Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden

2

3 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa... 5 Målområde God ekonomisk hushållning... 8 Uppdrag Kontroll över expansionsprocessen Närhetsområden Organisationsteam Matcha kompetensens i förvaltningen Ersättningssystemet Förbättra administrativa förutsättningarna Utveckla koncerntänk Uppdrag från kommunstyrelsen Tvärsektoriella frågor Likabehandling Internationellt arbete Kvalitetsarbete Ekonomiska ramar och volymer per verksamhet Ekonomi fördelat på verksamhet Nämnden i helhet Gemensam verksamhet Barn- och elevhälsa Förskola Grundskola inklusive fritidshem Gymnasieskola Grund- och gymnasiesärskola Mål och nyckeltal/indikatorer Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa Målområde God ekonomisk hushållning Uppdrag Uppdrag Uppdrag Internkontrollplan barn- och utbildningsnämnden Konkurrensplan Information om bidragsbelopp 2013 till andra kommuner, fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg... 33

4 3 (36) SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen SID 3 (36) BUN/2012:277 A51g TJÄNSTESKRIVELSE Verksamhetsplan och budget 2013 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har med utgångspunkt från Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014 som antagits i kommunstyrelsen preciserat en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar samt inriktnings- och effektmål. Hänsyn har tagits till förändringar i lagstiftning, förändringar i befolkningsstrukturen samt andra omvärldsfaktorer. Kommunfullmäktige har fastställt mål för barn- och utbildningsnämnden inom två av totalt fyra målområden. Inom förskolan är målsättningen att barnen ska känna sig trygga och att rusta barnen för en bra start när de börjar skolan. För grundskolans del är målsättningen att ge eleverna en kunskapsbas så att de blir behöriga till gymnasieskolan och gymnasieskolan ska i sin tur utvecklas så att Solnaeleverna väljer rätt utbildning och slutför den i utsatt tid. Under en överskådlig tid har ett flertal enheter inom barn- och utbildningsnämnden visat obalans i sin budget. Nämnden har därför valt att sätta ett eget mål på nämndnivå; att nå budget i balans på enhetsnivå. För att förbättra förutsättningarna för rektorer och förskolechefer i deras arbete med elever och barn fördelas en större andel av den totala budgeten i barn och elevpengen. Samtidigt tillsätts ett organisationsteam som får i uppgift att stödja enheterna avseende organisation, budgetering och uppföljning. Ersättningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd förändras. Utgångspunkten är att de extra medel som tillsätts i större utsträckning ska följa det lagstadgade ansvar som ligger på verksamhetscheferna att ta ansvar för alla barn som fått plats i förskolan eller skolan. Medel har reserverats för nämndens ansvar att som huvudman kunna erbjuda plats åt alla Solnas barn och elever utan dröjsmål. Beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2013, mål och nyckletal, internkontrollplan, uppdrag samt konkurrensplan och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

5 4 (36) Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har med utgångspunkt från Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014 som antagits i kommunstyrelsen preciserat en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar samt inriktnings- och effektmål. Hänsyn har tagits till förändringar i lagstiftning, förändringar i befolkningsstrukturen samt andra omvärldsfaktorer. De övergripande inriktningsmålen från kommunstyrelsen anger den inriktning staden strävar efter att uppnå. För barn- och utbildningsnämnden innebär det dels att uppdragets fokus i verksamhetsplan 2013 ska ligga på att ge barn och elever bättre förutsättningar att utvecklas och nå kunskapsmålen dels att uppdraget ska ske med god ekonomisk hushållning. Inom förskolan är målsättningen att barnen ska känna sig trygga och att rusta barnen för en bra start när de börjar skolan. Barnen ska genom språklig stimulans i en trygg miljö förberedas för att nå kunskapsmålen i skolan. Förskoleverksamheten ska vara kostnadseffektiv och av god kvalité vilket för de kommunala förskolorna innebär att de ska minska personaltätheten så att de hamnar på nivå med övriga länet. Tillgången på utbildad personal ska vara god för att behålla kvaliteten i verksamheten För grundskolans del är målsättningen att ge eleverna en kunskapsbas så att de blir behöriga till gymnasieskolan. Även eleverna ska känna sig trygga i skolmiljön och de ska tydligt veta vad som förväntas av dem för att nå nästa nivå i kunskapsmålen. Bedömningen i skolan ska vara likvärdig. Skolans verksamhet ska vara kostnadseffektiv och utföras med god kvalité. Gymnasieskolan ska enligt målet utvecklas så att Solnaeleverna väljer rätt utbildning och slutför den. Utbildningen på gymnasiet ska vara av god kvalité, ge eleverna behörighet till högre studier och utföras på ett kostnadseffektivt sätt. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheten att ta över beställaransvaret för fritidsverksamheten för barn i åldrarna år från Kultur- och fritidsförvaltningen. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna som kommunstyrelsen i juni givit barn- och utbildningsnämnden är: Uppräkning av ramarna med 1 procent som kompensation för löne- och prisutveckling Volymberäknad ram där hänsyn tagits till demografiska förändringar Kompensation för kapitalkostnader som uppkommer med anledning av investeringar i förskolor och skolor Nämnden ska frigöra 5 mkr genom att anpassa personalvolymerna och kostnaderna i förskola till genomsnittet i Stockholms län. Internräntan sänks Arbetsgivaravgiften för ungdomar sänks.

6 5 (36) Förutsättningar som hanteras i samarbete med andra förvaltningar/nämnder och berör barn- och utbildningsnämnden Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att göra en översyn av stadens fastighetsbestånd för att kunna nå en godtagbar och långsiktig underhållsnivå. Stadsbyggnadsnämnden har också fått en riktad satsning på 14 mkr för att fortsätta satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler. Stadsledningen och stadsbyggnadsförvaltningen se över lokalutnyttjandet för att möjliggöra en effektivare lokalanvändning. Arbetet ska inkludera en strategi för hyressättningen. Kommunstyrelsen har i uppdrag att göra en översyn av stadens organisation för administrativa stödprocesser i syfte att genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa kompetens och effektivitet. Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ska nämnden utreda samverkan avseende fritidshem med inriktning att överföra beställaransvaret för verksamheten till barn- och utbildningsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska anpassa sin verksamhet som barn- och utbildningsnämnden beställer till verksamheternas faktiska behov. Tillkommande ekonomiska förutsättningarna som kommunfullmäktige i november givit barn- och utbildningsnämnden är: Volymberäknad ram där hänsyn tagits till den senaste befolkningsprognosen från september Kompensation för nytt löneavtal för lärare 3 mkr. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2013 Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att bedriva förskolor och skolor utifrån de nationella uppdraget som förtydligas i de nationella styrdokumenten. Vidare är det nämndens uppdrag att verkställa det nationella uppdraget inom den av kommunfullmäktige givna ramen. Det innebär att nämnden måste följa verksamheternas måluppfyllelse avseende läroplan för förskola, grundskola och gymnasium men också se till att verksamheterna är kostnadseffektiva. När det gäller förskolan har nämnden ett tillsynsansvar för de fristående verksamheter som bedrivs. För grundskola, fritidshem och gymnasieskola har nämnden enbart rätt till insyn i de fristående verksamheterna. Förskolor och skolor planerar, följer upp och utvecklar verksamheten i sitt systematiska kvalitetsarbete utifrån de nationella läroplanernas rubriker och redovisar där måluppfyllelsen i relation till de nationella målen. Ramen de har att förhålla sig till är i princip given i barn- och elevpengen. Analysen av verksamheternas nationella måluppfyllelse ligger sedan till grund för vad nämnden som helhet behöver fokusera på och bidrar till att bereda de kommunala prioriteringarna. Förvaltning arbetar i sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av de kommunala prioriteringarna och de nationella målen och rapporterar till nämnden under löpande verksamhetsår samt i kvalitets- och årsredovisningen. Kommunstyrelsen har fastställt mål för barn- och utbildningsnämnden inom två av totalt fyra målområden. Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa Solna ska vara en stad som ger solnaborna möjlighet att forma sina liv efter egna förutsättningar och delta i samhällslivet. Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Den omsorg som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för

7 6 (36) solnabor, som behöver den under olika skeden i livet. Förskolor och skolor i Solna ska ge barn och ungdomar kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Kunskap och lärande ska uppmuntras och värderas högt. Inriktningsmål Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Effektmål/Förskolan Förskolans arbete ska innebära att andelen barn som är väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola ska öka. Nyckeltal/Indikator Andelen förskolebarn i Solnas kommunala och fristående förskolor som känner sig trygga i förskolan. Andel förskoleplatser i Solnas kommunala och fristående förskolor där dokumentation sker av barnens individuella utveckling och lärande. Andel förskoleplatser i Solnas kommunala och fristående förskolor där dialog med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat genomförs varje termin. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och har avgörande betydelse för barnets utveckling och lärande. För att förbereda barnen för övergången till skolan fokuserar förskolan på barnens språkutveckling. Inom förskolan erbjuds många olika sätt för barn att uttrycka sina tankar och känslor, öva sina färdigheter och uttrycksvägar. Förskolan stimulerar barns utveckling genom ett brett utbud av aktiviteter i sin dagliga verksamhet t.ex. sång, dans, drama och skapande verksamhet. Miljön ska tydligt inbjuda till aktiviteter som barn blir intresserade av och som utmanar deras kunskaper och väcker lust och nyfikenhet. Så även när det gäller det talade språket. Barn med alla sina olika bakgrunder och behov kommer till förskolan. Oavsett om de har funktionshinder, annat modersmål eller koncentrationssvårigheter är de integrerade i de vanliga verksamheterna. Oavsett bakgrund och behov ska alla barn känna sig trygga i förskolan vilket innebär att verksamheten ständigt måste anpassa sig för att möta alla barns behov. Att få känna sig delaktig i en grupp är betydelsefullt för alla. Förskolans arbete med att stimulera barnens språkutveckling kommer att mätas i en språkscreening när barnen börjat förskoleklass. Screeningen är ett verktyg för att kunna anpassa aktiviteterna i förskoleklass och skola till varje elevs behov. Att tidigt i ett barns utveckling ha kunskap om hur just det barnet behöver tränas och stimuleras ökar möjligheterna till god måluppfyllelse under resterande utbildningstid. Förskolans systematiska kvalitetsarbete med dokumentation av varje barns utveckling och lärande som grund är utgångspunkten för den ständiga anpassning av verksamheten som pågår. En av de största utmaningarna för varje arbetslag inom förskolan är att ständigt pröva nya former för sitt arbete i strävan att stimulera och utmana alla barn i förskolan oavsett tidigare erfarenheter och bakgrund. Att säkra varje barns trygghet och delaktighet och att involvera föräldrarna i detta arbete kräver engagemang och struktur. Fokus läggs på att utveckla dokumentationen av barnets individuella utveckling och lärande samt att utveckla formerna för föräldradialog. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

8 7 (36) Effektmål/Grundskolan Andelen elever i Solnas kommunala och fristående skolor som är behöriga till gymnasieskolan ska minst bibehållas på samma nivå läsåret 2012/13 som läsåret 2010/11. Nyckeltal/Indikator Andelen elever som anger att de känner sig trygga i grundskolans åk 3, åk 5 och åk 8. Andelen elever i grundskolans åk 3, åk 5 och åk 8 som anger att de vet vad de behöver kunna för att nå målen. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska i åk 3, åk 6 och åk 9. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i matematik i åk 3, åk 6 och åk 9. Andelen elever som uppnår målen i samtlig ämnen i åk 9. Arbetet med förbättrad måluppfyllelse och ökad trivsel och trygghet är högst prioriterat under 2013, för att garantera att alla Solnas elever oberoende av förutsättningar, erfarenheter och behov får utmaningar och stöd som är adekvata för just den eleven. Det kommer att fortsätta krävas åtgärder på flera nivåer och områden under året och långsiktigt. Under verksamhetsåret kommer nämnden att fortsätta det långsiktiga arbetet med implementering av de styrdokument som infördes under I det arbetet ingår bland annat en fortsättning på de kompetensutvecklingsinsatser för likvärdig bedömning som har inletts under 2012, liksom stadens ämnesnätverk för samtliga skolämnen där lärare från stadens samtliga skolor deltar. Inom ramen för detta forum pågår också stadens utvecklingsarbete för tydliggjord pedagogisk planering, med avsikten att öka förståelsen för undervisningens mål hos vårdnadshavare och i synnerhet elever. I ämnesnätverket för ämnet svenska läggs också ett särskilt fokus på elevernas läsförståelse, utifrån de sjunkande resultat som iakttogs under Arbetet med likvärdig bedömning innebär att skapa förutsättningar som leder till ökad samsyn och samstämmighet mellan mål, undervisning, kunskapskrav och bedömning. Pedagogernas tolkning av bedömningsgrunderna ska vara likvärdiga i så stor utsträckning som möjligt. För att ytterligare garantera likvärdigheten i bedömning och betygssäkerhet kommer arbetet med att samverka på och mellan skolor kring bedömning av nationella prov att vidareutvecklas. Det inkluderingsarbete som pågått i Solna fortsätter under året, och inrymmer bland annat ett arbete med effektiviserade sätt att arbeta med elevers åtgärdsprogram och en översyn över stadens särskilda undervisningsgrupper. Arbetet med att omfördela ekonomiska och personella resurser för elever i behov av särskilt stöd från central förvaltning till rektor, som enligt skollagen har besluts- och genomförandeansvar, fortsätter också under året. Projektet med klassrummens basutrustning fortsätter. Flera skolor ligger i startgroparna för ett pilotarbete avseende införande av läsplattor och andra digitala verktyg för både lärare och elever, och under året kommer en ny lärplattform att upphandlas och införas. Den satsning på pedagogers kompetensutveckling i praktisk IT- och mediekompetens,

9 8 (36) PIM, som har genomförts under flera år går under 2013 in i sitt slutskede, med målet att alla Solnas pedagoger ska vara examinerade i kursen. De pedagogiska effekterna av nämndens särskilda peng utifrån vårdnadshavares utbildningsnivå är svåra att bedöma efter så kort tid. Effekterna för elevernas kunskapsutveckling kommer att följas kontinuerligt och långsiktigt. Inför 2013 har anslaget som fördelas enligt föräldraras utbildningsnivå dubblerats för att öka förutsättningarna för likvärdig utbildning. Effektmål/Gymnasieskolan Andelen folkbokförda Solnaelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska minst bibehållas på samma nivå läsåret 2012/13 som läsåret 2010/11. Nyckeltal/Indikator Andelen elever på Solna Gymnasium med grundläggande behörighet till högre studier. Andelen folkbokförda Solnaelever med grundläggande behörighet till högre studier. Utvecklingen mot effektmålet har varit positiv under det senaste året. För fortsatt positiv utveckling arbetar Solna Gymnasium aktivt och långsiktigt för att garantera att varje elev oberoende av förutsättningar, erfarenheter och behov får utmaningar och stöd som är adekvata för just den eleven. I stadens inkluderingsarbete är Solna Gymnasium i högsta grad involverade, liksom i utvecklingsarbetet avseende åtgärdsprogram. Solna gymnasiums utvecklade former för särskilt stöd fortgår, och skolan har också en jämfört med riket hög andel specialpedagoger. Arbetet med ytterligare kvalitetsutveckling av Solna Gymnasiums idrottsprofiler är ett viktigt led i att nå än mer förbättrade resultat, liksom samarbetet med högskolor och universitet, samt som en del av arbetet mot entreprenörskap och entreprenöriellt lärande samarbetet med näringsliv. Utvecklingsarbetet med införande lokala nätverk, läsplattor och andra digitala verktyg för både lärare och elever har hög prioritet under året. För att garantera att eleverna har adekvata kunskaper för den gymnasieutbildning de väljer pågår under året och kontinuerligt ett utvecklingsarbete för förbättrade kunskapsresultat i grundskolan, och dessutom ett arbete med att säkra bedömaröverensstämmelsen för att garantera rättvisande betygssättning. Ett nätverksarbete för studie- och yrkesvägledning genom hela grundskolan har inletts, och kommer att genomföras under Syftet är att bidra till att eleverna gör väl avvägda utbildningsval inför gymnasiet och vidare, för att öka andelen elever som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år efter avslutad grundskola. Målområde God ekonomisk hushållning Solna ska vara en stad med en långsiktigt hållbar ekonomi. Staden ska ta ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

10 9 (36) Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål (alla nämnder) Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. Nyckeltal Procentuell avvikelse jämfört med strukturkostnaden för förskola och skolbarnsomsorg. Rangordning av Sveriges 290 kommuner. Procentuell avvikelse jämfört med strukturkostnaden för grundskola. Rangordning av Sveriges 290 kommuner. Procentuell avvikelse jämfört med strukturkostnaden för gymnasieskola. Rangordning av Sveriges 290 kommuner. Antal barn i förskolan per årsarbetare. Antal elever i grundskolan per lärare. BUN:s sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län I kommunstyrelsens budgetförlag 2013 ingår en riktad besparing på 5 mkr i syfte att anpassa personaltätheten i förskolan till genomsnittet i Stockholmslän. Enligt skollagen har föräldralediga och arbetssökande rätt till 15 timmar vistelsetid i förskolan per vecka. I Solna erbjuds i dagsläget vårdnadshavarna till dessa barn 30 timmars vistelsetid per vecka. En åtgärd för att förbättra förutsättningarna för enheterna att behålla kvalitén, samtidigt som kostnadseffektiviteten förbättras, är att begränsa tiden för barn till föräldralediga och arbetssökande på förskolan, pedagogisk omsorg och i fritidshemmen. Från och med begränsas tiden till att följa skolans läsår med 30 timmar per lovfri vecka och lagstadgad rätt, 15 timmar per vecka (3 timmar per dag), resterande del av året. Det innebär att barn till föräldralediga och arbetssökande har lagstadgad rätt till förskola under sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov samt övriga klämdagar och 30 timmar per vecka övrig tid. För arbetssökande kan begränsningen till 3 timmar per dag tillfälligt förändras efter samråd med förskolechef. Inom skolans verksamhetsområde utökas anslaget för extra peng utifrån föräldrars utbildningsnivå från nuvarande 7 mkr till 14,6 mkr. Syftet är att ge alla skolor lika förutsättningar att vara kostnadseffektiva samtidigt som de behåller god kvalité. Effektmål (alla nämnder) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökning år Nyckeltal/indikatorer Medborgarnas nöjdhet med Solnas bemötande och tillgänglighet. Medborgarnas nöjdhet med förskolan i Solna. Medborgarnas nöjdhet med grundskolan i Solna. Medborgarnas nöjdhet med gymnasieskolan i Solna. Andelen lärare i Solnas kommunala och fristående förskolor som har pedagogisk högskoleutbildning.

11 10 (36) Andelen lärare i Solnas kommunala och fristående grundskolor som har pedagogisk högskoleutbildning. Andelen lärare i Solna gymnasium som har pedagogisk högskoleutbildning. Andelen anställda i Solnas kommunala och fristående fritidshem som har pedagogisk högskoleutbildning. BUN:s medarbetares engagemang i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. BUN:s sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län. Barn- och utbildningsnämnden har förstärkt sin externa kommunikation. Bland annat genom att starta BUF-direkt, en medborgarservice per telefon som är öppen alla dagar. Under 2013 kommer e-tjänsten för förskola och skola att utvecklas. Lärplattform kommer att implementeras under 2013 för att förstärka dialogen med vårdnadshavare och elever. Effektmål (alla nämnder) Solna stads medarbetares engagemang ska minst vara index 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. Nyckeltal/Indikatorer Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Jag är insatt i min arbetsplats mål BUN:s sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län och 2013 satsar nämnden på förstärkt internkommunikation för att öppna för en utökad dialog med alla medarbetare. Till exempel skickar förvaltningschefen informationsbrev till alla medarbetare. En grupp från centralförvaltning besöker alla enheters arbetsplatsträffar för att tydliggöra nämndens uppdrag och mål samt att lyssna på verksamheternas synpunkter. Nämndmål Alla resultatenheter inom BUN:s verksamhet ska ha sin årliga budget i balans. Nyckeltal/Indikator Prognostiserad resultatenhetsavvikelse per månad En avgörande förutsättning för att en enhet, en förskola eller en skola, ska kunna utveckla sin pedagogiska verksamhet är att ha en budget i balans. Under en överskådlig tid har ett flertal enheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet visat obalans i sin budget. I delårsrapporten per augusti 2012 redogjorde förvaltningen för vilka åtgärder som vidtagits för att försöka vända den negativa trenden. Det kunde konstateras att dessa åtgärder inte haft någon effekt. Barn- och utbildningsnämnden har därför valt att sätta ett eget mål på nämndnivå inför 2013 om budget i balans på enhetsnivå. Aktiviteterna som planeras avser att på olika sätt stödja enheterna i sin budgetering och anpassning av verksamheterna för att nå budget i balans har stadsbyggnadsförvaltningen aviserat en preliminär hyreshöjning med 1,2 procent vilket är ytterligare en faktor att ta hänsyn till när enheterna lägger sina budgetar.

12 11 (36) Lärarfackens avtal innebär en löneökning utöver prognos redan under 2012 och kommer att påverka kostnaderna även Det kan konstateras att nämnden fått kompensation för det nya läraravtalet med 3 mkr. Uppdrag Kontroll över expansionsprocessen Solna har en befolkningsprognos som på längre sikt pekar uppåt samtidigt som den på kort sikt kan förändras på grund av utomliggande faktorer t.ex. att nybyggnation av bostäder bromsas upp p.g.a. oroligheter i världen. Den samlade bilden är att skolor och förskolor i Solna behöver vara rustade för att snabbt kunna bereda plats åt fler barn och elever och snabbt kunna krympa. Under 2013 ska det bli lättare för verksamhetscheferna att anpassa sina lokaler efter behov. Arbetet med att förtydliga processen kring att hyra nya lokaler av staden samt att säga upp lokaler som inte behövs pågår. Det ska bli lättare att läsa av förskolekön. Förskolecheferna ska få centralt stöd för att göra korrekta bedömningar av antal barn som söker plats under kommande verksamhetsår. När det gäller elever i skolan har förvaltningen redan en fungerande process kring de barn som ska börja förskoleklass men det centrala stödet behöver utvecklas när det gäller att tolka de äldre barnens flyttmönster mellan skolor. Samlat innebär det att verksamheterna ska ha mer träffsäkra underlag för sin budgetering samt få stöd att utveckla verksamheten. Närhetsområden I dagsläget är Solna uppdelat i närhetsområden. Syftet med närhetsområdena är dels att fördela ansvaret för skolpliktsbevakningen på rektor dels att tillhörigheten till en skola till viss del är förutsägbar för vårdnadshavare. Nämnden kommer att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bättre anpassa antalet sökande elever varje läsår till skolornas kapacitet som en åtgärd för att kunna nyttja totala skolkapaciteten effektivt. För att kunna driva skolverksamhet som är av god kvalité och kostnadseffektiv inom den av kommunstyrelsen givna ramen krävs ett maximerat lokalnyttjande. Organisationsteam För att förbättra förutsättningarna för rektorer och förskolechefer i deras arbete med elever och barn fördelas en större andel av den totala budgeten i barn och elevpengen. Samtidigt tillsätter central förvaltning ett organisationsteam som får i uppgift att stödja enheterna avseende organisation och budgetering och budgetuppföljning. Teamet består av en personalkonsult, ekonom och en organisationskonsult. Tanken är att enhetscheferna ska kunna få en snabb och kontinuerlig återkoppling gällande aktiviteter för en balanserad budget på den egna enheten. Matcha kompetensens i förvaltningen Utmaningarna under 2013 och framåt är att möta kravet på behörig personal och ämneskompetens. Behörigheten bland pedagoger i Solna ligger lågt i förhållande till riket vilket är en trend som delas med kommunerna i Stockholms län. Att rätt kompetens ska finnas på rätt plats är ytterligare en utmaning. Angränsande kommuner påtalar faktum att pensionsavgångar kommer att påverka kompetensförsörjningen på sikt. En annan osäkerhetsfaktor som påverkar kompetensförsörjningen i framtiden är lönerörelsen. Lärarfacken annonserar krav på betydligt högre löner för sina medlemmar, vilket kommer att innebära att konkurrensen om behöriga lärare tätnar ytterligare i länet.

13 12 (36) Det pågår en central kartläggning som ska ligga till grund för beslut om kompetensutvecklingsinsatser och rekryteringsbehov. Ett centralt arbete kring lönesättning har påbörjats och kommer att slå igenom fullt ut under Statistiken om sjukfrånvaron vittnar om att det behövs utvecklingsåtgärder för att medarbetarna ska bli frisknärvarande. Arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare är centralt för att behålla och rekrytera personal till förvaltningen. En lägre sjukfrånvaro kommer också att väsentligt bidra till enheternas möjlighet att nå budget i balans. Ersättningssystemet Som tidigare nämnts kommer ersättningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd förändras. Utgångspunkten är att de extra medel som behövs för att utforma stödet i större utsträckning ska följa det lagstadgade ansvar som ligger på verksamhetscheferna. Rektor och förskolechef har enligt skollagen ansvar för alla elever och barn som fått plats i skolan eller förskolan. En del av de medel som tidigare administrerats inom Resursenheten som tilläggsbelopp kommer att delas ut i barn- och elevpengen. Administrationen kommer på så sätt att minska för verksamhetscheferna samtidigt som de ges större rådighet i beslutande av ändamålsenliga åtgärder på individ och gruppnivå. Till exempel genom att i större utsträckning erbjuda elever möjlighet att gå kvar i Solnas skolor i stället för att få en placering utanför kommunen Förbättra administrativa förutsättningarna Arbetet med att förbättra förutsättningarna för pedagogerna fortsätter. Redan i verksamhetsplan 2012 sattes ett antal uppdrag för att förbättra de administrativa förutsättningarna för personalen ute i verksamheterna. Implementering av lärplattform, datorlösning 1-1 för pedagoger, uppkopplingar i förskolan, utrusta skolorna med basklassrum löper på enligt plan. Under 2012 har också en central kundservice, BUF direkt, tillkommit för att avlasta enheterna i kontakten med medborgarna. Inför 2013 har investeringsmedel äskats för införande av kompetensstyrningssystem för att kunna följa lärarnas behörighet, uppgradering av e-tjänst för förskola och skola så att föräldrarna lättare ska kunna välja förskola och förskoleklass och för att enheterna ska kunna följa sitt söktryck samt för frånvaroverktyg kopplat till elevhanteringssystemet. Utveckla koncerntänk Rektorer och förskolechefer har identifierat områden där utökade samarbeten kan leda till kostnadseffektiviseringar. Det kan handla om gemensamma inköp, gemensamma stödfunktioner i form av vaktmästarnätverk, gemensamma vikarielistor. Samordning inom koncernen för att dra administrativa och ekonomiska fördelar utförs inom ramen för barn- och elevpeng och avser enbart de kommunala enheterna. Åtgärder som avses kan bl.a. vara att upprätta avtalskataloger, solidariskt dela på vissa extraordinära kostnader samt samordna större rekryteringsinsatser. Uppdrag från kommunstyrelsen Beställaransvar för fritidsklubbarna processas tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen under hösten Utgångspunkten för barn- och utbildningsnämndens beställning är att fritidsklubbarnas arbete ska vara stödjande för elevens måluppfyllelse utifrån de nationella målen i läroplanen. Det innebär bland annat att varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan där elevens sociala utveckling följs. Förutsättningen för en ökad måluppfyllelse för eleverna är ett nära samarbete mellan skola och fritidsklubb och trygga övergångar mellan fri-

14 13 (36) tidshems- och fritidsklubbsverksamheterna. För att kvaliteten ska vara god och verksamheten kostnadseffektiv krävs pedagogisk kompetens och god kännedom om grundskolans styrdokument. Tvärsektoriella frågor Likabehandling Pedagogernas roll som förebilder och normgivare hur de bemöter barnen och eleverna har stor betydelse och påverkan på hur andra barn och elever bemöter sina jämnåriga. Det behövs handledning, reflektion och eftertanke för att klara uppgiften. Barn- och utbildningsnämnden strävar efter att barns och elevers behov av särskilt stöd tillgodoses i den ordinarie verksamheten samt att personalen har tillräcklig kompetens för detta. En åtgärd är att fördela en del av tilläggsbeloppet i barn- och elevpengen samtidigt som ett arbete kring förhållningssätt och likabehandling startar i chefsgrupperna för rektorer och förskolechefer. Ett kompetensutvecklingsprogram ska upprättas. Internationellt arbete När barn och elever får möta människor från olika kulturer ökar samsyn, tolerans, ömsesidig respekt och gemenskap. Att arbeta för ett hållbart Europa genom kunskapsutbyte och miljömedvetna arbetssätt möjliggör att tillvarata våra gemensamma resurser. Syftet och de förväntade effekterna av att utbyta värdefulla erfarenheter via kunskapsutbyten med Europa och världen är att utveckla barn, elever och lärares kunnande om hela Europa. Internationella kontakter ökas via olika EU-projekt och stimulerar elevernas intresse för att studera andra språk och kulturer. De yngsta barnen får tidigt lära sig att relatera till andra barn, med olika ursprung, när pedagogerna föregår som goda exempel. Kvalitetsarbete Nämnden ska under 2013 utarbeta åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service medborgaren kan förvänta sig av staden. Arbetet kommer att förankras i hela förvaltningen och ske i samverkan med kommunstyrelsen. Det pågående systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom förvaltningen kommer att utvecklas vidare under Närmast ska alla enheters ledningsgrupper besökas av central förvaltning för att förankra systematiken i kvalitetsarbetet och för att alla 1200 medarbetare ska bli delaktiga i den systematiska uppföljningen. Grunden till ett gott systematiskt arbete inom förskola och skola är uppföljningen och dokumentationen av det enskilda barnet och elevens kunskapsutveckling.

15 14 (36) Ekonomiska ramar och volymer per verksamhet 2013 Ekonomi fördelat på verksamhet Nämnden i helhet Belopp i tkr intäkter kostnader netto intäkter kostnader netto Gemensam verksamhet Barn- och elevhälsa/resursenheten Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Gymnasiesärskola Obligatorisk särskola Summa Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2012 Ökade volymer (befolkningsprognos per september 2012) 5 mkr riktad besparing för att anpassa personaltätheten inom förskolan till genomsnittet i Stockholms län Resursenheten upplöses och merparten fördelas Delar av tilläggsbeloppet läggs i peng Färre introduktionsklasser Färre särskilda undervisningsgrupper Särskild peng för svenska som andra språk fördelas i vanlig peng Medel för modersmål inom förskolan läggs i peng Uppräkning av peng Utökat bidrag fördelas utifrån föräldrars utbildningsnivå Medel reserveras under Gemensam verksamhet för huvudmannaansvaret att alltid kunna bereda barn och ungdomar plats i verksamhet Kompensation för nytt löneavtal för lärare Konsekvensbeskrivning Antalet barn per personal ska öka från 5,4 till 5,5. Åtgärden kommer innebära att arbetsbelastningen i Solnas förskolor kommer att bli lika hög som genomsnittet för Stockholmslän. Medel för modersmål läggs i peng vilket innebär att den centrala finansieringen av modersmålslärare försvinner. Det blir istället varje förskoleenhets uppdrag att se till att barnen får det modersmålsstöd de har rätt till.

16 15 (36) Gemensam verksamhet Intäkter Kostnadeder Netto Intäkter Kostna- Netto Nämnd Administration Övertalig personal IT-kostnader Pim Övrigt Huvudmannaansvaret Impl ny skollag o reformer Intäkter Summa Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2012 Tjänster från Resursavdelningen har fördelats till Gemensam verksamhet Anslaget för IT-kostnader har räknats upp för att täcka kostnaderna för verksamhetssystemen Medel har reserverats för att hantera nämndens ansvar att som huvudman kunna hantera att enheter både måste växa och krympa utifrån barn- och elevers flyttmönster Barn- och elevhälsa Belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Tilläggsbelopp förskola Tilläggsbelopp grundskola Tilläggsbelopp gymnasieskola Administration och övrigt Psykologer Skolläkare Ungdomsmottagning Nybodaskolan Resursenheten har upplösts och tilläggsbeloppen tillförts respektive verksamhet. Under rubriken psykologer ingick 2012 även resurspedagoger. Dessa har i budget 2013 fördelats till verksamhetsområde förskola och grundskola. I avdelningen för barn- och elevhälsa ingår kostnader för psykologer, skolläkare, samordning av skolsköterskor samt ungdomsmottagning. Ungdomsmottagningens verksamhet riktas till ungdomar mellan 12 och 22 år. Nybodaskolan är egen enhet inom verksamhetsområde grundskola.

17 16 (36) Förskola Fördelning av budget Förskola belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Peng barn 1-2 år Peng barn 3 år Peng barn 4-5 år Öppen förskola Lokalersättning Pysslingen Volymbuffert Övriga kostnader Modersmål Förskolelyftet Från Resursenheten avs köpta platser och tilläggsbelopp samt resor Vårdnadsbidrag Föräldraavgifter Statsbidrag Summa Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2012 Ökade volymer (befolkningsprognos per september 2012) Kompensation för nytt löneavtal för lärare Tilläggsbelopp samt anslag för köpta specialplatser tillförs förskolan från Resursenheten. Del av tilläggsbeloppet ingår i peng. Resterande del av tilläggsbeloppet för barn med extraordinära behov reserveras för tilldelning under budgetåret. Anslaget för modermål under förskolan läggs i peng Peng för 1-2 åringar och 4-5 åringar räknas upp med 1 % för tillskott av tilläggsbelopp och nytt löneavtal för lärare. Peng för 3-åringar är oförändrad. 5 mkr riktad besparing för att nå en personaltäthet på 5,5 barn per årsarbetare. Volymbuffert flyttad till Gemensam verksamhet som en del av medel för huvudmannaansvaret

18 17 (36) Pengbelopp Förskolepeng belopp i kr Kommunal regi Enskild regi Kommunal regi Enskild regi Fsk 1-2 år heltid kr kr kr kr Fsk 1-2 år deltid kr kr kr kr Fsk 3 år heltid kr kr kr kr Fsk 3 år deltid kr kr kr kr Fsk 4-5 år heltid kr kr kr kr Fsk 4-5 år deltid kr kr kr kr Ped oms 1-2 år heltid kr kr kr kr Ped oms 1-2 år deltid kr kr kr kr Ped oms 3 år heltid kr kr kr kr Ped oms 3 år deltid kr kr kr kr Ped oms 4-5 år heltid kr kr kr kr Ped oms 4-5 år deltid kr kr kr kr Allmän fsk 3-5 år kr kr kr kr Volymer Antal barn vårtermin hösttermin årssnitt vårtermin hösttermin årssnitt 1-2 år år år Summa

19 18 (36) Grundskola inklusive fritidshem Belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Peng förskoleklass Peng år Pen år Peng år Peng fritidshem förskoleklass Peng fritidshem år Specialskolor inkl Nybodaskolan Från Resursenheten avs köpta platser och tilläggsbelopp samt resor Introduktionsklasser Kompetensutveckling Ny resursfördelningsmodell Skoldatatek Övriga kostnader Modersmål Statsbidrag Interkommunala ersättningar Föräldraavgifter Int övrigt Summa Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2012 Ökade volymer (befolkningsprognos per september 2012) Kompensation för nytt löneavtal för lärare Tilläggsbelopp samt anslag för köpta specialplatser tillförs grundskolan från Resursenheten. Del av tilläggsbeloppet ingår i peng. Resterande del av tilläggsbeloppet för elever med extraordinära behov reserveras för tilldelning under budgetåret. Peng för grundskola uppräknad med 2,5 procent för tillskott av tilläggsbelopp och nytt löneavtal för lärare. Peng för fritidshem förskoleklass t.o.m. åk 3 uppräknad med 1,5 procent Anslag för svenska som andra språk och studiehandledning ingår i peng Färre introduktionsklasser och färre kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper Peng utifrån föräldrars utbildningsnivå ökar Nybodaskolan tillförs Grundskolan från Resursenheten

20 19 (36) Pengbelopp Kommunal regi Fristående skolor Förskoleklasspeng kr kr kr kr År kr kr kr kr År kr kr kr kr År kr kr kr kr Fritidshem förskoleklass kr kr kr kr Fritidshem år kr kr kr kr Svenska som andra språk kr kr Modersmål kr kr kr kr Studiehandledning kr kr Peng utifrån föräldrars utbildningsnivå Inför budgetår 2013 fastställs belopp för extra peng för föräldrars utbildningsnivå. Under året fördelas cirka 14,6 mkr. Belopp under kr delas inte ut utan fördelas på de skolor som bäst behöver kompensation för att ges bättre förutsättningar att nå måluppfyllelse. Extra bidrag kan utgå till alla skolor i Solna både fristående och kommunala en ligt det regelverk som Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2012 Alfaskolan Bagartorpsskolan Bergshamraskolan Ekensbergsskolan Fridhemsskolan Granbackaskolan Råsunda Skytteholm Spanska skolan Tallbackaskolan Vittra Peng/barn 0 kr kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr 0 kr

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2013-12-05 SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2015... 3 1. SKOLINSPEKTIONENS BESLUT... 4 2. ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN...

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer