1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma."

Transkript

1 SLUTDOKUMENTT (2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorerr i Kiruna kommun granskat om kommunstyrelsen tillsettt att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolagg är ändamålsenlig samt om kommunstyrelsenn fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsett att ägarstyrningen avseendee Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig utifrånn nu gällande lagstiftning. Det finns dock förhållanden vad gäller ägarstyrning gen av Kirunabostäder som vi bedömer vara i behov av vidare analys. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen endast delvis fullgör sin s uppsiktspliktt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. I sammanhanget bör nämnas att ändrad lagstiftning med ikraftträdande 1 januari 2013 kommer att kräva ändringar i såväl ägarstyrning som kommunsty yrelsens fullgörande av uppsiktsplikten Vår sammanfattande bedömning baseras bl a på följande iakttagelser och bedömningar: Genom antagande av bolagsordning och ägardirektiv på respektive årsstämma så har även andra koncernövergripande policies och riktlinjer r huvudsakligen gjorts gällande i tillräcklig utsträckning. Företagspolicynn är dock inte antagen av Kirunabostäders eller dess dotterbolags årsstämma. Ägardirektiven till stora delar är heltäckande och ändamålsenlä nliga ur ett ägarperspektiv. Det finns dock delar som vi bedömer behöverr analyserass vidare. Vad som avses är främst direktiv till Kirunabostäder i förhållande till krav på affärsmässiga principer. Formerna för uppsikten, till omfattning och innehåll, endast delvis är tillräcklig. Detta eftersom den uppsikt som kommunstyrelsen bedriver i sin helhet ärr begränsad till den information som lämnas genom delårsrapport och årsredovisning. Den löpandee uppsikten sker på presidienivå och tjänstemannanivå i stället för i enlighet med styrdokumenten på kommunstyrelsenivå. Vidaree kan inte granskninge n styrka att t kommunstyrelsen inhämtar information om hur den interna kontrollen fungerar i kommunens bolag i enlighet med reglementet för intern kontroll. Rapporteringen till t fullmäktige är i dagsläget i allt väsentligt tillräcklig men kommer, liksom kommunstyrelsens fullgörande avv uppsiktsplikten, i o m lagändringarna den 1 januari 2013 att kräva en utveckling

2 SLUTDOKUMENTT (2) För utförligare redogörelse hänvisarr vi till de iakttagelser som redovisas i bifogad revisionsrapport. Med anledning avv ovanstående rekommenderar vi kommunstyrelsen att tillse att företagspolicyn görs gällande för Kirunabostäder ABB samt dess dotterbolag analysera ägardirektiven tilll Kirunabostäder AB i förhållande f till lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag och vidta åtgärder för tydliga, uppföljningsbaraa direktiv inför en eventuell utvecklingg av bostadsmarknadenn beakta behov av avkastningskrav på Kirunabostäder AB utveckla den löpande uppsikten över bolagen se över sitt fullgörande av uppsikten över de kommunala bolagen utifrån gällande styrdokument samtt vid behov initiera en revidering r av dessa förr anpassa uppsikten till både en rimlig och ändamålsenlig nivå I övrigt vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på de ändringar i kommunallagen som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringenss proposition 2011/12: 106. Granskningenn visar att det kommer att krävas förändringa ar i bolagsordningar, kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten samt rapportering till fullmäktige. Vidare ser vi att ägardirektiven i samband med detta kan utvecklas för att underlätta kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten. För Kiruna kommuns revisorer Roger Aitomäki, ordförande Peter Scherman, vice ordförande Bilaga: Revisionsrapport Ägarstyrning av de kommunala företagen samt kommunstyrelsen fullgörande av uppsiktsplikten. PwC, december 2012

3 Revisionsrapport Ägarstyrning av de kommunala företagen samt kommunstyrelsen fullgörande av uppsiktsplikten Andreas Jönsson Kiruna kommun December 2012

4 Namnförtydligande Namnförtydligande

5 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning Revisionsfråga Metod, material och avgränsning 3 3 Ägarstyrning och uppsikt Principer för ägarstyrning Kommunala bostadsaktiebolag Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Proposition 2011/12:106 nyheter fr o m 1 januari Kiruna kommuns bolag Verksamhet enligt bolagsordning Tekniska verken i Kiruna AB Kiruna Kraft AB Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB Kiruna näringsfastigheter AB 11 5 Resultat Ägarstyrning Företagspolicy Finanspolicy Planerings- och styrprocess samt ekonomistyrregler Ägardirektiv Tekniska verken i Kiruna AB Kiruna Kraft AB Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB Kiruna Näringsfastigheter AB Gällande styrdokument genom stämmobeslut Övriga iakttagelser Uppsikt och rapportering till fullmäktige 22

6 1 Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kiruna kommun har PwC granskat om kommunstyrelsen tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig samt om kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig utifrån nu gällande lagstiftning (ändrad lagstiftning med ikraftträdande 1 januari 2013 kommer att kräva ändringar i såväl ägarstyrning som kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten). Det finns dock förhållanden vad gäller ägarstyrningen av Kirunabostäder som vi bedömer vara i behov av vidare analys. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen endast delvis fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Grunden för vår bedömning redovisas under respektive för granskningen styrande kontrollmål nedan. Har kommunstyrelsen tillsett att ägardirektiv och övriga koncernövergripande policies/riktlinjer har gjorts gällande för bolagen? Genom antagande av bolagsordning och ägardirektiv på respektive årsstämma så har även andra koncernövergripande policies och riktlinjer huvudsakligen gjorts gällande i tillräcklig utsträckning enligt vår bedömning. Företagspolicyn är dock inte antagen av Kirunabostäders eller dess dotterbolags årsstämma. Är ägardirektiv heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv? Vår bedömning är att ägardirektiven till stora delar är heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv. Det finns dock delar som vi bedömer behöver analyseras vidare. Vad som avses är främst direktiv till Kirunabostäder i förhållande till krav på affärsmässiga principer. Är formerna för uppsikten ändamålsenlig avseende omfattning och innehåll? Vår bedömning är att formerna för uppsikten, till omfattning och innehåll, endast delvis är tillräcklig. Detta eftersom den uppsikt som kommunstyrelsen bedriver i sin helhet är begränsad till den information som lämnas genom delårsrapport och årsredovisning. Den löpande uppsikten sker på presidienivå och tjänstemannanivå i stället för i enlighet med styrdokumenten på kommunstyrelsenivå. Bland annat kan nämnas finansiella rapporter som enligt styrdokumenten ska tillställas kommunstyrelsen månatligen, men som inte når kommunstyrelsen. Vidare kan inte granskningen styrka kommunstyrelsens inhämtande avseende information om hur den interna kontrollen fungerar i kommunens bolag. 1 av 23

7 I vilken utsträckning sker rapportering till fullmäktige? Rapporteringen till fullmäktige bedömer vi i dagsläget vara i allt väsentligt tillräcklig men kommer, liksom kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten, i o m lagändringarna den 1 januari 2013 att kräva en utveckling. Utförligare redogörelse av bedömningar redovisas under respektive avsnitt i rapporten. Med anledning av granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att tillse att företagspolicyn görs gällande för Kirunabostäder AB samt dess dotterbolag analysera ägardirektiven till Kirunabostäder AB i förhållande till lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag och vidta åtgärder för tydliga, uppföljningsbara direktiv inför en eventuell utveckling av bostadsmarknaden beakta behov av avkastningskrav på Kirunabostäder AB utveckla den löpande uppsikten över bolagen se över sitt fullgörande av uppsikten över de kommunala bolagen utifrån gällande styrdokument samt vid behov initiera en revidering av dessa för anpassa uppsikten till både en rimlig och ändamålsenlig nivå I övrigt vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på de krav som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringens proposition 2011/12:106. Granskningen visar att det kommer att krävas förändringar i bolagsordningar, kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten samt rapportering till fullmäktige. Vidare ser vi att ägardirektiven i samband med detta kan utvecklas för att underlätta kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten. 2 av 23

8 2 Inledning Det kommunala ändamålet med bolagen ska regleras i bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen har ett ansvar att bevaka fullmäktiges intressen i bolagen och styra bolagen utifrån ägarens intentioner. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över de kommunala bolagen och detta är en viktig komponent i att fullgöra ägarrollen. Uppsikten utgör en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna leda och samordna kommunens angelägenheter och för det fall detta inte fungerar tillse att frågan behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. 2.1 Revisionsfråga Har kommunstyrelsen tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig och fullgör kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt? Revisionsfrågorna ska besvaras utifrån följande kontrollfrågor: Har kommunstyrelsen tillsett att ägardirektiv och övriga koncernövergripande policies/riktlinjer har gjorts gällande för bolagen? Är ägardirektiv heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv? Är formerna för uppsikten ändamålsenlig avseende omfattning och innehåll? I vilken utsträckning sker rapportering till fullmäktige? Behovet av granskningen har framkommit ur revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 2.2 Metod, material och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av bolagsordningar, ägardirektiv, företagspolicy, finanspolicy, ekonomistyrregler, planerings- och styrprocess, reglemente för intern kontroll samt kommunens delårsrapport och årsredovisning. Därutöver har intervju genomförts med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef samt styrelseordförande och VD för respektive bolag. 3 av 23

9 3 Ägarstyrning och uppsikt Av kommunallagen 3 kap 16 (KL 3:16) framgår att kommunen efter beslut i fullmäktige får lämna över vården av en kommunal angelägenhet ( för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits ) till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas ska falla inom den kommunala kompetensen. Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, framgår det av KL 3:17 att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter samt se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut i bolaget fattas som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Vad gäller delägarskap regleras detta i KL 3:18 innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan, ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Således gäller att ju större det offentliga ägandet är, desto större krav ställs på tillämpningen av KL 3:17. Enligt kommunallagens kommentarer kan det dock inte ges något bestämt besked hur KL 3:18 generellt ska tolkas. 3.1 Principer för ägarstyrning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav under 2006 ut en skrift, Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, som syftar till att lyfta goda idéer och erfarenheter från bolagsstyrning i den kommunala bolagssektorn. Principerna syftar vidare bl a till att bidra till kommunernas och landstingens arbete med ägarfrågor och bolagsstyrning. Enligt principerna är det viktigt att kommunen är en aktiv ägare i de fall kommunen väljer att bedriva verksamhet i bolagsform. Innebörden av ett aktivt ägarskap omfattar bl a löpande utvärdering av verksamheten såväl som verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar in i kommunens övriga verksamhet samt hur verksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning. En utgångspunkt för skälet att bedriva verksamhet i bolagsform är att verksamheten tillsammans med kommunens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför enligt principerna naturligt att bolagsverksamheten, så långt som möjligt och lämpligt, samordnas med kommunens övriga verksamhet. 4 av 23

10 När kommunen väljer att bedriva verksamhet i bolagsform måste två regelsystem beaktas kommunallagen samt det regelverk som gäller för aktuell företagsform. Vad gäller aktiebolag är bolagsordningen det viktigaste styrinstrumentet där det kommunala ändamålet bör återfinnas. Enligt principerna ger sällan bolagsordningens syftes- eller föremålsbeskrivningar uttömmande svar på hur det kommunala ändamålet ska förverkligas i bolagets verksamhet. Kommunen bör därför genom ägardirektiv utveckla hur ändamålet ska uppnås, vilka kan omfatta både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Principerna anger vidare att den formella styrningen genom bolagsordning och ägardirektiv inte är tillräckligt för ett aktivt ägarskap det krävs också en informell styrning genom samråd och dialog mellan ägare och bolag. Ägarens förväntningar på bolaget kan tydliggöras genom dialog, likaså innebörden i bolagsordning och ägardirektiv. Bland annat nämns att denna dialog bör behandla frågor om bolagets förhållande till kommunkoncernen i övrigt, förväntningar på verksamhet och resultat samt strategiska frågor som rör både ägare och bolag. I synnerhet bör bolaget och ägaren enligt principerna samråda för att identifiera frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt på kort och lång sikt. Skriften framhåller att syftet med principerna inte är att konstruera ett antal regler som måste följas det är kommunen själv som avgör i vilken utsträckning principerna ska följas. Det viktiga är att kommunen eller landstinget har tänkt igenom bolagsstyrningssystemet för de kommun- eller landstingsägda bolagen och att Bolagsstyrningssystemet måste anpassas till särskilda förhållanden i olika kommuner och landsting. 3.2 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i den kommunala organisationen vilket innebär att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela kommunalförvaltningen. Denna uppsikt regleras i KL 6:1. Kommunstyrelsen har enligt bestämmelserna även en uppsiktsplikt över kommunal verksamhet som bedrivs i hel- och delägda företag. Kommunstyrelsen kan dock inte med kommunallagen som direkt grund begära in yttranden och upplysningar på samma sätt som gäller i relationen med kommunens nämnder. För att fullgöra uppsikten bör därför företagen genom ägardirektiv åläggas att till kommunstyrelsen lämna de uppgifter som anses behövliga. Det räcker dock inte att fullmäktige antar ägardirektiv för företagen för att de ska vara formellt bindande. I aktiebolag krävs att ägardirektiv görs gällande i bolagsordningen eller genom beslut på årsstämma. Enligt kommunallagens kommentarer kan inte kommunstyrelsen sägas uppfylla sin uppsiktsplikt endast genom att dess ledamöter också är ledamöter i företagsstyrelsen En sådan personunion fråntar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva uppsikt över bolaget Kommunstyrelsen har således en skyldighet att utöva en löpande uppsikt, och det är kommunstyrelsen själv som bestämmer formerna för hur uppsikten ska gå till. 5 av 23

11 Det finns ingen fastlagd god sed eller praxis vad gäller formerna för kommunstyrelsens uppsikt. Med andra ord är det upp till styrelsen att själv utforma system och rutiner för att fullgöra sin uppsiktsplikt. 3.3 Kommunala bostadsaktiebolag Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Lagen innebär att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer innebär att undantag görs från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot att driva företag i vinstsyfte. Detta innebär också krav på att bolagsordningar och ägardirektiv harmonierar med den nya lagstiftningen. Affärsmässiga principer innebär att bolagets utgångspunkt ska vara att driva verksamheten utifrån vad som är långsiktigt bäst för bolaget samt att ägarna inte ska ge bolagen fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. SABO och SKL gav i samband med lagens ikraftträdande ut en skrift, Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag en handledning, vilken bl a tydliggör att: Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag Om kommunen går i borgen för bolagets lån ska kommunen ta ut en avgift så att kapitalkostnaden sammantaget bli marknadsmässig Om kommunen lånar ut medel eller förmedlar lån ska räntan vara marknadsmässig Kommunen får normalt inte tillskjuta medel för att täcka underskott i verksamheten Kommunen kan inte kräva att bostadsbolaget vidtar åtgärder som inte är lönsamma för bolaget. 3.4 Proposition 2011/12:106 nyheter fr o m 1 januari 2013 Utifrån regeringens proposition (2011/12:106) Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor träder vissa ändringar i kommunallagen i kraft från och med 1 januari Propositionen har lett till förändringar i kommunalrätten som direkt påverkar kommunerna i deras styrning och uppföljning av kommunala bolag. Kommunfullmäktiges skyldigheter utökas till att se till att det kommunala ändamålet, och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i ett helägt kommunalt bolag, kommer till uttryck i bolagsordningen. Fullmäktige ska också se till att det i bolagsordningen anges att fullmäktige får ta ställning innan 6 av 23

12 sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Detta är ett förtydligande av krav på styrning via bolagsordning i jämförelse med nu gällande formulering i kommunallagen; att fullmäktige skall fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten samt se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Viktigt att notera är att även de kommunala befogenheterna som ska gälla för bolaget ska framgå av bolagsordningen, d v s kompetensprincipen, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen o s v. Vidare konkretiseras kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag avseende de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska årligen ta ställning om respektive bolags verksamhet bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och de kommunala befogenheterna redovisa sitt ställningstagande till kommunfullmäktige Vid behov ska kommunstyrelsen även lämna förslag till nödvändiga förbättringsåtgärder avseende följsamhet till det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. 7 av 23

13 4 Kiruna kommuns bolag Kiruna kommuns bolag är helägda och består av Tekniska verken i Kiruna AB med dotterbolagen o Kiruna Kraft AB o Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB med dotterbolaget o Kiruna Näringsfastigheter AB 4.1 Verksamhet enligt bolagsordning Tekniska verken i Kiruna AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter såsom dricksvatten, avlopp och avloppsrening, gatu- och vägunderhåll, avfalls- och bränslehantering, avfallsförbränning, värme, elektrisk kraft m.fl. samt att mot ersättning tillhandahålla tekniska nyttigheter och tjänster. Bolaget är moderbolag i en äkta koncern med Kiruna kraft och Kiruna kommunpartner som dotterbolag. Bolaget skall producera och sälja värme och elkraft på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder. Om det bedöms att verksamheten genom samarbete med andra verksamheter och kommuner i Barentsregionen främjas, kan bolaget efter ställningstagande i kommunfullmäktige i Kiruna kommun i varje enskilt fall helt eller delvis förvärva verksamheter, även utanför Sveriges gränser. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna och enligt principen affärsmässig samhällsnytta tillgodose kommuninvånarnas och andra kunder i Kirunas behov av tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Kiruna kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. 8 av 23

14 Vidare regleras kommunfullmäktiges ställningstagande enligt följande: 6 Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan bolaget fattar beslut i frågor som är föremål för underställningsplikt skall Kiruna kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i ärendet. Kommunfullmäktige skall ges möjlighet att ta ställning till följande frågor: a b c d e ändring av bolagsordning, ägardirektiv eller aktiekapital bildande och/eller avyttrande av dotterföretag samt förvärv av aktier i annat företag, fusion av företag planer på ny eller ändrad inriktning eller väsentlig inskränkning av bolagets eller dotterbolags verksamhet investeringar och/eller vid väsentlig utvidgning av verksamheten som är av sådan omfattning att bolagets finansiella ställning avsevärt påverkas övriga frågor av principiell beskaffenhet, eller av större vikt för bolagets verksamhet I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna Kraft AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra förvärva, utveckla, äga, förvalta fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för kraft- och värmeproduktion samt avfallsförbränning inom Kiruna kommun. Bolaget skall producera och sälja värme och elkraft på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder. Om det bedöms att verksamheten genom samarbete med andra verksamheter och kommuner i Barentsregionen främjas, kan bolaget efter ställningstagande i kommunfullmäktige i Kiruna kommun i varje enskilt fall helt eller delvis förvärva verksamheter, även utanför Sveriges gränser. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder vara till nytta för kommuninvånarna och andra kunder i Kiruna genom energiproduktion på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att genomföra verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt. För att främja dessa ändamål kan bolaget äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav. 9 av 23

15 Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna Kommunpartner AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att producera och distribuera dricksvatten av god kvalité, rena avloppsvatten för att medverka till en uthålligt god miljö samt slamhantering och insamling av hushållsavfall Bolaget skall även på uppdrag och mot ersättning till självkostnad ansvara för administrativ och teknisk förvaltning av väghållning, gatubelysning och parkskötsel. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga anläggningar för och mot ersättning tillhandahålla vatten, avlopp, m.fl. kommunaltekniska nyttigheter. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk standard och med optimalt resursutnyttjande med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna svara för de i 3 nämnda verksamheterna på uppdrag av Kiruna kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kirunabostäder AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kiruna kommun med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och kommersiella lokaler. Bolaget ska på uppdrag mot ersättning och till självkostnadspris även ansvara för administrativ och teknisk förvaltning av det kommunala fastighetsbeståndet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att inom Kiruna kommun trygga kommuninvånarnas behov av bra bostäder och lokaler till skäliga hyror och utveckla bostadsområden med god boendemiljö och socialstruktur. 10 av 23

16 Bolagets verksamhet skall drivas enligt principen affärsmässig samhällsnytta som gör det motiverat för kommunen att äga bolaget. Bolaget skall drivas utan vinstsyfte. Bolaget får dock lämna skälig utdelning enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Kiruna kommun för att till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Vidare regleras kommunfullmäktiges ställningstagande enligt följande: 6 Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan bolaget fattar beslut i frågor som är föremål för underställningsplikt skall Kiruna kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i ärendet. Kommunfullmäktige skall ges möjlighet att ta ställning till följande frågor: a b c d e ändring av bolagsordning, ägardirektiv eller aktiekapital bildande och/eller avyttrande av dotterföretag samt förvärv av aktier i annat företag, fusion av företag planer på ny eller ändrad inriktning eller väsentlig inskränkning av bolagets eller dotterbolags verksamhet investeringar och/eller vid väsentlig utvidgning av verksamheten som är av sådan omfattning att bolagets finansiella ställning avsevärt påverkas övriga frågor av principiell beskaffenhet, eller av större vikt för bolagets verksamhet Bolaget får utan sådant ställningstagande från kommunfullmäktige som anges ovan avyttra till eller förvärva anläggning, fastighet eller tomträtt från eget helägt bolag. Avyttringar eller köp därutöver får utan fullmäktiges yttrande ske till ett värde av högst tio miljoner ( ) kronor per objekt. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna näringsfastigheter AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kiruna kommun uppföra, köpa, sälja, förvalta och uthyra byggnader för huvudsakligen industri-, kontors-, handels-, serviceoch hantverksändamål. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna vara till nytta för kommuninvånarna och andra kunder i Kiruna genom att tillhandahålla kommersiella lokaler till bra standard och till skäliga priser för privatpersoner, företag, organisationer och för Kiruna kommunkoncern och därigenom bidra till att främja utvecklingen av näringslivet inom Kiruna kommun. 11 av 23

17 Bolagets verksamhet skall drivas enligt principen affärsmässig samhällsnytta som gör det motiverat för kommunen att äga bolaget. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla dess ägare att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Kirunabostäder AB med justering för förhållandet moder dotterbolag: Bolaget får utan sådant ställningstagande från kommunfullmäktige som anges ovan avyttra till eller förvärva anläggning, fastighet eller tomträtt från moderbolaget. Avyttringar eller köp därutöver får utan fullmäktiges yttrande ske till ett värde av högst tio miljoner ( ) kronor per objekt. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen. Kommentar Av bolagsordningen för Kirunabostäder AB framgår bl a att bolaget ska drivas utan vinstsyfte samt att de till självkostnadspris ska svara för administrativ och teknisk förvaltning av det kommunala fastighetsbeståndet. Det kan diskuteras huruvida dessa skrivningar harmonierar med lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag som ställer krav på att driva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Vidare vill vi uppmärksamma att bolagsordningarna i dagsläget inte fullt ut motsvarar de krav som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringens proposition 2011/12:106. Vad som avses är främst ett behov av att förtydliga vilka kommunala befogenheter som ska gälla för respektive bolag. I arbetet med utvecklingen av ägarstyrningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen beaktar ovanstående för vidare analys. 12 av 23

18 5 Resultat 5.1 Ägarstyrning Företagspolicy I samband med att fullmäktige fastställt bolagsordningar för respektive bolag har fullmäktige även fastställt en företagspolicy för kommunens bolag. Av denna framgår bl a att: En löpande dialog med bolagens ledning krävs för uppföljning, styrning och samordning och att bolagen utvecklas i önskvärd riktning Verksamheten skall bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen, förutom över nämnderna, utöva uppsikt eller med andra ord förvaltningskontroll över bolagen. Denna förvaltningskontroll utgör grunden för kommunens ägarstyrning För att verksamheten i bolagen skall samordnas, styrelseledamöterna skall ha full uppsikt över moderbolagets och dotterbolagens totala verksamhet, skall styrelsen, ordförande och vice ordförande i respektive dotterbolag vara den samma som i respektive moderbolag Styrelsemöten för moderbolag och dotterbolag skall om möjligt ske samma dag som styrelsemöte med moderbolag Moder och dotterbolag ska ha samma VD och övriga ledande funktioner såsom ekonomichef och lämpliga delar inom administrationen Styrelse, VD och annan ledande personal ska efter kallelse medverka i kommunens lednings- och samordningsmöten samt övriga koncernövergripande möten och samlingar De kommunala bolagen skall liksom övriga nämnder och förvaltningar följa kommunens personalpolitiska riktlinjer vilket i möjligaste mån innebär samordnad lönesättning, likartade personal förmåner och övriga riktlinjer. Moderbolaget skall tillse att kommunens vision, policies, riktlinjer och mål implementeras i hela bolagskoncernen Bolagen skall i första hand använda sig av Kiruna kommunkoncernens Itsystem, ekonomisystem, administrativa system och personalsystem De direktiv som fastställs i bolagsordningar, ägardirektiv och av fullmäktige särskilda direktiv, policies etc. syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att bolagens verksamhet skall ges en affärsmässig inriktning inom ramen för fastställda kommunalrättsliga begränsningar 13 av 23

19 5.1.2 Finanspolicy Förutom ovan nämnda styrdokument finns en Finanspolicy och policy för penninghantering för Kiruna kommunkoncern, senast reviderad av fullmäktige Till denna finanspolicy finns även tillämpningsföreskrifter, Föreskrifter för penninghanteringen samt för den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern, senast reviderad av kommunstyrelsen Av finanspolicyn framgår bl a att Kommunkoncernen utgör en enhet på den finansiella marknaden, och därför skall dess samlade kreditvärdighet användas för att åstadkomma bästa möjliga villkor och lösningar. Det framgår även att det hos kommunstyrelsen och kommunkontorets ekonomiavdelning skall det finnas en finansenhet, tillika koncernbank, som ansvarar för samordningen av kommunens och de kommunala bolagens finansiella verksamhet. Kommunstyrelsen skall specificera koncernbankens uppgifter och ansvar i föreskrifter för penninghanteringen samt den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern. Enligt finanspolicyn ansvarar varje kommunalt bolag för sin egen finansverksamhet inom de ramar som detta policydokument samt föreskrifter för penninghanteringen i Kiruna kommunkoncern. Vidare framgår bl a att: Varje kommunalt bolag skall upprätta och besluta om ett finansiellt regelverk. Regelverket skall anpassas till och inte innehålla större risktaganden än detta dokument samt föreskrifter för penninghanteringen samt för den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern. All form av finansiell verksamhet innebär ett visst mått av risktagande och måste därför också accepteras i kommunal verksamhet. Riskerna skall hanteras genom en aktiv och effektiv finansförvaltning med beaktande av den kostnad som uppkommer för att minska eller eliminera riskerna. Upplåning och placering i spekulativt syfte är inte tillåtet. Kommunfullmäktige skall besluta om maximala kreditnivåer för varje verksamhetsår för kommunen samt kommunens hel- eller delägda bolag som denna policy gäller för. Kommunfullmäktige skall även besluta om en maximal kreditnivå under verksamhetsåret för hela kommunkoncernen. Borgen kan endast ges till bolag ingående i kommunkoncernen enligt kommunfullmäktiges beslut , 290. Alla borgensåtaganden innebär ett risktagande och ökade administrativa kostnader. Kommunfullmäktige har i samma beslut fastställt att borgensavgifter skall uttas av de kommunala bolagen. Borgensavgift erläggs till dess att befintliga lån i bolagen övertagits i kommunkoncernens koncernbank. Föreligger synnerliga skäl för borgensåtagande beslutar fullmäktige för varje nytt åtagande, varvid riskanalys skall föreligga. 14 av 23

20 5.1.3 Planerings- och styrprocess samt ekonomistyrregler För bolagen gäller även att kommunens Planerings- och styrprocess samt Ekonomistyrregler ska följas. Av dokumenten framgår inte när de är fastställda av fullmäktige. Avseende planerings- och styrprocessen framgår av dokumentet att fullmäktige fattat beslut om samordnad budgetprocess i kommunkoncernen. Planerings- och styrprocessen presenterar en årscykel för budgetprocessen. Av betydelse för styrning och uppsikt kan nämnas att kommunstyrelsens ordförande ska kalla nämnds- och bolagspresidierna till politiska diskussioner för att utarbeta förslag till inriktningen av verksamheten. Vidare att kommunstyrelsen regelbundet ska följa verksamheterna och ekonomiska utfall i prognoser och bokslut. Ekonomistyrreglerna gäller enligt dokumentet fr o m och innehåller bl a regler rörande budgetföljsamhet, uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässiga mål samt investeringar. Av betydelse för uppsikten regleras bl a att en finansiell rapport ska tillställas kommunstyrelsen senast en vecka efter respektive månadsskifte Ägardirektiv I samband med att fullmäktige fastställt bolagsordningar för respektive bolag har fullmäktige även fastställt ägardirektiv för varje bolag. Av respektive ägardirektiv framgår att bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv samt av kommunfullmäktige särskilt utfärdade direktiv. Vidare framgår att Kommunen avser att utfärda sin direktivrätt genombolagsstämmodirektiv. Det framgår även av ägardirektiven att bolagen i tillämpliga delar ska följa av kommunen upprättade riktlinjer/program/policies inom olika områden såsom personalpolitiska program, miljöpolicy, finanspolicy, inköpspolicy m fl. Ägardirektiven formulerar också koncerndirektiv inom upphandling, administrativ/teknisk samordning och personalpolitik: Upphandling Bolagets upphandling skall följa den för kommunen gällande upphandlingsordningen med iakttagande av de lagbestämmelser som reglerar upphandlingsförfarandet. I den mån det är lämpligt skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Administrativ och teknisk samordning samt samnyttjande Det åligger bolaget att fortlöpande pröva om samordning kan ske med funktion inom kommunen eller med annat bolag inom koncernen. Bolaget skall i sin verksamhet i största möjliga utsträckning använda samma administrativa och tekniska system som kommunen. Inför övergång till nytt system skall samråd ske med kommunen. Samnyttjande av lokaler, fordon etc. skall ske när så är möjligt 1. 1 Skrivningen avseende samnyttjande av lokaler, fordon etc gäller för samtliga bolag förutom Kiruna Näringsfastigheter AB. 15 av 23

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 233 och

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER 1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Agardirektivfiir llagorshein AB organisationsnulnrner 55 65 35 604 ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Antagna av kommunfullmäktige i Hagfors kommun 2009-06-23, 58. Fastställda av bolagsstämman 2010-06-07,

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TBAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Bostadsbolag AB För verksamheten i

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Rederi AB Ventrafiken, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2015-04-27, 73 och fastställda av bolagsstämma den 2015-05-07.

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB. ( g ä l l e r ä v e n f ö r e v e n t u e l l a d o t t e r b o l a g )

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB. ( g ä l l e r ä v e n f ö r e v e n t u e l l a d o t t e r b o l a g ) ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB ( g ä l l e r ä v e n f ö r e v e n t u e l l a d o t t e r b o l a g ) Ägardirektiv för Morastrand AB Fastställd Kommunfullmäktige 2007-04-23 Reviderad Kommunfullmäktige

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-26, 84 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning för Eda Bostads AB...4 Roller...4 1. Bolaget sona

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för verksamheten i Utveckling i Noresund AB (nedan kallat bolaget), antagna av kommunfullmäktige i Eda kommun den [datum] och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Örebro kommun 2017-05-23 Ks 600/2017 orebro.se 2 BOLAGSPOLICY PROGRAM Uttrycker värdegrund och

Läs mer

Ägardirektiv. för Tranemobostäder AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Beslutade av kommunfullmäktige

Ägardirektiv. för Tranemobostäder AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Beslutade av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:103 Ägardirektiv för Tranemobostäder AB Organisationsnummer: 556449-1966 Tranemo kommun Beslutade av kommunfullmäktige 2016-03-21 28 1 (9) 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Tranemobostäder

Läs mer

Föreskrift Andra föreskrifter KS/2008:

Föreskrift Andra föreskrifter KS/2008: Dokumentnamn Ägardirektiv för TOP-bostäder AB Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Andra föreskrifter KS/2008:392 107 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunfullmäktige Nämnd- och utredningsenheten Beslutad

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 3. Kommunens insyn och ägarfunktion... 3 5. Grundläggande principer

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB

Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (6) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 90, Dnr 2013/161 003 Bolagsstämman 2013-10-24 Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:252-003 2015-05-21 1/2 Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Revisionsrapport Kalix kommun

Revisionsrapport Kalix kommun Revisionsrapport Uppföljning avseende ägarstyrning av de kommunala företagen - Styrning och uppsikt avseende KB Kalix Nya Centrum Kalix kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 2013-02-27

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB med dotterbolag

FÖRFATTNINGSSAMLING. Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB med dotterbolag Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB med dotterbolag Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 188 Det ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om är det övergripande styrdokumentet för samtliga bolag

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB 1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, 33, Dnr 2008/1062 Reviderade 2012-09-25, 80, Dnr 2012/1255 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, 66, Dnr 2015/1100

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen Kommunen äger bolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som i sin tur äger Telge

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer