Årsredovisning Innehåll. 01 VD har ordet i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Innehåll 01 VD har ordet i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare 25 Ekonomi 27 Fem år i sammandrag 29 En utblick Lägenhetsbestånd 33 Resultaträkning 34 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 37 Noter 42 Revisionsberättelse 44 Definition och begrepp Årsredovisning 2010

3 VD har ordet 2010 var året då tillväxten i svensk ekonomi började ta fart igen efter den globala finanskrisens härjningar runt om i världen. Efterdyningarna var dock märkbara även i Örnsköldsviks kommun som är den kommun som per capita drabbades av flest varsel. Detta kom att påverka oss negativt genom en lägre uthyrningsgrad. Den genomsnittliga uthyrningsgraden för vårt bostadsbestånd uppgick 2010 till 98 procent vilket är 1 procent lägre jämfört med förra verksamhetsåret. Inför 2011 bedömer vi att intäktsbortfallet kommer att sjunka något. Läget är dock svårbedömt. Under 2010 drog vi nytta av den låga räntenivån. Vi såg våra finansiella kostnader sjunka. Den låga räntenivån fick dock en liten påverkan på vårt resultat då våra kostnader för fjärrvärme, el och vatten ökade mer än för riket i stort, samtidigt som vi fick en mycket kall början och avslutning på året var också året då Riksdagen beslutade om den största förändringen för kommunala bostadsaktiebolag på 30 år i och med att bolagens hyresnormerande roll togs bort. Från den 1 januari 2011 gäller en ny lagstiftning för kommunala aktiebolag (Allbolagen från 2002 försvinner). Detta är ett resultat av Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen, som ansåg att regelverket för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag stred mot både EU:s konkurrens- och statsstödsregler. Den nya lagstiftningen var en anledning till att vårt moderbolag Rodret i Örnsköldsvik AB tog beslut om nya ägardirektiv för Övikshem. I början av året togs det första spadtaget avseende 33 nya bostäder i kvarteret Mosebacke. Ett helt nytt bostadsprojekt i centrala Örnsköldsvik. I december, fyra månader innan huset står klart, var 97 procent av lägenheterna uthyrda. Det ser jag som ett bevis på att Övikshem har hittat en vinnande formel när det gäller både utformning, design och funktion av vårt nya bostadshus. I januari 2011 var samtliga lägenheter uthyrda. För att finansiera byggandet av Mosebacke togs i slutet av fjolåret beslut om att sälja ett antal bostadsfastigheter. Resultatet av årets försäljningar innebar att nyproduktionen kan slutföras utan att någon nyupplåning blir nödvändig. Dessutom fick vi möjlighet att minska vår skuldbörda. Detta gav till resultat att Övikshem står bättre finansiellt rustat inför 2011 jämfört med något år tidigare. I slutet av året såldes även Norra Örnsköldsviks Fastighets AB. Bolagets främsta tillgång utgörs av fastigheten Venedig 9. Fastigheten innehåller 100 procent kommersiella lokaler. Arbetet med vårt varumärke, som inleddes 2009, resulterade 2010 i att bolaget fick en ny grafisk profil som överensstämmer med bolagets kärnvärden (Trygghet, Engagemang, Nytänkande). I oktober lanserades vår nya logotyp på ett releaseparty där samtliga medarbetare var inbjudna. Beslut togs även att bygga upp en helt ny hemsida samt ett nytt intranät. Detta är ett led i vårt utvecklingsarbete av såväl den externa och interna kommunikationen. Under året fortsatte vi energieffektiviseringsarbetet med full kraft. Målet att sänka vår totala energiförbrukning med 20 procent under perioden ska uppnås och vi har kommit en bra bit på väg. Även vår satsning på ett ökat underhåll bedrevs framgångsrikt. Under året byggdes 178 badrum om till 2010 års badrumsstandard. Nya stammar och tätskikt installerades, vilket på sikt kommer att minska våra reparationskostnader för fukt och vattenskador. Övikshem har under året fortsatt med satsningarna på friskvård. I juni gick startskottet för Må Bra-projektet. Samtliga medarbetare fick en hälsoprofil och individuella mål sattes upp. Må Bra-projektet fick i stort sett samtliga medarbetare att börja motionera på ett eller annat sätt. I mars 2011 är det dags för en uppföljning och en avstämning av varje medarbetares personliga mål. Även den individuella kompetensutvecklingen tog ett steg framåt. Något som uppskattades av många av våra medarbetare som genomgick kurser inom en rad olika ämnesområden. Resultatet av årets NMI-mätning (nöjd medarbetarindex) såg vi fram emot med stor spänning. Skulle vi nå våra uppsatta mål? Resultatet som presenterades i november visade att vi uppnått dem med råge. Årets resultat är ett bevis på att våra medarbetare trivs inom Övikshem - och nöjda medarbetare är en förutsättning för att åstadkomma ännu fler nöjda hyresgäster. Även kundernas syn på Övikshem, som hyresvärd och de tjänster vi erbjuder, mättes i en NKI-undersökning (nöjd kundindex). Årets resultat är inte jämförbart med förra årets mätning då vi i år använt oss av en helt ny mätmetod. Mätningen gav oss besked om vilka områden vi måste fortsätta att utveckla och förbättra oss inom. Generellt kan sägas att kunderna är mycket nöjda med den service vi levererar och det sätt de blir bemötta på. De områden vi behöver utveckla ytterligare är framförallt kopplade till standarden i lägenheten och fastigheten. Det är värt att notera att 34 procent av Övikshems bostadsbestånd är äldre än 50 år och hela 61 procent är äldre än 40 år. Inom detta område har vi en stor utmaning framför oss de kommande åren. Årets resultat på 10,5 mkr utgör resultat efter finansiella kostnader och nedskrivningar av ett antal bostadsfastigheter i våra ytterområden. Beslutet om nedskrivningar är nödvändigt med tanke på kommande förändringar av redovisningsreglerna Det faktum att vi har förstärkt vår finansiella styrka under året som gått, samt har nöjda medarbetare och kunder gör att vi står väl rustade inför kommande års utmaningar. Olle Högdahl, VD Bild på Olle 1 VD har ordet VD har ordet 2

4 2010 i korthet Byggandet av 33 nya lägenheter i kvarteret Mosebacke i centrala Örnsköldsvik påbörjades, med planerad inflyttning i mars I december månad var 97 procent av lägenheterna uthyrda. Beslut togs om att sälja ett antal bostadsfastigheter för att bland annat finansiera Övikshems nyproduktion. I slutet av året såldes Norra Örnsköldsviks Fastighets AB. Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 10,5 mkr. Bolaget genomförde nedskrivningar av ett antal bostadsfastigheter i kommunens ytterområden. Övikshems finansiella styrka ökade ytterligare under året. Bolaget fick nya ägardirektiv med koppling till ny lagstiftning för kommunala bostadsföretag. Övikshems grafiska profil förändrades för att överensstämma med bolagets kärnvärden. 178 badrum byggdes om till 2010 års badrumsstandard, med nya stammar och tätskikt. Under året minskade bolagets energiförbrukning med kwh. Resultatet från genomförd NMI*-mätning översteg med mycket god marginal målet. En NKI**-mätning genomfördes med ett mycket bra resultat inom områden som bemötande, service och felanmälan vilka var Övikshems satsningsområden under året. Nytt ansikte I slutet av 2010 kunde Övikshem stolt presentera en ny logotyp och grafisk profil. Bolagets grafiska profil och logotyp är en viktig del i varumärkesbyggandet. Den nya profilen speglar på ett bättre sätt vad bolaget står för. Genom att kommunicera enhetligt i färg, form, symbol och namn skapas ett igenkännande hos målgrupperna. På så sätt stärker varje aktivitet den föregående och skapar ekonomiskt värde. Valet att ta fram en ny logotyp tillsammans med en ny grafisk profil har sin utgångspunkt i ett examensarbete som utfördes av två studenter vid Umeå universitet i slutet av 2009 där behovet av ny logotyp uppmärksammades. En bra logotyp måste vara tillräckligt unik och märkbar för att kunna skilja ut sin ägare från mängden. Den måste vara lätt att skydda och representera. Dessutom stödjer logotypen hela varumärket genom sin utformning, som ska vara visuellt och emotionellt lockande och gå i samklang med bolagets kärnvärden. Övikshems nya logotyp står för: - En öppen dörr, alla är välkomna. Här finns engagemang, omtanke och flexibilitet. - Symbol och typsnitt är stadiga, vilket står för vår trygghet och stabilitet. - Moderna former för ett modernt bolag. - Symbolen visar verksamhetsområdet. - Med en kraftig symbol och en signalfärg syns logotypen bättre på exempelvis fastigheter. - Ren formgivning för funktionalitet i tryck och kopiering. Orange är Övikshems huvudfärg. Det är en av de färger som drar till sig mest uppmärksamhet. Den står för lycka, entusiasm, hälsa och liv. Den manar till rörelse och engagemang. Orange utstrålar välkomnande, värme, energi och social utåtriktning. * NMI, Nöjd medarbetarindex ** NKI, Nöjd kundindex i korthet 4 Nytt ansikte 4

5 Mosebacke Redan i 1910 års stadsplan fanns kvarteren Paradiset och Mosebacke i centrala Örnsköldsvik. Kvarteret Paradiset har gett namn åt det nya äventyrsbadet Paradiset och Paradiskullen, som är det äldre namnet på hoppbacken. Mosebacke har, i sin tur, fått ge namn åt Övikshems senaste moderna nybyggnadsprojekt, med 33 lägenheter i en tiovåningsbyggnad. Byggnationen pågick under året, med inflyttning den 1 mars Samtliga lägenheter var uthyrda långt före inflyttningsdagen, vilket är ovanligt. Projektet påbörjades år 2005 med förstudier och utredningar. Byggnadens läge nära E4:an har ställt speciella krav, både vad gäller utformning och tekniska åtgärder mot trafikbuller. Byggnationen utfördes med en stomme av industriellt tillverkade betongelement, som ger låga energivärden och snabb byggtakt. Monteringen skedde med en våning per vecka, vilket innebar att byggnaden var under tak på en kort tid. Lägenheterna håller hög standard, med bland annat induktionshäll, inbyggnadsugn/micro, tvättmaskin, torktumlare och bredband med ip-telefoni. Individuell mätning av värme, varmvatten och el ger hyresgästerna en möjlighet att spara och sänka sina kostnader. Balkongerna med utsikt över staden är inglasade och blir ett extra rum under en stor del av året. 5 Mosebacke Mosebacke 6

6 Förvaltningsberättelse 7 8

7 Verksamhet AB Övikshem är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB org.nr , vilket är moderbolag i en bolagskoncern som till 100 procent ägs av Örnsköldsviks kommun. AB Övikshem har ett dotterbolag; Södra Örnsköldsviks Fastighets AB. Bolaget äger och förvaltar huvudsakligen kommersiella fastigheter. Enligt bolagsordningen ska Övikshem inom Örnsköldsviks kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter, samt på dessa bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Väsentliga händelser under året Byggandet av 33 nya lägenheter i kvarteret Mosebacke i centrala Örnsköldsvik påbörjades, med planerad inflyttning i mars I december månad var 97 procent av lägenheterna uthyrda. Ett antal fastigheter såldes för att finansiera bland annat Övikshems nyproduktion. I slutet av året såldes dotterbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB. Övikshem fick nya ägardirektiv med koppling till ny lagstiftning för kommunala bostadsföretag. Övikshems grafiska profil förändrades för att överensstämma med bolagets kärnvärden. Uppdrag Tillgång till bra och tryggt boende i livets olika skeenden är viktigt för den enskilde och en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Det motiverar ett kommunalt bostadsbolag som har till uppdrag att bidra till försörjning av bostäder åt alla. Ägardirektiv Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB, har upprättat ägardirektiv för AB Övikshem. Direktiven omfattar samverkanskrav, ekonomiska mål, finansiella mål, kapitalförvaltning och personalpolitik. Affärsplan Övikshems styrelse antar årligen en affärsplan som innehåller vision, affärsidé, kärnvärden, mätbara perspektiv, mål, strategier, framgångsfaktorer och kritiska processer. Vision Visionen om ett ännu bättre boende står för Övikshems uppgift att erbjuda en god bostad och en attraktiv helhet som svarar mot många människors behov. Med denna helhetssyn och en stor lyhördhet för nya behov och nya förutsättningar skapar Övikshem livskvalitet för kunderna. Detta sker i en lönsam affärsverksamhet, med utvecklande arbeten för medarbetarna och positiva möjligheter för andra intressenters verksamhet i bolagets bostadsområden. Affärsidé Övikshem ska vara kommunens mest attraktiva hyresvärd och erbjuda hyresgästen önskad service till rätt pris. Strategi Övikshem tillämpar sedan år 2008 en strategi som är uppbyggd kring tre hörnstenar: tjänstekvalitet, kunddialog och information. Tjänstekvalitet En god kundupplevd kvalitet utgör själva kärnan i bolagets strategi. Kvaliteten påverkar det kundupplevda värdet som i sin tur är den faktor som starkast påverkar relationen mellan kund och företag. Tjänstekvaliteten är uppbyggd av den funktionella och den emotionella kvaliteten. Med funktionell kvalitet menas att de tjänster Övikshem erbjuder marknaden ska motsvara det som utlovats. Här utgör Övikshems kvalitetssäkringsarbete en viktig del. Den emotionella kvaliteten avser bemötande och tillgänglighet i kontakten med kund. Kunddialog En utvecklad kunddialog är ett effektivt sätt att fånga upp de boendes behov och önskemål. Information Kunddialogen kompletteras med effektiv information till de boende via olika medier samt system för att lagra hyresgästernas behov och önskemål. Dessa behov och önskemål ligger i sin tur till grund för utvecklingen av bolagets verksamhet. TRYGGHET Trygghet i boendet utgör en hörnsten. Övikshems bostadsområden ska vara trygga att bo och vistas i. Synen på trygghet omfattar även tjänstekvalitet, samt allas lika värde. 9 Verksamhet Verksamhet 10

8 Kärnvärden Bolagets kärnvärden beskriver vad Övikshem står för, nu och i framtiden, och de har en stark koppling till företagets vision. Kärnvärdena inspirerar och utmanar Övikshems medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Övikshems tre kärnvärden är: De företagsövergripande målen utgör basen för respektive enhet/verksamhetsområde inom Övikshem, som i början av verksamhetsåret tar fram handlingsplaner för hur de företagsövergripande målen ska uppnås. Detta sker normalt under februari månad, efter det att affärsplanen beslutats av styrelsen. Förankring av affärsplanen bland samtliga medarbetare utgör en viktig del och genomförs på bland annat arbetsplatsträffar. ENGAGEMANG Övikshems medarbetare ska vara engagerade medarbetare. Kundmötet ska kännetecknas av ett positivt bemötande och en öppen dialog. Övikshems kunder ska känna att engagemang och omtanke finns i ännu högre utsträckning än förväntat. Trygghet Trygghet i boendet utgör en hörnsten. Övikshems bostadsområden ska vara trygga att bo och vistas i. Synen på trygghet omfattar även tjänstekvalitet, samt allas lika värde. Engagemang Övikshems medarbetare ska vara engagerade medarbetare. Kundmötet ska kännetecknas av ett positivt bemötande och en öppen dialog. Övikshems kunder ska känna att engagemang och omtanke finns i ännu högre utsträckning än förväntat. Nytänkande Övikshem ska vara ett bolag som ständigt strävar efter att göra saker bättre och smartare. Bolaget ska anamma nya idéer inom områden som förvaltning, nyproduktion, energieffektivisering, miljö och it. Övikshem ska också skapa fler mervärden för kunderna i form av olika kringtjänster och service. Varumärket Under 2010 fortsatte arbetet med att utveckla bolagets varumärke. Varumärket är kopplat till företagets kärnvärden och innefattar medarbetarnas sätt att tänka, jobba och agera. I oktober 2010 presenterades en helt ny grafisk profil med en ny logotyp som stöttar hela varumärket genom sin utformning och går i samklang med företagets kärnvärden. Mål Bolagets mål definieras inom ramen för de mätbara perspektiven. Under 2010 genomfördes en förändring av de mätbara perspektiven till att omfatta Kund, Ägare, Samhälle och Medarbetare. Företagets övergripande mål och utfall för verksamhetsåret 2010 redovisas nedan. Processer I arbetet med att utveckla verksamheten, med syfte att skapa ökad effektivitet och kundnöjdhet, är processerna en viktig utgångspunkt. Arbetsflödet mot kund är horisontellt och korsar regelmässigt flera organisations- och funktionella gränser. De övergripande målen i Övikshems processarbete utgörs av: Allt Övikshem gör ska ha ett värde för kunden. Övikshem ska leverera det som kunden förväntar sig. Övikshem ska ta bort allt som inte tillför något värde för kunden. Övikshem ska ständigt sträva efter en hög kostnadseffektivitet. Övikshems processkarta är uppbyggd kring tre huvudprocesser: Uthyrning från kontakt till kontrakt. Vårda kund och fastighet från inflyttning till avflyttning. Förädla beståndet från projektering till färdigt projekt. Huvudprocesserna understöds av ett antal stödprocesser som utgörs av till exempel extern och intern kommunikation, it, inköp, ekonomi/finans och personal. Utöver dessa stödprocesser finns även ett antal ledningsprocesser som syftar till att styra och leda verksamheten. Ledningsprocesserna utgörs till exempel av omvärldsbevakning, affärsplanering och uppföljning. Perspektiv Målområde Målvärde 2010 Utfall 2010 Kund NKI (Nöjd Kund Index) 3,85 64 * Ägare Lönsamhet Soliditet Finansiering 2,3 mkr > 11,9 % Max 30 % andel rörliga lån 10,5 mkr 13,2 % 26 % Samhälle Medarbetare Klimatpåverkan Nyproduktion NMI (Nöjd Medarbetar Index) Frisktal kwh ** Byggandet av 33 nya bostäder ska påbörjas % kwh ** Byggandet av 33 nya bostäder påbörjades i kv. Mosebacke % * Ny mätmetod för NKI gör att resultatet 2010 inte går att jämföra med 2009 års NKI värde. ** Reviderat mål på grund av fastighetsförsäljningar. 11 Verksamhet Verksamhet 12

9 Styrelse och ledning Styrelsen i Övikshem utses av kommunfullmäktige och presenteras i bolagsstämman. Styrelsen består av fem till sju ledamöter som är valda av kommunfullmäktige, samt två representanter för personalen. De ledamöter som utses av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun, utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Under perioden januari-juni bestod styrelsen av: Lars Olof Olsson (ordf), Lars Olsson (v ordf), Jörgen Gidlund, Solbritt Furberg, Lars Fossum Hägglund, Mikael Breilin, Malin Sahlén, Anders Öhman och Cecilia Genlund. Från juli månad ersatte Curt Andersson Anders Öhman som lämnade företaget i samband med sin pension. Personalens fackliga organisationer representeras i styrelsen av Anders Öhman/Curt Andersson och Cecilia Genlund, som även de är fullvärdiga styrelsemedlemmar. Suppleanter är Roland Thelin och Staffan Larsson. Styrelsen höll under året 13 (12) sammanträden. Verkställande direktör sedan år 2006 är Olle Högdahl. I ledningsgruppen, som består av sex personer inklusive VD, ingår fyra kvinnor och två män. I ledningsgruppen finns funktionerna marknad, personal, ekonomi, förvaltning och projekt/teknik representerade. Organisationstillhörighet Företaget är anslutet till Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Husbyggnadsvaror HBV Förening. NYTÄNKANDE Övikshem ska vara ett bolag som ständigt strävar efter att göra saker bättre och smartare. Bolaget ska anamma nya idéer inom områden som förvaltning, nyproduktion, energieffektivisering, miljö och it. Övikshem ska också skapa fler mervärden för kunderna i form av olika kringtjänster och service. 13 Verksamhet Verksamhet 14

10 Kund och marknad Övikshem är Örnsköldsviks kommuns största fastighetsägare och förvaltare av bostäder. Bolaget finns representerat på ett stort antal platser runt om i kommunen. Under åren som gått sedan starten för 40 år sedan har behov och utformning av boendet förändrats. För Övikshem är förmågan att identifiera dessa behov en viktig faktor för att säkerställa möjligheten till ett tryggt och bra boende för såväl gammal som ung, barnfamilj som ensamstående, studerande som arbetstagare. Övikshem erbjuder hyresrättens flexibilitet och frihet för alla. Befolkningsutveckling Under 2010 minskade befolkningen i Örnsköldsviks kommun med 130 personer. Minskningen är dock mindre än beräknat. Vid utgången av 2010 var personer mantalsskrivna i kommunen. Prognosen för pekar på att antalet inflyttade i genomsnitt kommer att uppgå till 1605 personer per år medan antalet utflyttade skattas till personer. Detta ger ett litet positivt flyttnetto på 59 personer per år. Antalet barn som föds förväntas vara 562 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 683 personer. Detta medför en naturlig befolkningsminskning med 76 personer per år. Under perioden förväntas andelen personer i åldern år öka med cirka 2000 personer vilket med stor sannolikhet kommer att medföra en ökad efterfrågan på bostäder med upplåtelseform hyresrätt. Boendemiljöer Örnsköldsviksborna bor och lever utmed vackra Höga Kusten. Kring centralorten planeras och byggs kretsloppsanpassade flerbostadshus, kustalpint boende och villor, bostads- och hyresrätter i direkt anslutning till havet. I kommunen finns mycket attraktiva boendemiljöer. Näringsliv och arbetsmarknad Örnsköldsviks kommuns näringsliv kännetecknas av högteknologiska och internationella industriföretag, vilka har en hög exportandel per capita. Intressanta utvecklingsområden är bioraffinaderi- och elhybridteknik. Av de över företagen utgör M-real, BAE Systems, Domsjö Fabriker, Hägglunds Drives och Sanmina-SCI de största arbetsgivarna. Industrikulturen bidrar till att det finns en stor och unik kompetens, baserad på gedigen forskningsverksamhet, i samarbete med Umeå Universitet och Mittuniversitetet. I olika gemensamma projekt görs insatser med syfte att få till stånd flera tjänste-, handels-, turist- och kunskapsföretag, vilket leder till att nya företag etablerar sig i kommunen. Andelen arbetssökande i Örnsköldsviks kommun var vid utgången av december månad något högre jämfört med riket i stort. På plussidan redovisas dock en ökning med 40 procent av antalet anmälda lediga platser jämfört med samma period året innan. Infrastruktur Botniabanan förbinder från och med 2012 Örnsköldsviksregionen med Mälardalen och övriga Sverige. Redan idag finns fungerande snabbtåg mellan Örnsköldsvik och Umeå. Detta stärker samarbetet med Umeå och ökar utbudet för såväl boende som företagande. Förutsättningarna för regionutvecklingen har härmed förbättrats avsevärt. Efterfrågan och uthyrning Övikshem såg under året en vikande efterfrågan på bostäder, främst i de yttre delarna av beståndet. I de centrala delarna är efterfrågan fortsatt hög. Även lokalmarknaden, framförallt kontorslokaler, uppvisade en vikande efterfrågan och högre rörlighet till följd av konjunkturläget. Antalet uthyrningsbara lägenheter (vakanta och utan framtida avtal) varierade under året mellan 43 (25) och 82 (67) stycken. Den 31 december 2010 uppgick antalet till 66 (34) vakanta, varav 21 (17) var studentrum. Vid årets slut har 3 (4) lägenheter avställts i väntan på ombyggnad, underhåll eller andra lämpliga åtgärder. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98 procent vid årsskiftet. Under 2010 hade Övikshem en omflyttning på 23,3 procent (21,1) av bostäderna (exklusive studentrum och möblerade lägenheter). I den siffran ingår den interna omflyttningen med 4,8 procent (5,0) och extern avflyttning med 18,5 procent (16,1). Rättvisa hyror Bolaget fortsatte under året arbetet med genomgång av hyressättningen på samtliga lägenheter. Liknande projekt pågår just nu på många platser i landet och grundar sig på riktlinjer som gemensamt tagits fram av SABO och Hyresgästföreningen. Målet är att hyresnivån i större utsträckning ska återspegla de boendes värderingar av lägenhetens läge och standard. Hyresutveckling Under året höjdes hyrorna med 1,5 procent från den 1 januari. Överenskommelsen var ett resultat av centrala förhandlingar mellan SABO och Hyresgästföreningen då en lokal uppgörelse inte kunde nås. Den genomsnittliga höjningen för samtliga SABO företag i riket blev 1,41 procent (vägt medeltal). Medianvärdet uppgick till 1,5 procent. 15 Kund och marknad Kund och marknad 16

11 Antal lediga lägenheter Studentbostäder Bostäder, reguljära Nöjd kundindex Under året genomfördes en NKI-mätning (nöjd kundindex). Metoden som tillämpades är helt ny vilket innebär att årets resultat inte kan jämföras med resultatet från tidigare års mätningar. Höga betyg uppmättes inom områden som kontakt och bemötande, reparation av lägenhet, skötsel av tvättstuga och andra utrymmen och trygghet. Områden som har en förbättringspotential utgjordes av framförallt standard i lägenhet och fastighet. Mervärden för kund I arbetet med att skapa fler mervärden för kunderna fortsatte Övikshem arbetet med Pluskortet. Ett förmånskort som ger Övikshems hyresgäster tillgång till förmånliga erbjudanden och rabatter på varor och tjänster hos ett antal samarbetspartners. Grafisk profil I slutet av året fick bolaget en helt ny grafisk profil. Arbetet med den grafiska profilen har sin utgångspunkt i ett examensarbete som utfördes av två studenter vid Umeå universitet i slutet av Den nya profilen speglar på ett bättre sätt bolagets kärnvärden i kommunikationen med såväl kunder, som medarbetare och leverantörer. Ny lagstiftning Under året togs beslut i Sveriges Riksdag om en ny lagstiftning för kommunala bostadsföretag. Lagstiftningen kommer att påverka de kommunala bostadsföretagens verksamhet inom ett antal olika områden och innebär bland annat att bolagens hyresnormerande roll försvinner Kunddialog Under året togs beslut att utveckla en helt ny hemsida för att ytterligare förstärka möjligheten till information och dialog med hyresgästerna. Den nya hemsidan lanserades under januari månad Omflyttningsfrekvens, % Intern omflyttning Extern avflyttning PLUSKORTET Kund och marknad Kund och marknad 18

12 Övikshems fastigheter Försäljning av fastigheter Under året genomförde bolaget ett antal försäljningar av bostadsfastigheter. Försäljningen omfattade totalt 302 lägenheter fördelade på 25 fastigheter. Även dotterbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB såldes, vars största tillgång utgörs av fastigheten Venedig 9 som innehåller 100 procent kommersiella lokaler. Bostadsbestånd I Övikshems bestånd finns ett varierande utbud av bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. Vid årets utgång ägde och förvaltade bolaget lägenheter, fördelade på 210 fastigheter. Av dessa lägenheter utgjorde 242 studentbostäder och 29 möblerade lägenheter som främst hyrs ut till lokala företag. Fördelningen ser ut enligt nedanstående: Bostadslägenheter, antal varav studentbostäder, antal Bostadslägenheter, yta varav studentbostäder, yta Lokaler, antal Lokaler, yta Förråd, antal Garage, antal Bilplatser, antal Nyproduktion och investeringar Efterfrågan på bostäder i centrala lägen är fortfarande stor och behovet av bostäder för äldre kommer att öka under de närmsta åren. Under året påbörjades byggandet av 33 nya bostäder i kvarteret Mosebacke som ligger centralt placerat i Örnsköldsvik. Lägenheterna är modernt utformade med öppen planlösning och hög kvalitet på köksutrustning och ytskikt (trägolv, kakel och klinker). Fastigheten ansluts till stadsnätet, vilket möjliggör tjänster som internet, tv och telefoni. Extra arbete har lagts ner på tillgänglighet och framkomlighet i lägenheten samt på att åstadkomma en byggnad med hög energieffektivitet som ger låga driftkostnader och en positiv påverkan på miljön. Samtliga lägenheter utrustas med system för individuell mätning av värme och varmvatten. I december månad, fyra månader innan inflyttning, var 97 procent av lägenheterna uthyrda. Underhåll Fastigheternas åldersstruktur har lett till att behovet av underhåll och modernisering ökat. Stambyten och renovering av tätskikt i badrum utfördes under året i 178 lägenheter i bland annat Sörliden och Gullänget. Detta är en dubblering av åtgärdade lägenheter jämfört med Betydande satsningar genomfördes även inom området energieffektivisering. Bredbandsutbyggnad Arbetet med att ansluta samtliga Övikshems lägenheter till bredbandsnätet (stadsnätet) är nu slutfört. Stadsnätet ägs och drivs av Övik Energi AB och anslutningen innebär att alla Övikshems kunder får tillgång till nuvarande och framtida tjänsteutbud som exempelvis internet, ip-telefoni, ip-tv, larmfunktioner, styrning av motorvärmare, tvättstugebokning samt individuell vatten- och värmemätning. Bostadsrätter Fem bostadsrätter avyttrades fortlöpande under året. Det rör sig främst om små lägenheter som är centralt belägna. Fastigheternas värde I samband med prövning av nedskrivningsbehov har samtliga fastigheter värderats i kollektivt geografiska driftsenheter. Värderingen har genomförts i egen regi i enlighet med SABO:s rekommendation om nedskrivning av fastigheter. Vid värderingen av fastigheterna har driftnetton beräknats i reala belopp och vid diskonteringen har en real kalkylränta som varierar mellan 5,5 och 10 procent, beroende på fastigheternas belägenhet, använts. Merparten av fastigheterna belägna i ytterområdena har en kalkylränta på 8 procent. Räntan speglar ett vägt genomsnitt av ett konstruerat avkastningskrav från ägaren och bolagets upplåningsränta. I kalkylräntan ingår kompensation för risk. Nedskrivningar har gjorts med 6 Mkr på fastigheter som var för sig har ett bokfört värde som överstiger ett bedömt marknadsvärde. Bolaget har valt att skriva ner fastigheter med 6 Mkr detta år för att anpassa bolagets bokförda värden på fastigheter till nya redovisningsregler som enligt förslaget beräknas införas från och med år Lägenhetsbestånd Möbl. lgh. Stud. lgh. > 5 ROK 4 ROK 3 ROK 1 ROK Lägenhetsbestånd 2 ROK Under året investerade bolaget tkr (49 987) i byggnader och 914 tkr (254) i inventarier. 19 Våra fastigheter Våra fastigheter 20

13 Energi och miljö Fastighetsel, kwh/m 2 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Värme, normalårskorrigerad kwh/m 2 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Övikshem arbetar kontinuerligt med att optimera driften av fastigheterna och deras installationer. Sedan 2008 är bolaget anslutet till Skåneinitiativet med målsättning att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till Miljöpolicy Sedan flera år tillbaka har Övikshem ett miljöledningssystem med följande miljöpolicy: I all vår verksamhet skall målmedveten hänsyn tas till våra hyresgäster och de anställdas berättigade anspråk på säkerhet och en god miljö. Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vi skall på ett aktivt sätt, i vårt arbete och i vår information, redovisa miljöfakta om våra bostäder och lokaler och dess användning. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, följa miljöarbetet i stort och ta tillvara andras erfarenheter samt sträva efter att alltid ligga bland de främsta i utvecklingsarbetet samt att följa gällande lagstiftning. Övikshems bostäder och lokaler skall vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De skall byggas av och underhållas med sunda, naturliga material som inte ger upphov till allergier, onödigt eller farligt avfall eller farliga utsläpp. Byggnaderna skall ha bra inomhusklimat, byggas för en lång livslängd samt vara enkla att underhålla. Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön under materialframställning, produktion, användning, förvaltning och återvinning. Miljö- och energibesparande åtgärder Under året avslutades energikonverteringsprojektet i Själevad, Mycklingsvägen 8-14, där bolaget konverterar till fjärrvärme från direktverkande el. De befintliga fläktarna ersattes med FTX-fläktar med återvinning av frånluften och lägenheternas blandare ersattes med engrepps- och termostatblandare. Trapphusbelysning byttes ut mot närvarostyrda armaturer. Även tvättstugan rustades upp med energieffektivare maskiner. Under våren kommer individuell mätning av varmvatten och hushållsel att införas. Även styrning av den egna lägenhetstemperaturen, så kallad komfortvärme, införs. Byten av styr- och reglerutrustning, pumpar och värmeväxlare för att uppnå en minskad/effektivare energianvändning har utförts på ett flertal stora områden. Förbrukningen av fastighetsel som innefattar belysning ute och i trapphus, motorvärmare, hissar, fläktar och pumpar, fortsatte att minska under året. Besparingen sker till stor del genom timerstyrning av motorvärmare, energibesparande trapphusbelysning och effektivare fläktar. I kvarteret Järvsta 6, Sörbyvägen 6-26, påbörjade bolaget byte av fläktar till effektiva FTX-aggregat som ger en effektiv återvinning av den uppvärmda frånluften. Förbrukning Den totala energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten uppgick under 2010 till 176,4 kwh/m ² (177,3) normalårskorrigerad. Normalårskorrigering av energianvändning syftar till att skapa möjligheter att jämföra energianvändningen mellan olika perioder, oberoende av den aktuella utomhustemperaturen. Förbrukningen av fastighetsel minskade till 33,9 kwh/m ² (36,7). Vattenförbrukningen minskade från l/m ² till l/m ². Nyckeltalen för förbrukningar baserar sig på de fastigheter Övikshem ägde vid årets utgång. Bolaget har under 2010 sålt ett antal fastigheter vid olika tidpunkter under året. Sålda fastigheters förbrukningar och ytor har avräknats när ovanstående nyckeltal beräknats och motsvarande justeringar har gjorts i föregående års siffror för att underlätta jämförelsen. Avfallshantering Av bolagets fastighetsbestånd har (2 863) lägenheter tillgång till fastighetsnära källsortering (inom 200 meter) i egen regi. På de allra flesta platser ges möjlighet att sortera i sex fraktioner; papper, pappersförpackningar, plåt, plast, färgat och ofärgat glas. 21 Medarbetare Energi och miljö Energi och miljö 22

14 Medarbetare Engagerade medarbetare är en nyckel till framgång. Bolaget värdesätter därför en ständigt pågående intern diskussion kring hur Övikshem kan utvecklas. Fokusområden under 2010 har varit värdegrundsarbetet, Må bra-projektet och den interna lanseringen av den grafiska profilen. Värdegrund Under året arbetade Övikshem vidare med bolagets värdegrund, i form av givande diskussioner bland medarbetarna. Värdegrundsarbetet är viktigt för att stärka bolagets företagskultur, vilket i sin tur bidrar till en ökad stolthet över bolaget och de egna insatserna samt att det skapar en ökad arbetsglädje. På detta sätt kan alla bidra till att stärka bolagets kärnvärden och varumärke. Arbetet med bolagets värdegrund är ett ständigt pågående arbete som fortsätter under Må bra-projektet I Övikshems ambition om att ha engagerade och kompetenta medarbetare fokuserade bolaget under året på medarbetarnas hälsa. Ett projekt med namnet Må bra startades där individuella friskprofiler till samtliga medarbetare togs fram av Previa. I projektet har mål, så som konditionsförbättring, sänkt sjukfrånvaro och ett ökat antal träningstillfällen per vecka, satts upp. Medarbetarnas individuella engagemang har en betydande roll för projektet. Årets två medarbetardagar fokuserade, även de, på hälsa och motion. Under hösten genomfördes en lagtävling, i syfte att öka medarbetarnas motivation till motion. Som en del i bolagets friskvårdsarbete erbjuder Övikshem alla medarbetare att träna en timme per vecka på arbetstid, samt ett friskvårdsbidrag för att stimulera till egna aktiviteter. Må bra-projektet kommer att slutföras under våren 2011 med en uppföljning mot uppsatta mål. Grafisk profil 2010 fick bolaget en ny grafisk profil med en ny logotyp. Övikshem betraktar bolagets medarbetare som en viktig kommunikationskanal mot kunderna och började därför lanseringen internt, vid en gemensam medarbetardag. Antal anställda För att stödja bovärdsorganisationen startade Övikshem under året upp en bovärdspool med personal som kan gå in vid semestrar och sjukdom, men även vid arbetstoppar. Det gör även att bolaget alltid har rätt kompetens ut mot hyresgästerna. Bolagets underhållsgrupp förstärktes med en snickare. Vid årets slut hade Övikshem 52 (51) anställda. Lön och förmåner Bolaget tillämpar löneavtal tecknade mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och de fackliga organisationerna SKTF, Fastighetsanställdasförbund Byggnads och Målarförbundet. För att få en så rättvis och objektiv lönesättning som möjligt grundar den sig på arbetsinnehåll, befattningsklassificering, individuell prestation och marknadslöneläge. Under 2010 tecknades nya centrala avtal om löner med samtliga fackliga organisationer Sjukfrånvaro och frisktal Under året sjönk sjukfrånvaron, glädjande nog, med 0,5 procent till 3,4 procent. Såväl den korta som den långa sjukfrånvaron minskade. Arbetsmiljö och rehabilitering I samarbete med Previa arbetar bolaget långsiktigt och systematiskt med frågor som rör arbetsmiljö och rehabilitering. Arbetsmiljöfrågor är en del som tas upp på varje arbetsplatsträff. Under året har Övikshem inte haft några allvarliga olyckstillbud. Kompetensutveckling Övikshems mål är att ha kompetenta och engagerade medarbetare. Därför är kompetensutveckling ett viktigt område. Bolaget arbetar med individuella planer som varje medarbetare tar fram vid medarbetarsamtalet tillsammans med sin chef. Under 2010 användes kr ( ) till kompetensutveckling. Medarbetarenkät Bolagets medarbetarenkät besvarades av 98 procent av medarbetarna och resultatet förbättrades från 4,08 till 4,40. Därmed uppnåddes bolagets mål som för året var 4,10. De bästa indexen stod tolerans och medarbetarskap för, men det finns ändå alltid områden att förbättra. En fortsatt satsning på ledarskap och medarbetarskap är viktigt för att kunna behålla nöjda medarbetare. Antal anställda Sjukfrånvaro totalt, % Medarbetare Medarbetare 24

15 Ekonomi Hyresintäkter och resultat Vid förhandling med Hyresgästföreningen under hösten 2010 träffades en överenskommelse om hyreshöjning med 1,8 procent den 1 januari 2011 och med 1,3 procent den 1 juli Studentbostäder på Hamngatan, Nygatan och Torsvägen höjs med 1,5 procent den 1 juli och övriga studentbostäder höjs med 3,1 procent samma datum års resultat före skatt uppgår till 10,5 Mkr. Motsvarande siffra föregående år är 4,0 Mkr. Finansiering och räntekostnader Den totala lånestocken per den 31 december 2010 är 643,8 Mkr (700,1). Den genomsnittliga låneräntan är 3,25 procent (3,51). Övikshems finansverksamhet regleras i Örnsköldsviks kommuns finanspolicy. I finanspolicyn föreskrivs att högst 45 procent av den totala lånestocken får förfalla inom en tolvmånadersperiod. Detta mått ligger på 13 procent per den 31 december Långfristiga skulder Långfristiga skulder har den 31 december 2010 en medelränta på 3,25 procent (3,51) och lånens räntebindning och räntesatser framgår av tabell: Lånestruktur Övikshem har krediter hos Kommuninvest med lång kapitalbindning, där kreditgivaren bara kan säga upp lånen vid särskilda omständigheter, vilket anses som liten risk när de har KI-räntan som verktyg. Kommuninvest har dessutom som målsättning att fungera som garant för likviditeten när andra finansieringskällor sviker. Ränte bindning Skuld Mkr Andel i % Medel ränta % Rörl lån 166,8 25,9 1, ,6 3, ,8 4, ,8 4, ,7 3, ,8 4, ,8 3, ,6 3,29 Summa 643,8 100,0 Räntebidrag för 2010 uppgick till kr ( ) vilket motsvarar 0,02 procent (0,03) av samtliga lån. Kommunal borgen Övikshem har ett ramavtal för kommunal borgen och betalar för detta en borgensprovision på 0,5 procent per år för genomsnittligt borgensåtagande. Av beviljad ramborgen på 750 Mkr har Övikshem vid årsskiftet utnyttjat 643,8 Mkr. Av den totala lånestocken ligger 26 procent rörligt. I finanspolicyn regleras ett maxvärde på 30 procent. Den genomsnittliga vägda räntebindningstiden är 3,3 år, vilket inte ligger inom ramen för finanspolicyns två till tre år. Övikshem har utnyttjat låga räntenivåer under 2010 för att binda räntan, vilket medfört att den genomsnittliga räntebindningstiden överstiger 3 år fram till maj Soliditet Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 13,2 procent (12,0), vilket innebär en ökning med 1,2 procentenheter från föregående år. Avskrivningar Fastigheterna avskrivs med 2 procent på byggnadernas anskaffningsvärde förutom en nyproducerad fastighet, Asien, som avskrivs med 1 procent. Räntebindning Skuld Mkr Andel % Rörliga lån Ekonomi Ekonomi 26

16 Fem år i sammandrag Det ekonomiska resultatet av 2010 års verksamhet, samt bolagets ekonomiska ställning den 31 december 2010 redovisas i resultat- och balansräkningar med tillhörande bilagor. Nyckeltal Omsättning, Mkr 209,8 218,7 216,5 207,2 206,9 Resultat efter finansnetto, Mkr 10,5 4,0 8,9 4,8 5,6 Balansomslutning, Mkr 837,5 877,1 858,0 812,2 773,8 Räntabilitet på eget kapital, % 9,5 3,8 8,6 11,0 14,9 Räntabilitet på totalt kapital, % 4,4 3,8 4,9 4,4 4,4 Soliditet, % 13,2 12,0 11,9 5,4 4,8 Uthyrningsgrad bostäder, % 98,1 99,0 99, Antalet anställda Antalet tjänster 51,75 50, Fördelning män, % Fördelning kvinnor, % Nyckeltalen 2006 inkluderar fastigheterna Kina och Venedig. Soliditet, % Räntabilitet på totalt kapital, % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Fem år i sammandrag Fem Utsikter år i sammandrag för år

17 En utblick Den svenska ekonomin är inne i en uppåtgående spiral. Både exporten och inhemsk efterfrågan på varor och tjänster ökar snabbt efter den senaste finanskrisen. Återhämtningen har gått snabbare än många bedömare trott. Andra länder som Grekland, Irland, Portugal och Spanien har en tuffare resa framför sig med åtstramning av de offentliga finanserna för att få sin budget i balans. Detta kommer att påverka efterfrågan och tillväxt i dessa länder. På microplanet kan man skönja samma tendens som Sverige i stort med en något flackare tillväxtkurva. Antalet nystartade företag i Västernorrland slår rekord och antalet konkurser har minskat i antal. Arbetslösheten är dock fortsatt relativt hög i länet, vilket i och för sig gör att sysselsättningen kan öka utan att arbetsmarknaden överhettas med en ökad inflation som följd. Om 2010 var ett år som i Örnsköldsviks kommun präglades av finanskrisens efterdyningar i form av varsel från stora företag som till exempel BAE Systems Hägglunds, så andas de kommande åren framtidstro och tillväxt. Något som även kommer att påverka Övikshem och efterfrågan på boende. Vid utgången av 2010 uppgick uthyrningsgraden till 98 procent. Hur efterfrågan på hyresrätter kommer att utvecklas under 2011 är idag svårt att bedöma. Vi kommer dock följa utvecklingen mycket noggrant. I Örnsköldsviks kommun har bostadsbyggandet tagit fart och under 2010 påbörjades och/eller slutfördes ett stort antal nya projekt. Det byggdes nya hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter i kommunen och inför 2011 ser den trenden ut att fortsätta. Bristen på arbetskraft inom byggsektorn börjar torna upp sig som ett hot, i alla fall om vi tittar på Sverige i stort. Intresset för bostäder med centrala lägen kommer att vara stort även under år Antalet personer i kategorin år kommer att öka med personer under perioden Delar av denna grupp kommer att efterfråga ett boende i hyresrätt. När det gäller boende för studenter har Övikshem idag en hög kapacitet, vilket gör att ingen nyproduktion kommer att vara nödvändig under kommande år. Om efterfrågan på centralt boende med upplåtelseform hyresrätt ses som en möjlighet, utgör ökade nyproduktionskostnader ett hot. Även ökade kostnader för drift, framförallt taxebundna kostnader, utgör ett hot för att få ihop kalkylen för nyproduktion. Betalningsviljan för en nyproducerad hyresrätt är större i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre orter som Örnsköldsvik, men kostnaden för att bygga nytt skiljer sig inte åt mellan orterna. Under 2011 kommer Övikshem att utveckla bolagets processorienterade arbetssätt ytterligare. Målet på sikt är att arbeta utifrån ett för Övikshem skräddarsytt LEAN koncept. LEAN kan beskrivas som ett arbetssätt för att genomföra ständiga förbättringar av ett företags processer eftersom ingen process kan anses vara perfekt år efter år. Möjligheten till förbättring finns alltid. LEAN har även en stark koppling till själva företagskulturen. På det finansiella planet ser bolaget ökade kostnader för upplåning under Under år 2010 amorterades 56,3 Mkr på befintlig låneportfölj och ett aktivt arbete skedde med instrument som derivat och swappar. Även 2012 kommer kostnaden för Övikshems upplåning att öka års affärsplan kännetecknas av satsningar på fastigheter, kunder och medarbetare, samt ytterligare effektivisering av verksamheten. Prioriterade områden utgörs av standard i lägenhet och fastighet samt översyn av bolagets nuvarande system för inre underhåll. Inom dessa tre områden kommer Övikshem under första kvartalet initiera ett gemensamt projekt med Hyresgästföreningen. Målet är att de eventuella förändringar som är nödvändiga att genomföra ska vara väl förankrade hos Övikshems hyresgäster. Under 2011 kommer bolaget att genomföra ett stort antal stambyten och ombyggnad av badrum till nyproduktionsstandard dubblerade Övikshem volymen av planerade stambyten och badrumsrenoveringar jämfört med Detta är en nivå som kommer att hålla i sig även under 2011 och kommande år. Successivt kommer Övikshem att kunna se reparationskostnaden för vattenskador sjunka, men bedömningen är att det kommer att ta fram till 2015 innan bolaget hunnit åtgärda det som är mest akut nämligen 50-, 60- och 70-talshusen. Utvecklingen av bolagets reparations- och underhållskostnader kommer att följas med stor vaksamhet. Ett arbete med att minska bolagets totala energiförbrukning har nu pågått sedan Under 2011 kommer fler satsningar att genomföras för att ytterligare sänka bolagets energiförbrukning. Målet om en 20-procentig minskning av den totala energiförbrukningen fram till år 2016 utgör en stor utmaning för samtliga medarbetare. Ett mål som Övikshem ska uppnå. Andra viktiga områden 2011, där Övikshem ska behålla en hög kundnöjdhet, utgörs av bemötande, hantering av felanmälan, reparation i lägenhet och tillgänglighet. Skapandet av fler mervärden för bolagets kunder samt ett aktivt arbete med kvalitetssäkring av både köpta och internt levererade tjänster är två exempel på åtgärder för att ytterligare stärka Övikshems konkurrenskraft. Inom området medarbetare ska Övikshem fortsätta på inslagen väg för att behålla det höga NMI-värdet. Övikshem ska också inspirera och motivera medarbetarna inom ramen för Må bra-projektet att öka sin dos av motion för ett ökat välbefinnande. Sammanfattningsvis kan sägas att 2011 ser ut att bli ett minst lika spännande och utmanande år som Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så, att i ny räkning överförs kr. Mål Styrelsens yttrande till överföring av koncernbidrag Koncernbidrag kommer, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att lämnas med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet från 13,5 procent till 13,2 procent. Mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs i Örnsköldsviks kommunala bolagskoncern och bedrivs med lönsamhet bedöms soliditeten som betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullfölja sina förpliktelser på lång och kort sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 12 kap. 2 (försiktighetsregeln). Perspektiv Målområde Målvärde 2011 Utfall 2010 Kund NKI (Nöjd Kund Index) 67 * 64 Ägare Lönsamhet Soliditet 2,8 Mkr > 12 % 10,5 Mkr 13,2 % Samhälle Medarbetare Klimatpåverkan Bostadsgaranti studenter NMI (Nöjd Medarbetar Index) Frisktal ** /-5% kwh Bostad inom en månad 4,45 65 % * Ingen mätning genomförs under Nästa mätning ** Nytt intervall Sjukskriven <5 dagar/år ingen påverkan på frisktalet kwh Bostad inom en månad 4,4 60 % 29 En utblick En utblick

18 Lägenhetsbestånd Lägenhetstyper och antal Genomsnittlig 5 rk o Summa Lgh-yta totalhyra Fastighet Byggn år 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk större lgh i m 2 kr/m Hörnett 59:6,59: , Egypten 3 70, , Konstantinopel 1, Kina Aspen 2, , Solstrimman , Linden , Asien , Österås 1:48,16:4,16:3 32,47, , Österås 1: , Västerås 1: , Schweiz 1, , Ripan , Renen , England 8 39, , Roma , Skottland 1, , , Lönnen , Sälgen 2, , Rönnen , Örnsköldsvik 7: , Sörliden , Järvsta , Järvsta , Karlshem , Örnsköldsvik 10: , Violen , Norrlungånger 2:204, 2: , Norrlungånger 2: , Norrlungånger 3:33, 3: , Norlungånger 3: , Norrlungånger 3: , Kroksta 1: , Snickaren , Gene 4:2, 4:5, 2:191 52, , Gene 14:5, 25:2 48, , Gene 2: , Själevads Prästbord 1: , Själevads Prästbord 1:45,1:48,1:81,1: , Översjäla 2: , Myckling 1: ,38 Köpmanholmen ,77 Bjästa ,26 Bredbyn ,25 Husum , Norrgissjö 5: ,00 Bostadsrätter ,24 SUMMA ,97 Ute- Motorv. Stud. Yta m 2 Totalhyra Möbl. Yta m 2 Summa Lokalyta Förråd förråd Garage Husvagn Uppställ- Fastighet lgh stud. stud./år lgh möbl lokaler i m 2 Antal Antal Antal Skärmtak ningsplats 1101 Hörnett 59:6,59: Egypten Konstantinopel 1, Kina Aspen 2, Solstrimman Linden Asien Österås 1:48,16:4,16: Österås 1: Västerås 1: Schweiz 1, Ripan Renen England Roma Skottland 1, Lönnen Sälgen 2, Rönnen Örnsköldsvik 7: Sörliden Järvsta Järvsta Karlshem Örnsköldsvik 10: Violen Norrlungånger 2:204, 2: Norrlungånger 2: Norrlungånger 3:33, 3: Norlungånger 3: Norrlungånger 3: Kroksta 1: Snickaren Gene 4:2, 4:5, 2: Gene 14:5, 25: Gene 2: Själevads Prästbord 1: Själevads Prästbord Översjäla 2: Myckling 1:74 Köpmanholmen Bjästa Bredbyn Husum Norrgissjö 5:46 Bostadsrätter SUMMA Lägenhetsbestånd Lägenhetsbestånd 32

19 Resultaträkning Balansräkning Belopp i SEK Not Belopp i SEK Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 2, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Balansposter Inventarier, verktyg och installationer Pågående om- och tillbyggnad Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Bostadsrätter Fordringar koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Örnsköldsviks kommun Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Resultaträkning Balansräkning 34

20 Balansräkning Kassaflödesanalys Belopp i SEK Not Belopp i SEK Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( / aktier à kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Örnsköldsviks kommun Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Övriga ej rörelsepåverkande poster Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella/finansiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Avyttringar/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tillkommer ej utnyttjad kredit koncernkonto Balansräkning Kassaflödesanalys 36

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Övikshem i korthet. Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB. Resultat efter finansnetto. Soliditet 13,2 %

Övikshem i korthet. Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB. Resultat efter finansnetto. Soliditet 13,2 % ÅRSREDOVISNING 2012 Övikshem i korthet Ägare Omsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB 212,5 Mkr 7,3 Mkr 920,2 Mkr Soliditet 13,2

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innehåll. 02 VD har ordet

Innehåll. 02 VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer