Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING"

Transkript

1 Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2011

2 innehållsförteckning Introduktion sid 1 VD:s tankar om hållbarhet sid 2 Bankens organisation sid 5 Hållbarhet för oss sid 6 FN:s 10 principer sid 8 Ekonomisk hållbarhet sid 10 Ekologisk hållbarhet sid 14 Social hållbarhet sid 20 Medarbetare sid 26 Bankens relationer sid 32 Bankens kontor sid 33 GRI korsreferens sid 34 GRI Indextabell sid 36 + utvikssidor

3 GRI-redovisning och COP-rapport inledning 1 Som sparbank, det vill säga bank och samhällsmotor, har vi arbetat för och varit engagerade i hållbarhetsfrågor sedan starten Sedan ett par år har vi valt att presentera vårt arbete genom den rådande standarden för hållbarhetsredovisning, GRI (Global Reporting Initiative). Redovisningen tillför en ny dimension till vårt hållbarhetsarbete, den stödjer dialog med intressenter och den hjälper oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Rapporteringsperioden följer årsredovisningen, det vill säga kalenderår 3.3*. Denna redovisning avser kalenderåret 2011 och omfattar hela Roslagens Sparbank utan avgränsningar i verksamheten 3.6, 3.7, 3,8*. Inga avgränsningar har gjorts i jämförelse med utgåvan 2010, publicerad i april *. På sidan 34 ser du hur man läser hållbarhetsraporten. Kontaktperson, Sten Törnsten, vice VD 3.4* Med denna redovisning vill vi också visa hur vi i den dagliga verksamheten stöder och tillämpar FN:s tio principer inom kärnområdena Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Antikorruption. Vår hållbarhetsredovisning innehåller därför också en Communication on progress (COP) kopplad till FN:s initiativ Global Compact. Det är ett nätverk bestående av mer än 5000 företag och organisationer, där Roslagens Sparbank blev medlem Till grund för vårt hållbarhetsarbete ligger Sparbankspolicyn som motsvarar vår uppförandekod, (code of conduct). Tillsammans med Sparbankspolicyn finns ett antal policys och riktlinjer som säkerställer vår verksamhet ur medarbetar-, kund-, myndighet- och intressentperspektiv. Vilka policydokument banken har, och hur de är kopplade till de olika hållbarhetsaspekterna, framgår i denna redovisning. Denna hållbarhetsrapport är Roslagens Sparbanks tredje hållbarhetsredovisning enligt GRI. Vi redovisar på C nivå (2010 redovisades enligt C+, 3.11*) enligt GRI:s riktlinjer. * Rapportparametrar

4 vd ord 2 1.1, 2.1, 2.7, 2.9, PR5 * VD: s tankar om hållbarhet I spåren på de senaste årens finanskriser, ekonomiska oro och sviktande konjunktur, har betydelsen av långsiktigt hållbara lösningar ökat. För sparbankerna är det inget nytt. Det vi i Roslagens Sparbank idag kallar närproducerad bank, innebär att vi står just för det som allt fler efterlyser, inte minst av sin bank: Långsiktighet, sparsamhet och djup lokal förankring. Att verka för en långsiktigt hållbar och sund ekonomi var sparbankernas uppgift redan från starten i början av 1800-talet (den första sparbanken i Sverige grundades 1820). Jag vågar därför påstå att vår bank arbetat för hållbarhet långt innan begreppet fick sitt moderna innehåll som handlar om både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det har därför också varit naturligt för banken att sedan ett par år presentera sitt samhällsansvar och sina åtaganden för bygden inom ramen för en hållbarhetsrapport enligt den internationella standarden GRI, Global Reporting Initiative. Detta är vår tredje Hållbarhetsrapport och den sammanfattar ett år, 2011, som på många sätt varit mycket framgångsrikt för banken. En förklaring till det, tror jag är att det är just i lite besvärliga och oroliga tider som bankkunderna behöver en aktiv, engagerad, ansvarstagande och långsiktig partner. Vi är övertygade om att det är rätt väg, och kommer att fortsätta bevara arvet som traditionell sparbank samtidigt som vi kombinerar det med modern service, den senaste tekniken och aktuella erbjudanden. * Rapportparametrar

5 Strategiska prioriteringar Bankens framgångsfaktorer, det vi valt att fokusera på för att bli framgångsrika och uppskattade, är sedan flera år: Ökad aktivitet och tillgänglighet Närmare och tydligare sparbank Hållbarhet * Grunden i vår verksamhet är mötena med våra kunder, inte minst de bokade och planerade möten där våra rådgivare träffar sina kunder i lugn och ro. En årlig ekonomigenomgång ingår i exempelvis konceptet Nyckelkund, en tjänst som vi lanserade Men vi bjuder också in våra kunder till många andra typer av möten på banken från informativa möten om exempelvis betalningar för företag och börsplaceringar, till lättsammare evenemang som jullunch. Möten är också ett sätt att kombinera bankaffären med vår samhällsnytta. De två största aktiviteterna 2011 var Inspiration Ålands Hav i februari, ett välbesökt seminarium med många externa talare; och familjedagen i juni, Sparbanksdagen i Societetsparken i Norrtälje. Kundnöjdheten mäts genom SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Här var målet 2011 att förbättra utfallet jämfört med Bland privatkunderna ökade kundnöjdheten något, från index 75,6 till 75,9. Detta ska jämföras med ett branschgenomsnitt på 73,0. Bland företagskunderna minskade tyvärr kundnöjdheten under året, från 73,5 till 71,2 vilket dock fortfarande är klart över branschgenomsnittet på index 69,2. Inför 2012 är detta en prioriterad fråga för bankens företagsenhet, som bland annat kommer att lansera ett helt nytt koncept för småföretag; Bättre Affärer. För första gången försökte SKI också kartlägga kundnöjdheten i bankens verksamhetsområde, i huvudsak Norrtälje kommun. Här får Roslagens Sparbank den högsta kundnöjdheten (bland privatkunder, företagsmarknaden ingick inte i mätningen) - före Handelsbanken, Nordea, Länsförsäkringar med flera. Medarbetarnas motivation och engagemang följs upp genom en årlig medarbetarmätning. Där ökade det index som anger graden av medarbetare som är motiverade, tar ansvar, har befogenheter och får stöd ( empowerment ) från 48% till 54%. Målet, 52%, uppnåddes därmed med råge. vd ord 3 Vi deltar också i andras aktiviteter, och stöder nya mötesplatser. Banken var därför sponsor för mässan Expo Roslagen i maj 2011, och arrangerade under året fyra öppna föreläsningar tillsammans med expertisen på Handelshögskolans Center for Retailing i Norrtälje ett bra sätt att låta det lokala näringslivet ta del av den akademiska forskningen kring handel. Banken har länge vi var exempelvis den första av alla Sveriges banker att bli klimatneutral och den andra att bli miljöciertifierad enligt ISO och framgångsrikt drivit ett miljöarbete. Främst har detta arbete varit internt men på senare år också mer externt genom utbildning, information och särskilda erbjudanden och aktiviteter. Det arbetet ska fortsätta och bland annat bidra till att vi stadigt minskar våra direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Måluppfyllnad 2011 Banken har fyra övergripande målområden: Nöjdare kunder, motiverade medarbetare, positivt bidrag till samhällsutvecklingen och en avkastning (ekonomiskt resultat) som tryggar bankens framtid.

6 vd ord 4 Bankens samhällsansvar och arbete med samhällsnytta följs framför allt upp projektvis, men på övergripande nivå är det långsiktiga målet att alla i Roslagen upplever att sparbanken bidrar positivt till tillväxt i Roslagen. I SKI-mätningen minskade dock andelen kunder som uppfattat bankens bidrag till tillväxten till 80,5% (86% året före). Under 2012 kommer vi därför att fokusera ännu mer på att berätta om alla de insatser vi gör för Roslagens utveckling. delen av kreditförlusterna utgörs av reserveringar för förluster som ännu ej konstaterats men där banken anser att en reservering är nödvändig. En del av de reserveringar som gjorts är kopplade till krediter som banken valt att lämna för att på så sätt försöka medverka till tillväxten i Roslagen. Givetvis bidrar även konjunkturläget till de ökade reserveringarna. Även om konjunkturläget ser fortsatt negativt ut är bedömningen att kreditförlusterna kommer hålla en lägre nivå Satsningen 2011 på aktiviteter med hållbarhet som tema, och inte minst miljö exempelvis utställningen Vattenskolan på kontoren och som serie i tidningen Roslagens Bomarknad gjorde att andelen kunder som positivt uppmärksammat vårt miljöarbete ökade från 48% till 54%! Det ekonomiska resultatet, före bokslutsdispositioner och skatt, uppgick till 52,8 mkr (47,4). Skillnaden jämfört med föregående år beror främst på ett bättre räntenetto, utdelning på Swedbankaktier samt ökade kreditförluster. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,3% (5,0%). Kreditförlusterna uppgick till 29,9 mkr (16,7) varav större delen hänför sig till ett begränsat antal företagsengagemang. Större En vision med mening Ett öppet och attraktivt Roslagen i tillväxt. Det är vår vision, det vi långsiktigt arbetar för. Den handlar om att bidra till att fler människor väljer att bo, leva och verka i vårt verksamhetsområde Norrtälje kommun och Ljusterö. I det arbetet är långsiktig hållbarhet både ett mål och ett medel. Genom att arbeta för en hållbar och sund ekonomi hos våra kunder, skapar vi förutsättningar för tillväxt. Med ett Roslagen i tillväxt, skapas förutsättningar för banken att växa och utvecklas, vilket ger oss fortsatta resurser att bidra till en hållbar utveckling. Vår verksamhet fyller 153 år 2012 men känns i högsta grad modern, relevant och efterfrågad! Dag Nordström, VD Året som gått Resultatet utveckling * Marknad Intäkter, tkr Kvalitetsmätning, nöjda kunder privatkunder, % 75,9 75,6 74,8 74,2 Kvalitetsmätning, nöjda kunder företagskunder, % 71,2 73,5 71,2 72,1 Medarbetare Sjukfrånvaro Män/Kvinnor, % 1,1 / 3,2 1,3 / 3,4 2,4 / 3,0 2,3 / 3,6 Motiverade medarbetare, Voicemätning, % Miljö El och värme utsläpp C02 ekv ton 2,5 3,17 2,5 3,5 Tjänsteresor utsläpp C02 ekv ton 27,9 37,58 19,23 14,3 * positiv utveckling negativ utveckling

7 Roslagens Sparbanks organisation VD Roslagens sparbanks stiftelse för KUltur & Näringsliv organisationsplan 5 staber Ekonomi, Kredit Personal, VD-assistent kommunikation & samhälle Roslagens sparbanks stiftelse för forskning & utbildning Risk & Compliance marknad Roslagens sparbanks stiftelse för ungdomsboende i Roslagen kanaler telefon- och internetbanken Norrtälje privat inkl. grind Inkl. Premium och Specialrådgivning rimbo hallstavik Älmsta företag affärsstöd Från och med 1 oktober 2011 ser Sparbankens organisation ut som ovan: 2.3, 4.1, 4.2, 4.3* Styrelse 2011 Kurt Pettersson, ordf. Mats Hultin, vice ordf. Dag Nordström, VD Åsa Andersson Mats Eriksson Audrey Malmgren Hansen Eva Pfister Aleksandar Srndovic Lillemor Öst Sten Törnsten, vice VD Personalrepresentanter Catrin Hellgren Jenny Linde-Wiberg Markus Berglund Åsa Eriksson Huvudmän 2011 Hamed Abbasi Louise Angleryd Roland Eriksson Andreas Hofbauer Per Lodenius Lena Norén-Mellin Göran Pettersson Tomas Ronquist Hanna Stymne-Bratt Lenneke Sundblom Ewy Svanström Lena Svenonius Bridget Wedberg Alf Werlinder Birgitta Åsbrink Mikael Öst Heléne Brask Mats Dahlström Hans Edlund Christina Frisk Hans Jacobsson Johan W Karlsson Leif Lennartsson Ann Lewerentz Anders Lidén Margareta Säterli Stig-Olof Sandin Peter Tamp Gun-Britt Viktorsson Åsa Wennerfors Liv Westermark Britt-Marie Åhman Revisor Jan Larsson, Deloitte AB Fackliga organisationer Finansförbundet SACO * Rapportparametrar

8 hållbarhet för oss 6 SO1 * Hållbarhet för oss Att vara sparbank innebär att vara både bank och samhällsmotor. Att ta samhällsansvar, att göra samhällsnytta och att vara en motor för det lokala samhällets utveckling, är djupt rotat i bankens verksamhet och historia. Att samtidigt göra det på ett sätt som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt är också naturligt för en sparbank. Ekonomiskt Innebär bland annat att skapa förutsättningar och stödja ett gott företagsklimat samt att främja en god hushållsekonomi bland våra kunder, såväl privat som företag. Ekologiskt Innebär bland annat att medverka till att minimera påverkan på naturen och människors hälsa genom egna åtgärder och positiv inspiration för regionens aktörer. Vi gör det med vår bankservice och vår finansiella rådgivning. Vi gör det som företag och arbetsplats. Och vi gör det genom att varje år avsätta en del av vår vinst till aktiviteter och projekt, via sparbankens stiftelser, som bidrar till Roslagens utveckling. Senaste verksamhetsåret uppgick den här avsättningen till åtta miljoner kronor. Sedan 2001 har banken därmed avsatt över 70 miljoner kronor till samhällsnyttiga ändamål. Som sparbank kan vi inte flytta. Därför är vår enda möjlighet att utvecklas, att den bygd vi verkar i också gör det. Därför stöder vi på olika sätt utvecklingen mot ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Som sparbank har vi inga enskilda ägare. Vår vinst använder vi i stället för att trygga bankens framtid, till att ge våra kunder attraktiva villkor, och till stöd för Roslagen den bygd där vi verkar sedan Som lokal sparbank har vi starka rötter i Roslagen. Vi finns nära våra kunder, ingen bank har fler kontor än vi i Norrtälje kommun och Ljusterö. Besluten fattas här, nära kunderna och aldrig längre bort än huvudkontoret i Norrtälje. Och genom de 32 huvudmän, till del utsedda av kommunen, som utgör bankens högsta beslutande organ, har våra kunder en stor insyn i hur banken drivs och utvecklas. Hållbar utveckling För oss är hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Här finns en naturlig koppling till sparbankernas ursprung, där sparsamhet med såväl pengar som andra resurser alltid varit ett bärande inslag. Socialt Innebär bland annat att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners inklusive kunder och leverantörer. Men det handlar också om att bidra till att göra Roslagen till en plats som ännu fler vill bo, leva och verka i. Strategi och praktik Hållbarhet är en av bankens framgångsfaktorer det som ska skilja ut oss från våra konkurrenter och göra oss framgångsrika och uppskattade. Det betyder att hållbarhet ska genomsyra alla aspekter av banken i vårt interna arbete, i våra kundmöten, i produkter och tjänster och i arbetet som samhällsmotor och ansvarstagande företag. Som ledning och stöd för det dagliga arbetet finns policys, riktlinjer och instruktioner som hjälper alla medarbetare och chefer att hålla rätt kurs. Som bas för ledningssystemet ligger Sparbankspolicyn, som uppdateras av styrelsen minst en gång per år. Andra viktiga styrdokument är Policy för intern styrning och kontroll, Policy för regelefterlevnad, Etikpolicy, Kommunikations- och informationspolicy - alla med tillhörande riktlinjer och instruktioner. Styrdokumenten utgår från vår vision, våra framgångsfaktorer (aktivitet och tillgänglighet, Närmare och tydligare sparbank; och Hållbarhet) och våra värderingar (Engagerad, positiv och med ömsesidig respekt). * Rapportparametrar

9 Det unika med sparbanken 2.5* Den tydliga lokala kopplingen till Roslagen gör oss till en närproducerad bank. Vårt verksamhetsområde utgörs av Norrtälje kommun och Ljusterö och vårt huvudkontor ligger i Norrtälje. Roslagens Sparbank har sedan många år ett nära samarbete med Swedbank vad gäller exempelvis IT-system och vi tillhandhåller också deras produkter, exempelvis fonder, bolån och kort, i vårt sortiment. Genom Swedbank kan vi också stödja våra kunder i internationella affärer eller mer komplicerade bankfrågor. Tack vare samarbetet med Swedbank och det 60-tal sparbanker som finns runt om i landet, får våra kunder dessutom tillgång till ett rikstäckande kontorsnät. Swedbank och sparbankerna arbetar också med hållbarhet och flera är exempelvis miljöcertifierade och/eller klimatneutrala. I den del av vårt tjänsteutbud som produceras av Swedbank, finns också flera tjänster med tydlig miljöprofil till exempel olika värdepappersfonder och ett kreditkort i samarbete med WWF. hållbarhet för oss 7

10 FN:s prinsiper 8 FN:s 10 principer Mänskliga rättigheter Princip 1 Företaget ska stödja och respektera den internationella proklamationen för mänskligarättigheter. Roslagens Sparbank stöder den internationella proklamationen för mänskliga rättigheter och arbetar för dem i linje med svensk lagstiftning vilket också återspeglas i bankens policydokument. Princip 3 Företaget ska upprätthålla rätten till att medarbetarna får bilda och medverka i fackliga föreningar och därmed företrädare i löneförhandlingar på arbetsplatsen. I Roslagens Sparbank tillämpas svensk arbetslagstiftning och därmed full mötesoch medlemsfrihet i fackföreningar. De fackliga föreningarna SACO och Finansförbundet är representerade i bankens ledning och styrelse och deltar enligt gällande mötesagenda för styrelsen. Princip 2 Företaget ska säkerställa i möjligaste mån att det inte finns delatighet i brott mot mänskliga rättigheter. Roslagens Sparbanks interna uppföljning, interna revision och externa revisionen är inriktad på att säkerställa efterlevnaden av nationella lagar, regler och föreskrifter som i sin tur syftar till att motarbeta eventuella brott mot mänskliga rättigheter. Princip 4 Företaget ska säkerställa att det inte förekommer någon form av tvångsarbete. Roslagens Sparbank följer och tillämpar lagstiftningen och svensk arbetsrätt. Princip 5 Företaget ska säkerställa att det inte förekommer barnarbete i verksamheten. Roslagens Sparbank följer och tillämpar lagstiftningen om svensk arbetsrätt och dess åldersgränser för anställning. Princip 6 Företaget ska upprätthålla en verksamhet som eliminerar varje form av diskriminering vid och under en anställning. Roslagens Sparbank följer och tillämpar lagstiftning, svenska lagar och arbetsrätt inklusive lagen om diskriminering samtidigt som det interna regelverket också förbjuder all form av diskriminering.

11 Miljö Anti-korruption FN:s prinsiper 9 Princip 7 Företaget ska arbeta genom ett förebyggande förhållningssätt för att motverka miljöpåverkan. Roslagens Sparbanks regelverk är inriktade på ett förebyggande förhållningssätt såväl internt som gentemot kunder och intressenter. Princip 10 Företaget ska förebygga och motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Roslagens Sparbank följer svensk lagstiftning avseende bestickning och korruption. I det interna regelverket finns tydliga instruktioner och samtlig personal utbildas i exempelvis ämnet penningtvätt. Information om lagen om penningtvätt finns tillgänglig på Princip 8 Företaget ska verka för att arbeta proaktivt i syfte att verka för en hållbar miljö. Roslagens Sparbank miljöcertifieades enligt ISO år 2002 under 2011 förnyades certifikatet. Princip 9 Företaget ska uppmuntra utveckling och användning av miljövänlig teknik. Roslagens Sparbank har under år 2010 varit delaktig i att sätta upp elstolpar i kommunen för laddning av elbilar. Internt i banken har ett arbete med webbvertyg för videomöten påbörjats med ambition att vara fullt ut implementerat under år Roslagens Sparbank 4.12* stöder sedan 2008 FN:s Global Compact och Caring for Climate. Det innebär också att vi åtagit oss att använda FN:s grundläggande principer som utgångspunkt för bankens samhällsansvar. Det betyder att banken tar ansvar för effekterna av beslut och aktiviteter på samhälle och miljö så att dessa: * * * Bidrar till en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling Tar hänsyn till kunders, anställdas, leverantörers, partners med fleras förväntningar. Följer gällande lagstiftning och internationella normer och förhållningssätt. Hur detta ska göras, anges i bankens olika policydokument. * Rapportparametrar

12 Ekonomisk hållbarhet 10 innehåll Långsiktig bankverksamhet Finansiell infrastruktur Utbildning för hållbar ekonomi Tillskapat och fördelat ekonomiskt värde

13 Ekonomisk hållbarhet Styrande dokument på detta område FN:s princip 10 Sparbankspolicy Riskpolicy Policy intern styrning Policy för spara och låna Riktlinjer för likviditetsrisker Riktlinje för marknadsrisker Riktlinje för operativa risker Roslagens Sparbank är en viktig förutsättning för den finansiella infrastrukturen i Norrtälje kommun och Ljusterö. Via våra bankkontor och övriga kontaktvägar (telefon, internet osv) ger vi alla i Roslagen tillgång till finansiella tjänster och kapital för investeringar. Som sparbank har vi också till uppgift att främja sparsamhet det vill säga att hjälpa våra kunder till en långsiktigt hållbar och sund ekonomi. Det i sin tur kräver en ansvarsfull hantering av våra sparares pengar och en långsiktig syn även på bankens egen verksamhet.

14 Ekonomisk hållbarhet 12 ekonomisk hållbarhet Redan i början av 1800-talet bildades de första sparbankerna, dels för att uppmuntra till sparsamhet, dels för att ge vanligt folk en möjlighet att skapa sig en egen trygghet. Men vi är fortfarande en bank för alla, som tänker långsiktigt och som utbildar unga i privatekonomi. När Roslagens Sparbank Norrtäljes första bank grundades 1859 var syftet att hjälpa privatpersoner att skapa en egen ekonomisk trygghet. Sparbanken blev också snabbt populär, redan första dagen stod 20-talet kunder, varav en majoritet för övrigt var pigor, i kö för att sätta in sina sparpengar. Först i kön var pigan Mathilda Sofia Öhman som idag, 153 år senare, står som symbol för sparsamhet och långsiktighet och att sparbanken som folkets bank. Det som i dag kallas ekonomisk hållbarhet har alltså funnits med som en hörnsten i bankens verksamhet ända från starten. I dag betyder Ekonomisk hållbarhet framför allt ansvar för: * * * * Förvaltningen av bankens kapital och insättarnas (spararnas) medel Lättillgängliga banktjänster i hela vårt område Att bidra till en sund ekonomi för våra kunder Information och utbildning kring sparande, inte minst för barn och ungdomar Långsiktig bankverksamhet En sparbank har inga enskilda ägare, utan leds ytterst av huvudmän (i vår bank: 32) som representerar kunder och boende i bankens område. En sparbank är därför beroende av en vinstgivande affärsverksamhet för att trygga kapital för fortsatt verksamhet och utveckling. Och eftersom en sparbank inte kan flytta, är banken beroende av att bygden där den verkar har en positiv tillväxt vilket banken i sin tur kan stödja både genom sin finansiella service och kompetens, och genom att avsätta del av vinsten varje år till insatser som främjar en långsiktigt hållbar tillväxt. Roslagens Sparbank är sedan många år en bank med stabil ekonomi och trygga finanser. När det gäller nyckeltal som kapitaltäckning och likviditet ligger banken klart över myndigheternas krav uppgick primärkapitalrelationen till 14,2%, kapitaltäckningskvoten till 1,64% och soliditeten till 13%. För mer information, se bankens årsredovisning! Ansvaret för att säkra stabila utvecklingen har styrelsen, som bland annat sätter avkastnings- och resultatmål och formulerar policys för riskhantering, utlåning, kapitalförvaltning med mera.

15 Bankens VD och medarbetare följs upp såväl av interna som externa revisorer, och har som stöd i den löpande verksamheten bankens egen enhet för Risk & Compliance, det vill säga kontroll och uppföljning av riskhantering, regelefterlevnad, formella kompetensnivåer och så vidare vilket i sin tur ska garantera bankens kunder trygghet och säkerhet i bankrelationen. Finansiell infrastruktur Roslagens Sparbank har både fler anställda och fler kontor än övriga konkurrenter i området tillsammans. Våra kunder ska alltid ha nära till banken, såväl till kontor som via telefonbanken (öppen alla vardagar kl 07-19) och internet och andra moderna kanaler. Vårt kontorsnät kompletteras dessutom av initiativ som bankbussen RUT, ett rullande bankkontor som prövades första gången sommaren 2011 och som utvecklas sommaren Bankbussen besöker platser i bland annat skärgården enligt fast tidtabell. På Ljusterö har samarbetet med butiken på Ljusterö Torg varit ett annat sätt att göra bankservicen mer lätttillgänglig. Tillskapat och fördelat ekonomiskt värde Roslagens Sparbank har sedan många år ett nära samarbete med Swedbank vad gäller exempelvis IT-system och vi tillhandhåller också deras produkter, exempelvis fonder, bolån och kort, i vårt sortiment. Genom Swedbank kan vi också stödja våra kunder i internationella affärer eller mer komplicerade bankfrågor. Tack vare samarbetet med Swedbank och det 60-tal sparbanker som finns runt om i landet, får våra kunder dessutom tillgång till ett rikstäckande kontorsnät. Utbildning för hållbar ekonomi Under många år på 1900-talet bedrev landets sparbanker omfattande information och utbildning kring sparande. Då startades exempelvis tidningen Lyckoslanten som finns kvar än i dag med välkända figurerna Spara och Slösa. Behovet av privatekonomisk utbildning finns dock kvar inte minst bland barn, ungdomar och unga vuxna. Här tar Roslagens Sparbank sitt ansvar genom att kostnadsfritt ställa upp som föreläsare i skolorna. På varje kontor finns minst en medarbetare som har detta som en av sina uppgifter och tillsammans bildar de bankens Ungdomsråd en grupp som EC1 Direkt tillskapat ekonomiskt värde, tkr 2011 Intäkter också ansvar för informationsmaterialet om bankens ungdomsprodukter, deltar i mässor och andra evenemang. Genom stödet till, och nära samarbetet med, Ung Företagsamhet och Egen Sommar, bidrar banken också till ökad kunskap om företagandets villkor. I Ung Företagsamhet får gymnasieelever under ett år driva ett eget företag. Omkring 120 elever i Roslagen gör detta varje år, i cirka 30 företag. Banken bjuder på alla företagstjänster och arrangerar såväl en julmässa för UF-företagen i december som en lokal UF-final på våren. Egen Sommar startades av banken 2009 och är en liknande aktivitet, men dels öppen för alla ungdomar andra halvan av tonåren, dels koncentrerad till sommaren. I Egen Sommar skapar ungdomarna sitt eget sommarjobb med stöd från banken, utbildning från Nyföretagarcentrum med flera och ett litet startbidrag från kommunen. Hösten 2011 började banken också pröva rådgivning i radio. Tillsammans med Bengt Ericsson och Radio Roslagen startades programmet Pengarna och Livet. Det direktsänds en timme varannan vecka och finns i övrigt som webbradio. Under vintern har ett antal av bankens privatrådgivare, företagsrådgivare, placeringsexperter och jurister medverkat och svarat på programledarens och lyssnarnas frågor. Ekonomisk hållbarhet 13 Fördelat ekonomiskt värde, tkr Rörelsekostnader Löner och ersättnittningar till anställda Betalningar till finansiärer Skatter Utdelning Behållet ekonomiskt värde

16 Ekologisk hållbsrhet 14 innehåll Ekologisk hållbarhet Öka kundernas medvetande Mål och utfall 2011 Miljöaktiviteter 2011 Vår miljöpåverkan Produkter och tjänster med miljöprofil Avfall

17 Ekologisk hållbarhet STYRANDE DOKuMENT PÅ DETTA OMRÅDE Fn:s princip 7 Sparbankspolicy Miljöpolicy Kommunikationspolicy Kredit- och riskpolicy Bank i sig är en verksamhet med liten direkt miljöpåverkan. Ändå har vi valt att göra ekologiskt hållbarhet till en strategisk fråga av flera skäl: * Sparbank har alltid handlat om att främja sparsamhet. Det gäller självklart även sparsamhet om naturens resurser * Vår vision om ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt är starkt beroende av att både värna Roslagens fantastiska miljö, och en tillväxt som är långsiktigt hållbar. * Som bank och ett av vår bygds större företag, har vi ett särskilt ansvar, samtidigt som vi också kan påverka kunskap och attityder hos våra kunder

18 Ekologisk hållbsrhet 16 Ekologisk hållbarhet i den dagliga affärsverksamheten inriktas bankens miljöarbete främts på att minska användandet av kontanter och göra miljöanalyser vid utlåning till företag. Som miljöcertifierad bank strävar vi också hela tiden att minska vår energiförbrukning. Sedan 2008 är vår verksamhet också klimatneutral. Det innebär att vi årligen arbetar med förbättringar för att minska vår påverkan på miljön och kompenserar för de utsläpp som vi kan hitta i verksamheten. I samarbete med företaget Respect Europe har vi i Roslagens Sparbank inventerat våra koldioxidutsläpp och betalar en ekonomisk kompensation för de koldoxidutsläpp som vi mätt upp under åretsom gått. För 2011 uppgick de samlade koldioxidutsläppen till 118,27 ton CO2. En annan aktivitet som bidragit till att synliggöra miljö- och klimatfrågan är de laddstolpar för elbilar som banken initierat. Vintern 2010 invigdes den första offentliga elstolpen för laddning av elbilar i Norrtälje. Under 2011 har banken i samarbete med privata fastighetsägare satt upp elstolpar i närheten av kontoren i Rimbo och Älmsta. Förhoppningen är att med de nya stolparna bidra till att aktualisera frågan om elbilar och underlätta för den nya marknaden. Öka kundernas medvetande EN7 Vår kanske största miljöinsats är att inspirera andra i vår omgivning att öka sin miljömedvetenhet. Satsningen 2011 på aktiviteter med hållbarhet som tema, och inte minst miljö exempelvis utställningen Vattenskolan på kontoren och som serie i tidningen Roslagens Bomarknad gjorde också att andelen kunder som positivt uppmärksammat vårt miljöarbete ökade från 48% till 54%! Under flera år har vi på olika sätt försökt minska kundernas användning av kontanter till förmån för miljövänligare (och även på många andra sätt enklare och billigare) betalningssätt. E-faktorn, det vill säga kundernas användning av miljövänliga tjänster som kort och internet i relation till kontanter, skulle 2011 öka till 7,5. Men utfallet blev hela 8,7! Vi är miljöcertifierade enligt ISO sedan 2002 (som andra bank i Norden) och bedriver därför ett systematiskt miljöförbättringsarbete. Arbetet med miljömålen leds av styrelsen som årligen fastställer de övergripande målen för banken. I vardagen hålls miljöarbetet levande av de miljöombud som finns bland medarbetarna på alla kontor och avdelningar. tabell Mål och utfall EN6 Mål 2011 utfall Ökad användning av kort och internetbanktjänster genom Utfall 8,7 -Förbättra E-faktorn* till 7,5 Kundernas medvetenhet om att Roslagens Sparbank Utfall 54% bedriver ett miljöarbete ska ligga på 65% i Svenskt Kvalitetsindex mätning för 2011 * ökad E-faktor visar på minskade kontantuttag i automater och ökad användning av kort och internettjänster Mål 2012 För 2012 är bankens övergripande miljömål att minska nivån av CO2-utsläpp, minska elförbrukningen (kwh) och öka kundernas medvetenhet om vårt miljöarbete till 65% i Svenskt Kundnöjdhetsindex. *Begreppet Klimatneutral innebär att Roslagens Sparbank kompenserar för de utsläpp vi känner till och rapporteras enligt klimatberäkningsverktyget Svante som tillhandahålls av Respect och som står bakom begreppet Klimatneutralt företag.

19 Miljöaktiviteter 2011 Även om hållbarhetstänkandet ska prägla vardagen både i affärsverksamheten och internt, kraftsamlas miljökommunikationen särskilt under ett par tillfällen varje år. Ett sådant tillfälle är Earth Hour, sista lördagen i mars, där banken stöder Världsnaturfondens klimatmanifestation genom att släcka belysningen på alla kontor. En ännu större aktivitet är Sparbankens Hållbarhetsvecka som hade premiär 2011 (och som återkommer 2012). Första veckan i oktober blev hållbarhet därmed samlingsrubriken för en rad aktiviteter på och kring banken: Sopplunch med ekonomitips för småbarnsföräldrar på FN:s internationella barndag; öppet inspirationsmöte i samarbete med Naturskyddsföreningen om miljösmart skolmat med Eva Fröman från EkoMatCentrum; torghandel med närproducerad mat och hantverk på kontoren. Alla medarbetare i banken ska genomgå den interna utbildningen Miljö och hållbarhet, framtagen för Swedbank och sparbankerna. I mars 2011 fick utbildningen första pris i kategorin bästa e-learning vid Swedish Learning Awards! Under hela sommaren fanns på alla fem kontor en informations-utställning om vattnet som ju är en på många sätt viktig del av Roslagen; dricksvatten, vattnets väg i naturen och genom reningsverk samt saltvatteninträngning i brunnar. På sparbanksdagen, bankens stora familjedag i Societetsparken i Norrtälje i början av juni varje år, kunde de dryga 3000 besökarna också titta in på en särskild vatten-station. På tema vatten har banken också samarbetat med Norrtälje kommuns EU-finansierade projekt Act 4 my Baltic Sea. Bland bankens kundevenemang 2011 fanns en lantbruksresa i hållbarhetens tecken där jord- och lantbrukare fick besöka tre företag med hållbarhetsprofil på Ekerö. I oktober tog ett 20-tal medarbetare handfast ansvar för bankens koldioxidkompensation genom attt plantera granar på Färsna Gård i Norrtälje ett uppskattat arrangemang tillsammans med Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Internt kompletterades också de återvinnings- och sopsorteringsstationer som finns runt om på kontor och avdelningar med en särskild penn-insamling. I samarbete med företaget TerraCycles Pennbrigaden är det nu möjligt att enkelt återvinna alla slags kulspetspennor, filtpennor, stiftpennor, korrigeringspennor, märkpennor och överstrykningspennor i plast och metall. För varje penna som banken samlar in, går dessutom 20 öre till BRIS. Classic-kortet är bankens eget betaloch kreditkort, med motiv av Roslagskonstnären Lars Holm. För varje nytt kort som säljs avsätts tio kronor till välgörande ändamål med en miljömässig inriktning blev det över 9000 kronor som därmed, tack vare bankens kunder, skänktes till djurverksamheten på Färsna Gård i Norrtälje. Gården har öppet för allmänheten året runt och på gården finns bland annat olika sorters djur och fåglar som barnen kan träffa. Färsna Gård är ett uppskattat besöksmål för både familjer och skolklasser. Ekologisk hållbsrhet 17 Samtek källsorterat 2011 EN 22 kg Pappersförpackningar 135 Wellpapp 810 Plastförpackningar 207 Metall 77 Glas 234 Returpapper- tidningar 988 Brännbart - fjärrvärme 536

20 Ekologisk hållbsrhet 18 Vår miljöpåverkan EN6, EN7, EN26, EN29 Roslagens Sparbanks direkta påverkan består framför allt av egen energikonsumtion, tjänsteresor och inköpta transporter, (inte minst för kontanthantering) samt pappersförbrukning. Sedan slutet av 1990-talet har banken arbetat aktivt med att minska energiförbrukningen. Den sammanlagda energiförbrukningen för 2011 var 1103 MWh. Enligt vår instruktion för tjänsteresor ska miljöpåverkan tas i beaktande vid val av ressätt vid tjänsteresa. Det innebär att när så är möjligt väljer vi t ex buss framför bil, tåg framför flyg, hyrbil miljöklass 1, elektroniska biljetter istället för pappersbiljetter, samåkning och så vidare. Telefonkonferenser ska alltid övervägas som ett alternativ till tjänsteresa. Under 2011 inleddes också försök med videokonferensteknik för interna möten. Genom att uppvärmningssystemet i fastigheten i Älmsta ändrats till bergvärme från eluppvärmning så har elförbrukningen där minskat med 35% och köldmediet är borttaget, för kylan tas också via bergvärmen istället. Köldmediet i Älmstas ventilationsaggregat uppgick till 10 kg, totalt har vi 35.5 kg köldmedia, vilket finns på huvudkontoret i fastigheten Island 1, Norrtälje För alla upphandling gäller bankens Instruktion för Inköp. Instruktionen ställer krav på att vår miljöpolicy ska beaktas och att inköp bör göras av en leverantör som har ett miljöarbete, helst ett miljö-certifierat företag. Företag i vårt närområde ska om möjligt också prioriteras. Under 2011 har vi börjat miljöpröva större nya leverantörer med hjälp av en e-enkät. Egen bil är det vanligaste transportmedlet för resor till och från arbetet, då den kommunala infrastrukturen för persontransporter inte räcker fullt ut. Egen bil är det vanligaste transportmedlet för resor till och från arbetet, särskilt för medarbetare som bor utanför bankens verksamhetsområde. Bilpendlingen ökade dock endast marginellt Rapporteringen har under 2011 varit frivillig avseende såväl pendling som tjänsteresor. Från 2012 är dock rapporteringen av tjänsteresor obligatorisk. Produkter och tjänster med miljöprofil EN6 Roslagens Sparbank har i samverkan med Swedbank - ett stort utbud av miljöprodukter- och tjänster för privatpersoner och företag. På sparaområdet finns ett antal miljö- och etikfonder som förvaltas av Swedbank Robur. Betal- och kredit- kort med olika inriktningar är en viktig produkt för att främja miljön långsiktig. Det finns profilerade kort som har en direkt koppling till miljöarbetet, till exempel WWF-kortet där kortinnehavaren löpande bidrar till Världsnaturfondens verksamhet. På lånaområdet har banken utvecklat ett eget Energilån för privatpersoner som vill göra förbättringar på sin fastighet utifrån ett miljöperspektiv. En variant av lånet är ett VA-lån för investeringar i vatten och avlopp. Här har banken under 2011 också varit mycket aktiv med information till fastighetsägare och samfälligheter som berörs av kommunens stora utbyggnad av VA-nätet. Till produkterna inom lånaområdet hör också ett Miljöbillån. Avfall EN1 Inom banken källsorteras allt avfall och exempelvis papper och plast går till återvinning. Övrigt avfall går till förbränning. Farligt avfall består framför allt av kasserade datorer och skärmar och hanteras miljövänligt i samarbete med extern leverantör. Indirekt energikonsumtion per källa Förbrukning (MWh) EN4 EN16 Klimatpåverkan (ton CO2 eqv)* Elektricitet Bra Miljöval ,02 0,02 0,01 Fjärrvärme ,48 3,15 2,52 Total ,50 3,17 2,53

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral Roslagens Sparbank - Hållbarhetsredovisning 2010 GRI-redovisning och COP-rapport Som sparbank, det vill säga bank och samhällsmotor, har vi arbetat för

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral Roslagens Sparbank - Hållbarhetsredovisning 2009 Innehållsförteckning VDs ord...3 Måluppfyllnad...3 Förväntningar på det kommande året...3 Strategiska

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

En personlig bank i bygden

En personlig bank i bygden En personlig bank i bygden Årsberättelse 21 Årsberättelse 21 2 Det unika med Sparbanken VD, Dag Nordström 21 blev året då den 2 år gamla unga! sparbanksidén åter kom till heders på bred front i Sverige.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp,

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, Vårt arbete för en mer hållbar natursten I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, inspektera och utveckla. Allt för att komma

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer