Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden

2

3 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa... 5 Målområde God ekonomisk hushållning... 8 Uppdrag Kontroll över expansionsprocessen Närhetsområden Organisationsteam Matcha kompetensens i förvaltningen Ersättningssystemet Förbättra administrativa förutsättningarna Utveckla koncerntänk Uppdrag från kommunstyrelsen Tvärsektoriella frågor Likabehandling Internationellt arbete Kvalitetsarbete Ekonomiska ramar och volymer per verksamhet Ekonomi fördelat på verksamhet Nämnden i helhet Gemensam verksamhet Barn- och elevhälsa Förskola Grundskola inklusive fritidshem Gymnasieskola Grund- och gymnasiesärskola Mål och nyckeltal/indikatorer Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa Målområde God ekonomisk hushållning Uppdrag Uppdrag Uppdrag Internkontrollplan barn- och utbildningsnämnden Konkurrensplan Information om bidragsbelopp 2013 till andra kommuner, fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg... 33

4 3 (36) SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen SID 3 (36) BUN/2012:277 A51g TJÄNSTESKRIVELSE Verksamhetsplan och budget 2013 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har med utgångspunkt från Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014 som antagits i kommunstyrelsen preciserat en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar samt inriktnings- och effektmål. Hänsyn har tagits till förändringar i lagstiftning, förändringar i befolkningsstrukturen samt andra omvärldsfaktorer. Kommunfullmäktige har fastställt mål för barn- och utbildningsnämnden inom två av totalt fyra målområden. Inom förskolan är målsättningen att barnen ska känna sig trygga och att rusta barnen för en bra start när de börjar skolan. För grundskolans del är målsättningen att ge eleverna en kunskapsbas så att de blir behöriga till gymnasieskolan och gymnasieskolan ska i sin tur utvecklas så att Solnaeleverna väljer rätt utbildning och slutför den i utsatt tid. Under en överskådlig tid har ett flertal enheter inom barn- och utbildningsnämnden visat obalans i sin budget. Nämnden har därför valt att sätta ett eget mål på nämndnivå; att nå budget i balans på enhetsnivå. För att förbättra förutsättningarna för rektorer och förskolechefer i deras arbete med elever och barn fördelas en större andel av den totala budgeten i barn och elevpengen. Samtidigt tillsätts ett organisationsteam som får i uppgift att stödja enheterna avseende organisation, budgetering och uppföljning. Ersättningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd förändras. Utgångspunkten är att de extra medel som tillsätts i större utsträckning ska följa det lagstadgade ansvar som ligger på verksamhetscheferna att ta ansvar för alla barn som fått plats i förskolan eller skolan. Medel har reserverats för nämndens ansvar att som huvudman kunna erbjuda plats åt alla Solnas barn och elever utan dröjsmål. Beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2013, mål och nyckletal, internkontrollplan, uppdrag samt konkurrensplan och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

5 4 (36) Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har med utgångspunkt från Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014 som antagits i kommunstyrelsen preciserat en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar samt inriktnings- och effektmål. Hänsyn har tagits till förändringar i lagstiftning, förändringar i befolkningsstrukturen samt andra omvärldsfaktorer. De övergripande inriktningsmålen från kommunstyrelsen anger den inriktning staden strävar efter att uppnå. För barn- och utbildningsnämnden innebär det dels att uppdragets fokus i verksamhetsplan 2013 ska ligga på att ge barn och elever bättre förutsättningar att utvecklas och nå kunskapsmålen dels att uppdraget ska ske med god ekonomisk hushållning. Inom förskolan är målsättningen att barnen ska känna sig trygga och att rusta barnen för en bra start när de börjar skolan. Barnen ska genom språklig stimulans i en trygg miljö förberedas för att nå kunskapsmålen i skolan. Förskoleverksamheten ska vara kostnadseffektiv och av god kvalité vilket för de kommunala förskolorna innebär att de ska minska personaltätheten så att de hamnar på nivå med övriga länet. Tillgången på utbildad personal ska vara god för att behålla kvaliteten i verksamheten För grundskolans del är målsättningen att ge eleverna en kunskapsbas så att de blir behöriga till gymnasieskolan. Även eleverna ska känna sig trygga i skolmiljön och de ska tydligt veta vad som förväntas av dem för att nå nästa nivå i kunskapsmålen. Bedömningen i skolan ska vara likvärdig. Skolans verksamhet ska vara kostnadseffektiv och utföras med god kvalité. Gymnasieskolan ska enligt målet utvecklas så att Solnaeleverna väljer rätt utbildning och slutför den. Utbildningen på gymnasiet ska vara av god kvalité, ge eleverna behörighet till högre studier och utföras på ett kostnadseffektivt sätt. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheten att ta över beställaransvaret för fritidsverksamheten för barn i åldrarna år från Kultur- och fritidsförvaltningen. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna som kommunstyrelsen i juni givit barn- och utbildningsnämnden är: Uppräkning av ramarna med 1 procent som kompensation för löne- och prisutveckling Volymberäknad ram där hänsyn tagits till demografiska förändringar Kompensation för kapitalkostnader som uppkommer med anledning av investeringar i förskolor och skolor Nämnden ska frigöra 5 mkr genom att anpassa personalvolymerna och kostnaderna i förskola till genomsnittet i Stockholms län. Internräntan sänks Arbetsgivaravgiften för ungdomar sänks.

6 5 (36) Förutsättningar som hanteras i samarbete med andra förvaltningar/nämnder och berör barn- och utbildningsnämnden Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att göra en översyn av stadens fastighetsbestånd för att kunna nå en godtagbar och långsiktig underhållsnivå. Stadsbyggnadsnämnden har också fått en riktad satsning på 14 mkr för att fortsätta satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler. Stadsledningen och stadsbyggnadsförvaltningen se över lokalutnyttjandet för att möjliggöra en effektivare lokalanvändning. Arbetet ska inkludera en strategi för hyressättningen. Kommunstyrelsen har i uppdrag att göra en översyn av stadens organisation för administrativa stödprocesser i syfte att genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa kompetens och effektivitet. Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ska nämnden utreda samverkan avseende fritidshem med inriktning att överföra beställaransvaret för verksamheten till barn- och utbildningsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska anpassa sin verksamhet som barn- och utbildningsnämnden beställer till verksamheternas faktiska behov. Tillkommande ekonomiska förutsättningarna som kommunfullmäktige i november givit barn- och utbildningsnämnden är: Volymberäknad ram där hänsyn tagits till den senaste befolkningsprognosen från september Kompensation för nytt löneavtal för lärare 3 mkr. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2013 Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att bedriva förskolor och skolor utifrån de nationella uppdraget som förtydligas i de nationella styrdokumenten. Vidare är det nämndens uppdrag att verkställa det nationella uppdraget inom den av kommunfullmäktige givna ramen. Det innebär att nämnden måste följa verksamheternas måluppfyllelse avseende läroplan för förskola, grundskola och gymnasium men också se till att verksamheterna är kostnadseffektiva. När det gäller förskolan har nämnden ett tillsynsansvar för de fristående verksamheter som bedrivs. För grundskola, fritidshem och gymnasieskola har nämnden enbart rätt till insyn i de fristående verksamheterna. Förskolor och skolor planerar, följer upp och utvecklar verksamheten i sitt systematiska kvalitetsarbete utifrån de nationella läroplanernas rubriker och redovisar där måluppfyllelsen i relation till de nationella målen. Ramen de har att förhålla sig till är i princip given i barn- och elevpengen. Analysen av verksamheternas nationella måluppfyllelse ligger sedan till grund för vad nämnden som helhet behöver fokusera på och bidrar till att bereda de kommunala prioriteringarna. Förvaltning arbetar i sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av de kommunala prioriteringarna och de nationella målen och rapporterar till nämnden under löpande verksamhetsår samt i kvalitets- och årsredovisningen. Kommunstyrelsen har fastställt mål för barn- och utbildningsnämnden inom två av totalt fyra målområden. Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa Solna ska vara en stad som ger solnaborna möjlighet att forma sina liv efter egna förutsättningar och delta i samhällslivet. Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Den omsorg som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för

7 6 (36) solnabor, som behöver den under olika skeden i livet. Förskolor och skolor i Solna ska ge barn och ungdomar kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Kunskap och lärande ska uppmuntras och värderas högt. Inriktningsmål Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Effektmål/Förskolan Förskolans arbete ska innebära att andelen barn som är väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola ska öka. Nyckeltal/Indikator Andelen förskolebarn i Solnas kommunala och fristående förskolor som känner sig trygga i förskolan. Andel förskoleplatser i Solnas kommunala och fristående förskolor där dokumentation sker av barnens individuella utveckling och lärande. Andel förskoleplatser i Solnas kommunala och fristående förskolor där dialog med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat genomförs varje termin. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och har avgörande betydelse för barnets utveckling och lärande. För att förbereda barnen för övergången till skolan fokuserar förskolan på barnens språkutveckling. Inom förskolan erbjuds många olika sätt för barn att uttrycka sina tankar och känslor, öva sina färdigheter och uttrycksvägar. Förskolan stimulerar barns utveckling genom ett brett utbud av aktiviteter i sin dagliga verksamhet t.ex. sång, dans, drama och skapande verksamhet. Miljön ska tydligt inbjuda till aktiviteter som barn blir intresserade av och som utmanar deras kunskaper och väcker lust och nyfikenhet. Så även när det gäller det talade språket. Barn med alla sina olika bakgrunder och behov kommer till förskolan. Oavsett om de har funktionshinder, annat modersmål eller koncentrationssvårigheter är de integrerade i de vanliga verksamheterna. Oavsett bakgrund och behov ska alla barn känna sig trygga i förskolan vilket innebär att verksamheten ständigt måste anpassa sig för att möta alla barns behov. Att få känna sig delaktig i en grupp är betydelsefullt för alla. Förskolans arbete med att stimulera barnens språkutveckling kommer att mätas i en språkscreening när barnen börjat förskoleklass. Screeningen är ett verktyg för att kunna anpassa aktiviteterna i förskoleklass och skola till varje elevs behov. Att tidigt i ett barns utveckling ha kunskap om hur just det barnet behöver tränas och stimuleras ökar möjligheterna till god måluppfyllelse under resterande utbildningstid. Förskolans systematiska kvalitetsarbete med dokumentation av varje barns utveckling och lärande som grund är utgångspunkten för den ständiga anpassning av verksamheten som pågår. En av de största utmaningarna för varje arbetslag inom förskolan är att ständigt pröva nya former för sitt arbete i strävan att stimulera och utmana alla barn i förskolan oavsett tidigare erfarenheter och bakgrund. Att säkra varje barns trygghet och delaktighet och att involvera föräldrarna i detta arbete kräver engagemang och struktur. Fokus läggs på att utveckla dokumentationen av barnets individuella utveckling och lärande samt att utveckla formerna för föräldradialog. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

8 7 (36) Effektmål/Grundskolan Andelen elever i Solnas kommunala och fristående skolor som är behöriga till gymnasieskolan ska minst bibehållas på samma nivå läsåret 2012/13 som läsåret 2010/11. Nyckeltal/Indikator Andelen elever som anger att de känner sig trygga i grundskolans åk 3, åk 5 och åk 8. Andelen elever i grundskolans åk 3, åk 5 och åk 8 som anger att de vet vad de behöver kunna för att nå målen. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska i åk 3, åk 6 och åk 9. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i matematik i åk 3, åk 6 och åk 9. Andelen elever som uppnår målen i samtlig ämnen i åk 9. Arbetet med förbättrad måluppfyllelse och ökad trivsel och trygghet är högst prioriterat under 2013, för att garantera att alla Solnas elever oberoende av förutsättningar, erfarenheter och behov får utmaningar och stöd som är adekvata för just den eleven. Det kommer att fortsätta krävas åtgärder på flera nivåer och områden under året och långsiktigt. Under verksamhetsåret kommer nämnden att fortsätta det långsiktiga arbetet med implementering av de styrdokument som infördes under I det arbetet ingår bland annat en fortsättning på de kompetensutvecklingsinsatser för likvärdig bedömning som har inletts under 2012, liksom stadens ämnesnätverk för samtliga skolämnen där lärare från stadens samtliga skolor deltar. Inom ramen för detta forum pågår också stadens utvecklingsarbete för tydliggjord pedagogisk planering, med avsikten att öka förståelsen för undervisningens mål hos vårdnadshavare och i synnerhet elever. I ämnesnätverket för ämnet svenska läggs också ett särskilt fokus på elevernas läsförståelse, utifrån de sjunkande resultat som iakttogs under Arbetet med likvärdig bedömning innebär att skapa förutsättningar som leder till ökad samsyn och samstämmighet mellan mål, undervisning, kunskapskrav och bedömning. Pedagogernas tolkning av bedömningsgrunderna ska vara likvärdiga i så stor utsträckning som möjligt. För att ytterligare garantera likvärdigheten i bedömning och betygssäkerhet kommer arbetet med att samverka på och mellan skolor kring bedömning av nationella prov att vidareutvecklas. Det inkluderingsarbete som pågått i Solna fortsätter under året, och inrymmer bland annat ett arbete med effektiviserade sätt att arbeta med elevers åtgärdsprogram och en översyn över stadens särskilda undervisningsgrupper. Arbetet med att omfördela ekonomiska och personella resurser för elever i behov av särskilt stöd från central förvaltning till rektor, som enligt skollagen har besluts- och genomförandeansvar, fortsätter också under året. Projektet med klassrummens basutrustning fortsätter. Flera skolor ligger i startgroparna för ett pilotarbete avseende införande av läsplattor och andra digitala verktyg för både lärare och elever, och under året kommer en ny lärplattform att upphandlas och införas. Den satsning på pedagogers kompetensutveckling i praktisk IT- och mediekompetens,

9 8 (36) PIM, som har genomförts under flera år går under 2013 in i sitt slutskede, med målet att alla Solnas pedagoger ska vara examinerade i kursen. De pedagogiska effekterna av nämndens särskilda peng utifrån vårdnadshavares utbildningsnivå är svåra att bedöma efter så kort tid. Effekterna för elevernas kunskapsutveckling kommer att följas kontinuerligt och långsiktigt. Inför 2013 har anslaget som fördelas enligt föräldraras utbildningsnivå dubblerats för att öka förutsättningarna för likvärdig utbildning. Effektmål/Gymnasieskolan Andelen folkbokförda Solnaelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska minst bibehållas på samma nivå läsåret 2012/13 som läsåret 2010/11. Nyckeltal/Indikator Andelen elever på Solna Gymnasium med grundläggande behörighet till högre studier. Andelen folkbokförda Solnaelever med grundläggande behörighet till högre studier. Utvecklingen mot effektmålet har varit positiv under det senaste året. För fortsatt positiv utveckling arbetar Solna Gymnasium aktivt och långsiktigt för att garantera att varje elev oberoende av förutsättningar, erfarenheter och behov får utmaningar och stöd som är adekvata för just den eleven. I stadens inkluderingsarbete är Solna Gymnasium i högsta grad involverade, liksom i utvecklingsarbetet avseende åtgärdsprogram. Solna gymnasiums utvecklade former för särskilt stöd fortgår, och skolan har också en jämfört med riket hög andel specialpedagoger. Arbetet med ytterligare kvalitetsutveckling av Solna Gymnasiums idrottsprofiler är ett viktigt led i att nå än mer förbättrade resultat, liksom samarbetet med högskolor och universitet, samt som en del av arbetet mot entreprenörskap och entreprenöriellt lärande samarbetet med näringsliv. Utvecklingsarbetet med införande lokala nätverk, läsplattor och andra digitala verktyg för både lärare och elever har hög prioritet under året. För att garantera att eleverna har adekvata kunskaper för den gymnasieutbildning de väljer pågår under året och kontinuerligt ett utvecklingsarbete för förbättrade kunskapsresultat i grundskolan, och dessutom ett arbete med att säkra bedömaröverensstämmelsen för att garantera rättvisande betygssättning. Ett nätverksarbete för studie- och yrkesvägledning genom hela grundskolan har inletts, och kommer att genomföras under Syftet är att bidra till att eleverna gör väl avvägda utbildningsval inför gymnasiet och vidare, för att öka andelen elever som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år efter avslutad grundskola. Målområde God ekonomisk hushållning Solna ska vara en stad med en långsiktigt hållbar ekonomi. Staden ska ta ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

10 9 (36) Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål (alla nämnder) Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. Nyckeltal Procentuell avvikelse jämfört med strukturkostnaden för förskola och skolbarnsomsorg. Rangordning av Sveriges 290 kommuner. Procentuell avvikelse jämfört med strukturkostnaden för grundskola. Rangordning av Sveriges 290 kommuner. Procentuell avvikelse jämfört med strukturkostnaden för gymnasieskola. Rangordning av Sveriges 290 kommuner. Antal barn i förskolan per årsarbetare. Antal elever i grundskolan per lärare. BUN:s sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län I kommunstyrelsens budgetförlag 2013 ingår en riktad besparing på 5 mkr i syfte att anpassa personaltätheten i förskolan till genomsnittet i Stockholmslän. Enligt skollagen har föräldralediga och arbetssökande rätt till 15 timmar vistelsetid i förskolan per vecka. I Solna erbjuds i dagsläget vårdnadshavarna till dessa barn 30 timmars vistelsetid per vecka. En åtgärd för att förbättra förutsättningarna för enheterna att behålla kvalitén, samtidigt som kostnadseffektiviteten förbättras, är att begränsa tiden för barn till föräldralediga och arbetssökande på förskolan, pedagogisk omsorg och i fritidshemmen. Från och med begränsas tiden till att följa skolans läsår med 30 timmar per lovfri vecka och lagstadgad rätt, 15 timmar per vecka (3 timmar per dag), resterande del av året. Det innebär att barn till föräldralediga och arbetssökande har lagstadgad rätt till förskola under sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov samt övriga klämdagar och 30 timmar per vecka övrig tid. För arbetssökande kan begränsningen till 3 timmar per dag tillfälligt förändras efter samråd med förskolechef. Inom skolans verksamhetsområde utökas anslaget för extra peng utifrån föräldrars utbildningsnivå från nuvarande 7 mkr till 14,6 mkr. Syftet är att ge alla skolor lika förutsättningar att vara kostnadseffektiva samtidigt som de behåller god kvalité. Effektmål (alla nämnder) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökning år Nyckeltal/indikatorer Medborgarnas nöjdhet med Solnas bemötande och tillgänglighet. Medborgarnas nöjdhet med förskolan i Solna. Medborgarnas nöjdhet med grundskolan i Solna. Medborgarnas nöjdhet med gymnasieskolan i Solna. Andelen lärare i Solnas kommunala och fristående förskolor som har pedagogisk högskoleutbildning.

11 10 (36) Andelen lärare i Solnas kommunala och fristående grundskolor som har pedagogisk högskoleutbildning. Andelen lärare i Solna gymnasium som har pedagogisk högskoleutbildning. Andelen anställda i Solnas kommunala och fristående fritidshem som har pedagogisk högskoleutbildning. BUN:s medarbetares engagemang i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. BUN:s sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län. Barn- och utbildningsnämnden har förstärkt sin externa kommunikation. Bland annat genom att starta BUF-direkt, en medborgarservice per telefon som är öppen alla dagar. Under 2013 kommer e-tjänsten för förskola och skola att utvecklas. Lärplattform kommer att implementeras under 2013 för att förstärka dialogen med vårdnadshavare och elever. Effektmål (alla nämnder) Solna stads medarbetares engagemang ska minst vara index 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. Nyckeltal/Indikatorer Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Jag är insatt i min arbetsplats mål BUN:s sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län och 2013 satsar nämnden på förstärkt internkommunikation för att öppna för en utökad dialog med alla medarbetare. Till exempel skickar förvaltningschefen informationsbrev till alla medarbetare. En grupp från centralförvaltning besöker alla enheters arbetsplatsträffar för att tydliggöra nämndens uppdrag och mål samt att lyssna på verksamheternas synpunkter. Nämndmål Alla resultatenheter inom BUN:s verksamhet ska ha sin årliga budget i balans. Nyckeltal/Indikator Prognostiserad resultatenhetsavvikelse per månad En avgörande förutsättning för att en enhet, en förskola eller en skola, ska kunna utveckla sin pedagogiska verksamhet är att ha en budget i balans. Under en överskådlig tid har ett flertal enheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet visat obalans i sin budget. I delårsrapporten per augusti 2012 redogjorde förvaltningen för vilka åtgärder som vidtagits för att försöka vända den negativa trenden. Det kunde konstateras att dessa åtgärder inte haft någon effekt. Barn- och utbildningsnämnden har därför valt att sätta ett eget mål på nämndnivå inför 2013 om budget i balans på enhetsnivå. Aktiviteterna som planeras avser att på olika sätt stödja enheterna i sin budgetering och anpassning av verksamheterna för att nå budget i balans har stadsbyggnadsförvaltningen aviserat en preliminär hyreshöjning med 1,2 procent vilket är ytterligare en faktor att ta hänsyn till när enheterna lägger sina budgetar.

12 11 (36) Lärarfackens avtal innebär en löneökning utöver prognos redan under 2012 och kommer att påverka kostnaderna även Det kan konstateras att nämnden fått kompensation för det nya läraravtalet med 3 mkr. Uppdrag Kontroll över expansionsprocessen Solna har en befolkningsprognos som på längre sikt pekar uppåt samtidigt som den på kort sikt kan förändras på grund av utomliggande faktorer t.ex. att nybyggnation av bostäder bromsas upp p.g.a. oroligheter i världen. Den samlade bilden är att skolor och förskolor i Solna behöver vara rustade för att snabbt kunna bereda plats åt fler barn och elever och snabbt kunna krympa. Under 2013 ska det bli lättare för verksamhetscheferna att anpassa sina lokaler efter behov. Arbetet med att förtydliga processen kring att hyra nya lokaler av staden samt att säga upp lokaler som inte behövs pågår. Det ska bli lättare att läsa av förskolekön. Förskolecheferna ska få centralt stöd för att göra korrekta bedömningar av antal barn som söker plats under kommande verksamhetsår. När det gäller elever i skolan har förvaltningen redan en fungerande process kring de barn som ska börja förskoleklass men det centrala stödet behöver utvecklas när det gäller att tolka de äldre barnens flyttmönster mellan skolor. Samlat innebär det att verksamheterna ska ha mer träffsäkra underlag för sin budgetering samt få stöd att utveckla verksamheten. Närhetsområden I dagsläget är Solna uppdelat i närhetsområden. Syftet med närhetsområdena är dels att fördela ansvaret för skolpliktsbevakningen på rektor dels att tillhörigheten till en skola till viss del är förutsägbar för vårdnadshavare. Nämnden kommer att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bättre anpassa antalet sökande elever varje läsår till skolornas kapacitet som en åtgärd för att kunna nyttja totala skolkapaciteten effektivt. För att kunna driva skolverksamhet som är av god kvalité och kostnadseffektiv inom den av kommunstyrelsen givna ramen krävs ett maximerat lokalnyttjande. Organisationsteam För att förbättra förutsättningarna för rektorer och förskolechefer i deras arbete med elever och barn fördelas en större andel av den totala budgeten i barn och elevpengen. Samtidigt tillsätter central förvaltning ett organisationsteam som får i uppgift att stödja enheterna avseende organisation och budgetering och budgetuppföljning. Teamet består av en personalkonsult, ekonom och en organisationskonsult. Tanken är att enhetscheferna ska kunna få en snabb och kontinuerlig återkoppling gällande aktiviteter för en balanserad budget på den egna enheten. Matcha kompetensens i förvaltningen Utmaningarna under 2013 och framåt är att möta kravet på behörig personal och ämneskompetens. Behörigheten bland pedagoger i Solna ligger lågt i förhållande till riket vilket är en trend som delas med kommunerna i Stockholms län. Att rätt kompetens ska finnas på rätt plats är ytterligare en utmaning. Angränsande kommuner påtalar faktum att pensionsavgångar kommer att påverka kompetensförsörjningen på sikt. En annan osäkerhetsfaktor som påverkar kompetensförsörjningen i framtiden är lönerörelsen. Lärarfacken annonserar krav på betydligt högre löner för sina medlemmar, vilket kommer att innebära att konkurrensen om behöriga lärare tätnar ytterligare i länet.

13 12 (36) Det pågår en central kartläggning som ska ligga till grund för beslut om kompetensutvecklingsinsatser och rekryteringsbehov. Ett centralt arbete kring lönesättning har påbörjats och kommer att slå igenom fullt ut under Statistiken om sjukfrånvaron vittnar om att det behövs utvecklingsåtgärder för att medarbetarna ska bli frisknärvarande. Arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare är centralt för att behålla och rekrytera personal till förvaltningen. En lägre sjukfrånvaro kommer också att väsentligt bidra till enheternas möjlighet att nå budget i balans. Ersättningssystemet Som tidigare nämnts kommer ersättningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd förändras. Utgångspunkten är att de extra medel som behövs för att utforma stödet i större utsträckning ska följa det lagstadgade ansvar som ligger på verksamhetscheferna. Rektor och förskolechef har enligt skollagen ansvar för alla elever och barn som fått plats i skolan eller förskolan. En del av de medel som tidigare administrerats inom Resursenheten som tilläggsbelopp kommer att delas ut i barn- och elevpengen. Administrationen kommer på så sätt att minska för verksamhetscheferna samtidigt som de ges större rådighet i beslutande av ändamålsenliga åtgärder på individ och gruppnivå. Till exempel genom att i större utsträckning erbjuda elever möjlighet att gå kvar i Solnas skolor i stället för att få en placering utanför kommunen Förbättra administrativa förutsättningarna Arbetet med att förbättra förutsättningarna för pedagogerna fortsätter. Redan i verksamhetsplan 2012 sattes ett antal uppdrag för att förbättra de administrativa förutsättningarna för personalen ute i verksamheterna. Implementering av lärplattform, datorlösning 1-1 för pedagoger, uppkopplingar i förskolan, utrusta skolorna med basklassrum löper på enligt plan. Under 2012 har också en central kundservice, BUF direkt, tillkommit för att avlasta enheterna i kontakten med medborgarna. Inför 2013 har investeringsmedel äskats för införande av kompetensstyrningssystem för att kunna följa lärarnas behörighet, uppgradering av e-tjänst för förskola och skola så att föräldrarna lättare ska kunna välja förskola och förskoleklass och för att enheterna ska kunna följa sitt söktryck samt för frånvaroverktyg kopplat till elevhanteringssystemet. Utveckla koncerntänk Rektorer och förskolechefer har identifierat områden där utökade samarbeten kan leda till kostnadseffektiviseringar. Det kan handla om gemensamma inköp, gemensamma stödfunktioner i form av vaktmästarnätverk, gemensamma vikarielistor. Samordning inom koncernen för att dra administrativa och ekonomiska fördelar utförs inom ramen för barn- och elevpeng och avser enbart de kommunala enheterna. Åtgärder som avses kan bl.a. vara att upprätta avtalskataloger, solidariskt dela på vissa extraordinära kostnader samt samordna större rekryteringsinsatser. Uppdrag från kommunstyrelsen Beställaransvar för fritidsklubbarna processas tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen under hösten Utgångspunkten för barn- och utbildningsnämndens beställning är att fritidsklubbarnas arbete ska vara stödjande för elevens måluppfyllelse utifrån de nationella målen i läroplanen. Det innebär bland annat att varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan där elevens sociala utveckling följs. Förutsättningen för en ökad måluppfyllelse för eleverna är ett nära samarbete mellan skola och fritidsklubb och trygga övergångar mellan fri-

14 13 (36) tidshems- och fritidsklubbsverksamheterna. För att kvaliteten ska vara god och verksamheten kostnadseffektiv krävs pedagogisk kompetens och god kännedom om grundskolans styrdokument. Tvärsektoriella frågor Likabehandling Pedagogernas roll som förebilder och normgivare hur de bemöter barnen och eleverna har stor betydelse och påverkan på hur andra barn och elever bemöter sina jämnåriga. Det behövs handledning, reflektion och eftertanke för att klara uppgiften. Barn- och utbildningsnämnden strävar efter att barns och elevers behov av särskilt stöd tillgodoses i den ordinarie verksamheten samt att personalen har tillräcklig kompetens för detta. En åtgärd är att fördela en del av tilläggsbeloppet i barn- och elevpengen samtidigt som ett arbete kring förhållningssätt och likabehandling startar i chefsgrupperna för rektorer och förskolechefer. Ett kompetensutvecklingsprogram ska upprättas. Internationellt arbete När barn och elever får möta människor från olika kulturer ökar samsyn, tolerans, ömsesidig respekt och gemenskap. Att arbeta för ett hållbart Europa genom kunskapsutbyte och miljömedvetna arbetssätt möjliggör att tillvarata våra gemensamma resurser. Syftet och de förväntade effekterna av att utbyta värdefulla erfarenheter via kunskapsutbyten med Europa och världen är att utveckla barn, elever och lärares kunnande om hela Europa. Internationella kontakter ökas via olika EU-projekt och stimulerar elevernas intresse för att studera andra språk och kulturer. De yngsta barnen får tidigt lära sig att relatera till andra barn, med olika ursprung, när pedagogerna föregår som goda exempel. Kvalitetsarbete Nämnden ska under 2013 utarbeta åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service medborgaren kan förvänta sig av staden. Arbetet kommer att förankras i hela förvaltningen och ske i samverkan med kommunstyrelsen. Det pågående systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom förvaltningen kommer att utvecklas vidare under Närmast ska alla enheters ledningsgrupper besökas av central förvaltning för att förankra systematiken i kvalitetsarbetet och för att alla 1200 medarbetare ska bli delaktiga i den systematiska uppföljningen. Grunden till ett gott systematiskt arbete inom förskola och skola är uppföljningen och dokumentationen av det enskilda barnet och elevens kunskapsutveckling.

15 14 (36) Ekonomiska ramar och volymer per verksamhet 2013 Ekonomi fördelat på verksamhet Nämnden i helhet Belopp i tkr intäkter kostnader netto intäkter kostnader netto Gemensam verksamhet Barn- och elevhälsa/resursenheten Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Gymnasiesärskola Obligatorisk särskola Summa Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2012 Ökade volymer (befolkningsprognos per september 2012) 5 mkr riktad besparing för att anpassa personaltätheten inom förskolan till genomsnittet i Stockholms län Resursenheten upplöses och merparten fördelas Delar av tilläggsbeloppet läggs i peng Färre introduktionsklasser Färre särskilda undervisningsgrupper Särskild peng för svenska som andra språk fördelas i vanlig peng Medel för modersmål inom förskolan läggs i peng Uppräkning av peng Utökat bidrag fördelas utifrån föräldrars utbildningsnivå Medel reserveras under Gemensam verksamhet för huvudmannaansvaret att alltid kunna bereda barn och ungdomar plats i verksamhet Kompensation för nytt löneavtal för lärare Konsekvensbeskrivning Antalet barn per personal ska öka från 5,4 till 5,5. Åtgärden kommer innebära att arbetsbelastningen i Solnas förskolor kommer att bli lika hög som genomsnittet för Stockholmslän. Medel för modersmål läggs i peng vilket innebär att den centrala finansieringen av modersmålslärare försvinner. Det blir istället varje förskoleenhets uppdrag att se till att barnen får det modersmålsstöd de har rätt till.

16 15 (36) Gemensam verksamhet Intäkter Kostnadeder Netto Intäkter Kostna- Netto Nämnd Administration Övertalig personal IT-kostnader Pim Övrigt Huvudmannaansvaret Impl ny skollag o reformer Intäkter Summa Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2012 Tjänster från Resursavdelningen har fördelats till Gemensam verksamhet Anslaget för IT-kostnader har räknats upp för att täcka kostnaderna för verksamhetssystemen Medel har reserverats för att hantera nämndens ansvar att som huvudman kunna hantera att enheter både måste växa och krympa utifrån barn- och elevers flyttmönster Barn- och elevhälsa Belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Tilläggsbelopp förskola Tilläggsbelopp grundskola Tilläggsbelopp gymnasieskola Administration och övrigt Psykologer Skolläkare Ungdomsmottagning Nybodaskolan Resursenheten har upplösts och tilläggsbeloppen tillförts respektive verksamhet. Under rubriken psykologer ingick 2012 även resurspedagoger. Dessa har i budget 2013 fördelats till verksamhetsområde förskola och grundskola. I avdelningen för barn- och elevhälsa ingår kostnader för psykologer, skolläkare, samordning av skolsköterskor samt ungdomsmottagning. Ungdomsmottagningens verksamhet riktas till ungdomar mellan 12 och 22 år. Nybodaskolan är egen enhet inom verksamhetsområde grundskola.

17 16 (36) Förskola Fördelning av budget Förskola belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Peng barn 1-2 år Peng barn 3 år Peng barn 4-5 år Öppen förskola Lokalersättning Pysslingen Volymbuffert Övriga kostnader Modersmål Förskolelyftet Från Resursenheten avs köpta platser och tilläggsbelopp samt resor Vårdnadsbidrag Föräldraavgifter Statsbidrag Summa Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2012 Ökade volymer (befolkningsprognos per september 2012) Kompensation för nytt löneavtal för lärare Tilläggsbelopp samt anslag för köpta specialplatser tillförs förskolan från Resursenheten. Del av tilläggsbeloppet ingår i peng. Resterande del av tilläggsbeloppet för barn med extraordinära behov reserveras för tilldelning under budgetåret. Anslaget för modermål under förskolan läggs i peng Peng för 1-2 åringar och 4-5 åringar räknas upp med 1 % för tillskott av tilläggsbelopp och nytt löneavtal för lärare. Peng för 3-åringar är oförändrad. 5 mkr riktad besparing för att nå en personaltäthet på 5,5 barn per årsarbetare. Volymbuffert flyttad till Gemensam verksamhet som en del av medel för huvudmannaansvaret

18 17 (36) Pengbelopp Förskolepeng belopp i kr Kommunal regi Enskild regi Kommunal regi Enskild regi Fsk 1-2 år heltid kr kr kr kr Fsk 1-2 år deltid kr kr kr kr Fsk 3 år heltid kr kr kr kr Fsk 3 år deltid kr kr kr kr Fsk 4-5 år heltid kr kr kr kr Fsk 4-5 år deltid kr kr kr kr Ped oms 1-2 år heltid kr kr kr kr Ped oms 1-2 år deltid kr kr kr kr Ped oms 3 år heltid kr kr kr kr Ped oms 3 år deltid kr kr kr kr Ped oms 4-5 år heltid kr kr kr kr Ped oms 4-5 år deltid kr kr kr kr Allmän fsk 3-5 år kr kr kr kr Volymer Antal barn vårtermin hösttermin årssnitt vårtermin hösttermin årssnitt 1-2 år år år Summa

19 18 (36) Grundskola inklusive fritidshem Belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Peng förskoleklass Peng år Pen år Peng år Peng fritidshem förskoleklass Peng fritidshem år Specialskolor inkl Nybodaskolan Från Resursenheten avs köpta platser och tilläggsbelopp samt resor Introduktionsklasser Kompetensutveckling Ny resursfördelningsmodell Skoldatatek Övriga kostnader Modersmål Statsbidrag Interkommunala ersättningar Föräldraavgifter Int övrigt Summa Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2012 Ökade volymer (befolkningsprognos per september 2012) Kompensation för nytt löneavtal för lärare Tilläggsbelopp samt anslag för köpta specialplatser tillförs grundskolan från Resursenheten. Del av tilläggsbeloppet ingår i peng. Resterande del av tilläggsbeloppet för elever med extraordinära behov reserveras för tilldelning under budgetåret. Peng för grundskola uppräknad med 2,5 procent för tillskott av tilläggsbelopp och nytt löneavtal för lärare. Peng för fritidshem förskoleklass t.o.m. åk 3 uppräknad med 1,5 procent Anslag för svenska som andra språk och studiehandledning ingår i peng Färre introduktionsklasser och färre kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper Peng utifrån föräldrars utbildningsnivå ökar Nybodaskolan tillförs Grundskolan från Resursenheten

20 19 (36) Pengbelopp Kommunal regi Fristående skolor Förskoleklasspeng kr kr kr kr År kr kr kr kr År kr kr kr kr År kr kr kr kr Fritidshem förskoleklass kr kr kr kr Fritidshem år kr kr kr kr Svenska som andra språk kr kr Modersmål kr kr kr kr Studiehandledning kr kr Peng utifrån föräldrars utbildningsnivå Inför budgetår 2013 fastställs belopp för extra peng för föräldrars utbildningsnivå. Under året fördelas cirka 14,6 mkr. Belopp under kr delas inte ut utan fördelas på de skolor som bäst behöver kompensation för att ges bättre förutsättningar att nå måluppfyllelse. Extra bidrag kan utgå till alla skolor i Solna både fristående och kommunala en ligt det regelverk som Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2012 Alfaskolan Bagartorpsskolan Bergshamraskolan Ekensbergsskolan Fridhemsskolan Granbackaskolan Råsunda Skytteholm Spanska skolan Tallbackaskolan Vittra Peng/barn 0 kr kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr 0 kr

4 Barn- och utbildningsnämnden 2013

4 Barn- och utbildningsnämnden 2013 4 Barn- och utbildningsnämnden 2013 SOLNA STAD Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2012-10-17 90 Verksamhetsplan och budget 2012 (BUN/2012:277) Barn- och utbildningsnämnden har med

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Hagalund är ett mångkulturellt område och det återspeglar sig i antalet barn på förskolorna med

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Gotlands kommun Bilaga 3 Barn- och utbildningsförvaltningen AN 2009-09-29 Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Övergripande vision, verksamhetsidé och gemensamma värderingar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten I våra förskolor ger vi mycket utrymme för leken som vi anser är en av grunderna till barnens utveckling.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Effektmål förskola och fritidshem

Effektmål förskola och fritidshem 1 (5) Datum 2015-01-02 Verksamhetschef förskola Barbro Ekerlund 0410 73 34 92, 0708 817 492 barbro.ekerlund@trelleborg.se Effektmål förskola och fritidshem Uppdrag Bildningsnämnden gav vårterminen 2014

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll 1. Förvaltningschefens inledning... 1 2. Omvärldsanalys... 1 3. Vision... 2 4. Strategier för verksamhetsutveckling... 3 5. Solna stads förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

SOLNA STAD 1 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Anne Rönnberg BUN/2011:154 Annika Åström

SOLNA STAD 1 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Anne Rönnberg BUN/2011:154 Annika Åström SOLNA STAD 1 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Anne Rönnberg 2011-11-30 BUN/2011:154 Annika Åström Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Förslag

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Bergshamra förskoleenhet är en enhet i förändring och utveckling. Med nytt ledarskap arbetar vi

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3 NY Lindesbergs kommuns Språkplan från förskolan till skolår 3 Fastställd av: Peter Lundell verksamhetschef grundskola och Kristina Öhrn verksamhetschef förskola Framtagen av: Åsa Jönsson, verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Ersättning till Friskolor

Ersättning till Friskolor Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen

VERKSAMHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen VERKSAMHETSPLAN 2011 Barn- och utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 4 Ärendets beredning 4 Inledning 4 Åtaganden och kvalitetsdeklarationer 6 Ekonomi 6 Volymer 8 Gemensam verksamhet

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015 Södertälje kommun Datum 2015-11-20 Uppgiftslämnare Monica Sonde Aktuell verksamhet Södertälje grundskola

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 2016-11-24 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/244 1 (5) Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för

Läs mer