgång till dessa regler, dvs. att de är publicerade. Så det andra nödvändiga villkoret är att svaret är lätt tillgängligt för den frågande. Men inte heller dessa båda villkor är tillsammans tillräckliga för att rättssäkerhet skall råda. Hur klara och hur lättillgängliga reglerna än är, är de otjänliga som grund för förutsägelser, om det sedan inte blir så som reglerna utsäger. För om de rättstillämpande organen inte lojalt och korrekt tillämpar reglerna, kan man ju inte förlita sig på dessa regler. Det tredje nödvändiga villkoret avser just detta att man kan lita på innehållet i reglerna. Frändberg konstaterar att omsorgen om rättssäkerheten vilar såväl på lagstiftaren som på rättstillämparen. Tre villkor kan alltså ställas upp för att rättssäkerhet skall anses råda. Reglerna skall: 1. vara klara och adekvata, 2. vara publicerade och 3. tillämpas lojalt och korrekt av de rättstillämpande organen. 2.2 Högskoleverkets utgångspunkter Med utgångspunkt i regeringens uppdrag och definitionen av begreppet rättssäkerhet, utgår Högskoleverket från att de frågor som verket skall utreda skall gälla situationer där en student kan komma att söka svaret på vad som gäller rättsligt för honom eller henne i kontakterna med högskolan, dvs. vilka regler som gäller. Utredningen koncentreras på att undersöka om de nationella regler som finns behöver förtydligas eller om ytterligare regler behöver införas. Högskoleverket har försökt att kartlägga samtliga områden där problem av rättssäkerhetskaraktär finns. Detta arbete har huvudsakligen utförts med utgångspunkt i verkets erfarenheter från sin tillsynsverksamhet, studentorganisationers synpunkter och en genomgång av de regler som gällde innan nuvarande regler trädde i kraft. Verket redovisar endast de frågor som föranleder förslag till förändrade regler eller där behov finns av ett klargörande av rättsläget. Redovisningen görs i kapitel En fråga av stor betydelse för studenternas rättssäkerhet är utformningen 12

14 av högskolornas regler och hur dessa regler görs tillgängliga för studenterna. Högskoleverkets bedömningar redovisas i kapitel 6. Till grund för dagens regler ligger 1993 års universitets- och högskolereform. Reformen innebar en omfattande avreglering och det finns anledning att undersöka hur studenternas rättssäkerhet beaktades vid reformens genomförande och vilka åtgärder regeringen vidtagit därefter (se kapitel 3). Utifrån bl.a. denna undersökning redovisar Högskoleverket sina övergripande bedömningar och förslag (se kapitel 5). Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor. 2.3 Avgränsningar av uppdraget Enligt uppdraget skall Högskoleverket utreda studenternas rättssäkerhet inom högskolan. Högskoleverket avgränsar uppdraget så att endast frågor som är av betydelse för studenter i grundläggande högskoleutbildning utreds och således inte forskarstuderandes situation. Enligt Högskoleverkets planering skall verket utreda doktorandernas rättsliga ställning. Detta arbete har påbörjats och kommer att avslutas under Regeringen kommer att underrättas om resultatet av utredningen. Vad gäller direktivet att uppdraget gäller rättssäkerheten inom högskolan gör Högskoleverket den avgränsningen att utredningen avser statliga universitet och högskolor. Förhållandena vid Sveriges lantbruksuniversitet har dock inte utretts särskilt. Högskoleverket arbetar kontinuerligt med frågor som är av betydelse för studenternas rättssäkerhet. I verksamhetsplanen för 2001 har verket angivit att det skall utreda bl.a. högskolornas avgiftsuttag av studenterna och studenternas rättssäkerhet i samband med utbytesstudier. Detta är områden som därför inte tas upp i uppdraget. Även andra områden är av sådan karaktär att de kräver större utredningar än vad som är möjligt att genomföra inom ramen för detta uppdrag. Det gäller t.ex. uppdragsutbildning och andra frågor om examination än de som tagits upp i verkets tillsynsrapport Rättssäker examination (1998:39 R). 13

15 14

16 års universitetsoch högskolereform Nu gällande högskolelag (1992:1434) och högskoleförordning (1993:100) trädde i kraft den 1 juli 1993 och innebar en omfattande avreglering jämfört med tidigare lag och förordning. Reformen föreslogs riksdagen genom propositionen Frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1), som föregicks av två utredningar: Högskoleutredningens betänkande Frihet Ansvar Kompetens (SOU 1992:1) och promemorian Fria universitet och högskolor (Ds 1992:1). I detta kapitel skall undersökas i vilken mån regleringen av frågor av betydelse för studenternas rättssäkerhet diskuterades i förarbetena och i yttranden från olika remissinstanser samt vilka åtgärder som vidtagits efter reformens genomförande. 3.1 Betänkandet Frihet Ansvar Kompetens Regeringen beslutade den 16 februari 1989 att tillkalla en kommitté för att utreda vissa undervisningsfrågor i högskolan. Kommittén, som antog namnet Högskoleutredningen, skulle analysera dåvarande förhållanden inom grundutbildningen i den svenska högskolan mot en internationell bakgrund och lämna förslag till åtgärder som skulle syfta till att bättre utnyttja resurserna för den högre utbildningen. Högskoleutredningen lade fram sitt betänkande Frihet Ansvar Kompetens den 15 januari 1992 (SOU 1992:1). Enligt utredningens direktiv (1989:7) var frågan om lärarstödet var rätt avvägt och bra utformat. Högskoleutredningens förslag avsåg huvudsakligen kompetensutveckling för lärare, utvecklingsarbete, undervisning och inlärning, examination samt kvalitet och utvärdering. Beträffande studenterna uppmärksammade utredningen behovet av gemensam information för hela högskolesystemet, introduktionsutbildning, studiemiljö samt studiemedelssystemet. Under rubriken Organisation och ledning tog utredningen bl.a. upp organisationsstrukturen och behovet av ett program för chefsutveckling. Utredningens förslag avsåg inte frågor som kan karakteriseras som rättssäkerhetsfrågor. Utredningen tog inte ställning till hur en författningsmässig reglering av förslagen skulle se ut. 15

17 3.2 Promemorian Fria universitet och högskolor I januari 1992 presenterades även promemorian Fria universitet och högskolor (Ds 1992:1) som hade utarbetats av tjänstemän inom Utbildningsdepartementet. I promemorian lades förslag till ny högskolelag och ny högskoleförordning fram. Inledningsvis anfördes följande (s. 7): Det svenska högskolesystemet styrs av detaljerade beslut av re gering och riksdag. Många skäl talar för att ett sådant system är mindre väl lämpat för att främja kvaliteten i utbildning och forsk ning. De resurser som statsmakterna anslår bör kunna utnyttjas bättre om universitet och högskolor ges större frihet när det gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av studenter, inrättande och tillsättning av professorer, institutionell organisation, disposition av resurser samt omfördelning mellan anslag. Den ökade friheten i dessa avseenden medför att universiteten och högskolorna får ett ökat ansvar för verksamhetens resultat och kvalitet, vilket ställer skärpta krav på uppföljning och utvärdering. Förslagen till högskolelag och högskoleförordning innebar en avsevärd minskning av antalet bestämmelser jämfört med tidigare författningar. Antalet kapitel i högskoleförordningen minskades från 25 till 13. Avregleringen tas upp på några ställen i promemorian. Under rubriken Utformningen av en examensordning anförs följande (s. 16): Genom avskaffandet av linjesystemet blir en avsevärd förenk ling av högskoleförordningens bestämmelser om grundutbildning en möjlig. I föreliggande förslag till förordning har tagits in be stämmelser om poängsystem och terminsindelning, studievägled ning och yrkesorientering samt om prov, betyg och examens- och utbildningsbevis. Dessutom har rambestämmelser om utformning en av lokala kurs- och utbildningsplaner införts. På nuvarande stadium har detta bedömts vara ett lämpligt minimum av centralt fastställd reglering. Även på några andra områden berörs vilken omfattning den nationella regleringen bör ha. Det gäller generella examina, examensrätt, tillträde samt forskarutbildning. 16

18 Något resonemang om hur avregleringen skulle hanteras av universitet och högskolor fördes dock inte i promemorian. 3.3 Remissyttranden De båda utredningarna remitterades och bland remissvaren kan följande framhållas. Riksdagens ombudsmän underströk att universitet och högskolor i betydande omfattning är anförtrodda myndighetsutövning och påpekade att det i ett friare system är angeläget att hög förvaltningsrättslig kvalitet upprätthålls och att studerandes, anställdas och sökandes rättssäkerhet tillgodoses. Universitets- och högskoleämbetet anförde bl.a. följande. Det kan konstateras att ett borttagande av en lång rad av högskoleförordningens mer eller mindre detaljerade regler innebär att högskolorna får en ökad frihet att i olika sammanhang handla på det sätt man finner ändamålsenligt, men att det också kommer att betyda att många befattningshavare kommer att efterlysa nya hanteringsrutiner. Detta aktualiserar frågan huruvida det i praktiken kommer att vara fråga om en verklig avreglering eller endast en decentralisering av regleringen. Frågan uppkommer om allt som inte är uttryckligen tillåtet skall vara förbjudet eller om allt som inte är uttryckligen förbjudet skall vara tillåtet. Det är viktigt att formulera bestämmelserna i högskoleförordningen så att det inte uppstår någon tvekan i denna fråga. Man måste noggrant analysera de totala konsekvenserna av att stora områden lämnas oreglerade. Det bör också beaktas att det finns viktiga områden där kraven på rättssäkerhet motiverar en tydligare reglering, inte minst för högskolornas trovärdighet utåt. Uppsala universitet varnade för den rättsosäkerhet som ett alltför grovmaskigt, oklart och ofullständigt regelsystem kan innebära. Stockholms universitet påpekade att de nackdelar avsaknaden av regler i högskoleförfattningarna medför t.ex. ökat behov av lokala riktlinjer för hanteringen av många frågor och minskad överblick över gällande regler i högskolan som helhet är effekter som måste uppmärksammas. 3.4 Propositionen Frihet för kvalitet Propositionen Frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1) lades fram för riksdagen i juni I ett kapitel med rubriken Utgångsläget anförde departementschefen följande som sina sammanfattande slutsatser (s. 20): 17

19 De förändringar av villkoren för den högre utbildningen och forskning en som genomförts under de senaste decennierna har präglats av en tro på central planering med dålig förankring i den verklighet i vilken uni versiteten och högskolorna skall fullgöra sina uppgifter. I den förändring som nu måste till är det enligt min mening nödvändigt att ersätta tron på värdet av en detaljerad central planering med ett klart erkännande av att universitet och högskolor bäst utvecklas i ett sy stem som garanterar dem stor inre frihet. Samtidigt måste incitament skapas som främjar en hög effektivitet och kvalitet i såväl utbildning som forskning. Studenternas val måste bli vägledande för den högre ut bildningens inriktning. Den enskildes utbyte av högre utbildning kan inte tillåtas väsentligt avvika från vad som är normalt i omvärlden. Under rubriken Fria statliga universitet och högskolor anfördes följande (s. 22): För de statliga universiteten och högskolorna betyder den ökade auto nomin dels en betydande avreglering, dels en kraftigt minskad detalje ringsgrad i statsmakternas framtida budgetbeslut. Jag kommer således i denna proposition förorda att de statliga univer siteten och högskolorna ges större frihet vad gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av studenter, inrättande och tillsättning av professurer, skapande av karriärvägar för lärare, institutionell organisation, disposition av resurser till grundutbildning, och omfördelning mellan anslag till forskning. Staten anger i lag och förordning vissa reglerade gränser inom vilka denna frihet skall få utövas. Skälen för detta är nödvändigheten av grundläggande garantier för det kritiska tänkandet och den fria forskningen, rättssäkerheten för enskilda studenter och lärare, fungerande former för kvalitetssäkring, funktionella beslutsformer och ett tydligt ledningsansvar, undantag från annan lagstiftning för att medge ett smidigare och till verksamheten mer anpassat arbetssätt samt klara och grundläggande mål för verksamheten. Friheten är normen. Varje reglering kräver sin egen motivering. Det som 18

20 inte uttryckligen är reglerat är följaktligen varje universitet och högskola fritt att inrätta och organisera efter eget beslut. Stora variatio ner, nya initiativ och omprövningar är både önskvärda och sannolika med tanke på skilda universitets och högskolors olikartade inriktning och förutsättningar. Frågan om nationell reglering togs upp senare i propositionen (s. 25): Ett högskoleväsende som har stat eller kom mun som huvudman kräver från strikt konstitutionell synpunkt inte någon reglering i lag. Med tanke på att de statliga universiteten och högskolorna är skattefinansierade samt deras betydelse för landet bör emellertid de grundläggande målen och villkoren för verksamheten fastläggas av riksdagen. Detta sker enklast och tydligast i form av en lag, högskolelagen. Vilka mål och framför allt vilka villkor som skall fastställas av riksdag och regering har varit föremål för livlig diskussion i samband med remissbehandlingen av departementspromemorian. Mot bakgrund av min grundinställning att universitet och högskolor skall ges så stor självständighet som möjligt bör regleringen i lag och förordning begränsas till dels de för utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete spe cifika målen, dels de organisatoriska bestämmelser som behövs för att garantera rättssäkerheten för enskilda och kvaliteten i verksamheten samt fastlägga principerna för ledningsansvaret. Därutöver finns också ett visst behov av att möjliggöra särlösningar för högskoleverksamhet i förhållande till andra statliga föreskrifter, t.ex. vad gäller tjänsteorganisationen. På andra ställen i propositionen berörs omfattningen av den nationella regleringen i fråga om examina, tillträde, betygssättning och forskarutbildning. I regeringens förslag till högskolelag angavs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om högskolan (nuvarande 5 kap. 6 ). I specialmotiveringen anges (s. 92) att högskolelagen endast upptar de centrala reglerna rörande universitet och högskolor och att bestämmelsen syftar till att göra klart att det får ankomma på regeringen att ge det regelverk som därutöver erfordras. 3.5 Riksdagsbehandlingen Propositionen behandlades i riksdagen (bet. 1992/93:UbU03) varvid en motion tog upp frågan om lokala regler. Utskottet anförde följande: Rättssäkerheten för enskilda studenter och lärare är enligt propositionen ett av skälen till att vissa frågor måste vara centralt reglerade. Friheten 19

21 skall vara normen. Det som inte uttryckligen är reglerat i högskolelagen eller högskoleförordningen skall vara fritt för högskolorna att inrätta och organisera efter eget beslut. I anknytning till detta uttalande i propositionen anförs i motion 1992/93:Ub12 (s) yrkande 2 att kraven på rättssäkerhet motiverar en tydlig reglering inom högskolan liksom på alla andra arbetsplatser. Motionärerna förväntar sig en omfattande lokal reglering som följd av att det centrala regelverket i högskolelagen och högskoleförordningen kraftigt minskas. Denna måste ha en hög förvaltningsrättslig kvalitet. Vidare framhålls att det av högskolelagen tydligt bör framgå att förvaltningslagen, arbetsrättslagstiftningen och medbestämmandelagen är vad som gäller för de fall särskilda bestämmelser saknas i högskolelagen och högskoleförordningen. Enligt utskottets mening är det självklart att gällande lag gäller. Att skriva in denna självklarhet i högskolelagen skulle kunna ge upphov till tvivelsmål om dess generella giltighet på andra områden. Utskottet utgår från att högskolornas ledning känner ansvar för att eventuella lokalt utfärdade regler är förvaltningsrättsligt riktiga. Detta är en av de kvalitetsfrågor som det enligt utskottets mening kan bli aktuellt att uppmärksamma i utvärderingen av högskolorna. I det nyinrättade Verket för högskoleservice finns en avdelning för juridisk service, som bör kunna vara högskolorna till hjälp när de utformar lokala bestämmelser som kompletterar den centrala regleringen. Utskottet anser inte att det finns behov av det tillkännagivande som föreslås i motion 1992/93:Ub12 yrkande 2, vilket därför bör avslås av riksdagen. Riksdagen biföll propositionen i huvudsak (rskr. 1992/93:103). 3.6 RUT-93:s uppföljning Den 22 december 1993 tillkallades en särskild utredare för att göra en uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform. I direktiven (dir. 1993:143) angavs att avsikten var att studera hur den nya friheten och det ökade ansvar som kännetecknar reformen utnyttjats av universiteten och högskolorna under treårsperioden 1993/ /96. Utredaren skulle bl.a. studera hur den nya högskolelagen och den nya högskoleförordningen tillämpats. Utredningen, som tog namnet Utredningen om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform (RUT-93), fick genom tilläggsdirektiv den 27 oktober 1994 (dir. 1994:126) i uppdrag att lägga fram förslag till förändringar i högskoleförordningens regler om tillträde till grundläggande 20

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen

Begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen Tillsyns-PM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se 2011-12-21

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan

Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Karlstads universitets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan

Karlstads universitets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Karlstads universitet Rektor 651 88 Karlstad Karlstads universitets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning. Pilotstudie

Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning. Pilotstudie Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning Pilotstudie Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning pilotstudie Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2017 Författare: Caroline Cruz

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Ändring av Högskoleverkets beslut om en anmälan mot Högskolan Väst om felaktiga besked i en kursplan

Ändring av Högskoleverkets beslut om en anmälan mot Högskolan Väst om felaktiga besked i en kursplan Högskolan Väst Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen Anna Sandström BESLUT 2011-11-29

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Upprättat 2013-06-11 Dnr ORU 1.2.1-2423/2013 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Ansökan och handläggning... 1 3. Vad

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Brett deltagande i högskoleutbildning

Brett deltagande i högskoleutbildning Promemoria 2017-07-18 Utbildningsdepartementet Brett deltagande i högskoleutbildning Sammanfattning Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om likabehandling av studenter i högskolan; SFS 2001:1286 Utkom från trycket den 9 januari 2002 utfärdad den 20 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Ersta Sköndal högskola Rektor Barbro Molander Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Bakgrund Huma Nova har marknadsfört universitetskurser i teoretisk psykosyntes på A-nivå (20 poäng) och B-nivå

Läs mer

Justitiekanslern. Barbro Molander YTTRANDE Reg.nr

Justitiekanslern. Barbro Molander YTTRANDE Reg.nr Justitiekanslern Barbro Molander YTTRANDE M./. staten genom Justitiekanslern ang. skadestånd på grund av otillåten diskriminering Justitiekanslern har hemställt att Högskoleverket yttrar sig i målet om

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Högskolans redovisning och Högskoleverkets bedömning Högskolan har i februari 2005 kommit in med en redovisning.

Högskolans redovisning och Högskoleverkets bedömning Högskolan har i februari 2005 kommit in med en redovisning. Södertörns högskola Rektor 141 89 Huddinge Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Södertörns högskola uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Södertörns högskola den 20 november

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor

Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Reg.nr 31-5425-07 Anmälan mot Växjö universitet och Högskolan i Kalmar angående överföring av verksamhetsområdet maskinteknik

Läs mer

Högskolan i Borås Rektor

Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Åsa Kullgren Omtentamen i kognitionspsykologi Anmälan N N har anmält Högskolan i Borås och haft synpunkter på att en omtentamen flyttats till ett nytt datum

Läs mer

Anmälan mot Södertörns högskola angående bl.a. fortsatt tillämpning av en disciplinnämnds beslut om avstängning efter att beslutet upphävts av domstol

Anmälan mot Södertörns högskola angående bl.a. fortsatt tillämpning av en disciplinnämnds beslut om avstängning efter att beslutet upphävts av domstol BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Södertörns högskola Rektor 141 89 Huddinge Anmälan mot Södertörns högskola angående bl.a. fortsatt tillämpning

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist

Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist Generella utgångspunkter Universitetet har tre roller: myndighet, arbetsgivare,

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Umeå universitet, rektor Umeå

Umeå universitet, rektor Umeå Umeå universitet, rektor 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes 2007-02-20 och reviderades 2007-10-30. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone:

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen

Förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen Promemoria 2017-07-26 Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut 447 2009-03-25 Överklaganden Instruktion för Överklagandenämnden Uppgifter 1 Överklagandenämnden ( nämnden ) för Stiftelsen Högskolan i Jönköping ( högskolan

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera

Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera Högskolan i Skövde Rektor Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammats

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Frihet och inflytande kårobligatoriets

Läs mer

Kommittédirektiv. Organisation för utredningar om oredlighet i forskning. Dir. 2015:99. Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015

Kommittédirektiv. Organisation för utredningar om oredlighet i forskning. Dir. 2015:99. Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Kommittédirektiv Organisation för utredningar om oredlighet i forskning Dir. 2015:99 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka behovet av en ny

Läs mer

Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle

Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävle Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle Anmälan Gefle Studentkår

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. Dir. 2013:35. Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. Dir. 2013:35. Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt Dir. 2013:35 Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en kartläggning inom särskilt angelägna

Läs mer

Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35

Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ulf Carlsson, Lena Johannesson Margaretha Löfving, Anna Övergaard Tel:031-613584 2005-10-18 Dnr: 113/2005 Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35 Sammanfattning Göteborgs kommun

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Uppföljning av tillsynsbeslut efter anmälan mot Karolinska institutet angående studier på tandläkarprogrammets termin 7

Uppföljning av tillsynsbeslut efter anmälan mot Karolinska institutet angående studier på tandläkarprogrammets termin 7 Karolinska institutet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT Uppföljning av tillsynsbeslut efter anmälan mot Karolinska institutet angående studier på tandläkarprogrammets termin 7 Högskoleverkets

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

RIKTIGA BETYG ÄR BÄTTRE ÄN HÖGA BETYG FÖRSLAG TILL OMPRÖVNING AV BETYG Betänkande av Betygsprövningsutredningen (SOU 2010:96)

RIKTIGA BETYG ÄR BÄTTRE ÄN HÖGA BETYG FÖRSLAG TILL OMPRÖVNING AV BETYG Betänkande av Betygsprövningsutredningen (SOU 2010:96) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/kristina Persdotter 2011-05-022011-02-21 11-0009 Direkttel: 08-782 91 93 E-post: kristina.persdotter@tco.se Utbildningsdepartementet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Skolinspektionen Socialdepartementet 2016-10-14 103 33 Stockholm 1 (7) Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker förslaget att

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. 2006:78 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

Rektor Stockholms universitet. Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk BESLUT Reg.nr

Rektor Stockholms universitet. Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk BESLUT Reg.nr Rektor Stockholms universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Anmälan mot Stockholms universitet vad gäller en förkommen tentamen i Nationalekonomi och en av universitetet utförd rättsutredning

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen Dir. 2008:25 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

U2012/1253/UH

U2012/1253/UH Promemoria 2012-02-24 U2012/1253/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag angående bestämmelserna om kommuners och landstings högskoleutbildning Sammanfattning I högskolelagen

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Akademikerförbundet SSR:s skrivelse om tillgång till lärosätenas lokaler för de högskolestuderandes fackliga organisationer

Akademikerförbundet SSR:s skrivelse om tillgång till lärosätenas lokaler för de högskolestuderandes fackliga organisationer Akademikerförbundet SSR Box 128 00 112 96 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jörgen Yng 08-56308758

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning Ö 408/2016 1 (8) Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 1. Giltighet

Läs mer

Anmälan mot Göteborgs universitet om kommunikationsplikt inför anmälan till Statens ansvarsnämnd

Anmälan mot Göteborgs universitet om kommunikationsplikt inför anmälan till Statens ansvarsnämnd Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Universitetets dnr F 43 440/06 Teresa Edelman 2007-02-06 Reg.nr 31-3631-06 Anmälan mot Göteborgs universitet om kommunikationsplikt inför anmälan till

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av överklaganden vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer för handläggning av överklaganden vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer för handläggning av överklaganden vid Luleå tekniska universitet 1. Allmänt om handläggning vid överklagande Handläggningen av ärenden som innefattar myndighetsutövning avslutas regelmässigt

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Tryck: Elanders, maj 2017 Produktion: Utbildningsdepartementet Artikelnr.: U17.002 Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Läs mer

Tillsynsbesöket hos GIH 2006 en uppföljning

Tillsynsbesöket hos GIH 2006 en uppföljning GIH Rektorn Box 5626 114 86 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Karolinska institutet Rektor 171 77 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087

Läs mer