PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske gymnasiechef Peter Blomqvist ekonom Lars-Göran Berg kommundirektör Lotta Arvidsson integrationshandläggare Ann-Christine Larsson personalchef Monika Johnsson personalkonsult Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare Justeringsdag Paragrafer justerades omedelbart Justeringsperson Bo Pettersson (S) Agneta Dejenfelt Kent Sylvan (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr.o.m t.o.m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar

2 Närvarolista: Nr: Parti Namn Närvaro Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1. M Kent Sylvan X 2. S Bo Pettersson X 3. M Rune Järpsten X 4. S Carola Granell X 5. FP Lisbeth Svensson X 6. S Jeanette Olsson X 7. M Christina Engström X 8. S Olof Lundberg X , ,177, C Arne Olsson X ,177, S Roger Andersson X 11.. M Lillemor Arvidsson X 12. V Birgit Lövkvist X 13. FP Erik Söderberg X , 177, MP Martin Martinsson X , , 177, KD Lena Hedlund X ERSÄTTARE 1. M Maggie Robertsson X 2. S Katja Nikula M Helen Andersson X 4. S Marie Nilsson FP Göder Bergermo S Carin Oleryd M Peter Johansson X 8. S Jan Rohlén X , tjg för Olof L , , , C Linda-Maria Hermansson X , tjg för Erik S , , , MP Anneli Holmén X 11. C Inger Johnsson X , tjg för Arne O , , , V Jan Alexandersson FP Christian Andersson MP Ann-Marie Andersson Farkas X , , 177, KD Gunnar Pettersson X Sekreterare: Ordförande: Justeringsperson: /Agneta Dejenfelt/ /Kent Sylvan (M)/ /Bo Pettersson (S)/ Justeras 2

3 145 Val av justeringsperson s beslut beslutar att utse Bo Pettersson (S) till justeringsperson för dagens protokoll. Justeras 3

4 146 Fastställande av dagordningen Föredragningslistan justeras enligt följande: Ärenden som utgår Punkt 35 Dnr 0396/11 SEMABs investeringsram för 2012 eftersom ärendet behandlas på PEU först i juni. Handlingar som skickats ut i separat utskick Punkt 3 Dnr 0890/11 Budget 2013 och plan Oppositionens budget. Punkt 5 Dnr 0414/12 Budget och taxa 2013 VA. Förtydligande gällande VA-taxan. Punkt 13 Dnr 0566/11 Utvärdering och översyn av högskolepolicy nya handlingar från beredningen samt ekonomisk och juridisk granskning Punkt 23 Dnr 0503//11 BU Handlingar som dukas Punkt 3 Dnr 0890(11 Budget 2013 och plan Justeringar i budgetdokumentet Punkt 12 Dnr 0369/11 Nytt Arbetsmarknadspolitiskt program SKL Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Punkt 38 Dnr 0357/12 - Delområdesprognos 2012 samt in- och utflyttning per åldersgrupp s beslut beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan Justeras 4

5 147 Dnr 0890/11 Budget 2013 och plan Förslag till budget 2013 och plan föreligger från Alliansen (M, FP, C, KD) respektive oppositionen (S, MP, V). Drift- och investeringsramarna föreslås fördelas enligt följande: Alliansens (M, FP, C, KD) förslag Oppositionens (S) förslag Övergripande förutsättningar Övergripande förutsättningar Skattesats: 21,64 Skattesats: 21,64 Löneökningsnivå: 3,1% Löneökningsnivå: 3,1% Verksamhetens ramar tkr Verksamhetens ramar tkr Politisk verksamhet Politisk verksamhet Kommunövergripande Kommunövergripande Stöd och Service Stöd och Service Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg varav försörjningsstöd Vård och Äldreomsorg Vård och Äldreomsorg Måltid Måltid Räddningstjänst Räddningstjänst Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Bostadsanpassning Bostadsanpassning Kollektivtrafik Kollektivtrafik Avgiftsfinansierade verksamheter Avgiftsfinansierade verksamheter Barn och Utbildning Barn och Utbildning Fritid Fritid Kompetens och utveckling Kompetens och utveckling Kultur Kultur Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet Kalkylerad kapitalkostnad Kalkylerad kapitalkostnad Avskrivningar Avskrivningar Nettokostnad Nettokostnad Skatte- och statsbidragsintäkter Skatte- och statsbidragsintäkter Finansnetto (kostnader) Finansnetto Tomtförsäljning 0 Tomtförsäljning Social investeringsfond Årets resultat Årets resultat Justeras 5

6 Alliansens investeringsnivå (tkr) Oppositionens 2013 investeringsnivå Stöd och Service Stöd och Service Individ- och Familjeomsorg Individ- och 250 Familjeomsorg/handikapp Vård och Äldreomsorg Vård och Äldreomsorg Måltid Måltid 700 Räddningstjänst Räddningstjänst Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Fastighet Fastighet Barn och Utbildning Barn och Utbildning Fritid Fritid Kompetens och Utveckling Kompetens och 0 Utveckling Kultur Kultur 600 Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet Summa skattefinansierad vht Renhållning Renhållning Vatten och avlopp Vatten och avlopp Exploateringsbudget Exploateringsbudget Summa avgiftsfinansierad vht Summa avgiftsfinansierad vht Totala investeringar Totala investeringar Personal- och ekonomiutskottet beslutar att: 1) Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona 2) Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. 3) Fastställa ramar i enlighet med Alliansens budgetförslag. 4) Fastställa förslag till investeringsbudget i enlighet med Alliansens budgetförslag. 5) Fastställa att partistödet för 2013 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året innan budgetåret gällande prisbasbeloppet per mandat i fullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerat i fullmäktige. 6) Fastställa budgetdokumentet Budget 2013 och plan med, till kommunstyrelsen, tillkommande förtydliganden gällande prioriteringar samt vissa redaktionella justeringar. Bo Pettersson (S), och Carola Granell (S) reserverar sig mot beslutet enligt punkt 2,3,4 ovan till förmån för eget förslag samt mot beslut enligt punkt 6. Forts. Justeras 6

7 Forts. 147 Personal- och ekonomiutskottet Strategisk plan och Budget 2013 Budget 2013 och plan Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen är överens om att remittera ärendet till Ekonomi för facklig samverkan/förhandling. Ärendet behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 18 juni 2012 s beslut beslutar att remittera ärendet till Ekonomi för facklig samverkan/ förhandling. Ärendet behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 18 juni 2012 Expedieras Ekonomi Kommunfullmäktige Justeras 7

8 148 Dnr 0430/12 Ekonomiska styrprinciper 2013 Ett av ekonomichefen framtaget förslag till ekonomiska styrprinciper för 3013 föreligger. Den största förändringen jämfört med 2012 års styrprinciper är att det krävs igångsättningsbeslut för investeringar över 5 Mkr och att investeringsramen binds på verksamhetsnivå inte objektnivå. Anpassning av principerna har skett till den nya budgetprocessen med antagande av ramar och inriktningsmål på våren och arbete med verksamhetsplaner och verksamhetsmål under hösten. För övrigt innehåller förslaget endast smärre redigeringar. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till Ekonomiska styrprinciper. Följande justeringar ska göras innan ärendet föreläggs kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige för beslut: Sist i stycket under rubriken Definition av investering ska följande mening läggas till: Beredning sker i Personal- och ekonomiutskottet. Ett stycke under rubriken Investeringar avseende taxefinansierad verksamhet ska utgå. Personal- och ekonomiutskottet beslutar vidare att under hösten 2012 behandla de ekonomiska styrprinciperna med avseende på försörjningsstöd m.m. Förslag till Ekonomiska styrprinciper som justerats utifrån personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet , 72 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Ekonomiska styrprinciper. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 8

9 149 Dnr 0414/12 Budget och taxa VA VA-verksamheten har visat positiva resultat under de senare åren. Detta beror på ett stort antal vakanser. Bristen på personal inom organisationen har medfört att planerade investeringar har senarelagts och som en konsekvens har kapitalkostnaderna ej nått budgeterade nivåer. Under år 2013 kommer flera saneringsprojekt i omvandlingsområden att genomföras. Andra kostnadsökningar under 2013 beror på åtgärdande av bräddningsproblem vid pumpstationer. För att kunna lägga en budget i balans gör VA-enheten bedömningen att en höjning av brukningsavgifterna med index, KPI mars 2011-mars 2012 är rimlig. Indexjusteringen regleras i den av kommunfullmäktige antagna VA-taxan 14. (KF , dnr 0298/08). Indexjusteringen av brukningsavgifterna motsvarar en höjning om 1,5 % Den fasta brukningsavgiften exklusive moms höjs från kr till kr och den rörliga brukningsavgiften / m3 levererat vatten höjs från 17 kr till 17,25 kr. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande budget samt att besluta att justera VAavgifterna med det i VA-taxan angivna indexet. De nya avgifterna ska gälla fr o m Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet , 70 Budget VA 2013 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande budget för VA-verksamheten 2013 samt att besluta justera VA-avgifterna med det i VA-taxan angivna indexet. De nya avgifterna ska gälla fr o m Den fasta brukningsavgiften exklusive moms höjs från kr till kr och den rörliga brukningsavgiften / m3 levererat vatten höjs från 17 kr till 17,25 kr. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 9

10 150 Dnr 0434/12 Budget och taxa Renhållning Renhållningsverksamheten står inför stora förändringar. Dessa har sin grund dels i föreläggande från Arbetsmiljöverket avseende kommunens insamlingssystem med avfall i säckar, dels i de regionala målen gällande nyttiggörande av hushållens matavfall till biogas. Insamlingssystemet med säckar måste ersättas till ett system med s k återgångskärl. Det nya systemet kommer att införas successivt under år Förändringen kräver en väl genomarbetad plan för omställningen där information är en mycket viktig del, det krävs även projektorganisation för att kunna genomföra omställningen samt en anpassning av Renhållningstaxans konstruktion och miljöstyrning. I syfte att förbereda samt till del finansiera denna omställning initialt föreslås en höjning av avgiftsnivåerna av renhållningstaxan med 10 %. Under hösten 2012 kommer en projekttaxa läggas fram för beslut. Projekttaxan kommer att tillämpas successivt och för de hushåll som ingår i det nya systemet. Syftet med höjningen av renhållningsavgifterna är dels att skapa finansiering för den del av projektet som ej är investering, t ex höjda entreprenadkostnader och kostnader i samband med projektgenomförandet dels skapa förutsättningar för en mjukare övergång mellan systemen där nuvarande normalabonnemangs avgiftsnivå ligger i paritet med det nya systemets avgiftsnivå. Höjningen avser ej slamhämtningen. Stenungsunds kommun avgiftsnivåer ligger, även efter höjningen, i paritet eller lägre, än grannkommunernas avgiftsnivåer. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande budget samt att anta föreliggande dokument Renhållningstaxa år 2013 att gälla fr o m Personal- och ekonomiutskottet , 69 Budget 2013 Renhållningstaxa år 2013 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande budget för Renhållningsverksamheten 2013 samt att anta Renhållningstaxa år 2013 Stenungsunds kommun att gälla fr o m Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 10

11 151 Dnr 0358/12 Finanspolicy - Stenungsunds kommun Allmänna utskottet beslutade att ge ekonomichefen i uppdrag att revidera finanspolicyn. Den idag gällande finanspolicyn fastställdes av Kommunfullmäktige Det har skett stora förändringar på finansmarknaden sedan policyns antagande varför har den har helt omarbetats. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag med följande ändring: under rubriken Derivat ska godkända motparter inte namnges utan ska ersättas med skrivning om krav på motpartens ratingvärde. Personal- och ekonomiutskottet , 53 Förslag till ny Finanspolicy Befintlig Finanspolicy, antagen På kommunstyrelsen konstaterar ekonomichefen att den av Personal- och ekonomiutskottet i beslut föreslagna justeringen inte bör genomföras. Yrkande Kent Sylvan (M): I enlighet med personal- och ekonomiutskottets beslut men utan föreslagen ändring under rubriken samt med tillägget att befintlig Finanspolicy i och med detta beslut upphör att gälla. Samtliga ledamöter är överens om att besluta i enlighet med Kent Sylvans förslag. s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny Finanspolicy. Därmed upphör befintlig Finanspolicy att gälla. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 11

12 152 Dnr 0324/11 VA-saneringsplan Stenungsunds kommun Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till VA-saneringsplan samt att se över VA-anslutningsavgifterna. Föreliggande VA-saneringsplan omfattar en identifiering av områden med bristfälliga VAlösningar samt en preliminär tidsplan för beslut om åtgärdande. Kalkyler för respektive område upprättas i samband med budgetarbetet. Översyn av VA-anslutningsavgifterna samt konsekvensanalys av tillämpande av särtaxor av pågår och beräknas kunna redovisas under hösten Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande VA-saneringsplan. Samhällsbyggnadsutskottet , 88 VA-saneringsplan s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till VAsaneringsplan Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 12

13 153 Dnr 0567/05 Detaljplan för industriområde Nedre Doteröd, Stenung 3:278 Inom fastigheten Stenung 3:278 bedrivs verksamhet enligt s.k. second handmodell sedan 10 år tillbaka. Gällande stadsplan, Industriområde Nedre Doteröd, fastställd , anger planbeteckningen för fastigheten, Es, transformatorstation och därmed samhörigt ändamål. Verksamheten har haft ett tidsbegränsat bygglov som gått ut. Syftet med planändringen är att fastigheten skall kunna användas för industriändamål, ej handel. Detaljplanen har varit utställd under tiden till och med Under utställningstiden har 5 yttranden inkommit, varav 5 utan erinran eller synpunkter på förslaget. Inga synpunkter som ger förändringar på planförslaget kvarstår. Innan detaljplanen kan antas ska följande justeras/kompletteras: Tillägg i planhandlingar angående revidering av riskanalys. Tillägg av ledningsrätt /23.4 läggs in i grundkartan Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att, med gjorda justeringar godkänna utställningsutlåtandet och detaljplanen i sin helhet. Vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen i enlighet med planoch bygglagen 5 kap. 29 (1987:10). Samhällsbyggnadsutskottet , 77 Utställningshandling Antagandehandlingar (koncept) s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen Nedre Doteröd, Stenung 3:278 i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 29 (1987:10). Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 13

14 154 Dnr 0122/09 Program för Detaljplan för handel, kontor och småindustri på Jörlanda- Berg 1:66 Samhällsbyggnadsutskottet beslutar , att godkänna programsamrådshandling, för detaljplan för handel, kontor och småindustri på Jörlanda Berg 1:66, och skicka ut den på samråd enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen. Utskottet konstaterar samtidigt att programförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan, vilket föranleder en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning i kommande detaljplanearbete. Programförslaget var utsänt på samråd under tiden till och med Syftet med programmet är att pröva om volymhandel inklusive livsmedel, samt kontor och småindustri är en lämplig markanvändning på fastigheten Jörlanda-Berg 1:66, samt de i norr angränsande fastigheterna. Lokaliseringen mellan bostadsområdena Stora Höga och Spekeröd gör det intressant för kommunen att pröva om området kan fungera som en lokal handelsplats för närboende såväl som s.k. externhandel. Under samrådstiden har 21 yttranden inkommit, varav 13 utan erinran eller synpunkter som till stor del kan beaktas i fortsatt detaljplanearbete eller genom mindre ändringar i programmet. De allvarligaste invändningarna handlar om lämpligheten av s.k. externhandel vid motorvägsmotet på för stort avstånd från kollektivtrafik och bostadsorter med bilberoende som följd och risk för negativ påverkan på Stenungs torg och Stora Höga centrum. Förenlighet med gällande översiktsplan och regionala överenskommelser som GR:s strukturbild och handelsstrategi ifrågasätts också. Som inriktning för det fortsatta planarbetet och markanvisningsförfarandet föreslår Samhällsbyggnad Plan att alternativ "Samlad service" ska gälla, med användningen volymhandel (ej livsmedel) om ca m 2 i bottenvåning, kontor och småindustri, på grund av följande: - Volymhandel är underetablerat i kommunen och den typen av inköp kan stanna på hemmaplan". - Volymhandel kan komplettera befintliga samhällscentrum och minskar risken för negativ påverkan av dessa. - Föreslagen användning är förenlig med gällande översiktsplan. - Volymhandel är inte lika beroende av att vara "stationsnära", om än bostadsnära med lokal anknytning. - Handelsbyggnad lokaliserad i norra programområdet stärker kopplingen till Spekerödsområdet, befintlig gång- och cykelväg och lokal busslinje. - Ur riskhänsyn är det positivt med ett större avstånd och mera skyddat läge från farligt godsleden E6. Forts. Justeras 14

15 Forts Bebyggelsen ges en mindre storskalighet som bättre anpassas till omgivningen. - Flera användningar av ett område ger en mera robust detaljplan. Följande revideringar av programmet föreslås: - Förtydligande om befintliga detaljplaner och vägsamfällighet. - Förtydligande/ revidering av ordet centrumpunkt. - Komplettera med "medelavstånd" till programområdet, från bostäder i Stora Höga och Spekeröd. - Revideringar utifrån politiskt beslut om inriktning. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna programsamrådsredogörelse samt program för handel, kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. med föreslagna revideringar och inriktning "samlad service", med volymhandel inklusive livsmedel och kontor i norra programområdet och småindustri i södra delen. Samhällsbyggnadsutskottet , 81 Skiss Samrådsredogörelse om program för Jörlanda-Berg 1:66 Minnesanteckningar samrådsmöte Handelsutredning Yrkande Bo Pettersson (S), Olof Lundberg (S), Birgit Lövkvist (V): Bifall till förvaltningens förslag, samlad service med volymhandel (ej livsmedel), kontor och småindustri. Arne Olsson (C): Bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Arne Olssons yrkande. s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna programsamrådsredogörelse samt program för handel, kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. med föreslagna revideringar och inriktning "samlad service", med volymhandel inklusive livsmedel och kontor i norra programområdet och småindustri i södra delen. Forts. Justeras 15

16 Forts. 154 Reservation Bo Pettersson (S), Carola Granell (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Roger Andersson (S), Birgit Lövkvist (V) och Martin Martinisson (MP reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 16

17 155 Dnr 0076/12 Motion - Gällande alkolås i kommunens fordon Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V) har lämnat in en motion daterad med ett förslag som innebär att samtliga av kommunens nyanskaffade fordon skall vara utrustade med alkolås samt att kommunen vid upphandling av transporter skall kräva att fordonen är utrustade med alkolås. I skrivelse säger upphandlingschef följande: När det gäller att utrusta kommunens fordon med alkolås så är detta ett krav som blir allt mer vanligt förekommande i offentliga upphandlingar av fordon. Alkolåset är en teknisk anordning som är kopplad till fordonets tändningsystem. Innan bilen startas måste föraren blåsa i alkolåsets munstycke och utandningsluften kontrolleras. Om det finns alkohol som motsvarar eller överstiger den lagliga gränsen, som i Sverige är 0,2 promille(0,1mg/l), går motorn inte att starta. Då Stenungsunds kommun har ramavtal som löper t o m våren 2014 avseende de typer av fordon som är flest till antalet så innebär detta att alkolåsen till dessa fordon får upphandlas separat och inte tillsammans med fordonen. Poängteras bör att det inte finns något hinder mot att utrusta även kommunens befintliga fordon med alkolås detta då installationen inte behöver göras när fordonet är nytt. Det finns bra lösningar avseende alkolås som utan några större ingrepp i fordonet kan installeras i efterhand. Kostnaden för installationen av alkolås i kommunens fordon är svår att fastställa innan en upphandling genomförts men en uppskattad kostnad för apparat och installation är ca kr per enhet. Detta är baserat på att en trådbunden enhet installeras i bilen och inte en trådlös. Viktigt vid införande av alkolås är också att kommunen som arbetsgivare tar fram rutiner för hur man går tillväga när en förare har gjort att onyktert blåsförsök. Alternativet är att alkolåset bara ses som en ren startspärr och inte kopplas till kommunens alkohol- och drogpolicy. Således bör personalchefen få i uppdrag att utreda hur rutinerna för hanteringen av alkolås i kommunens fordon bör utformas med avseende på detta. Kommunens plan för kommunala fordon i Stenungsunds kommun bör förändras så att alkolås är obligatoriskt i kommunens fordon och inte endast något som skall övervägas. När det gäller att ställa krav på alkolås vid transporttjänster som kommunen handlar upp så görs detta i vissa av kommunens upphandlingar redan idag t ex vad gäller skolskjutsar. Det är dock lämpligt att införa ett sådant krav i samtliga kommunens upphandlingar som avser transporttjänster. Detta krav bör införas i kommunstyrelsens riktlinjer för upphandling och inköp. Forts. Justeras 17

18 Forts. 155 Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att revidera kommunens plan för kommunala fordon i Stenungsunds kommun samt riktlinjer för upphandling och inköp enligt förvaltningens förslag samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad. Personal- och ekonomiutskottet , 59 Kommunfullmäktige , 8 Motion s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens plan för kommunala fordon i Stenungsunds kommun samt riktlinjer för upphandling och inköp enligt tjänsteskrivelse av samt att motionen därmed är besvarad. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 18

19 156 Dnr 0369/11 Beredningsuppdrag - arbetsmarknadspolitiskt program för Stenungsunds kommun Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en tillfällig beredning för att utvärdera och göra en översyn av det arbetsmarknadspolitiska programmet. Beredningen har valt att inte utvärdera befintligt program. Man har istället tagit fram förslag till ny plan. Beredningen har utöver att ta fram vision, övergripande mål och strategier även tagit fram riktlinjer och förslag till åtgärder/aktiviteter. Riktlinjer samt åtgärder/aktiviteter är egentligen kommunstyrelsens ansvar men beredningen ser gärna att kommunstyrelsen antar beredningens förslag. beslutade att remittera den tillfälliga beredningens förslag till Arbetsmarknadspolitisk plan till kansliet/arbetsmarknadsenheten för att göra ytterligare en ekonomisk och juridisk granskning. Förslaget innehåller enligt den juridiska granskningen inget som står i strid med gällande lagstiftning. Beredningen har i sitt arbete varit medvetna om att budgeten är överordnad planen och de åtgärder/aktiviteter som anges i planen prioriteras inom befintliga ramar och i sedvanliga budgetprocesser. I samband med återremissen har beredningen passat på att förtydliga vissa delar av texten i planen. Tjänsteskrivelse , 35 Skrivelse från beredningen Förslag till arbetsmarknadspolitisk plan Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 63 Befintligt arbetsmarknadspolitiskt program s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att, förutom de delar som handlar om riktlinjer och åtgärder/aktiviteter, anta Arbetsmarknadspolitisk plan för Stenungsund Utvärdering och översyn av planen sker föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av hur arbetsmarknadsfrågor organiseras i kommunen. Forts. Justeras 19

20 Forts. 156 beslutar, att under förutsättning att kommunfullmäktige antar den Arbetsmarknadspolitiska planen med vision, övergripande mål och strategier, för egen del anta riktlinjer och åtgärder/aktiviteter i Arbetsmarknadspolitisk plan för Stenungsund Åtgärder/aktiviteter prioriteras inom befintliga ramar och i sedvanliga budgetprocesser. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 20

21 157 Dnr 0566/11 Beredningsuppdrag - revidering av Högskolepolicy för Stenungsunds kommun Kommunfullmäktige beslutar att ge beredningen Barn och Ungdom i uppdrag att utvärdera och se över behovet av en Högskolepolicy för Stenungsunds kommun. Beredningen konstaterar i sitt arbete att det inte är nödvändigt för Stenungsunds kommun att ha en Högskolepolicy eftersom kommunen inte bedriver någon högskoleundervisning. Stenungsunds kommun förmedlar endast undervisning/utbildning via lokaler och tekniska lösningar. Beredningen remitterade ärendet till bildningsutskottet som lämnade synpunkter i enlighet med skrivelse från chefen för Kompetens och utveckling. Den juridiska granskningen konstaterar att det inte är lagstadgat att kommunen ska ha en policy för dessa frågor. En ekonomisk granskning konstaterar att förslaget inte får några ekonomiska konsekvenser. En utveckling av verksamheten inom högskoleområdet föreslås ske inom befintlig ram för verksamheten Kompetens och Utveckling. Tjänsteskrivelse Skrivelse från beredningen Bildningsutskottet , 38 Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 110 Befintlig Högskolepolicy s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att Högskolepolicy för Stenungsunds kommun upphör att gälla. föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamheten för Kompetens och Utveckling får i uppdrag att utveckla verksamheten inom högskoleområdet. Finansiering sker inom befintlig ram. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 21

22 158 Dnr 1010/11 Projektering och byggnation av Nya Nösnäs Den politiska styrgruppen för projekt Nya Nösnäs har bl.a. i uppdrag att verka för helhetssyn och goda lösningar för hela området och bedöma, granska, ge råd och styra utifrån angivna ekonomiska ramar. Vidare ska styrgruppen bedöma konsekvenser av arbetet såväl i fråga om investeringen, som de långsiktiga ekonomiska driftskostnaderna i verksamhetsperspektivet. Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en ny simhall och bygga om befintlig simhall till friskvårdslokaler. I plan för i budget 2012 ligger byggnation av simhall och ishall parallellt i en gemensam entreprenad vilket ger höga investeringsnivåer under åren Arbete pågår med förslag till budget 2013 och plan Det är utifrån denna budget som styrgruppen sedermera ska styra projektet. I arbetet med budget har tjänstemannagruppen av ekonomienheten uppmanats att undersöka alternativ som kan minska investeringsvolymen år Resultatet av analysen är att byggnationen kan ske i ett samlat projekt men som två separata entreprenader/upphandlingar där etapp I omfattar byggnation av ny ishall och etapp II omfattar byggnation av ny simhall och ombyggnation av nuvarande simhall till friskvårdslokaler. Om området bebyggs i två etapper i enlighet med ovan kan investeringarna fördelas över fler antal år och rampåverkande driftskostnader uppkommer mer successivt. Styrgruppen förordar att ishall 1 byggs först som en entreprenad och att byggnation av ny simhall och ombyggnation av nuvarande simhall till friskvårdslokaler därefter sker i en ny entreprenad. Total byggtid 3-4 år med start Fördelarna med detta upplägg framför omvänd ordning där simhallen byggs först alternativt byggnation av båda anläggningarna samtidigt är: - Successiv ökning av driftskostnaderna. - Investeringen sprids ut över tid och de större investeringssummorna kommer något senare (kan vara positivt då kommunen står inför många stora investeringar de närmsta åren). - Byggnation i två etapper, mindre entreprenader ger fler möjliga entreprenörer och ökad konkurrens. - Byggnationen anpassas så att de kan ianspråktas vid säsongsstart. Sundahallen har i sin nuvarande form en nettodriftskostnad på ca 5 Mkr/år. Ett upplägg i enlighet med ovanstående skulle enligt med nuvarande kalkyler medföra nedanstående beräknade investerings- och nettodriftskostnader Investeringskostnad ishall Total driftskostnad från 2015 Investeringskostnad simhall Total driftskostnad från mkr 9,5 mkr 136 mkr 15,5 mkr Forts. Justeras 22

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-11:45 Ajournering: 11:05-11:20 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 13:00-15:40 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande 73-82, 84-89 Bo Pettersson (S) vice ordförande, 73-82, 84-89

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-01

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30: - 12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:05 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:30 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT. Tid: 08:30-12:10.

PROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT. Tid: 08:30-12:10. KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Tid: 08:30-12:10 Plats: Skeppet Beslutande Göder Bergermo (L), ordförande Olof Lundberg (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) Katja Nikula (S) Lena Hedlund (KD)

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 KOMMUNSTYRELSEN. Marie Nyman kultur och fritidschef 494

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 KOMMUNSTYRELSEN. Marie Nyman kultur och fritidschef 494 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00-18:30 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef stödfunktioner Kristina Lindfors sektorschef samhällsbyggnad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) Ordförande Carola Granell (S) Vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-30 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-30 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 08:30 12:45 Ajournering för fika 09.40 10.00 Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Anette Oscarsson administrativ chef Erica

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40.

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-01 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-01 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00-15:10 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Helen Andersson (m) Björn Johansson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-08-22 KOMMUNSTYRELSEN. Tid: Måndagen den 22 augusti 2011, kl. 15:00-18:50

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-08-22 KOMMUNSTYRELSEN. Tid: Måndagen den 22 augusti 2011, kl. 15:00-18:50 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den 22 augusti 2011, kl. 15:00-18:50 Plats: Ledamöter: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga: Erica Bjärsved ekonomichef Susann Pohlén

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Tid 8:30: - 12:00 Plats Skeppet Ledamöter Göder Bergermo (FP) ordförande Olof Lundberg (S) vice ordförande Kent Sylvan (M) Katja Nikula (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid 13:00-17:00 Plats Ledamöter Rodret Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M) 17-21 Roger Andersson

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-09

Sammanträdesdatum 2015-06-09 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Tid 08:30 12:05 Plats Skeppet Ledamöter Göder Bergermo (FP) ordförande Olof Lundberg (S) vice ordförande Kent Sylvan (M) Katja Nikula (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL STENUNGSUNDS KOMMUN. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE. Datum

PROTOKOLL STENUNGSUNDS KOMMUN. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE. Datum STENUNGSUNDS KOMMUN PROTOKOLL Datum KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Kl. 18:30-22:29 Ajournering för allmänpolitisk debatt och allmänhetens frågestund 18:40-22:20, fika 19.56-20.15, paus 21.23-21.33 Plats Kulturhuset

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-10-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-10-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:40 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Gunnar Pettersson (KD) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-24 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-24 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 14:00 18:20 Ajournering 238 revisionsinformation - 14.05 14:50, fika - 15:20 15:40, 244 Barnkonsekvensanalys 16:05 16:10. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer