Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING"

Transkript

1 Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2011

2 innehållsförteckning Introduktion sid 1 VD:s tankar om hållbarhet sid 2 Bankens organisation sid 5 Hållbarhet för oss sid 6 FN:s 10 principer sid 8 Ekonomisk hållbarhet sid 10 Ekologisk hållbarhet sid 14 Social hållbarhet sid 20 Medarbetare sid 26 Bankens relationer sid 32 Bankens kontor sid 33 GRI korsreferens sid 34 GRI Indextabell sid 36 + utvikssidor

3 GRI-redovisning och COP-rapport inledning 1 Som sparbank, det vill säga bank och samhällsmotor, har vi arbetat för och varit engagerade i hållbarhetsfrågor sedan starten Sedan ett par år har vi valt att presentera vårt arbete genom den rådande standarden för hållbarhetsredovisning, GRI (Global Reporting Initiative). Redovisningen tillför en ny dimension till vårt hållbarhetsarbete, den stödjer dialog med intressenter och den hjälper oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Rapporteringsperioden följer årsredovisningen, det vill säga kalenderår 3.3*. Denna redovisning avser kalenderåret 2011 och omfattar hela Roslagens Sparbank utan avgränsningar i verksamheten 3.6, 3.7, 3,8*. Inga avgränsningar har gjorts i jämförelse med utgåvan 2010, publicerad i april *. På sidan 34 ser du hur man läser hållbarhetsraporten. Kontaktperson, Sten Törnsten, vice VD 3.4* Med denna redovisning vill vi också visa hur vi i den dagliga verksamheten stöder och tillämpar FN:s tio principer inom kärnområdena Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Antikorruption. Vår hållbarhetsredovisning innehåller därför också en Communication on progress (COP) kopplad till FN:s initiativ Global Compact. Det är ett nätverk bestående av mer än 5000 företag och organisationer, där Roslagens Sparbank blev medlem Till grund för vårt hållbarhetsarbete ligger Sparbankspolicyn som motsvarar vår uppförandekod, (code of conduct). Tillsammans med Sparbankspolicyn finns ett antal policys och riktlinjer som säkerställer vår verksamhet ur medarbetar-, kund-, myndighet- och intressentperspektiv. Vilka policydokument banken har, och hur de är kopplade till de olika hållbarhetsaspekterna, framgår i denna redovisning. Denna hållbarhetsrapport är Roslagens Sparbanks tredje hållbarhetsredovisning enligt GRI. Vi redovisar på C nivå (2010 redovisades enligt C+, 3.11*) enligt GRI:s riktlinjer. * Rapportparametrar

4 vd ord 2 1.1, 2.1, 2.7, 2.9, PR5 * VD: s tankar om hållbarhet I spåren på de senaste årens finanskriser, ekonomiska oro och sviktande konjunktur, har betydelsen av långsiktigt hållbara lösningar ökat. För sparbankerna är det inget nytt. Det vi i Roslagens Sparbank idag kallar närproducerad bank, innebär att vi står just för det som allt fler efterlyser, inte minst av sin bank: Långsiktighet, sparsamhet och djup lokal förankring. Att verka för en långsiktigt hållbar och sund ekonomi var sparbankernas uppgift redan från starten i början av 1800-talet (den första sparbanken i Sverige grundades 1820). Jag vågar därför påstå att vår bank arbetat för hållbarhet långt innan begreppet fick sitt moderna innehåll som handlar om både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det har därför också varit naturligt för banken att sedan ett par år presentera sitt samhällsansvar och sina åtaganden för bygden inom ramen för en hållbarhetsrapport enligt den internationella standarden GRI, Global Reporting Initiative. Detta är vår tredje Hållbarhetsrapport och den sammanfattar ett år, 2011, som på många sätt varit mycket framgångsrikt för banken. En förklaring till det, tror jag är att det är just i lite besvärliga och oroliga tider som bankkunderna behöver en aktiv, engagerad, ansvarstagande och långsiktig partner. Vi är övertygade om att det är rätt väg, och kommer att fortsätta bevara arvet som traditionell sparbank samtidigt som vi kombinerar det med modern service, den senaste tekniken och aktuella erbjudanden. * Rapportparametrar

5 Strategiska prioriteringar Bankens framgångsfaktorer, det vi valt att fokusera på för att bli framgångsrika och uppskattade, är sedan flera år: Ökad aktivitet och tillgänglighet Närmare och tydligare sparbank Hållbarhet * Grunden i vår verksamhet är mötena med våra kunder, inte minst de bokade och planerade möten där våra rådgivare träffar sina kunder i lugn och ro. En årlig ekonomigenomgång ingår i exempelvis konceptet Nyckelkund, en tjänst som vi lanserade Men vi bjuder också in våra kunder till många andra typer av möten på banken från informativa möten om exempelvis betalningar för företag och börsplaceringar, till lättsammare evenemang som jullunch. Möten är också ett sätt att kombinera bankaffären med vår samhällsnytta. De två största aktiviteterna 2011 var Inspiration Ålands Hav i februari, ett välbesökt seminarium med många externa talare; och familjedagen i juni, Sparbanksdagen i Societetsparken i Norrtälje. Kundnöjdheten mäts genom SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Här var målet 2011 att förbättra utfallet jämfört med Bland privatkunderna ökade kundnöjdheten något, från index 75,6 till 75,9. Detta ska jämföras med ett branschgenomsnitt på 73,0. Bland företagskunderna minskade tyvärr kundnöjdheten under året, från 73,5 till 71,2 vilket dock fortfarande är klart över branschgenomsnittet på index 69,2. Inför 2012 är detta en prioriterad fråga för bankens företagsenhet, som bland annat kommer att lansera ett helt nytt koncept för småföretag; Bättre Affärer. För första gången försökte SKI också kartlägga kundnöjdheten i bankens verksamhetsområde, i huvudsak Norrtälje kommun. Här får Roslagens Sparbank den högsta kundnöjdheten (bland privatkunder, företagsmarknaden ingick inte i mätningen) - före Handelsbanken, Nordea, Länsförsäkringar med flera. Medarbetarnas motivation och engagemang följs upp genom en årlig medarbetarmätning. Där ökade det index som anger graden av medarbetare som är motiverade, tar ansvar, har befogenheter och får stöd ( empowerment ) från 48% till 54%. Målet, 52%, uppnåddes därmed med råge. vd ord 3 Vi deltar också i andras aktiviteter, och stöder nya mötesplatser. Banken var därför sponsor för mässan Expo Roslagen i maj 2011, och arrangerade under året fyra öppna föreläsningar tillsammans med expertisen på Handelshögskolans Center for Retailing i Norrtälje ett bra sätt att låta det lokala näringslivet ta del av den akademiska forskningen kring handel. Banken har länge vi var exempelvis den första av alla Sveriges banker att bli klimatneutral och den andra att bli miljöciertifierad enligt ISO och framgångsrikt drivit ett miljöarbete. Främst har detta arbete varit internt men på senare år också mer externt genom utbildning, information och särskilda erbjudanden och aktiviteter. Det arbetet ska fortsätta och bland annat bidra till att vi stadigt minskar våra direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Måluppfyllnad 2011 Banken har fyra övergripande målområden: Nöjdare kunder, motiverade medarbetare, positivt bidrag till samhällsutvecklingen och en avkastning (ekonomiskt resultat) som tryggar bankens framtid.

6 vd ord 4 Bankens samhällsansvar och arbete med samhällsnytta följs framför allt upp projektvis, men på övergripande nivå är det långsiktiga målet att alla i Roslagen upplever att sparbanken bidrar positivt till tillväxt i Roslagen. I SKI-mätningen minskade dock andelen kunder som uppfattat bankens bidrag till tillväxten till 80,5% (86% året före). Under 2012 kommer vi därför att fokusera ännu mer på att berätta om alla de insatser vi gör för Roslagens utveckling. delen av kreditförlusterna utgörs av reserveringar för förluster som ännu ej konstaterats men där banken anser att en reservering är nödvändig. En del av de reserveringar som gjorts är kopplade till krediter som banken valt att lämna för att på så sätt försöka medverka till tillväxten i Roslagen. Givetvis bidrar även konjunkturläget till de ökade reserveringarna. Även om konjunkturläget ser fortsatt negativt ut är bedömningen att kreditförlusterna kommer hålla en lägre nivå Satsningen 2011 på aktiviteter med hållbarhet som tema, och inte minst miljö exempelvis utställningen Vattenskolan på kontoren och som serie i tidningen Roslagens Bomarknad gjorde att andelen kunder som positivt uppmärksammat vårt miljöarbete ökade från 48% till 54%! Det ekonomiska resultatet, före bokslutsdispositioner och skatt, uppgick till 52,8 mkr (47,4). Skillnaden jämfört med föregående år beror främst på ett bättre räntenetto, utdelning på Swedbankaktier samt ökade kreditförluster. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,3% (5,0%). Kreditförlusterna uppgick till 29,9 mkr (16,7) varav större delen hänför sig till ett begränsat antal företagsengagemang. Större En vision med mening Ett öppet och attraktivt Roslagen i tillväxt. Det är vår vision, det vi långsiktigt arbetar för. Den handlar om att bidra till att fler människor väljer att bo, leva och verka i vårt verksamhetsområde Norrtälje kommun och Ljusterö. I det arbetet är långsiktig hållbarhet både ett mål och ett medel. Genom att arbeta för en hållbar och sund ekonomi hos våra kunder, skapar vi förutsättningar för tillväxt. Med ett Roslagen i tillväxt, skapas förutsättningar för banken att växa och utvecklas, vilket ger oss fortsatta resurser att bidra till en hållbar utveckling. Vår verksamhet fyller 153 år 2012 men känns i högsta grad modern, relevant och efterfrågad! Dag Nordström, VD Året som gått Resultatet utveckling * Marknad Intäkter, tkr Kvalitetsmätning, nöjda kunder privatkunder, % 75,9 75,6 74,8 74,2 Kvalitetsmätning, nöjda kunder företagskunder, % 71,2 73,5 71,2 72,1 Medarbetare Sjukfrånvaro Män/Kvinnor, % 1,1 / 3,2 1,3 / 3,4 2,4 / 3,0 2,3 / 3,6 Motiverade medarbetare, Voicemätning, % Miljö El och värme utsläpp C02 ekv ton 2,5 3,17 2,5 3,5 Tjänsteresor utsläpp C02 ekv ton 27,9 37,58 19,23 14,3 * positiv utveckling negativ utveckling

7 Roslagens Sparbanks organisation VD Roslagens sparbanks stiftelse för KUltur & Näringsliv organisationsplan 5 staber Ekonomi, Kredit Personal, VD-assistent kommunikation & samhälle Roslagens sparbanks stiftelse för forskning & utbildning Risk & Compliance marknad Roslagens sparbanks stiftelse för ungdomsboende i Roslagen kanaler telefon- och internetbanken Norrtälje privat inkl. grind Inkl. Premium och Specialrådgivning rimbo hallstavik Älmsta företag affärsstöd Från och med 1 oktober 2011 ser Sparbankens organisation ut som ovan: 2.3, 4.1, 4.2, 4.3* Styrelse 2011 Kurt Pettersson, ordf. Mats Hultin, vice ordf. Dag Nordström, VD Åsa Andersson Mats Eriksson Audrey Malmgren Hansen Eva Pfister Aleksandar Srndovic Lillemor Öst Sten Törnsten, vice VD Personalrepresentanter Catrin Hellgren Jenny Linde-Wiberg Markus Berglund Åsa Eriksson Huvudmän 2011 Hamed Abbasi Louise Angleryd Roland Eriksson Andreas Hofbauer Per Lodenius Lena Norén-Mellin Göran Pettersson Tomas Ronquist Hanna Stymne-Bratt Lenneke Sundblom Ewy Svanström Lena Svenonius Bridget Wedberg Alf Werlinder Birgitta Åsbrink Mikael Öst Heléne Brask Mats Dahlström Hans Edlund Christina Frisk Hans Jacobsson Johan W Karlsson Leif Lennartsson Ann Lewerentz Anders Lidén Margareta Säterli Stig-Olof Sandin Peter Tamp Gun-Britt Viktorsson Åsa Wennerfors Liv Westermark Britt-Marie Åhman Revisor Jan Larsson, Deloitte AB Fackliga organisationer Finansförbundet SACO * Rapportparametrar

8 hållbarhet för oss 6 SO1 * Hållbarhet för oss Att vara sparbank innebär att vara både bank och samhällsmotor. Att ta samhällsansvar, att göra samhällsnytta och att vara en motor för det lokala samhällets utveckling, är djupt rotat i bankens verksamhet och historia. Att samtidigt göra det på ett sätt som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt är också naturligt för en sparbank. Ekonomiskt Innebär bland annat att skapa förutsättningar och stödja ett gott företagsklimat samt att främja en god hushållsekonomi bland våra kunder, såväl privat som företag. Ekologiskt Innebär bland annat att medverka till att minimera påverkan på naturen och människors hälsa genom egna åtgärder och positiv inspiration för regionens aktörer. Vi gör det med vår bankservice och vår finansiella rådgivning. Vi gör det som företag och arbetsplats. Och vi gör det genom att varje år avsätta en del av vår vinst till aktiviteter och projekt, via sparbankens stiftelser, som bidrar till Roslagens utveckling. Senaste verksamhetsåret uppgick den här avsättningen till åtta miljoner kronor. Sedan 2001 har banken därmed avsatt över 70 miljoner kronor till samhällsnyttiga ändamål. Som sparbank kan vi inte flytta. Därför är vår enda möjlighet att utvecklas, att den bygd vi verkar i också gör det. Därför stöder vi på olika sätt utvecklingen mot ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Som sparbank har vi inga enskilda ägare. Vår vinst använder vi i stället för att trygga bankens framtid, till att ge våra kunder attraktiva villkor, och till stöd för Roslagen den bygd där vi verkar sedan Som lokal sparbank har vi starka rötter i Roslagen. Vi finns nära våra kunder, ingen bank har fler kontor än vi i Norrtälje kommun och Ljusterö. Besluten fattas här, nära kunderna och aldrig längre bort än huvudkontoret i Norrtälje. Och genom de 32 huvudmän, till del utsedda av kommunen, som utgör bankens högsta beslutande organ, har våra kunder en stor insyn i hur banken drivs och utvecklas. Hållbar utveckling För oss är hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Här finns en naturlig koppling till sparbankernas ursprung, där sparsamhet med såväl pengar som andra resurser alltid varit ett bärande inslag. Socialt Innebär bland annat att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners inklusive kunder och leverantörer. Men det handlar också om att bidra till att göra Roslagen till en plats som ännu fler vill bo, leva och verka i. Strategi och praktik Hållbarhet är en av bankens framgångsfaktorer det som ska skilja ut oss från våra konkurrenter och göra oss framgångsrika och uppskattade. Det betyder att hållbarhet ska genomsyra alla aspekter av banken i vårt interna arbete, i våra kundmöten, i produkter och tjänster och i arbetet som samhällsmotor och ansvarstagande företag. Som ledning och stöd för det dagliga arbetet finns policys, riktlinjer och instruktioner som hjälper alla medarbetare och chefer att hålla rätt kurs. Som bas för ledningssystemet ligger Sparbankspolicyn, som uppdateras av styrelsen minst en gång per år. Andra viktiga styrdokument är Policy för intern styrning och kontroll, Policy för regelefterlevnad, Etikpolicy, Kommunikations- och informationspolicy - alla med tillhörande riktlinjer och instruktioner. Styrdokumenten utgår från vår vision, våra framgångsfaktorer (aktivitet och tillgänglighet, Närmare och tydligare sparbank; och Hållbarhet) och våra värderingar (Engagerad, positiv och med ömsesidig respekt). * Rapportparametrar

9 Det unika med sparbanken 2.5* Den tydliga lokala kopplingen till Roslagen gör oss till en närproducerad bank. Vårt verksamhetsområde utgörs av Norrtälje kommun och Ljusterö och vårt huvudkontor ligger i Norrtälje. Roslagens Sparbank har sedan många år ett nära samarbete med Swedbank vad gäller exempelvis IT-system och vi tillhandhåller också deras produkter, exempelvis fonder, bolån och kort, i vårt sortiment. Genom Swedbank kan vi också stödja våra kunder i internationella affärer eller mer komplicerade bankfrågor. Tack vare samarbetet med Swedbank och det 60-tal sparbanker som finns runt om i landet, får våra kunder dessutom tillgång till ett rikstäckande kontorsnät. Swedbank och sparbankerna arbetar också med hållbarhet och flera är exempelvis miljöcertifierade och/eller klimatneutrala. I den del av vårt tjänsteutbud som produceras av Swedbank, finns också flera tjänster med tydlig miljöprofil till exempel olika värdepappersfonder och ett kreditkort i samarbete med WWF. hållbarhet för oss 7

10 FN:s prinsiper 8 FN:s 10 principer Mänskliga rättigheter Princip 1 Företaget ska stödja och respektera den internationella proklamationen för mänskligarättigheter. Roslagens Sparbank stöder den internationella proklamationen för mänskliga rättigheter och arbetar för dem i linje med svensk lagstiftning vilket också återspeglas i bankens policydokument. Princip 3 Företaget ska upprätthålla rätten till att medarbetarna får bilda och medverka i fackliga föreningar och därmed företrädare i löneförhandlingar på arbetsplatsen. I Roslagens Sparbank tillämpas svensk arbetslagstiftning och därmed full mötesoch medlemsfrihet i fackföreningar. De fackliga föreningarna SACO och Finansförbundet är representerade i bankens ledning och styrelse och deltar enligt gällande mötesagenda för styrelsen. Princip 2 Företaget ska säkerställa i möjligaste mån att det inte finns delatighet i brott mot mänskliga rättigheter. Roslagens Sparbanks interna uppföljning, interna revision och externa revisionen är inriktad på att säkerställa efterlevnaden av nationella lagar, regler och föreskrifter som i sin tur syftar till att motarbeta eventuella brott mot mänskliga rättigheter. Princip 4 Företaget ska säkerställa att det inte förekommer någon form av tvångsarbete. Roslagens Sparbank följer och tillämpar lagstiftningen och svensk arbetsrätt. Princip 5 Företaget ska säkerställa att det inte förekommer barnarbete i verksamheten. Roslagens Sparbank följer och tillämpar lagstiftningen om svensk arbetsrätt och dess åldersgränser för anställning. Princip 6 Företaget ska upprätthålla en verksamhet som eliminerar varje form av diskriminering vid och under en anställning. Roslagens Sparbank följer och tillämpar lagstiftning, svenska lagar och arbetsrätt inklusive lagen om diskriminering samtidigt som det interna regelverket också förbjuder all form av diskriminering.

11 Miljö Anti-korruption FN:s prinsiper 9 Princip 7 Företaget ska arbeta genom ett förebyggande förhållningssätt för att motverka miljöpåverkan. Roslagens Sparbanks regelverk är inriktade på ett förebyggande förhållningssätt såväl internt som gentemot kunder och intressenter. Princip 10 Företaget ska förebygga och motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Roslagens Sparbank följer svensk lagstiftning avseende bestickning och korruption. I det interna regelverket finns tydliga instruktioner och samtlig personal utbildas i exempelvis ämnet penningtvätt. Information om lagen om penningtvätt finns tillgänglig på Princip 8 Företaget ska verka för att arbeta proaktivt i syfte att verka för en hållbar miljö. Roslagens Sparbank miljöcertifieades enligt ISO år 2002 under 2011 förnyades certifikatet. Princip 9 Företaget ska uppmuntra utveckling och användning av miljövänlig teknik. Roslagens Sparbank har under år 2010 varit delaktig i att sätta upp elstolpar i kommunen för laddning av elbilar. Internt i banken har ett arbete med webbvertyg för videomöten påbörjats med ambition att vara fullt ut implementerat under år Roslagens Sparbank 4.12* stöder sedan 2008 FN:s Global Compact och Caring for Climate. Det innebär också att vi åtagit oss att använda FN:s grundläggande principer som utgångspunkt för bankens samhällsansvar. Det betyder att banken tar ansvar för effekterna av beslut och aktiviteter på samhälle och miljö så att dessa: * * * Bidrar till en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling Tar hänsyn till kunders, anställdas, leverantörers, partners med fleras förväntningar. Följer gällande lagstiftning och internationella normer och förhållningssätt. Hur detta ska göras, anges i bankens olika policydokument. * Rapportparametrar

12 Ekonomisk hållbarhet 10 innehåll Långsiktig bankverksamhet Finansiell infrastruktur Utbildning för hållbar ekonomi Tillskapat och fördelat ekonomiskt värde

13 Ekonomisk hållbarhet Styrande dokument på detta område FN:s princip 10 Sparbankspolicy Riskpolicy Policy intern styrning Policy för spara och låna Riktlinjer för likviditetsrisker Riktlinje för marknadsrisker Riktlinje för operativa risker Roslagens Sparbank är en viktig förutsättning för den finansiella infrastrukturen i Norrtälje kommun och Ljusterö. Via våra bankkontor och övriga kontaktvägar (telefon, internet osv) ger vi alla i Roslagen tillgång till finansiella tjänster och kapital för investeringar. Som sparbank har vi också till uppgift att främja sparsamhet det vill säga att hjälpa våra kunder till en långsiktigt hållbar och sund ekonomi. Det i sin tur kräver en ansvarsfull hantering av våra sparares pengar och en långsiktig syn även på bankens egen verksamhet.

14 Ekonomisk hållbarhet 12 ekonomisk hållbarhet Redan i början av 1800-talet bildades de första sparbankerna, dels för att uppmuntra till sparsamhet, dels för att ge vanligt folk en möjlighet att skapa sig en egen trygghet. Men vi är fortfarande en bank för alla, som tänker långsiktigt och som utbildar unga i privatekonomi. När Roslagens Sparbank Norrtäljes första bank grundades 1859 var syftet att hjälpa privatpersoner att skapa en egen ekonomisk trygghet. Sparbanken blev också snabbt populär, redan första dagen stod 20-talet kunder, varav en majoritet för övrigt var pigor, i kö för att sätta in sina sparpengar. Först i kön var pigan Mathilda Sofia Öhman som idag, 153 år senare, står som symbol för sparsamhet och långsiktighet och att sparbanken som folkets bank. Det som i dag kallas ekonomisk hållbarhet har alltså funnits med som en hörnsten i bankens verksamhet ända från starten. I dag betyder Ekonomisk hållbarhet framför allt ansvar för: * * * * Förvaltningen av bankens kapital och insättarnas (spararnas) medel Lättillgängliga banktjänster i hela vårt område Att bidra till en sund ekonomi för våra kunder Information och utbildning kring sparande, inte minst för barn och ungdomar Långsiktig bankverksamhet En sparbank har inga enskilda ägare, utan leds ytterst av huvudmän (i vår bank: 32) som representerar kunder och boende i bankens område. En sparbank är därför beroende av en vinstgivande affärsverksamhet för att trygga kapital för fortsatt verksamhet och utveckling. Och eftersom en sparbank inte kan flytta, är banken beroende av att bygden där den verkar har en positiv tillväxt vilket banken i sin tur kan stödja både genom sin finansiella service och kompetens, och genom att avsätta del av vinsten varje år till insatser som främjar en långsiktigt hållbar tillväxt. Roslagens Sparbank är sedan många år en bank med stabil ekonomi och trygga finanser. När det gäller nyckeltal som kapitaltäckning och likviditet ligger banken klart över myndigheternas krav uppgick primärkapitalrelationen till 14,2%, kapitaltäckningskvoten till 1,64% och soliditeten till 13%. För mer information, se bankens årsredovisning! Ansvaret för att säkra stabila utvecklingen har styrelsen, som bland annat sätter avkastnings- och resultatmål och formulerar policys för riskhantering, utlåning, kapitalförvaltning med mera.

15 Bankens VD och medarbetare följs upp såväl av interna som externa revisorer, och har som stöd i den löpande verksamheten bankens egen enhet för Risk & Compliance, det vill säga kontroll och uppföljning av riskhantering, regelefterlevnad, formella kompetensnivåer och så vidare vilket i sin tur ska garantera bankens kunder trygghet och säkerhet i bankrelationen. Finansiell infrastruktur Roslagens Sparbank har både fler anställda och fler kontor än övriga konkurrenter i området tillsammans. Våra kunder ska alltid ha nära till banken, såväl till kontor som via telefonbanken (öppen alla vardagar kl 07-19) och internet och andra moderna kanaler. Vårt kontorsnät kompletteras dessutom av initiativ som bankbussen RUT, ett rullande bankkontor som prövades första gången sommaren 2011 och som utvecklas sommaren Bankbussen besöker platser i bland annat skärgården enligt fast tidtabell. På Ljusterö har samarbetet med butiken på Ljusterö Torg varit ett annat sätt att göra bankservicen mer lätttillgänglig. Tillskapat och fördelat ekonomiskt värde Roslagens Sparbank har sedan många år ett nära samarbete med Swedbank vad gäller exempelvis IT-system och vi tillhandhåller också deras produkter, exempelvis fonder, bolån och kort, i vårt sortiment. Genom Swedbank kan vi också stödja våra kunder i internationella affärer eller mer komplicerade bankfrågor. Tack vare samarbetet med Swedbank och det 60-tal sparbanker som finns runt om i landet, får våra kunder dessutom tillgång till ett rikstäckande kontorsnät. Utbildning för hållbar ekonomi Under många år på 1900-talet bedrev landets sparbanker omfattande information och utbildning kring sparande. Då startades exempelvis tidningen Lyckoslanten som finns kvar än i dag med välkända figurerna Spara och Slösa. Behovet av privatekonomisk utbildning finns dock kvar inte minst bland barn, ungdomar och unga vuxna. Här tar Roslagens Sparbank sitt ansvar genom att kostnadsfritt ställa upp som föreläsare i skolorna. På varje kontor finns minst en medarbetare som har detta som en av sina uppgifter och tillsammans bildar de bankens Ungdomsråd en grupp som EC1 Direkt tillskapat ekonomiskt värde, tkr 2011 Intäkter också ansvar för informationsmaterialet om bankens ungdomsprodukter, deltar i mässor och andra evenemang. Genom stödet till, och nära samarbetet med, Ung Företagsamhet och Egen Sommar, bidrar banken också till ökad kunskap om företagandets villkor. I Ung Företagsamhet får gymnasieelever under ett år driva ett eget företag. Omkring 120 elever i Roslagen gör detta varje år, i cirka 30 företag. Banken bjuder på alla företagstjänster och arrangerar såväl en julmässa för UF-företagen i december som en lokal UF-final på våren. Egen Sommar startades av banken 2009 och är en liknande aktivitet, men dels öppen för alla ungdomar andra halvan av tonåren, dels koncentrerad till sommaren. I Egen Sommar skapar ungdomarna sitt eget sommarjobb med stöd från banken, utbildning från Nyföretagarcentrum med flera och ett litet startbidrag från kommunen. Hösten 2011 började banken också pröva rådgivning i radio. Tillsammans med Bengt Ericsson och Radio Roslagen startades programmet Pengarna och Livet. Det direktsänds en timme varannan vecka och finns i övrigt som webbradio. Under vintern har ett antal av bankens privatrådgivare, företagsrådgivare, placeringsexperter och jurister medverkat och svarat på programledarens och lyssnarnas frågor. Ekonomisk hållbarhet 13 Fördelat ekonomiskt värde, tkr Rörelsekostnader Löner och ersättnittningar till anställda Betalningar till finansiärer Skatter Utdelning Behållet ekonomiskt värde

16 Ekologisk hållbsrhet 14 innehåll Ekologisk hållbarhet Öka kundernas medvetande Mål och utfall 2011 Miljöaktiviteter 2011 Vår miljöpåverkan Produkter och tjänster med miljöprofil Avfall

17 Ekologisk hållbarhet STYRANDE DOKuMENT PÅ DETTA OMRÅDE Fn:s princip 7 Sparbankspolicy Miljöpolicy Kommunikationspolicy Kredit- och riskpolicy Bank i sig är en verksamhet med liten direkt miljöpåverkan. Ändå har vi valt att göra ekologiskt hållbarhet till en strategisk fråga av flera skäl: * Sparbank har alltid handlat om att främja sparsamhet. Det gäller självklart även sparsamhet om naturens resurser * Vår vision om ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt är starkt beroende av att både värna Roslagens fantastiska miljö, och en tillväxt som är långsiktigt hållbar. * Som bank och ett av vår bygds större företag, har vi ett särskilt ansvar, samtidigt som vi också kan påverka kunskap och attityder hos våra kunder

18 Ekologisk hållbsrhet 16 Ekologisk hållbarhet i den dagliga affärsverksamheten inriktas bankens miljöarbete främts på att minska användandet av kontanter och göra miljöanalyser vid utlåning till företag. Som miljöcertifierad bank strävar vi också hela tiden att minska vår energiförbrukning. Sedan 2008 är vår verksamhet också klimatneutral. Det innebär att vi årligen arbetar med förbättringar för att minska vår påverkan på miljön och kompenserar för de utsläpp som vi kan hitta i verksamheten. I samarbete med företaget Respect Europe har vi i Roslagens Sparbank inventerat våra koldioxidutsläpp och betalar en ekonomisk kompensation för de koldoxidutsläpp som vi mätt upp under åretsom gått. För 2011 uppgick de samlade koldioxidutsläppen till 118,27 ton CO2. En annan aktivitet som bidragit till att synliggöra miljö- och klimatfrågan är de laddstolpar för elbilar som banken initierat. Vintern 2010 invigdes den första offentliga elstolpen för laddning av elbilar i Norrtälje. Under 2011 har banken i samarbete med privata fastighetsägare satt upp elstolpar i närheten av kontoren i Rimbo och Älmsta. Förhoppningen är att med de nya stolparna bidra till att aktualisera frågan om elbilar och underlätta för den nya marknaden. Öka kundernas medvetande EN7 Vår kanske största miljöinsats är att inspirera andra i vår omgivning att öka sin miljömedvetenhet. Satsningen 2011 på aktiviteter med hållbarhet som tema, och inte minst miljö exempelvis utställningen Vattenskolan på kontoren och som serie i tidningen Roslagens Bomarknad gjorde också att andelen kunder som positivt uppmärksammat vårt miljöarbete ökade från 48% till 54%! Under flera år har vi på olika sätt försökt minska kundernas användning av kontanter till förmån för miljövänligare (och även på många andra sätt enklare och billigare) betalningssätt. E-faktorn, det vill säga kundernas användning av miljövänliga tjänster som kort och internet i relation till kontanter, skulle 2011 öka till 7,5. Men utfallet blev hela 8,7! Vi är miljöcertifierade enligt ISO sedan 2002 (som andra bank i Norden) och bedriver därför ett systematiskt miljöförbättringsarbete. Arbetet med miljömålen leds av styrelsen som årligen fastställer de övergripande målen för banken. I vardagen hålls miljöarbetet levande av de miljöombud som finns bland medarbetarna på alla kontor och avdelningar. tabell Mål och utfall EN6 Mål 2011 utfall Ökad användning av kort och internetbanktjänster genom Utfall 8,7 -Förbättra E-faktorn* till 7,5 Kundernas medvetenhet om att Roslagens Sparbank Utfall 54% bedriver ett miljöarbete ska ligga på 65% i Svenskt Kvalitetsindex mätning för 2011 * ökad E-faktor visar på minskade kontantuttag i automater och ökad användning av kort och internettjänster Mål 2012 För 2012 är bankens övergripande miljömål att minska nivån av CO2-utsläpp, minska elförbrukningen (kwh) och öka kundernas medvetenhet om vårt miljöarbete till 65% i Svenskt Kundnöjdhetsindex. *Begreppet Klimatneutral innebär att Roslagens Sparbank kompenserar för de utsläpp vi känner till och rapporteras enligt klimatberäkningsverktyget Svante som tillhandahålls av Respect och som står bakom begreppet Klimatneutralt företag.

19 Miljöaktiviteter 2011 Även om hållbarhetstänkandet ska prägla vardagen både i affärsverksamheten och internt, kraftsamlas miljökommunikationen särskilt under ett par tillfällen varje år. Ett sådant tillfälle är Earth Hour, sista lördagen i mars, där banken stöder Världsnaturfondens klimatmanifestation genom att släcka belysningen på alla kontor. En ännu större aktivitet är Sparbankens Hållbarhetsvecka som hade premiär 2011 (och som återkommer 2012). Första veckan i oktober blev hållbarhet därmed samlingsrubriken för en rad aktiviteter på och kring banken: Sopplunch med ekonomitips för småbarnsföräldrar på FN:s internationella barndag; öppet inspirationsmöte i samarbete med Naturskyddsföreningen om miljösmart skolmat med Eva Fröman från EkoMatCentrum; torghandel med närproducerad mat och hantverk på kontoren. Alla medarbetare i banken ska genomgå den interna utbildningen Miljö och hållbarhet, framtagen för Swedbank och sparbankerna. I mars 2011 fick utbildningen första pris i kategorin bästa e-learning vid Swedish Learning Awards! Under hela sommaren fanns på alla fem kontor en informations-utställning om vattnet som ju är en på många sätt viktig del av Roslagen; dricksvatten, vattnets väg i naturen och genom reningsverk samt saltvatteninträngning i brunnar. På sparbanksdagen, bankens stora familjedag i Societetsparken i Norrtälje i början av juni varje år, kunde de dryga 3000 besökarna också titta in på en särskild vatten-station. På tema vatten har banken också samarbetat med Norrtälje kommuns EU-finansierade projekt Act 4 my Baltic Sea. Bland bankens kundevenemang 2011 fanns en lantbruksresa i hållbarhetens tecken där jord- och lantbrukare fick besöka tre företag med hållbarhetsprofil på Ekerö. I oktober tog ett 20-tal medarbetare handfast ansvar för bankens koldioxidkompensation genom attt plantera granar på Färsna Gård i Norrtälje ett uppskattat arrangemang tillsammans med Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Internt kompletterades också de återvinnings- och sopsorteringsstationer som finns runt om på kontor och avdelningar med en särskild penn-insamling. I samarbete med företaget TerraCycles Pennbrigaden är det nu möjligt att enkelt återvinna alla slags kulspetspennor, filtpennor, stiftpennor, korrigeringspennor, märkpennor och överstrykningspennor i plast och metall. För varje penna som banken samlar in, går dessutom 20 öre till BRIS. Classic-kortet är bankens eget betaloch kreditkort, med motiv av Roslagskonstnären Lars Holm. För varje nytt kort som säljs avsätts tio kronor till välgörande ändamål med en miljömässig inriktning blev det över 9000 kronor som därmed, tack vare bankens kunder, skänktes till djurverksamheten på Färsna Gård i Norrtälje. Gården har öppet för allmänheten året runt och på gården finns bland annat olika sorters djur och fåglar som barnen kan träffa. Färsna Gård är ett uppskattat besöksmål för både familjer och skolklasser. Ekologisk hållbsrhet 17 Samtek källsorterat 2011 EN 22 kg Pappersförpackningar 135 Wellpapp 810 Plastförpackningar 207 Metall 77 Glas 234 Returpapper- tidningar 988 Brännbart - fjärrvärme 536

20 Ekologisk hållbsrhet 18 Vår miljöpåverkan EN6, EN7, EN26, EN29 Roslagens Sparbanks direkta påverkan består framför allt av egen energikonsumtion, tjänsteresor och inköpta transporter, (inte minst för kontanthantering) samt pappersförbrukning. Sedan slutet av 1990-talet har banken arbetat aktivt med att minska energiförbrukningen. Den sammanlagda energiförbrukningen för 2011 var 1103 MWh. Enligt vår instruktion för tjänsteresor ska miljöpåverkan tas i beaktande vid val av ressätt vid tjänsteresa. Det innebär att när så är möjligt väljer vi t ex buss framför bil, tåg framför flyg, hyrbil miljöklass 1, elektroniska biljetter istället för pappersbiljetter, samåkning och så vidare. Telefonkonferenser ska alltid övervägas som ett alternativ till tjänsteresa. Under 2011 inleddes också försök med videokonferensteknik för interna möten. Genom att uppvärmningssystemet i fastigheten i Älmsta ändrats till bergvärme från eluppvärmning så har elförbrukningen där minskat med 35% och köldmediet är borttaget, för kylan tas också via bergvärmen istället. Köldmediet i Älmstas ventilationsaggregat uppgick till 10 kg, totalt har vi 35.5 kg köldmedia, vilket finns på huvudkontoret i fastigheten Island 1, Norrtälje För alla upphandling gäller bankens Instruktion för Inköp. Instruktionen ställer krav på att vår miljöpolicy ska beaktas och att inköp bör göras av en leverantör som har ett miljöarbete, helst ett miljö-certifierat företag. Företag i vårt närområde ska om möjligt också prioriteras. Under 2011 har vi börjat miljöpröva större nya leverantörer med hjälp av en e-enkät. Egen bil är det vanligaste transportmedlet för resor till och från arbetet, då den kommunala infrastrukturen för persontransporter inte räcker fullt ut. Egen bil är det vanligaste transportmedlet för resor till och från arbetet, särskilt för medarbetare som bor utanför bankens verksamhetsområde. Bilpendlingen ökade dock endast marginellt Rapporteringen har under 2011 varit frivillig avseende såväl pendling som tjänsteresor. Från 2012 är dock rapporteringen av tjänsteresor obligatorisk. Produkter och tjänster med miljöprofil EN6 Roslagens Sparbank har i samverkan med Swedbank - ett stort utbud av miljöprodukter- och tjänster för privatpersoner och företag. På sparaområdet finns ett antal miljö- och etikfonder som förvaltas av Swedbank Robur. Betal- och kredit- kort med olika inriktningar är en viktig produkt för att främja miljön långsiktig. Det finns profilerade kort som har en direkt koppling till miljöarbetet, till exempel WWF-kortet där kortinnehavaren löpande bidrar till Världsnaturfondens verksamhet. På lånaområdet har banken utvecklat ett eget Energilån för privatpersoner som vill göra förbättringar på sin fastighet utifrån ett miljöperspektiv. En variant av lånet är ett VA-lån för investeringar i vatten och avlopp. Här har banken under 2011 också varit mycket aktiv med information till fastighetsägare och samfälligheter som berörs av kommunens stora utbyggnad av VA-nätet. Till produkterna inom lånaområdet hör också ett Miljöbillån. Avfall EN1 Inom banken källsorteras allt avfall och exempelvis papper och plast går till återvinning. Övrigt avfall går till förbränning. Farligt avfall består framför allt av kasserade datorer och skärmar och hanteras miljövänligt i samarbete med extern leverantör. Indirekt energikonsumtion per källa Förbrukning (MWh) EN4 EN16 Klimatpåverkan (ton CO2 eqv)* Elektricitet Bra Miljöval ,02 0,02 0,01 Fjärrvärme ,48 3,15 2,52 Total ,50 3,17 2,53

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING RSRED ÅRSREDO VISNING VISNING& ÅLLBAR HÅLLBAR ETS HETS REDOVISNING 014 2014 ÅRS-ÅRS RED RED OVIS- OVIS NING VÅRT NYA BANKKONTOR SOM ÖPPNAR 2015 I NORRTÄLJE ÄR EN UNIK FRAMTIDSSATSNING MED EN ANNORLUNDA

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön Hållbarhetsrapport 13 Vi spelar en viktig roll för att främja en hållbar tillväxt.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

VD har ordet. - vi blickar framåt

VD har ordet. - vi blickar framåt Årsöversikt 2014 1 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2008 en rapport om vårt samhällsansvar

Hållbarhetsredovisning 2008 en rapport om vårt samhällsansvar Hållbarhetsredovisning 2008 en rapport om vårt samhällsansvar VD har ordet 3 SEB i korthet 4 Vårt samhällsansvar 6 Etiska åtaganden 10 Åtagande gentemot kunderna 12 Åtagande gentemot medarbetarna 14 Åtagande

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår ÅRS RED OVIS NING 2014 Bankens 163:e verksamhetsår Årsredovisning 2014 Sparbankens 163:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 29 april 2015 kl 13.00, Acusticum, Piteå. 2

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer