1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma."

Transkript

1 SLUTDOKUMENTT (2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorerr i Kiruna kommun granskat om kommunstyrelsen tillsettt att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolagg är ändamålsenlig samt om kommunstyrelsenn fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsett att ägarstyrningen avseendee Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig utifrånn nu gällande lagstiftning. Det finns dock förhållanden vad gäller ägarstyrning gen av Kirunabostäder som vi bedömer vara i behov av vidare analys. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen endast delvis fullgör sin s uppsiktspliktt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. I sammanhanget bör nämnas att ändrad lagstiftning med ikraftträdande 1 januari 2013 kommer att kräva ändringar i såväl ägarstyrning som kommunsty yrelsens fullgörande av uppsiktsplikten Vår sammanfattande bedömning baseras bl a på följande iakttagelser och bedömningar: Genom antagande av bolagsordning och ägardirektiv på respektive årsstämma så har även andra koncernövergripande policies och riktlinjer r huvudsakligen gjorts gällande i tillräcklig utsträckning. Företagspolicynn är dock inte antagen av Kirunabostäders eller dess dotterbolags årsstämma. Ägardirektiven till stora delar är heltäckande och ändamålsenlä nliga ur ett ägarperspektiv. Det finns dock delar som vi bedömer behöverr analyserass vidare. Vad som avses är främst direktiv till Kirunabostäder i förhållande till krav på affärsmässiga principer. Formerna för uppsikten, till omfattning och innehåll, endast delvis är tillräcklig. Detta eftersom den uppsikt som kommunstyrelsen bedriver i sin helhet ärr begränsad till den information som lämnas genom delårsrapport och årsredovisning. Den löpandee uppsikten sker på presidienivå och tjänstemannanivå i stället för i enlighet med styrdokumenten på kommunstyrelsenivå. Vidaree kan inte granskninge n styrka att t kommunstyrelsen inhämtar information om hur den interna kontrollen fungerar i kommunens bolag i enlighet med reglementet för intern kontroll. Rapporteringen till t fullmäktige är i dagsläget i allt väsentligt tillräcklig men kommer, liksom kommunstyrelsens fullgörande avv uppsiktsplikten, i o m lagändringarna den 1 januari 2013 att kräva en utveckling

2 SLUTDOKUMENTT (2) För utförligare redogörelse hänvisarr vi till de iakttagelser som redovisas i bifogad revisionsrapport. Med anledning avv ovanstående rekommenderar vi kommunstyrelsen att tillse att företagspolicyn görs gällande för Kirunabostäder ABB samt dess dotterbolag analysera ägardirektiven tilll Kirunabostäder AB i förhållande f till lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag och vidta åtgärder för tydliga, uppföljningsbaraa direktiv inför en eventuell utvecklingg av bostadsmarknadenn beakta behov av avkastningskrav på Kirunabostäder AB utveckla den löpande uppsikten över bolagen se över sitt fullgörande av uppsikten över de kommunala bolagen utifrån gällande styrdokument samtt vid behov initiera en revidering r av dessa förr anpassa uppsikten till både en rimlig och ändamålsenlig nivå I övrigt vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på de ändringar i kommunallagen som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringenss proposition 2011/12: 106. Granskningenn visar att det kommer att krävas förändringa ar i bolagsordningar, kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten samt rapportering till fullmäktige. Vidare ser vi att ägardirektiven i samband med detta kan utvecklas för att underlätta kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten. För Kiruna kommuns revisorer Roger Aitomäki, ordförande Peter Scherman, vice ordförande Bilaga: Revisionsrapport Ägarstyrning av de kommunala företagen samt kommunstyrelsen fullgörande av uppsiktsplikten. PwC, december 2012

3 Revisionsrapport Ägarstyrning av de kommunala företagen samt kommunstyrelsen fullgörande av uppsiktsplikten Andreas Jönsson Kiruna kommun December 2012

4 Namnförtydligande Namnförtydligande

5 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning Revisionsfråga Metod, material och avgränsning 3 3 Ägarstyrning och uppsikt Principer för ägarstyrning Kommunala bostadsaktiebolag Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Proposition 2011/12:106 nyheter fr o m 1 januari Kiruna kommuns bolag Verksamhet enligt bolagsordning Tekniska verken i Kiruna AB Kiruna Kraft AB Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB Kiruna näringsfastigheter AB 11 5 Resultat Ägarstyrning Företagspolicy Finanspolicy Planerings- och styrprocess samt ekonomistyrregler Ägardirektiv Tekniska verken i Kiruna AB Kiruna Kraft AB Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB Kiruna Näringsfastigheter AB Gällande styrdokument genom stämmobeslut Övriga iakttagelser Uppsikt och rapportering till fullmäktige 22

6 1 Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kiruna kommun har PwC granskat om kommunstyrelsen tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig samt om kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig utifrån nu gällande lagstiftning (ändrad lagstiftning med ikraftträdande 1 januari 2013 kommer att kräva ändringar i såväl ägarstyrning som kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten). Det finns dock förhållanden vad gäller ägarstyrningen av Kirunabostäder som vi bedömer vara i behov av vidare analys. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen endast delvis fullgör sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Grunden för vår bedömning redovisas under respektive för granskningen styrande kontrollmål nedan. Har kommunstyrelsen tillsett att ägardirektiv och övriga koncernövergripande policies/riktlinjer har gjorts gällande för bolagen? Genom antagande av bolagsordning och ägardirektiv på respektive årsstämma så har även andra koncernövergripande policies och riktlinjer huvudsakligen gjorts gällande i tillräcklig utsträckning enligt vår bedömning. Företagspolicyn är dock inte antagen av Kirunabostäders eller dess dotterbolags årsstämma. Är ägardirektiv heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv? Vår bedömning är att ägardirektiven till stora delar är heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv. Det finns dock delar som vi bedömer behöver analyseras vidare. Vad som avses är främst direktiv till Kirunabostäder i förhållande till krav på affärsmässiga principer. Är formerna för uppsikten ändamålsenlig avseende omfattning och innehåll? Vår bedömning är att formerna för uppsikten, till omfattning och innehåll, endast delvis är tillräcklig. Detta eftersom den uppsikt som kommunstyrelsen bedriver i sin helhet är begränsad till den information som lämnas genom delårsrapport och årsredovisning. Den löpande uppsikten sker på presidienivå och tjänstemannanivå i stället för i enlighet med styrdokumenten på kommunstyrelsenivå. Bland annat kan nämnas finansiella rapporter som enligt styrdokumenten ska tillställas kommunstyrelsen månatligen, men som inte når kommunstyrelsen. Vidare kan inte granskningen styrka kommunstyrelsens inhämtande avseende information om hur den interna kontrollen fungerar i kommunens bolag. 1 av 23

7 I vilken utsträckning sker rapportering till fullmäktige? Rapporteringen till fullmäktige bedömer vi i dagsläget vara i allt väsentligt tillräcklig men kommer, liksom kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten, i o m lagändringarna den 1 januari 2013 att kräva en utveckling. Utförligare redogörelse av bedömningar redovisas under respektive avsnitt i rapporten. Med anledning av granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att tillse att företagspolicyn görs gällande för Kirunabostäder AB samt dess dotterbolag analysera ägardirektiven till Kirunabostäder AB i förhållande till lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag och vidta åtgärder för tydliga, uppföljningsbara direktiv inför en eventuell utveckling av bostadsmarknaden beakta behov av avkastningskrav på Kirunabostäder AB utveckla den löpande uppsikten över bolagen se över sitt fullgörande av uppsikten över de kommunala bolagen utifrån gällande styrdokument samt vid behov initiera en revidering av dessa för anpassa uppsikten till både en rimlig och ändamålsenlig nivå I övrigt vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på de krav som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringens proposition 2011/12:106. Granskningen visar att det kommer att krävas förändringar i bolagsordningar, kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten samt rapportering till fullmäktige. Vidare ser vi att ägardirektiven i samband med detta kan utvecklas för att underlätta kommunstyrelsens fullgörande av uppsikten. 2 av 23

8 2 Inledning Det kommunala ändamålet med bolagen ska regleras i bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen har ett ansvar att bevaka fullmäktiges intressen i bolagen och styra bolagen utifrån ägarens intentioner. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över de kommunala bolagen och detta är en viktig komponent i att fullgöra ägarrollen. Uppsikten utgör en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna leda och samordna kommunens angelägenheter och för det fall detta inte fungerar tillse att frågan behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. 2.1 Revisionsfråga Har kommunstyrelsen tillsett att ägarstyrningen avseende Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB inkl dotterbolag är ändamålsenlig och fullgör kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt? Revisionsfrågorna ska besvaras utifrån följande kontrollfrågor: Har kommunstyrelsen tillsett att ägardirektiv och övriga koncernövergripande policies/riktlinjer har gjorts gällande för bolagen? Är ägardirektiv heltäckande och ändamålsenliga ur ett ägarperspektiv? Är formerna för uppsikten ändamålsenlig avseende omfattning och innehåll? I vilken utsträckning sker rapportering till fullmäktige? Behovet av granskningen har framkommit ur revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 2.2 Metod, material och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av bolagsordningar, ägardirektiv, företagspolicy, finanspolicy, ekonomistyrregler, planerings- och styrprocess, reglemente för intern kontroll samt kommunens delårsrapport och årsredovisning. Därutöver har intervju genomförts med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef samt styrelseordförande och VD för respektive bolag. 3 av 23

9 3 Ägarstyrning och uppsikt Av kommunallagen 3 kap 16 (KL 3:16) framgår att kommunen efter beslut i fullmäktige får lämna över vården av en kommunal angelägenhet ( för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits ) till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas ska falla inom den kommunala kompetensen. Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, framgår det av KL 3:17 att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter samt se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut i bolaget fattas som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Vad gäller delägarskap regleras detta i KL 3:18 innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan, ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Således gäller att ju större det offentliga ägandet är, desto större krav ställs på tillämpningen av KL 3:17. Enligt kommunallagens kommentarer kan det dock inte ges något bestämt besked hur KL 3:18 generellt ska tolkas. 3.1 Principer för ägarstyrning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav under 2006 ut en skrift, Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, som syftar till att lyfta goda idéer och erfarenheter från bolagsstyrning i den kommunala bolagssektorn. Principerna syftar vidare bl a till att bidra till kommunernas och landstingens arbete med ägarfrågor och bolagsstyrning. Enligt principerna är det viktigt att kommunen är en aktiv ägare i de fall kommunen väljer att bedriva verksamhet i bolagsform. Innebörden av ett aktivt ägarskap omfattar bl a löpande utvärdering av verksamheten såväl som verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar in i kommunens övriga verksamhet samt hur verksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning. En utgångspunkt för skälet att bedriva verksamhet i bolagsform är att verksamheten tillsammans med kommunens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför enligt principerna naturligt att bolagsverksamheten, så långt som möjligt och lämpligt, samordnas med kommunens övriga verksamhet. 4 av 23

10 När kommunen väljer att bedriva verksamhet i bolagsform måste två regelsystem beaktas kommunallagen samt det regelverk som gäller för aktuell företagsform. Vad gäller aktiebolag är bolagsordningen det viktigaste styrinstrumentet där det kommunala ändamålet bör återfinnas. Enligt principerna ger sällan bolagsordningens syftes- eller föremålsbeskrivningar uttömmande svar på hur det kommunala ändamålet ska förverkligas i bolagets verksamhet. Kommunen bör därför genom ägardirektiv utveckla hur ändamålet ska uppnås, vilka kan omfatta både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Principerna anger vidare att den formella styrningen genom bolagsordning och ägardirektiv inte är tillräckligt för ett aktivt ägarskap det krävs också en informell styrning genom samråd och dialog mellan ägare och bolag. Ägarens förväntningar på bolaget kan tydliggöras genom dialog, likaså innebörden i bolagsordning och ägardirektiv. Bland annat nämns att denna dialog bör behandla frågor om bolagets förhållande till kommunkoncernen i övrigt, förväntningar på verksamhet och resultat samt strategiska frågor som rör både ägare och bolag. I synnerhet bör bolaget och ägaren enligt principerna samråda för att identifiera frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt på kort och lång sikt. Skriften framhåller att syftet med principerna inte är att konstruera ett antal regler som måste följas det är kommunen själv som avgör i vilken utsträckning principerna ska följas. Det viktiga är att kommunen eller landstinget har tänkt igenom bolagsstyrningssystemet för de kommun- eller landstingsägda bolagen och att Bolagsstyrningssystemet måste anpassas till särskilda förhållanden i olika kommuner och landsting. 3.2 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i den kommunala organisationen vilket innebär att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela kommunalförvaltningen. Denna uppsikt regleras i KL 6:1. Kommunstyrelsen har enligt bestämmelserna även en uppsiktsplikt över kommunal verksamhet som bedrivs i hel- och delägda företag. Kommunstyrelsen kan dock inte med kommunallagen som direkt grund begära in yttranden och upplysningar på samma sätt som gäller i relationen med kommunens nämnder. För att fullgöra uppsikten bör därför företagen genom ägardirektiv åläggas att till kommunstyrelsen lämna de uppgifter som anses behövliga. Det räcker dock inte att fullmäktige antar ägardirektiv för företagen för att de ska vara formellt bindande. I aktiebolag krävs att ägardirektiv görs gällande i bolagsordningen eller genom beslut på årsstämma. Enligt kommunallagens kommentarer kan inte kommunstyrelsen sägas uppfylla sin uppsiktsplikt endast genom att dess ledamöter också är ledamöter i företagsstyrelsen En sådan personunion fråntar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva uppsikt över bolaget Kommunstyrelsen har således en skyldighet att utöva en löpande uppsikt, och det är kommunstyrelsen själv som bestämmer formerna för hur uppsikten ska gå till. 5 av 23

11 Det finns ingen fastlagd god sed eller praxis vad gäller formerna för kommunstyrelsens uppsikt. Med andra ord är det upp till styrelsen att själv utforma system och rutiner för att fullgöra sin uppsiktsplikt. 3.3 Kommunala bostadsaktiebolag Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Lagen innebär att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer innebär att undantag görs från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot att driva företag i vinstsyfte. Detta innebär också krav på att bolagsordningar och ägardirektiv harmonierar med den nya lagstiftningen. Affärsmässiga principer innebär att bolagets utgångspunkt ska vara att driva verksamheten utifrån vad som är långsiktigt bäst för bolaget samt att ägarna inte ska ge bolagen fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. SABO och SKL gav i samband med lagens ikraftträdande ut en skrift, Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag en handledning, vilken bl a tydliggör att: Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag Om kommunen går i borgen för bolagets lån ska kommunen ta ut en avgift så att kapitalkostnaden sammantaget bli marknadsmässig Om kommunen lånar ut medel eller förmedlar lån ska räntan vara marknadsmässig Kommunen får normalt inte tillskjuta medel för att täcka underskott i verksamheten Kommunen kan inte kräva att bostadsbolaget vidtar åtgärder som inte är lönsamma för bolaget. 3.4 Proposition 2011/12:106 nyheter fr o m 1 januari 2013 Utifrån regeringens proposition (2011/12:106) Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor träder vissa ändringar i kommunallagen i kraft från och med 1 januari Propositionen har lett till förändringar i kommunalrätten som direkt påverkar kommunerna i deras styrning och uppföljning av kommunala bolag. Kommunfullmäktiges skyldigheter utökas till att se till att det kommunala ändamålet, och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i ett helägt kommunalt bolag, kommer till uttryck i bolagsordningen. Fullmäktige ska också se till att det i bolagsordningen anges att fullmäktige får ta ställning innan 6 av 23

12 sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Detta är ett förtydligande av krav på styrning via bolagsordning i jämförelse med nu gällande formulering i kommunallagen; att fullmäktige skall fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten samt se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Viktigt att notera är att även de kommunala befogenheterna som ska gälla för bolaget ska framgå av bolagsordningen, d v s kompetensprincipen, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen o s v. Vidare konkretiseras kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag avseende de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska årligen ta ställning om respektive bolags verksamhet bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och de kommunala befogenheterna redovisa sitt ställningstagande till kommunfullmäktige Vid behov ska kommunstyrelsen även lämna förslag till nödvändiga förbättringsåtgärder avseende följsamhet till det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. 7 av 23

13 4 Kiruna kommuns bolag Kiruna kommuns bolag är helägda och består av Tekniska verken i Kiruna AB med dotterbolagen o Kiruna Kraft AB o Kiruna Kommunpartner AB Kirunabostäder AB med dotterbolaget o Kiruna Näringsfastigheter AB 4.1 Verksamhet enligt bolagsordning Tekniska verken i Kiruna AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter såsom dricksvatten, avlopp och avloppsrening, gatu- och vägunderhåll, avfalls- och bränslehantering, avfallsförbränning, värme, elektrisk kraft m.fl. samt att mot ersättning tillhandahålla tekniska nyttigheter och tjänster. Bolaget är moderbolag i en äkta koncern med Kiruna kraft och Kiruna kommunpartner som dotterbolag. Bolaget skall producera och sälja värme och elkraft på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder. Om det bedöms att verksamheten genom samarbete med andra verksamheter och kommuner i Barentsregionen främjas, kan bolaget efter ställningstagande i kommunfullmäktige i Kiruna kommun i varje enskilt fall helt eller delvis förvärva verksamheter, även utanför Sveriges gränser. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna och enligt principen affärsmässig samhällsnytta tillgodose kommuninvånarnas och andra kunder i Kirunas behov av tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Kiruna kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. 8 av 23

14 Vidare regleras kommunfullmäktiges ställningstagande enligt följande: 6 Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan bolaget fattar beslut i frågor som är föremål för underställningsplikt skall Kiruna kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i ärendet. Kommunfullmäktige skall ges möjlighet att ta ställning till följande frågor: a b c d e ändring av bolagsordning, ägardirektiv eller aktiekapital bildande och/eller avyttrande av dotterföretag samt förvärv av aktier i annat företag, fusion av företag planer på ny eller ändrad inriktning eller väsentlig inskränkning av bolagets eller dotterbolags verksamhet investeringar och/eller vid väsentlig utvidgning av verksamheten som är av sådan omfattning att bolagets finansiella ställning avsevärt påverkas övriga frågor av principiell beskaffenhet, eller av större vikt för bolagets verksamhet I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna Kraft AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra förvärva, utveckla, äga, förvalta fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för kraft- och värmeproduktion samt avfallsförbränning inom Kiruna kommun. Bolaget skall producera och sälja värme och elkraft på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder. Om det bedöms att verksamheten genom samarbete med andra verksamheter och kommuner i Barentsregionen främjas, kan bolaget efter ställningstagande i kommunfullmäktige i Kiruna kommun i varje enskilt fall helt eller delvis förvärva verksamheter, även utanför Sveriges gränser. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder vara till nytta för kommuninvånarna och andra kunder i Kiruna genom energiproduktion på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att genomföra verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt. För att främja dessa ändamål kan bolaget äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav. 9 av 23

15 Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna Kommunpartner AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att producera och distribuera dricksvatten av god kvalité, rena avloppsvatten för att medverka till en uthålligt god miljö samt slamhantering och insamling av hushållsavfall Bolaget skall även på uppdrag och mot ersättning till självkostnad ansvara för administrativ och teknisk förvaltning av väghållning, gatubelysning och parkskötsel. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga anläggningar för och mot ersättning tillhandahålla vatten, avlopp, m.fl. kommunaltekniska nyttigheter. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk standard och med optimalt resursutnyttjande med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna svara för de i 3 nämnda verksamheterna på uppdrag av Kiruna kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kirunabostäder AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kiruna kommun med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och kommersiella lokaler. Bolaget ska på uppdrag mot ersättning och till självkostnadspris även ansvara för administrativ och teknisk förvaltning av det kommunala fastighetsbeståndet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att inom Kiruna kommun trygga kommuninvånarnas behov av bra bostäder och lokaler till skäliga hyror och utveckla bostadsområden med god boendemiljö och socialstruktur. 10 av 23

16 Bolagets verksamhet skall drivas enligt principen affärsmässig samhällsnytta som gör det motiverat för kommunen att äga bolaget. Bolaget skall drivas utan vinstsyfte. Bolaget får dock lämna skälig utdelning enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Kiruna kommun för att till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Vidare regleras kommunfullmäktiges ställningstagande enligt följande: 6 Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan bolaget fattar beslut i frågor som är föremål för underställningsplikt skall Kiruna kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i ärendet. Kommunfullmäktige skall ges möjlighet att ta ställning till följande frågor: a b c d e ändring av bolagsordning, ägardirektiv eller aktiekapital bildande och/eller avyttrande av dotterföretag samt förvärv av aktier i annat företag, fusion av företag planer på ny eller ändrad inriktning eller väsentlig inskränkning av bolagets eller dotterbolags verksamhet investeringar och/eller vid väsentlig utvidgning av verksamheten som är av sådan omfattning att bolagets finansiella ställning avsevärt påverkas övriga frågor av principiell beskaffenhet, eller av större vikt för bolagets verksamhet Bolaget får utan sådant ställningstagande från kommunfullmäktige som anges ovan avyttra till eller förvärva anläggning, fastighet eller tomträtt från eget helägt bolag. Avyttringar eller köp därutöver får utan fullmäktiges yttrande ske till ett värde av högst tio miljoner ( ) kronor per objekt. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen Kiruna näringsfastigheter AB Av bolagsordningen (fastställd av kommunfullmäktige , registrerad av Bolagsverket ) framgår följande avseende föremål för och ändamål med bolagets verksamhet: 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kiruna kommun uppföra, köpa, sälja, förvalta och uthyra byggnader för huvudsakligen industri-, kontors-, handels-, serviceoch hantverksändamål. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna vara till nytta för kommuninvånarna och andra kunder i Kiruna genom att tillhandahålla kommersiella lokaler till bra standard och till skäliga priser för privatpersoner, företag, organisationer och för Kiruna kommunkoncern och därigenom bidra till att främja utvecklingen av näringslivet inom Kiruna kommun. 11 av 23

17 Bolagets verksamhet skall drivas enligt principen affärsmässig samhällsnytta som gör det motiverat för kommunen att äga bolaget. För att främja dessa ändamål kan bolaget efter tillstånd från Kommunfullmäktige äga aktier eller andelar i andra företag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla dess ägare att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets abonnenter/brukare. Vidare regleras fullmäktiges ställningstagande med samma skrivning som avseende moderbolaget Kirunabostäder AB med justering för förhållandet moder dotterbolag: Bolaget får utan sådant ställningstagande från kommunfullmäktige som anges ovan avyttra till eller förvärva anläggning, fastighet eller tomträtt från moderbolaget. Avyttringar eller köp därutöver får utan fullmäktiges yttrande ske till ett värde av högst tio miljoner ( ) kronor per objekt. I övrigt regleras tillsättning av styrelseledamöter och lekmannarevisor i enlighet med kommunallagen. Kommentar Av bolagsordningen för Kirunabostäder AB framgår bl a att bolaget ska drivas utan vinstsyfte samt att de till självkostnadspris ska svara för administrativ och teknisk förvaltning av det kommunala fastighetsbeståndet. Det kan diskuteras huruvida dessa skrivningar harmonierar med lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag som ställer krav på att driva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Vidare vill vi uppmärksamma att bolagsordningarna i dagsläget inte fullt ut motsvarar de krav som kommer att gälla fr o m 1 januari 2013 utifrån regeringens proposition 2011/12:106. Vad som avses är främst ett behov av att förtydliga vilka kommunala befogenheter som ska gälla för respektive bolag. I arbetet med utvecklingen av ägarstyrningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen beaktar ovanstående för vidare analys. 12 av 23

18 5 Resultat 5.1 Ägarstyrning Företagspolicy I samband med att fullmäktige fastställt bolagsordningar för respektive bolag har fullmäktige även fastställt en företagspolicy för kommunens bolag. Av denna framgår bl a att: En löpande dialog med bolagens ledning krävs för uppföljning, styrning och samordning och att bolagen utvecklas i önskvärd riktning Verksamheten skall bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen, förutom över nämnderna, utöva uppsikt eller med andra ord förvaltningskontroll över bolagen. Denna förvaltningskontroll utgör grunden för kommunens ägarstyrning För att verksamheten i bolagen skall samordnas, styrelseledamöterna skall ha full uppsikt över moderbolagets och dotterbolagens totala verksamhet, skall styrelsen, ordförande och vice ordförande i respektive dotterbolag vara den samma som i respektive moderbolag Styrelsemöten för moderbolag och dotterbolag skall om möjligt ske samma dag som styrelsemöte med moderbolag Moder och dotterbolag ska ha samma VD och övriga ledande funktioner såsom ekonomichef och lämpliga delar inom administrationen Styrelse, VD och annan ledande personal ska efter kallelse medverka i kommunens lednings- och samordningsmöten samt övriga koncernövergripande möten och samlingar De kommunala bolagen skall liksom övriga nämnder och förvaltningar följa kommunens personalpolitiska riktlinjer vilket i möjligaste mån innebär samordnad lönesättning, likartade personal förmåner och övriga riktlinjer. Moderbolaget skall tillse att kommunens vision, policies, riktlinjer och mål implementeras i hela bolagskoncernen Bolagen skall i första hand använda sig av Kiruna kommunkoncernens Itsystem, ekonomisystem, administrativa system och personalsystem De direktiv som fastställs i bolagsordningar, ägardirektiv och av fullmäktige särskilda direktiv, policies etc. syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att bolagens verksamhet skall ges en affärsmässig inriktning inom ramen för fastställda kommunalrättsliga begränsningar 13 av 23

19 5.1.2 Finanspolicy Förutom ovan nämnda styrdokument finns en Finanspolicy och policy för penninghantering för Kiruna kommunkoncern, senast reviderad av fullmäktige Till denna finanspolicy finns även tillämpningsföreskrifter, Föreskrifter för penninghanteringen samt för den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern, senast reviderad av kommunstyrelsen Av finanspolicyn framgår bl a att Kommunkoncernen utgör en enhet på den finansiella marknaden, och därför skall dess samlade kreditvärdighet användas för att åstadkomma bästa möjliga villkor och lösningar. Det framgår även att det hos kommunstyrelsen och kommunkontorets ekonomiavdelning skall det finnas en finansenhet, tillika koncernbank, som ansvarar för samordningen av kommunens och de kommunala bolagens finansiella verksamhet. Kommunstyrelsen skall specificera koncernbankens uppgifter och ansvar i föreskrifter för penninghanteringen samt den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern. Enligt finanspolicyn ansvarar varje kommunalt bolag för sin egen finansverksamhet inom de ramar som detta policydokument samt föreskrifter för penninghanteringen i Kiruna kommunkoncern. Vidare framgår bl a att: Varje kommunalt bolag skall upprätta och besluta om ett finansiellt regelverk. Regelverket skall anpassas till och inte innehålla större risktaganden än detta dokument samt föreskrifter för penninghanteringen samt för den finansiella verksamheten i Kiruna kommunkoncern. All form av finansiell verksamhet innebär ett visst mått av risktagande och måste därför också accepteras i kommunal verksamhet. Riskerna skall hanteras genom en aktiv och effektiv finansförvaltning med beaktande av den kostnad som uppkommer för att minska eller eliminera riskerna. Upplåning och placering i spekulativt syfte är inte tillåtet. Kommunfullmäktige skall besluta om maximala kreditnivåer för varje verksamhetsår för kommunen samt kommunens hel- eller delägda bolag som denna policy gäller för. Kommunfullmäktige skall även besluta om en maximal kreditnivå under verksamhetsåret för hela kommunkoncernen. Borgen kan endast ges till bolag ingående i kommunkoncernen enligt kommunfullmäktiges beslut , 290. Alla borgensåtaganden innebär ett risktagande och ökade administrativa kostnader. Kommunfullmäktige har i samma beslut fastställt att borgensavgifter skall uttas av de kommunala bolagen. Borgensavgift erläggs till dess att befintliga lån i bolagen övertagits i kommunkoncernens koncernbank. Föreligger synnerliga skäl för borgensåtagande beslutar fullmäktige för varje nytt åtagande, varvid riskanalys skall föreligga. 14 av 23

20 5.1.3 Planerings- och styrprocess samt ekonomistyrregler För bolagen gäller även att kommunens Planerings- och styrprocess samt Ekonomistyrregler ska följas. Av dokumenten framgår inte när de är fastställda av fullmäktige. Avseende planerings- och styrprocessen framgår av dokumentet att fullmäktige fattat beslut om samordnad budgetprocess i kommunkoncernen. Planerings- och styrprocessen presenterar en årscykel för budgetprocessen. Av betydelse för styrning och uppsikt kan nämnas att kommunstyrelsens ordförande ska kalla nämnds- och bolagspresidierna till politiska diskussioner för att utarbeta förslag till inriktningen av verksamheten. Vidare att kommunstyrelsen regelbundet ska följa verksamheterna och ekonomiska utfall i prognoser och bokslut. Ekonomistyrreglerna gäller enligt dokumentet fr o m och innehåller bl a regler rörande budgetföljsamhet, uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässiga mål samt investeringar. Av betydelse för uppsikten regleras bl a att en finansiell rapport ska tillställas kommunstyrelsen senast en vecka efter respektive månadsskifte Ägardirektiv I samband med att fullmäktige fastställt bolagsordningar för respektive bolag har fullmäktige även fastställt ägardirektiv för varje bolag. Av respektive ägardirektiv framgår att bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv samt av kommunfullmäktige särskilt utfärdade direktiv. Vidare framgår att Kommunen avser att utfärda sin direktivrätt genombolagsstämmodirektiv. Det framgår även av ägardirektiven att bolagen i tillämpliga delar ska följa av kommunen upprättade riktlinjer/program/policies inom olika områden såsom personalpolitiska program, miljöpolicy, finanspolicy, inköpspolicy m fl. Ägardirektiven formulerar också koncerndirektiv inom upphandling, administrativ/teknisk samordning och personalpolitik: Upphandling Bolagets upphandling skall följa den för kommunen gällande upphandlingsordningen med iakttagande av de lagbestämmelser som reglerar upphandlingsförfarandet. I den mån det är lämpligt skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Administrativ och teknisk samordning samt samnyttjande Det åligger bolaget att fortlöpande pröva om samordning kan ske med funktion inom kommunen eller med annat bolag inom koncernen. Bolaget skall i sin verksamhet i största möjliga utsträckning använda samma administrativa och tekniska system som kommunen. Inför övergång till nytt system skall samråd ske med kommunen. Samnyttjande av lokaler, fordon etc. skall ske när så är möjligt 1. 1 Skrivningen avseende samnyttjande av lokaler, fordon etc gäller för samtliga bolag förutom Kiruna Näringsfastigheter AB. 15 av 23

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Företagspolicy för Umeå kommun

Företagspolicy för Umeå kommun Företagspolicy för Umeå kommun 1 Inledning Behovet är stort av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv, i den mycket omfattande och starkt komplexa kommunala verksamheten i Umeå kommun. Denna

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag RiR 2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag ISBN 198 91 7086 165 9 RiR 2008:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2008-11-24 Dnr 33-2008-0336 Kasernen Fastighetsaktiebolag

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer