1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma."

Transkript

1 SLUTDOKUMENTT (2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorerr i Kiruna kommun granskat om kommunstyrelsen tillsettt att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolagg är ändamålsenlig samt om kommunstyrelsenn fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsett att ägarstyrningen avseendee Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig utifrånn nu gällande lagstiftning. Det finns dock förhållanden vad gäller ägarstyrning gen av Kirunabostäder som vi bedömer vara i behov av vidare analys. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen endast delvis fullgör sin s uppsiktspliktt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. I sammanhanget bör nämnas att ändrad lagstiftning med ikraftträdande 1 januari 2013 kommer att kräva ändringar i såväl ägarstyrning som kommunsty yrelsens fullgörande av uppsiktsplikten Vår sammanfattande bedömning baseras bl a på följande iakttagelser och bedömningar: Genom antagande av bolagsordning och ägardirektiv på respektive årsstämma så har även andra koncernövergripande policies och riktlinjer r huvudsakligen gjorts gällande i tillräcklig utsträckning. Företagspolicynn är dock inte antagen av Kirunabostäders eller dess dotterbolags årsstämma. Ägardirektiven till stora delar är heltäckande och ändamålsenlä nliga ur ett ägarperspektiv. Det finns dock delar som vi bedömer behöverr analyserass vidare. Vad som avses är främst direktiv till Kirunabostäder i förhållande till krav på affärsmässiga principer. Formerna för uppsikten, till omfattning och innehåll, endast delvis är tillräcklig. Detta eftersom den uppsikt som kommunstyrelsen bedriver i sin helhet ärr begränsad till den information som lämnas genom delårsrapport och årsredovisning. Den löpandee uppsikten sker på presidienivå och tjänstemannanivå i stället för i enlighet med styrdokumenten på kommunstyrelsenivå. Vidaree kan inte granskninge n styrka att t kommunstyrelsen inhämtar information om hur den interna kontrollen fungerar i kommunens bolag i enlighet med reglementet för intern kontroll. Rapporteringen till t fullmäktige är i dagsläget i allt väsentligt tillräcklig men kommer, liksom kommunstyrelsens fullgörande avv uppsiktsplikten, i o m lagändringarna den 1 januari 2013 att kräva en utveckling

2 SLUTDOKUMENTT (2) För utförligare redogörelse hänvisarr vi till de iakttagelser som redovisas i bifogad revisionsrapport. Med anledning avv ovanstående rekommenderar vi kommunstyrelsen att tillse att företagspolicyn görs gällande för Kirunabostäder ABB samt dess dotterbolag analysera ägardirektiven tilll Kirunabostäder AB i förhållande f till lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag och vidta åtgärder för tydliga, uppföljningsbaraa direktiv inför en eventuell utvecklingg av bostadsmarknadenn beakta behov av avkastningskrav på Kirunabostäder AB utveckla den löpande uppsikten över bolagen se över sitt fullgörande av uppsikten över de kommunala bolagen utifrån gällande styrdokument samtt vid behov initiera en revidering r av dessa förr anpassa uppsikten till både en rimlig och ändamålsenlig nivå I övrigt vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på de ändringar i kommunallagen som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringenss proposition 2011/12: 106. Granskningenn visar att det kommer att krävas förändringa ar i bolagsordningar, kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten samt rapportering till fullmäktige. Vidare ser vi att ägardirektiven i samband med detta kan utvecklas för att underlätta kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten. För Kiruna kommuns revisorer Roger Aitomäki, ordförande Peter Scherman, vice ordförande Bilaga: Revisionsrapport Ägarstyrning av de kommunala företagen samt kommunstyrelsen fullgörande av uppsiktsplikten. PwC, december 2012

3 Revisionsrapport Ägarstyrning av de kommunala företagen samt kommunstyrelsen fullgörande av uppsiktsplikten Andreas Jönsson Kiruna kommun December 2012

4 Namnförtydligande Namnförtydligande

5 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning Revisionsfråga Metod, material och avgränsning 3 3 Ägarstyrning och uppsikt Principer för ägarstyrning Kommunala bostadsaktiebolag Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Proposition 2011/12:106 nyheter fr o m 1 januari Kiruna kommuns bolag Verksamhet enligt bolagsordning Tekniska verken i Kiruna AB Kiruna Kraft AB Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB Kiruna näringsfastigheter AB 11 5 Resultat Ägarstyrning Företagspolicy Finanspolicy Planerings- och styrprocess samt ekonomistyrregler Ägardirektiv Tekniska verken i Kiruna AB Kiruna Kraft AB Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB Kiruna Näringsfastigheter AB Gällande styrdokument genom stämmobeslut Övriga iakttagelser Uppsikt och rapportering till fullmäktige 22

6 1 Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kiruna kommun har PwC granskat om kommunstyrelsen tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig samt om kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig utifrån nu gällande lagstiftning (ändrad lagstiftning med ikraftträdande 1 januari 2013 kommer att kräva ändringar i såväl ägarstyrning som kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten). Det finns dock förhållanden vad gäller ägarstyrningen av Kirunabostäder som vi bedömer vara i behov av vidare analys. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen endast delvis fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Grunden för vår bedömning redovisas under respektive för granskningen styrande kontrollmål nedan. Har kommunstyrelsen tillsett att ägardirektiv och övriga koncernövergripande policies/riktlinjer har gjorts gällande för bolagen? Genom antagande av bolagsordning och ägardirektiv på respektive årsstämma så har även andra koncernövergripande policies och riktlinjer huvudsakligen gjorts gällande i tillräcklig utsträckning enligt vår bedömning. Företagspolicyn är dock inte antagen av Kirunabostäders eller dess dotterbolags årsstämma. Är ägardirektiv heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv? Vår bedömning är att ägardirektiven till stora delar är heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv. Det finns dock delar som vi bedömer behöver analyseras vidare. Vad som avses är främst direktiv till Kirunabostäder i förhållande till krav på affärsmässiga principer. Är formerna för uppsikten ändamålsenlig avseende omfattning och innehåll? Vår bedömning är att formerna för uppsikten, till omfattning och innehåll, endast delvis är tillräcklig. Detta eftersom den uppsikt som kommunstyrelsen bedriver i sin helhet är begränsad till den information som lämnas genom delårsrapport och årsredovisning. Den löpande uppsikten sker på presidienivå och tjänstemannanivå i stället för i enlighet med styrdokumenten på kommunstyrelsenivå. Bland annat kan nämnas finansiella rapporter som enligt styrdokumenten ska tillställas kommunstyrelsen månatligen, men som inte når kommunstyrelsen. Vidare kan inte granskningen styrka kommunstyrelsens inhämtande avseende information om hur den interna kontrollen fungerar i kommunens bolag. 1 av 23

7 I vilken utsträckning sker rapportering till fullmäktige? Rapporteringen till fullmäktige bedömer vi i dagsläget vara i allt väsentligt tillräcklig men kommer, liksom kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten, i o m lagändringarna den 1 januari 2013 att kräva en utveckling. Utförligare redogörelse av bedömningar redovisas under respektive avsnitt i rapporten. Med anledning av granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att tillse att företagspolicyn görs gällande för Kirunabostäder AB samt dess dotterbolag analysera ägardirektiven till Kirunabostäder AB i förhållande till lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag och vidta åtgärder för tydliga, uppföljningsbara direktiv inför en eventuell utveckling av bostadsmarknaden beakta behov av avkastningskrav på Kirunabostäder AB utveckla den löpande uppsikten över bolagen se över sitt fullgörande av uppsikten över de kommunala bolagen utifrån gällande styrdokument samt vid behov initiera en revidering av dessa för anpassa uppsikten till både en rimlig och ändamålsenlig nivå I övrigt vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på de krav som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringens proposition 2011/12:106. Granskningen visar att det kommer att krävas förändringar i bolagsordningar, kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten samt rapportering till fullmäktige. Vidare ser vi att ägardirektiven i samband med detta kan utvecklas för att underlätta kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten. 2 av 23

8 2 Inledning Det kommunala ändamålet med bolagen ska regleras i bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen har ett ansvar att bevaka fullmäktiges intressen i bolagen och styra bolagen utifrån ägarens intentioner. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över de kommunala bolagen och detta är en viktig komponent i att fullgöra ägarrollen. Uppsikten utgör en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna leda och samordna kommunens angelägenheter och för det fall detta inte fungerar tillse att frågan behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. 2.1 Revisionsfråga Har kommunstyrelsen tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig och fullgör kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt? Revisionsfrågorna ska besvaras utifrån följande kontrollfrågor: Har kommunstyrelsen tillsett att ägardirektiv och övriga koncernövergripande policies/riktlinjer har gjorts gällande för bolagen? Är ägardirektiv heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv? Är formerna för uppsikten ändamålsenlig avseende omfattning och innehåll? I vilken utsträckning sker rapportering till fullmäktige? Behovet av granskningen har framkommit ur revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 2.2 Metod, material och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av bolagsordningar, ägardirektiv, företagspolicy, finanspolicy, ekonomistyrregler, planerings- och styrprocess, reglemente för intern kontroll samt kommunens delårsrapport och årsredovisning. Därutöver har intervju genomförts med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef samt styrelseordförande och VD för respektive bolag. 3 av 23

9 3 Ägarstyrning och uppsikt Av kommunallagen 3 kap 16 (KL 3:16) framgår att kommunen efter beslut i fullmäktige får lämna över vården av en kommunal angelägenhet ( för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits ) till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas ska falla inom den kommunala kompetensen. Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, framgår det av KL 3:17 att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter samt se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut i bolaget fattas som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Vad gäller delägarskap regleras detta i KL 3:18 innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan, ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Således gäller att ju större det offentliga ägandet är, desto större krav ställs på tillämpningen av KL 3:17. Enligt kommunallagens kommentarer kan det dock inte ges något bestämt besked hur KL 3:18 generellt ska tolkas. 3.1 Principer för ägarstyrning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav under 2006 ut en skrift, Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, som syftar till att lyfta goda idéer och erfarenheter från bolagsstyrning i den kommunala bolagssektorn. Principerna syftar vidare bl a till att bidra till kommunernas och landstingens arbete med ägarfrågor och bolagsstyrning. Enligt principerna är det viktigt att kommunen är en aktiv ägare i de fall kommunen väljer att bedriva verksamhet i bolagsform. Innebörden av ett aktivt ägarskap omfattar bl a löpande utvärdering av verksamheten såväl som verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar in i kommunens övriga verksamhet samt hur verksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning. En utgångspunkt för skälet att bedriva verksamhet i bolagsform är att verksamheten tillsammans med kommunens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför enligt principerna naturligt att bolagsverksamheten, så långt som möjligt och lämpligt, samordnas med kommunens övriga verksamhet. 4 av 23

10 När kommunen väljer att bedriva verksamhet i bolagsform måste två regelsystem beaktas kommunallagen samt det regelverk som gäller för aktuell företagsform. Vad gäller aktiebolag är bolagsordningen det viktigaste styrinstrumentet där det kommunala ändamålet bör återfinnas. Enligt principerna ger sällan bolagsordningens syftes- eller föremålsbeskrivningar uttömmande svar på hur det kommunala ändamålet ska förverkligas i bolagets verksamhet. Kommunen bör därför genom ägardirektiv utveckla hur ändamålet ska uppnås, vilka kan omfatta både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Principerna anger vidare att den formella styrningen genom bolagsordning och ägardirektiv inte är tillräckligt för ett aktivt ägarskap det krävs också en informell styrning genom samråd och dialog mellan ägare och bolag. Ägarens förväntningar på bolaget kan tydliggöras genom dialog, likaså innebörden i bolagsordning och ägardirektiv. Bland annat nämns att denna dialog bör behandla frågor om bolagets förhållande till kommunkoncernen i övrigt, förväntningar på verksamhet och resultat samt strategiska frågor som rör både ägare och bolag. I synnerhet bör bolaget och ägaren enligt principerna samråda för att identifiera frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt på kort och lång sikt. Skriften framhåller att syftet med principerna inte är att konstruera ett antal regler som måste följas det är kommunen själv som avgör i vilken utsträckning principerna ska följas. Det viktiga är att kommunen eller landstinget har tänkt igenom bolagsstyrningssystemet för de kommun- eller landstingsägda bolagen och att Bolagsstyrningssystemet måste anpassas till särskilda förhållanden i olika kommuner och landsting. 3.2 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i den kommunala organisationen vilket innebär att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela kommunalförvaltningen. Denna uppsikt regleras i KL 6:1. Kommunstyrelsen har enligt bestämmelserna även en uppsiktsplikt över kommunal verksamhet som bedrivs i hel- och delägda företag. Kommunstyrelsen kan dock inte med kommunallagen som direkt grund begära in yttranden och upplysningar på samma sätt som gäller i relationen med kommunens nämnder. För att fullgöra uppsikten bör därför företagen genom ägardirektiv åläggas att till kommunstyrelsen lämna de uppgifter som anses behövliga. Det räcker dock inte att fullmäktige antar ägardirektiv för företagen för att de ska vara formellt bindande. I aktiebolag krävs att ägardirektiv görs gällande i bolagsordningen eller genom beslut på årsstämma. Enligt kommunallagens kommentarer kan inte kommunstyrelsen sägas uppfylla sin uppsiktsplikt endast genom att dess ledamöter också är ledamöter i företagsstyrelsen En sådan personunion fråntar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva uppsikt över bolaget Kommunstyrelsen har således en skyldighet att utöva en löpande uppsikt, och det är kommunstyrelsen själv som bestämmer formerna för hur uppsikten ska gå till. 5 av 23

11 Det finns ingen fastlagd god sed eller praxis vad gäller formerna för kommunstyrelsens uppsikt. Med andra ord är det upp till styrelsen att själv utforma system och rutiner för att fullgöra sin uppsiktsplikt. 3.3 Kommunala bostadsaktiebolag Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Lagen innebär att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer innebär att undantag görs från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot att driva företag i vinstsyfte. Detta innebär också krav på att bolagsordningar och ägardirektiv harmonierar med den nya lagstiftningen. Affärsmässiga principer innebär att bolagets utgångspunkt ska vara att driva verksamheten utifrån vad som är långsiktigt bäst för bolaget samt att ägarna inte ska ge bolagen fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. SABO och SKL gav i samband med lagens ikraftträdande ut en skrift, Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag en handledning, vilken bl a tydliggör att: Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag Om kommunen går i borgen för bolagets lån ska kommunen ta ut en avgift så att kapitalkostnaden sammantaget bli marknadsmässig Om kommunen lånar ut medel eller förmedlar lån ska räntan vara marknadsmässig Kommunen får normalt inte tillskjuta medel för att täcka underskott i verksamheten Kommunen kan inte kräva att bostadsbolaget vidtar åtgärder som inte är lönsamma för bolaget. 3.4 Proposition 2011/12:106 nyheter fr o m 1 januari 2013 Utifrån regeringens proposition (2011/12:106) Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor träder vissa ändringar i kommunallagen i kraft från och med 1 januari Propositionen har lett till förändringar i kommunalrätten som direkt påverkar kommunerna i deras styrning och uppföljning av kommunala bolag. Kommunfullmäktiges skyldigheter utökas till att se till att det kommunala ändamålet, och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i ett helägt kommunalt bolag, kommer till uttryck i bolagsordningen. Fullmäktige ska också se till att det i bolagsordningen anges att fullmäktige får ta ställning innan 6 av 23

12 sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Detta är ett förtydligande av krav på styrning via bolagsordning i jämförelse med nu gällande formulering i kommunallagen; att fullmäktige skall fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten samt se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Viktigt att notera är att även de kommunala befogenheterna som ska gälla för bolaget ska framgå av bolagsordningen, d v s kompetensprincipen, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen o s v. Vidare konkretiseras kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag avseende de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska årligen ta ställning om respektive bolags verksamhet bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och de kommunala befogenheterna redovisa sitt ställningstagande till kommunfullmäktige Vid behov ska kommunstyrelsen även lämna förslag till nödvändiga förbättringsåtgärder avseende följsamhet till det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. 7 av 23

13 4 Kiruna kommuns bolag Kiruna kommuns bolag är helägda och består av Tekniska verken i Kiruna AB med dotterbolagen o Kiruna Kraft AB o Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB med dotterbolaget o Kiruna Näringsfastigheter AB 4.1 Verksamhet enligt bolagsordning Tekniska verken i Kiruna AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter såsom dricksvatten, avlopp och avloppsrening, gatu- och vägunderhåll, avfalls- och bränslehantering, avfallsförbränning, värme, elektrisk kraft m.fl. samt att mot ersättning tillhandahålla tekniska nyttigheter och tjänster. Bolaget är moderbolag i en äkta koncern med Kiruna kraft och Kiruna kommunpartner som dotterbolag. Bolaget skall producera och sälja värme och elkraft på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder. Om det bedöms att verksamheten genom samarbete med andra verksamheter och kommuner i Barentsregionen främjas, kan bolaget efter ställningstagande i kommunfullmäktige i Kiruna kommun i varje enskilt fall helt eller delvis förvärva verksamheter, även utanför Sveriges gränser. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna och enligt principen affärsmässig samhällsnytta tillgodose kommuninvånarnas och andra kunder i Kirunas behov av tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Kiruna kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. 8 av 23

14 Vidare regleras kommunfullmäktiges ställningstagande enligt följande: 6 Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan bolaget fattar beslut i frågor som är föremål för underställningsplikt skall Kiruna kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i ärendet. Kommunfullmäktige skall ges möjlighet att ta ställning till följande frågor: a b c d e ändring av bolagsordning, ägardirektiv eller aktiekapital bildande och/eller avyttrande av dotterföretag samt förvärv av aktier i annat företag, fusion av företag planer på ny eller ändrad inriktning eller väsentlig inskränkning av bolagets eller dotterbolags verksamhet investeringar och/eller vid väsentlig utvidgning av verksamheten som är av sådan omfattning att bolagets finansiella ställning avsevärt påverkas övriga frågor av principiell beskaffenhet, eller av större vikt för bolagets verksamhet I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna Kraft AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra förvärva, utveckla, äga, förvalta fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för kraft- och värmeproduktion samt avfallsförbränning inom Kiruna kommun. Bolaget skall producera och sälja värme och elkraft på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder. Om det bedöms att verksamheten genom samarbete med andra verksamheter och kommuner i Barentsregionen främjas, kan bolaget efter ställningstagande i kommunfullmäktige i Kiruna kommun i varje enskilt fall helt eller delvis förvärva verksamheter, även utanför Sveriges gränser. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder vara till nytta för kommuninvånarna och andra kunder i Kiruna genom energiproduktion på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att genomföra verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt. För att främja dessa ändamål kan bolaget äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav. 9 av 23

15 Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna Kommunpartner AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att producera och distribuera dricksvatten av god kvalité, rena avloppsvatten för att medverka till en uthålligt god miljö samt slamhantering och insamling av hushållsavfall Bolaget skall även på uppdrag och mot ersättning till självkostnad ansvara för administrativ och teknisk förvaltning av väghållning, gatubelysning och parkskötsel. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga anläggningar för och mot ersättning tillhandahålla vatten, avlopp, m.fl. kommunaltekniska nyttigheter. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk standard och med optimalt resursutnyttjande med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna svara för de i 3 nämnda verksamheterna på uppdrag av Kiruna kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kirunabostäder AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kiruna kommun med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och kommersiella lokaler. Bolaget ska på uppdrag mot ersättning och till självkostnadspris även ansvara för administrativ och teknisk förvaltning av det kommunala fastighetsbeståndet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att inom Kiruna kommun trygga kommuninvånarnas behov av bra bostäder och lokaler till skäliga hyror och utveckla bostadsområden med god boendemiljö och socialstruktur. 10 av 23

16 Bolagets verksamhet skall drivas enligt principen affärsmässig samhällsnytta som gör det motiverat för kommunen att äga bolaget. Bolaget skall drivas utan vinstsyfte. Bolaget får dock lämna skälig utdelning enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Kiruna kommun för att till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Vidare regleras kommunfullmäktiges ställningstagande enligt följande: 6 Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan bolaget fattar beslut i frågor som är föremål för underställningsplikt skall Kiruna kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i ärendet. Kommunfullmäktige skall ges möjlighet att ta ställning till följande frågor: a b c d e ändring av bolagsordning, ägardirektiv eller aktiekapital bildande och/eller avyttrande av dotterföretag samt förvärv av aktier i annat företag, fusion av företag planer på ny eller ändrad inriktning eller väsentlig inskränkning av bolagets eller dotterbolags verksamhet investeringar och/eller vid väsentlig utvidgning av verksamheten som är av sådan omfattning att bolagets finansiella ställning avsevärt påverkas övriga frågor av principiell beskaffenhet, eller av större vikt för bolagets verksamhet Bolaget får utan sådant ställningstagande från kommunfullmäktige som anges ovan avyttra till eller förvärva anläggning, fastighet eller tomträtt från eget helägt bolag. Avyttringar eller köp därutöver får utan fullmäktiges yttrande ske till ett värde av högst tio miljoner ( ) kronor per objekt. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna näringsfastigheter AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kiruna kommun uppföra, köpa, sälja, förvalta och uthyra byggnader för huvudsakligen industri-, kontors-, handels-, serviceoch hantverksändamål. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna vara till nytta för kommuninvånarna och andra kunder i Kiruna genom att tillhandahålla kommersiella lokaler till bra standard och till skäliga priser för privatpersoner, företag, organisationer och för Kiruna kommunkoncern och därigenom bidra till att främja utvecklingen av näringslivet inom Kiruna kommun. 11 av 23

17 Bolagets verksamhet skall drivas enligt principen affärsmässig samhällsnytta som gör det motiverat för kommunen att äga bolaget. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla dess ägare att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Kirunabostäder AB med justering för förhållandet moder dotterbolag: Bolaget får utan sådant ställningstagande från kommunfullmäktige som anges ovan avyttra till eller förvärva anläggning, fastighet eller tomträtt från moderbolaget. Avyttringar eller köp därutöver får utan fullmäktiges yttrande ske till ett värde av högst tio miljoner ( ) kronor per objekt. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen. Kommentar Av bolagsordningen för Kirunabostäder AB framgår bl a att bolaget ska drivas utan vinstsyfte samt att de till självkostnadspris ska svara för administrativ och teknisk förvaltning av det kommunala fastighetsbeståndet. Det kan diskuteras huruvida dessa skrivningar harmonierar med lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag som ställer krav på att driva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Vidare vill vi uppmärksamma att bolagsordningarna i dagsläget inte fullt ut motsvarar de krav som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringens proposition 2011/12:106. Vad som avses är främst ett behov av att förtydliga vilka kommunala befogenheter som ska gälla för respektive bolag. I arbetet med utvecklingen av ägarstyrningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen beaktar ovanstående för vidare analys. 12 av 23

18 5 Resultat 5.1 Ägarstyrning Företagspolicy I samband med att fullmäktige fastställt bolagsordningar för respektive bolag har fullmäktige även fastställt en företagspolicy för kommunens bolag. Av denna framgår bl a att: En löpande dialog med bolagens ledning krävs för uppföljning, styrning och samordning och att bolagen utvecklas i önskvärd riktning Verksamheten skall bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen, förutom över nämnderna, utöva uppsikt eller med andra ord förvaltningskontroll över bolagen. Denna förvaltningskontroll utgör grunden för kommunens ägarstyrning För att verksamheten i bolagen skall samordnas, styrelseledamöterna skall ha full uppsikt över moderbolagets och dotterbolagens totala verksamhet, skall styrelsen, ordförande och vice ordförande i respektive dotterbolag vara den samma som i respektive moderbolag Styrelsemöten för moderbolag och dotterbolag skall om möjligt ske samma dag som styrelsemöte med moderbolag Moder och dotterbolag ska ha samma VD och övriga ledande funktioner såsom ekonomichef och lämpliga delar inom administrationen Styrelse, VD och annan ledande personal ska efter kallelse medverka i kommunens lednings- och samordningsmöten samt övriga koncernövergripande möten och samlingar De kommunala bolagen skall liksom övriga nämnder och förvaltningar följa kommunens personalpolitiska riktlinjer vilket i möjligaste mån innebär samordnad lönesättning, likartade personal förmåner och övriga riktlinjer. Moderbolaget skall tillse att kommunens vision, policies, riktlinjer och mål implementeras i hela bolagskoncernen Bolagen skall i första hand använda sig av Kiruna kommunkoncernens Itsystem, ekonomisystem, administrativa system och personalsystem De direktiv som fastställs i bolagsordningar, ägardirektiv och av fullmäktige särskilda direktiv, policies etc. syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att bolagens verksamhet skall ges en affärsmässig inriktning inom ramen för fastställda kommunalrättsliga begränsningar 13 av 23

19 5.1.2 Finanspolicy Förutom ovan nämnda styrdokument finns en Finanspolicy och policy för penninghantering för Kiruna kommunkoncern, senast reviderad av fullmäktige Till denna finanspolicy finns även tillämpningsföreskrifter, Föreskrifter för penninghanteringen samt för den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern, senast reviderad av kommunstyrelsen Av finanspolicyn framgår bl a att Kommunkoncernen utgör en enhet på den finansiella marknaden, och därför skall dess samlade kreditvärdighet användas för att åstadkomma bästa möjliga villkor och lösningar. Det framgår även att det hos kommunstyrelsen och kommunkontorets ekonomiavdelning skall det finnas en finansenhet, tillika koncernbank, som ansvarar för samordningen av kommunens och de kommunala bolagens finansiella verksamhet. Kommunstyrelsen skall specificera koncernbankens uppgifter och ansvar i föreskrifter för penninghanteringen samt den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern. Enligt finanspolicyn ansvarar varje kommunalt bolag för sin egen finansverksamhet inom de ramar som detta policydokument samt föreskrifter för penninghanteringen i Kiruna kommunkoncern. Vidare framgår bl a att: Varje kommunalt bolag skall upprätta och besluta om ett finansiellt regelverk. Regelverket skall anpassas till och inte innehålla större risktaganden än detta dokument samt föreskrifter för penninghanteringen samt för den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern. All form av finansiell verksamhet innebär ett visst mått av risktagande och måste därför också accepteras i kommunal verksamhet. Riskerna skall hanteras genom en aktiv och effektiv finansförvaltning med beaktande av den kostnad som uppkommer för att minska eller eliminera riskerna. Upplåning och placering i spekulativt syfte är inte tillåtet. Kommunfullmäktige skall besluta om maximala kreditnivåer för varje verksamhetsår för kommunen samt kommunens hel- eller delägda bolag som denna policy gäller för. Kommunfullmäktige skall även besluta om en maximal kreditnivå under verksamhetsåret för hela kommunkoncernen. Borgen kan endast ges till bolag ingående i kommunkoncernen enligt kommunfullmäktiges beslut , 290. Alla borgensåtaganden innebär ett risktagande och ökade administrativa kostnader. Kommunfullmäktige har i samma beslut fastställt att borgensavgifter skall uttas av de kommunala bolagen. Borgensavgift erläggs till dess att befintliga lån i bolagen övertagits i kommunkoncernens koncernbank. Föreligger synnerliga skäl för borgensåtagande beslutar fullmäktige för varje nytt åtagande, varvid riskanalys skall föreligga. 14 av 23

20 5.1.3 Planerings- och styrprocess samt ekonomistyrregler För bolagen gäller även att kommunens Planerings- och styrprocess samt Ekonomistyrregler ska följas. Av dokumenten framgår inte när de är fastställda av fullmäktige. Avseende planerings- och styrprocessen framgår av dokumentet att fullmäktige fattat beslut om samordnad budgetprocess i kommunkoncernen. Planerings- och styrprocessen presenterar en årscykel för budgetprocessen. Av betydelse för styrning och uppsikt kan nämnas att kommunstyrelsens ordförande ska kalla nämnds- och bolagspresidierna till politiska diskussioner för att utarbeta förslag till inriktningen av verksamheten. Vidare att kommunstyrelsen regelbundet ska följa verksamheterna och ekonomiska utfall i prognoser och bokslut. Ekonomistyrreglerna gäller enligt dokumentet fr o m och innehåller bl a regler rörande budgetföljsamhet, uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässiga mål samt investeringar. Av betydelse för uppsikten regleras bl a att en finansiell rapport ska tillställas kommunstyrelsen senast en vecka efter respektive månadsskifte Ägardirektiv I samband med att fullmäktige fastställt bolagsordningar för respektive bolag har fullmäktige även fastställt ägardirektiv för varje bolag. Av respektive ägardirektiv framgår att bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv samt av kommunfullmäktige särskilt utfärdade direktiv. Vidare framgår att Kommunen avser att utfärda sin direktivrätt genombolagsstämmodirektiv. Det framgår även av ägardirektiven att bolagen i tillämpliga delar ska följa av kommunen upprättade riktlinjer/program/policies inom olika områden såsom personalpolitiska program, miljöpolicy, finanspolicy, inköpspolicy m fl. Ägardirektiven formulerar också koncerndirektiv inom upphandling, administrativ/teknisk samordning och personalpolitik: Upphandling Bolagets upphandling skall följa den för kommunen gällande upphandlingsordningen med iakttagande av de lagbestämmelser som reglerar upphandlingsförfarandet. I den mån det är lämpligt skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Administrativ och teknisk samordning samt samnyttjande Det åligger bolaget att fortlöpande pröva om samordning kan ske med funktion inom kommunen eller med annat bolag inom koncernen. Bolaget skall i sin verksamhet i största möjliga utsträckning använda samma administrativa och tekniska system som kommunen. Inför övergång till nytt system skall samråd ske med kommunen. Samnyttjande av lokaler, fordon etc. skall ske när så är möjligt 1. 1 Skrivningen avseende samnyttjande av lokaler, fordon etc gäller för samtliga bolag förutom Kiruna Näringsfastigheter AB. 15 av 23

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB med dotterbolag

FÖRFATTNINGSSAMLING. Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB med dotterbolag Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB med dotterbolag Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 188 Det ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om är det övergripande styrdokumentet för samtliga bolag

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Revisionsrapport Kalix kommun

Revisionsrapport Kalix kommun Revisionsrapport Uppföljning avseende ägarstyrning av de kommunala företagen - Styrning och uppsikt avseende KB Kalix Nya Centrum Kalix kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 2013-02-27

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR HELÄGDA DOTTERBOLAG I LYSEKILS KOMMUNS BOLAGSKONCERN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR HELÄGDA DOTTERBOLAG I LYSEKILS KOMMUNS BOLAGSKONCERN 1 GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR HELÄGDA DOTTERBOLAG I LYSEKILS KOMMUNS BOLAGSKONCERN Dnr: Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-27, 112 Gemensamt ägardirektiv För de bolag som ingår i Lysekils Stadshus AB-koncernen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:71 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i

Läs mer

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningskontoret Gäller från: 27 april 2006 Antagen: KF 86/2006. FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN Ersätter tidigare gällande företagspolicy KF 162/1996 och ägardirektiv för under

Läs mer

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

God ekonomisk hushållning i de kommunala bolagen

God ekonomisk hushållning i de kommunala bolagen www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Svärdsudd God ekonomisk hushållning i de kommunala bolagen Gällivare kommun God ekonomisk hushållning i de kommunala bolagen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792 Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792 Godkänd av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, 2015- Antagen av årsstämma 2015-1 Firma Aktiebolagets firma är Gagnefs Teknik AB. 2 Säte Styrelsen ska ha

Läs mer

Lekebergs kommun. Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Revisionsrapport. www.pwc.se

Lekebergs kommun. Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen Lekebergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.12

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.12 Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26, 113 Reviderad/kompletterad av kommunfullmäktige 2013-04-08, 42 (bl.a. sammanslagning med God redovisningssed)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2004-11-23, 288 Blad 1(7) FÖRETAGSPOLICY MED ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS KOMMUNS BOLAG Syfte Syftet med företagspolicyn är dels att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och dess bolag och dels

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Ägardirektiv för Älvsbyns fastigheter AB

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Ägardirektiv för Älvsbyns fastigheter AB STYRDOKUMENT DATUM 2015-05-04 ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB Organisationsnummer: 556527-5002. Ägardirektiv för verksamheten i Älvsbyns fastigheter AB, nedan kallat bolaget, antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor februari 2014 Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget Kalix kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

AKTIEÄGARDIREKTIV. för. Teknopol AB. org. nr 556495-5366

AKTIEÄGARDIREKTIV. för. Teknopol AB. org. nr 556495-5366 AKTIEÄGARDIREKTIV för Teknopol AB org. nr 556495-5366 2 1. Bakgrund 1.1 Teknopol AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen mellan Region

Läs mer